PEMBENTUKAN AKHLAK PADA MASA KINI DAN CABARANCABARANNYA

OBJEKTIF TAJUK Mengetahui konsep akhlak secara lebih mendalam dan terperinci dari segi perspektif islam y y y Memahami kepentingan akhlak islam dalam kehidupan seharian Mengetahui cabaran-cabaran dalam pembentukan akhlak remaja pada masa kini Mengetahui kaitan akhlak dengan iman dan ibadah secara lebih mendalam

y

PENDAHULUAN Perbincangan mengenai akhlak, etika dan moral menarik perhatian pelbagai pihak sejak zaman berzaman. Umumnya ketiga-tiga istilah ini berkaitan dengan perangai, tabiat, sikap, tingkah laku, budi pekerti dan lain-lain aktiviti perlakuan manusia. Seterusnya perlakuan tersebut diberi ukuran atau nilai sama ada baik atau buruk, jahat atau tidak dan sebagainya. Namun, persoalannya ialah apakah piawaian dalam menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk ?. Jahat atau tidak ?. Pelbagai jawapan kita akan peroleh apabila kita mengkaji dan memahami konsep etika, moral dan akhlak itu sendiri. Ini sesuai dengan pepatah "lain padang, lain belalang". Lain perlakuan, lain penilaian yang diberikan oleh komuniti masyarakat. Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Bahasa Latin yang banyak mewarisi budaya Yunani pula menggunakan perkataan mores bagi
1

kebiasaan atau adat. 2 . Walau bagaimanapun. tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. tatasusila atau tatatertib masyarakat. Bagi *Gazalba (1983:89) etika ialah teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik atau buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. jika kedua-dua perkataan itu digabungkan. Ini membawa maksud bahawa etika dan moral merupakan dua perkara yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain. nilai dan pantang larang masyarakat. peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. manakala etika pula mengkaji. terdapat para pengkaji etika yang samaertikan antara moral dengan etika. 1999:10). ia disebut moral yang buruk atau tidak bermoral. manakala nilai-nilai yang dipandang buruk oleh etika. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan sebagai tradisi. adab.konsep yang sama. *Mohd Nasir Omar (1986:18) memetik kata-kata *Peter Baelz. Mores ialah kata dasar bagi moral yang ditakrifkan sebagai kesusilaan. Justeru. sekalipun kita selalu tidak berjaya membezakannya". Nilai-nilai yang dipandang baik oleh etika itulah disebut moral yang baik. Walau apapun. sopan santun. Bagaimanapun terdapat sesetengah orang mengaitkan etika dan moral dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum. Peraturan juga bersifat wujud atau konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat tersebut *(Abdul Rahman Md Aroff. maka moral dapat diertikan sebagai satu disiplin yang menjelaskan kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu. norma. adalah berfaedah jika dapat dibezakan antara keduanya. antara lain menulis: "Moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama.

1986:19-20). idealisme. hendoisme.Etika bersifat reflektif dan teoritikal. kita dapati telah muncul pelbagai mazhab dengan teori-teori etika atau kemoralan berdasarkan fahaman masing-masing. teologi dan 1999: sebagainya *(Abdul Mustafa Hj Daud. Teori-teori tersebut antaranya ialah teori kemoralan sosial. Akhlak dalam Islam bukanlah teori. Akhlak dalam Islam ialah sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku (perbuatan) manusia terhadap Allah s. 3 . eksistensialisma. Etika ialah falsafah mengenai teori nilai (axiologi). Disebabkan etika merupakan teori-teori yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Etika adalah penyelidik atau pengkaji. . 1996:17-25). Rahman Md Aroff. 10-43. moral dalam Islam ditentukan oleh akhlak.menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut.w. egoisme. kerana itu konsepnya tidak sama dengan konsep etika yang dibawa oleh Barat. sementara moral pula bersifat praktikal. Bagi *Gazalba (1983: 89). sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Quran dan Hadis.t. manakala moral merupakan bahan yang diselidik atau dikaji oleh etika *(Mohd Nasir Omar. utilitarianisme. etika keperibadian mulia. Moral dalam masyarakat bukan Islam ditentukan oleh etika. Nilai yang baik disebirt akhiak mahmudah dan nilai yang keji disebut akhlak mazmumah. dan terhadap diri sendiri dan makhluk lain. prinsip kewajipan. naturalisme.

meliputi kehendak. inspirasi dan sebagainya.1 Pengertian Akhlak Akhlak adalah perkataan Arab. tingkah laku dan tabiat *(Mustafa Hj Daud. 1988: 143) mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran teriebih dahulu. TEORI AKHLAK 1. jId 4. H Ismail Yakub. Sementara keindahan dalaman diri manusia terangkum dalam istilah al-khuluq yang menggambarkan keindahan jiwa. warna kulit. iaitu kata jamak (plural) dari perkataan alkhuluqun yang bermaksud budi pekerti. Keindahan tersebut meliputi lahiriah (fizikal) dan batiniah (spiritual . bermaksud : "Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah".dalaman) diri manusia. Keindahan ciptaan fizikal dustilahkan sebagai al-khalqu seperti raut muka.1. keadaan jiwa 4 . Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataan al-khalaq yang bererti ciptaan *(Harun Din. 1985: 143). *Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin (Tk. tinggi rendah tubuhnya dan sebagainya. Menurut *Ibn Miskawayh. Al-Quran menyatakan hakikat ini. 1996: 4). Apabila keadaan jiwa tersebut terbit perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariah. Dari sudut istilah. *(al-Sajdah 32: 7) Manusia dicipta dengan penuh keindahan (sebaik-baik kejadian). Oleh itu apabila seseorang dikatakan baik khuluq dan khalqunya maka ia bermaksud orang tersebut baik sifat lahiriah dan batiniahnya (Lebih lanjut lihat *Humaidi Tatapangarsa. Sekiranya yang keluar itu perbuatan yang buruk. ia dinamakan akhlak yang baik. 1983). ia dinamakan akhlak yang buruk.

Akhlak dalam Islam adalah tindakan yang merangkumi aspek lahiriah dan batiniah seseorang. Aspek batin atau keadaan jiwa seseorang yang merupakan tenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku (aspek luaran). yang dilakukan bukan kerana tekanan emosi atau desakan-desakan dari luar seperti paksaan dan sebagainya. Aspek lahiriah melibatkan laku perbuatan luaran. i. cepat berputus asa dan sebagainya. Peringkat mempraktis satu-satu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang. cepat ketawa. akhlak haruslah mempunyai tiga cirri berikut: i. Dengan kata lain. iaitu: Pertama: Natural (tabie) keadaan jiwa yang tabie ini berpusat dari sifat semula jadi seseorang. umpamanya perasaan cepat marah terhadap perkara yang kecil-kecil. Manakala aspek batiniah pula merupakan keadaan dalaman (spiritual) seseorang. Kedua: Keadaan jiwa yang dibentuk melalui latihan dan kebiasaan. panas baran. Aspek luaran atau tingkah laku itu sendiri. aspek batiniah ialah keimanan yang ada dalam diri seseorang sehingga mereka melakukan sesuatu berdasarkan suruhan iman tersebut. 5 . cepat terkejut dengan berita yang didengar. Keadaan jiwa dalam kategori ini terbahagi kepada dua peringkat. ii. Ringkasnya.seseorang itu terbahagi kepada dua bahagian.Peringkat pertimbangan dan pemikiran yang teliti ii.

KATEGORI AKHLAK Umumnya perlakuan atau aktiviti manusia boleh dibahagikan kepada dua kategori utama. Sifat mahmudah adalah semua perbuatan yang menggambarkan pelaksanaan tanggungjawab kepada perintah Allah s. amanah. sabar dan tabah serta lain-lain sifat yang menggambarkan kebaikan. memelihara lidah. pemurah. iaitu perlakuan baik dan perlakuan buruk. benar. taqwa. Perlakuan buruk pula terhasil apabila melakukan sesuatu perkara yang bercirikan akhlak atau sifat mazmumah (keji).w. bijaksana.iii. dan akur kepada larangan-Nya 6 . 2. 2. Ini sebagaimana disebutkan dalam *Surah As..Syams ayat 9-10 bermaksud: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya". ihsan. Perbuatan-perbuatan itu pula hendaklah dilakukan secara berterusan hingga menjadi kebiasaan dan darah daging kepada seseorang. la merupakan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh manusia daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara seperti keimanan yang mutlak kepada Allah s. lemah lembut. menyampaikan. Perlakuan baik apabila mereka melakukan perbuatan yang bercirikan akhlak atau sifat mahmudah (terpuji).w. menundukkan pandangan.t. jujur.1 Akhlak Mahmudah (TERPUJI) Akhlak mahmudah adalah akhlak yang dituntut dalam Islam. Aspek kejiwaan (kerohanian) perlu dititik beratkan oleh setiap insan yang inginkan kesejahteraan dalam hidup.t.

khianat (pecah amanah). rasuah.t. Firman-Nya dalam surah al-Rom ayat 30. bermaksud: "Hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut. sombong. mengintai-intai kesalahan dan kesilapan orang lain dan sebagainya. fitnah. Malah bukan sahaja dari sudut perbuatan zahir. sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan-Nya. dengki. Sifat mazmumah adalah semua perbuatan yang melaksanakan larangan Allah s.w. tetapi berdasarkan standard yang digariskan oleh al-Quran dan alSunnah.dengan cara tidak melanggar larangan tersebut. benci membenci.pengikutmu wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Sifat-sifat tersebut antaranya ialah syirik. ia melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan walau di mana ia berada. Al-Quran sebagai sumber mutlak merupakan wahyu Allah s. Terpuji atau tercela sesuatu perlakuan (perkara) bukannya berdasarkan ukuran akal. Dengan kata lain. (turutlah terus) "agama Allah" iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan 7 . tomohan.t. sifat.2 Akhlak Mazmumah (KEJI) Akhlak mazmumah adalah akhlak yang keji dan cela sebagai lawan kepada akhlak mahmudah. la merupakan segala bentuk perlakuan. tetapi juga hatinya (batin) akur dengan tuntutan tersebut. hasad.. dengan itu sudah past! Dia menurunkan panduan yang sesuai dengan ciptaan-Nya itu. 2. mencela. di khalayak atau keseorangan. dan meninggalkan suruhanNya. tabiat dan perangai buruk yang dicela oleh syarak.w. derhaka kepada ibubapa.

w. Dalam konteks akhlak. al-haqiqah (kebenaran). (al-Hajj 22: 77) Bagi menggambarkan konsep keburukan pula. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". amalan syaitan dan lainlain. haqq (benar dan betul). bermaksud: "Wahai orang-orang yang 8 . al-fahsya (perkara-perkara yang keji). Istilah-istilah tersebut ialah al-khair (kebaikan). Mereka yang mengamalkan amalan ini adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu.. taqwa (takut dan harap). Amalan-amalan taat dan warak ini disebut sebagai solihat (Rafik Issa Beekun. Firman Allah s. ihsan dan sebagainya.w. Al-Quran menggunakan suatu susunan istilah yang menyeluruh bagi menjelaskan konsep kebaikan. qist (kesaksamaan).t. al-suu¶ (kejahatan). al-Quran telah menggunakan istilah-istilah seperti al-sayyiat (keburukan). serta kerjakanlah amal-amal kebajikan (al-khair) supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat". Firman Allah s. al-Quran menggunakan pelbagai pendekatan untuk menjelaskan hakikatakhlak yang baik dan akhlak yang buruk. kepentingan akhlak baik dan celaka serta ancaman kepada mereka yang berakhlak buruk. maaruf (diketahui dan disahkan baiknya).t. bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman! Ruku¶lah serta sujudlah (mengerjakan solat) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-Nya).. itulah agama yang betul lurus. Mereka yang melakukan amalan kebaikan adalah orang yang berjaya. Antara pendekatan tersebut ialah: i.bersedia dan semula jadinya lagi) untuk menerimanya. Menjelaskan konsep kebaikan dan keburukan secara terperinci. al-mungkar (kemungkaran). 1998: 3). adi (kesamaan dan keadilan).

