KUESIONER PENELITIAN ´Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Pemerintah Kelurahan´ Assalamu¶alaikum Wr. Wb.

Maksud diadakannya penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di Fakultas.......... Demi tercapainya tujuan penelitian ini, peneliti berharap Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan jujur, identitas dan jawaban Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya dan semata-mata hanya akan digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini dan tidak lupa peneliti mohon maaf apabila terdapat pertanyaan yang kurang berkenan. Wassalamu¶alaikum Wr. Wb. Identitas Responden 1. Nama : 2. Umur : 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan* 4. Pendidikan : 5. Golongan / Jabatan : Keterangan : * Coret yang tidak perlu Petunjuk Pengisian : Berilah tanda silang (×) pada jawaban pertanyaan yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu. Gaya Kepemimpinan 1. Bagaimanakah cara pemimpin (Lurah) dalam pemecahan masalah berkaitan dengan kesejahteraan pegawai? 1. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin. 2. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dilakukan oleh pemimpin setelah mendengarkan masukan/saran dari bawahan. 3. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 4. Pemimpin mendelegasikan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan. 2. Bagaimanakah cara pemimpin (Lurah) anda, ketika anda memberikan saran/masukan? 1. Tidak menerima saran/masukan. 2. Menerima tetapi keputusan sepenuhnya ditentukan pemimpin. 3. Menerima dan mendiskusikan saran/masukan dengan pegawai. 4. Menerima saran/masukan dan keputusan sepenuhnya ditentukan pegawai. 3. Bagaimanakah cara pemimpin terhadap pengaturan dalam pemberian gaji/upah terhadap pegawai? 1. Pengaturan dilakukan oleh pemimpin.

7. 4. Bagaimanakah tindakan pemimpin ketika terdapat pegawai yang melakukan kesalahan kerja? . Bagaimana cara pemimpin dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pelayanan Kelurahan kepada masyarakat? 1. 2. 3. 4. Pemimpin memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada pegawai tetapi dalam pengawasan pemimpin.2. Pemimpin memberikan keleluasaan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan. 3. 10. Pemimpin memberikan keleluasaan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan. Bagaimanakah cara pemimpin ketika terjadi konflik diantara sesama pegawai? 1. 4. Ketika anda mengerjakan tugas yang diberikan Pemimpin. Bagaimanakah cara pemimpin (Lurah) dalam pengambilan keputusan ketika terdapat musibah/bencana yang terjadi di lingkungan? 1. 3. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin setelah mendengarkan masukan/saran dan bawahan. 3. Pemimpin mendelegasikan tugas dan pengambilan keputusan kepada bawahan. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pemimpin bersama pegawai menyelesaikan konflik dengan musyawarah. Pengaturan dilakukan oleh pemimpin setelah mendengarkan masukan/saran dari bawahan. 4. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan. 3. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin. Bawahan memiliki kebebasan dalam melaksanakan pekerjaan. Pemimpin mendiskusikan penyelesaian konflik yang terjadi tetapi tetap memberikan hukuman kepada pegawai yang terlibat konflik. 4. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tugas tersebut dilakukan oleh pemimpin setelah mendengarkan masukan/saran dari bawahan. Pemimpin menyerahkan penyelesaiannya kepada pegawai. 3. 2. Bagaimanakah cara pemimpin (Lurah) ketika memperoleh tugas dari instansi Pemerintahan yang lebih tinggi seperti Kecamatan? 1. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengaturan pemberian upah/gaji. 3. Pemimpin memberi hukuman kepada pegawai yang terlibat konflik. 4. Pemimpin melakukan pengawasan pekerjaan yang ketat. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin. 8. Bawahan memiliki kebebasan dalam melaksanakan pekerjaan. 9. Pemimpin melakukan pengawasan pekerjaan yang ketat. Pemimpin memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada pegawai tetapi dalam pengawasan pemimpin. Pemimpin mendelegasikan pengambilan keputusan kepada bawahan. Pemimpin mendelegasikan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan. 2. 4. 2. 4. 2. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dilakukan oleh pemimpin setelah mendengarkan masukan/saran dan bawahan. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. bagaimanakah tindakan Pemimpin? 1. 5. Bagaimanakah perlakuaan yang anda terima ketika sedang melaksanakan tugas pekerjaan? 1. Pemimpin melaksanakan dan mengambil keputusan sendiri. Pemimpin mendelegasikan pengaturan kepada bawahan. 2. 6.

Apakah setiap pegawai pernah dituntut untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan cepat dan baik? a.1. Kinerja Pegawai a. 5. Seberapa besar persentase Bapak/Ibu dalam menunda pekerjaaan? a. Apakah Bapak/Ibu teliti dalam memeriksa kembali pekerjaan yang telah diselesaikan sebelum pekerjaan tersebut diperiksa pemimpin? a. Pemimpin memberi hukuman kepada pegawai. Kadang-kadang dituntut. 2. Tidak pernah bersih b. c. Selalu teliti. Tidak pernah rapi. Selalu bersih. < 75 % 8. c. Selalu teliti. Tidak pernah teliti 3. b. < 75 % b. b. Teliti. c. Apakah hasil kerja Bapak/ibu selalu mengahasilkan pekerjaan yang bersih? a. 90 ± 76 % . c. Selalu tepat. b. > 90 % b. Tidak pernah teliti 4. Seberapa besar persentase jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam sehari? a. Tepat. Bersih. Tidak pernah tepat 2. Apakah hasil kerja Bapak/Ibu memiliki ketepatan dalam menjalankan tugas sesuai dengan pekerjaan? a. c. Teliti. Tidak dituntut 7. Selalu dituntut. Apakah hasil kerja Bapak/Ibu selalu menghasilkan pekerjaan yang rapi? a. Kuantitas hasil kerja 6. 90 ± 76 % c. 3. Pemimpin bersama pegawai menyelesaikan masalah dengan musyawarah. b. b. b. Selalu rapi. Pemimpin menyerahkan penyelesaiannya kepada pegawai. Pemimpin mendiskusikan penyelesaian masalah yang terjadi tetapi tetap memberikan hukuman kepada pegawai. Kualitas hasil kerja 1. Apakah hasil kerja Bapak/Ibu memiliki ketelitian dalam menjalankan tugas sesuai dengan pekerjaan? a. Rapi. c. 4.

c. > 90 % 9. Tidak pernah. c.c. Tidak pernah tepat waktu. Kadang-kadang tepat waktu. Kadang-kadang. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan teguran dari pimpinan karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu? a. Apakah Bapak/Ibu selalu melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh pemimpin dengan tepat waktu? a. Selalu tepat waktu. b. b. 10. Selalu mendapat teguran .

Pada kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Faktor-faktor apa sajakah yang memiliki pengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin (Lurah)? Sebutkan sebanyak-banyaknya! 7. apakah pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan semata? Jika iya. Menurut Bapak/Ibu. pengalaman dan nilai-nilai yang dianut pemimpin memiliki pengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin (Lurah)? 8. pribadi. apakah motivasi kerja pegawai dapat memiliki pengaruh terhadap kekuatan anggota organisasi sebagai pegawai? 3. Menurut Bapak/Ibu.Panduan Pertanyaan Untuk Gaya Kepemimpinan (Pegawai dan Lurah) 1. bagaimanakah cara pemimpin (Lurah) dalam pengambilan keputusan? 2. dalam pengambilan keputusan lebih banyak diserahkan kepada pegawai? 6. berikan contohnya! 3. Apakah suasana atau iklim kerja serta suasana organisasi secara keseluruhan dapat memiliki pengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan Lurah? Panduan Pertanyaan Untuk Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi karakteristik pegawai 1. apakah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama antara pemimpin dengan pegawainya? Jika iya. Menurut Bapak/Ibu. Apakah pemimpin Bapak/Ibu bekerja. apakah situasi dapat memiliki pengaruh terhadap kekuatan anggota organisasi sebagai pegawai? . apakah pendidikan pegawai dapat memiliki pengaruh terhadap kekuatan anggota organisasi sebagai pegawai? 2. Apakah Bapak/Ibu diberikan bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dalam melaksanakan tugas? 5. Pada kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Bapak/Ibu. Apakah latar belakang pendidikan. Apakah pendidikan atau pengalaman. berikan contohnya! 4. motivasi kerja atau berprestasi dan tanggung jawab pegawai dalam bekerja dapat memiliki pengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan Lurah? 9.