Pengumpulan Data Kualitatif

Oleh

Mohd Kasim b. Basir MPBP

Indikator
Ialah tanda atau satu menifestasi yang menunjukkan sesuatu wujud

• Indikator Kuantitatif – Ditunjukkan dalam angka, spt peratus, min…. • Indikator Kualitatif – Komen lisan, pernyataan, perasaan, pendapat, tanggapan, persepsi,……

Pengumpulan Data
• • • • Sediakan jadual pengumpulan data Dapat kebenaran dari pihak yg terlibat Pilih sampel yang sesuai Kumpul data

Ciri Penyelidikan kualitatif
•Penyelidik adalah instrumen data dan analisis yang akan dibuat •Penyelidikan kualitatif melibatkan kerja lapangan •Penyelidikan kualitatif bersifat deskriptif tentang peristiwa, manusia dan proses •Penyelidikan kualitatif bersifat induktif

Penyelidik harus jelas tentang
• Lokasi

dan persekitaran di mana pemerhatian akan

dibuat • Responden- (Siapa yang akan diperhatikan dan ditemubual) • Peristiwa - (Tentang apa yang akan diperhatikan ke atas responden) • Proses - (keadaan atau peristiwa yang melibatkan responden)

Empat kaedah utama pengumpulan data kualitatif
Pemerhatian • Temubual • Dokumen • Imej

Beberapa perkara soalan temubual
• Soalan

pembukaan - pengenalan • Soalan pokok yang harus ditanya • Soalan mencungkil • Soalan eksploratif • Soalan transisi • dsb

Koleksi Data - Pemerhatian

1. Penyertaan Sepenuhnya (Complete
Participant)

Fungsi penyelidik tidak diketahui langsung oleh sampel Kebaikan – Penyelidik dapat mengalami pengalaman sebenar dengan sampel (firsthand experience)

Limitasi – Penyelidik mungkin dilihat sebagai orang asing

Koleksi Data - Pemerhatian

2. Pemerhati Sebagai peserta (Observer as
Fungsi penyelidik diketahui oleh sampel.
participant)

Kebaikan – Penyelidik dapat merekod maklumat atau
peristiwa yang berlaku

Limitasi – Maklumat peribadi mungkin diperhatikan,
tetapi penyelidik tidak boleh melaporkannya

Koleksi Data - Pemerhatian 3. Responden Sebagai Pemerhati (Participant as
Observer )

Fungsi sebagai pemerhati kurang penting dibandingkan dengan fungsi sebagai responden.

Kebaikan – Aspek yang luar biasa atau ganjil
boleh diperhatikan

Limitasi – Penyelidik mungkin kurang berkemahiran
berkomunikasi dengan sampel atau kurang mahir membuat pemerhatian

Koleksi Data - Pemerhatian

4. Pemerhati Sepenuhnya (Complete Observer )
Penyelidik membuat pemerhatian tanpa menyertai sampel

Kebaikan – Berguna untuk meneroka topik yang mungkin
kurang selesa dibincangkan dengan sampel

Limitasi – Sesetengah subjek kurang selesa dan rappo
sukar diperolehi terutamanya kanak-kanak.

Fieldnote Pemerhatian
• Perhatikan dan catatkan segala pemerhatian – Gunakan pemetaan, catatan ringkas, kekerapan aktiviti tertentu. • Fokuskan pada kata kunci, fokus pada aktiviti tertentu • Lihat sesuatu yang luar dari keadaan biasa • Lihat pada seuatu perkara tertentu – gunakan senarai semak untuk memandu aspek yang difokuskan, kecilkan skop.

Koleksi Data - Temubual Jenis • Bersemuka
(Face to face)

Kebaikan

Limitasi

Menghasilkan maklumat Berguna bila responden tidak dapat “indirect” mengikut pandangan responden diperhatikan secara langsung Responden boleh memberi maklumat lain seperti latarbelakang sejarah, dsb Maklumat diperolehi bukan dalam situasi yang sebenar • Kehadiran penyelidik menimbulkan “bias” kepada responden. • Sesetengah responden kurang berkerjasama

2. Melalui Telefon 3. Temubual
Dlm. Kumpulan

Membolehkan penyelidik mengawal arah penyoalan

Temubual
• Darjah kebebasan
– Tidak formal, temubual tidak berstruktur (Contohnya perbualan dalam bilik darjah) – “Open-ended”, temubual spara berstruktur (perbualan yang terarah) – Formal, temubual berstruktur (tinjauan dalam bentuk verbal, untuk pengesahan)

Temubual tak formal
• Tidak dirakamkan dalam audio tape • Tidak dijadualkan secara formal – berlaku secara spontan dalam bilik darjah • Boleh dilakukan dalam bilik darjah, catatan dibuat • Untuk menjawab Who, what, where, when, why, how

Temubual secara formal
• Dirakamkan dalam audio tape • Dijadualkan • Di luar waktu pembelajaran – satu aktiviti penyelidikan yang dirancangkan • Boleh dilakukan secara individu atau secara kumpulan

Temubual secara formal
• Digalakkan dalam bentuk open -ended (elakkan respon ya / tidak) • Rakam dalam audio tape – Tempat yang tertutup • Sampel purposive – mewakili ciri yang ingin dikaji • Buat catatan juga • Transkripkan temubual

Temubual Dalam Kumpulan
• Kaedah kualitatif untuk mengkaji kumpulan atau sub kumpulan • Memberi maklumbalas yang cepat • Mengkaji sub kumpulan untuk sesuatu ciri tertentu • Memerlukan kemahiran penyelidik

Persediaan temubual
- Buat bacaan awal, skop, apa yang harus ditanya, teori, maklumat awal (penting) - Bina objektif - Tentukan siapa yang harus ditemubual - Jadual - Bina garis panduan temubual

Soalan temubual
• • • • Terbuka / tertutup Meneroka Memandu Pengesahan

Merekod temubual

• Rakaman audio • Catatan Tambahan • Transkripsi

Transkripkan temubual

Koleksi Data - Dokumen Jenis Kebaikan
• Membolehkan
penyelidik mendapat maklumat dalam perkataan / isi hati / pemikiran responden • Maklumat boleh diakses bila-bila tanpa menggangu responden • Menjimatkan masa untuk membuat transkripsi

Limitasi
• Maklumat mungkin sulit untuk pengetahuan awam • Kadang-kadang prosedur menyukarkan penyelidik mendapatkan maklumat • Maklumat mungkin harus di imbas (scan) ke dalam komputer sebelum boleh digunakan. • Bahan kadangkala tidak lengkap • Maklumat yang diperolehi tidak asli atau tidak tepat

Dokumen seperti minit mesyuarat, akhbar, jurnal peribadi, refleksi diari, surat, dsb.

Koleksi Data – Bahan Audio Visual Jenis Kebaikan
• Data yang tidak
menggangu responden.

Limitasi
• Mungkin sukar dianalisis • Kadangkala sukar diperolehi apabila ianya melibatkan koleksi individu untuk tontonan umum • Kehadiran penyelidik mungkin memberi kesan kepada responden. Timbul bias.

Gambar foto, tape • Memberi peluang kepada video, objek-objek responden berkongsi pengalamannya secara seni (art objects) perisian komputer, realiti filem, dsb.
• Dapat memberi lebih tumpuan secara visual

Penulisan yang terbuka (Open ended)
• Dalam bentuk jurnal, penulisan esei, refleksi • Mungkin terbatas kerana keupayaan sesetengah responden menulis

Koleksi Data
• Perlu difahami bahawa dalam kebanyakan kes kaedah pengumpulan data digabungkan. • Ini bermakna ianya boleh melibatkan semua kaedah pengumpulan data atau beberapa • Pada setengah keadaan sesuatu kaedah adalah paling utama dan pada keadaan yang lain ianya menjadi kaedah untuk mendapatkan data sokongan sesuatu ciri yang dikaji.

Triangulasi
• Berbagai sumber data • Berbagai tempat koleksi data • Beberapa penyelidik • Sekurang-kurangnya ada tiga jenis data untuk membuat justifikasi sesuatu ciri

Triangulasi
• Kaedah meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan penyelidikan • Meningkatkan ketepatan pentafsiran • Mengesahkan data yang diperolehi adalah benar dan bukan secara kebetulan sahaja

Triangulasi
1. Kumpul data dari berbagai sumber 2. Kumpul data dari berbagai golongan 3. Kumpul data dari berbagai sumber dari berbagai golongan Contoh: 2. Temubual dengan pelajar, guru, pengetua 3. Temubual & Pemerhatian ke atas pelajar
4. Menyemak rekod

pelajar, temubual guru dan memerhatikan pelajar

Triangulasi
Koleksi Data Berbagai Strategi

Berbagai Jenis Data

Data Dari Berbagai Sumber

Triangulasi mengukuhkan justifikasi penyelidik ke atas sesuatu ciri yang dikaji

Jadual Pengumpulan Data
Soalan Kajian
1. Sejauh manakah peserta berjaya mencapai objektif program 3. ……… 4. ……..

Aspek Instrumen dikaji a) b) c) d) a), b, c a), b, c Soal selidik
a) temubual b) Pemerhatian

Catatan/ (kumpulan Sasaran)
a)Peserta kursus b) Pemerhatian Proses pengajaran

Soal selidik
a)…….

Lampiran A

Panduan Temubual

Lampiran A1

Panduan Temubual
Soalan tema Soalansoalan catatan

Soalan Aspek penilaian 1.

Lampiran B

Pemerhatian

Lampiran B1

Contoh senarai semak
Situasi Pembelajaran Dalam Bilik darjah

Aktiviti
Pelajar memberi mengajukan soalan Guru memberi respon Guru menyibarkan soalan Layanan guru kepada pelajar yang pandai Layanan guru pada pelajar kurang pandai Guru membincangkan jawapan pelajar Guru merumuskan jawapan

Kekerapan