6.

0

BIBLIOGRAFI

Sufean Hussin. (2004). Sejarah, Sistem & Falsafah Pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010. (Edisi Pelancaran). Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Portal Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia.(2011). Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Diperoleh daripada http://www.moe.gov.my/?id=37&lang=my Mok Soon Sang (1996). Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Budiman Sdn. Bhd. Ilmu pendidikan DPM. (2001). Pendidikan di Malaysia dan psikologi pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publication. Kementerian Pelajaran Malaysia (1981). Di sekitar persoalan bahasa Melayu 1957-1972. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Salleh Lebar. (2002). Perancangan Pendidikan Peringkat Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kuala Lumpur: Utusan Publication. Abdul Halim (2009). Bahasa melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan: reaksi antara kaum (1957-1959). Diperoleh pada Oktober 8, 2009 daripada abdulhalimramli.blogspot.com. Dasar bahasa dan peranannya dalam pembangunan negara. Diperoleh daripada members.multimania.co.uk.