HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU PENGENALAN

2010

Budi bahasa dan nilai-nilai murni adalah sesuatu yang amat perlu dalam kehidupan manusia. Budi bahasa dan nilai-nilai murni ini perlu diperkenalkan sejak di bangku sekolah lagi. Jika dilihat fenomena pada hari ini, kelunturan budi bahasa dan nilai-nilai murni begitu ketara sekali. Fenomena ’murid buli murid’ dan ’murid pukul guru’ adalah petunjuk kepada fenomena tersebut. Setiap warga sekolah perlulah menjadikan budi bahasa dan nilai-nilai murni sebagai budaya atau ’trade mark’ sekolah mereka. Dalam melaksanakan budi bahasa dan nilainilai murni di sekolah, imej diri yang positif dalam cara berfikir dan bertindak, melahirkan perasaan dan pertuturan yang menunjukkan kemurnian budi bahasa dan nilai-nilai murni. Setiap warga sekolah hendaklah berusaha untuk melahirkan sekolah berwatakkan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Budi bahasa dan nilainilai murni yang dijelmakan di sekolah akan memberi manfaat dan faedah kepada semua pihak. Dalam menentukan kecapaian misi dan visi sesebuah sekolah, budi bahasa dan nilai-nilai murni seharusnya menjadi asas dan tunjangnya. Berbagai program dan aktiviti boleh dirancang untuk menjadikan budi bahasa dan nilai-nilai murni berakar umbi dan menjadi budaya di sekolah. Kempen-kempen, seminar, kem-kem boleh diberi imej dan pengolahan baru dalam menjayakan hasrat melahirkan pelajar yang berbudi bahasa dan hidup berdasarkan nilai-nilai murni yang diterap. Disamping itu juga, sokongan dan dokongan yang kuat seluruh warga sekolah akan mempercepatkan usaha-usaha murni yang diidamkan dan dicita-citakan ini.

HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU A) KONSEP DAN PENJELASAN 17 NILAI MURNI KONSEP

2010

Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, budi ditakrifkan sebagai kebajikan, bahasa sebagai sistem lambang yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Menurut Dato Dr Hassan Ahmad berkenaan dengan budi mengatakan bahawa “Makna perkataan budi ini luas, tidak terhad pada makna yang berkaitan dengan tingkah laku atau pekerti manusia sahaja, tetapi mencakup seluruh aspek tindakan, perbuatan dan pemikiran manusia yang melahirkan, mengaturkan dan menentukan peradaban atau tamadun manusia. Istilah lain yang boleh kita samakan maknanya dengan perkataan budi adalah adab atau budaya”. Menurut Clyde Kluckhohn, nilai adalah suatu standard yang agak berkekalan dari segi masa, atau dalam pengertian yang luas, suatu standard yang mengaturkan satu sistem perlakuan. Beliau juga menaktifkan nilai sebagai satu `preference', iaitu sesuatu yang lebih disukai, baik mengenai hubungan sosial, mahupun mengenai matlamat-matlamat serta ikhtiar untuk mencapainya. Nilai murni pula dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan. Wan Mohd. Zahid mentakrifkan nilai murni sebagai: "Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agama, untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia". (Wan Mohd. Zahid, 1988) Budi bahasa dan nilai-nilai murni boleh disimpulkan sebagai budi pekerti, tingkahlaku, perangai atau perlakuan yang diamalkan seseorang semasa berinteraksi dengan orang lain berdasarkan neraca atau nilai baik yang disepakati bersama. Budi bahasa juga menunjukkan kejernihan fikiran, ketinggian akhlak dan akal budi seseorang atau sesuatu bangsa. Secara

tetapi juga emosi. Semasa Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin Kementerian Pendidikan beliau membuat penyataan mengenai FPN & KBSM yang mana menyelitkan isu-isu nilai murni untuk diterapkan kepada pelajar-pelajar dan guruguru dalam melahirkan insan yang seimbang dan harmoni.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 keseluruhannya. Di Malaysia dewasa ini isuisu penerapan nilai murni semakin ketara dan menonjol. Dalam pendidikan. penerapan nilai yang pertama kali secara rasminya diberi penekanan ialah melalui Lapuran Kabinet (Lapuran Mahathir 1979). akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan. ia merupakan nilai yang positif yang boleh diterima oleh pelajar dan masyarakat. 1989. rohani dan jasmani. bukan sahaja dari segi intelek." . Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif dimana: " Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum. di dalam dan di luar bilik darjah. formal dan tidak formal.

Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. Kata-Kata Kunci • Kesanggupan memikul tugas • melaksanakan tugas / kewajipan . nilai-nilai murni yang diterima diamalkan 2010 oleh masyarakat Malaysia yang merentasi individu. kepercayaan . Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. Ini meliputi kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. Antara nilai-nilai murni yang universal tersebut adalah seperti berikut: a) Baik Hati Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. adat resam dan kebudayaan. masyarakat dan kenegaraan adalah nilai-nilai sejagat yang dituntu oleh agama. kekeluargaan. meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Kesanggupan memikul serta melaksanakan tugas dan kewajipan dengan sempurna sebagai anggota masyarakat serta bersedia menjaga maruah agama bangsa dan negara. Kata-Kata Kunci o o o o o Aspek belas kasihan Bertimbang rasa Murah hati Saling faham memahami Sedia memaafkan b) Tanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakantugas serta kewajipan dengan sempurna terhadap keluarga dan masyarakat.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU PENJELASAN NILAI MURNI Umumnya.

Kata-Kata Kunci • Jujur pada diri dan ikhlas • melaksanakan tugas / kewajipan dengan berhemah d) Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. cermat dan berhemat dalam membuat keputusan serta bertindak berasaskan profesionalisme. Patuh dan setia dalam melaksanakan tugas dan sanggup menerima teguran serta nasihat.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 c) Kejujuran Jujur dalam melaksanakan tanggungjawab.Tidak keterlaluan dalam pemikiran /pertuturan / perlakuan .Tidak mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. f) Kerajinan . pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain serta menjamin perseimbangan equilibrium dalam diri dan tugasan. Kata-Kata Kunci . Berdikari dalam konteks ini membawa pengertian: Kata-Kata Kunci o o o Bertanggungjawab Berupaya bertindak sendiri Jaya diri dan yakin pada diri sendiri. e) Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. bercakap benar dan menepati janji.

Menepati masa . Kata-Kata Kunci . Sentiasa berusaha untuk mempelajari atau menerokai pengetahuan dan kamahiran baru yang berkaitan untuk memperbaiki taraf hidup serta terus berusaha dengan gigih bagi memastikan kerja yang dihasilkan adalah memuaskan sehingga ketahap yang lebih tinggi. Selain itu sentiasa memastikan pemilikan harta dan perjalanan tugasan dalam keadaan yang bersih dari unsur-unsur yang haram.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU Sanggup berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk 2010 mencapai kesempurnaan dalam tugasan yang diberi dan hidupan yang dujalani. Kata-Kata Kunci .Berusaha dengan bersungguh-sungguh .Menunaikan apa yang telah dijanji i) Bekerjasama . Dalam membuat keputusan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan emosi malah sentiasa bertindak mengikut kerasionalan serta relevan agar hasilnya menampakkan keadilan serta telus.Sentiasa mahukan yang terbaik g) Kebersihan Fizikal dan Mental Sentiasa mengamalkan kebersihan rohaniah iaitu hati dalam menjalankan tugasan harian. Kata-Kata Kunci .Mengamalkan kebersihan dari segi rohaniah dan jasmaniah . bangunan dan alam sekitar juga dijaga dan dijadikan sebagai satu cara hidup. Kebersihan lahiriah iaitu fizikal luaran seperti pakaian.Adil dan saksama h) Patuh Pada Arahan Agama Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

