LIPUTAN BERITA PENCEGAHAN RASUAH : KAJIAN KE ATAS AKHBAR BERITA HARIAN DAN THE STAR

KARUNANITHY A/L Y. SUBBIAH

PROJEK SARJANA INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI SARJANA SAINS SOSIAL (PENGURUSAN KOMUNIKASI)

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI

2010

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nikilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

25 November 2010

KARUNANITHY A/L Y. SUBBIAH P41261

PENGHARGAAN Syukur kerana dengan limpah kurnia Lord Vinayagar dan Sri Mataji Nirmala Dewi saya dapat menyelesaikan projek sarjana dengan jayanya.

Ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Madya Dr. Faridah Ibrahim selaku penyelia saya yang penuh dengan sifat keibuan yang sering memberi nasihat, bimbingan, galakan, saranan dan tunjuk ajar yang sangat berharga dari peringkat awal sehingga peringkat projek sarjana ini disempurnakan.

Tidak lupa juga buat penasihat akademik Dr. Mohd. Nizam Osman yang banyak memberi motivasi, dorongan dan semangat kepada saya sepanjang pengajian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pensyarah Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, khususnya, Prof. Dr. Samsudin A. Rahim, Prof. Dr. Mohd Safar Hasim, Prof. Madya Dr. Asiah Sarji, Prof. Madya Dr. Latiffah

Pawanteh, Prof. Madya Fuziah Kartini, Prof. Madya Dr. Mus Chairil Samani, Dr. Normah Mustaffa yang telah membekalkan ilmu pengetahuan kepada saya dan banyak membantu saya sepanjang pengajian ini. Ucapan penghargaan turut ditujukan kepada Dr.Wan Amizah binti Wan Mahmud selaku pemeriksa tesis sarjana ini.

Ucapan penghargaan turut diabadikan kepada kedua-dua ibubapa saya Y. Subbiah dan V. Valliamah. Paling tidak dilupakan, penghargaan yang tidak ternilai dan ucapan tidak terkira kepada isteri kesayangan P.Jegatheeswary yang tidak henti-henti dalam memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan projek sarjana ini serta anak-anak K.Khirthinaa, K.Naviin dan K.Ghaurheesangkari yang memahami kesibukan saya sepanjang pengajian ini. Akhir sekali tidak lupa ucapan penghargaan kepada Pengurusan Tertinggi SPRM yang memberi peluang kepada saya untuk mengikuti pengajian ini.

ABSTRAK

Kajian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis liputan berita pencegahan rasuah di dua buah akhbar arus perdana di Malaysia, iaitu akhbar Berita Harian dan The Star. Berita pencegahan rasuah mulai tarikh 1 Disember 2009 hingga 31 Januari 2010 telah dipilih untuk dikaji kerana tarikh tersebut adalah sebulan sebelum dan selepas genap satu tahun penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah analisis kandungan bagi mengenalpasti lapan kategori dalam pelaporan berita rasuah. Lapan kategori tersebut adalah kekerapan berita rasuah, sumber berita, tema berita, letak berita, saiz berita, jenis berita, arah tajuk berita dan arah berita. Kajian yang dijalankan adalah berlandaskan teori penentuan agenda sebagai garis panduan untuk menjawab objektif kajian. Kajian menganalisis sebanyak 240 berita rasuah yang disiarkan oleh kedua-dua akhbar sepanjang tempoh kajian, yakni The Star menyiarkan 138 berita berbanding Berita Harian sebanyak 102 berita. Sumber berita yang digunakan oleh kedua-dua akhbar adalah sumber SPRM. Kajian juga mendapati sebahagian besar berita diletakkan di ruangan dalam negeri dan muka depan. Orientasi arah tajuk berita positif didapati melebihi arah tajuk berita negatif. Arah berita pula mencatatkan banyak arah positif dan seimbang. Hasil ujian hipotesis mendapati tidak terdapat perbezaan dalam tema berita, sumber berita dan arah tajuk berita tetapi terdapat perbezaan dalam jenis berita, saiz berita, arah berita dan letak berita. Kesimpulan daripada kajian ini menyatakan bahawa kedua-dua akhbar telah menjadikan usaha membanteras rasuah sebagai agenda nasional melalui penyiaran berita-berita pencegahan rasuah yang menyebabkan masyarakat memikir tentang isu gejala rasuah di negara ini.

NEWS COVERAGE ON CORRUPTION PREVENTION: A CONTENT ANALYSIS OF BERITA HARIAN AND THE STAR

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze news coverage corruption prevention in two mainstream newspapers in Malaysia, namely Berita Harian and The Star. Corruption prevention news from 1 December 2009 to 31 January 2010 were selected to be studied because the time period marked the one year establishment of Malaysian Anti-Corruption Commission. This study used a content analysis method to identify eight categories in news reporting on corruption issues. These eight categories are the frequency of news on corruption, news sources, news theme, location of news, news size, and type of news, headline direction and news direction. The agenda setting theory is used as guideline to respond to the objectives of the study. A total of 240 corruption news from both newspapers was used as sample for the study. It was found that The Star carried 138 news on corruption compared to 102 news in Berita Harian. The main news source used by both newspapers is the Malaysian Anti Corruption Commission. The study also found a bigger portion of news was placed in the national pages and front pages. There are more positive headline direction orientations as compared to negative headline direction. News directions recorded positive direction and balance direction. Results of hypotheses testing showed there are no differences in news theme, news source and headline direction but there are differences in type of news, news size, news direction and news location. This research concludes that both newspapers have made combating corruption as the national agenda by covering corruption prevention news to trigger society to think about the issue in this country.

KANDUNGAN

Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI ii iii iv v vi x xii

BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

PENDAHULUAN Pengenalan Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Objektif Kajian Kewajaran Kajian Ruang Lingkup Kajian Definisi Konsep Rumusan 1 2 9 11 12 13 14 15 17

BAB II 2.1 2.2

KERANGKA TEORI, KAJIAN SUSATERA DAN KONSEP Pengenalan Masalah Gejala Rasuah 2.2.1 2.2.2 Rasuah di Malaysia Sejarah Penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 18 19 19 26

2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3 Teori 2.3.1 2.3.2 2.4 2.5

Definisi Rasuah Jenis-Jenis Kesalahan Rasuah Punca Berlaku Rasuah Kesan Amalan Rasuah Undang-Undang Pencegahan Rasuah di Malaysia

28 29 31 32 33 34

Teori Penentuan Agenda Pengampang (Gatekeeping)

36 39 41 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50

Kajian Lepas Takrifan Konsep 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Kekerapan Berita Saiz Berita Letak Berita Sumber Berita Tema Berita Jenis Berita Arah Tajuk Berita Arah Berita

2.6.

Rumusan

BAB III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

METODOLOGI Pengenalan Kaedah Kajian Unit Analisis Persampelan Hipotesis Kajian Takrifan Kendalian 51 51 54 55 56 57

3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8 3.7 3.8 3.9

Kekerapan Berita Sumber Berita Tema Berita Jenis Berita Saiz Berita Letak Berita Arah Tajuk Berita Arah Berita

57 58 60 61 63 64 65 66 68 68 71

Teknik Menganalisis Data Kebolehanpercayaan Rumusan

BAB IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

HASIL KAJIAN Pengenalan Kekerapan Berita Rasuah Sumber Berita Tema Berita Jenis Berita Saiz Berita Letak Berita Arah Tajuk Berita Arah berita Ujian Hipotesis Kesimpulan 72 73 75 79 81 83 85 88 92 96 103

BAB V 5.1 5.2

KESIMPULAN, PERBINCANGAN DAN PENUTUP Pengenalan Kesimpulan 5.2.1 5.2.1 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 Kekerapan Berita Sumber Berita Tema Berita Jenis berita Saiz Berita Letak Berita Arah Tajuk Berita Arah Berita 104 105 106 106 107 108 108 109 110 110 111 113 114 114 115 115 116 117

5.3 5.4

Perbincangan Implikasi Kajian 5.4.1 5.4.2 5.4.3 Implikasi terhadap peranan media Implikasi terhadap metodologi Implikasi terhadap SPRM

5.5 5.6 5.7

Batasan Kajian Cadangan Penutup

RUJUKAN

119

LAMPIRAN A B Contoh Borang Koding Contoh Keratan Akhbar 128 129

SENARAI JADUAL

No. Jadual 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Senarai Lima Akhbar Yang Terlaris di Malaysia Persepsi Rasuah di Malaysia Menurut CPI, 1995-2008 Jumlah Tangkapan Mulai 2003-2009 Jumlah Tangkapan Penjawat Awam mulai 2003-2007 Jumlah Pendakwaan mulai 2005-2009 Penyitaan dan Pelucuthakan Harta Tahun 2008 Tangkapan Mengikut Kesalahan bagi Tahun 2003-2009 Tuduhan Mengikut Kesalahan 2003-2009 Pemahaman Penjawat Awam Tentang Rasuah 2006-2007 Populasi Kajian Kekerapan Berita Rasuah Dalam Akhbar Kekerapan Berita Rasuah Dalam Akhbar Mengikut Bulan Perbandingan Sumber Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Tema Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Jenis Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Saiz Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Letak Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Arah Tajuk Berita Rasuah Dalam Akhbar

Halaman 7 20 23 24 25 25 31 31 43 56 73 74 76 79 81 84 86 89

4.8a

Contoh Dua Tajuk Berita Arah Positif dalam Akhbar Berita Harian dan The Star

91

4.8b

Contoh Dua Tajuk Berita Arah Negatif dalam Akhbar Berita Harian dan The Star

91

4.8c

Contoh Dua Tajuk Berita Arah Seimbang dalam Akhbar Berita Harian dan The Star

91

4.8d

Contoh Dua Tajuk Berita Arah Neutral dalam Akhbar Berita Harian dan The Star

92

4.9 4.9a

Perbandingan Arah Berita Rasuah Dalam Akhbar Contoh Dua Arah Berita Positif dalam Akhbar Berita Harian dan The Star

92 95

4.9b

Contoh Dua Arah Berita Negatif dalam Akhbar Berita Harian dan The Star

95

4.9c

Contoh Dua Arah Berita Seimbang dalam Akhbar Berita Harian dan The Star

96

4.9d

Contoh Dua Arah Berita Neutral dalam Akhbar Berita Harian dan The Star

96

4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16

Hasil Ujian Statistik Perbezaan Tema Berita Rasuah Hasil Ujian Statistik Perbezaan Jenis Berita Rasuah Hasil Ujian Statistik Perbezaan Saiz Berita Rasuah Hasil Ujian Statistik Perbezaan Sumber Berita Rasuah Hasil Ujian Statistik Perbezaan Arah Tajuk Beritaa Rasuah Hasil Ujian Statistik Perbezaan Arah Berita Rasuah Hasil Ujian Statistik Perbezaan Letak Berita Rasuah

97 98 99 100 100 101 102

SENARAI ILUSTRASI

No. Rajah 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Jumlah Berita Rasuah Kekerapan Berita Rasuah Mengikut Bulan Perbandingan Sumber Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Tema Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Jenis Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Saiz Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Letak Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Arah Tajuk Berita Rasuah Dalam Akhbar Perbandingan Arah Berita Rasuah Dalam Akhbar 73 74 77 80 82 84 87 89 93

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.

PENGENALAN

Pengkaji media sering membicarakan bahawa media massa atau sebaran am amat berkuasa kerana ia boleh mempengaruhi tingkah laku manusia melalui pelbagai cara. Pengaruh yang kuat ini akan membentuk fikiran atau minda pembaca atau

pendengar dan seterusnya akan membawa mereka ke arah yang ditentukan oleh media massa.

Menurut Samsudin A. Rahim (2001: 63), media merupakan alat perantaraan yang menjadi penghubung di antara pemilik media dan sasaran (orang ramai). Media terdiri daripada media cetak dan media elektronik. Menurut kamus Dewan Bahasa Edisi ke empat, (1996: 872) „media‟ adalah alat atau perantara komunikasi seperti media cetak (suratkhabar, majalah) dan media eletronik seperti (radio, televisyen).

Menurut Mohamad Abdul Nafi Azhari (2006: 4) media boleh dianggap sebagai sebuah instrument yang berpengaruh kerana pemaparannya boleh membawa audien untuk membuat interpretasi masing-masing terhadap sesuatu isu. Media muncul dengan liputan maklumatnya yang memiliki kekuatan dan boleh membuat perubahan pada agenda publik. Media bukan sahaja setakat menghibur, tetapi membekalkan masyarakat

dengan maklumat yang terpenting baik untuk sistem politik, institusi ekonomi dan gaya hidup.

Menurut Mohd Yusof Hj. Othman (2009: 2) media adalah alat perantara yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu berita, manakala media massa pula adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat.

1.2.

LATAR BELAKANG KAJIAN

Pengamal media sebagai penyampai maklumat bukan sekadar menyampaikan maklumat tetapi lebih dari itu iaitu maklumat tersebut disampaikan dalam acuan atau kerangka orang atau pihak yang menyampaikan maklumat. Ini akan memberikan implikasi yang besar kepada mereka yang menerima maklumat tersebut kerana maklumat berkenaan akan mengubah persepsi dan membentuk minda mereka yang menerima maklumat berkenaan sealiran dengan matlamat kerangka yang digunakan ( Mohd Yusof Hj. Othman 2009).

Menurut McQuail (1987) hubungan yang erat di antara media dan masyarakat dapat memastikan masyarakat sentiasa memperolehi maklumat. Menurut beliau lagi media dan masyarakat mempunyai pertalian yang erat dalam memastikan masyarakat sentiasa bermaklumat dan tidak ketinggalan dengan perkembangan terkini.

Media massa selaku alat penyampai berita juga bukan sekadar menyampaikan berita, tetapi lebih dari itu kerana maklumat yang disampaikan merupakan asas kepada pembinaan ilmu. Walau bagaimanapun maklumat yang disampaikan juga haruslah betul

kerana maklumat yang betul sahaja mampu membina ilmu. merupakan asas kepada pembinaan insan.

Pembangunan ilmu

Menurut Narimah Ismail (2002: 89) media massa menjadi suatu keperluan dalam kehidupan apabila ada orang merasakan seolah-olah tugas harian mereka tidak lengkap apabila tidak dapat membaca akhbar. Ini menunjukan betapa erat hubungan media massa dan masyarakat sehingga boleh menjejaskan kehidupan harian.

Lasswell (1948 dan 1960: 305) sarjana komunikasi telah mengkaji secara serius fungsi-fungsi dan peranan media massa dalam masyarakat. Beliau mengenalpasti tiga fungsi media massa iaitu pengawasan keadaan alam sekitar, menghubungkan bahagianbahagian dalam masyarakat berkaitan dengan keadaan alam sekitar dan peninggalan warisan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya.

Secara kesimpulan media massa bertanggungjawab mengumpul, memungut, mentafsir dan menyiarkan maklumat kepada masyarakat. Maka ini jelas menunjukkan media massa mempunyai peranan yang amat penting dalam menyampaikan maklumat kepada orang ramai agar masyarakat berfikir dan bertindak seperti dihasratkan oleh pemerintah.

Dalam konteks negara ini, masalah rasuah yang merangkumi salahguna kuasa dan penyelewengan turut menjadi berita yang mempunyai nilai dalam media massa. Ia diambil kira berdasarkan gejala rasuah merupakan masalah sosial yang menghalang pembangunan negara.

Menurut Severin dan Tankard (1988) media massa boleh memperkuatkan normanorma sosial sebagai akibat pendedahan kepada keadaan yang menyeleweng daripada

moral yang dianuti. Publisiti memaksa ahli-ahli sesebuah kumpulan untuk mengesahkan bahawa penyelewengan telah berlaku dan memerlukan individu membuat keputusan.

Lantas, kita boleh bahaskan bahawa media tentunya mempunyai pelbagai kesan ke atas masyarakat sama ada positif atau pun negatif. Kesan ini berlaku berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh media massa.

Sebagai media massa yang berperanan dalam menyampaikan maklumat, akhbar dapat menentukan agenda untuk masyarakat iaitu akhbar boleh menyebabkan sesuatu isu yang difikirkan penting dan membuat khalayak menganggapnya penting. Media massa bertindak sebagai pencetus idea dan pencair fikiran khalayak untuk memikirkan sesuatu dan akhirnya membawa kesan untuk bertindak.

Menurut Schramm (1964) media massa secara sendirian atau pun bersama institusi lain dapat melakukan beberapa peranan seperti berikut : i. Sebagai pemberi maklumat yang cepat dan tepat pada waktu seperti yang diharapkan oleh masyarakat; ii. Sebagai pembuat keputusan melalui perbincangan dengan kelompok yang akan memperjelaskan masalah yang sedang dibincangkan; dan iii. Sebagai pendidik yang dapat memberikan panduan agar masyarakat dapat berfikir dan membantu dalam perkembangan dan kemajuan.

Apa sahaja nilai yang dipegang oleh pihak pemerintah akan disebarluaskan melalui media kerana pemerintah di negara-negara tersebut selalunya mempunyai pengaruh atau kuasa mutlak ke atas media.

Menurut Lichtenberg (1990), institusi media berhubung rapat dengan kerajaan kerana kepentingan mendapatkan bahan dan juga memberikan publisti kepada kerajaan. Malah peranan media boleh disifatkan sebagai alat menyedarkan rakyat apa yang telah kerajaan lakukan berhubung kepentingan mereka, masalah dan perhatian.

Menurut Katz dan Szecsko (1981) media massa memainkan peranan aktif dalam perubahan sikap atau perangai masyarakat. Media massa secara langsung boleh memanipulasi pandangan umum atau membawa perubahan masyarakat dengan mempengaruhi sikap pembaca.

Menurut Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Razak Perdana Menteri Malaysia ke-6 dalam majlis berbuka puasa menyatakan ... „„Media have a major role, the media plays a key role in helping the nation achieve greater heights. A great responsibility fell on the media in promoting understanding and an open-minded view among the people. Media should act responsibly when safeguarding the right of any community and it should also safeguard the right of all Malaysians as well‟‟ (NST 19 Sept. 2009).

Ini jelas menunjukkan media mempunyai peranan yang amat penting dalam menyampaikan berita yang boleh membuka minda rakyat. Berita yang disampaikan hendaklah ke arah melahirkan rakyat dan negara yang disanjung tinggi.

Peranan akhbar-akhbar di dalam negara yang sedang meningkat usahanya ke arah mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih sejahtera adalah penting. Akhbar-akhbar tidak seharusnya bersikap memberikan sahaja apa yang digemari oleh pembaca. Sikap mengambil mudah dan cuai, yang lambat laun akan memberi kemudaratan kepada masyarakat, haruslah dibanteras sebelum melarat.

Jika ada di antara golongan yang tidak bertanggungjawab atau ingin mengembangkan sesuatu pandangan tidak sihat, masyarakat akan menjadi mangsa. Oleh itu demi kestabilan dan pembangunan negara akhbar perlu dikawal.

Menurut Dr. Mahathir Mohamad (1985), memilih atau model tanggungjawab sosial adalah yang terbaik. Walaupun kebebasan akhbar secara mutlak tidak wujud di Malaysia, media mesti diberikan kebebasan dan kebebasan ini hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab tanpa prasangka dan niat buruk. Akhbar bukan sahaja membuat laporan mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku, tetapi adalah alat yang paling berkesan dalam membentuk fikiran masyarakat.

Media secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat dan merupakan faktor yang digunakan dengan sepenuhnya oleh pemerintah atau kerajaan dalam usaha untuk menyebarkan pelbagai maklumat, pengetahuan, ideologi, dasar-dasar dan kempen-kempen kerajaan.

Di Malaysia terdapat beberapa akhbar perdana yang berpengaruh. Antara akhbar aliran perdana berbahasa Malaysia yang berpengaruh adalah Berita Harian manakala aliran Bahasa Inggeris adalah The Star. Mengikut Audit Bureau Circulation edaran akhbar Berita Harian telah mencecah 275,143 pembaca pada 2009, manakala akhbar The Star pula mencegah 304,357 pembaca. Kedua-dua akhbar ini telah membuktikan peranan serta jasa mereka kepada negara dan kerajaan dalam menyebarkan serta memberikan maklumat kepada rakyat merangkumi pelbagai aspek yang telah membawa kesejahteraan dan kejayaan kepada Negara Malaysia (Malaysia Press & PR Guide 09).

Jadual 1.1. Senarai Lima Akhbar Yang terlaris di Malaysia

Kedudukan 1 2 3 4 5

Nama Akhbar Utusan Malaysia Harian Metro Sin Chee Daily The Star Berita Harian

Bahasa Melayu Melayu Cina Inggeris Melayu

Edaran Sehari 413,727 386,795 374,757 304,357 275,143.

Sumber : Audit Bureau Circulation (ABC) 2009 http://www.abcm.org.my

Dalam konteks negara kita akhbar telah digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan maklumat kepada masyarakat secara berterusan. Maklumat yang disampaikan ini merupakan usaha kerajaan dalam menangani masalah-masalah sosial yang berlaku seperti masalah rasuah, dadah, jenayah, dan banyak lagi di kalangan masyarakat Malaysia.

McQuail (1995) dalam buku Media Performance menyatakan bahawa prestasi media akan dinilai berdasarkan peranannya dalam dua domain iaitu domain sosial dan domain budaya. Sejauh mana media dapat memainkan peranannya dalam kedua-dua domain itu pula bergantung kepada budaya media itu sendiri.

Dalam usaha menyebarkan maklumat tentang gejala rasuah di negara ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang dahulu dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah telah menggunakan media massa sebagai salah satu alat untuk membanteras gejala rasuah dan melalui hebahan maklumat dan kejadian.

Menurut Abu Kassim bin Mohamed (1999:21) Pengarah Bahagian Dasar, Perancangan dan Kordinasi Badan Pencegah Rasuah Malaysia (Kini Ketua Pesuruhajaya SPRM), pada masa kini BPR telah memberikan tumpuan kepada media massa seperti televisyen, suratkhabar, radio untuk mempromosikan mesej pencegahan dan bahaya rasuah kepada masyarakat.

Menurutnya lagi

untuk mencegah rasuah di Malaysia, BPR harus mendapat

sokongan dari masyarakat. Salah satu strategi untuk mendapatkan sokongan daripada masyarakat adalah melalui akhbar. Menurutnya selain televisyen, satu lagi media yang sangat
berkuasa ialah akhbar. Akhbar memberikan maklumat yang lebih terperinci berbanding dengan televisyen. Berita dari penguatkuasa undang-undang tentang kes-kes yang dihadapkan ke mahkamah yang membabitkan penyalahgunaan kuasa oleh pegawai awam atau salah laku individu akan mendapat liputan yang luas dalam akhbar. Selain daripada memberikan maklumat kepada pembaca, akhbar juga secara tidak langsung mempromosikan imej kecekapan dan ketelusan jabatan tersebut dalam penguatkuasaan undang-undang. Berita-berita penangkapan dan pendakwaan ini akan menjadi ingatan dan memberikan kesedaran kepada mereka yang masih terlibat dalam amalan rasuah.

Bittner (1980: 53) melihat media akhbar sebagai satu kuasa penting di dalam aktiviti sosial dan ekonomi sesebuah negara. Apa yang dimaksudkan oleh beliau adalah keupayaan akhbar dalam membentuk pendapat dan pemikiran masyarakat.

Menurut Samsudin A. Rahim (2001: 63) media dalam memainkan peranannya akan menjadi telinga dan mata masyarakat. Media diharapkan memainkan peranan sebagai pasaran bebas untuk maklumat, iaitu memenuhi keperluan maklumat masyarakat dan memberi pilihan berita yang sesuai untuk membuat keputusan.

Menurut kajian yang dijalankan oleh UKM mengenai persepsi awam terhadap rasuah di Malaysia (2003) mendapati, media terutama sekali akhbar harian, akhbar mingguan, televisyen dan radio memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan maklumat tentang rasuah kepada orang ramai (UKM – BPR. 2003).

1.3

PERNYATAAN MASALAH

Masalah rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan telah menjadi masalah sejak negara kita merdeka lagi. Masalah ini telah berlarutan sekian lama. Pada tahun 2008 kerajaan telah mengambil pelbagai usaha untuk membanteras rasuah di negara ini. Antara komitmen yang dilakukan adalah dengan penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan meluluskan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, yang mana telah mengubah struktur dan pendekatan pencegahan rasuah di Malaysia (Laporan Tahunan SPRM 2009).

Usaha mencegah gejala rasuah telah dijadikan salah satu tumpuan utama National Key Results Area, singkatannya NKRA yang dilancarkan pada 2009 bertujuan membanteras gejala rasuah dan meningkatkan persepsi Malaysia tentang gejala rasuah di peringkat antarabangsa. Walau bagaimanapun usaha ini masih belum berjaya (Program Transformasi Kerajaan: Pelan Hala Tuju, 2010: 141) .

Media massa terutamanya akhbar adalah saluran penting untuk menyalurkan maklumat tentang betapa bahayanya amalan rasuah yang boleh menghancurkan negara jika tidak dibendung. Akhbar adalah salah satu medium yang digunakan oleh SPRM untuk memberitahu bahaya tentang amalan rasuah. Persoalannya sekarang adakah maklumat yang disebarkan melalui akhbar mencukupi untuk menyedarkan masyarakat tentang bahaya dan kesan rasuah di negara ini ?

Menurut Tunku Abdul Aziz (2005), rakyat tidak menyedari rasuah boleh mengakibatkan negara runtuh. Kedaulatan sebagai sebuah negara menjadi pertaruhan. Kerajaan yang berusaha untuk memerang rasuah perlu bersedia untuk membaik pulih keseluruhan sistem pentadbiran dengan meletakkan fokus kepada menguatkan kembali dari kelemahan sedia ada dengan menyingkirkan mereka yang tidak relevan. Memastikan penguatkuasaan dijalankan dan tiada tolak ansur terhadap perlanggaran undang-undang. Rakyat tahu terdapat kelemahan dalam penguatkuasaan. Masyarakat umum harus dididik. Mereka mesti disedarkan bahawa kita tidak mungkin memperolehi demokrasi jika kita mengabaikan atau melanggar undang-undang.

Menurut Syed Hussein Alatas (1991) kesan rasuah ke atas individu dan masyarakat adalah sangat kompleks dan pelbagai. Penumpuan hanya diberikan pada kesan yang paling nyata. Kerajaan yang dibelenggu masalah rasuah yang sistematik akan mengabaikan kebanyakan tugas yang penting dalam mewujudkan pentadbiran yang licin dan teratur. Pengabaian dan kecuaian dalam segenap aspek pentadbiran, terutama melibatkan kebajikan awam, adalah manifestasi utama masyarakat yang dibelenggu rasuah. Keabaian ini menuntut kepada akibat yang besar kepada nyawa, tenaga dan kehidupan.

Berasaskan fenomena dan senario rasuah yang melanda dunia amnya dan Malaysia khususnya, maka wajarlah kajian tentang pencegahan rasuah dijalankan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syed Hussein Alatas (1999: 81): “… the attempt to wipe out corruption is not a simple drawing up of a programme of action. It is a fight against the corrupt, clinging to their position, subverting measures against corruption. It is a struggle for survival of two contending groups, the corrupt and those against it, in a

manner of jungle warfare in the dark, where the enemy is not seen but nevertheless is fighting back with all its might.”

Akhbar tidak boleh berterusan hanya sekadar untuk menyampaikan berita pengetahuan serta kefahaman kepada masyarakat tetapi perlu lebih daripada itu. Akhbar perlu mewujudkan kesan dan impak bagi mendorong masyarakat yang terdiri daripada pelbagai golongan seperti ibu bapa, pemimpin, pelajar, ahli politik, pegawai kerajaan dan swasta supaya sentiasa waspada akan ancaman rasuah.

Jesteru, permasalahan kajian yang ingin dikupas ialah sejauh manakah liputan serta penyebaran berita tentang rasuah yang dimuatkan dalam dua akhbar arus perdana berbahasa Melayu iaitu Berita Harian dan akhbar berbahasa Inggeris, The Star.

1.4.

TUJUAN KAJIAN

Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk mengetahui tahap liputan berita mengenai gejala rasuah di dua akhbar arus perdana berbahasa Melayu dan Inggeris iaitu akhbar Berita Harian dan The Star.

Media mempunyai tanggungjawab dan fungsi yang penting dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Jesteru itu, kajian ini juga ingin melihat apakah akhbar menjalankan tanggungjawab sosialnya iaitu memberitahu serta mendidik masyarakat tentang bahaya rasuah secara konsisten?

1.5.

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini ialah untuk:

1. Mengenal pasti kekerapan paparan berita tentang isu rasuah oleh kedua-dua akhbar Berita Harian dan The Star ;

2. Mengenal pasti halaman berita isu rasuah yang disiarkan oleh akhbar Berita Harian dan The Star;

3. Mengetahui sumber rasuah yang ditonjolkan dalam paparan berita rasuah oleh akhbar Berita Harian dan The Star;

4. Mengenal pasti bentuk berita rasuah yang disiarkan oleh akhbar Berita Harian dan The Star;

5. Mengenal pasti saiz berita rasuah yang disiarkan oleh akhbar Berita Harian dan The Star;

6. Mengenal pasti jenis berita rasuah yang disiarkan oleh oleh akhbar Berita Harian dan The Star;

7. Mengenal pasti arah tajuk berita rasuah yang disiarkan oleh akhbar Berita Harian dan The Star; dan 8. Mengenal pasti arah berita rasuah yang disiarkan oleh akhbar Berita Harian dan The Star.

1.6.

KEWAJARAN KAJIAN

Setiap hari akhbar menyiarkan pelbagai berita untuk bacaan umum. Setiap berita dipilih berdasarkan kepentingan berita dan disebabkan ruang yang terhad. Pihak media akan membuat pilihan atau menentukan berita yang akan disiarkan berdasarkan kepentingan dan keutamaan sesuatu berita kepada masyarakat.

SPRM melalui strategi Penggalakan dan Pencegahan telah menetapkan bahawa salah satu kaedah mencegah rasuah adalah melalui media massa. SPRM berpendapat media memainkan peranan yang penting dalam memupuk dan memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap gejala rasuah.

Jesteru itu, kajian mengenai liputan

berita rasuah dan bagaimana berita itu

ditonjolkan dalam akhbar Berita Harian dan The Star dapat menunjukkan apakah strategi SPRM dipikul dengan sewajarnya oleh pihak akhbar.

Kajian ini juga melihat tanggungjawab sosial yang dimainkan oleh kedua-dua akhbar ini dalam usaha membantu membanteras rasuah di negara ini. Seterusnya, hasil kajian ini akan membantu SPRM untuk mengatur strategi pencegahan melalui media massa yang lebih efektif agar gejala rasuah dapat dihapuskan di Malaysia.

1.7.

RUANG LINGKUP KAJIAN

Kajian ini memberi tumpuan kepada paparan berita mengenai rasuah oleh dua buah akhbar utama di Malaysia iaitu akhbar Berita Harian dan The Star.

Kajian mengenai berita gejala rasuah ini berfokus kepada lapan (8) aspek, iaitu:-

i. ii. iii. iv. v. vi.

kekerapan berita; saiz berita; letak berita; sumber berita; tema berita; jenis berita;

vii. arah tajuk berita; dan viii. arah berita.

Berita-berita mengenai isu rasuah yang dipaparkan dalam akhbar tersebut dianalisis bagi tempoh selama dua (2) bulan iaitu bermula 1 Disember 2009 hingga 31 Januari 2010. Pemilihan tempoh ini dibuat selepas mengambil kira genap satu tahun penubuhan SPRM pada 1 Januari 2010.

1.8.

DEFINISI KONSEP

i.

Rasuah

Pengertian rasuah telah diberikan oleh berbagai organisasi dalam bidang ini. Organisation Econimic Cooperation Development menyatakan rasuah adalah penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. (OECD).

Manakala menurut United Nation Development Program pula mendefinisikan rasuah sebagai the misuse of public power, office or authority for private benefit-through bribery, extortion, influence peddling, nepotism, fraud, speed money or embezzlement. (UNDP)

Dari sudut istilah bahasa, rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang dimana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan (favours) dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang, hadiah, keraian kepada pihak-pihak tersebut.

ii Akhbar

Menurut Mohamad Abdul Nafi Azhari (2006:1), akhbar adalah salah satu media penting yang berpengaruh kepada masyarakat khususnya pembaca sesebuah akhbar itu. Andaian ini berasaskan bahawa akhbar bersifat mudah dibawa ke mana-mana dan fungsinya juga memberikan maklumat yang diperlukan dan juga menjadi sebagai daripada menu seharian pembaca.

iii. Peranan

Peranan menurut Azhari Mustafa (2000: 1) ialah satu kewajiban melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipikul sebagai amanah yang mana hasilnya yang manis akan kita kecapi sebagai ganjaran kepada kejayaan kita. Manakala menurut kamus Dewan Bahasa Edisi ketiga (1997: m.s 1011), peranan bermaksud tugas-tugas yang dilakukan untuk menjayakan sesuatu. Dalam kajian ini peranan bermaksud kewajiban yang dijalankan oleh akhbar untuk membanteras rasuah.

iv. Pencegahan rasuah

Menurut kamus Dewan Bahasa Edisi ketiga (1997: m.s 218), pencegahan bermaksud semua perihal mencegah, penegahan, penolakan, pengawalan, maka maksud pencegahan rasuah adalah semua perihal, aktiviti atau usaha yang dijalankan oleh mana-mana agensi untuk membanteras atau

menghapuskan rasuah. Menurut Dr. Mahathir Mohamad (1988: 2) pencegahan rasuah bermaksud satu upaya atau usaha untuh mencegah atau membendung jenayah rasuah terus menular.

Dalam kajian ini berita pencegahan rasuah merangkumi berita seperti tangkapan, serbuan, penyiasatan, perbicaraan dan pertuduhan di mahkamah, program pencegahan, seminar dan persidangan pencegahan rasuah dan lainlain yang melibatkan rasuah.

1.9.

RUMUSAN

Kajian media massa akhbar dan berita rasuah adalah sesuatu yang menarik kerana masalah rasuah sering mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kajian ini akan menyentuh peranan tanggungjawab sosial yang dimainkan oleh media terutama dalam usaha membanteras rasuah di negara ini. Pemilihan kedua-dua akhbar perdana ini juga berdasarkan jumlah edaran yang terbesar di Malaysia.

Ringkasnya, kajian dalam aspek pencegahan rasuah dalam tempoh waktu genap satu tahun penubuhan SPRM secara tidak langsung akan mendedahkan betapa pentingnya agenda pencegahan rasuah di negara ini. Agenda ini perlu dipikul bukan sahaja SPRM tetapi pihak media massa. Oleh itu, kajian ini dapat sedikit sumbangan kepada para pengamal media massa.

BAB II

KERANGKA TEORI, KAJIAN SUSASTERA DAN KONSEP

2.1

PENGENALAN

Bab ini membincangkan tentang kerangka teori kajian, konsep-konsep dan kajian-kajian lepas yang menjadi asas panduan dalam melakukan kajian ini. Kerangka teori, takrifan konsep adalah penting untuk memandu pengkaji melihat bagaimana agenda dan peranan institusi sesuatu media dalam memaparkan isu sosial.

Di dalam bab ini juga dibincangkan pendekatan teoritis mengenai peranan akhbar dalam menonjolkan sesuatu isu yang berlaku di sekitar kita serta kajian susastera

berkaitan pengaruh dan peranan media massa dalam menonjolkan isu-isu sosial semasa.

Selain itu bab ini turut menjelaskan takrifan konsep beberapa perkara penting yang menjadi kajian penyelidik agar tidak terdapat salah faham tentang pengertian dan maksud dalam kalangan pembaca.

2.2.

MASALAH GEJALA RASUAH

Rasuah mempunyai pengertiannya yang cukup kompleks dan historikal. Dari segi penjenisannya, rasuah tidak hanya terbatas kepada definisi umum iaitu pemberian berupa wang, hadiah atau sebagainya kepada seseorang dengan tujuan mendapatkan sesuatu pulangan, atau habuan untuk kepentingan peribadi atau kelompok dengan mudah.

Pengertian rasuah adalah jauh lebih kompleks daripada definisi tersebut. Semua orang mengakui bahawa rasuah adalah satu amalan yang salah, keji dan jenayah. Amalan rasuah bertentangan dengan ajaran agama dan moral. Rasuah terbukti telah meruntuhkan banyak empayar dan memusnahkan banyak bangsa dan tamadun.

Sejarah jenayah rasuah bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, iaitu pada tahap di mana organisasi kemasyarakatan yang rumit mula muncul. Menurut Syed Hussein Alatas (1995: 1), catatan kuno mengenai gejala rasuah berlaku terhadap para hakim dan pemerintah. Beliau menjelaskan dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, China, Yunani dan Romawi kunu.

Rasuah sering kali muncul sebagai masalah utama pemerintah Raja Hamurabi yang memerintah Babilonia sekitar tahun 200 sebelum masihi, telah memerintahkan seorang gabenor wilayah untuk menyiasat dan mengenakan hukuman mati ke atas para pegawai pemerintah yang menerima rasuah.

2.2.1 Rasuah di Malaysia

Di negara kita masalah rasuah perlu diberi perhatian serius. Implikasi daripada gejala rasuah ini semakin serius dan mempengaruhi indeks persepsi di peringkat antarabangsa

termasuk pelabur luar negara. Ini jelas dengan kemerosotan

kedudukan Malaysia,

mengikut Indeks Persepsi Rasuah atau Corruption Perception Index (CPI) yang dijalankan oleh Transparency International (TI) yang berpusat di Berlin, Jerman.

Jadual 2.1 Persepsi Rasuah di Malaysia Menurut CPI , 1995-2008 TAHUN KEDUDUKAN SKOR (PENUH 10) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 23 26 32 29 32 36 36 33 37 39 39 44 47 56 5.28 5.32 5.01 5.30 5.10 4.8 5.00 4.90 5.20 5.00 5.10 5.00 5.10 4.50 BILANGAN NEGARA YANG DIKAJI 41 54 52 85 99 90 91 102 133 146 158 163 180 180

Sumber : Transparency International 2009

Kajian CPI yang dijalankan oleh TI adalah melalui soal selidik kepada responden yang terdiri dari ahli perniagaan, pelabur asing yang berurusan dengan pegawai-pegawai kerajaan dan ahli politik di sesebuah negara. TI mengeluarkan indeks tahap rasuah dengan memberikan markah 10 kepada negara paling bersih dari rasuah dan 1 markah kepada tahap rasuah terburuk.

Sejak tahun 1995 skor Malaysia tidak banyak berubah dan kedudukan negara kita jatuh hampir setiap tahun. Pada tahun 2008 Malaysia jatuh ke tangga 56 dengan skor 4.50 berbanding tahun sebelumnya adalah di tangga 47 dengan skor 5.10.

Menurut Dato‟ Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (2010) kedudukan rasuah Malaysia, menurut Transparency International, telah jatuh dari tangga 47 ke tangga ke-56 pada tahun ini. Kata beliau, “meskipun mewujudkan sebuah negara yang bebas daripada rasuah bukanlah mudah, namun sebagai kerajaan, jelas kami boleh menjadi lebih telus, lebih bertanggungjawab dan lebih berorientasikan tindakan. Saya akan bertanggungjawab dalam melaksanakan rancangan dan mencapai sasaran seperti mana yang dijelaskan dalam Pelan Hala Tuju Program Transfomasi Kerajaan. Saya juga memohon sokongan semua warga Malaysia untuk berkerjasama dengan saya dan pasukan saya dalam menjadikan hasrat ini satu kenyataan”(Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan 2010).

Memandang bahaya rasuah kepada kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat serta persepsi negatif pelabur asing terhadap negara ini, maka kerajaan Malaysia telah menjadikan tugas membasmi rasuah sebagai agenda penting negara.

Usaha membanteras rasuah di negara ini bermula sejak Badan Pencegah Rasuah (BPR) pada tahun 1967. Manakala pada tahun 2008 kerajaan telah melakukan penstrukturan semula BPR kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). SPRM adalah sebuah agensi yang telah dipertanggungjawabkan untuk membanteras rasuah di negara ini (Sejarah 40 tahun BPR 2009) .

Pelbagai kaedah dan strategi telah dirangka untuk membanteras rasuah. Selain aktiviti penguatkuasaan, SPRM juga mengatur pelbagai program untuk mendapatkan sokongan atau kerjasama dari masyarakat dengan memberikan pendedahan serta pengetahuan berkaitan rasuah. Ini selaras dengan peruntukan di bawah seksyen 7 (f) dan (g) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dimana dua fungsi SPRM adalah mendidik masyarakat untuk membanteras rasuah dan mendapatkan sokongan masyarakat untuk membanteras rasuah (Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009).

Menurut laporan tekad 2008 (2009: 23) kerajaan Malaysia telah memantapkan lagi usaha pencegahan rasuah melalui pelancaran Pelan Integriti Nasional dan Insititut Integriti Malaysia (IIM) pada 23 April 2004. Manakala pada tahun 2009 Kerajaan Malaysia sekali lagi mengambil langkah untuk membanteras rasuah dengan melancarkan Nasional Key Result Areas (N-KRAs) yang mana salah satu daripada enam tumpuan utama adalah membanteras rasuah (Laporan Tekad 2008 Pelan Integriti Nasional Penilaian dan Hala Tuju 2009).

Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak semasa pelancaran Government Transformation Programme (GTP) pada 28 Januari 2010, (yang mana salah satu agendanya adalah membanteras rasuah), menyatakan beliau mahukan negara ini bebas dari rasuah. Ini jelas menunjukkan usaha mencegah rasuah bukan lagi agenda negara atau SPRM tetapi ia merupakan agenda seluruh rakyat Malaysia (Pelan Hala Tuju Program Transfomasi Kerajaan, 2010).

Dalam menjayakan usaha murni ini, media memainkan peranan untuk mendapat sokongan serta mendidik rakyat dalam usaha menjadi Malaysia negara yang bebas dari rasuah.

Menurut Abu Kassim Mohamed (1999: 21) “…in an effort to overcome corruption, Anti Corruption Agency (ACA) use mass media to obtain public’s cooperation. ACA has turned more and more to mass media like the newspapers and also the radio and television to reach out to more people with its anti corruption messages”. Ini jelas menunjukkan BPR kini memberikan tumpuan untuk mendekatkan masyarakat dengan menyalurkan mesej pencegahan rasuah dengan menggunakan media massa. Menurut Altheide dan Snow (1979: 11) dalam Rahmat Ismail (2000: 293) komunikasi melalui media massa sangat penting bagi merealisasikan cita-cita rakyat Malaysia untuk mencapai wawasan Negara ini. Hal ini memerlukan kesedaran bagi mereka yang bertanggungjawab dalam mengendalikan media massa memandangkan media massa adalah merupakan satu kuasa pengaruh yang utama dalam dunia hari ini. Ini adalah kerana sebahagian besar kegiatan sosial dipengaruhi oleh media massa.

Cabaran rasuah dapat disimpulkan melalui pendapat Syed Hussein Alatas (1999:xiii) yang mengatakan, “...corruption is never an end in itself. People are not corrupt for the sake of corruption. It is never considered as end in itself, unlike gambling

and profit making activity. It is always a means to an end, wealth, power, influence, favours or control.” Jadual 2.2 Jumlah Tangkapan Mulai 2003-2009 Tahun 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Jumlah Tangkapan 500 605 592 546 485 497 339

Sumber : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2010

Dari perangkaan SPRM (BPR) jumlah tangkapan bersabit dengan kegiatan rasuah yang dilakukan pada tahun 2003 terus meningkat. Jadual 2.2 menunjukkan jumlah tangkapan pada tahun 2003 adalah 339 orang berbanding tahun 2009 adalah meningkat sehingga 500 orang. Perangkaan ini menunjukkan bahawa keadaan rasuah di Malaysia tidak berkurangan, malah ia boleh memberikan gambaran bahawa kadar rasuah di Malaysia semakin meningkat.

Perlakuan rasuah dalam perkhidmatan awam akan menjejaskan persepsi umum terhadap imej perkhidmatan dan prestasi penjawat awam. Trend menunjukkan bilangan tangkapan penjawat awam berkaitan dengan kesalahan rasuah menunjukkan peningkatan seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2.3.

Jadual 2.3 Jumlah Tangkapan Penjawat Awam mulai 2003-2007 Tahun 2007 2006 2005 2004 2003 Jumlah Tangkapan 303 275 239 242 192

Sumber : Laporan Tahunan BPR 2008

Dari perangkaan SPRM (BPR) jumlah pesalah yang didakwa atas kesalahan rasuah adalah seperti Jadual 2.4. Pada tahun 2009 seramai 176 orang telah dituduh di mahkamah atas pelbagai kesalahan rasuah.

Jadual 2.4 Jumlah Pendakwaan mulai 2005-2009 Tahun 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Tangkapan 176 208 222 254 205 178 175

Sumber : SPRM Putrajaya 2010

Jadual 2.5: Penyitaan dan Pelucuthakan Harta Tahun 2008 Bil Harta Jumlah Rampasan 1. 2 3. 4. 5. 6 Wang Tunai Saham Kenderaan Bermotor Hartanah Barang Mudah Rosak Pelbagai Jumlah 64 25 1 143 233 Nilai rampasan (RM) 3,236.133.18 3,920,995.50 1,500,000.00 795,374.00 RM 9,452,502.68 Nilai Lucuthak (RM) 638,560.50 150,000.00 RM 788,560.50

Sumber : Laporan Tahunan BPR 2009

Sepanjang tahun 2008, memperlihatkan pelbagai bentuk harta yang disita dan dilucuthak oleh SPRM. Jadual 2.5 menunjukkan nilai rampasan bagi tahun 2008 adalah sebanyak RM9,452,502.68.

2.2.2 Sejarah Penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Pada tahun 1950, Kerajaan British di Tanah Melayu telahpun meluluskan Ordinan Pencegah Rasuah 1950. Ini adalah berdasarkan Laporan Suruhajaya pada tahun 1955 yang bertajuk Integriti of the Publis Servies. Laporan yang meminta agar kerajaan memberikan tumpuan ke usaha mencegah rasuah dan mengambil tindakan ke atas penjenayah rasuah.

Selepas itu, kerajaan telah menubuhkan sebuah unit di bawah Pasukan Polis DiRaja Malaysia. Unit ini dikenali sebagai Special Crime Unit dan penubuhan ini adalah bertujuan untuk menangani gejala rasuah. Unit ini kemudian dijadikan sebagai Badan Pencegah Rasuah Malaysia (BPR) secara rasminya mula beroperasi pada 1 Oktober 1967 di mana satu Rang Undang-Undang Akta Pencegah Rasuah 1961 telah dibentangkan dan diluluskan oleh Dewan rakyat (Laporan Tahunan SPRM 2009).

Kemudian BPR ditukar nama sebagai Biro Siasatan Negara (BSN) pada 8 Mei 1973 oleh Perdana Menteri ketika itu Tun Hj. Abdul Razak bin Hussein bagi

memantapkan usaha pencegahan rasuah. Rang Undang-Undang BSN telah dibentangkan dan diluluskan di Parlimen pada 1 Julai 1973. Pada masa itu bidang tugas BSN bukan setakat menjalankan siasatan ke atas kes-kes rasuah tetapi juga meliputi kes-kes pecah amanah. BSN tidak dapat memberi tumpuan utama kepada mencapai matlamat asal penubuhan iaitu mencegah rasuah.

Pada 22 Julai 1980 Perdana Menteri pada ketika itu telah mengarahkan supaya bidang kuasa BSN dikaji semula. Lanjutan dari itu nama BSN telah ditukarkan semula kepada Badan Pencegah Rasuah (BPR) dengan tugas utama mencegah jenayah rasuah dalam erti kata sebenar. Selaras dengan itu pada 30 April 1982 Akta Badan Pencegah Rasuah telah dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen. Akta ini kemudian diluluskan dan dikuatkuasakan pada 13 Mei 1982. Ekoran itu dengan rasminya nama badan ini ditukarkan daripada Biro Siasatan Negara (BSN) kepada BPR (Sejarah 40 tahun Badan Pencegah Rasuah 2009).

Pada tahun 1997 sekali lagi fungsi dan tugas BPR telah diperkemaskan dan dipertingkatkan terutama dari segi bidang kuasa dan peruntukan hukuman kesalahan jenayah rasuah yang lebih berat ke atas pesalah-pesalah jenayah rasuah selaras dengan perubahan semasa dan senario jenayah rasuah yang semakin kompleks. Akta Pencegah Rasuah 1961 telah dipindah dan dimansuhkan. Akta baru ini dikenali sebagai Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan berkuatkuasa mulai pada 8 Januari 1998.

Seterusnya pada tahun 2008, kerajaan telah memberi keutamaan kepada usaha memerangi rasuah di negara ini. Selepas pilihanraya ke-13, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi dan barisan Jemaah Menteri telah mengambil tindakan serius dengan menubuhkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang mengantikan Badan Pencegah Rasuah.

Selepas rang undang-undang ini dibentangkan dan diluluskan, pada 1 Januari 2009 Badan Pencegah Rasuah dengan rasminya menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Akta Pencegahan Rasuah 1997 pula digantikan dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 (Akta 694) (Laporan Tekad 2008 Pelan Integriti Nasional Penilaian dan Hala Tuju 2009).

Di antara peruntukan ketara di bawah akta baru ini adalah penubuhan 3 buah jawatankuasa untuk memantau perjalanan atau aktiviti pencegahan rasuah oleh SPRM. Tiga jawatankuasa tersebut adalah :

  

Jawatankuasa Khas Pencegahan Rasuah Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah Jawatankuasa Aduan

Selain tiga jawatankuasa ini, dua lagi panel telah ditubuhkan secara pentadbiran. Panel tersebut adalah Panel Penilaian Operasi dan Panel Perundingan & Pencegahan. Disamping itu juga Akta baru ini juga telah mengutamakan usaha SPRM mendidik dan meraikan sokongan dari masyarakat untuk mencegah rasuah.

2.2.3 Definisi Rasuah

Rasuah berasal dari bahasa arab riswah iaitu kata terbitan daripada kata akar perkataan rasya, yaryu dan rasywan yang membawa maksud sogokan atau pujukan. Mengikut Dr. Mahathir Mohamed (1986: 141) pula rasuah adalah “…corruption is better known as a practice which enables someone to obtain remuneration through illegitimate means and is understood as giving something to some one with power so that he will abuse his power and act favoring the giver”.

Manakala M. Mcmullan (1961: 181) menyatakan rasuah sebagai “…a public officer is corrupt if he accept money or money worth for doing something that he is under duty to do anyway, that he is under duty not to do, or exercise a legitimate discretion for improper reason”.

Manakala S.S Gill (1988: xiii) telah membandingkan rasuah dengan pelacuran dengan berpendapat “corruption is a worthy rival of the oldest profession in the world”

Syed Hussein Alatas (1991: 1) menyatakan “corruption is the abuse of trust in the interest of private gain”.

Akta SPRM 2009 adalah akta yang memperuntukkan undang-undang berkaitan rasuah dan agensi yang diberi kuasa untuk melaksanakan tanggungjawab membanteras rasuah di Malaysia. Seksyen 3 (a) hingga (g) Akta SPRM 2009 mendefinisikan suapan bagi membawa maksud rasuah, ia termasuk wang, derma, pinjaman, hadiah, pangkat, jawatan, perkhidmatan sex dan bonus.

2.2.4 Jenis-Jenis Kesalahan Rasuah

Di bawah Akta SPRM 2009 terdapat beberapa kesalahan yang melibatkan jenayah rasuah. Kesemua kesalahan ini boleh dibahagikan kepada 4 iaitu menerima rasuah, memberi rasuah, membuat tuntutan palsu, menyalahgunakan kuasa dan lain-lain.

a) Meminta/Menerima Rasuah

Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta/menerima/bersetuju menerima suapan rasuah sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi prinsipal/majikan berkenaan.

b) Menawar/Memberi Rasuah

Mana-mana orang atau ejen secara rasuah menawar/memberi/bersetuju memberi suapan rasuah sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi prinsipal/majikan berkenaan

c) Membuat Tuntutan Palsu

Mana-mana

orang

memberi suatu

kepada dokumen

ejen, yang

atau

ejen

memberi atau

kepada

prinsipal/majikannya,

diketahuinya

disedarinya

mengandungi butir matan palsu, yang mana prinsipal/majikannya mempunyai kepentingan, dengan tujuan untuk mengeliru/memperdayakan prinsipal/majikannya.

d) Menyalahguna Jawatan/Kedudukan

Mana-mana pegawai badan awam menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan dengan apa-apa perkara mengenainya, di mana pegawai itu, saudara maranya atau sekutunya ada kepentingan secara langsung atau tidak langsung.

Jadual 2.6 Tangkapan Mengikut Kesalahan bagi tahun 2003- 2009 Bil 1 2. 3 4 5 Kesalahan Menerima rasuah Memberi Rasuah Tuntutan palsu Salahguna kuasa Lain-lain kesalahan Jumlah 2003 219 50 32 13 25 339 2004 302 101 55 12 27 497 2005 295 113 30 29 18 485 2006 336 107 50 19 34 546 2007 368 103 66 10 44 591 2008 415 93 68 7 22 605 2009 298 107 60 9 26 500

Sumber : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2010

Jadual 2.7 Tuduhan Mengikut Kesalahan 2003-2009 Bil 1 2. 3 4 5 Kesalahan Menerima rasuah Memberi Rasuah Tuntutan palsu Salahguna kuasa Lain-lain kesalahan Jumlah 2003 148 44 40 50 103 385 2004 122 40 66 30 29 287 2005 120 46 33 4 114 317 2006 113 38 22 32 49 254 2007 93 20 53 5 51 222 2008 11 35 20 5 37 208 2009 80 28 29 8 31 176

Sumber : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2010

2.2.5. Punca Berlaku Rasuah

Rasuah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelakuan ini dan ia dibahagi kepada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor dalaman dan yang kedua adalah faktor luaran.

Faktor dalaman adalah kelemahan individu yang tamak dan ingin cepat kaya serta kurang keimanan yang menjuruskan kepada amalan rasuah. Manakala faktor luaran pula adalah disebabkan kurang pemantauan dan penyeliaan serta ke atas perlakuan seseorang juga boleh membawa kepada rasuah.

Menurut Syed Hussein Alatas (1980: 47-48), rasuah berpunca dari kelemahan kepimpinan, kelemahan nilai agama dan etika, penjajahan, kurang pengetahuan, kemiskinan, kelemahan undang-undang, pengaruh persekitaran, struktur kerajaan dan perubahan radikal.

2.2.6 Kesan Amalan Rasuah

Rasuah membawa kesan-kesan buruk sama ada kepada individu, masyarakat ataupun negara. Antara kesan-kesan rasuah yang selalu dibincangkan secara ringkas ialah

i.

Mengugat pertumbuhan ekonomi

Kita sedia maklum negara Malaysia sedang dalam proses menjadi sebuah negara maju. Pertumbuhan ekonomi sebanyak sekurang-kurangnya 8 peratus melebih satu dekad menunjukkan kita berpotensi untuk merealisasikan Wawasan 2020. Bagaimanapun, untuk mengekalkan momentun tersebut maka kita perlu mengelakkan pembaziran.

Dalam hal ini rasuah merupakan kos tidak langsung kepada semua aktiviti ekonomi. Sebagai contoh, kita memerlukan pelaburan asing yang banyak. Bagaimana jika pelabur asing menganggap Malaysia sebagai sebuah negara yang

dilingkari dengan kegiatan rasuah, maka mereka akan tidak begitu berminat untuk melabur di sini ii. Imej Negara terjejas

Ini jelas menunjukkan kesan rasuah bukan sahaja kepada pengamal tetapi kepada keseluruhan masyarakat dan negara. Negara akan dipandang serong sekiranya rasuah tidak dibendung.

Antara kesan rasuah adalah kepada individu, masyarakat, organisasi, pemimpin, kerajaan, negara dan kesan ini bukan setakat peringkat tempatan tetapi sehingga peringkat global. Kedudukan tahap indeks rasuah negara seperti yang dilaporkan oleh Transparency International dan akan menjejaskan kemasukan pelaburan asing ke negara.

2.2.7 Undang-Undang Pencegahan Rasuah Di Malaysia

Negara ini mempunyai undang-undang pencegahan rasuah. Banyak agensi dari luar negara datang ke Malaysia untuk mempelajari undang-undang negara ini. Terdapat beberapa akta yang digunapakai oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, antaranya adalah :     

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (MACMA) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 Akta Kanun Keseksaan Akta Kastam 1967

Akta Kesalahan –Kesalahan Pilihanraya 1954.

Walau pun peruntukan di dalam akta-akta di atas didapati cukup kuat dan padat tetapi masih ada pengamal rasuah masih tidak gusar kepada hukuman sekiranya ditangkap. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 mengenakan hukuman penjara tidak melebih 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000/= yang tinggi sebagai hukuman kepada pesalah rasuah (Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009).

2.3

TEORI

Pelbagai jenis teori wujud di dalam kehidupan mengikut keperluan, bidang atau disiplin yang tertentu. Teori dianggap sebagai suatu rangka asas dalam menjelaskan serta menghuraikan fenomena yang wujud.

Menurut Kaplan (dalam Syed Arabi Idid 2002:18) teori memberikan pengertian kepada kita bagaimana suatu fenomena itu berlaku. Teori ialah satu cara untuk memahami keadaan yang begitu kabur.

Menurut Kerlinger (1973: 9) pula teori sebagai satu himpunan konsep, takrifan dan definisi yang paling berkait yang memberikan gambaran secara sistematik tentang fenomena dengan memperincikan hubungan antara pemboleh ubah. Tujuannya ialah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut.

Teori mengikut Littlejohn (1996) adalah satu konsep yang cuba menerangkan sesuatu pengalaman, idea tentang suatu fenomena yang berlaku atau peristiwa.

Menurut Syed Arabi Idid (2002: 18) satu teori yang baik mempunyai beberapa peranan, antaranya ialah (1) Penerangan, (2) Penjelasan, (3) Ramalan dan (4) Pengawalan Penyelidikan. Saodah Wok, Narimah dan Mohd Yusof, (2003: 4) telah menyenaraikan 9 kepentingan teori, iaitu :-

1.

Sebagai panduan dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan;

2.

Membolehkan kita mengenal pasti pola kejadian di sekeliling kita supaya dapat membuat jangkaan terhadap fenomena penting dalam kehidupan kita;

3.

Membantu kita membuat keputusan tentang kepentingan sesuatu perkara dan membuat ramalan tentangnya;

4.

Membantu kita menjadi lebih cekap dan berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah dan dengan orang lain;

5.

Membolehkan kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang kompleks;

6.

Membantu kita melalui liku-liku hidup yang rumit dengan lebih berjaya;

7.

Membolehkan kita mentafsir kejadian secara lebih anjal (fleksibel), lebih berfaedah dan dapat membezakan baik-buruk sesuatu perkara;

8.

Membantu kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, walaupun perkara itu di depan mata kita dan membantu kita melihat perkara yang sama dengan kaca mata baru;

9.

Membantu kita meluaskan tanggapan, mengatasi sesuatu yang menjadi kebiasaan, membolehkan kita menjadi semakin anjal dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang sentiasa berubah.

Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana, kita dapat mengesahkan bahawa teori telah banyak memberikan kebaikan dalam kehidupan ini. Ia telah menjadi panduan serta rujukan ketika membuat sesuatu keputusan. Ia juga membantu kita membuat ramalan serta andaian tentang apa yang akan berlaku seterusnya. Ini secara tidak langsung membantu kita bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan.

Kajian ini yang menumpukan kepada bagaimana media menentukan agenda dalam memaparkan isu sosial kepada masyarakat. Oleh itu teori penentuan agenda digunakan sebagai asas dalam menjalankan kajian ini.

2.3.1

Teori Penentuan Agenda

Perspektif Teori Penentuan Agenda merujuk pandangan bahawa media membentuk agenda untuk khalayak. Media menurut teori ini menganggap bahawa media tidak mungkin mengubah pandangan seseorang terhadap sesuatu isu tetapi boleh mengubah persepsi tentang apa yang penting. Teori Penentuan Agenda merujuk pandangan bahawa media mampu memilih dan mendapatkan perhatian khalayak tentang idea, kejadian, tajuk-tajuk berita tertentu atau tentang seseorang.

Teori Penetapan Agenda ataupun lebih dikenali sebagai Agenda Setting Theory telah diperkenalkan oleh Maxwell E. McCombs dan juga rakannya Donald L. Shaw pada tahun 1977. Menurut mereka berdua, media massa berupaya untuk memindahkan kepentingan sesuatu isu berita kepada agenda umum.

Fenomena penentuan agenda ini menurut McCombs dan Shaw adalah disebabkan masyarakat sekeliling menganggap setiap perkara ataupun tajuk berita yang diberikan tumpuan oleh pihak media adalah sangat penting untuk diketahui oleh khalayak media.

Pandangan penentuan agenda yang dibawa oleh McCombs dan Shaw adalah berasaskan kepada pendapat Lippmann yang mengatakan bahawa media massa adalah perantaraan antara dunia sebenar dan juga gambaran yang terdapat dalam pemikiran manusia.

Menurut Teori Penentuan Agenda seperti mana kajian dijalankan oleh Weaver (1982) mengandaikan bahawa akhbar tidak memainkan peranan sebagai saluran mudah atau cerminan kepada apa yang terjadi. Akhbar bukanlah gambaran sebenar tetapi berperanan sebagai penapis atau pembentuk yang berfungsi untuk menapis berita. Beliau juga mengandaikan bahawa penumpuan oleh akhbar terhadap sesuatu isu tertentu menyebabkan masyarakat memberikan tumpuan kepada isu berkenaan.

Menurut McComm & Shaw (dalam Umi Khattab, 1991b: 297) kepentingan sesebuah topik atau isu dalam media massa akan mempengaruhi minat publik terhadap topik atau isu tersebut. Media berupaya untuk memilih dan mengutamakan isu-isu dan topik-topik yang akan dipersepsikan sebagai penting oleh publik.

Fungsi penentuan agenda ini memaparkan seolah-olah media berkuasa dalam mempengaruhi khalayak. Ia juga bererti bahawa wujud satu hubungan langsung antara liputan media massa dengan penonjolan sesuatu topik di kalangan khlayak.

Menurut Syed Arabi Idid (1994: 9), Teori Penentuan Agenda merupakan satu pendekatan dalam kajian komunikasi sebagai satu usaha para sarjana untuk meneliti penggunaan media massa oleh khalayak.

Menurut Syed Arabi Idid (1994: 9) idea tentang penentuan agenda telah dikemukakan buat pertama kalinya oleh Cohen (1963), tetapi kajian secara empirikal, pendekatan penentuan agenda ini diperkenalkan oleh McCombs dan Shaw (1972). Mereka telah menguji secara empirikal teori ini ketika kempen pemilihan

Presiden Amerika Syarikat di wilayah Chapel Hill, Carolina pada tahun 1968 dan menyatakan bahawa media massa tidak berkesan sangat dalam mempengaruhi fikiran tetapi amat berkesan dalam mempengaruhi apa yang hendak difikirkan.

Mereka juga mengusulkan pendapat tentang wujudnya pertalian yang rapat di antara liputan media massa dengan apa yang menjadi buah perbincangan orang ramai. Dengan lain perkataan isu yang ditonjolkan oleh media massa, iaitu sebagai agenda media, mempunyai pertalian rapat dengan isu yang dibincangkan oleh publik iaitu agenda publik.

Pendekatan penentuan agenda boleh dilihat pada setiap masa di kalangan masyarakat kita yang menang sentiasa terdedah kepada berita dan maklumat semasa. Di dalam paparan tajuk utama sesuatu media, sememangnya telah disusun mengikut keutamaan berita tersebut untuk diketahui oleh khalayak. Dari satu segi, penonjolan topik berita utama oleh media, biasanya membawa kesan yang kuat di kalangan masyarakat dalam membincang dan memperkatakannya.

Sebagai contoh, jika media menonjolkan berita tentang kenaikkan harga gula, ianya akan menjadi perbincangan dan perbualan di seluruh pelusuk negara yang

melibatkan pelbagai peringkat umur dan bangsa. Contohnya melibatkan peniaga restoran, peniaga kuih muih, peniaga minuman, pengguna gula di kampung dan di bandar, malah keseluruhan rakyat akan menjadikan kenaikkan harga gula sebagai topik perbualan mereka.

Menurut Samsudin A. Rahim (2003: 72), telah menyatakan

bahawa media

dianggap mempunyai kuasa untuk mempengaruhi fikiran audien dengan menentukan „agenda‟ terhadap perkara yang akan dibincangkan dan difikirkan. Antara agenda yang dapat ditentukan oleh media ialah:1) 2) 3) 4) 5) Menentukan perkara yang akan difikirkan oleh khalayak. Menentukan fakta yang boleh dipercayai oleh khalayak. Menentukan penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Menentukan tumpuan perhatian terhadap sesuatu isu. Menentukan apa yang patut diketahui oleh khalayak.

Secara kesimpulan mengikut andaian teori penentuan agenda, media mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pemikiran publik. Pemikiran publik yang ditetapkan oleh media seterus boleh membawa kepada perubahan amalan hidup publik.

2.3.2

Pengampang (Gatekeeping)

Kurt Lewin rupanya orang pertama yang menggunakan istilah pengampang (gatekeeping). Beliau telah menggambarkan seorang isteri atau ibu sebagai orang yang memutuskan makanan yang berakhir di meja makan keluarga (Lewin, 1947: 145). Gatekeeper adalah orang yang memutuskan apa yang harus dilakukan pada setiap bahagian gerbang. Meskipun pada awalnya ia menyentuh rangkaian makanan, tetapi kemudian telah digunakan pada saluran komunikasi.

Teori penentuan agenda dan pengampang tidak dapat dipisahkan. Sebelum berita disiarkan untuk bacaan umun proses membuat keputusan dan mengedit berita akan berlaku. Setiap hari pengarang dan juga pengarah berita akan menapis maklumat dalam media berita di mana mereka perlu menetapkan bahagian mana yang perlu diluluskan dan bahagian mana pula yang perlu diketepikan.

Akhbar pula dengan jelas memberi penilaian kedudukan pentingnya sesebuah berita melalui ukuran tajuk berita dan penempatan letaknya di dalam akhbar iaitu daripada berita terpenting kepada berita yang dianggap kurang penting.

Contoh: sekumpulan enam orang remaja ditahan kerana berkelakuan kasar dan mencederakan seorang anggota polis. Hanya gambar anggota polis yang cedera yang diberitakan di muka hadapan akhbar tempatan. Media di dalam konteks ini menentukan agenda untuk menarik kesedaran umum.

Apakah yang tidak diberitakan oleh media kadang kala lebih penting dari apa yang disiarkan. Kemungkinan ada di antara maklumat penting yang tidak disiarkan. Kemungkinan juga berita tertentu sepatutnya dicetak di muka hadapan akhbar dan mendapat liputan dalam berita prima/berita utama. Pengampang (gatekeeper) media menjalankan peranannya menentukan berita yang mana harus diberi keutamaan dalam media.

Konsep yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1947, menghuraikan peranan pengampang (individu atau kumpulan) yang memilih dan menentukan berita yang melepasi aliran kawalan maklumat sebelum sampai kepada khalayak. Mereka ini terdiri daripada editor akhbar, majalah, radio dan televisyen, kumpulan politik dan pemilik stesyen yang mempunyai pengaruh menetunkan maklumat yang disampaikan kepada khalayak. Golongan pengampang bukan setakat menyaring maklumat dan isi

kandungan tetapi mereka menentukan sumber berita (Fungsi dan kesan Media Massa dlm. Modul OUM-Komunikasi Massa dan Teknologi Komunikasi) .

Dapat dianalisis bahawa pengampang (gatekeeper) serta pemilik media (who own the media) berperanan menentukan berita yang mana harus diberikan keutamaan dalam media. Pengampang sama ada individu atau kumpulan berkuasa dalam proses pemilihan dan menentukan berita yang melepasi prosedur ditetapkan sebelum sampai kepada khalayak.

Berdasarkan model konseptual di atas pengaruh gatekeeper ke atas media dan secara tidak langsung turut mempengaruhi agenda media yang bakal ditonjolkan kepada khalayak. Agenda media menurut Teori Penentuan Agenda akan meresap dalam pemikiran khalayak dan seterusnya menjadi agenda publik. Seterusnya agenda politik ini yang berasaskan kepada kepentingan dan pendapat umum akan membentuk agenda polisi yang dibuat bukan berasaskan kepada agenda publik.

Oleh itu Teori Penentuan Agenda memfokuskan kepada kandungan media serta tanggapan dari kalangan khalayak. Penentuan agenda adalah model kesan media tentang bagaimana untuk berhadapan dengan masalah kandungan media. Teori ini menyatakan bahawa setiap masa atau ruang yang diperuntukan terhadap sesuatu isu perlu diukur dan pengukuran itu adalah kaitannya dengan jumlah perhatian pembaca atau menilai kepentingan sesuatu isu yang disiarkan.

2.4

KAJIAN LEPAS

Mengikut kajian tentang pengetahuan sikap dan nilai orang ramai terhadap rasuah dilakukan Socio Economic Research Unit (SERU) dalam tahun 1991 merumuskan bahawa
dua faktor utama berlaku rasuah ialah kerana perasaan tamak dan peluang. Hasil kajian mendapati sebanyak 80 peratus responden bersetuju bahawa ianya disebabkan perasaan tamak wang dan berbelanja melebihi pendapatan, 71 peratus responden pula bersetuju kerana tidak cukup diawasi atau diselia oleh pihak atasan. Manakala 70 peratus responden bersetuju bahawa faktor peraturan kerja yang tidak ketat dan memberi peluang perbuatan rasuah (Bahagian Pendidikan Masyarakat, 2000).

Satu kajian tentang peranan pentadbiran awam dalam menangani rasuah telah dijalankan oleh Stapenhurst dan Langseth (1997). Hasil kajian mendapati bukan mudah untuk mencari jalan penyelesaian atau model yang boleh digunakan untuk menangani masalah rasuah. Ini adalah disebabkan oleh keadaan sesebuah negara yang unik yang terdiri daripada sejarah, budaya, keadaan politik, sistem pentadbiran, pembangunan, pengalaman dan pengajaran yang boleh dipindah.

Dalam kajian itu juga menyatakan sebab kewujudan gejala rasuah yang semakin berleluasa. Di antara punca masalahnya ialah sumber rasuah itu sendiri adalah banyak dan kompleks. Masalah kemiskinan adalah tunjang utama kepada masalah ini tetapi ianya bukan satusatunya penyebab. Pemimpin yang korup adalah jelas menunjukkan punca kepada kemiskinan rakyatnya sendiri.

Kajian oleh akhbar The Star dalam tahun 1997 dan respondennya adalah terdiri dari masyarakat Cina. Hasil dari soalselidik yang dijalankan didapati 64 peratus responden pernah memberi rasuah. Manakala lebih dari 76 peratus responden percaya tiada tindakan akan diambil jika laporan berhubung rasuah dibuat dan lebih dari 50 peratus responden mengatakan tidak akan melaporkan kepada pihak berkuasa jika seseorang meminta rasuah dari mereka (Bahagian Pendidikan Masyarakat, 2000).

Menurut Bahagian Pendidikan Masyarakat, kajian yang dijalankan oleh sekumpulan mahasiswa Pusat Kajian Komunikasi, Universiti Sains Malaysia (USM) USM dalam tahun 1999 terhadap kakitangan awam beberapa buah jabatan kerajaan di Pulau Pinang menunjukkan bahawa 65 peratus responden tidak mengetahui bahawa rasuah adalah merupakan satu perlakuan menyogok dan menyuap. Manakala 68 peratus perbuatan jenayah. responden tidak mengetahui rasuah adalah

Hasil kajian ini mendapati tahap pengetahuan tentang konsep rasuah yang meliputi sogokan dan suapan, bentuk-bentuk hukuman dan perlindungan terhadap pemberi maklumat adalah rendah. Responden juga kurang mengetahui peranan dalam usaha untuk membenteras rasuah dan hanya bergantung kepada majikan semata-mata.

Manakala hasil kajian mendapati responden kurang mempraktikkan saluran yang disediakan untuk melaporkan rasuah kerana tiada pendedahan (Bahagian Pendidikan Masyarakat, 2000).

Kajian yang dibuat oleh Institut Integriti Malaysia menunjukkan terdapat penjawat awam yang tidak memahami pengertian rasuah itu sendiri. Kajian IIM pada tahun 2006 dan 2007 menggambarkan kebenaran kenyataan di atas. Mengambil kira nilai skor maksimum adalah 10, skor yang dicatatkan di bawah menunjukkan masih lagi ramai penjawat awam yang tidak memahami pengertian rasuah (Laporan Tekad 2008- Pelan Integriti Nasional Penilai dan Hala Tuju 2009: 31).

Jadual 2.8 Pemahaman Penjawat Awam Tentang Rasuah 2006-2007
Bil 1. 2. Perkara Menerima hadiah dari pelanggan adalah rasuah. Menggunakan wang pejabat bagi kegunaan sendiri adalah rasuah. 3. Terlibat dalam pemberian tender kepad ahli keluarga adalah rasuah. 4. Terlibat secara langsung dalam pelantikan ahli keluarga untuk mengisi jawatan kosong di jabatan adalah rasuah. 5. Mengemukakan tuntutan penginapan bagi tugas luar yang telah disediakan penginapan oleh penganjur adalah rasuah. Sumber : Institut Integriti Malaysia Zulkefle Abd. Hamid (2010) telah menjalankan satu kajian tentang motif informer bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dalam kajian itu beliau ingin mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong informer dan bentuk kerjasama yang sanggup diberikan kepada SPRM serta pengetahuan informer. 7.29 6.82 7.44 7.13 8.27 8.13 2006 8.44 7.51 2007 8.35 7.06

Pengkaji telah

menemubual lima orang informer atau responden yang sanggup

bekerjasama dengan SPRM. Hasil dari kajian itu beliau mendapati motif informer bekerjasama dengan SPRM adalah pelbagai. Motif afiliasi didapati sebagai salah satu daripada motif informer berkerjasama. Semua responden sanggup untuk memberi sokongan dan kerjasama untuk membanteras rasuah.

Dalam kajian ini pengkaji juga telah menilai sikap dan nilai responden dan mendapati kesemua responden bersetuju rasuah membolehkan urusan seharian dapat diselesaikan dengan mudah. Tahap pengetahuan informer atau responden terhadap kesalahan jenayah rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 tidak mencukupi.

Dalam Konvensyen Integriti Nasional 2007 yang dilangsungkan pada 9 September 2007, sebanyak 21 satu resolusi dihasilkan untuk penambahbaikan usaha pencegahan jenayah rasuah. Antaranya adalah menyediakan Pelan Strategik Media. Pelan ini akan memastikan (i) perlaksanaan urusan media yang sistematik dan menyeluruh, (ii) analisis media dibuat dari semasa ke semasa termasuk ke atas blog (iii) menjalinkan kerjasama erat dengan pihak media supaya mereka menjadi penghubung dalam menyampaikan mesej anti-rasuah dan integriti kepada masyarakat dan (iv) media perlu dididik supaya lebih bertanggungjawab dalam membuat laporan (Laporan Tekad 2008- Pelan Integriti Nasional Penilai dan Hala Tuju 2009: 22).

Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Stamm (dalam Syed Arabi Idid 1994: 11) tentang ucapan dasar Presiden Amerikan Syarikat oleh Carter dan Nixon mendapati bahawa adakalanya ucapan Presiden boleh dijadikan agenda dalam media dan kadangkala perkara yang dibangkit oleh media dijadikan sebagai bahan agenda dalam ucapan dasar Presiden.

Terdapat beberapa kajian lalu yang menunjukkan bahawa khalayak dipengaruhi oleh media, meskipun tidak ada persetujuan sebelumnya untuk saling pengaruhi. Satu kajian telah dijalankan di Ghana terhadap kesan media untuk mendedahkan khalayak dengan maklumat kesihatan tentang AIDS/HIV. Hasil kajian mendapat media merupakan jambatan di antara kerajaan dan masyarakat dalam usaha kerajaan menyampaikan maklumat dan kesedaran tentang kesihatan (Kwansah-Aidoo, 2001).

Dalam satu kajian mengenai liputan media ke atas kanak-kanak Palestin dengan menggunakan teori penentuan agenda, pengkaji telah menyelidik media-media NBC TV, BBC World Service, The Quardian, Al Jazeera, The New York Times, dan The Jerusalem Post. Kesemua media di atas adalah merupakan representasi dari kategori regional dan internasional. Hasil dari kajian ini menyakinkan asumsi bahawa kanakkanak Palestin memiliki sedikit sekali akses dan isu yang berhubungkait dengan mereka,

dan mereka juga jarang ditampilkan sebagai berita yang dominan dalam krisis di timur tengah (Nashat A.Aqtash, et. al. 2004).
Mohammad Abdul Nafi Azhari (2006) menjalankan kajian agenda akhbar mengenai pemaparan isu Ambalat oleh dua buah akhbar perdana pilihan di Indonesia. Sejumlah 122 kali edarannya telah diambil sebagai sampel kajian. Hasil kajian menunjukkan terdapat 163 kali pemaparan mengenai isu Ambalat dalam tempoh dua bulan kajian.

Hasil kajian menunjukkan akhbar Kompas memaparkan isu Ambalat lebih dari akhbar the Jakarta Post. Corak pemaparan pula mendapati 46.63 peratus orientasi positif, 36.81 peratus neutral dan 16.56 peratus orientasi negatif. Kesimpulan daripada kajian ini adalah corak pemaparan serta ruang lingkup akhbar setempat dapat mempengaruhi kepada penentuan agenda publik.

Abdul Rahman Shaik (2009) menjalankan kajian untuk mengenal pasti tema utama isu, meneliti aliran pola penonjolan isu dan artibut pemberitaan liputan berita dalam talian yang dipaparkan melalui laman web Malaysiakini dan Agendadaily semasa pilihanraya umum 2004. Pembinaan agenda media pendekatan priming daripada Teori Penentuan Agenda dijadikan perspektif teorikal kajian.

Pengkaji telah menggunakan kaedah kajian analisis kandungan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan mengambil 184 liputan berita politik dari kedua-dua laman web. Hasil kajian mendapati lima tema utama isu yang kerap ditonjolkan dalam paparan kedua-dua laman web adalah tema kemelut dalaman, propaganda, kewibawaan calon, kewibawaan Suruhanjaya Pilihan Raya dan salah laku. Dapatan kajian pola penonjolan isu menunjukkan wujud pembinaan agenda media priming oleh kedua-dua laman web semasa membuat liputan berita politik dan dapatan kajian mengukuhkan teori penentuan agenda.

Berdasarkan kajian lalu misalnya kajian oleh Ismail Sualman dan rakan-rakan (1999) mendapati terdapat hubungan di antara penentuan agenda dengan agenda publik dalam pilihanraya di Malaysia. Kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang positif di antara isu dengan kecenderungan berita, dan pemaparan isu samada isu nasional, tempatan atau antarabangsa. Kajian tersebut juga mendapati terdapat hubungan di antara pemaparan isu dengan personaliti dan juga imej gambar atau bahan.

Kajian oleh Ismail Sualman (2005), menunjukkan bahawa pemaparan isu dalam pilihan raya umum 2004 lebih bersifat neutral dan seimbang dan Perdana Menteri Dato‟ Seri Abdulah Ahmad Badawi dilihat dipaparkan secara positif dan mendapat imej yang baik.

Berdasarkan kajian-kajian lepas, kita dapat melihat hasil kajian yang dijalankan lebih ke arah perubahan sikap dan apakah tindakan susulan oleh masyarakat apabila media sering mengutarakan sesuatu isu kepada masyarakat. Penonjolan ini dilakukan secara konsisten dan secara terancang.

2.5.

TAKRIFAN KONSEP

Menurut Wimmer dan Dominick (1983: 41) (dalam Nor Zaliza binti Sarmiti 2003: 62) konsep diperlukan untuk merangkumkan sesuatu fenomena mahupun kejadian dalam penjelasan yang mudah difahami. Pengkaji akan memberikan beberapa konsep yang digunakan dalam pengkajian ini bagi membantu pembaca memahami dengan lebih mudah perjalanan dan pencarian jawapan kepada permasalahan sebenar kajian berita pencegahan rasuah.

2.5.1 Kekerapan berita Kekerapan berita bagi maksud kajian ini adalah jumlah berita tentang isu rasuah yang disiarkan di dalam dua buah akhbar yang dikaji. Bagi kajian ini setiap berita yang menyentuh isu rasuah akan diambil kira sebagai berita rasuah, tanpa mengambil sama ada panjang atau pendeknya laporan tersebut. 2.5.2 Saiz Berita Kepentingan sesuatu berita dapat diukur melalui saiz berita tersebut. Secara logik apabila berita itu bersaiz besar maka khalayak akan berfikir berita itu penting. Kajian ini akan mengambil kira keluasan yang diperuntukan oleh pihak akhbar untuk menyiarkan berita.

2.5.3 Letak berita Kategori ini menerangkan bagaimana berita tentang rasuah itu disiarkan atau diletakkan oleh pengarang berita. Meletakkan sesuatu berita secara tidak langsung akan menunjukkan kepentingan berita itu. Di dalam kajian ini letak berita tentang rasuah akan dilihat tempat letak seperti di muka hadapan, muka dalam, dalam ruang lidah

pengarang, berita luar negeri, ruang rencana, kartun atau pun komen surat pembaca dan lain-lain lagi.

2.5.4 Sumber berita Sumber berita bermaksud dari mana pihak akhbar mendapat berita yang disiarkan. Menurut Mohd Salleh Kassim (1985: 27) sumber berita merupakan suatu berita atau bahan berita itu diperolehi untuk diolah menjadi berita. Sumber maklumat ini

termasuklah dari orang perseorangan, kelompok masyarakat atau organisasi yang menyediakan berita tersebut.

2.5.5 Tema Berita Menurut Pan (1993: 120-141) mengemukakan bahawa tema merupakan suatu bayangan yang dikemukakan media hasil pengamatan wartawan terhadap sesuatu kes untuk menyokong andaian. Tema berita bermaksud ringkasan atau persoalan pokok sesuau berita. Tema adalah idea atau persoalan utama pada berita. Apabila sesuatu berita selesai dibaca, pembaca dapat mengenalpasti tema berita. Tema merupakan pengawal sesuatu berita. Dalam kajian ini tema diertikan sebagi idea pokok yang mengandungi suatu pengertian yang diungkapkan oleh wartawan untiuk menyampaikan mesej rasuah kepada pembaca.

2.5.6 Jenis berita Jenis berita merujuk kepada bagaimana berita tersebut ditulis untuk pembaca agar mereka mudah faham isi berita tersebut. Jenis-jenis berita boleh dibahagikan kepada berita biasa, laporan khas, berita rencana, berita komen, lidah pengarang, kartun, dan sebagainya.

2.5.7 Arah Tajuk Berita Tajuk berita adalah perkata-perkataan yang disusun dengan menggunakan huruf yang lebih besar dari huruf isi berita tersebut. Tajuk berita merupakan kata-kata awal yang boleh menarik perhatian pembaca. Dalam kajian tajuk berita rasuah seperti “Rasuah Seks

Dua ditahan” atau Menteri ditahan kerana rasuah” boleh menarik minat pembaca. Tajuk berita boleh untuk menarik perhatian pembaca. Dalam kajian arah tajuk berita dibahagikan kepada 4 iaitu positif, negatif, seimbang atau neutral.

2.5.8 Arah Berita Arah berita pula merupakan arah pemberitaan yang ditentukan oleh pemberita atau penulisnya. Pembaca akan membaca dan memahami berita itu. Dalam berita berkaitan rasuah akan dianalisis dengan membaca setiap perenggan. Dalam kajian arah berita menjurus kepada 4 iaitu positif, negatif, seimbang atau neutral.

2.6.

RUMUSAN

Dalam kajian ke atas akhbar Berita Harian dan The Star, Teori Penentuan Agenda akan dijadikan kerangka untuk melihat cara kedua-dua akhbar ini melaporkan berita tentang rasuah kepada pembaca agar berita itu dalam menarik perhatian khalayak. Berdasarkan kajian lepas membuktikan bahawa media perlu menjalankan peranannya terutama dalam hal berkaitan pemaparan berita dengan mengambil kira konsep tanggungjawab sosial.

Seterusnya bab ketiga akan membincangkan dan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam proses melaksanakan kajian ini.

BAB III

METODOLOGI

3.1

PENGENALAN

Bab ini menghuraikan kaedah analisis kandungan yang digunakan dan membincangkan persoalan kajian yang perlu mendapat jawapan serta cara menganalisis data, persampelan, kebolehpercayaan dan takrifan kendalian. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan Program Statiskal untuk Sains Sosial(SPSS).

3.2.

KAEDAH KAJIAN

Kaedah kajian ini adalah analisis kandungan. Analisis kandungan adalah analisis kuantitatif bersistematik kandungan komunikasi. Analisis kandungan digunakan untuk menentukan kehadiran. Analisis kandungan ialah satu teknik penyelidikan yang memberi tumpuan terhadap mesej.

Menurut Syed Arabi Idid (2002: 105) kaedah analisis kandungan membenarkan kajian dilakukan terhadap utusan atau mesej walaupun daripada apa jua media.

Mohd. Dhari Othman (1999: 36), pula menyatakan analisis isi kandungan bukan sahaja untuk mengkaji isi kandungan sesebuah akhbar, malah segala bahan komunikasi yang telah direkod seperti lukisan, lakaran, tulisan, buku, majalah, rakam audio, rakaman video, filem dan seumpamanya boleh dikaji.

Manakala Berelson (dalam Syed Arabi Idid 2002: 106) mentakrifkan analisis isi kandungan sebagai satu teknik untuk mengkaji komunikasi lahiriah yang dibuat secara objektif, sistematik dan kuantitatif. Komunikasi lahiriah bermaksud mesej yang tersurat, bukan yang tersirat.

Menurut Budd, Thorp dan Donohew (dalam Mohd . Dhari Othman 1999: 36) pula berpendapat bahawa analisis kandungan bahan komunikasi harus mencakupi perkaraperkara yang memberikan makna yang tersirat dalam sesuatu mesej. Untuk menjadikan analisis kandungan sebagai satu pendekatan penyelidikan yang saintifik, pengendaliannya ia harus dilakukan secara objektif. Objektif di sini bermaksud isi kandungan bahan-bahan yang dikaji itu perlu dikelaskan dalam kategori-kategori tertentu sebelum kajian dilakukan.

Sementara itu Stempel dan Westley (1981) menyatakan bahawa kajian kandungan adalah pembuatan kesimpulan dari pemerhatian terhadap satu-satu kandungan atau mesej. Manakala Weber (1985) pula mengertikan kajian kandungan sebagai satu kaedah penyelidikan yang menggunakan langkah-langkah tertentu untuk membuat kesimpulan daripada teks (Musa Abu Hassan dan Ezhar Taman 1999: 68).

Manakala Stemple dan Westley (1981) secara lebih khusus menggariskan empat perkara utama yang perlu diberi perhatian untuk menjalankan kajian kandungan iaitu i) pemilihan unit analisis; ii) pembentukan kategori; iii) pensampelan (sampling) kandungan; dan iv) kebolehanpercayaan (reliabity) koding.

Menurut Berger (2000: 174) teknik analisis kandungan ini amat berkesan untuk mendapatkan maklumat serta gambaran keadaan sebenar tentang tingkahlaku, sikap dan pandangan masyarakat. Teknik ini amat sesuai untuk membuat perbandingan mesej antara 2 media cetak seperti akhbar, novel berbeza, siaran radio serta rancangan televisyen yang berlainan.

Berelson (1971) berpendapat analisis isi kandungan adalah satu teknik penyelidikan untuk menganalisa kandungan sesuatu media secara objektif, sistematik dan kuantitif. Berdasarkan pendapat beliau, kaedah ini biasanya dilakukan untuk penjelasan maksud atau motif daripada penyampai atau pemberi maklumat seperti yang terdapat dalam isi kandungan komunikasi hasil daripada perhatian dan tingkahlaku pembaca serta pendengar.

Syed Arabi Idid (1999:93) pula menjelaskan analisis kandungan adalah satu kaedah yang popular. Sejarah analisis kandungan sebagai kaedah penyelidikan dapat diikuti semenjak kurun 20 walaupun ciri-cirinya dikatakan bermula pada tahun 1940-an.

Holsti (dalam Ramli Ibrahim 2006: 46) menjelaskan bahawa kaedah analisis kandungan digunakan untuk penyelidikan Sains Sosial dalam mengkaji segala kandungan komunikasi secara lisan dan juga tulisan. Selain itu, analisis isi kandungan adalah satu peringkat pemerosesan maklumat dalam pengubahsuaian bentuk kandungan komunikasi

melalui aplikasi pengkategorian yang objektif dan juga sistematik bagi data yang dapat diringkaskan dan dibandingkan.

Menurut Syed Arabi Idid (1999:96) bidang kajian yang menggunakan kaedah analisis kandungan ialah dalam pendekatan penentuan agenda. Melalui pendekatan ini, dua kaedah digunakan iaitu kaedah analisis kandungan dan tinjauan. Dan analisis kandungan digunakan untuk mengetahui berita yang disiarkan oleh akhbar.

3.3. UNIT ANALISIS

Menurut Mohd. Dhari Othman (1999: 37) dalam prosedur kajian analisis isi kandungan berbentuk saintifik dan salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah tentukan unit analisis. Unit analisis adalah asas kepada pengiraan untuk menentukan ciri-ciri isi kandungan yang sedang dikaji.

Courtright dan Bowers (dalam Musa Abu Hassan dan Ezhar Tamam 1999: 70) telah menjelaskan dua faktor penting yang perlu diambil kira dalam penentuan unit analisis dalam sesebuah kajian yang dijalankan. Dua faktor tersebut adalah :-

1. Unit analisis berkenaan mestilah menyeluruh dan mengandungi perkara-perkara yang hendak dikaji dan diselidik.

2. Unit berkenaan mestilah tidak luas sehingga sukar untuk diuruskan dengan berkesan.

Oleh yang demikian unit analisis yang telah ditentukan dalam kajian kandungan perlu diperjelaskan dengan lengkap dalam laporan supaya penyelidik-penyelidik lain akan memperolehi maklumat yang sewajarnya agar kajian tersebut dapat dilanjutkan atau diulang semula. Secara kesimpulan, unit analisis dalam sesuatu kajian kandungan merupakan elemen yang dijadikan punca data.

3.4.

PERSAMPELAN

Rosinah Abdullah (2003: 41) memetik Berelson (1974) dan Budd (1967) menyatakan bahawa pemilihan sampel yang kecil tetapi dipilih dengan teliti terhadap isi kandungan yang sesuai dapat menghasilkan keputusan yang benar dan tepat.

Kajian ini memilih dua buah akhbar berbahasa Melayu dan Inggeris iaitu Berita Harian dan The Star antara 1 Disember 2009 hingga 31 Januari 2010 sebagai sampel kajian ini. Semua berita tentang rasuah yang disiarkan dalam kedua-dua akhbar Berita Harian dan The Star dijadikan populasi dalam kajian ini.

Pemilihan populasi akhbar ini selama dua bulan adalah bersempena ulang tahun pertama penubuhan SPRM pada 1 Januari 2009. SPRM yang sebelumnya dikenali

sebagai BPR telah disusun semula dengan nama SPRM pada 1 Januari 2009. Dengan mengambil kira ulangtahun penubuhan SPRM, populasi yang ditetapkan ialah sebulan sebelum dan selepas ulangtahun penubuhan SPRM yang pertama.

Menurut Berelson (1974), pemilihan sampel yang kecil dipilih dengan teliti terhadap isi kandungan yang sesuai, boleh menghasilkan keputusan yang benar dan tepat. Oleh itu, kaedah persampelan bertujuan dengan mengguna rawak bersistematik telah digunakan untuk tujuan persampelan kajian ini.

Dalam kajian ini tarikh permulaan sampel yang dipilih adalah 1 haribulan Disember 2009. Selanjutnya ditetapkan pemilihan sampel berikutnya dibuat secara sistematik, iaitu setiap hari dari sampel pertama dan seterusnya. Oleh itu sampel diambil bermula 1 haribulan Disember 2009 hingga 31 Januari 2010. Populasi sampel adalah seperti di Jadual 3.1.

Jadual 3.1 Populasi Kajian Akhbar Disember 2009 Berita Harian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 The Star 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tarikh Januari 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3.5

HIPOTESIS KAJIAN

Andaian terdapat perbezaan di dalam hipotesis ini bukan pada laporan isu rasuah di antara akhbar Berita Harian dan The Star tetapi pada item-item di dalam setiap kategori.

Hipotesis 1 : Terdapat perbezaan dalam tema berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star.

Hipotesis 2 : Terdapat perbezaan jenis berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star

Hipotesis 3 : Terdapat perbezaan saiz berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star

Hipotesis 4 : Terdapat perbezaan sumber berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star. Hipotesis 5 : Terdapat perbezaan letak berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star.

Hipotesis 6 : Terdapat perbezaan arah tajuk berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star.

Hipotesis 7 : Terdapat perbezaan arah berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star

Dalam bab empat diperjelaskan dan dihuraikan ujian hipotesis.

3.6

TAKRIFAN KENDALIAN

Berita yang melibatkan isu rasuah di dalam dan luar negara yang disiarkan dalam akhbar The Star dan Berita Harian telah digunakan sebagai bahan kajian. Ini meliputi berita dalam bentuk berita umum, artikel, rencana, lidah pengarang, komen pembaca, gambar dan kartun. Borang kodan menjadi instrumen dalam analisis isi kandungan ini untuk tujuan mendapatkan data mengenai unit-unit analisis berasaskan penjelasan di bawah.

3.6.1 KEKERAPAN BERITA

Kategori kekerapan penyiaran berita yang melibatkan rasuah digunakan untuk mengetahui kekerapan berita rasuah dalam akhbar The Star dan Berita Harian. Setiap berita rasuah dipaparkan dalam kedua-dua akhbar akan dikodkan dengan mengambil kira kekerapan sepanjang tempoh kajian.

3.6.2 SUMBER BERITA

Semua berita yang disiarkan mesti mempunyai sumber. Oleh itu kategori sumber berita melihat punca kedua-dua akhbar memperolehi berita rasuah. Pada kebiasaanya, nama sumber berita disebut akan ditulis oleh pemberita dalam penulisannya.

Sekiranya terhadap lebih dari satu sumber, maka sumber akan dipilih berdasarkan sumber lebih diberikan keutamaan dan kelebihan dalam menyatakan isu rasuah dari berita tersebut. Jika berita tersebut tidak menyatakan sumber, maka akhbar yang menyiarkan akan dijadikan sumber. Kategori sumber dalam laporan akhbar ini adalah seperti berikut :-

a.

Perdana Menteri

Kategori ini meliputi semua berita yang menjadikan Perdana Menteri sebagai sumber berita.

b.

Menteri

Kategori ini meliputi semua berita yang menjadikan Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kabinet, Timbalan Menteri. Manakala bagi negeri pula ia meliputi Menteri Besar, Ketua Menteri, Timbalan Menteri Besar, Timbalan Ketua Menteri sebagai sumber berita.

c.

Ahli Parlimen/Pemimpim Parti Kerajaan

Ahli Parlimen Kerajaan adalah mereka yang menjadi ahli parlimen mewakili parti komponen Barisan Nasional (BN) dan Ahli Dewan Negara turut terlibat dalam kategori ini. d. Ahli Parlimen/Pemimpin Parti Pembangkang

Ahli Parlimen Pembangkang adalah mereka yang menjadi ahli parlimen mewakili parti komponen Pakatan Rakyat (PR) dan Ahli Dewan Negara turut terlibat dalam kategori ini.

e.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Sumber SPRM pula yang meliputi Ketua Pesuruhjaya SPRM, Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Pengarah Bahagian SPRM, Pengarah Negeri, Ketua Cawangan dan pegawai SPRM yang dijadikan sebagai sumber oleh akhbar. SPRM merupakan agensi penguatkuasa undang-undang yang dipertanggungjawab membanteras rasuah di Malaysia.

f.

Pegawai Kerajaan

Kategori Pegawai Kerajaan pula merangkumi semua Ketua dan Pegawai Kerajaan termasuk kerajaan persekutuan dan negeri seperti Ketua Setiausaha Negara, Ketua Polis Negara, Peguam Negara, Ketua Setiausaha Kementerian, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian, Setiausaha Kerajaan Negeri, Hakim Mahkamah serta pegawai awam lain yang menjadi sumber pihak akhbar.

g.

Pemimpin Masyarakat

Pemimpin Masyarakat adalah mereka yang menjadi pemimpin dalam mana-mana pertubuhan bukan kerajaan (NGO), mana-mana ketua dan ahli parti pemerintah, ketua dan ahli parti pembangkang, ketua kampung, pemimpin belia dan yang lain lagi yang menjadi sumber berita.

h.

Orang Awam

Kategori orang awam meliputi semua individu yang dijadikan sebagai sumber berita oleh akhbar yang dikaji seperti penduduk, pelajar, ahli mana-mana pertubuhan, dan lain-lain yang menjadi sumber berita.

i.

Sumber Asing

Kategori ini melibatkan semua berita rasuah yang didapati dari luar negara menerusi agensi berita asing seperti Associated Press(AP), Reuter, Agence France-Presse(AFP), United Press International (UPI) dan lain-lain yang menjadi sumber berita.

3.6.3 TEMA BERITA

Tema boleh didefinisikan sebagai idea atau persoalan utama yang bermain sepenuhnya dalam sesuatu berita yang diterbitkan. Mengenalpasti tema sesebuah berita boleh dilakukan selepas membacanya dengan penuh. Tema pokok yang terdapat dalam sesuatu berita akan menentukan tema utamanya. Dalam kajian ini, berita telah dikumpulkan ke dalam sub-tema tertentu. Antara sub-tema adalah seperti berikut :-

a.

Tema Operasi

Semua tindakan operasi yang dijalankan oleh pihak berkuasa seperti SPRM, PDRM dan lain-lain lagi terhadap pesalah rasuah dikategorikan di bawah tema operasi. Hal ini meliputi, aduan rasuah, siasatan, serbuan, tangkapan, rampasan, soal-siasat dan temubual saksi.

b.

Tema Mahkamah

Semua tindakan yang dijalankan yang melibatkan mahkamah seperti perintah tahanan reman, pendakwaan, perbicaraan, keputusan kes perbicaraan, rayuan di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan serta sebarang keputusan mahkamah.

c.

Tema Penerangan

Tema penerangan pula semua berita yang menceritakan maklumat tentang penjelasan, perancangan atau dasar-dasar baru yang ditentukan oleh kerajaan, SPRM, dan pihak bertanggungjawab.

d.

Tema Pencegahan

Berita mengenai program pencegahan rasuah seperti ceramah, seminar, kursus, program kemasyarakatan yang dijalankan oleh SPRM seperti gotong royong, projek anak angkat, latihan menembak dan komen yang diberikan oleh mana-mana orang.

3.6.4 JENIS BERITA

Jenis berita boleh didefinisikan sebagai kaedah berita dijelaskan, dibentuk dan ditulis sehingga menjadi sebuah berita yang tepat, padat dan mudah dibaca. Berita tersebut juga haruslah mudah difahami serta menarik minat pembaca. Penentuan jenis-jenis berita diputuskan selepas pembacaannya. Kategori jenis berita yang ada dalam kedua-dua akhbar yang dikaji dihuraikan seterusnya.

a.

Berita Semasa

Jenis berita semasa merupakan berita umum tentang rasuah yang terkini dilaporkan oleh akhbar. Sesuatu kejadian yang berlaku dan ia dilaporkan dengan kadar yang segera serta berita susulan dari berita semasa. Sebagai contoh penahanan seorang Menteri atas kesalahan rasuah.

b.

Lidah pengarang

Kategori ini merangkumi penulisan oleh editorial yang mengambarkan pandangan akhbar tentang isu rasuah. Ia lebih kepada buah fikiran, teguran, komen serta pandangan. Ia merupakan pendirian rasmi akhbar.

c.

Rencana

Semua penulisan dalam bentuk rencana biasa yang membincangkan serta membahaskan sesuatu isu dengan terperinci dikelompokkan di bawah kategori rencana. Berita rencana kebiasaannya memusatkan lebih jawapan kepada pertanyaan bagaimana dan mengapa.

d.

Kolumnis

Berita jenis ini pada kebiasaannya ditempatkan di ruangan khas untuk membenarkan penulis-penulis tertentu untuk menjelaskan dan membahaskan sesuatu isu mengikut pandangan serta pemikirannya sendiri. Nama penulis dinyatakan dan pada kebiasaannya ruangan yang disediakan ini adalah tetap.

e.

Surat Pembaca

Kategori ini meliputi semua bentuk penulisan sumbangan pembaca akhbar mengenai sesuatu isu. Pada umumnya, surat pembaca ini dipaparkan dalam ruangan khas yang disediakan bagi membenarkan orang ramai bukan sahaja untuk mengeluarkan buah fikiran mereka tentang sesuatu isu, malah ketidakpuasan mereka terhadap isu tersebut.

f.

Kartun

Terdapat juga berita yang disampaikan dalam bentuk lakaran, lukisan oleh para kartunis yang memasukkan kata-kata atau sebagai pembawa mesej berupa sindiran, kritikan dan nasihat yang bermotif untuk disampaikan kepada pembaca akhbar. Sebagai lakaran kartun Lat.

g.

Lain-lain

Mana-mana jenis berita yang tidak termasuk dalam kategori yang tersebut di letakan dalam kategori ini.

3.6.5 SAIZ BERITA

Setiap saiz berita yang disiarkan diukur ukuran fizikal berita dengan menggunakan lajur dan kolum. Kiraan kolum akan digunakan untuk mengukur setiap berita yang dipaparkan. Saiz berita tersebut diputuskan dengan mengira bilangan kolumnya dan dihimpunkan di bawah 3 kumpulan iaitu :-

a. b. c.

Kecil (1 hingga 2 kolum) Serderhana ( 3 hingga 4 kolum) Besar ( 5 ke atas)

3.6.6 LETAK BERITA

Kategori tersebut diwujudkan hasil pemerhatian kedudukan berita tertentu dalam akhbarakhbar yang dikaji. Kategori ini dipecahkan kepada ruangan seperti berikut :-

a.

Ruangan Muka Depan

Kategori ini meliputi semua berita penting yang dikelompokkan di muka depan keduadua akhbar yang dikaji. Pada kebiasaannya berita yang dianggap paling mustahak dipaparkan di muka depan dan berita tersebut mempunyai nilai berita yang tinggi.

b.

Ruangan Dalam Negeri

Kategori ini biasanya terdapat di ruang muka surat dua dan tiga akhbar ini. Ruang ini meliputi ruang berita tempatan yang disediakan oleh kedua-dua akhbar yang dikaji.

c.

Ruangan Rencana

Ruangan berita jenis rencana dan artikel yang membahaskan sesuatu isu secara detail. Ruangan ini boleh didapati pada kedua-dua akhbar yang dikaji dan ia dilihat sebagai ruangan yang penting dalam kandungan akhbar.

d.

Ruangan Luar Negara

Ruangan ini pula melibatkan semua berita yang melibatkan isu rasuah yang berlaku di luar negara atau berita antarabangsa. Kedua akhbar yang dikaji menyediakan ruangan luar negara.

e.

Ruangan Forum dan Surat Pembaca

Ruangan ini akan memuatkan pandangan atau komen pembaca tentang sesuatu isu. Dalam isu tentang rasuah, ruangan ini dilihat sebagai ruangan yang penting dalam akhbar kerana boleh menyampaikan pendirian dan mengeluarkan pendapat dan buah fikiran mereka.

f.

Ruangan Lidah pengarang

Kategori di atas, merangkumi pendapat serta pandangan pihak akhbar tentang sesuatu isu yang mustahak

3.6.7 ARAH TAJUK BERITA

Tajuk berita adalah kata-kata yang dirangkai dan disusun di bahagian awal setiap berita dengan menggunakan huruf yang lain dari teks berita tersebut. Tajuk berita dalam kajian ini dilihat dengan menonjolkan awal sesuatu berita yang adalah hubungkait dengan rasuah. Tajuk berita dalam menarik perhatian pembaca dan pembaca akan membuat andaian awal tentang berita tersebut. Tajuk arah berita di bahagikan kepada 4 iaitu tajuk arah positif, negatif, seimbang atau neutral.

a.

Tajuk Berita Positif

Merujuk kepada tajuk berita yang menonjolkan kebaikan kerajaan dan SPRM ke atas usaha

b.

Tajuk Berita Negatif

Merujuk kepada tajuk berita yang menonjolkan kelemahan kerajaan dan SPRM ke atas usaha pencegahan rasuah.

c.

Tajuk Berita Seimbang

Merujuk kepada tajuk berita yang membincangkan kedua-dua aspek kebaikan dan kelemahan tanpa menyebelahi mana-mana.

d.

Tajuk Berita Neutral

Tajuk berita mengenai rasuah tetapi tidak melibatkan SPRM dan tidak memihak kepada mana-mana pihak.

3.6.8 ARAH BERITA

Arah berita bermakna cara sesuatu berita itu ditulis oleh pemberita dan selepas membaca, pembaca dapat membuat kesimpulan hasil pembacaan. Konsep arah berita akan dikategorikan pada empat bentuk iaitu, positif, negatif, seimbang atau neutral.

Menurut Mohammad Abdul Nafi Azhari (2006) prosedur pengkategorian arah berita ini boleh dimudahkan dengan cara memahami intepretasi pemaparan daripada banyaknya jumlah kata sifat yang digunakan oleh pembaca. Apabila dalam pemaparannya terdapat lebih 50 peratus kata sifat yang sama ada cenderung positif, negatif, seimbang atau neutral maka ia akan dikategorikan mengikut kata sifat tersebut.

a.

Berita Positif

Merujuk kepada semua berita rasuah yang menonjolkan kebaikan, stabil dan aman. Kategori ini boleh ditentukan dengan membaca isi berita dan melihat sejauhmanakah berita itu menceritakan tentang kebaikan dan penyelesaian konflik.

b.

Berita Negatif

Merujuk kepada berita rasuah yang menonjolkan kelemahan SPRM dan kerajaan dalam usaha menangani gejala rasuah. Berita yang dilaporkan menimbulkan ketidakstabilan, menjatuhkan persepsi masyarakat ke atas SPRM dan kerajaan maka ia termasuk dalam kategori negatif.

c.

Berita Seimbang

Merujuk kepada berita yang membincangkan kedua-dua aspek kebaikan dan kelemahan tanpa menyebelahi mana-mana. Dalam kata lain, semua pihak mendapat layanan yang sama rata.

d.

Berita Neutral

Berita mengenai rasuah tetapi tidak melibatkan SPRM dan tidak memihak kepada manamana pihak. Berita yang dilaporkan tidak mempunyai arah positif atau negatif. Sebaliknya ia hanya bersifat ulasan atau laporan tanpa melibatkan sebarang kritikan. Contohnya berita rasuah dalam menghuraikan tentang kestabilan ekonomi dan keadilan.

3.7 TEKNIK MENGANALISIS DATA

Data dan maklumat yang diperolehi melalui jadual kod direkodkan dengan bantuan program komputer SPSS (Statiscal Package For Social Science). Data ini dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik diskriptif. Kaedah ini digunakan untuk melihat kekerapan serta peratusan sebagai alat ukuran untuk melihat keseringan, peratusan dan penyusunan data dalam bentuk jadual dan rajah bagi unit-unit analisis yang diselidik.

Kesemua akhbar yang menjadi bahan kajian dikumpulkan dengan bantuan Perpustakaan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya dan media bank SPRM.

3.8 KEBOLEHPERCAYAAN

Ujian kebolehpercayaan dilakukan untuk menguji sejauhmana alat boleh memberi jawapan sama pada bila-bila masa walaupun dalam keadaan yang berbeza.

Holsti (1969: 135) menyatakan kebolehpercayaan bagi kategori analisis isi kandungan bergantung kepada kemampunan pengkaji untuk membentuk kategori dengan teliti, jelas dan jurukod bersetuju bagaimana cara item ini dimasukkan ke dalam kategori.

Dalam kajian ini, kaedah yang digunakan adalah equivalent forms, iaitu untuk menguji kebolehpercayaan bagi kategori-kategori yang diwujudkan. Ujian awal ke atas akhbar Berita Harian dan The Star akan dilakukan oleh dua orang jurukod yang diberi penerangan yang lengkap tentang cara-cara melakukan koding dan memahami kategorikategori berita yang perlu dikod.

Menurut Mohd Dhari Othman (1999: 41) penerangan secukupnya mengenai kategori yang dianalisis perlu diberikan serentak kepada semua juru kod oleh pengkaji sendiri. Apa yang mustahak adalah juru kod faham tentang matlamat kajian itu.

Hasil dapatan analisis awal ini dibandingkan untuk mendapatkan nilai persetujuan antara mereka. Nilai persetujuan ini akan menjadi Coefficient of reliability. Menurut Holsti (1969) coefficient of reliability ditentukan dengan dengan formula berikut:-

Formula Holsti :

2M CR = ---------N1 +N2

Penerangan : CR M N1 N2 = Coefficient of reliability = bilangan kategori (coding) yang dipersetujui oleh dua juru kod = jumlah berita (coding) yang dilakukan oleh juru kod pertama = jumlah berita (coding) yang dilakukan oleh juru kod kedua

Bagi kajian ini untuk mengukur kebolehpercayaan, pengkaji telah menyediakan 20 item berita-berita rasuah yang dipilih secara rawak daripada sampel kajian untuk dianalisis jurukod. Pengkaji menyedia borang koding yang lengkap mengandungi pembahagian kategori.

Dapatan dari dua jurukod itu dibandingkan. Daripada 20 item berita rasuah yang digunakan, bilangan item berita yang dipersetujui oleh jurukod dalam kategori yang sama ialah 15 item.

Berdasarkan dapatan ini pengiraan mengikut formula Holsti dilakukan untuk mengetahui coefficient of reliability dan yang akan menentukan samada kajian ini layak dilakukan :

2xM CR = ---------N1 +N2

2 x 15 CR = ------------20 + 20

30 CR = ---------- = 0.75 40

Oleh itu, coefficient of reliability = 0.75

Dalam pengujian ini, jumlah coefficient of reliability ialah 0.75 dan kajian ini layak diteruskan mengikut pendapat Holsti (1969: 137) yang mana menyatakan bahawa arah 0.7 ke atas adalah ketepatan untuk ujian kebolehpercayaan antara beberapa juru kod adalah kebolehpercayaan yang tinggi. Dan kajian ini dapat diteruskan dan akan memperolehi hasil yang boleh diterima.

3.9 RUMUSAN

Hasil daripada dapatan kajian ini dihuraikan dalam bab seterusnya dengan membincangkan hasil kajian dan penemuan yang diperolehi di dalam kajian ini termasuk hasil ujian hipotesis.

BAB IV

HASIL KAJIAN

4.1

PENGENALAN

Bab ini membincangkan tentang sampel serta penemuan kajian berdasarkan paparan berita tentang rasuah di Malaysia dalam dua buah akhbar yang dikaji iaitu akhbar Berita Harian dan The Star. Kajian ini membincangkan dan menghuraikan tentang kekerapan berita rasuah, sumber berita yang digunakan, tema berita, jenis berita, saiz berita, letak berita, arah tajuk berita dan arah berita. Turut dibincangkan dalam bab ini adalah hasil ujian hipotesis.

Hasil kajian dikupas secara terperinci bersama jadual, graf serta tulisan secara naratif. Setiap kategori yang disebut dalam kajian ini akan dihuraikan secara perbezaan dan persamaannya.

4.2

KEKERAPAN BERITA RASUAH

Hasil kajian ke atas kekerapan menyiarkan berita rasuah oleh akhbar Berita Harian dan The Star bagi bulan Disember 2009 dan Januari 2010 mendapati sebanyak 240 berita tentang rasuah telah disiarkan oleh kedua-dua akhbar ini. Hasil analisis ke atas 240 berita

pula mendapati akhbar Berita Harian mempunyai kekerapan sebanyak 42.5 peratus atau 102 paparan berita rasuah dan The Star pula memaparkan sebanyak 57.5 peratus atau 138 berita, seperti yang dapat dilihat pada Jadual 4.1 :

Jadual 4.1 Kekerapan Berita Rasuah Dalam Akhbar JUMLAH BERITA RASUAH AKHBAR BERITA HARIAN THE STAR Jumlah k 102 138 240 % 42.5 57.5 100.0

102, 43% 138, 57%

Berita Harian

The Star

Rajah 4.1 Jumlah Berita Rasuah

Daripada hasil kajian jumlah taburan kekerapan berita mengikut bulan, akhbar Berita Harian menyiarkan sebanyak 43.1 peratus atau 44 berita rasuah dalam bulan Disember 2009 dan 56.1 peratus atau 58 berita rasuah dalam bulan Januari 2010.

Manakala akhbar The Star pula menyiarkan sebanyak 54.3 peratus atau 75 berita rasuah dalam bulan Disember 2009 dan 45.7 peratus (63) dalam bulan Januari 2010, seperti yang dapat dilihat pada Jadual 4.2:

Jadual 4.2 Kekerapan Berita Rasuah Dalam Akhbar Mengikut Bulan BULAN BERITA HARIAN k Disember 2009 Januari 2010 Jumlah 44 58 102 % 43.1 56.9 100.0 THE STAR k 75 63 138 % 54.3 45.7 100 JUMLAH k 119 121 240 % 49.58 50.41 100.0

80 70 60

Jumlah

50 40 30 20 10 0 Disember 09 Bulan Januari 10 Berita Harian The Star

Rajah 4.2 Kekerapan Berita Rasuah Mengikut Bulan

Melihat kepada taburan berita rasuah untuk dua bulan jelas menunjukkan akhbar The Star lebih banyak menyiarkan berita rasuah berbanding akhbar Berita Harian iaitu 15 peratus atau 36 berita.

4.3

SUMBER BERITA

Sumber berita merupakan elemen yang penting untuk sesebuah akhbar kerana ini dapat menentukan nilai berita tersebut. Sumber berita juga penting bagi seseorang pemberita dalam melaporkan atau menulis sesuatu isu dalam akhbar. Individu, pegawai kerajaan, organisasi atau kumpulan yang memberikan maklumat kepada pemberita atau akhbar merupakan sumber berita.

Dalam kajian ini sebanyak 9 sumber berita rasuah telah disenaraikan iaitu Perdana Menteri, Menteri, Pemimpin Kerajaan, Pemimpin Pembangkang, SPRM, Pegawai Kerajaan, Pemimpim Masyarakat, Orang Awam dan Sumber Asing. Pada Jadual 4.3 di bawah ini akan menjelaskan jumlah kekerapan sumber berita rasuah yang digunakan oleh akhbar.

Jadual 4.3 Perbandingan Sumber Berita Rasuah Dalam Akhbar AKHBAR SUMBER BERITA HARIAN THE STAR JUMLAH KESELURUHAN k Perdana Menteri Menteri Pemimpin Kerajaan Pemimpin Pembangkang SPRM Pegawai Kerajaan Pemimpin Masyarakat Orang Awam Sumber Asing Jumlah 2 11 6 6 35 20 13 7 2 102 % 2.0 10.8 5.9 5.9 34.3 19.6 12.7 6.9 2.0 100.0 k 2 6 11 14 39 25 15 26 0 138 % 1.4 4.3 8.0 10.1 28.3 18.1 10.9 18.8 0.0 100.0 k 4 17 17 20 74 45 28 33 2 240 % 1.7 7.1 7.1 8.3 30.8 18.8 11.7 13.8 0.8 100.0

40

Sumber_Berita
30

20

Perdana Menteri Menteri Pemimpin Kerajaan Pemimpin Pembangkang SPRM Pegawai Kerajaan Pemimpin Masyarakat Orang Awam Sumber Asing

Jumlah

10

0

Berita Harian Akhbar

The Star

Rajah 4.3 Perbandingan Sumber Berita Rasuah Dalam Akhbar

Daripada keseluruhan data yang diperolehi, mendapati sumber berita yang kerap digunakan oleh kedua-dua akhbar adalah sumber SPRM iaitu sebanyak 30.8 peratus atau 74 berita dalam dua bulan yang dikaji. Berkaitan dengan sumber SPRM, Berita Harian menyiarkan sebanyak 34.3 peratus atau 35 berita. The Star pula menggunakan sumber ini sebanyak 28.3 peratus atau 39 berita. Dengan mengambil kira kekerapan berita dalam kedua-dua akhbar dapat dijelaskan akhbar The Star lebih 5.4 peratus dari akhbar Berita Harian dalam menggunakan sumber SPRM.

Sumber kedua terbanyak digunakan oleh kedua-dua akhbar adalah sumber pegawai kerajaan iaitu 18.8 peratus atau 45 berita. Akhbar The Star menggunakan sumber pegawai kerajaan sebanyak 18.1 peratus atau 25 berita berbanding Berita Harian menggunakan 19.6 peratus atau 20 berita.

Seterusnya sumber ketiga adalah orang awam dan diikuti pemimpin masyarakat. Jumlah keseluruhan sumber orang awam adalah 13.8 peratus atau 33 berita yang mana akhbar The Star menggunakan 18.8 peratus atau 26 berita berbanding Berita Harian hanya 6.9 peratus atau 7 berita sahaja.

Penggunaan sumber pemimpin masyarakat dalam kedua-dua akhbar ini adalah sebanyak 11.7 peratus atau 28 berita. Akhbar The Star menggunakan sumber ini sebanyak 10.9 peratus atau 15 berita dan Berita Harian sebanyak 12.7 peratus atau 13 berita.

Urutan kelima adalah sumber pemimpin pembangkang dimana sebanyak 8.3 peratus atau 20 berita dari keseluruhan jumlah sumber berita. Akhbar The Star

menggunakan 10.1 peratus atau 14 berita, manakala Berita Harian hanya menggunakan sumber ini sebanyak 5.9 peratus atau 6 berita sahaja.

Penggunaan sumber pemimpin kerajaan dan menteri masing-masing adalah sebanyak 7.1 peratus atau 17 berita dari keseluruhan sumber berita. Hasil kajian

mendapati Berita Harian lebih banyak menggunakan sumber Menteri berbanding The Star. Akhbar Berita Harian menggunakan 10.8 peratus atau 11 berita dan The Star pula menggunakan 4.3 peratus atau 6 berita sebagi sumber menteri.

Jumlah keseluruhan pemberitaan isu rasuah menggunakan sumber Perdana Menteri adalah hanya 1.7 peratus atau 4 berita. Berita Harian menggunakan sumber ini sebanyak 2.0 peratus atau 2 berita dan The Star sebanyak 1.4 peratus atau 2 berita.

Urutan terakhir dari sembilan sumber adalah sumber asing atau media asing. Secara keseluruhan sumber media asing adalah 0.8 peratus atau 2 berita. Kedua-dua sumber asing ini digunakan oleh akhbar Berita Harian.

4.4.

TEMA BERITA

Tema berita adalah persoalan pokok yang mengawal berita dan ia merupakan merupakan makna yang menyeluruh dari kandungan isi cerita. Secara keseluruhannya kajian ini menggunakan 4 tema utama iaitu (1) Tema Operasi, (2) Tema Mahkamah, (3) Tema Penerangan dan (4) Tema Pencegahan. Hasil analisis tema berita kedua-dua akhbar adalah seperti di Jadual 4.4.

Jadual 4.4 Perbandingan Tema Berita Rasuah Dalam Akhbar AKHBAR BERITA HARIAN TEMA k Tema Operasi Tema Mahkamah Tema Penerangan Tema Pencegahan Jumlah 37 24 37 4 102 % 36.3 23.5 36.3 3.9 100.0 k 46 29 63 0 138 % 33.3 21.0 45.7 0.0 100.0 THE STAR JUMLAH KESELURUHAN k 83 53 100 4 240 % 34.6 22.1 41.7 1.7 100.0

60

Tema_Berita

Tema Operasi Tema Mahkamah Tema Penerangan Tema Pencegahan

Jumlah

40

20

0 Berita Harian The Star

Akhbar

Rajah 4.4 Perbandingan Tema Berita Rasuah Dalam Akhbar

Jadual 4.4. menunjukkan tema penerangan mendapati liputan yang paling tinggi iaitu 41.7 peratus atau 100 berita. Tema berita operasi merupakan kedua tertinggi dengan 34.6 peratus atau 83 berita, diikuti tema mahkamah sebanyak 22.1 peratus atau 53 berita dan urutan terakhir adalah tema pencegahan sebanyak 1.7 peratus atau 4 berita.

Jumlah keseluruhan tema penerangan akhbar The Star adalah 45.7 peratus atau 63 berita dan Berita Harian adalah sebanyak 36.3 peratus atau 37 berita. Tema Operasi

adalah sebanyak 36.3 peratus atau 37 berita bagi akhbar Berita Harian dan 33.3 peratus atau 46 berita dalam akhbar The Star.

Manakala bagi tema mahkamah pula akhbar Berita Harian meliputi 23.5 peratus atau 24 berita dan akhbar The Star sebayak 21.0 peratus atau 29 berita. Berita rasuah berkaitan pencegahan atau tema pencegahan bagi akhbar Berita Harian adalah 3.9 peratus atau 4 berita dan tiada sebarang berita tema pencegahan di dalam akhbar The Star.

4.5

JENIS BERITA

Kajian perbandingan jenis berita rasuah yang dipaparkan di dalam akhbar Berita Harian dan The Star adalah seperti di Jadual 4.5. Dalam kajian jenis berita dibahagikan kepada 8 jenis iaitu (1) Berita Semasa, (2) Lidah Pengarang, (3) Rencana, (4) Kolumnis, (5) Sudut Pembaca, (6) Kartun dan (7) lain-lain.

Jadual 4.5: Perbandingan Jenis Berita Rasuah Dalam Akhbar AKHBAR BERITA HARIAN JENIS BERITA k Berita Semasa Lidah Pengarang Rencana Kolumnis Sudut Pembaca Kartun 86 4 9 3 0 0 % 84.3 3.9 8.8 2.9 .0 .0 k 105 6 8 1 18 0 % 76.1 4.3 5.8 0.7 13.0 .0 THE STAR JUMLAH KESELURUHAN k 191 10 17 4 18 0 % 79.6 4.2 7.1 1.7 7.5 .0

Lain-lain Jumlah

0 102

.0 100.0

0 138

.0 100.0

0 240

.0 100.0

120

100

Jenis_Berita

80

Jumlah

Berita Semasa Lidah Pengarang Rencana Kolumnis Surat Pembaca

60

40

20

0

Berita Harian Akhbar

The Star

Rajah 4.5 Perbandingan Jenis Berita Rasuah Dalam Akhbar

Jumlah jenis "berita semasa“ adalah sebanyak 79.6 peratus atau 191 berita daripada keseluruhan 240 berita. Jika dilihat pada Jadual 4.5, berita semasa dalam akhbar Berita Harian adalah 84.3 peratus atau 86 berita dan The Star sebanyak 76.1 peratus atau

105 berita. Berita kedua tertinggi adalah jenis sudut pembaca iaitu 7.5 peratus atau 18 berita dimana akhbar The Star memaparkan berita jenis sudut pembaca keseluruhan sebanyak 13.0 atau 18 berita dan tiada berita jenis sudut pembaca dalam akhbar Berita Harian dalam tempoh kajian. Berita jenis rencana mendapat tempat ketiga dengan peratusan 7.1 peratus atau 17 berita dengan akhbar Berita harian sebanyak 8.8 peratus atau 9 berita dan The Star sebanyak 5.8 peratus atau 8 berita.

Hasil kajian ke atas berita jenis lidah pengarang mendapati sebanyak 4.2 peratus atau 10 berita dalam kedua-dua akhbar yang dikaji. Akhbar The Star memaparkan 4.3 peratus atau 6 berita dan Berita Harian sebanyak 3.9 peratus atau 4 berita dari keseluruhan 240 berita.

Berita jenis berita kolumnis pula didapati ada sebanyak 1.7 peratus atau 4 berita dari jumlah keluruhan 240 berita. Berita Harian didapati menyiarkan berita jenis ini sebanyak 2.9 peratus atau 3 berita, sedangkan The Star memaparkan jenis berita ini sebanyak 0.7 peratus atau 1 berita sahaja.

Berita jenis kartun dan lain-lain mendapati tiada sebarang berita jenis ini dipaparkan oleh kedua-dua akhbar ini.

Analisis ke atas jenis berita mendapati berita semasa mendapat tempat di keduadua akhbar. Ini adalah kerana berita semasa mengenai rasuah sering menjadi tumpuan pembaca dan menarik minat pembaca untuk mengetahui berita tersebut lebih mendalam.

4.6

SAIZ BERITA

Kajian perbandingan saiz berita rasuah yang dipaparkan di dalam akhbar Berita Harian dan The Star adalah seperti di Jadual 4.6. Dalam kajian saiz berita dibahagikan kepada 3 jenis iaitu (1) kecil, (2) serderhana, (3) besar.

Jadual 4.6 Perbandingan Saiz Berita Rasuah Dalam Akhbar AKHBAR BERITA HARIAN SAIZ BERITA k Kecil (1 - 2 kolum) Sederhana (3 - 4 kolum) Besar (5 dan lebih ) Jumlah 57 30 15 102 % 55.9 29.4 14.7 100.0 k 53 62 23 138 % 38.4 44.9 16.7 100.0 THE STAR JUMLAH KESELURUHAN k 110 92 38 240 % 45.8 38.3 15.8 100.0

60

Saiz_Berita Kecil Sederhana Besar

Jumlah

40

20

0 Berita Harian The Star

Akhbar

Rajah 4.6 Perbandingan Saiz Berita Rasuah Dalam Akhbar

Kajian mendapati saiz berita rasuah yang disiarkan lebih bersaiz kecil (1-2 kolum) melebih dari dua saiz yang lain. Berita rasuah saiz kecil adalah sebanyak 45.8 peratus atau 110 berita daripada keseluruhan berita iaitu 240. Berita saiz sederhana (3-4 kolum) sebanyak 38.3 peratus atau 92 berita dan saiz besar pula 15.8 peratus atau 38 berita.

Perbandingan dengan kedua-dua berita pula mendapati bagi berita bersaiz kecil, tiada perbezaan yang ketara. Akhbar Berita Harian menggunakan saiz kecil sebanyak 55.9 peratus atau 57 berita daripada 110 berita dan The Star menggunakan sebanyak 38.4

peratus atau 53 berita daripada 110 berita. Berita Harian mempunyai tingkat peratus yang lebih tinggi berbanding The Star.

Perbandingan dengan berita bersaiz sederhana dan besar mendapati, terdapat perbezaan yang ketara. Bagi berita saiz sederhana, akhbar Berita Harian menggunakan saiz ini sebanyak 29.4 peratus atau 30 berita sementara The Star menggunakan 44.9 peratus atau 62 berita daripada 92 berita saiz sederhana. Berita saiz besar pula mendapati akhbar Berita Harian menggunakan saiz ini sebanyak 14.7 peratus atau 15 berita dan The Star 16.7 peratus atau 23 berita daripada keseluruhan 38 berita saiz besar.

Pada keseluruhan mendapati akhbar The Star mempunyai tingkat peratus yang lebih tinggi berbanding Berita Harian dalam memaparkan berita rasuah bersaiz sederhana dan besar.

4.7

LETAK BERITA

Kajian perbandingan letak berita rasuah yang dipaparkan di dalam akhbar Berita Harian dan The Star adalah seperti di Jadual 4.7. Orang yang menentukan tempat letak berita sebuah berita adalah editor. Muka depan merupakan ruangan berita yang mempunyai nilai yang tinggi kerana dapat menarik perhatian pembaca. Dalam kajian ini letak berita dibahagikan kepada 6 jenis iaitu (1) ruangan muka depan, (2) Ruangan Dalam Negeri, (3) Ruangan Rencana, (4) Ruangan Luar Negara, (5) Ruangan Forum dan Sudut Pembaca dan (6) Ruang Lidah Pengarang.

Jadual 4.7 Perbandingan Letak Berita Rasuah Dalam Akhbar AKHBAR BERITA HARIAN LETAK BERITA k Ruangan Muka Depan Ruangan Dalam Negeri Ruangan Rencana Ruangan Luar Negara Ruangan Forum dan Sudut Pembaca Ruang Lidah Pengarang Jumlah 2 102 2.0 100.0 2 138 1.4 100.0 4 240 1.7 100.0 11 77 9 2 1 % 10.8 75.5 8.8 2.0 1.0 k 6 103 8 0 19 % 4.3 74.6 5.8 .0 13.8 THE STAR JUMLAH KESELURUHAN k 17 180 17 2 20 % 7.1 75.0 7.1 .8 8.3

120

100

Letak_Berita Ruangan Muka Depan Ruangan Dalam Negeri Ruangan Rencana Ruangan Luar Negara Ruangan Forum dan Sudat Pembaca Ruang Lidah Pengarang

80

Jumlah

60

40

20

0

Berita Harian Akhbar

The Star

Rajah 4.7 Perbandingan Letak Berita Rasuah Dalam Akhbar

Ruangan dalam negeri merupakan ruangan yang paling banyak digunakan keduadua akhbar dalam tempoh kajian ini, di mana 75 peratus atau 180 berita disiarkan di ruangan ini. Ruangan forum dan sudut pembaca adalah urutan kedua dengan 8.3 peratus atau 20 berita dan diikuti dengan berita di ruangan muka depan dan ruang rencana dengan masing-masing sebanyak 7.1 peratus atau 17 berita. Seterusnya ruangan lidah pengarang pula memaparkan 17 peratus atau 4 berita dan ruangan luar negara memaparkan 0.8 peratus atau 2 berita dalam ruangan ini.

Perbandingan ke atas letak berita di antara kedua-dua akhbar mendapati akhbar The Star memaparkan 103 berita atau 74.6 peratus dan Berita Harian sebanyak 77 berita atau 77.5 peratus di ruangan dalam negeri. Berita di ruangan muka depan mendapati akhbar Berita Harian memaparkan 10.8 peratus atau 11 berita sedangkan The Star sebanyak 4.3 peratus atau 6 berita. Akhbar Berita Harian lebih banyak memberikan ruang di halaman muka depan berbanding The Star.

Ruangan forum dan sudut pembaca turut mendapat tempat dengan 13.8 peratus atau 19 berita oleh The Star dan Berita Harian memaparkan 1.0 peratus atau 1 berita. Ini jelas terdapat perbezaan yang ketara dalam ruangan forum dan sudut pembaca. Bagi berita rencana, akhbar The Star memaparkan 5.8 peratus atau 8 berita dan Berita Harian sebanyak 8.8 peratus atau 9 berita.

Berita di ruangan lidah pengarang yang menyatakan pendirian akhbar dalam sesuatu isu mendapat akhbar The Star memaparkan 1.4 peratus atau 2 berita dan Berita Harian 2.0 peratus atau 2 berita. Akhir sekali berita di ruangan luar negara hanya terdapat 2 berita atau 2.0 peratus di akhbar Berita Harian.

4.8

ARAH TAJUK BERITA

Kajian perbandingan arah tajuk berita rasuah yang dipaparkan di dalam akhbar Berita Harian dan The Star adalah seperti di Jadual 4.8. Arah tajuk berita di lihat dari empat aspek iaitu (1) arah positif, (2) arah negatif, (3) arah seimbang dan (4) arah neutral.

Jadual 4.8

Perbandingan Arah Tajuk Berita Rasuah Dalam Akhbar AKHBAR BERITA HARIAN THE STAR JUMLAH KESELURUHAN k 60 9 1 32 102 % 58.8 8.8 1.0 31.4 100.0 k 63 23 7 45 138 % 45.7 16.7 5.1 32.6 100.0 k 123 32 8 77 240 % 51.2 13.3 3.3 32.1 100.0

ARAH TAJUK BERITA Tajuk Positif Tajuk Negatif Tajuk Seimbang Tajuk Neutral Jumlah

60

Arah_Tajuk_Berita

Tajuk Positif Tajuk Negatif Tajuk Seimbang Tajuk Neutral
Jumlah
40

20

0

Berita Harian Akhbar

The Star

Rajah 4.8 Perbandingan Arah Tajuk Berita Rasuah Dalam Akhbar

Jadual 4.8 di atas menjelaskan arah tajuk berita berkenaan tajuk berita rasuah yang dipaparkan oleh kedua-dua akhbar yang dikaji. Hasil kajian mendapati arah tajuk berita positif mengatasi arah-arah yang lain dengan 51.2 peratus atau 123 berita daripada keseluruhan 240 berita. Arah tajuk neutral mendapat tempat kedua dengan 32.1 peratus atau 77 berita, ketiga arah tajuk negatif dengan 13.3 peratus atau 32 berita dan arah tajuk seimbang sebanyak 3.3 peratus atau 8 berita.

Bagi arah tajuk berita positif, mendapati akhbar Berita Harian mengatasi The Star dengan 58.8 peratus atau 60 berita berbanding The Star 45.7 peratus atau 63 berita.

Manakala arah tajuk berita neutral pula akhbar The Star mengatasi akhbar Berita Harian dengan 32.6 peratus atau 45 berita berbanding Berita Harian 31.4 peratus atau 32 berita.

Arah tajuk berita negatif mendapati akhbar The Star mengatasi Berita Harian dengan 16.7 peratus atau 23 berita berbanding Berita Harian 8.8 peratus atau 9 berita. Arah tajuk berita seimbang mendapati akhbar The Star memaparkan 5.1 peratus atau 7 berita dan Berita Harian sebanyak 1.0 peratus atau 1 berita.

Mengikut kajian keseluruhan arah tajuk berita mendapati akhbar The Star kurang ke arah tajuk positif berbanding Berita Harian. Jadual 4.8a, b, c, dan d adalah contoh arah tajuk berita yang diperolehi dari sampel kajian:

Jadual 4.8a Contoh Dua Tajuk Berita Arah Positif dalam Akhbar Berita Harian dan The Star Akhbar/Tarikh/ Muka Surat Berita Harian, Sindiket palsu projek Pusat – SPRM tahan tujuh 01/12/09, m.s 1& 6 orang seleweng peruntukan. The Star, 11/12/09, GM among trio charged with RM380m CBT – m.s 12 Phang and two others plead not guilty in PKFZ scandal case. Tajuk Berita Arah Tajuk Berita Arah Positif

Arah Positif

Jadual 4.8b Contoh Dua Tajuk Berita Arah Negatif dalam Akhbar Berita Harian dan The Star Akhbar/Tarikh/ Muka Surat Berita Harian, Ahmad Said undur – Mohon berhenti lima bulan 05/12/09, m.s 1& 2 awal. The Star, 11/12/09, MACC chief quits – Ahmad Said resigns five m.s 12 months before retirement date. Tajuk Berita Arah Tajuk Berita Arah Negatif Arah Negatif

Jadual 4.8c Contoh Dua Tajuk Berita Arah Seimbang dalam Akhbar Berita Harian dan The Star Akhbar/Tarikh/ Muka Surat Berita Harian, 18/12/09, m.s 40 Hijrah minda pupuk budaya hidup telus, elak rasuah. Tajuk Berita Arah Tajuk Berita Arah Seimbang Arah Seimbang

The Star, 04/12/09, MACC officer: I follow all directives. m.s 27

Jadual 4.8d Contoh Dua Tajuk Berita Arah Neutral dalam Akhbar Berita Harian dan The Star Akhbar/Tarikh/ Muka Surat Berita Harian, 30/01/10, m.s 6 The Star, 3/12/09, m.s 30 Badan bebas siasat ahli politik. Tajuk Berita Arah Tajuk Berita Arah Neutral Arah Neutral

Lodge report with MACC, Hilmi tells Pakatan reps.

4.9

ARAH BERITA

Kajian perbandingan arah berita rasuah yang dipaparkan di dalam akhbar Berita Harian dan The Star adalah seperti di Jadual 4.13. Arah berita di lihat dari empat aspek iatu (1) arah positif, (2) arah negatif, (3) arah seimbang dan (4) arah neutral dengan mengambil kira isi kandungan 240 berita rasuah yang dianalisis.

Jadual 4.9 Perbandingan Arah Berita Rasuah Dalam Akhbar AKHBAR BERITA HARIAN ARAH BERITA k Arah Positif Arah Negatif Arah Seimbang Arah Neutral Jumlah 57 6 30 9 102 % 55.9 5.9 29.4 8.8 100.0 k 56 15 65 2 138 % 40.6 10.9 47.1 1.4 100.0 THE STAR JUMLAH KESELURUHAN k 113 21 95 11 240 % 47.1 8.8 39.6 4.6 100.0

60

Arah_Berita

Arah Positif Arah Negatif Arah Seimbang Arah Neutral

Jumlah

40

20

0

Berita Harian Akhbar

The Star

Rajah 4.9 Perbandingan Arah Berita Rasuah Dalam Akhbar

Mengikut data hasil kajian analisis kandungan pada arah berita dalam Jadual 4.9 mendapati bahawa pemaparan berita positif melebihi arah berita lain dengan 47.1 peratus atau 113 berita. Berita arah seimbang didapati sebanyak 39.6 peratus atau 95 berita, arah negatif sebanyak 8.8 peratus atau 21 berita dan akhir sekali berita arah neutral sebanyak 4.6 peratus atau 11 berita.

Perbandingan data yang diperolehi dengan kedua-dua akhbar mendapat arah berita positif tiada banyak beza. Berita Harian memaparkan 55.9 peratus atau 57 berita berbanding 40.6 peratus atau 56 berita. Perbezaan di antara kedua-dua akhbar adalah hanya 0.7 peratus sahaja dari keseluruhan 240 berita.

Berita arah seimbang mendapati akhbar The Star memaparkan 47.1 peratus atau 65 berita sementara Berita harian dengan 29.4 peratus atau 30 berita. Tahap perbezaan dalam arah berita seimbang mendapat akhbar The Star melebihi Berita Harian dengan 14.6 peratus.

Berita negatif merupakan berita yang tidak digemari oleh SPRM kerana ini boleh menjejaskan imej SPRM dan mengubah persepsi pembaca atau meninggalkan persepsi negatif terhadap SPRM. Kajian mendapati The Star memaparkan 10.9 peratus atau 21 berita negatif dan Berita Harian sebanyak 5.9 peratus atau 6 berita negatif. Akhir sekali berita arah neutral didapati akhbar Berita Harian memaparkan 8.8 peratus atau 9 berita dan The Star memaparkan 1.4 peratus atau 2 berita.

Arah berita di akhbar sangat mempengaruhi kesan daripada pendedahan maklumat bagi pembaca, kerana ia boleh membentuk persepsi. Dalam jadual 4.9a, b, c, dan d diperturunkan beberapa contoh arah berita yang terdapat dalam sampel kajian :

Jadual 4.9a Contoh Dua Arah Berita Positif dalam Akhbar Berita Harian dan The Star Akhbar/Tarikh/ Muka Surat Berita Harian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 01/12/09, m.s 1& 6 mengesan sindiket memalsukan tuntutan projek Kerajaan Persekutuan. The Star, 21/01/10 m.s 3 Thirty-four people were arrested around the country for allegedly receiving bribes and sexual favours in matters relating to sand-mining in major swoop by the MACC. Kandungan Berita Arah Berita Arah Positif

Arah Positif

Jadual 4.9b Contoh Dua Arah Berita Negatif dalam Akhbar Berita Harian dan The Star Akhbar/Tarikh/ Muka Surat Berita Harian, Difahamkan, Ahmad Said menghadapi tekanan, 05/12/09, m.s 1& 2 terutama daripada pembangkang yang mendesaknya melepaskan jawatan berikutan laporan indeks rasuah global Transparency International tahun ini yang meletakkan Malaysia di tangga ke-56 berbanding tempat ke-47 tahun lalu. The Star, 20/01/10, MACC‟s insult of handicapped people is petty, m.s 44 disgraceful & unacceptable. We demand apology. Kandungan Berita Arah Tajuk Berita Arah Negatif

Arah Negatif

Jadual 4.9c Contoh Dua Arah Berita Seimbang dalam Akhbar Berita Harian dan The Star Akhbar/Tarikh/ Muka Surat Berita Harian, 07/12/09, m.s 12 Pemuda Gerakan Kedah menyarankan Suruhanjaya Pencegahan rasuah Malaysia (SPRM) mengumumkan hasil siasatan kes yang tidak sesuai untuk didakwa di mahkamah bagi mengelak timbul sebarang spekulasi. Kandungan Berita Arah Tajuk Berita Arah Seimbang

The Star, 20/01/10, I accept the appology by the MACC in good grace m.s 14 and the matter should be left at that.

Arah Seimbang

Jadual 4.9d Contoh Dua Arah Berita Neutral dalam Akhbar Berita Harian dan The Star Akhbar/Tarikh/ Muka Surat Berita Harian, 15/12/09, m.s 11 Ahli Karyawan yang hadir bersetuju untuk membawa perkara ini kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk tindakan selanjutnya dalam masa terdekat ini. Corruption undermine good governance, fundamentally destroys the integrity of the organization Kandungan Berita Arah Tajuk Berita Arah Neutral

The Star, 27/01/10 m.s N40

Arah Neutral

4.10

UJIAN HIPOTESIS

Pengkaji dalam bahagian ini akan menghuraikan hasil ujian hipotesis yang telah diuji. Sebanyak tujuh hipotesis telah diuji dalam kajian. Ujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan kaedah peratusan dan juga ujian khi ganda atau Chi-Square.

Ujian ini adalah untuk melihat sama ada dapatan kajian memunculkan hubungan yang signifikan atau sebaliknya. Sebelum ujian Chi-Square ini dijalankan pengkaji telah menetapkan tahap nilai alpha atau kuasa statistik penyelidikan, 0.05 yang mana ia merupakan angka yang sesuai dengan standard yang sering diterima pakai oleh kebanyakan pengkaji.

4.10.1 Hipotesis 1

Terdapat perbezaan dalam tema berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star.

Bagi mengkaji dan menguji hipotesis perbezaan tema berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star, ujian Ujian Chi-Square telah digunakan. Berdasarkan keputusan, nilai p ialah .073 (rujuk kepada pearson chi square) adalah lebih besar dari nilai alpha 0.05 (significant level), iaitu 0.073 > 0.05 maka tema berita rasuah kedua-dua akhbar adalah tiada perbezaan. Hasil ujian tersebut boleh didapati dalam Jadual 4.10.

Jadual 4.10 Hasil Ujian Statistik Perbezaan Tema Berita Rasuah Nilai Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Assosiation N of Valid Cases 6.964 8.413 .143 240 Df 3 3 1 Asymp. Sig (2-sided .073 .038 .705

a. 2 cell (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.70

Berdasarkan dapatan ini maka hipotesis mengatakan terdapat perbezaan tema berita rasuah di Malaysia dalam akhbar Berita Harian dan The Star adalah di tolak.

4.10.2 Hipotesis 2 Terdapat perbezaan jenis berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star Bagi menguji hipotesis perbezaan jenis berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star, Ujian Chi-Square telah digunakan. Hasil ujian tersebut boleh didapati dalam Jadual 4.11 Berdasarkan keputusan, nilai p ialah 0.003(rujuk kepada pearson chi square) adalah lebih kecil dari nilai alpha 0.05 (significant level), iaitu 0.003 < 0.05 maka terdapat perbezaan dalam jenis berita rasuah kedua-dua akhbar.

Jadual 4.11 Hasil Ujian Statistik Perbezaan Jenis Berita Rasuah Nilai Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Assosiation N of Valid Cases a. 3 cell (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.70 16.316 22.934 6.686 Df 4 4 1 Asymp. Sig (2-sided .003 .000 .010

Keputusan ini dapat merumuskan hipotesis yang mengatakan terdapat perbezaan di dalam jenis berita kedua-dua akhbar diterima. 4.10.3. Hipotesis 3 Terdapat perbezaan saiz berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star Bagi mengkaji dan menguji hipotesis perbezaan saiz berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star, Ujian Chi- Square telah digunakan. Berdasarkan keputusan, nilai p ialah .021(rujuk kepada pearson chi square) adalah lebih kecil dari nilai alpha 0.05 (significant level), iaitu 0.021 < 0.05 maka saiz berita rasuah kedua-dua akhbar terdapat perbezaan. Jadual 4.12 menjelaskan ujian chi-Square tersebut.

Jadual 4.12 Hasil Ujian Statistik Perbezaan Saiz Berita Rasuah Nilai Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Assosiation N of Valid Cases 7.734 7.788 4.190 240 Df 2 2 1 Asymp. Sig (2-sided .021 .020 .041

a. 0 cell (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.15

Maka hipotesis 3 yang mengatakan terdapat perbezaan di dalam saiz berita akhbar Berita Harian dan The Star diterima .

4.10.4 Hipotesis 4

Terdapat perbezaan sumber berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star.

Hipotesis perbezaan sumber berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star, diuji dengan Ujian Chi Square. Hasil ujian tersebut boleh didapati dalam Jadual 4.13. Berdasarkan keputusan, nilai p ialah .060(rujuk kepada pearson chi square) adalah lebih besar dari nilai alpha 0.05 (significant level), iaitu 0.060 > 0.05 maka tiada

perbezaan dalam sumber berita rasuah yang digunakan oleh kedua-dua akhbar.

Maka hipotesis 4 yang mengatakan terdapat perbezaan sumber berita rasuah di Malaysia dalam akhbar Berita Harian dan The Star adalah ditolak.

Jadual 4.13 Hasil Ujian Statistik Perbezaan Sumber Berita Rasuah Nilai Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Assosiation N of Valid Cases 14.931 16.187 2.361 240 Df 8 8 1 Asymp. Sig (2-sided 0.60 0.40 .124

a. 4 cell (22.2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .85

4.10.5 Hipotesis 5

Terdapat perbezaan arah tajuk berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star.

Hipotesis perbezaan arah tajuk berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star, diuji dengan Ujian Chi-Square. Berdasarkan keputusan, nilai p ialah 0.053(rujuk kepada pearson ch- square) adalah lebih besar dari nilai alpha 0.05 (significant level), iaitu 0.053 > 0.05 maka arak tajuk berita rasuah kedua-dua akhbar adalah tiada perbezaan. Hasil Ujian Chi-Square yang lengkap ditunjukkan dalam rumusan analisis seperti di Jadual 4.14.

Jadual 4.14 Hasil Ujian Statistik Perbezaan Arah Tajuk Berita Rasuah Nilai Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Assosiation N of Valid Cases 7.665 8.257 1.262 240 Df 3 3 1 Asymp. Sig (2-sided .053 .041 .261

a. 2 cell (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.40

Maka hipotesis 5 yang mengatakan terdapat perbezaan di dalam arah tajuk berita rasuah kedua-dua akhbar ditolak.

4.10.6 Hipotesis 6

Terdapat perbezaan arah berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star.

Bagi mengkaji dan menguji hipotesis perbezaan arah berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star, sekali lagi ujian Chi-Square telah digunakan. Berdasarkan keputusan, nilai p ialah 0.001(rujuk kepada pearson chi- square) adalah lebih kecil dari nilai alpha 0.05 (significant level), iaitu 0.001 < 0.05 maka arah berita rasuah kedua-dua akhbar terdapat perbezaan. Rumusan terperinci adalah seperti di Jadual 4.15.

Jadual 4.15 Hasil Ujian Statistik Perbezaan Arah Berita Rasuah Nilai Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Assosiation N of Valid Cases 16.179 16.595 1.852 240 Df 3 3 1 Asymp. Sig (2-sided .001 .001 .174

a. 1 cell (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.68

Oleh itu hipotesis 6 yang mengatakan terdapat perbezaan di dalam arah berita rasuah kedua-dua akhbar diterima.

4.10.7 Hipotesis 7

Terdapat perbezaan letak berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star.

Ujian hipotesis ketujuh atau terakhir adalah untuk melihat samada terdapat perbezaan letak berita rasuah dalam akhbar Berita Harian dan The Star. Ujian ChiSquare telah digunakan untk mendapat dapatan seperti di Jadual 4.16. Berdasarkan keputusan, nilai p ialah 0.002 (rujuk kepada pearson chi square) adalah lebih kecil dari nilai alpha 0.05 (significant level), iaitu 0.002 < 0.05, maka letak berita rasuah keduadua akhbar terdapat perbezaan.

Jadual 4.16 Hasil Ujian Statistik Perbezaan Letak Berita Rasuah Nilai Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Assosiation N of Valid Cases 18.501 22.458 6.930 240 Df 5 5 1 Asymp. Sig (2-sided .002 .000 .008

a. 4 cell (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .85

Maka hipotesis 7 yang mengatakan terdapat perbezaan di dalam letak berita kedua-dua akhbar diterima.

4.11

KESIMPULAN

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mendapatkan gambaran ke atas corak penyiaran berita rasuah dalam dua buah akhbar arus perdana iaitu Berita Harian dan The Star. Kedua-dua akhbar mempunyai cara tersendiri dalam melaporkan berita rasuah kepada masyarakat.

Dalam kajian ini sebanyak 240 berita rasuah yang disiarkan oleh akhbar Berita Harian dan The Star telah dikaji mengikut kategori yang ditetapkan iaitu, tema berita, jenis berita, sumber berita, saiz berita, letak berita, arah tajuk berita dan arah berita. Analisis ke atas data mendapati terdapat kategori yang mempunyai perbezaan.

Dalam menguji hipotesis pula sebanyak 7 hipotesis telah diuji dengan menggunakan kaedah ujian Chi-Square dan mendapati 4 hipotesis yang mengatakan terdapat perbezaan diterima manakala 3 hipotesis ditolak.

Hasil ujian hipotesis mendapati tidak terdapat perbezaan dalam tema beita, sumber berita dan arah tajuk berita di antara kedua-dua akhbar tetapi terdapat perbezaan dalam jenis berita, saiz berita, arah berita dan letak berita.

BAB V

KESIMPULAN, PERBINCANGAN, DAN PENUTUP

5.1

PENGENALAN

Bahagian ini membincangkan rumusan dapatan-dapatan kajian yang dinyatakan dalam Bab IV. Ia diikuti dengan perbincangan tentang dapatan kajian dan penjelasan mengenai implikasi kajian terhadap berita rasuah yang disiarkan oleh akhbar Berita Harian dan The Star. Beberapa cadangan untuk kajian selanjutnya juga dikemukakan dalam bab ini

Tujuan kajian penyelidikan ini adalah untuk memperlihatkan cara kedua-dua akhbar, iaitu akhbar Berita Harian dan The Star membuat laporan tentang berita rasuah di Malaysia. Kajian ini dibuat dengan mengambil sampel selama dua bulan iaitu bulan Disember 2009 dan Januari 2010 iaitu sempena satu tahun penubuhan SPRM. Pemilihan sampel dilakukan secara sistematik.

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah analisis isi kandungan keduadua akhbar selama 2 bulan. Sebanyak 7 kategori telah dipilih untuk dikaji, iaitu tema berita, jenis berita, sumber berita, saiz berita, letak berita, arah tajuk berita dan arah berita akan dihuraikan secara ringkas dalam bab ini. Selain itu, bahagian ini menyenaraikan batasan kajian, implikasi, cadangan dan penutup.

5.2

KESIMPULAN

Media cetak, adalah suatu industri yang memikul tanggungjawab dalam menyebar berita, menganalisis keadaan dan membentuk pendapat publik bagi memperjuangkan kebajikan masyarakat, aspirasi dan citra serta cita-cita negara dan juga meningkatkan taraf ekonomi (Faridah Ibrahim 1995: 270).

Dalam membentuk pendapat tentang isu-isu rasuah, media massa khususnya akhbar di Malaysia masih memikul tanggungjawab tersebut sebagai tanggungjawab sosial mereka. Dapatan dari kajian juga mendapat kedua-dua akhbar yang dikaji telah menyiarkan berita rasuah sebanyak 240 kali dalam tempoh 62 hari dengan anggaran sebanyak 4 berita sehari.

Dalam kajian akhbar Berita Harian dan The Star tidak lari atau keluar dari landasan daripada menyampaikan dasar kerajaan, iaitu menyebarkan maklumat tentang keburukan amalan rasuah kepada masyarakat. maklumat Media massa bukan sahaja

dipertanggunjawabkan

menyalurkan

tetapi

mereka

juga

berperanan

menyampaikan dasar-dasar kerajaan dan pembanterasan rasuah merupakan agenda atau dasar kerajaan Malaysia.

Samsudin A. Rahim (1998: 69) menyatakan media telah banyak membantu kerajaan dalam membentuk identiti budaya nasional. Terdapat banyak contoh bagaimana kerajaan menggunakan media massa untuk menyebarkan dasar-dasar kerajaan, sebagai contoh kempen Tak Nak Merokok, Kempen Menghayati Satu Malaysia, Kempen Penggunaan Bahasa Kebangsaan dan lain-lain lagi.

5.2.1 Kekerapan Berita

Sebanyak 240 buah berita rasuah telah disiarkan oleh kedua-dua akhbar Berita Harian dan The Star. Dari jumlah tersebut nyata akhbar The Star mempunyai kekerapan sebanyak 138 berita dan Berita Harian sebanyak 102 untuk dua bulan yang dikaji. Walau pun kekerapan berita rasuah dalam Berita Harian kurang dari The Star, ini tidak bermaksud Berita Harian tidak serius dalam penyebaran isu rasuah kepada masyarakat.

Purata jumlah berita rasuah yang disiarkan dalam dua bulan adalah sebanyak 4 berita rasuah. Akhbar The Star telah secara purata penyiarakan 2.3 berita dan Berita Harian sebanyak 1.7 berita rasuah dalam tempoh dua bulan yang dikaji.

Angka purata ini tidak boleh diambil kira secara muktamad kerana setiap media mempunyai cara tersendiri memaparkan sesuatu isu. Walau pun berita rasuah kurang tetapi faktor seperti letak berita rasuah, tajuk berita rasuah juga harus dilihat untuk mengukur keberkesanannya mesej yang disampaikan.

5.2.2 Sumber Berita

Media massa sering ingin menggunakan sumber yang mempunyai kredibiliti, ini adalah kerana pembaca akan menilai berita tersebut berdasarkan sumber berita tersebut. Menurut Faridah dan Mohd Rajib (2000: 487), wartawan dilatih untuk mencari, menulis dan menyiarkan maklumat yang sahih, tepat, benar, lengkap dan bermutu.

Maklumat yang disalurkan oleh wartawan terlebih dahulu perlu melalui proses penyuntingan dan saringan oleh pihak penyunting dan pengarang untuk menjamin ketepatan dan mutu sebelum ianya disalurkan kepada khalayak ramai.

Menurut Faridah dan Mohd Rajib (2000:491) lagi, wartawan yang tidak menggunakan sumber samalah seperti askar yang pergi ke medan perang tanpa senjata ataupun nelayan yang turun ke laut tanpa jala atau pukat. Ini jelas menunjukkan betapa penting sumber sesebuah berita.

Dalam kajian ini akhbar Berita Harian dan The Star

banyak menggunakan

sumber SPRM untuk memaparkan berita rasuah. Sumber SPRM merupakan sumber rasmi yang berkredibiliti tinggi atau dikenali sebagai sumber yang berautoriti dan sahih. Sebanyak 35 berita rasuah akhbar Berita Harian menggunakan sumber SPRM manakala 39 berita rasuah akhbar The Star menggunakan sumber SPRM .

Selain sumber SPRM kedua-dua akhbar turut menggunakan sumber pegawai kerajaan sebagai sumber berita kedua utama mereka. Sumber berita ini juga mempunyai kredibiliti. Sumber pegawai kerajaan juga mempunyai nilai berita yang tinggi kerana masyarakat tahu pegawai kerajaan tidak boleh memberikan kenyataan akhbar sewenangwenang. Apabila sesuatu kenyataan media dibuat oleh pegawai kerajaan, maka ia sudah tinggi nilai kesahihannya

Hasil uji hipotesis juga mendapati tiada perbezaan dalam penggunaan sumber oleh kedua akhbar ini. Ini selaras dengan menggunakan sumber yang dapat memberi maklumat sahih. Berita rasuah tidak boleh dilaporkan sewenang-wenang kerana ini akan memberikan kesan yang negatif kepada organisasi akhbar dan juga mereka yang dikaitkan dalam berita, jika maklumat yang dilaporkan tidak sahih.

5.2.3 Tema Berita

Dalam kajian ini 4 tema telah ditetapkan iaitu tema operasi, tema mahkamah, tema penerangan dan tema pencegahan. Tema pencegahan telah mendapat kekerapan yang terbanyak dalam penyebaran berita rasuah dalam kedua-dua akhbar yang dikaji. Manakala tema operasi yang meliputi, berita tentang tangkapan, serbuan, siasatan urutan kedua. Ini adalah kerana berita tema operasi merupakan berita terkini atau isu semasa. Pembaca atau masyarakat amat minat untuk mengetahui siapa yang ditangkap atau disiasat. Berita tema operasi juga boleh memberi kesan yang tinggi dikalangan pembaca dan berupaya mengubah persepsi pembaca terhadap Kerajaan dan SPRM. Perasaan takut akan terjadi pada mereka juga boleh timbul dikalangan pengamal rasuah dan ia boleh menjurus kepada mengelakkan amalan rasuah.

5.2.4. Jenis Berita

Kajian jenis berita telah dijalankan ke atas akhbar Berita Harian dan The Star. Sebanyak tujuh jenis berita telah dijadikan sebagai unit kajian iaitu Berita Semasa, Lidah Pengarang, Rencana, Kolumnis, Sudut Pembaca, Kartun dan lain-lain.

Sebanyak 79.6 peratus bersamaan dengan 191 berita dari keseluruhan 240 berita adalah berita jenis semasa. Ini jelas menunjukan media cuba memberikan masyarakat atau pembaca berita rasuah yang terkini kerana ia diminati pembaca. Masyarakat hari menjadi semakin rakus mencari maklumat. Oleh itu media massa harus menyediakan maklumat terkini kepada mereka. Dalam kajian ini berita rasuah yang mempunyai nilai berita dan akhbar memberikan keutamaan dengan meletakkan 79.6 peratus berita rasuah jenis semasa.

5.2.5

Saiz Berita

Dalam kajian ini 3 jenis saiz iaitu kecil, serderhana, besar ditetapkan. Kajian mendapati saiz berita rasuah yang disiarkan lebih bersaiz kecil (1-2 kolum) melebih dari dua saiz yang lain. Berita rasuah bersaiz besar mempunyai nilai yang tinggi dan ia dapat menarik minat pembaca. Kedua-dua akhbar banyak menggunakan berita saiz sederhana dan besar iaitu melebih 50 peratus. Ini boleh dirumuskan bahawa kedua-dua akhbar memberikan kepentingan ke atas berita rasuah.

Dalam menentukan saiz berita, peranan editor tidak dapat dinafikan. Jika sesuatu berita mempunyai nilai dan diperolehi dari sumber yang tinggi kredibiliti, maka editor berita akan mempertimbangkan saiz berita yang besar. Walau bagaimanapun masalah ruang akhbar yang terhad adakala menyebabkan editor membuat keputusan sebaliknya.

5.2.6 Letak Berita

Halaman letak berita akan ditentukan oleh editor. Editor mempunyai kuasa dalam bilik berita. Beliau akan menentukan penempatan sesuatu berita. Beliau akan menentukan perkara ini dengan mengambil kira keadaan semasa. Beliau akan menilai setiap berita dan akan membuat keputusan untuk menempatkan sesuatu berita. Berita ditentukan dengan mengambil kira kepentingan isu berita tersebut.

Dalam kajian ini mendapati ruang dalam negeri merupakan pilihan utama keduadua editor akhbar ini. Ruang dalam negeri mencapai 75 peratus atau 180 berita. Di samping itu ruang forum dan sudut pembaca mendapat urutan kedua dan ini secara tidak langsung membukti akhbar telah menentukan agenda untuk difikirkan oleh pembaca.

Editor akan menentukan tempat letak berita. Beliau akan menentukan letak berita berdasarkan nilai berita tersebut serta agenda media tersebut. McCombs dan Shaw yang memperkenalkan Teori Agenda Setting (dalam Umi Khattab 1999b:297), menyatakan kepentingan topik atau isu dalam media massa akan mempengaruhi minit publik terhadap topik tersebut.

Media boleh memilih dan mengutamakan isu-isu dan topik-topik dengan cara meletakkan berita di halaman yang boleh menarik minat pembaca. Dalam kajian keduadua akhbar telah memilih ruangan dalam negeri dan ruangan ini adalah antara ruangan yang menjadi pilihan pembaca.

Uji hipotesis juga mendapati kedua-dua akhbar mempunyai perbezaan dalam meletakkan berita dalam tempoh kajian. Ini adalah kerana setiap akhbar mempunyai cara tersendiri menentukan letak berita.

5.2.7 Arah Tajuk Berita

Kajian ini mendapat tajuk arah berita di akhbar Berita Harian dan The Star adalah sebanyak 51.2 peratus atau 123 berita ke arah positif. Apabila seseorang membaca arah tajuk berita rasuah yang ke arah positif, maka ia secara tidak langsung akan membentuk sikap positif ke atas SPRM dan kerajaan sebelum membaca isi kandungan berita tersebut. Jika diambil kira arah tajuk berita seimbang dan neutral iaitu 3.3 peratus dan 32.1 peratus yang mana kedua-dua arah tajuk berita tidak membawa kesan negatif ke atas Kerajaan dan SPRM, maka jumlah ketiga-tiga arah tajuk berita boleh disimpulkan sebanyak 82.5 peratus tajuk arah berita sepanjang tempoh kajian adalah positif.

5.2.8 Arah Berita

Kajian ini juga dapat melihat akhbar Berita Harian dan The Star memberikan arah berita yang positif. Arah berita positif akan membawa kebaikan kepada negara kerana ia akan membantu pendapat positif ke atas negara dan SPRM. Hasil kajian mendapati arah berita positif mengatasi arah-arah yang lain dengan 47.1 peratus atau 113 berita daripada keseluruhan 240 berita. Jika diambil kira peratusan arah berita seimbang dan neutral iaitu 39.6 peratus dan 4.6 peratus maka boleh dirumuskan bahawa sebanyak 91.3 peratus arah berita sepanjang tempoh kajian adalah positif.

Ini menjelaskan akhbar Berita Harian dan The Star, menyokong dan menonjolkan agenda Kerajaan iaitu membanteras rasuah. Menurut Samsudin (2003:72) dalam Teori Agenda Setting, media massa dianggap mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pemikiran khalayak dengan menentukan “agenda” terhadap perkara yang akan dibincangkan dan difikirkan.

Dengan mengambil kira pandangan ini akhbar Berita Harian dan The Star telah mempaparkan berita rasuah arah positif yang mana ia selaras dengan hasrat kerajaan untuk membanteras rasuah dan ia juga selaras dengan tanggungjawab sosial akhbar.

5.3

PERBINCANGAN

Menurut Faridah Ibrahim (1995: 270) menyatakan media cetak, adalah suatu industri yang memikul tanggungjawab dalam menyebar berita, menganalisis keadaan dan membentuk pendapat publik bagi memperjuangkan kebajikan masyarakat, aspirasi dan citra serta cita-cita negara dan juga meningkatkan taraf ekonomi.

Dalam membentuk pendapat tentang isu-isu rasuah, media massa khusus akhbar di Malaysia masih memikul tanggunjawab tersebut sebagai tanggungjawab sosial mereka. Media massa menyedarkan masyarakat bahawa rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara runtuh. Pendedahan kes-kes rasuah di halaman muka depan dan jenis berita semasa boleh membentuk sikap membenci rasuah di kalangan pembaca tanpa mengira umur.

Di Malaysia masyarakat

memberikan perhatian yang amat serius terhadap

sebarang isu rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa oleh mana-mana pihak samada di sektor awam atau swasta. Sehubungan dengan laporan berita rasuah haruslah ke arah mendidik dan membentuk sikap benci pada rasuah.

Menurut Samsudin (2003: 72) setiap media massa mempunyai kuasa untuk mengubah fikiran masyarakat dengan menentukan agenda terhadap perkara yang akan dibincangkan dan difikirkan.

Penentuan agenda adalah salah satu pendekatan yang dikemukakan oleh Cohen pada tahun 1963. Agenda boleh ditakrifkan sebagai isu atau berita yang menjadi keutamaan sama ada pada organisasi iaitu media atau SPRM, atau pada masyarakat. Penentuan agenda biasanya dikaitkan dengan media khususnya akhbar. Secara ringkas mereka berpendapat bahawa agenda yang ditentukan oleh media akan mempengaruhi pendapat publik.

Beger (1998) menyatakan bahawa media dapat mempengaruhi pendapat umum dengan cara menarik perhatian khalayak kepada isu-isu tertentu dan mengabaikan isu-isu lain. Khalayak seterusnya boleh menilai samada sesuatu isu penting atau tidak berasaskan kepada bagaimana media meletakkan nilai kepentingannya seperti yang dilaporkan oleh media.

Oleh itu teori penentuan agenda memfokuskan kepada kandungan media seperti sumber berita, jenis berita, saiz berita, letak berita, arah berita dan tajuk berita yang akan membentuk tanggapan di dalam kalangan khalayak.

Penentuan agenda adalah antara model kesan media tentang bagaimana untuk berhadapan dengan masalah kandungan media. Dengan menyatakan bahawa setiap masa atau ruang yang diperuntukan terhadap sesuatu isu perlu diukur dan pengukuran itu ada kaitannya dengan jumlah perhatian pembaca atau menilai kepentingan sesuatu isu yang disiarkan.

Pihak akhbar akan menentukan agenda ini dengan mengambil kira kepentingan isu tersebut dan akhbar juga harus pastikan bahawa isu tersebut benar-benar diperlukan oleh masyarakat untuk difikirkan. Akhbar juga harus melihat sama ada isu tersebut mampu memberikan impak sosial sama ada baik atau buruk.

Walau pun gejala rasuah di negara ini masih diperingkat terkawal tetapi setiap laporan berita rasuah masih diberikan perhatian serius oleh masyarakat. Ini adalah kerana media massa telah menentukan agenda kepada masyarakat untuk difikirkan. Dengan itu boleh dikatakan bahawa laporan berita rasuah di Malaysia adalah bertujuan untuk memberikan kesan kesedaran yang meluas kepada masyarakat.

Berdasarkan kajian ini editor mempunyai peranan yang besar dalam menentukan sama ada sesuatu berita itu perlu disiarkan atau tidak. Editor memainkan peranan yang penting dalam menentukan saiz berita, letak berita, jenis berita dan arah berita. Editor merupakan pengampang (gatekeeper) seperti mana dinyatakan dalam teori penentuan agenda. Dalam hubungan ini editor kedua-dua akhbar telah meletakkan berita tentang isu rasuah sebagai berita penting di halaman depan atau pun halaman nasional.

5.4

IMPLIKASI KAJIAN

Kajian ini menunjukkan bahawa setiap akhbar mempunyai cara tersendri dalam menyiarkan berita rasuah di Malaysia. Terdapat akhbar yang agresif dalam menyiarkan berita rasuah. Ini boleh dilihat dengan kekerapan, jenis dan letak berita rasuah dalam sesebuah akhbar.

Dapatan kajian ini patut dijadikan panduan dan ingatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyiarkan berita rasuah supaya berita rasuah dan usaha pencegahan rasuah diberikan keutamaan dan menjadi agenda nasional.

5.4.1 Implikasi terhadap peranan media

Peranan

media

massa

dalam

menyebarkan

berita

rasuah

adalah

merupakan

tanggungjawab sosial media massa kepada negara. Dalam kajian ini, pengkaji mendapati akhbar Berita Harian dan The Star telah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam menyalurkan dan membawa berita rasuah kepada masyarakat dengan baik.

Cara berita rasuah dilaporkan serta sumber berita rasuah yang digunakan iaitu sumber SPRM dan pegawai kerajaan menunjukkan kedua-dua akhbar ini ingin memastikan berita yang disiarkan sahih dan mempunyai kredibiliti.

5.4.2 Implikasi terhadap metodologi

Berita rasuah di dua buah akhbar yang dikaji dengan menggunakan tujuh kategori yang dipilih. Ketujuh-tujuh kategori yang ditetapkan merupakan elemen penting dalam sesebuah berita yang disiarkan oleh akhbar. Kaedah analisis isi kandungan telah

digunakan bagi mengkaji kekerapan dan melihat perbandingan kategori yang dikaji dengan akhbar Berita Harian dan The Star.

Untuk memantapkan kajian ini, pengkaji boleh menggunakan kaedah temubual dengan editor akhbar Berita Harian dan The Star yang dikaji. Dapatan temubual dapat membantu pengkaji melihat sejauh mana pandangan dan komitmen editor akhbar dalam menentukan kepentingan berita rasuah bagi akhbar mereka.

5.4.3 Implikasi terhadap SPRM

Berdasarkan kajian ini SPRM selaku agensi yang dipertangungjawab untuk mencegah rasuah di Malaysia, boleh melihat bagaimana berita rasuah dilaporkan oleh akhbar Berita Harian dan The Star. SPRM juga boleh mengadakan perbincangan dengan editor berita untuk menentukan agenda akhbar selari dengan agenda SPRM iaitu menghapuskan rasuah dan mendidik masyarakat untuk membenci rasuah.

SPRM melalui Bahagian Komunikasi Korporat harus menjalinkan hubungan yang erat dengan editor akhbar bagi memastikan berita pencegahan rasuah terus mendapat perhatian dan diberikan ruang dalam akhbar-akhbar di Malaysia. Tanpa kerjasama para editor berita pencegahan rasuah sukar mendapat ruang di akhbar-akhbar. Jika perkara ini tidak diberi perhatian, maka usaha pencegahan rasuah melalui media massa akan gagal.

5.5

BATASAN KAJIAN

Kajian ini hanya mengkaji dua buah akhbar arus perdana sahaja, sedangkan terdapat banyak akhbar arus perdana di Malaysia. Tempoh masa kajian juga hanya mengambil kira dua bulan iaitu penubuhan SPRM. sebulan sebelum dan selepas sempena satu tahun ulang tahun

Oleh itu pengkaji tidak dapat menganalisis berita rasuah di luar tempoh yang ditetapkan. Pengkaji juga hanya menetapkan tujuh kategori iaitu tema berita, jenis berita, sumber berita, saiz berita, letak berita, arah tajuk berita dan arah berita sahaja. Ini secara tidak langsung telah membataskan pengkaji dari membuat analisis ke atas unit-unit lain.

5.6

CADANGAN

Rasuah jika tidak dibanteras, akan merosakkan negara. Negara akan dipandang rendah oleh negara lain. Pelabur luar negara tidak akan memilih Malaysia sebagai tempat untuk melabur dan ia secara tidak langsung akan mejejaskan sumber ekonomi negara.

Berikut dikemukakan beberapa cadangan untuk kajian-kajian lanjut kerana kajian ke atas isu rasuah dan media amat penting.

i.

Oleh kerana kajian ini hanya menggunakan sampel yang kecil iaitu dua buah akhbar, adalah dicadangkan agar kajian yang sama dapat dijalankan dengan menggunakan sampel yang lebih banyak dengan melibatkan akhbar-akhbar perdana yang lain. Oleh itu, maklumat yang menyeluruh mengenai hubungan pembolehubah-pembolehubah yang dikaji berdasarkan sampel lain-lain akhbar

perdana dapat diperolehi. Disamping itu dapatan kajian-kajian tersebut boleh digunakan sebagai perbandingan untuk menyokong atau menolak dapatandapatan yang dikemukakan oleh kajian ini.

ii.

Kajian ini hanya menumpukan tujuh kategori sahaja iaitu tema berita, jenis berita, sumber berita, saiz berita, letak berita, arah tajuk berita dan arah berita sahaja. Hasil kajian hanya berdasarkan maklumat yang diperolehi dari dua akhbar perdana sahaja. Oleh itu, dicadangkan supaya kajian-kajian akan datang dapat mengkaji perbandingan di antara satu kategori dengan kategori lain. Sebagai contoh diantara tema rasuah dengan letak berita rasuah, tema rasuah dengan saiz berita rasuah, tema berita rasuah dengan sumber berita rasuah dan lain-lain lagi.

iii.

Adalah dicadangkan juga supaya penyelidikan-penyelidikan akan datang mengkaji akhbar di kalangan akhbar bukan arus perdana dalam penyebaran isu rasuah. Kajian sedemikian dapat melihat perbandingan penyebaran akhbar arus perdana dan bukan arus perdana.

iv

Dalam kajian ini pengkaji tidak menemubual editor akhbar Berita Harian dan The Star untuk mengetahui pendangan dan pendirian mereka dalam penyebaran berita rasuah. Peranan editor dalam menentukan sesuatu berita rasuah seperti letak berita, saiz berita, tajuk berita amat penting. Oleh itu, dicadangkan supaya kajiankajian akan datang, pengkaji boleh menemubual editor akhbar yang dikaji untuk mendapatkan pandangan mereka untuk mengukuhkan dapatan kajian.

v.

Untuk kajian masa depan, pengkaji lain boleh membuat kajian liputan akhbar parti pembangkang seperti Roket, Harakah, Keadilan dan lain-lain. Kajian sedemikian penting untuk melihat bagaimana isu rasuah dilaporkan oleh akhbar milik parti pembangkang khususnya dari kategori arah tajuk berita dan arah berita.

vi

Kajian ini hanya melibatkan akhbar berbahasa melayu dan berbahasa Inggeris di Malaysia. Di Malaysia, terdapat beberapa akhbar utama dalam bahasa lain seperti Cina dan Tamil. Kajian akan datang boleh ditumpukan kepada akhbar bahasa cina dan tamil untuk melihak corak pelaporan mereka.

5.7

PENUTUP

Masalah rasuah di negara kita merupakan masalah serius. Kerajaan Malaysia memandang serius masalah ini dan banyak usaha telah dan sedang diambil untuk menghapuskan rasuah dalam negara.

Media massa juga mempunyai peranan tersendiri dalam menjayakan usaha kerajaan ini. Media massa boleh menyampaikan maklumat ini kepada masyarakat kerana media adalah alat yang penting dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.

Oleh itu dalam isu penyebaran berita rasuah sama ada berita mengenai tangkapan, siasatan, penerangan atau pencegahan, tetap mempunyai kesan kepada pembaca. SPRM pula selaku agensi yang dipertanggungjawabkan menghapuskan rasuah juga perlu berganding bahu dengan media massa untuk menyampaikan mesej hapuskan rasuah di kalangan masyarakat. Tumpuan juga harus diberikan kepada golongan belia dengan memberikan tumpuan ke atas media massa yang diminati oleh golongan belia.

Media massa harus melihat masalah rasuah sebagai masalah nasional dan perlu menjadikan masalah ini sebagai agenda nasional. Jika dijadikan agenda nasional maka media massa dan SPRM bagi pihak kerajaan perlu berkerjasama untuk menentukan agenda kepada masyarakat untuk berfikir. Peranan media massa sebagai pendidik harus diteruskan sehingga rasuah dihapuskan.

Secara kesimpulan kedua-dua akhbar ini telah memainkan peranan penting dalam menyebarkan berita rasuah di Malaysia dengan meletakkan usaha pembanterasan rasuah sebagai agenda mereka.

RUJUKAN

Abdul Rahman Shaik. 2009. Pembinaan agenda media dalam laman web Malaysiakini dan Agendadaily semasa tempoh kempen pilihan raya umum 2004. Tesis Doktor Falsafah. Serdang: UPM. Abu Kassim Mohamed. 1999a. Discussion paper for the International Group of Expert on Corruption(IGEC). Kuala Lumpur: BPR Malaysia. Abu Kassim Mohamed. 1999b. Developing an effective Anti Corruption Agency. Washington DC. The International Group of Experts on Corruption. Altheide, D.L & Snow, R.P. 1979. Media logic. Baverly Hills CA: Sage. Anokwa Salwen K, & Michael, B. 1986. Newspaper agenda setting among elite and non elites in Ghana. Journalism Quarterly, Vol.61 No.4 (winter). Anon. 2010. Bribe-free? Only if we want it. New Straits Times, 31 Januari: 4. Arnold, D. & Gold, D. 1974. The facilitation effect of social environment. Public Opinion Quarterly (28): 516-516. Azhari Mustafa(2000). Peranan ibubapa dalam membentuk genarasi berilmu dan berakhlakkearah kecemerlangan di Dunia dan di Akhirat. Http://alumnigayonguia.tripod.com/artikel. 30 Jun 2000. Bahagian Pendidikan Masyarakat. 2000. Kajian persepsi masyarakat mengenai tahap rasuah di Malaysia dan keberkesanan BPR dalam menangani. Kertas kerja Bahagian Pendidikan Masyarakat. Kuala Lumpur, 29 Januari 2000. Badan Pencegah Rasuah. 1992. Sejarah BPR Malaysia 1967-1992: Sejarah Penubuhan dan Perkembangnya. Kuala Lumpur: BPR Malaysia. Badan Pencegah Rasuah. 1996. Kertas Dasar Visi dan Misi BPR ke Arah Pencapaian Wawasan 2020- Cabaran dan Strategi Tindakan 1996-2000. Kuala Lumpur: BPR Malaysia. Badan Pencegah Rasuah. 2008. Sejarah 40 tahun BPR Malaysia. Kuala Lumpur: BPR Malaysia.

Badan Pencegah Rasuah Malaysia. 2008. Laporan Tahunan SPRM 2008. Kuala Lumpur: BPR Malaysia. Barwise, P., Lazarfeld, P.F., & McPhee, W.N. 1954. A study of opinion formation in a presidential campaign. Chicago: University of Chicago Press. Berelson, B. 1952. Content Analysis in communication research. New York: The Free Press. Berelson, B. 1971. Content Analysis in communication research. New York: Hafner Publishing. Berge, A. A. 2000. Media and communication research methods. An introduction to qualitative and quantitave approaches. London: Sage Publications. Budd, R. W., Thorp, R.K. dan Donohew, L. 1967. Content analysis of communication. New York: Macmillan. Bittner, J.R. 1980 . Mass communication : An introduction. Ed. Ke-2. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Carolyn, M. 1986. The white press and black America. Westport, Connecticut: Greenwood Press. Cohen, B. 1963. The press and foreign policy. Princeton: Princeton University Press Publication.
Kamus Dewan. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Faridah Ibrahim. 1995. Pengaruh pengurusan akhbar ke atas bilik berita. Dlm. Samsudin A. Rahim (pnyt.). Kumpulan Esei Isu-Isu Komunikasi hlm. 267-284 Bangi: Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Faridah Ibrahim & Mohd Rajib Ab. Ghani. 2000. Wartawan dan etika dalam era siber. Dlm.Samsudin A. Rahim (pnyt.). Kumpulan Esei Isu-Isu Komunikasi hlm. 487497. Bangi: Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia Goldhaber, G.M. 1990. Komunikasi dalam organisasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Griffin, E.M. 1997. A first look at communication theory. Edisi ke-3. New York: McGraw Hill.

Holsti, O. 1969. Content anaysis for the social sciences and humanities. Reading, Massachusetts:AddisonWesley Publishing.

Institut Integriti Malaysia. 2009. Laporan Tekad 2008- Pelan integriti nasional penilai dan hala tuju. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia. Ismail Sualman, Murad Merican, Azmuddin Ibrahim, Abdul Ghani Karim, Darul Salam Abu Bakar. 1999. Analisa isi kandungan di pilihan raya umum 1999. Laporan IRDC. UiTM Shah Alam. Ismail Sualman. 2005. Pilihan raya dan akhbar: Kajian analisis kandungan terhadap calon pilihan raya. kertas kerja di seminar Media dan pembangunan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang. 11 Disember . Jamaluddin Md. Jahi. 2006. Panduan menulis tesis gaya UKM. Ed Semak. Bangi. Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. James, A.F & Stoner C. W. 1989. Pengurusan. Edisi Ke-3.Petaling Jaya: Amiza Publising Sdn.Bhd. James Selva. 2009. Malaysia Press & Guide 09. Kuala Lumpur: Perception Media Sdn. Bhd. John S.T Quah. 1982. Bureaucratic corruption in the ASEAN countries: A comparative analysis of their anti-corruption strategies. Journal of Southern Asian studies. Vol. 13. No 1 (March 1982) Kalpan, A. 1964. The court of inquiry. New York: Harper & Row Publishers, Inc. Katz, E. & T. Szecsko. 1981. Mass media and social change. Beverly Hills, CA: Sage. Kerlinger, F.N. 1973. Foundation of behavioral research. New York: Holt, Rinehart and Winston. Inc. Kwansah Aidoo, K. 2001. The appeal of qualitative methods to traditional agenda-setting research:An example from West Africa. Gazette, vol 63;521-537 Lasswell, H. 1960. The Structure and function of communication in society, Dlm L.

Bryson (pnyt).The Communication of Ideas. Urbana : University of Illinois Press. ms 305. Lewin, K. 1947. Frontiers in Group Dynamics. Human Relations Journal. Vol. 1, no. 2, m.s 5-4, & 145. Littlejohn, S.W. 1996. Theories of Human Communication. Edisi ke-5. New York: Wadsworth. Lippmann, W. 1960. Public opinion. New York: Macmillan Public Company. Mahathir Mohamad. 1985. Ucapan Dato Seri Dr Mahathir di majlis penyampaian Hadiah Kewartawanan di Hotel Subang View, Subang Jaya , Selangor. 9 Nov. Mahathir Mohamad. 1986. The Challenge . Kuala Lumpur : Pelandok Publication. Mahathir Mohamad. 1988. Ucapan Majlis pembukaan seminar ke arah peningkatan program pencegahan rasuah dalam perkhidmatan awam. Kuala Lumpur: Intan Bukit Kiara. Malaysia. 2009. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). Kuala Lumpur: Pecetakan Nasional Malaysia Berhad. Malaysia. 2004. Pelan Integriti Nasional. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia. Malaysia. 2010. Program Transfomasi Kerajaan: Pelan Hala Tuju. Kuala Lumpur : JPM. Mawaddah bte Abdullah. 2008. Pengaruh media elektronik terhadap keruntuhan akhlak pelajar. Tesis Sarjana. UTM: Johor. M. Mcmullam, M. 1961. A theory of corruption, sociological review. 2 July 1961 Hlm 181-201. McCombs, M.E., & Shaw, D.L. 1972. The agenda setting function of mass media. Public Opinion Quarterly. (36):176-187. McCombs, M.E., & Shaw, D.L. 1973. The agenda setting function of the mass media. Public Opinion Quarterly. (37):62-75. McQuail, D. 1987. Mass communication theory. An introduction. Edisi ke-2 California: Sage Publication.

Mc Quail, D. 1992. Media performance-Mass communication and the public interest. London: Sage Publication. Mohammad Abdul Nafi Azhari. 2006. Pemaparan isu ambalat di akhbar arus perdana Indonesia studi analisis kandungan kepada akhbar Kompas dan The Jakarta Post. Tesis Sarjana, Program Pengurusan Komunikasi, Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Asri bin Mohamad. 2002. Pengaruh golongan Elit pemerintah dalam pemaparan berita-berita etnik. Analisis kandungan terhadap pelaporan berita akhbar Utusan Malaysia dan Berita Harian sejurus sebelum dan selepas pilihanraya umum ke-10 Malaysia. Tesis Sarjana. Pusat Pengajian Komunikasi. Universiti Sains Malaysia. Mohd Dhari Othman. 1999. Analisis kandungan: satu panduan penyelidikan. Dlm. Syed Arabi (pnyt.). Analisis kandungan. Bangi. Jabatan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia. m.s 35-44. Mohd. Najib Abdul Razak. 1997. Seminar Muafakat Memerangi Rasuah. PWTC. Kuala Lumpur. 19 Julai 1997. Mohd Najib Tun Razak. 2009. National Key Results Area. New Straits Times, 19 September. Mohd Safar Hasim. 1996. Mahathir dan Akhbar. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd. Mohd Safar Hasim. 2005. Akhbar di Malaysia antara kebebasan dengan tanggungjawab. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Salleh Kassim. 1985. Kewartawanan:Teori dan praktis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Yusof Hj. Othman. 2009. Perkembangan pesat media alternatif: Cabaran & ancaman dalam pembentukan & pemupukan jati diri. Kertas kerja Kongres Islam Sarawak. Anjuran Biro Perkhidmatan Pendidikan, Majlis Islam Sarawak. Muhd. Mansur Abdullah. 1998. Komunikasi Dalam Pengurusan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Musa Abu Hassan & Ezhar Taman.1999. Unit analisis kajian kandungan. Dlm. Syed Arabi Idid (pnyt.). Analisis kandungan. Bangi. Jabatan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Narimah Ismail. 1999. Pengenalan Kepada Teori Komunikasi. Kuala Lumpur: Cetakrapi Sdn.Bhd. Narimah Ismail & Saodah Wak. 2002. Kursus komunikasi organisasi. Pahang. PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
Nashat, A.A, Anna, S. & Ahmad, S. 2004. Media Coverage of Palestinian Children and theIntifada. The International Journal for Comunication Studies Vol. 66(5): 383-409: Sage Publication. New Dehli.

Noran Fauziah Yaakub. 1987. Penghantar Sosiologi. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.Bhd. Nor Zaliza Sarmiti. 2003. Pemilihan dan penilai berita pembangunan di Malaysia: Kajian kes ke atas akhbar Utusan Malaysia dan New Straits Times. Tesis Sarjana, Program Pengurusan Komunikasi, Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pan, K. 1993. Framing analysis : An approach to news discourse. Jurnal Political Communication: 10(1), 120-141. Pemandu. 2010. Laporan Pemandu 2010: Program transformasi Kerajaan: Pelan Hala Tuju. Putrajaya: Pemandu. Rahmat Ismail. 2000. Pemupukan nilai-nilai keibubapaan melalui pendedahan media massa dan jaringan komunikasi antara peribadi. Dlm. Latiffah Pawanteh dan Mazni Hj. Buyong (pnyt.). Pasca sidang seminar Penyelidikan Komunikasi hlm. 293-315 Bangi: Jabatan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ramli Ibrahim. 2007. Peranan akhbar dalam penyebaran maklumat tentang dadah di Malaysia: Satu kajian analisis kandungan akhbar Berita Harian dan Utusan Malaysia. Tesis Sarjana, Program Pengurusan Komunikasi, Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Rogers, E.M. 1991. Teknologi komunikasi media baru dalam masyarakat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Samsudin A. Rahim. 1998. Pembangunan, ketembusan media dan identiti budaya remaja. Bangi: Kumpulan Penyelidikan IRPA.

Samsudin A. Rahim. 2000. Pembangunan industri kandungan media di Malaysia. Kertaskerja dibentang dalam Seminar Komunikasi dan Teknologi. Kuala Lumpur: Syarikat Telekom Malaysia. September, 18. Samsudin A. Rahim. 2001. Media dan identiti budaya: Cabaran media terhadap masyarakat Malaysia di alaf ke 21. Kertas Kerja di Symposium Kebangsaan Masyarakat Malaysia Isu dan Bacaan abad ke-21. Universiti Malaysia. 22-24 Julai 2001. Samsudin A. Rahim. 2003. Komunikasi Asas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Saodah Wok, Narimah Ismail & Mohd. Yusof Hussain. 2003. Teori-teori komunikasi. Pahang: PTS Publication. Schramm, W. 1964. Mass Media and national development: The role of information in development countries. Stanford: Stanford University Press. Severin,W.J. & Tankard, Jr. JW.1988. Teori komunikasi. Terj. Lowe, V dan Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hawa Munji & Ma'rof Redzuan. 1990. Penghantar Psikologi. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.Bhd. S.S Gil. 1998. The pathology of corruption. New Delhi: HarperCollins Publishers. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. 2009. Sejarah 40 tahun Badan Pencegah Rasuah. Kuala Lumpur: One Global Servives. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. 2010. Laporan Tahunan SPRM 2009. Kuala Lumpur: SPRM
Stapenhurst, F & Langseth, P. (1997). The role of the public admintration in fighting corruption. International Journal of Public sector Management, Vol 10 (5).

Stemple,G.H. & Westley, B. H. 1981. Research Methods in Mass Communication. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc. Syed Arabi Idid. 1999. Analisis kandungan: Beberapa persoalan. Dlm. Syed Arabi (pnyt.). Analisis kandungan. Bangi. Jabatan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Syed Arabi Idid. 2002. Kaedah penyelidik komunikasi dan sains sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka. Syed Hussein Alatas. 1980. The sociology of Corruption. Singapore: Times Books International. Syed Hussein Alatas. 1991. Corruption its nature causes and function. Kuala Lumpur: S.Abdul Majeed & Co. Syed Husein Alatas. 1995. Rasuah - Sifat sebab dan fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa danPustaka. Syed Hussein Alatas. 1999. Corruption and the destiny of Asia. Petaling Jaya: Prenctice Hall (M) Sdn.Bhd. Transparency International, Berlin. 2009. Corruption perception index. Berlin: TI.

Tunku Abdul Aziz. 2005. Fighting corruption: My mission. Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation. UKM – BPR. 2003. Laporan Public Perception of Corruption in Malaysia 2002. Bangi: UKM Umi Khattab. 1991. Gambaran Organisasi melalui media massa di Malaysia-Kajian perbandingan. Dlm. Samsudin b A. Rahim (pnyt). Kumpulan Esei Isu-Isu Komunikasi hlm. 295-318. Bangi:Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia United Nation Development Program. 1999. Fighting Corruption to improve governance. New York. United Nation Development Program. Dlm. John St Quah, Comparing anti-corruption measures in Asian countries:Lessons to be learnt. Asian review of public Administration, vol. xt. no;2 Julai/Disember 1999. Wimmer, R.D & Dominick, J.R. 2000. Mass Media research; An Introduction: Belmont, CA:Wadsworth Publishing Company. Weaver D. 1982. Media agenda setting and election assumption and implication. Political Communication Research. New York: Hainer Publications. Weber, R.P. 1985. Basic Content Analysis. Newbury Park, Ca: sage Publications.

Zulkefle Abd Hamid. 2010. Motif informer bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia: Satu kajian kes. Tesis Sarjana. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Akhbar

The Straits Times, 1996. 12 September. The Straits Times, 1997. 1 May. The Straits Times, 2009. 19 September. Berita Minggu, 1998 . 11 Januari.

On-line http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010 http://www.abcm.org.my/auditreport/2010 http://www.oecd.org/document/2010 http://www.undp.org/publications/UNDPaction2010/index.shtml http://www.sprm.gov.my/laporantahunan

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.