P. 1
Strategi Pembangunan Wilayah

Strategi Pembangunan Wilayah

5.0

|Views: 6,717|Likes:
Published by Fi Sya

More info:

Published by: Fi Sya on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN

Pembangunan tidak seimbang dan tidak selaras di antara wilayah, negeri dan daerah memberi kesan dalam usaha Malaysia mencapai matlamat menjadi negara maju menjelang 2020. Strategi pembangunan wilayah dilihat mampu mengatasi masalahketidakseimbangan antara Bandar dan luar Bandar. Oleh itu langkah agresif telah dilakukan oleh kerajaan untuk membendung masalah tersebut seawal Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975).

Strategi pembangunan wilayah bertujuan untuk merapatkan lagi perhubungan antara negeri dengan cara mengurangkan jurang perbezaan ekonomi dan struktur antara wilayah. Strategi ini dilaksanakan berasaskan keupayaan tiap-tiap wilayah bagi pembangunan pertanian dan perusahaan terutama di negeri yang kurang maju untuk menjamin supaya pembangunan negara secara keseluruhannya adalah tumbuh dengan baik dan seimbang. Melalui peranan Lembaga Kemajuan Wilayah usaha pembasmian kemiskinan ditumpukan kepada empat strategi pembangunan wilayah iaitu 1) Strategi Pembangunan Tanah Dan Sumber Asli 2) Strategi Pembangunan In Situ Luar Bandar 3) Strategi Penyebaran Industri 4) Mengurbanisasikan Kawasan Luar Bandar Dan Pembentukan Pusat Pertumbuhan Yang Baru. Empat strategi yang digariskan tersebut merupakan pendekatan yang dilakukan oleh pihak Kerajaan yang bertujuan untuk menambahkan daya pengeluaran pertanian negeri kurang maju, memajukan kemudahan infrastruktur, mendirikan pusat pembangunan baru, menggalakkan pembangunan perusahaan yang akan membawa kebaikan untuk semua pihak dan yang paling penting adalah untuk membantu proses pertumbuhan wilayah di Malaysia.

1

2.0

STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DILAKSANAKAN DALAM MEMBANTU PROSES PERTUMBUHAN WILAYAH DI MALAYSIA

2.1

Strategi Pembangunan Tanah Dan Sumber Asli

Strategi ini merupakan strategi yang utama kerana kerajaan pada masa hadapan cuba untuk mengarah dan mengalihkan letakan pertumbuhan dalam sektor pertanian, perkilangan dan perkhidmatan ke wilayah yang kurang maju. Pembangunan tanah adalah merupakan aspek penting, dalam usaha untuk menambahkan hasil pengeluaran negara amnya dan menambahkan hasil pertanian serta meninggikan taraf hidup penduduk luar bandar khasnya. Oleh yang demikian, adalah mustahak perancangan dan pelaksanaan pembangunan tanah diberikan perhatian yang sewajarnya.

Kepentingan satu pembangunan tanah yang dirancang dengan teliti mula disedari oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan pada awal tahun 1955 apabila perwakilan Bank Antarabangsa membuat kajian tentang ekonomi Malaysia. Satu daripada cadangan perwakilan itu ialah perlunya satu kajian gunatanah yang menyeluruh mengenai aspek fizikal, ekonomi, sosial, ekologi dan pentadbiran tanah sebagai mengatasi satu daripada kelemahan perancangan pembangunan tanah. (Ishak bin Khasiman. Penilaian Rancangan Pembangunan Kerajaan Negeri Kajian Kes: Daerah Batu Pahat. http://eprints.ptar.uitm.edu.my)

Pada bulan Ogos 1955 satu jawatankuasa untuk menimbang dan merancang kawasan-kawasan baru untuk penempatan telah dibentuk. Jawatankuasa ini 2

my) Jawatankuasa ini mencadangkan perlunya kemudahan-kemudahan jalan. pembukaan dan pembangunan terhadap tanah adalah terletak di bawah perlaksanaan dua perbadanan kerajaan.edu.my) Di Malaysia umumnya. FELCRA pula mempunyai dua tugas utama iaitu. satu langkah segera telah diambil di mana jawatankuasa ini menekankan perlunya sumberjaya tanah dinilai. http://eprints. Tugas utama FELDA adalah membuka dan memajukan tanah bagi tujuan kawasan perladangan dan menempatkan rakyat yang tidak bertanah atau memiliki tanah yang tersangat kecil dengan tujuan meningkatkan taraf hidup sosio-ekonomi peneroka. (Latar Belakang.felcra. dan pada tahun 1959 Lembaga Pembangunan Tanah Negara telah ditubuhkan di setiap negeri.edu. dan mengikut syarat-syarat yang dipersetujui di antara tuan punya tanah dengan FELCRA.ptar. sekolah. Penilaian Rancangan Pembangunan Kerajaan Negeri Kajian Kes: Daerah Batu Pahat. iaitu Agensi Pembangunan Tanah dan Agensi Pembangunan Wilayah.my) 3 . atas permintaan tuanpunya tanah.uitm. Berikutan dengan itu. (Ishak bin Khasiman. Badan-badan yang bertanggungjawab di bawah Agensi Pembangunan Tanah ialah FELDA.menyedari pentingnya satu pembangunan tanah yang dirancang kerana kawasan kediaman orang-orang Melayu yang sedia ada kebanyakannya telah terlalu padat dan kurang kawasan untuk pembangunan di masa hadapan. bagi memulihkan dan memajukan tanah sama ada melalui langkahnya sendiri dan dengan persetujuan Pihak Berkuasa Negeri yang berkenaan atau atas permintaan Pihak Berkuasa Negeri itu dan keduanya untuk memulih dan memajukan mana-mana tanah lain. diurus dan dibangunkan mengikut sebagaimana yang telah dirancang. pusat kesihatan dan lain-lain disediakan di kawasan rancangan baharu.uitm. FELCRA (Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan) dan RISDA (Rubber Industry Smallholders Development Authority). http://www. (Ishak bin Khasiman. Penilaian Rancangan Pembangunan Kerajaan Negeri Kajian Kes: Daerah Batu Pahat. Dalam usaha untuk mengatasi masalah tersebut.ptar. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada tahun 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah (Land Development Ordinance 1956) yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan tanah pada peringkat persekutuan. http://eprints.com.

sekolah. klinik 4 . memastikan bahawa sektor pekebun kecil adalah dimodenkan dari segala segi bagi membaiki keadaan ekonomi mereka. KEDA. melaksanakan penanaman semula dan penanaman baru dengan klon-klon baru yang boleh mengeluarkan hasil yang tinggi melalui amalan agronomi yang baik. KETENGAH. (Fungsi RISDA. http://www. pinjaman pertanian. FELDA ditubuhkan dengan matlamat untuk membuka tanah untuk tanaman dagangan dan penempatan baru. sosial. Program membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar Bandar dilakukan melalui kegiatan pembukaan tanah baru untuk dijadikan kawasan pertanian dan penempatan peneroka. mewujudkan pembangunan secara bersepadu termasuk menyediakan kemudahan awam seperti bekalan air. menempatkan mereka yang tidak memiliki tanah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi. tempat tinggal.risda. ia ditubuhkan bagi memaju.Manakala RISDA pula bertanggungjawab melaksanakan pembaharuan pertanian yang dihasilkan daripada penyelidikan. elektrik. serta mengawal dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan tersebut.my) FELDA merupakan sebuah agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar bagi memberi kemudahan yang lebih selesa kepada penduduk disamping meningkatkan sosio-ekonomi mereka. bekerjasama dengan agensi-agensi lain yang bertanggungjawab dalam penyelidikan. KEJORA. Di sini fokus akan diberikan kepada peranan FELDA dalam aspek pembangunan tanah sebagai pemangkin pertumbuhan wilayah.gov.my) Bagi agensi-agensi Pembangunan Wilayah pula. pemprosesan dan pemasaran getah bagi mempercepatkan proses permodenan sektor pekebun kecil. mendapatkan dan menyimpan perangkaan-perangkaan yang perlu berhubung dengan pembangunan sektor pekebun kecil serta mengambil bahagian dalam apaapa aktiviti yang ditentukan oleh Menteri yang beranggungjawab dari semasa ke semasa berhubung dengan pembaikan dan kemajuan sektor pekebun kecil. (Kemajuan Tanah dan Wilayah.gov. FELDA telah mengambil alih pengawalan institusi sepenuhnya sejak 1965 apabila ia telah menukarkan dasarnya daripada sebuah badan penasihat dan pemberi pinjaman kepada sebuah agensi pelaksanaan pembangunan. pengembangan. KESEDAR. Terdapat tujuh agensi Pembangunan Wilayah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas tersebut iaitu DARA. http://www. perusahaan dan perladangan dalam kawasan wilayah. PERDA dan JENGKA. pertanian.rurallink. menggalak.

berdisiplin dan maju. pada tahun 2007.net. http://www. (Nor Aini Hj. FELDA telah membuka 317 tanah rancang di seluruh negara dengan jumlah peneroka seramai 112. golongan miskin dapat diperkasakan melalui ekonomi dan pemodenan sektor pertanian akan lebih mudah dilakukan apabila golongan miskin diberi saiz tanah yang mencukupi. mengatasi masalah pemilikan dan pemecahan tanah yang tidak ekonomi. Kejayaan pertanian Melalui cara ini dicapai melalui kemudahan infrastruktur dan kemudahan asas. Melalui FELDA. Manfaatkan Ladang Felda. Mobiliti Sosial Di Kalangan Generasi Kedua Felda. dan mewujudkan masyarakat luar bandar yang bersikap positif terhadap pembangunan. http://pkukmweb. Kawasan ini dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur dan ditadbir selia oleh Lembaga Kemajuan Wilayah. pengangkutan yang lain yang mampu memberi hasil yang lumayan kepada peneroka. pemasaran.my) Secara ringkasnya matlamat perancangan utama seperti yang dilakukan oleh FELDA ialah untuk mengatasi masalah pengangguran dan guna tenaga tidak penuh yang berleluasa di kawasan luar bandar. 25 Februari 2006) Melalui pembukaan tanah baru.ukm. meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. golongan miskin dipindahkan ke skim pembangunan tanah baru. berpengetahuan dan bertanggungjawab serta turut serta dalam semua bidang dan menyediakan kemudahan dalam kegiatan pemprosesan. (Penubuhan dan Matlamat. progresif. tujuan penubuhan Felda ialah untuk membangunkan kawasan luar Bandar sebagai kawasan pertanian yang berdaya maju. Asan Ali Golam Hassan. Secara khusus. Idris. FELDA memberi jaminan mana-mana peneroka yang tidak memiliki tanah memperoleh tanah melalui skim tanah berkelompok yang ditawarkan dan kehidupan yang lebih sempurna melalui aktiviti sosio-ekonomi yang dirancang. memperbaiki taraf hidup masyarakat luar bandar.745. maju. Utusan Malaysia.my) Melalui matlamat yang dirancang. mengadakan kegiatan sosial dan kerohanian bagi menggalakkan peneroka dan keluarga mereka menjadi warganegara yang pandai berdikari. Langkah ini melibatkan eksploitasi tanah secara besar-besaran dan satu contoh terbaik skim ini ialah skim pertanian kelapa sawit dan getah oleh FELDA. telah lahir skim pertanian yang moden dan cekap yang berjaya mengubah taraf hidup peneroka.dan khidmat sokongan untuk membaiki taraf ekonomi peneroka.felda. Negeri Pahang merupakan negeri yang memiliki tanah rancangan FELDA yang 5 . (Dr.

Idris.my) Hasil pelaksanaan strategi ini didapati banyak kawasan tanah baru telah dimajukan. http://pkukmweb.ukm. kira-kira 9.000 hektar.53 hektar.pmo.6 peratus daripada keseluruhan penduduk negara ini.gov.utm.246. (Rancangan Malaysia Kelima Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri (PKPN) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN).terbesar berbanding negeri-negeri lain iaitu sebanyak 115 buah tanah rancangan dengan mempunyai 43. Sebagai contoh sehingga kini FELCRA telah membuka lebih 225.pmo.100 hektar. Kesan langsung daripada strategi pembangunan tanah ialah taraf hidup petani dapat ditingkatkan melalui aktiviti pertanian (Nor Aini Hj.663 peneroka dengan keluasan 113. lebih 100. (Rancangan Malaysia Kelima Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. Setiap peserta rancangan diberikan tanah seluas 4. Ini diikuti dengan negeri Johor dengan 73 buah tanah rancangan yang mempunyai 27.my) Dalam tempoh RML. Kegiatan FELDA dalam pembangunan tanah baru akan juga disokong oleh Lembaga Kemajuan Wilayah. PKPN 29. http://eprints.my) Rancangan pembangunan tanah yang dilakukan oleh FELDA sejak 1956 adalah di antara strategi untuk pembangunan wilayah yang digubal kearah pembasmian kemiskinan di kalangan petani.172 peneroka dengan keluasan tanaman 182. http://www3. dan PKEN 14.1 hektar atau 10 ekar yang ditanam dengan tanaman komoditi. (Low Siong Khim. Mereka bukan sahaja telah membaiki kedudukan sosio ekonomi mereka. Di Sabah dan Sarawak.300 peserta. http://www3. sementara seluas suku ekar disediakan untuk tapak kediaman. Negeri Perlis merupakan negeri yang memiliki tanah rancangan FELDA yang paling sedikit berbanding negeri-negeri lain iaitu hanya memiliki tiga buah tanah rancangan sahaja.8 juta orang dan mewakili 15. Seluas 17. 6 .500 hektar lagi akan dimajukan melalui usahasama Lembaga Kemajuan Wilayah dan sektor swasta.71 hektar dan diikuti negeri-negeri lain di seluruh nagara. Lembaga Kemajuan Wilayah akan memajukan tanah seluas 41.my) Hari ini masyarakat peneroka FELDA di 317 rancangan tanah berjumlah kirakira 4.876 hektar tanah di seluruh negara membabitkan 93.000 hektar.600 hektar akan dimajukan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Negeri dan Lembaga Tabung Getah Sabah. Program pembangunan tanah ini membawa banyak manfaat kepada petani apabila sehingga 1999. Mobiliti Sosial Di Kalangan Generasi Kedua Felda.000 keluarga telah berjaya ditempatkan di 509 buah tanah rancangan.gov.958. Sasaran Kerja Felda 2007.

Pahang dan Terengganu yang dapat memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negeri tersebut. Sarawak. Hal yang demikian menyebabkan kawasan-kawasan dan pekan berhampiran menerima kesan daripada kemajuan yang dibawa oleh agensi-agensi pembangunan tanah tersebut seperti adanya kemudahan infrastruktur dan kemudahan asas yang lengkap (Sekolah. (Zuhafizah Ahmad Zaki. FELCRA. 13 Ogos 2010) Matlamat utama pelaksanaan strategi pembangunan tanah ialah untuk meningkatkan penghijrahan pendapatan masyarakat golongan desa ke peneroka Bandar selain kerana untuk mengurangkan tersebut penghijrahan menyebabkan guna tenaga di kawasan luar Bandar adalah tidak mencukupi dan tidak efisien kerana hanya golongan tua sahaja yang menyumbang tenaga untuk kemajuan luar Bandar. Bernama. Bandar Bintulu membangun dengan pesat kerana adanya sumber asli tersebut yang mana daripada sebuah kampung nelayan yang dikenali dengan hasil laut. Bintulu kini muncul sebagai Bandar antarabangsa. hospital dan lain-lain badan kerajaan mahupun bukan kerajaan) serta aspek-aspek positif lain yang mana fokus utama ialah untuk menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan wilayah di negeri-negeri yang mundur. selain itu sumber galian lain seperti tembaga dan emas juga ditemui di Terengganu dan Kelantan. perkembangan yang paling penting ialah adanya sumber minyak dan gas di dasar laut negeri Sabah. transformasi berlaku kerana adanya gas asli di luar pantai Sarawak iaitu Bintulu. Ekonomi Wilayah Teori dan Amalan.malah turut merubah landskap geografi negara. Keadaan ini secara tidak langsung menyebabkan berlakunya peningkatan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negeri tersebut yang mana hasil utama adalah pengeluaran produk pertanian oleh FELDA. RISDA. (Hasnah Ali. Dengan adanya strategi pembangunan tanah juga taraf hidup dan sosioekonomi penduduk luar Bandar telah meningkat dan mereka boleh dikatakan hidup mewah kerana hasil daripada ladang yang diusahakan tersebut. 1991) Bagi Sarawak. Bhd milik Petronas telah dibina di Bintulu dan ia menjadi penggalak kepada pembangunan sektor-sektor lain sebagaimana projek 7 . Aspek kedua yang dapat dilihat dalam konteks strategi pembangunan tanah dan sumber asli ialah kemajuan sumber galian perlombongan dan memulakan kegiatan perindustrian yang mana dari aspek sumber galian. Sebuah loji pemprosesan gas asli iaitu LNG Sdn. Transformasi Ekonomi Luar Bandar Menerusi FELDA.

Selain unit kediaman dan pusat komersial. 2.Muda Agricultural Development Authority) diikuti penubuhan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA . 11 Mei 2010) Kerajaan negeri menubuhkan Taman Perindustrian Samalaju bagi pembangunan industri berat yang merangkumi kilang poli silikon. Utusan Malaysia. balai polis. sumber potensi dan agensi seperti Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). perbandaran baharu itu akan dilengkapkan dengan kemudahankemudahan awam seperti sekolah. (Kerja Projek Samalaju Bermula Tahun Hadapan. yang bersifat “kesepaduan” iaitu mengabungjalinkan tenaga. Maju Ternak 8 . 11 Mei 2010) Strategi pembangunan tanah dan sumber asli menjadi pemangkin kepada pertumbuhan wilayah kerana apabila sesuatu industri dan sumber ekonomi wujud maka penempatan baru. http://www. Majuikan Sdn. (IADA: Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA). kilang peleburan aluminium dan pembangunan Pelabuhan Samalaju.gov.moa. (Kerja Projek Samalaju Bermula Tahun Hadapan.bandar baharu Samalaju di Bintulu yang mana bandar itu akan dimajukan di bawah beberapa fasa dengan fasa pertama melibatkan 5.Kemubu Agricultural Development Authority) pada tahun 1967. klinik dan prasarana rekreasi sebagai sebahagian daripada pembangunan Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak (Score). kemudahan infrastruktur dan tarikan pelabur akan menjadi daya tarikan yang kuat untuk pertumbuhan wilayah negerinegeri yang mundur tersebut. Sejak tahun itu. peluang pekerjaan.000 unit rumah.2 Strategi Pembangunan In Situ Luar Bandar Konsep pembangunan pertanian secara bersepadu berasaskan pembangunan "in situ" telah diperkenalkan pada tahun 1965 dengan pelaksanaan projek Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA . (MAJUIKAN). konsep pembangunan seumpama ini telah berkembang dengan penubuhan Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) hampir keseluruh negara. Utusan Malaysia.my) Program pembangunan in-situ telah dilaksanakan melalui program pembangunan pertanian bersepadu (IADP). Bhd.

kada.Enterprise (MAJUTERNAK). http://www. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA). petempatan dimodenkan dan perkhidmatan disediakan untuk meningkatkan keluaran serta taraf hidup penduduk desa.my) Mini estet padi atau Perladangan Berkelompok pula menumpukan kepada pemuafakatan sekumpulan petani mengusahakan sawah di sesuatu kawasan bendang dengan bimbingan insentif daripada KADA dan kemudahan kredit input pertanian daripada Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) yang dibayar balik setelah selesai musim penuaian. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) dan banyak lagi agensi yang terlibat dan bekerjasama bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan melalui penyelarasan. (Ladang Merdeka. Sebilangan petani maju akan diberikan bimbingan intensif di bawah Projek 10tan/hektar bagi meningkatkan pengeluaran padi untuk dicontohi oleh petani lain. meningkatkan daya produktiviti melalui pengurusan secara estet.gov. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP). Salah satu agensi di bawah IADP ialah Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu yang memperkenalkan konsep Ladang Merdeka iaitu satu konsep pengurusan ladang secara komersil dan berskala besar yang mana ianya berkepentingan dalam memerdekakan kumpulan sasar. http://www.my) Secara ringkasnya strategi pembangunan in situ luar Bandar merupakan strategi untuk meningkatkan produktiviti pertanian yang sedia ada yang mana penempatan sedia ada tersebut dibangunkan dengan kemudahan infrasturktur khasnya di wilayah-wilayah yang mundur. penggunaan jentera ladang. Melaluinya.my) 9 .78 hektar. Sehingga Disember 2005 sebanyak 17 buah ladang telah ditubuhkan dengan keluasan 749.gov. http://intranet.76 hektar melibatkan 2. MARDEC. sejajar dengan objektif pembangunan kawasan pertanian yang sedia ada. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA).609 peserta. Konsep ini telah dilaksanakan pada 1991 dengan pengurusan awal 5 buah ladang seluas 211.gov. penggunaan tenaga buruh yang efisien. penggunaan input pertanian secara berkesan dan menjimatkan. merekabentuk ladang dengan saiz yang sesuai.moa. (IADA: Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu. (Komoditi Padi.kada. Lembaga Kemajuan Wilayah. mengintergrasi. berdaya maju dan membantu meningkatkan pendapatan peserta melalui hasil padi dan bukan padi.

pengurusan penyakit.kada. pemasaran. http://intranet.000 orang petani yang bergiat aktif mengusahakan sawah padi di dalam kawasan IADA Kemasin Semerak.my) Melalui konsep Ladang Merdeka ini juga satu model "on farm development" iaitu mengubah amalan kerja yang tidak sistematik kepada satu budaya kerja yang menitikberatkan pengurusan berestet yang jauh lebih maju dan mempunyai daya pengeluaran yang tinggi diperkenalkan. ia diwujudkan bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan in-situ luar Bandar secara bersepadu melalui penyediaan infrastukstur kawalan banjir. http://intranet. Konsep ini dilihat amat ekonomik bagi KADA dan Negara dari aspek peningkatan hasil dan nilai tambah kepada petani.my) 10 . Program Pembangunan Ladang Merdeka Padi merupakan progam KADA yang berterusan yang dapat menyelesaikan banyak masalah.gov. (Ladang Merdeka. masalah pengurusan air.000 tan setahun.my) Penilaian Ladang Merdeka oleh Penyelidik dari Universiti Utara Malaysia mendapati keuntungan bersih adalah RM2. KADA mensasarkan pada akhir RMK9 kadar pengeluaran padi dari seluruh kawasan KADA akan ditingkatkan daripada 4. Program lain termasuklah pengurusan rumpai.kada.12/tan dan hasil di luar Ladang Merdeka hanya 80% berbanding hasil dalam ladang merdeka.gov. perosak dan penyakit tanaman secara bersepadu. IADA Kemasin Semerak ini meliputi 68.350 hektar kawasan Lembah Sungai Kemasin di Jajahan Kota Bharu dan Bachok serta Lembah Sungai Semerak di Jajahan Pasir Puteh. dianggarkan 4. saliran dan kemudahan pengairan bagi meningkatkan pengeluaran hasil padi / produktiviti ladang.kada. kualiti dan sebagainya.Antara program pemodenan yang dilakukan oleh KADA ialah pemodenan sistem pengairan rumah-rumah pam dan peningkatan kecekapan dan keberkesanan bekalan air dan penekanan kepada penggunaan teknologi moden dan amalan pertanian baik. kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu ( IADA ) Kemasin Semerak yang ditubuhkan pada 1982 dengan Pembiayaan pinjaman kewangan Bank Pembangunan Asia juga telah dikenalipasti sebagai salah satu jelapang padi.gov. (Ladang Merdeka. http://intranet. Sehingga kini. http://www. (Ladang Merdeka.gov.my) Selain itu.28 tan/hektar kepada 5.30 tan/hektar bagi membolehkan sumbangan KADA kepada pengeluaran padi negara ditingkatkan 225. Melalui program seumpamanya dapat menyelesaikan masalah seperti saiz lot tanah yang tidak ekonomik. (IADA Kemasin Semerak.moa.000 tan setahun kepada 307.566.

100 hektar untuk tanaman campuran. IADAIADA bukan jelapang padi.my) Selain itu. Kira-kira 62 peratus daripada matlamat keluasan tanah yang akan dipulih adalah di 11 . getah yang berhasil tinggi dan tanaman-tanaman lain.pmo.000 hektar kawasan-kawasan getah yang tidak produktif dengan kelapa sawit. Kerian Sg.000 keluarga.100 hektar di luar kawasan IADP.gov. http://www3. http://www3.Mulai Rancangan Malaysia Ke Tujuh (1996-2000) dan dengan matlamat mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang terhad.my) Usaha-usaha pemulihan tanah akan terus ditumpukan kepada penyatuan dan pemulihan tanah terutamanya tanah terbiar. http://www3. Program ini dijangka memberi faedah kepada kira-kira 70. telah ditutup dan hanya IADA-IADA Barat laut selangor.my) Kemudahan perparitan ini akan dapat memulihkan kawasan seluas 11. getah dan koko.pmo.pmo. program pengairan akan ditumpukan di kawasan-kawasan tersebut.100 hektar untuk ditanam dengan kelapa sawit dan getah. Strategi pembangunan in situ juga dilaksanakan melalui program saliran dan tali air serta pemulihan tanah dan penanaman semula. Pulau Pinang dan KETARA yang melibatkan kawasan jelapang padi diteruskan pelaksanaannya. (Rancangan Malaysia Kelima Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar.000 hektar tanah terbiar dengan tanaman kelapa sawit. kecuali IADA Samarahan dan Kalaka Saribas di Sarawak. Selaras dengan pengeluaran padi masa hadapan yang akan ditumpukan di kawasan jelapang padi.gov. banjir dan sentiasa ditakungi air agar dapat meningkatkan daya pengeluaran di kawasan tersebut. (Rancangan Malaysia Kelima. 49. Kemasin Semerak. Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. RISDA akan menanam semula kira-kira 160.gov. dan 8. Manik. skop pelaksanaan IADA telah difokuskan kepada pembangunan kawasan jelapang padi negara. FELCRA akan memulih kawasan seluas kira-kira 110.000 hektar dimajukan di kawasan-kawasan IADP dan 81. program pemulihan dan penanaman semula dilaksanakan oleh RISDA dan lain-lain agensi yang mana RISDA akan menumpukan usaha-usaha penanaman semula secara mini estet dengan memberi penekanan kepada penanaman kelapa sawit. Contohnya seluas 169. Projek saliran dan tali air bertujuan membaiki kawasan yang menghadapi masalah kemasukan air laut. (Rancangan Malaysia Kelima Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar.100 hektar tanah pertanian akan disediakan dengan kemudahan perparitan iaitu 88.900 hektar untuk koko dan kelapa. Seberang Perak.

Kedah. (Ladang Merdeka. Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. Pembangunan Wilayah.000 hektar yang merupakan 31.pmo. infrastruktur dan input pertanian.Perak. Dalam tempoh RML. Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. http://www3. pengwujudan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat.000 hektar tanah sawah yang terbiar. peningkatan pendapatan peserta. peningkatan taraf hidup penduduk setempat dan juga peningkatan keluasan bertanam dari ladang sekitar.7 peratus daripada 161.my) 12 . Di bawah konsep ini. Perak. Bantuan yang akan disediakan termasuklah untuk penyediaan tanah. http://www3.my) Kesan strategi pembangunan in situ luar Bandar yang dilihat dari Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) ialah berlakunya peningkatan hasil padi yang secara tidak langsung meningkatkan nilai hartanah. (Rancangan Malaysia Kelima. adalah perlu bagi industri-industri ditempatkan lebih hampir kepada punca-punca tenaga kerja di kawasan-kawasan luar Bandar. (Dasar Pembangunan Baru. Usaha-usaha akan ditumpukan di negeri-negeri Kelantan. Oleh kerana semakin sukar untuk mendapatkan tenaga buruh.gov) 2. matlamat keluasan sawah terbiar yang akan dipulihkan adalah seluas 51. Dalam melaksanakan program penyatuannya.my) Kementerian Pertanian akan meneruskan usaha-usahanya untuk memulihkan kawasan sawah terbiar. Kelantan. sekurangkurangnya 500 keluarga akan ditempatkan di satu kawasan bagi mengwujudkan pusat-pusat pertumbuhan luar bandar yang baru.gov. pembinaan dan pembaikan infrastruktur. http://www. http://intranet. FELCRA akan menerapkan konsep pembandaran luar bandar yang melibatkan penyusunan semula kampung-kampung.edu.kada.3 Strategi Penyebaran Industri Strategi penyebaran industri ialah satu pendekatan yang mana sektor-sektor swasta didorong untuk menempatkan semula kilang-kilang tambahan di negeri-negeri yang kurang maju. (Rancangan Malaysia Kelima.gov.ipislam. dan Terengganu. dan Terengganu.pmo.

Kebanyakan mereka menjalankan aktiviti ekonomi seperti bertani. rumah dan kedai. Pembangunan Wilayah. Pelaburan dalam bidang kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan sosial akan dirancang bagi memajukan kawasan-kawasan tersebut untuk menjadikan pusat pertumbuhan baru yang dapat menyumbangkan kepada pembangunan wilayah.edu. Pada tahun 1980-an. Pengeluaran sumber alam baru itu telah menjadi teras pertumbuhan ekonomi kawasan itu dengan diikuti perkembangan bandar dan pembandaran yang berlaku dengan pesat. Kawasan di pinggir bandar dengan keadaan fizikal yang baik juga telah dibangunkan kilang. kawasan di sekitarnya akan beroleh manfaat melalui pautan ke hadapan dan ke belakang aktiviti pembuatan tadi. Kemasukan penduduk beramai-ramai telah memesatkan pertumbuhan pusat-pusat tersebut.my) Pusat-pusat yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat adalah tempat-tempat yang baru dimajukan dan kawasan desa di sekitar bandar-bandar kecil itu dengan aktiviti pembuatan. Perroux dan kemudian dikembangkan oleh R. 13 . petempatan di pesisiran pantai itu mengalami perubahan yang pesat berikutan petroleum di luar pantai Terengganu mula dikeluarkan secara komersil mulai 1982. (Katiman Rostam. Strategi perdana pembangunan kawasan yang mundur pada umumnya adalah berdasarkan teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan F. Terengganu tinggal di petempatan tradisional. (Dasar Pembangunan Baru.J. Kawasan yang terletak berhampiran laluan Lebuhraya Persekutuan Kuantan-Kuala Terengganu pula telah menjadi pilihan pemaju hartanah. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. http://pkukmweb. Boudeville melalui ideanya tentang pusat pertumbuhan. penduduk di koridor Kemaman-Dungun. Menurut teori kutub/pusat pertumbuhan. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. fizikal Kerajaan dan akan menggalakkan proses taburan industri dengan menyediakan kawasan-kawasan kemudahankemudahan lain dengan secukupnya seperti pendidikan. setelah pusat-pusat yang dikenalpasti itu disuntikkan pelaburan modal sebagai pemangkin bagi pembangunan industri pembuatan yang berdaya saing.Dalam perindustrian melaksanakan yang dilengkapi konsep dengan penyebaran kemudahan industri.ukm. menangkap ikan dan berniaga secara kecil-kecilan. kesihatan dan perumahan di kawasan tertentu di negeri-negeri kurang maju untuk menjadikan kawasan luar bandar lebih menarik kepada pelabur-pelabur swasta.ipislam.my) Bagi negeri Terengganu sebelum penemuan petroleum dan gas asli. http://www.

elektrik dan elektronik. serbuk batu kapur. (Katiman Rostam. selain Lapangan Terbang Kerteh.034 bilion). (Katiman Rostam. Kesemuanya memberi kesan yang besar ke atas pembangunan kawasan tersebut.Akhirnya. Daerah Kemaman mempunyai kemudahan perhubungan telekomunikasi yang moden. aktiviti industri berkembang di Chukai. pelabuhan air dalam yang baik.my) Salah satu wilayah di Malaysia yang menerap idea dan strategi pusat pertumbuhan itu ialah Koridor Kemaman-Dungun. (Katiman Rostam.ukm. Kebanyakan industri tersebut adalah industri ringan dan bersaiz sederhana. selain perabut. maju dengan aktiviti pembuatan dan perkhidmatan moden. Di kawasan perindustrian yang baru. sebanyak 79 projek perindustrian telah diluluskan oleh kerajaan Terengganu dengan melibatkan modal kira-kira RM13. lebih banyak industri yang besar seperti industri besi keluli. memproses amang tembaga. http://pkukmweb. kabel dan keluli dan telah menarik pelaburan asing.my) Pada permulaannya. kejuruteraan. iaitu Pelabuhan Petrokimia Cair di Kerteh dan Pelabuhan Kemaman serta kehampirannya dengan lapangan terbang Kuantan. termasuk kilang elektrik dan elektronik. Kebanyakan modal adalah Pelaburan Langsung Asing dalam sektor petrokimia. keseluruhan wilayah akan maju justeru suntikan modal itu. bekalan air dan elektrik. anthdrida dan fabrikasi logam berkembang dengan pesat. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. http://pkukmweb. Daripada jumlah tersebut. Perkembangan industri asas sumber yang pesat telah membantu pembangunan daerah tersebut. http://pkukmweb. Koridor tersebut adalah pusat pertumbuhan baru bagi pantai timur dengan tumpuan aktivitinya di Kemaman. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui pencapaian KDNK daerah Kemaman (RM3. Perkembangan itu menunjukkan kelebihan daya saing daerah Kemaman dalam konteks pembangunan koridor pantai timur. papan dan veneer. khususnya di Telok Kalong. Industri yang berasaskan bahan kimia. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. seperti loji 14 . titanium dioksida. selain pelabur tempatan. asid sulfrik dan tawas.2 bilion. petroleum dan gas. tetapi juga bekalan sumber alam yang banyak. Ini bukan sahaja kerana kemudahan asasnya yang lebih baik.my) Sepanjang tempoh 1996-2000.916 bilion) sebanyak lebih tiga kali ganda KDNK daripada daerah Dungun (RM1.ukm. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. lebih 60 peratus bertumpu di koridor KemamanDungun.ukm.

Kawasan desa yang sebelumnya kurang mendapat perhatian telah dimajukan dengan kawasan perumahan dan perniagaan baru yang moden tidak jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. peralatan makmal/keselamatan. pembuatan moden. servis jentera berat. penduduk yang mendiami kawasan tepubina adalah lebih banyak berbanding dengan penduduk di kawasan bandar lama. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. perjalanan/tiket. Peranan bandar-bandar itu telah berubah menjadi pusat perindustrian dan perniagaan moden. etilena dan polietilena selain terminal petroleum dan gas bertumpu di sekitar Kerteh. termasuk ikan. Hasilnya.my) Dalam hal demikian. perunding pembekal pengangkutan. loji memproses gas. Fungsi baru itu adalah untuk memenuhi keperluan (Katiman perlombongan minyak dan gas. perunding pengurusan. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. komunikasi yang moden serta perkhidmatan yang lain. Kini. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. telah merosot secara perlahan-lahan. perniagaan dan perkhidmatan moden untuk memenuhi keperluan pengguna yang telah terbandar. Di sekitar Kemaman dan Kertih. http://pkukmweb. Peranan dan fungsi tradisional bandar-bandar di koridor tersebut sebagai pusat pengumpul dan pemasaran hasil pertanian.penapisan minyak. jalan raya.my) Pemodenan ekonomi di Koridor Kemaman-Dungun telah mengubah peranan dan fungsi bandar di situ. (Katiman Rostam. (Katiman Rostam. Rostam. tetapi juga di kawasan perumahan yang baru. penduduk tidak lagi bertumpu di kawasan bandar lama.ukm. pelbagai fungsi moden telah ditawarkan. kejuruteraan lektrik dan 15 . proses pembangunan wilayah telah banyak mengubah landskap fizikal dan budaya di kawasan yang berkenaan akibat pembinaan kemudahan asas.ukm. ejen perkhidmatan kimpalan besi. http://pkukmweb. Berikutan bandar-bandar baru dibina berhampiran dengan kawasan perindustrian.my) Fungsi yang dimaksudkan termasuk pembekal dan servis alat/jentera petrokimia. pembandaran desa telah berlaku dengan pesat. misalnya. http://pkukmweb. pembangunan industri yang berasaskan petroleum dan gas di sekitar Paka dan Kerteh telah mendorong pertambahan penduduknya. perantara/hantaran laju/khas. Dengan kata lain. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun.ukm.

firma peguam. Perubahan ini penting bagi membolehkan bandar-bandar kecil di koridor ini menyokong perlombongan dan pembuatan yang berasaskan petrokimia. penapisan petroleum. ejen perkapalan dan pengurusan sisa. khususnya di zon tepu bina bandar-bandar baru berhampiran bandar Chukai.ukm. Ini bukan sahaja telah mencetuskan permintaan tinggi terhadap barangan pengguna moden. motosikal. perunding alam sekitar. http://pkukmweb. bandar-bandar kecil orang Melayu di koridor itu telah mengalami transfomasi fungsi yang ketara. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. gas dan industri pembuatan. Paka dan Kerteh. tetapi juga telah merancakkan pertumbuhan perniagaan.awam. (Katiman Rostam. banyak syarikat asing yang besar telah menubuhkan cawangan di koridor ini. pusat keperluan bayi. cash and carry. Kebanyakan perkhidmatan moden itu ditujukan kepada syarikat yang terlibat dengan perlombongan. basikal dan kereta. perkhidmatan insurans. Perubahan telah juga berlaku di luar pusat bandar tradisional. Perkembangan industri perlombongan dan pembuatan juga telah menggalakkan pertumbuhan pelbagai perniagaan barangan dan perkhidmatan pengguna moden.my) Pada keseluruhannya. Perubahan di pusat-pusat yang baru ini telah mengubah peranan bandar tradisional daripada pertanian dan perikanan kepada perindustrian dan perkhidmatan moden. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. http://pkukmweb. 16 .ukm. (Katiman Rostam. Strategi penyebaran industri mampu mewujudkan pembangunan seimbang antara Bandar dan luar Bandar yan mana dengan adanya penyerakkan industri ke kawasan luar Bandar ia akan mengubah corak ekonomi luar Bandar menjadi lebih maju dan moden. Penyerakan industri ke luar bandar juga bertujuan untuk mengurangkan aliran migrasi daripada luar bandar ke bandar kerana dengan terbinanya kilang-kilang di kawasan luar Bandar atau wilayah yang mundur penduduk di kawasan yang mundur tersebut tidak lagi perlu berhijrah ke Bandar kerana telah mempunyai peluang pekerjaan yang luas di kawasan luar Bandar.my) Selain itu. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor KemamanDungun. seperti pasaraya moden.

Bandar Raya Shah Alam. Perubahan demi perubahan mewarnai wajah Kuala Lumpur yang pesat membangun sebagai pusat pentadbiran dan perdagangan negara.Selain itu. Petaling Jaya yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas yang lengkap serta pelbagai impak positif daripada strategi penyebaran industri. persekitaran Kuala Lumpur dipenuhi dengan rumah-rumah atap nipah. Jika dahulunya. Kemajuan dan pembangunan yang dikecapi hasil dari program urbanisasi luar bandar inilah merupakan platform utama pihak pembangunan wilayah untuk membentuk sebuah pertumbuhan yang baru. pihak pembangunan wilayah telah menyediakan infrastruktur bertaraf bandar seperti bekalan air. Dunia terus mengenali Kuala Lumpur melalui mercu tanda hebat seperti Menara 17 . kini ianya lebih diserikan dengan bangunanbangunan pencakar langit serta perkembangan pesat penempatan penduduk. elektrik dan aktiviti ekonomi moden. 1991) Hal ini dapat dilihat seperti Bandaraya Kuala Lumpur yang dahulunya hanyalah merupakan sebuah bandar kecil yang pesat membangun ekoran daripada perkembangan perlombongan bijih timah. Kuala Lumpur. Di Malaysia banyak terdapat kawasan industri bertukar menjadi bandar baru seperti Bandar Nilai. (Hasnah Ali. Ekonomi Wilayah Teori dan Amalan.4 Strategi Pelaksanaan Program Urbanisasi Luar Bandar dan Pembentukan Pusat Pertumbuhan Yang baru Pihak kerajaan juga telah menyusun strategi pembangunan untuk pelaksanaan program urbanisasi di luar bandar. Kemajuan yang dikecapi Kuala Lumpur telah meletakkan Malaysia gah di peta dunia dengan pelbagai kejayaan yang dicipta. Dari sebuah pekan kecil perlombongan bijih timah. ibu negara Malaysia terus menempa nama dan dikenali di seluruh dunia. 2. penyebaran industri juga menjadi teras program pembangunan dan membantu keseimbangan antara wilayah melalui pembinaan kilang yang turut mewujudkan kawasan bandar-bandar baru. Antara matlamat perancangan pusat pertumbuhan adalah untuk mendorong pembangunan di kawasan yang mundur. Menerusi strategi ini. mengurangkan kesesakan di kawasan bandar metropolitan dan menyediakan satu saluran penghijrahan ke kawasan bandar (sebagai satu strategi pembandaran).

4 peratus premis perindustrian mempunyai kantin di dalamnya.1999) Perindustrian ini hanyalah dijalankan secara kecil-kecilan memandangkan kawasan itu agak terpencil dan tiada kemudahan infrastruktur yang mencukupi seperti kawasan perumahan bagi pekerja di kawasan industri kecuali di Chan Sow Lin dan juga tiada kemudahan rekreasi. institusi pendidikan dan perniagaan runcit skala besar di kawasan tersebut. Secara tidak langsung hal ini turut memberi impak yang sangat besar terhadap peningkatan ekonomi Negara dan akhirnya Kuala Lumpur menjadi sebuah pusat perdagangan maju. menara komunikasi kebanggaan negara yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Terdapat juga perindustrian yang dibina di Jinjang. Kepesatan sektor ekonomi Kuala Lumpur telah mengundang minat tidak hanya pelabur asing malah rakyat di negara ini. bioteknologi dan teknologi komunikasi. perkhidmatan khususnya ruang pejabat. Kemudahan perbankan seperti perkhidmatan mesin automasi tidak disediakan di kawasan industri. (Morshidi Sirat & Suriati Ghazali. Sejak tahun 1984. Kuala Lumpur telah membangun secara perlahan-lahan sehingga mencapai taraf yang ada sekarang ini dengan terbentuknya Wilayah Persekutuan. Globalisation Of Economic Activity And third World Cities. Globalisation Of Economic Activity And third World Cities. Jalan Klang Lama dan Chan Sow Lin. perdagangan.Berkembar Petronas 88 tingkat yang pernah mencatat sejarah sebagai bangunan tertinggi di dunia dan Menara Kuala Lumpur. Kemudahan pusat penjaja yang dirancang atau medan selera yang bersih juga tidak terdapat di kawasan perindustrian dan hanya 2. Bukit Indah. Kuala Lumpur mengalami pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat sebagai Pusat Perdagangan dan Kewangan Antarabangsa apabila wujudnya perkembangan sektor perindustrian dan pembuatan. (Morshidi Sirat & Suriati Ghazali. 18 . perindustrian. Taman Teknologi Malaysia di Bukit Jalil seluas 280 hektar telah dibangunkan dalam tiga fasa sebagai sebuah taman industri berteknologi tinggi di dalam tiga sektor utama iaitu kejuruteraan. Hanya 26 peratus premis perindustrian menyediakan kemudahan tempat letak kereta dan motosikal.1999) Ekoran daripada permintaan yang tinggi dari keluaran industri ini telah mewujudkan peluang perkerjaan. Rentetan dari itu. hanya beberapa kawasan perindustrian baru telah dimajukan. Senario ini telah menggalakkan pengaliran migrasi penduduk ke kawasan pinggiran bandar Kuala Lumpur ini yang mengakibatkan perkembangan guna tanah perumahan.

Aktiviti perkhidmatan automobil. Kebanyakan guna tanah industri terletak di Jinjang. Chan Sow Lin. Sehingga kini terdapat lebih kurang 80 peratus pertubuhan industri pembuatan sedia ada terletak di Bukit Indah. telah memberi kesan kepada aspek pengangkutan di Kuala Lumpur.1999). Maluri. Wangsa Maju. pasaraya. manakala pertubuhan industri perkhidmatan sedia ada kebanyakannya beroperasi di Jinjang. Bukit Indah. Bukit Maluri. Industri sokongan untuk keperluan tempatan dan pengeluaran barangan buatan logam juga digalakkan. Bukit Anggerik. Maluri dan Bukit Jalil. pembuatan makanan. penyimpanan. Sentul. pertambahan penduduk di Kuala Lumpur telah menyebabkan kesesakan di jalan raya terutamanya pada waktu puncak ekoran daripada penggunaan kenderaan sendiri.ukm. Pihak pembangunan dan perancang wilayah telah mula membina penempatan dan kemudahan infrastruktur untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin ramai di Kuala Lumpur. Pembandaran Dan Perkembangan Wilayah Metropolitan Lanjutan Lembah Klang – Langat. institusi pendidikan dan sebagainya lagi telah dibina secara meluas. Bandar Tun Razak dan Seputeh. Zon ini adalah agak berhampiran dengan kilang kereta kedua Malaysia di Serendah dan cadangan Bandar Proton di Lembah Bernam. Tidak dapat disangkal lagi. (Katiman Rostam. Globalisation Of Economic Activity And third World Cities. (Morshidi Sirat & Suriati Ghazali. Jinjang. kepadatan penduduk Kuala Lumpur telah mencorakkan pola penempatan yang lebih tersusun terutama bagi kawasan-kawasan setinggan yang telah digantikan dengan perumahan kos rendah yang lebih selesa seperti di Pantai Dalam. Oleh yang demikian. keretapi ekspres (KLIA Ekpres) dan Terowong Jalan Raya dan Pengurusan Air Banjir 19 . Dari zaman lanca dan beca hinggalah kepada sistem aliran ringan (LRT). Malaysia http://eprints. dengan kepesatan ekonomi negara pada ketika itu. Bukit Anggerik dan Sentul.Jelas terbukti. Perkembangan lebuh raya-lebuh raya baru di sekitar ibu kota.my) Selain itu. kawasan perumahan. percetakan. Kawasan perindustrian zon utara yang menumpukan kepada industri perkhidmatan kejuruteraan dan pembuatan terdiri daripada Jinjang. kraf tangan dan pembungkusan dijangka merupakan industri utama di zon ini. Sentul dan Setapak. Senario ini telah menyebabkan pertambahan penduduk semakin meningkat. penghijrahan penduduk yang menghuni bandar raya ini terus meningkat tahun demi tahun untuk memenuhi tenaga buruh di dalam sektor perindustrian.

pelbagai kemudahan terus disediakan untuk kesenangan rakyat. pusat hiburan.my) Apabila pertambahan penduduk dan kewujudan peluang perkerjaan dalam pelbagai sektor.org) Pelancongan juga membantu dalam memberi dorongan dan justifikasi kewangan terhadap langkah-langkah yang memberi faedah kepada penduduk Bandar Raya seperti projek-projek pemuliharaan. kualiti dan persekitaran perumahan kos rendah di Pusat Bandar Raya. Hal ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan persekitaran kerja. Pelancongan memberi manfaat sampingan yang tidak kurang pentingnya kepada penduduk Kuala Lumpur. pengindahan dan siar kaki. membeli belah. (Menara Berkembar Petronas. (Mohd Shukri Abdullah. institusi pendidikan dan sebagainya lagi. rekreasi dan kebudayaan yang lebih pelbagai dapat ditampung. hiburan. Kuala Lumpur mempunyai banyak kelebihan untuk ditawarkan sebagai destinasi pelancongan. Jika Kuala Lumpur suatu ketika dahulu banyak pembinaan perumahan setinggan terutamanya di Gombak. http://www. pekerjaan dan memperluaskan peluang-peluang perniagaan. Ia mempunyai iklim yang nyaman dengan ciri-ciri tropika yang unik. 1989) Sektor pelancongan juga telah menjadi medium dalam meningkatkan pertumbuhan Kuala Lumpur sebagai sebuah pusat perdagangan Malaysia.wikipedia. Perkembangan positif ini telah memacu negara untuk menjadi salah satu kuasa ekonomi yang disegani di rantau ini.dbkl. Briedfield tetapi hari ini kawasan perumahan yang lebih maju telah banyak dibina untuk menampung jumlah penduduk di Kuala Lumpur.gov. Kedudukan perumahan yang dibina ini di lokasi yang strategik iaitu mempunyai kemudahan pengangkutan awam dan berdekatan dengab pusat perniagaan utama. http://ms. Strategi Pembangunan Desa Negara Dunia Ketiga. infrastruktur dan sektor perkhidmatan yang baik 20 . menyebabkan berlakunya perubahan terhadap pembangunan perumahan. (Pelan Struktur Kuala Lumpur. Sektor pelancongan menyumbang kepada pendapatan.(SMART). Industri pelancongan mencakupi bidang perkhidmatan yang luas dan kemudahan yang diperlukan adalah pelbagai serta mampu menyediakan peluang pekerjaan kepada semua lapisan penduduk. serta menjadi tuan rumah kepada acara-acara khas dan perayaan-perayaan yang bertujuan untuk menarik pelancong. kemudahan membeli-belah. hidup dan niaga di Pusat Bandar Raya. Dengan menampung asas penduduk yang lebih besar daripada penduduk Bandar Raya sendiri.

(Morshidi Sirat & Suriati Ghazali.1999) Kemudahan kesihatan disediakan oleh pihak kerajaan atau institusi swasta menerusi perkhidmatan rawatan umum dan pakar perubatan. (Morshidi Sirat & Suriati Ghazali. wilayah dan seluruh negara. Pada umumnya. Kemegahan KLCC menjadi puncak nama Malaysia di persada dunia. hiburan. Strategi ini juga meramalkan bahawa pelaburan di sesebuah kawasan yang dipilih menguntungkan bukan sahaja dari segi perbelanjaan awam yang tinggi malahan juga meningkatkan nilai ditambah. Globalisation Of Economic Activity And third World Cities. Oleh yang demikian. Kuala Lumpur telah mencapai kemajuan di dalam semua sektor dan merupakan pusat pertumbuhan wilayah yang menjadi penghubung perdagangan di antara semua negeri di Malaysia. Kuala Lumpur setanding dengan bandar-bandar utama lain dalam aspek ini dengan menyediakan balai-balai polis yang disokong oleh pondok polis dan pondok rukun tetangga serta balai bomba.org) Sehingga kini. (Menara Berkembar Petronas.wikipedia. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia telah melancarkan Program Bandar Raya Selamat bagi membolehkan masyarakat setempat mengambil bahagian dalam memastikan keselamatan kawasan masing-masing. hotel dan persidangan. klinik bersalin serta klinik gigi kerajaan dan swasta turut memberi perkhidmatan kepada penduduk tempatan.serta pelbagai tarikan pelancongan. Globalisation Of Economic Activity And third World Cities. Kuala Lumpur juga merupakan antara wilayah yang membangun dan kesibukan kota yang tiada had kawalannya. pihak pembangunan wilayah telah merancang untuk mewujudkan konsep bandar selamat. Sebagai tambahan. kemudahan membeli-belah. Dalam 21 . Kuala Lumpur juga boleh maju berasaskan masyarakatnya yang berbilang kaum. http://ms. Untuk mempertingkatkan keselamatan di Bandar Raya.1999) Strategi Pelaksanaan Program Urbanisasi Luar Bandar Dan Pembentukan Pusat Pertumbuhan Yang Baru adalah dianggap penting untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi negeri yang mundur. agama dan kebudayaan bagi mewujudkan identiti dan imej tersendiri. Hospital utama di Malaysia iaitu Hospital Kuala Lumpur (HKL) terletak di Pusat Bandar Raya dan memberi perkhidmatan kepada penduduk Kuala Lumpur. Hal ini menjadi lambang kemegahan negara yang bukan sahaja sebagai pusat membeli belah tetapi juga sebagai kawasan pelancongan dan pusat perdagangan Kuala Lumpur. poliklinik.

Strategi-strategi tersebut memberi kesan kepada pembentukan wilayah yang seimbang yang mana telah diwujudkan wilayah pembangunan ekonomi iaitu Wilayah Ekonomi Koridor Timur. Ekonomi Wilayah Teori dan Amalan. Wilayah Ekonomi Koridor Utara. Usaha yang dilaksanakan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam membangunkan pembangunan ekonomi secara bersepadu berdasarkan Wilayah memberi satu sinar baru kepada seluruh rakyat Malaysia terutama dalam usaha membasmi kemiskinan. Koridor Sabah dan Koridor Sarawak. 1991) 3. Untuk melaksanakan program ini. Istimewanya setiap negeri mempunyai projek dan program untuk Ini kerana menerusi program ini banyak projek dirancang secara menyeluruh tanpa meminggirkan satu dibangunkan dan usaha ini bukan saja dapat membangunkan seluruh negeri di Malaysia malah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan.0 KESAN STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH KEARAH PEMBANGUNAN WILAYAH YANG SEIMBANG Tujuan utama perancangan wilayah adalah supaya pembangunan yang seimbang antara wilayah dapat dicapai. Wilayah Pembangunan Iskandar.jangka masa panjang strategi tersebut akan meninggalkan kesan lelehan yang besar. Strategi-strategi pembangunan wilayah sebagaimana yang dijelaskan di atas iaitu 1) Strategi Pembangunan Tanah Dan Sumber Asli 2) Strategi Pembangunan In Situ Luar Bandar 3) Strategi Penyebaran Industri 4) Strategi Pelaksanaan Program Urbanisasi Luar Bandar dan Pembentukan Pusat Pertumbuhan Yang Baru adalah bertujuan untuk merapatkan lagi perhubungan antara negeri dengan cara mengurangkan jurang perbezaan ekonomi dan struktur antara wilayah. negeri pun di Malaysia. kerajaan menubuhkan pihak berkuasa pembangunan koridor bagi 22 . (Hasnah Ali.

com. Pihak ini juga menyediakan pembiayaan untuk memperbaiki skala aktiviti pertanian di koridor utara.my) Bagi meningkatkan lagi ekonomi di dalam sektor pertanian ini. Kedah. menyelaras dan memantau pelaksanaan program dan projek yang dikenal pasti dalam setiap pelan induk koridor pertumbuhan. Ianya akan menjadi koridor ekonomi yang mengamalkan gaya hidup seimbang. Menerusi sektor pertanian ini. Hal ini dapat dilihat menerusi kewujudan Wilayah Ekonomi Koridor Utara. Wilayah Ekonomi Koridor Utara (Northern Corridor Economic Region) atau NCER Malaysia merupakan kawasan pembangunan ekonomi dan sosial yang membabitkan negeri Perlis. pendidikan dan modal insan. koridor tengah. Matlamat Wilayah Ekonomi Koridor Utara adalah untuk mencapai wawasan sebagai sebuah wilayah ekonomi bertaraf dunia menjelang tahun 2025.com. http://www. (Wilayah Ekonomi Koridor Utara.meneraju. Penggunaan teknologi yang canggih di dalam sektor pertanian dapat meningkatkan hasil pengeluaran pertanian. pembuatan. sebahagian daripada tanah ‘Koridor Utara’ dikendalikan secara persendirian. koridor pedalaman dan koridor Butterworth-Kulim-Baling-Pengkalan Hulu-Grik dan bagi setiap zon tersebut akan ada pelan pembangunan masing-masing. Di samping itu. pendekatan perniagan secara menyeluruh.my) Sebagai contoh Wilayah Ekonomi Koridor Utara boleh dibahagikan kepada 5 zon pembangunan iaitu koridor pulau. serta prihatin terhadap komuniti. syarikat swasta yang berniat untuk melakukan pertanian berskala komersil perlu bekerjasama dengan pemilik tanah sedia ada dan melaksanakan model perniagaan untuk diurus oleh satu badan yang boleh mengurus dengan lebih produktif. pelancongan dan pembangunan sosial di wilayah utara Semenanjung Malaysia yang akan dimajukan dalam tempoh lebih 20 tahun.ncer. pihak Pelaksanaan Koridor Utata telah menubuhkan Pusat R&D Benih yang dapat menguruskan dan berkerjasama dengan pusat penyelidikan pertanian. Pulau Pinang dan utara Perak. koridor pesisir pantai. (Wilayah Ekonomi Koridor Utara. pihak berkuasa juga turut menyediakan program-program untuk para pengusaha pertanian bagi membantu mereka mengendalikan sektor pertanian dengan baik sebagai zon makanan moden 23 . http://www.ncer. Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara telah melaksanakan satu bentuk transformasi dan pengembangan terhadap sektor pertanian. Rasional penubuhan Wilayah Ekonomi Koridor Utara ialah untuk memperkembangkan tahap daya saing negara dan kemakmurannya dapat diagih secara lebih seimbang.

000 peluang pekerjaan akan diwujudkan jika Koridor Pembangunan Sabah berjalan dengan lancar seperti yang telah dirancangkan oleh kerajaan. (Wilayah Ekonomi Koridor Utara. Sektor pembuatan dan sektor pertanian juga turut memainkan peranan dalam sawit pembangunan koridor ini.com.my) Selain itu kewujudan Koridor Pembangunan Sabah bukan sahaja bakal merubah wajah Sabah dengan menyediakan landskap baru ekonomi tetapi juga memastikan kemiskinan dapat dikurangkan secara konsisten di seluruh pelosok negeri ini. (Koridor Pembangunan Sabah. pembinaan stesen pusat kereta api. AS dan Korea Selatan. projek pelancongan juga tidak terkecuali daripada program ekonomi yang diserapkan dalam Koridor Pembangunan Sabah. Lembaga Pembangunan Tanah Sabah (SLDB). http://sdc. Jangkaan bagi tempoh pelaksanaan Koridor Pembangunan Sabah ialah dari 2008-2025 yang meliputi seluruh kawasan dan penduduk Sabah. Manakala bagi sektor pertanian akan diwujudkan beberapa 24 . pembangunan pusat-pusat pelancongan dan pembinaan kondominium mewah dan hotel lima bintang dan enam bintang. Antara cadangan yang dimuatkan dalam projek pelancongan tersebut adalah seperti pembangunan ekopelancongan dan perubatan. Nihon Biotech Inch dari Jepun. Wilayah Ekonomi Koridor Utara hanya menumpukan kepada pelabur tempatan dengan memberi tumpuan lebih kepada pertanian dan prasarana. Dibawah pelan pembangunan Koridor Pembangunan Sabah telah dilaksanakan beberapa projek infrastruktur seperti pembangunan dan promosi pasaran MICE.my) Selain itu. http://sdc. Melalui sektor pembuatan dalam projek kelompok perindustrian minyak sawit (Sawit POIC) khususnya dapat memastikan Kinabalu akan lebih ekonomikal sekiranya dapat bergabung dengan Sime Darby Plantation Sdn Bhd dalam melaksanakan projek Sawit POIC.my) Selain itu.ncer.gov.disebabkan negara Malaysia berhadapan dengan masalah import makanan yang besar sedangkan negara kita mampu dan berpotensi untuk menjadi pengeluar makanan dunia selain dengan negara-negara lain. http://www. Turut dijangka sebanyak 900. Lahad Datu dan Sandakan. (Koridor Pembangunan Sabah. Kelana Stabil Sdn Bhd dan TKM Resources Sdn Bhd juga akan mengeluarkan minyak jarak bagi bahan bakar diesel yang akan dieksport ke Jepun.gov. penubuhan kemudahan pukal dalam kelompok perindustrian minyak sawit di Lahad Datu dan pembangunan tebingan Kota Kinabalu serta penubuhan kemudahan pendaratan ikan moden di Tawau.

pembangunan akuakultur di Teluk Darvell. 25 . Melalui strategi pembangunan yang seimbang inilah akan memastikan keberkesanan dalam program ekonomi yang dirancangkan oleh pihak kerajaan kepada negeri Sabah khususnya. Selain itu. Hal ini dapat dilihat apabila perkembangan sesebuah wilayah telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat yang berhijrah ke bandar-bandar besar seterusnya membawa kepada sebuah penempatan yang maju seperti di Kuala Lumpur.gov. Strategi Penyebaran Industri. Lahad Datu dan penyelidikan serta pembangunan pokok jarak. Kepesatan sesebuah wilayah yang dibangunkan itu telah melahirkan pelbagai sektor ekonomi untuk menjana pendapatan negara dan menyumbang kepada Keluaran Kasar Dalam Negara (KDNK).0 PENUTUP Sebagai kesimpulannya. strategi pembangunan wilayah yang dilaksanakan menjadi satu medium utama yang dihamparkan umpama pemandangan yang sangat indah. Pertumbuhan wilayah yang pesat membangun menerusi empat strategi pembangunan wilayah iaitu Strategi Pembangunan Tanah Dan Sumber Asli.projek agropelancongan. Pembangunan wilayah yang dicapai hari ini digarapkan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara seiring dengan era globaliasasi yang tiada had sempadannya lagi.my) 4. strategi pembangunan wilayah ini juga menjadi teras dalam perkembangan penggunaan tekologi dalam semua bidang sejajar dengan hasrat kerajaan dalam melahirkan masyarakat yang peka terhadap kemajuan negara. Strategi Pelaksanaan Proram Urbanisasi Kawasan Luar Bandar Dan Pembentukan Pusat Pertumbuhan Yang Baru secara tidak langsung telah memberikan impak yang sangat besar terhadap perubahan taraf ekonomi dan pembangunan sosial di Malaysia. (Koridor Pembangunan Sabah. http://sdc. Strategi Pembangunan In Situ Luar Bandar.

Oleh yang demikian. Hal ini dapat membantu negara menghapuskan jurang perbezaan di antara wilayah yang ada di Malaysia sebagai menyahut seruan kerajaan “rakyat didahulukan. pencapaian diutamakan”. Senario ini menjadi tiket perkembangan fizikal dan kemudahan infrastruktur demi memenuhi keperluan dan kehendak rakyat di sesebuah kawasan. strategi pembangunan wilayah menjadi jentera utama di dalam pertumbuhan wilayah yang seimbang di Malaysia. 26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->