ketoleranan dan perpaduan. Kata-Kata Kunci . mengenang budi dan penghargaan. perkhidmatan yang diberi dianggap sebagai ibadah dan tidak berbangga dengan kedudukan dan pangkat dan tidak membazirkan perbelanjaan untuk perkara sia-sia.Merendah diri / tidak bongkak atau sombong l) Semangat Bermasyarakat . agama. Kata-Kata Kunci .Gotong royong . Kata-Kata Kunci .Perpaduan k) Kesyukuran Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih. Bertimbang rasa dan bertolak ansur dalam segala hal serta menghormati sesama insan dan sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Selain itu. Mengelakkan konflik atau pertembungan kepentingan berdasarkan peribadi mengorbankan kepentingan diri yang yang bercanggah dengan kepentingan organisasi. masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Usaha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu.Perpaduan j) Hemah Tinggi Sentiasa bermanis muka dengan orang lain.Gotong royong . komuniti.Toleransi . bangsa dan negara. tanggungjawab bersama.Toleransi . gotong royang.Berterima kasih .

Kata-Kata Kunci -bertolak ansur -sabar -mengawal diri -mengelakkan pertelingkahan / perselisihan n) Keadilan Perasaan bertimbang rasa dan adil adalah sebahagian daripada sikap terpuji tanpa mengira perbezaan latar belakang sesuatu kaum.Bermuafakat . Kata-Kata Kunci .Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat m) Hormat Kesanggupan bertolak ansur. Pengalaman berterusan berbudi bahasa dan nilai-nilai murni membawa kesepaduan dalam masyarakat . kerajinan dan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat. Kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama demi keharmonian hidup bermasyarakat. Kata-Kata Kunci . sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.Kejiranan .Tidak pilih kasih o) Kebebasan Disisi Undang Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Kedamaian dan . ’Muafakat Membawa Berkat” merupakan slogan yang harus dipegang oleh setiap rakyat malysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat.

Kata-Kata Kunci • • Berani mencuba Berani kerana benar q) Rasional.Salin g menghormati p) Keberanian Berani menghadapi cabaran serta menganbil risiko dalam mencuba sesuatu pembaharuan. Kata-Kata Kunci -Boleh berfikir -mengambil tindakan yang wajar/bertindak wajar.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 perpaduan yang berkekalan dan berterusan dapat menjamin kesejahteraan di kalangan rakyat Malaysia serta masyarakat global. cinta dan niali-nilai murni yang lain.Tolong menolong . Perasaan curiga/syak wasangka tidak akan mudah wujud dalam setiap individu yang mempunyai cinta nilai sayang. Kata-Kata Kunci . Selain itu berani menghadapi atau menegakkan kebenaran sesuatu perkara. Kata-Kata Kunci -Kepekaan mendalam -cinta berkekalan ANALISIS KEKERAPAN NILAI BUKU TEKS BAHASA MELAYU TAHUN 2 A. Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. r) Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas tanpa sebarang unsur kepentingan diri. Jadual Analisis Mengikut Nilai Murni dan Contoh Ayat .

CINTAI ALAM SEKITAR Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kerjasama Kesyukuran Semangat bermasyarakat Kasih sayang BIL 6. Berdikari -Petikan m/s 12 Kerjasama Hormat DUNIA KAMI Hemah tinggi Saya ada banyak kawan. TOPIK (JILID 2) CONTOH NILAI MURNI Kebersihan fizikal dan mental Hemah tinggi Kesyukuran CONTOH AYAT Kebersihan fizikal dan mental Kita perlu menjaga kebersihan makanan setiap masa -Petikan m/s 7 Hemah tinggi Basuhlah tangan sebelum dan selepas makan. TOPIK (JILID 1) CONTOH NILAI MURNI CONTOH AYAT 2. -Petikan m/s 57 4. Semangat bermasyarakat -Petikan m/s 12 Hormat Patuh pada arahan agama Kebersihan fizikal dan mental Kesyukuran Berdikari Kami tidak akan melupakan jasamu Hemah tinggi -Petikan m/s 21 Kesyukuran Semangat bermasyarakat KELUARGA Semangat bermasyarakat Seisi keluarga dan kawan-kawan CERIA Hormat menyambutnya bersama-sama. -Petikan m/s 7 Kerajinan Sang Merbah sedang bertungku-lumus membuat sarangnya -Petikan m/s 18 MAKANAN UNTUK KESIHATAN 7.BIL 1. Keadilan -Petikan m/s 20 Kebebasan disisi undang Patuh pada arahan agama Kerajinan Kerajinan Berdikari Jika mereka tidak faham. mereka akan Kerjasama bertanya kepada guru Hemah tinggi -Petikan m/s 36 KAMI MURID CEMERLANG Kesyukuran Hemah tinggi Semangat bermasyarakat Guru sangat suka dengan sikap mereka Hormat -Petikan m/s 36 Kesyukuran Kami bertuah dapat melihat penyu bertelur -Petikan m/s 43 Kebersihan Fizikal dan Mental Pantainya bersih. -Petikan m/s 57 Semangat Bermasyarakat Sekarang mari kita bersama-sama membersihkannya. Kerajinan Kebersihan fizikal dan mental HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Kebersihan fizikal dan mental Sekolah saya bersih. Kerajinan Kejujuran Berdikari Hemah tinggi . 3. -Petikan m/s 47 Kesyukuran Sungai ini akan kotor jika tidak menjaganya. DESTINASI PERLANCONGA N Kebersihan fizikal dan mental Kersyukuran 5.

Nilai 2010 Jadual Ringkasan Analisis .HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU m/s ni selitkan jadual dari micsoft excel.

Min bilangan secara purata penggunaan nlai-nilai murni yang terdapat di buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 tersebut.kejujuran. Nilai Maksimu m Nilai Minimum Min 1 Min mengikut Bilangan Nilai Murni Jumlah Kekerapan ___________________ Bilangan nilai murni →› 60 ÷ 17 = 3.41 Nilai Murni Bersyukur Min mengikut Bilangan Topik Jumlah Kekerapan ___________________ Bilangan nilai murni →› Mod 7 62 ÷ 17 = 3. • Skor Min paling tinggi 0. • Skor Min paling tinggi 0. kejuuran.9% Peratusan yang terendah terdapat 4nilai iaitu baik hati.9% sahaja masing-masing.Analisis Nilai Keterangan Secara Ringkas HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Peratusan bagi nilai murni bersyukur paling tinggi Peratus yang terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 tersebut.53 7 Nilai tertinggi yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 itu ialah bersyukur berbanding nilainilai murni yang lain. Nilai terendah yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 itu ialah baik hati. . sederhanaan dan rasional.64 Min secara purata penggunaan nlai-nilai murni yang terdapat di buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 tersebut.41 Nilai Murni Bersyukur Nilai yang paling kerap digunakan di dalam buku teks ini ialah bersyukur.2% 5.kesederhanaan dan rasional dengan hanya 5. 41.

Analisis 17 nilai-nilai murni itu telah diterjemahkan dalam bentuk peratusan. Kekerapan penggunaan setiap 17 nilai –nilai murni ini adalah jelas dapat dilihat seperti mana yang terpapar pada carta pie dan jadual analisis yang telah di lampirkan . Melalui petikan-petikan ini ada diterapkan 17 nilai-nilai murni tersebut. Penerangan Analisis . skor min serta mod. pantun dan sajak.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Carian nilai-nilai murni dari buku teks ini adalah melalui petikan-petikan yang berbentuk karangan.kekerapan maksimum dan minimum. Keterangan terperinci analisis nilai-nilai murni yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 tersebut adalah seperti di bawah.dialog.

2% penguasaan nilai murni bersyukur in berbanding niali-nilai yang lain seperti Gambarajah Pie di atas. Bagi nilai murni bersyukur adalah yang paling kerap digunakan iaitu sebanyak 7 kali penggunaan bagi sepuluh topik yang terdapat dalam buku teks tersebut. Peratusan yang paling rendah ialah 5. kejujuran. Carta Pie Peratusan 17 Nilai-nilai Murni 2010 Carta pie di atas menunjukkan pembahagian 17 Nilai-nilai Murni mengikut peratusan tertentu. Nilai Maksimum dan Minimum .9% iaitu bagi nilai baik hati. Dapatan peratusan setiap nilai tersebut adalah hasil dari rujukan dan penilaian serta analisis yang di buat ke atas buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 dan 2 Tahun 2. B. Dari sudut peratus pula ialah sebanyak 41. sederhanaan dan rasional.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU A.

HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU Nilai Minimum BAIK HATI KEJUJURAN RASIONAL SEDERHANAAN 1 1 1 1 Nilai Maksimum BERSYUK UR 7 2010 Kekerapan penggunaan nilai bersyukur ini juga boleh di lihat dari segi Nilai Maksimum dan Nilai Minimum. Dadapatan skor min mengikut sub topik pula memperlihatkan penggunaan nilai murni paling tinggi iaitu 0. 12). Skor min paling rendah ialah 0. Hanya dua topik tidak diterapkan nilai murni bersyukur ini iaitu pada topik ’Kita Pengguna Bijak’ dan’ Kami Anak Malaysia’. kejujuran. C. . Penerapan 2 nilai murni tersebut ialah bersih dan bersyukur. Skor Min Bagi dapatan skor min pula boleh di perolehi kepada 2 bentuk iaitu skor min mengikut 17 nilai murni dan skor min mengikut Topik . Didapati nilai tertingginya ialah 7 dimana angka tertinggi bagi Nilai Murni Bersyukur. Kekurangan penggunaan nila-nilai tersebut adalah kerana kesesuaian penerapannya dengan topik-topik yang di sentuh. Secara purata penggunaan nilai murni paling tinggi adalah kesyukuran iaitu dengan skor minnya 0. Skor min paling rendah ialah 0. sederhanaan dan rasional. ( Rujuk lampiran Analisis Skor Min mengikut Topik di m/s 12).41.58 dengan kekerapan 10 nilai murni dalam satu topik. Terdapat 4 Nilai murni paling rendah penggunaan dan penerapannya iaitu baik hati. Secara keseluruhan penggunaan tiap nilai murni bagi keseluruhan 10 topik tersebut ialah dengan kekerapan sebanyak 62 kali . ( Rujuk lampiran Analisis Skor Min mengikut Topik di m/s 13).05 iaitu melibatkan nilai murni baik hati. Topik yang terlibat ialah topik yang ke 7 iaitu ’Kisah dan Teladan’.11 dimana hanya 2 penerapan nilai murni dalam satu topik iaitu topik yang ke 9 dengan tajuk ’Flora dan Fauna’. (Rujuk Jadual Kekerapan ms. sederhanaan dan rasional.

D.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 dengan skor minnya ialah 3. CANDANGAN UNTUK MEMPRAKTIKKAN 17 NILAI TERSEBUT KEPADA SETIAP MURID DI SEKOLAH . namun taburan penerapannya adalah berbeza dari segi bilangannya. Taburan nilai murni ini terdapat dalam semua topik kecuali topik akhir iaitu ’Kami Anak Malaysia’. Jumlah ini tidak jauh beza dengan bilangan keseluruhan nilai murni bagi setiap topik iaitu 60 kali dengan skor min keseluruhan 3. Secara kesimpulannya.nilai murni ada terdapat di dalam buku Teks Tahun 2.53.64. Mod Mod ialah nilai yang paling tinggi yang dapat dilihat berdasarkan analisis yang di perolehi. kesemua 17 nilai. Nilai paling tinggi ialah 7 iaitu nilai murni bagi bersyukur. Penerapan nilai-nilai murni ini adalah secara tidak langsung iaitu ketika p&p berjalan dan menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan elemen-elemen nilai murni ini kepada murid.

3) Program Mentor-mantee . Sifar Buli. Datang Sekolah Dengan Hormat Balik Sekolah Dengan Selamat. Dalam perhimpunan pagi ini. Sekolah Kita Rumah Kita. Slot ini boleh diambil pada perhimpunan hari Isnin atau mengadakannya pada hari Jumaat sebagai Hari Pengurniaan Akhlak. kuiz. 2) Kempen Kempen Minggu Budi Bahasa. Pelajar akan berasa dirinya dihargai dan disayangi apabila guru mengambil berat tentang mereka. Kempen-kempen ini boleh dijalankan dalam bentuk pidato. Kempen ini perlu disusun dengan baik dan terancang supaya dapat memberi kesan yang mendalam dalam pembinaan akhlak mulia yang bertunjangkan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Kutip Sehari Satu Sampah dan lain-lain lagi boleh dibuat untuk membina akhlak pelajar. perbahasan. guru boleh menyelaraskan banyak perkara dengan pelajar berkaitan pembinaan akhlak mulia. akhlak mulia dan nilai-nilai murni samada di rumah mahupun di sekolah. Dalam melaksanakan aktivit-aktiviti ini secara tidak langsung dapat menerapkan nilai-nilai murni tersebut melalui perbincangan dan perkongsian idea masing –masing.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 1) Perhimpunan Pagi Melalui perhimpunan ini yang mengambil masa 5 hingga 10 minit. berbalas pantun dan penulisan kreatif. guru atau murid sendiri berbincang tentang kepentingan budi bahasa. Kempen Memberi Salam dan Senyum juga boleh dijalankan menjurus ke arah itu.

Badan pengawas boleh dilibatkan dalam program mentor-mantee ini. Mereka diberikan tugasan untuk membimbing rakan-rakan supaya berlaku perubahan positif diri mereka. 4) Program Anak Kita Ibubapa boleh dilibatkan sepenuhnya dalam merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. Mereka yang lebih kenal pelajar-pelajar ini dan sudah tentu boleh berkongsi tips yang berfaedah untuk membina pelajar berakhlak mulia. pembinaan sahsiah. Menurut Rita Sommers dan John Sommers Flanagan dalam buku mereka Counseling and Psychotheraphy Theories in Context and Practice. Ini membuktikan ibu bapa tidak boleh sekalikali melepas tangan kepada pihak sekolah semata-mata untuk membentuk akhlak dan tingkah laku anak-anak mereka. Ibubapa boleh dilibatkan dalam perbincangan mengenai anak-anak mereka yang bermasalah. Tindakan awal di rumah dalam menangani isu ini amat diharapkan. Perkongsian maklumat dan pengalaman antara ibu bapa dan guru akan memudahkan usaha tersebut. pelajar lebih mudah menguasai lebih mudah berubah melalui rakan sebaya berbanding dengan gurunya. 5) Persekitaran sekolah . Dalam setengah situasi. sikap atau keperibadian anak-anak bermula di rumah dan berterusan pula di sekolah. perwatakan. Semangat tolong-menolong dan pesan memesan kepada kebaikan dan pemurnian akhlak akan berlaku dan mantee akan menyayangi mentornya yang bersedia memberikan bimbingan kepada mereka.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Pelajar yang mempunyai akhlak mulia dan dihormati boleh dipilih untuk menjadi mentor manakala yang kurang akhlaknya akan menjadi manteenya. Ibubapa ini boleh dikumpulkan bersama-sama untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak mereka.

poster dan mural tersebut.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU Persekitaran sekolah yang kondusif akan mendorong 2010 kepada penyempurnaan akhlak pelajar perlu dititiberatkan. Mereka boleh dilibatkan untuk menjaga kebersihan dan keselamatannya. poster. Ibubapa dan pelajar boleh menjadi bapa angkat dan rakan angkat kepada sudut-sudut dan kawasan yang meletakkan kata-kata. Untuk menghiasi sekolah dengan perkara di atas. poster dan mural tadi. banner. Perasaan milik bersama dan bertanggungjawab menjaganya adalah antara akhlak yang mulia perlu disemai. PENUTUP . Kata-kata. banner. nilai murni dan kesan akhlak yang mulia perlu diperbanyakkan. Secara tidak langsung juga pelajar akan terdorong dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung pada kata-kata. banner dan mural yang menekankan kebaikan budi bahasa. ibu bapa dan pelajar perlu dilibatkan.

Guru sebagai "role model" perlulah menunjukkan dan menainkan peranan dalam menerapkan nilai murni baik dari segi perbuatan. Institusi pendidikan seperti sekolah adalah takungan yang penting untuk memproses dan melahirkan pelajar berakhlak mulia yang menghayati nilai-nilai murni dan berbudi bahasa. kejayaannya juga amat bergantung kepada kerjasama kakitangan sekolah. nilai-nilai murni dan akhlak ini perlu ditumpukan supaya kebaikan yang terhasil darinya bukan mesti disuruhsuruh tetapi dijadikan tabiat dan tercerna dalam kehidupannya. Guru harus cekap dalam menyampaikan isi pelajaran disamping menerapkan nilai-nilai murni dalam penyampaiannya. Budi bahasa dan akhlak mulia perlu diperkayakan supaya ianya terus bersambung dari satu generasi ke generasi yang lain. Begitu juga dalam memilih kaedah dan waktu hendaklah bersesuaian. Usaha-usaha menjadikan budi bahasa. Jika empat unsur penting ini digembeling secara mantap. Selain guru. kita akan mampu melahirkan generasi baru pelajar. Kecemerlangan dan kegemilangan sesuatu bangsa tidak akan tercapai jika bangsanya tidak memiliki akhlak mulia.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Kesemua 17 nilai yang dipilih untuk disisipkan kedalam pendidikan adalah nilai-nilai yang dapat menjadikan seseorang itu manusia yang dihormati dan boleh memainkan peranan yang aktif dalam menjamin keharmonian dalam masyarakatnya serta dapat menyumbang kearah pembangunan masyarakat. pelajar dan ibu bapa. perlakuan maupun tuturkatanya. BIBLIOGRAFI . berbudi bahasa dan mempunyai nilai-nilai murni yang boleh menjadi tempat berteduh orang lain. Tugas guru dalam menerapkan nilai murni tidak semestinya bergantung 100% kepada kandungan kurikulum yang ditentukan tetapi perlulan juga berdasarkan inisiatif mereka sendiri.

my/uploads/rujukan/pendekatan%20pendidikan %20moral. Open Universiti Malysia. Sekolah Kebangsaan. Samad . Abdul Jalil bin Othman.com/doc/2319274/NilaiNilai-Moral http://sites.com/site/cikguhaling/moral Mok song Sang.2009. Open Universiti Malysia. HBEF 3203 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. 1991.scribd. Kuala Lumpur. HBME1203 Pendidikan Moral:Tahun 1.HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 http://moralskm. .com/2009/04/nilai-nilai-pendidikan-moral.um.edu. Bahasa Melayu Tahun 2. Pendidikan di Malaysia. Rahmad Sukor Ab. Bhd.html http://www.blogspot.pdf http://www. Buku Teks. Dewan Bahasa Dan Pustaka.com/doc/20530545/Senarai-Nilai-dan-Definisi-Nilai-PendidikanMoral-Mengikut-Bab http://pendidikanmoral. Faizul Mashura bt Ismail 2003. Kumpulan Budiman Sdn. Azizi Ahmad. Kuala Lumpur.google.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful