PENGHARGAAN

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah da n kurniaNya, akhirnya dapat kami menyempurnakan tugasan bagi mata pelajaran
Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah ( RBT 3108) ini dengan

jayanya. Di kesempatan ini, ingin kami dahulukan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing, Tn. Hj. Shafie b. Basri atas kerjasama, dan tunjuk ajar yang telah diberikan. Selain itu, seribu penghargaan juga buat beliau yang sudi meluangkan masa dalam membetuklan kesilapan yang telah kami lakukan sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Turut membantu adalah rakan -rakan seperjuangan yang sudi berkongsi idea, meluahkan pendapat dan kritikan membina yang menjadi panduan utama kepada kami untuk melaksanakan tugasan kerja kursus ini dengan sempurna. Kami berharap, dengan selesainya pelaksanaan tugasan ini, segala ilmu yang diperolehi daripada pelaksanaan tugasan kerja kursus ini akan dapat kami manfaatkan pada masa-masa yang akan datang untuk menjadi seorang bakal guru yang cemerlang. Sekian, terima kasih.

1

diharapkan agar setelah mempelajari kesemua aspek yang terkandung di dalam kursus ini. para pelatih akan dapat mengenal. Seterusnya. Tugasan Kerja Kursus bagi kursus ini menghendaki kami. (RBT). penganalisa serta penilai. Sesuai dengan objektif pembelajaran bagi kursus ini. Kursus ini adalah wajib diikuti oleh pelajar program ini yang sedang menduduki semester 4 program dengan kod kursus RBT 3108. Kursus ini memberi penekanan khusus kepada pelatih -pelatih guru berkaitan kefahaman konsep serta prinsip pentaksiran bagi matapelajaran Reka Bentuk Teknologi Sekolah Rendah atau lebih dikenali sebagai Kemahiran Hidup.PENGENALAN Pentaksiran dan Penilaian merupakan salah satu daripada komponen utama yang perlu dipelajari oleh setiap pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) dengan pengkhususan mat apelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. aspek yang ditekankan di dalam kursus ini adalah amat penting yang harus difahami oleh setiap pelatih untuk mempersiapkan diri sebelum diberi amanah sebagai seorang guru kelak. para pelatih untuk bertindak sebagai Guru Kemahiran Hidup yang turut dilantik sebagai Setiausaha Peperiksaan dimana kami dikehendaki untuk mempersembahkan analisis peperiksaan pertengahan tahun bagi Matapelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. membanding dan membezakan aspek penilaian yang terdapat di sekolah. ia akan dapat membantu bakal bakal guru dalam memahami serta membantu dalam mengaplik asikan dalam situasi sebenar. kami dikehendaki memilih satu kelas dan gunakan statistik yang sesuai untuk menilai pencapaian murid -murid berkenaan. 2 . dalam menganalisis data -data ini. Dengan pemahaman yang sedemikian. Sesuai dengan tugas guru yang turut menjadi pembina item ujian.

perancangan dlam melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan berlaku dan ia dapat memperbaiki sesi pengajaran dan pembelajaran. mengumpul. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada sesuatu peraturan dan piawaian. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.ESEI 1 : ELLY SULASTRI BINTI ABU SAMAH Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. memberi skor dan menginterpretasikan maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. lebih tepat dikatakan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Di dalam buku Eductional Evaluation and Decision Maki ng yang disunting oleh D. merekod. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. membuat mendapatkan memberikan berguna untuk pertimbangan mengenai tindakan seterusnya. pengujian dan pena ksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. memberi skor dan meninterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. pentaksiran adalah satu proses untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Stufflebeam. Selain itu juga. Tambahan lagi. penilaian 3 . merekod. Seterusnya. Pentaksiran bertujuan sebagai satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. mengumpul. Popham (2000) menyatakan istilah ± istilah pengukuran. melalui proses pentaksiran ini seseorang itu dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun serta sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. ia juga adalah untuk mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pegajaran dan pembelajaran memperbaiki sesi pengajaran dan pembelajaran. dan penilaian ditakrifkan maklumat sebagai yang proses menentukan. Dalam konteks pendidikan. Justeru.

Menurut Gay (1985). seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajar an selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. bengkel. Sebelumnya.adalah satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti ± aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. penganalisaan dan penyimpulan. pincang dan rapuh. penilaian adalah satu proses yang sistematik dalam pengumpulan dan anali sis data untuk menentukan sama ada sesuatu objektif itu telah tercapai yang membolehkan suatu pertimbangan atau keputusan dibuat. telus dan boleh dipertahankan. Popham (1975). Namun. Antara pelbagai jenis penilaian yang sering dilakukan di un iversiti adalah penilaian terhadap disertasi. Prosedur penilaian mengandungi aspek ± aspek pengujian. Penilaian pendidikan membabitkan dua unsur utama iaitu kuantifikasi dan kualifikasi. Penilaian merupakan satu pertimbangan atau pembuatan keputusan tentang merit atau nilai sesuatu perkara atau benda. pertimbangan ter hadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mungkin dibuat berasaskan pendapat iaitu pertimbangan nilai bersifat subjektif. peringkat pemeriksaan dan pengukuran. projek. pengukuran. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. Kualifikasi menggunakan pertimbangan nilai terhadap bukti empirikal penguasaan pelajar bagi membuat 4 . kajian kes. portfolio. Tanpa bukti empirikal. Kuantifikasi menggunakan ujian bagi mengukur kewujudan bukti empirikal penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus yang diajar. perkembangan dalam bidang penilaian menunjukkan banyak cara kita boleh menilai pengajaran guru. Pro sedut penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas dengan dimulakan dari peringkat persediaan ujian. seminar. Bukti empirikal dikumpul secara sistematik berasaskan maklumat sahih. peringkat analisis. peringkat pentadbiran ujian. menyatakan penilaian yang sistematik perlu melalui tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. dan peringkat interpretasi d an tindakan. tekal. oral pelajar. Definisi penilaian ini membawa maksud objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal.

Ciri pertama. penilaian bertujuan untuk membuat perbandingan pencapaian pelajar dalam subjek tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain. peningkatan. Pentaksiran untuk pembelajaran pula bertujuan untuk mendapatkan maklumat begi hasilan pembelajaran guru bagi rujukan pentaksiran piawai lua manakala pentaksiran sebagai pembelajaran bertujuan untuk penilaian kendiri dan pembetulan sendiri untuk rujukan metlamat kendiri dan piawai luar. penghargaan dan sebagaunya untuk rujukan murid. ujian penilaian yang dilakukan guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka dan memperbaikinya segera. penilaian ini dilaksanakan pada sebelum. pentaksiran kepada pembelajaran bertujuan sebagai penghakiman mengenai penempatan. Penilaian merupakan sistem yang penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penilaian juga dapat membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan sejurus dapat membantu guru membuat jangkaan terhadap potensi atau bakal pelajar terhadap pembelajaran. Guru ± guru juga dapat menilai bahan .keputusan sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran dicapai atau tidak. pentaksiran untuk p embelajaran serta pentaksiran sebagai pembelajaran. Tujuan penilaian adalah untuk membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. Antara ciri penilaian adalah berbentuk jadual atau gred yang berdasarkan teknik perangkaan. Tambahan lagi. Semakin tepat pensyarah mengukur pencapaian pelajar. Ia juga membantu guru dalam membuat perbandingan antara sesorang pelajar dengan rakan ± rakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. Selain itu.bahan dan teknik serta kaedah pengajaran melalui pro ses penilaian ini. Selain itu. Bukti empirikal penguasaan pelajar dalam bentuk skor yang sahih dan boleh dipercayai sangat diperlukan bagi membua t penilaian. Kedua-dua ciri pertama dan kedua ditaksir oleh guru manakala ciri ketiga meletakkan murid sebagai pentaksir. Kemudian. Bukti empirikal membantu kita membuat keputusan dengan risiko yang kecil. pelajar yang berpencapaian tiggi atau rendah dapat ditentukan. semakin tepat penilaian guru terhadap ke berkesanan pengajarannya. 5 . Keperluan ini adalah kerana setiap keputusan yang dibuat melibatkan risiko. Pentaksiran pembelajaran mempunyai tiga ciri utama iaitu pentaksiran kepada pembelajaran.

lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Daripada penilaian yang dijalankan juga guru dapat mengenal pasti murid yang cergas. Sepanjang guru mengajar. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Proses pelaksanaan penilaian ini pula melibatkan 5 aspek utama iaitu proses pengukuran. melapor dan akhir sekali adalah tindakan. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran. Guru juga akan membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran agar lebih bersesuaian dengan keperluan murid atau mengulang menggunakan strategi sama dan sebagainya. Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan murid yan g lemah yang memerlukan aktiviti pengayaan. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. proses penganalisisan. melihat pencapaian. proses interprestasi. Penilaian dan pengujian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. Pengujian dan penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru berhubung tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang telah disentuh dalam bilik darjah serta meninjau masalah yang timbul dalam sesi pengajaran pembelajaran yang berlangsung. penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. membuat pemilihan. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. Bagi memudahkan pemahaman.semasa dan selepas satu atau beberapa pelajaran. sederhana. Dengan itu guru dapat mengenal pasti tahap kemajuan seseorang murid dalam bilik d arjah tersebut sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. 6 . Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas.

Tanpa penilaian dan pengujian yang dijalankan. Guru akan dapat membezakan murid-murid yang cemerlang. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM) adalah bertujuan untuk menentukan gred yang memperlihatkan tahap pencapaian secara keseluruhan yang telah muridmurid atau pelajar-pelajar kuasai. sederhana dan lemah berdasarkan keseluruhan prestasi pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki. Ada kah murid mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai sesuatu kemahiran yang telah diajar dalam bilik darjah? Sekiranya menghadapi masalah. perlu baginya mengadakan murid- penilaian dan menguji murid-muridnya bagi meninjau sejauh manakah muridnya telah menguasai sesuatu kemahiran atau ingin mendapatkan aspek 7 . sederhana atau gagal. guru akan menyelidiki aspek atau kemahiran yang menimbulkan masalah kepada murid -murid dan mengenal pasti punca masalah tersebut berlaku. Proses penilaian dan pengujian yang dijalankan pada peringkat akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang setakat mana penguasaan murid-murid tentang sesuatu kemahiran yang telah diajar. Hasil penilaian yang dijalankan akan memperlihatkan pencapaian pelajar mengikut gred yang telah ditetapkan sama ada cemerlang. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan memfokuskan kepada pemberian sijil atau anugerah atau pengiktirafan kepada pelajar hasil daripada pencapaian y ang ditunjukkan oleh mereka dalam peperiksaan.Pengesanan tahap kemajuan yang berterusan ini akan memungkinkan guru mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar. proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pengajian yang ditetapkan. Penilaian dan pengujian penting bermula sebelum memulakan memulakan pengajaran dan pembelajaran. misalnya pada akhir tahun sesi persekolahan atau kepada pelajar Tahun 6 (UPSR). Sebelum guru pengajarannya dalam bilik darjah . Maklumat berkenaan amat perlu kepada guru bagi menyediakan latihan yang khusus atau pemerhatian yang lebih kepada murid-murid berkenaan supaya kelemahan atau masalah yang dihadapi dapat diatasi. murid-murid yang menghadapi masalah sukar dibantu dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dari arus perdana persekolahan. Selain penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran.

wajar bagi guru mengikut menempatkan murid tahap penguasaan masing -masing dan menumpukan pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza -beza. guru perlu mengetahui aspek kemahiran manakah yang telah dikuasai oleh pelajar dari aspek tatabahasa.aspek yang akan dipelajari. Selain memulakan sesi pengajaran. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan juga dapat digunakan bagi keperluan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang berkaitan. Keadaan ini menunjukkan tujuan penilaian dan pengujia n yang dijalankan adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan sesuatu kemahiran. peringkat yang bersesuaian untuk memulakan Di samping itu. guru juga dapat menentukan adakah semua murid dapat dipilih serta dikelompokkan dalam satu kumpulan yang besar berasaskan tahap penguasaan yang berbeza atau di kelompokan dalam ku mpulan yang sama. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar kepada penutur bukan asli bahasa Melayu. perbendaharaan kata dan sebagainya. Setiap pelajar mempunyai motivasi untuk belajar dan ia 8 . Misalnya. Dalam suasana penguasaan yang berbeza. Misalnya. Maklumat ini penting bagi guru membuat keputusan dalam menentukan pengajaran.

Penilaian juga dapat mengetahui keupayaan. Pentaksiran merupakan satu episode dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul. Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan.1 Pengenalan Penilaian dan Pentaksiran Pendidikan Meskipun banyak definisi penilaian pendidikan dikemukakan oleh pakar -pakar seperti Stufflebeam (1971). Pentaksiran juga merupakan satu p roses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti 9 . penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru µmengajar¶ dan pelajar µbelajar¶.ESEI 2 : HANIS µAQILAH BINTI HAMDAN 1. Daripada ujian. merekod. pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. Konsep Pentaksiran. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Dalam pe ngajaran dan pembelajaran di bilik kelas. Proses pengumpulan maklumat. pada asasnya penilaian merupakan suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian. Hasil ujian ersebut dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum pereka memulakan pengajaran. proses membuat analisis. menghurai maklumat temtang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. Thorndike dan Hagen (1977) dan Kubiszyn dan Borich (1996). Pentaksiran bermaksud satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. kemahiran atau pengetahuan asas sedia ada pelajar-pelajar dalam perkara -perkara yang hendak diajar. memberi skor menginterpretasi. ia dijalankan selepas peperiksaan dan pentaksiran. merekod. mengumpul. guru dapat merancang dan merencana pengajaran yang seterusnya.

Penilaian dalam proses pembelajaran juga mencakup serangkaian metode yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi yang kemudian diinterpretasi untuk memahami siswa. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Menurut Mok Soon Sang. karena itu hendaknya dilaku kan oleh guru agar guru dapat memperoleh informasi proses kemajuan belajar siswa dan informasi keefektifan pembelajaran yang sedang berlangsung. Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Pengertian dasar penilaian dalam proses pem belajaran mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang perilaku belajar siswa. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Siswa yang dapat menjawab dengan benar suatu persoalan. Angelo (1991) mendefinisikan penilaian dalam proses pembelajaran: ³ Classroom assessment consist of small-scale assessment conducted continuously in college classrooms by dicipline-based teachers to determine what students are learning in that class ´. dan tentang suasana kelas.(1996) penilaian ialah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penilaian dalam proses pembelajaran lebih dapat berfungsi memberikan informasi tentang siswa yang sudah memahami materi atau yang belum. dan untuk menciptakan suasana kelas yang bergairah. tentang proses pembelajaran. belum tentu mengetahui bagaimana mendapatkan jawaban tersebut.pembelajaran. untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Kesahan bukti empirikal yang digunakan bagi penilaian sangat bergantung kepada seja uh mana guru berupaya mengkuantifikasikan dengan tepat kewujudan atribut atau ciri penguasaan pelajar yang digunakan sebagai asas penilaian. Penilaian ini berkesinambungan dengan penilaian hasil artinya hasil penilaian dalam proses pembelajaran akan memberikan sumbangan positif terhadap penilaian hasil. merencanakan dan memonitor proses pembelajaran. Guru yang hanya mengutamakan penilaian hasil tidak akan mendapatkan informasi yang akurat tentang siswa yang be narbenar memahami materi dan siswa yang kurang memahami. Dengan demikian perlu diupayakan a gar guru melakukan penilaian dalam proses pembelajaran di samping melakukan penilaian hasil belajar. Sebagai proses secara 10 .

Maka. ini tidak bermakna semua pengajaran yang diajar oleh guru difahami oleh murid. Secara amnya pula. Contohnya. membuat keputusan dan mengemukakan soalan. Manakala. disinilah pentaksiran memainkan peranan penting dalam menilai tahap kefahaman murid di dalam kelas secara berterusan. Kedua -duanya boleh membantu guru memberikan maklumbalas tentang proses pengajaran dan pembelajaran. g uru mampu mengesan masalah kesukaran dan kesilapan yang dihadapi oleh murid. Melalui penilaian juga. 1. Noraini Idris (2005). Sekaligus membantu guru memilih dan menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut tahap kebolehan setiap pelajar. Skor mestilah mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi untuk memastikan 11 . penilaian pula mengukur sejauh mana murid mampu mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. pentaksiran pendidikan merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan membuat rumusan tentang produk sesuatu proses pendidikan. walaupun seorang guru mengajar satu kelas yang kurang daripada 40 orang.2 Ciri ±ciri penilaian dan pentaksiran Hasil pentaksiran dan penilaian dinyatakan dalam bentuk skor. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada aktiviti penilaian yang melibatkan suatu proses pengumpulan makluma t secara berterusan dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Pendapat mereka ini menunjukkan bahawa penilaian dan pentaksiran saling berkait rapat antara satu sama lain. Penilaian berkelanjutan dalam proses pembela jaran dapat diinterpretasikan sebagai segala tindakan guru yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan siswa secara terus-menerus dalam menerima pelajaran.berkelanjutan Nitko (1996) mengistilahkan Peni laian Berkelanjutan Formatif Informal (PBFI) yaitu suatu penilaian informal yang dilakukan guru secara sambil lalu dan mendadak tanpa persiapan dan kesan mengenai kemajuan siswa dalam kaitannya dengan kurikulum.

keadilan kepada pelajar dan 'stakeholders' serta mengekalkan kewibawaan guru pentaksir. sejauhmana ianya bo leh mendiskriminasikan calon dan dapat menepati tujuan sesuatu ujian itu ditadbirkan. Kuantifikasi menggunakan ujian bagi mengukur kewujudan bukti empirikal penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus yang diajar. Kuantifikasi dan Kualifikasi Dalam Penilaian. Kualifikasi menggunakan pertimbangan nilai 12 . Kemudahtafsiran sesuatu ujian dan pentaksiran. Kekomprehensifan sesuatu ujian dan pentaksiran merujuk kepada sejauhmana sesuatu ujian itu mengandungi soalan -soalan yang mewakili semua objektif yang penting. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan pemeriksaan mempunyai kefahaman dan kemahiran yang terselaras antara satu sama lain. Kebolehpercayaan pula merujuk kepada ciri skor yang menggambarkan prestasi pelajar dalam perkara yang ditaksir. semakin lebih baik taburan perwakilan adalah lebih menyeluruh. Ciri -ciri pentaksiran yang lain ialah keobjektifan. yang dilaksanakan sama ada secara berpusat atau pentaksiran berdasarkan sekolah. ialah ciri praktik dengan merujuk kepada sejauhmana kelicinan dan kerja -kerja susulan dapat dijalankan dengan mudah dalam proses pengujian dan pentaksi ran. kemudahtafsiran dan kekomprehensifan. Keobjektifan sesuatu ujian atau pentaksiran merujuk kepada ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan atau ketepatan seseorang pentaksir memberi skor calon. Ciri keobjektifan pemberian markah/skor ini boleh dipertimbangkan dengan menyediakan skema penskoran yang objektif dan markah atau skor diselaraskan. Oleh kerana itu semakin banyak bilangan item. merujuk kepada sejauhmana ianya dapat memberi maklumat tentang calon berdasarakan skor yang diperolehi. Cara ini mengurangkan perselisihan pe mberian markah/skor di kalangan pemeriksa atau pentaksir. Penilaian pendidikan membabitkan dua unsur utama iaitu kuantifikasi dan kualifikasi. Ciri -ciri ini perlu dipertimbangkan bagi memastikan sesuatu instrumen pe ntaksiran baik dan berkualiti. kebolehtadbiran. Kebolehtadbiran sesuatu ujian dan pentaksiran.

skala kadar dan senarai semak. Pentaksiran ialah proses mengumpul data bagi tujuan membuat keputusan tentang individu atau kumpulan. Bukti empirikal membantu kita membuat keputusan dengan risiko yang kecil. Penilaian ini berbentuk tidak formal dan contoh -contohnya ialah seperti pemerhatian. guru sebenarnya mengukur tahap kecekapan untuk menentukan sama ada tahap kecekapan yang perlu dikuasai pada satu-satu peringkat pengajaran dan pembelajaran telah dapat dihasilkan 13 . Apabila pentaksiran dibuat ke atas pelajar. Ujian pula ialah sebahagian daripada pentaksiran. tengah tahun atau segenap satu tahun. Ciri-ciri pentaksiran meliputi perkara seperti berikut: 1. Antaranya ialah penilaian formatif dan sumatif. Menurut McMillan (2001). 2. misalnya dalam tempoh satu penggal. Semakin tepat pensyarah mengukur pencapaian pelajar. Penilaian boleh dibahagikan kepada pelbagai jenis mengikut masa dan tujuan ujian itu diberi. Penilaian sumatif pula meliputi aktiviti pengujian dan pengukuran atas beberapa unit pembelajaran. 3. Keperluan ini adalah kerana setiap keputusan yang dibuat melibatkan risiko. peperiksaan amali atau bertulis. Penilaian formatif meliputi aktiviti mengesan kelemahan dan kekutan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang telah diajarkan. Penilaian ini lebih berbentuk formal dengan menggunakan ujian kertas pensel. semakin tepat penilaian pensyarah terhadap keberkesanan pengajarannya. Bukti empirikal penguasaan pelajar dalam bentuk skor yang sahih dan boleh dipercayai sangat diperlukan bagi membuat penilaian. bersoal jawab secara lisan.terhadap bukti empirikal penguasaan pelajar bagi membuat keputusan sama ada objektif pengajaran dan pembelaja ran dicapai atau tidak. memeriksa hasil kerja murid dan latihan congak.

Kedua. Bagi pelajar yang lemah. 3. Markah dibahagikan mengikut kriteria atau kemahiran yang ditaksir. guru boleh menyediakan aktiviti penggayaan dan mereka pasti mampu meningkatkan kecemerlangan mereka. 1. 14 . Maka.1997). ia amat penting bagi guru untuk merancang suasana pembelajaran aktif di dalam kelas. Terdapat beberapa kepentingan penilaian dan pentaksiran dalam pembelajaran dan pengajaran. Airasian. penilaian boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk. guru boleh memberikan aktviti pemuliha n mengikut tahap kefahaman mereka manakala bagi pelajar yang memperolehi keputusan yang baik dan cemerlang.1991. Ia membantu dalam proses mengumpul maklumat tentang strategi dan akiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan bagaimana untuk merancang pengajaran berkesan. 2. penilaian dan pentaksiran penting bagi mengesan kesukaran dan kesilapan yang dihadapi oleh pelajar. Latihan yang digunakan untuk pentaksiran mestila h menggunakan sampel daripada pelbagai topik dan sukatan pelajaran serta mentaksir pelbagai kemahiran. Noraini Idris (2005). Pentaksiran memainkan peranan penting untuk menyediakan pendidikan dengan arahan atau maklumat digno stik yang berguna dan penglibatan ke arah pembelajaran yang berkesan untuk semua pelajar (Alexander dan Parsons. Keputusan daripada penilaian adalah penting ke rana ia merupakan asas bagi menempatkan pelajar dalam sesuatu jurusan yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka.3 Kepentingan penilaian dan pentaksiran.King dan Brathwaite (1991) mencadangkan beberapa keperluan untuk melaksanakan pentaksiran. Guru harus mnyerahkan rekod pentaksirannya dengan buku amali kepada pemeriksa sebenar untuk disetarakan. antaranya ialah : 1. Seterusnya. Ia mampu mempertingkatkan keberkesanan pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran jika jurusan tersebut sesuai dengan minat dan taha p mereka.

15 . penilaian dan pentaksiran sebenarnya memainkan peranan penting untuk melihat sejauh mana objektif kursus telah tercapai. dan sejauh mana pengetahuan dan kemahiran diperoleh oleh pelajar pada a khir suatu program.Contoh penilaian yang mampu merangsang minat pelajar ialah kuiz. ujian bulanan. soal jawab. Akhir sekali. dan sebaginya mengikut kreativiti guru tersebut.

Pusat Pembangunan Akademik Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. (2003). Najib Abdul Ghafar.com/2010/04/ciri -ciri-pentaksiran. Kubiszyn. Pengujian dan Penaksiran di Bilik kuliah dan makmal. (5thEd). Constructing Achievement Test. Mohamad Sahari Nordin. (1997).html http://gurumanikha05. Mokhtar Ismail.com/2010/01/interaksi -minggu-1-pengertiankonsep. New York: HarperCollins. Lembaga Peperiksaan Malaysia. Penilaian di Bilik kuliah dan makmal .blogspot. G. Teori.BIBLIOGRAFI Gronlund. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik kuliah dan makmal.html 16 . Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. N. Educational Testing and Measurement: Classroom Application and Practice . T. & Borich. Konsep dan Amalan Dalam Pengukuran dan Penilaian. Pembinaan Skema. (1996). London: Prentice-Hall. (1995).blogspot. http://adamayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Rahayah Ariffin. (2004). Kuala Lumpur: Lembaga Peperiksaan Malaysia. Mohd. (2002). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. (1997).E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful