P. 1
Document-2718_Version-3081_application-pdf_0

Document-2718_Version-3081_application-pdf_0

|Views: 74|Likes:
Published by missfedora

More info:

Published by: missfedora on Feb 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

Angka Giliran

:
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan
Semester Kedua
Sidang
Akademik 2002/2003
Februari/Mac
2003
JKA 101-
Pengantar Antropologi dan
Sosiologi
Masa: [ 3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan
ini mengandungi DUAPULUH
muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan.
Jawab soalan mengikut
arahan dalam setiap bahagian.
Baca arahan dengan teliti
sebelum anda menjawab soalan.
Kertas soalan peperiksaan ini
terdiri daripada Bahagian A,
Bahagian B dan Bahagian C.
Gunakan borang jawapan OMRuntuk
menjawab soalan Bahagian A.
Serahkan keseluruhan
kertas soalan peperiksaan
ini bersamajawapan tanpa
menceraikan
mana-mana bahagian
.
Angka Giliran:

[JKA 101]
Bahagian A(30
markah)
SOALAN1
Jawab semua soalan dalam
Bahagian Adalam kertas
jawapan OMR.
1 .

Mengikut
konsep ras, orang
Indonesia digolongkan
ke dalam kategori
A. Negroid
B.
Mongoloid
C. Asianoid
D.
Caucasoid
E. Spanoid
2.

Perkataan antropologi
berasal dari dua perkataan
Yunani iaitu
A.

Antopos dan
logo
B.

Anpos dan logi
C.

Antopo dan logus
D.

Antropos dan logos
E.

Antro dan polos
3 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . ialah
kelakuan yang menyimpang
secara significant daripada
norma-
norma
yang ditentukan untuk
individu dalam status
sosial .
A. Devian
B. Non-normal
C. Pemberontakan
D.
Ketidakseimbangan
E. Konflik
4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
merupakan proses
perubahan lapisan sosial
yang berbeza dalam
generasi yang
sama.
A.

Mobiliti
antara generasi
B.

Mobiliti sosial
tetap
C.

Mobiliti sosial keluarga
D.

Mobiliti sosial menegak
E.

Mobiliti sosial berterusan
Angka Giliran
:

[JKA
101]
-3-
5 .

Diskrimasi adalah . . . . . . . . . . . .
A.

Suatu sikap yang rigid terhadap sesuatu kumpulan.
B.

Proses dimana pihak yang dominan memperolehi kekayaan
melalui
kesengsaraan orang lain.
C.

Layanan berbeza terhadap kumpulan lain atas faktor agama.
D.

Dikaitkan dengan faktor ekonomi
E.

Penyusunan manusia ke dalam kedudukan - kedudukan sosial yang berbeza.
6 .

Kumpulan keluarga di mana kita dilahirkan
dan dibesarkan dikenali sebagai
A.

Keluarga induk/asas
B.

Keluarga prokreasi
C.

Keluarga orientasi
D.

Keluarga luas
E.

Keluarga suku
7 .

Mengikut pandangan klasik ini, sesuatu
masyarakat mempunyai c iri-c iri tersendiri
yang semulajadi yang tidak wujud dalam masyarakat yang lain.
Konsep ini dikenali
sebagai
A.

Utilitarianisme
budaya
B.

Budaya unggul
C.

Budaya
semulajadi
D.

Keunikkan budaya
E.

Relativisme budaya
8 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ialah suatu proses pembezaan individu-individu
dalam
masyarakat yang menghasilkan suatu hierarki yang terdiri daripada
strata yang
berbeza.
A.

Pembezaan
sosial
B.

Perbezaan semulajadi
C.

Stratifikasi berhierarki
D.

Stratifikasi
sosial
E.

Perbezaan berhierarki
~ng-a
....ran

..~
LL
· ~·
`

¯cc-r· ¯-...-.. ·-.a·
a-ng-au-a-an c-c-raca
.r. .a.aa
c-na-r..an -caun.·.
-- ..
.r.· .r. ·-r--cu· a.a.a·

~
Hcacg-ncu-
D .c.-rn
cn·ra ·ua.
D ~rc.·rarv
E -..· -u... .-n·,
L

.-nuru· Dur-·-.a,
aa-vara-a· cr.a.·..
a-acunva. -a·u
c-n·u-c-nva·uan vang
..--na.. --caga.
-c...ar.·. a--an.-a. .avara-a·
ac.-n cu.a
a-acunva. c-n·u-
-cn--n-u- vang ..--na..
--caga.
~

.cn--n-u- caru
D

.cn--n-u- ac.-n


c...ar.·. crgan.-
D
--r--aua.a-a·an
E

.-ca·u·an
aa
LL-ua·u c-n..r.an
vang r.g.. ·-r·a.ac
---ua·u -uacu.an
~
-ra-ang-a
D
D.--na.na-.
--n.n.a-an
D
uc--·.v.-a-
E
~u·cr.·ar.an


L-cr. ·ru-·ura.
.cn...- a-ruca-an -a·u a..ran
~ .ua..·a·.v.-a-
D
--u.ar.-a-

-c-·.v.-a-
D
:-ga·.v.-a-
E uc--·.v.-a-
~noxa
....ran

¯i~ LL
· :·


...·- c-.ac..an . ..a. x-.a.
a.a.a· ..a·. ...·- .-c-r·.
ano ..na·axan ..ca.a·
x-c.a..
~

...·- ..ana x-....xan . ..a. c-roan·.no
x-ca.a x.a.ac ..·.x
B

La -r.caxan .a·. ...·- ca.aran x ..·.
C

.a·. ...·- ano c.xan c-ra.a.xan
xr.·-r.a· xr.·-r.a ..c-x·.:
D

.a·. ...·- ano -no-na.. ·.c.noan
ca.aran
E

...·- ..ana c-...xan .n..r -x n .
a.a.a· ..c-r .-·. -.a...
x-....xan
.-.- rano .a.a ca.aran
L-

¯-r..nan. ¯ nn.-. ·-.a·
-no....xan ..a x n.-c .a.·.
~

i.c..an .-x.n.-r .an cr.-r
B

.a.araxa· .an x .n.·.
C

Ln..v... .an x-. c x
D

i.c. an · o-n .. .an ·-·-r o-n ..
E

ia·-o r. . ..a. .an xa·-o r. c ..·.x
L:

Da.a ...·- xa.·a, x-na·aan· x-na·aan
c-r.x.· a.a.a· ¯LD~i
BEK~Dx-c.a..
~

iara -r.caxan .-..a·. x . ra. ano
c-r.-..a.an .-noan .-..a·.
xa.·a
B

. . noan Bra·.n -r.caxan o . noan
..ar xa.·a anaxa.a o . noan
~..·
Drav..a ·-r.-·ax .a.a o . noan ano ..c.
C

i.c.noan ..an·ara a·..· a·.. xa.·a ano c-r.a.nan
a.a.a· c-ra.a.xan
x-ca.a
x n.-c c-nc-aran ..ana ·..ax ..c-narxan
c-r.ax.na c...·. a·a.c.n
c-rxa·..nan
..an·ara .-.- rano .ar. xa.·a ·-rc-ar
.-noan xa.·a .a.n
D

D·ara
-r..x x-ca.a ..a·. x-c-rcaaan ca·a.a
.-.- rano .·. ...a·.rxan
.-caoa. a·..
.-..a·. xa.·a x-rana ·.noxa·.ax. .-c-..
x-.a·.ranna .. ..n.a
.n. a.a.a· ·..ax .-..a.
.n·.x .-..a·. -n.. xa.·a
E

¯-rxa·aan xa.·a c-ra.a. .ar. c-rxa·aan
¯ r·.o.. ano c-rax...
x-·.r.nan
·...n


¯...·
x-na·aan ano ca..no ·-ca·
~

¯-ranan .a.a· c .a· c .a ·.noxa·.ax.
ano ·..ax ..anoxaxan .a.a
.-..a·.
..·.a.. . ..a.
B

.·a·.. .an r . c-rxa.· raca·
.an -noo.naxan ..a
cara .n·.x -c-r.·a.xan
..a·. ..·.a.. ano .aa
C

D . .aca· .... ·anca .·a·.. ·-·ac.
.·a·.. ·..ax .aca· ....
·ancar .
D

¯-ranan . ..a. -r.caxan x-.ax.an
ano n ra ·-·ac. ·..ax
.--.·.na .aca·
..anoxaxan
E

D . . ..a. ..x-.a.xan x-ca.a x n:..x r ., an-xa
r ., .-· r . .an x c.na..
r .
´ ·
Angka
Giliran:

[JKA 101]
-6-
17 .

Kepercayaan bahawa
sesuatu kelompok ras
adalah lebih superior
dan bijak dari
kelompok lain atas sebab
baka dikenali sebagai
A.
Etnosentrik
B. Rasisme
C. Etnisiti
D. Rasentrik
E .

Baka unggul
18 .

Dua aspek utama dalam
Ketidaksamaan
sosial ialah
A.

Pengagihan
dan konflik
B.

Perhubungan
dan ketidakseimbangan
C.

Pengagihan
dan perhubungan
D.

Konflik dan
ketidakseimbangan
E .

Perhubungan dan
konflik
19 .

Berikut adalah salah satu
bentuk stratifikasi sosial
kecuali
A.

Sistem estet
B.

Sistem hamba
C.

Sistem kelas
D.

Sistem kasta
E .

Sistem ras
20 .

Kaedah kuantitatif
yang digunakan oleh
Pendekatan Struktural
memberi
penekanan
pada aspek makro
untuk menghasilkan
A.
Konklusi
B.
Deduksi
C. Kritikan
D. Induksi
E . Reduksi
21 .

Teori Struktural-Fungsional
yang dibentangkan
oleh Parson
mempunyai
beberapa
andaian asas .
Andaian-andaian ini
adalah tidak benar kecuali
A.

Hubungan
sebab-musabab adalah
berkali-kali dan
sehala
B.

Sistem sosial
berada dalam keadaan
seimbang yang dinamik
akibat daripada
penyesuaian terhadap
perubahan dan
perkembangan
C.

Masyarakat seperti
organisma mempunyai
keperluan tertentu
dan hanya
beberapa bahagian yang
saling berkaitan
D.

Masyarakat
hendaklah dilihat
secara individualistik
E .

Integrasi sosial
tidak berasaskan
kepada konsensus
nilai
~noxa ....ran

¯i~
LL
·

¯·
¯¯

¯-:r.· -:r. i .
ra.an -.an .-.c-noarun. ¯-:r. .ruxura.
i:nt..x x-cua..
~

¯-:r. ir..xa.
B

¯-:r. --roanunoan
C

¯-:r. i:nt..x
D

¯-:r. ...-. Dun.a
F

¯-:r. ...r:..x Ln-rax..:n...-
¯¯

-...n x-nvaaan vano BFK~D.-no-na. x-.i ax.a.aan
.:..a.
~

i-.i ax.a.aan .:..a. vano r-r..ta .au i ..-n.. .-ruux x-cai a
anooacan
rana.a x-.i ax.a.aan
.:..a. cai a a.a.nva ai a.an x-.i ax.a.aan
x-.a.
B

.-no.xu cani anoan
o:.:noan .arx.., aca vano i ...na .-raoa.
i ..-n..
x-.i ax.a.aan nanva
cai a ..ta i a.a.an .anaa
C

iar. .arx -.an .-nou.u.xan -:r.
c-.raoa. i ..-n.. i anuoa -:r. .au
i ..-n..
D

.ax J-r-r -.an .-n-xanxan rana.a
C.a.. .n ..-.t ai a.an .a.a i -noan
C.a.. t:r ..-.t
F

--rr-.aan nuan i . anara J-r-r i an .arx ai a.an
.-no-na. x:n.-c
x-.i ax.-..ranoan .:..a.
¯~

.n.ur· un.ur u.u. vano
.-nc.r.xan .au .u.unan .n..u.. i .x-na..
.-raoa.
~ .-.an.x
B .raa
C .cn-r-.
D .ruxur
F

B i an D
¯¯

-...n c:n:n rui ava vano
r-rc:rax rui ava ar.t-x
. i-r..
..

~i a ...ai a c-rxan..nan
... .ni ano· uni ano
.

Bau
r-r.ura
.a..i
~

., . ,
B

.., ...
C

...,
D

., .., .
F

. ,
Angka Giliran:

[JKA 101]
26.

Menurut
Weber terdapat 3 jenis
kelas iaitu
i.

Kelas so sial
ii .

Kelas gaya hidup
iii .

Kelas Harta
iv .

Kelas Perdagang
v .

Kelas Pertengahan
A.

i, iii dan iv
B.

ii, iv dan v
C.

i, iii, iv dan v
D.

ii, iii
dan
v
E.

semua
diatas
27. Cik Megan
dari Australia telah berkahwin
dengan sepupu Encik
Emilio yang
berasal dari
I taly dan juga rakan bapa
saudaranya, Encik Ho usto n
dari Washingto n.
Perkahwinan
beliau dikenali sebagai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Ekso gami
B. Endo gami
C. Po ligami
D.
Mo no gami
E. Po liandri
28 .

Mana di antara berikut
merupakan unsur budaya?
i .
Bahasa
ii .
Simbo l
iii . I dea
iv . Kepercayaan
v . Tekno lo gi
A.

i, iii dan iv
B.

i, ii, dan v
C.

ii dan iii
D.

ii, iv dan v
E.

semua di atas
Angka Giliran:

[JKA 101]
-9-
29.

P ilih kenyataan yang TIDAK BENAR.
i .

P endekatan S tru ktu ralis menganggap bah awa ku as a-ku as a s tru ktu r dan ku as a-
ku as a lu aran meru pakan ku as a u tama yang mencorakkan tingkah laku
manu s ia.
ii . Teori S tru ktu ral-Konflik menekankan kepada tindakan bermakna oleh
manu s ia s endiri .
iii . Teori Interpretatif menekankan bah awa keh idu pan s os ial penu h dengan
perh u bu ngan lu ar yang ku ku h dan dikenali s ebagai ins titu tionalis ed power
.
iv .

Teori Interpretatif
berbeza dari Teori S tru ktu ralis kerana Teori Interpretatif
memberi
penekanan kepada as pek s u bj ektiv iti manu s ia.
v .

Teori
fu ngs ionalis me meru pakan s alah s atu aliran Teori S tru ktu ral yang
beru ns u r pos itiv is me .
A.

i, iii dan iv s ah aj a
B.

ii dan iii s ah aj a
C.

ii, iv dan v
s ah aj a
D.

i dan iv s ah aj a
E.

ii, iii dan
v
s ah aj a
30 .

Tiga dimens i ketidaks amaan s os ial ialah
i . Kelas
ii . Es tet
iii .
Ku as a
iv . S tatu s
v .
Kas ta
A.

i, iii dan iv
B.

i, ii dan v
C.

ii, iii dan iv
D.

ii,
iii dan v
E.

s emu a di atas
Angka Giliran:

[JKA 101]
- 10-
Bahagian
B (30 markah)
SOALAN2: Jawab semua soalan.
Gunakan ruang yang disediakan sahaja.
Bincangkan konsep- konsep berikut .
(a)

Gemeinschaft dan Gesellschaft
(b)

Keluarga asas dan Keluarga luas
Angka Giliran
:

[JKA 101]
-11-
( c ) Ras
( d ) Enc ulturation
Angka
Giliran:

[JKA 101
-12-
( e )

Ke lompok quasi
Bahagian C( 40 markah)
SOALAN3
Jawab hanya DUAsoalan sahaja. Gunakan ke rtas jawapan untuk me njawab.
( a) Huraikankonse p dan fungsi budaya dalam masyarakat .
( b)
Huraikanje nis-je nis stratifikasi sosial .
( c ) Apakahitu pe rubahan sosial dan bagaimanakah ia me mpe ngaruhi pe ne rusan dan
ke wujudan masyarakat me nurut te ori fungsionalis dan konflik?
Angka
Giliran:
Soalan
-13-
Angka
Giliran:
Angka Giliran
:
-15-
[JKA 101]
Angka Giliran:

[JKA 101]
-16-
Angka Giliran:
Soalan
-17-
Angka
Giliran:

[JKA 101]
-18-
Angka
Giliran:
Angka Giliran:
-20-
-0000000-

Angka Giliran : Bahagian A (30 markah) SOALAN 1 Jawab semua soalan dalam Bahagian A dalam kertas jawapan OMR. 1. Mengikut konsep ras, orang Indonesia digolongkan ke dalam kategori A. B. C. D. E. 2. Negroid Mongoloid Asianoid Caucasoid Spanoid

[JKA 101]

Perkataan antropologi berasal dari dua perkataan Yunani iaitu A. B. C. D. E. Antopos dan logo Anpos dan logi Antopo dan logus Antropos dan logos Antro dan polos

3.

. . . . . . . . . . . . . . . ..ialah kelakuan yang menyimpang secara significant daripada normanorma yang ditentukan untuk individu dalam status sosial. A. B. C. D. E. Devian Non-normal Pemberontakan Ketidakseimbangan Konflik

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . merupakan proses perubahan lapisan sosial yang berbeza dalam generasi yang sama. A. B. C. D. E. Mobiliti antara generasi Mobiliti sosial tetap Mobiliti sosial keluarga Mobiliti sosial menegak Mobiliti sosial berterusan

D. . Diskrimasi adalah . C. C. B. . D. . . C. . . Keluarga induk/asas Keluarga prokreasi Keluarga orientasi Keluarga luas Keluarga suku 7. E. . . . D. . A. . C. . ialah suatu proses pembezaan individu-individu dalam masyarakat yang menghasilkan suatu hierarki yang terdiri daripada strata yang berbeza. . . . Pembezaan sosial Perbezaan semulajadi Stratifikasi berhierarki Stratifikasi sosial Perbezaan berhierarki . . Mengikut pandangan klasik ini. sesuatu masyarakat mempunyai ciri-ciri tersendiri yang semulajadi yang tidak wujud dalam masyarakat yang lain. Proses dimana pihak yang dominan memperolehi kekayaan melalui kesengsaraan orang lain . . Konsep ini dikenali sebagai A. Kumpulan keluarga di mana kita dilahirkan dan dibesarkan dikenali sebagai A. . . . . . . . . . E. . D. . . . . E.Angka Giliran : 5. . . . E. . . . . Utilitarianisme budaya Budaya unggul Budaya semulajadi Keunikkan budaya Relativisme budaya 8. 6. A.kedudukan sosial yang berbeza. . . . -3- [JKA 101] Suatu sikap yang rigid terhadap sesuatu kumpulan. B. Layanan berbeza terhadap kumpulan lain atas faktor agama. Dikaitkan dengan faktor ekonomi Penyusunan manusia ke dalam kedudukan . B. B.

Prasangka Disknminasi Penindasan Subjektivisme Autoritarian 12. Menurut Durkheim. Kualitativisme Sekularisme Postivisme Negativisme Subjektivisme . D. B. Homogenous Modern Contractual Arbitrary Self-sufficient. . . E. . . C. masyarakat primitif mempunyai satu bentuk penyatuan yang dikenali sebagai solidariti mekanikal . .4- [JKA 101] Robert Redfield telah mengemukakan beberapa ciri dalam penakrifan komuniti kecil. B. C.Angka Giliran : 9. A. C. Konsensus baru Konsensus moden Solidariti organik Persemuafakatan Kepatuhan am 11 . suatu pendirian yang rigid terhadap sesuatu kumpulan. E. . 10. C. . . B. D. D. Ciri-ciri tersebut adalah : A. E. . Mayarakat moden pula mempunyai bentuk konsensus yang dikenali sebagai A. B. E. . . . D. . Teori Struktural Konflik merupakan satu aliran A.

Sistem dimana kedudukan sosial bergantung kepada kuasa politik Ia merupakan satu sistem pasaran komoditi Satu sistem yang bukan berasaskan kriteria-kriteria subjektif Satu sistem yang mengenali hubungan pasaran Sistem dimana pemilikan unsur ekonomi adalah diperolehi melalui kedudukan seseorang dalam pasaran 14. E. C. Perkataan kasta berasal dari perkataan Portugis yang bermaksud keturunan tulin.Angka Giliran : 13. . Hubungan diantara ahli-ahli kasta yang berlainan adalah berasaskan kepada konsep pencemaran dimana tidak dibenarkan berlakunya mobiliti ataupun perkahwinan diantara seseorang dari kasta tercemar dengan kasta lain . Pilih kenyataan yang paling tepat A.5- [JKA 101] Sistem pelapisan sosial kelas adalah suatu sistem seperti yang dinyatakan dibawah kecuali A. E.6/- . . Kumpulan sekunder dan primer Masyarakat dan komuniti Individu dan kelompok Kumpu an homogenous dan heterogenous Kategori sosial dan kategori politik 15 . set rol dan kombinasi rol. aneka rol. Golongan Brahmin merupakan golongan luar kasta manakala golongan AdiDravida terletak dalam golongan yang suci. B. 16. Ferdinand Tonnies telah mengusulkan dua konsep iaitu A. Rol dapat wujud tanpa status tetapi status tidak dapat wujud tanpa rol. B. E. Dalam sistem kasta. Dharma merujuk kepada suatu kepercayaan bahawa seseorang itu dilahirkan sebagai ahli sesuatu kasta kerana tingkahlaku sebelum kelahirannya di dunia ini adalah tidak sesuai untuk sesuatu jenis kasta. E. B. Peranan sosial merupakan kelakuan yang norma tetapi tidak semestinya dapat dijangkakan. D. . C. D. Karma merupakan sesuatu kod moral yang bersesuaian dengan sesuatu kasta. kenyataan-kenyataan berikut adalah TIDAK BENAR kecuali A. C. Rol sosial dikelaskan kepada konflik rol. Peranan ialah pola-pola tingkahlaku yang tidak dijangkakan dalam sesuatu situasi sosial. D. Status dan rol berkait rapat dan menggunakan dua cara untuk memperihalkan suatu situasi yang sama. C. B. . D.

Hubungan sebab-musabab adalah berkali-kali dan sehala Sistem sosial berada dalam keadaan seimbang yang dinamik akibat daripada penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan Masyarakat seperti organisma mempunyai keperluan tertentu dan hanya beberapa bahagian yang saling berkaitan Masyarakat hendaklah dilihat secara individualistik Integrasi sosial tidak berasaskan kepada konsensus nilai . C. D. D. B. Berikut adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial kecuali A. E. Konklusi Deduksi Kritikan Induksi Reduksi 21 . B. Kaedah kuantitatif yang digunakan oleh Pendekatan Struktural memberi penekanan pada aspek makro untuk menghasilkan A. E. Dua aspek utama dalam Ketidaksamaan sosial ialah A. B. Andaian-andaian ini adalah tidak benar kecuali A. C. -6- [JKA 101] Kepercayaan bahawa sesuatu kelompok ras adalah lebih superior dan bijak dari kelompok lain atas sebab baka dikenali sebagai A. B. Teori Struktural-Fungsional yang dibentangkan oleh Parson mempunyai beberapa andaian asas . C.Angka Giliran : 17. B. Etnosentrik Rasisme Etnisiti Rasentrik Baka unggul 18. Sistem estet Sistem hamba Sistem kelas Sistem kasta Sistem ras 20. C. E. E. C. E. D. D. D. Pengagihan dan konflik Perhubungan dan ketidakseimbangan Pengagihan dan perhubungan Konflik dan ketidakseimbangan Perhubungan dan konflik 19.

B.. Semantik Strata Spheres Struktur B dan D 25. Teori Kritikal Teori Pergantungan Teori Konflik Teori Sistem Dunia Teori Simbolik Interaksionisme 23 . D. B. apa yang dilihat sebagai dimensi ketidaksamaan hanya pada sifat dalaman sahaja Karl Marx telah mengusulkan teori pelbagai dimensi dan juga teori satu dimensi Max Weber telah menekankan bahawa Class in itselfadalah sama dengan Class for itself Perbezaan hujah di antara Weber dan Marx adalah mengenai konsep ketidakseimbangan sosial 24. C. ii. D. E. v ii. iii iii. iv iv. v . Pilih kenyataan yang BENAR mengenai ketidaksamaan sosial A. Keris Adat istiadat perkahwinan Undang-undang Batu bersurat Masjid i. iii. C. . B. Pilih contoh budaya yang bercorak budaya artifek i. A. v i. Unsur-unsur umum yang mencirikan satu susunan institusi dikenali sebagai A. E. C. v. ii. B. iv. Ketidaksamaan sosial yang bersifat satu dimensi merujuk kepada anggapan bahawa ketidaksamaan sosial pada asasnya adalah ketidaksamaan kelas Mengikut pandangan golongan Marxis. E.Angka Giliran : 22 . C. D. D. E. iv.7- [JKA 101] Teori-teori di bawah telah mempengaruhi Teori Struktural Konflik kecuali A.

E.Angka Giliran: 26. iii. . . iv dan v ii. Perkahwinan beliau dikenali sebagai . C. B. Encik Houston dari Washington . iii. ii. ii. E. A. . . . Kelas sosial Kelas gaya hidup Kelas Harta Kelas Perdagang Kelas Pertengahan i. Eksogami Endogami Poligami Monogami Poliandri 28 . . v. . dan v ii dan iii ii. C. D. . iii dan iv i. C. iv. A. D. . A. Mana di antara berikut merupakan unsur budaya? i. . 27. iv dan v i. . iv dan v semua di atas . . . iii dan iv ii. E. D. iii. . Bahasa Simbol Idea Kepercayaan Teknologi i. iv. v. . . . . . ii. iii dan v semua diatas [JKA 101] Cik Megan dari Australia telah berkahwin dengan sepupu Encik Emilio yang berasal dari Italy dan juga rakan bapa saudaranya. B. B. Menurut Weber terdapat 3 jenis kelas iaitu i.

iii dan iv i. A. iii dan iv ii. C. iv dan v sahaja i dan iv sahaja ii. i. A. Teori fungsionalisme merupakan salah satu aliran Teori Struktural yang berunsur positivisme . E. ii dan v ii. Teori Struktural-Konflik menekankan kepada tindakan bermakna oleh manusia sendiri. D. Teori Interpretatif menekankan bahawa kehidupan sosial penuh dengan perhubungan luar yang kukuh dan dikenali sebagai institutionalised power. Teori Interpretatif berbeza dari Teori Strukturalis kerana Teori Interpretatif memberi penekanan kepada aspek subjektiviti manusia . B. v. C. i. iv. ii. D. iv. Kelas Estet Kuasa Status Kasta i. Pilih kenyataan yang TIDAK BENAR. B. v. iii dan iv sahaja ii dan iii sahaja ii. Tiga dimensi ketidaksamaan sosial ialah i.Angka Giliran: -9- [JKA 101] 29. ii. iii dan v semua di atas . E. Pendekatan Strukturalis menganggap bahawa kuasa-kuasa struktur dan kuasakuasa luaran merupakan kuasa utama yang mencorakkan tingkahlaku manusia. iii dan v sahaja 30. iii. iii.

Gunakan ruang yang disediakan sahaja.Angka Giliran: Bahagian B (30 markah) SOALAN 2: Jawab semua soalan. Bincangkan konsep-konsep berikut.10- [JKA 101] (b) Keluarga asas dan Keluarga luas . (a) Gemeinschaft dan Gesellschaft .

Angka Giliran : (c) Ras -11- [JKA 101] (d) Enculturation .

Angka Giliran : (e) Kelompok quasi -12- [JKA 101 Bahagian C (40 markah) SOALAN 3 Jawab hanya DUA soalan sahaja. (a) Huraikan jenis-jenis stratifikasi sosial. Gunakan kertas jawapan untuk menjawab. Huraikan konsep dan fungsi budaya dalam masyarakat. (b) Apakah itu perubahan sosial dan bagaimanakah ia mempengaruhi penerusan dan (c) kewujudan masyarakat menurut teori fungsionalis dan konflik? .

Angka Giliran : Soalan -13- .

Angka Giliran: .

Angka Giliran : -15- [JKA 101] .

Angka Giliran: -16- [JKA 101] .

Angka Giliran : Soalan -17- .

Angka Giliran : -18- [JKA 101] .

Angka Giliran : .

Angka Giliran: -20- -0000000- .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->