PEMBENTUKAN AKHLAK PADA MASA KINI DAN CABARANCABARANNYA

OBJEKTIF TAJUK Mengetahui konsep akhlak secara lebih mendalam dan terperinci dari segi perspektif islam y y y Memahami kepentingan akhlak islam dalam kehidupan seharian Mengetahui cabaran-cabaran dalam pembentukan akhlak remaja pada masa kini Mengetahui kaitan akhlak dengan iman dan ibadah secara lebih mendalam

y

PENDAHULUAN Perbincangan mengenai akhlak, etika dan moral menarik perhatian pelbagai pihak sejak zaman berzaman. Umumnya ketiga-tiga istilah ini berkaitan dengan perangai, tabiat, sikap, tingkah laku, budi pekerti dan lain-lain aktiviti perlakuan manusia. Seterusnya perlakuan tersebut diberi ukuran atau nilai sama ada baik atau buruk, jahat atau tidak dan sebagainya. Namun, persoalannya ialah apakah piawaian dalam menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk ?. Jahat atau tidak ?. Pelbagai jawapan kita akan peroleh apabila kita mengkaji dan memahami konsep etika, moral dan akhlak itu sendiri. Ini sesuai dengan pepatah "lain padang, lain belalang". Lain perlakuan, lain penilaian yang diberikan oleh komuniti masyarakat. Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Bahasa Latin yang banyak mewarisi budaya Yunani pula menggunakan perkataan mores bagi
1

1999:10). Walau apapun. adab. Justeru. Ini membawa maksud bahawa etika dan moral merupakan dua perkara yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain.konsep yang sama. antara lain menulis: "Moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. Nilai-nilai yang dipandang baik oleh etika itulah disebut moral yang baik. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan sebagai tradisi. jika kedua-dua perkataan itu digabungkan. Bagi *Gazalba (1983:89) etika ialah teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik atau buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. adalah berfaedah jika dapat dibezakan antara keduanya. Bagaimanapun terdapat sesetengah orang mengaitkan etika dan moral dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum. terdapat para pengkaji etika yang samaertikan antara moral dengan etika. manakala nilai-nilai yang dipandang buruk oleh etika. kebiasaan atau adat. Walau bagaimanapun. sopan santun. Mores ialah kata dasar bagi moral yang ditakrifkan sebagai kesusilaan. ia disebut moral yang buruk atau tidak bermoral. maka moral dapat diertikan sebagai satu disiplin yang menjelaskan kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu. peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. nilai dan pantang larang masyarakat. tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. Peraturan juga bersifat wujud atau konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat tersebut *(Abdul Rahman Md Aroff. norma. manakala etika pula mengkaji. tatasusila atau tatatertib masyarakat. *Mohd Nasir Omar (1986:18) memetik kata-kata *Peter Baelz. 2 . sekalipun kita selalu tidak berjaya membezakannya".

3 . moral dalam Islam ditentukan oleh akhlak. Disebabkan etika merupakan teori-teori yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. kita dapati telah muncul pelbagai mazhab dengan teori-teori etika atau kemoralan berdasarkan fahaman masing-masing. egoisme. 10-43. eksistensialisma. kerana itu konsepnya tidak sama dengan konsep etika yang dibawa oleh Barat. hendoisme. etika keperibadian mulia. sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Quran dan Hadis. dan terhadap diri sendiri dan makhluk lain. Etika ialah falsafah mengenai teori nilai (axiologi). utilitarianisme. Teori-teori tersebut antaranya ialah teori kemoralan sosial. idealisme. 1996:17-25). Bagi *Gazalba (1983: 89). manakala moral merupakan bahan yang diselidik atau dikaji oleh etika *(Mohd Nasir Omar.Etika bersifat reflektif dan teoritikal. 1986:19-20). Etika adalah penyelidik atau pengkaji. prinsip kewajipan. Moral dalam masyarakat bukan Islam ditentukan oleh etika. .menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut. Akhlak dalam Islam bukanlah teori. sementara moral pula bersifat praktikal.w. Rahman Md Aroff.t. teologi dan 1999: sebagainya *(Abdul Mustafa Hj Daud. Nilai yang baik disebirt akhiak mahmudah dan nilai yang keji disebut akhlak mazmumah. Akhlak dalam Islam ialah sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku (perbuatan) manusia terhadap Allah s. naturalisme.

1. meliputi kehendak. Al-Quran menyatakan hakikat ini. warna kulit. H Ismail Yakub. bermaksud : "Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah". ia dinamakan akhlak yang buruk. tinggi rendah tubuhnya dan sebagainya.1 Pengertian Akhlak Akhlak adalah perkataan Arab. inspirasi dan sebagainya. 1988: 143) mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran teriebih dahulu. Keindahan ciptaan fizikal dustilahkan sebagai al-khalqu seperti raut muka. *Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin (Tk. Sekiranya yang keluar itu perbuatan yang buruk. Dari sudut istilah. jId 4.dalaman) diri manusia. keadaan jiwa 4 . Oleh itu apabila seseorang dikatakan baik khuluq dan khalqunya maka ia bermaksud orang tersebut baik sifat lahiriah dan batiniahnya (Lebih lanjut lihat *Humaidi Tatapangarsa. TEORI AKHLAK 1. iaitu kata jamak (plural) dari perkataan alkhuluqun yang bermaksud budi pekerti. Sementara keindahan dalaman diri manusia terangkum dalam istilah al-khuluq yang menggambarkan keindahan jiwa. 1996: 4). Apabila keadaan jiwa tersebut terbit perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariah. *(al-Sajdah 32: 7) Manusia dicipta dengan penuh keindahan (sebaik-baik kejadian). ia dinamakan akhlak yang baik. Menurut *Ibn Miskawayh. 1983). tingkah laku dan tabiat *(Mustafa Hj Daud. Keindahan tersebut meliputi lahiriah (fizikal) dan batiniah (spiritual . 1985: 143). Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataan al-khalaq yang bererti ciptaan *(Harun Din.

Aspek luaran atau tingkah laku itu sendiri. i. akhlak haruslah mempunyai tiga cirri berikut: i. cepat berputus asa dan sebagainya. Aspek batin atau keadaan jiwa seseorang yang merupakan tenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku (aspek luaran). ii. iaitu: Pertama: Natural (tabie) keadaan jiwa yang tabie ini berpusat dari sifat semula jadi seseorang.Peringkat pertimbangan dan pemikiran yang teliti ii. cepat ketawa. Kedua: Keadaan jiwa yang dibentuk melalui latihan dan kebiasaan. Akhlak dalam Islam adalah tindakan yang merangkumi aspek lahiriah dan batiniah seseorang. Dengan kata lain. panas baran.seseorang itu terbahagi kepada dua bahagian. Peringkat mempraktis satu-satu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang. Ringkasnya. Aspek lahiriah melibatkan laku perbuatan luaran. Keadaan jiwa dalam kategori ini terbahagi kepada dua peringkat. Manakala aspek batiniah pula merupakan keadaan dalaman (spiritual) seseorang. cepat terkejut dengan berita yang didengar. yang dilakukan bukan kerana tekanan emosi atau desakan-desakan dari luar seperti paksaan dan sebagainya. 5 . umpamanya perasaan cepat marah terhadap perkara yang kecil-kecil. aspek batiniah ialah keimanan yang ada dalam diri seseorang sehingga mereka melakukan sesuatu berdasarkan suruhan iman tersebut.

2. Perlakuan buruk pula terhasil apabila melakukan sesuatu perkara yang bercirikan akhlak atau sifat mazmumah (keji). KATEGORI AKHLAK Umumnya perlakuan atau aktiviti manusia boleh dibahagikan kepada dua kategori utama. Sifat mahmudah adalah semua perbuatan yang menggambarkan pelaksanaan tanggungjawab kepada perintah Allah s. bijaksana. la merupakan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh manusia daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara seperti keimanan yang mutlak kepada Allah s. benar.. pemurah. menyampaikan. 2. Perlakuan baik apabila mereka melakukan perbuatan yang bercirikan akhlak atau sifat mahmudah (terpuji). amanah. lemah lembut.w. menundukkan pandangan. Aspek kejiwaan (kerohanian) perlu dititik beratkan oleh setiap insan yang inginkan kesejahteraan dalam hidup.1 Akhlak Mahmudah (TERPUJI) Akhlak mahmudah adalah akhlak yang dituntut dalam Islam. dan akur kepada larangan-Nya 6 . iaitu perlakuan baik dan perlakuan buruk. Perbuatan-perbuatan itu pula hendaklah dilakukan secara berterusan hingga menjadi kebiasaan dan darah daging kepada seseorang. sabar dan tabah serta lain-lain sifat yang menggambarkan kebaikan.t. ihsan. taqwa.iii. Ini sebagaimana disebutkan dalam *Surah As.Syams ayat 9-10 bermaksud: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya". memelihara lidah.t.w. jujur.

sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan-Nya.t.t. mencela. dan meninggalkan suruhanNya.w. benci membenci. bermaksud: "Hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut.2 Akhlak Mazmumah (KEJI) Akhlak mazmumah adalah akhlak yang keji dan cela sebagai lawan kepada akhlak mahmudah.pengikutmu wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan. dengki. Sifat mazmumah adalah semua perbuatan yang melaksanakan larangan Allah s. rasuah. (turutlah terus) "agama Allah" iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan 7 . 2.dengan cara tidak melanggar larangan tersebut. khianat (pecah amanah). tabiat dan perangai buruk yang dicela oleh syarak. Dengan kata lain. fitnah. Malah bukan sahaja dari sudut perbuatan zahir.w. tetapi juga hatinya (batin) akur dengan tuntutan tersebut. sifat. Firman-Nya dalam surah al-Rom ayat 30. la merupakan segala bentuk perlakuan. Terpuji atau tercela sesuatu perlakuan (perkara) bukannya berdasarkan ukuran akal. tomohan. hasad. Al-Quran sebagai sumber mutlak merupakan wahyu Allah s. derhaka kepada ibubapa.. sombong. dengan itu sudah past! Dia menurunkan panduan yang sesuai dengan ciptaan-Nya itu. di khalayak atau keseorangan. ia melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan walau di mana ia berada. mengintai-intai kesalahan dan kesilapan orang lain dan sebagainya. tetapi berdasarkan standard yang digariskan oleh al-Quran dan alSunnah. Sifat-sifat tersebut antaranya ialah syirik.

haqq (benar dan betul). bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman! Ruku¶lah serta sujudlah (mengerjakan solat) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-Nya). taqwa (takut dan harap). al-Quran telah menggunakan istilah-istilah seperti al-sayyiat (keburukan). itulah agama yang betul lurus. Menjelaskan konsep kebaikan dan keburukan secara terperinci.w. Mereka yang mengamalkan amalan ini adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.. 1998: 3). tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. maaruf (diketahui dan disahkan baiknya). adi (kesamaan dan keadilan). bermaksud: "Wahai orang-orang yang 8 .t. Mereka yang melakukan amalan kebaikan adalah orang yang berjaya. al-fahsya (perkara-perkara yang keji). al-mungkar (kemungkaran). (al-Hajj 22: 77) Bagi menggambarkan konsep keburukan pula. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". Firman Allah s.bersedia dan semula jadinya lagi) untuk menerimanya.. Al-Quran menggunakan suatu susunan istilah yang menyeluruh bagi menjelaskan konsep kebaikan. al-suu¶ (kejahatan). serta kerjakanlah amal-amal kebajikan (al-khair) supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat". Firman Allah s. qist (kesaksamaan). Dalam konteks akhlak. ihsan dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut ialah al-khair (kebaikan). kepentingan akhlak baik dan celaka serta ancaman kepada mereka yang berakhlak buruk. al-haqiqah (kebenaran). Antara pendekatan tersebut ialah: i. al-Quran menggunakan pelbagai pendekatan untuk menjelaskan hakikatakhlak yang baik dan akhlak yang buruk.t. Amalan-amalan taat dan warak ini disebut sebagai solihat (Rafik Issa Beekun.w. amalan syaitan dan lainlain.

supaya kamu berjaya". hidup berasaskan hawa nafsu dan bertentangan dengan fitrah semulajadi dengan melakukan homoseksual dan sebagainya. Maka bertaqwalah kepada Allah wahai orangorang yang berakal fikiran.w. dan jika kamu berbuat kejahatan. Kesan kedua-dua perbuatan tersebut kembali kepada diri mereka sendiri. Banyak kisah-kisah silam yang menarik untuk dijadikan iktibar oleh urnat kini. (al-Maidah 5:100) iii. Pensejarahan atau penceritaan. Al-Quran menerangkan bahawa kebaikan dan keburukan yang manusia lakukan adalah untuk diri mereka sendiri. maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga. 9 . Pujukan dan ancaman: kebaikan dan keburukan adalah untuk mereka yang melakukannya. Dalam konteks akhlak. aI-Quran menceritakan pembalasan yang diterima oleh manusia yang berakhlak busuk. bermaksud: "Katakanlah (wahai Muhammad) "tidak sama yang buruk dengan yang balk. " Kebaikan dan keburukan merupakan dua perkara yang tidak sama walaupun keburukan itu menarik hati manusia.t. . menolak kebenaran. mengundi nasib dengan batang-batang panah (bertenung nasib) adalah perbuatan keji (rijsu) dari perbuatan syaitan.beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya". Firman Allah s. walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. . Hakikat ini dijelaskan dalam surah al-lsra ayat 7 bermaksud: "jika kamu berbuat kebaikan. (maka faedah) kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu.. (al-Maidah 5:90) ii. pemujaan berhala. menzalimi diri sendiri.

t. bermaksud: Maka ketika keputusan kami telah datang. (Hud 11:66-68) AI-Quran juga telah menggambarkan kehancuran penduduk negeri Sadum kerana mengikut hawa nafsu. menjelaskan. Ketahuilah sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan mereka. tetapi mereka sama sekali tidak mahu beriman. yang tidak pemah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam sebelum kamu?. Kisah ini dirakamkan dalam surah Al-A¶raf ayat 80. Sesungguhnya Tuhanmu.w. bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. bemaksud: "Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. (ingatlah) apabila ia berkata kepada kaumnya: "Mengapakah kamu melakukan perbuatan yang keji. dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan ditempat tinggal masing-masing. Kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman. Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhimya bagi kaum Tbamud. dengan rahmat Kami. Dan orang-orang yang zalim itu (kaum Thamud). (Mereka punah ranah) seolaholah mereka tidak pemah tinggal di situ. "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu bukan kepada perempuan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. dan (Kami selamatkan) kehinaan pada hari itu.´ Dan tidak ada jawapan kaumnya melainkan mereka berkata: Usirlah mereka (Nabi Lut dan 10 . Dia yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.Dalam surah Yunus ayat 13 disebutkan.84 bermaksud: Dan Nabi Lut (juga Kami utuskan). Bagi kaum Thamud. Allah s. dan ketika mereka berbuat zalim padahal para rasul mereka telah datang membawa keteranganketerangan (yang nyata).

a.w. Ini sesuai dengan status Baginda s. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menjelas.a. Terdapat pelbagai hadis (Nabi Muhammad s. juga menjelaskan secara terperinci akhlak yang baik dan akhlak yang buruk.t. Kehidupan Baginda berasaskan nilai dan etika murni (akhlak) yang dipandu oleh Allah s.´ Maka Kami selamatkan dia dan ahlinya (keluarganya dan pengikut-pengikutnya) melainkan isterinya. perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa. Rasutlullah s. 1980:192). Al-Sunnah adalah segala yang dibuktikan daripada Rasullullah s.w) yang menyuruh supaya berakhlak baik dan meninggalkan akhlak buruk. taqrir (pengakuan terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat).w sama ada dalam bentuk perkataan. sebagaimana Al-Quran.pengikut-pengikutnya yang taat) dari negeri kamu ini. perbandingan atau perumpamaan antara mereka yang melakukan kebaikan dengan keburukan. perbuatan.a. Selain danpada ciri-ciri di atas. gambaran batasan dan lain-lain. 1992: 13-15).w. 11 . sifat kelakuan dan perjalanan hidupnya (AI-Qattan. Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu). terdapat banyak lagi cerita yang diceritakan oleh Al-Quran bagi menggambarkan akhlak baik dan akhlak buruk seperti nasihat menasihati sebagaimana yang dilakukan oleh Lukman kepada anaknya. ³Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) diri mereka suci.a. Manna. Oleh itu. yang membawa konsep "penyempurnaan akhlak yang mulia (Lihat al-Baihaqi. . adalah ia dan orang-orang yang dibinasakan.w sebagai pesuruh Allah s. Manakala Al-Sunnah.t.w adalah ikutan terbaik dalam semua aspek hidup.

Kejahatan seseorang itu. "Takwa itu di sini".menganjur. keji dan mungkar. tipu menipu. bahawa ia merendahkan saudaranya orang Islam. menyaran dan memberi gambaran kebaikan kepada pelaku akhlak baik. Orang-orang Islam bersaudara. di samping hadis-hadis yang menggesa supaya menjauhi dan meninggalkan akhlak buruk serta balasan mereka yang melakukan perbuatan tidak baik. Janganlah kamu dengki-mendengki. tingalkanlah kejahatan dan mengerjakan kebaikan. Kata Nabi .sambil menunjuk ke dadanya tiga kali. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. (Riwayat Muslim) 12 . Imam Nawawi (1988) telah mengemukakan hadishadis tersebut antaranya bermaksud: i. Bertaqwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. benci-membenci. hartanya dan kehormatannya. Orang Islam ke atas orang Islam lain haram darahnya. nescaya ia dapat menghapuskan dosa. dan janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu. tidak boleh ia menganiayai dan membiarkan saudaranya (dalam kehinaan) serta tidak boleh mendustainya dan menghinakannya. belakang membelakangi (musuh memusuhi). Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik" (Riwayat Tarmizi) ii. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sepertimana dia mencintai dirinya sendiri" (Riwayat Bukhari dan Muslim) iii.

PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK Membina dan memantapkan akhlak bukan pefkara yang mudah. Seluruh potensi dan kekuatan perlu diterap secara bersama dan berterusan ke arah acuan yang sudah ditentukan. keluarga. Tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman.A. (Riwayat Muslim) Dengan itu jelaslah bahawa wahyu dan sunnah Rasullullah S. persekitaran. Walaupun terdapat pelbagai kaedah dan cara dalam pembinaan akhlak dan pemantapannya. Kebaikan dan keburukan itu bukan sekadar sifat atau perbuatan yang dilakukan oteh seseorang tetapi ia adalah sesuatu" yang datang dan dalam diri manusia. adat resam. namun di sini disarankan beberapa langkah sahaja. keadaan kejiwaan yang mendorong manusia melakukan sesuatu tindakan. seterusnya berasaskan realiti kehidupan. antaranya: 3. ibubapa. AI-Quran dan AI-Sunnah.W.iv.1 Penghayatan Al-Quran Al-Quran perlu dijadikan panduan harian dengan membiasakan diri dengan membaca dan memahami ayat-ayatnya yang tersurat dan makna yang tersirat 13 . 3. Acuan dan landasan yang berdasarkan sumber autentik Islam. Mahukah ku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu perbuat akan dia nescaya kamu berkasih-kasih ? laitu siarkanlah salam di antara kamu. Dan tidak (dikata) kamu beriman sehingga kamu berkasih-kasih. pendidikan dan sebagainya. merupakan dua rangkaian panduan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya menyatakan secara jelas apa yang disebutkan sebagai kebaikan (terpuji) dan keburukan (tercela).

bahawa Nabi s. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh AthThabarani daripada Syaidina Ali (Karramallahu-Wajhah).a.sama para Nabi-Nya dan orang-orang soleh.t. para pendidik dinasihatkan supaya memberikan didikan al-Quran kepada anak didik mereka. maka roh akan berkembang. hati akan khusyuk.W. Sesungguhnya para pembaca al-Quran itu berada di dalam naungan Arasy Allah pada hari tiada naungan melainkan naungan-Nya bersama.Quran. cinta kepada kaum keluarganya serta membaca al-Quran. iman dan Islam akan kukuh di dalam jiwa. kerana: "apabila lidah kita terbiasa dengan ayat-ayat al-Quran.w bersabda.sama ada pada waktu pagi atau petang. Takut pada ancaman-Nya dan gembira dengan janji Allah yang sentiasa benar. air mata akan mengalir. 3.2 Uswah Hasanah Baginda S. telah mempraktis dan menjalani kehidupan berasaskan didikan al. Antara contoh akhlak baginda ialah: y Akhlak Baginda Sesama Manusia i.w. bermaksud: Didiklah anak-anak kamu atas tiga perkara: Cinta kepada Nabi kamu. Pembaca al-Quran akan diberi naungan Arasy Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya.A. Demi Allah belum pemah aku mendengar ia berkata ³ah´ kepadaku dan tidak pula pernah ia menegur: mengapa kamu berbuat begini dan alangkah baiknya kalau 14 . Anas meceritakan "Aku melayani Nabi selama sepuluh tahun lamanya. Penghayatan al-Quran mendidik hati-hati supaya sentiasa akur dan patuh kepada Allah s.

gemar mengunjungi orang sakit. baginda telah menjelaskan terdapat perempuan tua yang akan dibakar dalam api neraka kerana memelihara kucing. ii.a. Anas bin Malik menceritakan. muka bumi. Makhluk-makhluk tersebut seperti haiwan. jin dan sebagainya. mengurungnya dan tidak memberi makan sehingga kucing tersebut mati. malah juga kepada makhluk lain sama ada nampak atau tidak. y Akhlak Baginda Dengan Alam i. Dan terdapat perempuan yang dalam hidupnya melakukan berbagai kemaksiatan tetapi mendapat balasan syurga kerana kebaikan hatinya iaitu memberi minum anjing yang kehausan. Sebagai contoh. 15 . tumbuh-tumbuhan. Rasullullah s.kamu buat begitu". Akhlak mulia yang baginda tunjukkan bukan sahaja melibatkan manusia.w. menghadiri upacara jenazah. mengenderai keldai biasa dan memperkenankan undangan hamba sahaya yang memanggilnya.

4:135) 4. Syaitan sentiasa memperalatakan nafsu manusia ke arah kejahatan. Allah melarang kita dari mengikut hawa nafsu.´ (An-Nisa¶.1 Nafsu Manusia Nafsu adalah merupakan satu elemen rohani manusia. 15:39-40) 16 . dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik). CABARAN. Firman-Nya yang bermaksud ³(Janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan). Elemen inilah yang sentiasa mendorong manusia memenuhi kehendak mereka yang tidak pernah puas untuk melakukan apa yang dikenhendaki oleh nafsunya. Justeru itu.CABARAN DALAM PEMBINAAN AKHLAK 4. Perkara ini dapat dibuktikan. Firman-Nya yang bermaksud ³(Iblis berkata: wahai Tuhanku! kerana engkau telah menjadikan aku sesat maka demi sesungguhnya akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini.4.2 Godaan Syaitan dan Iblis Syaitan adalah makhluk rohani yang secara nyata sebagai musuh kepada manusia.´ (Al-Hijr.

dan perlakuan.5. jika akhlak remaja menepati islam maka majulah negara pada masa hadapan namun jika sebaliknya maka bersiap sedialah untuk melihat kehancuran negara tersebuyt pada masa yang akan datang. Pembentukan peribadi akhlak yang mulia mampu melahirkan insan yang sempurna dari segi aspek rohani.daripada sudut ini kita dapat disimpulkan bahawa kemajuan sesuatu negara bergantung kepada akhlak penduduknya. Seperti yang dikatakan oleh Saidina Abu Bakr As-Siddiq (Jadilah seperti pokok yang lebat buahnya walaupun dilemparkan dengan batu ia tetap akan dibalas dengan buah). KESIMPULAN Kita mestilah mempunyai jati diri yang kuat. Selain itu sebagai seorang pelajar kita hendaklah mentaati ibu bapa kerana keredhaan Allah bergantung kepada keredhaan ibu bapa. hendaklah kita melihat akhlak remaja pada masa kini. jangan mengira apa yang dikatakan orang. 17 . Pepatah arab ada mengatakan jika kita hendak melihat keadaan nagara pada masa hadapan. fizikal.

1988. Kuala Lumpur Pustaka Arrtara Haron Din. H. Serdang: y y Al-Ghazali. Kuala Lumpur Victory y y y y y Al-Nawawi. Pendidikan moral: teori etika dan amalan soslal. 1985.RUJUKAN Abdul Rahman Md. Etika Pemiagaan Islam.scribd. Aroff. Terj. Sidi. Mustafa Abd Rahman. Prof. Terj. Terj. Islam dan perubahan sosio-budaya. Ihya Ulumuddin. Ismail Yakub Sh. Manusia dan Islam. Drs. 1998. Sulaiman Yasin. PoHs y http://www. Kuala Lumpur Dewan Al-Quran Buku manual pembelajaran CTU 101 Gazalba. 1983. Hadis empat puluh. Tk. 1988. Zainab Ab Kadir Kuala Lumpur: 18 .com/doc/14457977/Revolusi-Masyarakat-IslamDahuluSekarang y Rafik Issa Beekun. Hassan salleh dan Sidi Gazalba. 1999.