AMALAN KESELAMATAN BENGKEL DALAM KALANGAN PELAJAR DAN GURU KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH BACHOK Wan

Azizi Bin Wan Razali1) Supli Effendi Rahim 2) 1) Pelajar Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia E_mail: ziey_jiey87@yahoo.com
2)

Pensyarah Penyelidikan Ilmiah Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia E_mail: supli_effendi@fptv.upsi.edu.my

ABSTRAK Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap kepatuhan peraturan keselamatan bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu dalam kalangan pelajar dan guru. Kajian ini cuba meneroka dimensi iaitu pengurusan guru terhadap bengkel dan amalan keselamatan yang dipatuhi oleh pelajar. Kajian yang berbentuk deskriptif telah dilaksanakan di tiga buah sekolah menengah di daerah Bachok. Sampel kajian ini adalah terdiri daripada 90 orang pelajar tingkatan dua iaitu daripada elektif Kemahiran Teknikal, Ekonomi Rumah Tangga dan Pertanian. Soal selidik telah diedarkan dan data telah dianalisis dengan menggunakan program SPSS serta secara manual. Setiap dimensi telah diukur dengan kaedah peratusan bagi menentukan tahap kepatuhan pelajar terhadap peraturan keselamatan di bengkel. Secara keseluruhannya tahap kepatuhan pelajar adalah tinggi. Bagaimanapun masih terdapat sebilangan pelajar yang berpendapat belum patuh kepada peraturan keselamatan. Dalam memperbaiki aspek kepatuhan, beberapa cadangan telah dikemukakan oleh penyelidik sebagai panduan pihak yang berkenaan bagi mengatasi masalah tersebut. Hasil dapatan ini adalah diharapkan dapat menjadi rujukan bagi semua pihak. Kata kunci : amalan, pengurusan, keselamatan bengkel. ABSTRACT The purpose of this research is to identify the level of obedience to the safety rule of Integrated Life Skills workshop among the students and teachers. This research attempted to explore the dimension of discipline, management of teachers to the workshops and safety practices are adhered by students. the descriptive study was done in three secondary school in Bachok District . the sample of this study were 90 Form Two students who taken the elective subject of Technical Skills, Domestic Science and Agriculture. The questionnares were distributed and the data were analyzed using SPSS program and also manually. Every dimension were calculated by percentage method in order to determine the obedience level to the safety rule in the workshop. As an overall the level of the student obedience was very high. However there were still some students who admitted that they were not yet fully obeyed the safety rule. In improving the obedience aspects, some suggestions were provided as guidance to the related parties to overcome the problems. Hopefully the results will be useful as a reference for all related parties. Key words : practice,management, workshops safety.

Semasa melakukan aktiviti atau bekerja di bengkel. Menurut Khairul Azhar (2008). keadaan yang panas dan suasana yang tidak teratur boleh berlaku. pekerjaan. sewaktu kelas amali dijalankan. peraturan mengenai aspek keselamatan bengkel perlu diterangkan dengan jelas kepada pelajar-pelajar sehingga mereka betulbetul faham mengenai peraturan tersebut. kesakitan atau kehilangan yang mana ia memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada semua pihak. kerana Menurut Siti Atiqah (2008). keselamatan bengkel dan alatan juga perlu dititikberatkan agar tidak dipersalahkan di kemudian hari. kerana pepatah Melayu ada menyebut ‘malang tidak berbau’ ini memang benar kerana tiada siapa menduga apa yang akan berlaku di masa hadapan. kewangan. Kesedaran mengutamakan keselamatan bukan hanya pada diri sendiri sahaja tetapi juga terhadap rakan-rakan yang sama-sama bekerja. Keselamatan juga bermaksud keadaan terlindung daripada masalah fizikal. mesin. guru akan memberikan penerangan terhadap amalan keselamatan kerja amali dan langkah kerjanya sebelum sesuatu amali dijalankan. Dengan mematuhi peraturan keselamatan di dalam bengkel. politik. Peraturan-peraturan ini juga perlu dipamerkan pada setiap papan kenyataan di setiap bengkel dan perlu diingatkan kepada pelajar dari semasa ke semasa. Keselamatan perlu diutamakan oleh guru kerana sebarang kemalangan yang berlaku di dalam kawasan sekolah adalah di bawah tanggungjawab pihak guru yang terlibat ketika kemalangan berlaku. sosial. Menurut Siti Atiqah (2008). terhadap persekitaran dan keselamatan harta benda. Maka pelajar-pelajar perlu berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan sebarang kemalangan di dalam bengkel. ketakutan. Menurut Siti Atiqah (2008). dipelajari. sebarang risiko yang melibatkan kemalangan jiwa atau pancaindera mahupun kerosakan terhadap alat dan mesin akan dapat dihindari Menurut Khairul Azhar (2008). pelajaran dan perkara-perkara lain yang melibatkan kerosakan atau kejadian yang tidak diingini. Kesedaran tentang amalan keselamatan di bengkel perlu ditekankan kepada pelajar. Keselamatan di dalam bengkel akan lebih rumit jika bilangan pelajar terlalu ramai menggunakan ruang atau kemudahan peralatan yang sedia ada dalam satu masa. Menurut Siti Atiqah (2008). Menurut Wan Siti Azizah (2008). psikologi. Peraturan keselamatan dan undang-undang keselamatan bengkel wajib diketahui. Disebabkan ruang yang terhad dan sempit perkara seperti gangguan emosi. Bukan itu sahaja. Menurut Siti Atiqah (2008).PENDAHULUAN Kesedaran tentang amalan keselamatan di bengkel perlu ditekankan kepada pelajar. Menurut Siti Atiqah (2008). guru-guru mesti menyelia dan mengawasi aktiviti pelajar- . Keselamatan ditakrifkan sebagai satu keadaan bebas daripada kecederaan. Menurut Khairul Azhar (2008). Keselamatan di bengkel sekolah amat penting bagi mengelakkan sesi pengajaran dan pembelajaran terganggu dan mengurangkan keberkesanannya dan ini menuntut kerjasama dari pihak guru dan juga pelajar. aspek keselamatan yang perlu diawasi adalah keselamatan diri. dan dipatuhi kerana menjaga keselamatan menjadi tanggungjawab setiap pelajar. Menurut Siti Atiqah (2008). perasaan. Kebiasaannya. Kemalangan dapat dielakkan atau dikurangkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan. Ruang yang sempit serta pelajar yang ramai akan memburukkan lagi suasana melakukan aktiviti di bengkel. Keselamatan bengkel adalah aspek yang perlu menjadi fokus utama di dalam melakukan kerja-kerja amali ketika berada di dalam bengkel ianya hendaklah dititik beratkan bukan sahaja ketika melakukan kerja-kerja amali malahan pada bila-bila masa sahaja ketika pelajar berada di dalam bengkel. Menurut Wan Siti Azizah (2008). peralatan dan rakan sekerja.

Hassan (1997). Batasan Kajian Dalam kajian ini.1996). kepatuhan guru dalam amalan pengurusan bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu dan kepatuhan pelajar dalam amalan amalan keselamatan di bengkel Kemahiran Hidup. Kajian ini hanya terbatas kepada pelajar-pelajar Kemahiran Hidup bersepadu tingkatan dua di tiga buah sekolah menengah di daerah Bachok. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah tinjauan terhadap 168 orang pelajarpelajar yang mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup di tiga buah sekolah menengah kebangsaan di daerah Bachok. Mengenal pasti sejauh manakah guru mematuhi amalan pengurusan bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu . guru sepatutnya boleh mengarah. membimbing dan menggerakkan pelajar untuk membina sikap yang diingini. guru-guru mematuhi amalan pengurusan bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu . peralatan dan rakan sekerja. Peraturan keselamatan dan undang-undang keselamatan bengkel wajib diketahui. Kaedah soal selidik akan dijalankan untuk mendapatkan maklumbalas mengenai sejauh mana pengetahuan amalan keselamatan bengkel dan kepatuhan terhadap keselamatan tersebut yag dilihat . Mengenal pasti sejauh manakah pelajar-pelajar mematuhi amalan keselamatan di bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu. dipelajari. 2. Kelantan sahaja di mana mereka lebih kerap menggunakan bengkel. tinjauan dibuat dari segi kepatuhan guru dalam amalan pengurusan bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu dan kepatuhan pelajar dalam amalan amalan keselamatan am di bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu. pelajar-pelajar perlu mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai peraturan dan langkah keselamatan semasa menjalankan kerja-kerja amali di bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu. Menurut Crow dan Crow (1980). Menurut Wan Siti Azizah (2008). 2. Hipotesis 1.pelajar dengan rapi untuk memastikan keselamatan dijaga ketahap munasabah di samping membantu kerja-kerja amali pelajar. kajian ini hanya tertumpu kepada. kelantan. Keselamatan bermaksud satu keadaan yang terhasil daripada perubahan tingkah laku manusia atau persekitaran fizikal untuk mengurangkan kemungkinan bahaya yang selanjutnya dan mengurangkan kemalangan (Kamus Dewan. penerimaan terhadap tugas dan kesedaran terhadap peraturan akan dapat menentukan selamat atau tidaknya sesuatu aktiviti itu Objektif Kajian 1. Kepentingan Kajian Kajian ini dilakukan adalah bertujuan meninjau amalan keselamatan bengkel dalam kalangan pelajar dan guru kemahiran hidup sekolah menengah di daerah bachok. aspek keselamatan yang perlu diawasi adalah keselamatan diri. mesin. Dalam kajian ini. dan dipatuhi kerana menjaga keselamatan menjadi tanggungjawab setiap pelajar. pelajar-pelajar mematuhi amalan keselamatan di bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu. Semasa melakukan aktiviti atau bekerja di bengkel. sebahagian besar daripada kepatuhan langkah-langkah keselamatan adalah menjadi tanggungjawab semua.

sederhana. Dapat diperhatikan majoriti responden berada pada tahap yang tertinggi iaitu seramai 148 orang dengan 88.2 peratus.3 peratus dan 26 orang iaitu 15. Data akan dianalisis dengan menggunakan kaedah SPSS. Soal selidik ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang digunakan untuk mengisi maklumat peribadi responden. Hasil pengumpulan maklumat terhadap kepatuhan amalan pengurusan bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu oleh guru adalah seperti Jadual 1 yang menunjukkan peratusan responden menjawab setiap item bagi faktor pengurusan bengkel mengikut tahap rendah.1 peratus dan seramai 18 orang responden dengan 10. sederhana dan tinggi.2 Sederhana 26 15.0 Hasil pengumpulan maklumat terhadap kepatuhan amalan keselamatan di bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu oleh pelajar adalah seperti jadual 2 di lampiran yang menunjukkan peratusan responden menjawab setiap item bagi keselamatan responden mengikut tahap rendah. Kajian rintis telah dijalankan bagi menentukan kebolehpercayaan soalan. Baki responden iaitu seramai 2 orang responden berada pada tahap rendah dengan 1. dan tinggi . mengenalpasti masalah yang berhubung dengan pemahaman dan interpretasi terhadap item-item yang terdapat dalam soal selidik. Bahagian B pula terdiri dari 30 soalan yang berbentuk skala likert 5 mata yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan kajian. Untuk mendapatkan min setiap soalan jumlah skor soalan dicampur dan kemudiannya dibahagi dengan keseluruhan jumlah soalan di dalam setiap item untuk mendapatkan min rendah. Jadual 1 : Kepatuhan Amalan Pengurusan Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Oleh Guru Tahap Frekuensi Peratus Rendah 2 1. Selain itu.2 peratus. sederhana dan tinggi. Menurut Mohamad Majid Konting (1990). kebolehpercayaan memberi darjah kekekalan dan ketepatan instrumen pengukuran. Dapat diperhatikan majoriti responden berada pada tahap yang tertinggi dengan 140 orang dengan 83. DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Hasil pengumpulan maklumat terhadap profail responden seperti Lampiran 1.5 Tinggi 140 83.3 Jumlah 168 100. mendapat maklum balas untuk memperbaiki item-item dan soalan yang terdapat dalam soal selidik dan mengetahui jangka masa yang diperlukan untuk menjawab item-item yang terdapat dalam soal selidik.dari segi pengurusan bengkel dan keselamatan bengkel. . Baki responden iaitu seramai dua orang responden berada pada tahap rendah dengan 1. Kajian rintis adalah bertujuan untuk. Nilai peratusan.0. Data dan maklumat yang diperolehi akan dianalisis untuk menentukan hasil kajian.7 peratus berada di tahap sederhana.5 peratus berada di tahap sederhana. min dan frekuensi akan dihuraikan dalam bentuk jadual. versi 13.

Kuala Lumpur Kamus Dewan (1996). taburan responden mengikut tahap rendah. Edisi Pertama. Siti Atiqah Binti Sharudin (2008). “Faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Bengkel Vokasional Di Dua Buah Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Sembilan” Universiti Teknologi Malaysia:Tesis Sarjana Muda Peratus 1.0 . Johor. Seharusnya Kementerian Pelajaran menimbangkan pengambilan jawatan pembantu bengkel bagi semua bengkel vokasional bagi membantu guru menguruskan bengkel dengan lebih berkesan. Keselamatan. “Panduan Keselamatan Bengkel Di Sekolah”. Amalan Keselamatan Bengkel Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan 3 Aliran Kemahiran Hidup Semasa Melakukan Kerja-Kerja Amali Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti. sederhana dan tinggi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka. Guru juga perlu mengawal dan memastikan pelajar-pelajar mengikuti peraturan bengkel supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Kuala Lumpur. mesin dan bahan yang diperlukan ketika amali ditingkatkan penyelenggaraannya dan diuruskan dengan baik agar keselamatan pelajar terjamin.Jadual 2 : Kepatuhan Amalan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Oleh Pelajar.2 10. Universiti Teknologi Malaysia:Tesis Sarjana Muda Mohd.7 88. Akhir sekali pihak sekolah dan guru perlu prihatin dengan persekitaran bengkel seperti aspek pengudaraan dan bunyi bising agar dapat lebih memantapkan fungsi bengkel.1 100. Kaedah Penyelidikan. BIBLIOGRAFI Crow and Crow (1980). Dewan Bahasa dan Pustaka Hassan Salim (1997). “Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Khairul Azhar Bin Mohd Zulpakar (2008). Tahap Rendah Sederhana Tinggi Jumlah Frekuensi 2 18 148 168 CADANGAN Guru perlu memastikan kelengkapan bengkel seperti alatan tangan. Majid Konting (1990).

Tahap Kepatuhan Peraturan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Di Kalangan Pelajar-PelajarSekolah Menengah Di Daerah Kota Bharu. Universiti Teknologi Malaysia:Tesis Sarjana Muda .Wan Siti Azizah Binti Wan Yusoff (2008).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.