Al-Quran menerangkan bahawa kebaikan dan keburukan yang manusia lakukan adalah untuk diri mereka sendiri.t. 9 . hidup berasaskan hawa nafsu dan bertentangan dengan fitrah semulajadi dengan melakukan homoseksual dan sebagainya. menolak kebenaran. aI-Quran menceritakan pembalasan yang diterima oleh manusia yang berakhlak busuk. Pensejarahan atau penceritaan. " Kebaikan dan keburukan merupakan dua perkara yang tidak sama walaupun keburukan itu menarik hati manusia. walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. (al-Maidah 5:100) iii. Hakikat ini dijelaskan dalam surah al-lsra ayat 7 bermaksud: "jika kamu berbuat kebaikan. (al-Maidah 5:90) ii. . Kesan kedua-dua perbuatan tersebut kembali kepada diri mereka sendiri. supaya kamu berjaya". menzalimi diri sendiri. bermaksud: "Katakanlah (wahai Muhammad) "tidak sama yang buruk dengan yang balk.beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi.. maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga. mengundi nasib dengan batang-batang panah (bertenung nasib) adalah perbuatan keji (rijsu) dari perbuatan syaitan.w. (maka faedah) kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu. Maka bertaqwalah kepada Allah wahai orangorang yang berakal fikiran. pemujaan berhala. Pujukan dan ancaman: kebaikan dan keburukan adalah untuk mereka yang melakukannya. Dalam konteks akhlak. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya". Firman Allah s. . Banyak kisah-kisah silam yang menarik untuk dijadikan iktibar oleh urnat kini. dan jika kamu berbuat kejahatan.

(Hud 11:66-68) AI-Quran juga telah menggambarkan kehancuran penduduk negeri Sadum kerana mengikut hawa nafsu.w. Sesungguhnya Tuhanmu. bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.´ Dan tidak ada jawapan kaumnya melainkan mereka berkata: Usirlah mereka (Nabi Lut dan 10 . Ketahuilah sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan mereka. Bagi kaum Thamud. Dan orang-orang yang zalim itu (kaum Thamud). Dia yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. dan ketika mereka berbuat zalim padahal para rasul mereka telah datang membawa keteranganketerangan (yang nyata). tetapi mereka sama sekali tidak mahu beriman.84 bermaksud: Dan Nabi Lut (juga Kami utuskan). Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.t. (ingatlah) apabila ia berkata kepada kaumnya: "Mengapakah kamu melakukan perbuatan yang keji. Allah s. bemaksud: "Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. menjelaskan. Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhimya bagi kaum Tbamud. yang tidak pemah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam sebelum kamu?.Dalam surah Yunus ayat 13 disebutkan. dengan rahmat Kami. bermaksud: Maka ketika keputusan kami telah datang. Kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman. dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan ditempat tinggal masing-masing. (Mereka punah ranah) seolaholah mereka tidak pemah tinggal di situ. dan (Kami selamatkan) kehinaan pada hari itu. "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu bukan kepada perempuan. Kisah ini dirakamkan dalam surah Al-A¶raf ayat 80.

perbuatan. ³Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) diri mereka suci.´ Maka Kami selamatkan dia dan ahlinya (keluarganya dan pengikut-pengikutnya) melainkan isterinya. Kehidupan Baginda berasaskan nilai dan etika murni (akhlak) yang dipandu oleh Allah s. .w. perbandingan atau perumpamaan antara mereka yang melakukan kebaikan dengan keburukan. Al-Sunnah adalah segala yang dibuktikan daripada Rasullullah s. Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu).a. Oleh itu.w.w adalah ikutan terbaik dalam semua aspek hidup. Manna. 1980:192). Terdapat pelbagai hadis (Nabi Muhammad s. 11 .a. Ini sesuai dengan status Baginda s. juga menjelaskan secara terperinci akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa. terdapat banyak lagi cerita yang diceritakan oleh Al-Quran bagi menggambarkan akhlak baik dan akhlak buruk seperti nasihat menasihati sebagaimana yang dilakukan oleh Lukman kepada anaknya. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menjelas.w) yang menyuruh supaya berakhlak baik dan meninggalkan akhlak buruk.w sama ada dalam bentuk perkataan. Manakala Al-Sunnah. sifat kelakuan dan perjalanan hidupnya (AI-Qattan.a.pengikut-pengikutnya yang taat) dari negeri kamu ini. yang membawa konsep "penyempurnaan akhlak yang mulia (Lihat al-Baihaqi. sebagaimana Al-Quran. taqrir (pengakuan terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat).t.w sebagai pesuruh Allah s. adalah ia dan orang-orang yang dibinasakan. gambaran batasan dan lain-lain. Rasutlullah s.a. Selain danpada ciri-ciri di atas. 1992: 13-15).t.

bahawa ia merendahkan saudaranya orang Islam. menyaran dan memberi gambaran kebaikan kepada pelaku akhlak baik.menganjur. di samping hadis-hadis yang menggesa supaya menjauhi dan meninggalkan akhlak buruk serta balasan mereka yang melakukan perbuatan tidak baik. Orang Islam ke atas orang Islam lain haram darahnya. Orang-orang Islam bersaudara.sambil menunjuk ke dadanya tiga kali. hartanya dan kehormatannya. belakang membelakangi (musuh memusuhi). Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. dan janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu. Janganlah kamu dengki-mendengki. tingalkanlah kejahatan dan mengerjakan kebaikan. tipu menipu. "Takwa itu di sini". (Riwayat Muslim) 12 . benci-membenci. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik" (Riwayat Tarmizi) ii. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sepertimana dia mencintai dirinya sendiri" (Riwayat Bukhari dan Muslim) iii. Kata Nabi . Bertaqwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Imam Nawawi (1988) telah mengemukakan hadishadis tersebut antaranya bermaksud: i. tidak boleh ia menganiayai dan membiarkan saudaranya (dalam kehinaan) serta tidak boleh mendustainya dan menghinakannya. nescaya ia dapat menghapuskan dosa. Kejahatan seseorang itu. keji dan mungkar.

pendidikan dan sebagainya.A. keadaan kejiwaan yang mendorong manusia melakukan sesuatu tindakan. Tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman.1 Penghayatan Al-Quran Al-Quran perlu dijadikan panduan harian dengan membiasakan diri dengan membaca dan memahami ayat-ayatnya yang tersurat dan makna yang tersirat 13 . (Riwayat Muslim) Dengan itu jelaslah bahawa wahyu dan sunnah Rasullullah S. antaranya: 3. Walaupun terdapat pelbagai kaedah dan cara dalam pembinaan akhlak dan pemantapannya. adat resam. namun di sini disarankan beberapa langkah sahaja. PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK Membina dan memantapkan akhlak bukan pefkara yang mudah. 3. ibubapa. Dan tidak (dikata) kamu beriman sehingga kamu berkasih-kasih. persekitaran. merupakan dua rangkaian panduan yang tidak dapat dipisahkan. Acuan dan landasan yang berdasarkan sumber autentik Islam. Kedua-duanya menyatakan secara jelas apa yang disebutkan sebagai kebaikan (terpuji) dan keburukan (tercela).W. keluarga.iv. Mahukah ku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu perbuat akan dia nescaya kamu berkasih-kasih ? laitu siarkanlah salam di antara kamu. seterusnya berasaskan realiti kehidupan. AI-Quran dan AI-Sunnah. Seluruh potensi dan kekuatan perlu diterap secara bersama dan berterusan ke arah acuan yang sudah ditentukan. Kebaikan dan keburukan itu bukan sekadar sifat atau perbuatan yang dilakukan oteh seseorang tetapi ia adalah sesuatu" yang datang dan dalam diri manusia.

bermaksud: Didiklah anak-anak kamu atas tiga perkara: Cinta kepada Nabi kamu. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh AthThabarani daripada Syaidina Ali (Karramallahu-Wajhah). air mata akan mengalir.w bersabda. Penghayatan al-Quran mendidik hati-hati supaya sentiasa akur dan patuh kepada Allah s.t. Pembaca al-Quran akan diberi naungan Arasy Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya. hati akan khusyuk. cinta kepada kaum keluarganya serta membaca al-Quran. iman dan Islam akan kukuh di dalam jiwa.W. Anas meceritakan "Aku melayani Nabi selama sepuluh tahun lamanya. kerana: "apabila lidah kita terbiasa dengan ayat-ayat al-Quran. bahawa Nabi s.w.2 Uswah Hasanah Baginda S. Demi Allah belum pemah aku mendengar ia berkata ³ah´ kepadaku dan tidak pula pernah ia menegur: mengapa kamu berbuat begini dan alangkah baiknya kalau 14 .Quran.sama para Nabi-Nya dan orang-orang soleh.A. telah mempraktis dan menjalani kehidupan berasaskan didikan al. maka roh akan berkembang. para pendidik dinasihatkan supaya memberikan didikan al-Quran kepada anak didik mereka. Takut pada ancaman-Nya dan gembira dengan janji Allah yang sentiasa benar. Antara contoh akhlak baginda ialah: y Akhlak Baginda Sesama Manusia i.sama ada pada waktu pagi atau petang.a. Sesungguhnya para pembaca al-Quran itu berada di dalam naungan Arasy Allah pada hari tiada naungan melainkan naungan-Nya bersama. 3.

a. Sebagai contoh. muka bumi. tumbuh-tumbuhan. malah juga kepada makhluk lain sama ada nampak atau tidak. ii. gemar mengunjungi orang sakit. jin dan sebagainya. Dan terdapat perempuan yang dalam hidupnya melakukan berbagai kemaksiatan tetapi mendapat balasan syurga kerana kebaikan hatinya iaitu memberi minum anjing yang kehausan. y Akhlak Baginda Dengan Alam i.w. Makhluk-makhluk tersebut seperti haiwan. mengenderai keldai biasa dan memperkenankan undangan hamba sahaya yang memanggilnya. Rasullullah s. mengurungnya dan tidak memberi makan sehingga kucing tersebut mati.kamu buat begitu". Anas bin Malik menceritakan. menghadiri upacara jenazah. 15 . baginda telah menjelaskan terdapat perempuan tua yang akan dibakar dalam api neraka kerana memelihara kucing. Akhlak mulia yang baginda tunjukkan bukan sahaja melibatkan manusia.

Perkara ini dapat dibuktikan.CABARAN DALAM PEMBINAAN AKHLAK 4. CABARAN. Syaitan sentiasa memperalatakan nafsu manusia ke arah kejahatan. 15:39-40) 16 . Firman-Nya yang bermaksud ³(Iblis berkata: wahai Tuhanku! kerana engkau telah menjadikan aku sesat maka demi sesungguhnya akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini. Elemen inilah yang sentiasa mendorong manusia memenuhi kehendak mereka yang tidak pernah puas untuk melakukan apa yang dikenhendaki oleh nafsunya.´ (An-Nisa¶. Justeru itu.4. dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik). Firman-Nya yang bermaksud ³(Janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan).2 Godaan Syaitan dan Iblis Syaitan adalah makhluk rohani yang secara nyata sebagai musuh kepada manusia.´ (Al-Hijr. Allah melarang kita dari mengikut hawa nafsu.1 Nafsu Manusia Nafsu adalah merupakan satu elemen rohani manusia. 4:135) 4.

jangan mengira apa yang dikatakan orang. jika akhlak remaja menepati islam maka majulah negara pada masa hadapan namun jika sebaliknya maka bersiap sedialah untuk melihat kehancuran negara tersebuyt pada masa yang akan datang. hendaklah kita melihat akhlak remaja pada masa kini. KESIMPULAN Kita mestilah mempunyai jati diri yang kuat.daripada sudut ini kita dapat disimpulkan bahawa kemajuan sesuatu negara bergantung kepada akhlak penduduknya. Selain itu sebagai seorang pelajar kita hendaklah mentaati ibu bapa kerana keredhaan Allah bergantung kepada keredhaan ibu bapa.dan perlakuan. Seperti yang dikatakan oleh Saidina Abu Bakr As-Siddiq (Jadilah seperti pokok yang lebat buahnya walaupun dilemparkan dengan batu ia tetap akan dibalas dengan buah). Pembentukan peribadi akhlak yang mulia mampu melahirkan insan yang sempurna dari segi aspek rohani. 17 . Pepatah arab ada mengatakan jika kita hendak melihat keadaan nagara pada masa hadapan.5. fizikal.

Kuala Lumpur Pustaka Arrtara Haron Din. Aroff. Terj. Zainab Ab Kadir Kuala Lumpur: 18 . Ihya Ulumuddin. Sidi. Manusia dan Islam. Serdang: y y Al-Ghazali. 1988. Ismail Yakub Sh. Etika Pemiagaan Islam. PoHs y http://www. Hassan salleh dan Sidi Gazalba. Drs.com/doc/14457977/Revolusi-Masyarakat-IslamDahuluSekarang y Rafik Issa Beekun. Kuala Lumpur Dewan Al-Quran Buku manual pembelajaran CTU 101 Gazalba. 1983. 1999. Terj.RUJUKAN Abdul Rahman Md. Tk. Sulaiman Yasin. Pendidikan moral: teori etika dan amalan soslal. Mustafa Abd Rahman. Kuala Lumpur Victory y y y y y Al-Nawawi. Prof. 1985. Islam dan perubahan sosio-budaya.scribd. 1988. H. Hadis empat puluh. 1998. Terj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful