SISTEM PERSEKITARAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER

Menurut Bronfenbrenner, persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem, iaitu : a) Mikrosistem

Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara dan menghabiskan paling banyak masa. Contohnya interaksi kanakkanak di dalam keluarga iaitu dengan ibu bapa dan adik beradik. Interaksi antara rakan, jiran serta guru terlibat dalam proses perkembangan kanak-kanak. Keluarga terutamanya ibu bapa merupakan agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak itu dan sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan kehidupan seorang kanak-kanak, mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah laku kanak-kanak. Sebagai contoh, kajian di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti penglibatan ibu bapa secara aktif mempunyai kesan langsung ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak (Mac Naughtori, 2005). Seorang ahli antropologi, George Peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung, mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Goode, hal. 326). Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosio-ekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seorang kanak-kanak. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak ini tidak lagi menghormati mereka. Dalam kajian yang Iain pula, Ting (2005) mendapati tahap penglibatan ibu bapa luar bandar berada pada tahap yang rendah. Tidak hairan jika sebelum ini Berger (1995) melalui kajiannya menyatakan wujudnya kepelbagaian model peranan ibu bapa untuk membantu proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah.

Misalnya dalam sesetengah masyarakat. kaum lelaki . Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka. memahami dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka. kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di tempat-tempat membeli belah secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. d) Makrosistem Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh normanorma. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Di sesetengah negara pula.Maka jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk sahsiah anak-anak. Keadaan pengurusan. pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. Maksudnya di sini. persekitaran sekolah ±pasar raya. c) Eksosistem Eksosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. b) Mesosistem Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock. Ibu bapa haruslah membimbing. nilai dan amalan masyarakat. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. 2008).

memuat turun maklumat melalui internet dan sebagainya.diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting berbanding kaum perempuan. kanak-kanak pada dewasa ini lebih berfokus kepada permainan berteknologi selaras dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan internet. Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu. Namun begitu. Oleh hal yang demikian. gasing dan sebagainya. mereka mengganggap pendidikan tidak penting kepada anak perempuan kerana tugas wanita hanyalah di dapur sahaja. Selain itu. mereka hanya bermain permainan yang bersumberkan alam sekitar seperti wau. Hal ini kerana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan kaum lelaki. e) Kronosistem Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. Bagi ibu bapa yang masih lagi berada dalam pemikiran konservatif. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke hadapan serta berpandangan jauh. setiap benda terdapat juga kesan negatifnya iaitu kanak-kanak tidak bergaul dengan masyarakat luar kerana hidupnya adalah bersama komputer. anasir-anasir negatif juga semakin meningkat andainya pembangunan sesebuah negara semakin maju. Misalnya. pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan kanak-kanak dari banyak aspek. .

Jadi guru bertindak sebagai pembimbing dan penasihat kepada murid-murid. Jika murid tersebut berada dalam keadaan yang tidak sedia. makrosistem dan kronosistem. pengetahuan dan pengalaman murid dapat meningkatkan tahap perkembangan mereka di dalam pelajaran. namun berperanan sebagai pembimbing kepada murid-murid semasa di sekolah. . mereka perlu tahu tahap perkembangan setiap anak murid mereka. Bronfenbrenner menyatakan persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem.Implikasi Teori Ekologi Brenfenbrenner dalam Proses Pembelajaran Kanak-kanak. eksosistem. Tugas guru bukan sahaja mengajar semata-mata. Guru juga mestilah peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid sebelum memulakan pengajaran. Murid-murid banyak menghabiskan masa bersama guru semasa di sekolah. Jadi pemilihan aktiviti pengajaran yang sesuai dengan minat. Kelima-lima sistem persekitaran tersebut memberikan implikasi kepada guru dalam menyediakan diri dengan selengkapnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai seorang guru. mesosistem. maka objektif pembelajaran yang ingin disamapaikan oleh guru pada hari itu tidak akan tercapai.

Implikasi pendidikan dari aspek persekitaran mesosistem pula ialah guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid-murid mereka. akhirnya mereka akan pergi ke dapur juga. Kononnya anak lelakilah yang akan bakal menjadi pemimpin keluarga dan mempunyai tanggungjawab yang besar. murid yang pasif akan mempengaruhi penyediaan aktiviti guru semasa di dalam pengajaran di kelas. Mereka menganggap bahawa walaupun anak perempuan mereka berpelajaran tinggi sehingga ke menara gading. Sebagai contoh. Jika murid melihat seseorang guru itu merokok di dalam kelas. Hal ini kerana. Misalnya. pengalaman seseorang individu akan mempengaruhi individu yang lain. Hal ini kerana perkembangan kanak-kanak adalah berbeza di dalam sesebuah kelas. . Oleh itu guru berperanan penting dalam membentuk akhlak murid-murid semasa di sekolah dengan menerapkan unsur-unsur rohani di dalam P&P . mereka lebih mementingkan pembelajaran anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. kepercayaan seperti inilah yang perlu dihapuskan dari pemikiran murid-murid agar mereka tahu kepentingan pelajaran dalam kehidupan dengan menerangkan bahawa taraf perempuan adalah sama dengan lelaki dalam mendapat pendidikan. Dari aspek persekitaran eksosistem pula. Guru bukan sahaja perlu memfokuskan penyediaan aktiviti kepada murid yang aktif sahaja. Sebagai contoh. Guru perlulah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran semasa P&P untuk menarik minat murid untuk belajar. Jadi. namun perlu menyediakan aktiviti yang sesuai untuk murid yang pasif. maka mereka akan terikut-ikut perangai guru tersebut semasa di rumah. Jadi guru berperanan penting dalam menjelaskan dan membetulkan fahaman-fahaman yang salah kepada murid-murid agar mereka memahami konsep yang sebenar tentang sesuatu perkara. Aspek persekitaran makrosistem pula menyatakan perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma dan amalan masyarakat. muridmurid akan mudah terpengaruh dengan apa yang diberitahu oleh guru. Guru perlulah sentiasa memberi nasihat yang baik kepada muridmurid agar menjadi orang yang berguna kelak. kepercayaan ibu bapa yang sudah lapuk terhadap anak mereka juga menjadi sebab terhadap kemunduran pelajaran anak-anak mereka.

Melalui teknologi yang semakin canggih ini. murid-murid sekolah rendah juga sudah pandai menggunakan kemudahan internet tanpa kawalan dari ibu bapa khususnya di kawasan bandar. Oleh itu.Dewasa ini. media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat. Kanak-kanak mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku di seleliling mereka. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat yang banyak memaparkan adegan ganas menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang mereka tonton dari video cakera padat dan sesetengah program televisyen. Konsep asas ekologikal . guru bertanggungjawab dalam membimbing murid-murid dengan memberi panduan dan tunjuk ajar yang betul supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara negetif yang semakin menular kini.

Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga.Jadual 1 akanmenerangkan tentang konsep-konsep tersebut: Konsep Sistem Umum Konsep Ekologi Manusia Konsep Ekologi Keluarga Sistem Elemen/Objek Ciri Perhubungan Persekitaran Maklumat/informasi Tenaga Bahan Ruang Masa Homeostasis Maklumbalas Sempadan Ekosistem manusia Organisma/individu Persekitaran Interaksi Pola Salingbergantungan Persepsi Organisasi Kepelbagaian Adaptasi Teknologi Kefungsian Holism Limitasi Niche Ekosistem keluarga Keluarga Sumber Keperluan Nilai Matlamat Pengadilan Pembuatan keputusan Komunikasi Pembangunan manusia Personaliti .Teori Ekologi Manusia menggunapakai konsep-konsep asas daripada 3 komponen besarkonsep dalam teori Sistem Umum.

haiwan. biologikal. 1993) ‡ Persekitaran semulajadi/bio-fizikal terdiri daripada sumber bumi yang asli seperti tanah. sosial. Bab 3 mukasurat 37 hingga 54 untuk membantu anda memahami topik ini dengan lebih jelas. fosil.Ini termasuk persekitaran semulajadi atau bio-fizikal. Persekitaran merupakan konteks tingkahlaku dan perkembangan manusia. masa.Kesejahteraan Kualiti kehidupan manusia Jadual 1: Konsep Sistem Umum. ekonomi. air. M. Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga # Sila baca "Individual & family systems in their environment" oleh Bristor. politik. tumbuhan.3 Persekitaran Persekitaran terdiri daripada keseluruhan aspek fizikal. W.Persekitaran boleh diklasifikasikan menurut sumber yang ada di dalamnya. 2. estetik dan struktur yang terdapat di sekeliling manusia. mineral dan lain-lain ‡ . 8 PEMBANGUNAN MANUSIA persekitaran sosio-budaya dan persekitaran teknologi-binaan manusia (Bubolz & Sontag.

rekreasi atau kumpulan simbolik. tetapi peristiwa yang berlaku di dalam persekitaran ini mempengaruhi sistem individu dan keluarga. Sistem-ekso: Sistem-ekso merujuk kepada keadaan yang tidak melibatkan individu secara langsung. sistem-mesonya terdiri daripada hubungan antara rumah. makrodan krono.Sebagai contoh. politik. agama. ekso.Sebagai contoh. sistem-meso bagi seorang dewasa ialah hubungan antara keluarga. manakala makro pula merujuk kepada saiz persekitaran yang besar. .Beliau membahagikanpersekitaran ekologikal tersebut kepada 5 sistem iaitu sistem-mikro. ekonomi.Sebagai contoh. bangunan serta sistem jalanraya. sekolah dan jiran.Mikro merujuk kepada saiz persekitaran yang kecil. sistem-mikro bagi kanak-kanak sekolah rendah ialah persekitaran rumah dan bilik darjahnya. persekitaran yang disarankan oleh Bubolz & Sontag (1990) boleh digambarkan seperti berikut: Rajah 2: Ekosistem Keluarga Cuba anda senaraikan contoh lain bagi setiap persekitaran berikut: Persekitaran semulajadi/bio-fizikal :__________________________________________ Persekitaran sosiobudaya:__________________________________________________ Persekitaran teknologi-binaan manusia:________________________________________ Persekitaran boleh juga diklasifikasikan kepada persekitaran mikro dan makro. sistem hidroelektrik. Sistem-mikro: Persekitaran yang paling hampir dengan individu. jambatan.Sistem-sistem ini saling terangkum antara satu sama lain dengan persekitaranyang paling dalam atau dekat sebagai tempat di mana individu itu berkembang.Klasifikasi ini adalah berdasarkan saiz persekitaran tersebut. kerja dan kehidupan sosial. sistem-ekso seorang pelajar sekolah termasuklah tempat kerja ibubapanya. Bronfenbrenner (1979) melihat persekitaran ekologikal manusia berdasarkan 9 PEMBANGUNAN MANUSIA hubungannya dengan konteks di mana individu itu berinteraksi.Persekitaran sosio-budaya terdiri daripada institusi sosial seperti persanakan (kinship). Sistem-meso: Merujuk kepada hubungan antara 2 atau lebih keadaan di mana individu yang berkembang itu berada dan bertingkahlaku secara aktif.Bagi seorang kanak-kanak pula. ‡ Persekitaran teknologi-binaan manusia termasuk rumah. Secara grafik. meso.

Sistem-makro: Persekitaran ini adalah abstrak dan merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi yangmendokong sesuatu budaya. sistem pendidikan dan keselamatan negara. . budaya. agama.Sebagai contoh. perspektif dunia.Elemen masa memainkan peranan penting dalam sistem ini. Sistem-krono: Sistem ini merujuk kepada pola peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu di sepanjang hayatnya. sistemperundangan.