5UkA1 ÞLkIANIIAN ÞLM8A¥AkAN UANG MUkA

ÞLM8LLIAN 5L8IDANG 1ANAn dan kUMAn
Þada Parl lnl kamlsţ 27 !anuarl 2010ţkaml vana berLanda Lanaan dlbawah lnl ť
nama ť PŦCLMA8 CPCnl MuCPC11C8
AlamaL ť keduna Cowek vll / 44 Surabava
Þeker[aan ť Þenslunan ÞnS
Selan[uLnva dlsebuL Þ|hak kesatu
nama ť 1PlC lCnl PA8lAn1C
AlamaL ť kawaL 10 / 16 Surabava
Þeker[aan ť SwasLa
Selan[uLnva dlsebuL Þ|hak kedua
kedua belah plhak Lelah bersepakaL menaadakan Perjonjion Pemboyoron uono Muko
Pembe/ion 5ebidono tonoh don kumohvana berlokasl dl !lŦkallkeplLlna noŦ 23ţkelurahan
Þacarkembanaţ kecamaLan 1ambaksarlţSurabavaŦ
kedua belah plhak Lelah bersepakaL denaan keLenLuan Ŷ keLenLuan sebaaal berlkuL ť
1Ŧ Þlhak kesaLu ( Þen[ual ) men[ual kepada Þlhak kedua ( Þembell ) sebldana Lanah dan
rumah denaan Luas 138 M
2
sesual denaan daLa Ŷ daLa darl 8Þn koLa Surabava
noŦ 32 /ÞP/l/2011Ť
2Ŧ Paraa Lanah dan rumah denaan Luas 138 M
2
Lelah dlsepakaLl oleh kedua belah plhak
sebesar 8pŦ300Ŧ000Ŧ000ţ00 ( Llma raLus !uLa 8uplah )Ť
3Ŧ Þa[ak Þen[ualan dan 8lava penaurusan suraL ŶsuraL vana berhubunaan denaan [ual bell
Lanah dan rumah LersebuL dl aLas dlLanaauna oleh Þlhak kedua ( Þembell )Ť
4Ŧ Þembavaran [ual bell Lanah dan rumah LersebuL dlaLas dllakukan denaan cara ť Þlhak
kedua ( Þembell ) membavar uana muka sebesar 8pŦ 13Ŧ000Ŧ000ţ00 ( Llma 8elas !uLa
8uplah )Ť
3Ŧ Þelunasan Þembavaran Lransaksl [ual bell Lanah dan rumah sebaaalmana LersebuL dlaLas
selambaL Ŷ lambaLnva saLu bulan seLelah SuraL SerLlflkaL 1anah dan 8umah dlkeluarkan
oleh kanLor 8Þn koLa SurabavaŤ
6Ŧ SuraL SerLlflkaL 1anah dan 8umah sebaaalmana LersebuL dlaLas dlperklrakan akan
dlkeluarkan oleh kanLor 8Þn koLa Surabava seklLar 6 bulan LerhlLuna mulal Lanaaal 12
lebruarl 2011Ť
7Ŧ Apablla Þlhak kedua ( Þembell ) Lldak dapaL melunasl pembavaran !ual 8ell 1anah dan
8umah sebaaalmana LersebuL dlaLas dalam [anaka wakLu vana Lelah dlsebuLkan pada
keLenLuan noŦ3ţ maka !ual 8ell 1anah dan 8umah sebaaalmana LersebuL dlaLas akan
dlbaLalkan oleh Þlhak kesaLu ( Þen[ual )Ŧ uan uana sebesar 8pŦ 13Ŧ000Ŧ000ţ00 akan
dlkemballkan oleh Þlhak kesaLu ( Þen[ual ) kepada Þlhak kedua ( Þembell )Ť SeLelah
1anah dan 8umah vana LercanLum dalam SuraL Þer[an[lan lnl laku

8Ŧ SuraL Þer[an[lan Þembavaran uana Muka pembellan Sebldana 1anah dan 8umah
LersebuL dlLandaLanaanl oleh kedua belah plhak ranaakap 2 ( dua ) Lanpa ada paksaan
darl plhak manapunţ dan dlberl maLeral secukupnvaţ maslnaŴ maslna saLu unLuk Þlhak
kesaLu ( Þen[ual ) dan saLu unLuk Þlhak kedua ( Þembell )ţ serLa dlLandaLanaanl oleh
Þara SakslŦ


Surabavaţ 26 !anuarl 2011
Þlhak kedua ( Þembell ) Þlhak kesaLu ( Þen[ual )1nIC ICNI nAkIAN1C nŦCLMAk GnCNI MUCnC11CknŦ5UL1nCNI¥AnSaksl Ŷsaksl ť
1Ŧ Sl1l ukP8l!A S?uk8lLLAPţSPl ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ


2Ŧ ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦ ŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴ@@  °–.

f 9 ¯ f° f°–f°f f°¯ff°– f¾ f ½°–-  ff° 9fnf ¯ f°– nf¯ff°@f¯ f¾f f ff  f f½f f ¾ ½ff °–f° °f°  °f°¾ f–f   9f ¾f%9 °©f%¯ °©f ½f f9f f%9 ¯ %¾ f°–f°f f° ¯f °–f°f¾. I$f ff 9 °¾°f°9- f°©°f ¾ 9f ¾f -f¯f f¯f 9 ©ff° @--@ ff$f ff f¾f f°©°f ¾ 9f f f f½f f ¾ ½ff¯ °–f ff°9 ©f°©f°9 ¯ fff°Df°–. f ¾ ½ff f f½f ¾ ¾f½  %¯ff¾f½f%  9f©f9 °©ff° f° ff½ °–¾f°¾f ¾ff°– °–f° °–f°©f f°f f°¯f ¾ ff¾ f°––°– 9f f%9 ¯ %  9 ¯ fff°©f f°f f°¯f ¾ ff¾ ff° °–f°nff 9f f%9 ¯ %¯ ¯ fff°–¯f¾ ¾f½  %¯f f¾f ½f%  9 °f¾f°9 ¯ fff°f°¾f¾©f f°f f°¯f¾ f–f¯f°f ¾ ff¾ ¾ f¯ f f¯ f°f¾f f°¾ ff €f@f°f f°¯f ff° f° 9-ff ff  f €f@f°f f°¯f¾ f–f¯f°f ¾ ff¾ ½ ff°ff° ff° f° 9-ff ff¾ f f° °–¯ff°––f f  ½f f9f f%9 ¯ % f f½f¯ °f¾½ ¯ fff°f @f°f f° ¯f¾ f–f¯f°f ¾ ff¾ ff¯©f°–fff°– f ¾ f°½f f  °f°° ¯fff @f°f f°¯f¾ f–f¯f°f ¾ ff¾ff° fff° 9f ¾f%9 °©f% f°f°–¾ ¾f½  ff° ¯ ff° 9f ¾f%9 °©f% ½f f9f f%9 ¯ %  f @f°f f°¯ff°– nf°¯ ff¯f9 ©f°©f°°f .¾ ¾f °–f° ff ff f 9-ff ff - $9$$  f–ff°f f°¯f °–f°f¾.

f½ ¯ f° f°–@f°f f°¯f ¾ f° ff°–f° f f½ff°–ff½% f%f°½ff f½f¾ff° f½f¯f°f½° f° ¯f f¾ n½°f ¯f¾°– ¯f¾°–¾f°9f ¾f%9 °©f% f°¾f°9f f%9 ¯ % ¾ f f° ff°–f° 9fff¾  f ff f°f 9f f%9 ¯ %9f ¾f%9 °©f%  @--@   D@-  f¾ ¾f¾  @DD          . f9 ©f°©f°9 ¯ fff°Df°–.-.D.

@@ .