PEMBENTUKAN AKHLAK PADA MASA KINI DAN CABARANCABARANNYA

OBJEKTIF TAJUK Mengetahui konsep akhlak secara lebih mendalam dan terperinci dari segi perspektif islam y y y Memahami kepentingan akhlak islam dalam kehidupan seharian Mengetahui cabaran-cabaran dalam pembentukan akhlak remaja pada masa kini Mengetahui kaitan akhlak dengan iman dan ibadah secara lebih mendalam

y

PENDAHULUAN Perbincangan mengenai akhlak, etika dan moral menarik perhatian pelbagai pihak sejak zaman berzaman. Umumnya ketiga-tiga istilah ini berkaitan dengan perangai, tabiat, sikap, tingkah laku, budi pekerti dan lain-lain aktiviti perlakuan manusia. Seterusnya perlakuan tersebut diberi ukuran atau nilai sama ada baik atau buruk, jahat atau tidak dan sebagainya. Namun, persoalannya ialah apakah piawaian dalam menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk ?. Jahat atau tidak ?. Pelbagai jawapan kita akan peroleh apabila kita mengkaji dan memahami konsep etika, moral dan akhlak itu sendiri. Ini sesuai dengan pepatah "lain padang, lain belalang". Lain perlakuan, lain penilaian yang diberikan oleh komuniti masyarakat. Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Bahasa Latin yang banyak mewarisi budaya Yunani pula menggunakan perkataan mores bagi
1

1999:10). Ini membawa maksud bahawa etika dan moral merupakan dua perkara yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain. maka moral dapat diertikan sebagai satu disiplin yang menjelaskan kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu. peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. *Mohd Nasir Omar (1986:18) memetik kata-kata *Peter Baelz. manakala nilai-nilai yang dipandang buruk oleh etika. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan sebagai tradisi. Mores ialah kata dasar bagi moral yang ditakrifkan sebagai kesusilaan. Walau bagaimanapun. manakala etika pula mengkaji. Walau apapun. jika kedua-dua perkataan itu digabungkan. tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. adab. tatasusila atau tatatertib masyarakat. Peraturan juga bersifat wujud atau konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat tersebut *(Abdul Rahman Md Aroff. Nilai-nilai yang dipandang baik oleh etika itulah disebut moral yang baik. nilai dan pantang larang masyarakat.konsep yang sama. Justeru. antara lain menulis: "Moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. norma. 2 . adalah berfaedah jika dapat dibezakan antara keduanya. ia disebut moral yang buruk atau tidak bermoral. sopan santun. Bagi *Gazalba (1983:89) etika ialah teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik atau buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Bagaimanapun terdapat sesetengah orang mengaitkan etika dan moral dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum. kebiasaan atau adat. terdapat para pengkaji etika yang samaertikan antara moral dengan etika. sekalipun kita selalu tidak berjaya membezakannya".

etika keperibadian mulia. Teori-teori tersebut antaranya ialah teori kemoralan sosial. Bagi *Gazalba (1983: 89). eksistensialisma. moral dalam Islam ditentukan oleh akhlak. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Quran dan Hadis. Moral dalam masyarakat bukan Islam ditentukan oleh etika. prinsip kewajipan. egoisme. 3 . Akhlak dalam Islam bukanlah teori. teologi dan 1999: sebagainya *(Abdul Mustafa Hj Daud.menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut. Nilai yang baik disebirt akhiak mahmudah dan nilai yang keji disebut akhlak mazmumah.t. Disebabkan etika merupakan teori-teori yang dihasilkan oleh pemikiran manusia.w. 1996:17-25). dan terhadap diri sendiri dan makhluk lain. sementara moral pula bersifat praktikal. idealisme. Etika adalah penyelidik atau pengkaji. kita dapati telah muncul pelbagai mazhab dengan teori-teori etika atau kemoralan berdasarkan fahaman masing-masing. . Akhlak dalam Islam ialah sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku (perbuatan) manusia terhadap Allah s. hendoisme. naturalisme. Etika ialah falsafah mengenai teori nilai (axiologi). Rahman Md Aroff. kerana itu konsepnya tidak sama dengan konsep etika yang dibawa oleh Barat. 10-43. utilitarianisme. manakala moral merupakan bahan yang diselidik atau dikaji oleh etika *(Mohd Nasir Omar.Etika bersifat reflektif dan teoritikal. 1986:19-20).

iaitu kata jamak (plural) dari perkataan alkhuluqun yang bermaksud budi pekerti. Keindahan ciptaan fizikal dustilahkan sebagai al-khalqu seperti raut muka. ia dinamakan akhlak yang buruk. Apabila keadaan jiwa tersebut terbit perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariah. 1983). Menurut *Ibn Miskawayh. tingkah laku dan tabiat *(Mustafa Hj Daud. 1988: 143) mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran teriebih dahulu. H Ismail Yakub. tinggi rendah tubuhnya dan sebagainya. Sementara keindahan dalaman diri manusia terangkum dalam istilah al-khuluq yang menggambarkan keindahan jiwa. inspirasi dan sebagainya. Dari sudut istilah. meliputi kehendak. 1996: 4). Keindahan tersebut meliputi lahiriah (fizikal) dan batiniah (spiritual . Sekiranya yang keluar itu perbuatan yang buruk. Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataan al-khalaq yang bererti ciptaan *(Harun Din. Oleh itu apabila seseorang dikatakan baik khuluq dan khalqunya maka ia bermaksud orang tersebut baik sifat lahiriah dan batiniahnya (Lebih lanjut lihat *Humaidi Tatapangarsa. ia dinamakan akhlak yang baik. TEORI AKHLAK 1. warna kulit. 1985: 143). keadaan jiwa 4 . jId 4.1. *Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin (Tk. *(al-Sajdah 32: 7) Manusia dicipta dengan penuh keindahan (sebaik-baik kejadian).dalaman) diri manusia.1 Pengertian Akhlak Akhlak adalah perkataan Arab. Al-Quran menyatakan hakikat ini. bermaksud : "Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah".

akhlak haruslah mempunyai tiga cirri berikut: i.Peringkat pertimbangan dan pemikiran yang teliti ii. iaitu: Pertama: Natural (tabie) keadaan jiwa yang tabie ini berpusat dari sifat semula jadi seseorang. Keadaan jiwa dalam kategori ini terbahagi kepada dua peringkat. Akhlak dalam Islam adalah tindakan yang merangkumi aspek lahiriah dan batiniah seseorang. Aspek luaran atau tingkah laku itu sendiri. i. aspek batiniah ialah keimanan yang ada dalam diri seseorang sehingga mereka melakukan sesuatu berdasarkan suruhan iman tersebut. Ringkasnya. cepat berputus asa dan sebagainya. Manakala aspek batiniah pula merupakan keadaan dalaman (spiritual) seseorang. cepat ketawa. Aspek lahiriah melibatkan laku perbuatan luaran. yang dilakukan bukan kerana tekanan emosi atau desakan-desakan dari luar seperti paksaan dan sebagainya. Dengan kata lain. Kedua: Keadaan jiwa yang dibentuk melalui latihan dan kebiasaan. 5 . cepat terkejut dengan berita yang didengar. ii. panas baran. umpamanya perasaan cepat marah terhadap perkara yang kecil-kecil. Aspek batin atau keadaan jiwa seseorang yang merupakan tenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku (aspek luaran).seseorang itu terbahagi kepada dua bahagian. Peringkat mempraktis satu-satu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang.

jujur. Perbuatan-perbuatan itu pula hendaklah dilakukan secara berterusan hingga menjadi kebiasaan dan darah daging kepada seseorang. la merupakan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh manusia daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara seperti keimanan yang mutlak kepada Allah s. dan akur kepada larangan-Nya 6 . Perlakuan baik apabila mereka melakukan perbuatan yang bercirikan akhlak atau sifat mahmudah (terpuji). 2. 2. benar. Sifat mahmudah adalah semua perbuatan yang menggambarkan pelaksanaan tanggungjawab kepada perintah Allah s.t.w.. menyampaikan.Syams ayat 9-10 bermaksud: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya". Ini sebagaimana disebutkan dalam *Surah As.t. menundukkan pandangan. KATEGORI AKHLAK Umumnya perlakuan atau aktiviti manusia boleh dibahagikan kepada dua kategori utama. Perlakuan buruk pula terhasil apabila melakukan sesuatu perkara yang bercirikan akhlak atau sifat mazmumah (keji).1 Akhlak Mahmudah (TERPUJI) Akhlak mahmudah adalah akhlak yang dituntut dalam Islam. ihsan. Aspek kejiwaan (kerohanian) perlu dititik beratkan oleh setiap insan yang inginkan kesejahteraan dalam hidup. sabar dan tabah serta lain-lain sifat yang menggambarkan kebaikan.w. amanah. pemurah. iaitu perlakuan baik dan perlakuan buruk. bijaksana. memelihara lidah.iii. taqwa. lemah lembut.

Terpuji atau tercela sesuatu perlakuan (perkara) bukannya berdasarkan ukuran akal.t.w. mencela. derhaka kepada ibubapa. rasuah.t. sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan-Nya. bermaksud: "Hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut. tetapi berdasarkan standard yang digariskan oleh al-Quran dan alSunnah. 2. Sifat mazmumah adalah semua perbuatan yang melaksanakan larangan Allah s. sifat. sombong.pengikutmu wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan. khianat (pecah amanah).2 Akhlak Mazmumah (KEJI) Akhlak mazmumah adalah akhlak yang keji dan cela sebagai lawan kepada akhlak mahmudah. dengan itu sudah past! Dia menurunkan panduan yang sesuai dengan ciptaan-Nya itu.. Firman-Nya dalam surah al-Rom ayat 30. tabiat dan perangai buruk yang dicela oleh syarak. hasad.w. dengki. dan meninggalkan suruhanNya. Malah bukan sahaja dari sudut perbuatan zahir. la merupakan segala bentuk perlakuan.dengan cara tidak melanggar larangan tersebut. di khalayak atau keseorangan. Sifat-sifat tersebut antaranya ialah syirik. fitnah. tetapi juga hatinya (batin) akur dengan tuntutan tersebut. mengintai-intai kesalahan dan kesilapan orang lain dan sebagainya. Dengan kata lain. Al-Quran sebagai sumber mutlak merupakan wahyu Allah s. tomohan. benci membenci. ia melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan walau di mana ia berada. (turutlah terus) "agama Allah" iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan 7 .

al-fahsya (perkara-perkara yang keji). al-suu¶ (kejahatan).w. al-Quran menggunakan pelbagai pendekatan untuk menjelaskan hakikatakhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Firman Allah s.t. al-haqiqah (kebenaran). Amalan-amalan taat dan warak ini disebut sebagai solihat (Rafik Issa Beekun. maaruf (diketahui dan disahkan baiknya). Menjelaskan konsep kebaikan dan keburukan secara terperinci. Mereka yang mengamalkan amalan ini adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. 1998: 3). Istilah-istilah tersebut ialah al-khair (kebaikan). Dalam konteks akhlak. al-Quran telah menggunakan istilah-istilah seperti al-sayyiat (keburukan). ihsan dan sebagainya. taqwa (takut dan harap). adi (kesamaan dan keadilan). (al-Hajj 22: 77) Bagi menggambarkan konsep keburukan pula. haqq (benar dan betul). qist (kesaksamaan). Mereka yang melakukan amalan kebaikan adalah orang yang berjaya. itulah agama yang betul lurus.. serta kerjakanlah amal-amal kebajikan (al-khair) supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat". amalan syaitan dan lainlain. Al-Quran menggunakan suatu susunan istilah yang menyeluruh bagi menjelaskan konsep kebaikan.bersedia dan semula jadinya lagi) untuk menerimanya. tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu.w. al-mungkar (kemungkaran). Firman Allah s. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui"..t. Antara pendekatan tersebut ialah: i. bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman! Ruku¶lah serta sujudlah (mengerjakan solat) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-Nya). kepentingan akhlak baik dan celaka serta ancaman kepada mereka yang berakhlak buruk. bermaksud: "Wahai orang-orang yang 8 .

. (al-Maidah 5:90) ii. aI-Quran menceritakan pembalasan yang diterima oleh manusia yang berakhlak busuk. Firman Allah s. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya". Kesan kedua-dua perbuatan tersebut kembali kepada diri mereka sendiri. mengundi nasib dengan batang-batang panah (bertenung nasib) adalah perbuatan keji (rijsu) dari perbuatan syaitan. Hakikat ini dijelaskan dalam surah al-lsra ayat 7 bermaksud: "jika kamu berbuat kebaikan. Maka bertaqwalah kepada Allah wahai orangorang yang berakal fikiran. Pujukan dan ancaman: kebaikan dan keburukan adalah untuk mereka yang melakukannya. hidup berasaskan hawa nafsu dan bertentangan dengan fitrah semulajadi dengan melakukan homoseksual dan sebagainya. . supaya kamu berjaya".beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi. Banyak kisah-kisah silam yang menarik untuk dijadikan iktibar oleh urnat kini. Dalam konteks akhlak. dan jika kamu berbuat kejahatan. pemujaan berhala. 9 . menzalimi diri sendiri. menolak kebenaran.w. (al-Maidah 5:100) iii. maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga. bermaksud: "Katakanlah (wahai Muhammad) "tidak sama yang buruk dengan yang balk. Al-Quran menerangkan bahawa kebaikan dan keburukan yang manusia lakukan adalah untuk diri mereka sendiri. (maka faedah) kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu. " Kebaikan dan keburukan merupakan dua perkara yang tidak sama walaupun keburukan itu menarik hati manusia. Pensejarahan atau penceritaan.t. walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. .

yang tidak pemah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam sebelum kamu?. Kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman. (Mereka punah ranah) seolaholah mereka tidak pemah tinggal di situ. Bagi kaum Thamud. menjelaskan. Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhimya bagi kaum Tbamud. dan (Kami selamatkan) kehinaan pada hari itu. dengan rahmat Kami.w. Kisah ini dirakamkan dalam surah Al-A¶raf ayat 80. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.t. tetapi mereka sama sekali tidak mahu beriman. Dan orang-orang yang zalim itu (kaum Thamud). bemaksud: "Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Dia yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu bukan kepada perempuan.´ Dan tidak ada jawapan kaumnya melainkan mereka berkata: Usirlah mereka (Nabi Lut dan 10 .84 bermaksud: Dan Nabi Lut (juga Kami utuskan). Ketahuilah sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan mereka. dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan ditempat tinggal masing-masing. (Hud 11:66-68) AI-Quran juga telah menggambarkan kehancuran penduduk negeri Sadum kerana mengikut hawa nafsu. (ingatlah) apabila ia berkata kepada kaumnya: "Mengapakah kamu melakukan perbuatan yang keji. Sesungguhnya Tuhanmu.Dalam surah Yunus ayat 13 disebutkan. Allah s. dan ketika mereka berbuat zalim padahal para rasul mereka telah datang membawa keteranganketerangan (yang nyata). bermaksud: Maka ketika keputusan kami telah datang.

Ini sesuai dengan status Baginda s. 11 . taqrir (pengakuan terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat).a. sifat kelakuan dan perjalanan hidupnya (AI-Qattan. Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu).w adalah ikutan terbaik dalam semua aspek hidup. terdapat banyak lagi cerita yang diceritakan oleh Al-Quran bagi menggambarkan akhlak baik dan akhlak buruk seperti nasihat menasihati sebagaimana yang dilakukan oleh Lukman kepada anaknya.a. Kehidupan Baginda berasaskan nilai dan etika murni (akhlak) yang dipandu oleh Allah s. ³Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) diri mereka suci. yang membawa konsep "penyempurnaan akhlak yang mulia (Lihat al-Baihaqi. sebagaimana Al-Quran. Oleh itu.a. Terdapat pelbagai hadis (Nabi Muhammad s. 1992: 13-15). perbuatan.pengikut-pengikutnya yang taat) dari negeri kamu ini.w sebagai pesuruh Allah s. Manna. juga menjelaskan secara terperinci akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Selain danpada ciri-ciri di atas.w. Manakala Al-Sunnah. .w. 1980:192).a.´ Maka Kami selamatkan dia dan ahlinya (keluarganya dan pengikut-pengikutnya) melainkan isterinya.w sama ada dalam bentuk perkataan. gambaran batasan dan lain-lain. perbandingan atau perumpamaan antara mereka yang melakukan kebaikan dengan keburukan.t. perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menjelas.t. Al-Sunnah adalah segala yang dibuktikan daripada Rasullullah s.w) yang menyuruh supaya berakhlak baik dan meninggalkan akhlak buruk. adalah ia dan orang-orang yang dibinasakan. Rasutlullah s.

tipu menipu. (Riwayat Muslim) 12 . Kata Nabi . Bertaqwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. tingalkanlah kejahatan dan mengerjakan kebaikan. tidak boleh ia menganiayai dan membiarkan saudaranya (dalam kehinaan) serta tidak boleh mendustainya dan menghinakannya. Kejahatan seseorang itu. Janganlah kamu dengki-mendengki. benci-membenci. dan janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu. Imam Nawawi (1988) telah mengemukakan hadishadis tersebut antaranya bermaksud: i. menyaran dan memberi gambaran kebaikan kepada pelaku akhlak baik. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik" (Riwayat Tarmizi) ii. nescaya ia dapat menghapuskan dosa. Orang-orang Islam bersaudara. hartanya dan kehormatannya. belakang membelakangi (musuh memusuhi). keji dan mungkar. "Takwa itu di sini".menganjur.sambil menunjuk ke dadanya tiga kali. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sepertimana dia mencintai dirinya sendiri" (Riwayat Bukhari dan Muslim) iii. Orang Islam ke atas orang Islam lain haram darahnya. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. bahawa ia merendahkan saudaranya orang Islam. di samping hadis-hadis yang menggesa supaya menjauhi dan meninggalkan akhlak buruk serta balasan mereka yang melakukan perbuatan tidak baik.

persekitaran. Kedua-duanya menyatakan secara jelas apa yang disebutkan sebagai kebaikan (terpuji) dan keburukan (tercela). keadaan kejiwaan yang mendorong manusia melakukan sesuatu tindakan.A. merupakan dua rangkaian panduan yang tidak dapat dipisahkan. keluarga. antaranya: 3. ibubapa. Seluruh potensi dan kekuatan perlu diterap secara bersama dan berterusan ke arah acuan yang sudah ditentukan. PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK Membina dan memantapkan akhlak bukan pefkara yang mudah. AI-Quran dan AI-Sunnah. seterusnya berasaskan realiti kehidupan. Mahukah ku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu perbuat akan dia nescaya kamu berkasih-kasih ? laitu siarkanlah salam di antara kamu. namun di sini disarankan beberapa langkah sahaja. Walaupun terdapat pelbagai kaedah dan cara dalam pembinaan akhlak dan pemantapannya. (Riwayat Muslim) Dengan itu jelaslah bahawa wahyu dan sunnah Rasullullah S.iv. pendidikan dan sebagainya. Kebaikan dan keburukan itu bukan sekadar sifat atau perbuatan yang dilakukan oteh seseorang tetapi ia adalah sesuatu" yang datang dan dalam diri manusia. adat resam. Tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman.1 Penghayatan Al-Quran Al-Quran perlu dijadikan panduan harian dengan membiasakan diri dengan membaca dan memahami ayat-ayatnya yang tersurat dan makna yang tersirat 13 . Dan tidak (dikata) kamu beriman sehingga kamu berkasih-kasih.W. 3. Acuan dan landasan yang berdasarkan sumber autentik Islam.

telah mempraktis dan menjalani kehidupan berasaskan didikan al.2 Uswah Hasanah Baginda S.A. Sesungguhnya para pembaca al-Quran itu berada di dalam naungan Arasy Allah pada hari tiada naungan melainkan naungan-Nya bersama. Takut pada ancaman-Nya dan gembira dengan janji Allah yang sentiasa benar. cinta kepada kaum keluarganya serta membaca al-Quran.a. hati akan khusyuk.Quran. Penghayatan al-Quran mendidik hati-hati supaya sentiasa akur dan patuh kepada Allah s. iman dan Islam akan kukuh di dalam jiwa. Anas meceritakan "Aku melayani Nabi selama sepuluh tahun lamanya. Antara contoh akhlak baginda ialah: y Akhlak Baginda Sesama Manusia i. bahawa Nabi s. Pembaca al-Quran akan diberi naungan Arasy Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya.w bersabda. maka roh akan berkembang. Demi Allah belum pemah aku mendengar ia berkata ³ah´ kepadaku dan tidak pula pernah ia menegur: mengapa kamu berbuat begini dan alangkah baiknya kalau 14 . 3. air mata akan mengalir. para pendidik dinasihatkan supaya memberikan didikan al-Quran kepada anak didik mereka.sama ada pada waktu pagi atau petang.t.w.W. kerana: "apabila lidah kita terbiasa dengan ayat-ayat al-Quran. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh AthThabarani daripada Syaidina Ali (Karramallahu-Wajhah). bermaksud: Didiklah anak-anak kamu atas tiga perkara: Cinta kepada Nabi kamu.sama para Nabi-Nya dan orang-orang soleh.

kamu buat begitu". 15 . jin dan sebagainya. muka bumi. tumbuh-tumbuhan. mengurungnya dan tidak memberi makan sehingga kucing tersebut mati. Makhluk-makhluk tersebut seperti haiwan. mengenderai keldai biasa dan memperkenankan undangan hamba sahaya yang memanggilnya.a. Sebagai contoh. Rasullullah s. baginda telah menjelaskan terdapat perempuan tua yang akan dibakar dalam api neraka kerana memelihara kucing. y Akhlak Baginda Dengan Alam i. menghadiri upacara jenazah. Dan terdapat perempuan yang dalam hidupnya melakukan berbagai kemaksiatan tetapi mendapat balasan syurga kerana kebaikan hatinya iaitu memberi minum anjing yang kehausan. Anas bin Malik menceritakan. gemar mengunjungi orang sakit. ii. Akhlak mulia yang baginda tunjukkan bukan sahaja melibatkan manusia. malah juga kepada makhluk lain sama ada nampak atau tidak.w.

´ (An-Nisa¶. 15:39-40) 16 . Firman-Nya yang bermaksud ³(Iblis berkata: wahai Tuhanku! kerana engkau telah menjadikan aku sesat maka demi sesungguhnya akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini.4. Firman-Nya yang bermaksud ³(Janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan). dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik).CABARAN DALAM PEMBINAAN AKHLAK 4. Allah melarang kita dari mengikut hawa nafsu. 4:135) 4.´ (Al-Hijr. CABARAN. Syaitan sentiasa memperalatakan nafsu manusia ke arah kejahatan. Justeru itu.1 Nafsu Manusia Nafsu adalah merupakan satu elemen rohani manusia. Perkara ini dapat dibuktikan.2 Godaan Syaitan dan Iblis Syaitan adalah makhluk rohani yang secara nyata sebagai musuh kepada manusia. Elemen inilah yang sentiasa mendorong manusia memenuhi kehendak mereka yang tidak pernah puas untuk melakukan apa yang dikenhendaki oleh nafsunya.

jangan mengira apa yang dikatakan orang.daripada sudut ini kita dapat disimpulkan bahawa kemajuan sesuatu negara bergantung kepada akhlak penduduknya. Pembentukan peribadi akhlak yang mulia mampu melahirkan insan yang sempurna dari segi aspek rohani. fizikal. jika akhlak remaja menepati islam maka majulah negara pada masa hadapan namun jika sebaliknya maka bersiap sedialah untuk melihat kehancuran negara tersebuyt pada masa yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh Saidina Abu Bakr As-Siddiq (Jadilah seperti pokok yang lebat buahnya walaupun dilemparkan dengan batu ia tetap akan dibalas dengan buah).dan perlakuan. Pepatah arab ada mengatakan jika kita hendak melihat keadaan nagara pada masa hadapan. hendaklah kita melihat akhlak remaja pada masa kini.5. KESIMPULAN Kita mestilah mempunyai jati diri yang kuat. 17 . Selain itu sebagai seorang pelajar kita hendaklah mentaati ibu bapa kerana keredhaan Allah bergantung kepada keredhaan ibu bapa.

1998. Zainab Ab Kadir Kuala Lumpur: 18 . 1983. Ihya Ulumuddin. Manusia dan Islam. Sidi. Hassan salleh dan Sidi Gazalba. Drs. Aroff. Kuala Lumpur Victory y y y y y Al-Nawawi. Kuala Lumpur Pustaka Arrtara Haron Din. Terj.scribd. Prof. Serdang: y y Al-Ghazali.com/doc/14457977/Revolusi-Masyarakat-IslamDahuluSekarang y Rafik Issa Beekun. 1999. 1985. 1988. Kuala Lumpur Dewan Al-Quran Buku manual pembelajaran CTU 101 Gazalba. Hadis empat puluh. Etika Pemiagaan Islam. Tk. Islam dan perubahan sosio-budaya.RUJUKAN Abdul Rahman Md. Ismail Yakub Sh. Terj. Sulaiman Yasin. 1988. Mustafa Abd Rahman. PoHs y http://www. Pendidikan moral: teori etika dan amalan soslal. H. Terj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful