Modul Program Induksi Guru Permulaan

MODUL PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN
DISEDIAKAN OLEH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

Modul Program Induksi Guru Permulaan KANDUNGAN Halaman 1. PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1.2 Definisi Program Induksi Guru Permulaan 1.3 Rasional 1.4 Objektif Program Induksi 1.5 Fasa Program Induksi Guru Permulaan GURU PERMULAAN 2.1 Definisi Guru Permulaan 2.2 Dasar Guru Permulaan PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 3.1 Peranan Jabatan Pelajaran Negeri 3.2 Peranan Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian 3.3 Peranan Pentadbir Sekolah 3.4 Mentor 3.4.1 Tugas 3.4.2 Tanggungjawab 3.5 Guru Permulaan 3.5.1 Tugas 3.5.2 Tanggungjawab PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN 4.1 Orientasi 4.1.1 Objektif 4.1.2 Tempoh Orientasi 4.1.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi 4.1.4 Kandungan Orientasi 4.2 Pementoran 4.2.1 Definisi Pementoran 4.2.2 Objektif 4.2.3 Jenis-Jenis Pementoran 4.2.4 Proses Pementoran 4.2.5 Kemahiran Mentor 4.2.6 Rasional Keperluan Mentor 4.2.7 Pemilihan Mentor 4.2.7.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor 4.2.7.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor 4.2.8 Tempoh Pementoran 4.2.9 Kaedah Pelaksanaan Pementoran

1 2 2 5 5

2.

11 11

3.

12 12 13 14 15 16 16

4.

18 18 19 19 20 23 24 23 25 26 26 29 23 30 30 30 30 2

Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.2.10 Kandungan Pementoran 31 4.2.11 Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran 35

4.3 Program Pengurusan Pembangunan 4.3.1 Objektif 4.3.2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan 4.3.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan 4.3.4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan 4.3.5 Kaedah Pentasiran Program Pengurusan Pembangunan 4.4 Pentaksiran 4.4.1 Objektif 4.4.2 Tempoh Pentaksiran 4.4.3 Kaedah Pentaksiran 4.4.4 Pelaporan 4.5 Pemantauan 4.5.1 Objektif 4.5.2 Kaedah Pemantauan 4.5.3 Pelaporan

41 41 41 41 43 44 45 45 45 46 48 49 49 50 50 51 52

5. 6. 7.

PENUTUP RUJUKAN LAMPIRAN A Format Laporan Program Orientasi Guru Permulaan B Format Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan dan Laporan Kajian Tindakan (Peringkat Sekolah Untuk Disimpan dalam Fail Panitia) C Format Borang Pelaporan Pementoran Untuk Portfolio Guru Permulaan D Format Laporan Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

53 54

58 59

3

Modul Program Induksi Guru Permulaan 1. PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Secara global, faktor guru sering dikaitkan secara signifikan dengan kualiti pendidikan yang dicerminkan melalui peningkatan pencapaian akademik murid. Faktor guru juga banyak diperkatakan dalam keperluan Pendidikan Abad ke-21 yang menghadapi pelbagai perubahan dan keperluan. Seiring dengan keperluan Pendidikan Abad ke-21 peranan utama Bahagian Pendidikan Guru (BPG) adalah untuk: i. ii. mengambil guru yang berkualiti; memastikan penyediaan program induksi yang berkualiti dan pementoran guru permulaan; dan iii. menjamin semua guru mendapat peluang pembangunan profesionalisme berterusan (Continous Professional Development) yang berasaskan kepada refleksi kendiri, penilaian kendiri dan pendekatan pementoran rakan sebaya.

Oleh yang demikian, BPG sebagai peneraju utama dalam pendidikan guru bertanggungjawab merealisasikan hasrat negara dalam melahirkan insan guru yang berkualiti. Sehubungan itu, BPG perlu membangunkan satu program induksi guru

permulaan yang berstruktur dan komprehensif dalam merealisasikan agenda baru pendidikan yang berkaitan dengan melahirkan guru yang berkualiti dan relevan dengan keperluan pendidikan kini dan akan datang.

Program Induksi Guru Permulaan merupakan salah satu daripada lima belas (15) inisiatif yang telah dirancang dan dicadangkan dalam Makmal NKRA Kualiti Guru yang telah diadakan di BPG pada 8 Mac 2010 hingga 2 April 2010. YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah bersetuju terhadap cadangan semua inisiatif meningkatkan kualiti guru pada 2 April 2010.

Program induksi guru permulaan ini akan memberikan kesan yang positif terhadap sekolah, guru dan murid. Melalui program induksi yang berkesan, budaya kerja cemerlang dapat diterapkan kepada guru permulaan agar dapat melaksanakan 4

Modul Program Induksi Guru Permulaan tugas dan tanggungjawab secara lebih sistematik. Guru akan dibimbing oleh guru

berpengalaman serta pihak pentadbir sekolah untuk melaksanakan pengajaran dengan lebih berkesan dan profesional. Satu model yang komprehensif dicadangkan dan akan diguna pakai oleh semua pihak yang terlibat ke arah memartabatkan profesion keguruan, khasnya guru permulaan di negara ini.

1.2

Definisi Program Induksi Guru Permulaan

Satu program pembelajaran melalui bimbingan yang berstruktur berasaskan sekolah untuk menyokong pembangunan profesionalisme guru permulaan bagi meningkatkan tahap kompetensinya dalam kerjaya guru.

1.3

Rasional

Walaupun sistem latihan perguruan di Malaysia merupakan antara yang terbaik di dunia, masih tidak terdapat satu program yang formal untuk membimbing guru permulaan yang baru ditempatkan di sekolah. Ironinya, banyak hasil kajian

menunjukkan tahun pertama merupakan tahun yang paling mencabar untuk guru permulaan (Humphrey et al., 2007; Norasmah et al., 2007; Russell, 2006).

Masalah utama yang dihadapi oleh guru permulaan yang baru ditempatkan di sekolah adalah untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran bilik darjah sebenar. Di samping itu, guru permulaan perlu dibimbing untuk melaksanakan tanggungjawab memenuhi keperluan kumpulan murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar belakang (Bartell, 2005).

Kursus praperkhidmatan yang dilalui oleh guru permulaan hanya merupakan asas untuk guru memahami konsep dalam pengajaran dan tidak dapat menyediakan mereka untuk menghadapi realiti sebenar dalam bilik darjah. Di samping itu, seseorang guru harus terus meningkatkan pengetahuan masing-masing selaras dengan perkembangan dunia pendidikan semasa. Guru permulaan perlu dibimbing untuk 5

Modul Program Induksi Guru Permulaan mengaplikasi semua pengetahuan yang diperoleh ini secara berkesan kerana kualiti pengajaran guru merupakan faktor penyumbang utama kepada pembelajaran murid (Laura et al., 2006).

Guru yang berkualiti akan menghasilkan murid yang berkualiti. Guru sebagai pemangkin utama kecemerlangan murid diberi pendedahan tentang pelbagai pendekatan dan program penambahbaikan secara langsung melalui program induksi. Dengan cara ini, profesionalisme guru permulaan itu dapat ditingkatkan bermula daripada peringkat awal ketika guru tersebut ditempatkan di sekolah buat pertama kali. Kajian-kajian lepas menunjukkan peningkatan dalam profesionalisme guru berjaya memberi kesan yang positif dari segi peningkatan ilmu dan amalan guru di sekolah, seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran murid di sekolah (David et al., 2003).

Hasil kajian menunjukkan bahawa guru yang melalui program induksi sepanjang tahun pertama mereka ditempatkan di sekolah, didapati menunjukkan kualiti pengajaran yang lebih tinggi dan seterusnya mampu meningkatkan kualiti pembelajaran murid (Humphrey et al., 2007). Program induksi menggunakan pendekatan pementoran

untuk membimbing guru-guru baru telahpun diterapkan dalam profesion perguruan di negara-negara maju untuk meningkatkan kualiti guru permulaan. Amalan ini seharusnya dilaksanakan untuk meningkatkan profesion perguruan di negara ini. Tambahan pula, pendidikan yang bersifat dinamik dan global memerlukan guru yang bersedia meningkatkan kualiti dan mutu pendidikan secara berterusan.

Program induksi menggunakan pendekatan pementoran didapati mampu memberi kesan yang positif terhadap guru permulaan yang kurang berpengalaman. Guru permulaan yang telah didedahkan dengan program ini didapati dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid hasil peningkatan kemahiran dan kualiti pengajaran guru itu sendiri (Duke et al., 2006). Di samping itu, program induksi juga dapat meningkatkan hubungan kolaboratif antara guru permulaan dengan semua pihak di sekolah.

6

Modul Program Induksi Guru Permulaan Kebanyakan guru permulaan mengalami kejutan transisi apabila ditempatkan di sekolah kerana mendapati latihan perguruan adalah berbeza sama sekali dengan situasi yang mereka lalui semasa mengikuti latihan perguruan dan latihan amali (Norasmah et al., 2007). Guru permulaan seringkali menghadapi masalah kerana

suasana pengajaran dan pembelajaran (P&P), persekitaran sekolah serta latar belakang murid adalah unik dan kompleks dan tidak sama dengan pengalaman yang mereka lalui semasa mengikuti kursus perguruan.

Guru permulaan menghadapi masalah bukan sahaja dalam mengendalikan aktiviti dalam bilik darjah dengan berkesan malah turut merasa sukar untuk bertindak secara proaktif dalam aktiviti kokurikulum dan pentadbiran. Konsep Pendidikan Guru Yang Bersepadu menyarankan satu program perkembangan guru yang berterusan harus bermula daripada latihan perguruan praperkhidmatan, program induksi sewaktu guru mula ditempatkan, dan seterusnya program perkembangan berterusan sehingga seseorang guru itu bersara (Mohammed Sani, 2002).

Hasil kajian TIMSS menunjukkan penurunan dalam pencapaian murid Malaysia berbanding negara lain seperti Hong Kong, Singapura dan Korea Selatan (Jabatan Perdana Menteri 2009). Pada masa yang sama kajian ini turut mendapati kejayaan murid dipengaruhi secara langsung oleh kualiti guru yang mengajar mereka. Keadaan ini mewujudkan satu keperluan untuk menawarkan satu program induksi yang komprehensif dan bersepadu untuk membimbing dan melatih guru secara berterusan.

Justeru, BPG selaku peneraju utama dalam pembangunan pendidikan serta peningkatan profesionalisme keguruan bertanggungjawab untuk menyediakan satu program induksi yang berkesan. Program ini bertujuan meningkatkan kualiti guru

permulaan yang ditempatkan di sekolah bagi memastikan perluasan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid dapat direalisasikan.

7

Modul Program Induksi Guru Permulaan 1.4 Objektif Program Induksi

Objektif Program Induksi Guru Permulaan ini adalah untuk: i. membantu guru menyesuaikan diri dengan budaya, persekitaran, dan komuniti sekolah; ii. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk guru permulaan dalam melaksanakan amalan pengajaran sepanjang proses transisi mereka daripada ’pelajar’ kepada ’mengajar’; iii. iv. meningkatkan kualiti pengajaran guru dan pembelajaran murid; menyediakan bimbingan yang berkesan untuk guru melaksanakan aktiviti kokurikulum; v. meningkatkan pengetahuan guru tentang aspek sosialisasi organisasi dan hal-ehwal murid; vi. meningkatkan amalan profesionalisme, kompetensi diri dan efikasi kendiri guru permulaan; dan vii. membangunkan kerjasama secara kolaboratif di antara guru permulaan dengan semua pihak (stakeholder) yang terlibat di sekolah.

1.5

Fasa Program Induksi Guru Permulaan

Program Induksi Guru Permulaan melibatkan tiga fasa yang dibangunkan berasaskan kepada garis panduan yang dihasilkan melalui perbincangan dalam Makmal NKRA, hasil kajian berkaitan guru permulaan dari dalam dan luar negara dan modul guru permulaan yang diguna pakai di luar negara. Semua dapatan ini digabung jalin untuk menghasilkan modul induksi yang sesuai dengan senario dan aspirasi pendidikan di negara ini. Program Induksi Guru Permulaan ini terdiri daripada tiga fasa yang dapat diilustrasikan seperti dalam Rajah 1.

8

Modul Program Induksi Guru Permulaan

Rajah 1: Fasa Program Induksi Guru Permulaan

Bermula dengan penempatan guru permulaan di sekolah, guru permulaan itu akan melalui fasa orientasi, fasa pementoran dan fasa pembangunan profesionalisme berterusan. Pengisian dan strategi pelaksanaan fasa-fasa ini akan dibincangkan

secara mendalam dalam modul ini. Satu kerangka Pelaksanaan Program Induksi Guru Permulaan telah dibangunkan oleh BPG untuk menyokong pembangunan

profesionalisme guru permulaan supaya mencapai tahap kompetensi keguruan. Program ini mengandungi empat fasa utama iaitu Orientasi, Pementoran,

Pembangunan Profesionalisme dan Pentaksiran.

Fasa orientasi adalah

proses yang membantu

guru permulaan untuk

mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan persekitaran, budaya serta komuniti sekolah. Program ini dijalankan berasaskan sekolah oleh pentadbir sekolah atau guru berpengalaman (senior teachers).

9

Modul Program Induksi Guru Permulaan Program induksi yang dicadangkan ini akan menggunakan konsep pementoran. Seorang guru berpengalaman akan dilantik sebagai mentor yang akan

dipertanggungjawabkan untuk membimbing guru permulaan di sekolah yang sama. Waktu pementoran secara formal ditetapkan sebagai dua waktu dan dimasukkan ke dalam jadual waktu mengajar guru. Pementoran juga dilaksanakan secara tidak formal mengikut kesesuaian antara mentor dan guru permulaan yang dibimbingnya. Fasa

pementoran adalah proses guru berpengalaman memberikan bimbingan (coaching) dan nasihat kepada guru permulaan berkenaan amalan profesional (professional conduct) dan kompetensi perguruan. Program ini adalah berasaskan modul, penilaian dan

maklum balas berterusan sepanjang 12 bulan dijalankan berasaskan sekolah.

Fasa pembangunan profesional adalah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pembelajaran profesional guru. Guru permulaan mengemas kini evidens dalam bentuk portfolio untuk tujuan pentaksiran dan pengesahan dalam jawatan.

Pentaksiran

adalah

merupakan

satu

mekanisme

yang

penting

dalam

menentukan peningkatan kerjaya (career progression) seseorang guru. Pentaksiran yang dicadangkan dalam modul ini adalah berbentuk formatif yang berterusan berasaskan kepada evidens yang dikumpulkan dalam portfolio guru. Carta alir program induksi guru permulaan adalah seperti yang tunjukkan dalam Rajah 2. Bagi guru

permulaan yang tidak melepasi tahap induksi yang ditetapkan akan diberikan bimbingan berfokus (focused guidance) dan perekayasaan sikap (attitude reengineering) agar mereka mencapai tahap kompeten dengan nilai dan etika profesionalisme yang diperlukan. Walaupun guru telah melalui latihan perguruan yang mantap namun kesinambungan penentuan kualiti guru diteruskan dengan

membangunkan standard induksi. Standard induksi yang akan dibangunkan ini bagi memastikan guru permulaan memahami dan mengetahui kekuatan dan kekurangannya untuk berkembang secara profesional. Standard ini akan dikuatkuasakan dan dipantau di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. Sekolah akan menjalankan Program Induksi Guru Permulaan. Huling-Austin 10

Modul Program Induksi Guru Permulaan (1990) mendefinisikan program induksi guru permulaan sebagai “planned programs intended to provide some systematic and sustained assistance, specifically to beginning teachers for at least one school year ”( Huling-Austin, L. (1990). Teacher induction programs and internships. In W. R. Houston, R. Howsam, & J. Sikula (Eds.), Handbook of research on teacher education. New York: Macmillan, 535-548). Program induksi guru permulaan merupakan proses sosialisasi kepada profesion perguruan yang dapat membantu guru permulaan membuat penyesuaian antara ilmu dan kemahiran yang sedia ada dengan prosedur, sistem sekolah dan penguasaan pengajaran berkesan dan kemahiran pengurusan bilik darjah.

Rajah 2: Carta Alir Program Induksi Guru Permulaan

11

Modul Program Induksi Guru Permulaan Tempoh Program Induksi untuk Guru Permulaan adalah selama 12 bulan bermula dari tarikh guru permulaan melapor diri di sekolah. Tempoh ini adalah selaras dengan tempoh pelaksanaan program induksi di negara-negara maju lain seperti Amerika Syarikat, Australia, New Zealand dan Ireland. Hasil kajian turut mengesahkan bahawa guru permulaan memerlukan bimbingan dalam tempoh 12 bulan pertama mereka ditempatkan di sekolah. Jangka masa ini diperlukan untuk mereka membuat penyesuaian diri dengan budaya sekolah, persekitaran kerja baru, tugas-tugas yang pelbagai di samping membina hubungan kerjasama dengan rakan-rakan sekerja di tempat baru (Norasmah et al., 2007). Cadangan Pelaksanaan Program Induksi Untuk Guru Permulaan ini adalah seperti dalam Rajah 3.

12

Modul Program Induksi Guru Permulaan

Tempoh (bulan)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Fasilitator
Penolong Kanan Akademik/ Ketua Bidang/ Ketua Panitia/ Guru Cemerlang

Orientasi
P& P

Mentoring

Hasil
Pembelajaran &Penilaian •P&P •Penilaian & pentaksiran •Pemantauan pembelajaran

Pengajaran & Pembelajaran • Persediaan mengajar •Pedagogi • Pengurusan ujian Peperiksaan Pengurusan kerja rumah • Pencerapan P&P Pengajaran Kokurikulum • Sukan Pasukan beruniform Permainan Sosialisasi Organisasi • Kepimpinan • Pentadbiran • Pengurusan kewangan & resos • Komunikasi • Pengurusan konflik • Polisi & Peraturan • Pencerapan pengajaran Pengurusan Hal Ehwal Murid/Pelajar • Mengurus dokumen • Kerjaya • Mengurus disiplin • Keperluan motivasi Pengurusan asrama • Pengurusan kebajikan Mengurus kepelbagaian pelajar Pengurusan ICT • Literasi komputer • Pengajaran bestari
Pengurusan Hal Ehwal Peribadi Pengurusam Hal Ehwal Peribadi ● Pengurusan stres • Pengurusan stress ●• Teknik belajar ● Motivasi kendiri Teknik belajar • Motivasi kendiri ● Pembentukan sahsiah • Pembentukan sahsiah

Penolong Kanan Penolong Kanan Kokurikulum/ SU Kokurikulum/ SU Kokurikulum / PenasihatKokurikulum / PenasihatPenasihat Kokurikulum penasihat Kokurikulm

40% 40%

Koku

40%

40%

20% Profesionalisme Keguruan

Peningkatan Peofesional Peningkatan Profesional •Penerokaan pelbagai pendekatan P&P • Mengesan dan memenuhi keperluan profesionalisme diri •Pembelajaran informal & formal untuk meningkatkan profesionalisme

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Pengetahuan Pedagogi Isi kandunga

Pengetua / Guru Besar

Pengurusan

Pengetahuan Isi Kandungan

Pengetahuna Isi Kandungan

Kerjasama antara Guru dan Masyarakat • Membina jaringan dengan ● Membina jaringan dengan pelajar, rakan, pelajar, rakan, ibu bapa & & bapa komuniti sekolah komuniti sekolah

Pengetua / Penolong Kanan / Ketua Bidang / Ketua Panitia
Penilaian Penilaian

• Markah diserah kepada SPP ●Portfolio portfolio diserah kepada SPP Pengesahan pelantikan jawatan (Tahun kedua) Pengesahan jawatan (Tahun kedua) ●50% berdasarkan portfolio dinilai oleh pentadbir { Pengetahuan konten (40%), Pedagogi (40%), Profesionalisme Keguruan (20%) } } • 50% berdasarkan portfolio dinilai oleh pentadbir { Pengetahuan konten (40%), Pedagogi (40%), Profesionalisme Keguruan (20%) ●50% penilaian oleh SPP • 50% penilaian oleh SPP

Rajah 3: Cadangan Pelaksanaan Program Induksi Guru Permulaan 13

Pembangunan Diri

Koordinator ICT

Modul Program Induksi Guru Permulaan

2.

GURU PERMULAAN

2.1

Definisi Guru Permulaan

Guru permulaan merujuk kepada guru baru yang dikategorikan sebagai Guru Sandaran Terlatih (GST) dalam Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 1/1987. Guru permulaan ditempatkan di sekolah setelah tamat menjalani latihan keguruan sama ada di Institut Perguruan atau institusi pendidikan tinggi. Guru permulaan perlu menamatkan tempoh perkhidmatan selama satu hingga tiga tahun sebelum boleh dipertimbangkan untuk disahkan dalam jawatan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah pada Gred DG41.

2.2

Dasar Guru Permulaan

Visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG) adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Standard Guru Malaysia (SGM) yang telah dibangunkan oleh BPG adalah bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang berkualiti, mempunyai tahap amalan profesionalisme keguruan, berpengetahuan dan berkemahiran.

14

Modul Program Induksi Guru Permulaan

3.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

3.1

Peranan Jabatan Pelajaran Negeri i. ii. Mengagihkan penempatan guru permulaan mengikut keperluan sekolah; Memastikan guru permulaan yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri; iii. iv. v. Menganjurkan sesi orientasi dengan guru permulaan; Menatarkan Program Induksi Guru Permulaan kepada PPD dan sekolah; Melatih Jurulatih Pakar untuk Program Pementoran dengan mendapatkan khidmat kepakaran daripada pengetua cemerlang / guru cemerlang; vi. vii. Memantau pelaksanaan Program Induksi Guru Permulaan di sekolah; Menyediakan khidmat kaunseling kepada guru permulaan yang

bermasalah setelah mendapat maklumat dari pentadbir sekolah / PPD; viii. Memberi taklimat Program Induksi Guru Permulaan kepada pengetua dan guru besar; dan ix. JPN yang terlibat dalam menguruskan Program Induksi Guru Permulaan dan CPD adalah di bawah Unit Latihan.

3.2

Peranan Jabatan Pelajaran Daerah/ Bahagian i. Memastikan guru permulaan ditempatkan di sekolah-sekolah mengikut keperluan; ii. Memastikan guru permulaan yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri; iii. iv. Menatarkan Program Induksi Guru Permulaan kepada pihak sekolah; Melatih Jurulatih Pakar untuk Program Pementoran dengan mendapatkan khidmat kepakaran daripada pengetua cemerlang / guru cemerlang; v. vi. Memantau pelaksanaan Program Induksi Guru Permulaan di sekolah; Menyediakan khidmat kaunseling kepada guru permulaan yang

bermasalah setelah mendapat maklumat dari pentadbir sekolah; 15

Modul Program Induksi Guru Permulaan

vii. viii.

Menganjurkan sesi orientasi dengan guru permulaan; dan PPD yang terlibat dalam menguruskan Program Induksi Guru Permulaan dan CPD adalah di bawah Unit Latihan.

3.3

Peranan Pentadbir Sekolah i. Pihak pengurusan sekolah perlu menubuhkan Jawatankuasa Orientasi Guru Permulaan berdasarkan struktur berikut :     Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengetua Penolong Kanan Kaunselor PK HEM, PK Kokurikulum, PK Petang, GKMP, Guru Cemerlang dan Guru berpengalaman ii. Bekerjasama dengan PPD/ JPN dan pentadbir sekolah yang berhampiran bagi membentuk kumpulan pembimbing yang lebih efisien dan seterusnya dapat membimbing guru permulaan bersesuaian dengan budaya dan komuniti sekolah; iii. Memastikan fasa orientasi bagi guru-guru permulaan di sekolah dilaksanakan sebaik guru permulaan melapor diri di sekolah; iv. Mengadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan guru permulaan yang telah mendaftar di sekolah; v. Menetapkan seorang mentor membimbing seorang guru permulaan mengikut mata pelajaran yang diajar oleh guru permulaan; vi. vii. Memastikan guru permulaan dibimbing oleh mentor (guru pembimbing); Mengadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan mentor yang telah dilantik; viii. Memastikan latihan atau bimbingan yang diberikan kepada guru permulaan mencapai standard yang ditetapkan; ix. Melaksanakan pentaksiran dan pemantauan untuk setiap guru permulaan; 16

Modul Program Induksi Guru Permulaan

x. xi.

Mengadakan perbincangan dan sesi refleksi dengan guru permulaan; Melaksanakan program perekayasaan dan pengurusan pembangunan kepada guru permulaan yang tidak melepasi tahap induksi yang ditetapkan;

xii.

Memastikan

mentor

(guru

pembimbing)

mendapat

latihan

yang

secukupnya sebelum membimbing guru permulaan; dan xiii. Memperakukan guru permulaan untuk disahkan pelantikan dalam jawatan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

3.4

Mentor

3.4.1 Tugas i. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada guru permulaan berkenaan: a) jadual waktu b) sukatan pelajaran,huraian sukatan pelajaran dan buku panduan guru. c) perancangan tahunan dan persediaan mengajar harian d) sumber pengajaran dan pembelajaran e) pengurusan bilik darjah f) refleksi g) pengelolaan kokurikulum ii. Membimbing guru permulaan secara formal dan tidak formal dalam aspek pengajaran dan pembelajaran; iii. Membimbing guru permulaan dengan menggunakan pendekatan refleksi untuk membina keyakinan diri melalui proses refleksi kendiri; iv. Membimbing guru permulaan mengaplikasi teori kepada amalan sebenar di bilik darjah; v. Melestarikan motivasi guru permulaan supaya mempunyai jati diri dan menjadi guru yang berkualiti serta beretika;

17

Modul Program Induksi Guru Permulaan

vi.

Membimbing guru permulaan ke arah perkembangan sahsiah pendidik terutama daripada segi pergaulan yang sihat, peningkatan jati diri dan pemupukan nilai profesionalisme keguruan;

vii.

Membimbing guru permulaan untuk mencari maklumat/ panduan yang berkaitan dengan aktiviti/ program sekolah daripada guru/ personel lain;

viii.

Membimbing guru permulaan melalui pemerhatian pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang dilaksanakan oleh mentor; dan

ix.

Membuat pemerhatian pengajaran dan pembelajaran guru permulaan dalam bilik darjah serta memberi maklum balas.

3.4.2 Tanggungjawab Antara tanggungjawab seorang mentor dalam konteks guru pembimbing kepada mentee sebagai guru permulaan berdasarkan garis panduan berikut: i. Memberi peluang kepada guru permulaan memerhati pengajaran guru berpengalaman yang lain sebagai model pengajaran yang boleh dicontohi; i. Membimbing dan memberi nasihat kepada guru permulaan tentang semua aspek berkaitan pendidikan; ii. Menjaga dan mengambil berat kebajikan dan kesejahteraan guru permulaan; iii. Membantu guru permulaan mengatasi cabaran dan rintangan yang dihadapi; iv. Memberi sokongan moral serta bimbingan kepada guru permulaan dalam menghadapi cabaran dunia pendidikan; v. Melaksanakan aktiviti kokurikulum sebagaimana yang diarahkan oleh pentadbir; dan vi. Membina portfolio untuk CPD.

18

Modul Program Induksi Guru Permulaan

3.5

Guru Permulaan

3.5.1 Tugas i. Melaksanakan tugas sebagai guru seperti:        ii. memasuki kelas tepat pada waktunya menyiapkan buku rekod pengajaran mengurus kelas memeriksa tugasan murid memastikan kehadiran murid menyimpan semua maklumat berkaitan latar belakang murid hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas yang diarahkan pengetahuan untuk pembangunan profesionalisme

Meningkatkan

berterusan secara formal dan informal; dan iii. Menghindari perkara-perkara di luar bidang pendidikan seperti politik, unsur perkauman, berkelakuan tidak senonoh yang mencemarkan profesion keguruan dan sebagainya.

3.5.2 Tanggungjawab i. Memberikan kerjasama terhadap pentadbir dan rakan sekerja yang memerlukan bantuan; ii. iii. Menunjukkan sikap keprihatinan kepada keperluan pembelajaran murid.; Berperanan aktif dalam pembangunan masyarakat terutama masyarakat sekeliling; iv. Sentiasa peka terhadap persekitaran sekolah sebagai satu kawasan yang selesa, selamat, bersih dan ceria yang dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan efektif; v. Meneroka dan melaksanakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran; vi. Membina jaringan dengan rakan, murid, ibu bapa dan komuniti sekolah; 19

Modul Program Induksi Guru Permulaan

vii.

Mengurus hal ehwal peribadi berkaitan pengurusan stres, teknik belajar, motivasi kendiri dan pembentukan sahsiah;

viii.

Mempamerkan tingkah laku yang boleh menjadi model atau contoh bagi murid;

ix. x. xi.

Menjaga kebajikan dan keselamatan murid; Mewujudkan hubungan yang baik dengan ibu bapa; dan Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama dengan rakan sekerja.

20

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4. PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN

4.1

Orientasi

Orientasi merupakan satu prosedur bagi menyediakan maklumat latar belakang asas organisasi kepada staf baru (Dessler, 1997). Setiap guru permulaan mesti melalui peringkat orientasi bagi membolehkan mereka mengenali serta menghayati budaya dan persekitaran sekolah di samping memahami tugas dan tanggungjawab yang akan mereka laksanakan. Mereka juga perlu diberi peluang untuk memajukan diri dan mempertingkatkan profesionalisme keguruan dengan persekitaran sekolah baru. Orientasi guru permulaan merupakan titik tolak bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan negara selain dapat merancang strategi bagi menghadapi pelbagai masalah yang sering dihadapi oleh guru permulaan.

4.1.1 Objektif i. memastikan guru permulaan mendapat pendedahan berhubung budaya kerja sekolah bagi melonjakkan potensi dan pembangunan profesional guru; ii. membolehkan guru permulaan mendapat bimbangan daripada guru berpengalaman untuk meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan kemahiran profesionalnya; iii. membina kolaborasi dengan warga sekolah termasuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) bagi mengembangkan lagi pembangunan profesional dan kerjaya secara berterusan; iv. membangunkan guru yang berpengetahuan dan berkemahiran supaya dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan Negara; dan v. memastikan setiap guru permulaan dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keguruan.

21

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.1.2 Tempoh Orientasi Tempoh pelaksanaan adalah dalam jangka masa 3 bulan. 4.1.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi i. Pengetua perlu melaksanakan program orientasi dengan memanfaatkan Teori Kepimpinan Situasi melalui arahan terus kepada guru baru bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran keguruan dengan pantas dan meningkatkan motivasi seterusnya bersedia untuk menjadi guru yang berkesan bagi sesi persekolahan 2009. Orientasi ini akan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa kaedah: a) penerangan; b) pemerhatian dan catatan; c) pengumpulan maklumat; d) bimbingan; e) perbincangan; f) ceramah dan bengkel; dan g) penyediaan laporan orientasi.

ii. Dalam tempoh orientasi, guru permulaan akan didedahkan dan diberi peluang oleh pihak sekolah untuk mengaplikasi perkara-perkara berikut: a) Pekeliling Perkhidmatan Awam, Pekeliling KPM, Dasar dan program KPM serta haluan kerjaya keguruan; b) Budaya, organisasi dan persekitaran sekolah; c) Pentadbiran dan pengurusan sekolah; dan d) Pengurusan kurikulum (P&P).

iii. Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Orientasi yang meliputi maklumat-maklumat yang terdapat dalam Cadangan Pelaksanaan

Orientasi Guru Permulaan. Contoh format laporan adalah seperti Lampiran A. 22

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.1.4

Kandungan Orientasi

Cadangan untuk melaksanakan orientasi guru permulaan adalah seperti Jadual 1 di bawah:

Jadual 1: Cadangan Pelaksanaan Orientasi Guru Permulaan

Bil

Kandungan Orientasi

Cadangan Pelaksanaan

(BULAN PERTAMA) Minggu Pertama 1. 2. 3. Sesi perkenalan dengan komuniti sekolah Visi dan Misi sekolah Mengenali persekitaran sekolah  Perhimpunan Mingguan  Mesyuarat Guru     Lawatan dalam sekolah Pemerhatian dan catatan Temu bual Mengumpul maklumat

4. 5.

Persediaan mengajar dan pedagogi Rancangan Pelajaran Harian dan Rancangan Pelajaran Tahunan Pengurusan Buku Rekod Mengajar  Sumber maklumat: GKMP/Ketua Panitia  Mengumpul bahan berkaitan  Melengkapkan Buku Rekod Mengajar

6.

Minggu Kedua 1. 2. 3. 4. 5. Penyediaan portfolio  Mentor

Pekeliling/Dasar/Program/Aktiviti  Mengakses internet KPM dan Perintah Am  Mengumpul maklumat Organisasi sekolah dan PIBG Organisasi PPD, JPN dan KPM Budaya kerja dan takwim sekolah  Sumber maklumat: PK Akademik/ Setiausaha PIBG  Mengumpul maklumat  Pemerhatian dan catatan

23

Modul Program Induksi Guru Permulaan

Minggu Ketiga 1. 2. 3. Pengurusan dan Tugas-tugas Jawatankuasa Sekolah Polisi dan peraturan sekolah Pengurusan Headcount

 Sumber maklumat: PK Akademik

Minggu Keempat 1. 2. Pengurusan dan pengendalian aktiviti kokurikulum Pengurusan ujian dan peperiksaan  Sumber maklumat: PK KOKU  Sumber maklumat: SU Peperiksaan  Menyediakan senarai nama murid (BULAN KEDUA) Minggu Pertama 1. 2. Pengurusan dan prosedur kewangan sekolah Pengurusan organisasi, pejabat dan inventori  Pembantu Tadbir  Pembantu tadbir dan guru inventori

Minggu Kedua 1. 2. Pengurusan dokumen murid Pengurusan kerja rumah  Sumber maklumat: PK HEM  Mengumpul bahan berkaitan  Sumber maklumat: GKMP/Ketua Panitia

Minggu Ketiga 1. 2. Pendaftaran dan pertukaran murid Disiplin murid  Sumber maklumat: PK HEM  Mengumpul bahan berkaitan  Sumber maklumat: PK HEM  Mengumpul bahan berkaitan

Minggu Keempat 1. Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Refleksi, perbincangan dengan guru-guru permulaan  Ceramah dan Bengkel: Diuruskan oleh PPD/JPN  Mengumpul maklumat

2.

24

Modul Program Induksi Guru Permulaan

(BULAN KETIGA) Minggu Pertama 1. Kemudahan Perkhidmatan  Sumber maklumat: Pembantu Tadbir

Minggu Kedua 2. Pengurusan aktiviti PIBG dan komuniti  Menerapkan hubungan komuniti dalam aktiviti kurikulum atau kokurikulum  Setiausaha PIBG  Melibatkan ibu bapa dalam aktiviti persatuan/ sukan/ sambutan harihari atau perayaan tertentu

Minggu Ketiga 1. 2. 3. 4. 5. Bimbingan dan Kaunseling Kemahiran Fasilitator Motivasi murid Pengurusan kebajikan murid Perkembangan potensi diri dan kerjaya  Pertemuan dengan Kaunselor  Mengumpul maklumat

Minggu Keempat 1. Melengkapkan portfolio orientasi  Pendokumentasian

25

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.2

PEMENTORAN

Setiap guru permulaan mesti melibatkan diri secara aktif dalam program pementoran bagi meningkatkan dan memantapkan penguasaan pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah. Pementoran merujuk kepada hubungan serta komunikasi secara profesional iaitu seseorang guru yang lebih berpengalaman atau lebih berpengetahuan membantu guru permulaan yang baru berkhidmat di sekolah. tempoh masa yang tertentu Pementoran melibatkan komunikasi dua hala dalam antara seorang individu yang berpengalaman,

berpengetahuan serta mempunyai kebijaksanaan yang tinggi (mentor) dengan seorang yang dianggap kurang berpengalaman, berpengetahuan serta kurang berkemahiran (menti).

4.2.1 Definisi Pementoran Pementoran merupakan satu pendekatan untuk memberi bimbangan, sokongan dan bantuan secara profesional oleh mentor (pegawai yang terlatih,

berkemahiran dan beretika) bagi pembangunan diri menti (pegawai yang memerlukan bimbingan). Pendekatan ini melibatkan aktiviti perhubungan,

pemindahan kemahiran peribadi dan profesional seorang pegawai dalam jangka masa yang ditetapkan. Mentor merupakan seorang pegawai yang dilantik untuk membimbing dalam perkembangan kerjaya seorang pegawai. Biasanya mentor adalah seorang yang lebih kanan atau berpengalaman dan boleh dijadikan sebagai role model di kalangan rakan-rakan sekerja. Menti bermaksud pegawai yang dibantu oleh mentor dalam proses perhubungan pementoran dan biasanya merupakan seorang yang memerlukan bantuan dalam pembangunan diri, perkembangan dan pemantapan kerjaya serta penyesuaian dalam kehidupan.

26

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.2.2 Objektif i. Memupuk sikap positif, meningkatkan daya ketahanan diri serta mengamalkan nilai profesional keguruan; ii. iii. Membina daya suai, daya tahan, daya saing dan daya cipta; Meningkatkan kemahiran memerhati, keprihatinan dan kepekaan terhadap murid; iv. v. vi. vii. Menyesuaikan diri dengan budaya sekolah; Menyepadukan teori dengan amali pengajaran dan pembelajaran; Menguasai strategi pengajaran; Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran dan

pembelajaran dan seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru; dan viii. Membuat refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas guru.

27

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.2.3 Jenis-Jenis Pementoran

Pementoran Situasi  Ringkas  Segera  Spontan  Random  Kasual  Kreatif & Inovatif  Respon kepada keperluan semasa menti  Mentor berinisiatif secara intervensi  Bersifat kesegeraan  Menti bertanggungjawab mengenal pasti dan menggunakan pembelajaran  Keputusan yang tidak jelas

Pementoran Tidak Formal  Sukarela  Sangat peribadi  Sangat respon kepada keperluan menti  Tidak berstruktur  Fleksibel  Mentor mendorong menti dengan perkongsian, bantuan dan keprihatinan  Peranan sama rata (pemberi-penerima)  Laluan membina persahabatan dan rasa hormat  Kebergantungan kepada kecekapan, ilmu, kemahiran dan kebolehan mentor

Pementoran Formal  Jangka masa panjang contoh produktif  Sumber untuk membina perhubungan persahabatan  Bersifat sistematik dan berstruktur, tersusun dan berterusan  Dilaksanakan berdasarkan keperluan organisasi  Fokus kepada visi organisasi atau matlamat setiap bahagian/unit.  Mempunyai kaedah dalam pemadanan mentor menti.  Penetapan jangka masa dalam penetapan matlamat.  Program di bawah peruntukan organisasi.

28

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.2.4 Proses Pementoran Terdapat 3 perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam proses pementoran iaitu: i. Memerhati (Observe) Semasa proses pementoran dijalankan, mentor perlu memerhati tingkah laku menti bagi memastikan terdapat perubahan dan penambahbaikan yang berlaku. Sementara menti juga perlu melakukan pemerhatian

kepada mentor dan perlu mengemukakan soalan bagi mendapatkan seberapa banyak sumber maklumat sepanjang perhubungan pementoran.

ii.

Melibatkan Diri (Participate) Seterusnya, dalam proses pementoran memerlukan menti melaksanakan tugasan yang dirancang untuk pemahaman yang lebih mendalam. Dalam masa yang sama, menti dapat mempelajari sesuatu secara praktikal. Bagi tujuan ini perbincangan perlu kerap dilakukan secara bersama.

iii.

Melakukannya (Conduct) Pada peringkat ini, menti boleh diberi kepercayaan untuk melakukan program-program yang dirancang sendirian bagi menilai tahap

kompetensi yang telah dipelajari.

Dalam proses pementoran, apabila

menti boleh berdikari bermakna satu perubahan positif telah berlaku kepada menti.

4.2.5 Kemahiran Mentor Mentor yang mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam menjalankan peranannya akan dapat menghasilkan proses pementoran yang berkesan dan memberi faedah kepada pihak mentor dan menti. Antara kemahiran yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut:

29

Modul Program Induksi Guru Permulaan

i.

Kemahiran Mendengar Semasa pertemuan bersama menti, mentor perlu memberikan fokus dan mengenepikan segala pemikiran yang tidak berkaitan dengan proses pementoran. Kesediaan mendengar dengan baik bukan bermakna kita hanya menerima secara pasif perkara yang disampaikan oleh menti kepada mentor tetapi mentor juga perlulah memberi respon sama ada secara lisan atau bukan lisan.

ii.

Kemahiran Bertanya Pertanyaan boleh digunakan sebagai alat bagi mendapatkan maklumat dan meneroka pelbagai persoalan dan masalah menti. Kemahiran ini juga amat penting dalam memulakan perhubungan seterusnya boleh

membawa kepada interaksi yang berterusan antara mentor dan menti. Kemahiran bertanya penting digunakan dalam proses pementoran kerana dapat memberi peluang kepada menti menyatakan rasa hati, keinginan, harapan, idea serta pendapat mereka kepada mentor.

iii.

Kemahiran Memerhati Dalam usaha memahami dan membantu menti, mentor perlu

menumpukan sepenuh perhatian kepada menti terutamanya semasa pertemuan diadakan. Melalui pemerhatian, mentor perlu bijak mentafsir tingkah laku menti dengan tepat. Mereka perlu sedar dan peka pada Mentor juga perlu

bahasa bukan lisan, reaksi muka dan suara menti.

sensitif pada bahasa lisan yang digunakan serta dapat mengenal pasti kehendak menti yang sebenar. Secara tidak langsung, proses memberi bantuan kepada menti lebih mudah diberikan.

iv.

Memberi Maklum Balas Menti sememangnya memerlukan maklum balas daripada pihak lain sebagai maklumat dan panduan kepada diri mereka. Dalam masa yang 30

Modul Program Induksi Guru Permulaan

sama, menti juga mahu diberikan peluang yang sama daripada mentor untuk memberikan maklum balas kepada orang lain. Mentor juga perlu mahir mengendali dan memproses maklum balas dengan berkesan. Sentiasa memberi peluang dan menggalakkan menti memberikan maklum balas yang meyakinkan. Maklum balas bukan sahaja dapat digambar Maklum balas positif

melalui kata-kata tetapi juga melalui perbuatan.

yang diberikan oleh mentor menpunyai pengaruh yang kuat ke atas motivasi menti untuk meneruskan proses pementoran.

Sebagai panduan, maklum balas mestilah mempunyai ciri-ciri berikut :  spesifik dan mudah difahami;  tidak bersifat menghukum, dan membuat penilaian secara stereotaip;  bersifat segera dan mesra;  berterus-terang; dan  khusus kepada seseorang.

v.

Kemahiran Menentukan Fokus/Matlamat Pementoran Dalam proses pementoran, kemungkinan menti akan mengadu berhubung permasalahan yang dihadapi. Adalah penting bagi mentor meluaskan

perspektif menti agar melihat masalah bukan sesuatu yang negatif sebaliknya sebagai satu peluang untuk membuat perubahan atau penambahbaikan. perlu mahir Dalam proses melihat permasalahan menti, mentor fokus agar selari dengan matlamat

menggunakan

pementoran.

vi.

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis merupakan prasyarat kepada kemahiran membuat keputusan. Apabila mentor mampu berfikir secara kritis dan kreatif, ia mampu mencari jawapan yang dikemukakan oleh 31

Modul Program Induksi Guru Permulaan

menti.

Secara tidak langsung ia dapat membina, mendorong dan

membimbing menti mencari alternatif bagi menyelesaikan masalah mereka.

vii.

Membuat Penilaian Mentor perlu bijak membuat penilaian ke atas maklumat sama ada daripada menti ataupun individu lain. Kemahiran menilai membantu

mentor memberi respon dan penilaian yang berkesan.

4.2.6 Rasional Keperluan Mentor Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh Virginia Polytechnic Institute dan State University bertajuk Teacher Mentoring: An Analysis of Roles, Activities and Conditions (dalam Salhah Abdullah et al. 2007:22), dapat dirumuskan bahawa terdapat lapan (8) kategori aktiviti pementoran dalam membantu guru-guru permulaan adalah seperti berikut: i. ii. iii. Menggalakkan membuat refleksi; Mengarah dan menyokong pelan tindakan; Memberikan bantuan secara langsung dalam membentuk proses polisi ataupun bahan-bahan pengajaran pembelajaran; iv. Menyediakan maklumat yang mungkin berguna dalam menghasilkan pengubahsuaian; v. Memberi idea yang membolehkan guru permulaan menyelesaikan masalah; vi. vii. viii. Memberi dorongan dan sokongan emosi; Sumbangan guru-guru permulaan kepada mentor; dan Meredakan ketegangan semasa berhadapan dengan dilema.

32

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.2.7 Pemilihan Mentor Mentor hendaklah terdiri daripada seorang guru yang berkemahiran yang sesuai dengan peranannya sebagai mentor. Kualiti serta ciri-ciri mentor yang berkesan hendaklah mengikut ciri-ciri berikut:

4.2.7.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor: i. Guru yang berpengalaman mengikut mata pelajaran yang diajar oleh guru permulaan.

4.2.7.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor: i. Percaya bahawa setiap individu boleh berkembang; ii. Dihormati oleh rakan-rakan sekerja dan ketua atas sebab kemahirankemahiran dan pengetahuan secara profesional; iii. Mengambil inisiatif dan mengikuti perkembangan pendidikan dengan penuh tanggungjawab; iv. Reflektif dan memiliki kemahiran melatih; v. Boleh mengurus masa dengan baik; vi. Memperlihatkan rasa kecintaan terhadap pengajaran dan

pembelajaran dan komitmen terhadap masa depan pendidikan; dan vii. Menerima tanggungjawab dengan hati yang terbuka.

4.2.8 Tempoh Pementoran Pementoran akan dijalankan sepanjang tempoh induksi.

4.2.9 Kaedah Pelaksanaan Pementoran i. Pengetua/ guru besar memberi taklimat kepada mentor dan guru permulaan tentang Program Induksi Guru Permulaan;

33

Modul Program Induksi Guru Permulaan

ii.

Mentor berbincang dan membimbing guru permulaan tentang bidang tugas dan tanggungjawab sebagai guru;

iii.

Mentor membimbing guru permulaan bagi mendapatkan maklumat/ panduan yang berkaitan dengan aktiviti/ program sekolah daripada guru atau personel lain;

iv.

Mentor membimbing dan memberi nasihat kepada guru baru tentang semua aspek berkaitan pendidikan; dan

v.

Mentor menjaga dan mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan guru permulaan.

4.2.10 Kandungan Pementoran Cadangan pelaksanaan pementoran guru permulaan adalah seperti Jadual 2 di bawah:

Jadual 1: Cadangan Aktiviti Pementoran Guru Permulaan Bil 1. Kandungan Pementoran Pendedahan kepada pelaksanaan dan pengurusan aktiviti kokurikulum Cadangan Aktiviti  Mengadakan taklimat kokurikulum  Melibatkan diri dan memberi kerjasama dalam aktiviti kokurikulum  Mengadakan mesyuarat dan perbincangan.  Membuat pemerhatian terhadap kelas-kelas yang lain.    Tindakan PK Kokurikulum Mentor Guru permulaan

2.

Penyediaan bilik darjah yang kondusif, selesa, menarik dan persekitaran pembelajaran yang efisien  Strategi pengurusan bilik darjah yang berkesan.  Ekspektasi dan rutin bilik darjah.

 Mentor dan guru permulaan  Guru Permulaan

34

Modul Program Induksi Guru Permulaan

3.

Kebajikan dan kesejahteraan diri sebagai pendidik, contohnya  Tempat tinggal  Penyesuaian dengan rakan sekerja dan komuniti  Pengurusan gaji  Pengangkutan  Kawalan emosi

 Mengadakan perbincangan mentormenti / rakan sekerja.  Menghubungi sekurangkurangnya seorang guru permulaan di sekolah lain.  Menyertai aktiviti yang melibatkan kerjasama rakan sekerja dan komuniti seperti gotong royong, persediaan sukan.

 Mentor dan guru permulaan

 Guru permulaan

 Guru permulaan

4.

Peningkatan motivasi dan  Meneliti sumber-sumber penghargaan kendiri murid  Berkongsi pengalaman  Mengenali murid dengan dengan mentor dan lebih mendalam guru-guru lain  Fokus kepada  Membuat pemerhatian pendidikan berasaskan terhadap murid dalam pelbagai budaya dalam bilik darjah bilik darjah  Mengumpul maklumat Pengurusan disiplin maklumat daripada murid. pelbagai sumber seperti internet , jurnal dan lainlain.

 Guru permulaan  PK HEM

35

Modul Program Induksi Guru Permulaan

5.

Strategi pengajaran dalam bilik darjah.

 Pemerhatian pengajaran  Mentor dan pembelajaran dalam bilik darjah oleh mentor dan memberi maklum balas.  Pemerhatian pengajaran dan pembelajaran mentor oleh guru permulaan  Rakaman video pengajaran pembelajaran – mengadakan perbincangan  Guru permulaan

 Mentor dan guru permulaan

6.

Kaedah pelaksanaan penilaian terhadap murid

 Mengumpul sampelsampel tugasan/ latihan murid  Mentor mengatur sesi sumbangsaran dengan rakan-rakan sekerja untuk membincangkan kaedah-kaedah penilaian

 Guru permulaan

 Mentor  Panitia

7.

Kajian tindakan (Lampiran B)

 Membincangkan isu/masalah semasa menjalankan pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah untuk membuat kajian tindakan

   

PK Akademik Mentor Panitia Guru permulaan

8.

Penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah.

  Mengatur pertemuan dengan ibu bapa untuk  membincangkan prestasi  murid.

Pentadbir Mentor Guru permulaan

36

Modul Program Induksi Guru Permulaan

9.

Meneliti dan menilai semula aktiviti-aktiviti/programprogram yang telah dilaksanakan, seperti:  Persatuan/ sukan dan permainan  Pengajaran dan pembelajaran  Penilaian

 Melaksanakan refleksi  Menulis pelaporan

 

Mentor Guru permulaan

Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Pementoran yang meliputi maklumat-maklumat yang terdapat dalam Cadangan Pelaksanaan Pementoran Guru Permulaan. Contoh format laporan adalah seperti Lampiran C.

37

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.2.11 Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran Aktiviti-aktiviti bagi setiap sesi yang dinyatakan adalah sebagai panduan sahaja. Mentor boleh merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian berasaskan skop dan fokus pementoran serta jadual waktu mentor dan menti di samping program atau aktiviti yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Selain itu, mentor juga boleh merancang keperluan aktiviti berdasarkan kepada permintaan dan keperluan perkembangan kerjaya menti.

Jadual 2: Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran Bil.1 Kebajikan dan Kesejahteraan Diri Sebagai Pendidik Objektif a. Menjelaskan kepada menti tentang skop dan peranan kedua-dua belah pihak. b. Memastikan kebajikan dan kesejahteraan diri menti sebagai pendidik. c. Membantu menti menyesuaikan diri dengan persekitaran dan tempat kerja yang baru. d. Mentor mengenal pasti kekuatan dan kelemahan menti dalam aspek pembangunan diri dan kerjaya. Aktiviti i. Mentor menjalankan sesi perkenalan seperti mengenali peribadi, tempat tinggal, akademik dan keluarga. ii. Perbincangan skop peranan mentor dan menti (tugas mentor dan menti seperti yang terdapat dalam modul). iii. Menjelaskan kepada menti cara menghasilkan portfolio. iv. Berbincang dengan menti berkenaan isu-isu peribadi dan kerjaya bagi membantu menti menyesuaikan diri dengan membincangkan isu-isu semasa seperti kewangan, kerjaya, sosiobudaya dan tempat tinggal. v. Mengenal fizikal sekolah seperti pelan sekolah, organisasi sekolah dan lokasi sekolah. vi. Mentor membuat penilaian dan pemerhatian awal terhadap menti.

38

Modul Program Induksi Guru Permulaan

BIL.2 Penyediaan Bilik Darjah yang Kondusif, Selesa, Menarik dan Persekitaran Pembelajaran yang Efisien Objektif a. Membantu menti menguruskan penyediaan bilik darjah supaya sentiasa kondusif, selesa, menarik dan persekitaran pembelajaran yang efisien. Aktiviti i. Membuat pemerhatian bersama menti terhadap kelas-kelas yang lain. ii. Berbincang dengan menti berhubung penyediaan bilik darjah supaya bersesuaian dengan saiz kelas dan keperluan pembelajaran. iii. Perbincangan pengurusan bilik darjah seperti pengurusan jadual waktu P&P, buku kedatangan, buku pemantauan kelas, ogranisasi kelas, papan kenyataan, sudut bacaan dan buku disiplin murid.

BIL.3 Strategi Pengajaran dalam Bilik Darjah Objektif a. Mentor membantu menti membuat perancangan pengajaran dalam bilik darjah supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan. b. Mentor memantau sesi P&P yang dilakukan oleh menti. Aktiviti i. Memastikan dan menjelaskan kepada menti akan pengajaran yang perlu. ii. Berbincang dengan menti akan pedagogi dan alat bantu mengajar yang bersesuaian untuk melaksanakan sesi P&P. iii. Mentor memerhatikan menti menjalankan sesi P&P dalam bilik darjah serta memberikan maklum balas. iv. Menti memerhatikan mentor menjalankan sesi P&P dalam bilik darjah untuk dijadikan sebagai panduan. v. Membuat rakaman video semasa sesi P&P untuk dilakukan perbincangan bagi melihat kekuatan dan kelemahan atau mengisi borang penilaian kendiri.

39

Modul Program Induksi Guru Permulaan

BIL.4 Pendedahan Kepada Pelaksanaan dan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Objektif a. Mentor mengenal pasti kebolehan dan kelayakan yang ada pada menti. b. Mentor memantau penglibatan menti dalam aktiviti kokurikulum. Aktiviti i. Memberi taklimat berhubung aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti jadual pelaksanaan aktiviti kokurikulum atau prosedur lawatan dengan dibantu oleh Penolong Kanan Kokurikulum. ii. Memberikan tanggungjawab untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti kokurikulum mengikut kemahiran dan kebolehan yang ada pada menti. iii. Mendapatkan maklum balas daripada guru penasihat persatuan/ kelab/ badan beruniform/ sukan dan permainan akan kerjasama yang diberikan oleh menti dalam aktiviti kokurikulum untuk perkembangan diri.

BIL.5 Peningkatan Motivasi dan Penghargaan Kendiri Murid Objektif a. Mentor membantu menti dalam meningkatkan motivasi dan penghargaan kendiri murid. Aktiviti i. Mendapatkan kerjasama guru disiplin berhubung pengurusan disiplin murid. ii. Mendapatkan kerjasama kaunselor/ guru kelas bagi kelas yang diajar oleh menti untuk mengenali personaliti murid dengan lebih mendalam supaya menti dapat mengendalikan kelas dengan lebih berkesan. iii. Mentor berkongsi pengalamannya tentang budaya kelas dan fokus pendidikan. iv. Mentor memberi garis panduan berhubung fokus pendidikan berdasarkan kepada tahap pencapaian murid. v. Membina hubungan komunikasi antara menti dengan warga sekolah. vi. Memberikan pendedahan kepada menti tentang psikologi remaja.

40

Modul Program Induksi Guru Permulaan

BIL.6 Kaedah Pelaksanaan Penilaian Terhadap Murid Objektif a. Membantu menti membuat penilaian yang tepat dan berkesan kepada pelajar berdasarkan kepada pencapaian murid. Aktiviti i. Mentor memberi garis panduan dan menunjukkan contoh tentang cara penandaan buku latihan murid. ii. Menyemak sampel tugasan murid bagi kelas yang diajar oleh menti dan memberi maklum balas. iii. Mentor memantau bahan-bahan berhubung Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) yang dilakukan oleh menti bagi kelas yang diajar. iv. Mentor memberi panduan kepada menti untuk membuat penilaian murid.

BIL.7 Kajian Tindakan Objektif a. Memberi penjelasan kepada menti akan keperluan kajian tindakan. b. Mentor membantu menti menghasilkan kajian tindakan. Aktiviti i. Membekalkan buku panduan atau contoh kajian tindakan. ii. Memberi penerangan berhubung kajian tindakan dengan dibantu oleh Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia. iii. Meminta menti mengenal pasti permasalahan pembelajaran secara berfokus dan seterusnya membincangkan langkah-langkah bagi mengatasi permasalahan berhubung pembelajaran murid. iv. Memastikan menti melaksanakan kajian tindakan yang telah dibuat. v. Memantau kajian tindakan yang dibuat oleh menti. vi. Menyediakan laporan Kajian Tindakan. vii. Membentang laporan hasil dapatan dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah. viii. Mengedarkan laporan hasil Kajian Tindakan untuk tindakan susulan pihak-pihak tertentu. 41

Modul Program Induksi Guru Permulaan

BIL.8 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Sekolah Objektif Aktiviti a. Menggalakkan perhubungan bekerjasama. i. Melibatkan menti dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah seperti sukan dan Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru seperti aktiviti gotong-royong, program pemuafakatan sekolah, hari terbuka. ii. Membantu menti membina keyakinan diri dalam perhubungan dengan ibu bapa dan komuniti sekolah. iii. Menbimbing menti memahami keperluan ibu bapa dan komuniti serta tanggunjawab kepada sekolah. iv. Melibatkan menti dalam aktiviti kemasyarakatan seperti persatuan dengan menjadi ahli jawatankuasa dan memainkan peranan. v. Lawatan psikososial dengan ibu bapa mengikut keperluan.

42

Modul Program Induksi Guru Permulaan

BIL.9 Meneliti dan Menilai Semula Aktiviti-Aktiviti/ Program-Program yang Telah Dilaksanakan Objektif a. Mentor membuat penamatan sesi. b. Mentor membuat penilaian terhadap pelaksanaan aktiviti dan program yang dilaksanakan. c. Mentor merumuskan hasil perjumaan serta penilaian terhadap prestasi menti untuk penambahbaikan supaya hasil dapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan. d. Menti dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan selepas pengamatan. Aktiviti i. Membuat perbincangan dengan menti akan kekuatan dan kelemahan sepanjang aktiviti dan program yang dilaksanakan. ii. Refleksi mentor dan menti. iii. Memberi maklum balas. iv. Mentor membuat penilaian akhir terhadap menti. v. Mentor hendaklah membuat laporan keseluruhan dan laporan ini hendaklah diserahkan kepada pengetua atau pentadbir sekolah. vi. Memberi maklum balas terhadap sebarang aktiviti yang dilakukan dengan mengisi borang maklum balas.

43

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.3

PROGRAM PENGURUSAN PEMBANGUNAN

Program Pengurusan Pembangunan dilaksanakan adalah untuk guru permulaan yang tidak berjaya mendapatkan pengesahan pelantikan pada tahun pertama. Guru

permulaan ini akan mengikuti CPD yang diperlukan dan perekayasaan sikap bagi membolehkan mereka mendapat pengesahan pelantikan dalam tempoh 3 tahun seperti yang telah ditetapkan. Program ini juga memberi peluang kepada mereka untuk terus mempertingkatkan profesionalisme keguruan dengan dibantu oleh pihak pengurusan sekolah supaya dapat memahami dan menghayati ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka.

4.3.1 Objektif i. Mengenal pasti guru permulaan yang tidak melepasi tahap minima pada akhir tahun pertama; ii. iii. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru permulaan; Meningkatkan kompetensi guru permulaan bagi bidang yang perlu diberi perhatian; dan iv. Membimbing dan memberi nasihat kepada guru permulaan berhubung semua aspek pengurusan.

4.3.2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan Tempoh pelaksanaannya adalah selama 1 tahun.

4.3.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan i. Pihak pentadbir sekolah perlu mengenal pasti guru permulaan yang tidak mendapat pengesahan pelantikan pada tahun pertama Program Induksi Guru Permulaan dilaksanakan.

44

Modul Program Induksi Guru Permulaan

ii.

Pihak pentadbir sekolah, kaunselor dan mentor memberi taklimat berhubung pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan yang perlu diikuti oleh guru permulaan.

iii.

Pihak pentadbir sekolah, kaunselor dan mentor membimbing guru permulaan untuk melaksanakan program ini supaya mereka dapatkan menamatkan program ini dengan jayanya.

iv.

Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Program Pengurusan Pembangunan seperti yang terdapat dalam cadangan aktiviti.

45

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.3.4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan Cadangan untuk melaksanakan program pengurusan pembangunan guru permulaan adalah seperti Jadual 3 di bawah:

Jadual 1: Cadangan Aktiviti Perekayasaan Guru Permulaan Bil 1. Kandungan Aktiviti Perekayasaan P&P Cadangan Aktiviti  Peningkatan amalan pedagogi  Peningkatan pengetahuan kandungan Tindakan  Guru cemerlang/ Panitia

 Pengurusan kelas 2. Perekayasaan Pengurusan i. Sosialisasi Organisasi  Peningkatan bakat kepimpinan  Pengurusan pentadbiran  Peningkatan amalan komunikasi berkesan  Pengurusan konflik  Peningkatan pengetahuan dalam polisi dan peraturan ii. Pengurusan Hal Ehwal Murid

 Mentor

 PK Akademik/ Kaunselor/ Mentor

 Pengurusan dokumen murid

 Panitia/ Mentor

 Pengurusan disiplin murid  PK HEM/ Guru Disiplin

46

Modul Program Induksi Guru Permulaan

3.

Perekayasaan Pembangunan Diri

 Perekayasaan sikap  Peningkatan motivasi kendiri

 Kaunselor

 Memberi latihan dan kursus, selaras dengan minat, contoh: i. kejurulatihan ii. seni lukis iii. teknologi maklumat

 Pengurusan sekolah/ Mentor

 PK Koku  PK Koku  Guru ICT

4.3.5 Kaedah Pentaksiran Program Pengurusan Pembangunan Penilaian Program Pengurusan Pembangunan adalah berdasarkan kepada portfolio guru permulaan dan dinilai pada akhir tahun ke-2 atau ke-3.

47

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.4

PENTAKSIRAN

Program induksi yang berfokus, berstruktur dan sistematik perlu mempunyai satu mekanisma pentaksiran untuk menilai keberkesanan program yang dilaksanakan dapat mencapai objektif yang dihasratkan. Pentaksiran dilaksanakan di peringkat sekolah oleh pentdbir sekolah. Di samping itu, pentaksiran kendiri turut dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesan program induksi daripada perspektif guru permulaan.

4.4.1 Objektif i. Mengumpulkan maklumat/ data/ evidens berkaitan guru permulaan secara sistematik sepanjang program induksi dijalankan; ii. iii. Mengenal pasti aspek kekuatan dan kelemahan diri guru permulaan; Memberi peluang kepada guru permulaan melaksanakan

penambahbaikan terhadap aspek-aspek kelemahan yang telah dikenal pasti; iv. Memberi penekanan terhadap amalan-amalan terbaik (best practices) yang harus diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran; v. Membimbing guru permulaan membuat amalan refleksi melalui

pembinaan portfolio, jurnal dan catatan atau buku log; dan vi. Meningkatkan kualiti pendidikan dengan menetapkan standard amalan profesionalisme yang tinggi.

4.4.1 Tempoh Pentaksiran Pentaksiran dilaksanakan secara berkala dan berterusan sepanjang tempoh induksi. Tempoh masa pentaksiran harus bersifat fleksibel namun menyeluruh meliputi semua aktiviti yang dilaksanakan oleh guru permulaan.

48

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.4.3 Kaedah Pentaksiran Pentaksiran boleh dilakukan secara formal atau tidak formal menggunakan kaedah-kaedah berikut: i. Formatif a) Pentaksiran boleh dilakukan secara berkala; b) Meliputi pelbagai sumber/evidens/aktiviti kelas, contohnya memantau pengajaran guru permulaan dalam bilik darjah, meneliti Rancangan Pengajaran yang disediakan untuk tajuk-tajuk tertentu, meneliti hasil kerja murid, projek/BBM yang dihasilkan untuk P&P; c) Pentaksiran secara menyeluruh terhadap bahan atau aktiviti yang disediakan oleh guru sepanjang tempoh induksi; dan d) Menggunakan portfolio yang dihasilkan oleh guru sebagai evidens, contohnya laporan, refleksi jurnal, membuat blog yang bermanfaat, penilaian/pandangan/maklum balas yang diterima daripada murid/ ibu bapa/ mentor / rakan sekerja. e) Aspek yang dinilai

Bil. 1.

Aspek Pengajaran dan pembelajaran

Contoh  Persediaan mengajar  Pedagogi  Pengurusan ujian peperiksaan  Pengurusan kerja rumah  Pencerapan P&P

Peratusan

70%

2.

Kokurikulum

Sukan 5%

 Pasukan beruniform  Permainan

49

Modul Program Induksi Guru Permulaan

3.

Pengurusan i Sosialisasi Organisasi  Kepimpinan  Pentadbiran  Pengurusan kewangan dan sumber  Komunikasi  Pengurusan konflik  Polisi dan peraturan  Pencerapan pengajaran ii Pengurusan Hal Ehwal Murid 5%

 Mengurus dokumen  Kerjaya  Mengurus disiplin  Keperluan motivasi

iii

Pengurusan Asrama (Jika Berkenaan)

 Pengurusan kebajikan  Mengurus kepelbagaian murid

4.

Pembangunan Diri i. Pengurusan ICT  Literasi komputer  Pengajaran bestari ii. Pengurusan Hal Ehwal Peribadi 5%

 Pengurusan stres  Teknik belajar  Motivasi kendiri  Pembentukan sahsiah

50

Modul Program Induksi Guru Permulaan

5.

Pembelajaran dan penilaian

 Pengajaran dan pembelajaran  Penialaian dan pentaksiran  Pemantauan pembelajaran 5%

6.

Peningkatan profesionalisme

 Penerokaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran  Mengesan dan memenuhi keperluan profesionalisme diri  Pembelajaran informal dan formal 5%

7.

Kerjasama antara guru dan masyarakat

 Membina jaringan dengan murid, rakan, ibu bapa dan komuniti sekolah 5%

4.4.4 Pelaporan a) Pelaporan dibuat oleh semua pihak yang terlibat (mentor/ AJK pemantauan/ pentadbir) menggunakan borang yang disediakan; dan b) Semua evidens ini akan menyumbang sebanyak 50% kepada

pengesahan perlantikan guru permulaan ke jawatan tetap.

51

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.2

PEMANTAUAN

Pemantauan adalah satu proses yang dilaksanakan secara berterusan sepanjang Program Induksi untuk memastikan Program Induksi dilaksanakan secara berkesan, iaitu: i. ii. iii. mematuhi prosedur mengikut perancangan yang telah ditetapkan mematuhi standard induksi

4.5.1 i.

Objektif Memastikan semua aktiviti yang dirancang dalam Program Induksi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat;

ii.

Memastikan hubungan yang baik dan kerjasama yang erat antara mentor dengan guru permulaan yang dibimbing;

iii. iv.

Memastikan standard dan prosedur induksi dipatuhi; Meningkatkan kualiti pendidikan melalui sokongan dan bimbingan kepada guru-guru permulaan di sekolah;

v. vi.

Mengekalkan tahap kualiti guru bermula dari peringkat awal; Membantu guru permulaan melalui transisi tahun pertama mengajar dengan lancar;

vii. viii.

Meningkatkan sahsiah serta tahap profesionalisme guru permulaan; Menyediakan serta memberi pengetahun tambahan, meningkatkan kemahiran dan membina sikap positif guru permulaan;

ix.

Membantu

guru

permulaan

berdasarkan

kepada

keperluan

serta

kehendak mereka; x. Meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru permulaan; dan xi. Memberi bimbingan kepada guru permulaan tentang teknik pengurusan kelas dan interaksi dengan murid.

52

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.5.2 i.

Kaedah Pemantauan Pemantauan dijalankan oleh pihak KPM, JPN, PPD dan pentadbir sekolah;

ii.

Pemantauan boleh dibuat secara formal atau informal dan berterusan sepanjang tempoh Program Induksi berjalan; dan

iii.

Hasil pemantauan perlu dibincangkan dengan guru permulaan.

4.5.3 i.

Pelaporan Hasil pemantauan dibuat secara bertulis dikumpulkan sebagai evidens dalam portfolio guru permulaan (Lampiran F);

ii. iii.

Pelaporan disemak oleh pentadbir sekolah; dan Guru permulaan yang telah tamat menjalani program induksi akan menerima evidens/l aporan pemantauan untuk membantu guru permulaan meningkatkan profesionalisme diri.

53

Modul Program Induksi Guru Permulaan

5

PENUTUP

Selaku peneraju utama pembangunan pendidikan serta peningkatan profesionalisme keguruan, BPG bertanggungjawab untuk merangka satu program induksi yang berkesan serta boleh diguna pakai oleh seluruh sekolah di Malaysia. Program Induksi Guru Permulaan diharap dapat membantu meningkatkan kualiti guru permulaan yang baru ditempatkan di sekolah. Namun begitu, keberkesanan program ini memerlukan kerjasama semua pihak.

54

Modul Program Induksi Guru Permulaan

Rujukan

Bartel, C. 1995. Shaping teacher’s induction policy in California. Teacher Education Quarterly, Fall 1995. Dessler, G., 1997. Human Resource Management (cet.7). Upper Saddle River, NJ: Prentice. Duke, L., Karson, A., Wheeler, J. 2006. Do mentoring and induction program have greater benefits for teachers who lack preservice training? Jurnal of Public & International Affairs-Princeton. 17, pg.61-82. Humphrey, D.C.; Wechsler, M.; Bosetti; K.R. 2007. Teacher induction in Illinois and Ohio: a preliminary analysis. Commission by the Joyce Foundation, U.S.A. Norasmah Othman, Mohammed Sani Ibrahim dan Zamri Mahamod. 2007. Penyelidikan Pendidikan Guru Novis. Profesionalisme Guru Novis: Model Latihan.Ed.Kedua, m.s 1-24. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. 2008. Pementoran dalam PerkhidmatanAwam Panduan untuk Mentor dan Menti. Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) yang Telah Tamat Mengikuti Sarjana Muda Pendidikan Bil.2/2010. Russell, A. 2006. Teacher induction programs: trends and opportunities. American Association of State Colleges and University. Vol. 3 (10). Salhah Abdullah & Ainon Mohd. 2007. Guru Sebagai Mentor. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wong. R. 2004. Induction programs that keep new teachers teaching and improving. NASSP Bulletin. Vol.88 (638).

55

Modul Program Induksi Guru Permulaan LAMPIRAN A
FORMAT LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU PERMULAAN Bil 1 2 3 4 5 Perkara Tarikh Masa Bidang Aspek Objektif : : : : : : 1 2 3 6 Aktiviti : 1 2 3 7 Penilaian : Keterangan

8

Rumusan

:

.............................. Tandatangan guru

................................. Tandatangan Mentor

56

Modul Program Induksi Guru Permulaan LAMPIRAN B
FORMAT PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN (PERINGKAT SEKOLAH UNTUK DISIMPAN DALAM FAIL PANITIA) Nama pengkaji : ________________________________ Tajuk MEREFLEK : ________________________________

Saya mengajar di kelas …………………………bagi mata pelajaran …………………..…………………………… Masalah utama bagi murid saya ialah ……………….……………………………………........................................... ......................................................................................................................................................................................... Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid/semakan latihan murid/ keputusan ujian/ temu bual (sekurang-kurangnya daripada dua sumber data) di dalam kelas semasa saya mengajar ……………………………………………………………..…………………………………………………………… Analisis yang didapati daripada ………………………………………. Seperti berikut : ………………………………………………………………………………………………………………………….. Berikut analisis/ contoh antara kesilapan yang dapat dikesan semasa murid menjawab soalan ujian ………………………………………………………………………………………………………………………….. Masalah ini berlaku dalam kalangan murid adalah kerana mereka tidak .……………….............................................. Masalah ini berlaku juga berpunca daripada saya kerana ..………………..…………………………………………. FOKUS KAJIAN Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat menjawab soalan/ menguasai kemahiran a) ……………..………………………………………………………………………………………... b) …………….………………………………………………………………………………………… Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk, murid akan terus.……………..…………………………. ……..………..……………………………………………………………………………………………………......... Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana…………………………………………….. Bagi mengatasi masalah ini, saya akan mencuba .……………………..…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… Objektif kajian :Secara amnya akan dapat …………………………………………………………………………………………….. Secara khususnya :1. Murid …………………..………………………………………………………………………………… 2. 3. 4. Murid ……………….……………………………………………………………………………………. Murid .……………….…………………………………………………………………………………… Guru ……………….……………………………………………………………………………………..

Kajian ini melibatkan …………………….orang murid daripada..……………… ………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………

57

Modul Program Induksi Guru Permulaan

MERANCANG
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini. Bilangan aktiviti/ intervensi adalah bergantung kepada masalah yang guru hadapi dan cara guru menyelesaikannya. Perkara yang penting, setiap aktiviti/ tindakan/ intervensi yang akan dijalankan perlu diperjelaskan jenis dan pelaksanaannya dengan terperinci. PROJEK P&P TERANCANG (Kaedah P&P untuk merawat masalah)

Jenis perancangan
Mengubah suai cara/ kaedah yang sedia ada Mencipta cara baru (inovasi P&P guru terhasil dari sini)

Saya merancang akan mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan kaedah: 1. 2. …………………………………………………. ………………………………………………….

Pelaksanaan tindakan yang akan saya jalankan ialah : i. Aktiviti 1 :………………………………………………………………………………………………….. Langkah 1 : ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………......... Langkah 2 : …………….……………………………………………………………………………………. …………..……………………………………………………………………………………… ii. Aktiviti 2 :………………………………………………………………………………………………….. Langkah 1 :…………………………………………………………………………………………………... ………….………………………………………………………………………………………. Langkah 2 :………….……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. iii. Aktiviti 3:…………………………………………………………………………………………………... Langkah 1 :.………………………………………………………………………………………………….. .………..………………………………………………………………………………………... Langkah 2 :…………..………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. Langkah 3 :………………..………………………………………………………………………… ………. ……………….…………………………………………………………………………………

58

Modul Program Induksi Guru Permulaan
BERTINDAK
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini

Melaksanakan perubahan. (tindakan/rawatan)

Catat segala tindakan dan buat refleksi bagi setiap aktiviti semasa pelaksanaan

Sesi rawatan atau tindakan ini mungkin melibatkan beberapa masa p&p biasa. Dalam waktu pembelajaran (mesti dilaksanakan oleh guru sendiri.

(Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari)

Tindakan yang telah saya jalankan ialah seperti berikut ………….………………………………………………………. i. Aktiviti 1 :……………………………………………. Langkah 1 : …………..…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………........... Langkah 2 : …………..……………………………………………………………………………………... .………………………………………………………………………………………………… Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/aktiviti ini ……………..…………………………. ……………….……………………………………………………………………………………………………………… Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa……………..……………….. …………….………………………………………………………………………………………………………………… ii. Aktiviti 2 :..…………………………………………. Langkah 1 :…………..………………………………………………………………………………………. …………..……………………………………………………………………………………… Langkah 2 :…………..……………………………………………………………………………………….. ………….………………………………………………………………………………………… Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/aktiviti ini …………….…………………………… ………………..……………………………………………………………………………………………………………… Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa………………………………. ……………..………………………………………………………………………………………………………………… iii. Aktiviti 3 :…………..…………………………….. Langkah 1 :…………..………………………………………………………………………………………. ………….………………………………………………………………………………………. Langkah 2 :…………….……………………………………………………………………………………..

…..……………………………………………………………………………………
Langkah 3 :...……………..………………………………………………………………………………….. ………………...…………………………………………………………………………………. Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/aktiviti ini …………………………………………. .………………………………………………………………………………………………………………………………. Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa…………….………………… 59 …………..……………………………………………………………………………………………………………………

Modul Program Induksi Guru Permulaan
MEMERHATI
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini

Membuat penilaian keberkesanan proses tindakan dan mengukur pencapaian objektif kajian

Pemerhatian boleh dilakukan oleh guru sendiri sebagai penyelidik atau guru juga boleh meminta bantuan daripada guru lain untuk membuat pemerhatian semasa sesi pengajaran guru. Penilaian mesti dilakukan untuk menilai keberkesanan TINDAKAN

Guru membuat renungan atau refleksi terhadap kajian yang telah dilakukan sama ada berjaya atau tidak. Dapatkan data sekali lagi dengan menggunakan cara mengutip data yang sama semasa peringkat awal mereflek. (temu bual, soal selidik, pemerhatian)

Laporan juga ditulis di peringkat ini. Dokumentasi penting. Sekiranya program tindakan tersebut berjaya, maka bolehlah disebarkan kepada guru-guru lain. Jika tidak berjaya, perlu dirancang semula.

(Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/ diari)

Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan, saya mendapati, teknik …………………………. yang diperkenalkan kepada murid ………………………….merupakan kaedah yang……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya peroleh hasil daripada kajian tindakan ini, saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh murid. Oleh itu, saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… (PELAPOR)

LAMPIRAN C ………………………………… (PENILAI) 60

Modul Program Induksi Guru Permulaan LAMPIRAN C

Format Borang Pelaporan Pementoran Untuk Protfolio Guru Permulaan

BULAN: _______________ TARIKH: ______________ AKTIVITI: _________________________________________________________________________

KAEDAH PELAKSANAAN: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

PROSES PELAKSANAAN: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

REFLEKSI: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 61

Modul Program Induksi Guru Permulaan LAMPIRAN D

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN (P.I.G.P) FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN P.I.G.P (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN) Kod Sekolah : Tarikh : Nama Pemantau : Objektif Pemantauan : 1. Memastikan pelaksanaan program P.I.G.P berjalan lancar. 2. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. 3. Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program P.I.G.P dan menyampaikan laporan kepada urus setia di BPG.

Nama dan alamat Sekolah :

DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan : (Rujuk kepada Instrumen Pemantauan) 1. Kekuatan :

2. Kelemahan : 3. Tindakan :

4. Cadangan :

Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman ………………………………………………………… (Nama Penyelaras) Tarikh :

Tandatangan Pengetua / Guru Besar ……………………………………………... (Nama dan cop Sekolah)

62

Modul Program Induksi Guru Permulaan

63