HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU PENGENALAN

2010

Budi bahasa dan nilai-nilai murni adalah sesuatu yang amat perlu dalam kehidupan manusia. Budi bahasa dan nilai-nilai murni ini perlu diperkenalkan sejak di bangku sekolah lagi. Jika dilihat fenomena pada hari ini, kelunturan budi bahasa dan nilai-nilai murni begitu ketara sekali. Fenomena ’murid buli murid’ dan ’murid pukul guru’ adalah petunjuk kepada fenomena tersebut. Setiap warga sekolah perlulah menjadikan budi bahasa dan nilai-nilai murni sebagai budaya atau ’trade mark’ sekolah mereka. Dalam melaksanakan budi bahasa dan nilainilai murni di sekolah, imej diri yang positif dalam cara berfikir dan bertindak, melahirkan perasaan dan pertuturan yang menunjukkan kemurnian budi bahasa dan nilai-nilai murni. Setiap warga sekolah hendaklah berusaha untuk melahirkan sekolah berwatakkan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Budi bahasa dan nilainilai murni yang dijelmakan di sekolah akan memberi manfaat dan faedah kepada semua pihak. Dalam menentukan kecapaian misi dan visi sesebuah sekolah, budi bahasa dan nilai-nilai murni seharusnya menjadi asas dan tunjangnya. Berbagai program dan aktiviti boleh dirancang untuk menjadikan budi bahasa dan nilai-nilai murni berakar umbi dan menjadi budaya di sekolah. Kempen-kempen, seminar, kem-kem boleh diberi imej dan pengolahan baru dalam menjayakan hasrat melahirkan pelajar yang berbudi bahasa dan hidup berdasarkan nilai-nilai murni yang diterap. Disamping itu juga, sokongan dan dokongan yang kuat seluruh warga sekolah akan mempercepatkan usaha-usaha murni yang diidamkan dan dicita-citakan ini.

HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU A) KONSEP DAN PENJELASAN 17 NILAI MURNI KONSEP

2010

Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, budi ditakrifkan sebagai kebajikan, bahasa sebagai sistem lambang yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Menurut Dato Dr Hassan Ahmad berkenaan dengan budi mengatakan bahawa “Makna perkataan budi ini luas, tidak terhad pada makna yang berkaitan dengan tingkah laku atau pekerti manusia sahaja, tetapi mencakup seluruh aspek tindakan, perbuatan dan pemikiran manusia yang melahirkan, mengaturkan dan menentukan peradaban atau tamadun manusia. Istilah lain yang boleh kita samakan maknanya dengan perkataan budi adalah adab atau budaya”. Menurut Clyde Kluckhohn, nilai adalah suatu standard yang agak berkekalan dari segi masa, atau dalam pengertian yang luas, suatu standard yang mengaturkan satu sistem perlakuan. Beliau juga menaktifkan nilai sebagai satu `preference', iaitu sesuatu yang lebih disukai, baik mengenai hubungan sosial, mahupun mengenai matlamat-matlamat serta ikhtiar untuk mencapainya. Nilai murni pula dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan. Wan Mohd. Zahid mentakrifkan nilai murni sebagai: "Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agama, untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia". (Wan Mohd. Zahid, 1988) Budi bahasa dan nilai-nilai murni boleh disimpulkan sebagai budi pekerti, tingkahlaku, perangai atau perlakuan yang diamalkan seseorang semasa berinteraksi dengan orang lain berdasarkan neraca atau nilai baik yang disepakati bersama. Budi bahasa juga menunjukkan kejernihan fikiran, ketinggian akhlak dan akal budi seseorang atau sesuatu bangsa. Secara

1989. Dalam pendidikan. formal dan tidak formal. tetapi juga emosi. ia merupakan nilai yang positif yang boleh diterima oleh pelajar dan masyarakat. akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan. Semasa Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin Kementerian Pendidikan beliau membuat penyataan mengenai FPN & KBSM yang mana menyelitkan isu-isu nilai murni untuk diterapkan kepada pelajar-pelajar dan guruguru dalam melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. bukan sahaja dari segi intelek. penerapan nilai yang pertama kali secara rasminya diberi penekanan ialah melalui Lapuran Kabinet (Lapuran Mahathir 1979). Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif dimana: " Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum. Di Malaysia dewasa ini isuisu penerapan nilai murni semakin ketara dan menonjol.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 keseluruhannya. di dalam dan di luar bilik darjah." . rohani dan jasmani.

meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. kekeluargaan. adat resam dan kebudayaan. Kata-Kata Kunci • Kesanggupan memikul tugas • melaksanakan tugas / kewajipan . Ini meliputi kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. Kesanggupan memikul serta melaksanakan tugas dan kewajipan dengan sempurna sebagai anggota masyarakat serta bersedia menjaga maruah agama bangsa dan negara. Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. nilai-nilai murni yang diterima diamalkan 2010 oleh masyarakat Malaysia yang merentasi individu. Kata-Kata Kunci o o o o o Aspek belas kasihan Bertimbang rasa Murah hati Saling faham memahami Sedia memaafkan b) Tanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakantugas serta kewajipan dengan sempurna terhadap keluarga dan masyarakat. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. Antara nilai-nilai murni yang universal tersebut adalah seperti berikut: a) Baik Hati Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU PENJELASAN NILAI MURNI Umumnya. kepercayaan . masyarakat dan kenegaraan adalah nilai-nilai sejagat yang dituntu oleh agama.

f) Kerajinan . Patuh dan setia dalam melaksanakan tugas dan sanggup menerima teguran serta nasihat.Tidak mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. bercakap benar dan menepati janji. Berdikari dalam konteks ini membawa pengertian: Kata-Kata Kunci o o o Bertanggungjawab Berupaya bertindak sendiri Jaya diri dan yakin pada diri sendiri. e) Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. Kata-Kata Kunci • Jujur pada diri dan ikhlas • melaksanakan tugas / kewajipan dengan berhemah d) Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. cermat dan berhemat dalam membuat keputusan serta bertindak berasaskan profesionalisme. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain serta menjamin perseimbangan equilibrium dalam diri dan tugasan.Tidak keterlaluan dalam pemikiran /pertuturan / perlakuan .HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 c) Kejujuran Jujur dalam melaksanakan tanggungjawab. Kata-Kata Kunci .

Kata-Kata Kunci .Menunaikan apa yang telah dijanji i) Bekerjasama .Adil dan saksama h) Patuh Pada Arahan Agama Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Dalam membuat keputusan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan emosi malah sentiasa bertindak mengikut kerasionalan serta relevan agar hasilnya menampakkan keadilan serta telus.Menepati masa . Kebersihan lahiriah iaitu fizikal luaran seperti pakaian. Kata-Kata Kunci .HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU Sanggup berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk 2010 mencapai kesempurnaan dalam tugasan yang diberi dan hidupan yang dujalani. bangunan dan alam sekitar juga dijaga dan dijadikan sebagai satu cara hidup.Berusaha dengan bersungguh-sungguh . Kata-Kata Kunci .Mengamalkan kebersihan dari segi rohaniah dan jasmaniah . Sentiasa berusaha untuk mempelajari atau menerokai pengetahuan dan kamahiran baru yang berkaitan untuk memperbaiki taraf hidup serta terus berusaha dengan gigih bagi memastikan kerja yang dihasilkan adalah memuaskan sehingga ketahap yang lebih tinggi. Selain itu sentiasa memastikan pemilikan harta dan perjalanan tugasan dalam keadaan yang bersih dari unsur-unsur yang haram.Sentiasa mahukan yang terbaik g) Kebersihan Fizikal dan Mental Sentiasa mengamalkan kebersihan rohaniah iaitu hati dalam menjalankan tugasan harian.

Toleransi .Perpaduan k) Kesyukuran Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih. mengenang budi dan penghargaan.Perpaduan j) Hemah Tinggi Sentiasa bermanis muka dengan orang lain.Merendah diri / tidak bongkak atau sombong l) Semangat Bermasyarakat . Selain itu. masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan.Berterima kasih . Mengelakkan konflik atau pertembungan kepentingan berdasarkan peribadi mengorbankan kepentingan diri yang yang bercanggah dengan kepentingan organisasi. komuniti. Kata-Kata Kunci . Kata-Kata Kunci . Bertimbang rasa dan bertolak ansur dalam segala hal serta menghormati sesama insan dan sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong.Gotong royong . gotong royang. Kata-Kata Kunci . ketoleranan dan perpaduan.Gotong royong .Toleransi . agama. bangsa dan negara. perkhidmatan yang diberi dianggap sebagai ibadah dan tidak berbangga dengan kedudukan dan pangkat dan tidak membazirkan perbelanjaan untuk perkara sia-sia.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Usaha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu. tanggungjawab bersama.

Kejiranan . Kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama demi keharmonian hidup bermasyarakat. Kedamaian dan . Kata-Kata Kunci . Kata-Kata Kunci -bertolak ansur -sabar -mengawal diri -mengelakkan pertelingkahan / perselisihan n) Keadilan Perasaan bertimbang rasa dan adil adalah sebahagian daripada sikap terpuji tanpa mengira perbezaan latar belakang sesuatu kaum. sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.Tidak pilih kasih o) Kebebasan Disisi Undang Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.Bermuafakat .HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat. Pengalaman berterusan berbudi bahasa dan nilai-nilai murni membawa kesepaduan dalam masyarakat .Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat m) Hormat Kesanggupan bertolak ansur. kerajinan dan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat. ’Muafakat Membawa Berkat” merupakan slogan yang harus dipegang oleh setiap rakyat malysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kata-Kata Kunci .

Jadual Analisis Mengikut Nilai Murni dan Contoh Ayat . Kata-Kata Kunci • • Berani mencuba Berani kerana benar q) Rasional.Salin g menghormati p) Keberanian Berani menghadapi cabaran serta menganbil risiko dalam mencuba sesuatu pembaharuan. Selain itu berani menghadapi atau menegakkan kebenaran sesuatu perkara. Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Perasaan curiga/syak wasangka tidak akan mudah wujud dalam setiap individu yang mempunyai cinta nilai sayang. Kata-Kata Kunci -Boleh berfikir -mengambil tindakan yang wajar/bertindak wajar. Kata-Kata Kunci -Kepekaan mendalam -cinta berkekalan ANALISIS KEKERAPAN NILAI BUKU TEKS BAHASA MELAYU TAHUN 2 A. cinta dan niali-nilai murni yang lain.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 perpaduan yang berkekalan dan berterusan dapat menjamin kesejahteraan di kalangan rakyat Malaysia serta masyarakat global.Tolong menolong . r) Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas tanpa sebarang unsur kepentingan diri. Kata-Kata Kunci .

-Petikan m/s 57 Semangat Bermasyarakat Sekarang mari kita bersama-sama membersihkannya. -Petikan m/s 47 Kesyukuran Sungai ini akan kotor jika tidak menjaganya. mereka akan Kerjasama bertanya kepada guru Hemah tinggi -Petikan m/s 36 KAMI MURID CEMERLANG Kesyukuran Hemah tinggi Semangat bermasyarakat Guru sangat suka dengan sikap mereka Hormat -Petikan m/s 36 Kesyukuran Kami bertuah dapat melihat penyu bertelur -Petikan m/s 43 Kebersihan Fizikal dan Mental Pantainya bersih.BIL 1. CINTAI ALAM SEKITAR Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kerjasama Kesyukuran Semangat bermasyarakat Kasih sayang BIL 6. -Petikan m/s 7 Kerajinan Sang Merbah sedang bertungku-lumus membuat sarangnya -Petikan m/s 18 MAKANAN UNTUK KESIHATAN 7. 3. TOPIK (JILID 1) CONTOH NILAI MURNI CONTOH AYAT 2. Kerajinan Kejujuran Berdikari Hemah tinggi . Berdikari -Petikan m/s 12 Kerjasama Hormat DUNIA KAMI Hemah tinggi Saya ada banyak kawan. -Petikan m/s 57 4. DESTINASI PERLANCONGA N Kebersihan fizikal dan mental Kersyukuran 5. TOPIK (JILID 2) CONTOH NILAI MURNI Kebersihan fizikal dan mental Hemah tinggi Kesyukuran CONTOH AYAT Kebersihan fizikal dan mental Kita perlu menjaga kebersihan makanan setiap masa -Petikan m/s 7 Hemah tinggi Basuhlah tangan sebelum dan selepas makan. Kerajinan Kebersihan fizikal dan mental HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Kebersihan fizikal dan mental Sekolah saya bersih. Keadilan -Petikan m/s 20 Kebebasan disisi undang Patuh pada arahan agama Kerajinan Kerajinan Berdikari Jika mereka tidak faham. Semangat bermasyarakat -Petikan m/s 12 Hormat Patuh pada arahan agama Kebersihan fizikal dan mental Kesyukuran Berdikari Kami tidak akan melupakan jasamu Hemah tinggi -Petikan m/s 21 Kesyukuran Semangat bermasyarakat KELUARGA Semangat bermasyarakat Seisi keluarga dan kawan-kawan CERIA Hormat menyambutnya bersama-sama.

HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU m/s ni selitkan jadual dari micsoft excel.Nilai 2010 Jadual Ringkasan Analisis .

sederhanaan dan rasional.9% sahaja masing-masing.64 Min secara purata penggunaan nlai-nilai murni yang terdapat di buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 tersebut.9% Peratusan yang terendah terdapat 4nilai iaitu baik hati.kesederhanaan dan rasional dengan hanya 5. • Skor Min paling tinggi 0. Min bilangan secara purata penggunaan nlai-nilai murni yang terdapat di buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 tersebut.Analisis Nilai Keterangan Secara Ringkas HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Peratusan bagi nilai murni bersyukur paling tinggi Peratus yang terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 tersebut.41 Nilai Murni Bersyukur Min mengikut Bilangan Topik Jumlah Kekerapan ___________________ Bilangan nilai murni →› Mod 7 62 ÷ 17 = 3. • Skor Min paling tinggi 0.53 7 Nilai tertinggi yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 itu ialah bersyukur berbanding nilainilai murni yang lain.2% 5. . kejuuran. Nilai terendah yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 itu ialah baik hati. Nilai Maksimu m Nilai Minimum Min 1 Min mengikut Bilangan Nilai Murni Jumlah Kekerapan ___________________ Bilangan nilai murni →› 60 ÷ 17 = 3.kejujuran. 41.41 Nilai Murni Bersyukur Nilai yang paling kerap digunakan di dalam buku teks ini ialah bersyukur.

skor min serta mod. Penerangan Analisis . pantun dan sajak.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Carian nilai-nilai murni dari buku teks ini adalah melalui petikan-petikan yang berbentuk karangan. Kekerapan penggunaan setiap 17 nilai –nilai murni ini adalah jelas dapat dilihat seperti mana yang terpapar pada carta pie dan jadual analisis yang telah di lampirkan . Keterangan terperinci analisis nilai-nilai murni yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 tersebut adalah seperti di bawah. Analisis 17 nilai-nilai murni itu telah diterjemahkan dalam bentuk peratusan. Melalui petikan-petikan ini ada diterapkan 17 nilai-nilai murni tersebut.dialog.kekerapan maksimum dan minimum.

Nilai Maksimum dan Minimum . B. kejujuran. Carta Pie Peratusan 17 Nilai-nilai Murni 2010 Carta pie di atas menunjukkan pembahagian 17 Nilai-nilai Murni mengikut peratusan tertentu. Dari sudut peratus pula ialah sebanyak 41.2% penguasaan nilai murni bersyukur in berbanding niali-nilai yang lain seperti Gambarajah Pie di atas. Peratusan yang paling rendah ialah 5. Bagi nilai murni bersyukur adalah yang paling kerap digunakan iaitu sebanyak 7 kali penggunaan bagi sepuluh topik yang terdapat dalam buku teks tersebut. Dapatan peratusan setiap nilai tersebut adalah hasil dari rujukan dan penilaian serta analisis yang di buat ke atas buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 dan 2 Tahun 2.9% iaitu bagi nilai baik hati. sederhanaan dan rasional.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU A.

Terdapat 4 Nilai murni paling rendah penggunaan dan penerapannya iaitu baik hati. Skor min paling rendah ialah 0.11 dimana hanya 2 penerapan nilai murni dalam satu topik iaitu topik yang ke 9 dengan tajuk ’Flora dan Fauna’. Secara keseluruhan penggunaan tiap nilai murni bagi keseluruhan 10 topik tersebut ialah dengan kekerapan sebanyak 62 kali .58 dengan kekerapan 10 nilai murni dalam satu topik. Skor min paling rendah ialah 0. kejujuran.05 iaitu melibatkan nilai murni baik hati. 12). ( Rujuk lampiran Analisis Skor Min mengikut Topik di m/s 12). sederhanaan dan rasional. Skor Min Bagi dapatan skor min pula boleh di perolehi kepada 2 bentuk iaitu skor min mengikut 17 nilai murni dan skor min mengikut Topik . Topik yang terlibat ialah topik yang ke 7 iaitu ’Kisah dan Teladan’. Secara purata penggunaan nilai murni paling tinggi adalah kesyukuran iaitu dengan skor minnya 0. (Rujuk Jadual Kekerapan ms. Penerapan 2 nilai murni tersebut ialah bersih dan bersyukur.41. sederhanaan dan rasional. . ( Rujuk lampiran Analisis Skor Min mengikut Topik di m/s 13). Hanya dua topik tidak diterapkan nilai murni bersyukur ini iaitu pada topik ’Kita Pengguna Bijak’ dan’ Kami Anak Malaysia’. Didapati nilai tertingginya ialah 7 dimana angka tertinggi bagi Nilai Murni Bersyukur. C. Kekurangan penggunaan nila-nilai tersebut adalah kerana kesesuaian penerapannya dengan topik-topik yang di sentuh.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU Nilai Minimum BAIK HATI KEJUJURAN RASIONAL SEDERHANAAN 1 1 1 1 Nilai Maksimum BERSYUK UR 7 2010 Kekerapan penggunaan nilai bersyukur ini juga boleh di lihat dari segi Nilai Maksimum dan Nilai Minimum. Dadapatan skor min mengikut sub topik pula memperlihatkan penggunaan nilai murni paling tinggi iaitu 0.

Nilai paling tinggi ialah 7 iaitu nilai murni bagi bersyukur.53. CANDANGAN UNTUK MEMPRAKTIKKAN 17 NILAI TERSEBUT KEPADA SETIAP MURID DI SEKOLAH . Mod Mod ialah nilai yang paling tinggi yang dapat dilihat berdasarkan analisis yang di perolehi.nilai murni ada terdapat di dalam buku Teks Tahun 2. Jumlah ini tidak jauh beza dengan bilangan keseluruhan nilai murni bagi setiap topik iaitu 60 kali dengan skor min keseluruhan 3. namun taburan penerapannya adalah berbeza dari segi bilangannya.64. Penerapan nilai-nilai murni ini adalah secara tidak langsung iaitu ketika p&p berjalan dan menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan elemen-elemen nilai murni ini kepada murid. kesemua 17 nilai. Secara kesimpulannya. Taburan nilai murni ini terdapat dalam semua topik kecuali topik akhir iaitu ’Kami Anak Malaysia’.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 dengan skor minnya ialah 3. D.

Sifar Buli. Sekolah Kita Rumah Kita. 3) Program Mentor-mantee . Kutip Sehari Satu Sampah dan lain-lain lagi boleh dibuat untuk membina akhlak pelajar. Kempen-kempen ini boleh dijalankan dalam bentuk pidato. Kempen Memberi Salam dan Senyum juga boleh dijalankan menjurus ke arah itu. Datang Sekolah Dengan Hormat Balik Sekolah Dengan Selamat. Dalam melaksanakan aktivit-aktiviti ini secara tidak langsung dapat menerapkan nilai-nilai murni tersebut melalui perbincangan dan perkongsian idea masing –masing. Kempen ini perlu disusun dengan baik dan terancang supaya dapat memberi kesan yang mendalam dalam pembinaan akhlak mulia yang bertunjangkan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Pelajar akan berasa dirinya dihargai dan disayangi apabila guru mengambil berat tentang mereka. 2) Kempen Kempen Minggu Budi Bahasa. guru atau murid sendiri berbincang tentang kepentingan budi bahasa. Slot ini boleh diambil pada perhimpunan hari Isnin atau mengadakannya pada hari Jumaat sebagai Hari Pengurniaan Akhlak. Dalam perhimpunan pagi ini. berbalas pantun dan penulisan kreatif. perbahasan. akhlak mulia dan nilai-nilai murni samada di rumah mahupun di sekolah. guru boleh menyelaraskan banyak perkara dengan pelajar berkaitan pembinaan akhlak mulia.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 1) Perhimpunan Pagi Melalui perhimpunan ini yang mengambil masa 5 hingga 10 minit. kuiz.

perwatakan. 5) Persekitaran sekolah . Ibubapa ini boleh dikumpulkan bersama-sama untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak mereka. Menurut Rita Sommers dan John Sommers Flanagan dalam buku mereka Counseling and Psychotheraphy Theories in Context and Practice. Mereka yang lebih kenal pelajar-pelajar ini dan sudah tentu boleh berkongsi tips yang berfaedah untuk membina pelajar berakhlak mulia. Ini membuktikan ibu bapa tidak boleh sekalikali melepas tangan kepada pihak sekolah semata-mata untuk membentuk akhlak dan tingkah laku anak-anak mereka. Semangat tolong-menolong dan pesan memesan kepada kebaikan dan pemurnian akhlak akan berlaku dan mantee akan menyayangi mentornya yang bersedia memberikan bimbingan kepada mereka. pembinaan sahsiah. sikap atau keperibadian anak-anak bermula di rumah dan berterusan pula di sekolah. 4) Program Anak Kita Ibubapa boleh dilibatkan sepenuhnya dalam merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. Dalam setengah situasi. Ibubapa boleh dilibatkan dalam perbincangan mengenai anak-anak mereka yang bermasalah. Mereka diberikan tugasan untuk membimbing rakan-rakan supaya berlaku perubahan positif diri mereka. Badan pengawas boleh dilibatkan dalam program mentor-mantee ini. Tindakan awal di rumah dalam menangani isu ini amat diharapkan. pelajar lebih mudah menguasai lebih mudah berubah melalui rakan sebaya berbanding dengan gurunya.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Pelajar yang mempunyai akhlak mulia dan dihormati boleh dipilih untuk menjadi mentor manakala yang kurang akhlaknya akan menjadi manteenya. Perkongsian maklumat dan pengalaman antara ibu bapa dan guru akan memudahkan usaha tersebut.

banner dan mural yang menekankan kebaikan budi bahasa. poster dan mural tersebut. Perasaan milik bersama dan bertanggungjawab menjaganya adalah antara akhlak yang mulia perlu disemai. Kata-kata. Ibubapa dan pelajar boleh menjadi bapa angkat dan rakan angkat kepada sudut-sudut dan kawasan yang meletakkan kata-kata. PENUTUP . Secara tidak langsung juga pelajar akan terdorong dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung pada kata-kata. banner. banner. poster.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU Persekitaran sekolah yang kondusif akan mendorong 2010 kepada penyempurnaan akhlak pelajar perlu dititiberatkan. poster dan mural tadi. nilai murni dan kesan akhlak yang mulia perlu diperbanyakkan. Mereka boleh dilibatkan untuk menjaga kebersihan dan keselamatannya. Untuk menghiasi sekolah dengan perkara di atas. ibu bapa dan pelajar perlu dilibatkan.

Institusi pendidikan seperti sekolah adalah takungan yang penting untuk memproses dan melahirkan pelajar berakhlak mulia yang menghayati nilai-nilai murni dan berbudi bahasa. Jika empat unsur penting ini digembeling secara mantap. BIBLIOGRAFI .HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Kesemua 17 nilai yang dipilih untuk disisipkan kedalam pendidikan adalah nilai-nilai yang dapat menjadikan seseorang itu manusia yang dihormati dan boleh memainkan peranan yang aktif dalam menjamin keharmonian dalam masyarakatnya serta dapat menyumbang kearah pembangunan masyarakat. nilai-nilai murni dan akhlak ini perlu ditumpukan supaya kebaikan yang terhasil darinya bukan mesti disuruhsuruh tetapi dijadikan tabiat dan tercerna dalam kehidupannya. kita akan mampu melahirkan generasi baru pelajar. Tugas guru dalam menerapkan nilai murni tidak semestinya bergantung 100% kepada kandungan kurikulum yang ditentukan tetapi perlulan juga berdasarkan inisiatif mereka sendiri. pelajar dan ibu bapa. Begitu juga dalam memilih kaedah dan waktu hendaklah bersesuaian. Budi bahasa dan akhlak mulia perlu diperkayakan supaya ianya terus bersambung dari satu generasi ke generasi yang lain. Usaha-usaha menjadikan budi bahasa. Guru sebagai "role model" perlulah menunjukkan dan menainkan peranan dalam menerapkan nilai murni baik dari segi perbuatan. kejayaannya juga amat bergantung kepada kerjasama kakitangan sekolah. Selain guru. Kecemerlangan dan kegemilangan sesuatu bangsa tidak akan tercapai jika bangsanya tidak memiliki akhlak mulia. Guru harus cekap dalam menyampaikan isi pelajaran disamping menerapkan nilai-nilai murni dalam penyampaiannya. perlakuan maupun tuturkatanya. berbudi bahasa dan mempunyai nilai-nilai murni yang boleh menjadi tempat berteduh orang lain.

Buku Teks. Sekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur.edu. Pendidikan di Malaysia.pdf http://www.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 http://moralskm.blogspot.com/doc/2319274/NilaiNilai-Moral http://sites.scribd. HBME1203 Pendidikan Moral:Tahun 1.com/doc/20530545/Senarai-Nilai-dan-Definisi-Nilai-PendidikanMoral-Mengikut-Bab http://pendidikanmoral. Faizul Mashura bt Ismail 2003.2009. . Azizi Ahmad. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bahasa Melayu Tahun 2.um.my/uploads/rujukan/pendekatan%20pendidikan %20moral.html http://www. Bhd.com/site/cikguhaling/moral Mok song Sang. Abdul Jalil bin Othman.com/2009/04/nilai-nilai-pendidikan-moral. 1991. Rahmad Sukor Ab. Kumpulan Budiman Sdn.google. Open Universiti Malysia. Samad .scribd. Kuala Lumpur. Open Universiti Malysia. HBEF 3203 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful