Serial Aqidah Islamiyah (1

)

DINAMIKA AQIDAH ISLAM

Abdurrahman Al Baghdadi

‫مس ان‬ Press 1997

KATA PENGANTAR Aqidah Islam ialah menyaksikan dan meyakini kalimah “laa ilaaha illalah Muhammad Rasulullah “ yang artinya : Tiada tuhan yang patut disembah dan ditaati selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah . Di atas kesaksian inilah didirikan Islam dengan segala aspeknya, termasuk amal-amal sholeh yang berupa ibadah dan taqarrub ( pendekatan diri kepada Allah swt ) . Bersabda Rasulullah saw : ‫، ب ُن ِي السلم على خمس : شهادة أن ل إله إل الله وأن محمدا ً رسول الله‬ ِ ُ ُ َ ٍ ‫. وإقام ِ الصلةِ ، وإيتاء الزكاةِ ، وصوم ِ رمضان ، وحج البت‬ ِ ّ ِ tuhan Islam itu dibangun atas lima perkara : Syahadat bahwa tiada

selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, medirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan (ibadah) haji dan berpuasa (shaum di bulan) Ramadhan ( HSR Ahmad, Bukhari, Muslim, Turmidzi dan Nasa’i ) . Lima perkara di atas merupakan dasar Islam “ Arkanul Islam “ . Status- nya sebagai dasar Islam karena lima perkara tersebut mencakup segi aqidah dan amal sholeh yang dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Namun, ini bukan berarti bahwa Islam hanya terbatas pada lima pilar/dasar tersebut, yakni pada masalah-masalah aqidah dan ibadah saja; melainkan men- cakup seluruh aspek kehiddupan, seperti mu’amalaat ( hubungan antara sesama masyarakat dan antara negara dan rakyat ), math’umaat ( makanan dan minuman ), malbusaat ( pakaian dan perhiasan ), ‘uqubaat ( hukuman terhadap pelanggaran dan kejahatan ), bayyinaat ( pembuktian perkara di dalam pengadilan ) dan akhlak ( budi pekerti ) . Atas dasar inilah, maka Aqidah Islam telah menjadi asas bagi segala sesuatu: asas bagi kehidupan individu dan masyarakat, asas bagi negara, asas bagi hukum dan undang-undang, asas bagi partai-partai politik, asas bagi lembaga-lembaga pendidikan (sekolah-sekolah negeri dan swasta ), dan asas bagi sains dan ilmu pengetahuan . Aqidah Islam memang aqidah yang sederhana ( mudah dicernak ), tidak berbelit, lugas dan sesuai dengan fitrah manusia. berbelit, Selain itu aqidah Islam ada-lah aqidah yang agung dan mulia, karena ia berasal dari Allah SWT. yakni dari Wahyu ( Al-Qur’an dan Hadits mutawatir ). Maka Aqidah Islam telah dibangun diatas bukti-

bukti yang nyata dan hujjah-hujjah yang tak terpatahkan. Oleh Karena itu, seluruh bangsa Arab di masa Nabi telah menganutnya, sehingga jumlahnya mencapai lebih dari sepuluh juta orang. Sekarang jumlah kaum muslimin mencapai 1 1/4 miliar . Setiap muslim mengakui Rasulullah saw sebagai suri teladan yang baik. Di tangannya telah lahir generasi sahabat yang tangguh dalam beraqidah, tangkas, cerdas, terampil dan kuat dalam tangkas, memegang syari’at. Merekalah yang telah mewarisi agama ini (Islam) dan menyebarkannya kepada segenap umat manusia. menyebarkannya Shahabat Rasulullah tidak pernah mengarang buku yang khusus membahas tentang aqidah. Sebab, Al Quran sebagai wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul telah menguraikan Aqidah Islamiyah secara mendetail, bahkan mencukupi seluruh kebutuhan Rohani dan peraturan hidup mereka. Al Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai wahyu Allah SWT telah merangsang tumbuhnya putra-putra kaum Muslimin di masa lampau sehingga mereka mampu berijti-had, menggali dan menciptakan sistematika pengkajian Islam dan medote pe-mikiran atau cara pemahaman yang Islami. Ketangguhan umat dalam menghadapi tantangan zaman memang senantiasa teruji, yaitu sampai sejauh mana ia mampu memang menampilkan Islam dalam bentuknya yang tangguh dan tinggi. Generasi terdahulu telah membuktikannya. Tetapi kini....? Bagaimanapun juga Islam harus difahami sebagaimana adanya, yaitu sebagai sebuah sistem kehidupan yang mengatur segala urusan hidup manusia, dengan aqidah Islam sebagai basis bagi berdirinya bangunan umat , masyarakat dan negara . Memang aqidah Islam yang memiliki lebih dari 60 cabang. Ia tentu saja sangat memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, apa yang tercantum dalam buku ini adalah merupakan fondasi merupakan dasar bagi aqidah Islam yang sesungguhnya telah diketahui oleh setiap Muslim meskipun mereka belum mengetahui dalil-dalilnya. mengetahui Nanti pada kesempatan lain, insya Allaah, akan disusun Allaah, bagian kedua dari "Serial Aqidah Islamiyah" ini, yaitu masalah Islamiyah" "Qadla' dan Qadar". Pada serial-serial selanjutnya akan dibahas berbagai masalah-masalah aqidah lainnya, seperti “Al-Qadar “ ( takdir ) , “ “Al-Qadar Al-Huda Wa ad-Dhalalah “ ( Pe-tunjuk dan Sesat ), “ Al-Rizq “ ( Rizki ), “ Al-Ajal “ ( Mati karena habis umur) , dan lain sebagainya dengan uraian yang dapat menjadikan aqidah umat Islam ini kokoh dan dinamis kembali. Hanya kepada Allaah SWT jua kita serahkan segalanya. Baghdadi 1418H Abdurrahman Al1 Rabi’ul Awal 5 Juli 1997 M

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI MUKADIMAH (i) ( ) ( ) ( ) ( ) KRITERIA AQIDAH ISLAMIYAH DINAMIKA AQIDAH iSLAMIYAH IMAN KEPADA ALLAH SWT FONDASI UTAMA AQIDAH ISLAM ( ) IMAN KEPADA MALAIKAT ( ) ( ) ( ) ( ) IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH IMAN KEPADA KEPADA PARA NABI DAN RASUL IMAN KEPADA AL-WAHYU DAN SYARI’AT ISLAM .

IMAN KEPADA HARI KIAMAT MUKADIMAH Tak ada seorangpun yang mengingkari bahwa masalah akidah adalah masalah pokok (asal) dalam Islam. Dialah yang menguasai pikiran dan “irodat” (kehendak) manusia. berbuat dan menjalankan segenap aspek menjalankan tingkahlaku manusia. Sebaliknya orang yang mengerjakan sesuatu tanpa berdasarkan akidah. sebagaimana yang dikehendaki oleh akidah tersebut. maka ia akan bekerja dengan penuh semangat dan sungsungguh-sungguh. Oleh karena itu tiap bangsa mempunyai akidah yang telah dipilih sebagai anutan. untuk dilaksanakan anutan. Karenanya orang yang bekerja atas dasar akidah. Bahkan dalam semua bentuk " mabda “ (ideologi) dan agama di dunia. Dia pula “irodat” yang membuat garis pemi-sah bagi jalan pikiran manusia serta mendorong penganutnya agar berusaha. tak perduli apakah akidah itu benar atau salah. Pengertian Akidah . Segala usaha dan daya upaya manusia selalu terpaut dengan akidah itu. akidah menjadi landasan berfikir. maka ia selalu diliputi oleh rasa lemah dan lesu.

Sedangkan maksud kepastian dalam pembuktian ialah bahwa nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menunjukkan makna yang pasti dan ia tidak mungkin menerima "ta'wil" (interpretasi). mengeluarkan taqlid. beliau memberikan keterangan: dalil". "ia menjadi pemisah. Hasbi Ash Shiddiqy berkata2): "Iman ialah kepercayaan yang kuat. Dengan demikian. beliau memberikan penjelasan sebagai berikut 2) : kenyataan". Tentang keterangan mengenai iman "yang sesuai dengan "yang kenyataan". tidak dipengaruhi oleh syak (ragu-ragu) atau wahan (persangkaan yang tidak beralasan) ataupun dzon (persangkaan yang mempunyai alasan kuat). Mengenai dalil akidah. Oleh karena itu. padanya". yaitu iman "yang "yang dikuatkan dengan dalil". Juga mengenai dalil naqli (yang dinukilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul) adalah sesuatu yang dapat mendatangkan keyakinan dan mengukuhkan akidah. para ulama telah sepakat bahwa keterangan yang berasal dari akal (dalil aqli) yang benar dan (dalil aqli) sesuai dengan kenyataan adalah sesuatu yang dapat melahirkan melahirkan keyakinan dan menciptakn keimanan yang dibutuhkan. mengikuti dalil". dalil". yang mengikuti orang lain tanpa dalil". Sedangkan keterangan mengenai syarat kedua. i'tiqad atau akidah ialah: "Iman yang sesuai dengan kenyataan dan ia dikuatkan dengan dalil". asalnya (cara datangnya) ialah bahwa ketetapan datangnya adalah dari Allah atau dari Rasulullah saw dan tidak ada keraguan sedikitpun terhadapnya. benar". "mengimani sesuatu yang sama sekali tidak benar".Aqidah menurut ketentuan bahasa (Arab) ialah 1): "sesuatu yang dipegang teguh dan ia terhunjam kuat di "sesuatu dalam lubuk jiwa dan tak dapat (mudah) beralih dari padanya". kita bisa simpulkan bahwa segala bentuk bentuk . TM. Mengenai keterangan tentang ta'rif akidah ini. kuat). maka ia bisa menghasilkan keyakinan dan dapat dipakai untuk menetapkan akidah 3). jika dalil nakli berada dalam ta'wil" kondisi seperti itu. Menurut istilah ulama. Prof. bila dalil tersebut pasti asalnya (qath'i) dan (qath'i) pasti pula dalam berbagai pembuktiannya. Maksud kepastian pembuktiannya.

Dalam masalah ini. Ahlus-Sunnah dan lain-lain dalam bidang akidah adalah perbedaan pendapat yang tidak sampai menyesatkan (mengeluar(mengeluarkan dari iman). maka ia ulama. Kitab-kitab tersebut di samping membicarakan tentang keberadaan Allah dan keesaankeesaanNya. ia juga membicarakan berbagai persoalan tentang melihat dzat Allah dengan penglihatan (mata). Jabariyyah. merupakan akidah yang tidak diwajibkan oleh agama kepada kita untuk menganutnya. Jabariyyah. syara' tidak menerima ijtihad dalam masalah akidah. Ijtihad di dalam syara' hanya terbatas dalam bidang hukum (syariat). Persoalan seperti itu banyak ditemukan di dalam kitab-kitab tauhid. dan lain-lainnya. Mu'tazilah. keimanan kepada para Rasul dan hari ke-mudian. Dilarang Berijtihad dalam Masalah Aqidah Sejarah Ilmu Tauhid /Kalam.kepercayaan yang tidak datang melalui jalan yang pasti. den-gan harapan ia bermuara kepada akidah yang disepakati yang sesuai dengan pandangannya. atau yang datang melalui jalan yang pasti tetapi masih meng andung berbagai sangkaan (kemungkinan) dalam keterangannya sehingga menimbulkan perselisihan pendapat antara para ulama. yakni ketika muncul banyak golongan. seperti Mu'tazilah. hingga turunnya Isa Al Masih as. penanggung dosa besar dan apa yang terjadi di akhir zaman mulai dari permunculan Al-Mahdi. persoalan akidah merupakan arena ijtihad bagi para ulama yang masing-masing bisa mengemukakan pendapatnya dan menampilkan alasan-alasan yang mendasari menampilkan pendapatnya berdasarkan pandangannya. Murji'ah. dan bahwasanya perbedaan pendapat dalam masalah akidah sama dengan perbedaan dalam hal "furu'iyyah" "furu'iyyah" ). Sebab. Ia merupakan garis pemisah yang tegas antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman4 ). Rasulullah saw Rasulullah . Masih Ad-Dajjal. Murji'ah. tambahan sifat-sifat atas dzat-Nya. Ada yang berpendapat bahwa perselisihan pendapat antar golongan ulama Muslim. pendapat dan mazhab di golongan. di samping akidah-akidah yang telah diwajibkan Allah kepada kita untuk mempercayainya. memaparkan bahwa hal ini merupakan persoalan-persoalan yang menyeret manusia untuk meneliti bidang akidahnya. Karena itu. dalam ilmu kalam. kitab-kitab tauhid telah memaparkan apa-apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama tersebut dan apa-apa yang mereka perselisihkan. 5 Pendapat seperti itu tidak benar.

dan ia bisa tersesat (keluar dari Islam). Bahkan sebaliknya. maka orang yang berijtihad dalam berijtihad bidang akidah kalau ia salah maka ia tidak mendapat pahala dan mendapat alasannya tidak diterima. Tidak ada satu nashpun yang menunjukkan adanya ijtihad dalam bidang akidah. Mereka mengatakan: "Tidak ada taqdir". Muadz bin Jabbal. Begitu pula mengatakan: taqdir". Dari nash tersebut dapat dipahami. Mereka mencoba menentukan pendapatnya sendiri. Begitu pula dengan masalah "khalqul Qur'an". “dzat sifat Allah“ . Walaupun . Sebab. padahal dalam masalah tersebut tidak terdapat sebuah nash pun yang menjelaskannya?" Imam Ar Ramli menjawab: "Tidak boleh. dalil-dalil yang qath'i dalam Al-Qur'an melarang ijtihad dalam akidah serta melarang menentukan akidah atas dasar persangkaan. Kesesatan yang terjadi dan menimpa mereka Musyabbihah). maka ia dapat satu pahala" (HR Bukhari no. Persia dan Hindu. golongan sesat lainnya yang menolak sifat-sifat Allah atau lainnya golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk (Almenyerupakan (AlMusyabbihah).membenarkan ijtihad Sa'ad bin Muadz dan Amr bin Al-Ash. diperhatikan sabda beliau: "Apabila seorang hakim (qadli) berijtihad (memutuskan perkara) dan ijtihadnya benar maka ia dapat dua pahala. Imam Shamsuddin Ar Ramli Asy Syafi'i dalam fatwanya telah melarang ijtihad dalam masalah aqidah. perlu Jabbal. Ketika pada suatu kesempatan kepada beliau diajukan sebuah pertanyaan: "Bolehkah seseorang mujtahid berijtihad dalam masalah-masalah ushluddin (aqidah). sebagaimana yang akan diterangkan pada bagian berikutnya. Oleh karena itu. Dalam hal ini. Al-Ash. Abdullah bin Mas'ud. hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan masalah ushuluddin" 6). 7352). Jumhur ulama dalam masalah yang sama dengan di atas. Jika ia memutuskan perkara atas dasar ijtihad tetapi ijtihadnya salah. “ qadla' dan qadar “ atau yang lain-lain. disebabkan karena mereka berusaha berijtihad dalam bidang akidah. telah menentang pendapat Imam Al Jahizh dan Abdullah Al Anbary yang mem-benarkan ijtihad mujtahidin dalam masalah ushuluddin (akidah) 7) Bertolak dari fakta tersebut. Contoh paling populer adalah apa yang dilakukan oleh faham Qadariyyah yang melakukan ijtihad. semua itu Allah“ telah muncul setelah kaum Muslimin berijtihad dalam aqidah dan setelah mereka mengkaji filsafat-filsafat Yunani. Ia berdosa kalau apa yang dilakukannya salah. Mas'ud. bahwa ijtihad hanyalah hanyalah dalam bidang penentuan hukum (syariat) dan pengadilan . “dzat dan "khalqul Qur'an".

Persyaratan Dalil-dalil Aqidah Di samping dilarang berijtihad dalam bidang akidah. Kesimpulan ini ditinjau dari ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang mengikuti “dzon “ (persangkaan) dalam beriman. Jadi akidah hanya didasarkan pada dalil yang sifatnya "koth'i tsubut" (pasti sumbernya) dan "koth'i dilalah" (pasti tsubut" "koth'i dilalah" (pasti pengertiannya) yang tak dapat dita'wilkan dan difahami dengan arti yang lain. Dan ayat-ayat “sulthan” "burhan" Al-Quran ini adalah "qoth'iyyatuddilalah" (yakni mempunyai arti "qoth'iyyatuddilalah" yang jelas dan pasti). Allah SWT telah berfirman tentang penolakan orang. ربهم الهدى‬ "Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu ada-adakan.tanpa “dzon adanya “sulthan” atau "burhan" (bukti yang pasti). Uzza. (sedangkan) Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan apapun untuk (menyem .orang kafir terhadap iman kepada Hari Kiamat: ‫وما خلقنا السماء والرض وما بينهما باطل ً ذلك ظن الذين كفروا‬ ‫. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. yaitu memiliki dalil yang berasal dari "ayat muhkamat" dan atau "hadits "ayat muhkamat" "hadits mutawatir". Manath: ‫إن هي إل ّ أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من‬ ‫سلطان إن يتبعون إل ّ الظن وما تهوى النفس ولقد جاءهم من‬ ‫. antara lain adalah sebagai berikut: 1. mutawatir". Sedangkan yang menunjukkan bahwa akidah itu hanya dapat diambil dari nash-nash Al-Qur'an dan hadits mutawatir yang pasti sumbernya dan jelas pengertiannya. tetapi pengambilan nash-nash tersebut dilakukan mereka dengan jalan menta'wilkan sekehendak hati menta'wilkan sekedar untuk memper-kuat pendapatnya sendiri. misalnya dalil tersebut berasal dari "ayat "ayat mutasyabihat" atau "hadits ahad". Juga telah disepakati bahwa mutasyabihat" "hadits ahad". فويل للذين كفروا من النار‬ "Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Maka celakalah orang-orang kafir itu ( yang tidak ber-iman kepada kebangkitan dari kubur sesudah mati ). 2. Allah SWT berfirman tentang berhala-berhala kaum Musyrikin Musyrikin seperti Lata.banyak di antara mereka menggunakan nash-nash Al-Qur'an sebagai hujjah dan dalil. untuk menentukan hukum akidah wajib memiliki dalil qoth'i. (Dan) karena (kelakuannya itu) mereka akan masuk neraka" (QS Shaad 27). syara' juga melarang kaum Muslimin menggunakan dalil dzonny dalam pembahasan akidah.

Allah berfirman : ‫إن الذين كفروا ليسمون الملئكة تسمية النثى وما لهم به من‬ ّ ّ ُ ً ‫. )" 5. Mengenai perselisihan yang terjadi antara ahli kitab tentang kematian Al Masih. mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. إل ّ الظن وإن هم إل ّ يخرصون‬ ُ ُ ّ "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang (kafir) yang di muka bumi ini. Mereka mempunyai tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang hal itu. الظن وما قتلوه يقينا‬ ّ "Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang (pem-bunuhan) Isa. Terhadap orang-orang Musyrikin yang menamakan malaikat dengan nama perempuan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. pastilah mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak (pula) yakin belaka. kecuali mengikuti persangkaan belaka. Allah SWT berfirman : ّ ‫وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم ٍ إل ّ اتباع‬ ّ ِ ّ ً ‫. علمم ٍ إن يتبعون إل ّ الظن وإن الظن ل يغني من الحق شيئا‬ ّ ُ ّ ّ "Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman "Sesungguhnya kepada kehidupan akhirat. kebenaran" 4. Padahal persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran" (QS An Najm 27-28). Allah SWT juga melarang mengikuti agama-agama dan keperkepercayaan orang-orang kafir di seluruh dunia berda sarkan firmanNya: firmanNya: ّ ُ ‫وإن تطع أكثر من في الرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون‬ ُ ‫.Nisaa 157). bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa" (QS An. mereka" 3. Meskipun sebab-sebab nuzulnya dzon” ditujukan kepada orang-orang kafi. Isa" Dari uraian tersebut. tetapi perlu diingat bahwa . Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka" (QS An-Najm 23). Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sang kaansangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawanafsu mereka. dan mereka tidak lain hanyalah berdusta ( terhadap Allah )" (QS Al-An'am 116). sekaligus menunjukkan adanya larangan mengikuti sesuatu yang sifatnya “dzon” dalam masalah akidah. benar-benar ragu tentang (siapa) yang dibunuh itu. jelas sekali bahwa semua ayat-ayat yang dikutip di atas terkait erat dengan masalah aqi dah.bah)Nya.

Sedangkan sunnah masyhurah (hadits (hadits masyhur) adalah hadits yang tidak sampai derajat mutawatir. tetapi pengertiannya harus didasarkan kepada pengertiannya umumnya lafaz. satu dalil Bagi kaum Muslimin. baik hal itu berupa "dzonny tsubuts" maupun "dzonny dilalah". "dzonny tsubuts" "dzonny dilalah". tak seorangpun ragu bahwa ayat-ayat AlQur'an datangnya dari Allah. sehingga ada alternatif bagi manusia untuk memilih salah satu diantara yang dianggapnya mendekati mendekati kebenaran. menolaknya". walaupun menurut ulamakeraguan). Kecuali sunnah mutawatir. maka tidak sah dipakai sebagai (akidah)". sebab hadits ini diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang mustahil sepakat berdusta. Itulah sebabnya mengapa ia tidak boleh digunakan sebagai dalil atau hujjah dalam masalah akidah. dua atau lebih dari shahabat. sesuai dengan kaidah syara' yang mengatakan: ‫العبرة ُ بعموم ِ اللفظ ل ب ِخصوص السبب‬ ُ ِ ِ "Yang menjadi perhatian (dalam masalah hukun /tasyri') adalah umumnya lafadz. Atau juga "Penyebab seseorang menjadi ragu serta Penyebab " mendorongnya untuk memilih alternatif dan itu tidak pasti mendorongnya benarnya". tidak pernah memberikan kepastian. masyhur) contoh yang lain tentang hal ini adalah hadits ahad yang diriwayatkan oleh seorang. hadits mutawatir adalah pasti sumbernya dari Rasul saw.makna suatu ayat tidak menjadi sempit karena sebab-sebab turunnya ayat. maka tidak ada jalan lain kecuali mempercayai atau menolaknya". Kedua macam hadits tersebut tidak sampai menunjukkan kepastian bahwa sumbernya adalah dari Rasul saw (masih ada unsur keraguan). dzon adalah sesuatu yang mengandung lebih dari satu kemungkinan. Karena itu. sebabnya" Seputar Dalil Dzhonny dan Hadits Ahad Makna Dzhon menurut arti bahasa adalah 9): "Keraguan yang timbul di antara dua alternatif. ulama madzhab Hanafiyyah. Oleh karena itu. bukan kekhususan sebabnya" 8). (akidah)". Oleh karena itu sesuatu yang sifatnya dzon. hadits masyhur disebut hadits . namun ia tidak sampai derajat mutawa tir. Tetapi tidak demikian halnya dengan Sunnah Rasul. Para ulama ushuluddin menyatakan: "Sesuatu yang mengandung lebih dari kemungkinan. benarnya".

Abdullah at-Turki dari ulama khalaf. Ibnu Ash-Shalah. Tetapi jumhur ulama ushul menetapkan bahwa hadits ahad menunjukkan hal yang dzhon (persangkaan). Salam. Sebab. Asnawy. Muhammad Abduh. Al-Harits al-Muhasiby dan Sijistani. Sijistani. Allah sendiri membolehkan berbagai persangkaan itu. fiqih dan hadits. Syafi'i. Tetapi hadits ahad tidak bisa dipakai dalam bidang aqoid (akidah). tetapi hanya terbatas dalam masalah amaliah. Ulama ahli hadits misalnya. Ibnu Hazem al-Andalusi. sebagian besar ulama ahli hadits berpendapat bahwa hadits ahad menunjukkan ilmu yang kath'i dan harus diterima di bidang akidah serta harus diamalkan dalam segala bidang. seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany. al-Khatib al-Baghdady. namun demikian ia wajib diamalkan setelah diakui tingkat keshahihannya. Imam Abu Malik. Sayyid Quthub. Al-Qasimy. menurut salah satu riwayat dari dua pendapat beliau--. Ibnu Abdis Salam. orang yang menolaknya tidaklah dikafirkan10). Abu Daud AsAl-Asqalany. Dr Mahmud Thahhan. karena ia tidak bisa mendatangkan keyakinan. Dalam hal ini kita mengikuti pendapat kedua yang mengatakan bahwa hadits Ahad tidak dapat menghasilkan keyakinan. melainkan hanya persan-gkaan belaka. al-Andalusi. Abduh. dan Al-Qasimy.mutawatir yang qoth'i tsubut yang tingkatannya dekat keyakinan. yakni cabang- . Karena itu. Ibnu Abdil Barry dari ulama salaf. Asnawy. Quthub. Imam Al-Bazdlawy mengatakan: "Selama hadits Ahad tidak menghasilkan pengetahuan "Selama yang dapat meyakinkan seseorang. Imam Syafi'i. An-Nawawy. maka yang dihasilkannya hanya berupa sangkaan. An-Nawawy. Demikianlah pendapat para ahli ilmu ushul. masalah akidah haruslah dibina di atas pengetahuan yang betul-betul diyakini. Juga Imam al-Ghazaly. dan lain-lain. Ash-Shalah. al-Bazdawy. dan Imam Ahmad bin Hambal -Hanifah. Hanifah. alal-Ghazaly. walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama hadits dan ulama ushul fiqih tentang kedudukan hadits ter-sebut. Tentang permasalahan hadits ahad. yang di antaranya terdapat empat orang Imam yang masyhur. Thahhan. yaitu Imam Malik. al-Bazdawy. maka ia tidak bisa dijadikan dalil terhadap hal-hal yang bertalian dengan terhadap persoalan akidah. amalan" Juga Imam Al-Asnawy berkata11): "Pada dasarnya jika riwayat hadits ahad mendatangkan "Pada sesuatu. tingkatannya Tetapi dalam hal ini. hadits Ahad hanya bisa dijadikan alasan (hujjah) bagi hal-hal yang berhubungan dengan amalan" 11). Dr.

dan pada binatang-binatang "Dan melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tandatanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini" (QS. Almeyakini" Jaatsiyah 4). (burhan) Berkenaan dengan itu. Kaidah ini diambil berdasarkan dalil yang telah dijelaskan di atas serta berdasarkan pula pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kaum Muslimin untuk menetapkan keimanan mereka hanya dengan keyakinan. "Dan pada penciptaan kamu. Atas dasar inilah. Semua itu menunjukkan bahwa iman yang dituntut oleh Allah adalah iman yang yakin. menunaikan "(yaitu) zakat dan mereka yakin adanya negeri akhirat" (QS. Oleh karena itu. pembenaran (tashdiq) yang pasti (jazim) (tashdiq) (jazim) dan muncul dari dalil (burhan) yang kath'i. Lukman akhirat" 4). Demikianlah kita dapatkan perkataan-perkataan para ahli ilmu kalam dan ushuluddin yang bersepakat mengatakan bahwa hadits Ahad tidak bisa menghasilkan keyakinan. Al-Maidah 50). para ulama yang ahli di bidang ushuluddin telah menentukan suatu kaidah dasar untuk akidah yaitu: ‫العقائد ل تؤخذ إل ّ عن يقين‬ َ "Bahwasanya akidah itu tidak boleh diterima kecuali dengan dalil yang menunjukkan keyakinan". yakin?" ‫الذين يقيمون الصلة ويؤتون الزكاة وهم بالخرة هم يوقنون‬ "(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat. bukan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan (ilmu) semata. seperti kaidah-kaidah pokok/dasar agama (ushuluddin) ". . Firman Allah: ‫أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ً لقوم ٍ يوقنون‬ َ "Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki. ia tidak bisa ditetapkan sebagai suatu dalil akidah.cabang agama (fiqih). penganutnya". dan "Apakah (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Imam Al-Ghazaly berkata12): "Iman adalah suatu pembenaran pasti yang tidak ada "Iman keraguan atau tidak ada perasaan bersalah yang dirasakan oleh penganutnya". keyakinan".

Muslim. Oleh karena itu. Tetapi perlu diingat di sini bahwa tidak diterimanya hadits ahad sebagai dalil akidah bukan berarti suatu pengingkaran terhadapnya. Sedangkan Syekh Mahmud Syalthout menyatakan14): "Iman adalah i'tiqad/pembenaran yang bersifat pasti dan "Iman sesuai den-gan kenyataan serta ia muncul dari dalil". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iman Al-Hakim. sehingga “dzhonny” kabar ahad atau kabar masyhur yang shohih namun belum sampai ke tingkat mutawatir. tetapi pembenaran itu harus bersifat pasti berdasarkan dalildalil yang mem-bentuk keyakinan. 80 persen atau bahkan 99 persen. khabar ahad yang shahih apalagi yang masyhur. dalil". memang tashdiq itu bertingkat-tingkat. 60 persen. Jadi masalah iman bukanlah sekedar pembenaran hati (tashdiqul kalbi). Para ulama dalam menganggapi hadits ahad mempunyai empat pendapat15): a. tetapi belum mencapai tingkatan iman. ketundukan". Sebab. Ia bolehboleh saja dipercayai (dibenarkan) sesuai dengan kekuatan kabar (riwayat) haditsnya.Juga. tidak boleh diingkari atau ditolak. Ada kaedah ushul untuk menyatakan hal tersebut: ‫عدم العتقاد ل يعني النكار ، وإنما يعني أن التصديق غير جازم‬ "Tiadanya i'tikad bukan berarti ingkar. tetapi "Tiadanya pembenarannya hanya tidak bersifat jazim (yang pasti) ". Sekitar Masalah Tashdiq dan I’tiqad Masalah tashdiq berbeda dengan masalah i'tiqad (iman). 70 persen. tidak boleh diingkari. tergantung kekuatan keshahihan hadits. adalah pembenaran seratus persen tanpa ada unsur keraguan sedikiutpun. Tashdiq adalah sekedar pembenaran. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.sangkaan belaka. Karenanya. sehingga tidak ada keraguan sedikitpun (misalnya ada unsur dzhon) dalam iman. Hadits shohih yang ahad menunjukkan yakin walaupun tidak . bisa 50 persen. Imam An-Nasafy berkata13): "(Iman adalah) pembenaran hati yang sampai pada batas "(Iman kepastian dan ketundukan". hadits yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah lebih kuat sanadnya dari Al-Hakim. Demikiam pula Daud. sanadnya lebih kuat dibandingkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. tashdiq dibenarkan berdasarkan dalildalil yang “dzhonny” yang berupa per.

Ibnu Abdil Barri dan lain-lain. Ini pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar. tetapi mereka hanya dipandang berdosa” 17). “Juga bagi orang-orang yang mengingkari hadits Ahad “Juga tidak boleh dikafirkan. Ini pendapat Ibnu Thahir AlMaqdisiy. Ijtihad mengandung alternatif. Inilah pendapat Ibnu Ash-Shalah. d. maka umat Islam pasti mengalami banyak perselisihan dan perpecahan. Akibat perang pemikiran dan kebudayaan (al-ghazwul fikri dan (al-ghazwul al-ghawu as. yang memungkinkan terjadinya perbedaan.tsaqafiy) yang dilancarkan Barat terhadap Islam tsaqafiy) dan kaum Muslimin. menjadi umat yang tinggi derajatnya.diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu Salam. orang yang tidak mengi'tikadkan hadits ahad (menjadikannya sebagai akidah) tidak dapat disalahkan apalagi dikafirkan atau dianggap sebagai golongan sesat. b. tetapi tidak ada alternatif dalam aqidah. semuanya meya-kinkan. Ibnu Nawawy. "Yang dikafirkan". Ia dibangun di atas landasan dan bukti-bukti yang jelas dan pasti kebenarannya. karena memang ada dalil-dalil dzonny yang mengandung beberapa penafsiran. berdosa” Demikanlah. aqidah Islam adalah aqidah yang tinggi dan mulia. c. memang berdampak besar yang menyebabkan . di antaranya Imam Nawawy. Al-Ghazaliy. Hadits shohih yang ahad tidak menunjukkan yakin. Aqidah semacam ini akan menjadikan kaum Muslimin tegak di atas dasar keyakinan. tak mampu dipatahkan oleh manusia manapun. Hadits ahad shohih yang dishohihan oleh Bukhari dan Muslim dan hadits shohih yang masyhur dan atau mursal menurut para imam. Apalagi jika persoalan aqidah ini kemudian dijadikan lapangan ijtihad. Padahal ijtihad hanyalah terjadi dalam lapangan hukum syari'at. Al-Baghdady. Ia hanya menunjukka dzhon (persangkaan). Imam Ibnu Hibban mengatakan 16): "Yang menolak hadits masyhur tidak dikafirkan". Hadits ahad shohih menunjukkan yakin jika hadits tersebut dishohihkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. mulia dan selamat dari perpecahan. Yang terakhir ini adalah pendapat jumhur ulama. Al-Ghazaliy. Abdis Salam. Al-Khatib Al-Baghdady. Sebaliknya tatkala aqidah Islam dibangun di atas dasar keraguan atau bercampur dengan unsur keraguan.

halaman 614 “Al-Mu’jam 2) Lihat "Sejarah dan Pengantar Tauhid". 8) Lihat “As-Sailul Jarrar “ Imam Syaukani. 6) Lihat Ibnu Hajar Al Haitsami.Jilid I. di samping terkoyakkoyaknya negeri Muslim menjadi serpihan dan jauh dari persatuan Islam. disertai sarana dan kekuatan materi yang lebih dari cukup. oleh Imam Al-Haramain. relevansi Al-Qur'an. halaman 33-34. 27-43. Jil. "Tadribul Raawy" oleh Imam As-Suyuthy. oleh Prof. Keberanian dan usaha memahami suatu kebenaran adalah langkah awal persatuan dan kemenangan umat. halaman 100-102. 15) Lihat buku "Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits". Mereka taburkan virus-virus kekufuran dan kemurtadan di tengan umat Islam. 3) Lihat "Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah" oleh Syaikh al-Azhar Mahmud Syalthout. 332 dan 339. 14) Lihat buku "Islam sebagai akidah dan Syariat" oleh Mahmud Syalthout. "Sejarah Tauhid". halaman 56. tabi'in dan generasi sesudahnya. keteladanan Muhammad saw. kitab "Al-Ba'itsul Hatsits". Dengan cara demikian. para sahabat. Muhammad Ajaj Al-Khatib. halaman 379-380. Tetapi keberanian yang dimaksudkan adalah berani dalam berpendapat. halaman 302-303. Jilid I. oleh Prof Dr TM Hasby ash-Shiddiqy. kitab "Ushulul Ahkam" "Ushulul Hadits" oleh Dr. 4) Ibid. Maka sudah saatnya umat Islam mencoba mengangkat mutiara Islam dari lumpur kehinaannya seraya menggosok sisa lumpur yang menyelimutinya. misalnya dari celah-celah sifat Allah. 13) Lihat kitab "Al-Aqoid Nasafiyah" oleh Iman An-Nasafy. "Pokok-pokok Hadits". halaman 86 5) Perbedaan cabang yang umumnya dalam bidang hukum-hukum fiqih. sinkritisme dan lain-lain. Semoga Allah SWT membimbing kita ke jalan yang lurus. halaman 322. mereka menghantam keyakinan umat Islam. . bersikap serta senantiasa berdiri di atas dasar dalil atau hujjah dan kejujuran. Al-Haramain.529 “As-Sailul 9) Lihat buku "Al-Adl Dloodl" oleh Muhammad bin Al-Qosim Al-Anbary "Al-Adl Dloodl" 10) Lihat kitab "Ushulul Tasyri' Al-Islamy" oleh Ali Hasbullah. Jilid I. sosialis. kadla dan kadar.4 hal. Sudah saatnya umat ini mewarisi sikap-sikap generasi terdahulu. 112. halaman 35-40. Ahmad Syakir. Syariat" 12) Lihat kitab "Iljamul 'Awam 'An Ilmil Kalam" oleh Imam Al-Ghazaly. secara sadar atau tidak.tergelincirnya pemikiran kaum Muslimin serta memudarnya nilainilai aqidah dalam diri dan kehidupan kita. mereka menghantam keyakinan umat dari segenap penjuru. Halaman 3. "Al fatawa" Jilid IV. malaikat. rezeki. ----------------------------------------------------------------------------1) Lihat kamus “Al-Mu’jam Al-Wasith jilid 2. T. Jilid I. 7) Lihat "Asy-Syaamil fii Ushuluddin".Dr. "Pokok-Pokok Hadits". kemampuan syariat Islam untuk memecahkan persoalan hidup. komunis. Belum lagi serangan yang datang dari kaum orientalis dan generasi pelanjut mereka yang muncul dari kalangan putra-putri kaum Muslimin sendiri. halaman 52. Berbagai faham. dan buku "Islam sebagai Hadits" "Islam Aqidah dan Syariat" (terjemahan) oleh Mahmud Syalthout.halaman "Islam Syari'ah" 84. halaman 93-95. sebagai upaya memahami Al-Islam.M Hasby Ash-Shiddiqy. hal. kitab "Al-Ba'itsul Hatsits". hal. Kumpulan dari mereka ini telah berhasil meragukan keyakinan kaum Muslimin tentang aqidah dan syariat Islam dengan cara merendahkan dan mencampuradukan konsep-konsep Islam dengan konsep-konsep kufur. halaman 105-106. Amin. "Ushulul Al-Islamy" 11) Lihat buku "Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits". kitab "Al-Ahkam fii Tadribul Raawy" "Al-Ahkam Ushulil Ahkam" oleh Al-Aamidy. misalnya faham kapitalis. atheis.

semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode aqliyah. Ibid Halaman 102-103. penentuan dalil tersebut dilakukan melalui penyelidikan untuk me-nentukan mana yang dilakukan boleh dan mana yang tidak untuk dapat dijadikan sebagai dalil naqli. Imam Syafi'i berkata1): "Ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berfikir dan mencari dalil untuk ma'rifat mukallaf kepada Allah Ta'ala. tergantung perkara yang diimani. Aqidah inilah yang terkenal di kalangan kaum musli-min dengan sebutan “ arkanul iman” . Ibid Halaman 102-103. indera. Dalam hubungan ini. hari akhir. Arti berfikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kalbu dalam kondisi orang yang berfikir tersebut dituntut untuk ma'rifat kepada Allah. Dengan cara seperti itu. para rasulNya. Peranan akal dalam masalah keimanan . para rasulNya. tergantung “aqli” “naqli”. di-dasarkan Namun perlu diingat bahwa penentuan suatu dalil naqli juga diingat ditetapkan dengan jalan aqli. Kriteria dalil adalah seba-gai berikut : a) Jika yang diimani itu masih dalam jangkauan panca indera. ia bisa sampai kepada ma'rifat terhadap hal-hal yang ghaib dari pengamatannya dengan indera. maka dalil kei-manannya bersifat aqli. kitabkitabNya. Oleh karena itu. SWT”. bersifat b) Jika yang diamni berada di luar jangkauan panca indera. qadar baik buruknya dari Allah SWT”. hari akhir. kitab-kitabNya. kriteria AQIDAH ISLAMIYAH Apakah Akidah Islam Itu ? Akidah Islamiyah adalah : “iman kepada Allah. juga kepada qadlo’ dan kitabNya. maka adakalanya dalil bersifat “aqli” dan ada-kalanya bersifat “naqli”. kitab-kitabNya. para malai-katNya. dan ini merupakan suatu keharusan. Adapun mengenai dalil-dalil akidah. Artinya. iman kepada Allah. Hal seperti itu merupakan suatu kewajiban dalam bidang ushuluddin". para “iman malaikatNya. Namun setelah munculnya banyak iman” perdebatan di kalangan ulama ahli kalam tentang “qadho’ dan “qadho’ qadar ” maka sejak itu akidah Islamiyah telah menjadi enam bagian yaitu. maka ia harus di-dasarkan pada dalil naqli.16) 17) halaman 100 dan 135.

manumanusia mempunyai kecenderungan (bila ia hanya menduga-duga tanpa memiliki acuan kepastian) menyerupakan Allah SWT dengan suatu dengan mahluk. dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal " (QS Al Jaatsiyat 35). Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-nya dengan air hujan itu bumi (tanah) sesudah matinya. Oleh karena itu. seperti firmanNya : ‫إن في السماوات والرض ليآت للمؤمنين * وفي خلقكم وما يبث من د‬ ٍ ‫آيات لقوم ٍ يوقنون * واختلف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من‬ ٌ ْ ‫رزق فأحيا به الرض بعد موتها وتصرف الرياح آيات لقوم ٍ يعقلون‬ ٍ "Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar "Sesungguhnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. meskipun dapat menjankui ciptaan-ciptaanNya. Bukankah gugusan bintang yang ada di langit dan ombak yang bergelombang di laut menunjukkan adanya Sang Pencipta Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Sebab. Islam melarang manusia untuk berfikir langsung tentang dzat Allah. Kuasa. ayat-ayat Al-Qur'an adalah bukti eksistensiAllah eksistensiAllah (tentang adanya sang pencipta) dengan cara mengajak manusia memperhatikan mahluk-mahlukNya. seperti perkataan seorang Badui (suku bangsa atasnya. pengembara di Tanah Arab) tatkala ditanyakan kepadanya"Denditanyakan kepadanya"Dengan apa engkau mengenal Rabbmu?" Jawabnya: "Tahi Onta itu menunjukkan adanya onta dan bekas tapak tapak kaki menunjuk-kan ada orang yang berjalan. Sebab.Akal manusia mampu membuktikan sesuatu yang berada di luar jangkauannya jika ada sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk atasnya. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang melata yang bertebaran (di muka bumi) bertebaran terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang (kekuasaan meyakini. maka tentu saja akal tidak mampu menmenjangkauNya. kalau akal diajak untuk mencari dzatNya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda 2) : ‫تفكروا في خلق الله ول تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره‬ ْ "Berfikirlah kamu tentang mahluk Allah tetapi janganlah "Berfikirlah . Karena keterbatasan akal dalam berfikir.

juga mereka tidak memalingkan menta'wilkannya. mendengar. Ketika Imam Malik3) ditanyakan tentang maknanya Istiwa' Allah (bersema-yamNya) di atas ‘Arsy ? beliau lama tertunduk (bersema-yamNya) dan bahkan mengeluarkan keringat. dzat Allah bukanlah materi yang bisa diukur atau dianalisa. kamu tidak akan sanggup mengira-ngira tentang hakikatNya yang sebenarnya" . dan lain-lain. atau mahluk aneh yang bertangan bertangan sepuluh dan sebagainya. Ia tak dapat dianalogkan pada suatu bentuk materi dianalisa. pernah terlibat bertentangan paham satu sama lain dalam menghadapi masalah-masalah Asma’ Allah. Apabila kita menghadapi suatu ayat/hadits yang menceritakan tentang (usaha) menyerupakan Allah dengan makhmakhluk. yang diutarakan Al-Qur'an dengan suara bulat. sebenarnya" Akal manusia yang terbatas tidak akan mampu membuat gambaran tentang Dzat Allah yang sebenarnya. maka kita tidak boleh mencoba-coba membahas ayat-ayat /ha/hadits tersebut atau menta'wilkannya. kaifiyat (cara)nya bukanlah hal yang dapat dimengerti. Ahmad Asy-Syafi'iy. apapun. Imam Ibnul Qoyyim berkata2): "Para sahabat berbeda pendapat dalam beberapa "Para masalah. semisal manusia. sifat-sifatNya. mereka tidak imannya. bin Hanbal. bersemayam di atas arsy-Nya dan seterusnya. Muhammad Abdul Hasan Asy-Syaibani. Kita hanya percaya dengan sifat-sifat Allah yang dikabarkanNya dikabarkanNya melalui al-wahyu. Asy-Syaibani. Hanbal. Sebab. Juga.ia lebih baik kita serahkan kepada Allah. berbicara. perbuatanperbuatanperbuatan Allah. Me-reka menetapkan apa sifat-sifatNya. Itulah sikap yang dipegang oleh para sahabat. Tetapi. Inilah jalan yang ditempuh oleh imam Muhammadd bin Idris Asy-Syafi'iy. Mereka tidak menta'wilkannya. tabi'in dan ulama salaf. Setelah itu Imam Malik mengangkat kepala lalu berkata: "Persemayaman itu bukan sesuatu yang tidak diketahui.kamu pikirkan tentang Dzat Allah itu sendiri. tetapi menanyakan hal tersebut adalah bid'ah". bagaimana Allah melihat. Sedangkan mengimaninya adalah wajib. Sebab. Padahal mereka itu adalah umat yang dijamin Padahal sempurna imannya. pengertiannya". . karena ia memang berada di luar jangkauan akal. alhamdulillah. pengertiannya".

keadilan Allah. dan keterbatasan ilmu Allah. Mereka tidak menjalani cara yang ditempuh oleh ulama salaf. atau pembahasan bahwa iblis tidak akan kekal dalam neraka dan seterusnya. halaman 9l5. sifatnya marfu’. "Fathul Barri" dinamika Aqidah Islamiyah Islam adalah jalan hidup yang sempurna. takdir (keputusanNya). 3) Lihat kitab "Fathul Barri" Jilid XII. tanpa kembali kepada ketentuan Al-Wahyu. terutama ahli ilmu kalam (Mutakallimin). Oleh karena itu. bisa diterima . sanadnya "Al-Hidayah". Islam merupakan . seseperti Wihdatul Wujud (panteisme). turunNya ke langit. Meskipum ulama khalaf menempuh jalan yang tidak sesuai de ngan apa yang telah ditentukan Al-Qur'an. membahas diamNya. Mereka juga menggunakan pula dalil aqli yang ber-dasarkan menggunakan ilmu mantiq untuk. misalnya. 2) Lihat buku "I'laamul Muuraqqiin" jilid I. membahas bergeraknya Allah. mereka lalu menta'wilkan Al-Wahyu yang termasuk dalam kategori mutasyabihat sesuai dengan kehendak akal dan i'tikad yang tujuannya untuk mensucikan Allah dan sifat-sifatNya secara tidak layak. -------------------------------------------------------------------1) Lihat buku "Fiqhul Akbar" oleh Imam Syafi'i. Dengan menggaris bawahi bahwa sumber akidah hanyalah Al-Qur'an dan hadits-hadits mutawatir.Kerusakan akidah umat Islam akibat pilsafat Yunani Ini berbeda dengan sikap dan pendapat ulama khalaf (Ulama Mutakhirin). Oleh karena itu akidah Islam perlu dijauhkan dari ilmu Mantiq atau filsafat agar tidak membahayakan akidah umat. Mereka telah mencoba menggunakan akal untuk memecahkan permasalahan yang pernah dialami oleh para pilosof pilosof Yunani terdahulu. atau hubungan antara sifat dengan Dzat Allah dan lain-lain. Pendapat-pendapat mereka (ahli ilmu kalam dan pilosof muslim) inilah yang telah meragukan umat terhadap beberapa hal yang berinilah berkaitan dengan masalah akidah. 2) Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'im dalam kitab "Al-Hidayah". Mulailah mereka melontarkan kembali masalah-masalah klasik. bahkan berhasil pula menyesatkan kaitan dan mengeluarkan sebagian kaum Muslimin dari Islam. dhoif tetapi isinya shahih. halaman 55. tetapi mereka tetap beriman kepada Islam dan tetap bertolak dari dalil-dalil syara'. Berbeda halnya dengan jalan yang ditempuh oleh para pilosof dan kaum Muslimin yang memandang dan fisafat Yunani sebagai tolok ukur /titik tolak akidah. Mereka tidak puas dengan cara berfikir demikian.

hingga mereka menerima berbagai kehinaan dan kenistaan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan seluruh problematika tersebut. Bagi mereka. Pan-dangan mereka tidak lagi mengarah ke langit tetapi telah terfokus kepada dunia. mulai dari lepasnya keterikatan terhadap hukum-hukum Islam.Mereka telah men-jadikan kebutuhan materi sebagai satu-satunya nilai hidup yang dikejarkejar. mencita-citakan keridlaan Allah SWT sebagai nilai hidup yang tertinggi. mau tidak mau aqidah kaum muslimin harus dibangkitkan. hidup dalam suasana ketakutan dan kepasrahan.pandangan hidup yang menentukan tingkah laku kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi cahaya aqidah tersebut telah meredup dari hati kaum muslimin. Akibatnya. Kondisi aqidah yang lemah ini telah menyebabkan berbagai bencana terus menerus menimpa diri kaum muslimin saat ini. terutama harta. termasuk dominasi negara adikuasa atas negeri-negeri mereka yang telah memperalat penguasa mereka dan merampas harta kekayaan mereka.sudah tidak lagi menarik. Bahkan tidak lagi berpengaruh dalam kehidupan mereka. Bangkitnya semangat tersebut hanya dapat terwujud dengan membangkitkan aqidah Islam dan menancapkannya kembali dalam diri kaum muslimin. Mereka mengalihkan perhatiannya kepada dunia dengan segala perhiasannya. seraya dimantapkan dan dihidupkan kembali. dan berjuang demi menyebarluaskan Islam -. Demikian pula rasa takut terhadap azab Allah yang akan menimpa mereka apabila tidak menerapkan Islam dan tidak terikat dengan hukum-hukumnya. Hati mereka tidak lagi tergetar akan azab Allah atau merasa takut terhadap api neraka jahanam. maka harus dibangkitkan pada diri mereka semangat merealisasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan mengikatkan diri pada hukum syara'. cenderung hidup hanya untuk Islam. keni'matan-keni'-matan surga yang abadi itu -. Agar kaum muslimin menyadari betapa pentingnya keterikatan dengan hukum syara'.yang tak pernah dilihat oleh mata manusia dan belum per-nah didengar oleh telinga -. berikut keni'matan akhirat yang hakiki. rasa cinta kepada isteri-isteri dan anak-anak. kaum muslimin tidak lagi menarik.ke seluruh penjuru dunia. Mereka juga telah kehilangan rasa rindu kepada surga. Aqidah kaum muslimin saat ini sesungguhnya benar-benar telah kehilangan gambaran tentang hari kiamat.Manakala aqidah aqliyah pada diri mereka telah berfungsi . kedudukan. Rasa rindu untuk hidup di mengikatkan bawah naungan Islam sangat diperlukan. serta sibuk mengejar kesenangan duniawi dengan melupakan Allah SWT. kekuasaan.sebagai satu risalah yang universal -. ketidakberdayaan menghadapi hukum-hukum kufur yang berasal dari Barat. dan tidak mampu lagi menyalakan semangat untuk mengikat-kan diri dengan hukum syara'.

adalah mencurahkan tenaganya untuk menjelaskan betapa pentingnya nilai keterikatan terhadap hukumhukum syariat yang berhubungan dengan nilai-nilai dasar bagi kehidupan. apabila semangat iman ini makin kuat maka semangat keterikatan itu akan semakin kuat pula. namun sesungguhnya hal yang paling penting lagi ialah bahwa mereka sesungguhnya harus memahami bagaimana cara menjelaskan pentingnya keterikatan terhadap hukum-hukum syari’at dan upaya-upaya yang dapat mewujudkan kesadaran umum di tengah-tengah umat terhadap pentingnya keterikatan dengan hukum-hukum syara' tersebut. Semua ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan menanamkan aqidah aqliyah. Dengan demikian kaum muslimin akan takut terhadap ancaman azab neraka manakala . bukan berada di tangan makhluknya. apabila semangat iman itu makin lemah maka apabila keterikatannya pun akan menurun. Kaum muslimin akan kembali kepada Allah dan terikat pada syari’atNya.kembali. juga berusaha mewujudkan kesadaran umum pada diri berusaha kaum muslimin terhadap nilai-nilai dasar kehidupan menyangkut hubungan antar individu masyarakat. Kerinduan mereka terhadap syurga dan segala keni'ma-tan yang ada di dalamnya akhirnya akan mampu mengalahkan kecintaan mereka terhadap kesenangan duniawi. memberikan gambaran detailnya. Sebab mereka (kaum mus-limin) telah beriman bahwa rizki dan hidup berada di tangan Allah SWT semata. Jadi. maka sungguh semangat mereka akan kembali bangkit. Demikian pula harus dipahami bahwasanya meskipun tugas yang paling penting yang dibebankan pada pundak pengemban da'wah --yang berjuang untuk mengembali-kan pelaksanaan hukum-hukum Allah SWT-. Dari sini jelaslah bahwa lemahnya keterikatan terhadap hukum syara' dalam hubungan individu dan masyrakat merupakan akibat dari lemahnya semangat aqidah akliyah yang ada pada diri kaum muslimin. Kaum muslimin akan melepaskan semua undang-undang thaghut (kufur) dan bahkan menumpas kepemimpinan penguasa mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya tanpa takut lagi akan rizki atau nyawanya sekalipun. Ketakutan mereka terhadap azab jahanam juga akan mengatasi rasa takut mereka terhadap para penguasa kufur dengan segala ancaman serta kekejamannya. Sebab. antara mereka dengan negara atau antara mereka dengan negara dan bangsa lain. keterikatan terhadap hukum syara' merupakan buah dari iman. Karena sesungguhnya yang mendorong mendorong melaksana-kan syari’at dan terikat dengan hukum-hukumnya adalah hasil dari gambaran detail aqidah tersebut serta sejauh mana tertanamnya dalam jiwa umat. Mereka akan disiplin dalam melaksanakan perintahperintahNya dan menjauhi apa yang dilarangNya. serta menancapkan ide-ide yang tercantum dalam Al Qur’an dalam tercantum jiwa kaum muslimin. Sebaliknya.

Pada saat itulah akan nampak keterikatan terhadap hukum-hukum syari’at dalam perilaku individu perilaku maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. sepenuhnya " (An Nisaâ: 65). dan mereka menerima dengan berikan. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Oleh karena itu. senantiasa membicarakan masalah aqidah dan ideidenya. maka mau tidak mau harus meneladani cara yang ditempuh Al Qur’an Al-Karim dalam hal ini. ‫يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا ً من الذين أوتوا الكتاب‬ . juga agar mem-bangkitkan kita apat menghidupkan kembali seman-gat ddan kerinduan umat terhadap pelaksanaan hukum-hukum Islam. Berikut ini ditunjukkan beberapa ayyat sebagai contoh tentang cara Al Qur’an yang berkaitan dengan hal ini: ‫فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدوا في‬ . Hal ini disebabkan karena aqidah memiliki kedudukan paling tinggi dalam mewujudkan semangat dalam diri orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perintah dan menerapkan hukumnya. ً ‫فسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما‬ "Maka demi Tuhanmu. Pada periode Madinah. di bawah naungan sistem khilafah Islam. Mereka akan mengharap surga yang penuh ni'mat pada saat mengikuti syari’at dan terikat dengan hukum-hukumnya. meskipun perhatian Al Qur’an terfokus pada penerapan hukum-hukum syariat. namun ayat-ayat yang diturunkan selalu mengingatkan kaum muslimin terhadap mengingatkan aqidah dan mengkaitkan hukum-hukum yang diturunkan tersebut diturunkan dengan iman. Oleh karena itu. agar kita dapat membuahkan hasil dalam mem-bangkitkan dan menggerakkan umat.mereka menyim-pang dari syari’at Islam. ‫يردوكم بعد إيمانكم كافرين‬ "Hai orang-orang yang beriman. bukan tanpa disengaja apabila Al Qur’an selama tiga belas tahun di Makkah selalu memfokuskan aqidah dan menanamkan ide-idenya. bersabarlah kamu dan . sehingga masya-rakat sudah terbiasa mendengar ayat-ayat Al Qur’an yang diturunkan di siang maupun diturunkan malam hari. kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-kitab niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah beriman " (Ali Imran: 100) ‫يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون‬ "Hai orang-orang yang beriman.

Jadi. hukum. lalu kerinduan akan surga berikut keni'matannya yang kekal di dalamnya dari hal-hal yang diinginkan oleh setiap jiwa. Semua ini dapat memalingkan mereka memalingkan kepada hal-hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dan kepada surganya serta menjauhkan dirinya dari azab neraka. Demikianlah jalan yang digunakan oleh Al Qur’an ketika menjadikan masyarakat menerima aqidah. serta memberi dorongan untuk melaksanakan dan mengingatkan terhadap apa yang diinginkan diinginkan oleh ayat. saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya. pemecahan. Dari sinilah kaum muslimin bertolak untuk mengikatkan diri kepada hukum-hukum Allah. bertarung melawan ide-ide kufur yang bertarung sudah merajalela berikut para penguasa thaghut yang bertindak sebagai musuh-musuh Islam. memiliki sikap komitmen dan mengikatkan diri pada hukum-hukumnya. . semua ini menjadikan manusia mengalihkan pandangannya ke langit dari yang semula sibuk mencari kesenangan duniawi. Kaum muslimin akan siap melakukan perjuangan politik melawan setiap pemerintahan thaghut dan mau berjuang secara sungguh-sungguh untuk menumpas sistem pemerintahan kufur dan melepaskan diri dari dominasi mereka serta mengembalikan pelaksanaan hukum-hukum yang diturunkan diturunkan Allah SWT.kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung " (Ali Imran: 200) ‫يا أيها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل‬ "Hai orang-orang yang beriman. istana-istana yang sangat indah berikut bidadari yang cantik-cantik dan gadis-gadis yang segar-segar. pedihnya siksa neraka jahanam. janganlah kamu saling memakan harta sesama-mu dengan jalan yang batil " (An Nisa: 29) ‫ل تجد قوما ً يؤمنون بالله واليوم الخر يوادون من حاد الله ورسوله‬ "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. perintah atau larangan sesung-guhnya selalu dikaitkan larangan dengan aqidah dan semangat iman. pengaruh rasa takut terhadap Allah SWT. ketika menjelaskan sesuatu ide. dan ratusan yang lainnya serta ratusan hadits yang mulia." RasulNya. diinginkan termasuk hal-hal yang indah dilihat mata." (Al Mujadilah: 22) Ayat-ayat seperti ini. takut terhadap azab kubur dan kedahsyatan hari kiamat.

serta adanya kewajiban mengemban da'wah/risalah Islam dll. sehingga ia akan menolak untuk mentaati selain Allah. Karena kepentingan inilah para Nabi dan para Rasul diutus. agar dapat mendorong komitmen mereka dan terikat dengan hukum-hukum syari’at serta bersegera merubah keadaan mereka. kemudian menanamkannya ke dalam jiwa individu kaum muslimin. maupun yang menyangkut problematikanya. Allah SWT berfirman: ‫وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون‬ "(Dan) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu " (Adz Dzariyaat: 56) Jadi.Oleh karena itu. adalah suatu keharusan untuk menghidupkan kembali aqidah Islam pada jiwa kaum muslimin. adalah tidak ada yang patut disembah kecuali Allah sebab lafadz ilaah menurut pengertian bahasa dan syara' adalah : yang patut disembah. yang dimaksud dalam kalimat syahadat pertama. Apabila seorang muslim telah memahami persepsi ini. serta menafikan secara pasti penghambaan terhadap selain Allah. melenyapkan kekuatan negara-negara kafir berikut perundangundangan dan sistemnya. laa ilaaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah). pembalasan amal perbuatan manusia dan azab/siksaan. juga karena setiap sesuatu yang dituntut untuk ditaatinya selain Allah atau mengajak orang-orang mengikuti selain petunjuk yang berasal dari Allah. Untuk membangkitkan semangat aqidah dibutuhkan penjelasan tentang mafhum / persepsi atau ajaran pokok dalam aqidah Islam. dijanjikannya kehidupan yang abadi di akhirat di surga maupun di neraka. Dan tatkala seorang muslim bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. penciptaan jin dan manusia untuk suatu tujuan tertentu. Termasuk dalam pokok ajaran tersebut. atau menjalankan hukum selain dari apa . sistemnya. sesungguhnya dia telah mengesakan Allah dalam penghambaan maupun dalam pensucian. Jadi kalimat laa ilaaha baik menurut ketentuan bahasa ataupun syara' artinya adalah la ma'buuda (tidak ada yang patut isembah). Mafhum/ persepsi yang dimaksud di sini ialah mafhum 'ubudiyyah (penghambaan diri kepada Allah SWT) yang lahir dari mafhum uluhiyyah (ketuhanan). maka akan menjadikannya sangat berhati-hati dalam segala hal yang menjadikannya berkaitan dengan pengaturan urusan kehi-dupannya. tidak kepada yang lain. karena ia tidak beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itu persaksian seorang muslim meng-haruskan ia untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Ajaran mendasar ini merupakan suatu ajaran yang terpen-ting dan paling berpengaruh dibandingkan dengan yang lainnya. juga mengharuskan ia membatasi ibadahnya hanya kepada Allah semata.

sebagai akibat dari melupakannya. padahal mereka telah diperintahkan mengingkari thaghut itu. bahkan diperang sampai lenyap dari permukaan bumi ini sehingga yang ada hanya syari’at Allah semata. kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhada putusan yang kamu berikan. Oleh karena itu yang menunjukkan adanya 'ubudiyyah (penghambaan diri) kepada Allah itu adalah terikat secara sungguhsungguh dengan hukum-hukum Allah. Sebab keterikatan kepada hukum-hukum syara' adalah hasil yang pasti dari keimanan dilihat dari segi mafhum ketuhanan. ketundukan dan (pembuatan pasrah terhadap segala yang diperintahkanNya atau yang diladilarangNya. semuanya termasuk dalam kategori termasuk thaghut yang harus ditentang dan diingkari. Allah SWT berfirman: "Maka demi Tuhanmu. ً ‫الشيطان أن يضلهم ضلل ً بعيدا‬ "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan beriman kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut. segala sesuatu yang dilaksanakan dari selain syari’at/perintah Allah. yang juga merupakan buah/hasil dari penghambaan diri kepada Allah SWT. jarang dipikirkan atau karena pemahamannya telah berubah. apapun kedudukannnya -. dan mereka menerima dengan sepenuhnya " (An Nisaâ: 65). mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dan setan diperintahkan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya " (An Nisaâ: 60) . Jadi siapa saja yang ingin membuat hukum.apakah dia sebagai penguasa maupun kedudukannnya aparatnya -. sesungguhnya merupakan ketundukan dan penyerahan diri untuk mau diatur dengan hukumhukum thaghut.sesungguhnya ia merupakan thaghut yang ingin merupakan menjadikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Oleh karena itu. Allah SWT berfirman: ُ ُ ‫ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك‬ َ ُ ‫يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أ‬ ‫مروا أن يكفروا به ويريد‬ ِ . mengesakanNya dalam tasyri' (pembuatan hukum) juga dalam ketaatan. Melalaikan keterikatan terhadap hukum-hukum syara' adalah giliran yang pasti setelah melalaikan mafhum ketuhanan.yang diturunkan Allah. yang kaum muslimin diperintahkan untuk mengingkari-nya.

kitab-kitab (Allah). karena pada ruhiyah hakekatnya aqidah ini mampu memancarkan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam yang sangat dibutuhkan manusia dalam mengatur kehidupannya. melaksanakan perintah-perintahNya. melainkan sesungguknya kebajikan adalah beiman kepada Allah. akal tidak pernah mampu menjangkau eksistensi malaikat. 3095) itu. dan nabinabi" (QS. "Bukanlah kebajikan (namanya hanya) dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana" (QS. dan melenyapkan setiap undang-undang dan penpenguasa thaghut. Tirmidzi no. maka itulah bentuk ibadah mereka kepada para pendeta dan rahib itu. Sebab. Al-Baqarah 177). menjauhi laranganlarangan-Nya." (HR. Tidak ada Ilah selain dia. "Wahai orang-orang yang beriman. MALAIKAT Dalil-Dalil Keimanan terhadap Malaikat Dalil iman kepada malaikat adalah berdasarkan dalil nakli. Yang menegakkan keadilan dan (disaksikan) oleh para malaikat dan ahli-ahli ilmu." Sesungguhnya pengaruh mafhum ketuhanan pada diri kaum muslimin akan dapat mengembalikan posisi dan semangat aqidah Islam sebagai aqidah ruhiyyah (ritual) dan aqidah siyasiyyah (political). malaikat. Dalil syara' tentang adanya malaikat adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. serta mendorong kaum muslimin untuk terikat dengan hukum-hukum Allah. bukan sekedar aqidah ruhiyah semata.‫إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ً من دون الله‬ "Mereka (Bani Israil) telah menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah " (At Taubah: 31) Rasulullah telah menjelaskan arti ayat ini sebagai mana tercantum dalam haditsnya "Sesungguhnya mereka telah haditsnya "Sesungguhnya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkannya lalu kaumnya mengikuti mereka. di antaranya adalah firman Allah SWT: "Allah telah terangkan bahwasanya tidak ada Ilah selain Dia. hari kemudian. Jadi. berimanlah (sungguh- . Ali 'Imran 180). baik di dunia maupun di akhirat.

maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya" (QS. mereka berada di langit dan di bumi dan saling berpindah tempat di antara keduanya. bertugas di jahanam dan jannah. tanpa menerangkan bagaimana karakteristik (bentuk) cahaya (nur) tersebut. menghitung dan menulisi amal usaha manusia. bulan dan bintang. Misalnya ada yang ditugaskan untuk mengatur peredaran matahari. manusia dan alam semesta. dzat malaikat yang sebe narnya tidak mungkin dapat dijangkau akal. Tetapi wujudnya pasti. Oleh karena itu. yang menurut penjelasan Al-Qur'an. dan tugas-tugas lainnya. malaikat-malaikatNya. sesungguhnya Al-Qur'an tidak menjelaskannya. kehendak dan perintahNya1). Jadi. mengatur peredaran awan dan turunnya hujan. Oleh karena itu tidak perlu heran jika iman kepada malaikat diletakkan pada peringkat pertama setelah iman kepada Allah. dan hari kemudian. Hanyasanya ia dijelaskan dalam sebuah hadits yang dirwayatkan oleh Imam Muslim bahwa malaikat itu dijadikan dari cahaya (nur). An-Nisaa' 136). (Ketahuilah bahwa) siapa saja kafir terhadap Allah. Inilah tentara yang paling agung. para malaikat adalah tentara Allah yang paling banyak dari malaikat segi kuantitas dan paling banyak dari segi tugas-tugasnya. Ada pula yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. mengatur terjadinya proses peredaran terbentuknya janin di dalam rahim.sungguh) kepada Allah dan RasulNya dan (kepada) kitab sungguh) yang Dia turunkan kepada RasulNya. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah2): Tugas-tugas itulah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim . Tugas-Tugas Malaikat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah menunjukkan berbagai tugas malaikat yang bekerja menuruti perintah dan siidzin Allah untuk mengatur apa yang ada di langit dan bumi serta apa yang ada dan terjadi di antara keduanya. Malaikat dan Asal Usul Kejadiannya Malaikat diciptakan Allah sebelum diciptakannya jin. karena ia berada di luar jangkauan panca indera dan akal manusia. merekalah yang mengatur alam semesta dengan idzin. Ada pula yang ditugaskan untuk terbentuknya menjaga dan mengawasi setiap manusia. kitab-kitabNya. rasulrasulNya. Sebab. serts kitab yang ALlah turunkan turunkan sebelumnya. Adapun asal kejadian mereka.

Ini sama halnya dengan menyebutkan malaikat yang mematikan. Al-An'aam 61). Oleh karena itu. Maka. Beliau berkata: "Allah telah mewakilkan para malaikat untuk mengatur langit dan bumi. lalu utusan-utusan Kami mewafatkannya. terkadang tugas-tugas pengaturan seperti itu dikaitkan dikaitkan (tersangkut nyata) terhadap Allah. Allah SWT di dalam AlQur'an kadang menyebutkan bahwa pengaturan tersebut diserahkan kepada malaikat. Mereka (para malaikat itu) bekerja dengan seidzin dan atas perintah Allah SWT. seperti firmanNya: "Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Allahlah pengatur alam ini dengan perintah (idzin) dan kehendakNya. Yunus 31). atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan. katakanlah: 'Mengapa kalian tidak bertakwa (kepadaNya)?" (QS. kemudian ia bersemayam di atas A'rasy untuk mengatur segala urusan" (QS. dan siapakah pendengaran yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Perhatikan FirFirman Allah SWT: "Sehingga bila datang kematian pada salah seorang di antaramu.Al-Jauziyah tentang tugas-tugas para malaikat. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab: 'Allah'. sedangkan para utusan (malaikat Kami) itu tidak (pernah) lengah" (QS. sedangkan malaikat mengatur alam ini hanya menmenjalankan atau melaksanakan perintah saja. seperti FirmanNya: "Demi para malaikat yang mengatur urusan alam (ini)" (QS. seperti firmanNya: . "Atau. antaramu. malaikat tersebut hanya bertugas mencabut nyawa atas perintah Allah SWT. Yunus 3). "Atau. An-Nazi'aat 5). terkadang disebutkan Al-Qur'an bahwa Allahlah yang mematikan makhluknya. "Juga perhatikan firmanNya yang lain: "Katakanlah: 'Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi. (kepadaNya)?" "Jadi.

serta mencatat perkataan dan perperbuatannya. Tingkatan Tugas dan Wewenang di antara Malaikat Mengenai tingkatan tugas dan wewenangnya. Malaikat ini adalah pimpinan umum dan sangat terkemuka di antara mereka. Mereka yang (Chorion. sedangkan sebagian lainnya ada yang ditugaskan untuk membawa awan dan lainnya menurunkan hujan. Al-Qur'an menye butkannya para malaikat tersebut sebagai berikut: 1. sengsara. amal. alantoin. Beliau menyebutkan ayatayat Al-Qur'an mengenai hal ini (Baca QS." "Ada yang ditugaskan mengatur peredaran tata surya. dan amnion) di dalam kandungan. Mereka melindunginya sewaktu manusia hidup dan mencabut nyawanya serta menghantarkan nyawa itu kembali mencabut kepada Allah yang menciptakannya. Jibril (Jibrail). Az-Zumar 42). An-Naazi'at 1-5.." Jadi malaikat adalah tentara Allah yang paling agung. Ash-Shaffat 1-3)3). Allah telah menugaskan sebagian malaikatNya untuk mengatur gununggunung (meletuskan atau memunculkannya). ajal."Allahlah yang mewafatkan kematiannya" (QS.. dari pencampuran air mani dengan sel telur . Adapula yang ditugaskan untuk mengatur semua proses yang terjadi di dalam rahim. Dia sebagai utusan Allah kepada seluruh nabi dan rasul untuk menyampaikan Al-Wahyu dan petunjuk lainnya. Ibnu Qayyim lebih lanjut menjelaskan: jiwa ketika datang "Sesungguhnya para malaikat yang bertugas dengan idzin Allah untuk mengatur urusan manusia sejak terjadinya proses pembuahan di dalam kandungan.. Al-Mursalat 1-5.. Juga Ibnu Qayyim berkata: "Kitabullah dan sunnah menyebutkan jenis malaikat yang ditu gaskan mengatur urusan makhluk-makhluk yang diciptakan. Mereka jugalah yang menjaga ketika janin itu masih berada dalam tiga lapisan (Chorion.. . sampai matinya manusia... bahagia dan mengikuti mencatat manusia dalam setiap keadaan. mencatat rezekinya. Merekalah yang ditugaskan untuk memproses dan ditugaskan mengembangkannya tahap demi tahap sampai kepada bentuk manusia yang sempurna..

Malaikat ini sangat perkasa. maka matilah siapa saja yang berada di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah.. 2. maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)" (QS. yang mempunyai kekuatan. pemimpin yang bijaksana dan sangat dipercaya Allah SWT. namun ia tetap setia kepada tugasnya. At-Takwir 19-21). Az-Zumar 68).. Malaikat ini dipatuhi oleh bawahannya. sebagai tindakan berjaga kalau-kalau mendadak ada perintah dari Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Malaikat ini ditugaskan untuk meniup sangkakala (ashshur). Entah berapa juta tahun keadaannya seperti demikian.cw9 SWT. Ia juga mempunyai kedudukan yang kuat di sisi Allah dan mendapat tempat mulia di sana. . seperti yang diceritakan dalam ayat Al-Qur'an: "Dan ditiuplah sangkakala. jemu atau sejenisnya. 4) Lihat buku "Syu'abul Iman" oleh Thabrani dan Baihaqi. ia dapat mengarungi angkasa yang mahamahaluas hingga "Sidratul Muntaha" (berada di langit ke tujuh) sampai kembali ke bumi ketika memimpin dan menuntun perjalanan isra' mi'raj nabi Muhammad saw. apa tugas malaikat Mikail? Jibril menjawab:(Iaditugaskanuntuk malaikat mengatur) tumbuh-tumbuhan dan hujan". yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya" (QS. Isrofil. punya kekuatan yang luar biasa. Peniupan sangkakala itu sangkakala dilakukan dua kali. 3. Beginilah contoh kepatuhan para malaikat malaikat kepada Allah. Ia sedikitpun sedikitpun tidak lelah. Inilah malaikat yang diserahi tugas mengatur pembagian rereki rereki semua mahluk di seluruh alam. Dengan sekejap mata. yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki 'Arsy. Mikail.cw9 "Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril). Ia senantiasa meletakkan mulutnya pada tempat peniupan sangsangkakala. Tugasnya diterangkan dalan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi4) dengan sanad yang hasan: "Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril. bosan.

Bila ia berniat melakukan yang baik. selama sehari semalam. yaitu yang melanggar batas-batas ketentuan agama (syara'). Malaikat sebelah kanan menulis segala perbuatan baik. Sedangkan yang kiri menulis segala perbuatan buruk. dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya" (QS. Tugas ini telah ditegaskan dalan Al Qur'an: "Katakanlah: Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu. ia diwafatkan oleh malaikatmalaikat Kami. Inilah dua malaikat yang senantiasa setia mendampingi manusia manusia pada posisi kanan dan kiri. Keduanya bertugas menulis segala sesuatu yang dilakukan manusia. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu melainkan . Izrail.4. dan diutusNya kepadamu malaikatmalaikat penjaga. sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an: "Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambaNya. Al-An'aam 61). lain duduk di sebelah kiri. Dijelaskan pula bahwa malaikat ini mempunyai bawahan (pem(pembantu) yang setia. bila ia tidak bertaubat. Dua Macam Malaikat Penunggu Manusia (Raqib dan Atid). Kemudian hanya kepada Rabbmu kamu pasti dikembalikan" (QS. As-Sajadah 11). tidak terlambat sesaatpun. maka niatnya itu dihitung (dicatat) sebagai satu amal kebaikan. Juga apabila ia melakukan maksiat. Malaikat ini bertugas mencabut nyawa (roh) makhluk hidup (bila telah tiba ajalnya). maka akan perbuatannya itu dicatat pada buku harian dan akan diangkat (dihapus) jika ia bertaubat dalam jangka waktu tersebut. walaupun belum terlaksana. 5. sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. seorang duduk di sebelah kanan dan yang perbuatannya. Malaikat-malaikat tersebut dijelaskan tugasnya di dalam Al-Qur'an: tugasnya "(Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. patuh dan ta'at kepadanya.

keras. Sikap mereka digambarkan dalam firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman. Mereka bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan dan untuk jahanam. Mereka bertugas mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan jannah. Malaikat-malaikat ini banyak jumlahnya dan tak perlu diceritakan panjang lebar. peliharalah diri dan keluargamu dari api jahanam yang bahan bakarnya adalah keluargamu manusia dan batu (berhala). ArRa'd 23). Allah sebagai perumpamaan?" membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk . penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Allah berfirman: "Dan tidak Kami jadikan penjaga jahanam itu melainkan dari malaikat. Qaaf 17-18). Malaikat-Malaikat di Jannah. Mereka disebut juga malaikat "Za"Zabaniyah". dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu diperintahkanNya mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS.hadir" (QS. 6. 7. supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengapenyakit (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini dikehendaki sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah. "Sedang malaikat masuk ketempat-tempat mereka (ahli jannah) dari semua pintu (untuk melayani mereka)" (QS. Malaikat-Malaikat di Jahanam. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan menjadi cobaan bagi orang-orang melainkan kafir. tidak ada yang mengetahui jumlahnya. At-Tahrim 6). Jumlah dan Kekeliruan Manusia terhadap Wujud Malaikat Pada hakekatnya malaikat itu jumlahnya sangat banyak.

Allah telah membantah pandangan mereka dengan tegas: "Malaikat-malaikat itu menjawab: 'Mahasuci Engkau. Al-Jauziyah. Engkaulah pelindung kami. halaman 125-128. bahkan mereka telah menyembah jin. AlMuddatstsir 31). Lihat kitab "Ikhsyatullahfan min Masya'idil Asy-Syaithan" oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saba' 41). Dan jahanan melainkan saqar itu tiada lain adalah peringatan bagi manusia" (QS. Dan tidak ada yang dikehendaki-Nya.kepada siapa yang dikehendaki-Nya. takut kepadaNya. Jilid II. yaitu sejak manusia lahir sampai mati. sifat-sifat malaikat yang dicontohkan manusia sebagai makhluk lemah. tahu tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri. bukan mereka. "Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang hambahamba Allah Yang Mahapemurah itu dianggap perempuan. mencatat amal perbuatannya. yaitu bertindak sebagai pelaksana tugas dan memiliki kekuatan dahsyat. Iman kepada malaikat sangat berpengaruh besar dan dahsyat dalam diri manusia. menerus. serta selalu bertasbih siang malam terus kemaksiatan. memintakan ampunan pada Allah atas dosa-dosa manusia yang beriman. Apa mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? menyaksikan Kelak pasti dituliskan (bohongnya) kesaksian mereka dan mereka pasti dimintai pertanggungjawaban" (QS. tetapi para malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah. 130-132. . Misalnya ditinjau dari segi hubungan mereka dengan manusia. Juga dari segi lain. merekalah yang menolong dan melindunginya. -----------------------------------------------------1) Kata-kata yang digarisbawahi adalah usaha untuk 2) menghindari kesalahfahaman dalam menafsirkan seolah-olah malaikatlah yang mengatur segala sesuatunya. menyelamatkannya dari godaan syaithan. Seluruh malaikat. Kebanyakan dari mereka beriman kepada jin itu" (QS. Azpertanggungjawaban" Zukhruf 19). Di antara sifat-sifat itu adalah mereka senantiasa patuh. menghindarkan diri dari tergelincir ke menghindarkan jurang kemaksiatan. Mereka bukanlah anak-anak Allah atau gadis-gadis Allah seperti apa yang dipercayai oleh sebagaian bangsa Arab dahulu. takut dan taat kepada Allah. mempunyai sikap dan sifat yang hormat dan mulia. Dalam ayat ini disebut bahwa mereka adalah tentara Allah. beribadah dan bertasbih serta senantiasa berdzikir kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka itu Ilah.

Beriman kepada kitab-kitab Allah mempunyai sandaran yang berasal dari pemahaman dalil akli dan nakli. KITABULLAH Seorang muslim beriman dan percaya kepada semua yang dituditurunkan dan diwahyukan oleh Allah SWT. Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud As. membenarkan apa yang sebelumnya. Alsesungguhnya. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Maka. dan Injil diturunkan kepada hamba Allah dan rasulNya. berupa kitab dan apa yang difirmankanNya kepada beberapa rasul berupa shuhuf (lembaran). Kami benar-benar memeliharanya" (QS. bagian "Macam-Macam Malaikat dan Tugasnya". Kitab-kitab besar yang berasal dari firman Allah SWT seluruhnya seluruhnya berjumlah empat kitab suci. kitab-kitab tersebut tidak mengandung mukjizat yang bisa dijangkau akal manu sia pada . yaitu kitab-kitab (yang turun sebelumnya) dan sebagai standard terhadap kitab-kitab tersebut. kepada Di antara kitab tersebut. Ali Usman. halaman 38-49. maka Al-Qur'an adalah kitab yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya. hanya Al-Qur'anlah yang dipelihara oleh Allah SWT dan sekaligus berfungsi sebagai penghapus syariatsyariat nabi dan rasul sebelumnya. firman Allah SWT dalam bentuk lain. Al-Maidah 48). dapat difikirkan dijangkau atau dibuktikan. Al-Qur'an adalah suatu kenyakenyataan yang bisa dijangkau panca-indra dan akal. yakni Al-Qur'an yang diturunkan diturunkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yakni berupa lembaran-lembaran. At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa As. Isa As. Sementara itu. Tidak demikian halnya dengan kitab-kitab samawi lainnya yang tidak bisa dibuktikan berasal dari Allah. Sebab. Hijr 9). Dan sesungguhnya. "Dan Kami telah turunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran.3) Lihat buku "Makhluk-Makhluk Halus Menurut Al-Qura'n" oleh HM. putuskanlah perkara mereka menurut (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah dan diturunkan janganlah kamu mengikuti hawanafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (Al-Qur'an) yang telah datang kepadamu" (QS. Adapun mengenai penjelasan dalil dalil tersebut. adalah misalnya apa yang diberikan Allah kepada nabi Ibrahim as.

Al-Baqarah 177). An-Nisaa' 136). maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat sejauh-jauhnya" (QS. malaikatmalaikat. Kedua hal ini telah menunjukkan suatu mukjizat yang amat menakjubkan dan besar.setiap masa. kitab-kitabNya dan Rasul-rasulNya. beliau yakin bahwa kitab tersebut adalah sebagai satu-satunya mukjizat terbesar sekaligus bukti . Rasulullah saw telah menantang kaum Quraisy dan orang-orang Arab seluruhnya untuk menandingi Al-Qur'an. kepada Allah. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa" (QS. tetaplah beriman kepada Allah dan RasulNya dan kepada Kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada RasulNya. Al-Baqarah 285). Dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah dalil nakli. baik yang diberitakan dalam Al-Qur'an maupun yang tidak diberitakan. rasulrasulNya dan hari kiamat. Juga.. malaikat-malaikatNya. Siapa saja yang kafir sebelumnya. hari kiamat. Dan mereka mengatakan: 'Kami dengar dan kami ta'ati'. dan kepada Engkaulah tempat kami kembali" (QS. adalah berdasarkan bukti dari segi ketinggian bahasanya (Al-Qur'an) dan isi yang dikandungnya. (Mereka itu berkata): 'Kami tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasulNya'. melalui malikat Jibril as. Semua mereka telah beriman kepada Allah. kitab-kitab. Adapun dalil akli yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah diwahyukan Allah SWT kepada nabi dan rasulNya." (QS. nabi-nabi . tidak ada keraguan padanya. demikian pula orang-orang yang kepadanya beriman. Bahkan untuk itu. ya Rabbi kami. seperti Firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman. "Kitab (Al-Qur'an) ini. serta kitab yang turunkan Allah telah turunkan sebelumnya. kita wajib mempercayainya bahwa kitab-kitab tersebut pernah diwahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. (Dan mereka berdoa): 'Ampunilah kami. Walaupun demikian. Muhammad saw. Nabi yang membawanya tidak menjadikannya menjadikannya (Taurat atau Injil) sebagai bukti tentang kenabiannya. kitab-kitabNya. Tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah beriman kepada Allah. "Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. yakni berdasarkan (ditunjukkan) oleh Al-Qur'an dan hadits rasul yang pasti. Al-Baqarah 2). malaikat-malaikatNya. terdahulu. Sebab..

Karena itu. Katakanlah (Hai Muhammad): RabbNya?'. bahwa orang-orang Arab telah gagal meniru. ternyata sungguh mengherankan. Tantangan tersebut telah menyebabkan mereka terdorong untuk mencoba berbicara atau membuat seperti Al-Qur'an. padahal mereka adalah orang-orang Arab yang terkenal fasih dibidang sastra. yaitu mereka tidak mampu menelurkan satu perkataanpun yang senilai dengan Al-Qur'an. dan bantahan apapun menjadi patah dihadapan tantangan tegasnya. puisi dan lain-lainnya). cukuplah sudah Al-Qur'an itu sebagai bukti tentang kenabian dan kebenaran dakwah Rasulullah saw. Al-An'aam 33). berbicara (syair. walaupun orang-orang Quraisy meminta bukti (mukjizat) selain Al-Qur'an itu. 'Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Kekalahan itu telah disepadisepakati oleh ahli sejarah secara meyakinkan.kenaabiannya sebagai utusan Allah. baik sebelum turunnya AlQur'an maupun sesudahnya. Tetapi yang terjadi. Tetapi. (tetapi janganlah bersedih) karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu. dalam gaya bahasa Al-Qur'anpun mereka tidak mampu. akan menemukan bahwa Al-Qur'an merupakan bentuk ungkapan bahasa menemukan yang istimewa dan belum pernah ada orang-orang Arab yang istimewa mengungkapkan perkataan seperti itu. Setiap orang yang memiliki pengetahuan walaupun sedikit tentang bahasa dan sastra Arab dengan seluk beluknya. untuk meniru apalagi mengubah mengherankan. Al-Ankabut 50-51). Peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut 50-51: "Dan orang-orang kafir Makkah berkata: 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat (benda lainnya) diturunkan dari RabbNya?'. memang sudah sepatutnyalah mereka kalah dan mengakui kebenaran Muhammad saw. sebagaimana tercantum dalam firmanNya: "Sesungguhnya. Dan sesungguhnya aku ini hanya seorang pemberi peringatan yang nyata" (QS. Ayat ini secara jelas menerangkan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat bagi Rasulullah saw. meskipun Al-Qur'an telah menantang mereka. Beliau tidak perlu lagi sebagai memperlihatkan mukjizat lainnya. akan sebenarnya tetapi orang-orang dzalim itu telah mengingkari ayat-ayat Allah" (QS. Kami tahu bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkanmu. Kehebatan Al-Qir'an dengan segala aspeknya telah menyebabkan mereka "tersungkur" mengakuinya. Kenyataan itu diabadikan dan dinyatakan . Juga hal itu tercatat dalam sejarah dakwah Islam bagaimana kekalahan mereka dihadapan Al-Qur'an.

Keyakinan dan bukti seperti itu menyebabkan orang-orang tidak bisa sembarangan mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah perkataan perkataan Muhammad saw. Ia menantang semua manapun. Pernyataan seperti ini kita temukan dalam firman Allah sendiri. Al-Qur'an memiliki sajak yang berbeda dengan syair-syair yang ada. ucapan-ucapan dan karangankarangan yang tertulis manapun. sekalipun seluruh dari mereka membantunya" (QS. sedangkan dia sering menunggu datangnya Al-Wahyu jika menghadapi suatu persoalan? datangnya Dalam masalah ini Imam Syafi'iy berkata1): "Mukjizat Nabi kita Muhammad saw itu amat banyak yang tak mungkin dapat dihimpun seluruhnya oleh buku ringkas ini. padahal ia nabi yang buta huruf (ummi).Al-Qur'an sendiri: "Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini. Sebab. Lebih daripada itu. bagaimana mungkin Al-Qur'an diciptakan oleh Muhammad. yakinlah kita bahwa Al-Qur'an terbukti berasal dari Allah dan ia merupakan kalamullah Yang Mahakuasa. maka Rasulullahpun sama tidak mampunya dan sama-sama orang Arab juga. walaupun Muhammad saw adalah orang Arab. Al-Qur'an merupakan mukjizat paling tinggi yang tidak bisa dipungkiri atau diselewengkan oleh siapapun. orang dengan mengatakan: "Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin . sedangkan Al-Qur'an mengandung khabar masa depan dan sains teknologi yang baru diungkapkan manusia pada abad ini? Juga. Aldipungkiri Qur'an merupakan mukjizat yang paling besar di antara mukjizat mukjizat-mukjizat nabi Muhammad lainnya dan yang paling ampuh untuk menaklukkan orang-orang yang ingkar terhadap kenabian beliau. Yang penting kami kemukakan di sini adalah tentang AlQur'an. bagaimana mungkin ia dikarang oleh Muhammad saw. pasti mereka tidak dapat membuat yang serupa dengannya. berbeda dengan isi pidato-pidato. Al-Israa' 88). Berdasarkan kepastian yang meyakinkan di atas bahwa kaum Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan tidak mampu membuat satu ayatpun yang serupa dengan Al-Qur'an. bila orang Arab sendiri tidak mampu menandingi Al-Qur'an.

ke arah penghidupan yang gilang gemilang. pasti mereka tidak dapat membuat yang serupa dengannya. mendarah daging dalam kebodohan. Ajaran-ajaran yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan umat yang telah menerimanya sebagai ajaran kehidupan. telah mampu mengadakan revolusi mental dan sosial serta mengubah pemikiran manusia selama empat belas abad. "Kemudian tantangan itu semakin tegas dengan mengatakan: "Maka. walaupun sebuah surat yang paling pendek sekalipun. Hal ini membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat dan kenabian Muhammad saw". Kitab suci yang jelas ini dan merupakan wahyu Allah. mempersatukan mereka dengan mengajarkan Al-Qur'an dan perkataan-perkataan yang penuh hikmah. menerangi mereka dari jalan sesat ke jalan lurus dan menyatupadukan barisan yang tadinya cerai berai. datangkanlah satu surat saja yang serupa dengannya". Ia juga telah pemikiran mengubah wajah sejarah manusia dan membangun suatu umat yang lemah menjadi perkasa. membina keluhuran budi dan menjelaskan prinsip hukum sosial dalam kemasyarakatan dan pemerintahan serta prinsip hukum perdata dan pidana. Dengan karunia Allah dan petunjuk Al-Qur'an. baik yang masih terbelakang . ternyata telah mampu mengangkat umat lain.berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini. nabi Muhammad saw telah membangkitkan taraf pemikiran bangsa Arab yang tadinya tenggelam dan terpecah belah dalam fanatisme jahiliyah. Beliau dapat menyembuhkan. sekalipun seluruh dari mereka membantunya" (QS. sekalipun bahasa yang dipergunakan oleh AlQur'an adalah bahasa mereka. Padahal jumlah kaum kafir yang memusuhi Islam demikian banyaknya. Ternyata mereka tidak sanggup menjawab tantangan tersebut. saw". Al-Israa' 88). buta huruf dan hidup dalam budaya berhala yang nista. Padahal tantangan itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan menentangnya. Ia juga menjadi pandu bagi umat dan menjadi misi universal sebagai puncak mahkota keagungan. Kiranya sudah banyak diketahui bahwa Al-Qur'an menunjukkan aqidah yang benar. Tetapi hingga kini belum muncul satupun tandingannya. juga ibadah-ibadah lainnya. Dengan petunjuk itu. atau dengan mengeluarkan harta dan menyerahkan jiwa. terwujudlah kesatuan umat di bawah undang-undang yang meletakkan hukum serta menegakkan keadilan di muka bumi ini.

Tidaklah mengherankan bahwa kemajuan umat masa Tidaklah lampau disegala bidang ilmu dan budaya. Pengakuan akan kebenaran Al-Qur'an juga dicetuskan para cendikiawan barat dari berbagai disiplin ilmu. tinggi. Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk membawa khabar gembira kepada umat manusia tentang kenikmatan abadi yang telah Allah sediakan untuk mereka bila beriman kepada Allah dan RasulNya. Taurat. dahulunya masih banyak yang buta huruf. menunjukkan bermacam sejarah. Juga Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk menyelamatkan manusia dari perselisihan tentang dasar kehidupan mereka dan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. . akhlak yang terpuji dan istikomah (berpegang teguh) terhadap ajaran Allah SWT. 2) Lihat buku "Qur'an. menjadi Bangsa Arab maupun Ajam (non Arab) yang tadinya hidup dalam kegelapan jahiliyah. Bangsa yang buta huruf telah menjadi bangsa yang berilmu dan mampu memimpin dunia. Semua itu secara jelas membuktikan bahwa Al-Qur'an absolut kebenarannya sebagai wahyu Allah. yaitu agama yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.maupun yang telah maju peradabannya. Akbar". antara lain dalam bentuk ibadah yang benar. Padahal kalau ditilik dari sejarahnya. strategi perang. Injil dan ilmu-ilmu" oleh Moris Puk Nabi Dan Rasul Pengantar Seorang Muslim beriman dan percaya bahwa Allah SWT telah memilih di antara umat manusia sejumlah nabi dan rasul sebagai utusanNya kepada umat manusia untuk menyampaikan syariat agama Allah. dan meperingatkan mereka tentang akibat kekufuran (syirik). tidak sejarahnya. seperti astronomi. Cukuplah bukti bahwa mukjizat Al-Qur'an telah mampu menyemenyebabkan orang menjadi beriman. halaman 59-60. sebelumnya ------------------------------------------------1) Lihat buku "Fiqhul Akbar". serta memberikan teladan pada tingkah laku yang baik dan mulia bagi umat manusia. disebabkan karena AlQur'an telah menunjukkan bermacam ilmu. Sebagian besar dari mereka telah tunduk dan mengakui bahwa Al-Qur'an adalah kitab adalah suci (Al-Wahyu) yang bersumber dari Allah. politik dan lain-lain. apalagi setelah terbukti di dalamnya terdapat banyak ayat yang membuktikan berbagai membuktikan berbagai penemuan baru pada abad mutakhir kini dan sebelumnya2). syariat. berilmu dan juga tidak pernah belajar dari bangsa lain. menjadi bangsa beradab dan berkebudayaan jahiliyah.

Sayyidina Muhammad saw adalah nabi dan rasul. Tetapi jika tidak diberikan tugas demikian.. Apakah nabi hanya diutus Allah untuk melaksanakan agama Allah untuk dirinya sendiri. maka ia disebut nabi. (menjalankan) Dengan batasan yang jelas ini.. disampaikan Secara singkat dapatlah disebutkan bahwa rasul adalah orang yang disebutkan diperintahkan untuk menyampaikan syari'atnya sendiri. keduanya menerima wahyu dari Allah.. bahwa nabi dan rasul. Sedangkan rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya suatu syari'at baru untuk disampaikan kepada kaumnya sendiri. ia tidak diberikan syari'at yang baru. Sedangkan nabi adalah orang yang diutus Allah untuk menetapkan (menjalankan) syariat rasul-rasul sebelumnya". bukan rasul. Sebab. maka dapatlah dikatakan bahwa nabi Musa adalah nabi sekaligus rasul. Tetapi nabi Harun adalah nabi..Pengertian nabi dan rasul Walupun tugas nabi dan rasul adalah sama dari segi tugas pemyampaian wahyu. Betul. Tetapi ada perbedaan makna yang sangat berarti dan prinsipil. sebelumnya) Allah SWT berfirman : "Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak pula seorang nabi." (QS. kemudian jika ia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu untuk manusia. Namun yang paling istimewa pada diri beliau adalah kenabian dan kerasulannya . Memang kebanyakan ulama berpendapat bahwa nabi atau rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dilaksanakan terutama untuk dirinya sendiri. tetapi mempunyai pengertian yang berbeda dan berarti. Arti nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya sya riat rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada suatu kaum tertentu. Contoh untuk itu adalah nabi-nabi Bani Israil yang diutus dan bertugas di antara nabi Musa dan nabi Isa. Sebab. Pendapat ini terasa ganjil terdengar. sedangkan nabi diperintahkan untuk menyampaikan syari'at rasul yang lain diperintahkan (rasul sebelumnya)1). maka ia disebut rasul. Al-Hajj 52). mungkinkah seorang nabi tidak diberikan tugas kepadanya untuk menyammenyampaikan wahyu kepada umat manusia. Imam Baidlawi menafsirkan ayat itu sebagai berikut2): "Rasul adalah orang yang diutus Allah dengan syari'at yang baru untuk menyeru manusia kepadaNya.

Ishak. seperti hadits ahad). Sebab. Allah SWT berfirman: "Dan sesungguhnya telah Kami utus beberpa rasul sebelum kamu. akidah tidak boleh berlandaskan dalil-dalil yang dzonny (yang belum pasti kebenarannya. Ismail.diutus untuk seluruh umat manusia. malainkan ia juga wajib percaya kepada semua nabi dan rasul sebagaimana firman Allah SWT: "Katakanlah (kepada orang-orang Mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. kepadamu" Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa Allah hanya memperkenalkan sebagian dari para nabi dan rasulNya. siapa namaseluruhnya. kita percayai kenabian dan kerasulannya. Memang dalam suatu hadits riwayat Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya. Di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu" (QS. Mereka itulah yang wajib kita ketahui satu persatu. kita tidak perlu mengetahui berapa jumlah mereka seluruhnya. Tetapi ia hendak harus berdasarkan dalil-dalil yang kath'y3). dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Ya'kub dan anak cucunya. serta apa yang diberikan kepada nabinabi dari Rabbnya. Juga. Jumlah Nabi dan Rasul serta Keluasan Ajaran Risalahnya Secara global (umum) kita diwajibkan Iman kepada para nabi dan rasul. dikatakan bahwa jumlah nabi ada lebih kurang 124000 orang. Al-Mukmin 78). Al-Qur'an hanya menerangkan (menceritakan) sebanyak 25 nabi dan rasul saja. dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. dan jumlah rasul ada 315 orang. Al-Baqarah 136). Seorang muslim tidak hanya wajib percaya kepada nabi Muhammad saw. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadaNy" (QS. nama mereka dan di mana mereka bertugas. Artinya kita wajib percaya bahwa Allah telah mengutus sejumlah nabi dan rasul sebelum Muhammad saw. wajib pula persatu. Semua nabi dan rasul sebelum Muhammad diutus Allah untuk suatu . Tetapi riwariwayat tersebut adalah bukan riwayat hadits muttawatir. Karena itu tidaklah kuat untuk dijadikan pegangan dalam bidang akidah.

kekhawatiran dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. Adapun kenabian Muhammad saw. Tentang keuniversalan risalah nabi Muhammad saw. Kami Mahapenerima berfirman: 'Turunlah kamu dari Jannah itu.bangsa tertentu (baik satu atau beberapa generasi dari suatu generasi bangsa tertentu) dan untuk suatu periode tertentu. Serta sabda Rasulullah saw: "Aku adalah penghulu anak Adam. Maka. Sedangkan aku telah diutus untuk seluruh umat manusia". antara lain: "Dan Kami tidak mengutusmu melainkan bagi umat manusia seluruhnya. kecuali risalah dakwah nabi Muhammad saw yang bersifat universal. Allah menerima taubatnya. risalah dakwah mereka terbatas dan bersifat lokal. Al-Baqaarah 3738). Dan ditanganku ada panji-panji pujian. (tetapi) tidak ada kebanggaan pada diriku. (tetapi) tidak ada kebanggaan di sini. Daerah atau tertentu. nanti. Kemudian jika datang petunjukKu. Saba' 28). wilayah missi dakwah dari seorang nabi serta masa berlaku syari'atnyapun juga terbatas sampai datangnya rasul datangnya penggantinya. Allah SWT telah menegaskan sendiri dalam AlQur'an pada beberapa ayat dan surat. sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. maka mereka berada di bawah panji-panjiku" (HR. Sesungguhnya Allah Mahapenerima taubat lagi Mahasayang. Kenabian Adam as dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya: "Kamudian Adam menerima beberapa kalimat dari RabbNya. pastilah tidak ada kekhawatiran atas mereka. baik ia nabi Adam As atau nabi yang lain. Tidak seorang nabipun. mengetahui" Dan Rasulullah saw menegaskan hal ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir ra: "Nabi-nabi terdahulu diutus diperuntukkan bagi kaumnya sendiri (khusus). dapat dibuktikan dengan . Tetapi kebanyakan manusia pemberi tidak (mau) mengetahui" (QS. Semua nabi dan rasul. Turmudzi). maka siapa saja yang mengikuti petunjukKu. dihari kiamat. Awal dari para nabi adalah Adam as dan akhir para nabi adalah Muhammad saw.

Dalam ayat ini jelas bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Allah SWT berfirman: "Dan jika kalian (tetap) meragukan Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad saw).mukjizat yang abadi. . suatu mukjizat hanya diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. apalagi rasul. Karena itu tidak akan ada nabi sesudah nya. Konsensus umat Islam mengenai hal ini adalah berdasarkan: 1. Hal itu menjadi dalil yang yakin bahwa Muhammad saw adalah seorang nabi dan rasul. tidak ada nabi dan rasul sesudahku". Maka. Ia adalah Kalamullah. kita wajib percaya pula bahwa nabi Muhammad saw adalah "khatamunnabiyyin" (penutup para nabi). jika kalian orang-orang yang benar" (QS. sehingga tidak lagi nabi dan rasul sesudahnya sampai kiamat. Nabi Muhammad saw adalah Penutup Nabi dan Rasul Di samping kita percaya kepada kenabian dan kerasulan Muhammad saw. ia berkata: Malik. tingkatan rasul lebih tinggi dari tingkatan nabi 4) 2. Di kalangan kalangan umat Islam sejak sahabat hingga kini. Hadits Mutawatir: a. Al-Ahzab 40). Sebab. sesudahku". Sebab. Hadits nabi mutawatir yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal dari Anas bin Malik. Al-Baqarah 23). 23). maka buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Qur'an dan ajaklah penolong-penolong selain Allah. terdiam tak mampu menandingi atau medatangkan satu surat saja semisal Al-Qur'an. Dan adalah Allah Mahatahu segala sesuatu" (QS. bahkan sampai akhir jaman nanti wajib mentaati konsensus bahwa nabi dan rasul penutup (akhir) adalah Muhammad saw. "Sesungguhnya risalah kenabian itu telah habis. yang telah membungkam orang-orang kafir. yaitu Al-Qur'an. Firman Allah SWT: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. tetapi dia adalah rasulullah dan penutup nabi-nabi.

Ahmad Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abi Hurairah: Hurairah: "Sesungguhnya perumpamaan diriku dengan nabi-nabi sebelumku adalah sama dengan seseorang yang membuat sebelumku sebuah rumah. pengertian kalimat ini menurut bahasa Arab adalah "Nabi penghabisan (terakhir)". diperindah dan diperbagusnya (serta diselesaikan segala sesuatunya) kecuali tempat (yang disiapkan) untuk sebuah batu bata di sudut rumah itu.b. Dengan demikian anggapan Faham Qadiyani yang mengatakan bahwa sesudah Rasulullah saw masih ada nabi adalah jelas keliru (sesat) dan tidak Rasulullah berdasarkan pengertian bahasa Arab dan syara'. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad saw adalah 'khatimannabiyyin'. Jamaluddin Muhammad Al-Anshary5). Dalam dua hadits di atas dijelaskan bahwa kenabian dan kerasulan itu telah terputus sama sekali. Sebab. maka mereka telah sesat dan kafir. mengaguminya. Khatim dan khatam adalah di antara nama (yang diberikan kepada) diberikan nabi Muhammad saw di dalam Al-Qur'an. Ia menulis sebagai berikut: "khitam". kalau ada orang yang mengatakan masih akan ada nabi setelah Muhammad saw. nabi". untuk Orang-orang yang mengelilingi rumah itu mengaguminya. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya Jamaluddin Muhammad Al-ANshari mengatakan: "Merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits mutawatir di atas. seorang ahli bahasa Arab yang paling terkenal dengan kamus "Lisanul Arab" ia mengatakan bahwa kata "khatam" mempunyai arti yang sama dengan kata "khatim" dan "khitam". tetapi bertanya: "Mengapa engkau belum memasang batu bertanya: bata itu?' Nabipun berkata: 'Sayalah batu bata (terakhir) itu. Oleh karena itu. dan sayalah penutup para nabi". Pemahaman Pemahaman Qadiyani tentang kalimat "Khatamunnabiyyin" adalah cap (stempel) untuk nabi-nabi sebelumnya adalah sangat keliru. orang(-orang) yang mengklaim dirinya sebagai nabi maka orang itu telah sesat (menyimpang) dari akidah Islam yang jelas-jelas menegaskan bahwa nabi Muhammad saw adalah penutup para nabi dengan nash penutup . (terakhir)". Dan Muhammad saw adalah khatim (penghabisan/akhir) dari segala nabi. "Khitam dari suatu kaum serta khatim dan khatamnya adalah penghabisan dari mereka. yakni penghabisan nabi (penutup) segala nabi".

baca "Ahmadiyah dalam Persoalan" oleh Fawzy Sa'ied Thaha. Lihat "Tafsir Ibnu Katsir" Juz V. Cetakan Mesir. "Ilahmu adalah Ilah yang satu. bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Hari Akhirat. oleh Abdullah Hasan Al-Hadar. jauh-jauh hari Rasulullah saw telah memberitakannya memberitakannya dalam sebuah hadits dan diriwayatkan oleh Bukhari. Mengenai orang-orang yang mengklaim dirinya nabi sesu dah Muhammad. Drs. Ahmadiyah". halaman 57. Akbar". Semuanya mengaku dirinya sebagai rasul Allah". kemudian akan berganti dengan kehidupan kedua di alam akhirat. "Anwaruttandzim". Juga. Lihat buku "Studi Islam" oleh Drs Masyfuk Zuhdi. Semuanya Termasuk para penipu yang disinyalir Rasulullah saw itu. lihat buku "Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah". Juz X. -----------------------------------------------------------1) 2) 3) 4) Lihat buku "Fiqhul Akbar". 5) Lihat Jamaluddin Muhammad Al-Anshari dalam kamus "Lisanul Arab" Juz XV. Untuk lebih jelas. Orang ini mengklaim dirinya sebagai nabi sesudah Muhammad saw. halaman 42. adalah Mirza Ghulam Ahmad. jilid I. halaman 66. 6) 7) Lihat kitab "Jami' Al-Ushul fie Ahadits fie Rasul" oleh Ibnu Atsir Al-Jasrir. halaman 390. oleh Masyfuk Zuhdi. Jilid IV. Ia mengada-ada syariat baru dan menyatakan bahwa ia menerima wahyu serta mengarang kitab yang disebutnya sebagai wahyu Allah7). dan buku "Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah". adalah mereka . 1300 Hijriyah. Hamka Haq Al Badry.yang kath'i tsubut dan kath'i dilalah". Akidah". Halaman 55. HARI KIAMAT Seorang muslim beriman dan percaya bahwa kehidupan di dunia ini akan habis dan mempunyai batas waktu berakhirnya. Lihat Tafsir Imam Baidlawi "Anwaruttandzim". Muslim dan Ahmad dari Abi Hurairah6): "Tidak akan terjadi kiamat kecuali akan keluar (muncul) tukang-tukang bohong (para penipu) kira-kira 30 orang. Maka. Sejarah". halaman 470 dan buku "Studi Islam" Jilid I: "Bab Akidah".

para RasulNya. Demi Tuhanku. Pada saat dan hari itu. yaitu waktu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di alam semesta yang fana ini. Bukti-bukti adanya Hari Kiamat adalah berasal wahyu (ayatayat) Allah dan hadits rasul. bukan dalil akli. serta bagaimana bentuk kehidupan sesudah sesudah mati itu? Dalil-dalil nakli yang menjelaskan tentang Hari Kiamat tersebut di antaranya adalah: "Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak dibangkitkan. Katakanlah. kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan'. kalian benar-benar pasti dibangkitkan. Dasar pemahamannya adalah berdasarkan dalil nakli. Tanpa adanya berita tentang Hari Kiamat dari Al-Wahyu. pasti menerima pahala kebahagiaan dalam kehidupan jannah yang penuh kenikmatan abadi. 'Tidak demikian. juga apakah masih ada atau tidak kehidupan sesudah mati.yang hatinya ingkar (akan keesaan Allah dan Hari Kiamat) sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang sombong" (Q. para malaikatNya.S. Semua akan dikumpulkan untuk menghadap mahkamah pengadilan Allah yang Mahatinggi. kemudian Allah pasti menghidupkan kembali semua makhluk yang telah mati. Iman kepada Hari Kiamat adalah iman kepada hari berbangkit. maka Rasulullah menjawab: 'Hendaklah engkau beriman kepada Allah. maka manusia tidak mengetahui apakah ada atau tidak hari kebangkitan sesudah mati. Sebab. pasti merasakan siksa yang pedih di dalam jahannam. Hal demikian adalah mudah bagi Allah" (Q.S. Hari Kiamat adalah berdasarkan sesuatu yang tidak terjangkau panca indera manusia. Hadits ketika jibril mengajarkan kepada Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab: "Ketika Jibril menanyakan kepada Rasulullah tentang iman. Sedangkan orang-orang yang maksiat kepada Allah. kitab-kitabNya. At Taghaabun 7). An-Nahl 22). Orang yang taat dan shaleh. Oleh karena itu. Dan hendaklah engkau beriman kepada Qadla-Qadar yang baik dan buruk (dari Allah)". Setiap orang diperhitungkan amal perbuatannya. membangkithidupkan . untuk apa ada hari kebangkitan itu. akal tidak mampu menemukannya dengan pasti berdasarkan usaha penginderaan terhadap sesuatu. juga kepada Hari Kiamat. Allah yang Mahakuasa akan membangmembangkitkan segenap makhluk ciptaanNya.

Dengan kata lain menurut Maulana Muhammad Ali. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sandarannya adalah surat Ibrahim 48. Al-Israa' 99.tulang belulang yang telah hancur. apaapakah ia bersifat materi ataukah immateri (spiritual). ia berten tangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang menjelaskan menjelaskan . Ia merujuk kepada keadaan langit dan bumi pada hari akhir nanti. Dan Dia Mahatahu tentang segala makhluk" (QS. yang dibangkitkan dari kubur itu bukanlah badan manusia ketika ia ditinggalkan oleh nyawanya. mengembalikan jasad yang telah menjadi tanah sebagaimana asalnya. Menurut Maulana Muhammad Ali (seorang tokoh Ahmadiyah 1)). Menurut faham Ahlussunnah. yang dihidupkan kembali (bangkit) dari kubur adalah badan (wadag) yang telah menjadi tanah (membusuk) ditinggalkan oleh nyawanya (roh) dahulu ketika (membusuk) manusia hidup di bumi. dan mengembalikan ruh sebagaimana pada jasad seperti sedia kala. dan dia lupa kepada kejadiannya. akhirat Pendapat tersebut tidak dapat diterima. Yasin 78-79). Ketiga ayat pada surat. bahwa ia bukanlah bumi dan langit dunia yang dahulu. dan Al-Waqi'ah 58-62. menunjukkan bahwa pada hari akhir bumi langit dan manusia diganti dengan yang lain. Ia katakan: 'Siapa pula yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh itu?' Katakanlah: 'Ia akan dihidupkan oleh Ilah yang menciptakannya kali yang pertama. Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Madjah dari Jabir ra: ra: "Setiap hamba akan dibangkitkan menurut keadaan ketika ia mati (di dunia)". tetapi serupa dengan bentuk terdahulu dalam kondisi yang berbeda pula dengan kondisi di dunia. nyawa seseorang nanti tidak kembali kepada badannya yang lama (di dunia) tetapi akan masuk kepada badan baru di akhirat2). melainkan badan baru dan berbeda sama sekali dengan yang terdahulu. Keterangan ini berdasarkan firman Allah: "Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami. menurut takwilnya. Sebab. Keadaan Manusia Ketika Berbangkit Ada yang mempersoalkan kebangkitan manusia dari kubur.

tidaklah sukar menciptakan langit dan bumi yang baru. bukan badan lainnya. dan An-Nisa 24. Ayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan ada nya perubahan bentuk manusia pada Hari Kiamat. Ahmad. Begitu pula dasar yang diambilnya dalam surat Al-Isra'ayat 99: "Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allahlah pencipta langit dan bumi adalah kuasa (pula) pencipta menciptakan yang serupa dengan mereka. Al-Qur'an menyatakan hal tersebut. ayat ini bukanlah menjemenjelaskan penggantian bentuk badan manusia di akherat. Al-Hakim dari Abi Hurairah. Al-Isra' 99). sampai-sampai itu menghancurkan tubuh bagian dalam mereka dan mengeluarkan segala organ bagian dalam. Tirmidzi. orang-orang yang dzalim itu tidak menghendaki selain kekafiran (belaka)" (QS. serta Sunnah Rasul: "Sesungguhnya (ahli jahanam) kepadanya akan ditumpahkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka. Al Kahfi 48. Dalam ayat tersebut tersebut hanya bumi dan langit saja yang berubah. misalnya dalam surat Ibrahim 48-50. Lihat "Kanzul Ummal". Bagi Allah. dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke Hadirat Allah Yang Mahaesa lagi Maha Perkasa" (QS. dan (Dia) telah (pula) menetapkan waktu tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya? Maka. Seluruh ayat tersebut menunjukkan bahwa semua manusia berberkumpul di Padang Mahsyar dengan keadaan dan bentuk yang sama seperti ketika ia hidup di dunia. Sedangkan ayat-ayat yang dijadikan dasar bagi Maulana Muhammad Ali tidaklah dapat dijadikan dijadikan dasar yang benar. Sedangkan dasar surat Al-Waqi'ah 58-62. Ibrahim 48).bahwa yang akan dibangkitkan dari alam kubur adalah nyawa manusia dari badan yang dahulunya hidup di dunia. apalagi manusia dalam bentuk terdahulu ketika ia mati. oleh Al-Burhan Furi. sedangkan manusia tidak berubah sama sekali. pada hadits nomor 39515). Setelah itu (tubuh rusak tersebut) diciptakan kembali (untuk selanjutnya menerima siksaan yang berulang-ulang" (HR. tetapi ayat tersebut menjelaskan kekuasaan Allah untuk menggantikan . terutama surat Ibrahim ayat 48: "(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit.

Penyalahgunaan jabatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (QS. Namun tanda-tanda Hari Kiamat tersebut telah dikemukakan secara banyak dan rinci. Perhiasan masjid yang berlebihan dan suara hiruk-pikuk lebih sering terdengar di Masjid. Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kiamat itu ada di sisi Allah'. Munculnya Muhammad Al-Mahdi di bumi untuk menegakkan keadilan dan kekuasaan umat Islam. Firman Allah SWT: "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: 'Bilakah terjadinya?Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan terjadinya?Katakanlah: tentang kiamat itu ada pada sisi Rabbku. Kehancuran pemerintah Khilafah Islamiyah dan akan kembali jaya dan berkuasa Khilafah dikemudiann hari sehingga kaum Muslimin menguasai pusat kekuasaan Katholik Nasrani di Roma dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Jawabannya: hanya Allah yang tahu dengan pasti dan tepat. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Zina dan minuman memabukkan serta kejahatankejahatan lain merajalela. yakni .manusia di dunia (mengganti suatu bangsa yang melanggar perintah Allah dengan bangsa yang patuh terhadap perintah Allah). Munculnya Dajjal di tengah umat Islam untuk menyesatkan manusia. Al A'raaf 187). antara lain: Banyaknya mode pakaian telanjang. Peperangan antara umat Islam dengan Yahudi yang berakhir dengan kemenangan di fihak kaum muslimin. kapan terjadinya. Jumlah orang beriman sedisedikit. Tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Turunnya Nabi Isa as untuk meluruskan ajaran Nasrani (ajaran Trinitas. Waktu Hari Kiamat Manusia selalu bertanya kapankah terjadinya Hari Kiamat. Perpecahan umat Islam /negerijabatan. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Tanda-tanda Hari Kiamat Hadist-hadits Rasulullah saw yang bersumber pada wahyu Allah tidak pernah menerangkan dengan pasti kapan terjadinya Hari KiaKiamat. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di (huru-haranya langit dan di bumi. negeri Islam akibat fitnah oleh musuh-musuh Islam.

Kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya agar semua makhluk berdiri dan menuju Padang Mahsyar untuk perhitungan amalnya. membunuh Dajjal. Firman Allah SWT: "Dan ditiuplah sangkakala. pada saat itulah pintu taubat tertutup. menhancurkan salib-salib. Firman Allah SWT: . Az-Zumar 68). maka matilah apa yang ada di langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. semua makhluk binasa kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. menegakkan kebenaran dan keadilan menegakkan berdasarkan syariat Islam. sehingga orangorang berlari ke arah Syam dan di sini mereka mati setelah ditiup sangkakala. tetapi peperangan itu akan berakhir dengan kehancuran tentara Ya'juj dan Ma'juj oleh Allah dengan kemenangan di fihak kaum Muslimin (ini terjadi pada masa Nabi Isa masih hidup). Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. kemudian beliau kawin lalu meninggal dan dikuburkan dekat makam Rasulullah saw. serta memperingatkan orang-orang memperi yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah (tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah). disertai munculnya api di daerah Yaman. Pada saat ini. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj (dua bangsa dari sebelah Timur) menyerang kaum muslimin bagaikan air bah. sangkakala. kemu dian Allah akan mengirimkan kabut tipis yang menyebabkan kematian seluruh kaum muslimin dan tinggallah orang-orang kafir (jahat). maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)" (QS.menuhankan Nabi Isa). Nasib Manusia pada Hari Kiamat Al-Qur'an menerangkan bahwa Hari Kiamat terjadi setelah ditiupnya sangkakala pertama oleh Malaikat Isrofil. Sikap ini tumbuh karena mereka tidak berfikir bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi tanpa merasa lelah sedikitpun. munculnya Daabbah (binatang ajaib) yang dapat berbicara kepada manusia untuk menunjukkan kepalsuan dan ketidakbenaran ajaran semua agama selain Islam. Terjadi gempa bumi di Timur /Barat dan seluruh Jazirah Arab. Matahari akan terbit dari arah barat dan itu terjadi setelah Nabi Isa wafat. mengislamkan orang Nasrani. Orang-orang atheisme telah meragukan Hari Kiamat setelah tergambar dalam otaknya bagaimana kesulitan yang akan dihadapi Allah ketika akan menghitung amal perbuatan manusia yang begitu banyak. Pada saat itulah Kiamat yang sesungguhnya terjadi.

telinga. Pada hari hisab. para Rasul dan Nabi. dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan" (QS. seluruh manusia. Segala gerak yang dilakukan mamusia mulai dari mata. serta tidak satu lembar daunpun yang jatuh ke tanah melainkan diketahuiNya (QS. Dia tahu jumlah makhluk sebelum diciptakan sesuatu diciptakan. Siapa saja yang . Qaaf 38). Sebab. maka ia pasti diampuni dosa-dosaNya. tangan dan segala sifat jasmani dan rohani (hati). para Malaikat. Apakah adanya hisab menjadi sesuatu yang menyusahkan baginya. semuanya mendapat penilaian dari Allah dan akan dibalas. serta berapa jumlah bayi yang lahir ke dunia sejak dahulu sampai sekarang. Ia juga akan disaksikan oleh ayah-ibunya. misalnya untuk menghitung semua amal manusia ketika hidup. Al-Zalzalah 4). mulut. sejak nabi Adam hingga makhluk terakhir. Al-An'aam 59). Sebab. Mahakuasa dan Mahakaya. "Pada hari itu semua berita akan bercerita sendiri" (QS. Allah SWT berfirman : "Bacalah kitabmu sendiri yang pada hari itu cukuplah menjadi saksi" (QS. kejahatannya dan keburukan yang pernah dikerjakan. Orang-orang yang beriman kepada Allah. "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sesungguhnya Allah dirinya membersihkan siapa saja yang dikehendakiNya dan mereka dikehendakiNya tidak dianiaya sedikitpun" (QS.An-Nisaa'48). Dia Yang Mahatahu. tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun. Sedangkan manusia telah terbukti tidak sanggup menghitung tetes hujan yang turun ke bumi. hidung. segala sesuatu akan disaksikan oleh Allah SWT."Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa. kaki. Al-Isra' 14). Semua jumlah bilangan yang banyak itu hanya Allah SWT saja yang sanggup menghitungnya. Allah Mahatahu berapa jumlah tetes hujan yang jatuh ke bumi. "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik (menyekutukan Dia). neneknya dan kawan-kawannya. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik (menyekutukan itu bagi siapa saja yang dikehendakiNya. Allah mengampuni semua dosa manusia kecuali dosa syirik. berapa jumlah butir pasir di sepanjang pantai dunia. bina tang dan semua makhluk.

Ketika itu tidak ada partai dan golongan. Namun. maka mereka termasuk orang-orang berdosa. tersiksa dan memerlukan bantuan tetapi ia membiarkannya. Mereka yang bekerja tidak benar ketika bergaul. An-Nisaa' 116). maupun berdagang. An-Najm 32). kesukuan. serta berbagai persoalan keluarga. Dan Dia lebih mengetahui (keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. maka sesungguhnya ia tersesat sejauh-jauhnya" (QS. Maka. memperkosa.menyekutukan (sesuatu) dengan Allah. sesuai dengan firman Allah SWT: "Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakiNya? Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman" (QS. Semua hal kebangsaan. membuka aurat di depan umum dan berteriak-teriak di jalanan. Betapa mudahnya seseorang terlepas dari api jahanam. Mereka tidak diampuni dosa-dosanya. mengukur dan menimbang secara curang. Dan jika tidak mendapatkannya. berpolitik. maka cukuplah dengan perkataan yang baik". berbisik. kebangsaan. sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad. mengomel. Kedzaliman antar manusia di dunia merupakan dosa yang tidak terhindarkan. hubungan antara majikan dengan buruh yang buruk. Semua bentuk perbuatan itu pasti diadili. (Karena) (Karena) Dialah yang Mahatahu siapa yang bertaqwa" (QS. Bukhari dan Muslim dari Adiy: Bukhari Adiy: "Jauhkan dirimu dari api jahanam walaupun dengan bersedekah sebiji korma. janganlah kamu mengatakan dirimu suci. . perbuatan Sesungguhnya Rabbmu Mahaluas ampunanNya. Mereka yang mengetahui di kanan kirinya banyak orang miskin. mencuri. menganiaya. diketahui Allah. Mereka yang berdosa besar maupun maupun kecil. membunuh. berjual beli secara bathil. ia akan diadili dengan seadil-adilnya. Adapun orang-orang kafir yang menyekutukan-Nya. Mereka Mereka yang merampas harta orang lain. Az-Zumar 53). "(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan-kesalahan kecil.

bergunjing. maka mereka akan mendapat balasan kenikmatan di Hari Kiamat. mengkritik dengan maksud buruk. berjudi dan berzina. kata-kata yang keluar tanpa makna. serta 1001 macam persoalan kehidupan manusia. Mereka belum boleh memasukinya. Orang-orang yang jumlah dosanya lebih banyak daripada amal kebajikannya. padahal memasukinya. zakatnya. sehingga semua perbuatannya itu menyebabkannya ia telah menghilangkan kebaikannya. menuduh seseorang tanpa bukti. mereka ingin (sekali) segera (masuk ke dalamnya). penuh kesenangan . SeSedangkan orang-orang yang jumlah amal kebajikannnya lebih banyak daripada amal kejahatannya. shaum. maka mereka akan ditangguhkan. menyia-nyiakan waktu. tuduhan yang semena-mena tanpa bukti. Namun. Mereka akan ditempatkan di suatu lokasi yang disebut Al-Araaf. Dan di atas Al-A'raaf itu ada orangorang yang mengenal masing-masing kedua golongan itu dengan ciri-ciri (kenikmatan yang) mereka (peroleh).Segala caci maki. Rasulullah saw mendapat bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tarmidzi dari Abu Hurairah: Hurairah: "Tahukah engkau siapakah orang-orang miskin itu? Mereka adalah umatku yang datang pada Hari Kiamat dengan shalat. sampai batas waktu yang tidak disebut ditentukan. mereka dapat menyaksikan bagaimana pedihnnya siksa jahanam dan bagaimana pula kenikmatan yang diperoleh oleh penghuni jannah. apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni penghuni jahanam. maka mereka pasti disiksa dalam api jahanam. Dari tempat ini. menyakiti orang lain. penghuni Al-Araaf ini penghuni suatu waktu pasti dimasukkan Allah ke dalam jannah. Kenikmatan Jannah Kehidupan di dalam jannah adalah abadi. janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang dzalim itu'" (QS Al-A'raaf 46-47). tetapi mereka telah mencaci maki. tidak dimasukkan ke dalam jannah atau jahanam. berhuberhutang tetapi tidak mau membayar. Tetapi akan berbeda terhadap orang-orang yang jumlah amal kebajikan seimbang dengan amal bejahatan. ada batas (Al-A'raaf). Dan (masuk dalamnya). (QS Al Araaf dimasukkan 46-47). maka mereka berkata: 'Ya Rabbi kami. Dan (kenikmatan mereka berseru (kepada) warga jannah: 'Salaamun 'alaikum'. Kemudian ia ditenggelamkan ke dalam jahanam". semua pasti diadili dan mendapat hukuman Allah pada Kahri Kiamat. "Dan di antara keduanya (penghuni jannah dan jahanam).

Allah SWT berfirman: "Masukilah jannah itu dengan aman. Maka. istri dan anak cucu mereka. para famili. masa remaja yang tidak pernah pudar. Itulah hari kekekalan" (QS Qaaf 34). istri. Sementara itu. yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak dilarang mengambilnya" (QS AlWaaqi'ah 32-33). para malaikat masuk ke tempat mereka. dan para cucunya yang beramal shalih dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Juga di dalam jannah berlimpah buah-buahan yang tidak putus-putusnya dan tidak pernah terhalang. Para malaikat akan masuk dari kegembiraan segala penjuru dengan menyampaikan salam. Penghuni jannah akan bertemu dengan ayah. matanya melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. "(yaitu) jannah 'Adn. alangkah baiknya tempat shabartum). terakhir itu" (QS Ar Raad 23-24). Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang beriman. Pada waktu itu manusia akan melihat Rabbinya. Tentang sifat-sifat jannah. Siksaan Jahanam Tentang siksaan terhadap orang kafir dan dzalim di dalam jahanam.dan kenikmatan. peliharalah diri dan keluargamu dari api jahanam yang bahan bakarnya adalah . bersama orang-orang shalih dari para bapak. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah: Hurairah: "Siapa saja yang masuk jannah. telinganya mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar sebelumnya. "Dan buah-buahan yang banyak. Sementara mereka dari semua pintu. tempat mukim mereka. (sambil mengucapkan): 'Sejahtera atas kalian seluruhnya karena kesabaran kalian' (Salaamun seluruhnya 'alaikum bimaa shabartum). maka ia pasti merasakan senang dan tidak pernah putusasa. dan hati manusia tidak pernah menghayalkan sesuatu hal yang ada sebelumnya". yang dinyata kan Rasulullah saw sebagai bentuk yang Mahaindah. suami. Ia berpakaian yang tidak senang lepas.

keras. Al-Mukmin menyala-nyala)" 71-72). Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain (baru) supaya mereka merasakan adzab. "Sesungguhnya orang-orang munafik itu (tempat mereka) berada pada tingkatan yang paling bawah dari jahanam. Setiap kali kulit mereka hangus. An-Nisaa' 145). Tentang pendapat bahwa kenikmatan maupun siksaan pada kedua tempat tersebut dirasakan manusia dalam bentuk roh. jahanam "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami. bukan secara roh. Sedang kedudukan orang-orang munafik. seraya mereka diseret. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka" (QS. "Pada hari itu dipanaskan emas perak di dalam jahanam. lalu mereka dibakar di dalam api (yang menyala-nyala)" (QS. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana" (QS An-Nisaa' 56). Adzab Jahanam adalah Siksaan Fisik Kenikmatan Jannah adalah Kesenangan Sempurna Siksaan jahanam adalah abadi dan kekal. Siksaan di jahanam maupun kenikmatan di jannah merupakam akibat perbuatan manusia di dunia. (Kemudian mereka dimasukkan) ke dalam air yang sangat panas. Kepada mereka lambung . lalu lelehan (emas dan perak) itu (dipakai) untuk membakar dahi. mereka berada di kerak jahanam yang paling bawah. maka kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam jahanam. maka dirasakan pernyataan tersebut terbantah dengan memperhatikan firman Allah pernyataan SWT: "Ketika (itu) belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. penjaganya para malaikat yang kasar. Semua itu dirasakan secara fisik.(tubuh) manusia dan bebatuan. lambung dan punggung mereka. (dan) tidak (pernah) membantah kepada Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka diperintahkanNya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS AtTahriim 6). Allah SWT juga mengingatkan kepada manusia bahwa siksa jahanam amatlah pedih.

Bukhari Muslim). Bagaimana mungkin siksaan yang disebutkan pada ayat-ayat AlQur'an tersebut bentuknya adalah siksaan yang bersifat ruh. Ma"aarij 15-16). Dampak Iman Kepada Hari Kiamat Iman pada Hari Kiamat akan mampu mendorong setiap mukmin . rasakanlah sekarang (siksaan akibat rasakanlah dari) tabunganmu itu" (QS At-Taubah 35). Dari Nu'man bin Basyir ra. serta pakaian mereka di sana adalah sutra" (QS Faathir 33). yaitu adanya perasaan. BahBahkan. Muslim dari Jabir ra). Maka. Di dalamnya. yang mengelupaskan kulit kepala" (QS Albergejolak. "(Bagi mereka adalah) jannah 'adn. tumbuhan) yang akan menemani kehidupan manusia di jannah.(dikatakan): 'Inilah harta benda yang engkau simpan untuk dirimu sendiri. Rasulullah saw bersabda: "Ahli jannah makan dan minum di dalam jannah tetapi mereka tidak buang air besar. "Sekali-kali tidak. Padahal sesungguhnya itulah siksa seringan-ringannya" (HR. pengertian. ia berkata: "Aku telah mendengar Rasulallah SAW berkata: "Seringan-ringannya siksa pada Hari Kiamat ialah orang yang padanya diletakkan dua bara api di bawah tumitnya yang mampu mendidihkan otaknya. Mereka masuk ke dalamnya. Pada saat itu ia merasa bahwa tidak seorangpun yang lebih berat siksaan yang seorangpun diterimanya dibandingkan dengan orang lain. mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas. tidak buang ingus dan tidak kencing" (HR. dan mutiara. Sesungguhnya jahanam itu api yang bergejolak. patut pula diketahui bahwa kehidupan akhir tesebut mempunyai persamaan dengan kehidupan dunia. kepuasaan dan adanya makhluk (hewan dan pengertian. Allah SWT berfirman: "Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini" (QS AthThuur 22).

Dan kami berikan kepadanya pada Hari Kiamat sebuah kitab (catatan amal perbuatan) yang dijumpainya terbuka: 'Bacalah kitabmu. Allah SWT berfirman: "Dan setiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada perbuatannya lehernya. Hal itu akan berbeda terhadap orang-orang kafir. b. Allah SWT berfirman: "Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab (amal perbuatan)nya dari sebelah kanannya. Allah SWT berfirman: "Siapa saja yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. sedangkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar akan menerimanya melalui tangan kanannya tetapi dari belakang. juga pasti ia melihat (balasan)nya" (QS Al-Zalzalah 7-8). maka pasti ia melihat (balasan)nya. baik atau buruk sesuai dengan perbuatannya itu. Setiap manusia akan menerimanya pada Hari Pembalasan itu. Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang-orang mukmin akan diberikan catatan amal perbuatan mereka melalui tangan kanannya dari depan. dan siapapun yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah. Ia akan berusaha menjauhi segala laranganNya karena takut siksaan kelak di kemudian hari. yakni 3): a. Karena itu iman kepada hari akhir mempunyai dampak positif bagi kehidupan seseorang. kesejahteraan) yang belum diperolehnya diperolehnya di dunia akan diterimanya di kemudian hari.Menghibur dan mendorong agar bershabar bagi mukmin bahwa kebahagian (kesenangan. Mereka pasti menerima catatan amal perbuatannya melalui tangan kirinya. Sebab ia yakin bahwa semua amal perbuatannya akan dimintai pertangungjawabannya dan ia akan menerima balasannya.untuk berfikir sebelum melakukan sebuah tindakan. maka dia . Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab'" (QS Al-Israa' 13-14). Maka. Senantiasa menjaga diri untuk selalu taat kepada Allah SWT dan senantiasa mengharapkan pahala pada Hari Kiamat. Catatan Amal Perbuatan Manusia pada Hari Kiamat Iman kepada Hari Kiamat membawa konsekuensi yang logis untuk iman juga kepada adanya catatan amal perbuatan manusia.

Al-Haaqqah 19-37). tiada seorang temanpun baginya pada hari itu di sana. (Allah berfirman): 'Peganglah dia. sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Mahabesar. kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala-galanya. buah-buahannya dekat. api jahanam yang menyala-nyala itu. Maka. maka ia akan berteriak: 'Celaka aku!'. Sesungguhnya dia menyangka bahwa Sesungguhnya sekali-kali ia tidak kembali (kepada Tuhannya). Wahai. Maka. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat bagiku. Orang-orang yang beriman kepada adanya Hari Pembalasan akan selalu ingat kepada setiap perbuatan yang akan dilakukannya. Masukan dia ke dalam lehernya. Tidak ada yang memakannya selain orang-orang yang berdosa" (QS. ia akan berfikir apakah perbuatannya telah sesuai dengan perintah Allah SWT. Juga. dan juga tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. Telah hilang kekuasaanku'. dan tidak ada makanan sedikitpun (baginya) selain darah dan nanah. (Bukan demikian. Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir). iman kepada Hari Kiamat sesungguhnya akan berdampak kuat bagi setiap amal perbuatannya. orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam jannah yang tinggi. (Kepada mereka dikatakan): 'Makan dan minumlah dengan sesukamu sebagai balasan terhadap amal perbuatan yang telah engengkau kerjakan pada hari-hari yang lalu. Pada setiap langkahnya. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku pasti menemui hisab terhadap diriku'. Sebeliknya) yang benar adalah Rabbinya selalu Rabbinya melihatnya" (QS. Bagi mereka . Penutup Demikianlah pokok pembahasan iman kepada Hari Kiamat. alangkah baiknya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). "Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Bacalah kitabku (ini). maka dia berkata: diberikan 'Wahai. ataukah perbuatannya justru telah melangggar laranganNya. Al-Insyiqaaq 10-15). dan aku tidak tahu apa hisab terhadap diriku. (Sebab). lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Bagi kaum Muslimin.berkata: 'Ambilah. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya. belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Dan ia pasti masuk ke dalam api yang menyala-nyala (jahanam).

Mu'tazilah . Hari Kiamat adalah suatu hari yang pasti datang. Lihat Dr. (p. 1989.yang iman. Yasaguna). Bina Ilmu. yaitu Syariat Islam. Ia lebih cocok dengan nama "Qadiyani" atau "Ghulamiyah". 2) Lihat Maulana Muhammad Ali dalam "The Religion of Islam". Pakistan 1950 Islam". Sesungguh nya siksaan maupun kenikmatan yang diterima setiap manusia adalah akibat logis dari seluruh amal perbuatannya selama ia hidup di dunia. Muhammad saw. Uthaimin. terjemahan QADLA DAN QADAR .281-283) 3) Lihat buku "Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah" oleh Muhammad Shahih AlUthaimin. 1985 hal 89). Jakarta (CV. Fuad Mohd. maka mereka pasti akan berlomba-lomba menjalankan semua perintah Allah berupa syariat yang telah diturunkan kepada RasulNya.Ahmadiyah". terjemahan Moeslim Abdul Ma'ani. Halaman 129. ------------------------------------------------------------------ 1) Istilah "Ahmadiyah" tidak cocok untuk aliran agama ini.Syi'ah . Fachruddin.Ahlussunnah Waljama'ah . "Sejarah "Ghulamiyah".Baha'i .Murji'ah . Perkembangan Pemikiran Islam: Khawarij .

Menurut sebagian ulama ushuluddin. Tetapi ia tidak akan menemukan pembahas an masalah qadla dan qadar. misalnya. membantu Kaum Muslimin tergerak hatinya untuk mendalami filsafat Yunani untuk membantah masalah-masalah yang dilontarkan fihak Nasrani dalam bidang "kebebasan bertindak" (free will). Ia muncul pada akhir abad pertama hijriyah (awal abad kedua hijriyah). Ia bukanlah timbul dari nash-nash syara'. Filsafat ini dipakai sebagai alat untuk berdebat dengan mereka setelah dari fihak Nasrani terlebih dahulu telah mempelajarinya untuk mempertahankan akidah mereka. Ada golongan golongan . semisal filsafat (Yunani). masalah ini telah dimasukkan ke dalam bagian dari rukum iman keenam. Sebab. iman kepada takdir mempunyai sandaran nashnash Al-Qur'an yang pasti (kath'i) serta dijelaskan oleh Rasulullah saw yang diambil dari sunnahnya. berdialok maupun berdebat. termasuk usaha-usaha menerjemahkan faham-faham di luar Islam. Bahkan kalau kita mengkaji bukubuku hadits. Kata qadla dan qadar hanya ditemukan terpisah-pisah 3). ada bagian (kitab) khusus yang membahas tenten1). Hal-hal baru mulai ditemukan. mereka telah menggunakan logika (manthik) sebagai sesuatu yang penting untuk menggunakan membantu mereka dalam berfikir. Dalam shahih Bukhari.Pengantar Seorang Muslim wajib beriman dan percaya kepada qadla dan qadar. will). Di dalam Al-Qur'anpun tidak terdapat istilah qadla dan qadar yang digabungkan itu. maka ia akan menemukan hal sama. Di dalam filsafat Yunani ternyata terdapat dua golongan besar yang mengartikan makna kebebasan bertindak ini 4). maka tidak akan ditemukan masalah ini. masalah ini telah mereka gabungkan dengan pembahasan masalah takdir. Sebab. Berbeda dengan iman kepada qadla dan qadar. Ia pada awalnya hanya semacam kebutuhan untuk menjawab tantangan dari orang-orang Nasrani. Kita hanya menemukan pembahasan masalah takdir (Al-Qadar). Tidak adanya istilah gabungan qadla dan qadar di dalam AlQur'an dan hadits disebabkan memang masalah ini baru muncul pada masa tabi'in (setelah masa sahabat). Hal sama akan kita temukan pada shahih tang masalah takdir ini Muslim2). Iman kepada takdir adalah sesuatu yang wajib bagi setiap Muslim. Juga. Misalnya. seorang peneliti dan pengkaji hadits. Asal Mula Munculnya Istilah Qadla dan Qadar Akhir abad kedua adalah masa-masa suburnya penaklukan yang dilakukan oleh khilafah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia. Kaum Muslimin Muslimin mulai mengkaji filsafat Yunani.

power) dan kebebasan (huriyah. Itulah sebabnya akhirnya golongan ini disebut dengan "Qadariyah" 8). karena golongan ini telah mengajak orang-orang lain untuk pasrah tanpa mau berusaha. freedom) untuk berbuat atau tidak . Dengan tenang mereka mulai mengkaji berbaberbagai masalah baru yang timbul. Ulama pada waktu bersikap keras. Sebagai berusaha. Golongan terakhir ini akhirnya sering kebebasan disebut golongan "Fatalisme". Golongan ini dalam ucapan-ucapannya. dan ada golongan "Skeptisme atau "Stoaisma". jawaban atas golongan ini. Oleh karena itu. mengatakan manusia manusia mampu berusaha sendiri. kemunculan segolongan dari kaum Muslimin yang berpendapat bahwa manusia itu bebas berkehendak atau berkehendak terlepas dari takdir Allah SWT adalah salah satu akibat terlepas persinggungan Islam dengan budaya setempat. kebebasan (serba menyerah). dan menentang faham ini. Golongan ini mengatakan bahwa manusia bebas berkehendak. Dengan kata lain. disebut "Fatalisme". Masalah ini telah lama menjadi bahan pembahasan filosof Yunani. kekuasaan (kudrat. suatu faham yang mengartikan bahwa tidak ada "Stoaisma". suatu faham yang mengartikan kebebasan tersebut "Epikure". kekuatan. timbul reaksi yang menyebabkan munculnya golongan menyebabkan 9)."Epikure". mengecam Qadariyah. Secara garis besar. Kemunculan faham Qadariyah yang dikembangkan oleh Washil bin Atha' sesungguhnya tidak lain karena reaksi dari penyebaran faham jabariyah yang mempunyai pemahaman bertolak belakang dengan Qadariyah. Ia juga telah menjadi pemahaman dan dikutip oleh kalangan Nasrani dari sekte Surianis 6). Mereka menolak pengaturan untuk segala sesuatunya sesuai dengan takdir sesuatunya (Al-Qadar) maupun dalam ketetapan Allah 10). barulah mereka mempunyai waktu luang untuk berfikir. Ketika itulah (akhir abad pertama atau memasuki abad kedua hijriyah) muncul permasalahan qadla dan qadar5). senantiasa "Muktazilah" "Muktazilah" menyebutkan bahwa manusia bebas untuk melakukan sesuatu menyebutkan tindakan apapun tanpa terikat kehendak kepada Allah. Faham Qadariyah (Muktazilah) Kemunculan Berbagai Faham di dalam ajaran Islam sulit untuk dihindari ketika Islam telah menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia. secara mutlak (serba boleh). Bahkan masalah ini juga telah lama menjadi pembahasan dari kalangan Zarasustra7). Setelah tentara kaum Muslimin selesai melakukan berbagai penaklukan (di Asia dan Afrika). Muktazilah berpendapat bahwa manu sia memiliki kehendak (iradlah).

Orang yang tidak mempu nyai keduanya. atau ketakutan. tentulah tugasnya hanya apa yang sanggup dikerjakannya. antara lain14): Pertama. yakni (aneka nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan" (QS. mencuri dan seterusnya. Karena itu. yaitu gerak Pertama. Sebab. menurut faham ini. Karena itu. andaikan semua perbuatan manusia terjadi atas iradlat Ketiga. kerjakan. pahala dan Kedua. perbuatan manusia terdiri dari dua gerak. maka ia tinggalkan. (Ini tidak mungkin). gerak pertama pada dua contoh di atas adalah atas kudrat (kehendak)nya sendiri. maka perbuatan-perbuatan seperti seperti shalat. Itulah sebabnya mengapa orang gila tidak terbebani hukum. ikhtiariyah dan idlthiariyah. menentukan). pelaksanaan hukum syar'i (taklif syar'i). dusta. ha nyut oleh fikiran melayang yang akhirnya jatuh ke jurang kesesatan. maka semua perbuatan tersebut dapat disandarkan disandarkan (baik buruknya) kepada Allah. Jika ia mau. maka ia kerjakan. persatuan umat13) Golongan ini mengemukakan beberapa alasan. Mahasuci Allah dari hal yang demikian. Kedua. kekuasaan dan takdir Allah. gerak naik ke puncak menara tidaklah sama dengan gerak orang yang jatuh dari puncak menara. As-Sajadah 17). Ayat-ayat Al-Qur'an yang menakwilkan sering dikutip adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa manusia dikutip mendapat balasan atas perbuatannya. perbuatan manusia 12). atau yang tidak sanggup shalat berdiri dapat melakukannya dengan duduk. wajar dan adil apabila manusia harus bertanggungjawab atas semua perbuatannya 11). ia bebas dari taklif syar'i.berbuat serta terlepas dari kehendak. Inilah faham indeterminasi (Qadariyah atau faham free will) dari filsafat Yunani yang merasuk ke pemikiran dunia Islam yang menyebabkan banyaknya orang yang terselewengkan. iradlat dan kudratNya. Manusia itu "mukhtar" (bebas kehendaknya "mukhtar" memilih dan menentukan). Golongan ini memandang bahwa manusia sesungguhnya menciptakan segala memandang perbuatannya dengan ikhtiar dan kudratnya sendiri serta berdasarkan kehendaknya sendiri. shaum. bahkan pemikiran ini telah mengganggu kesesatan. sedangkan gerak kedua adalah bukan atas kehendak sendiri. misalnya: "Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. tidaklah sama antara gerak memukul (sengaja) dengan tangan gemetar karena ketakutan. Orang yang tidak sanggup melaksanakan sebagian pekerjaannya. jika tidak. Muktazilah gemar menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an 15). Untuk mendukung pendapat mereka. Iradlat dan kudratNya tidak turut campur dalam tinggalkan. Orang kafir diharamkan naik haji. mungkin). siksa terkait dengan iradlat dan kudrat. Ketiga. .

sunnnah. biarlah ia kafir . siapa saja yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman.. maka perbuatan manusia haruslah karena datang (berasal) dari manusia. Pada saat itu ia dibolehkan menggunakan akalnya untuk berfikir dan memanfamemanfaatkannya. Tetapi ada ujian bagi manusia dalam melakukan perintahNya: siapa yang patuh menghindar dari laranganperintahNya: laranganNya dan siapa pula manusia yang melakukan hal sebaliknya. Kepada mereka juga diutus para rasul sebagai contoh (teladan) dalam berbuat dalam bidang batas-batas wajib. Dan siapa saja yang ingin (kafir). kehidupannya ada perintah agama untuk melakukannya dan ada pula larangannya. Sebab.. Sebelum dewasa. Oleh karena itu. menyekutukan Allah dalam kekuasaanNya. makruh dan seterusnya 17). maka buat apa ayat itu dinuzulkan 16). Sebab. AlKahfi 29). atau. tetapi dengan kudratNya itu pula manusia bertanggungjawab terhadap setiap perbuatnnya. Argumentasi mereka adalah kalau perbuatan manusia bukan atas kehendak manusia. Alasan seperti ini. Ia mempunyai gerak dan kemampuan untuk menentukan kehidupannya di dunia ini. faham ini telah dirangkul erat-erat oleh ahli fikir Barat yang ingin menyesatkan kaum Muslimin dengan cara melepaskan mereka dari imannya seraya membawa ke dunia akal yang seluas samudera yang tidak berpantai. Pada posisi yang demikian. Allah memberikan kudratNya kepada manusia untuk menentukan (terserah) apa yang ingin dilakukannya. maka Allah memberikan kudratNya secara penuh kepada manusia. Dalam perkembangannya." (QS. bukanlah menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah. bertanggungjawab serta serius. kudratNya kepada keinginan untuk memilih dan otak untuk berfikir. maka mengapa ada balasan dari Allah atas perbuatan perbuatan manusia. Manusia itu mandiri dan bertanggungjawab penuh setelah dewasa pada saat ia beriman dan melakukan rukun-rukun iman. Semua itu harus dilakukan oleh manusia yang sadar. Argumentasi seperti ini mereka ambil dari firman Allah: "Dan katakanlah: 'Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu.Mereka berdalih bahwa sekiranya perbuatan manusia itu berasal berasal dari Allah. ia tidak terbebani apa-apa bila bersabersalah ketika menggunakan akalnya. menurut mereka. Maka. dewasa. Oleh karena itu. haram. manusia dalam hal ini bukanlah robot (benda mati) yang tanpa daya. Padahal Islam telah . Ayat tersebut mereka takwilkan sebagai isyarat kebebasan: mau percaya atau tidak.

memulai risalahnya dengan penanaman iman dan beriman kepada enam rukun Islam yang dimulai dengan iman kepada Allah dan RasulNya. Inilah ikatan yang mengekang manusia dalam menggunakan akalnya, yaitu segala sesuatu telah diberikan batas, dari garis halal dan haramnya. Dengan cara ini, maka manusia tidak akan tergelincir ataupun menyingkir18).

Muktazilah adalah golongan yang bergerak dalam tiga fung si19): agama-filsafat-politik. Nama lain Muktazilah adalah Qadariyah, Qadariyah, Adliyah, atau menyebut dirinya "Ahlul Adli wat-Tauhid" (penganut faham keadilan dan keesaan Ilah). Nama ini muncul karena mereka karena memberikan hak bagi setiap orang untuk menerima atau mengabaikan eksistensi dari sifat-sifat Allah. Tidak ada paksaan dari Allah dan manusia memiliki kekuasaan (kudrat) untuk meletakmeletakkan pilihannya dalam hidup ini. Inilah keadilan itu, karena manusia manusia tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu, bahkan manusia diberikan diberikan kebebasan. Mereka berpendapat bahwa akal diperlukan untuk mengetahui yang baik dan buruk sekalipun standard nilai tersebut ditentukan oleh syariatNya. Sebab menurut mereka, nilai tersebut timbul karena disebabkan ada sesuatu yang menyebabkan ia baik atau buruk. Pada saat itulah akal diperlukan untuk mengetahui mana yang baik dan mana pula yang buruk. Faham Jabariyah Faham ini sangat bertolak belakang dengan faham sebelumnya. Mengenai kemunculannya, ada yang berpendapat bahwa faham jabariyah muncul sebelum adanya Muktazilah20). Tetapi Imam jabariyah

Sa'duddin At-Taftazany berpendapat sebaliknya 21). Namun perbedaan ini tidaklah terlalu penting. Sebab, fokus masalah yang tidaklah ingin dibahas adalah bagaimana bentuk pemikiran yang muncul di sekitar masalah Qadla dan Qadar. Orang pertama yang memelopori faham "Jabariyah" adalah memelopori 22). Ia berkata bahwa manusia itu tidak Jahmu bin Sofwan manusia memiliki kekuasaan untuk memilih. Ia harus pasrah. Ia tidak kekuasaan mengerjakan sesuatu selain apa yang telah ditentukan, dan bahwa Allah telah menakdirkan amal perbuatan manusia yang harus menakdirkan dikerjakan. Juga Allah telah menciptakan amal perbuatan untuk manusia yang sama halnya dengan penciptaan terhadap bendabenda. Ia tidak ubahnya seperti air yang mengalir, angin yang berhembus, batu yang jatuh (tertarik gaya gravitasi). Keadaan (tertarik seperti tidak ada bedanya dengan perbuatan manusia yang semuanya telah diciptakan oleh Allah (berupa gerak dan (berupa perasaannya). Manusia melakukan sesuatu apapun sesuai dengan Manusia apa yang telah ditetapkan oleh Allah (ia hanya berfungsi sebagai ditetapkan

alat, tidak lebih dari itu). Sering kita menyebutkan pohon berbuah, air mengalir, mataha ri terbit, awan menurunkan hujan, tanah menumbuhkan tetanaman. Atau dikatakan pula bahwa seseorang (Muhammad, misalnya) menulis, hakim menjatuhkan vonis, si Anu taat tetapi di Ini melakukan maksiat. Semua keadaan dan perbuatan di atas masuk dalam pembahasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu situasi pembahasan dan kondisi tersebut hanyalah sebatas obyek. Oleh karena itu, pahala dan siksa, amal perbuatan tidak lain adalah hasil dari paksaan. Allah telah menakdirkan terhadap diri seseorang suatu amal perbuatan, misalnya kebaikan, agar orang tersebut mendapat pahala, dan begitu juga kalau Allah telah menakdirkan seseorang begitu yang lain untuk melakukan amal perbuatan maksiat, maka orang tersebut telah ditakdirkan akan mendapat siksa. ditakdirkan Imam Sa'duddin At-Taftazany23) menyebutkan bahwa golongan ini berpendapat bahwa manusia sekali-kali tidak menguasai dirinya dalam setiap perbuatan, apakah baik atau jahat. Ia tidak bedanya dengan benda-benda beku yang tidak bernyawa di alam semesta ini. Manusia bukan subyek, melaikan hanya sebagai obyek (kehendak dari luar). Dengan kata lain, manusia dipaksa oleh kekuatan dari luar dirinya, yakni atas kehendak dan kekuasaan Allah. Ia tidak mempunyai kebebasan berkehendak (la hurriyyatul mempunyai iradlah, non-freewill) dan tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu".

Faham Ahlussunnah Wal Jama'ah Mohammad Fuad Fachruddin 24) mengatakan bahwa kemunculan dua faham di atas, mendorong kalangan ulama Ahlussunnah, seperti Abul Hasan A-Asy'ari dan Mansur Alseperti 25) memberikan jawaban untuk membela akidah umat Maturidy Islam agar tidak tersesat oleh faham Muktazilah (Qadariyah) maupun oleh Jabariyah. Walaupun di kalangan Ahlussunnah Wal Jama'ah terbagi dua golongan, tetapi mereka sepakat bahwa manusia mempunya (diberi) kebebasan berkehendak, berkuasa dan berpengetahuan (knowledge), tetapi hanya sampai ujung tertentu (ada batasnya /dibatasi). Faham ini berpendapat bahwa pada diri manusia ada kehendak berbuat dan ada khasiat yang melahirkan berbuat perbuatan. Semua itu diciptakan Allah SWT tatkala seseorang diciptakan memulai melakukan suatu aktifitas26). Jadi ketika seseorang aktifitas berbuat maksiat atau perbuatan terpuji, maka ketika itulah Allah menciptakan perbuatan tersebut. Kesimpulan itu diambil dari beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

"Mereka itulah penghuni jannah. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan" (QS. Al-Ahqaf 14). "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari diusahakannya kejahatan) yang dikerjakannya" (QS. Al-Baqarah 286). dikerjakannya" "Dan katakanlah: 'Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Maka, siapa saja yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman. Dan siapa saja yang ingin (kafir), biarlah ia kafir ..." (QS. AlKahfi 29). Dalam pembahasan ayat-ayat ini, faham ini memunculkan sifat Mahaadil (keadilan) Allah. Mereka mengangkat sifat ini seolah-olah ia dapat dijangkau oleh akal. Mereka mengkaitkan sifat Maha adil itu dengan dosa dan pahala, atau, siksa dan kenikmatan, yang erat kaitannya dengan perbuatan. Sebab, pembahasan qadla dan qadar yang sesungguhnya berasal dari filsafat (Yunani) tidak lain adalah apakah manusia bebas melakukan perbuatannya sendiri (bebas memilih) atau dipaksa27). Bagaimana Menyikapi Berbagai Faham Ini Demikianlah, ulama "terpecah" ke dalam tiga (3) golongan besar ketika mereka membahas amal perbuatan manusia yang dikaitkan dengan asas taklif, pahala dan siksa. Terjadinya dikaitkan golongan-golongan tersebut disebabkan karena (pertama) ulama (pertama) tersebut menakwilkan beberapa nash ayat Al-Qur'an tentang perbuatan manusia yang menurut mereka ada dan atas kekuasaan manusia manusia. (Kedua), juga ada nash dari ayat Al-Qur'an yang menurut (Kedua), mereka menunjukkan bahwa perbuatan manusia tergantung kepada kehendak Allah. Golongan pertama adalah dari kalangan Golongan Muktazilah, sedangkan golongan kedua adalah dari kalangan golongan Jabariyah. Namun ada golongan yang berada di tengah-tengah kedua golongan tersebut, yaitu dari kalangan Ahlussunnah 28). kalangan ------------------------------------------------------1) Lihat "Shahih Bukhari" pada hadits nomor 6594-6620. 2) Lihat "Shahih Muslim" pada hadits nomor 2643-2664.

3) Lihat"Indeks Al-Qur'an" oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, tentang Al-Qadar, Lihat"Indeks

halaman 51-164. Forum Silaturrahim Mantan Lembaga Dakwah Kampus (3 September 1989 di Kampus Universitas Ibnu Khaldun . 21) Opcit. Mohd. halaman 252-253. halaman 25 dan 85. Fuad Fachruddin.. Hasbi AshShiddieqy. "Maturidiyah". Fuad Fachruddin. 6) Sekte Kristen ini tinggal di sekitar wilayah Suriah.Bogor. Sebagian orang menyebut mereka dengan golongan "Qadariyah". TM. . Mohd. Fuad Fachruddin. 18) Opcit. Mereka percaya bahwa api adalah sumber yang menghidupi manusia. (Theologische Dialektika). Mudhofir. Dr. 12) Lihat buku "Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid /Kalam" oleh TM. Kamus "Teori dan Aliran dalam Filsafat" oleh Drs. muncul golongan "Asy'ariyah" dan "Maturidiyah". 5) Lihat kitab "Fajrul Islam" oleh Ahmad Amin. 20) Opcit. Hasbi Ash-Shiddieqy. halaman 46-47. Mohd. At-Taftazany. debat dalam bidang agama (Theologische Dialektika). Ahmad Amin. 17) Opcit. "Ceramah dan Sari Ceramah Qadla dan Qadar" dalam 27) Opcit. Muhammad Abbas Aula. 9) Opcit. Selain itu. halaman 283-303. 24) Opcit. Hanafi.. 7) Golongan penyembah api. 19) Opcit. Harun Nasution. halaman 115-126. "Al-Fishal fil Milal wal Nihal" Jilid III. dan kitab "Tarikh Al-Falsafah Al-Yunaniyah" oleh Yusuf Karam. 25) Dari nama ulama Ahlussunnah ini. Fuad Fachruddin.. 28) Lihat Imam Ibnu Hazm. 23) Opcit. juga sering disebut "Mutakalimin". 26) Muhammad Abbas Aula. 16) Lihat buku "Teologi Islam" oleh Prof. At-Taftazany. Ahmad Amin. 22) Golongan ini juga dikenal sebagai golongan "Jahmiyah" yang menisbahkan Jahmu bin Sofwan. Ahmad Amin. 10) Opcit. 4) Lihat "Ikhtisar Filsafat Barat" oleh A. 8) Opcit. halaman 106. Fuad Fachruddin. 11) Lihat kitab "Al-Aqaid An-Nasyafiyah" oleh At-Taftazany. yaitu orang-orang yang mengutamakan "Mutakalimin". Fuad Fachruddin. halaman 17. Mereka "Qadariyah". 14) Opcit. Mohd. Mohd. halaman 158-174. golongan ini mempunyai kebiasaan berdebat. Ahmad Amin.halaman 536-537 dan tentang Al-Qadla halaman 546-547. 13) Lihat buku "Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam" oleh Mohd. 15) Opcit.

semuanya telah tercatat di Lauh Mahfudz. Inilah pengertian sederhana dari takdir yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. makhluk. Bahkan sesungguhnya. Masalah ini menjadi ramai dibicarakan ketika kaum Muslimin diwakili para Ahli Ilmu Kalam (para Mutakalimin) sedang seru berdebat dengan filsafat Yunani. apapun kejadian yang terjadi di alam penciptaan ini telah diketahui oleh Allah SWT jauh sebelum segala sesuatunya berlangsung di alam ini. Para Mutakalimin memang berhasil memukul balik. Tidak ada suatu apapun. Segala hal. justru dipakai sebaagai senjata debat oleh para Mutakalimin dalam menghadapi dan menjawab pertanyaan yang muncul di seputar alam. Tabi' Taaabi'in serta ulama khalaf. Apakah Takdir Itu Seorang Muslim beriman dan percaya bahwa semua kejadian di dunia ini telah diketahui oleh Allah SWT tuliskan di dalam Lauh Mahfudz (Kitab Induk dan sebagai gambaran luasnya Ilmu Allah SWT). Tabi'in. Pada penelusuran yang lebih dalam lagi. baik di langit maupun bumi.TAQDIR Pengantar Masalah takdir sesungguhnya adalah suatu topik pembahasan yang umumnya telah usang. kehidupan manusia dan Tuhan. manusia dan amal perbuatannya. Di bawah ini akan diuraikan secara detil permasalahan tersebut agar kaum Muslimin benar-benar memahami seperti pemahaman salaf dan khalaf. melainkan telah ditakdirkan (tercatat) pada sisi Allah SWT. Sebab. Inilah penyebab mengapa kekeliruan itu sampai berlangsung sampai kini. tetapi justru senjata mereka kini balik memukul kaum Muslimin karena kekeliruan mereka memahami masalah ini seperti pemahaman yang diajarkan Rasulullah saw kepada para Sahabat. maka sesungguhnya akan ditemukan suatu kesimpulan akhir bahwa takdir adalah catatan paripurna segala sesuatunya. Ciri khas filsafat Yunani yang lebih mementingkan logika dan rasio. Para Mutakalimin tidak memakai atau merujuk kepada pemahaman syara'. Masuknya takdir ke . Filsafat ini mulai merasuk ke dalam tubuh umat Islam sejak berlangsungnya penaklukan daerahdaerah pada abad kedua Hijriyah. masalah takdir adalah termasuk rukun Iman yang enam. kebebasan dan pesta pora. Ia telah ada sejak manusia lahir ke dunia dan mempertanyakan keberadaan dan fungsi hidupnya. apakah benda. Seorang Muslim wajib percaya kepada takdir.

Orang ini hidup di Basrah (Irak). Ketika itu Jibril datang kepada Nabi saw untuk mengajarkan AlIslam. para malaikat-Nya. Al-Qamar 49). Cobalah simak firman Allah SWT : "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya" (QS. Pernyataan ini mendorong dua orang tabi'in. Yahya bin Ya'mar bertanya 2) : "Hai Abu Adirrahman. Olah karena itu. Sebab. Pada masa periode Tabi'in telah muncul pernyataan dari seseorang yang bernama Ma'bad Al-Juhany. Mereka mengatakan bahwa tidak ada takdir Allah SWT. Bahkan. Ia bertanya: Coba engkau ceritakan apa itu iman. Nabi saw menjawab: "Iman itu adalah percaya kepada adanya Allah. hal tersebut dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam (kafir). Qudrat (Kemampuan) dan Iradhat (kehendak) Allah SWT". yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. waktunya. . Semua yang terjadi tanpa takdir dan tidak ilmu Allah tentang yang terjadi itu sebelumnya". masalah takdir tercantum dalam nash-nash Al-Qur'an yang qath'i (jpasti dan diperintahkan) agar diimani. Mereka ingin menanyakan hukum penolalan Ma'bad terhadap takdir. Bahkan.dalam masalah keimanan adalah berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khathab. kondisi. berangkat ke Tanah Suci untuk mencari salah seorang sahabat (di Makkah atau Madinah). Dia telah mengetahui ukuran. jauh sebelum segala sesuatu itu terjadi. kitab-kitab suci-Nya. Kemudian Allah mengadakan sesuatu yang telah ada dalam takdir-Nya bahwa sesuatu itu akan dijadikan. Hari Kiamat dan percaya kepada takdir baik dan buruknya (dri Allah SWT). yaitu Yahya bin Ya'mar dan Humaidi bin Abdirrahman. tidak ada suatu kejadian di langit dan bumi kecuali seluruhnyaaaaaaa muncul dari Ilmu. peraturan. dijadikannya sesuatu itu sesuai dengan ilmuNya. kdi negeri kami ada orang-orang yang pandai mengkaji Al-Qur'an dan mendalam dalam keilmuannya. Artinya. Dalam menafsirkan ayat ini." Seseorang yang tidak percaya kepada takdir. Iman Suyuthi berkata 1) : "Kepercayaan yang dipegang oleh Ahlussunnah Waljama'ah adalah bahwa Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Dua orang ini akhirnya bertemu dengan seorang sahabat. maka imannya sumbing (cacat). para Rasul-Nya. Ia adalah orang pertama dalam sejarah Islam yang mengingkari adanya takdir.

dan pekerjaan baik adalah ciptaan Alaah SWT. Dalam mensyarahkan hadits tersebut. Tidak ada takdir Allah terlebih dahulu. maka Allah SWT tidak akan menerima (pemberian)nya itu. Orang-orang Majusi mengatakan bahwa tidak ada takdir.Abdullah bin Umar menjawab pertanyaan itu : "Kalau kalian bertemu dengan orang tersebut. Rasulullah saw telah memberikan isyarat tentang hal ini dalam suatu haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hudzaifah 4) : Bagi setiap umat akan muncul segolongan manusia yang berperilaku seperti Majusi. orang yang mempunyai i'tikad demikian memang kafir". kematian akan menemuimu kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. adalah ketentuan yang hak (benar) dari Allah SWT". Kepercayaan semacam ini bantah dalam Al-Qur'an : "Di mana saja kamu berada. katakanlah kepadanya bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka lepas dari diriku". Namun ada yang mengatakan bahwa seluruh pekerjaan yang buruk adalah ciptaan (berasal dari) manusia. Imam Nawawi berkata 3) : "Nampaklah pada hadits tersebut bahwa Ibnu Umar telah mengkafirkan kaum Qadariyah yang tidak mau percaya kepada takdir. Dalam menafkirkan (mengkafirkan) orang-orang yang mengingkari adanya takdir. kecuali kalau mereka percaya kepada takdir Allah SWT. yaitu menghubungkan perilaku mereka yang mirip dengan Dajjal. (Sebab) mereka itu adalah (sama dengan) golongan Dajjal. Jika salah seorang di antara mereka ada yang meninggal. Kemudian Abdullah bin Umar bersumpah bahwa andaikan orang-orang tersebut menafkahkan emasnya setinggi bukit Uhud. ada kepercayaan bahwa ada Tuhan yang menciptakan pekerjaan yang baik dan yang terang. Jadi. serta ada puls Tuhan yang menciptakan yang buruk dan gelap". Dan apabila . KH Siradjuddin Abbas 5) berkata : "Di antara kaum Qadariah ada yang mengatakan bahwa seluruh kejadian adalah ciptaan manusia. Memang pantas ketentuan tersebut. janganlah dijenguk. Dan jika mereka memperoleh kebaikan. Memang dalam agama Majusi. Mereka telah mengingkari ilmu Allah dengan seluruh kejadian yang berlangsung. maka mereka berkata : 'Ini adalah dari sisi Allah'. Tetapi Qadli 'Iyadl memberikan komentar bahwa pengingkaran itu telah dilakukan pertama kali oleh kaum Qadariyah.

mengkondisikan sesuatu pada situasi tetentu). baik dan buruknya. antara lain diartikan sebagai "ketentuan untuk menentukan". 4. Arti lainnya adalah "menjadikan" (bulan beredar pada garis edarnya. Menakdirkan dalam arti: menghitung. membesarkan atau mengagungkan sesuatu. yaitu menyempitkan. 5. Menakdirkan sesuatu. 8. Berdasarkan hal di atas. Maka. Perhatikan firman Allah SWT: "Dan tiada sesuatupun melainkan pada sisi Kami ada khazanahnya. maka kata Al-Qadar mempunyai banyak arti.merencanakan. Al-Hijr 21). yaitu: mengukur dan menjadikannya sesuai dengan ukuran tertentu atau menyamakannya dengan sesuatu. pelajaran) sedikitpun?" (QS. "Kami telah menentukan kematian di antara kamu.mereka ditimpa suatu bencana. mengapakah orang-orang (munafik) itu tidak pernah mau memahami pembicaraan (nasehat. Al-Qur'an sendiri telah menggunakan kata Al-Qadar dengan beberapa arti. dan "Kami Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan " (QS. panjang pendek umur manusia. Menakdirkan sesuatu untuk memutuskan dan menetapkan. Alburuuj). Pengertian buruk dan baik itu adalah bahasa dan pengertian manusai. Perhatikan firman Allah SWT. 6. Diartikan juga 'membagi'. An-Nisaa' 78). 3. Menakdirkan sesuatu. Perhatikan firman Allah SWT: . yakni: 1. Menakdirkan sesuatu. 2. Takdir dalam Pengertian Bahasa Takdir dalam pengertian bahasa mempunyai arti yang banyak. yaitu. seperti besar kecil. Dan Kami tidak menurunkannya kecuali dengan ukuran tertentu" (QS. Menakdirkan sesuatu sebagai batas terakhir. seluruhnya dari Allah. Kini telah jelaaas bagi kita bahwa takdir itu. maka mereka berkata :'Ini (berasal) dari sisi kamu (Muhammad)'. Katakanlah (kepada mereka ): 'Semuanya (berasal) dari sisi Allah'. tetapi bagi Allah SWT sama saja nilainya. Menakdirka sesuatu dengan menakdiran tertentu. Dai berkehendak apa saja yang disukaiNya sebagaimana firmannya: "Mahakuasa berbuat apa yang dikehendakiNya" (QS. Al-Waqi'ah 60). yaitu menentukan (menetapkan ) waktu untuk melaksanakannya. 7. Menakdirkan sesuatu dengan sesuatu.

Dan Dia "Yang tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu bagiNya dalam (wilayah) kekuasaanNYa. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama orang-orang kafir lainnya)" (QS. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu. Tetapi iman kepada takdir tidak dapat dikaitkan dengan pengertian bahasa yang diambil pengertiannya dari ayat Al-Qur'an tersebut. Artinya Allah telah mengetahui apa yang akan dikerjakan manusia sebelum ia diciptakan. termasuk pula apakah ia pada hari akhirat akan dapat selamat masuk jannah atau celaka ataukah binasa dan masuk jahanam. Dia juga mengetahui ketetapan nasib seseorang di dunia dan di akhirat (apakah ia berbahagia ataukah celaka. apakah ia hidup dengan umur panjang atau singkat. Maka. Perhatikan firman Allah SWT: "Dan Kami jadikan bumi memancarkan mataair-mataair. kecuali terhadap ayat-ayat yang menggunakan kata AlQadar dengan makna yang diwajibkan Allah agar kaum Muslimin beriman kepadaNya. Al-Hijr 60). Al-Qamar 12). apakah ia akan kaya atau miskin. bertemulah seluruh air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan "(QS. Sedangkan amal perbuatan manusia walaupun Allah telah mengetahui secara rinci segala sesuatunya. Yaasiin 39). Dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya serapirapinya' (QS. Kata Al-Qadar dalam Al-Qur'an juga diartikan "ketetapan nasib " sesuai dengan ilmu Allah yang pasti terjadi (seperti membinasakan kaum pembangkang : Nabi Nuh dengan banjir besar. misalnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang takdir Allah terhadap segala sesuatu yang diciptakannya termasuk amal usaha manusia yang bersifat memilih dan menentukan."Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah"Dan manzilahnya senhingga (ketika sampai ke manzilah terakhir. dan seterusnya). "Kecuali isterinya. apakah ia nikah dan punya anak atau tidak. "Yang kepunyaanNya kerajaan langit dan bumi. Nabi Luth dan keluarganya kecuali istrinya dari tertubur hidup-hidup ketika bumi dibalik). dan berapa jumlah dan jenis kelamin anaknya. juga Dia telah menetapkannya sesuai dengan ilmuNya yang azali dan pasti (tidak berubah). ia) kembali menjadi tandan yang tua" (QS. ataukah tercapai citacitanya atau gagal. termasuk sesuatu yang disembunyikan di dalam hati atau suatu rencana sebelum ia . Al-Furqon 2). Masih banyak lagi arti secara bahasa yang diberikan Al-Qur'an untuk Al-Qadar. Nasib manusia di samping telah diketahui Allah.

Tetapi amal perbutatan dan beban hukum yang telah ditentukan syara' kepada manusia wajib untuk dikerjakan. Beliau lalu menjawab : 'Jangan! Tetaplah beramal. ya Rasulullah. apa gunanya kita beramal? Apakah tidak lebih baik kita tawakal saja? (kepada takdir)'. Para sahabat (terkejut. Kemudian Nabi saw membaca surat AlLail : 'Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (jannah). Dalam memahami hadits ini Imam Nawawi berkata 6) : "Bahwa hadits tersebut menunjukkan adanya larangn untuk meninggalkan amal perbuatan atau bertawakal saja terhadap takdir yang telah ditentukan. Rasulullah saw telah melarang para sahabat untuk mencampuradukkan antara pemahaman takdir dengan amal yang menyebabkan manusia tidak mau berusaha.-Lail 5-10). sehingga . Setiap orang akan dimudahkan baginya tentang apa yang telah ditentukan baginya tanpa manusia mampu memilih jalan lain. Di tangan beliau ada sepotong kayu. maka dimudahkan baginya untuk melakukan amal perbuatan ke arah tersebut pula".melakukan atau mengambil keputusan. maka Kami kelak menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bbakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik. Kemudian dengan kayu itu beliau menggores-gores (tanah). maka kelak Kami menyiapkan baginya (jalan) yang sukar" (QS> A. janganlah kita mencampuradukkan antara iman kepada takdir itu dengan amal perbuatan. Tetapi bagi yang telah ditakdirkan celaka. Telah diriwayatkan dalam shahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib 5) : "Rasulullah saw suatu hari duduk-duduk (bersama-sama para sahabatnya). Mereka mengartikan ada segolongan manusia yang telah ditakdirkan celaka atau bahagia. maka ia dimudahkan untuk melakukan amal perbuatan ke arah tersebut. dan Dia juga telah tahu akibat perbuatan yang dilakukan manusia itu. tetapi sifat Mahatahu Allah yang termaktub di dalam ilmu Allah yang mulian itu adalah kekhususan Allah yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Siapa saja yang ditakdirkan berbahagia. Sebab. setiap orang akan dimudahkan Allah jalan yang telah ditentukan baginya'. lalu) bertanya : 'Kalau begitu. Oleh karena itu walaupun kita beriman kepada takdir (ilmu) Allah itu. Kemudian Nabi saw mengangkat kepala dan berkata : 'Setiap kalian yang bernyawa sudah ditetapkan tempatnya di jannah dan di jahanam'. Dalam riwayat hadits tersebut para sahabat telah salah faham sehingga terjadi pencampuradukan antara iman kepada takdir dengan amal perbuatan.

yaitu 6) : 1. Takdir yang ditetapkan secara periodik. juga tidak percaya adanya jannah pada Hari Kiamat. maka dimudahkan baginya kepada jalan yang sesat itu. tidak beriman dan beribadah kepada Allah SWT. maka Allah SWT memudahkannya orang tersebut. maka baginya dimudahkan jalan tersebut dengan mendapatkan taufik dan pertolongan Allah SWT agar mereka selalu mengikuti jalan yang benar itu. Berbeda dengan orang-orang kikir yang tidak mau menafkan hartanya di jalan Allah SWT. 5. Takdir dalam pengertian ketetapan (masyi'ah dan iradlah) dalam menetapkan sesuatu sebelum diciptakan (iradlah). Sebab. kemaksiatan. bahkan Allah SWT menambahkan kesesatan mereka sebagai balasan yang adil. Takdir dalam pengertian ilmu Allah SWT yang azali terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu diciptakan. 3. Allah SWT memudahkan jalan tersebut. mereka telah memilih jalan kekufuran dan kesesatan itu". misalnya dengan berbuat kefasikan. dengan menjelaskan : "Kalian itu telah diciptakan oleh Allah SWT untuk berusaha. memilih dan memutuskan sesuatu. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW telah mengaitkan hal tersebut dengan firman Allah SWT Surat Al-Lail ayat 5-10 yang menunjukkan bahwa : "Orang yang menafkahkan uangnya di jalan Allah SWT tanpa berhitung untung rugi. 4. Takdir dalam pengertian ketetapan di Lauh Mahfudz. Tetapi ada orang yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Kiamat. Ada di antara kalian mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan masuk ke dalam golongan yang berbahagia (Ahlul Jannah). Allah SWT memberikan kebebasan berkehendak. dan orang bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan dan menegakkan syariatNya di bumi ini serta percaya kepada adanya balasan jannah (sebagai tempat mukum bagi orang-orang mukmin). 2.mereka berkata : "Apakah tidak lebih baik kami bertawakal saja kepada takdir (seperti yang tercantum dalam Lauh Mahfudz / telah diketahui Allah?" Tetapi Rasulullah saw menjelaskan kesalahfahaman itu seraya melarang mereka bertawakal (secara sempit) dan memerintahkan agar mereka selalu berusaha. Takdir dalam Pengertian Syara' Qadar atau takdir dalam pengertian syara' terbagi atas emapt pengertian yang berurutan. Tetapi orang tersebut lebih senang memilih jalan celaka. Semua kemaksiatan itu tidak ada paksaan atau dipengaruhi Allah SWT untuk menyesatkan mereka. . Takdir dengan pengertian ketetapan terhadap sesuatu sesudah terjadi peristiwa atau setelah menciptakan suatu cipt ciptaan.

Sebab. maka pendapat pertamalah yang lebih kuat. Karena itu. Qaaf 29). siapa saja yang ingkar dan tidak mengakui adanya ilmu Allah maka ia telah kafir. Dia Mahatahu atas segala sesuatu. Beliau berkata. Ilmu Allah SWT yang Azali Ilmu Allah SWT yang azali ini telah dijelaskan (disampaikan) oleh para rasul dan nabi Allah SWT sejak nabi Adam sampai nabi Muhammad SAW.termasuk di dalmnya amal perbuatan manusia serta hasilnya. para ahli tafsir mengambil dua pengertian. diartikan sebagai papan tulis yang terpelihara dan tercatat di dalamnya segala ketetapan dan ketentuan. Golongan kedua ini tidak mengakui pengertian Lauh Mahfudz dalam arti lahir (eksplisit. Tiada suatu apapun yang tesembunyi baginya. yaitu iman kepada Allah SWT. Takdir di Lauh Mahfudz Mengenai takdir yang tertulis di Lauh Mahfudz.1. Na'udzubillahimindzalika. Inilah yang dimanakan takdir yang pasti (Qadla Mubran). Para ulama Ushuluddin baik dari kalangan salaf atau khalaf 7) telah sepakat bahwa Allah SWT Mahatahu tentang apa yang terjadi di dunia dan akhirat. para . Kedua. Tentang hal ini. Ia juga telah disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in sesudahnya kecuali orang-orang yang mengikuti jejak golongan Majusi (Qadariyah). 2. Takdir yang demikian (yaitu takdir dalam pengertian ilmu Allah SWT yang azali) tidak dapat berubah dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Pehatikan firman Allah SWT : Keputusan di sisiKu tidak dapat diubah dan Aku sekalikali tidak menganiaya hamba-hambaKu(QS. Melihat kedua pendapat di atas. diartikan sebagai ilmu Allah yang Mahaluas dan azali. yaitu papan tulis). sesungguhnya menunjukkan tentang ilmu Allah yang telah ditetapkan. tetapi mereka mengambil pengertiannya dari makna implisit. Pertama. Ketika itu Arsy Allah SWT ada di atas air" 8) PENUTUP AQIDAH ISLAMIYAH Demikianlah lima pokok keimanan (Arkanul Iman) yang wajib (Arkanul Iman) diimani oleh setiap muslim. pendapat pertama tersebut diperkuat oleh hadits shahih. Di antaranya hadits tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash ra.: "Aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata :'Takdir "Aku untuk setiap makhluk ini telah ditetapkan Allah SWT 50 ribu tahun sebelum dijadikan langit dan bumi.

maka orang itu telah sesat sejauh-jauhnya" (QS. kepada para malaikatNya. para RasulNya dan Hari KIamat. Allah mengumpulkan kita semua. Bagi kami amal-amal kami. pencipta langit dan bumi. baik sebutan maupun pembahasannya ism maupu musammaanya). tiga dan empat. Dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa saja yang kafir kepada Allah. dan bagi kamu amal-amal kamu. Kitab-kitabNya. An-Nahl 60). serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Allah SWT berfirman: "Dialah. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah SWT berfirman : "Wahai orang-orang yang beriman. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu" (QS Faathir 1). tetaplah beriman kepada Allah dan para RasulNya dan kepada kitab yang diturunkan Allah kepada RasulNya. An-Nisaa' 136). Allahlah Rabbi kami dan Rabbi kamu. Seseorang tidak dikatakan muslim jika ia tidak beriman kepada lima perkara tersebut. Allah SWT. berbagai masing-masing (ada yang) dua. dan Dialah yang Mahaperkasa lagi Mahatinggi. dan katakan: 'Aku mengikuti beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. "Maka karena itu. "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. "Segala puji bagi Allah. karena siksaan yang sangat pedih (pasti diterima oleh mereka)" siksaan (QS. Kelima perkara itu telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan nash-nash yang tegas untuk setiap perkara secara terperinci1). serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Ibrahim 2). Mahabijaksana" (QS. dan Allah mempunyai sifat yang Mahatinggi. para RasulNya dan Hari Kiamat. (Sebab). "Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk.MalaikatNya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang membawa . kepada kitab-kitabNya. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap. yang memiliki segala yang di langit dan bumi. Allah menambahkan pada ciptaanNya apa yang dikehendakinya. dan kepadaNyalah (tempat kita) kembali'" (QS Asy-Syuura 15).

baik dan buruknya dari Allah SWT". "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kabaktian. yang sesungguhnya masuk dalam pembahasan Allah". nabimalaikat-malaikat. (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. Hanya saja Al-Qur'an telah menyebutkan secara kath'iy tentang pokok-pokok keimanan menyebutkan tersebut hanya lima perkara saja. akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah. Pembahasan hal tersebut baru muncul kemudian. menunaikan zakat. perkara iman kepada Allah. hari kemudian. lalu Kami memberikan balasan terhadap orangbalasan orang yang berdosa. musafir miskin. dan orang-orang shalat. tidak ditemukan nash tegas/ yang kath'i mengenai dasar atau asas keimanan. penderitaan dan dalam kesempitan. Al-Baqarah 177). Tetapi makna Al-Qadar di sini adalah membicarakan tentang "Ilmu Allah". dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa" (QS. peperangan. Sebab. yang disebutkan sebakepada sebagai tambahan bagi Arkanul Iman. kitab-kitab. mendirikan shalat. Masalah qodlo dan qodar dalam perjalanan sejarahnya telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama ilmu kalam . Memang ada suatu riwayat yang menyebutkan tentang iman kepada Al-Qadar dari hadits malaikat Jibril 2). dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. masalah tersebut merupakan salah satu sifat Allah. yaitu: "Dan engkau percaya (iman) kepada taqdir. anak-anak yatim. Dan Kami selalu berkewajiban berkewajiban menolong orang-orang yang beriman" (QS Ar-Ruum 47). pada awal abad kedua Hijriyah setelah kaum Muslimin menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani. yang menepati janjinya apabila ia berjanji. maknanya bukanlah baru3). dan (memerdekakan) hamba sahaya. Lagipula hal tersebut merupakan khabar ahad yang tidak dapat memberi suatu kepastian. Namun. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya). orang-orang miskin. nabi. Ia tetap kita pakai sebagai peneguh iman. Adapun tentang iman kepada qodlo dan qodar baik dan buruknya dari Allah itu telah dipahami oleh para sahabat tanpa menimbulkan perselisihan. ulama Ushuluddin berpendapat bahwa Arkanul Iman itu berjumlah lima saja (khamsah). malaikat-malaikat.cukup). Karenanya. tidak lebih dari itu. selain arkanul iman tersebut. dan orang-orang yang bershabar dalam kesempitan. Selain lima perkara tersebut. Walaupun demikian bukan berarti khabar ahad itu kita tolak dalam segala perkara.

3) Lihat buku "Musyayyaroh fil 'Aqoid Al-Munji'ah fil Akhirah".(para mutakallimin) dan ulama ilmu ushul dalam pemahamannya. Mengenai khabar ahad. Namun demikian. 7429. tetapi makna yang dikandungnya (yang dibahas para ahli ilmu kalam) adalah termasuk dalam perkara aqidah. Ia tetap dipakai keberadaannya. Sesungguhnya persoalan ini telah lama menimbulkan kerancuan dalam pemahaman. karangan Al-Kairal bin Al-Hammam. sudah sejak awal telah menjadi diperselisikan. bahkan tidak jarang menimbulkan sikap apatis atau pertanyaan yang bukan-bukan (bid'ah). 3535. 2) Hadits ini adalah khabar ahad. 3244 dan 3265. sebagai peneguh keimanan. Sesungguhnya tidak ditemukan adanya nash-nash kath'iy untuk Sesungguhnya menentukannya sebagai masalah pokok keimanan. 4981. perlu kiranya dibahas lebih mendalam dalam bab tersendiri. --------------------------------------------------------------------------1) Perhatikan hadits "Shahih Bukhari" nomor hadits: 7392. . kan dijadi khabar ahad tidak ditolak keberadaannya. Namun kebanyakan ulama salaf dan khalaf (jumhur ulama) menolak khabar ahad khabar dijadikan dalil bagi pembahasan akidah. halaman 78. Akhirah". sehingga wajib mengimaninya berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh akidah (yang dijelaskan ditunjukkan oleh akidah). Oleh karena itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful