1.

0

PENGENALAN

Pembangunan tidak seimbang dan tidak selaras di antara wilayah, negeri dan daerah memberi kesan dalam usaha Malaysia mencapai matlamat menjadi negara maju menjelang 2020. Strategi pembangunan wilayah dilihat mampu mengatasi masalahketidakseimbangan antara Bandar dan luar Bandar. Oleh itu langkah agresif telah dilakukan oleh kerajaan untuk membendung masalah tersebut seawal Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975).

Strategi pembangunan wilayah bertujuan untuk merapatkan lagi perhubungan antara negeri dengan cara mengurangkan jurang perbezaan ekonomi dan struktur antara wilayah. Strategi ini dilaksanakan berasaskan keupayaan tiap-tiap wilayah bagi pembangunan pertanian dan perusahaan terutama di negeri yang kurang maju untuk menjamin supaya pembangunan negara secara keseluruhannya adalah tumbuh dengan baik dan seimbang. Melalui peranan Lembaga Kemajuan Wilayah usaha pembasmian kemiskinan ditumpukan kepada empat strategi pembangunan wilayah iaitu 1) Strategi Pembangunan Tanah Dan Sumber Asli 2) Strategi Pembangunan In Situ Luar Bandar 3) Strategi Penyebaran Industri 4) Mengurbanisasikan Kawasan Luar Bandar Dan Pembentukan Pusat Pertumbuhan Yang Baru. Empat strategi yang digariskan tersebut merupakan pendekatan yang dilakukan oleh pihak Kerajaan yang bertujuan untuk menambahkan daya pengeluaran pertanian negeri kurang maju, memajukan kemudahan infrastruktur, mendirikan pusat pembangunan baru, menggalakkan pembangunan perusahaan yang akan membawa kebaikan untuk semua pihak dan yang paling penting adalah untuk membantu proses pertumbuhan wilayah di Malaysia.

1

2.0

STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DILAKSANAKAN DALAM MEMBANTU PROSES PERTUMBUHAN WILAYAH DI MALAYSIA

2.1

Strategi Pembangunan Tanah Dan Sumber Asli

Strategi ini merupakan strategi yang utama kerana kerajaan pada masa hadapan cuba untuk mengarah dan mengalihkan letakan pertumbuhan dalam sektor pertanian, perkilangan dan perkhidmatan ke wilayah yang kurang maju. Pembangunan tanah adalah merupakan aspek penting, dalam usaha untuk menambahkan hasil pengeluaran negara amnya dan menambahkan hasil pertanian serta meninggikan taraf hidup penduduk luar bandar khasnya. Oleh yang demikian, adalah mustahak perancangan dan pelaksanaan pembangunan tanah diberikan perhatian yang sewajarnya.

Kepentingan satu pembangunan tanah yang dirancang dengan teliti mula disedari oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan pada awal tahun 1955 apabila perwakilan Bank Antarabangsa membuat kajian tentang ekonomi Malaysia. Satu daripada cadangan perwakilan itu ialah perlunya satu kajian gunatanah yang menyeluruh mengenai aspek fizikal, ekonomi, sosial, ekologi dan pentadbiran tanah sebagai mengatasi satu daripada kelemahan perancangan pembangunan tanah. (Ishak bin Khasiman. Penilaian Rancangan Pembangunan Kerajaan Negeri Kajian Kes: Daerah Batu Pahat. http://eprints.ptar.uitm.edu.my)

Pada bulan Ogos 1955 satu jawatankuasa untuk menimbang dan merancang kawasan-kawasan baru untuk penempatan telah dibentuk. Jawatankuasa ini 2

pembukaan dan pembangunan terhadap tanah adalah terletak di bawah perlaksanaan dua perbadanan kerajaan. Dalam usaha untuk mengatasi masalah tersebut.felcra. FELCRA (Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan) dan RISDA (Rubber Industry Smallholders Development Authority).my) Di Malaysia umumnya.edu. http://www. Badan-badan yang bertanggungjawab di bawah Agensi Pembangunan Tanah ialah FELDA. iaitu Agensi Pembangunan Tanah dan Agensi Pembangunan Wilayah.ptar.my) 3 .com. dan pada tahun 1959 Lembaga Pembangunan Tanah Negara telah ditubuhkan di setiap negeri. Penilaian Rancangan Pembangunan Kerajaan Negeri Kajian Kes: Daerah Batu Pahat.ptar. pusat kesihatan dan lain-lain disediakan di kawasan rancangan baharu. (Ishak bin Khasiman. diurus dan dibangunkan mengikut sebagaimana yang telah dirancang. satu langkah segera telah diambil di mana jawatankuasa ini menekankan perlunya sumberjaya tanah dinilai. bagi memulihkan dan memajukan tanah sama ada melalui langkahnya sendiri dan dengan persetujuan Pihak Berkuasa Negeri yang berkenaan atau atas permintaan Pihak Berkuasa Negeri itu dan keduanya untuk memulih dan memajukan mana-mana tanah lain. sekolah.my) Jawatankuasa ini mencadangkan perlunya kemudahan-kemudahan jalan. Tugas utama FELDA adalah membuka dan memajukan tanah bagi tujuan kawasan perladangan dan menempatkan rakyat yang tidak bertanah atau memiliki tanah yang tersangat kecil dengan tujuan meningkatkan taraf hidup sosio-ekonomi peneroka.uitm. http://eprints. FELCRA pula mempunyai dua tugas utama iaitu. Penilaian Rancangan Pembangunan Kerajaan Negeri Kajian Kes: Daerah Batu Pahat. http://eprints.edu. dan mengikut syarat-syarat yang dipersetujui di antara tuan punya tanah dengan FELCRA. atas permintaan tuanpunya tanah.menyedari pentingnya satu pembangunan tanah yang dirancang kerana kawasan kediaman orang-orang Melayu yang sedia ada kebanyakannya telah terlalu padat dan kurang kawasan untuk pembangunan di masa hadapan. Berikutan dengan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada tahun 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah (Land Development Ordinance 1956) yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan tanah pada peringkat persekutuan. (Ishak bin Khasiman.uitm. (Latar Belakang.

mewujudkan pembangunan secara bersepadu termasuk menyediakan kemudahan awam seperti bekalan air.rurallink. KESEDAR.my) FELDA merupakan sebuah agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar bagi memberi kemudahan yang lebih selesa kepada penduduk disamping meningkatkan sosio-ekonomi mereka. membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi. KEJORA. FELDA ditubuhkan dengan matlamat untuk membuka tanah untuk tanaman dagangan dan penempatan baru. sekolah. PERDA dan JENGKA.Manakala RISDA pula bertanggungjawab melaksanakan pembaharuan pertanian yang dihasilkan daripada penyelidikan. tempat tinggal.gov. http://www. Di sini fokus akan diberikan kepada peranan FELDA dalam aspek pembangunan tanah sebagai pemangkin pertumbuhan wilayah. Program membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar Bandar dilakukan melalui kegiatan pembukaan tanah baru untuk dijadikan kawasan pertanian dan penempatan peneroka. pertanian. perusahaan dan perladangan dalam kawasan wilayah.my) Bagi agensi-agensi Pembangunan Wilayah pula.gov. KEDA. pengembangan. memastikan bahawa sektor pekebun kecil adalah dimodenkan dari segala segi bagi membaiki keadaan ekonomi mereka. (Fungsi RISDA. klinik 4 . Terdapat tujuh agensi Pembangunan Wilayah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas tersebut iaitu DARA.risda. http://www. menggalak. FELDA telah mengambil alih pengawalan institusi sepenuhnya sejak 1965 apabila ia telah menukarkan dasarnya daripada sebuah badan penasihat dan pemberi pinjaman kepada sebuah agensi pelaksanaan pembangunan. sosial. mendapatkan dan menyimpan perangkaan-perangkaan yang perlu berhubung dengan pembangunan sektor pekebun kecil serta mengambil bahagian dalam apaapa aktiviti yang ditentukan oleh Menteri yang beranggungjawab dari semasa ke semasa berhubung dengan pembaikan dan kemajuan sektor pekebun kecil. bekerjasama dengan agensi-agensi lain yang bertanggungjawab dalam penyelidikan. melaksanakan penanaman semula dan penanaman baru dengan klon-klon baru yang boleh mengeluarkan hasil yang tinggi melalui amalan agronomi yang baik. (Kemajuan Tanah dan Wilayah. ia ditubuhkan bagi memaju. KETENGAH. pemprosesan dan pemasaran getah bagi mempercepatkan proses permodenan sektor pekebun kecil. serta mengawal dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan tersebut. menempatkan mereka yang tidak memiliki tanah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. elektrik. pinjaman pertanian.

my) Secara ringkasnya matlamat perancangan utama seperti yang dilakukan oleh FELDA ialah untuk mengatasi masalah pengangguran dan guna tenaga tidak penuh yang berleluasa di kawasan luar bandar. pemasaran. http://www. Langkah ini melibatkan eksploitasi tanah secara besar-besaran dan satu contoh terbaik skim ini ialah skim pertanian kelapa sawit dan getah oleh FELDA. FELDA memberi jaminan mana-mana peneroka yang tidak memiliki tanah memperoleh tanah melalui skim tanah berkelompok yang ditawarkan dan kehidupan yang lebih sempurna melalui aktiviti sosio-ekonomi yang dirancang. pengangkutan yang lain yang mampu memberi hasil yang lumayan kepada peneroka. Idris. (Dr. pada tahun 2007. golongan miskin dapat diperkasakan melalui ekonomi dan pemodenan sektor pertanian akan lebih mudah dilakukan apabila golongan miskin diberi saiz tanah yang mencukupi. Utusan Malaysia. tujuan penubuhan Felda ialah untuk membangunkan kawasan luar Bandar sebagai kawasan pertanian yang berdaya maju. 25 Februari 2006) Melalui pembukaan tanah baru. (Nor Aini Hj. mengatasi masalah pemilikan dan pemecahan tanah yang tidak ekonomi.ukm. Melalui FELDA. berpengetahuan dan bertanggungjawab serta turut serta dalam semua bidang dan menyediakan kemudahan dalam kegiatan pemprosesan. Kawasan ini dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur dan ditadbir selia oleh Lembaga Kemajuan Wilayah. Manfaatkan Ladang Felda.745. memperbaiki taraf hidup masyarakat luar bandar.felda. Negeri Pahang merupakan negeri yang memiliki tanah rancangan FELDA yang 5 . (Penubuhan dan Matlamat.dan khidmat sokongan untuk membaiki taraf ekonomi peneroka. http://pkukmweb. golongan miskin dipindahkan ke skim pembangunan tanah baru. meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Secara khusus.my) Melalui matlamat yang dirancang. dan mewujudkan masyarakat luar bandar yang bersikap positif terhadap pembangunan.net. Asan Ali Golam Hassan. mengadakan kegiatan sosial dan kerohanian bagi menggalakkan peneroka dan keluarga mereka menjadi warganegara yang pandai berdikari. Kejayaan pertanian Melalui cara ini dicapai melalui kemudahan infrastruktur dan kemudahan asas. FELDA telah membuka 317 tanah rancang di seluruh negara dengan jumlah peneroka seramai 112. Mobiliti Sosial Di Kalangan Generasi Kedua Felda. telah lahir skim pertanian yang moden dan cekap yang berjaya mengubah taraf hidup peneroka. berdisiplin dan maju. maju. progresif.

6 . http://www3. Mereka bukan sahaja telah membaiki kedudukan sosio ekonomi mereka.my) Rancangan pembangunan tanah yang dilakukan oleh FELDA sejak 1956 adalah di antara strategi untuk pembangunan wilayah yang digubal kearah pembasmian kemiskinan di kalangan petani.876 hektar tanah di seluruh negara membabitkan 93.000 hektar. Sebagai contoh sehingga kini FELCRA telah membuka lebih 225.6 peratus daripada keseluruhan penduduk negara ini.1 hektar atau 10 ekar yang ditanam dengan tanaman komoditi. Seluas 17. Di Sabah dan Sarawak.pmo.71 hektar dan diikuti negeri-negeri lain di seluruh nagara.000 keluarga telah berjaya ditempatkan di 509 buah tanah rancangan. Program pembangunan tanah ini membawa banyak manfaat kepada petani apabila sehingga 1999. kira-kira 9.ukm. Kegiatan FELDA dalam pembangunan tanah baru akan juga disokong oleh Lembaga Kemajuan Wilayah. Sasaran Kerja Felda 2007.663 peneroka dengan keluasan 113.958. sementara seluas suku ekar disediakan untuk tapak kediaman.my) Hasil pelaksanaan strategi ini didapati banyak kawasan tanah baru telah dimajukan.my) Dalam tempoh RML. Setiap peserta rancangan diberikan tanah seluas 4. Ini diikuti dengan negeri Johor dengan 73 buah tanah rancangan yang mempunyai 27.gov.pmo.my) Hari ini masyarakat peneroka FELDA di 317 rancangan tanah berjumlah kirakira 4. http://eprints.100 hektar. PKPN 29. Lembaga Kemajuan Wilayah akan memajukan tanah seluas 41.53 hektar.gov. (Rancangan Malaysia Kelima Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. http://www3. Idris. (Rancangan Malaysia Kelima Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar.500 hektar lagi akan dimajukan melalui usahasama Lembaga Kemajuan Wilayah dan sektor swasta.300 peserta.8 juta orang dan mewakili 15. Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri (PKPN) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN).600 hektar akan dimajukan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Negeri dan Lembaga Tabung Getah Sabah. dan PKEN 14.terbesar berbanding negeri-negeri lain iaitu sebanyak 115 buah tanah rancangan dengan mempunyai 43.172 peneroka dengan keluasan tanaman 182. Negeri Perlis merupakan negeri yang memiliki tanah rancangan FELDA yang paling sedikit berbanding negeri-negeri lain iaitu hanya memiliki tiga buah tanah rancangan sahaja.000 hektar. Mobiliti Sosial Di Kalangan Generasi Kedua Felda.246. Kesan langsung daripada strategi pembangunan tanah ialah taraf hidup petani dapat ditingkatkan melalui aktiviti pertanian (Nor Aini Hj.utm. http://pkukmweb. lebih 100. (Low Siong Khim.

Bernama. Dengan adanya strategi pembangunan tanah juga taraf hidup dan sosioekonomi penduduk luar Bandar telah meningkat dan mereka boleh dikatakan hidup mewah kerana hasil daripada ladang yang diusahakan tersebut. Pahang dan Terengganu yang dapat memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negeri tersebut. Hal yang demikian menyebabkan kawasan-kawasan dan pekan berhampiran menerima kesan daripada kemajuan yang dibawa oleh agensi-agensi pembangunan tanah tersebut seperti adanya kemudahan infrastruktur dan kemudahan asas yang lengkap (Sekolah. perkembangan yang paling penting ialah adanya sumber minyak dan gas di dasar laut negeri Sabah. FELCRA. 1991) Bagi Sarawak. (Zuhafizah Ahmad Zaki. Bhd milik Petronas telah dibina di Bintulu dan ia menjadi penggalak kepada pembangunan sektor-sektor lain sebagaimana projek 7 . Transformasi Ekonomi Luar Bandar Menerusi FELDA. RISDA. Keadaan ini secara tidak langsung menyebabkan berlakunya peningkatan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negeri tersebut yang mana hasil utama adalah pengeluaran produk pertanian oleh FELDA. transformasi berlaku kerana adanya gas asli di luar pantai Sarawak iaitu Bintulu. Bintulu kini muncul sebagai Bandar antarabangsa.malah turut merubah landskap geografi negara. Sarawak. (Hasnah Ali. Aspek kedua yang dapat dilihat dalam konteks strategi pembangunan tanah dan sumber asli ialah kemajuan sumber galian perlombongan dan memulakan kegiatan perindustrian yang mana dari aspek sumber galian. 13 Ogos 2010) Matlamat utama pelaksanaan strategi pembangunan tanah ialah untuk meningkatkan penghijrahan pendapatan masyarakat golongan desa ke peneroka Bandar selain kerana untuk mengurangkan tersebut penghijrahan menyebabkan guna tenaga di kawasan luar Bandar adalah tidak mencukupi dan tidak efisien kerana hanya golongan tua sahaja yang menyumbang tenaga untuk kemajuan luar Bandar. Ekonomi Wilayah Teori dan Amalan. Bandar Bintulu membangun dengan pesat kerana adanya sumber asli tersebut yang mana daripada sebuah kampung nelayan yang dikenali dengan hasil laut. selain itu sumber galian lain seperti tembaga dan emas juga ditemui di Terengganu dan Kelantan. Sebuah loji pemprosesan gas asli iaitu LNG Sdn. hospital dan lain-lain badan kerajaan mahupun bukan kerajaan) serta aspek-aspek positif lain yang mana fokus utama ialah untuk menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan wilayah di negeri-negeri yang mundur.

000 unit rumah. (IADA: Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu. sumber potensi dan agensi seperti Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). kemudahan infrastruktur dan tarikan pelabur akan menjadi daya tarikan yang kuat untuk pertumbuhan wilayah negerinegeri yang mundur tersebut.2 Strategi Pembangunan In Situ Luar Bandar Konsep pembangunan pertanian secara bersepadu berasaskan pembangunan "in situ" telah diperkenalkan pada tahun 1965 dengan pelaksanaan projek Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA . (MAJUIKAN). perbandaran baharu itu akan dilengkapkan dengan kemudahankemudahan awam seperti sekolah. Maju Ternak 8 . Utusan Malaysia. Bhd. Selain unit kediaman dan pusat komersial. Majuikan Sdn. 11 Mei 2010) Kerajaan negeri menubuhkan Taman Perindustrian Samalaju bagi pembangunan industri berat yang merangkumi kilang poli silikon. yang bersifat “kesepaduan” iaitu mengabungjalinkan tenaga.Muda Agricultural Development Authority) diikuti penubuhan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA .moa. kilang peleburan aluminium dan pembangunan Pelabuhan Samalaju. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA). konsep pembangunan seumpama ini telah berkembang dengan penubuhan Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) hampir keseluruh negara. (Kerja Projek Samalaju Bermula Tahun Hadapan. Utusan Malaysia. klinik dan prasarana rekreasi sebagai sebahagian daripada pembangunan Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak (Score).bandar baharu Samalaju di Bintulu yang mana bandar itu akan dimajukan di bawah beberapa fasa dengan fasa pertama melibatkan 5. Sejak tahun itu.my) Program pembangunan in-situ telah dilaksanakan melalui program pembangunan pertanian bersepadu (IADP). (Kerja Projek Samalaju Bermula Tahun Hadapan. 11 Mei 2010) Strategi pembangunan tanah dan sumber asli menjadi pemangkin kepada pertumbuhan wilayah kerana apabila sesuatu industri dan sumber ekonomi wujud maka penempatan baru. balai polis. 2.gov. peluang pekerjaan.Kemubu Agricultural Development Authority) pada tahun 1967. http://www.

(Ladang Merdeka.78 hektar. MARDEC. http://intranet.my) Secara ringkasnya strategi pembangunan in situ luar Bandar merupakan strategi untuk meningkatkan produktiviti pertanian yang sedia ada yang mana penempatan sedia ada tersebut dibangunkan dengan kemudahan infrasturktur khasnya di wilayah-wilayah yang mundur.my) Mini estet padi atau Perladangan Berkelompok pula menumpukan kepada pemuafakatan sekumpulan petani mengusahakan sawah di sesuatu kawasan bendang dengan bimbingan insentif daripada KADA dan kemudahan kredit input pertanian daripada Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) yang dibayar balik setelah selesai musim penuaian.gov. (Komoditi Padi. Sebilangan petani maju akan diberikan bimbingan intensif di bawah Projek 10tan/hektar bagi meningkatkan pengeluaran padi untuk dicontohi oleh petani lain. berdaya maju dan membantu meningkatkan pendapatan peserta melalui hasil padi dan bukan padi.kada. Lembaga Kemajuan Wilayah.76 hektar melibatkan 2. mengintergrasi. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) dan banyak lagi agensi yang terlibat dan bekerjasama bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan melalui penyelarasan. http://www. penggunaan input pertanian secara berkesan dan menjimatkan.gov.609 peserta. http://www. Melaluinya. penggunaan tenaga buruh yang efisien. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA).kada. penggunaan jentera ladang. merekabentuk ladang dengan saiz yang sesuai. Konsep ini telah dilaksanakan pada 1991 dengan pengurusan awal 5 buah ladang seluas 211. sejajar dengan objektif pembangunan kawasan pertanian yang sedia ada.gov.Enterprise (MAJUTERNAK).moa. Sehingga Disember 2005 sebanyak 17 buah ladang telah ditubuhkan dengan keluasan 749. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA). Salah satu agensi di bawah IADP ialah Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu yang memperkenalkan konsep Ladang Merdeka iaitu satu konsep pengurusan ladang secara komersil dan berskala besar yang mana ianya berkepentingan dalam memerdekakan kumpulan sasar. meningkatkan daya produktiviti melalui pengurusan secara estet. petempatan dimodenkan dan perkhidmatan disediakan untuk meningkatkan keluaran serta taraf hidup penduduk desa. (IADA: Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP).my) 9 .

350 hektar kawasan Lembah Sungai Kemasin di Jajahan Kota Bharu dan Bachok serta Lembah Sungai Semerak di Jajahan Pasir Puteh. masalah pengurusan air. (IADA Kemasin Semerak. pemasaran.30 tan/hektar bagi membolehkan sumbangan KADA kepada pengeluaran padi negara ditingkatkan 225. Program Pembangunan Ladang Merdeka Padi merupakan progam KADA yang berterusan yang dapat menyelesaikan banyak masalah. (Ladang Merdeka. Sehingga kini.000 orang petani yang bergiat aktif mengusahakan sawah padi di dalam kawasan IADA Kemasin Semerak. pengurusan penyakit.kada.my) 10 . (Ladang Merdeka. http://www. Konsep ini dilihat amat ekonomik bagi KADA dan Negara dari aspek peningkatan hasil dan nilai tambah kepada petani.kada. saliran dan kemudahan pengairan bagi meningkatkan pengeluaran hasil padi / produktiviti ladang.my) Melalui konsep Ladang Merdeka ini juga satu model "on farm development" iaitu mengubah amalan kerja yang tidak sistematik kepada satu budaya kerja yang menitikberatkan pengurusan berestet yang jauh lebih maju dan mempunyai daya pengeluaran yang tinggi diperkenalkan.566. Program lain termasuklah pengurusan rumpai.my) Selain itu. kualiti dan sebagainya.000 tan setahun kepada 307.000 tan setahun. IADA Kemasin Semerak ini meliputi 68. Melalui program seumpamanya dapat menyelesaikan masalah seperti saiz lot tanah yang tidak ekonomik. (Ladang Merdeka. dianggarkan 4.gov. KADA mensasarkan pada akhir RMK9 kadar pengeluaran padi dari seluruh kawasan KADA akan ditingkatkan daripada 4.Antara program pemodenan yang dilakukan oleh KADA ialah pemodenan sistem pengairan rumah-rumah pam dan peningkatan kecekapan dan keberkesanan bekalan air dan penekanan kepada penggunaan teknologi moden dan amalan pertanian baik.my) Penilaian Ladang Merdeka oleh Penyelidik dari Universiti Utara Malaysia mendapati keuntungan bersih adalah RM2.kada. ia diwujudkan bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan in-situ luar Bandar secara bersepadu melalui penyediaan infrastukstur kawalan banjir.12/tan dan hasil di luar Ladang Merdeka hanya 80% berbanding hasil dalam ladang merdeka.gov. perosak dan penyakit tanaman secara bersepadu.gov.28 tan/hektar kepada 5. http://intranet. http://intranet. kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu ( IADA ) Kemasin Semerak yang ditubuhkan pada 1982 dengan Pembiayaan pinjaman kewangan Bank Pembangunan Asia juga telah dikenalipasti sebagai salah satu jelapang padi.gov.moa. http://intranet.

gov.pmo.gov.000 hektar kawasan-kawasan getah yang tidak produktif dengan kelapa sawit. kecuali IADA Samarahan dan Kalaka Saribas di Sarawak. skop pelaksanaan IADA telah difokuskan kepada pembangunan kawasan jelapang padi negara. Projek saliran dan tali air bertujuan membaiki kawasan yang menghadapi masalah kemasukan air laut. Manik. Kemasin Semerak. getah yang berhasil tinggi dan tanaman-tanaman lain.gov.000 hektar tanah terbiar dengan tanaman kelapa sawit. Seberang Perak.100 hektar untuk ditanam dengan kelapa sawit dan getah. Contohnya seluas 169. program pemulihan dan penanaman semula dilaksanakan oleh RISDA dan lain-lain agensi yang mana RISDA akan menumpukan usaha-usaha penanaman semula secara mini estet dengan memberi penekanan kepada penanaman kelapa sawit. dan 8. Kira-kira 62 peratus daripada matlamat keluasan tanah yang akan dipulih adalah di 11 .Mulai Rancangan Malaysia Ke Tujuh (1996-2000) dan dengan matlamat mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang terhad. http://www3.my) Kemudahan perparitan ini akan dapat memulihkan kawasan seluas 11. (Rancangan Malaysia Kelima Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. program pengairan akan ditumpukan di kawasan-kawasan tersebut. (Rancangan Malaysia Kelima.pmo. http://www3. RISDA akan menanam semula kira-kira 160.000 keluarga. banjir dan sentiasa ditakungi air agar dapat meningkatkan daya pengeluaran di kawasan tersebut.100 hektar untuk tanaman campuran. Pulau Pinang dan KETARA yang melibatkan kawasan jelapang padi diteruskan pelaksanaannya. Program ini dijangka memberi faedah kepada kira-kira 70. Selaras dengan pengeluaran padi masa hadapan yang akan ditumpukan di kawasan jelapang padi. IADAIADA bukan jelapang padi.900 hektar untuk koko dan kelapa. FELCRA akan memulih kawasan seluas kira-kira 110. Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar.100 hektar tanah pertanian akan disediakan dengan kemudahan perparitan iaitu 88.my) Usaha-usaha pemulihan tanah akan terus ditumpukan kepada penyatuan dan pemulihan tanah terutamanya tanah terbiar.my) Selain itu.100 hektar di luar kawasan IADP. Kerian Sg. telah ditutup dan hanya IADA-IADA Barat laut selangor. Strategi pembangunan in situ juga dilaksanakan melalui program saliran dan tali air serta pemulihan tanah dan penanaman semula.pmo. 49. (Rancangan Malaysia Kelima Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. http://www3. getah dan koko.000 hektar dimajukan di kawasan-kawasan IADP dan 81.

3 Strategi Penyebaran Industri Strategi penyebaran industri ialah satu pendekatan yang mana sektor-sektor swasta didorong untuk menempatkan semula kilang-kilang tambahan di negeri-negeri yang kurang maju. peningkatan pendapatan peserta. dan Terengganu.ipislam. Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. Bantuan yang akan disediakan termasuklah untuk penyediaan tanah.pmo.edu. Di bawah konsep ini.kada.Kedah.Perak. pembinaan dan pembaikan infrastruktur. sekurangkurangnya 500 keluarga akan ditempatkan di satu kawasan bagi mengwujudkan pusat-pusat pertumbuhan luar bandar yang baru. peningkatan taraf hidup penduduk setempat dan juga peningkatan keluasan bertanam dari ladang sekitar.my) Kementerian Pertanian akan meneruskan usaha-usahanya untuk memulihkan kawasan sawah terbiar. matlamat keluasan sawah terbiar yang akan dipulihkan adalah seluas 51.000 hektar tanah sawah yang terbiar. FELCRA akan menerapkan konsep pembandaran luar bandar yang melibatkan penyusunan semula kampung-kampung. Perak. (Ladang Merdeka.my) Kesan strategi pembangunan in situ luar Bandar yang dilihat dari Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) ialah berlakunya peningkatan hasil padi yang secara tidak langsung meningkatkan nilai hartanah. http://www. pengwujudan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat.gov. Dalam melaksanakan program penyatuannya. Pembangunan Wilayah.gov.7 peratus daripada 161. Usaha-usaha akan ditumpukan di negeri-negeri Kelantan. (Rancangan Malaysia Kelima. Dalam tempoh RML. (Dasar Pembangunan Baru. http://www3. Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. http://www3.000 hektar yang merupakan 31. (Rancangan Malaysia Kelima. Oleh kerana semakin sukar untuk mendapatkan tenaga buruh. infrastruktur dan input pertanian. dan Terengganu.gov) 2. Kelantan.pmo. http://intranet. adalah perlu bagi industri-industri ditempatkan lebih hampir kepada punca-punca tenaga kerja di kawasan-kawasan luar Bandar.my) 12 .

13 . Kebanyakan mereka menjalankan aktiviti ekonomi seperti bertani. menangkap ikan dan berniaga secara kecil-kecilan. Perroux dan kemudian dikembangkan oleh R. rumah dan kedai. Pembangunan Wilayah. Pengeluaran sumber alam baru itu telah menjadi teras pertumbuhan ekonomi kawasan itu dengan diikuti perkembangan bandar dan pembandaran yang berlaku dengan pesat. Pada tahun 1980-an.ipislam. http://pkukmweb. (Katiman Rostam. petempatan di pesisiran pantai itu mengalami perubahan yang pesat berikutan petroleum di luar pantai Terengganu mula dikeluarkan secara komersil mulai 1982. Pelaburan dalam bidang kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan sosial akan dirancang bagi memajukan kawasan-kawasan tersebut untuk menjadikan pusat pertumbuhan baru yang dapat menyumbangkan kepada pembangunan wilayah. penduduk di koridor Kemaman-Dungun.J. kesihatan dan perumahan di kawasan tertentu di negeri-negeri kurang maju untuk menjadikan kawasan luar bandar lebih menarik kepada pelabur-pelabur swasta. Kawasan di pinggir bandar dengan keadaan fizikal yang baik juga telah dibangunkan kilang.Dalam perindustrian melaksanakan yang dilengkapi konsep dengan penyebaran kemudahan industri. Boudeville melalui ideanya tentang pusat pertumbuhan. Menurut teori kutub/pusat pertumbuhan. Terengganu tinggal di petempatan tradisional.my) Pusat-pusat yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat adalah tempat-tempat yang baru dimajukan dan kawasan desa di sekitar bandar-bandar kecil itu dengan aktiviti pembuatan.my) Bagi negeri Terengganu sebelum penemuan petroleum dan gas asli. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. Kawasan yang terletak berhampiran laluan Lebuhraya Persekutuan Kuantan-Kuala Terengganu pula telah menjadi pilihan pemaju hartanah. kawasan di sekitarnya akan beroleh manfaat melalui pautan ke hadapan dan ke belakang aktiviti pembuatan tadi. Strategi perdana pembangunan kawasan yang mundur pada umumnya adalah berdasarkan teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan F.edu.ukm. fizikal Kerajaan dan akan menggalakkan proses taburan industri dengan menyediakan kawasan-kawasan kemudahankemudahan lain dengan secukupnya seperti pendidikan. Kemasukan penduduk beramai-ramai telah memesatkan pertumbuhan pusat-pusat tersebut. setelah pusat-pusat yang dikenalpasti itu disuntikkan pelaburan modal sebagai pemangkin bagi pembangunan industri pembuatan yang berdaya saing. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. (Dasar Pembangunan Baru. http://www.

asid sulfrik dan tawas. iaitu Pelabuhan Petrokimia Cair di Kerteh dan Pelabuhan Kemaman serta kehampirannya dengan lapangan terbang Kuantan. http://pkukmweb. keseluruhan wilayah akan maju justeru suntikan modal itu.2 bilion. khususnya di Telok Kalong. http://pkukmweb. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui pencapaian KDNK daerah Kemaman (RM3. lebih 60 peratus bertumpu di koridor KemamanDungun. Kebanyakan industri tersebut adalah industri ringan dan bersaiz sederhana. selain Lapangan Terbang Kerteh.916 bilion) sebanyak lebih tiga kali ganda KDNK daripada daerah Dungun (RM1.my) Pada permulaannya. Perkembangan itu menunjukkan kelebihan daya saing daerah Kemaman dalam konteks pembangunan koridor pantai timur. seperti loji 14 . Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. Perkembangan industri asas sumber yang pesat telah membantu pembangunan daerah tersebut.my) Sepanjang tempoh 1996-2000. termasuk kilang elektrik dan elektronik. lebih banyak industri yang besar seperti industri besi keluli. kabel dan keluli dan telah menarik pelaburan asing.ukm. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. tetapi juga bekalan sumber alam yang banyak. titanium dioksida. Kebanyakan modal adalah Pelaburan Langsung Asing dalam sektor petrokimia. petroleum dan gas. selain pelabur tempatan. Daerah Kemaman mempunyai kemudahan perhubungan telekomunikasi yang moden. Daripada jumlah tersebut. http://pkukmweb.ukm. selain perabut. papan dan veneer. Di kawasan perindustrian yang baru. memproses amang tembaga. Kesemuanya memberi kesan yang besar ke atas pembangunan kawasan tersebut. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. elektrik dan elektronik. pelabuhan air dalam yang baik. aktiviti industri berkembang di Chukai. bekalan air dan elektrik. Ini bukan sahaja kerana kemudahan asasnya yang lebih baik.034 bilion). sebanyak 79 projek perindustrian telah diluluskan oleh kerajaan Terengganu dengan melibatkan modal kira-kira RM13. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. Industri yang berasaskan bahan kimia.ukm. maju dengan aktiviti pembuatan dan perkhidmatan moden.Akhirnya.my) Salah satu wilayah di Malaysia yang menerap idea dan strategi pusat pertumbuhan itu ialah Koridor Kemaman-Dungun. (Katiman Rostam. anthdrida dan fabrikasi logam berkembang dengan pesat. Koridor tersebut adalah pusat pertumbuhan baru bagi pantai timur dengan tumpuan aktivitinya di Kemaman. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. (Katiman Rostam. serbuk batu kapur. (Katiman Rostam. kejuruteraan.

termasuk ikan. etilena dan polietilena selain terminal petroleum dan gas bertumpu di sekitar Kerteh. penduduk yang mendiami kawasan tepubina adalah lebih banyak berbanding dengan penduduk di kawasan bandar lama. http://pkukmweb.ukm.penapisan minyak. kejuruteraan lektrik dan 15 . pembandaran desa telah berlaku dengan pesat. jalan raya. perunding pembekal pengangkutan.my) Pemodenan ekonomi di Koridor Kemaman-Dungun telah mengubah peranan dan fungsi bandar di situ. Dengan kata lain. Fungsi baru itu adalah untuk memenuhi keperluan (Katiman perlombongan minyak dan gas. proses pembangunan wilayah telah banyak mengubah landskap fizikal dan budaya di kawasan yang berkenaan akibat pembinaan kemudahan asas. Kawasan desa yang sebelumnya kurang mendapat perhatian telah dimajukan dengan kawasan perumahan dan perniagaan baru yang moden tidak jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. http://pkukmweb. misalnya. penduduk tidak lagi bertumpu di kawasan bandar lama. Di sekitar Kemaman dan Kertih. pelbagai fungsi moden telah ditawarkan. Rostam. (Katiman Rostam. loji memproses gas.my) Dalam hal demikian. http://pkukmweb. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. komunikasi yang moden serta perkhidmatan yang lain. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. pembuatan moden. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. perantara/hantaran laju/khas.ukm. Kini. Hasilnya. pembangunan industri yang berasaskan petroleum dan gas di sekitar Paka dan Kerteh telah mendorong pertambahan penduduknya.my) Fungsi yang dimaksudkan termasuk pembekal dan servis alat/jentera petrokimia.ukm. perniagaan dan perkhidmatan moden untuk memenuhi keperluan pengguna yang telah terbandar. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun. Peranan bandar-bandar itu telah berubah menjadi pusat perindustrian dan perniagaan moden. (Katiman Rostam. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. servis jentera berat. perunding pengurusan. perjalanan/tiket. Berikutan bandar-bandar baru dibina berhampiran dengan kawasan perindustrian. peralatan makmal/keselamatan. tetapi juga di kawasan perumahan yang baru. Peranan dan fungsi tradisional bandar-bandar di koridor tersebut sebagai pusat pengumpul dan pemasaran hasil pertanian. ejen perkhidmatan kimpalan besi. telah merosot secara perlahan-lahan.

http://pkukmweb.ukm. ejen perkapalan dan pengurusan sisa. perkhidmatan insurans. pusat keperluan bayi. penapisan petroleum. gas dan industri pembuatan. banyak syarikat asing yang besar telah menubuhkan cawangan di koridor ini.my) Selain itu. Perubahan ini penting bagi membolehkan bandar-bandar kecil di koridor ini menyokong perlombongan dan pembuatan yang berasaskan petrokimia. khususnya di zon tepu bina bandar-bandar baru berhampiran bandar Chukai. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor KemamanDungun. perunding alam sekitar. Ini bukan sahaja telah mencetuskan permintaan tinggi terhadap barangan pengguna moden. Strategi penyebaran industri mampu mewujudkan pembangunan seimbang antara Bandar dan luar Bandar yan mana dengan adanya penyerakkan industri ke kawasan luar Bandar ia akan mengubah corak ekonomi luar Bandar menjadi lebih maju dan moden. tetapi juga telah merancakkan pertumbuhan perniagaan. firma peguam. Perkembangan industri perlombongan dan pembuatan juga telah menggalakkan pertumbuhan pelbagai perniagaan barangan dan perkhidmatan pengguna moden. Paka dan Kerteh. Perubahan di pusat-pusat yang baru ini telah mengubah peranan bandar tradisional daripada pertanian dan perikanan kepada perindustrian dan perkhidmatan moden. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu. (Katiman Rostam. 16 . bandar-bandar kecil orang Melayu di koridor itu telah mengalami transfomasi fungsi yang ketara. Penyerakan industri ke luar bandar juga bertujuan untuk mengurangkan aliran migrasi daripada luar bandar ke bandar kerana dengan terbinanya kilang-kilang di kawasan luar Bandar atau wilayah yang mundur penduduk di kawasan yang mundur tersebut tidak lagi perlu berhijrah ke Bandar kerana telah mempunyai peluang pekerjaan yang luas di kawasan luar Bandar.my) Pada keseluruhannya. cash and carry. motosikal. basikal dan kereta. seperti pasaraya moden. Terengganu: Keterlibatan Isi Rumah Melayu.awam. Transformasi Ekonomi dan Perbandaran Di Koridor Kemaman-Dungun.ukm. http://pkukmweb. (Katiman Rostam. Kebanyakan perkhidmatan moden itu ditujukan kepada syarikat yang terlibat dengan perlombongan. Perubahan telah juga berlaku di luar pusat bandar tradisional.

Dunia terus mengenali Kuala Lumpur melalui mercu tanda hebat seperti Menara 17 . mengurangkan kesesakan di kawasan bandar metropolitan dan menyediakan satu saluran penghijrahan ke kawasan bandar (sebagai satu strategi pembandaran). Di Malaysia banyak terdapat kawasan industri bertukar menjadi bandar baru seperti Bandar Nilai. ibu negara Malaysia terus menempa nama dan dikenali di seluruh dunia. 1991) Hal ini dapat dilihat seperti Bandaraya Kuala Lumpur yang dahulunya hanyalah merupakan sebuah bandar kecil yang pesat membangun ekoran daripada perkembangan perlombongan bijih timah. penyebaran industri juga menjadi teras program pembangunan dan membantu keseimbangan antara wilayah melalui pembinaan kilang yang turut mewujudkan kawasan bandar-bandar baru. Jika dahulunya. Petaling Jaya yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas yang lengkap serta pelbagai impak positif daripada strategi penyebaran industri. kini ianya lebih diserikan dengan bangunanbangunan pencakar langit serta perkembangan pesat penempatan penduduk. Bandar Raya Shah Alam. Antara matlamat perancangan pusat pertumbuhan adalah untuk mendorong pembangunan di kawasan yang mundur. Menerusi strategi ini. 2. Dari sebuah pekan kecil perlombongan bijih timah. Perubahan demi perubahan mewarnai wajah Kuala Lumpur yang pesat membangun sebagai pusat pentadbiran dan perdagangan negara. Kemajuan dan pembangunan yang dikecapi hasil dari program urbanisasi luar bandar inilah merupakan platform utama pihak pembangunan wilayah untuk membentuk sebuah pertumbuhan yang baru. pihak pembangunan wilayah telah menyediakan infrastruktur bertaraf bandar seperti bekalan air. Ekonomi Wilayah Teori dan Amalan. Kuala Lumpur. persekitaran Kuala Lumpur dipenuhi dengan rumah-rumah atap nipah.4 Strategi Pelaksanaan Program Urbanisasi Luar Bandar dan Pembentukan Pusat Pertumbuhan Yang baru Pihak kerajaan juga telah menyusun strategi pembangunan untuk pelaksanaan program urbanisasi di luar bandar. Kemajuan yang dikecapi Kuala Lumpur telah meletakkan Malaysia gah di peta dunia dengan pelbagai kejayaan yang dicipta. (Hasnah Ali. elektrik dan aktiviti ekonomi moden.Selain itu.

Kuala Lumpur telah membangun secara perlahan-lahan sehingga mencapai taraf yang ada sekarang ini dengan terbentuknya Wilayah Persekutuan. menara komunikasi kebanggaan negara yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Kemudahan perbankan seperti perkhidmatan mesin automasi tidak disediakan di kawasan industri.1999) Ekoran daripada permintaan yang tinggi dari keluaran industri ini telah mewujudkan peluang perkerjaan. hanya beberapa kawasan perindustrian baru telah dimajukan. perindustrian.4 peratus premis perindustrian mempunyai kantin di dalamnya. Globalisation Of Economic Activity And third World Cities.Berkembar Petronas 88 tingkat yang pernah mencatat sejarah sebagai bangunan tertinggi di dunia dan Menara Kuala Lumpur.1999) Perindustrian ini hanyalah dijalankan secara kecil-kecilan memandangkan kawasan itu agak terpencil dan tiada kemudahan infrastruktur yang mencukupi seperti kawasan perumahan bagi pekerja di kawasan industri kecuali di Chan Sow Lin dan juga tiada kemudahan rekreasi. (Morshidi Sirat & Suriati Ghazali. Rentetan dari itu. (Morshidi Sirat & Suriati Ghazali. Secara tidak langsung hal ini turut memberi impak yang sangat besar terhadap peningkatan ekonomi Negara dan akhirnya Kuala Lumpur menjadi sebuah pusat perdagangan maju. Terdapat juga perindustrian yang dibina di Jinjang. perdagangan. Kuala Lumpur mengalami pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat sebagai Pusat Perdagangan dan Kewangan Antarabangsa apabila wujudnya perkembangan sektor perindustrian dan pembuatan. Hanya 26 peratus premis perindustrian menyediakan kemudahan tempat letak kereta dan motosikal. Bukit Indah. 18 . institusi pendidikan dan perniagaan runcit skala besar di kawasan tersebut. Jalan Klang Lama dan Chan Sow Lin. bioteknologi dan teknologi komunikasi. Sejak tahun 1984. Kemudahan pusat penjaja yang dirancang atau medan selera yang bersih juga tidak terdapat di kawasan perindustrian dan hanya 2. perkhidmatan khususnya ruang pejabat. Kepesatan sektor ekonomi Kuala Lumpur telah mengundang minat tidak hanya pelabur asing malah rakyat di negara ini. Taman Teknologi Malaysia di Bukit Jalil seluas 280 hektar telah dibangunkan dalam tiga fasa sebagai sebuah taman industri berteknologi tinggi di dalam tiga sektor utama iaitu kejuruteraan. Globalisation Of Economic Activity And third World Cities. Senario ini telah menggalakkan pengaliran migrasi penduduk ke kawasan pinggiran bandar Kuala Lumpur ini yang mengakibatkan perkembangan guna tanah perumahan.

Bukit Anggerik dan Sentul. Maluri. institusi pendidikan dan sebagainya lagi telah dibina secara meluas. Maluri dan Bukit Jalil. Zon ini adalah agak berhampiran dengan kilang kereta kedua Malaysia di Serendah dan cadangan Bandar Proton di Lembah Bernam. manakala pertubuhan industri perkhidmatan sedia ada kebanyakannya beroperasi di Jinjang. Senario ini telah menyebabkan pertambahan penduduk semakin meningkat. Jinjang. pembuatan makanan.Jelas terbukti.ukm.1999). Dari zaman lanca dan beca hinggalah kepada sistem aliran ringan (LRT). pertambahan penduduk di Kuala Lumpur telah menyebabkan kesesakan di jalan raya terutamanya pada waktu puncak ekoran daripada penggunaan kenderaan sendiri. Kebanyakan guna tanah industri terletak di Jinjang. kawasan perumahan. dengan kepesatan ekonomi negara pada ketika itu. (Katiman Rostam. kraf tangan dan pembungkusan dijangka merupakan industri utama di zon ini. telah memberi kesan kepada aspek pengangkutan di Kuala Lumpur. Chan Sow Lin. percetakan.my) Selain itu. Wangsa Maju. Sehingga kini terdapat lebih kurang 80 peratus pertubuhan industri pembuatan sedia ada terletak di Bukit Indah. Pembandaran Dan Perkembangan Wilayah Metropolitan Lanjutan Lembah Klang – Langat. Tidak dapat disangkal lagi. Industri sokongan untuk keperluan tempatan dan pengeluaran barangan buatan logam juga digalakkan. (Morshidi Sirat & Suriati Ghazali. Bukit Anggerik. Perkembangan lebuh raya-lebuh raya baru di sekitar ibu kota. pasaraya. Aktiviti perkhidmatan automobil. Bukit Indah. Bandar Tun Razak dan Seputeh. Malaysia http://eprints. kepadatan penduduk Kuala Lumpur telah mencorakkan pola penempatan yang lebih tersusun terutama bagi kawasan-kawasan setinggan yang telah digantikan dengan perumahan kos rendah yang lebih selesa seperti di Pantai Dalam. Bukit Maluri. penyimpanan. keretapi ekspres (KLIA Ekpres) dan Terowong Jalan Raya dan Pengurusan Air Banjir 19 . Globalisation Of Economic Activity And third World Cities. Sentul. Kawasan perindustrian zon utara yang menumpukan kepada industri perkhidmatan kejuruteraan dan pembuatan terdiri daripada Jinjang. Sentul dan Setapak. Oleh yang demikian. penghijrahan penduduk yang menghuni bandar raya ini terus meningkat tahun demi tahun untuk memenuhi tenaga buruh di dalam sektor perindustrian. Pihak pembangunan dan perancang wilayah telah mula membina penempatan dan kemudahan infrastruktur untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin ramai di Kuala Lumpur.

Industri pelancongan mencakupi bidang perkhidmatan yang luas dan kemudahan yang diperlukan adalah pelbagai serta mampu menyediakan peluang pekerjaan kepada semua lapisan penduduk. Ia mempunyai iklim yang nyaman dengan ciri-ciri tropika yang unik. Hal ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan persekitaran kerja. membeli belah. (Pelan Struktur Kuala Lumpur. pelbagai kemudahan terus disediakan untuk kesenangan rakyat. http://ms.org) Pelancongan juga membantu dalam memberi dorongan dan justifikasi kewangan terhadap langkah-langkah yang memberi faedah kepada penduduk Bandar Raya seperti projek-projek pemuliharaan. menyebabkan berlakunya perubahan terhadap pembangunan perumahan. hidup dan niaga di Pusat Bandar Raya.my) Apabila pertambahan penduduk dan kewujudan peluang perkerjaan dalam pelbagai sektor. pengindahan dan siar kaki. pusat hiburan.gov. institusi pendidikan dan sebagainya lagi. Jika Kuala Lumpur suatu ketika dahulu banyak pembinaan perumahan setinggan terutamanya di Gombak. hiburan. pekerjaan dan memperluaskan peluang-peluang perniagaan. kualiti dan persekitaran perumahan kos rendah di Pusat Bandar Raya.dbkl. rekreasi dan kebudayaan yang lebih pelbagai dapat ditampung. kemudahan membeli-belah. Kuala Lumpur mempunyai banyak kelebihan untuk ditawarkan sebagai destinasi pelancongan. Perkembangan positif ini telah memacu negara untuk menjadi salah satu kuasa ekonomi yang disegani di rantau ini. Strategi Pembangunan Desa Negara Dunia Ketiga. http://www.(SMART). (Menara Berkembar Petronas. Dengan menampung asas penduduk yang lebih besar daripada penduduk Bandar Raya sendiri. Kedudukan perumahan yang dibina ini di lokasi yang strategik iaitu mempunyai kemudahan pengangkutan awam dan berdekatan dengab pusat perniagaan utama. Pelancongan memberi manfaat sampingan yang tidak kurang pentingnya kepada penduduk Kuala Lumpur. 1989) Sektor pelancongan juga telah menjadi medium dalam meningkatkan pertumbuhan Kuala Lumpur sebagai sebuah pusat perdagangan Malaysia. Sektor pelancongan menyumbang kepada pendapatan. serta menjadi tuan rumah kepada acara-acara khas dan perayaan-perayaan yang bertujuan untuk menarik pelancong. infrastruktur dan sektor perkhidmatan yang baik 20 .wikipedia. (Mohd Shukri Abdullah. Briedfield tetapi hari ini kawasan perumahan yang lebih maju telah banyak dibina untuk menampung jumlah penduduk di Kuala Lumpur.

http://ms. poliklinik. Oleh yang demikian. Hal ini menjadi lambang kemegahan negara yang bukan sahaja sebagai pusat membeli belah tetapi juga sebagai kawasan pelancongan dan pusat perdagangan Kuala Lumpur. hotel dan persidangan. Sebagai tambahan. Kuala Lumpur juga boleh maju berasaskan masyarakatnya yang berbilang kaum. klinik bersalin serta klinik gigi kerajaan dan swasta turut memberi perkhidmatan kepada penduduk tempatan. (Morshidi Sirat & Suriati Ghazali. (Morshidi Sirat & Suriati Ghazali. Kuala Lumpur telah mencapai kemajuan di dalam semua sektor dan merupakan pusat pertumbuhan wilayah yang menjadi penghubung perdagangan di antara semua negeri di Malaysia. agama dan kebudayaan bagi mewujudkan identiti dan imej tersendiri. (Menara Berkembar Petronas. Kuala Lumpur setanding dengan bandar-bandar utama lain dalam aspek ini dengan menyediakan balai-balai polis yang disokong oleh pondok polis dan pondok rukun tetangga serta balai bomba. Globalisation Of Economic Activity And third World Cities.1999) Strategi Pelaksanaan Program Urbanisasi Luar Bandar Dan Pembentukan Pusat Pertumbuhan Yang Baru adalah dianggap penting untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi negeri yang mundur.org) Sehingga kini. Kemegahan KLCC menjadi puncak nama Malaysia di persada dunia. Hospital utama di Malaysia iaitu Hospital Kuala Lumpur (HKL) terletak di Pusat Bandar Raya dan memberi perkhidmatan kepada penduduk Kuala Lumpur. hiburan. Globalisation Of Economic Activity And third World Cities.wikipedia. Dalam 21 .serta pelbagai tarikan pelancongan. kemudahan membeli-belah. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia telah melancarkan Program Bandar Raya Selamat bagi membolehkan masyarakat setempat mengambil bahagian dalam memastikan keselamatan kawasan masing-masing. pihak pembangunan wilayah telah merancang untuk mewujudkan konsep bandar selamat. wilayah dan seluruh negara. Pada umumnya.1999) Kemudahan kesihatan disediakan oleh pihak kerajaan atau institusi swasta menerusi perkhidmatan rawatan umum dan pakar perubatan. Strategi ini juga meramalkan bahawa pelaburan di sesebuah kawasan yang dipilih menguntungkan bukan sahaja dari segi perbelanjaan awam yang tinggi malahan juga meningkatkan nilai ditambah. Untuk mempertingkatkan keselamatan di Bandar Raya. Kuala Lumpur juga merupakan antara wilayah yang membangun dan kesibukan kota yang tiada had kawalannya.

Wilayah Ekonomi Koridor Utara.0 KESAN STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH KEARAH PEMBANGUNAN WILAYAH YANG SEIMBANG Tujuan utama perancangan wilayah adalah supaya pembangunan yang seimbang antara wilayah dapat dicapai. negeri pun di Malaysia. 1991) 3. kerajaan menubuhkan pihak berkuasa pembangunan koridor bagi 22 .jangka masa panjang strategi tersebut akan meninggalkan kesan lelehan yang besar. Ekonomi Wilayah Teori dan Amalan. Strategi-strategi tersebut memberi kesan kepada pembentukan wilayah yang seimbang yang mana telah diwujudkan wilayah pembangunan ekonomi iaitu Wilayah Ekonomi Koridor Timur. Untuk melaksanakan program ini. Usaha yang dilaksanakan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam membangunkan pembangunan ekonomi secara bersepadu berdasarkan Wilayah memberi satu sinar baru kepada seluruh rakyat Malaysia terutama dalam usaha membasmi kemiskinan. Strategi-strategi pembangunan wilayah sebagaimana yang dijelaskan di atas iaitu 1) Strategi Pembangunan Tanah Dan Sumber Asli 2) Strategi Pembangunan In Situ Luar Bandar 3) Strategi Penyebaran Industri 4) Strategi Pelaksanaan Program Urbanisasi Luar Bandar dan Pembentukan Pusat Pertumbuhan Yang Baru adalah bertujuan untuk merapatkan lagi perhubungan antara negeri dengan cara mengurangkan jurang perbezaan ekonomi dan struktur antara wilayah. (Hasnah Ali. Wilayah Pembangunan Iskandar. Koridor Sabah dan Koridor Sarawak. Istimewanya setiap negeri mempunyai projek dan program untuk Ini kerana menerusi program ini banyak projek dirancang secara menyeluruh tanpa meminggirkan satu dibangunkan dan usaha ini bukan saja dapat membangunkan seluruh negeri di Malaysia malah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan.

pihak berkuasa juga turut menyediakan program-program untuk para pengusaha pertanian bagi membantu mereka mengendalikan sektor pertanian dengan baik sebagai zon makanan moden 23 . serta prihatin terhadap komuniti. pendekatan perniagan secara menyeluruh. pendidikan dan modal insan. Ianya akan menjadi koridor ekonomi yang mengamalkan gaya hidup seimbang. pihak Pelaksanaan Koridor Utata telah menubuhkan Pusat R&D Benih yang dapat menguruskan dan berkerjasama dengan pusat penyelidikan pertanian. menyelaras dan memantau pelaksanaan program dan projek yang dikenal pasti dalam setiap pelan induk koridor pertumbuhan. pembuatan. Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara telah melaksanakan satu bentuk transformasi dan pengembangan terhadap sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat menerusi kewujudan Wilayah Ekonomi Koridor Utara. koridor pedalaman dan koridor Butterworth-Kulim-Baling-Pengkalan Hulu-Grik dan bagi setiap zon tersebut akan ada pelan pembangunan masing-masing. Menerusi sektor pertanian ini. (Wilayah Ekonomi Koridor Utara. sebahagian daripada tanah ‘Koridor Utara’ dikendalikan secara persendirian. http://www. (Wilayah Ekonomi Koridor Utara. koridor pesisir pantai. pelancongan dan pembangunan sosial di wilayah utara Semenanjung Malaysia yang akan dimajukan dalam tempoh lebih 20 tahun. koridor tengah. Penggunaan teknologi yang canggih di dalam sektor pertanian dapat meningkatkan hasil pengeluaran pertanian.my) Bagi meningkatkan lagi ekonomi di dalam sektor pertanian ini. Rasional penubuhan Wilayah Ekonomi Koridor Utara ialah untuk memperkembangkan tahap daya saing negara dan kemakmurannya dapat diagih secara lebih seimbang. Pihak ini juga menyediakan pembiayaan untuk memperbaiki skala aktiviti pertanian di koridor utara.ncer. Pulau Pinang dan utara Perak.my) Sebagai contoh Wilayah Ekonomi Koridor Utara boleh dibahagikan kepada 5 zon pembangunan iaitu koridor pulau.ncer. syarikat swasta yang berniat untuk melakukan pertanian berskala komersil perlu bekerjasama dengan pemilik tanah sedia ada dan melaksanakan model perniagaan untuk diurus oleh satu badan yang boleh mengurus dengan lebih produktif.com.meneraju. Wilayah Ekonomi Koridor Utara (Northern Corridor Economic Region) atau NCER Malaysia merupakan kawasan pembangunan ekonomi dan sosial yang membabitkan negeri Perlis. Di samping itu. Matlamat Wilayah Ekonomi Koridor Utara adalah untuk mencapai wawasan sebagai sebuah wilayah ekonomi bertaraf dunia menjelang tahun 2025. Kedah.com. http://www.

Antara cadangan yang dimuatkan dalam projek pelancongan tersebut adalah seperti pembangunan ekopelancongan dan perubatan. AS dan Korea Selatan.my) Selain itu kewujudan Koridor Pembangunan Sabah bukan sahaja bakal merubah wajah Sabah dengan menyediakan landskap baru ekonomi tetapi juga memastikan kemiskinan dapat dikurangkan secara konsisten di seluruh pelosok negeri ini. (Koridor Pembangunan Sabah.gov. http://www. Sektor pembuatan dan sektor pertanian juga turut memainkan peranan dalam sawit pembangunan koridor ini. Kelana Stabil Sdn Bhd dan TKM Resources Sdn Bhd juga akan mengeluarkan minyak jarak bagi bahan bakar diesel yang akan dieksport ke Jepun. Dibawah pelan pembangunan Koridor Pembangunan Sabah telah dilaksanakan beberapa projek infrastruktur seperti pembangunan dan promosi pasaran MICE. Lahad Datu dan Sandakan. Wilayah Ekonomi Koridor Utara hanya menumpukan kepada pelabur tempatan dengan memberi tumpuan lebih kepada pertanian dan prasarana.my) Selain itu.000 peluang pekerjaan akan diwujudkan jika Koridor Pembangunan Sabah berjalan dengan lancar seperti yang telah dirancangkan oleh kerajaan. Manakala bagi sektor pertanian akan diwujudkan beberapa 24 .ncer. Turut dijangka sebanyak 900. Jangkaan bagi tempoh pelaksanaan Koridor Pembangunan Sabah ialah dari 2008-2025 yang meliputi seluruh kawasan dan penduduk Sabah.gov. pembinaan stesen pusat kereta api. http://sdc. Melalui sektor pembuatan dalam projek kelompok perindustrian minyak sawit (Sawit POIC) khususnya dapat memastikan Kinabalu akan lebih ekonomikal sekiranya dapat bergabung dengan Sime Darby Plantation Sdn Bhd dalam melaksanakan projek Sawit POIC.com. (Wilayah Ekonomi Koridor Utara. Lembaga Pembangunan Tanah Sabah (SLDB). http://sdc. penubuhan kemudahan pukal dalam kelompok perindustrian minyak sawit di Lahad Datu dan pembangunan tebingan Kota Kinabalu serta penubuhan kemudahan pendaratan ikan moden di Tawau. Nihon Biotech Inch dari Jepun. (Koridor Pembangunan Sabah. pembangunan pusat-pusat pelancongan dan pembinaan kondominium mewah dan hotel lima bintang dan enam bintang.disebabkan negara Malaysia berhadapan dengan masalah import makanan yang besar sedangkan negara kita mampu dan berpotensi untuk menjadi pengeluar makanan dunia selain dengan negara-negara lain.my) Selain itu. projek pelancongan juga tidak terkecuali daripada program ekonomi yang diserapkan dalam Koridor Pembangunan Sabah.

Selain itu. Kepesatan sesebuah wilayah yang dibangunkan itu telah melahirkan pelbagai sektor ekonomi untuk menjana pendapatan negara dan menyumbang kepada Keluaran Kasar Dalam Negara (KDNK). Lahad Datu dan penyelidikan serta pembangunan pokok jarak. pembangunan akuakultur di Teluk Darvell. Strategi Pelaksanaan Proram Urbanisasi Kawasan Luar Bandar Dan Pembentukan Pusat Pertumbuhan Yang Baru secara tidak langsung telah memberikan impak yang sangat besar terhadap perubahan taraf ekonomi dan pembangunan sosial di Malaysia. 25 .0 PENUTUP Sebagai kesimpulannya. (Koridor Pembangunan Sabah.my) 4. Strategi Pembangunan In Situ Luar Bandar.gov. http://sdc. strategi pembangunan wilayah yang dilaksanakan menjadi satu medium utama yang dihamparkan umpama pemandangan yang sangat indah.projek agropelancongan. Pembangunan wilayah yang dicapai hari ini digarapkan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara seiring dengan era globaliasasi yang tiada had sempadannya lagi. Pertumbuhan wilayah yang pesat membangun menerusi empat strategi pembangunan wilayah iaitu Strategi Pembangunan Tanah Dan Sumber Asli. Hal ini dapat dilihat apabila perkembangan sesebuah wilayah telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat yang berhijrah ke bandar-bandar besar seterusnya membawa kepada sebuah penempatan yang maju seperti di Kuala Lumpur. Melalui strategi pembangunan yang seimbang inilah akan memastikan keberkesanan dalam program ekonomi yang dirancangkan oleh pihak kerajaan kepada negeri Sabah khususnya. Strategi Penyebaran Industri. strategi pembangunan wilayah ini juga menjadi teras dalam perkembangan penggunaan tekologi dalam semua bidang sejajar dengan hasrat kerajaan dalam melahirkan masyarakat yang peka terhadap kemajuan negara.

strategi pembangunan wilayah menjadi jentera utama di dalam pertumbuhan wilayah yang seimbang di Malaysia. 26 . Hal ini dapat membantu negara menghapuskan jurang perbezaan di antara wilayah yang ada di Malaysia sebagai menyahut seruan kerajaan “rakyat didahulukan.Oleh yang demikian. Senario ini menjadi tiket perkembangan fizikal dan kemudahan infrastruktur demi memenuhi keperluan dan kehendak rakyat di sesebuah kawasan. pencapaian diutamakan”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful