Bab 7: Pengumpulan Data: Menggunakan rekod guru dan Data Pemerhatian.

1) Rekod Guru Pelbagai rekod-rekod guru yang boleh kita jadikan sebagai sumber data. Antaranya adalah: i- Rancangan mengajar Rancangan mengajar merupakan rancangan keseluruhan guru yang amat baik sebagai sumber kepada data kajain tindakan bagi sesetengah alas an. Pertamanya, ia mengandungi kompilasi maklumat dan kegiatan pelajar yang disusun secara kronologi mengikut urutan. Keduanya, dapat melihat rencana guru yang mengandungi aktivitiaktiviti guru kepada pelajar semasa P&P. Ketiganya, melihat garis waktu yang digunakan sebagai gambaran yang tepat tentang apa yang telah dilakukan untuk member kefahaman kepada pelajar. ii- Buku gred guru. Kita boleh melakukan analisis dengan mudah iaitu dengan meletakkan data prestasi pelajar daripada buku gred guru. Ini merupakan percubaan yang baik kerana menerusi buku gred guru kita dapat melihat sama ada berlaku peningkatan atau tidak atau pada kedudukan yang stabil terhadap prestasi pelajar secara individu. Dalam pada masa yang sama, ia dapat menggambarkan apakah perubahan positif, negatif atau statik yang berlaku dalam kelas dan seterusnya pada sekolah. Informasi yang diperlihatkan dalam prestasi pelajar ini adalah sesuatu yang menarik tetapi ia bukanlah menunjukkan cara bagaimana untuk kita meningkatkan pengajaran, kecuali prestasi tersebut berkolerasi dengan perancangan kelas yang efektif dengan kepelbagaian strategi pengajaran. 2) Data Pemerhatian Pemerhatian dalam kelas menyediakan maklumat dengan cepat dan sumber yang berguna. Terdapat pemerhatian yang boleh menjadi rekod data guru dan bahan-bahan yang menjadi sumber dalam pengumpulan data ialah: i- Jurnal Apa sahaja tentang tingkah laku pelajar itu adalah satu data yang berguna. Jika guru membiasakan diri dengan menulis jurnal, ia akan menghasilkan sesuatu maklumat dan data yang sangat penting dan berharga. Dengan menganalisis maklumat-maklumat yang terdapat dalam jurnal ia dapat membantu kita memahami mengapa sesuatu hal yang berlaku itu terjadi pada keadaan tertentu dan urutan tertentu. ii- Nota daripada clipbord Mengumpul maklumat-maklumat yang terdapat di papan-papan kenyataan dan disimpan serta dipaparkan di meja. Ramai dikalangan guru yang mengumpul kajian-kajian lepas atau maklumat-maklumat. Berdasarkan maklumat yang dikumpul, kita akan dapat menyaksikan sesuatu peristiwa itu relevan atau tidak dengan topik kajian.

. kita boleh menggunakan senarai semak yang standart. Data pemantauan kebiasaanya diletakkan atau dikongsi dalam bahagian senarai semak yang salah satunya adalah senarai semak terbuka. Data yang telah diperolehi daripada senarai semak standart boleh membantu kita asalkan kesemua kumpulan data diterima oleh orang lain dan bersetuju terhadap definisi dan criteria yang telah dikelaskan mengikut tindakan. tingkat skala perlu ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah difahami untuk membezakan setiap skor yang diperolehi serta sentiasa dalam keadaan terkawal. Jalan terbaik untuk digunakan adalah dengan meminta kumpulan guru yang boleh member kerjasama untuk membuat pemantauan semasa kita mengajar. v.Tingkat skala Membuat tingkat skala memerlukan proses yang memakan masa yang lama. iv.iii. Segala pengumpulan data akan disusun secara teratur yang mengandungi kegiatan guru bersama pelajar semasa P&P. Satu yang berbeza senarai semak standart dengan senarai semak terbuka adalah. senarai semak standart memerlukan kita meluangkan masa untuk mencari maklumat dengan melakukan pemerhatian dari sudut kriteria pelajar sebelum memulakan pengumpulan data yang menyeluruh.Senarai semak terbuka Kita sebagai guru memerlukan data pemantauan yang terperinci yang kita sendiri tidak boleh mendapatkannya sendiri kerana pelbagai situasi boleh berlaku apabila kita sedang mengajar sama ada sedar atau tidak. Oleh yang demikian.Senarai semak yang standard. Masa ini tetap diperlukan kerana ia merupakan alat penilaian yang member manfaat sebenar kepada pengkaji. Apabila kita ingin tahu apa yang berlaku sebelum kita memulakan proses pemerhatian.

DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya.2. 1. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. Kemahiran Bacaan c.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami.2.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri.2.2. 1.2.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi. Kemahiran Tulisan d.2. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1.1. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN . 1. 1. Kemahiran Lisan b. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa. 1. 1.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif. 1.2. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat. 1.2.

perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. nada (tekanan suara ). . . dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar. mengenal dan mengamatinya. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. 1. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. . . .1.Mengikut arahan. . Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.Menentukan idea utama / terpenting.Mengingat kembali. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: . Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan.” auding” . KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi. 1. .Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. Jika ditinjau dengan teliti. dia seharusnya dapat mengecam. licin dan lancar. jeda serta helaan yang betul.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang.Mendengar secara kritikal. .Memahami perkataan.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan.3: KEPENTINGAN LISAN . Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. konsep dan kemahiran mendengar perkataan.1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.Memahami urutan atau sekuan. Bagi setengah-setengah bahasa. .Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa.

Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu. . Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar.Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. . Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. 1. Dengan itu mereka akan lebih berani.Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanakkanak membaca dan menulis. Struktur ayat.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. . Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. mengajuk dan seterusnya bercakap. . Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. intonasi dan tekanan suara.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung.Mendengar secara kritikal. . sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa.

Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu. . Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1. 1.5.1.1. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang.5.3. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.5. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.5.. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.6. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. 1.1. 1.1. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.5. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. 1.1.4.6.3. 1.4.6.Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.5. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan.7.1. Pilih.2.6.6. 1.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1. bernas dan mudah. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. 1.5. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk.5. 1. 1. 1.1.2. pertandingan dan sebagainya. 1.6.

9.6.1. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. Ketika menyampaikan pengajaran. 1. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. 1. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.1. 1. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. KEMAHIRAN BACAAN 2.6. . Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.5. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. 2.6. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian.1.6.6. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan.7. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.8.1.1. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. 1.6. mengamati serta memahamkan kandungannya.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. Semasa murid-murid meniru sebutan. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.1.

. . 2.1.4.2.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN . membaca dan menulis.3. . BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a.2. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman. 2.1.1.1. b.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2. d. Sintesis : Membuat kesimpulan 2. Pendengaran : Pendengaran yang jelas.2 PROSES BACAAN 2.2. .2. e.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya.3.KEADAAN FIZIKAL . Turutan : Memahami giliran. c.2. b.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a.3. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a.Umur: Peringkat umur yang berbeza. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu. 2. .Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am. Diskriminasi: Mengecam. 2. . KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.3. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang. bertutur. 2.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik. urutan dan sekuan. Seni bahasa : Mendengar. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a.3.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang. mencari dan membezakan / mengasingkan.

1.Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal. . . .Huruf terbalik. .Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal. . .Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya. rasa dan cita rasa.Bunyi huruf yang seakan-akan sama.3. murung. 2. . . .Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi. 2.6PENGUASAAN BAHASA .Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah. 2.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.3.3.3.1.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak.4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: . .4.1. . .Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai. . . MOTIVASI DAN SAHSIAH . 2. .Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.2 PERINGKAT SUKU KATA .3.Salah memecah / membatang suku kata. EMOSI.Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. 2.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .4.Diskriminasi Penglihatan. .Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca .Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.Diskriminasi Pendengaran.Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.1. tidak suka bercakap dan lain-lain.Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. 2.1 BENTUK HURUF .Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza.

.Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. . 3.Susun strategi pemulihan.Membaca mengikut loghat. .Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan .Merangkak-rangkak.Pembalikan perkataan.4. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan.Pelaksanaan. .Mengeja sebelum membaca. .Tertinggal.. PERANAN TULISAN . . .Mengenal pasti kanak-kanak. 2. 2.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan. .Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. .Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.1.4. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. .Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. . . fikiran dan idea. . 2. .Penilaian 3 KEMAHIRAN TULISAN 3.5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA .Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.Mengulang. .Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama.4. .Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT .2.Menyebut perkataan mengikut loghat.

mengoyak. menguli tepung dan lainlain. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. menganyam.Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat.jari serta kordinasi mata tangan. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. bahkan juga seluruh insan umumnya. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. . Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. menampal. pantas dan cekap. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot.3. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. menyemai. 3. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. dari atas ke bawah dan lain-lain. 2. fikiran serta perasaan dengan baik. cara memegang alat tulis. tangan. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. syair. Menguasai gerak tangan bebas. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. Untuk menyediakan. perhubungan serta matlamat hidup.

3. membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. . Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. .Masalah pembalikan huruf atau perkataan. . .Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya.3. . . Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : .Menulis surat kiriman. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : .Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis.Mengarang pantun.Membina ayat.Kemahiran mengawal dan memegang pensel. .3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN .Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. . . Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul.3. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan.Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan. . .Menulis dengan meninggalkan huruf.Lain-lain yang berkaitan. . sajak. . . 3. mengenal.Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa .Meneliti. . Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit. perkataan atau imbuhan. .Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan.4.Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. 3.Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan .2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta. .Mengarang cerita. teka-teki dll. 3.

2. Memberikan penerangan. 4. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan. . Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna.1. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca.4.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan.2.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid.1. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. EJAAN 4. Lemah dalam ingatan penglihatan. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. . Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. 4.. . . 3.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul.

Kemungkinan lemah dalam bacaan. Lemah dari segi Analisis Pendengaran.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan. .Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. berganda dan jantina.3.Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. STRATEGI PENGAJARAN . AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA .Membina perkataan di dalam perkataan.Mendiskriminasi perkataan. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2.Mencari perkataan berlawan.Permainan Silang kata.2. .Permainan teka teki.2. 4.Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak.Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. . . 4. . . . . . . tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll.Masalah penglihatan seperti rabun dan juling. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan.. MENGENAL PASTI MASALAH 3. .Melengkapkan atau menambah perkataan. .

Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1. 2.2.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri. atau kesemua di atas. KPM) 2.2. PELAKSANAAN 5. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1. MENGENAL PASTI MASALAH 2. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. biarkan. Guru tengok cara murid menjawab. dan lain-lain . atau 1. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan. Jangan teruskan ujian.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan. · Jika masalah tersebut ’agak berat’.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. iaitu LISAN.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi.3.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut.2. PENILAIAN 1. 2. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2. guru darjah. Masa menjawab tidak terhad. ibu bapa.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar.4. pendengaran atau pertuturan.4 Beri sehelai demi sehelai. atau 1.2 Berdasarkan PKBS.2. 2. 2. guru Bahasa Melayu.3 Berdasarkan pemerhatian guru. PRAKTIK DAN BERTULIS.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2. 2. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas.2. 2.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan .Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK.

guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya. 3.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik. agar mudah dirujuk.Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut . perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : -membezakan 15 dengan 51 .‘b’ dengan ‘d’‘ . ‘esok’ . Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan.Keliru dengan konsep masa seperti ‘semalam’. 3. dengan cara kaunseling.Kesukaran memahami. STRATEGI PENGAJARAN 3. 3.Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? .memahami . menulis .2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid. menulis. Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : -Lambat bertutur -Mengalami kesukaran sebutan atau rima -Sukar menulis nama sendiri -Sukar mengenal bentuk atau warna -Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan. Apa itu Disleksia? Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku.“was” menjadi “saw” . ‘ hari ini’ .3 Tampal senarai masalah di fail murid. kanak-kanak Disleksia mungkin : -Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca. mengeja atau mengira -Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas -Kesilapan semasa membaca huruf. mengingati dan mengikuti arahan . Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Mempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca.mengeja dan mengira. bantuan kewangan atau lainlain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah.Perlu diselesaikan terlebih dahulu.

artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi.Gangguan emosi (seperti kemurungan) .Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak .Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri .Masalah tingkahlaku (seperti melawan. bodoh atau lembab . pelakon (Whoopi Goldberg). kecelaruan tingkahlaku) .Salah sangka dan digelar sebagai malas. Masalah yang mungkin dialaminya . amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan .Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew).Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : -Terapi pertuturan -Latihan pendengaran dengan bantuan komputer -Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) -Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) -Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) -Merasa pergerakan bibir -Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : -Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur -Pengulangan semasa mengajar (k-onsep ajar berlebihan) -Gunakan video atau kaset untuk belajar -Program pemulihan khusus : Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia .Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful