Nama : Kelas

:

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 15 : Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar 1. Kejadian di atas berlaku disebabkan oleh A kawasan tadahan air telah berkurang B permintaan terhadap air meningkat C air yang dibekalkan telah tercemar D kemarau yang berpanjangan 2. Bahan reputan yang mati seperti daun, ranting dan dahan pokok akan membentuk A air B nutrien C humus D mineral

3.

Perubahan keadaan di atas berlaku kerana terdapat aktiviti penerokaan hutan untuk kegiatan A pertanian C pengangkutan B petempatan D perindustrian 4. Tanah runtuh boleh berlaku akibat A pembinaan di kawasan lereng bukit B penanaman tanaman tutup bumi C penanaman kaedah peneresan D pembajakan mengikut kontur Kesan utama pembersihan hutan hujan tropika secara besar - besaran ialah A kemerosotan hasil hutan B perubahan cuaca setempat C kepupusan flora dan fauna D pertambahan kawasan pertanian Proses air hujan melarutkan nutrien dan mineral lalu meresap ke lapisan bawah tanah dikenali sebagai A pereputan B larut resap C perpeluhan D penguraian Kegiatan pemburuan haram di Malaysia telah mengakibatkan
1

5.

6.

7.

A kekurangan makanan B hakisan tanih meningkat C hidupan liar semakin pupus D kehilangan hasil-hasil hutan yang berharga 8. Kegiatan utama manusia yang boleh menyebabkan kepupusan sumber hutan ialah A perindustrian B petempatan C pembalakan D pertanian

9. Antara berikut, faktor yang manakah boleh menyebabkan fenomena di atas? A Kawasan mengalami kemarau berpanjangan B Kurangnya penyerapan karbon dioksida dalam udara C Banyak berlaku kejadian tanah runtuh di cerun gunung D Permukaan bumi terdedah kepada sinaran matahari 10. Penerokaan hutan melalui pembakaran atau pembalakan boleh mengakibatkan A hujan asid B pulau haba C kesan rumah hijau D penipisan lapisan ozon 11.

Faktor utama yang menyebabkan peningkatan suhu di Kota Kinabalu ialah A pertanian B perumahan C pembalakan D perlombongan 12. Kegiatan pertanian pindah oleh penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak telah mewujudkan A hutan paya B hutan belukar C hutan gunung D hutan khatulistiwa 13. Pilih pernyataan yang benar tentang kesan daripada kemusnahan fl ora dan fauna di Malaysia. A Suhu di Malaysia semakin menurun B Pendapatan negara akan meningkat C Industri kraftangan akan berkembang D Pendapatan pemungut hasil hutan akan Terjejas
2

14.

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan yang bertanda AP BQ CR DS 15.

Senarai di atas merujuk kepada A binatang beban B binatang ternakan C hidupan liar yang semakin pupus D hidupan liar yang mempunyai nilai komersial 16.

Fenomena X mungkin sekali ialah A jerebu B hujan asid C kesan rumah hijau D penipisan lapisan ozon 17. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan yang wujud akibat proses tersebut?

3

A Banjir kilat B Tanih subur C Tanih tandus D Suhu meningkat 18.

X dalam rajah di atas mungkin sekali ialah I banjir II pencemaran III hakisan tanih IV peningkatan suhu A I dan II C II dan IV B I dan III D I dan IV 19. Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh mengubah landskap bentuk muka bumi yang asal? I Pertanian III Pembalakan II Perikanan IV Pembinaan pelabuhan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 20.

Apakah kesan yang wujud akibat pembukaan kawasan X? I Perubahan pandang darat II Berlaku peningkatan suhu III Kadar hakisan permukaan meningkat IV Penyimpanan air dalam tanah berkurangan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 21.

4

Apakah kesan penerokaan sumber seperti dalam gambar rajah di atas? I Tanih hilang kesuburannya II Hakisan pantai semakin giat III Hasil tangkapan nelayan meningkat IV Kemusnahan habitat hidupan akuatik A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 22. Apakah faktor yang menyebabkan peningkatan aktiviti penebangan hutan? I Keuntungan jangka pendek II Pembangunan yang lebih pesat III Peningkatan jumlah penduduk dunia IV Penubuhan lebih banyak hutan simpan kekal A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 23.

Senarai di atas merupakan kesan yang disebabkan oleh I penggunaan baja kimia II kawalan secara biologi III penggunaan baja organik IV penggunaan racun serangga A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 24. Kegiatan manusia yang manakah telah menyebabkan kemusnahan spesies flora secara besar-besaran? I Pemburuan II Pembinaan rumah III Pembalakan haram IV Pembinaan empangan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 25. Antara berikut, industri yang manakah akan terjejas akibat penebangan hutan yang berleluasa? I Barangan elektrik II Membuat perabot III Membuat bakul IV Membuat tayar A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

5

26.

Antara berikut, yang manakah kegiatan Y dalam rajah tersebut? I Pembalakan II Pembinaan petempatan felda III Pembukaan ladang kelapa sawit IV Penempatan semula hidupan liar A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 27. Pembersihan hutan secara tidak terancang di Malaysia telah menyebabkan I banjir di hilir sungai II kepupusan hidupan liar III rantaian makanan terjejas IV hasil pertanian berkurangan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 28.

Pernyataan di atas boleh dikaitkan dengan kawasan bertanda AW BX CY DZ

6

29.

Antara berikut, kawasan yang manakah dimaksudkan dalam pernyataan di atas? AI B II C III D IV 30. Antara berikut, yang manakah boleh menyebabkan berlakunya kejadian di atas? I Pembalakan tidak terkawal II Kemusnahan habitat haiwan III Rantaian makanan terganggu IV Kekerapan berlakunya banjir A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 31. Antara berikut, kegiatan yang manakah akan menyebabkan kepupusan fl ora dan fauna? I Pertanian pindah II Penghutanan semula III Pembinaan lebuh raya IV Penubuhan taman pertanian A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 32.

7

Berdasarkan rajah di atas, X ialah A oksigen B nitrogen C karbon dioksida D karbon monoksida 33. Antara berikut, kegiatan manusia yang manakah memberikan kesan buruk terhadap tumbuh – tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? I Pembalakan II Perindustrian III Perikanan IV Pertanian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 34. Hidupan liar yang diancam kepupusan akibat kegiatan pemburuan haram di Malaysia termasuklah I monyet II harimau III babi hutan IV badak Sumatera A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 35. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan kepupusan hidupan akuatik terhadap manusia? I Sumber protein semakin kurang II Harga makanan laut semakin mahal III Pilihan sumber protein semakin banyak IV Punca pendapatan nelayan semakin merosot A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 36.

8

Maklumat di atas merujuk kepada kegiatan manusia di kawasan bertanda AI C III B II D IV Soalan 18 berdasarkan rajah di bawah. Penebangan hutan Suhu meningkat X meningkat 37. Kawasan paya bakau yang diterokai boleh mengakibatkan I hakisan pantai II bekalan kayu bakau meningkat III suhu kawasan sekitar meningkat IV tempat pembiakan hidupan laut terjejas A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 38. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penebangan hutan yang boleh mengancam hidupan liar? I Kekurangan sumber makanan II Tiada habitat untuk membiak III Hidupan liar tidak tahan panas IV Tiada pokok untuk berteduh A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 39.

Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan A habitat hidupan liar B kawasan tadahan air C kolam bekas lombong D aliran sungai didalamkan 40.

Ketiga-tiga hidupan liar di atas diburu secara haram untuk I mendapatkan kulit II dijadikan alat perhiasan III dijadikan binatang peliharaan IV dijadikan ubat-ubatan tradisional A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

9

41. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penerokaan sumber hutan tanpa kawalan? I Kepupusan kayu bernilai II Penemuan spesies baru III Gangguan ekosistem IV Ketandusan tanih A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 42.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada aktiviti di atas? I Memampatkan tanah II Memusnahkan benih dorman III Merosakkan tumbuhan yang kecil IV Menyebabkan tanih menjadi mendap A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 43.

Jika kemusnahan tumbuhan berlaku di kawasan X apakah kesannya di kawasan Y ? I Menyebabkan banjir II Tanih menjadi tandus III Sungai bertambah cetek IV Kawasan tadahan terjejas A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

10

44.

Kesan Z yang berlaku dalam rajah di atas mungkin sekali I tanah runtuh II air sungai tercemar III suhu semakin rendah IV keluasan habitat fauna bertambah A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 45. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang tidak dilitupi tumbuh-tumbuhan akan menyebabkan berlakunya kejadian A banjir B hakisan tanih C pencemaran air D penimbunan humus 46. Apakah kesan penebangan pokok bakau di kawasan pinggir laut? I Air pasang dan air surut terjejas II Pembiakan ikan terganggu III Hakisan pantai meningkat IV Aras laut akan meningkat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 47.

Antara berikut, yang manakah kesan daripada kegiatan di atas? A Eksport kayu balak meningkat B Spesies flora dan fauna akan pupus C Keluasan kawasan hutan bertambah D Kawasan ekopelancongan bertambah

11

48. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada ketidakseimbangan ekosistem hutan? I Kekurangan sumber makanan II Kehilangan tempat perlindungan III Hasil hutan semakin bertambah IV Haiwan berpindah ke tempat yang lain A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 49.

Apakah kesan daripada kegiatan di atas terhadap kawasan yang ditinggalkan? I Dasar sungai menjadi dalam II Hutan sekunder tumbuh III Hakisan tanih yang giat IV Banjir kerap berlaku A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 50. Apakah kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuhtumbuhan dan hidupan liar? I Perubahan landskap II Tanih semakin berasid III Kepupusan spesies hidupan liar IV Hidupan liar kehilangan sumber makanan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 51. Bagaimanakah penebangan hutan boleh menyebabkan peningkatan suhu atmosfera? I Proses larut resap semakin aktif II Kandungan karbon dioksida meningkat III Kadar sejat peluh tumbuh-tumbuhan berkurangan V Pencemaran udara yang serius akibat pembakaran hutan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 52. Pilih pernyataan yang benar tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa hadapan. I Kekurangan hasil hutan yang berharga II Kepupusan pelbagai spesies tumbuhan III Menjejaskan kadar pembiakan hidupan liar IV Mengekalkan keaslian tumbuhan semula jadi A I, II dan III B I, II dan IV
12

C I, III dan IV D II, III dan IV 53.

Apakah kesan projek tersebut terhadap alam sekitar? I Kawasan hutan ditenggelami air II Hakisan tanah meningkat III Habitat haiwan musnah IV Spesies bernilai pupus A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 54.

Senarai di atas merupakan kesan alam sekitar yang disebabkan oleh A penebangan hutan paya air masin B penggondolan hutan di tanah tinggi C pembinaan terusan di kawasan sawah D pembinaan kilang di kawasan bandar 55. Bagaimanakah kegiatan penebangan hutan boleh meningkatkan suhu udara? I Proses larut resap giat berlaku II Banjir lumpur berlaku III Kandungan karbon dioksida meningkat IV Proses transpirasi berkurangan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

13

Jawapan Unit 15
QUESTION NO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QUESTION NO: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ANSWER: A C B A C B C C B C ANSWER: B C D C B A D A B B QUESTION NO: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 QUESTION NO: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ANSWER: C B D C C C C A B B ANSWER: D A C A B B B B D C QUESTION NO: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 QUESTION NO: 51 52 53 54 55 ANSWER: C A D C B A A C C A ANSWER: B A C B C

14

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.