FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBQE 1203: RASM UTHMANI SEMESTER: MEI 2010 TUGASAN KURSUS (30%

)

ARAHAN 1. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda melakukan tugasan yang diberikan serta kemampuan anda menganalisis item-item yang dikaji, dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan. 2. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1.5 pada kertas bersaiz A4. 3. 4. 5. Tugasan anda hendaklah diserahkan kepada tutor sebelum / pada Tutorial ke 4. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Pelajar yang menyerahkan tugasan yang diplagiat akan dikenakan tindakan tatatertib.

SOALAN TUGASAN

Metodologi kajian yang boleh anda jalankan ialah temubual. Bilangan responden pula mestilah merangkumi sekurangkurangnya 30% daripada jumlah keseluruhan pelajar di jabatan yang berkenaan. pengamatan dan sebagainya. nama pengkaji dan nombor matrik dan tarikh serahan) b) Senarai isi kandungan c) Abstrak (meliputi latarbelakang kajian. objektif. Pengertian Rasm Uthmani. Hukum menggunakan Rasm Uthmani 5. nama pensyarah/tutor. Pengamalan para pelajar terhadap Rasm Uthmani (penulisan dan pembacaan) Format Tugasan: a) Muka hadapan (tertera tajuk kajian. Latarbelakang responden yang diperlukan dalam kajian ini mestilah dalam bidang pendidikan Islam (Jabatan Tahfiz Al-Quran & Qiraat / Jabatan Al-Quran & Al-Sunnah / Jabatan Syariah / Jabatan Usuluddin / Jabatan Dakwah dan sebagainya). f) Bab 111 : Hasil kajian (tahap kefahaman pelajar mengenai Rasm Uthmani) g) Bab 1V : Penutup yang merangkumi Kesimpulan dan cadangan h) Rujukan i) Lampiran (jika ada) (30 markah) Panduan Penulisan . Kepentingan Rasm Uthmani 3.Anda diminta untuk membuat satu kajian tentang kefahaman pelajar IPTA/IPTS mengenai kaedah penulisan Rasm Uthmani. metodologi dan jangkaan hasil/dapatan kajian) (antara 150 – 200 patah perkataan). kod dan nama kursus. Kaedah Penulisan Rasm Uthmani 4. d) Bab 1 : Pendahuluan e) Bab 11 : Pengenalan Skop dan Tempat kajian. Kajian tersebut hendaklah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut : 1. 2. soal selidik.

Tugasan ini boleh dijalankan secara berkumpulan. ia hendaklah disertakan. . analisis hasil kajian.1. Bilangan muka surat antara 10 – 15. Tetapi abstrak. iaitu 2 atau 3 orang bagi satu kumpulan. 2. 3. kesimpulan dan cadangan hendaklah dibuat secara berasingan. Senarai rujukan yang tidak kurang dari enam buah buku dan sekiranya terdapat lampiran yang berkaitan. tidak termasuk lampiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful