PEMBENTUKAN AKHLAK PADA MASA KINI DAN CABARANCABARANNYA

OBJEKTIF TAJUK Mengetahui konsep akhlak secara lebih mendalam dan terperinci dari segi perspektif islam y y y Memahami kepentingan akhlak islam dalam kehidupan seharian Mengetahui cabaran-cabaran dalam pembentukan akhlak remaja pada masa kini Mengetahui kaitan akhlak dengan iman dan ibadah secara lebih mendalam

y

PENDAHULUAN Perbincangan mengenai akhlak, etika dan moral menarik perhatian pelbagai pihak sejak zaman berzaman. Umumnya ketiga-tiga istilah ini berkaitan dengan perangai, tabiat, sikap, tingkah laku, budi pekerti dan lain-lain aktiviti perlakuan manusia. Seterusnya perlakuan tersebut diberi ukuran atau nilai sama ada baik atau buruk, jahat atau tidak dan sebagainya. Namun, persoalannya ialah apakah piawaian dalam menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk ?. Jahat atau tidak ?. Pelbagai jawapan kita akan peroleh apabila kita mengkaji dan memahami konsep etika, moral dan akhlak itu sendiri. Ini sesuai dengan pepatah "lain padang, lain belalang". Lain perlakuan, lain penilaian yang diberikan oleh komuniti masyarakat. Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Bahasa Latin yang banyak mewarisi budaya Yunani pula menggunakan perkataan mores bagi
1

kebiasaan atau adat. Nilai-nilai yang dipandang baik oleh etika itulah disebut moral yang baik. 1999:10). Walau apapun. manakala etika pula mengkaji. terdapat para pengkaji etika yang samaertikan antara moral dengan etika. Bagaimanapun terdapat sesetengah orang mengaitkan etika dan moral dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum. ia disebut moral yang buruk atau tidak bermoral. adab. Walau bagaimanapun. peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. sekalipun kita selalu tidak berjaya membezakannya". jika kedua-dua perkataan itu digabungkan. manakala nilai-nilai yang dipandang buruk oleh etika. adalah berfaedah jika dapat dibezakan antara keduanya. norma. antara lain menulis: "Moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. Peraturan juga bersifat wujud atau konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat tersebut *(Abdul Rahman Md Aroff. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan sebagai tradisi. 2 . Mores ialah kata dasar bagi moral yang ditakrifkan sebagai kesusilaan. *Mohd Nasir Omar (1986:18) memetik kata-kata *Peter Baelz. Ini membawa maksud bahawa etika dan moral merupakan dua perkara yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain. Bagi *Gazalba (1983:89) etika ialah teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik atau buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Justeru. tatasusila atau tatatertib masyarakat. maka moral dapat diertikan sebagai satu disiplin yang menjelaskan kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu. sopan santun. tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. nilai dan pantang larang masyarakat.konsep yang sama.

dan terhadap diri sendiri dan makhluk lain.w. eksistensialisma. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Quran dan Hadis. manakala moral merupakan bahan yang diselidik atau dikaji oleh etika *(Mohd Nasir Omar. kerana itu konsepnya tidak sama dengan konsep etika yang dibawa oleh Barat. Bagi *Gazalba (1983: 89). Nilai yang baik disebirt akhiak mahmudah dan nilai yang keji disebut akhlak mazmumah. 3 . hendoisme. 1986:19-20). Akhlak dalam Islam bukanlah teori. Moral dalam masyarakat bukan Islam ditentukan oleh etika. idealisme. Disebabkan etika merupakan teori-teori yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. kita dapati telah muncul pelbagai mazhab dengan teori-teori etika atau kemoralan berdasarkan fahaman masing-masing. egoisme. etika keperibadian mulia. prinsip kewajipan.t. naturalisme. moral dalam Islam ditentukan oleh akhlak. .Etika bersifat reflektif dan teoritikal. utilitarianisme. Etika ialah falsafah mengenai teori nilai (axiologi). Akhlak dalam Islam ialah sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku (perbuatan) manusia terhadap Allah s. 1996:17-25).menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut. Rahman Md Aroff. teologi dan 1999: sebagainya *(Abdul Mustafa Hj Daud. 10-43. Teori-teori tersebut antaranya ialah teori kemoralan sosial. Etika adalah penyelidik atau pengkaji. sementara moral pula bersifat praktikal.

*Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin (Tk. tingkah laku dan tabiat *(Mustafa Hj Daud. inspirasi dan sebagainya. 1988: 143) mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran teriebih dahulu. Apabila keadaan jiwa tersebut terbit perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariah. jId 4. 1983). Keindahan ciptaan fizikal dustilahkan sebagai al-khalqu seperti raut muka.dalaman) diri manusia. Al-Quran menyatakan hakikat ini. Menurut *Ibn Miskawayh. warna kulit. Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataan al-khalaq yang bererti ciptaan *(Harun Din. iaitu kata jamak (plural) dari perkataan alkhuluqun yang bermaksud budi pekerti. Sekiranya yang keluar itu perbuatan yang buruk. 1985: 143). Keindahan tersebut meliputi lahiriah (fizikal) dan batiniah (spiritual . meliputi kehendak. ia dinamakan akhlak yang baik. ia dinamakan akhlak yang buruk. *(al-Sajdah 32: 7) Manusia dicipta dengan penuh keindahan (sebaik-baik kejadian). Sementara keindahan dalaman diri manusia terangkum dalam istilah al-khuluq yang menggambarkan keindahan jiwa. Dari sudut istilah. tinggi rendah tubuhnya dan sebagainya. Oleh itu apabila seseorang dikatakan baik khuluq dan khalqunya maka ia bermaksud orang tersebut baik sifat lahiriah dan batiniahnya (Lebih lanjut lihat *Humaidi Tatapangarsa. keadaan jiwa 4 . 1996: 4). bermaksud : "Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah".1. H Ismail Yakub. TEORI AKHLAK 1.1 Pengertian Akhlak Akhlak adalah perkataan Arab.

Kedua: Keadaan jiwa yang dibentuk melalui latihan dan kebiasaan. 5 .Peringkat pertimbangan dan pemikiran yang teliti ii. akhlak haruslah mempunyai tiga cirri berikut: i. Keadaan jiwa dalam kategori ini terbahagi kepada dua peringkat. yang dilakukan bukan kerana tekanan emosi atau desakan-desakan dari luar seperti paksaan dan sebagainya. Peringkat mempraktis satu-satu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang. cepat ketawa. aspek batiniah ialah keimanan yang ada dalam diri seseorang sehingga mereka melakukan sesuatu berdasarkan suruhan iman tersebut.seseorang itu terbahagi kepada dua bahagian. cepat terkejut dengan berita yang didengar. Aspek luaran atau tingkah laku itu sendiri. ii. panas baran. Manakala aspek batiniah pula merupakan keadaan dalaman (spiritual) seseorang. cepat berputus asa dan sebagainya. Ringkasnya. i. Dengan kata lain. iaitu: Pertama: Natural (tabie) keadaan jiwa yang tabie ini berpusat dari sifat semula jadi seseorang. Aspek batin atau keadaan jiwa seseorang yang merupakan tenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku (aspek luaran). umpamanya perasaan cepat marah terhadap perkara yang kecil-kecil. Akhlak dalam Islam adalah tindakan yang merangkumi aspek lahiriah dan batiniah seseorang. Aspek lahiriah melibatkan laku perbuatan luaran.

la merupakan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh manusia daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara seperti keimanan yang mutlak kepada Allah s. sabar dan tabah serta lain-lain sifat yang menggambarkan kebaikan. menyampaikan. Aspek kejiwaan (kerohanian) perlu dititik beratkan oleh setiap insan yang inginkan kesejahteraan dalam hidup.w. taqwa. jujur. pemurah.t. ihsan. iaitu perlakuan baik dan perlakuan buruk. bijaksana. Sifat mahmudah adalah semua perbuatan yang menggambarkan pelaksanaan tanggungjawab kepada perintah Allah s.t. 2. amanah. Perbuatan-perbuatan itu pula hendaklah dilakukan secara berterusan hingga menjadi kebiasaan dan darah daging kepada seseorang. Ini sebagaimana disebutkan dalam *Surah As. dan akur kepada larangan-Nya 6 . menundukkan pandangan. 2. Perlakuan buruk pula terhasil apabila melakukan sesuatu perkara yang bercirikan akhlak atau sifat mazmumah (keji).w. lemah lembut. benar. Perlakuan baik apabila mereka melakukan perbuatan yang bercirikan akhlak atau sifat mahmudah (terpuji)..iii.1 Akhlak Mahmudah (TERPUJI) Akhlak mahmudah adalah akhlak yang dituntut dalam Islam.Syams ayat 9-10 bermaksud: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya". memelihara lidah. KATEGORI AKHLAK Umumnya perlakuan atau aktiviti manusia boleh dibahagikan kepada dua kategori utama.

sifat. (turutlah terus) "agama Allah" iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan 7 . la merupakan segala bentuk perlakuan. Dengan kata lain. benci membenci. ia melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan walau di mana ia berada. di khalayak atau keseorangan. Al-Quran sebagai sumber mutlak merupakan wahyu Allah s.t.w. fitnah. tetapi berdasarkan standard yang digariskan oleh al-Quran dan alSunnah. Firman-Nya dalam surah al-Rom ayat 30.. Sifat mazmumah adalah semua perbuatan yang melaksanakan larangan Allah s.w. rasuah. tetapi juga hatinya (batin) akur dengan tuntutan tersebut. bermaksud: "Hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut. sombong.dengan cara tidak melanggar larangan tersebut. tomohan. 2.t. mencela. hasad. sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan-Nya.2 Akhlak Mazmumah (KEJI) Akhlak mazmumah adalah akhlak yang keji dan cela sebagai lawan kepada akhlak mahmudah. tabiat dan perangai buruk yang dicela oleh syarak. dengan itu sudah past! Dia menurunkan panduan yang sesuai dengan ciptaan-Nya itu. dan meninggalkan suruhanNya. Sifat-sifat tersebut antaranya ialah syirik. derhaka kepada ibubapa. dengki. Malah bukan sahaja dari sudut perbuatan zahir. Terpuji atau tercela sesuatu perlakuan (perkara) bukannya berdasarkan ukuran akal. khianat (pecah amanah).pengikutmu wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan. mengintai-intai kesalahan dan kesilapan orang lain dan sebagainya.

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". Al-Quran menggunakan suatu susunan istilah yang menyeluruh bagi menjelaskan konsep kebaikan. ihsan dan sebagainya. al-mungkar (kemungkaran). Menjelaskan konsep kebaikan dan keburukan secara terperinci.w. Istilah-istilah tersebut ialah al-khair (kebaikan). kepentingan akhlak baik dan celaka serta ancaman kepada mereka yang berakhlak buruk.t.bersedia dan semula jadinya lagi) untuk menerimanya. Mereka yang mengamalkan amalan ini adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. itulah agama yang betul lurus. maaruf (diketahui dan disahkan baiknya). Amalan-amalan taat dan warak ini disebut sebagai solihat (Rafik Issa Beekun. Mereka yang melakukan amalan kebaikan adalah orang yang berjaya. serta kerjakanlah amal-amal kebajikan (al-khair) supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat". qist (kesaksamaan). taqwa (takut dan harap). al-suu¶ (kejahatan). haqq (benar dan betul). Dalam konteks akhlak. adi (kesamaan dan keadilan).. bermaksud: "Wahai orang-orang yang 8 .t. tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Firman Allah s. 1998: 3). amalan syaitan dan lainlain. al-fahsya (perkara-perkara yang keji). (al-Hajj 22: 77) Bagi menggambarkan konsep keburukan pula.w. al-haqiqah (kebenaran). bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman! Ruku¶lah serta sujudlah (mengerjakan solat) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-Nya).. al-Quran telah menggunakan istilah-istilah seperti al-sayyiat (keburukan). Antara pendekatan tersebut ialah: i. al-Quran menggunakan pelbagai pendekatan untuk menjelaskan hakikatakhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Firman Allah s.

" Kebaikan dan keburukan merupakan dua perkara yang tidak sama walaupun keburukan itu menarik hati manusia. pemujaan berhala.. bermaksud: "Katakanlah (wahai Muhammad) "tidak sama yang buruk dengan yang balk. (al-Maidah 5:90) ii. Pujukan dan ancaman: kebaikan dan keburukan adalah untuk mereka yang melakukannya. Maka bertaqwalah kepada Allah wahai orangorang yang berakal fikiran. dan jika kamu berbuat kejahatan. . aI-Quran menceritakan pembalasan yang diterima oleh manusia yang berakhlak busuk. Al-Quran menerangkan bahawa kebaikan dan keburukan yang manusia lakukan adalah untuk diri mereka sendiri. Hakikat ini dijelaskan dalam surah al-lsra ayat 7 bermaksud: "jika kamu berbuat kebaikan. walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Firman Allah s. mengundi nasib dengan batang-batang panah (bertenung nasib) adalah perbuatan keji (rijsu) dari perbuatan syaitan. Dalam konteks akhlak. Kesan kedua-dua perbuatan tersebut kembali kepada diri mereka sendiri. Pensejarahan atau penceritaan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya". . Banyak kisah-kisah silam yang menarik untuk dijadikan iktibar oleh urnat kini. (al-Maidah 5:100) iii. maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga.w. supaya kamu berjaya". menzalimi diri sendiri. 9 .t. hidup berasaskan hawa nafsu dan bertentangan dengan fitrah semulajadi dengan melakukan homoseksual dan sebagainya. (maka faedah) kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu. menolak kebenaran.beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi.

Dia yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kisah ini dirakamkan dalam surah Al-A¶raf ayat 80. dan ketika mereka berbuat zalim padahal para rasul mereka telah datang membawa keteranganketerangan (yang nyata). Allah s.w. Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhimya bagi kaum Tbamud. (Hud 11:66-68) AI-Quran juga telah menggambarkan kehancuran penduduk negeri Sadum kerana mengikut hawa nafsu. bermaksud: Maka ketika keputusan kami telah datang. menjelaskan. dengan rahmat Kami. dan (Kami selamatkan) kehinaan pada hari itu. tetapi mereka sama sekali tidak mahu beriman. Bagi kaum Thamud. bemaksud: "Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan ditempat tinggal masing-masing. Sesungguhnya Tuhanmu. yang tidak pemah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam sebelum kamu?.t. bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (Mereka punah ranah) seolaholah mereka tidak pemah tinggal di situ.´ Dan tidak ada jawapan kaumnya melainkan mereka berkata: Usirlah mereka (Nabi Lut dan 10 . (ingatlah) apabila ia berkata kepada kaumnya: "Mengapakah kamu melakukan perbuatan yang keji. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.84 bermaksud: Dan Nabi Lut (juga Kami utuskan). Ketahuilah sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan mereka.Dalam surah Yunus ayat 13 disebutkan. "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu bukan kepada perempuan. Dan orang-orang yang zalim itu (kaum Thamud). Kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman.

taqrir (pengakuan terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat). Kehidupan Baginda berasaskan nilai dan etika murni (akhlak) yang dipandu oleh Allah s.w adalah ikutan terbaik dalam semua aspek hidup. Rasutlullah s. Terdapat pelbagai hadis (Nabi Muhammad s. 1992: 13-15).t.w. perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa.w. ³Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) diri mereka suci. perbandingan atau perumpamaan antara mereka yang melakukan kebaikan dengan keburukan. yang membawa konsep "penyempurnaan akhlak yang mulia (Lihat al-Baihaqi. Manna. terdapat banyak lagi cerita yang diceritakan oleh Al-Quran bagi menggambarkan akhlak baik dan akhlak buruk seperti nasihat menasihati sebagaimana yang dilakukan oleh Lukman kepada anaknya.a.w) yang menyuruh supaya berakhlak baik dan meninggalkan akhlak buruk. Selain danpada ciri-ciri di atas. perbuatan.a.w sama ada dalam bentuk perkataan. gambaran batasan dan lain-lain. Oleh itu.a.t. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menjelas.´ Maka Kami selamatkan dia dan ahlinya (keluarganya dan pengikut-pengikutnya) melainkan isterinya. Al-Sunnah adalah segala yang dibuktikan daripada Rasullullah s. adalah ia dan orang-orang yang dibinasakan.pengikut-pengikutnya yang taat) dari negeri kamu ini. 11 .a. Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu). juga menjelaskan secara terperinci akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. .w sebagai pesuruh Allah s. Manakala Al-Sunnah. Ini sesuai dengan status Baginda s. sebagaimana Al-Quran. sifat kelakuan dan perjalanan hidupnya (AI-Qattan. 1980:192).

tingalkanlah kejahatan dan mengerjakan kebaikan. "Takwa itu di sini". benci-membenci. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sepertimana dia mencintai dirinya sendiri" (Riwayat Bukhari dan Muslim) iii. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Kejahatan seseorang itu. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik" (Riwayat Tarmizi) ii. nescaya ia dapat menghapuskan dosa.menganjur. belakang membelakangi (musuh memusuhi). Imam Nawawi (1988) telah mengemukakan hadishadis tersebut antaranya bermaksud: i. Orang-orang Islam bersaudara. tidak boleh ia menganiayai dan membiarkan saudaranya (dalam kehinaan) serta tidak boleh mendustainya dan menghinakannya. di samping hadis-hadis yang menggesa supaya menjauhi dan meninggalkan akhlak buruk serta balasan mereka yang melakukan perbuatan tidak baik. Bertaqwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. bahawa ia merendahkan saudaranya orang Islam. dan janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu. menyaran dan memberi gambaran kebaikan kepada pelaku akhlak baik. hartanya dan kehormatannya. Janganlah kamu dengki-mendengki. (Riwayat Muslim) 12 . keji dan mungkar.sambil menunjuk ke dadanya tiga kali. Kata Nabi . tipu menipu. Orang Islam ke atas orang Islam lain haram darahnya.

pendidikan dan sebagainya. Seluruh potensi dan kekuatan perlu diterap secara bersama dan berterusan ke arah acuan yang sudah ditentukan. Kebaikan dan keburukan itu bukan sekadar sifat atau perbuatan yang dilakukan oteh seseorang tetapi ia adalah sesuatu" yang datang dan dalam diri manusia. adat resam. 3. keluarga. AI-Quran dan AI-Sunnah. persekitaran.W. keadaan kejiwaan yang mendorong manusia melakukan sesuatu tindakan. Dan tidak (dikata) kamu beriman sehingga kamu berkasih-kasih. namun di sini disarankan beberapa langkah sahaja. Tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Mahukah ku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu perbuat akan dia nescaya kamu berkasih-kasih ? laitu siarkanlah salam di antara kamu. Kedua-duanya menyatakan secara jelas apa yang disebutkan sebagai kebaikan (terpuji) dan keburukan (tercela). PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK Membina dan memantapkan akhlak bukan pefkara yang mudah. Acuan dan landasan yang berdasarkan sumber autentik Islam.A. ibubapa.1 Penghayatan Al-Quran Al-Quran perlu dijadikan panduan harian dengan membiasakan diri dengan membaca dan memahami ayat-ayatnya yang tersurat dan makna yang tersirat 13 . merupakan dua rangkaian panduan yang tidak dapat dipisahkan. antaranya: 3.iv. Walaupun terdapat pelbagai kaedah dan cara dalam pembinaan akhlak dan pemantapannya. (Riwayat Muslim) Dengan itu jelaslah bahawa wahyu dan sunnah Rasullullah S. seterusnya berasaskan realiti kehidupan.

2 Uswah Hasanah Baginda S.sama ada pada waktu pagi atau petang. bahawa Nabi s.A. hati akan khusyuk. maka roh akan berkembang.a.w bersabda.w. Sesungguhnya para pembaca al-Quran itu berada di dalam naungan Arasy Allah pada hari tiada naungan melainkan naungan-Nya bersama.W. Penghayatan al-Quran mendidik hati-hati supaya sentiasa akur dan patuh kepada Allah s. air mata akan mengalir. iman dan Islam akan kukuh di dalam jiwa. Anas meceritakan "Aku melayani Nabi selama sepuluh tahun lamanya. Pembaca al-Quran akan diberi naungan Arasy Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya. Takut pada ancaman-Nya dan gembira dengan janji Allah yang sentiasa benar.Quran. Antara contoh akhlak baginda ialah: y Akhlak Baginda Sesama Manusia i. Demi Allah belum pemah aku mendengar ia berkata ³ah´ kepadaku dan tidak pula pernah ia menegur: mengapa kamu berbuat begini dan alangkah baiknya kalau 14 . kerana: "apabila lidah kita terbiasa dengan ayat-ayat al-Quran. bermaksud: Didiklah anak-anak kamu atas tiga perkara: Cinta kepada Nabi kamu. telah mempraktis dan menjalani kehidupan berasaskan didikan al.sama para Nabi-Nya dan orang-orang soleh.t. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh AthThabarani daripada Syaidina Ali (Karramallahu-Wajhah). para pendidik dinasihatkan supaya memberikan didikan al-Quran kepada anak didik mereka. 3. cinta kepada kaum keluarganya serta membaca al-Quran.

menghadiri upacara jenazah. y Akhlak Baginda Dengan Alam i.kamu buat begitu". Rasullullah s. muka bumi. tumbuh-tumbuhan. baginda telah menjelaskan terdapat perempuan tua yang akan dibakar dalam api neraka kerana memelihara kucing. 15 . malah juga kepada makhluk lain sama ada nampak atau tidak. jin dan sebagainya. mengurungnya dan tidak memberi makan sehingga kucing tersebut mati. mengenderai keldai biasa dan memperkenankan undangan hamba sahaya yang memanggilnya. Makhluk-makhluk tersebut seperti haiwan. Dan terdapat perempuan yang dalam hidupnya melakukan berbagai kemaksiatan tetapi mendapat balasan syurga kerana kebaikan hatinya iaitu memberi minum anjing yang kehausan. Sebagai contoh.w. Anas bin Malik menceritakan. gemar mengunjungi orang sakit. Akhlak mulia yang baginda tunjukkan bukan sahaja melibatkan manusia.a. ii.

Perkara ini dapat dibuktikan. Elemen inilah yang sentiasa mendorong manusia memenuhi kehendak mereka yang tidak pernah puas untuk melakukan apa yang dikenhendaki oleh nafsunya.CABARAN DALAM PEMBINAAN AKHLAK 4.1 Nafsu Manusia Nafsu adalah merupakan satu elemen rohani manusia.2 Godaan Syaitan dan Iblis Syaitan adalah makhluk rohani yang secara nyata sebagai musuh kepada manusia. 4:135) 4. Firman-Nya yang bermaksud ³(Iblis berkata: wahai Tuhanku! kerana engkau telah menjadikan aku sesat maka demi sesungguhnya akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini. Justeru itu. Allah melarang kita dari mengikut hawa nafsu.4.´ (Al-Hijr. Firman-Nya yang bermaksud ³(Janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan). Syaitan sentiasa memperalatakan nafsu manusia ke arah kejahatan. 15:39-40) 16 . dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik).´ (An-Nisa¶. CABARAN.

Pepatah arab ada mengatakan jika kita hendak melihat keadaan nagara pada masa hadapan. Seperti yang dikatakan oleh Saidina Abu Bakr As-Siddiq (Jadilah seperti pokok yang lebat buahnya walaupun dilemparkan dengan batu ia tetap akan dibalas dengan buah). Pembentukan peribadi akhlak yang mulia mampu melahirkan insan yang sempurna dari segi aspek rohani.5. Selain itu sebagai seorang pelajar kita hendaklah mentaati ibu bapa kerana keredhaan Allah bergantung kepada keredhaan ibu bapa.daripada sudut ini kita dapat disimpulkan bahawa kemajuan sesuatu negara bergantung kepada akhlak penduduknya. KESIMPULAN Kita mestilah mempunyai jati diri yang kuat. jangan mengira apa yang dikatakan orang.dan perlakuan. 17 . fizikal. hendaklah kita melihat akhlak remaja pada masa kini. jika akhlak remaja menepati islam maka majulah negara pada masa hadapan namun jika sebaliknya maka bersiap sedialah untuk melihat kehancuran negara tersebuyt pada masa yang akan datang.

com/doc/14457977/Revolusi-Masyarakat-IslamDahuluSekarang y Rafik Issa Beekun. Kuala Lumpur Pustaka Arrtara Haron Din. Terj. 1999. Sulaiman Yasin. Prof. 1998. Kuala Lumpur Dewan Al-Quran Buku manual pembelajaran CTU 101 Gazalba. Tk. 1983. Islam dan perubahan sosio-budaya. Manusia dan Islam. 1988. 1985. Zainab Ab Kadir Kuala Lumpur: 18 . Kuala Lumpur Victory y y y y y Al-Nawawi. Terj. PoHs y http://www. Hadis empat puluh. Hassan salleh dan Sidi Gazalba. Pendidikan moral: teori etika dan amalan soslal. Ismail Yakub Sh. Sidi. Mustafa Abd Rahman. Serdang: y y Al-Ghazali. Terj. H. 1988. Etika Pemiagaan Islam. Aroff. Drs.scribd.RUJUKAN Abdul Rahman Md. Ihya Ulumuddin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful