Fl8bI8IâN kINb lI Nâbâ îâk1l lN00Nlîlâ IFkNîlI

5eketar|at cabang kabupaten Þe|a|awan
!lnŦ LlnLas 81n Lama 81Ŧ lll 8WŦ ll noŦ 109 Þanakalan kerlncl Ŷ 8lau 28300
PpŦ 0813 637 74394ţ LŴmall ť perslfu_pkns«vahooŦcom

II
N,ţ Wk1U DN kLDUDUkN
Þasa| I
Nama
Þerauruan beldlrl lnl bernama Þerauruan kuna fu naaa sakLl lndonesla dl slnakaL ÞknSl
Þasa| 2
Waktu
ÞknSl dldlrlkan pada 1CL 24 Aprll 1997 dl panakalan kerlncl LepaLnva dl Ca Marklsa u[una
Þasa| 3
kedudukan
ÞknSl berpusaL dlpanakalan kerlnclţ kabupaLen palelawan dan mempunval cabana dl berbaaal daerah
kabupaLen/koLa dl proplnsl 8lau

III
5ţ LN1Ukţ 5II1 DN IUNG5I
Þasa| 4
as
Þerauruan kuna fu naaa SakLl lndonesla (ÞknSl) adalah berazaskan pancaslla dan uuu 1943
Þasa| 5
entuk
Þerauruan kuna fu naaa SakLl lndonesla (ÞknSl) 8erbenLuk Þendldlkan Soslal MasvarakaL vana mendldlkţ
melaLlh Cenerasl muda denaan olah raaa senl beladlrl kuna fu
Þasa| 6
5|fat
Þerauruan kuna fu naaa SakLl lndonesla (ÞknSl) berslfaL Lerbuka baal semua laplsan masvarakaL
membanaun Cenerasl muda denaan Lldak membedakan Sukuţ Aaamaţ 8as dan Colonaan
Þasa| 7
Iungs|
Ŵ Þerauruan kuna fu naaa SakLl lndonesla (ÞknSl) mendldlkţ melaLlhţ menLalţ dlslplln dan flslk
seLlap murld serLa menclpLakan aLllL berpresLasl
Ŵ unLuk menaolah raaakan masvarakaL dan memasvarakaLkan olah raaa
Ŵ Menceaah kenakalan rema[a serLa men[auhkan penvalaaunaan narkoba dan se[enlsnva va
dllarana oleh pemerlnLah


IV
nggota
Þasa| 8
Ŵ ana dlsebuL anaaoLa pada perauruan beladlrl lnl adalah orana vana dapaL memenuhl
Au/A81 ÞknSl
Ŵ Mempunval karLu AnaaoLa (k1A)
Ŵ Memlllkl [lwa kesaLrla

V
nk DN kLWIN
Þasa| 9
nak
Ŵ Pak membela dlrl
Ŵ Pak mendapaL pelaLlhan khusus
Ŵ Pak memlllh dan dlplllh men[adl penaurus
Ŵ Pak mendapaL soslalţ kese[ahLeraan vana dlaLur dalam A81
Ŵ Pak penaembanaan presLasl
Þasa| 10
kewa[|ban
SeLlap anaaoLa berkewa[lban unLuk men[aaa nama balk dan kehormaLan perauruanŦ SerLa memaLuhl
Au/A81 dan proaram ker[a serLa dlslplln vana dlLeLapkanŦ AnaaoLa wa[lb menLaaLl peraLuran perauruan
vana dlLenLukan dan membavar admlnlsLrasl vana Lelah dlLeLapkanŦ

VI
5U,Lk kLUNGN DN ÞLNGLLUkN
Þasa| 11
5umber keuangan d| pero|eh dar| ť
Ŵ uana ÞendafLaran
Ŵ luran anaaoLa seLlap bulan
Ŵ Sumbanaan darl donaLor
Ŵ usaha laln vana berslfaL leaal
Ŵ uana khas anaaoLa
Þasa| 12
Þenge|uaran
Seaala Þenaeluaran keuanaan ÞknSl dlaLur dalam A81 dan dlsesualkan denaan slLuasl dan kondlsl

VII
kÞ1 DN ,U5¥Wkn
Þasa| 13
kapat
Ŵ 8apaL anaaoLa sedlklLnva sekall seLahun
Ŵ 8apaL penaurus sedlklLnva sekall dalam 3 bulan
Ŵ 8apaL dladakan bllamana dlbuLuhkan ( mendadak )
Þasa| 14
,usyawarah
Musvaawarah dladakan unLuk pembenLukan penaurus baru vana Lelah habls masa [abaLan
denaan Lerleblh dahulu dl benLuk panlLla khusus unLuk lLu
VIII
kLGI1N
1Ŧ Þerauruan kuna fu naaa sakLl akan menaadakan kenalkan LlnakaL/sabuk dalan sekall
dalam seLahun
2Ŧ AnaaoLa ÞknSl dladakan laLlhan aabunaan sekall dalam 3 Lahun
3Ŧ kealaLan laln vana slfaLnva unLuk penaembanaan ÞknSl
ÞLNU1UÞ
Þasa| 15
PalŴhal vana belum dlLeLapkan dan dlaLur dalam Au/A81 dapaL dl musvawarahkan kepada anaaoLa dan
penaurus
ÞLNGUkU5 ÞkN5I
SekreLarls keLua


(ŧŧŧŧŧŧŧŦŦ) (ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ)

f¾ffff°–¯ °  ¯ f ° f¾¯ f °–f°ff–f¾ ° f °–€ 9f¾f €f 9 –f°°–€-f–ff° ° ¾f%9-% ¾€f f f–¾ ¯ff½¾f°¯f¾fff ¯ ¯ f°–° ° f¾¯ f °–f° f¯ ¯ ff° –f¯f f¾ f°°–f° 9f¾f °–¾   9 –f°°–€-f–ff° ° ¾f%9-%¯ °  ¯ f ¯ °f ¾½° f°€¾ ¾ f½¯ ¾ f¯ °n½ff°f ½ ¾f¾ D°¯ °–ff–ff°¯f¾fff f°¯ ¯f¾ffff°ff–f .9 –f°°–€-f–ff° ° ¾f%9-%f ff ff¾f°½f°nf¾f f°DD 9f¾f ° 9 –f°°–€-f–ff° ° ¾f%9-% °9 ° f°¾f. ¯½°ff°––f%@% . ¯©f ¾ff  I -J - 9f¾f . °n –f °fff° ¯f©f¾ f¯ °©ff°½ °ff–°ff°°f f f°¾ © °¾°f– ff°– ½ ¯ °f I °––f 9f¾f  f°– ¾ f°––f½f f½ –f° f °f fff°–f°– f½f¯ ¯ ° $@9- .

f   f¯ ¯ f f¯ ° f½f½ ff°¾¾ f¯ ¯ f° ½¯ °©f ½ °–¾ f¯ ° f½f¾¾f ¾ ©f ff°f°– f ff¯@ f½ °– ¯ f°–f°½ ¾f¾ 9f¾f f© f° f½f°––f f© f°°¯ °©f–f°f¯f f f° ¯ff°½ –f° f¯ ¯f $@ f°½–f¯ ©f¾ f ¾½°f°– f½f° °––ff© ¯ °ff½ ff°½ –f° f°– °f° f°¯ ¯ fff ¯°¾f¾f°– f f½f°  I D. D---9-D- 9f¾f ¯ f°–f° ½  f    Df°–9 ° f€ff° f°f°––f¾ f½ f° ¯ f°–f° f °f D¾fff°f°– ¾€f –f Df°–f¾f°––f 9f¾f 9 °– ff° –ff9 °– ff° f°–f°9- f ff¯@ f° ¾ ¾ff° °–f°¾f¾ f°° ¾  I 9@-.DJ 9f¾f f½f .

¾fff .  f½ff°––f¾ °f¾ f¾ f° f½f½ °–¾¾ °f¾ f ff¯ f° f½f f ff° f¯f°f f°%¯ ° f f% 9f¾f .¾ffff f ff°°½ ¯ °f°½ °–¾ ff°– ff ¾¯f¾f©f ff° °–f°  f °½f°f¾¾° I @-  9 –f°°–€°f–f¾fff°¯ °–f ff° °ff°°–f$¾f ff°¾ f ff¯¾ f°  °––f9- f ff°ff°–f °–f°¾ f ff¯f°  –ff°f°f°–¾€f°f°½ °– ¯ f°–f°9- 9-D@D9 9f¾f f ff°– ¯ f½f° f° f ff¯$@ f½f ¯¾ffff° ½f ff°––f f° ½ °–¾ 9-DD9-  f¾  % %     % %      f .