PENDAHULUAN Pengenalan

Aktiviti kokurikulum sudah lama diperkenalkan di sekolah-sekolah sama ada peringkat rendah, tinggi ataupun peringkat intisusi-institus di negara kita ini. Ia adalah merupakan sebahagian daripada kurikulum asas sekolah dan setiap sekolah

adalahbertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan program aktivitikokurikulum yang bersesuaian dan selaras dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan. Dalam menjalankan

aktiviti-aktiviti kokurikulum ini sememangnya adalah salah satu cara guru-guru mencari bakat murid-murid melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum.

Dengan adanya kokurikulum ini juga memberi pengalaman kepada murid-murid secara terancang di bawah bimbingan dan panduan sekolah. Kegiatan kokurikulum menegaskan perkembangan individu secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan perkembangan bakat murid-murid sebagaimana Mohammad Nor (1985) ada menyatakan bahawa kokurikulum bukanlah satu konsep pendidikan yang terasing dari kurikulum sekolah malahan ia adalah satu aktiviti lanjutan kepada apa yang dipelajari dalam bilik darjah. Pengetahuan yang diperolehi dalam mata pelajaran akademik dapat diintergasikan dengan aktiviti pratikal semasa menjalankan kegiatan kokurikulum.

1

Definisi Kokurikulum Kokurikulum adalah kegiatan pendidikan yang dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. Program ini merupakan program pengukuhan dan penggayaan bagi melengkapi pengajaran di bilik darjah. Semua sekolah rendah digalakkan menubuhkan kelab, persatuan dan pasukan beruniform serta mengadakan kegiatan permainan, sukan dan olahraga untuk menanam semangat perpaduan di kalangan murid yang berbilang kaum.

Manakala menurut Mohd Sofian (2002) pula, aktiviti kokurikulum boleh didefinisikan sebagai aktiviti terancang dan berstruktur di luar bidang akademik. Ia juga

merupakan kegiatan di luar bilik darjah seperti badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan. Aktiviti ini mestilah dianjurkan oleh pihak sekolah.

Disamping itu, ia juga bertujuan untuk menyemai, memupuk dan menanam minat murid-murid agar kegiatan-kegiatan ini diteruskan menjadi kegiatan berfaedah untuk mengisi masa lapang selepas mereka meninggalkan alam persekolahan nanti.

Kokurikulum juga akan dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik dan mengembirakan murid-murid. Ianya juga dapat mencungkil dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran murid- murid di dalam bidang tertentu. Disamping

2

itu murid-murid akan dapat menimba pengalaman berinteraksi di anatara satu sama lain sama ada di dalam sekolah atau di luar sekolah. Kokurikulum juga dapat membantu membina dan meningkatkan disiplin murid dan seterusnya mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan.

Dasar pendidikan mengenai kegiatan kokurikulum Dengan adanya dasar pendidikan ini dapatlah pihak berkenanan menyediakan

program perkembangan dan pembangunan diri melalui kegiatan-kegiatan kokurikulum sesuai dengan falsafah Negara.

Matlamat Pendidikan kokurikulum. Antara matlamat yang ingin dicapai ialah : 1. Untuk melahirkan generasi pelajar yang berwibawa, berdisiplin, bersemangat, berwawasan dan tahan lasak disamping menyemai sifat-sifat dan nilai-nilai murni dan luhur untuk membolehkan pelajar-pelajar menimba ilmu pengetahuan dan mempelajari kemahiran-kemahiran kecemerlangan. 2. Untuk melibatkan seberapa banyak pelajar yang melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. 3. Untuk menjadikan pelajr yang dapat merancang program-program riadah yang sihat, bermanfaat serta selamat dalam menjalani cara hidup yang sihat.
3

asas

dan

mengembangkannya

demi

untuk

mencapai

4. Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang bukan sahaja mahir dalam akademik tetapi juga berkemahiran dalam bidang-bidang yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, peribadi, intelek, emosi dan social yang menyeluruh dalam sama-sama mendukung tanggungjawab terhadap agama, raja, bangsa dan negara. 5. Untuk mencungkil bakat-bakat pelajar dalam pendidikan kokurikulum sukan dan menyemai potensi mereka untuk menjadi elit sukan pada masa akan dating. 6. Untuk member peluang kepada guru-guru menjalani kursus-kursus dan latihan-latihan yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan kokurikulum yang berkesan di sekolahsekolah rendah, menengah dan maktab-maktab.

Falsafah Pendidikan Kokurikulum Dalam gerak kerja kokurikulum mempunyai falsafah bahawa : a. Semua pelajar mempunyai bakat dan minat yang boleh dimajukan.¶ b. Semua pelajar boleh dididik dan mendidik diri sendiri dan rakan sebaya. c. Semua pelajar harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental(intelek) dengan perkembangan social, jasmani dan rohani. d. Sekolah bertanggungjawab melahirkan pelajar untuk keperluan masyarakat. e. Masyarakat juga bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik pelajar

4

Jenis-jenis kokurikulum sekolah ±sekolah. Di negara kita ini, satu garis pandu telah diedarkan di sekolah-sekolah di mana setiap murid hanya dikehendaki untuk menyertai sekurang-kurangnya satu sahaja kegiatan atau dua kegiatan dari empat kategori kegiatan kokurikulum yang terdiri dari kegiatan jasmani, rohani, akli dan pasukan beruniform.

Terdapat empat komponen di bawah berikut :

boleh menerangkan seperti gambar rajah

Dalam rajah ini menunjukkan bahawa semua murid di dalam sesebuah sekolah adalah terlibat dalam pendidikan jasmani yang diajar di dalam kelas mengikut jadual yang telah ditetapkan. Selain daripada kelas-kelas pendidikan jasmani itu, terdapat kelas ±kelas tambahan yang diatur untuk program Intramurals, Program Extramurals dan Program Antara Sekolah. Program Intramurals juga melibatkan semua murid tetapi ia merupakan program pengukuhan
5

dan penggayaan kurikulum yang diajarkan dalam kelas pendidikan jasmani. Program Extramurals melibatkan murid-murid yang lebih mahir daripada murid dalam Program Intramurals. Murid-murid yang mempunyai kemahiran yang tinggi dan berbakat akan dilibatkan dalam Program Antara Sekolah.

KOMPONEN-KOMPONEN AKTIVITI KOKURIKULUM 1 Sukan dan Permainan 2 Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan 3 Kelab dan Badan 4 Pasukan Beruniform

Kegiatan-kegiatan jasmani terdiri dari kegiatan senaman, sukan permainan dan olahraga seperti berikut: bolasepak, badminton, bola jaring, sepak takraw, senaman, hoki, pingpong, rentas desa, tennis, atletik, bola tampar, bola keranjang, silat, karatedo dan taekwando.

Bagi kegiatan-kegiatan akli merangkumi aspek kesenian dan akademik seperti : kelab komputer, tarian Brunei asli, menulis esei, kelab drama, pidato, kuiz, kumpulan seruling, guling tangan, bahas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan koir.

6

Bagaimanapun kegiatan-kegiatan kokurikulum dalam rohani merangkumi aktivitiaktiviti seperti : Menghafaz ayat-ayat lazim, tilawah Al-Quran, nasyid dan azan.

Untuk kegitan-kegiatan kokurikulum dalam pasukan beruniform terdiri daripada: Pasukan pengakap, Pasukan bulan sabit merah, Pasukan Pandu puter, kadet polis dan kadet tentera.

PENGENDALIAN PROGRAM Dalam konteks pembahagian tugas dan tanggungjawab penyelarasan, pengawasan dan pengendalian aktiviti-aktiviti kokurikulum hendaklah dibincangkan bersama guru-guru melalui perundingan. Garis panduan pembahagian tugas dan tanggungjawab:1). Aktiviti-aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab rasmi guru-guru. 2). Memastikan guru hendaklah mengambil salah satu daripada aktiviti kokurikulum dan mahir dalam aktiviti tersebut. 3). Dalam pembahagian tugas dan tanggungjawab penyelarasan aktiviti-aktiviti kokurikulum tersebut hendaklah diambil kira aktiviti kokurikulum yang berat dan kurang membebankan. 4). Pengajaran dalam bilik darjah, penyelarasan aktiviti-aktiviti kokurikulum dan tugas-tugas lain di sekolah hendaklah diambil kira dalam pembahagian bebanan tugas guru berkenaan.

7

6). Pembahagian tugas dan tanggungjawab mengajar, aktiviti-aktiviti kokurikulum dan tugasan lain adalah di atas budi bicara Pengetua dan Guru Besar. 7). Tidak ada jangka waktu yang tetap bagi penyelarasan guru dalam aktiviti-aktiviti

kokurikulum kerana ini bergantung kepada jenis aktiviti. 8). Kelas-kelas tambahan atau tugas-tugas pentadbiran tidaklah termasuk dalam tugasan dan tanggungjawab aktiviti-aktiviti kokurikulum. 9). Aktiviti-aktiviti kokurikulum yang memerlukan penggunaan tenaga yang lebih (fizikal) hendaklah dikendalikan pada sebelah pagi atau petang dimana cuaca tidak begitu panas melainkan aktiviti yang dibuat dalam bilik darjah atau dewan.

FAKTOR PEMILIHAN AKTIVITI KOKURIKULUM Dalam merancang program aktiviti-aktiviti kokurikulum sekolah, beberapa faktor harus diambil kira oleh sekolah seperti:

Kedudukan sekolah sama ada sekolah tersebut berada di luar bandar ataupun di dalam kawasan bandar dan berhampiran dengan kemudahankemudahan yang dipunyai oleh agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan, dan sebagainya untuk memudahkan murid-murid menjalankan kegiatan kokurikulum tersebut.

8

Kemampuan kewangan sekolah adalah penting untuk mengerakkan kegiatan kokurikulum ini. Adalah sebaiknya sekolah memperuntukan jumlah kewangan yang berpatutan untuk pengurusan aktiviti-aktiviti kokurikulum seperti bagi pembelian peralatan, penyewaan kemudahan, bayaran perjalanan dan sebagainya.

Tenaga pengajar atau kepakaran guru atau ahli masyarakat adalah juga penting dalam menyusun aktiviti. Jika perlu, pengubahsuaian dibuat untuk memastikan aktiviti-aktiviti kokurikulum boleh berjalan. Latihan dan bantuan bolehlah didapatkan daripada Jabatan Pendidikan KoKurikulum dalam memberi tunjuk-ajar dan kursus yang berkenaan dengan pengurusan aktiviti- aktiviti kokurikulum.

Perlu mengadakan pertandingan peringkat kawasan atau kumpulan, daerah atau negara yangdianjurkan oleh bahagian-bahagian di Jabatan Pendidikan KoKurikulum,

Kementerian Pendidikan. Ertinya perancangan program aktiviti-aktivitikokurikulum perlu mengikut jadual program pertandingan yang disediakanoleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum supaya penyertaan pelajar boleh ditingkatkan dan pemilihan bagi perwakilan sekolah akan lebih teratur. Sekolah boleh juga merujuk kepada musim-musim dan tarikh-tarikh kejohanan diadakan bagi persediaan-persedian lebih awal.

9

Mengapa pendidikan kokurikulum penting? 1. Meningkatkan dari segi kesihatan. Di negara kita ini sememangnya pendidikan kokurikulum ini amat penting kerana dengan adanya kegiatan kokurikulum ini bukan hanya untuk melapangkan fikiran tetapi juga dapat meningkatkan kualiti kesihatan seseorang individu tersebut sebagaimana menurut Yang Berhormat mantan Menteri Kesihatan Pehin Orang kaya Seri Kerna Awang Haji Abu Bakar Bin Haji Apong dalam ucapannya di perasmian pertandingan Dikir Dibaie Antara Sekolah-Sekolah Menengah dan maktab-maktab Senegara Tahun 2004 di Sekolah Menengah Sayyidina Hussin mengatakan bahawa kegiatan-kegiatan kokurikulum mempunyai hubungan yang rapat dengan kesihatan. Kesihatan merupakan kurnia Allah SWT yang sangat berharga kepada manusia. Dengan adanya kesihatan, manusia kan dapat mengerjakan amal ibadah dengan baik serta

menjadi tenaga produktif bagi membantu meningkatkan kemajuan dan mencapai kesejahteraan hidup. Perseimbangan dalam perkembangan akli, jasmani dan rohani adalah amat penting

dalam system pendidikan kita khususnya bagi membentuk dan melahirkan pelajar yang cemerlang dan sempurna. Perkembangan dalam pendidikan ini penting sebagai benteng dalam mengharungi perubahan-perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi.

Dengan pembangunan dan kemajuan

yang semakin berkembang ini banyak

bergantung kepada kecekapan pemimpin-pemimpin dalam sesuatu pasukan sebagaimana pelajarpelajar hari ini adalah untuk pemimpin hari esuk dan seterusnya. Mereka bukan hanya di asah dengan ilmu pengetahuan tetepi perlu juga bakat kepimpinan mereka itu digilap dan dimajukan melalui kegiatan kokurikulum ini. Selain itu juga mereka harus mempunyai keyakinan diri,
10

berfikiran kritikal, kreatif dan berinovatif, berinteraksi dengan cara positif, semangat berpasukan, tabah dan cekal dalam mengharungi cabaran dan mampu menjadikan impian mereka menjadi kenyataan. Semua elemen-elemen yang disebut tadi akan dapat dipratikkan dalam kegiatan kokurikulum sebagai pendedahan dan pengalaman yang berharga buat mereka sebelum mengharungi cabaran-cabaran yang sebenar.

2. Mempertahankan dan memajukan tradisi dan budaya negara. Khazanah negara merupakan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan yang sangat berharga untuk diwariskan kepada generasi muda pada masa kini. Ianya juga digambarkan sebagai identiti bagi jati diri yang unik di negara kita ini. Penglibatan pelajar-pelajar dalam kegiatan kokurikulum seperti permainan hadrah, tarian asli, dikir dan sebagainya mampu

mempertahankan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan Brunei ini supaya menjadi lebih mantap dan tidak terkubur oleh kepesatan perkembangan sains dan teknologi terkini. Nilai-nilai tradisi dan kebudayaan ini begitu dikagumi dan menjadikannya sebagai nilai-nilai yang signifikan dan sinonim bagi negara ini.

3. Meningkatkan kualiti tenaga manusia.

Penglibatan aktif, pegalaman dan pengetahuan yang diperolehi dan lalui, kegiatan kokurikulum dapat mengembang akhlak dan disiplin diri yang terpuji, daya kepimpinan yang kreatif, inovatif dan dinamik, menepati dan menggunakan masa dengan berkesan, berinteraksi yang sihat dan harmoni, kemahiran komunikasi secara tertib dan berkesan, nilai-nilai ketahanan
11

yang kuat serta mewujudkan persaingan yang sihat. Semua elemen-elemen ini amat diperlukan dalam pembangunan masyarakat bagi kesinambungan negara yang semakin pesat dan harmoni.

4. Menyediakan pasukan bagi mewakili di pertandingan atau kejohanan antarabangsa dan serantau negara. Setiap tahun setentunya ada wakil-wakil dari sekolah-sekolah untuk mengikuti pertandingan-pertanding untuk senegara. Selain itu juga Negara Brrunei Darussaalam aktif dalam pertubuhan negara-negara Asia. Brunei mempunyai tabggungjawab yang tinggi dalam Majlis Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN(ASSC), Federasi Sukan Sekolah-Sekolah Asia(ASSF) dan Federasi Bolasepak Sekolah-Sekolah Asia (ASFF). Setiap tahun kejohanan disertai oleh Negara seperti Kejohanan Bolasepak Di bawah tujuh belas tahun dan lima belas tahun,

Kejohanan badminton, bola jaring, renang, sepak takraw, olahraga dan sebagainya. Pemainpemain yang dipilih ataslah berdasarkan dari pelajar yang memegang pingat-pingat emas dan perak dalam kejohanan kokurikulum yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum. Pelajar-pelajar yang memperolehi pngat ini akan dicalonkan untuk Anugerah Galakan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bagi mereka yang bergiat dalam kegiatan akli seperti pertandingan bahas, mari bercerita dan berpidato akan mewakili sama ada dalam atau luar negara contohnya ke Program Titian Minda dan Bridging Minds dan pertandingan Bahas antara Sekolah-sekolah dan intisusiintisusi tinggi di Negara ini.

12

Pandangan Perlaksanaan Kokurikulum di sekolah. Aktiviti kegiatan kokurikulum ini tidak banyak mengalami perubahan terutama dari segi masa dan aktiviti-aktiviti yang diadakan dalam program kokurikulum ini kecuali ada beberapa tambahan aktiviti. Walaupun pendidikan SPN sudah bermula, kegiatan kokurikulum ini tetap dijalankan dan semestinya dapat memberi peluang murid-murid untuk merehatkan minda mereka.

Di sekolah tersebut mempunyai seramai seratus dua puluh lapan orang murid yang terdiri daripada enam puluh enam orang murid lelaki dan enam puluh dua orang murid perempuan serta seramai tujuh belas orang tenaga pengajar. Dua orang guru ditugaskan

mengendali bahagian kokurikulum ini. Guru itu ialah guru kanan aktiviti kokurikulum dan penolong guru kanan aktiviti kokurikulum.

Tinjauan Aktiviti Kokurikulum. Dari tinjuan yang dilakukan, didapati kegiatan kokurikulum di sekolah tidak banyak perubahan. Perubahan hanya nampak pada bertambahnya aktiviti seperti drama,spelling competition, mini marathon dan mari bercerita.

13

Waktu atau masa bagi kegiatan kokurikulum ini masih sama iaitu rendah bawah selama tiga puluh minit dan rendah atas selama satu jam.

Tidak ada perubahan dari segi kemudahan dan peralatan. Peralatan masih seperti biasa hanya ada tambahan sedikit tetapi dari segi kemudahan dewan masih sama dan penggunaan hanya tertumpu pada akademik kerana keadaan dewan yang kecil dan tidak sesuai untuk permainan seperti sepak takraw, badminton, bola jaring dan sebagainya.

Didapati juga tidak terdapat laporan tentang perkembangan kegiatan kokurikulum sepanjang tahun. Ini kerana tidak ada rekod pencapaian murid-murid yang aktif dalam kokurikulum hanya berpandukan pada kebolehan murid-murid tersebut.

Penglibatan murid dalam pasukan beruniform terutama pengakap tidaklah begitu ramai.Tidak tahu sama ada aktiviti ini dijalankan atau atas dasar nama mengikuti di dalam kertas.Tidak ada murid-murid yang mengikuti pasukan Tunas Puteri. Ini adalah kerana hanya beberapa orang guru terutama guru yang baru diberikan tugas tersebut untuk dikendalikan. Pasukan pengakap ini diadakan setiap hari Rabu petang.

14

Cadangan: Untuk memperbaiki dan memajukan kegiatan kokurikulum ini sememangnya perlu ada kerjasama daripada beberapa pihak supaya dapat dikendalikan dengan lebih baik lagi.

Dari segi masa, perlulah ditambah masa tersebut terutama pada peringkat rendah bawah sekurang-kurangnya satu jam supaya murid-murid tidak akan merasa sekejap mempelajari kegiatan yang disertainya. Itu juga memberi peluang kepada guru-guru melihat kebolehan dan bakat murid tersebut melalui pengajaran yang dibuatnya.

Penambahan peralatan-peralatan kegiatan kokurikulum perlu dilaksanakan. Jabatan Pedidikan Kokurikulum sepatutnya bukan hanya membekalkan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan kejohanan atau pertandingan yang dianjurkan tetapi juga membantu sekolahsekolah menyempurnakan peralatan-peralatan yang kurang. Selain itu juga guru besar dan guruguru boleh juga mencari alternative lain dengan memohon tajaan dalam bentuk barangan atau peralatan daripada agensi-agensi swasta atau kerajaan.

Guru-guru perlu juga diberi kursus-kursus atau bengkel-bengkel supaya dapat memperolehi kemahiran-kemahiran dalam bidang-bidang kegiatan luar. Ini juga memudahkan sekolah yang bukan hanya mengharapkan guru khas pendidikan jasmani menjalankan semua kegiatan luar secara bersendirian. Ini sedikit sebanyak dapat meringankan dan membantu guru
15

yang berkemahiran dan berkebolehan. Ini juga dapat meningkatkan kualiti penglibatan guru malahan juga dalam mempelbagaikan kemahiran-kemahiran dan seterusnya melahirkan pakarpakar dikalangan pendidik di negara ini.

Guru kanan Aktiviti Kokurikulum perlu tegas dengan pembahagian jadual kepada guru-guru yang lain supaya guru-guru akan merasa bertanggungjawab dengan tugasan yang diberi. Tidak ada istilah ³tidak pandai´ atau ³tidak tahu´ kerana sebagai guru perlu, guru perlu bersikap kreatif, inovatif dan inisiatif. Sebagaimana menurut Abu Bakar dalam Mohd sofian(2002) menyatakan penyertaan guru adalah sangat penting dalam memastikan perlaksanaan kegiatan kokurikulum sekolah dijalankan dengan lancar. Perlaksanaan

kokurikulum memerlukan penglibatan semua guru.sebagaimana Fretwell(1981) menyarankan guru menerima tugas dan mengendalikan aktiviti ko kurikulum dengan sepenuh hati. Long (1977) menyatakan terdapat masalah kekurangan masa selain daripada tenaga terlatih yang terhad di bidang kokurikulum. Masalah guru kurang terlatih juga disebut oleh Jonson dan Ronald (1952). Mereka menyatakan tidak semua program kurikulum dijalankan dengan baik kerana setengah guru yang menyelia adalah kurang terlatih.

Guru Kanan aktiviti Kokurikulum perlu membuat laporan atau perkembangan tentang kegiatan kokurikulum yang dijalankan. Ini adalah melihat perkembangan sama ada kegiatan kokurikulum itu berjaya dilaksanakan atau sebaliknya.

16

Kesimpulan : Dalam era globlisasi ini, setentunya kegiatan kokurikulum diteruskan supaya kegiatan kokurikulum ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan di sekolah-sekolah. Disamping itu juga jabatan Pendidikan Kokurikulum perlu memberikan guru-guru latihan-

latihan, kursus-kursus atau bengkel-bengkel dari masa ke semasa untuk membantu kepada kesinambungan dan penerokaan bidang-bidang baru yang sejajar dengan perkembangan semasa.

Selain itu juga pentadbir atau Guru Besar perlu juga peka dengan perkembangan kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Guru Besar berperanan besar dalam memberikan sokongan, dorongan dan motivasi kepada guru-guru dan murid-murid dalam

memajukan kegiatan kokurikulum di tempat sekolah tersebut.

Kerjasama antara pendidik dengan jabatan kokurikulum memang dialu-alukan serta perlu sentiasa berhubung dalam sama-sama memperluaskan dan memajukan kegiatan kokurikulum ini dari peringkat sekolah rendah lagi supaya kegiatan kokurikulum yang

dijalankan dapat disinambungkan hingga ke peringkat sekolah menengah contohnya dalam pasukan pengakap serta sukan-sukan seperti bolasepak, sepak takraw dan sebagainya.

Pendidikan kokurikulum

di negara kita akan mampu memantapkan kualiti

sumber tenaga manusia di masa akan datang untuk mencabar dan menyaingi pencapaianpencapaian di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Bukan setakat itu saja malah
17

bidang sukan juga menjadi semakin maju dan juga kualiti kesihatan, kepimpinan, hidup bermasyarakat, nilai-nilai tradisi dan budaya negara akan terus subur dan berkembang dalam era yang penuh dengan ledakan teknologi yang pesat berkembang ini.

18