Serial Aqidah Islamiyah (1

)

DINAMIKA AQIDAH ISLAM

Abdurrahman Al Baghdadi

‫مس ان‬ Press 1997

KATA PENGANTAR Aqidah Islam ialah menyaksikan dan meyakini kalimah “laa ilaaha illalah Muhammad Rasulullah “ yang artinya : Tiada tuhan yang patut disembah dan ditaati selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah . Di atas kesaksian inilah didirikan Islam dengan segala aspeknya, termasuk amal-amal sholeh yang berupa ibadah dan taqarrub ( pendekatan diri kepada Allah swt ) . Bersabda Rasulullah saw : ‫، ب ُن ِي السلم على خمس : شهادة أن ل إله إل الله وأن محمدا ً رسول الله‬ ِ ُ ُ َ ٍ ‫. وإقام ِ الصلةِ ، وإيتاء الزكاةِ ، وصوم ِ رمضان ، وحج البت‬ ِ ّ ِ tuhan Islam itu dibangun atas lima perkara : Syahadat bahwa tiada

selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, medirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan (ibadah) haji dan berpuasa (shaum di bulan) Ramadhan ( HSR Ahmad, Bukhari, Muslim, Turmidzi dan Nasa’i ) . Lima perkara di atas merupakan dasar Islam “ Arkanul Islam “ . Status- nya sebagai dasar Islam karena lima perkara tersebut mencakup segi aqidah dan amal sholeh yang dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Namun, ini bukan berarti bahwa Islam hanya terbatas pada lima pilar/dasar tersebut, yakni pada masalah-masalah aqidah dan ibadah saja; melainkan men- cakup seluruh aspek kehiddupan, seperti mu’amalaat ( hubungan antara sesama masyarakat dan antara negara dan rakyat ), math’umaat ( makanan dan minuman ), malbusaat ( pakaian dan perhiasan ), ‘uqubaat ( hukuman terhadap pelanggaran dan kejahatan ), bayyinaat ( pembuktian perkara di dalam pengadilan ) dan akhlak ( budi pekerti ) . Atas dasar inilah, maka Aqidah Islam telah menjadi asas bagi segala sesuatu: asas bagi kehidupan individu dan masyarakat, asas bagi negara, asas bagi hukum dan undang-undang, asas bagi partai-partai politik, asas bagi lembaga-lembaga pendidikan (sekolah-sekolah negeri dan swasta ), dan asas bagi sains dan ilmu pengetahuan . Aqidah Islam memang aqidah yang sederhana ( mudah dicernak ), tidak berbelit, lugas dan sesuai dengan fitrah manusia. berbelit, Selain itu aqidah Islam ada-lah aqidah yang agung dan mulia, karena ia berasal dari Allah SWT. yakni dari Wahyu ( Al-Qur’an dan Hadits mutawatir ). Maka Aqidah Islam telah dibangun diatas bukti-

bukti yang nyata dan hujjah-hujjah yang tak terpatahkan. Oleh Karena itu, seluruh bangsa Arab di masa Nabi telah menganutnya, sehingga jumlahnya mencapai lebih dari sepuluh juta orang. Sekarang jumlah kaum muslimin mencapai 1 1/4 miliar . Setiap muslim mengakui Rasulullah saw sebagai suri teladan yang baik. Di tangannya telah lahir generasi sahabat yang tangguh dalam beraqidah, tangkas, cerdas, terampil dan kuat dalam tangkas, memegang syari’at. Merekalah yang telah mewarisi agama ini (Islam) dan menyebarkannya kepada segenap umat manusia. menyebarkannya Shahabat Rasulullah tidak pernah mengarang buku yang khusus membahas tentang aqidah. Sebab, Al Quran sebagai wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul telah menguraikan Aqidah Islamiyah secara mendetail, bahkan mencukupi seluruh kebutuhan Rohani dan peraturan hidup mereka. Al Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai wahyu Allah SWT telah merangsang tumbuhnya putra-putra kaum Muslimin di masa lampau sehingga mereka mampu berijti-had, menggali dan menciptakan sistematika pengkajian Islam dan medote pe-mikiran atau cara pemahaman yang Islami. Ketangguhan umat dalam menghadapi tantangan zaman memang senantiasa teruji, yaitu sampai sejauh mana ia mampu memang menampilkan Islam dalam bentuknya yang tangguh dan tinggi. Generasi terdahulu telah membuktikannya. Tetapi kini....? Bagaimanapun juga Islam harus difahami sebagaimana adanya, yaitu sebagai sebuah sistem kehidupan yang mengatur segala urusan hidup manusia, dengan aqidah Islam sebagai basis bagi berdirinya bangunan umat , masyarakat dan negara . Memang aqidah Islam yang memiliki lebih dari 60 cabang. Ia tentu saja sangat memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, apa yang tercantum dalam buku ini adalah merupakan fondasi merupakan dasar bagi aqidah Islam yang sesungguhnya telah diketahui oleh setiap Muslim meskipun mereka belum mengetahui dalil-dalilnya. mengetahui Nanti pada kesempatan lain, insya Allaah, akan disusun Allaah, bagian kedua dari "Serial Aqidah Islamiyah" ini, yaitu masalah Islamiyah" "Qadla' dan Qadar". Pada serial-serial selanjutnya akan dibahas berbagai masalah-masalah aqidah lainnya, seperti “Al-Qadar “ ( takdir ) , “ “Al-Qadar Al-Huda Wa ad-Dhalalah “ ( Pe-tunjuk dan Sesat ), “ Al-Rizq “ ( Rizki ), “ Al-Ajal “ ( Mati karena habis umur) , dan lain sebagainya dengan uraian yang dapat menjadikan aqidah umat Islam ini kokoh dan dinamis kembali. Hanya kepada Allaah SWT jua kita serahkan segalanya. Baghdadi 1418H Abdurrahman Al1 Rabi’ul Awal 5 Juli 1997 M

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI MUKADIMAH (i) ( ) ( ) ( ) ( ) KRITERIA AQIDAH ISLAMIYAH DINAMIKA AQIDAH iSLAMIYAH IMAN KEPADA ALLAH SWT FONDASI UTAMA AQIDAH ISLAM ( ) IMAN KEPADA MALAIKAT ( ) ( ) ( ) ( ) IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH IMAN KEPADA KEPADA PARA NABI DAN RASUL IMAN KEPADA AL-WAHYU DAN SYARI’AT ISLAM .

akidah menjadi landasan berfikir. Karenanya orang yang bekerja atas dasar akidah. untuk dilaksanakan anutan. Segala usaha dan daya upaya manusia selalu terpaut dengan akidah itu. Dialah yang menguasai pikiran dan “irodat” (kehendak) manusia. Sebaliknya orang yang mengerjakan sesuatu tanpa berdasarkan akidah. Oleh karena itu tiap bangsa mempunyai akidah yang telah dipilih sebagai anutan.IMAN KEPADA HARI KIAMAT MUKADIMAH Tak ada seorangpun yang mengingkari bahwa masalah akidah adalah masalah pokok (asal) dalam Islam. tak perduli apakah akidah itu benar atau salah. sebagaimana yang dikehendaki oleh akidah tersebut. maka ia akan bekerja dengan penuh semangat dan sungsungguh-sungguh. Dia pula “irodat” yang membuat garis pemi-sah bagi jalan pikiran manusia serta mendorong penganutnya agar berusaha. maka ia selalu diliputi oleh rasa lemah dan lesu. Pengertian Akidah . berbuat dan menjalankan segenap aspek menjalankan tingkahlaku manusia. Bahkan dalam semua bentuk " mabda “ (ideologi) dan agama di dunia.

jika dalil nakli berada dalam ta'wil" kondisi seperti itu. yang mengikuti orang lain tanpa dalil". padanya". beliau memberikan keterangan: dalil". beliau memberikan penjelasan sebagai berikut 2) : kenyataan". Hasbi Ash Shiddiqy berkata2): "Iman ialah kepercayaan yang kuat. dalil". Mengenai keterangan tentang ta'rif akidah ini. tidak dipengaruhi oleh syak (ragu-ragu) atau wahan (persangkaan yang tidak beralasan) ataupun dzon (persangkaan yang mempunyai alasan kuat). "mengimani sesuatu yang sama sekali tidak benar". mengikuti dalil". maka ia bisa menghasilkan keyakinan dan dapat dipakai untuk menetapkan akidah 3).Aqidah menurut ketentuan bahasa (Arab) ialah 1): "sesuatu yang dipegang teguh dan ia terhunjam kuat di "sesuatu dalam lubuk jiwa dan tak dapat (mudah) beralih dari padanya". Prof. mengeluarkan taqlid. bila dalil tersebut pasti asalnya (qath'i) dan (qath'i) pasti pula dalam berbagai pembuktiannya. Maksud kepastian pembuktiannya. i'tiqad atau akidah ialah: "Iman yang sesuai dengan kenyataan dan ia dikuatkan dengan dalil". Mengenai dalil akidah. kuat). Juga mengenai dalil naqli (yang dinukilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul) adalah sesuatu yang dapat mendatangkan keyakinan dan mengukuhkan akidah. asalnya (cara datangnya) ialah bahwa ketetapan datangnya adalah dari Allah atau dari Rasulullah saw dan tidak ada keraguan sedikitpun terhadapnya. "ia menjadi pemisah. Tentang keterangan mengenai iman "yang sesuai dengan "yang kenyataan". Sedangkan maksud kepastian dalam pembuktian ialah bahwa nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menunjukkan makna yang pasti dan ia tidak mungkin menerima "ta'wil" (interpretasi). TM. Dengan demikian. yaitu iman "yang "yang dikuatkan dengan dalil". Sedangkan keterangan mengenai syarat kedua. para ulama telah sepakat bahwa keterangan yang berasal dari akal (dalil aqli) yang benar dan (dalil aqli) sesuai dengan kenyataan adalah sesuatu yang dapat melahirkan melahirkan keyakinan dan menciptakn keimanan yang dibutuhkan. benar". Oleh karena itu. Menurut istilah ulama. kita bisa simpulkan bahwa segala bentuk bentuk .

memaparkan bahwa hal ini merupakan persoalan-persoalan yang menyeret manusia untuk meneliti bidang akidahnya. Ahlus-Sunnah dan lain-lain dalam bidang akidah adalah perbedaan pendapat yang tidak sampai menyesatkan (mengeluar(mengeluarkan dari iman). syara' tidak menerima ijtihad dalam masalah akidah. 5 Pendapat seperti itu tidak benar. Ijtihad di dalam syara' hanya terbatas dalam bidang hukum (syariat). pendapat dan mazhab di golongan. Murji'ah. Mu'tazilah. atau yang datang melalui jalan yang pasti tetapi masih meng andung berbagai sangkaan (kemungkinan) dalam keterangannya sehingga menimbulkan perselisihan pendapat antara para ulama. Rasulullah saw Rasulullah . Karena itu. merupakan akidah yang tidak diwajibkan oleh agama kepada kita untuk menganutnya. dan bahwasanya perbedaan pendapat dalam masalah akidah sama dengan perbedaan dalam hal "furu'iyyah" "furu'iyyah" ). dalam ilmu kalam. maka ia ulama. Jabariyyah. Dilarang Berijtihad dalam Masalah Aqidah Sejarah Ilmu Tauhid /Kalam. Sebab. yakni ketika muncul banyak golongan. seperti Mu'tazilah. persoalan akidah merupakan arena ijtihad bagi para ulama yang masing-masing bisa mengemukakan pendapatnya dan menampilkan alasan-alasan yang mendasari menampilkan pendapatnya berdasarkan pandangannya. kitab-kitab tauhid telah memaparkan apa-apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama tersebut dan apa-apa yang mereka perselisihkan. tambahan sifat-sifat atas dzat-Nya. penanggung dosa besar dan apa yang terjadi di akhir zaman mulai dari permunculan Al-Mahdi. dan lain-lainnya. hingga turunnya Isa Al Masih as. Murji'ah. Kitab-kitab tersebut di samping membicarakan tentang keberadaan Allah dan keesaankeesaanNya. Jabariyyah. Persoalan seperti itu banyak ditemukan di dalam kitab-kitab tauhid. Ada yang berpendapat bahwa perselisihan pendapat antar golongan ulama Muslim. den-gan harapan ia bermuara kepada akidah yang disepakati yang sesuai dengan pandangannya. keimanan kepada para Rasul dan hari ke-mudian. ia juga membicarakan berbagai persoalan tentang melihat dzat Allah dengan penglihatan (mata). Dalam masalah ini. Ia merupakan garis pemisah yang tegas antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman4 ). di samping akidah-akidah yang telah diwajibkan Allah kepada kita untuk mempercayainya. Masih Ad-Dajjal.kepercayaan yang tidak datang melalui jalan yang pasti.

semua itu Allah“ telah muncul setelah kaum Muslimin berijtihad dalam aqidah dan setelah mereka mengkaji filsafat-filsafat Yunani. maka ia dapat satu pahala" (HR Bukhari no. perlu Jabbal. Begitu pula mengatakan: taqdir". dan ia bisa tersesat (keluar dari Islam). Mas'ud. golongan sesat lainnya yang menolak sifat-sifat Allah atau lainnya golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk (Almenyerupakan (AlMusyabbihah). Jumhur ulama dalam masalah yang sama dengan di atas. Ketika pada suatu kesempatan kepada beliau diajukan sebuah pertanyaan: "Bolehkah seseorang mujtahid berijtihad dalam masalah-masalah ushluddin (aqidah). Walaupun . diperhatikan sabda beliau: "Apabila seorang hakim (qadli) berijtihad (memutuskan perkara) dan ijtihadnya benar maka ia dapat dua pahala. Dari nash tersebut dapat dipahami. sebagaimana yang akan diterangkan pada bagian berikutnya. disebabkan karena mereka berusaha berijtihad dalam bidang akidah. Oleh karena itu. hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan masalah ushuluddin" 6). “ qadla' dan qadar “ atau yang lain-lain. Persia dan Hindu. Tidak ada satu nashpun yang menunjukkan adanya ijtihad dalam bidang akidah. telah menentang pendapat Imam Al Jahizh dan Abdullah Al Anbary yang mem-benarkan ijtihad mujtahidin dalam masalah ushuluddin (akidah) 7) Bertolak dari fakta tersebut. Imam Shamsuddin Ar Ramli Asy Syafi'i dalam fatwanya telah melarang ijtihad dalam masalah aqidah. bahwa ijtihad hanyalah hanyalah dalam bidang penentuan hukum (syariat) dan pengadilan . Jika ia memutuskan perkara atas dasar ijtihad tetapi ijtihadnya salah. Muadz bin Jabbal. Kesesatan yang terjadi dan menimpa mereka Musyabbihah). “dzat sifat Allah“ . dalil-dalil yang qath'i dalam Al-Qur'an melarang ijtihad dalam akidah serta melarang menentukan akidah atas dasar persangkaan.membenarkan ijtihad Sa'ad bin Muadz dan Amr bin Al-Ash. Begitu pula dengan masalah "khalqul Qur'an". Mereka mengatakan: "Tidak ada taqdir". Dalam hal ini. Abdullah bin Mas'ud. Al-Ash. Contoh paling populer adalah apa yang dilakukan oleh faham Qadariyyah yang melakukan ijtihad. Sebab. Mereka mencoba menentukan pendapatnya sendiri. 7352). maka orang yang berijtihad dalam berijtihad bidang akidah kalau ia salah maka ia tidak mendapat pahala dan mendapat alasannya tidak diterima. padahal dalam masalah tersebut tidak terdapat sebuah nash pun yang menjelaskannya?" Imam Ar Ramli menjawab: "Tidak boleh. “dzat dan "khalqul Qur'an". Ia berdosa kalau apa yang dilakukannya salah. Bahkan sebaliknya.

tanpa “dzon adanya “sulthan” atau "burhan" (bukti yang pasti). Jadi akidah hanya didasarkan pada dalil yang sifatnya "koth'i tsubut" (pasti sumbernya) dan "koth'i dilalah" (pasti tsubut" "koth'i dilalah" (pasti pengertiannya) yang tak dapat dita'wilkan dan difahami dengan arti yang lain. Manath: ‫إن هي إل ّ أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من‬ ‫سلطان إن يتبعون إل ّ الظن وما تهوى النفس ولقد جاءهم من‬ ‫. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Persyaratan Dalil-dalil Aqidah Di samping dilarang berijtihad dalam bidang akidah. فويل للذين كفروا من النار‬ "Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Allah SWT telah berfirman tentang penolakan orang. Sedangkan yang menunjukkan bahwa akidah itu hanya dapat diambil dari nash-nash Al-Qur'an dan hadits mutawatir yang pasti sumbernya dan jelas pengertiannya. yaitu memiliki dalil yang berasal dari "ayat muhkamat" dan atau "hadits "ayat muhkamat" "hadits mutawatir". 2. Maka celakalah orang-orang kafir itu ( yang tidak ber-iman kepada kebangkitan dari kubur sesudah mati ). Uzza. Allah SWT berfirman tentang berhala-berhala kaum Musyrikin Musyrikin seperti Lata. (Dan) karena (kelakuannya itu) mereka akan masuk neraka" (QS Shaad 27).orang kafir terhadap iman kepada Hari Kiamat: ‫وما خلقنا السماء والرض وما بينهما باطل ً ذلك ظن الذين كفروا‬ ‫. Dan ayat-ayat “sulthan” "burhan" Al-Quran ini adalah "qoth'iyyatuddilalah" (yakni mempunyai arti "qoth'iyyatuddilalah" yang jelas dan pasti). untuk menentukan hukum akidah wajib memiliki dalil qoth'i. antara lain adalah sebagai berikut: 1. Kesimpulan ini ditinjau dari ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang mengikuti “dzon “ (persangkaan) dalam beriman. Juga telah disepakati bahwa mutasyabihat" "hadits ahad". ربهم الهدى‬ "Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu ada-adakan. mutawatir".banyak di antara mereka menggunakan nash-nash Al-Qur'an sebagai hujjah dan dalil. tetapi pengambilan nash-nash tersebut dilakukan mereka dengan jalan menta'wilkan sekehendak hati menta'wilkan sekedar untuk memper-kuat pendapatnya sendiri. misalnya dalil tersebut berasal dari "ayat "ayat mutasyabihat" atau "hadits ahad". (sedangkan) Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan apapun untuk (menyem . syara' juga melarang kaum Muslimin menggunakan dalil dzonny dalam pembahasan akidah.

الظن وما قتلوه يقينا‬ ّ "Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang (pem-bunuhan) Isa. Allah berfirman : ‫إن الذين كفروا ليسمون الملئكة تسمية النثى وما لهم به من‬ ّ ّ ُ ً ‫. Isa" Dari uraian tersebut. إل ّ الظن وإن هم إل ّ يخرصون‬ ُ ُ ّ "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang (kafir) yang di muka bumi ini. bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa" (QS An. Padahal persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran" (QS An Najm 27-28). Mereka tidak (pula) yakin belaka.bah)Nya. Terhadap orang-orang Musyrikin yang menamakan malaikat dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang hal itu. tetapi perlu diingat bahwa . benar-benar ragu tentang (siapa) yang dibunuh itu. kecuali mengikuti persangkaan belaka. kebenaran" 4. mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka" (QS An-Najm 23). )" 5. Mengenai perselisihan yang terjadi antara ahli kitab tentang kematian Al Masih. Allah SWT berfirman : ّ ‫وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم ٍ إل ّ اتباع‬ ّ ِ ّ ً ‫. Meskipun sebab-sebab nuzulnya dzon” ditujukan kepada orang-orang kafi. dan mereka tidak lain hanyalah berdusta ( terhadap Allah )" (QS Al-An'am 116). pastilah mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka mempunyai tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sang kaansangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawanafsu mereka. mereka" 3.Nisaa 157). علمم ٍ إن يتبعون إل ّ الظن وإن الظن ل يغني من الحق شيئا‬ ّ ُ ّ ّ "Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman "Sesungguhnya kepada kehidupan akhirat. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. jelas sekali bahwa semua ayat-ayat yang dikutip di atas terkait erat dengan masalah aqi dah. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. sekaligus menunjukkan adanya larangan mengikuti sesuatu yang sifatnya “dzon” dalam masalah akidah. Allah SWT juga melarang mengikuti agama-agama dan keperkepercayaan orang-orang kafir di seluruh dunia berda sarkan firmanNya: firmanNya: ّ ُ ‫وإن تطع أكثر من في الرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون‬ ُ ‫.

menolaknya". namun ia tidak sampai derajat mutawa tir. tak seorangpun ragu bahwa ayat-ayat AlQur'an datangnya dari Allah.Sedangkan sunnah masyhurah (hadits (hadits masyhur) adalah hadits yang tidak sampai derajat mutawatir. benarnya". Oleh karena itu sesuatu yang sifatnya dzon. dzon adalah sesuatu yang mengandung lebih dari satu kemungkinan. hadits mutawatir adalah pasti sumbernya dari Rasul saw. maka tidak sah dipakai sebagai (akidah)". tidak pernah memberikan kepastian. sebabnya" Seputar Dalil Dzhonny dan Hadits Ahad Makna Dzhon menurut arti bahasa adalah 9): "Keraguan yang timbul di antara dua alternatif. hadits masyhur disebut hadits . walaupun menurut ulamakeraguan). sebab hadits ini diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang mustahil sepakat berdusta. Kedua macam hadits tersebut tidak sampai menunjukkan kepastian bahwa sumbernya adalah dari Rasul saw (masih ada unsur keraguan). Itulah sebabnya mengapa ia tidak boleh digunakan sebagai dalil atau hujjah dalam masalah akidah. Oleh karena itu. Atau juga "Penyebab seseorang menjadi ragu serta Penyebab " mendorongnya untuk memilih alternatif dan itu tidak pasti mendorongnya benarnya". masyhur) contoh yang lain tentang hal ini adalah hadits ahad yang diriwayatkan oleh seorang. Tetapi tidak demikian halnya dengan Sunnah Rasul. dua atau lebih dari shahabat. bukan kekhususan sebabnya" 8).makna suatu ayat tidak menjadi sempit karena sebab-sebab turunnya ayat. baik hal itu berupa "dzonny tsubuts" maupun "dzonny dilalah". Karena itu. sesuai dengan kaidah syara' yang mengatakan: ‫العبرة ُ بعموم ِ اللفظ ل ب ِخصوص السبب‬ ُ ِ ِ "Yang menjadi perhatian (dalam masalah hukun /tasyri') adalah umumnya lafadz. (akidah)". "dzonny tsubuts" "dzonny dilalah". maka tidak ada jalan lain kecuali mempercayai atau menolaknya". satu dalil Bagi kaum Muslimin. Para ulama ushuluddin menyatakan: "Sesuatu yang mengandung lebih dari kemungkinan. Kecuali sunnah mutawatir. tetapi pengertiannya harus didasarkan kepada pengertiannya umumnya lafaz. sehingga ada alternatif bagi manusia untuk memilih salah satu diantara yang dianggapnya mendekati mendekati kebenaran. ulama madzhab Hanafiyyah.

An-Nawawy. dan lain-lain. yakni cabang- . Abu Daud AsAl-Asqalany. Ulama ahli hadits misalnya. Al-Harits al-Muhasiby dan Sijistani. melainkan hanya persan-gkaan belaka. Tetapi jumhur ulama ushul menetapkan bahwa hadits ahad menunjukkan hal yang dzhon (persangkaan). karena ia tidak bisa mendatangkan keyakinan. tingkatannya Tetapi dalam hal ini. Imam Al-Bazdlawy mengatakan: "Selama hadits Ahad tidak menghasilkan pengetahuan "Selama yang dapat meyakinkan seseorang. Dr. Demikianlah pendapat para ahli ilmu ushul. Imam Syafi'i. Abduh. yang di antaranya terdapat empat orang Imam yang masyhur. yaitu Imam Malik. Asnawy. Thahhan. maka yang dihasilkannya hanya berupa sangkaan. Tetapi hadits ahad tidak bisa dipakai dalam bidang aqoid (akidah). alal-Ghazaly. namun demikian ia wajib diamalkan setelah diakui tingkat keshahihannya. al-Bazdawy. Dalam hal ini kita mengikuti pendapat kedua yang mengatakan bahwa hadits Ahad tidak dapat menghasilkan keyakinan. Karena itu.mutawatir yang qoth'i tsubut yang tingkatannya dekat keyakinan. tetapi hanya terbatas dalam masalah amaliah. amalan" Juga Imam Al-Asnawy berkata11): "Pada dasarnya jika riwayat hadits ahad mendatangkan "Pada sesuatu. Sayyid Quthub. Ibnu Hazem al-Andalusi. al-Khatib al-Baghdady. Asnawy. Ibnu Abdil Barry dari ulama salaf. Abdullah at-Turki dari ulama khalaf. Ibnu Abdis Salam. al-Andalusi. dan Imam Ahmad bin Hambal -Hanifah. Sijistani. Al-Qasimy. Muhammad Abduh. Imam Abu Malik. sebagian besar ulama ahli hadits berpendapat bahwa hadits ahad menunjukkan ilmu yang kath'i dan harus diterima di bidang akidah serta harus diamalkan dalam segala bidang. Ash-Shalah. An-Nawawy. Juga Imam al-Ghazaly. masalah akidah haruslah dibina di atas pengetahuan yang betul-betul diyakini. Quthub. dan Al-Qasimy. fiqih dan hadits. Dr Mahmud Thahhan. menurut salah satu riwayat dari dua pendapat beliau--. Syafi'i. hadits Ahad hanya bisa dijadikan alasan (hujjah) bagi hal-hal yang berhubungan dengan amalan" 11). orang yang menolaknya tidaklah dikafirkan10). Allah sendiri membolehkan berbagai persangkaan itu. seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany. walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama hadits dan ulama ushul fiqih tentang kedudukan hadits ter-sebut. Ibnu Ash-Shalah. Salam. Tentang permasalahan hadits ahad. al-Bazdawy. Sebab. maka ia tidak bisa dijadikan dalil terhadap hal-hal yang bertalian dengan terhadap persoalan akidah. Hanifah.

cabang agama (fiqih). para ulama yang ahli di bidang ushuluddin telah menentukan suatu kaidah dasar untuk akidah yaitu: ‫العقائد ل تؤخذ إل ّ عن يقين‬ َ "Bahwasanya akidah itu tidak boleh diterima kecuali dengan dalil yang menunjukkan keyakinan". yakin?" ‫الذين يقيمون الصلة ويؤتون الزكاة وهم بالخرة هم يوقنون‬ "(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat. Al-Maidah 50). menunaikan "(yaitu) zakat dan mereka yakin adanya negeri akhirat" (QS. Imam Al-Ghazaly berkata12): "Iman adalah suatu pembenaran pasti yang tidak ada "Iman keraguan atau tidak ada perasaan bersalah yang dirasakan oleh penganutnya". Oleh karena itu. dan "Apakah (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. seperti kaidah-kaidah pokok/dasar agama (ushuluddin) ". (burhan) Berkenaan dengan itu. ia tidak bisa ditetapkan sebagai suatu dalil akidah. Kaidah ini diambil berdasarkan dalil yang telah dijelaskan di atas serta berdasarkan pula pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kaum Muslimin untuk menetapkan keimanan mereka hanya dengan keyakinan. Firman Allah: ‫أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ً لقوم ٍ يوقنون‬ َ "Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki. Almeyakini" Jaatsiyah 4). . bukan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan (ilmu) semata. pembenaran (tashdiq) yang pasti (jazim) (tashdiq) (jazim) dan muncul dari dalil (burhan) yang kath'i. penganutnya". "Dan pada penciptaan kamu. Semua itu menunjukkan bahwa iman yang dituntut oleh Allah adalah iman yang yakin. Demikianlah kita dapatkan perkataan-perkataan para ahli ilmu kalam dan ushuluddin yang bersepakat mengatakan bahwa hadits Ahad tidak bisa menghasilkan keyakinan. keyakinan". Lukman akhirat" 4). dan pada binatang-binatang "Dan melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tandatanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini" (QS. Atas dasar inilah.

Juga. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. adalah pembenaran seratus persen tanpa ada unsur keraguan sedikiutpun. Para ulama dalam menganggapi hadits ahad mempunyai empat pendapat15): a. tetapi pembenaran itu harus bersifat pasti berdasarkan dalildalil yang mem-bentuk keyakinan. sehingga tidak ada keraguan sedikitpun (misalnya ada unsur dzhon) dalam iman. Tashdiq adalah sekedar pembenaran. dalil". sanadnya lebih kuat dibandingkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. 70 persen. Demikiam pula Daud. hadits yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah lebih kuat sanadnya dari Al-Hakim. Sebab. tergantung kekuatan keshahihan hadits. khabar ahad yang shahih apalagi yang masyhur. Sekitar Masalah Tashdiq dan I’tiqad Masalah tashdiq berbeda dengan masalah i'tiqad (iman). Hadits shohih yang ahad menunjukkan yakin walaupun tidak . Tetapi perlu diingat di sini bahwa tidak diterimanya hadits ahad sebagai dalil akidah bukan berarti suatu pengingkaran terhadapnya. tidak boleh diingkari atau ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iman Al-Hakim. memang tashdiq itu bertingkat-tingkat. bisa 50 persen. tashdiq dibenarkan berdasarkan dalildalil yang “dzhonny” yang berupa per. Muslim. Imam An-Nasafy berkata13): "(Iman adalah) pembenaran hati yang sampai pada batas "(Iman kepastian dan ketundukan". ketundukan". 60 persen. sehingga “dzhonny” kabar ahad atau kabar masyhur yang shohih namun belum sampai ke tingkat mutawatir. Oleh karena itu. 80 persen atau bahkan 99 persen. tidak boleh diingkari. Ada kaedah ushul untuk menyatakan hal tersebut: ‫عدم العتقاد ل يعني النكار ، وإنما يعني أن التصديق غير جازم‬ "Tiadanya i'tikad bukan berarti ingkar.sangkaan belaka. tetapi "Tiadanya pembenarannya hanya tidak bersifat jazim (yang pasti) ". Sedangkan Syekh Mahmud Syalthout menyatakan14): "Iman adalah i'tiqad/pembenaran yang bersifat pasti dan "Iman sesuai den-gan kenyataan serta ia muncul dari dalil". tetapi belum mencapai tingkatan iman. Jadi masalah iman bukanlah sekedar pembenaran hati (tashdiqul kalbi). Ia bolehboleh saja dipercayai (dibenarkan) sesuai dengan kekuatan kabar (riwayat) haditsnya. Karenanya.

tak mampu dipatahkan oleh manusia manapun. menjadi umat yang tinggi derajatnya. "Yang dikafirkan". Yang terakhir ini adalah pendapat jumhur ulama. d. Al-Baghdady. Ia hanya menunjukka dzhon (persangkaan). Al-Khatib Al-Baghdady. Hadits ahad shohih menunjukkan yakin jika hadits tersebut dishohihkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Ini pendapat Ibnu Thahir AlMaqdisiy. b. Imam Ibnu Hibban mengatakan 16): "Yang menolak hadits masyhur tidak dikafirkan". tetapi mereka hanya dipandang berdosa” 17). semuanya meya-kinkan. Sebaliknya tatkala aqidah Islam dibangun di atas dasar keraguan atau bercampur dengan unsur keraguan. aqidah Islam adalah aqidah yang tinggi dan mulia. Al-Ghazaliy. di antaranya Imam Nawawy.tsaqafiy) yang dilancarkan Barat terhadap Islam tsaqafiy) dan kaum Muslimin. Abdis Salam. memang berdampak besar yang menyebabkan . Apalagi jika persoalan aqidah ini kemudian dijadikan lapangan ijtihad. orang yang tidak mengi'tikadkan hadits ahad (menjadikannya sebagai akidah) tidak dapat disalahkan apalagi dikafirkan atau dianggap sebagai golongan sesat. Oleh karena itu Salam. c. Hadits shohih yang ahad tidak menunjukkan yakin. Ibnu Nawawy.diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Abdil Barri dan lain-lain. Al-Ghazaliy. Ini pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar. mulia dan selamat dari perpecahan. Inilah pendapat Ibnu Ash-Shalah. Padahal ijtihad hanyalah terjadi dalam lapangan hukum syari'at. tetapi tidak ada alternatif dalam aqidah. berdosa” Demikanlah. yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Hadits ahad shohih yang dishohihan oleh Bukhari dan Muslim dan hadits shohih yang masyhur dan atau mursal menurut para imam. Ia dibangun di atas landasan dan bukti-bukti yang jelas dan pasti kebenarannya. karena memang ada dalil-dalil dzonny yang mengandung beberapa penafsiran. Ijtihad mengandung alternatif. “Juga bagi orang-orang yang mengingkari hadits Ahad “Juga tidak boleh dikafirkan. Akibat perang pemikiran dan kebudayaan (al-ghazwul fikri dan (al-ghazwul al-ghawu as. Aqidah semacam ini akan menjadikan kaum Muslimin tegak di atas dasar keyakinan. maka umat Islam pasti mengalami banyak perselisihan dan perpecahan.

halaman 614 “Al-Mu’jam 2) Lihat "Sejarah dan Pengantar Tauhid". halaman 93-95. Jil. 13) Lihat kitab "Al-Aqoid Nasafiyah" oleh Iman An-Nasafy. "Ushulul Al-Islamy" 11) Lihat buku "Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits". 332 dan 339. Halaman 3. bersikap serta senantiasa berdiri di atas dasar dalil atau hujjah dan kejujuran.tergelincirnya pemikiran kaum Muslimin serta memudarnya nilainilai aqidah dalam diri dan kehidupan kita. kitab "Al-Ba'itsul Hatsits". halaman 52. Keberanian dan usaha memahami suatu kebenaran adalah langkah awal persatuan dan kemenangan umat. disertai sarana dan kekuatan materi yang lebih dari cukup.Dr. komunis. oleh Imam Al-Haramain. Semoga Allah SWT membimbing kita ke jalan yang lurus. halaman 33-34.halaman "Islam Syari'ah" 84.529 “As-Sailul 9) Lihat buku "Al-Adl Dloodl" oleh Muhammad bin Al-Qosim Al-Anbary "Al-Adl Dloodl" 10) Lihat kitab "Ushulul Tasyri' Al-Islamy" oleh Ali Hasbullah. Berbagai faham. mereka menghantam keyakinan umat dari segenap penjuru. halaman 302-303. "Pokok-Pokok Hadits". 8) Lihat “As-Sailul Jarrar “ Imam Syaukani. "Al fatawa" Jilid IV.M Hasby Ash-Shiddiqy. secara sadar atau tidak. atheis. "Pokok-pokok Hadits". rezeki. "Tadribul Raawy" oleh Imam As-Suyuthy. Amin. di samping terkoyakkoyaknya negeri Muslim menjadi serpihan dan jauh dari persatuan Islam. halaman 322. 14) Lihat buku "Islam sebagai akidah dan Syariat" oleh Mahmud Syalthout. Muhammad Ajaj Al-Khatib. kitab "Al-Ahkam fii Tadribul Raawy" "Al-Ahkam Ushulil Ahkam" oleh Al-Aamidy. Jilid I. sinkritisme dan lain-lain. Al-Haramain. Sudah saatnya umat ini mewarisi sikap-sikap generasi terdahulu. sebagai upaya memahami Al-Islam.Jilid I. halaman 86 5) Perbedaan cabang yang umumnya dalam bidang hukum-hukum fiqih. Jilid I. halaman 100-102. 7) Lihat "Asy-Syaamil fii Ushuluddin". Jilid I. Ahmad Syakir. Kumpulan dari mereka ini telah berhasil meragukan keyakinan kaum Muslimin tentang aqidah dan syariat Islam dengan cara merendahkan dan mencampuradukan konsep-konsep Islam dengan konsep-konsep kufur. 15) Lihat buku "Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits". . halaman 56. kitab "Al-Ba'itsul Hatsits". Maka sudah saatnya umat Islam mencoba mengangkat mutiara Islam dari lumpur kehinaannya seraya menggosok sisa lumpur yang menyelimutinya. T. Syariat" 12) Lihat kitab "Iljamul 'Awam 'An Ilmil Kalam" oleh Imam Al-Ghazaly. 27-43. halaman 105-106. misalnya faham kapitalis. 4) Ibid. Mereka taburkan virus-virus kekufuran dan kemurtadan di tengan umat Islam.4 hal. oleh Prof Dr TM Hasby ash-Shiddiqy. malaikat. 112. halaman 379-380. keteladanan Muhammad saw. Belum lagi serangan yang datang dari kaum orientalis dan generasi pelanjut mereka yang muncul dari kalangan putra-putri kaum Muslimin sendiri. hal. dan buku "Islam sebagai Hadits" "Islam Aqidah dan Syariat" (terjemahan) oleh Mahmud Syalthout. mereka menghantam keyakinan umat Islam. tabi'in dan generasi sesudahnya. "Sejarah Tauhid". para sahabat. misalnya dari celah-celah sifat Allah. hal. relevansi Al-Qur'an. oleh Prof. kadla dan kadar. kitab "Ushulul Ahkam" "Ushulul Hadits" oleh Dr. Dengan cara demikian. ----------------------------------------------------------------------------1) Lihat kamus “Al-Mu’jam Al-Wasith jilid 2. 3) Lihat "Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah" oleh Syaikh al-Azhar Mahmud Syalthout. Tetapi keberanian yang dimaksudkan adalah berani dalam berpendapat. 6) Lihat Ibnu Hajar Al Haitsami. sosialis. kemampuan syariat Islam untuk memecahkan persoalan hidup. halaman 35-40.

Hal seperti itu merupakan suatu kewajiban dalam bidang ushuluddin". kriteria AQIDAH ISLAMIYAH Apakah Akidah Islam Itu ? Akidah Islamiyah adalah : “iman kepada Allah. iman kepada Allah. kitab-kitabNya. dan ini merupakan suatu keharusan. para rasulNya. indera. bersifat b) Jika yang diamni berada di luar jangkauan panca indera. tergantung perkara yang diimani. Ibid Halaman 102-103. juga kepada qadlo’ dan kitabNya. Oleh karena itu. para malai-katNya. Dalam hubungan ini. maka dalil kei-manannya bersifat aqli. Arti berfikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kalbu dalam kondisi orang yang berfikir tersebut dituntut untuk ma'rifat kepada Allah. Aqidah inilah yang terkenal di kalangan kaum musli-min dengan sebutan “ arkanul iman” . Ibid Halaman 102-103. para rasulNya.16) 17) halaman 100 dan 135. maka adakalanya dalil bersifat “aqli” dan ada-kalanya bersifat “naqli”. penentuan dalil tersebut dilakukan melalui penyelidikan untuk me-nentukan mana yang dilakukan boleh dan mana yang tidak untuk dapat dijadikan sebagai dalil naqli. tergantung “aqli” “naqli”. Namun setelah munculnya banyak iman” perdebatan di kalangan ulama ahli kalam tentang “qadho’ dan “qadho’ qadar ” maka sejak itu akidah Islamiyah telah menjadi enam bagian yaitu. Imam Syafi'i berkata1): "Ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berfikir dan mencari dalil untuk ma'rifat mukallaf kepada Allah Ta'ala. Adapun mengenai dalil-dalil akidah. kitab-kitabNya. qadar baik buruknya dari Allah SWT”. Peranan akal dalam masalah keimanan . SWT”. maka ia harus di-dasarkan pada dalil naqli. Dengan cara seperti itu. di-dasarkan Namun perlu diingat bahwa penentuan suatu dalil naqli juga diingat ditetapkan dengan jalan aqli. Artinya. hari akhir. kitabkitabNya. Kriteria dalil adalah seba-gai berikut : a) Jika yang diimani itu masih dalam jangkauan panca indera. para “iman malaikatNya. hari akhir. ia bisa sampai kepada ma'rifat terhadap hal-hal yang ghaib dari pengamatannya dengan indera. semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode aqliyah.

Bukankah gugusan bintang yang ada di langit dan ombak yang bergelombang di laut menunjukkan adanya Sang Pencipta Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-nya dengan air hujan itu bumi (tanah) sesudah matinya. Kuasa. Karena keterbatasan akal dalam berfikir. Sebab. Islam melarang manusia untuk berfikir langsung tentang dzat Allah. dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal " (QS Al Jaatsiyat 35). Oleh karena itu. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda 2) : ‫تفكروا في خلق الله ول تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره‬ ْ "Berfikirlah kamu tentang mahluk Allah tetapi janganlah "Berfikirlah . kalau akal diajak untuk mencari dzatNya. seperti perkataan seorang Badui (suku bangsa atasnya. seperti firmanNya : ‫إن في السماوات والرض ليآت للمؤمنين * وفي خلقكم وما يبث من د‬ ٍ ‫آيات لقوم ٍ يوقنون * واختلف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من‬ ٌ ْ ‫رزق فأحيا به الرض بعد موتها وتصرف الرياح آيات لقوم ٍ يعقلون‬ ٍ "Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar "Sesungguhnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang melata yang bertebaran (di muka bumi) bertebaran terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang (kekuasaan meyakini. pengembara di Tanah Arab) tatkala ditanyakan kepadanya"Denditanyakan kepadanya"Dengan apa engkau mengenal Rabbmu?" Jawabnya: "Tahi Onta itu menunjukkan adanya onta dan bekas tapak tapak kaki menunjuk-kan ada orang yang berjalan. ayat-ayat Al-Qur'an adalah bukti eksistensiAllah eksistensiAllah (tentang adanya sang pencipta) dengan cara mengajak manusia memperhatikan mahluk-mahlukNya. maka tentu saja akal tidak mampu menmenjangkauNya. Sebab. meskipun dapat menjankui ciptaan-ciptaanNya. manumanusia mempunyai kecenderungan (bila ia hanya menduga-duga tanpa memiliki acuan kepastian) menyerupakan Allah SWT dengan suatu dengan mahluk.Akal manusia mampu membuktikan sesuatu yang berada di luar jangkauannya jika ada sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk atasnya.

apapun. bin Hanbal.ia lebih baik kita serahkan kepada Allah. Padahal mereka itu adalah umat yang dijamin Padahal sempurna imannya.kamu pikirkan tentang Dzat Allah itu sendiri. kamu tidak akan sanggup mengira-ngira tentang hakikatNya yang sebenarnya" . Ketika Imam Malik3) ditanyakan tentang maknanya Istiwa' Allah (bersema-yamNya) di atas ‘Arsy ? beliau lama tertunduk (bersema-yamNya) dan bahkan mengeluarkan keringat. berbicara. kaifiyat (cara)nya bukanlah hal yang dapat dimengerti. yang diutarakan Al-Qur'an dengan suara bulat. Ia tak dapat dianalogkan pada suatu bentuk materi dianalisa. Sebab. Sedangkan mengimaninya adalah wajib. Kita hanya percaya dengan sifat-sifat Allah yang dikabarkanNya dikabarkanNya melalui al-wahyu. juga mereka tidak memalingkan menta'wilkannya. Setelah itu Imam Malik mengangkat kepala lalu berkata: "Persemayaman itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Mereka tidak menta'wilkannya. bersemayam di atas arsy-Nya dan seterusnya. dan lain-lain. Inilah jalan yang ditempuh oleh imam Muhammadd bin Idris Asy-Syafi'iy. Itulah sikap yang dipegang oleh para sahabat. Apabila kita menghadapi suatu ayat/hadits yang menceritakan tentang (usaha) menyerupakan Allah dengan makhmakhluk. tetapi menanyakan hal tersebut adalah bid'ah". bagaimana Allah melihat. mendengar. Tetapi. Ahmad Asy-Syafi'iy. dzat Allah bukanlah materi yang bisa diukur atau dianalisa. perbuatanperbuatanperbuatan Allah. atau mahluk aneh yang bertangan bertangan sepuluh dan sebagainya. semisal manusia. . maka kita tidak boleh mencoba-coba membahas ayat-ayat /ha/hadits tersebut atau menta'wilkannya. Me-reka menetapkan apa sifat-sifatNya. karena ia memang berada di luar jangkauan akal. Muhammad Abdul Hasan Asy-Syaibani. pengertiannya". alhamdulillah. pernah terlibat bertentangan paham satu sama lain dalam menghadapi masalah-masalah Asma’ Allah. sebenarnya" Akal manusia yang terbatas tidak akan mampu membuat gambaran tentang Dzat Allah yang sebenarnya. Juga. tabi'in dan ulama salaf. sifat-sifatNya. Hanbal. mereka tidak imannya. Imam Ibnul Qoyyim berkata2): "Para sahabat berbeda pendapat dalam beberapa "Para masalah. Sebab. pengertiannya". Asy-Syaibani.

Mereka juga menggunakan pula dalil aqli yang ber-dasarkan menggunakan ilmu mantiq untuk. Oleh karena itu akidah Islam perlu dijauhkan dari ilmu Mantiq atau filsafat agar tidak membahayakan akidah umat. "Fathul Barri" dinamika Aqidah Islamiyah Islam adalah jalan hidup yang sempurna. takdir (keputusanNya). keadilan Allah. -------------------------------------------------------------------1) Lihat buku "Fiqhul Akbar" oleh Imam Syafi'i. Pendapat-pendapat mereka (ahli ilmu kalam dan pilosof muslim) inilah yang telah meragukan umat terhadap beberapa hal yang berinilah berkaitan dengan masalah akidah. membahas diamNya. tanpa kembali kepada ketentuan Al-Wahyu. turunNya ke langit. 2) Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'im dalam kitab "Al-Hidayah". Mereka tidak menjalani cara yang ditempuh oleh ulama salaf. atau hubungan antara sifat dengan Dzat Allah dan lain-lain. dhoif tetapi isinya shahih. mereka lalu menta'wilkan Al-Wahyu yang termasuk dalam kategori mutasyabihat sesuai dengan kehendak akal dan i'tikad yang tujuannya untuk mensucikan Allah dan sifat-sifatNya secara tidak layak. dan keterbatasan ilmu Allah. 3) Lihat kitab "Fathul Barri" Jilid XII. misalnya. sanadnya "Al-Hidayah". Dengan menggaris bawahi bahwa sumber akidah hanyalah Al-Qur'an dan hadits-hadits mutawatir. atau pembahasan bahwa iblis tidak akan kekal dalam neraka dan seterusnya. tetapi mereka tetap beriman kepada Islam dan tetap bertolak dari dalil-dalil syara'. bisa diterima .Kerusakan akidah umat Islam akibat pilsafat Yunani Ini berbeda dengan sikap dan pendapat ulama khalaf (Ulama Mutakhirin). terutama ahli ilmu kalam (Mutakallimin). bahkan berhasil pula menyesatkan kaitan dan mengeluarkan sebagian kaum Muslimin dari Islam. sifatnya marfu’. Berbeda halnya dengan jalan yang ditempuh oleh para pilosof dan kaum Muslimin yang memandang dan fisafat Yunani sebagai tolok ukur /titik tolak akidah. seseperti Wihdatul Wujud (panteisme). Mulailah mereka melontarkan kembali masalah-masalah klasik. 2) Lihat buku "I'laamul Muuraqqiin" jilid I. Oleh karena itu. halaman 55. Islam merupakan . Mereka tidak puas dengan cara berfikir demikian. Meskipum ulama khalaf menempuh jalan yang tidak sesuai de ngan apa yang telah ditentukan Al-Qur'an. membahas bergeraknya Allah. halaman 9l5. Mereka telah mencoba menggunakan akal untuk memecahkan permasalahan yang pernah dialami oleh para pilosof pilosof Yunani terdahulu.

Agar kaum muslimin menyadari betapa pentingnya keterikatan dengan hukum syara'.Manakala aqidah aqliyah pada diri mereka telah berfungsi . termasuk dominasi negara adikuasa atas negeri-negeri mereka yang telah memperalat penguasa mereka dan merampas harta kekayaan mereka. ketidakberdayaan menghadapi hukum-hukum kufur yang berasal dari Barat. kekuasaan. Mereka juga telah kehilangan rasa rindu kepada surga. Bagi mereka. kedudukan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan seluruh problematika tersebut. hingga mereka menerima berbagai kehinaan dan kenistaan. Pan-dangan mereka tidak lagi mengarah ke langit tetapi telah terfokus kepada dunia. Apalagi cahaya aqidah tersebut telah meredup dari hati kaum muslimin. dan tidak mampu lagi menyalakan semangat untuk mengikat-kan diri dengan hukum syara'. mulai dari lepasnya keterikatan terhadap hukum-hukum Islam. Demikian pula rasa takut terhadap azab Allah yang akan menimpa mereka apabila tidak menerapkan Islam dan tidak terikat dengan hukum-hukumnya. cenderung hidup hanya untuk Islam. Bangkitnya semangat tersebut hanya dapat terwujud dengan membangkitkan aqidah Islam dan menancapkannya kembali dalam diri kaum muslimin.Mereka telah men-jadikan kebutuhan materi sebagai satu-satunya nilai hidup yang dikejarkejar. keni'matan-keni'-matan surga yang abadi itu -.ke seluruh penjuru dunia. mau tidak mau aqidah kaum muslimin harus dibangkitkan. berikut keni'matan akhirat yang hakiki. Rasa rindu untuk hidup di mengikatkan bawah naungan Islam sangat diperlukan. seraya dimantapkan dan dihidupkan kembali. Bahkan tidak lagi berpengaruh dalam kehidupan mereka. rasa cinta kepada isteri-isteri dan anak-anak. mencita-citakan keridlaan Allah SWT sebagai nilai hidup yang tertinggi. Aqidah kaum muslimin saat ini sesungguhnya benar-benar telah kehilangan gambaran tentang hari kiamat. Akibatnya. Mereka mengalihkan perhatiannya kepada dunia dengan segala perhiasannya. Hati mereka tidak lagi tergetar akan azab Allah atau merasa takut terhadap api neraka jahanam. serta sibuk mengejar kesenangan duniawi dengan melupakan Allah SWT.yang tak pernah dilihat oleh mata manusia dan belum per-nah didengar oleh telinga -. maka harus dibangkitkan pada diri mereka semangat merealisasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan mengikatkan diri pada hukum syara'. dan berjuang demi menyebarluaskan Islam -.pandangan hidup yang menentukan tingkah laku kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari. terutama harta.sudah tidak lagi menarik.sebagai satu risalah yang universal -. kaum muslimin tidak lagi menarik. hidup dalam suasana ketakutan dan kepasrahan. Kondisi aqidah yang lemah ini telah menyebabkan berbagai bencana terus menerus menimpa diri kaum muslimin saat ini.

Kaum muslimin akan kembali kepada Allah dan terikat pada syari’atNya. Karena sesungguhnya yang mendorong mendorong melaksana-kan syari’at dan terikat dengan hukum-hukumnya adalah hasil dari gambaran detail aqidah tersebut serta sejauh mana tertanamnya dalam jiwa umat. Dari sini jelaslah bahwa lemahnya keterikatan terhadap hukum syara' dalam hubungan individu dan masyrakat merupakan akibat dari lemahnya semangat aqidah akliyah yang ada pada diri kaum muslimin. Kaum muslimin akan melepaskan semua undang-undang thaghut (kufur) dan bahkan menumpas kepemimpinan penguasa mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya tanpa takut lagi akan rizki atau nyawanya sekalipun. Kerinduan mereka terhadap syurga dan segala keni'ma-tan yang ada di dalamnya akhirnya akan mampu mengalahkan kecintaan mereka terhadap kesenangan duniawi. Semua ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan menanamkan aqidah aqliyah. Mereka akan disiplin dalam melaksanakan perintahperintahNya dan menjauhi apa yang dilarangNya. juga berusaha mewujudkan kesadaran umum pada diri berusaha kaum muslimin terhadap nilai-nilai dasar kehidupan menyangkut hubungan antar individu masyarakat. memberikan gambaran detailnya. serta menancapkan ide-ide yang tercantum dalam Al Qur’an dalam tercantum jiwa kaum muslimin. Ketakutan mereka terhadap azab jahanam juga akan mengatasi rasa takut mereka terhadap para penguasa kufur dengan segala ancaman serta kekejamannya. maka sungguh semangat mereka akan kembali bangkit. Jadi. antara mereka dengan negara atau antara mereka dengan negara dan bangsa lain. Demikian pula harus dipahami bahwasanya meskipun tugas yang paling penting yang dibebankan pada pundak pengemban da'wah --yang berjuang untuk mengembali-kan pelaksanaan hukum-hukum Allah SWT-.kembali. keterikatan terhadap hukum syara' merupakan buah dari iman.adalah mencurahkan tenaganya untuk menjelaskan betapa pentingnya nilai keterikatan terhadap hukumhukum syariat yang berhubungan dengan nilai-nilai dasar bagi kehidupan. apabila semangat iman ini makin kuat maka semangat keterikatan itu akan semakin kuat pula. Sebab. Dengan demikian kaum muslimin akan takut terhadap ancaman azab neraka manakala . namun sesungguhnya hal yang paling penting lagi ialah bahwa mereka sesungguhnya harus memahami bagaimana cara menjelaskan pentingnya keterikatan terhadap hukum-hukum syari’at dan upaya-upaya yang dapat mewujudkan kesadaran umum di tengah-tengah umat terhadap pentingnya keterikatan dengan hukum-hukum syara' tersebut. Sebaliknya. apabila semangat iman itu makin lemah maka apabila keterikatannya pun akan menurun. Sebab mereka (kaum mus-limin) telah beriman bahwa rizki dan hidup berada di tangan Allah SWT semata. bukan berada di tangan makhluknya.

sehingga masya-rakat sudah terbiasa mendengar ayat-ayat Al Qur’an yang diturunkan di siang maupun diturunkan malam hari. Berikut ini ditunjukkan beberapa ayyat sebagai contoh tentang cara Al Qur’an yang berkaitan dengan hal ini: ‫فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدوا في‬ . agar kita dapat membuahkan hasil dalam mem-bangkitkan dan menggerakkan umat. di bawah naungan sistem khilafah Islam. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Pada saat itulah akan nampak keterikatan terhadap hukum-hukum syari’at dalam perilaku individu perilaku maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-kitab niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah beriman " (Ali Imran: 100) ‫يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون‬ "Hai orang-orang yang beriman. maka mau tidak mau harus meneladani cara yang ditempuh Al Qur’an Al-Karim dalam hal ini. Oleh karena itu. Hal ini disebabkan karena aqidah memiliki kedudukan paling tinggi dalam mewujudkan semangat dalam diri orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perintah dan menerapkan hukumnya. sepenuhnya " (An Nisaâ: 65). juga agar mem-bangkitkan kita apat menghidupkan kembali seman-gat ddan kerinduan umat terhadap pelaksanaan hukum-hukum Islam. meskipun perhatian Al Qur’an terfokus pada penerapan hukum-hukum syariat. senantiasa membicarakan masalah aqidah dan ideidenya. Pada periode Madinah. Oleh karena itu. Mereka akan mengharap surga yang penuh ni'mat pada saat mengikuti syari’at dan terikat dengan hukum-hukumnya. bersabarlah kamu dan . kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. bukan tanpa disengaja apabila Al Qur’an selama tiga belas tahun di Makkah selalu memfokuskan aqidah dan menanamkan ide-idenya. ً ‫فسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما‬ "Maka demi Tuhanmu. dan mereka menerima dengan berikan. ‫يردوكم بعد إيمانكم كافرين‬ "Hai orang-orang yang beriman. namun ayat-ayat yang diturunkan selalu mengingatkan kaum muslimin terhadap mengingatkan aqidah dan mengkaitkan hukum-hukum yang diturunkan tersebut diturunkan dengan iman. ‫يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا ً من الذين أوتوا الكتاب‬ .mereka menyim-pang dari syari’at Islam.

Kaum muslimin akan siap melakukan perjuangan politik melawan setiap pemerintahan thaghut dan mau berjuang secara sungguh-sungguh untuk menumpas sistem pemerintahan kufur dan melepaskan diri dari dominasi mereka serta mengembalikan pelaksanaan hukum-hukum yang diturunkan diturunkan Allah SWT. perintah atau larangan sesung-guhnya selalu dikaitkan larangan dengan aqidah dan semangat iman. istana-istana yang sangat indah berikut bidadari yang cantik-cantik dan gadis-gadis yang segar-segar. semua ini menjadikan manusia mengalihkan pandangannya ke langit dari yang semula sibuk mencari kesenangan duniawi." RasulNya. pengaruh rasa takut terhadap Allah SWT. memiliki sikap komitmen dan mengikatkan diri pada hukum-hukumnya." (Al Mujadilah: 22) Ayat-ayat seperti ini.kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung " (Ali Imran: 200) ‫يا أيها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل‬ "Hai orang-orang yang beriman. dan ratusan yang lainnya serta ratusan hadits yang mulia. saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya. hukum. bertarung melawan ide-ide kufur yang bertarung sudah merajalela berikut para penguasa thaghut yang bertindak sebagai musuh-musuh Islam. takut terhadap azab kubur dan kedahsyatan hari kiamat. lalu kerinduan akan surga berikut keni'matannya yang kekal di dalamnya dari hal-hal yang diinginkan oleh setiap jiwa. Demikianlah jalan yang digunakan oleh Al Qur’an ketika menjadikan masyarakat menerima aqidah. Semua ini dapat memalingkan mereka memalingkan kepada hal-hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dan kepada surganya serta menjauhkan dirinya dari azab neraka. ketika menjelaskan sesuatu ide. pedihnya siksa neraka jahanam. serta memberi dorongan untuk melaksanakan dan mengingatkan terhadap apa yang diinginkan diinginkan oleh ayat. janganlah kamu saling memakan harta sesama-mu dengan jalan yang batil " (An Nisa: 29) ‫ل تجد قوما ً يؤمنون بالله واليوم الخر يوادون من حاد الله ورسوله‬ "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. . Dari sinilah kaum muslimin bertolak untuk mengikatkan diri kepada hukum-hukum Allah. diinginkan termasuk hal-hal yang indah dilihat mata. pemecahan. Jadi.

serta adanya kewajiban mengemban da'wah/risalah Islam dll. atau menjalankan hukum selain dari apa . tidak kepada yang lain. agar dapat mendorong komitmen mereka dan terikat dengan hukum-hukum syari’at serta bersegera merubah keadaan mereka. maka akan menjadikannya sangat berhati-hati dalam segala hal yang menjadikannya berkaitan dengan pengaturan urusan kehi-dupannya. Mafhum/ persepsi yang dimaksud di sini ialah mafhum 'ubudiyyah (penghambaan diri kepada Allah SWT) yang lahir dari mafhum uluhiyyah (ketuhanan). laa ilaaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah). kemudian menanamkannya ke dalam jiwa individu kaum muslimin. dijanjikannya kehidupan yang abadi di akhirat di surga maupun di neraka. melenyapkan kekuatan negara-negara kafir berikut perundangundangan dan sistemnya. maupun yang menyangkut problematikanya. Dan tatkala seorang muslim bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. pembalasan amal perbuatan manusia dan azab/siksaan. karena ia tidak beribadah kepada selain Allah. Termasuk dalam pokok ajaran tersebut. sesungguhnya dia telah mengesakan Allah dalam penghambaan maupun dalam pensucian. penciptaan jin dan manusia untuk suatu tujuan tertentu. juga karena setiap sesuatu yang dituntut untuk ditaatinya selain Allah atau mengajak orang-orang mengikuti selain petunjuk yang berasal dari Allah. Untuk membangkitkan semangat aqidah dibutuhkan penjelasan tentang mafhum / persepsi atau ajaran pokok dalam aqidah Islam. sistemnya. Apabila seorang muslim telah memahami persepsi ini. adalah suatu keharusan untuk menghidupkan kembali aqidah Islam pada jiwa kaum muslimin. yang dimaksud dalam kalimat syahadat pertama. Jadi kalimat laa ilaaha baik menurut ketentuan bahasa ataupun syara' artinya adalah la ma'buuda (tidak ada yang patut isembah). adalah tidak ada yang patut disembah kecuali Allah sebab lafadz ilaah menurut pengertian bahasa dan syara' adalah : yang patut disembah. serta menafikan secara pasti penghambaan terhadap selain Allah.Oleh karena itu. Ajaran mendasar ini merupakan suatu ajaran yang terpen-ting dan paling berpengaruh dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu persaksian seorang muslim meng-haruskan ia untuk hanya beribadah kepada Allah saja. juga mengharuskan ia membatasi ibadahnya hanya kepada Allah semata. sehingga ia akan menolak untuk mentaati selain Allah. Karena kepentingan inilah para Nabi dan para Rasul diutus. Allah SWT berfirman: ‫وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون‬ "(Dan) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu " (Adz Dzariyaat: 56) Jadi.

Allah SWT berfirman: "Maka demi Tuhanmu. sebagai akibat dari melupakannya. mengesakanNya dalam tasyri' (pembuatan hukum) juga dalam ketaatan. dan mereka menerima dengan sepenuhnya " (An Nisaâ: 65).yang diturunkan Allah. Allah SWT berfirman: ُ ُ ‫ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك‬ َ ُ ‫يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أ‬ ‫مروا أن يكفروا به ويريد‬ ِ . yang juga merupakan buah/hasil dari penghambaan diri kepada Allah SWT.sesungguhnya ia merupakan thaghut yang ingin merupakan menjadikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Oleh karena itu yang menunjukkan adanya 'ubudiyyah (penghambaan diri) kepada Allah itu adalah terikat secara sungguhsungguh dengan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu. Sebab keterikatan kepada hukum-hukum syara' adalah hasil yang pasti dari keimanan dilihat dari segi mafhum ketuhanan. Dan setan diperintahkan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya " (An Nisaâ: 60) . mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. padahal mereka telah diperintahkan mengingkari thaghut itu. ً ‫الشيطان أن يضلهم ضلل ً بعيدا‬ "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan beriman kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut. semuanya termasuk dalam kategori termasuk thaghut yang harus ditentang dan diingkari. apapun kedudukannnya -. kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhada putusan yang kamu berikan. Jadi siapa saja yang ingin membuat hukum. ketundukan dan (pembuatan pasrah terhadap segala yang diperintahkanNya atau yang diladilarangNya.apakah dia sebagai penguasa maupun kedudukannnya aparatnya -. Melalaikan keterikatan terhadap hukum-hukum syara' adalah giliran yang pasti setelah melalaikan mafhum ketuhanan. bahkan diperang sampai lenyap dari permukaan bumi ini sehingga yang ada hanya syari’at Allah semata. segala sesuatu yang dilaksanakan dari selain syari’at/perintah Allah. yang kaum muslimin diperintahkan untuk mengingkari-nya. jarang dipikirkan atau karena pemahamannya telah berubah. sesungguhnya merupakan ketundukan dan penyerahan diri untuk mau diatur dengan hukumhukum thaghut.

Jadi. Dalil syara' tentang adanya malaikat adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. "Bukanlah kebajikan (namanya hanya) dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. dan nabinabi" (QS. Tirmidzi no." Sesungguhnya pengaruh mafhum ketuhanan pada diri kaum muslimin akan dapat mengembalikan posisi dan semangat aqidah Islam sebagai aqidah ruhiyyah (ritual) dan aqidah siyasiyyah (political). di antaranya adalah firman Allah SWT: "Allah telah terangkan bahwasanya tidak ada Ilah selain Dia. malaikat. hari kemudian. melaksanakan perintah-perintahNya. menjauhi laranganlarangan-Nya. 3095) itu. Ali 'Imran 180). Sebab. karena pada ruhiyah hakekatnya aqidah ini mampu memancarkan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam yang sangat dibutuhkan manusia dalam mengatur kehidupannya. dan melenyapkan setiap undang-undang dan penpenguasa thaghut. "Wahai orang-orang yang beriman. Yang menegakkan keadilan dan (disaksikan) oleh para malaikat dan ahli-ahli ilmu. Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana" (QS. kitab-kitab (Allah). melainkan sesungguknya kebajikan adalah beiman kepada Allah. Al-Baqarah 177). bukan sekedar aqidah ruhiyah semata. MALAIKAT Dalil-Dalil Keimanan terhadap Malaikat Dalil iman kepada malaikat adalah berdasarkan dalil nakli. akal tidak pernah mampu menjangkau eksistensi malaikat. baik di dunia maupun di akhirat.‫إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ً من دون الله‬ "Mereka (Bani Israil) telah menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah " (At Taubah: 31) Rasulullah telah menjelaskan arti ayat ini sebagai mana tercantum dalam haditsnya "Sesungguhnya mereka telah haditsnya "Sesungguhnya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkannya lalu kaumnya mengikuti mereka. maka itulah bentuk ibadah mereka kepada para pendeta dan rahib itu." (HR. Tidak ada Ilah selain dia. serta mendorong kaum muslimin untuk terikat dengan hukum-hukum Allah. berimanlah (sungguh- .

Oleh karena itu. Jadi. Adapun asal kejadian mereka. Sebab. mengatur terjadinya proses peredaran terbentuknya janin di dalam rahim. Hanyasanya ia dijelaskan dalam sebuah hadits yang dirwayatkan oleh Imam Muslim bahwa malaikat itu dijadikan dari cahaya (nur). merekalah yang mengatur alam semesta dengan idzin. Ada pula yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. (Ketahuilah bahwa) siapa saja kafir terhadap Allah. sesungguhnya Al-Qur'an tidak menjelaskannya. dzat malaikat yang sebe narnya tidak mungkin dapat dijangkau akal. yang menurut penjelasan Al-Qur'an. Tetapi wujudnya pasti. Tugas-Tugas Malaikat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah menunjukkan berbagai tugas malaikat yang bekerja menuruti perintah dan siidzin Allah untuk mengatur apa yang ada di langit dan bumi serta apa yang ada dan terjadi di antara keduanya. Misalnya ada yang ditugaskan untuk mengatur peredaran matahari. mereka berada di langit dan di bumi dan saling berpindah tempat di antara keduanya. An-Nisaa' 136). serts kitab yang ALlah turunkan turunkan sebelumnya. tanpa menerangkan bagaimana karakteristik (bentuk) cahaya (nur) tersebut. karena ia berada di luar jangkauan panca indera dan akal manusia. bertugas di jahanam dan jannah. rasulrasulNya. menghitung dan menulisi amal usaha manusia. dan tugas-tugas lainnya. maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya" (QS. mengatur peredaran awan dan turunnya hujan. Ada pula yang ditugaskan untuk terbentuknya menjaga dan mengawasi setiap manusia. manusia dan alam semesta.sungguh) kepada Allah dan RasulNya dan (kepada) kitab sungguh) yang Dia turunkan kepada RasulNya. para malaikat adalah tentara Allah yang paling banyak dari malaikat segi kuantitas dan paling banyak dari segi tugas-tugasnya. kehendak dan perintahNya1). malaikat-malaikatNya. Malaikat dan Asal Usul Kejadiannya Malaikat diciptakan Allah sebelum diciptakannya jin. dan hari kemudian. Inilah tentara yang paling agung. bulan dan bintang. kitab-kitabNya. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah2): Tugas-tugas itulah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim . Oleh karena itu tidak perlu heran jika iman kepada malaikat diletakkan pada peringkat pertama setelah iman kepada Allah.

Yunus 3). "Atau. antaramu. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab: 'Allah'. seperti FirmanNya: "Demi para malaikat yang mengatur urusan alam (ini)" (QS. Perhatikan FirFirman Allah SWT: "Sehingga bila datang kematian pada salah seorang di antaramu. terkadang disebutkan Al-Qur'an bahwa Allahlah yang mematikan makhluknya. seperti firmanNya: . kemudian ia bersemayam di atas A'rasy untuk mengatur segala urusan" (QS. atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan. terkadang tugas-tugas pengaturan seperti itu dikaitkan dikaitkan (tersangkut nyata) terhadap Allah. Maka. Allah SWT di dalam AlQur'an kadang menyebutkan bahwa pengaturan tersebut diserahkan kepada malaikat. sedangkan malaikat mengatur alam ini hanya menmenjalankan atau melaksanakan perintah saja. Ini sama halnya dengan menyebutkan malaikat yang mematikan. Beliau berkata: "Allah telah mewakilkan para malaikat untuk mengatur langit dan bumi. "Atau. "Juga perhatikan firmanNya yang lain: "Katakanlah: 'Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi. sedangkan para utusan (malaikat Kami) itu tidak (pernah) lengah" (QS.Al-Jauziyah tentang tugas-tugas para malaikat. Oleh karena itu. Mereka (para malaikat itu) bekerja dengan seidzin dan atas perintah Allah SWT. katakanlah: 'Mengapa kalian tidak bertakwa (kepadaNya)?" (QS. Allahlah pengatur alam ini dengan perintah (idzin) dan kehendakNya. seperti firmanNya: "Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. dan siapakah pendengaran yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. malaikat tersebut hanya bertugas mencabut nyawa atas perintah Allah SWT. Al-An'aam 61). Yunus 31). An-Nazi'aat 5). (kepadaNya)?" "Jadi. lalu utusan-utusan Kami mewafatkannya.

sengsara. dan amnion) di dalam kandungan. Beliau menyebutkan ayatayat Al-Qur'an mengenai hal ini (Baca QS." "Ada yang ditugaskan mengatur peredaran tata surya. dari pencampuran air mani dengan sel telur . alantoin. Al-Qur'an menye butkannya para malaikat tersebut sebagai berikut: 1. Al-Mursalat 1-5... Ibnu Qayyim lebih lanjut menjelaskan: jiwa ketika datang "Sesungguhnya para malaikat yang bertugas dengan idzin Allah untuk mengatur urusan manusia sejak terjadinya proses pembuahan di dalam kandungan... Merekalah yang ditugaskan untuk memproses dan ditugaskan mengembangkannya tahap demi tahap sampai kepada bentuk manusia yang sempurna. Juga Ibnu Qayyim berkata: "Kitabullah dan sunnah menyebutkan jenis malaikat yang ditu gaskan mengatur urusan makhluk-makhluk yang diciptakan. amal.. . Adapula yang ditugaskan untuk mengatur semua proses yang terjadi di dalam rahim. Mereka jugalah yang menjaga ketika janin itu masih berada dalam tiga lapisan (Chorion. serta mencatat perkataan dan perperbuatannya. sedangkan sebagian lainnya ada yang ditugaskan untuk membawa awan dan lainnya menurunkan hujan. Tingkatan Tugas dan Wewenang di antara Malaikat Mengenai tingkatan tugas dan wewenangnya. Jibril (Jibrail). Mereka melindunginya sewaktu manusia hidup dan mencabut nyawanya serta menghantarkan nyawa itu kembali mencabut kepada Allah yang menciptakannya. mencatat rezekinya. Dia sebagai utusan Allah kepada seluruh nabi dan rasul untuk menyampaikan Al-Wahyu dan petunjuk lainnya. Az-Zumar 42).. sampai matinya manusia..."Allahlah yang mewafatkan kematiannya" (QS. Allah telah menugaskan sebagian malaikatNya untuk mengatur gununggunung (meletuskan atau memunculkannya). Ash-Shaffat 1-3)3). bahagia dan mengikuti mencatat manusia dalam setiap keadaan. An-Naazi'at 1-5. ajal. Malaikat ini adalah pimpinan umum dan sangat terkemuka di antara mereka." Jadi malaikat adalah tentara Allah yang paling agung. Mereka yang (Chorion.

yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya" (QS. jemu atau sejenisnya. Dengan sekejap mata. Peniupan sangkakala itu sangkakala dilakukan dua kali. ia dapat mengarungi angkasa yang mahamahaluas hingga "Sidratul Muntaha" (berada di langit ke tujuh) sampai kembali ke bumi ketika memimpin dan menuntun perjalanan isra' mi'raj nabi Muhammad saw. Mikail. Beginilah contoh kepatuhan para malaikat malaikat kepada Allah.. Malaikat ini dipatuhi oleh bawahannya. seperti yang diceritakan dalam ayat Al-Qur'an: "Dan ditiuplah sangkakala. Malaikat ini ditugaskan untuk meniup sangkakala (ashshur). Isrofil. pemimpin yang bijaksana dan sangat dipercaya Allah SWT.cw9 "Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril). punya kekuatan yang luar biasa. 3. Az-Zumar 68). Ia senantiasa meletakkan mulutnya pada tempat peniupan sangsangkakala. yang mempunyai kekuatan. bosan. yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki 'Arsy.cw9 SWT. Ia juga mempunyai kedudukan yang kuat di sisi Allah dan mendapat tempat mulia di sana.Malaikat ini sangat perkasa. At-Takwir 19-21). maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)" (QS. maka matilah siapa saja yang berada di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah. apa tugas malaikat Mikail? Jibril menjawab:(Iaditugaskanuntuk malaikat mengatur) tumbuh-tumbuhan dan hujan". . Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Ia sedikitpun sedikitpun tidak lelah. 2. Tugasnya diterangkan dalan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi4) dengan sanad yang hasan: "Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril. namun ia tetap setia kepada tugasnya. Entah berapa juta tahun keadaannya seperti demikian. sebagai tindakan berjaga kalau-kalau mendadak ada perintah dari Allah.. Inilah malaikat yang diserahi tugas mengatur pembagian rereki rereki semua mahluk di seluruh alam. 4) Lihat buku "Syu'abul Iman" oleh Thabrani dan Baihaqi.

dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya" (QS. sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an: "Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambaNya. lain duduk di sebelah kiri. seorang duduk di sebelah kanan dan yang perbuatannya. Bila ia berniat melakukan yang baik. Dua Macam Malaikat Penunggu Manusia (Raqib dan Atid). Sedangkan yang kiri menulis segala perbuatan buruk. Malaikat sebelah kanan menulis segala perbuatan baik. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu melainkan .4. walaupun belum terlaksana. yaitu yang melanggar batas-batas ketentuan agama (syara'). Inilah dua malaikat yang senantiasa setia mendampingi manusia manusia pada posisi kanan dan kiri. Malaikat-malaikat tersebut dijelaskan tugasnya di dalam Al-Qur'an: tugasnya "(Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. maka akan perbuatannya itu dicatat pada buku harian dan akan diangkat (dihapus) jika ia bertaubat dalam jangka waktu tersebut. Malaikat ini bertugas mencabut nyawa (roh) makhluk hidup (bila telah tiba ajalnya). Al-An'aam 61). maka niatnya itu dihitung (dicatat) sebagai satu amal kebaikan. As-Sajadah 11). Izrail. Tugas ini telah ditegaskan dalan Al Qur'an: "Katakanlah: Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu. selama sehari semalam. Keduanya bertugas menulis segala sesuatu yang dilakukan manusia. Dijelaskan pula bahwa malaikat ini mempunyai bawahan (pem(pembantu) yang setia. tidak terlambat sesaatpun. Kemudian hanya kepada Rabbmu kamu pasti dikembalikan" (QS. ia diwafatkan oleh malaikatmalaikat Kami. patuh dan ta'at kepadanya. 5. sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. dan diutusNya kepadamu malaikatmalaikat penjaga. bila ia tidak bertaubat. Juga apabila ia melakukan maksiat.

Sikap mereka digambarkan dalam firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman. Allah sebagai perumpamaan?" membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk . penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Malaikat-Malaikat di Jannah. keras. ArRa'd 23). peliharalah diri dan keluargamu dari api jahanam yang bahan bakarnya adalah keluargamu manusia dan batu (berhala). Mereka bertugas mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan jannah. Jumlah dan Kekeliruan Manusia terhadap Wujud Malaikat Pada hakekatnya malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Mereka bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan dan untuk jahanam. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan menjadi cobaan bagi orang-orang melainkan kafir. "Sedang malaikat masuk ketempat-tempat mereka (ahli jannah) dari semua pintu (untuk melayani mereka)" (QS. At-Tahrim 6). 7. supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengapenyakit (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini dikehendaki sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah. Allah berfirman: "Dan tidak Kami jadikan penjaga jahanam itu melainkan dari malaikat. tidak ada yang mengetahui jumlahnya.hadir" (QS. 6. Qaaf 17-18). Malaikat-Malaikat di Jahanam. Mereka disebut juga malaikat "Za"Zabaniyah". dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu diperintahkanNya mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS. Malaikat-malaikat ini banyak jumlahnya dan tak perlu diceritakan panjang lebar.

130-132. Apa mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? menyaksikan Kelak pasti dituliskan (bohongnya) kesaksian mereka dan mereka pasti dimintai pertanggungjawaban" (QS. Allah telah membantah pandangan mereka dengan tegas: "Malaikat-malaikat itu menjawab: 'Mahasuci Engkau. Iman kepada malaikat sangat berpengaruh besar dan dahsyat dalam diri manusia. bukan mereka. Dan jahanan melainkan saqar itu tiada lain adalah peringatan bagi manusia" (QS. "Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang hambahamba Allah Yang Mahapemurah itu dianggap perempuan. beribadah dan bertasbih serta senantiasa berdzikir kepada Allah. -----------------------------------------------------1) Kata-kata yang digarisbawahi adalah usaha untuk 2) menghindari kesalahfahaman dalam menafsirkan seolah-olah malaikatlah yang mengatur segala sesuatunya. menyelamatkannya dari godaan syaithan. Seluruh malaikat. Dalam ayat ini disebut bahwa mereka adalah tentara Allah. yaitu bertindak sebagai pelaksana tugas dan memiliki kekuatan dahsyat. memintakan ampunan pada Allah atas dosa-dosa manusia yang beriman. takut kepadaNya. Jilid II. tahu tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri. menghindarkan diri dari tergelincir ke menghindarkan jurang kemaksiatan. mempunyai sikap dan sifat yang hormat dan mulia. Di antara sifat-sifat itu adalah mereka senantiasa patuh. serta selalu bertasbih siang malam terus kemaksiatan. Azpertanggungjawaban" Zukhruf 19). Mereka bukanlah anak-anak Allah atau gadis-gadis Allah seperti apa yang dipercayai oleh sebagaian bangsa Arab dahulu. merekalah yang menolong dan melindunginya. Dan tidak ada yang dikehendaki-Nya. Misalnya ditinjau dari segi hubungan mereka dengan manusia. yaitu sejak manusia lahir sampai mati. Al-Jauziyah. Saba' 41). . sifat-sifat malaikat yang dicontohkan manusia sebagai makhluk lemah. halaman 125-128. Juga dari segi lain. Kebanyakan dari mereka beriman kepada jin itu" (QS. Engkaulah pelindung kami. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka itu Ilah. bahkan mereka telah menyembah jin. mencatat amal perbuatannya. AlMuddatstsir 31). Lihat kitab "Ikhsyatullahfan min Masya'idil Asy-Syaithan" oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.kepada siapa yang dikehendaki-Nya. takut dan taat kepada Allah. menerus. tetapi para malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah.

yaitu kitab-kitab (yang turun sebelumnya) dan sebagai standard terhadap kitab-kitab tersebut. Tidak demikian halnya dengan kitab-kitab samawi lainnya yang tidak bisa dibuktikan berasal dari Allah. hanya Al-Qur'anlah yang dipelihara oleh Allah SWT dan sekaligus berfungsi sebagai penghapus syariatsyariat nabi dan rasul sebelumnya. Alsesungguhnya. firman Allah SWT dalam bentuk lain. membenarkan apa yang sebelumnya. Maka. At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa As. KITABULLAH Seorang muslim beriman dan percaya kepada semua yang dituditurunkan dan diwahyukan oleh Allah SWT. Isa As. bagian "Macam-Macam Malaikat dan Tugasnya". berupa kitab dan apa yang difirmankanNya kepada beberapa rasul berupa shuhuf (lembaran). halaman 38-49.3) Lihat buku "Makhluk-Makhluk Halus Menurut Al-Qura'n" oleh HM. "Dan Kami telah turunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. kepada Di antara kitab tersebut. Ali Usman. Al-Maidah 48). maka Al-Qur'an adalah kitab yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Adapun mengenai penjelasan dalil dalil tersebut. putuskanlah perkara mereka menurut (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah dan diturunkan janganlah kamu mengikuti hawanafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (Al-Qur'an) yang telah datang kepadamu" (QS. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud As. Sementara itu. Kitab-kitab besar yang berasal dari firman Allah SWT seluruhnya seluruhnya berjumlah empat kitab suci. Beriman kepada kitab-kitab Allah mempunyai sandaran yang berasal dari pemahaman dalil akli dan nakli. yakni Al-Qur'an yang diturunkan diturunkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. dapat difikirkan dijangkau atau dibuktikan. Dan sesungguhnya. Al-Qur'an adalah suatu kenyakenyataan yang bisa dijangkau panca-indra dan akal. kitab-kitab tersebut tidak mengandung mukjizat yang bisa dijangkau akal manu sia pada . Hijr 9). Sebab. adalah misalnya apa yang diberikan Allah kepada nabi Ibrahim as. Kami benar-benar memeliharanya" (QS. yakni berupa lembaran-lembaran. dan Injil diturunkan kepada hamba Allah dan rasulNya.

beliau yakin bahwa kitab tersebut adalah sebagai satu-satunya mukjizat terbesar sekaligus bukti . Rasulullah saw telah menantang kaum Quraisy dan orang-orang Arab seluruhnya untuk menandingi Al-Qur'an. kepada Allah. Al-Baqarah 177). tidak ada keraguan padanya. (Dan mereka berdoa): 'Ampunilah kami. Walaupun demikian. Kedua hal ini telah menunjukkan suatu mukjizat yang amat menakjubkan dan besar. Al-Baqarah 2). Siapa saja yang kafir sebelumnya. Muhammad saw. dan kepada Engkaulah tempat kami kembali" (QS. kitab-kitabNya. malaikat-malaikatNya. kitab-kitabNya dan Rasul-rasulNya." (QS. Al-Baqarah 285). rasulrasulNya dan hari kiamat. "Kitab (Al-Qur'an) ini. baik yang diberitakan dalam Al-Qur'an maupun yang tidak diberitakan. "Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. (Mereka itu berkata): 'Kami tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasulNya'. "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. adalah berdasarkan bukti dari segi ketinggian bahasanya (Al-Qur'an) dan isi yang dikandungnya. nabi-nabi . Bahkan untuk itu. serta kitab yang turunkan Allah telah turunkan sebelumnya. Sebab. Tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah beriman kepada Allah. Juga. Nabi yang membawanya tidak menjadikannya menjadikannya (Taurat atau Injil) sebagai bukti tentang kenabiannya. tetaplah beriman kepada Allah dan RasulNya dan kepada Kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada RasulNya. malaikatmalaikat. malaikat-malaikatNya.. Dan mereka mengatakan: 'Kami dengar dan kami ta'ati'. melalui malikat Jibril as. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa" (QS. hari kiamat. Dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah dalil nakli. kita wajib mempercayainya bahwa kitab-kitab tersebut pernah diwahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Semua mereka telah beriman kepada Allah. maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat sejauh-jauhnya" (QS.setiap masa. Adapun dalil akli yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah diwahyukan Allah SWT kepada nabi dan rasulNya. demikian pula orang-orang yang kepadanya beriman. An-Nisaa' 136).. seperti Firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman. ya Rabbi kami. kitab-kitab. yakni berdasarkan (ditunjukkan) oleh Al-Qur'an dan hadits rasul yang pasti. terdahulu.

memang sudah sepatutnyalah mereka kalah dan mengakui kebenaran Muhammad saw. Setiap orang yang memiliki pengetahuan walaupun sedikit tentang bahasa dan sastra Arab dengan seluk beluknya. dalam gaya bahasa Al-Qur'anpun mereka tidak mampu. Beliau tidak perlu lagi sebagai memperlihatkan mukjizat lainnya. Kami tahu bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkanmu. Ayat ini secara jelas menerangkan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat bagi Rasulullah saw. untuk meniru apalagi mengubah mengherankan. Al-Ankabut 50-51). padahal mereka adalah orang-orang Arab yang terkenal fasih dibidang sastra. Al-An'aam 33). Juga hal itu tercatat dalam sejarah dakwah Islam bagaimana kekalahan mereka dihadapan Al-Qur'an. Tantangan tersebut telah menyebabkan mereka terdorong untuk mencoba berbicara atau membuat seperti Al-Qur'an.kenaabiannya sebagai utusan Allah. berbicara (syair. baik sebelum turunnya AlQur'an maupun sesudahnya. Dan sesungguhnya aku ini hanya seorang pemberi peringatan yang nyata" (QS. Katakanlah (Hai Muhammad): RabbNya?'. yaitu mereka tidak mampu menelurkan satu perkataanpun yang senilai dengan Al-Qur'an. Tetapi. akan sebenarnya tetapi orang-orang dzalim itu telah mengingkari ayat-ayat Allah" (QS. akan menemukan bahwa Al-Qur'an merupakan bentuk ungkapan bahasa menemukan yang istimewa dan belum pernah ada orang-orang Arab yang istimewa mengungkapkan perkataan seperti itu. dan bantahan apapun menjadi patah dihadapan tantangan tegasnya. ternyata sungguh mengherankan. meskipun Al-Qur'an telah menantang mereka. puisi dan lain-lainnya). bahwa orang-orang Arab telah gagal meniru. Kenyataan itu diabadikan dan dinyatakan . Peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut 50-51: "Dan orang-orang kafir Makkah berkata: 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat (benda lainnya) diturunkan dari RabbNya?'. Karena itu. walaupun orang-orang Quraisy meminta bukti (mukjizat) selain Al-Qur'an itu. sebagaimana tercantum dalam firmanNya: "Sesungguhnya. 'Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Kehebatan Al-Qir'an dengan segala aspeknya telah menyebabkan mereka "tersungkur" mengakuinya. Tetapi yang terjadi. cukuplah sudah Al-Qur'an itu sebagai bukti tentang kenabian dan kebenaran dakwah Rasulullah saw. (tetapi janganlah bersedih) karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu. Kekalahan itu telah disepadisepakati oleh ahli sejarah secara meyakinkan.

Al-Qur'an sendiri: "Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini. padahal ia nabi yang buta huruf (ummi). Berdasarkan kepastian yang meyakinkan di atas bahwa kaum Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan tidak mampu membuat satu ayatpun yang serupa dengan Al-Qur'an. Yang penting kami kemukakan di sini adalah tentang AlQur'an. Al-Qur'an merupakan mukjizat paling tinggi yang tidak bisa dipungkiri atau diselewengkan oleh siapapun. bila orang Arab sendiri tidak mampu menandingi Al-Qur'an. pasti mereka tidak dapat membuat yang serupa dengannya. ucapan-ucapan dan karangankarangan yang tertulis manapun. Sebab. yakinlah kita bahwa Al-Qur'an terbukti berasal dari Allah dan ia merupakan kalamullah Yang Mahakuasa. Pernyataan seperti ini kita temukan dalam firman Allah sendiri. walaupun Muhammad saw adalah orang Arab. Lebih daripada itu. Keyakinan dan bukti seperti itu menyebabkan orang-orang tidak bisa sembarangan mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah perkataan perkataan Muhammad saw. Al-Israa' 88). Ia menantang semua manapun. sekalipun seluruh dari mereka membantunya" (QS. Aldipungkiri Qur'an merupakan mukjizat yang paling besar di antara mukjizat mukjizat-mukjizat nabi Muhammad lainnya dan yang paling ampuh untuk menaklukkan orang-orang yang ingkar terhadap kenabian beliau. sedangkan Al-Qur'an mengandung khabar masa depan dan sains teknologi yang baru diungkapkan manusia pada abad ini? Juga. orang dengan mengatakan: "Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin . bagaimana mungkin ia dikarang oleh Muhammad saw. maka Rasulullahpun sama tidak mampunya dan sama-sama orang Arab juga. bagaimana mungkin Al-Qur'an diciptakan oleh Muhammad. sedangkan dia sering menunggu datangnya Al-Wahyu jika menghadapi suatu persoalan? datangnya Dalam masalah ini Imam Syafi'iy berkata1): "Mukjizat Nabi kita Muhammad saw itu amat banyak yang tak mungkin dapat dihimpun seluruhnya oleh buku ringkas ini. Al-Qur'an memiliki sajak yang berbeda dengan syair-syair yang ada. berbeda dengan isi pidato-pidato.

Hal ini membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat dan kenabian Muhammad saw". Tetapi hingga kini belum muncul satupun tandingannya. sekalipun seluruh dari mereka membantunya" (QS. sekalipun bahasa yang dipergunakan oleh AlQur'an adalah bahasa mereka. Kitab suci yang jelas ini dan merupakan wahyu Allah. Kiranya sudah banyak diketahui bahwa Al-Qur'an menunjukkan aqidah yang benar.berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini. terwujudlah kesatuan umat di bawah undang-undang yang meletakkan hukum serta menegakkan keadilan di muka bumi ini. Ia juga telah pemikiran mengubah wajah sejarah manusia dan membangun suatu umat yang lemah menjadi perkasa. atau dengan mengeluarkan harta dan menyerahkan jiwa. telah mampu mengadakan revolusi mental dan sosial serta mengubah pemikiran manusia selama empat belas abad. juga ibadah-ibadah lainnya. Al-Israa' 88). ternyata telah mampu mengangkat umat lain. datangkanlah satu surat saja yang serupa dengannya". pasti mereka tidak dapat membuat yang serupa dengannya. Dengan karunia Allah dan petunjuk Al-Qur'an. ke arah penghidupan yang gilang gemilang. saw". mendarah daging dalam kebodohan. mempersatukan mereka dengan mengajarkan Al-Qur'an dan perkataan-perkataan yang penuh hikmah. Ternyata mereka tidak sanggup menjawab tantangan tersebut. baik yang masih terbelakang . Padahal jumlah kaum kafir yang memusuhi Islam demikian banyaknya. Ia juga menjadi pandu bagi umat dan menjadi misi universal sebagai puncak mahkota keagungan. Ajaran-ajaran yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan umat yang telah menerimanya sebagai ajaran kehidupan. "Kemudian tantangan itu semakin tegas dengan mengatakan: "Maka. Beliau dapat menyembuhkan. walaupun sebuah surat yang paling pendek sekalipun. nabi Muhammad saw telah membangkitkan taraf pemikiran bangsa Arab yang tadinya tenggelam dan terpecah belah dalam fanatisme jahiliyah. membina keluhuran budi dan menjelaskan prinsip hukum sosial dalam kemasyarakatan dan pemerintahan serta prinsip hukum perdata dan pidana. buta huruf dan hidup dalam budaya berhala yang nista. Dengan petunjuk itu. menerangi mereka dari jalan sesat ke jalan lurus dan menyatupadukan barisan yang tadinya cerai berai. Padahal tantangan itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan menentangnya.

halaman 59-60. sebelumnya ------------------------------------------------1) Lihat buku "Fiqhul Akbar". antara lain dalam bentuk ibadah yang benar. Pengakuan akan kebenaran Al-Qur'an juga dicetuskan para cendikiawan barat dari berbagai disiplin ilmu. . menjadi bangsa beradab dan berkebudayaan jahiliyah. Injil dan ilmu-ilmu" oleh Moris Puk Nabi Dan Rasul Pengantar Seorang Muslim beriman dan percaya bahwa Allah SWT telah memilih di antara umat manusia sejumlah nabi dan rasul sebagai utusanNya kepada umat manusia untuk menyampaikan syariat agama Allah. Sebagian besar dari mereka telah tunduk dan mengakui bahwa Al-Qur'an adalah kitab adalah suci (Al-Wahyu) yang bersumber dari Allah. Taurat. Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk membawa khabar gembira kepada umat manusia tentang kenikmatan abadi yang telah Allah sediakan untuk mereka bila beriman kepada Allah dan RasulNya. Semua itu secara jelas membuktikan bahwa Al-Qur'an absolut kebenarannya sebagai wahyu Allah. politik dan lain-lain. yaitu agama yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. berilmu dan juga tidak pernah belajar dari bangsa lain. seperti astronomi. dan meperingatkan mereka tentang akibat kekufuran (syirik). apalagi setelah terbukti di dalamnya terdapat banyak ayat yang membuktikan berbagai membuktikan berbagai penemuan baru pada abad mutakhir kini dan sebelumnya2). Akbar". disebabkan karena AlQur'an telah menunjukkan bermacam ilmu. tinggi. Bangsa yang buta huruf telah menjadi bangsa yang berilmu dan mampu memimpin dunia.maupun yang telah maju peradabannya. Tidaklah mengherankan bahwa kemajuan umat masa Tidaklah lampau disegala bidang ilmu dan budaya. menunjukkan bermacam sejarah. Cukuplah bukti bahwa mukjizat Al-Qur'an telah mampu menyemenyebabkan orang menjadi beriman. strategi perang. serta memberikan teladan pada tingkah laku yang baik dan mulia bagi umat manusia. tidak sejarahnya. Juga Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk menyelamatkan manusia dari perselisihan tentang dasar kehidupan mereka dan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. menjadi Bangsa Arab maupun Ajam (non Arab) yang tadinya hidup dalam kegelapan jahiliyah. Padahal kalau ditilik dari sejarahnya. dahulunya masih banyak yang buta huruf. 2) Lihat buku "Qur'an. syariat. akhlak yang terpuji dan istikomah (berpegang teguh) terhadap ajaran Allah SWT.

Sedangkan nabi adalah orang yang diutus Allah untuk menetapkan (menjalankan) syariat rasul-rasul sebelumnya". Contoh untuk itu adalah nabi-nabi Bani Israil yang diutus dan bertugas di antara nabi Musa dan nabi Isa. ia tidak diberikan syari'at yang baru. kemudian jika ia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu untuk manusia. Tetapi ada perbedaan makna yang sangat berarti dan prinsipil.. Sayyidina Muhammad saw adalah nabi dan rasul. tetapi mempunyai pengertian yang berbeda dan berarti. mungkinkah seorang nabi tidak diberikan tugas kepadanya untuk menyammenyampaikan wahyu kepada umat manusia. bahwa nabi dan rasul. maka ia disebut nabi. Sedangkan rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya suatu syari'at baru untuk disampaikan kepada kaumnya sendiri. maka dapatlah dikatakan bahwa nabi Musa adalah nabi sekaligus rasul. Tetapi jika tidak diberikan tugas demikian. sebelumnya) Allah SWT berfirman : "Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak pula seorang nabi.. bukan rasul.Pengertian nabi dan rasul Walupun tugas nabi dan rasul adalah sama dari segi tugas pemyampaian wahyu. Namun yang paling istimewa pada diri beliau adalah kenabian dan kerasulannya . Tetapi nabi Harun adalah nabi." (QS. Pendapat ini terasa ganjil terdengar. Sebab.. (menjalankan) Dengan batasan yang jelas ini. disampaikan Secara singkat dapatlah disebutkan bahwa rasul adalah orang yang disebutkan diperintahkan untuk menyampaikan syari'atnya sendiri. sedangkan nabi diperintahkan untuk menyampaikan syari'at rasul yang lain diperintahkan (rasul sebelumnya)1). Arti nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya sya riat rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada suatu kaum tertentu. Imam Baidlawi menafsirkan ayat itu sebagai berikut2): "Rasul adalah orang yang diutus Allah dengan syari'at yang baru untuk menyeru manusia kepadaNya. keduanya menerima wahyu dari Allah. Betul.. Sebab. Apakah nabi hanya diutus Allah untuk melaksanakan agama Allah untuk dirinya sendiri. maka ia disebut rasul. Al-Hajj 52). Memang kebanyakan ulama berpendapat bahwa nabi atau rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dilaksanakan terutama untuk dirinya sendiri.

dikatakan bahwa jumlah nabi ada lebih kurang 124000 orang. kepadamu" Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa Allah hanya memperkenalkan sebagian dari para nabi dan rasulNya. Tetapi ia hendak harus berdasarkan dalil-dalil yang kath'y3). Ismail. Al-Baqarah 136). Jumlah Nabi dan Rasul serta Keluasan Ajaran Risalahnya Secara global (umum) kita diwajibkan Iman kepada para nabi dan rasul. akidah tidak boleh berlandaskan dalil-dalil yang dzonny (yang belum pasti kebenarannya. Tetapi riwariwayat tersebut adalah bukan riwayat hadits muttawatir. Allah SWT berfirman: "Dan sesungguhnya telah Kami utus beberpa rasul sebelum kamu. Al-Qur'an hanya menerangkan (menceritakan) sebanyak 25 nabi dan rasul saja. Ya'kub dan anak cucunya. kita percayai kenabian dan kerasulannya. Memang dalam suatu hadits riwayat Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya. Semua nabi dan rasul sebelum Muhammad diutus Allah untuk suatu . Al-Mukmin 78). Ishak. wajib pula persatu. dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. seperti hadits ahad). nama mereka dan di mana mereka bertugas. siapa namaseluruhnya.diutus untuk seluruh umat manusia. Artinya kita wajib percaya bahwa Allah telah mengutus sejumlah nabi dan rasul sebelum Muhammad saw. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadaNy" (QS. Sebab. Karena itu tidaklah kuat untuk dijadikan pegangan dalam bidang akidah. Juga. serta apa yang diberikan kepada nabinabi dari Rabbnya. kita tidak perlu mengetahui berapa jumlah mereka seluruhnya. malainkan ia juga wajib percaya kepada semua nabi dan rasul sebagaimana firman Allah SWT: "Katakanlah (kepada orang-orang Mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. dan jumlah rasul ada 315 orang. Di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu" (QS. Mereka itulah yang wajib kita ketahui satu persatu. Seorang muslim tidak hanya wajib percaya kepada nabi Muhammad saw.

wilayah missi dakwah dari seorang nabi serta masa berlaku syari'atnyapun juga terbatas sampai datangnya rasul datangnya penggantinya. maka mereka berada di bawah panji-panjiku" (HR. mengetahui" Dan Rasulullah saw menegaskan hal ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir ra: "Nabi-nabi terdahulu diutus diperuntukkan bagi kaumnya sendiri (khusus). pastilah tidak ada kekhawatiran atas mereka. Saba' 28). kekhawatiran dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. Tidak seorang nabipun. Awal dari para nabi adalah Adam as dan akhir para nabi adalah Muhammad saw. nanti.bangsa tertentu (baik satu atau beberapa generasi dari suatu generasi bangsa tertentu) dan untuk suatu periode tertentu. Al-Baqaarah 3738). (tetapi) tidak ada kebanggaan pada diriku. Kemudian jika datang petunjukKu. Turmudzi). Semua nabi dan rasul. baik ia nabi Adam As atau nabi yang lain. Maka. Kenabian Adam as dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya: "Kamudian Adam menerima beberapa kalimat dari RabbNya. dapat dibuktikan dengan . Kami Mahapenerima berfirman: 'Turunlah kamu dari Jannah itu. antara lain: "Dan Kami tidak mengutusmu melainkan bagi umat manusia seluruhnya. Allah SWT telah menegaskan sendiri dalam AlQur'an pada beberapa ayat dan surat. (tetapi) tidak ada kebanggaan di sini. Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Mahapenerima taubat lagi Mahasayang. Tetapi kebanyakan manusia pemberi tidak (mau) mengetahui" (QS. Serta sabda Rasulullah saw: "Aku adalah penghulu anak Adam. Dan ditanganku ada panji-panji pujian. kecuali risalah dakwah nabi Muhammad saw yang bersifat universal. Adapun kenabian Muhammad saw. Tentang keuniversalan risalah nabi Muhammad saw. dihari kiamat. risalah dakwah mereka terbatas dan bersifat lokal. Daerah atau tertentu. sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Sedangkan aku telah diutus untuk seluruh umat manusia". maka siapa saja yang mengikuti petunjukKu.

yang telah membungkam orang-orang kafir. "Sesungguhnya risalah kenabian itu telah habis. bahkan sampai akhir jaman nanti wajib mentaati konsensus bahwa nabi dan rasul penutup (akhir) adalah Muhammad saw.mukjizat yang abadi. Al-Baqarah 23). . Sebab. Konsensus umat Islam mengenai hal ini adalah berdasarkan: 1. Di kalangan kalangan umat Islam sejak sahabat hingga kini. Allah SWT berfirman: "Dan jika kalian (tetap) meragukan Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad saw). tetapi dia adalah rasulullah dan penutup nabi-nabi. tidak ada nabi dan rasul sesudahku". tingkatan rasul lebih tinggi dari tingkatan nabi 4) 2. ia berkata: Malik. Sebab. Hal itu menjadi dalil yang yakin bahwa Muhammad saw adalah seorang nabi dan rasul. kita wajib percaya pula bahwa nabi Muhammad saw adalah "khatamunnabiyyin" (penutup para nabi). Hadits nabi mutawatir yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal dari Anas bin Malik. Hadits Mutawatir: a. Firman Allah SWT: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. jika kalian orang-orang yang benar" (QS. apalagi rasul. Dan adalah Allah Mahatahu segala sesuatu" (QS. terdiam tak mampu menandingi atau medatangkan satu surat saja semisal Al-Qur'an. maka buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Qur'an dan ajaklah penolong-penolong selain Allah. Karena itu tidak akan ada nabi sesudah nya. Dalam ayat ini jelas bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. sehingga tidak lagi nabi dan rasul sesudahnya sampai kiamat. Ia adalah Kalamullah. suatu mukjizat hanya diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Al-Ahzab 40). Nabi Muhammad saw adalah Penutup Nabi dan Rasul Di samping kita percaya kepada kenabian dan kerasulan Muhammad saw. Maka. 23). yaitu Al-Qur'an. sesudahku".

seorang ahli bahasa Arab yang paling terkenal dengan kamus "Lisanul Arab" ia mengatakan bahwa kata "khatam" mempunyai arti yang sama dengan kata "khatim" dan "khitam". Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad saw adalah 'khatimannabiyyin'. Jamaluddin Muhammad Al-Anshary5). dan sayalah penutup para nabi". Pemahaman Pemahaman Qadiyani tentang kalimat "Khatamunnabiyyin" adalah cap (stempel) untuk nabi-nabi sebelumnya adalah sangat keliru. kalau ada orang yang mengatakan masih akan ada nabi setelah Muhammad saw. Dan Muhammad saw adalah khatim (penghabisan/akhir) dari segala nabi. yakni penghabisan nabi (penutup) segala nabi". pengertian kalimat ini menurut bahasa Arab adalah "Nabi penghabisan (terakhir)". (terakhir)". Khatim dan khatam adalah di antara nama (yang diberikan kepada) diberikan nabi Muhammad saw di dalam Al-Qur'an. Ia menulis sebagai berikut: "khitam". Ahmad Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abi Hurairah: Hurairah: "Sesungguhnya perumpamaan diriku dengan nabi-nabi sebelumku adalah sama dengan seseorang yang membuat sebelumku sebuah rumah. Oleh karena itu. diperindah dan diperbagusnya (serta diselesaikan segala sesuatunya) kecuali tempat (yang disiapkan) untuk sebuah batu bata di sudut rumah itu. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. "Khitam dari suatu kaum serta khatim dan khatamnya adalah penghabisan dari mereka. nabi".b. Dalam dua hadits di atas dijelaskan bahwa kenabian dan kerasulan itu telah terputus sama sekali. tetapi bertanya: "Mengapa engkau belum memasang batu bertanya: bata itu?' Nabipun berkata: 'Sayalah batu bata (terakhir) itu. mengaguminya. Selanjutnya Jamaluddin Muhammad Al-ANshari mengatakan: "Merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits mutawatir di atas. orang(-orang) yang mengklaim dirinya sebagai nabi maka orang itu telah sesat (menyimpang) dari akidah Islam yang jelas-jelas menegaskan bahwa nabi Muhammad saw adalah penutup para nabi dengan nash penutup . Sebab. untuk Orang-orang yang mengelilingi rumah itu mengaguminya. maka mereka telah sesat dan kafir. Dengan demikian anggapan Faham Qadiyani yang mengatakan bahwa sesudah Rasulullah saw masih ada nabi adalah jelas keliru (sesat) dan tidak Rasulullah berdasarkan pengertian bahasa Arab dan syara'.

halaman 470 dan buku "Studi Islam" Jilid I: "Bab Akidah". Muslim dan Ahmad dari Abi Hurairah6): "Tidak akan terjadi kiamat kecuali akan keluar (muncul) tukang-tukang bohong (para penipu) kira-kira 30 orang. Cetakan Mesir. Lihat Tafsir Imam Baidlawi "Anwaruttandzim". Jilid IV. Akbar". baca "Ahmadiyah dalam Persoalan" oleh Fawzy Sa'ied Thaha. Juz X. Halaman 55. 5) Lihat Jamaluddin Muhammad Al-Anshari dalam kamus "Lisanul Arab" Juz XV. halaman 66. oleh Masyfuk Zuhdi. halaman 390. "Ilahmu adalah Ilah yang satu. Semuanya Termasuk para penipu yang disinyalir Rasulullah saw itu. bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Hari Akhirat. Maka. Untuk lebih jelas. Orang ini mengklaim dirinya sebagai nabi sesudah Muhammad saw. dan buku "Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah". lihat buku "Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah". Drs. Ahmadiyah". halaman 42. jauh-jauh hari Rasulullah saw telah memberitakannya memberitakannya dalam sebuah hadits dan diriwayatkan oleh Bukhari. 1300 Hijriyah. -----------------------------------------------------------1) 2) 3) 4) Lihat buku "Fiqhul Akbar". Ia mengada-ada syariat baru dan menyatakan bahwa ia menerima wahyu serta mengarang kitab yang disebutnya sebagai wahyu Allah7). HARI KIAMAT Seorang muslim beriman dan percaya bahwa kehidupan di dunia ini akan habis dan mempunyai batas waktu berakhirnya. oleh Abdullah Hasan Al-Hadar. Hamka Haq Al Badry. Lihat buku "Studi Islam" oleh Drs Masyfuk Zuhdi. Lihat "Tafsir Ibnu Katsir" Juz V. "Anwaruttandzim". 6) 7) Lihat kitab "Jami' Al-Ushul fie Ahadits fie Rasul" oleh Ibnu Atsir Al-Jasrir. adalah mereka . halaman 57. kemudian akan berganti dengan kehidupan kedua di alam akhirat. Juga.yang kath'i tsubut dan kath'i dilalah". Akidah". Mengenai orang-orang yang mengklaim dirinya nabi sesu dah Muhammad. jilid I. Sejarah". adalah Mirza Ghulam Ahmad. Semuanya mengaku dirinya sebagai rasul Allah".

pasti menerima pahala kebahagiaan dalam kehidupan jannah yang penuh kenikmatan abadi. serta bagaimana bentuk kehidupan sesudah sesudah mati itu? Dalil-dalil nakli yang menjelaskan tentang Hari Kiamat tersebut di antaranya adalah: "Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak dibangkitkan. Hari Kiamat adalah berdasarkan sesuatu yang tidak terjangkau panca indera manusia. Katakanlah. Allah yang Mahakuasa akan membangmembangkitkan segenap makhluk ciptaanNya. untuk apa ada hari kebangkitan itu. Tanpa adanya berita tentang Hari Kiamat dari Al-Wahyu. Hadits ketika jibril mengajarkan kepada Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab: "Ketika Jibril menanyakan kepada Rasulullah tentang iman. maka Rasulullah menjawab: 'Hendaklah engkau beriman kepada Allah. bukan dalil akli.yang hatinya ingkar (akan keesaan Allah dan Hari Kiamat) sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang sombong" (Q. Oleh karena itu. An-Nahl 22). At Taghaabun 7). Sebab. membangkithidupkan . Pada saat dan hari itu. kitab-kitabNya. Dasar pemahamannya adalah berdasarkan dalil nakli. akal tidak mampu menemukannya dengan pasti berdasarkan usaha penginderaan terhadap sesuatu. kalian benar-benar pasti dibangkitkan. Semua akan dikumpulkan untuk menghadap mahkamah pengadilan Allah yang Mahatinggi. Sedangkan orang-orang yang maksiat kepada Allah. kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan'. Hal demikian adalah mudah bagi Allah" (Q. maka manusia tidak mengetahui apakah ada atau tidak hari kebangkitan sesudah mati. pasti merasakan siksa yang pedih di dalam jahannam. kemudian Allah pasti menghidupkan kembali semua makhluk yang telah mati.S. Bukti-bukti adanya Hari Kiamat adalah berasal wahyu (ayatayat) Allah dan hadits rasul. Iman kepada Hari Kiamat adalah iman kepada hari berbangkit. Orang yang taat dan shaleh. Demi Tuhanku. yaitu waktu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di alam semesta yang fana ini. 'Tidak demikian.S. Dan hendaklah engkau beriman kepada Qadla-Qadar yang baik dan buruk (dari Allah)". juga apakah masih ada atau tidak kehidupan sesudah mati. juga kepada Hari Kiamat. para RasulNya. Setiap orang diperhitungkan amal perbuatannya. para malaikatNya.

yang dibangkitkan dari kubur itu bukanlah badan manusia ketika ia ditinggalkan oleh nyawanya. Menurut Maulana Muhammad Ali (seorang tokoh Ahmadiyah 1)). Menurut faham Ahlussunnah. tetapi serupa dengan bentuk terdahulu dalam kondisi yang berbeda pula dengan kondisi di dunia. ia berten tangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang menjelaskan menjelaskan . Ketiga ayat pada surat. Ia merujuk kepada keadaan langit dan bumi pada hari akhir nanti. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sandarannya adalah surat Ibrahim 48. dan mengembalikan ruh sebagaimana pada jasad seperti sedia kala. menunjukkan bahwa pada hari akhir bumi langit dan manusia diganti dengan yang lain. yang dihidupkan kembali (bangkit) dari kubur adalah badan (wadag) yang telah menjadi tanah (membusuk) ditinggalkan oleh nyawanya (roh) dahulu ketika (membusuk) manusia hidup di bumi. nyawa seseorang nanti tidak kembali kepada badannya yang lama (di dunia) tetapi akan masuk kepada badan baru di akhirat2). apaapakah ia bersifat materi ataukah immateri (spiritual). melainkan badan baru dan berbeda sama sekali dengan yang terdahulu. Dan Dia Mahatahu tentang segala makhluk" (QS. dan dia lupa kepada kejadiannya. bahwa ia bukanlah bumi dan langit dunia yang dahulu. Keterangan ini berdasarkan firman Allah: "Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami.tulang belulang yang telah hancur. menurut takwilnya. Keadaan Manusia Ketika Berbangkit Ada yang mempersoalkan kebangkitan manusia dari kubur. dan Al-Waqi'ah 58-62. Yasin 78-79). Ia katakan: 'Siapa pula yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh itu?' Katakanlah: 'Ia akan dihidupkan oleh Ilah yang menciptakannya kali yang pertama. mengembalikan jasad yang telah menjadi tanah sebagaimana asalnya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Madjah dari Jabir ra: ra: "Setiap hamba akan dibangkitkan menurut keadaan ketika ia mati (di dunia)". Al-Israa' 99. Dengan kata lain menurut Maulana Muhammad Ali. akhirat Pendapat tersebut tidak dapat diterima. Sebab.

bukan badan lainnya. Tirmidzi. misalnya dalam surat Ibrahim 48-50. Sedangkan dasar surat Al-Waqi'ah 58-62. Al-Qur'an menyatakan hal tersebut. pada hadits nomor 39515). sedangkan manusia tidak berubah sama sekali. Lihat "Kanzul Ummal". Sedangkan ayat-ayat yang dijadikan dasar bagi Maulana Muhammad Ali tidaklah dapat dijadikan dijadikan dasar yang benar. Ayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan ada nya perubahan bentuk manusia pada Hari Kiamat. serta Sunnah Rasul: "Sesungguhnya (ahli jahanam) kepadanya akan ditumpahkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka. apalagi manusia dalam bentuk terdahulu ketika ia mati. Dalam ayat tersebut tersebut hanya bumi dan langit saja yang berubah. Al Kahfi 48. Ibrahim 48). terutama surat Ibrahim ayat 48: "(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Seluruh ayat tersebut menunjukkan bahwa semua manusia berberkumpul di Padang Mahsyar dengan keadaan dan bentuk yang sama seperti ketika ia hidup di dunia. sampai-sampai itu menghancurkan tubuh bagian dalam mereka dan mengeluarkan segala organ bagian dalam. Al-Hakim dari Abi Hurairah. tetapi ayat tersebut menjelaskan kekuasaan Allah untuk menggantikan . oleh Al-Burhan Furi.bahwa yang akan dibangkitkan dari alam kubur adalah nyawa manusia dari badan yang dahulunya hidup di dunia. dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke Hadirat Allah Yang Mahaesa lagi Maha Perkasa" (QS. Ahmad. dan (Dia) telah (pula) menetapkan waktu tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya? Maka. tidaklah sukar menciptakan langit dan bumi yang baru. Bagi Allah. Al-Isra' 99). ayat ini bukanlah menjemenjelaskan penggantian bentuk badan manusia di akherat. Setelah itu (tubuh rusak tersebut) diciptakan kembali (untuk selanjutnya menerima siksaan yang berulang-ulang" (HR. orang-orang yang dzalim itu tidak menghendaki selain kekafiran (belaka)" (QS. dan An-Nisa 24. Begitu pula dasar yang diambilnya dalam surat Al-Isra'ayat 99: "Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allahlah pencipta langit dan bumi adalah kuasa (pula) pencipta menciptakan yang serupa dengan mereka.

Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kiamat itu ada di sisi Allah'. Kehancuran pemerintah Khilafah Islamiyah dan akan kembali jaya dan berkuasa Khilafah dikemudiann hari sehingga kaum Muslimin menguasai pusat kekuasaan Katholik Nasrani di Roma dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. antara lain: Banyaknya mode pakaian telanjang. Waktu Hari Kiamat Manusia selalu bertanya kapankah terjadinya Hari Kiamat. Penyalahgunaan jabatan. Tanda-tanda Hari Kiamat Hadist-hadits Rasulullah saw yang bersumber pada wahyu Allah tidak pernah menerangkan dengan pasti kapan terjadinya Hari KiaKiamat. Zina dan minuman memabukkan serta kejahatankejahatan lain merajalela. Turunnya Nabi Isa as untuk meluruskan ajaran Nasrani (ajaran Trinitas. Tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Al A'raaf 187). Namun tanda-tanda Hari Kiamat tersebut telah dikemukakan secara banyak dan rinci. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (QS. Munculnya Dajjal di tengah umat Islam untuk menyesatkan manusia. yakni . Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di (huru-haranya langit dan di bumi. Munculnya Muhammad Al-Mahdi di bumi untuk menegakkan keadilan dan kekuasaan umat Islam. negeri Islam akibat fitnah oleh musuh-musuh Islam. Perpecahan umat Islam /negerijabatan. Perhiasan masjid yang berlebihan dan suara hiruk-pikuk lebih sering terdengar di Masjid. Jumlah orang beriman sedisedikit.manusia di dunia (mengganti suatu bangsa yang melanggar perintah Allah dengan bangsa yang patuh terhadap perintah Allah). kapan terjadinya. Peperangan antara umat Islam dengan Yahudi yang berakhir dengan kemenangan di fihak kaum muslimin. Firman Allah SWT: "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: 'Bilakah terjadinya?Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan terjadinya?Katakanlah: tentang kiamat itu ada pada sisi Rabbku. Jawabannya: hanya Allah yang tahu dengan pasti dan tepat.

Orang-orang atheisme telah meragukan Hari Kiamat setelah tergambar dalam otaknya bagaimana kesulitan yang akan dihadapi Allah ketika akan menghitung amal perbuatan manusia yang begitu banyak. membunuh Dajjal. munculnya Daabbah (binatang ajaib) yang dapat berbicara kepada manusia untuk menunjukkan kepalsuan dan ketidakbenaran ajaran semua agama selain Islam. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. serta memperingatkan orang-orang memperi yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah (tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah). Kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya agar semua makhluk berdiri dan menuju Padang Mahsyar untuk perhitungan amalnya. Pada saat ini. kemudian beliau kawin lalu meninggal dan dikuburkan dekat makam Rasulullah saw. Sikap ini tumbuh karena mereka tidak berfikir bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi tanpa merasa lelah sedikitpun. maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)" (QS. semua makhluk binasa kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. sangkakala. kemu dian Allah akan mengirimkan kabut tipis yang menyebabkan kematian seluruh kaum muslimin dan tinggallah orang-orang kafir (jahat). Terjadi gempa bumi di Timur /Barat dan seluruh Jazirah Arab. sehingga orangorang berlari ke arah Syam dan di sini mereka mati setelah ditiup sangkakala. disertai munculnya api di daerah Yaman. Firman Allah SWT: . menegakkan kebenaran dan keadilan menegakkan berdasarkan syariat Islam. Firman Allah SWT: "Dan ditiuplah sangkakala. pada saat itulah pintu taubat tertutup. Matahari akan terbit dari arah barat dan itu terjadi setelah Nabi Isa wafat. mengislamkan orang Nasrani.menuhankan Nabi Isa). Munculnya Ya'juj dan Ma'juj (dua bangsa dari sebelah Timur) menyerang kaum muslimin bagaikan air bah. maka matilah apa yang ada di langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Pada saat itulah Kiamat yang sesungguhnya terjadi. tetapi peperangan itu akan berakhir dengan kehancuran tentara Ya'juj dan Ma'juj oleh Allah dengan kemenangan di fihak kaum Muslimin (ini terjadi pada masa Nabi Isa masih hidup). menhancurkan salib-salib. Nasib Manusia pada Hari Kiamat Al-Qur'an menerangkan bahwa Hari Kiamat terjadi setelah ditiupnya sangkakala pertama oleh Malaikat Isrofil. Az-Zumar 68).

bina tang dan semua makhluk. kejahatannya dan keburukan yang pernah dikerjakan. Allah Mahatahu berapa jumlah tetes hujan yang jatuh ke bumi. Sebab. mulut. telinga. Al-Isra' 14). serta berapa jumlah bayi yang lahir ke dunia sejak dahulu sampai sekarang. misalnya untuk menghitung semua amal manusia ketika hidup. para Rasul dan Nabi. Segala gerak yang dilakukan mamusia mulai dari mata. seluruh manusia. Dia tahu jumlah makhluk sebelum diciptakan sesuatu diciptakan. neneknya dan kawan-kawannya. tangan dan segala sifat jasmani dan rohani (hati). Siapa saja yang . segala sesuatu akan disaksikan oleh Allah SWT. "Pada hari itu semua berita akan bercerita sendiri" (QS. Mahakuasa dan Mahakaya. berapa jumlah butir pasir di sepanjang pantai dunia. Sebab. Pada hari hisab. Allah mengampuni semua dosa manusia kecuali dosa syirik. serta tidak satu lembar daunpun yang jatuh ke tanah melainkan diketahuiNya (QS. tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun. Semua jumlah bilangan yang banyak itu hanya Allah SWT saja yang sanggup menghitungnya. Allah SWT berfirman : "Bacalah kitabmu sendiri yang pada hari itu cukuplah menjadi saksi" (QS. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik (menyekutukan itu bagi siapa saja yang dikehendakiNya. Dia Yang Mahatahu. maka ia pasti diampuni dosa-dosaNya. "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik (menyekutukan Dia)."Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa. kaki. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-An'aam 59). sejak nabi Adam hingga makhluk terakhir. Al-Zalzalah 4). hidung. Sedangkan manusia telah terbukti tidak sanggup menghitung tetes hujan yang turun ke bumi. semuanya mendapat penilaian dari Allah dan akan dibalas. "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sesungguhnya Allah dirinya membersihkan siapa saja yang dikehendakiNya dan mereka dikehendakiNya tidak dianiaya sedikitpun" (QS. Ia juga akan disaksikan oleh ayah-ibunya. dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan" (QS. Qaaf 38). Apakah adanya hisab menjadi sesuatu yang menyusahkan baginya. para Malaikat.An-Nisaa'48).

Adapun orang-orang kafir yang menyekutukan-Nya. hubungan antara majikan dengan buruh yang buruk. memperkosa. Betapa mudahnya seseorang terlepas dari api jahanam. maka sesungguhnya ia tersesat sejauh-jauhnya" (QS. Kedzaliman antar manusia di dunia merupakan dosa yang tidak terhindarkan. Semua bentuk perbuatan itu pasti diadili. An-Najm 32). Ketika itu tidak ada partai dan golongan. . Mereka tidak diampuni dosa-dosanya. menganiaya. tersiksa dan memerlukan bantuan tetapi ia membiarkannya. sesuai dengan firman Allah SWT: "Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakiNya? Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman" (QS. kebangsaan. Mereka yang mengetahui di kanan kirinya banyak orang miskin. "(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan-kesalahan kecil. perbuatan Sesungguhnya Rabbmu Mahaluas ampunanNya. maka mereka termasuk orang-orang berdosa. berpolitik. membunuh. Semua hal kebangsaan. Dan Dia lebih mengetahui (keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. diketahui Allah.menyekutukan (sesuatu) dengan Allah. berjual beli secara bathil. maka cukuplah dengan perkataan yang baik". janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dan jika tidak mendapatkannya. maupun berdagang. Namun. Mereka yang berdosa besar maupun maupun kecil. berbisik. Bukhari dan Muslim dari Adiy: Bukhari Adiy: "Jauhkan dirimu dari api jahanam walaupun dengan bersedekah sebiji korma. An-Nisaa' 116). Maka. membuka aurat di depan umum dan berteriak-teriak di jalanan. sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad. mencuri. Az-Zumar 53). mengukur dan menimbang secara curang. Mereka Mereka yang merampas harta orang lain. mengomel. Mereka yang bekerja tidak benar ketika bergaul. (Karena) (Karena) Dialah yang Mahatahu siapa yang bertaqwa" (QS. serta berbagai persoalan keluarga. kesukuan. ia akan diadili dengan seadil-adilnya.

Orang-orang yang jumlah dosanya lebih banyak daripada amal kebajikannya. apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni penghuni jahanam. berjudi dan berzina. maka mereka akan ditangguhkan. bergunjing. Mereka akan ditempatkan di suatu lokasi yang disebut Al-Araaf. "Dan di antara keduanya (penghuni jannah dan jahanam). berhuberhutang tetapi tidak mau membayar. zakatnya. tuduhan yang semena-mena tanpa bukti. maka mereka pasti disiksa dalam api jahanam. Tetapi akan berbeda terhadap orang-orang yang jumlah amal kebajikan seimbang dengan amal bejahatan. SeSedangkan orang-orang yang jumlah amal kebajikannnya lebih banyak daripada amal kejahatannya. penghuni Al-Araaf ini penghuni suatu waktu pasti dimasukkan Allah ke dalam jannah. Namun. mereka ingin (sekali) segera (masuk ke dalamnya). padahal memasukinya. serta 1001 macam persoalan kehidupan manusia. kata-kata yang keluar tanpa makna. ada batas (Al-A'raaf). sampai batas waktu yang tidak disebut ditentukan. maka mereka berkata: 'Ya Rabbi kami. penuh kesenangan .Segala caci maki. Mereka belum boleh memasukinya. Kemudian ia ditenggelamkan ke dalam jahanam". Dan di atas Al-A'raaf itu ada orangorang yang mengenal masing-masing kedua golongan itu dengan ciri-ciri (kenikmatan yang) mereka (peroleh). janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang dzalim itu'" (QS Al-A'raaf 46-47). Rasulullah saw mendapat bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tarmidzi dari Abu Hurairah: Hurairah: "Tahukah engkau siapakah orang-orang miskin itu? Mereka adalah umatku yang datang pada Hari Kiamat dengan shalat. maka mereka akan mendapat balasan kenikmatan di Hari Kiamat. tetapi mereka telah mencaci maki. semua pasti diadili dan mendapat hukuman Allah pada Kahri Kiamat. mengkritik dengan maksud buruk. tidak dimasukkan ke dalam jannah atau jahanam. menyakiti orang lain. menyia-nyiakan waktu. Dari tempat ini. (QS Al Araaf dimasukkan 46-47). Dan (masuk dalamnya). sehingga semua perbuatannya itu menyebabkannya ia telah menghilangkan kebaikannya. shaum. menuduh seseorang tanpa bukti. mereka dapat menyaksikan bagaimana pedihnnya siksa jahanam dan bagaimana pula kenikmatan yang diperoleh oleh penghuni jannah. Kenikmatan Jannah Kehidupan di dalam jannah adalah abadi. Dan (kenikmatan mereka berseru (kepada) warga jannah: 'Salaamun 'alaikum'.

tempat mukim mereka. Siksaan Jahanam Tentang siksaan terhadap orang kafir dan dzalim di dalam jahanam. dan hati manusia tidak pernah menghayalkan sesuatu hal yang ada sebelumnya". Tentang sifat-sifat jannah. terakhir itu" (QS Ar Raad 23-24). istri dan anak cucu mereka. Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang beriman. istri. alangkah baiknya tempat shabartum). Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah: Hurairah: "Siapa saja yang masuk jannah. suami. Ia berpakaian yang tidak senang lepas. para famili. Pada waktu itu manusia akan melihat Rabbinya. bersama orang-orang shalih dari para bapak. Juga di dalam jannah berlimpah buah-buahan yang tidak putus-putusnya dan tidak pernah terhalang.dan kenikmatan. (sambil mengucapkan): 'Sejahtera atas kalian seluruhnya karena kesabaran kalian' (Salaamun seluruhnya 'alaikum bimaa shabartum). masa remaja yang tidak pernah pudar. Sementara itu. telinganya mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar sebelumnya. "Dan buah-buahan yang banyak. Penghuni jannah akan bertemu dengan ayah. Para malaikat akan masuk dari kegembiraan segala penjuru dengan menyampaikan salam. matanya melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. yang dinyata kan Rasulullah saw sebagai bentuk yang Mahaindah. yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak dilarang mengambilnya" (QS AlWaaqi'ah 32-33). maka ia pasti merasakan senang dan tidak pernah putusasa. Itulah hari kekekalan" (QS Qaaf 34). Allah SWT berfirman: "Masukilah jannah itu dengan aman. para malaikat masuk ke tempat mereka. Maka. Sementara mereka dari semua pintu. dan para cucunya yang beramal shalih dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. "(yaitu) jannah 'Adn. peliharalah diri dan keluargamu dari api jahanam yang bahan bakarnya adalah .

(Kemudian mereka dimasukkan) ke dalam air yang sangat panas. maka kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam jahanam. (dan) tidak (pernah) membantah kepada Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka diperintahkanNya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS AtTahriim 6). Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana" (QS An-Nisaa' 56). Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain (baru) supaya mereka merasakan adzab. mereka berada di kerak jahanam yang paling bawah. An-Nisaa' 145). Tentang pendapat bahwa kenikmatan maupun siksaan pada kedua tempat tersebut dirasakan manusia dalam bentuk roh. Sedang kedudukan orang-orang munafik. penjaganya para malaikat yang kasar. jahanam "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami. bukan secara roh. seraya mereka diseret. Siksaan di jahanam maupun kenikmatan di jannah merupakam akibat perbuatan manusia di dunia. lambung dan punggung mereka. lalu lelehan (emas dan perak) itu (dipakai) untuk membakar dahi. Semua itu dirasakan secara fisik. Allah SWT juga mengingatkan kepada manusia bahwa siksa jahanam amatlah pedih. "Pada hari itu dipanaskan emas perak di dalam jahanam. Adzab Jahanam adalah Siksaan Fisik Kenikmatan Jannah adalah Kesenangan Sempurna Siksaan jahanam adalah abadi dan kekal. keras. Setiap kali kulit mereka hangus. maka dirasakan pernyataan tersebut terbantah dengan memperhatikan firman Allah pernyataan SWT: "Ketika (itu) belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. lalu mereka dibakar di dalam api (yang menyala-nyala)" (QS. "Sesungguhnya orang-orang munafik itu (tempat mereka) berada pada tingkatan yang paling bawah dari jahanam.(tubuh) manusia dan bebatuan. Kepada mereka lambung . dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka" (QS. Al-Mukmin menyala-nyala)" 71-72).

Maka. Allah SWT berfirman: "Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini" (QS AthThuur 22). Mereka masuk ke dalamnya. Bagaimana mungkin siksaan yang disebutkan pada ayat-ayat AlQur'an tersebut bentuknya adalah siksaan yang bersifat ruh. mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas. tumbuhan) yang akan menemani kehidupan manusia di jannah. Muslim dari Jabir ra). yang mengelupaskan kulit kepala" (QS Albergejolak. BahBahkan. tidak buang ingus dan tidak kencing" (HR. rasakanlah sekarang (siksaan akibat rasakanlah dari) tabunganmu itu" (QS At-Taubah 35). Pada saat itu ia merasa bahwa tidak seorangpun yang lebih berat siksaan yang seorangpun diterimanya dibandingkan dengan orang lain. Padahal sesungguhnya itulah siksa seringan-ringannya" (HR. Dampak Iman Kepada Hari Kiamat Iman pada Hari Kiamat akan mampu mendorong setiap mukmin . "Sekali-kali tidak. kepuasaan dan adanya makhluk (hewan dan pengertian. Sesungguhnya jahanam itu api yang bergejolak.(dikatakan): 'Inilah harta benda yang engkau simpan untuk dirimu sendiri. yaitu adanya perasaan. Bukhari Muslim). Ma"aarij 15-16). Dari Nu'man bin Basyir ra. Rasulullah saw bersabda: "Ahli jannah makan dan minum di dalam jannah tetapi mereka tidak buang air besar. dan mutiara. ia berkata: "Aku telah mendengar Rasulallah SAW berkata: "Seringan-ringannya siksa pada Hari Kiamat ialah orang yang padanya diletakkan dua bara api di bawah tumitnya yang mampu mendidihkan otaknya. serta pakaian mereka di sana adalah sutra" (QS Faathir 33). Di dalamnya. patut pula diketahui bahwa kehidupan akhir tesebut mempunyai persamaan dengan kehidupan dunia. pengertian. "(Bagi mereka adalah) jannah 'adn.

Sebab ia yakin bahwa semua amal perbuatannya akan dimintai pertangungjawabannya dan ia akan menerima balasannya. baik atau buruk sesuai dengan perbuatannya itu. Allah SWT berfirman: "Siapa saja yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. Allah SWT berfirman: "Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab (amal perbuatan)nya dari sebelah kanannya. Senantiasa menjaga diri untuk selalu taat kepada Allah SWT dan senantiasa mengharapkan pahala pada Hari Kiamat. Allah SWT berfirman: "Dan setiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada perbuatannya lehernya. b.untuk berfikir sebelum melakukan sebuah tindakan. juga pasti ia melihat (balasan)nya" (QS Al-Zalzalah 7-8). Catatan Amal Perbuatan Manusia pada Hari Kiamat Iman kepada Hari Kiamat membawa konsekuensi yang logis untuk iman juga kepada adanya catatan amal perbuatan manusia. yakni 3): a. kesejahteraan) yang belum diperolehnya diperolehnya di dunia akan diterimanya di kemudian hari. Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang-orang mukmin akan diberikan catatan amal perbuatan mereka melalui tangan kanannya dari depan. Hal itu akan berbeda terhadap orang-orang kafir. maka dia . Mereka pasti menerima catatan amal perbuatannya melalui tangan kirinya.Menghibur dan mendorong agar bershabar bagi mukmin bahwa kebahagian (kesenangan. Karena itu iman kepada hari akhir mempunyai dampak positif bagi kehidupan seseorang. sedangkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar akan menerimanya melalui tangan kanannya tetapi dari belakang. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab'" (QS Al-Israa' 13-14). Setiap manusia akan menerimanya pada Hari Pembalasan itu. Maka. dan siapapun yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah. maka pasti ia melihat (balasan)nya. Dan kami berikan kepadanya pada Hari Kiamat sebuah kitab (catatan amal perbuatan) yang dijumpainya terbuka: 'Bacalah kitabmu. Ia akan berusaha menjauhi segala laranganNya karena takut siksaan kelak di kemudian hari.

Bagi kaum Muslimin. (Allah berfirman): 'Peganglah dia. iman kepada Hari Kiamat sesungguhnya akan berdampak kuat bagi setiap amal perbuatannya. Penutup Demikianlah pokok pembahasan iman kepada Hari Kiamat.berkata: 'Ambilah. Telah hilang kekuasaanku'. Al-Haaqqah 19-37). buah-buahannya dekat. Orang-orang yang beriman kepada adanya Hari Pembalasan akan selalu ingat kepada setiap perbuatan yang akan dilakukannya. tiada seorang temanpun baginya pada hari itu di sana. Sebeliknya) yang benar adalah Rabbinya selalu Rabbinya melihatnya" (QS. ia akan berfikir apakah perbuatannya telah sesuai dengan perintah Allah SWT. Sesungguhnya dia menyangka bahwa Sesungguhnya sekali-kali ia tidak kembali (kepada Tuhannya). Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya. kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala-galanya. api jahanam yang menyala-nyala itu. maka ia akan berteriak: 'Celaka aku!'. belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. dan aku tidak tahu apa hisab terhadap diriku. Maka. Tidak ada yang memakannya selain orang-orang yang berdosa" (QS. Pada setiap langkahnya. (Bukan demikian. "Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. alangkah baiknya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Maka. dan tidak ada makanan sedikitpun (baginya) selain darah dan nanah. ataukah perbuatannya justru telah melangggar laranganNya. Bagi mereka . Al-Insyiqaaq 10-15). maka dia berkata: diberikan 'Wahai. Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir). Dan ia pasti masuk ke dalam api yang menyala-nyala (jahanam). sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Mahabesar. dan juga tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. Juga. Bacalah kitabku (ini). Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat bagiku. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku pasti menemui hisab terhadap diriku'. Wahai. (Kepada mereka dikatakan): 'Makan dan minumlah dengan sesukamu sebagai balasan terhadap amal perbuatan yang telah engengkau kerjakan pada hari-hari yang lalu. orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam jannah yang tinggi. Masukan dia ke dalam lehernya. (Sebab). lalu belenggulah tangannya ke lehernya.

Fachruddin.yang iman. terjemahan Moeslim Abdul Ma'ani. Perkembangan Pemikiran Islam: Khawarij . "Sejarah "Ghulamiyah". Pakistan 1950 Islam". Halaman 129. Jakarta (CV.Syi'ah .Murji'ah . Yasaguna). (p. yaitu Syariat Islam. 1985 hal 89). Uthaimin. Sesungguh nya siksaan maupun kenikmatan yang diterima setiap manusia adalah akibat logis dari seluruh amal perbuatannya selama ia hidup di dunia.Mu'tazilah . terjemahan QADLA DAN QADAR . Bina Ilmu. Fuad Mohd. Ia lebih cocok dengan nama "Qadiyani" atau "Ghulamiyah".Baha'i . Hari Kiamat adalah suatu hari yang pasti datang. Muhammad saw. 2) Lihat Maulana Muhammad Ali dalam "The Religion of Islam". ------------------------------------------------------------------ 1) Istilah "Ahmadiyah" tidak cocok untuk aliran agama ini.Ahmadiyah".281-283) 3) Lihat buku "Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah" oleh Muhammad Shahih AlUthaimin. maka mereka pasti akan berlomba-lomba menjalankan semua perintah Allah berupa syariat yang telah diturunkan kepada RasulNya.Ahlussunnah Waljama'ah . 1989. Lihat Dr.

seorang peneliti dan pengkaji hadits. Kata qadla dan qadar hanya ditemukan terpisah-pisah 3). maka ia akan menemukan hal sama. Tidak adanya istilah gabungan qadla dan qadar di dalam AlQur'an dan hadits disebabkan memang masalah ini baru muncul pada masa tabi'in (setelah masa sahabat). misalnya. Ada golongan golongan . masalah ini telah mereka gabungkan dengan pembahasan masalah takdir. Kaum Muslimin Muslimin mulai mengkaji filsafat Yunani. Iman kepada takdir adalah sesuatu yang wajib bagi setiap Muslim. Kita hanya menemukan pembahasan masalah takdir (Al-Qadar). Filsafat ini dipakai sebagai alat untuk berdebat dengan mereka setelah dari fihak Nasrani terlebih dahulu telah mempelajarinya untuk mempertahankan akidah mereka. Misalnya. termasuk usaha-usaha menerjemahkan faham-faham di luar Islam. Di dalam Al-Qur'anpun tidak terdapat istilah qadla dan qadar yang digabungkan itu. Bahkan kalau kita mengkaji bukubuku hadits. will). membantu Kaum Muslimin tergerak hatinya untuk mendalami filsafat Yunani untuk membantah masalah-masalah yang dilontarkan fihak Nasrani dalam bidang "kebebasan bertindak" (free will). Hal-hal baru mulai ditemukan. Menurut sebagian ulama ushuluddin. mereka telah menggunakan logika (manthik) sebagai sesuatu yang penting untuk menggunakan membantu mereka dalam berfikir. masalah ini telah dimasukkan ke dalam bagian dari rukum iman keenam.Pengantar Seorang Muslim wajib beriman dan percaya kepada qadla dan qadar. Juga. iman kepada takdir mempunyai sandaran nashnash Al-Qur'an yang pasti (kath'i) serta dijelaskan oleh Rasulullah saw yang diambil dari sunnahnya. Sebab. semisal filsafat (Yunani). Asal Mula Munculnya Istilah Qadla dan Qadar Akhir abad kedua adalah masa-masa suburnya penaklukan yang dilakukan oleh khilafah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia. Tetapi ia tidak akan menemukan pembahas an masalah qadla dan qadar. Ia muncul pada akhir abad pertama hijriyah (awal abad kedua hijriyah). Berbeda dengan iman kepada qadla dan qadar. berdialok maupun berdebat. Ia bukanlah timbul dari nash-nash syara'. Hal sama akan kita temukan pada shahih tang masalah takdir ini Muslim2). Dalam shahih Bukhari. Sebab. ada bagian (kitab) khusus yang membahas tenten1). maka tidak akan ditemukan masalah ini. Di dalam filsafat Yunani ternyata terdapat dua golongan besar yang mengartikan makna kebebasan bertindak ini 4). Ia pada awalnya hanya semacam kebutuhan untuk menjawab tantangan dari orang-orang Nasrani.

kekuasaan (kudrat. mengecam Qadariyah. Golongan terakhir ini akhirnya sering kebebasan disebut golongan "Fatalisme". Golongan ini mengatakan bahwa manusia bebas berkehendak. Sebagai berusaha. mengatakan manusia manusia mampu berusaha sendiri. Itulah sebabnya akhirnya golongan ini disebut dengan "Qadariyah" 8). Secara garis besar. suatu faham yang mengartikan kebebasan tersebut "Epikure". Dengan kata lain. Masalah ini telah lama menjadi bahan pembahasan filosof Yunani. freedom) untuk berbuat atau tidak . Bahkan masalah ini juga telah lama menjadi pembahasan dari kalangan Zarasustra7)."Epikure". kemunculan segolongan dari kaum Muslimin yang berpendapat bahwa manusia itu bebas berkehendak atau berkehendak terlepas dari takdir Allah SWT adalah salah satu akibat terlepas persinggungan Islam dengan budaya setempat. Ia juga telah menjadi pemahaman dan dikutip oleh kalangan Nasrani dari sekte Surianis 6). secara mutlak (serba boleh). kekuatan. Mereka menolak pengaturan untuk segala sesuatunya sesuai dengan takdir sesuatunya (Al-Qadar) maupun dalam ketetapan Allah 10). Muktazilah berpendapat bahwa manu sia memiliki kehendak (iradlah). disebut "Fatalisme". karena golongan ini telah mengajak orang-orang lain untuk pasrah tanpa mau berusaha. timbul reaksi yang menyebabkan munculnya golongan menyebabkan 9). Oleh karena itu. Faham Qadariyah (Muktazilah) Kemunculan Berbagai Faham di dalam ajaran Islam sulit untuk dihindari ketika Islam telah menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia. senantiasa "Muktazilah" "Muktazilah" menyebutkan bahwa manusia bebas untuk melakukan sesuatu menyebutkan tindakan apapun tanpa terikat kehendak kepada Allah. suatu faham yang mengartikan bahwa tidak ada "Stoaisma". power) dan kebebasan (huriyah. Dengan tenang mereka mulai mengkaji berbaberbagai masalah baru yang timbul. dan ada golongan "Skeptisme atau "Stoaisma". Setelah tentara kaum Muslimin selesai melakukan berbagai penaklukan (di Asia dan Afrika). Ketika itulah (akhir abad pertama atau memasuki abad kedua hijriyah) muncul permasalahan qadla dan qadar5). jawaban atas golongan ini. kebebasan (serba menyerah). dan menentang faham ini. barulah mereka mempunyai waktu luang untuk berfikir. Golongan ini dalam ucapan-ucapannya. Kemunculan faham Qadariyah yang dikembangkan oleh Washil bin Atha' sesungguhnya tidak lain karena reaksi dari penyebaran faham jabariyah yang mempunyai pemahaman bertolak belakang dengan Qadariyah. Ulama pada waktu bersikap keras.

Orang yang tidak mempu nyai keduanya. andaikan semua perbuatan manusia terjadi atas iradlat Ketiga.berbuat serta terlepas dari kehendak. jika tidak. gerak pertama pada dua contoh di atas adalah atas kudrat (kehendak)nya sendiri. Kedua. menurut faham ini. ha nyut oleh fikiran melayang yang akhirnya jatuh ke jurang kesesatan. maka semua perbuatan tersebut dapat disandarkan disandarkan (baik buruknya) kepada Allah. Manusia itu "mukhtar" (bebas kehendaknya "mukhtar" memilih dan menentukan). misalnya: "Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Orang kafir diharamkan naik haji. ia bebas dari taklif syar'i. maka ia tinggalkan. As-Sajadah 17). Mahasuci Allah dari hal yang demikian. antara lain14): Pertama. maka perbuatan-perbuatan seperti seperti shalat. yakni (aneka nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan" (QS. maka ia kerjakan. mungkin). bahkan pemikiran ini telah mengganggu kesesatan. Jika ia mau. Ketiga. gerak naik ke puncak menara tidaklah sama dengan gerak orang yang jatuh dari puncak menara. Untuk mendukung pendapat mereka. atau ketakutan. yaitu gerak Pertama. kekuasaan dan takdir Allah. Golongan ini memandang bahwa manusia sesungguhnya menciptakan segala memandang perbuatannya dengan ikhtiar dan kudratnya sendiri serta berdasarkan kehendaknya sendiri. siksa terkait dengan iradlat dan kudrat. Sebab. shaum. iradlat dan kudratNya. kerjakan. dusta. Karena itu. Inilah faham indeterminasi (Qadariyah atau faham free will) dari filsafat Yunani yang merasuk ke pemikiran dunia Islam yang menyebabkan banyaknya orang yang terselewengkan. mencuri dan seterusnya. pahala dan Kedua. sedangkan gerak kedua adalah bukan atas kehendak sendiri. perbuatan manusia terdiri dari dua gerak. pelaksanaan hukum syar'i (taklif syar'i). Muktazilah gemar menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an 15). Itulah sebabnya mengapa orang gila tidak terbebani hukum. wajar dan adil apabila manusia harus bertanggungjawab atas semua perbuatannya 11). atau yang tidak sanggup shalat berdiri dapat melakukannya dengan duduk. . tentulah tugasnya hanya apa yang sanggup dikerjakannya. Orang yang tidak sanggup melaksanakan sebagian pekerjaannya. menentukan). perbuatan manusia 12). Iradlat dan kudratNya tidak turut campur dalam tinggalkan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menakwilkan sering dikutip adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa manusia dikutip mendapat balasan atas perbuatannya. (Ini tidak mungkin). Karena itu. ikhtiariyah dan idlthiariyah. persatuan umat13) Golongan ini mengemukakan beberapa alasan. tidaklah sama antara gerak memukul (sengaja) dengan tangan gemetar karena ketakutan.

Maka. maka buat apa ayat itu dinuzulkan 16).. maka mengapa ada balasan dari Allah atas perbuatan perbuatan manusia. bertanggungjawab serta serius. Padahal Islam telah . Oleh karena itu. kehidupannya ada perintah agama untuk melakukannya dan ada pula larangannya. kudratNya kepada keinginan untuk memilih dan otak untuk berfikir. Sebab. manusia dalam hal ini bukanlah robot (benda mati) yang tanpa daya. Kepada mereka juga diutus para rasul sebagai contoh (teladan) dalam berbuat dalam bidang batas-batas wajib. biarlah ia kafir . Manusia itu mandiri dan bertanggungjawab penuh setelah dewasa pada saat ia beriman dan melakukan rukun-rukun iman. maka perbuatan manusia haruslah karena datang (berasal) dari manusia. makruh dan seterusnya 17). maka Allah memberikan kudratNya secara penuh kepada manusia. faham ini telah dirangkul erat-erat oleh ahli fikir Barat yang ingin menyesatkan kaum Muslimin dengan cara melepaskan mereka dari imannya seraya membawa ke dunia akal yang seluas samudera yang tidak berpantai.. ia tidak terbebani apa-apa bila bersabersalah ketika menggunakan akalnya. AlKahfi 29). haram. bukanlah menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah. Ayat tersebut mereka takwilkan sebagai isyarat kebebasan: mau percaya atau tidak. Semua itu harus dilakukan oleh manusia yang sadar. menurut mereka.Mereka berdalih bahwa sekiranya perbuatan manusia itu berasal berasal dari Allah. tetapi dengan kudratNya itu pula manusia bertanggungjawab terhadap setiap perbuatnnya. Allah memberikan kudratNya kepada manusia untuk menentukan (terserah) apa yang ingin dilakukannya. menyekutukan Allah dalam kekuasaanNya. sunnnah. Dalam perkembangannya. Alasan seperti ini. Pada posisi yang demikian. Argumentasi seperti ini mereka ambil dari firman Allah: "Dan katakanlah: 'Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Pada saat itu ia dibolehkan menggunakan akalnya untuk berfikir dan memanfamemanfaatkannya. siapa saja yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman. Tetapi ada ujian bagi manusia dalam melakukan perintahNya: siapa yang patuh menghindar dari laranganperintahNya: laranganNya dan siapa pula manusia yang melakukan hal sebaliknya. Sebab. dewasa. Ia mempunyai gerak dan kemampuan untuk menentukan kehidupannya di dunia ini. atau. Oleh karena itu. Dan siapa saja yang ingin (kafir). Sebelum dewasa. Argumentasi mereka adalah kalau perbuatan manusia bukan atas kehendak manusia." (QS.

memulai risalahnya dengan penanaman iman dan beriman kepada enam rukun Islam yang dimulai dengan iman kepada Allah dan RasulNya. Inilah ikatan yang mengekang manusia dalam menggunakan akalnya, yaitu segala sesuatu telah diberikan batas, dari garis halal dan haramnya. Dengan cara ini, maka manusia tidak akan tergelincir ataupun menyingkir18).

Muktazilah adalah golongan yang bergerak dalam tiga fung si19): agama-filsafat-politik. Nama lain Muktazilah adalah Qadariyah, Qadariyah, Adliyah, atau menyebut dirinya "Ahlul Adli wat-Tauhid" (penganut faham keadilan dan keesaan Ilah). Nama ini muncul karena mereka karena memberikan hak bagi setiap orang untuk menerima atau mengabaikan eksistensi dari sifat-sifat Allah. Tidak ada paksaan dari Allah dan manusia memiliki kekuasaan (kudrat) untuk meletakmeletakkan pilihannya dalam hidup ini. Inilah keadilan itu, karena manusia manusia tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu, bahkan manusia diberikan diberikan kebebasan. Mereka berpendapat bahwa akal diperlukan untuk mengetahui yang baik dan buruk sekalipun standard nilai tersebut ditentukan oleh syariatNya. Sebab menurut mereka, nilai tersebut timbul karena disebabkan ada sesuatu yang menyebabkan ia baik atau buruk. Pada saat itulah akal diperlukan untuk mengetahui mana yang baik dan mana pula yang buruk. Faham Jabariyah Faham ini sangat bertolak belakang dengan faham sebelumnya. Mengenai kemunculannya, ada yang berpendapat bahwa faham jabariyah muncul sebelum adanya Muktazilah20). Tetapi Imam jabariyah

Sa'duddin At-Taftazany berpendapat sebaliknya 21). Namun perbedaan ini tidaklah terlalu penting. Sebab, fokus masalah yang tidaklah ingin dibahas adalah bagaimana bentuk pemikiran yang muncul di sekitar masalah Qadla dan Qadar. Orang pertama yang memelopori faham "Jabariyah" adalah memelopori 22). Ia berkata bahwa manusia itu tidak Jahmu bin Sofwan manusia memiliki kekuasaan untuk memilih. Ia harus pasrah. Ia tidak kekuasaan mengerjakan sesuatu selain apa yang telah ditentukan, dan bahwa Allah telah menakdirkan amal perbuatan manusia yang harus menakdirkan dikerjakan. Juga Allah telah menciptakan amal perbuatan untuk manusia yang sama halnya dengan penciptaan terhadap bendabenda. Ia tidak ubahnya seperti air yang mengalir, angin yang berhembus, batu yang jatuh (tertarik gaya gravitasi). Keadaan (tertarik seperti tidak ada bedanya dengan perbuatan manusia yang semuanya telah diciptakan oleh Allah (berupa gerak dan (berupa perasaannya). Manusia melakukan sesuatu apapun sesuai dengan Manusia apa yang telah ditetapkan oleh Allah (ia hanya berfungsi sebagai ditetapkan

alat, tidak lebih dari itu). Sering kita menyebutkan pohon berbuah, air mengalir, mataha ri terbit, awan menurunkan hujan, tanah menumbuhkan tetanaman. Atau dikatakan pula bahwa seseorang (Muhammad, misalnya) menulis, hakim menjatuhkan vonis, si Anu taat tetapi di Ini melakukan maksiat. Semua keadaan dan perbuatan di atas masuk dalam pembahasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu situasi pembahasan dan kondisi tersebut hanyalah sebatas obyek. Oleh karena itu, pahala dan siksa, amal perbuatan tidak lain adalah hasil dari paksaan. Allah telah menakdirkan terhadap diri seseorang suatu amal perbuatan, misalnya kebaikan, agar orang tersebut mendapat pahala, dan begitu juga kalau Allah telah menakdirkan seseorang begitu yang lain untuk melakukan amal perbuatan maksiat, maka orang tersebut telah ditakdirkan akan mendapat siksa. ditakdirkan Imam Sa'duddin At-Taftazany23) menyebutkan bahwa golongan ini berpendapat bahwa manusia sekali-kali tidak menguasai dirinya dalam setiap perbuatan, apakah baik atau jahat. Ia tidak bedanya dengan benda-benda beku yang tidak bernyawa di alam semesta ini. Manusia bukan subyek, melaikan hanya sebagai obyek (kehendak dari luar). Dengan kata lain, manusia dipaksa oleh kekuatan dari luar dirinya, yakni atas kehendak dan kekuasaan Allah. Ia tidak mempunyai kebebasan berkehendak (la hurriyyatul mempunyai iradlah, non-freewill) dan tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu".

Faham Ahlussunnah Wal Jama'ah Mohammad Fuad Fachruddin 24) mengatakan bahwa kemunculan dua faham di atas, mendorong kalangan ulama Ahlussunnah, seperti Abul Hasan A-Asy'ari dan Mansur Alseperti 25) memberikan jawaban untuk membela akidah umat Maturidy Islam agar tidak tersesat oleh faham Muktazilah (Qadariyah) maupun oleh Jabariyah. Walaupun di kalangan Ahlussunnah Wal Jama'ah terbagi dua golongan, tetapi mereka sepakat bahwa manusia mempunya (diberi) kebebasan berkehendak, berkuasa dan berpengetahuan (knowledge), tetapi hanya sampai ujung tertentu (ada batasnya /dibatasi). Faham ini berpendapat bahwa pada diri manusia ada kehendak berbuat dan ada khasiat yang melahirkan berbuat perbuatan. Semua itu diciptakan Allah SWT tatkala seseorang diciptakan memulai melakukan suatu aktifitas26). Jadi ketika seseorang aktifitas berbuat maksiat atau perbuatan terpuji, maka ketika itulah Allah menciptakan perbuatan tersebut. Kesimpulan itu diambil dari beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

"Mereka itulah penghuni jannah. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan" (QS. Al-Ahqaf 14). "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari diusahakannya kejahatan) yang dikerjakannya" (QS. Al-Baqarah 286). dikerjakannya" "Dan katakanlah: 'Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Maka, siapa saja yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman. Dan siapa saja yang ingin (kafir), biarlah ia kafir ..." (QS. AlKahfi 29). Dalam pembahasan ayat-ayat ini, faham ini memunculkan sifat Mahaadil (keadilan) Allah. Mereka mengangkat sifat ini seolah-olah ia dapat dijangkau oleh akal. Mereka mengkaitkan sifat Maha adil itu dengan dosa dan pahala, atau, siksa dan kenikmatan, yang erat kaitannya dengan perbuatan. Sebab, pembahasan qadla dan qadar yang sesungguhnya berasal dari filsafat (Yunani) tidak lain adalah apakah manusia bebas melakukan perbuatannya sendiri (bebas memilih) atau dipaksa27). Bagaimana Menyikapi Berbagai Faham Ini Demikianlah, ulama "terpecah" ke dalam tiga (3) golongan besar ketika mereka membahas amal perbuatan manusia yang dikaitkan dengan asas taklif, pahala dan siksa. Terjadinya dikaitkan golongan-golongan tersebut disebabkan karena (pertama) ulama (pertama) tersebut menakwilkan beberapa nash ayat Al-Qur'an tentang perbuatan manusia yang menurut mereka ada dan atas kekuasaan manusia manusia. (Kedua), juga ada nash dari ayat Al-Qur'an yang menurut (Kedua), mereka menunjukkan bahwa perbuatan manusia tergantung kepada kehendak Allah. Golongan pertama adalah dari kalangan Golongan Muktazilah, sedangkan golongan kedua adalah dari kalangan golongan Jabariyah. Namun ada golongan yang berada di tengah-tengah kedua golongan tersebut, yaitu dari kalangan Ahlussunnah 28). kalangan ------------------------------------------------------1) Lihat "Shahih Bukhari" pada hadits nomor 6594-6620. 2) Lihat "Shahih Muslim" pada hadits nomor 2643-2664.

3) Lihat"Indeks Al-Qur'an" oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, tentang Al-Qadar, Lihat"Indeks

juga sering disebut "Mutakalimin". 4) Lihat "Ikhtisar Filsafat Barat" oleh A. 24) Opcit. Mudhofir. Ahmad Amin. Mohd. Mohd. 26) Muhammad Abbas Aula. . Hasbi AshShiddieqy. Mohd. 19) Opcit. 6) Sekte Kristen ini tinggal di sekitar wilayah Suriah. yaitu orang-orang yang mengutamakan "Mutakalimin". 25) Dari nama ulama Ahlussunnah ini. Dr. halaman 46-47. 5) Lihat kitab "Fajrul Islam" oleh Ahmad Amin.Bogor. Ahmad Amin. halaman 115-126. TM. 14) Opcit. "Maturidiyah". Muhammad Abbas Aula. halaman 25 dan 85. debat dalam bidang agama (Theologische Dialektika). 28) Lihat Imam Ibnu Hazm. Ahmad Amin. Fuad Fachruddin. 23) Opcit. golongan ini mempunyai kebiasaan berdebat. Hanafi. "Al-Fishal fil Milal wal Nihal" Jilid III. Harun Nasution. 7) Golongan penyembah api. 12) Lihat buku "Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid /Kalam" oleh TM. 10) Opcit. halaman 17. Mohd. (Theologische Dialektika). Mereka percaya bahwa api adalah sumber yang menghidupi manusia.. 16) Lihat buku "Teologi Islam" oleh Prof. 21) Opcit. 15) Opcit. muncul golongan "Asy'ariyah" dan "Maturidiyah". halaman 158-174. halaman 252-253. 8) Opcit. 13) Lihat buku "Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam" oleh Mohd. 11) Lihat kitab "Al-Aqaid An-Nasyafiyah" oleh At-Taftazany. Selain itu. Fuad Fachruddin. Kamus "Teori dan Aliran dalam Filsafat" oleh Drs.. Hasbi Ash-Shiddieqy. At-Taftazany. 17) Opcit. "Ceramah dan Sari Ceramah Qadla dan Qadar" dalam 27) Opcit. 18) Opcit. halaman 283-303. Fuad Fachruddin. Mohd.. 22) Golongan ini juga dikenal sebagai golongan "Jahmiyah" yang menisbahkan Jahmu bin Sofwan. dan kitab "Tarikh Al-Falsafah Al-Yunaniyah" oleh Yusuf Karam. At-Taftazany. Sebagian orang menyebut mereka dengan golongan "Qadariyah". 9) Opcit. halaman 51-164. Forum Silaturrahim Mantan Lembaga Dakwah Kampus (3 September 1989 di Kampus Universitas Ibnu Khaldun . halaman 106. Ahmad Amin. Fuad Fachruddin. Mereka "Qadariyah". Fuad Fachruddin. 20) Opcit.halaman 536-537 dan tentang Al-Qadla halaman 546-547. Fuad Fachruddin.

baik di langit maupun bumi. kebebasan dan pesta pora. Filsafat ini mulai merasuk ke dalam tubuh umat Islam sejak berlangsungnya penaklukan daerahdaerah pada abad kedua Hijriyah. Ia telah ada sejak manusia lahir ke dunia dan mempertanyakan keberadaan dan fungsi hidupnya. Inilah penyebab mengapa kekeliruan itu sampai berlangsung sampai kini. Para Mutakalimin memang berhasil memukul balik. maka sesungguhnya akan ditemukan suatu kesimpulan akhir bahwa takdir adalah catatan paripurna segala sesuatunya.TAQDIR Pengantar Masalah takdir sesungguhnya adalah suatu topik pembahasan yang umumnya telah usang. Inilah pengertian sederhana dari takdir yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Masalah ini menjadi ramai dibicarakan ketika kaum Muslimin diwakili para Ahli Ilmu Kalam (para Mutakalimin) sedang seru berdebat dengan filsafat Yunani. Segala hal. Tidak ada suatu apapun. Ciri khas filsafat Yunani yang lebih mementingkan logika dan rasio. Pada penelusuran yang lebih dalam lagi. justru dipakai sebaagai senjata debat oleh para Mutakalimin dalam menghadapi dan menjawab pertanyaan yang muncul di seputar alam. manusia dan amal perbuatannya. apapun kejadian yang terjadi di alam penciptaan ini telah diketahui oleh Allah SWT jauh sebelum segala sesuatunya berlangsung di alam ini. Bahkan sesungguhnya. semuanya telah tercatat di Lauh Mahfudz. Apakah Takdir Itu Seorang Muslim beriman dan percaya bahwa semua kejadian di dunia ini telah diketahui oleh Allah SWT tuliskan di dalam Lauh Mahfudz (Kitab Induk dan sebagai gambaran luasnya Ilmu Allah SWT). melainkan telah ditakdirkan (tercatat) pada sisi Allah SWT. kehidupan manusia dan Tuhan. Di bawah ini akan diuraikan secara detil permasalahan tersebut agar kaum Muslimin benar-benar memahami seperti pemahaman salaf dan khalaf. Tabi'in. Seorang Muslim wajib percaya kepada takdir. masalah takdir adalah termasuk rukun Iman yang enam. Sebab. Para Mutakalimin tidak memakai atau merujuk kepada pemahaman syara'. tetapi justru senjata mereka kini balik memukul kaum Muslimin karena kekeliruan mereka memahami masalah ini seperti pemahaman yang diajarkan Rasulullah saw kepada para Sahabat. makhluk. Tabi' Taaabi'in serta ulama khalaf. apakah benda. Masuknya takdir ke .

Bahkan. maka imannya sumbing (cacat). Nabi saw menjawab: "Iman itu adalah percaya kepada adanya Allah. dijadikannya sesuatu itu sesuai dengan ilmuNya. hal tersebut dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam (kafir). Dalam menafsirkan ayat ini. Dia telah mengetahui ukuran. Pernyataan ini mendorong dua orang tabi'in. jauh sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kemudian Allah mengadakan sesuatu yang telah ada dalam takdir-Nya bahwa sesuatu itu akan dijadikan. Bahkan. Hari Kiamat dan percaya kepada takdir baik dan buruknya (dri Allah SWT). Semua yang terjadi tanpa takdir dan tidak ilmu Allah tentang yang terjadi itu sebelumnya". kdi negeri kami ada orang-orang yang pandai mengkaji Al-Qur'an dan mendalam dalam keilmuannya. Sebab. Artinya. peraturan." Seseorang yang tidak percaya kepada takdir. kondisi. tidak ada suatu kejadian di langit dan bumi kecuali seluruhnyaaaaaaa muncul dari Ilmu. Cobalah simak firman Allah SWT : "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya" (QS. Olah karena itu.dalam masalah keimanan adalah berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khathab. waktunya. Pada masa periode Tabi'in telah muncul pernyataan dari seseorang yang bernama Ma'bad Al-Juhany. Iman Suyuthi berkata 1) : "Kepercayaan yang dipegang oleh Ahlussunnah Waljama'ah adalah bahwa Allah telah menakdirkan segala sesuatu. kitab-kitab suci-Nya. para malaikat-Nya. yaitu Yahya bin Ya'mar dan Humaidi bin Abdirrahman. yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. . Yahya bin Ya'mar bertanya 2) : "Hai Abu Adirrahman. masalah takdir tercantum dalam nash-nash Al-Qur'an yang qath'i (jpasti dan diperintahkan) agar diimani. Qudrat (Kemampuan) dan Iradhat (kehendak) Allah SWT". Mereka ingin menanyakan hukum penolalan Ma'bad terhadap takdir. Ketika itu Jibril datang kepada Nabi saw untuk mengajarkan AlIslam. Ia adalah orang pertama dalam sejarah Islam yang mengingkari adanya takdir. Ia bertanya: Coba engkau ceritakan apa itu iman. Dua orang ini akhirnya bertemu dengan seorang sahabat. berangkat ke Tanah Suci untuk mencari salah seorang sahabat (di Makkah atau Madinah). para Rasul-Nya. Orang ini hidup di Basrah (Irak). Al-Qamar 49). Mereka mengatakan bahwa tidak ada takdir Allah SWT.

(Sebab) mereka itu adalah (sama dengan) golongan Dajjal. Dan apabila . Memang pantas ketentuan tersebut. Memang dalam agama Majusi. Orang-orang Majusi mengatakan bahwa tidak ada takdir. janganlah dijenguk. Dan jika mereka memperoleh kebaikan. Jadi. Namun ada yang mengatakan bahwa seluruh pekerjaan yang buruk adalah ciptaan (berasal dari) manusia. Tidak ada takdir Allah terlebih dahulu. Tetapi Qadli 'Iyadl memberikan komentar bahwa pengingkaran itu telah dilakukan pertama kali oleh kaum Qadariyah. kematian akan menemuimu kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dalam mensyarahkan hadits tersebut. katakanlah kepadanya bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka lepas dari diriku". Jika salah seorang di antara mereka ada yang meninggal. serta ada puls Tuhan yang menciptakan yang buruk dan gelap".Abdullah bin Umar menjawab pertanyaan itu : "Kalau kalian bertemu dengan orang tersebut. Dalam menafkirkan (mengkafirkan) orang-orang yang mengingkari adanya takdir. maka Allah SWT tidak akan menerima (pemberian)nya itu. maka mereka berkata : 'Ini adalah dari sisi Allah'. Mereka telah mengingkari ilmu Allah dengan seluruh kejadian yang berlangsung. Imam Nawawi berkata 3) : "Nampaklah pada hadits tersebut bahwa Ibnu Umar telah mengkafirkan kaum Qadariyah yang tidak mau percaya kepada takdir. orang yang mempunyai i'tikad demikian memang kafir". Rasulullah saw telah memberikan isyarat tentang hal ini dalam suatu haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hudzaifah 4) : Bagi setiap umat akan muncul segolongan manusia yang berperilaku seperti Majusi. kecuali kalau mereka percaya kepada takdir Allah SWT. Kepercayaan semacam ini bantah dalam Al-Qur'an : "Di mana saja kamu berada. KH Siradjuddin Abbas 5) berkata : "Di antara kaum Qadariah ada yang mengatakan bahwa seluruh kejadian adalah ciptaan manusia. dan pekerjaan baik adalah ciptaan Alaah SWT. ada kepercayaan bahwa ada Tuhan yang menciptakan pekerjaan yang baik dan yang terang. Kemudian Abdullah bin Umar bersumpah bahwa andaikan orang-orang tersebut menafkahkan emasnya setinggi bukit Uhud. adalah ketentuan yang hak (benar) dari Allah SWT". yaitu menghubungkan perilaku mereka yang mirip dengan Dajjal.

Perhatikan firman Allah SWT. Dai berkehendak apa saja yang disukaiNya sebagaimana firmannya: "Mahakuasa berbuat apa yang dikehendakiNya" (QS. antara lain diartikan sebagai "ketentuan untuk menentukan". panjang pendek umur manusia.merencanakan. Arti lainnya adalah "menjadikan" (bulan beredar pada garis edarnya. yaitu: mengukur dan menjadikannya sesuai dengan ukuran tertentu atau menyamakannya dengan sesuatu. Al-Qur'an sendiri telah menggunakan kata Al-Qadar dengan beberapa arti. 3.mereka ditimpa suatu bencana. 4. Menakdirkan sesuatu untuk memutuskan dan menetapkan. Menakdirkan sesuatu dengan sesuatu. 7. maka mereka berkata :'Ini (berasal) dari sisi kamu (Muhammad)'. Alburuuj). yaitu. seluruhnya dari Allah. mengkondisikan sesuatu pada situasi tetentu). yakni: 1. maka kata Al-Qadar mempunyai banyak arti. Dan Kami tidak menurunkannya kecuali dengan ukuran tertentu" (QS. Katakanlah (kepada mereka ): 'Semuanya (berasal) dari sisi Allah'. Perhatikan firman Allah SWT: . pelajaran) sedikitpun?" (QS. Al-Waqi'ah 60). 2. 5. Menakdirkan sesuatu sebagai batas terakhir. Menakdirkan sesuatu. baik dan buruknya. tetapi bagi Allah SWT sama saja nilainya. "Kami telah menentukan kematian di antara kamu. seperti besar kecil. Menakdirka sesuatu dengan menakdiran tertentu. 6. Pengertian buruk dan baik itu adalah bahasa dan pengertian manusai. 8. Maka. Kini telah jelaaas bagi kita bahwa takdir itu. membesarkan atau mengagungkan sesuatu. Berdasarkan hal di atas. Takdir dalam Pengertian Bahasa Takdir dalam pengertian bahasa mempunyai arti yang banyak. Diartikan juga 'membagi'. yaitu menentukan (menetapkan ) waktu untuk melaksanakannya. An-Nisaa' 78). Al-Hijr 21). Menakdirkan sesuatu. mengapakah orang-orang (munafik) itu tidak pernah mau memahami pembicaraan (nasehat. Perhatikan firman Allah SWT: "Dan tiada sesuatupun melainkan pada sisi Kami ada khazanahnya. yaitu menyempitkan. Menakdirkan sesuatu. Menakdirkan dalam arti: menghitung. dan "Kami Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan " (QS.

Al-Qamar 12). Nasib manusia di samping telah diketahui Allah. ia) kembali menjadi tandan yang tua" (QS. termasuk sesuatu yang disembunyikan di dalam hati atau suatu rencana sebelum ia . Maka. Masih banyak lagi arti secara bahasa yang diberikan Al-Qur'an untuk Al-Qadar. Tetapi iman kepada takdir tidak dapat dikaitkan dengan pengertian bahasa yang diambil pengertiannya dari ayat Al-Qur'an tersebut. Sedangkan amal perbuatan manusia walaupun Allah telah mengetahui secara rinci segala sesuatunya. juga Dia telah menetapkannya sesuai dengan ilmuNya yang azali dan pasti (tidak berubah). "Kecuali isterinya. apakah ia nikah dan punya anak atau tidak. Al-Hijr 60). Al-Furqon 2). Dia juga mengetahui ketetapan nasib seseorang di dunia dan di akhirat (apakah ia berbahagia ataukah celaka. apakah ia hidup dengan umur panjang atau singkat. dan seterusnya). Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu. "Yang kepunyaanNya kerajaan langit dan bumi. kecuali terhadap ayat-ayat yang menggunakan kata AlQadar dengan makna yang diwajibkan Allah agar kaum Muslimin beriman kepadaNya. Perhatikan firman Allah SWT: "Dan Kami jadikan bumi memancarkan mataair-mataair. misalnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang takdir Allah terhadap segala sesuatu yang diciptakannya termasuk amal usaha manusia yang bersifat memilih dan menentukan. Artinya Allah telah mengetahui apa yang akan dikerjakan manusia sebelum ia diciptakan. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama orang-orang kafir lainnya)" (QS. Nabi Luth dan keluarganya kecuali istrinya dari tertubur hidup-hidup ketika bumi dibalik). apakah ia akan kaya atau miskin. ataukah tercapai citacitanya atau gagal. Kata Al-Qadar dalam Al-Qur'an juga diartikan "ketetapan nasib " sesuai dengan ilmu Allah yang pasti terjadi (seperti membinasakan kaum pembangkang : Nabi Nuh dengan banjir besar. Dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya serapirapinya' (QS. dan berapa jumlah dan jenis kelamin anaknya. Dan Dia "Yang tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu bagiNya dalam (wilayah) kekuasaanNYa. termasuk pula apakah ia pada hari akhirat akan dapat selamat masuk jannah atau celaka ataukah binasa dan masuk jahanam. Yaasiin 39)."Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah"Dan manzilahnya senhingga (ketika sampai ke manzilah terakhir. bertemulah seluruh air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan "(QS.

Beliau lalu menjawab : 'Jangan! Tetaplah beramal.melakukan atau mengambil keputusan. maka dimudahkan baginya untuk melakukan amal perbuatan ke arah tersebut pula". Kemudian dengan kayu itu beliau menggores-gores (tanah). apa gunanya kita beramal? Apakah tidak lebih baik kita tawakal saja? (kepada takdir)'. Tetapi amal perbutatan dan beban hukum yang telah ditentukan syara' kepada manusia wajib untuk dikerjakan. lalu) bertanya : 'Kalau begitu. Rasulullah saw telah melarang para sahabat untuk mencampuradukkan antara pemahaman takdir dengan amal yang menyebabkan manusia tidak mau berusaha. Dalam riwayat hadits tersebut para sahabat telah salah faham sehingga terjadi pencampuradukan antara iman kepada takdir dengan amal perbuatan. Setiap orang akan dimudahkan baginya tentang apa yang telah ditentukan baginya tanpa manusia mampu memilih jalan lain. Kemudian Nabi saw membaca surat AlLail : 'Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (jannah). Dalam memahami hadits ini Imam Nawawi berkata 6) : "Bahwa hadits tersebut menunjukkan adanya larangn untuk meninggalkan amal perbuatan atau bertawakal saja terhadap takdir yang telah ditentukan. setiap orang akan dimudahkan Allah jalan yang telah ditentukan baginya'. sehingga . maka Kami kelak menyiapkan baginya jalan yang mudah. Para sahabat (terkejut.-Lail 5-10). Di tangan beliau ada sepotong kayu. ya Rasulullah. Sebab. Mereka mengartikan ada segolongan manusia yang telah ditakdirkan celaka atau bahagia. Dan adapun orang-orang yang bbakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik. dan Dia juga telah tahu akibat perbuatan yang dilakukan manusia itu. Kemudian Nabi saw mengangkat kepala dan berkata : 'Setiap kalian yang bernyawa sudah ditetapkan tempatnya di jannah dan di jahanam'. Telah diriwayatkan dalam shahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib 5) : "Rasulullah saw suatu hari duduk-duduk (bersama-sama para sahabatnya). maka ia dimudahkan untuk melakukan amal perbuatan ke arah tersebut. janganlah kita mencampuradukkan antara iman kepada takdir itu dengan amal perbuatan. Tetapi bagi yang telah ditakdirkan celaka. maka kelak Kami menyiapkan baginya (jalan) yang sukar" (QS> A. Oleh karena itu walaupun kita beriman kepada takdir (ilmu) Allah itu. Siapa saja yang ditakdirkan berbahagia. tetapi sifat Mahatahu Allah yang termaktub di dalam ilmu Allah yang mulian itu adalah kekhususan Allah yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia.

3. Takdir dalam pengertian ketetapan di Lauh Mahfudz. Takdir dengan pengertian ketetapan terhadap sesuatu sesudah terjadi peristiwa atau setelah menciptakan suatu cipt ciptaan.mereka berkata : "Apakah tidak lebih baik kami bertawakal saja kepada takdir (seperti yang tercantum dalam Lauh Mahfudz / telah diketahui Allah?" Tetapi Rasulullah saw menjelaskan kesalahfahaman itu seraya melarang mereka bertawakal (secara sempit) dan memerintahkan agar mereka selalu berusaha. Allah SWT memudahkan jalan tersebut. Berbeda dengan orang-orang kikir yang tidak mau menafkan hartanya di jalan Allah SWT. Semua kemaksiatan itu tidak ada paksaan atau dipengaruhi Allah SWT untuk menyesatkan mereka. mereka telah memilih jalan kekufuran dan kesesatan itu". Sebab. Takdir yang ditetapkan secara periodik. memilih dan memutuskan sesuatu. bahkan Allah SWT menambahkan kesesatan mereka sebagai balasan yang adil. yaitu 6) : 1. tidak beriman dan beribadah kepada Allah SWT. misalnya dengan berbuat kefasikan. Takdir dalam Pengertian Syara' Qadar atau takdir dalam pengertian syara' terbagi atas emapt pengertian yang berurutan. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW telah mengaitkan hal tersebut dengan firman Allah SWT Surat Al-Lail ayat 5-10 yang menunjukkan bahwa : "Orang yang menafkahkan uangnya di jalan Allah SWT tanpa berhitung untung rugi. Tetapi ada orang yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Kiamat. dengan menjelaskan : "Kalian itu telah diciptakan oleh Allah SWT untuk berusaha. juga tidak percaya adanya jannah pada Hari Kiamat. . maka dimudahkan baginya kepada jalan yang sesat itu. Allah SWT memberikan kebebasan berkehendak. maka Allah SWT memudahkannya orang tersebut. Takdir dalam pengertian ketetapan (masyi'ah dan iradlah) dalam menetapkan sesuatu sebelum diciptakan (iradlah). Ada di antara kalian mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan masuk ke dalam golongan yang berbahagia (Ahlul Jannah). dan orang bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan dan menegakkan syariatNya di bumi ini serta percaya kepada adanya balasan jannah (sebagai tempat mukum bagi orang-orang mukmin). kemaksiatan. 5. maka baginya dimudahkan jalan tersebut dengan mendapatkan taufik dan pertolongan Allah SWT agar mereka selalu mengikuti jalan yang benar itu. 4. Tetapi orang tersebut lebih senang memilih jalan celaka. Takdir dalam pengertian ilmu Allah SWT yang azali terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu diciptakan. 2.

diartikan sebagai papan tulis yang terpelihara dan tercatat di dalamnya segala ketetapan dan ketentuan. tetapi mereka mengambil pengertiannya dari makna implisit. Takdir yang demikian (yaitu takdir dalam pengertian ilmu Allah SWT yang azali) tidak dapat berubah dan tidak dapat diubah oleh siapapun. yaitu iman kepada Allah SWT. maka pendapat pertamalah yang lebih kuat. siapa saja yang ingkar dan tidak mengakui adanya ilmu Allah maka ia telah kafir. para ahli tafsir mengambil dua pengertian. Na'udzubillahimindzalika. Inilah yang dimanakan takdir yang pasti (Qadla Mubran). diartikan sebagai ilmu Allah yang Mahaluas dan azali. pendapat pertama tersebut diperkuat oleh hadits shahih. Ilmu Allah SWT yang Azali Ilmu Allah SWT yang azali ini telah dijelaskan (disampaikan) oleh para rasul dan nabi Allah SWT sejak nabi Adam sampai nabi Muhammad SAW. Karena itu. Pehatikan firman Allah SWT : Keputusan di sisiKu tidak dapat diubah dan Aku sekalikali tidak menganiaya hamba-hambaKu(QS. sesungguhnya menunjukkan tentang ilmu Allah yang telah ditetapkan. Kedua. Qaaf 29).termasuk di dalmnya amal perbuatan manusia serta hasilnya. Beliau berkata.1. para .: "Aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata :'Takdir "Aku untuk setiap makhluk ini telah ditetapkan Allah SWT 50 ribu tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. 2. Takdir di Lauh Mahfudz Mengenai takdir yang tertulis di Lauh Mahfudz. Tentang hal ini. yaitu papan tulis). Pertama. Melihat kedua pendapat di atas. Sebab. Dia Mahatahu atas segala sesuatu. Tiada suatu apapun yang tesembunyi baginya. Ia juga telah disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in sesudahnya kecuali orang-orang yang mengikuti jejak golongan Majusi (Qadariyah). Di antaranya hadits tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash ra. Ketika itu Arsy Allah SWT ada di atas air" 8) PENUTUP AQIDAH ISLAMIYAH Demikianlah lima pokok keimanan (Arkanul Iman) yang wajib (Arkanul Iman) diimani oleh setiap muslim. Golongan kedua ini tidak mengakui pengertian Lauh Mahfudz dalam arti lahir (eksplisit. Para ulama Ushuluddin baik dari kalangan salaf atau khalaf 7) telah sepakat bahwa Allah SWT Mahatahu tentang apa yang terjadi di dunia dan akhirat.

Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu" (QS Faathir 1). serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Siapa saja yang kafir kepada Allah. dan katakan: 'Aku mengikuti beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. dan kepadaNyalah (tempat kita) kembali'" (QS Asy-Syuura 15). Allah SWT berfirman: "Dialah. Kelima perkara itu telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan nash-nash yang tegas untuk setiap perkara secara terperinci1). "Maka karena itu. Allah SWT berfirman : "Wahai orang-orang yang beriman. Allah mengumpulkan kita semua. Allah SWT. serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. "Segala puji bagi Allah. kepada kitab-kitabNya. tiga dan empat. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. pencipta langit dan bumi. para RasulNya dan Hari Kiamat. dan Dialah yang Mahaperkasa lagi Mahatinggi. tetaplah beriman kepada Allah dan para RasulNya dan kepada kitab yang diturunkan Allah kepada RasulNya. yang memiliki segala yang di langit dan bumi. baik sebutan maupun pembahasannya ism maupu musammaanya). maka orang itu telah sesat sejauh-jauhnya" (QS. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap. berbagai masing-masing (ada yang) dua. An-Nisaa' 136). Bagi kami amal-amal kami. Allah menambahkan pada ciptaanNya apa yang dikehendakinya. para RasulNya dan Hari KIamat. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir. Dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. karena siksaan yang sangat pedih (pasti diterima oleh mereka)" siksaan (QS. (Sebab). Ibrahim 2). An-Nahl 60).MalaikatNya. Seseorang tidak dikatakan muslim jika ia tidak beriman kepada lima perkara tersebut. kepada para malaikatNya. dan bagi kamu amal-amal kamu. Mahabijaksana" (QS. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang membawa . dan Allah mempunyai sifat yang Mahatinggi. Allahlah Rabbi kami dan Rabbi kamu. Kitab-kitabNya. "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. "Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk.

Dan Kami selalu berkewajiban berkewajiban menolong orang-orang yang beriman" (QS Ar-Ruum 47). perkara iman kepada Allah. Lagipula hal tersebut merupakan khabar ahad yang tidak dapat memberi suatu kepastian. Tetapi makna Al-Qadar di sini adalah membicarakan tentang "Ilmu Allah". Ia tetap kita pakai sebagai peneguh iman. tidak ditemukan nash tegas/ yang kath'i mengenai dasar atau asas keimanan. dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. yang sesungguhnya masuk dalam pembahasan Allah". menunaikan zakat. lalu Kami memberikan balasan terhadap orangbalasan orang yang berdosa. yaitu: "Dan engkau percaya (iman) kepada taqdir. Al-Baqarah 177). Karenanya. Memang ada suatu riwayat yang menyebutkan tentang iman kepada Al-Qadar dari hadits malaikat Jibril 2). dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa" (QS. "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kabaktian. Selain lima perkara tersebut. selain arkanul iman tersebut. musafir miskin. penderitaan dan dalam kesempitan. orang-orang miskin. mendirikan shalat. Sebab. akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah. masalah tersebut merupakan salah satu sifat Allah. Hanya saja Al-Qur'an telah menyebutkan secara kath'iy tentang pokok-pokok keimanan menyebutkan tersebut hanya lima perkara saja. nabi. anak-anak yatim. Masalah qodlo dan qodar dalam perjalanan sejarahnya telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama ilmu kalam . pada awal abad kedua Hijriyah setelah kaum Muslimin menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani. Adapun tentang iman kepada qodlo dan qodar baik dan buruknya dari Allah itu telah dipahami oleh para sahabat tanpa menimbulkan perselisihan. Namun. yang disebutkan sebakepada sebagai tambahan bagi Arkanul Iman. (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya). maknanya bukanlah baru3). dan orang-orang yang bershabar dalam kesempitan. hari kemudian. baik dan buruknya dari Allah SWT". kitab-kitab. Walaupun demikian bukan berarti khabar ahad itu kita tolak dalam segala perkara. dan (memerdekakan) hamba sahaya. tidak lebih dari itu. malaikat-malaikat. nabimalaikat-malaikat. ulama Ushuluddin berpendapat bahwa Arkanul Iman itu berjumlah lima saja (khamsah).cukup). dan orang-orang shalat. yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Pembahasan hal tersebut baru muncul kemudian. peperangan.

3244 dan 3265. Namun kebanyakan ulama salaf dan khalaf (jumhur ulama) menolak khabar ahad khabar dijadikan dalil bagi pembahasan akidah.(para mutakallimin) dan ulama ilmu ushul dalam pemahamannya. Mengenai khabar ahad. Sesungguhnya tidak ditemukan adanya nash-nash kath'iy untuk Sesungguhnya menentukannya sebagai masalah pokok keimanan. Ia tetap dipakai keberadaannya. bahkan tidak jarang menimbulkan sikap apatis atau pertanyaan yang bukan-bukan (bid'ah). 7429. 4981. 3) Lihat buku "Musyayyaroh fil 'Aqoid Al-Munji'ah fil Akhirah". --------------------------------------------------------------------------1) Perhatikan hadits "Shahih Bukhari" nomor hadits: 7392. 2) Hadits ini adalah khabar ahad. . sudah sejak awal telah menjadi diperselisikan. Oleh karena itu. halaman 78. Akhirah". sebagai peneguh keimanan. perlu kiranya dibahas lebih mendalam dalam bab tersendiri. kan dijadi khabar ahad tidak ditolak keberadaannya. Namun demikian. tetapi makna yang dikandungnya (yang dibahas para ahli ilmu kalam) adalah termasuk dalam perkara aqidah. Sesungguhnya persoalan ini telah lama menimbulkan kerancuan dalam pemahaman. karangan Al-Kairal bin Al-Hammam. 3535. sehingga wajib mengimaninya berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh akidah (yang dijelaskan ditunjukkan oleh akidah).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful