PENGHARGAAN

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah da n kurniaNya, akhirnya dapat kami menyempurnakan tugasan bagi mata pelajaran
Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah ( RBT 3108) ini dengan

jayanya. Di kesempatan ini, ingin kami dahulukan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing, Tn. Hj. Shafie b. Basri atas kerjasama, dan tunjuk ajar yang telah diberikan. Selain itu, seribu penghargaan juga buat beliau yang sudi meluangkan masa dalam membetuklan kesilapan yang telah kami lakukan sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Turut membantu adalah rakan -rakan seperjuangan yang sudi berkongsi idea, meluahkan pendapat dan kritikan membina yang menjadi panduan utama kepada kami untuk melaksanakan tugasan kerja kursus ini dengan sempurna. Kami berharap, dengan selesainya pelaksanaan tugasan ini, segala ilmu yang diperolehi daripada pelaksanaan tugasan kerja kursus ini akan dapat kami manfaatkan pada masa-masa yang akan datang untuk menjadi seorang bakal guru yang cemerlang. Sekian, terima kasih.

1

aspek yang ditekankan di dalam kursus ini adalah amat penting yang harus difahami oleh setiap pelatih untuk mempersiapkan diri sebelum diberi amanah sebagai seorang guru kelak. penganalisa serta penilai. ia akan dapat membantu bakal bakal guru dalam memahami serta membantu dalam mengaplik asikan dalam situasi sebenar. Seterusnya. Sesuai dengan objektif pembelajaran bagi kursus ini. Tugasan Kerja Kursus bagi kursus ini menghendaki kami. kami dikehendaki memilih satu kelas dan gunakan statistik yang sesuai untuk menilai pencapaian murid -murid berkenaan. Kursus ini memberi penekanan khusus kepada pelatih -pelatih guru berkaitan kefahaman konsep serta prinsip pentaksiran bagi matapelajaran Reka Bentuk Teknologi Sekolah Rendah atau lebih dikenali sebagai Kemahiran Hidup. Dengan pemahaman yang sedemikian. Sesuai dengan tugas guru yang turut menjadi pembina item ujian. diharapkan agar setelah mempelajari kesemua aspek yang terkandung di dalam kursus ini.PENGENALAN Pentaksiran dan Penilaian merupakan salah satu daripada komponen utama yang perlu dipelajari oleh setiap pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) dengan pengkhususan mat apelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. dalam menganalisis data -data ini. para pelatih akan dapat mengenal. membanding dan membezakan aspek penilaian yang terdapat di sekolah. (RBT). Kursus ini adalah wajib diikuti oleh pelajar program ini yang sedang menduduki semester 4 program dengan kod kursus RBT 3108. 2 . para pelatih untuk bertindak sebagai Guru Kemahiran Hidup yang turut dilantik sebagai Setiausaha Peperiksaan dimana kami dikehendaki untuk mempersembahkan analisis peperiksaan pertengahan tahun bagi Matapelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. memberi skor dan meninterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. merekod. merekod. Dalam konteks pendidikan. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada sesuatu peraturan dan piawaian. Dalam konteks pendidikan. dan penilaian ditakrifkan maklumat sebagai yang proses menentukan. Pentaksiran bertujuan sebagai satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. membuat mendapatkan memberikan berguna untuk pertimbangan mengenai tindakan seterusnya. memberi skor dan menginterpretasikan maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. melalui proses pentaksiran ini seseorang itu dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun serta sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. lebih tepat dikatakan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. pentaksiran adalah satu proses untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. ia juga adalah untuk mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pegajaran dan pembelajaran memperbaiki sesi pengajaran dan pembelajaran. Tambahan lagi. perancangan dlam melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan berlaku dan ia dapat memperbaiki sesi pengajaran dan pembelajaran.ESEI 1 : ELLY SULASTRI BINTI ABU SAMAH Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Di dalam buku Eductional Evaluation and Decision Maki ng yang disunting oleh D. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Stufflebeam. Seterusnya. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Justeru. penilaian 3 . mengumpul. Popham (2000) menyatakan istilah ± istilah pengukuran. mengumpul. Selain itu juga. pengujian dan pena ksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim.

seminar. oral pelajar. Namun. Sebelumnya. kajian kes. peringkat pemeriksaan dan pengukuran. pincang dan rapuh.adalah satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti ± aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. penilaian adalah satu proses yang sistematik dalam pengumpulan dan anali sis data untuk menentukan sama ada sesuatu objektif itu telah tercapai yang membolehkan suatu pertimbangan atau keputusan dibuat. peringkat pentadbiran ujian. dan peringkat interpretasi d an tindakan. Penilaian merupakan satu pertimbangan atau pembuatan keputusan tentang merit atau nilai sesuatu perkara atau benda. Antara pelbagai jenis penilaian yang sering dilakukan di un iversiti adalah penilaian terhadap disertasi. pertimbangan ter hadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mungkin dibuat berasaskan pendapat iaitu pertimbangan nilai bersifat subjektif. perkembangan dalam bidang penilaian menunjukkan banyak cara kita boleh menilai pengajaran guru. Tanpa bukti empirikal. tekal. Kualifikasi menggunakan pertimbangan nilai terhadap bukti empirikal penguasaan pelajar bagi membuat 4 . Definisi penilaian ini membawa maksud objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. Menurut Gay (1985). projek. Kuantifikasi menggunakan ujian bagi mengukur kewujudan bukti empirikal penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus yang diajar. penganalisaan dan penyimpulan. Penilaian pendidikan membabitkan dua unsur utama iaitu kuantifikasi dan kualifikasi. menyatakan penilaian yang sistematik perlu melalui tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. peringkat analisis. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajar an selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. telus dan boleh dipertahankan. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. portfolio. Prosedur penilaian mengandungi aspek ± aspek pengujian. Bukti empirikal dikumpul secara sistematik berasaskan maklumat sahih. pengukuran. untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Popham (1975). bengkel. Pro sedut penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas dengan dimulakan dari peringkat persediaan ujian.

Tujuan penilaian adalah untuk membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. pentaksiran untuk p embelajaran serta pentaksiran sebagai pembelajaran. Ciri pertama. Antara ciri penilaian adalah berbentuk jadual atau gred yang berdasarkan teknik perangkaan. Pentaksiran untuk pembelajaran pula bertujuan untuk mendapatkan maklumat begi hasilan pembelajaran guru bagi rujukan pentaksiran piawai lua manakala pentaksiran sebagai pembelajaran bertujuan untuk penilaian kendiri dan pembetulan sendiri untuk rujukan metlamat kendiri dan piawai luar. Selain itu. Kedua-dua ciri pertama dan kedua ditaksir oleh guru manakala ciri ketiga meletakkan murid sebagai pentaksir. Bukti empirikal membantu kita membuat keputusan dengan risiko yang kecil. penghargaan dan sebagaunya untuk rujukan murid. ujian penilaian yang dilakukan guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka dan memperbaikinya segera. semakin tepat penilaian guru terhadap ke berkesanan pengajarannya. penilaian ini dilaksanakan pada sebelum. Guru ± guru juga dapat menilai bahan . Penilaian merupakan sistem yang penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tambahan lagi. Ia juga membantu guru dalam membuat perbandingan antara sesorang pelajar dengan rakan ± rakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. 5 . Penilaian juga dapat membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan sejurus dapat membantu guru membuat jangkaan terhadap potensi atau bakal pelajar terhadap pembelajaran. pelajar yang berpencapaian tiggi atau rendah dapat ditentukan.keputusan sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran dicapai atau tidak. penilaian bertujuan untuk membuat perbandingan pencapaian pelajar dalam subjek tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain. peningkatan. Keperluan ini adalah kerana setiap keputusan yang dibuat melibatkan risiko. Selain itu. pentaksiran kepada pembelajaran bertujuan sebagai penghakiman mengenai penempatan. Semakin tepat pensyarah mengukur pencapaian pelajar. Kemudian.bahan dan teknik serta kaedah pengajaran melalui pro ses penilaian ini. Pentaksiran pembelajaran mempunyai tiga ciri utama iaitu pentaksiran kepada pembelajaran. Bukti empirikal penguasaan pelajar dalam bentuk skor yang sahih dan boleh dipercayai sangat diperlukan bagi membua t penilaian.

Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran. membuat pemilihan. Sepanjang guru mengajar. proses penganalisisan. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan murid yan g lemah yang memerlukan aktiviti pengayaan. proses interprestasi. Dengan itu guru dapat mengenal pasti tahap kemajuan seseorang murid dalam bilik d arjah tersebut sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. sederhana.semasa dan selepas satu atau beberapa pelajaran. Pengujian dan penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru berhubung tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang telah disentuh dalam bilik darjah serta meninjau masalah yang timbul dalam sesi pengajaran pembelajaran yang berlangsung. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. 6 . Penilaian dan pengujian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. Guru juga akan membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran agar lebih bersesuaian dengan keperluan murid atau mengulang menggunakan strategi sama dan sebagainya. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. Daripada penilaian yang dijalankan juga guru dapat mengenal pasti murid yang cergas. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. Proses pelaksanaan penilaian ini pula melibatkan 5 aspek utama iaitu proses pengukuran. melihat pencapaian. Bagi memudahkan pemahaman. melapor dan akhir sekali adalah tindakan. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas.

Guru akan dapat membezakan murid-murid yang cemerlang. Selain penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran.Pengesanan tahap kemajuan yang berterusan ini akan memungkinkan guru mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar. proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pengajian yang ditetapkan. Ada kah murid mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai sesuatu kemahiran yang telah diajar dalam bilik darjah? Sekiranya menghadapi masalah. sederhana dan lemah berdasarkan keseluruhan prestasi pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM) adalah bertujuan untuk menentukan gred yang memperlihatkan tahap pencapaian secara keseluruhan yang telah muridmurid atau pelajar-pelajar kuasai. guru akan menyelidiki aspek atau kemahiran yang menimbulkan masalah kepada murid -murid dan mengenal pasti punca masalah tersebut berlaku. sederhana atau gagal. Sebelum guru pengajarannya dalam bilik darjah . Proses penilaian dan pengujian yang dijalankan pada peringkat akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang setakat mana penguasaan murid-murid tentang sesuatu kemahiran yang telah diajar. perlu baginya mengadakan murid- penilaian dan menguji murid-muridnya bagi meninjau sejauh manakah muridnya telah menguasai sesuatu kemahiran atau ingin mendapatkan aspek 7 . Tanpa penilaian dan pengujian yang dijalankan. murid-murid yang menghadapi masalah sukar dibantu dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dari arus perdana persekolahan. misalnya pada akhir tahun sesi persekolahan atau kepada pelajar Tahun 6 (UPSR). Maklumat berkenaan amat perlu kepada guru bagi menyediakan latihan yang khusus atau pemerhatian yang lebih kepada murid-murid berkenaan supaya kelemahan atau masalah yang dihadapi dapat diatasi. Hasil penilaian yang dijalankan akan memperlihatkan pencapaian pelajar mengikut gred yang telah ditetapkan sama ada cemerlang. Penilaian dan pengujian penting bermula sebelum memulakan memulakan pengajaran dan pembelajaran. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan memfokuskan kepada pemberian sijil atau anugerah atau pengiktirafan kepada pelajar hasil daripada pencapaian y ang ditunjukkan oleh mereka dalam peperiksaan.

perbendaharaan kata dan sebagainya. Dalam suasana penguasaan yang berbeza. Maklumat ini penting bagi guru membuat keputusan dalam menentukan pengajaran. Misalnya. Hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan juga dapat digunakan bagi keperluan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang berkaitan. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. Misalnya. Setiap pelajar mempunyai motivasi untuk belajar dan ia 8 . Selain memulakan sesi pengajaran. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar kepada penutur bukan asli bahasa Melayu. guru perlu mengetahui aspek kemahiran manakah yang telah dikuasai oleh pelajar dari aspek tatabahasa.aspek yang akan dipelajari. guru juga dapat menentukan adakah semua murid dapat dipilih serta dikelompokkan dalam satu kumpulan yang besar berasaskan tahap penguasaan yang berbeza atau di kelompokan dalam ku mpulan yang sama. Keadaan ini menunjukkan tujuan penilaian dan pengujia n yang dijalankan adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan sesuatu kemahiran. peringkat yang bersesuaian untuk memulakan Di samping itu. wajar bagi guru mengikut menempatkan murid tahap penguasaan masing -masing dan menumpukan pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza -beza.

merekod. Konsep Pentaksiran. pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru µmengajar¶ dan pelajar µbelajar¶. memberi skor menginterpretasi. ia dijalankan selepas peperiksaan dan pentaksiran. Pentaksiran merupakan satu episode dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul. Proses pengumpulan maklumat. mengumpul. Daripada ujian. Hasil ujian ersebut dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum pereka memulakan pengajaran.ESEI 2 : HANIS µAQILAH BINTI HAMDAN 1. menghurai maklumat temtang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. proses membuat analisis.1 Pengenalan Penilaian dan Pentaksiran Pendidikan Meskipun banyak definisi penilaian pendidikan dikemukakan oleh pakar -pakar seperti Stufflebeam (1971). Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Pentaksiran bermaksud satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Penilaian juga dapat mengetahui keupayaan. Thorndike dan Hagen (1977) dan Kubiszyn dan Borich (1996). Pentaksiran juga merupakan satu p roses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti 9 . kemahiran atau pengetahuan asas sedia ada pelajar-pelajar dalam perkara -perkara yang hendak diajar. Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. pada asasnya penilaian merupakan suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian. guru dapat merancang dan merencana pengajaran yang seterusnya. Dalam pe ngajaran dan pembelajaran di bilik kelas. merekod.

merencanakan dan memonitor proses pembelajaran. karena itu hendaknya dilaku kan oleh guru agar guru dapat memperoleh informasi proses kemajuan belajar siswa dan informasi keefektifan pembelajaran yang sedang berlangsung.(1996) penilaian ialah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penilaian dalam proses pembelajaran lebih dapat berfungsi memberikan informasi tentang siswa yang sudah memahami materi atau yang belum. Guru yang hanya mengutamakan penilaian hasil tidak akan mendapatkan informasi yang akurat tentang siswa yang be narbenar memahami materi dan siswa yang kurang memahami. Menurut Mok Soon Sang. Pengertian dasar penilaian dalam proses pem belajaran mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang perilaku belajar siswa. dan tentang suasana kelas. Penilaian ini berkesinambungan dengan penilaian hasil artinya hasil penilaian dalam proses pembelajaran akan memberikan sumbangan positif terhadap penilaian hasil. Siswa yang dapat menjawab dengan benar suatu persoalan. Angelo (1991) mendefinisikan penilaian dalam proses pembelajaran: ³ Classroom assessment consist of small-scale assessment conducted continuously in college classrooms by dicipline-based teachers to determine what students are learning in that class ´. dan untuk menciptakan suasana kelas yang bergairah.pembelajaran. untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Sebagai proses secara 10 . belum tentu mengetahui bagaimana mendapatkan jawaban tersebut. Penilaian dalam proses pembelajaran juga mencakup serangkaian metode yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi yang kemudian diinterpretasi untuk memahami siswa. tentang proses pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Kesahan bukti empirikal yang digunakan bagi penilaian sangat bergantung kepada seja uh mana guru berupaya mengkuantifikasikan dengan tepat kewujudan atribut atau ciri penguasaan pelajar yang digunakan sebagai asas penilaian. Dengan demikian perlu diupayakan a gar guru melakukan penilaian dalam proses pembelajaran di samping melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.

Pendapat mereka ini menunjukkan bahawa penilaian dan pentaksiran saling berkait rapat antara satu sama lain. pentaksiran pendidikan merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan membuat rumusan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Manakala. Contohnya. membuat keputusan dan mengemukakan soalan. Sekaligus membantu guru memilih dan menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut tahap kebolehan setiap pelajar.2 Ciri ±ciri penilaian dan pentaksiran Hasil pentaksiran dan penilaian dinyatakan dalam bentuk skor. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada aktiviti penilaian yang melibatkan suatu proses pengumpulan makluma t secara berterusan dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Penilaian berkelanjutan dalam proses pembela jaran dapat diinterpretasikan sebagai segala tindakan guru yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan siswa secara terus-menerus dalam menerima pelajaran. Secara amnya pula. Kedua -duanya boleh membantu guru memberikan maklumbalas tentang proses pengajaran dan pembelajaran. penilaian pula mengukur sejauh mana murid mampu mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Maka. Melalui penilaian juga. g uru mampu mengesan masalah kesukaran dan kesilapan yang dihadapi oleh murid. ini tidak bermakna semua pengajaran yang diajar oleh guru difahami oleh murid. Noraini Idris (2005). disinilah pentaksiran memainkan peranan penting dalam menilai tahap kefahaman murid di dalam kelas secara berterusan. walaupun seorang guru mengajar satu kelas yang kurang daripada 40 orang.berkelanjutan Nitko (1996) mengistilahkan Peni laian Berkelanjutan Formatif Informal (PBFI) yaitu suatu penilaian informal yang dilakukan guru secara sambil lalu dan mendadak tanpa persiapan dan kesan mengenai kemajuan siswa dalam kaitannya dengan kurikulum. 1. Skor mestilah mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi untuk memastikan 11 .

Kebolehpercayaan pula merujuk kepada ciri skor yang menggambarkan prestasi pelajar dalam perkara yang ditaksir. merujuk kepada sejauhmana ianya dapat memberi maklumat tentang calon berdasarakan skor yang diperolehi. Ciri keobjektifan pemberian markah/skor ini boleh dipertimbangkan dengan menyediakan skema penskoran yang objektif dan markah atau skor diselaraskan. Kuantifikasi menggunakan ujian bagi mengukur kewujudan bukti empirikal penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus yang diajar. kemudahtafsiran dan kekomprehensifan. semakin lebih baik taburan perwakilan adalah lebih menyeluruh. Ciri -ciri ini perlu dipertimbangkan bagi memastikan sesuatu instrumen pe ntaksiran baik dan berkualiti. sejauhmana ianya bo leh mendiskriminasikan calon dan dapat menepati tujuan sesuatu ujian itu ditadbirkan. Oleh kerana itu semakin banyak bilangan item. kebolehtadbiran.keadilan kepada pelajar dan 'stakeholders' serta mengekalkan kewibawaan guru pentaksir. Kemudahtafsiran sesuatu ujian dan pentaksiran. Kekomprehensifan sesuatu ujian dan pentaksiran merujuk kepada sejauhmana sesuatu ujian itu mengandungi soalan -soalan yang mewakili semua objektif yang penting. Cara ini mengurangkan perselisihan pe mberian markah/skor di kalangan pemeriksa atau pentaksir. Penilaian pendidikan membabitkan dua unsur utama iaitu kuantifikasi dan kualifikasi. Keobjektifan sesuatu ujian atau pentaksiran merujuk kepada ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan atau ketepatan seseorang pentaksir memberi skor calon. Kuantifikasi dan Kualifikasi Dalam Penilaian. ialah ciri praktik dengan merujuk kepada sejauhmana kelicinan dan kerja -kerja susulan dapat dijalankan dengan mudah dalam proses pengujian dan pentaksi ran. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan pemeriksaan mempunyai kefahaman dan kemahiran yang terselaras antara satu sama lain. Ciri -ciri pentaksiran yang lain ialah keobjektifan. yang dilaksanakan sama ada secara berpusat atau pentaksiran berdasarkan sekolah. Kebolehtadbiran sesuatu ujian dan pentaksiran. Kualifikasi menggunakan pertimbangan nilai 12 .

Penilaian formatif meliputi aktiviti mengesan kelemahan dan kekutan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang telah diajarkan. Semakin tepat pensyarah mengukur pencapaian pelajar. semakin tepat penilaian pensyarah terhadap keberkesanan pengajarannya. Bukti empirikal penguasaan pelajar dalam bentuk skor yang sahih dan boleh dipercayai sangat diperlukan bagi membuat penilaian. peperiksaan amali atau bertulis. skala kadar dan senarai semak. Penilaian boleh dibahagikan kepada pelbagai jenis mengikut masa dan tujuan ujian itu diberi. Bukti empirikal membantu kita membuat keputusan dengan risiko yang kecil. Keperluan ini adalah kerana setiap keputusan yang dibuat melibatkan risiko. Antaranya ialah penilaian formatif dan sumatif. memeriksa hasil kerja murid dan latihan congak. Ujian pula ialah sebahagian daripada pentaksiran.terhadap bukti empirikal penguasaan pelajar bagi membuat keputusan sama ada objektif pengajaran dan pembelaja ran dicapai atau tidak. 2. bersoal jawab secara lisan. guru sebenarnya mengukur tahap kecekapan untuk menentukan sama ada tahap kecekapan yang perlu dikuasai pada satu-satu peringkat pengajaran dan pembelajaran telah dapat dihasilkan 13 . Menurut McMillan (2001). Apabila pentaksiran dibuat ke atas pelajar. Pentaksiran ialah proses mengumpul data bagi tujuan membuat keputusan tentang individu atau kumpulan. 3. Ciri-ciri pentaksiran meliputi perkara seperti berikut: 1. Penilaian ini lebih berbentuk formal dengan menggunakan ujian kertas pensel. misalnya dalam tempoh satu penggal. tengah tahun atau segenap satu tahun. Penilaian ini berbentuk tidak formal dan contoh -contohnya ialah seperti pemerhatian. Penilaian sumatif pula meliputi aktiviti pengujian dan pengukuran atas beberapa unit pembelajaran.

Bagi pelajar yang lemah. 14 . penilaian boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk. antaranya ialah : 1. Ia membantu dalam proses mengumpul maklumat tentang strategi dan akiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan bagaimana untuk merancang pengajaran berkesan. Kedua. 3. 2. Latihan yang digunakan untuk pentaksiran mestila h menggunakan sampel daripada pelbagai topik dan sukatan pelajaran serta mentaksir pelbagai kemahiran. Terdapat beberapa kepentingan penilaian dan pentaksiran dalam pembelajaran dan pengajaran. Guru harus mnyerahkan rekod pentaksirannya dengan buku amali kepada pemeriksa sebenar untuk disetarakan. penilaian dan pentaksiran penting bagi mengesan kesukaran dan kesilapan yang dihadapi oleh pelajar. Ia mampu mempertingkatkan keberkesanan pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran jika jurusan tersebut sesuai dengan minat dan taha p mereka. guru boleh menyediakan aktiviti penggayaan dan mereka pasti mampu meningkatkan kecemerlangan mereka.1997). Airasian. Keputusan daripada penilaian adalah penting ke rana ia merupakan asas bagi menempatkan pelajar dalam sesuatu jurusan yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka.King dan Brathwaite (1991) mencadangkan beberapa keperluan untuk melaksanakan pentaksiran. Noraini Idris (2005). Seterusnya. Markah dibahagikan mengikut kriteria atau kemahiran yang ditaksir. Pentaksiran memainkan peranan penting untuk menyediakan pendidikan dengan arahan atau maklumat digno stik yang berguna dan penglibatan ke arah pembelajaran yang berkesan untuk semua pelajar (Alexander dan Parsons. guru boleh memberikan aktviti pemuliha n mengikut tahap kefahaman mereka manakala bagi pelajar yang memperolehi keputusan yang baik dan cemerlang.3 Kepentingan penilaian dan pentaksiran.1991. 1. Maka. ia amat penting bagi guru untuk merancang suasana pembelajaran aktif di dalam kelas.

dan sejauh mana pengetahuan dan kemahiran diperoleh oleh pelajar pada a khir suatu program. penilaian dan pentaksiran sebenarnya memainkan peranan penting untuk melihat sejauh mana objektif kursus telah tercapai.Contoh penilaian yang mampu merangsang minat pelajar ialah kuiz. Akhir sekali. soal jawab. 15 . ujian bulanan. dan sebaginya mengikut kreativiti guru tersebut.

London: Prentice-Hall. New York: HarperCollins. Pengujian dan Penaksiran di Bilik kuliah dan makmal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. G. Mohd. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik kuliah dan makmal. Pembinaan Skema. Pusat Pembangunan Akademik Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. (1997). Mohamad Sahari Nordin.BIBLIOGRAFI Gronlund. Kuala Lumpur: Lembaga Peperiksaan Malaysia. Siti Rahayah Ariffin.blogspot.com/2010/04/ciri -ciri-pentaksiran. Educational Testing and Measurement: Classroom Application and Practice . (2004).com/2010/01/interaksi -minggu-1-pengertiankonsep. Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2002). N. Teori. (1996). (1997). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. (2003). Kubiszyn. Konsep dan Amalan Dalam Pengukuran dan Penilaian.E. Constructing Achievement Test.html 16 .blogspot. (5thEd). Mokhtar Ismail. T. & Borich. http://adamayu. Najib Abdul Ghafar.html http://gurumanikha05. (1995). Penilaian di Bilik kuliah dan makmal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful