Mempunyai tahap persekolahan yang sama antara sistem pendidikan selepas merdeka dan semasa iaitu rendah.Sistem pendidikan di Malaysia mengutamakan pendidikan kepada tiga kaum utama di Malaysia iaitu dengan membina sekolah melayu. sekolah cina dan sekolah tamil. menengah dan pengajian tinggi. Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. sekolah swasta atau secara sendiri. Sistem pendidikan selepas merdeka dan semasa bertujuan melahirkan generasi untuk membangunkan negara. Sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan sistem pendidikan Inggeris. . Sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka dan semasa menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan mengiktiraf Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. PERSAMAA N Pendidikan Malaysia boleh didapatkan dari sekolah tanggungan kerajaan.

Merangkumi pendidikan rendah. Penyata Rahman Talib (1960) 2. “Mencadangkan untuk menghapuskan semua sekolah rendah yang menggunakan bahasa Ibunda dan digantikan dengan sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan”. Sekolah Wawasan. beberapa dasar baru telah dirangka. SELEPAS MERDEKA Berfokuskan kepada beberapa penyata dan laporan seperti: 1. Akta Peljaran (1961) 3. KIA2M dan • • • • • • • • . Pendidikan sebelum zaman kolonialisme Britis berteraskan agama Islam melalui 3 peringkat: 1 : berpusatkan rumah-rumah guru 2 : berpusatkan masjid. iaitu sebelum Perang Dunia ke-2 dan selepas Perang Dunia ke-2 sehingga sebelum merdeka. surau & madrasah 3 : berpusatkan sekolah pondok Sistem pendidikan pada zaman kolonialisme British dibahagikan kepada 2 fasa. • SEMASA Akta Pendidikan 1996 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan 1999 menjadi tunjang sistem pendidikan semasa. Kementerian Pelajaran Malaysia telah merangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) bagi tempoh 2006-2010. Misi matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan 1999 adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi teras dan tunjang kepada semua program dan aktiviti pendidikan di semua tahap persekolahan. PPSMI. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir) Penyata Rahman talib (1960) seterusnya menjadi Akta Pelajaran (1961). Laporan Hussien Onn (1971) 4. menengah latihan perguruan. Walaupun Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. diluluskan dan berkuatkuasa di semua sekolah di seluruh negara termasuklah Sekolah Bestari.PERBEZAAN SEBELUM MERDEKA • • Dibahagikan kepada 2 fasa iaitu sebelum zaman kolonialisme British dan semasa zaman kolonialisme British. Pada awal tahun 2000.

Hasil kajian Jawatankuasa Wooley pada tahun 1827 telah menyedari kerajaan British tentang keperluan latihan professional bagi guru-guru dan guru terlatih. Membahagikan pendidikan menengah atas kepada 2 jurusan iaitu akademik dan vokasional.• • • • pendidikan vokasional & teknik dan pendidikan tinggi. dasar pendidikan wajib di peringkat sekolah rendah dikuatkuasa sepenuhnya. Tahun 2005. sebagainya. Strategi pengajaran dan pembelajaran berpandukan 6 langkah iaitu: 1) Pencalonan 2) Ujian penapisan 3) Perancangan 4) Pengajaran 5) Penilaian 6) Tindakan susulan • • • • . Terdapat 4 jenis persekolahan semasa era kolonialisme iaitu Sekolah Melayu. Sekolah-sekolah Melayu didirikan bertujuan untuk memberi anak-anak Melayu pendidikan asas sehingga darjah 5 dengan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Mulai tahun persekolah 2003. Bahasa Cina dan Tamil dijadikan sebagai mata pelajaran elektif sahaja di sekolah-sekolah kebangsaan. Matematik dan Sains diajar dalam Bahasa Inggeris manakala mata pelajaran yang lain kekal diajar dalam Bahasa Melayu. Laporan Barnes (1951) mencadangkan penghapusan sekolah-sekolah vernakular dan digantikan dengan sekolah dwibahasa disamping beberapa cadangan yang lain. • Mulai tahun 2003. Sekolah Cina. Penyata Razak(1956) bermatlamat untuk membentuk satu sistem pendidikan • • namun Bahasa Inggeris juga turut didiktiraf sebagai bahasa kedua. Sekolah Tamil dan Sekolah Inggeris. (penyata Mahathir) Peluang melanjutkan persekolahan ditambah daripada 9 tahun ke 11 tahun.

kebangsaan yang mempunyai beberapa ciri yang tertentu seperti sukatan pelajaran yang mempunyai isi kandungan yang sama bagi semua sekolah. • Universisti Malaya telah ditubuhkan di Singapura pada tahun 1949 bagi memenuhi keperluan dan permintaan rakyat Negara ini terhadap pengajian tinggi. 2 Maktab Perguruan pertama yang ditubuhkan di seberang laut termasuk Kirkby Teachers Training College(1952) dan Brinsford Lodge(1955). • .