Bab 7: Pengumpulan Data: Menggunakan rekod guru dan Data Pemerhatian.

1) Rekod Guru Pelbagai rekod-rekod guru yang boleh kita jadikan sebagai sumber data. Antaranya adalah: i- Rancangan mengajar Rancangan mengajar merupakan rancangan keseluruhan guru yang amat baik sebagai sumber kepada data kajain tindakan bagi sesetengah alas an. Pertamanya, ia mengandungi kompilasi maklumat dan kegiatan pelajar yang disusun secara kronologi mengikut urutan. Keduanya, dapat melihat rencana guru yang mengandungi aktivitiaktiviti guru kepada pelajar semasa P&P. Ketiganya, melihat garis waktu yang digunakan sebagai gambaran yang tepat tentang apa yang telah dilakukan untuk member kefahaman kepada pelajar. ii- Buku gred guru. Kita boleh melakukan analisis dengan mudah iaitu dengan meletakkan data prestasi pelajar daripada buku gred guru. Ini merupakan percubaan yang baik kerana menerusi buku gred guru kita dapat melihat sama ada berlaku peningkatan atau tidak atau pada kedudukan yang stabil terhadap prestasi pelajar secara individu. Dalam pada masa yang sama, ia dapat menggambarkan apakah perubahan positif, negatif atau statik yang berlaku dalam kelas dan seterusnya pada sekolah. Informasi yang diperlihatkan dalam prestasi pelajar ini adalah sesuatu yang menarik tetapi ia bukanlah menunjukkan cara bagaimana untuk kita meningkatkan pengajaran, kecuali prestasi tersebut berkolerasi dengan perancangan kelas yang efektif dengan kepelbagaian strategi pengajaran. 2) Data Pemerhatian Pemerhatian dalam kelas menyediakan maklumat dengan cepat dan sumber yang berguna. Terdapat pemerhatian yang boleh menjadi rekod data guru dan bahan-bahan yang menjadi sumber dalam pengumpulan data ialah: i- Jurnal Apa sahaja tentang tingkah laku pelajar itu adalah satu data yang berguna. Jika guru membiasakan diri dengan menulis jurnal, ia akan menghasilkan sesuatu maklumat dan data yang sangat penting dan berharga. Dengan menganalisis maklumat-maklumat yang terdapat dalam jurnal ia dapat membantu kita memahami mengapa sesuatu hal yang berlaku itu terjadi pada keadaan tertentu dan urutan tertentu. ii- Nota daripada clipbord Mengumpul maklumat-maklumat yang terdapat di papan-papan kenyataan dan disimpan serta dipaparkan di meja. Ramai dikalangan guru yang mengumpul kajian-kajian lepas atau maklumat-maklumat. Berdasarkan maklumat yang dikumpul, kita akan dapat menyaksikan sesuatu peristiwa itu relevan atau tidak dengan topik kajian.

iv. Jalan terbaik untuk digunakan adalah dengan meminta kumpulan guru yang boleh member kerjasama untuk membuat pemantauan semasa kita mengajar. Data pemantauan kebiasaanya diletakkan atau dikongsi dalam bahagian senarai semak yang salah satunya adalah senarai semak terbuka.iii.Senarai semak terbuka Kita sebagai guru memerlukan data pemantauan yang terperinci yang kita sendiri tidak boleh mendapatkannya sendiri kerana pelbagai situasi boleh berlaku apabila kita sedang mengajar sama ada sedar atau tidak. kita boleh menggunakan senarai semak yang standart. Segala pengumpulan data akan disusun secara teratur yang mengandungi kegiatan guru bersama pelajar semasa P&P. Satu yang berbeza senarai semak standart dengan senarai semak terbuka adalah.Senarai semak yang standard. Apabila kita ingin tahu apa yang berlaku sebelum kita memulakan proses pemerhatian. . senarai semak standart memerlukan kita meluangkan masa untuk mencari maklumat dengan melakukan pemerhatian dari sudut kriteria pelajar sebelum memulakan pengumpulan data yang menyeluruh. Data yang telah diperolehi daripada senarai semak standart boleh membantu kita asalkan kesemua kumpulan data diterima oleh orang lain dan bersetuju terhadap definisi dan criteria yang telah dikelaskan mengikut tindakan.Tingkat skala Membuat tingkat skala memerlukan proses yang memakan masa yang lama. v. Oleh yang demikian. tingkat skala perlu ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah difahami untuk membezakan setiap skor yang diperolehi serta sentiasa dalam keadaan terkawal. Masa ini tetap diperlukan kerana ia merupakan alat penilaian yang member manfaat sebenar kepada pengkaji.

1.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan.1.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa.2.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. 1. Kemahiran Lisan b.2. Kemahiran Tulisan d. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN . 1.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi. 1. 1.2.2. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat. 1. 1.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak. 1. Kemahiran Bacaan c.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif.2.2.2.2. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya.

. nada (tekanan suara ). Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.Menentukan idea utama / terpenting. . . mengenal dan mengamatinya. . Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran.Mendengar secara kritikal. Bagi setengah-setengah bahasa. konsep dan kemahiran mendengar perkataan.Mengingat kembali.Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan. . Jika ditinjau dengan teliti.Mengikut arahan. jeda serta helaan yang betul. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. . .1. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang.1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. dia seharusnya dapat mengecam. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik.3: KEPENTINGAN LISAN . 1.Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. 1. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. . licin dan lancar. . dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar.Memahami perkataan. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: .” auding” .Memahami urutan atau sekuan. KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi.

sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain.Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. . mengajuk dan seterusnya bercakap. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanakkanak membaca dan menulis. . Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. intonasi dan tekanan suara. Struktur ayat.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. Dengan itu mereka akan lebih berani.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. . Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran.Mendengar secara kritikal. 1. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . .Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. . Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.

1.6.6.4.1. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid. pertandingan dan sebagainya. 1. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. bernas dan mudah. 1.5.5.Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.5.5. 1. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1. 1.6.2. Pilih.3.5. 1.6. .6.1.1.2.1. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.5. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid.1. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.7.5.1. 1. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk.3.1. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.4. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang. 1. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. 1.5. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1.6. 1.. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1.

o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur.6. KEMAHIRAN BACAAN 2. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.6.7.6.6.1. Ketika menyampaikan pengajaran. 1.9. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.1. 1. 1. mengamati serta memahamkan kandungannya.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. 1. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan.1. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.5.1. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. .6. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. Semasa murid-murid meniru sebutan. 2. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu.6.1. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid.8.1.

membaca dan menulis.4.1. 2. KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan.2. 2. 2. . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2. .Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang. 2. . 2. . Pendengaran : Pendengaran yang jelas. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik. urutan dan sekuan. b. d.2.2.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya.Umur: Peringkat umur yang berbeza. Diskriminasi: Mengecam.3. .3. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a.1.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu.Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am.KEADAAN FIZIKAL . Sintesis : Membuat kesimpulan 2.2. b.1. c.2.1. Turutan : Memahami giliran. e.2 PROSES BACAAN 2. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a.3.3.3. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN . Seni bahasa : Mendengar. bertutur. mencari dan membezakan / mengasingkan. .1.2. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a.

4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: .1.1.1 BENTUK HURUF .2 PERINGKAT SUKU KATA .4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2. .Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal. .Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. . rasa dan cita rasa.Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan. . .1.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca .Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza. EMOSI. . murung. .Diskriminasi Pendengaran.3.3. .4.Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya. 2. .Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda. 2. .Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak. .5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .3. . 2.1.Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai. .Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. .6PENGUASAAN BAHASA .Salah memecah / membatang suku kata.Huruf terbalik. . 2. .Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah.3.4. 2.3.Diskriminasi Penglihatan. tidak suka bercakap dan lain-lain.Bunyi huruf yang seakan-akan sama. 2. MOTIVASI DAN SAHSIAH .Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.

fikiran dan idea.Membaca mengikut loghat.Tertinggal. .4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT .Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. . .Mengulang.Mengenal pasti kanak-kanak. 3. 2.Pembalikan perkataan.Merangkak-rangkak.Penilaian 3 KEMAHIRAN TULISAN 3. . 2.Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut. . . . . .Pelaksanaan.4.2.Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.4.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .1. . . .Susun strategi pemulihan.Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. 2.Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan .Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. PERANAN TULISAN . ..Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. .4. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. .Menyebut perkataan mengikut loghat.Mengeja sebelum membaca.5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA .Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan. .

tangan. fikiran serta perasaan dengan baik. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun.3. menyemai. mengoyak. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. 2. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Untuk menyediakan.Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. syair. menguli tepung dan lainlain. bahkan juga seluruh insan umumnya. menampal. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. 3. .jari serta kordinasi mata tangan. perhubungan serta matlamat hidup. cara memegang alat tulis. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. pantas dan cekap. dari atas ke bawah dan lain-lain. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. Menguasai gerak tangan bebas. menganyam. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat.

. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan.Mengarang cerita. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit. teka-teki dll. . . .Meneliti.3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis.Masalah pembalikan huruf atau perkataan.Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul.Lain-lain yang berkaitan.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya.Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : . . Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain.2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . .Menulis surat kiriman. .Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan . .Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. 3.3. membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. . sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa .3. sajak.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. 3.4. .Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : . . .Kemahiran mengawal dan memegang pensel. perkataan atau imbuhan. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid.3. 3. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN .Membina ayat.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis.Menulis dengan meninggalkan huruf. .Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. . Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta. .Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.Mengarang pantun. mengenal. . .

. 4. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. Memberikan penerangan. .4. Lemah dalam ingatan penglihatan. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid..Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru.1. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4. . Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. 3. EJAAN 4. 4.2. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas.2. . sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.1.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.

. .Permainan Silang kata. . AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA . . Lemah dari segi Analisis Pendengaran.Mencari perkataan berlawan.Mendiskriminasi perkataan. . 4.. . STRATEGI PENGAJARAN .Masalah penglihatan seperti rabun dan juling.Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. .2. .3.Kemungkinan lemah dalam bacaan. 4.Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.Permainan teka teki. . MENGENAL PASTI MASALAH 3. .Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll.Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak. .Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga.Melengkapkan atau menambah perkataan.Membina perkataan di dalam perkataan. berganda dan jantina. . MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2.2.

Masa menjawab tidak terhad. Guru tengok cara murid menjawab. pendengaran atau pertuturan.2. KPM) 2. PENILAIAN 1. · Jika masalah tersebut ’agak berat’. 2.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar. 2. guru darjah. 2.4 Beri sehelai demi sehelai.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab.2 Berdasarkan PKBS.2.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut.2. 2. iaitu LISAN. guru Bahasa Melayu. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil.2. atau 1.2. MENGENAL PASTI MASALAH 2.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan . ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1.3. ibu bapa.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan. PRAKTIK DAN BERTULIS.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri. Jangan teruskan ujian. atau kesemua di atas.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. 2. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1. atau 1. PELAKSANAAN 5.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi.3 Berdasarkan pemerhatian guru. 2.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2.4. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. dan lain-lain . biarkan.

Apa itu Disleksia? Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya. STRATEGI PENGAJARAN 3.Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? . 3.Keliru dengan konsep masa seperti ‘semalam’. ‘esok’ . Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Mempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca.mengeja dan mengira.Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut . bantuan kewangan atau lainlain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah.memahami . 3. agar mudah dirujuk.3 Tampal senarai masalah di fail murid. kanak-kanak Disleksia mungkin : -Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca. menulis.Kesukaran memahami. Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : -Lambat bertutur -Mengalami kesukaran sebutan atau rima -Sukar menulis nama sendiri -Sukar mengenal bentuk atau warna -Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan. mengeja atau mengira -Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas -Kesilapan semasa membaca huruf.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik. dengan cara kaunseling. menulis . 3.Perlu diselesaikan terlebih dahulu. ‘ hari ini’ .‘b’ dengan ‘d’‘ .2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid. mengingati dan mengikuti arahan . perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : -membezakan 15 dengan 51 .“was” menjadi “saw” .

Salah sangka dan digelar sebagai malas.Masalah tingkahlaku (seperti melawan. Masalah yang mungkin dialaminya . bodoh atau lembab .Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri .Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : -Terapi pertuturan -Latihan pendengaran dengan bantuan komputer -Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) -Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) -Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) -Merasa pergerakan bibir -Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : -Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur -Pengulangan semasa mengajar (k-onsep ajar berlebihan) -Gunakan video atau kaset untuk belajar -Program pemulihan khusus : Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia .Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak .Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : . pelakon (Whoopi Goldberg). artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi.Gangguan emosi (seperti kemurungan) .Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan . kecelaruan tingkahlaku) .Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew). amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful