HUBUNGAN ETNIK WAJ 3106

Pensyarah : En. Teo Liong Chaw

Nurhaimi Binti Abdul Rahman PISMP PK5 Jan 2010 Sem 3

Tajuk Tutorial
1)Jelaskan konsep Segregasi, Akomodasi, Akulturasi, Asimilasi & Amalgamasi beserta contoh yang sesuai. 2)Huraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada perpaduan & integrasi nasional.

Konsep Perpaduan dan Integrasi
Perpaduan : satu proses yang

menyatupasukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk identiti dan nilai bersama. Integrasi : satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah

Unsur-unsur Integrasi :
 Integrasi Wilayah : mengurangkan jurang

perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik & sosial antara wilayah  Integrasi Ekonomi : mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik  Integrasi kebudayaan : pembentukan satu kebudayaan kebangsaan

 Integrasi Sosial : usaha menyatupadukan rakyat

melalui program sosial (sukan, pendidikan, perumahan, kesihatan dll)  Integrasi Pendidikan : mewujudkan sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani & sosial.  Integrasi Politik : kerjasama & pembahagian kuasa politik

Proses mencapai sebuah masyarakat integrasi

bukanlah sesuatu yang mudah dan integrasi ialah satu proses yang amat kompleks.

Tahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari

segi darjah kedekatan bermula dengan hubungan terpisah iaitu segregasi sehinggalah hubungan yang berbentuk sebati iaitu amalgamasi.

Konsep Segregasi
• Merupakan pemisahan & pengasingan antara

satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. • Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan, antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan , pengangkutan & kemudahan awam. • Segregasi wujud sama ada didasari oleh undang-undang atau sebaliknya seperti Dasar Aparteid di Afrika Selatan yang dilaksanakan antara tahun 1948-1994.

Konsep Akomodasi
• Merupakan proses yang menyebabkan setiap

kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik yang lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing.

• Satu keadaan atau proses apabila kelompok-

kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan/mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman damai baik untuk sementara atau untuk selama-lamanya

• Interaksi sosial seumpama ini membolehkan

kelompok-kelompok yang terlibat meneruskan identiti serta sikap mereka yang berasingan. • Pada peringkat pemerintahan pusat, setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dalam bidang ekonomi & pendidikan & mereka saling bergantung. • Proses penyesuaian ini banyak berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dalam keadaan harmoni (penggunaan pelbagai bahasa, pengamalan pelbagai agama & kepercayaan secara bebas bagi tiap-tiap kelompok etnik).

• Penyesuaian amat penting sebagai satu dasar

untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik. • Kejayaan atau berkesannya “penyesuaian” sebagai satu dasar amat bergantung kepada sikap golongan pemerintahan dan kelompok-kelompok etnik berkenaan. • Jika dilihat di luar Malaysia, Switzerland ialah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik Jerman, Perancis dan Itali saling membuat penyesuaian antara mereka.

Konsep Asimilasi
• Satu proses percantuman dan penyatuan di

antara kelompok /individu dari berlainan kebudayaan supaya menjadi satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. • Konsep ini berhubungan dengan penyerapan sehala individu/kelompok ke dalam kelompok lain. • Satu proses yang berlaku apabila mana-mana kelompok berfikir, berperasaan secara berlainan, menjadi satu dalam kesatuan sosial serta budaya yang sama.

• Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan

berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. • Contohnya, orang melayu di Thailand telah mengalami proses asimilasi yang menyebabkan nama, bahasa dan hampir semua aspek cara hidup mereka (kecuali agama) telah disatukan dengan amalan dan cara hidup orang Thai. • Di Malaysia, apa yang berlaku ke atas masyarakat Jawa, Cina Kelantan, Baba dan Nyonya merupakan contoh berlakunya proses asimilasi. • Namun, asimilasi berlaku dalam konteks budaya tanpa melibatkan anutan kepercayaan atau agama.

• Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi

• -

yang erat antara ahli kumpulan etnik yang berbeza budaya bagi suatu tempoh yang lama. Kejayaan proses asimilasi bergantung kepada beberapa faktor penting : Kesanggupan golongan minoriti untuk menghilangkan identiti mereka Kesanggupan golongan majoriti untuk menerima golongan lain. Terdapat banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik.

Konsep Amalgamasi
Satu proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik

dari segi biologi. Dalam proses ini, semua entiti kebudayaan pelbagai kumpulan etnik dicampuradukkan melalui perkahwinan campur dan akhirnya mewujudkan satu bangsa yang baharu. Proses ini memakan masa yang lama dan biasanya melalui beberapa generasi.

Syarat : kumpulan dominan membenarkan proses

ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian. Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka (jarang berlaku) Sebagai contoh, kumpulan-kumpulan etnik yang sedia wujud mengamalkan perkahwinan campur lalu membentuk satu generasi baharu atau budaya baharu tanpa menuruti budaya asal mereka.

Konsep Akulturasi
• Satu proses penyerapan unsur-unsur

kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya yang lain. • Perubahan budaya terjadi hasil daripada hubungan yang berkesinambungan antara dua budaya berbeza dalam satu jangka masa yang berterusan dan perubahan tersebut berlaku sama ada dalam satu atau kedua-dua budaya tersebut.

• Hasil daripada akulturasi ini, perubahan-

perubahan yang bakal terjadi terhadap individu atau kelompok adalah seperti perubahan fizikal, biologikal, budaya, sosial dan psikologikal. • Akulturasi lebih mudah dicapai dalam budaya yang bersifat kebendaan yang mendatangkan manfaat seperti pakaian Barat.rima. • Unsur-unsur budaya yang tidak berbentuk kebendaan seperti ideologi dan pemikiran adalah lebih sukar diterima

Masalah Perpaduan Dan Integrasi Nasional
 Perpaduan rakyat menjadi satu cabaran utama yang

dihadapi oleh Kerajaan Malaysia.  Isu perpaduan adalah utama dari sembilan cabaran untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 yang berbunyi ”Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat yang serupa dan boleh dikongsi bersama, berintegrasi di peringkat Wilayah dan antara kaum,berasaskan persamaan hak dan keadilan”

 Cabaran ini berkait dengan cabaran ke lima yang

berbunyi ”Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur dengan rakyat pelbagai kaum ,bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada negara’.

 Cabaran ini berkait pula dengan cabaran ke

tujuh iaitu untuk ”Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang” iaitu sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri dan kebajikan insan tidak berkisar kepada individu tertentu sahaja.

Faktor-faktor yang menyumbang kepada Perpaduan dan Integrasi Nasional
 Rusuhan kaum  Perbezaan agama dan budaya  Pendidikan (FPK,vernakular)  Kestabilan politik  Pembasmian kemiskinan  Penyusunan Semula Masyarakat

Rusuhan kaum
Penjajahan British melalui dasar pecah dan

perintah serta mementingkan kuasa dan ekonomi menyebabkan terjadi jurang perbezaan dan pengenalan ekonomi berbentuk etnik antara kaum dan wilayah. Pelbagai kaum terasa seperti tidak mendapat pembelaan dan peluang yang sewajarnya.

Dalam kempen pilihanraya 1969 pula, terdapat

parti-parti politik yang telah menimbulkan isu-isu sensitif yang menyentuh kaum tertentu.  Kehilangan dua pertiga majoriti parti Perikatan dalam pilihanraya umum tersebut, diikuti kelantangan beberapa pemimpin parti pembangkang dan penyokong mereka yang menimbulkan perasaan saling membenci dalam kalangan rakyat berbilang kaum.

Kemuncak manifestasi perkauman ini ialah

peristiwa berdarah13 Mei 1969. Kerajaan bertindak pantas dengan menubuhkan sebuah badan khas yang dikenali sebagai Majlis Gerakan Negara (MAGERAN). Majlis ini dipertanggungjawabkan untuk mengembalikan keamanan dan undang-undang negara, menentukan pentadbiran yang licin, adil dan sempurna serta mengembalikan suasana keharmonian dan kepercayaan antara kaum.

Peristiwa ini menunjukkan bahawa perpaduan

nasional sukar dicapai jika terdapat jurang perbezaan yang terlalu besar terutama dari segi ekonomi, politik dan sosial antara rakyat pelbagai kaum.

Perbezaan Agama dan Budaya
Perbezaan budaya dan agama merupakan salah

satu lagi punca berlakunya masalah perpaduan kaum di Malaysia.  Kaum Melayu sebahagian besarnya beragama Islam, kaum Cina beragama sama ada Buddha, Lao-Tze, Taoisme, Confucius manakala kaum India beragama Hindu.

Disamping itu terdapat ramai juga yang beragama

Kristian.

Setiap kaum pula mempunyai kebudayaan yang

berlainan dan ini menambahparahkan lagi masalah perpaduan kaum di Malaysia.

Masalah perpaduan ini bukannya bermula

disebabkan agama yang dianuti oleh kaum-kaum yang terdapat di Malaysia yang menggalakkan penganutnya memusuhi agama lain tetapi ia berpunca dari sikap jahil terhadap agama-agama lain hingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Inilah punca yang telah mengakibatkan peristiwa 13 Mei 1969 berlaku.

Kestabilan Politik
Selepas 13 Mei 1069, parti-parti politik mula

menyedari kepentingan bersatu dalam satu barisan yang menggabungkan pelbagai kaum. Penyatuan fahaman politik melalui sistem kerajaan campuran dicadangkan bagi mengurangkan perpecahan politik & sesuai dengan pindaan perlembagaan 1971.

Barisan Nasional ditubuhkan dengan dianggotai

pertubuhan kebangsaan melayu bersatu(UMNO), Parti Islam se malaysia(PAS), Kongres india Malaysia (MIC) dan persatuan cina Malaysia (MCA) serta 6 lagi parti politik. Rombakan politik ini berjaya kerana semua pihak mula memahami kepentingan perpaduan kaum. Sehingga ke hari ini, Barisan Nasional masih kekal walaupun terdapat perpecahan pada struktur asal penubuhannya.

Pembasmian Kemiskinan Tanpa Mengira Kaum (Dasar Ekonomi Baru)
Melalui dasar ini kerajaan bertindak untuk

merapatkan jurang kekayaan antara golongan kaya dan golongan miskin tanpa mengira kaum kerana ketidakseimbangan kekayaan terutamanya antara kaum hanya akan mencetuskan suasana yang tidak harmorni akibat rasa tidak puas hati antara satu sama lain.

Justeru untuk menjayakan Dasar Ekonomi Baru ini

kerajaan telah memberi banyak tumpuan kepada golongan seperti pekebun-pekebun kecil, penghuni estet, petani nelayan dan pesawah. Antara program dan perancangan yang telah dilaksanakan ialah seperti berikut: a) Penyediaan infrastruktur parit dan tali air termasuk pemberian subsidi dan kredit bagi membolehkan pesawah melaksanakan penanaman padi dua kali setahun.

b) Menyediakan skim penanaman semula yang menggalakkan penggunaan benih kacukan berhasil tinggi, termasuk pemberian kredit dan subsidi sara hidup serta bantuan untuk pembiakan ikan dan kegiatan ternakan yangditujukan kepada pekebun kecil. c) Menyediakan skim pemilikan bot dan pemberian subsidi kepada nelayan untuk membantu mereka memberi kelengkapan menangkap ikan yang perlu dan lebih berguna

d) Melaksanakan rancangan pembukaan tanah baru yang membolehkan penghuni desa menyertai kegiatan pertanian moden, misalnya skim anjuran Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) serta Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA). e) Melaksanakan penyediaan kemudahan sosial seperti klinik, hospital, sekolah ,bekalan air dan elektrik, rumah kos rendah dan peluang pekerjaan sebagai peniaga kecil bagi kumpulan berpendapatan rendah.

Penyusunan Semula Masyarakat
Dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB) kerajaan juga

memberi tumpuan untuk menyatupadukan semula masyarakat yang telah berpecah belah akibat ketidakseimbangan perolehan dan pengagihan kekayaan negara.

Dalam dasar ini kerajaan menetapkan sasaran

untuk pemilikan ekuiti dalam bidang perusahaan dan perniagaan iaitu 70 peratus ekuiti rakyat Malaysia termasuk 30 peratus ekuiti bagi kaum Bumiputera pada tahun 1990.

Selaras dengan usaha untuk menjayakan DEB

kerajaan telah mengambil langkah-langkah berikut untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan DEB: i) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup golongan kurang berupaya. ii) Menyusun semula corak guna tenaga dalam sektor ekonomi tertentu iii) Menyusun semula pemilikan ekuiti.

iv) Melatih dan membentuk para usahawan dan pedagang baru di kalangan masyarakat bumiputera. v) Menambahkan kuota pendidikan di pusat-pusat pengajian tinggi di dalam dan luar negeri khas untuk pelajar Bumiputera. vi) Menambahkan bilangan bumiputera yang berkelayakan ikhtisas dan teknikal dalam sektor awam dan swasta.

Untuk memastikan DEB akan berjaya mencapai

matlamatnya kerajaan turut menggembleng tenaga jabatan kerajaan yang terlibat untuk menggerakkan instrumen DEB. Antara perbadanan yang mengambil bahagian untuk membantu kerajaan meningkatkan taraf ekonomi kaum Bumiputera ialah: 1. Permodalan Nasional Berhad (PNB). 2. Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS).

3. Perbadanan-perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). 4. Bank Negara. 5. Bank Pembangunan Malaysia Berhad. 6. Skim Amanah Saham Bumiputera. 7. Majlis Amanah Rakyat (MARA). 8. Pusat Daya Pengeluaran Negara (PDPN).

Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perpaduan Negara
Pendidikan menjadi tunjang kepada perpaduan

negara.  Tidak dapat dinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan warga negara dan rakyat yang bersatu padu.

Sememangnya telah dicatatkan dalam Falsafah

Pendidikan Kebangsaan bahawa ”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat

Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”

Secara tidak langsung dasar ini dapat

melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum yang bersepadu, penggunaan bahasa pengantar dan sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan pelajar.

Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk

memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja, bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah, keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan.

Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan

dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. Mata pelajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama, menanam sifatsifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia.

Penutup
Usaha membentuk perpaduan kaum merupakan

satu perkara yang amat penting untuk membentuk satu negara yang utuh. Menyedari hakikat tersebut, kerajaan telah berusaha sehingga ke hari ini untuk membentuk perpaduan kaum di Malaysia meliputi segala aspek; ekonomi, politik dan sosial bagi memastikan Malaysia mampu maju seiring dengan negara lain di dunia.

Kita sebagai rakyat Malaysia perlu sentiasa

berdoa semoga negara yang disayangi ini terus aman makmur, bersatu padu, maju dan yang pasti akan tetap kekal di tangan orang Melayu sebagai penerajunya.