PENGHARGAAN

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah da n kurniaNya, akhirnya dapat kami menyempurnakan tugasan bagi mata pelajaran
Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah ( RBT 3108) ini dengan

jayanya. Di kesempatan ini, ingin kami dahulukan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing, Tn. Hj. Shafie b. Basri atas kerjasama, dan tunjuk ajar yang telah diberikan. Selain itu, seribu penghargaan juga buat beliau yang sudi meluangkan masa dalam membetuklan kesilapan yang telah kami lakukan sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Turut membantu adalah rakan -rakan seperjuangan yang sudi berkongsi idea, meluahkan pendapat dan kritikan membina yang menjadi panduan utama kepada kami untuk melaksanakan tugasan kerja kursus ini dengan sempurna. Kami berharap, dengan selesainya pelaksanaan tugasan ini, segala ilmu yang diperolehi daripada pelaksanaan tugasan kerja kursus ini akan dapat kami manfaatkan pada masa-masa yang akan datang untuk menjadi seorang bakal guru yang cemerlang. Sekian, terima kasih.

1

dalam menganalisis data -data ini. 2 . diharapkan agar setelah mempelajari kesemua aspek yang terkandung di dalam kursus ini. (RBT). Sesuai dengan objektif pembelajaran bagi kursus ini. Kursus ini adalah wajib diikuti oleh pelajar program ini yang sedang menduduki semester 4 program dengan kod kursus RBT 3108. ia akan dapat membantu bakal bakal guru dalam memahami serta membantu dalam mengaplik asikan dalam situasi sebenar. penganalisa serta penilai. Kursus ini memberi penekanan khusus kepada pelatih -pelatih guru berkaitan kefahaman konsep serta prinsip pentaksiran bagi matapelajaran Reka Bentuk Teknologi Sekolah Rendah atau lebih dikenali sebagai Kemahiran Hidup. Seterusnya. aspek yang ditekankan di dalam kursus ini adalah amat penting yang harus difahami oleh setiap pelatih untuk mempersiapkan diri sebelum diberi amanah sebagai seorang guru kelak. para pelatih untuk bertindak sebagai Guru Kemahiran Hidup yang turut dilantik sebagai Setiausaha Peperiksaan dimana kami dikehendaki untuk mempersembahkan analisis peperiksaan pertengahan tahun bagi Matapelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. para pelatih akan dapat mengenal.PENGENALAN Pentaksiran dan Penilaian merupakan salah satu daripada komponen utama yang perlu dipelajari oleh setiap pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) dengan pengkhususan mat apelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Dengan pemahaman yang sedemikian. membanding dan membezakan aspek penilaian yang terdapat di sekolah. kami dikehendaki memilih satu kelas dan gunakan statistik yang sesuai untuk menilai pencapaian murid -murid berkenaan. Sesuai dengan tugas guru yang turut menjadi pembina item ujian. Tugasan Kerja Kursus bagi kursus ini menghendaki kami.

Dalam konteks pendidikan. pengujian dan pena ksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. perancangan dlam melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan berlaku dan ia dapat memperbaiki sesi pengajaran dan pembelajaran. merekod. Stufflebeam. penilaian 3 . mengumpul. pentaksiran adalah satu proses untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. mengumpul. membuat mendapatkan memberikan berguna untuk pertimbangan mengenai tindakan seterusnya. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Di dalam buku Eductional Evaluation and Decision Maki ng yang disunting oleh D. Popham (2000) menyatakan istilah ± istilah pengukuran. merekod. Dalam konteks pendidikan. Seterusnya. ia juga adalah untuk mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pegajaran dan pembelajaran memperbaiki sesi pengajaran dan pembelajaran. Tambahan lagi. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.ESEI 1 : ELLY SULASTRI BINTI ABU SAMAH Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. melalui proses pentaksiran ini seseorang itu dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun serta sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. lebih tepat dikatakan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Justeru. dan penilaian ditakrifkan maklumat sebagai yang proses menentukan. memberi skor dan meninterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. Pentaksiran bertujuan sebagai satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada sesuatu peraturan dan piawaian. Selain itu juga. memberi skor dan menginterpretasikan maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan.

Kualifikasi menggunakan pertimbangan nilai terhadap bukti empirikal penguasaan pelajar bagi membuat 4 . untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Namun. penganalisaan dan penyimpulan. penilaian adalah satu proses yang sistematik dalam pengumpulan dan anali sis data untuk menentukan sama ada sesuatu objektif itu telah tercapai yang membolehkan suatu pertimbangan atau keputusan dibuat. seminar. Bukti empirikal dikumpul secara sistematik berasaskan maklumat sahih. pincang dan rapuh. dan peringkat interpretasi d an tindakan. pertimbangan ter hadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mungkin dibuat berasaskan pendapat iaitu pertimbangan nilai bersifat subjektif. peringkat analisis. Pro sedut penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas dengan dimulakan dari peringkat persediaan ujian. tekal. portfolio. kajian kes. perkembangan dalam bidang penilaian menunjukkan banyak cara kita boleh menilai pengajaran guru. Penilaian merupakan satu pertimbangan atau pembuatan keputusan tentang merit atau nilai sesuatu perkara atau benda. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. Definisi penilaian ini membawa maksud objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. Menurut Gay (1985). Penilaian pendidikan membabitkan dua unsur utama iaitu kuantifikasi dan kualifikasi. projek. pengukuran. Sebelumnya. bengkel. Popham (1975). seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajar an selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. peringkat pentadbiran ujian. menyatakan penilaian yang sistematik perlu melalui tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. peringkat pemeriksaan dan pengukuran.adalah satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti ± aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara pelbagai jenis penilaian yang sering dilakukan di un iversiti adalah penilaian terhadap disertasi. oral pelajar. Prosedur penilaian mengandungi aspek ± aspek pengujian. Tanpa bukti empirikal. telus dan boleh dipertahankan. Kuantifikasi menggunakan ujian bagi mengukur kewujudan bukti empirikal penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus yang diajar.

semakin tepat penilaian guru terhadap ke berkesanan pengajarannya. Pentaksiran untuk pembelajaran pula bertujuan untuk mendapatkan maklumat begi hasilan pembelajaran guru bagi rujukan pentaksiran piawai lua manakala pentaksiran sebagai pembelajaran bertujuan untuk penilaian kendiri dan pembetulan sendiri untuk rujukan metlamat kendiri dan piawai luar. pentaksiran untuk p embelajaran serta pentaksiran sebagai pembelajaran. penghargaan dan sebagaunya untuk rujukan murid. Kedua-dua ciri pertama dan kedua ditaksir oleh guru manakala ciri ketiga meletakkan murid sebagai pentaksir. Antara ciri penilaian adalah berbentuk jadual atau gred yang berdasarkan teknik perangkaan. Ciri pertama. Semakin tepat pensyarah mengukur pencapaian pelajar. peningkatan. Guru ± guru juga dapat menilai bahan .bahan dan teknik serta kaedah pengajaran melalui pro ses penilaian ini. Selain itu. Penilaian juga dapat membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan sejurus dapat membantu guru membuat jangkaan terhadap potensi atau bakal pelajar terhadap pembelajaran. pelajar yang berpencapaian tiggi atau rendah dapat ditentukan. Tujuan penilaian adalah untuk membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. ujian penilaian yang dilakukan guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka dan memperbaikinya segera. Penilaian merupakan sistem yang penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. penilaian ini dilaksanakan pada sebelum. Keperluan ini adalah kerana setiap keputusan yang dibuat melibatkan risiko. Tambahan lagi. Kemudian. Pentaksiran pembelajaran mempunyai tiga ciri utama iaitu pentaksiran kepada pembelajaran. Bukti empirikal penguasaan pelajar dalam bentuk skor yang sahih dan boleh dipercayai sangat diperlukan bagi membua t penilaian.keputusan sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran dicapai atau tidak. Bukti empirikal membantu kita membuat keputusan dengan risiko yang kecil. pentaksiran kepada pembelajaran bertujuan sebagai penghakiman mengenai penempatan. Selain itu. Ia juga membantu guru dalam membuat perbandingan antara sesorang pelajar dengan rakan ± rakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. 5 . penilaian bertujuan untuk membuat perbandingan pencapaian pelajar dalam subjek tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain.

penilaian yang dijalankan memberi manfaat besar kepada guru pelajar serta ibu bapa malah kepada pihak sekolah serta kementerian sendiri apabila memberikan maklumat yang tepat dan berkesan. hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan dapat dijadikan asa kepada guru untuk membuat keputusan berhubung dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Proses pelaksanaan penilaian ini pula melibatkan 5 aspek utama iaitu proses pengukuran. melihat pencapaian. Sekiranya ditinjau dari aspek yang lebih luas. melapor dan akhir sekali adalah tindakan. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan murid yan g lemah yang memerlukan aktiviti pengayaan. Guru juga akan membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran agar lebih bersesuaian dengan keperluan murid atau mengulang menggunakan strategi sama dan sebagainya. Dengan itu guru dapat mengenal pasti tahap kemajuan seseorang murid dalam bilik d arjah tersebut sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Bagi memudahkan pemahaman. sederhana. proses penganalisisan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. beliau akan menggunakan maklumat yang diperolehi bagi membuat keputusan yang perlu bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. menempatkan serta memberikan bimbingan kaunseling kepada pelajar. proses interprestasi. Daripada penilaian yang dijalankan juga guru dapat mengenal pasti murid yang cergas. Pengujian dan penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru berhubung tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang telah disentuh dalam bilik darjah serta meninjau masalah yang timbul dalam sesi pengajaran pembelajaran yang berlangsung. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung.semasa dan selepas satu atau beberapa pelajaran. Penilaian dan pengujian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. Matlamat utama penilaian dijalankan ialah untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran. tujuan atau kepentingan penilaian dalam pendidikan khususnya dalam bilik darjah ini dijelaskan kepada beberapa tujuan seperti untuk tujuan diagnosis. Sepanjang guru mengajar. Penilaian dan pengujian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran. membuat pemilihan. 6 .

sederhana dan lemah berdasarkan keseluruhan prestasi pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki. Maklumat berkenaan amat perlu kepada guru bagi menyediakan latihan yang khusus atau pemerhatian yang lebih kepada murid-murid berkenaan supaya kelemahan atau masalah yang dihadapi dapat diatasi. Selain penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. perlu baginya mengadakan murid- penilaian dan menguji murid-muridnya bagi meninjau sejauh manakah muridnya telah menguasai sesuatu kemahiran atau ingin mendapatkan aspek 7 . Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan memfokuskan kepada pemberian sijil atau anugerah atau pengiktirafan kepada pelajar hasil daripada pencapaian y ang ditunjukkan oleh mereka dalam peperiksaan. Sebelum guru pengajarannya dalam bilik darjah . proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pengajian yang ditetapkan. Ada kah murid mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai sesuatu kemahiran yang telah diajar dalam bilik darjah? Sekiranya menghadapi masalah. sederhana atau gagal. murid-murid yang menghadapi masalah sukar dibantu dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dari arus perdana persekolahan. Penilaian dan pengujian penting bermula sebelum memulakan memulakan pengajaran dan pembelajaran. Tanpa penilaian dan pengujian yang dijalankan. guru akan menyelidiki aspek atau kemahiran yang menimbulkan masalah kepada murid -murid dan mengenal pasti punca masalah tersebut berlaku. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM) adalah bertujuan untuk menentukan gred yang memperlihatkan tahap pencapaian secara keseluruhan yang telah muridmurid atau pelajar-pelajar kuasai. misalnya pada akhir tahun sesi persekolahan atau kepada pelajar Tahun 6 (UPSR).Pengesanan tahap kemajuan yang berterusan ini akan memungkinkan guru mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar. Hasil penilaian yang dijalankan akan memperlihatkan pencapaian pelajar mengikut gred yang telah ditetapkan sama ada cemerlang. Proses penilaian dan pengujian yang dijalankan pada peringkat akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang setakat mana penguasaan murid-murid tentang sesuatu kemahiran yang telah diajar. Guru akan dapat membezakan murid-murid yang cemerlang.

perbendaharaan kata dan sebagainya. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Misalnya. guru perlu mengetahui aspek kemahiran manakah yang telah dikuasai oleh pelajar dari aspek tatabahasa. Misalnya. Setiap pelajar mempunyai motivasi untuk belajar dan ia 8 . peringkat yang bersesuaian untuk memulakan Di samping itu.aspek yang akan dipelajari. Hasil penilaian dan pengujian yang dijalankan juga dapat digunakan bagi keperluan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang berkaitan. Maklumat ini penting bagi guru membuat keputusan dalam menentukan pengajaran. Keadaan ini menunjukkan tujuan penilaian dan pengujia n yang dijalankan adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan sesuatu kemahiran. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar kepada penutur bukan asli bahasa Melayu. wajar bagi guru mengikut menempatkan murid tahap penguasaan masing -masing dan menumpukan pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza -beza. guru juga dapat menentukan adakah semua murid dapat dipilih serta dikelompokkan dalam satu kumpulan yang besar berasaskan tahap penguasaan yang berbeza atau di kelompokan dalam ku mpulan yang sama. Selain memulakan sesi pengajaran. Dalam suasana penguasaan yang berbeza.

Pentaksiran bermaksud satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. guru dapat merancang dan merencana pengajaran yang seterusnya. proses membuat analisis. pada asasnya penilaian merupakan suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian. mengumpul. Dalam pe ngajaran dan pembelajaran di bilik kelas. Hasil ujian ersebut dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum pereka memulakan pengajaran.ESEI 2 : HANIS µAQILAH BINTI HAMDAN 1. merekod. Daripada ujian. Penilaian juga dapat mengetahui keupayaan. memberi skor menginterpretasi. Pentaksiran juga merupakan satu p roses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti 9 . menghurai maklumat temtang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Thorndike dan Hagen (1977) dan Kubiszyn dan Borich (1996). Pentaksiran merupakan satu episode dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul. Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. merekod. Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru µmengajar¶ dan pelajar µbelajar¶. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Konsep Pentaksiran. kemahiran atau pengetahuan asas sedia ada pelajar-pelajar dalam perkara -perkara yang hendak diajar.1 Pengenalan Penilaian dan Pentaksiran Pendidikan Meskipun banyak definisi penilaian pendidikan dikemukakan oleh pakar -pakar seperti Stufflebeam (1971). Proses pengumpulan maklumat. ia dijalankan selepas peperiksaan dan pentaksiran.

selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. karena itu hendaknya dilaku kan oleh guru agar guru dapat memperoleh informasi proses kemajuan belajar siswa dan informasi keefektifan pembelajaran yang sedang berlangsung. Menurut Mok Soon Sang. dan tentang suasana kelas. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.(1996) penilaian ialah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penilaian dalam proses pembelajaran juga mencakup serangkaian metode yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi yang kemudian diinterpretasi untuk memahami siswa. Siswa yang dapat menjawab dengan benar suatu persoalan. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. dan untuk menciptakan suasana kelas yang bergairah. untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Dengan demikian perlu diupayakan a gar guru melakukan penilaian dalam proses pembelajaran di samping melakukan penilaian hasil belajar. merencanakan dan memonitor proses pembelajaran. tentang proses pembelajaran. Penilaian ini berkesinambungan dengan penilaian hasil artinya hasil penilaian dalam proses pembelajaran akan memberikan sumbangan positif terhadap penilaian hasil. belum tentu mengetahui bagaimana mendapatkan jawaban tersebut. Angelo (1991) mendefinisikan penilaian dalam proses pembelajaran: ³ Classroom assessment consist of small-scale assessment conducted continuously in college classrooms by dicipline-based teachers to determine what students are learning in that class ´. Penilaian dalam proses pembelajaran lebih dapat berfungsi memberikan informasi tentang siswa yang sudah memahami materi atau yang belum. Pengertian dasar penilaian dalam proses pem belajaran mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang perilaku belajar siswa. Sebagai proses secara 10 . Guru yang hanya mengutamakan penilaian hasil tidak akan mendapatkan informasi yang akurat tentang siswa yang be narbenar memahami materi dan siswa yang kurang memahami. Kesahan bukti empirikal yang digunakan bagi penilaian sangat bergantung kepada seja uh mana guru berupaya mengkuantifikasikan dengan tepat kewujudan atribut atau ciri penguasaan pelajar yang digunakan sebagai asas penilaian.pembelajaran.

2 Ciri ±ciri penilaian dan pentaksiran Hasil pentaksiran dan penilaian dinyatakan dalam bentuk skor. Manakala.berkelanjutan Nitko (1996) mengistilahkan Peni laian Berkelanjutan Formatif Informal (PBFI) yaitu suatu penilaian informal yang dilakukan guru secara sambil lalu dan mendadak tanpa persiapan dan kesan mengenai kemajuan siswa dalam kaitannya dengan kurikulum. pentaksiran pendidikan merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan membuat rumusan tentang produk sesuatu proses pendidikan. ini tidak bermakna semua pengajaran yang diajar oleh guru difahami oleh murid. 1. Secara amnya pula. Skor mestilah mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi untuk memastikan 11 . g uru mampu mengesan masalah kesukaran dan kesilapan yang dihadapi oleh murid. disinilah pentaksiran memainkan peranan penting dalam menilai tahap kefahaman murid di dalam kelas secara berterusan. Contohnya. Penilaian berkelanjutan dalam proses pembela jaran dapat diinterpretasikan sebagai segala tindakan guru yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan siswa secara terus-menerus dalam menerima pelajaran. Kedua -duanya boleh membantu guru memberikan maklumbalas tentang proses pengajaran dan pembelajaran. Sekaligus membantu guru memilih dan menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut tahap kebolehan setiap pelajar. walaupun seorang guru mengajar satu kelas yang kurang daripada 40 orang. Maka. penilaian pula mengukur sejauh mana murid mampu mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Pendapat mereka ini menunjukkan bahawa penilaian dan pentaksiran saling berkait rapat antara satu sama lain. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada aktiviti penilaian yang melibatkan suatu proses pengumpulan makluma t secara berterusan dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Melalui penilaian juga. membuat keputusan dan mengemukakan soalan. Noraini Idris (2005).

Kebolehtadbiran sesuatu ujian dan pentaksiran. Kekomprehensifan sesuatu ujian dan pentaksiran merujuk kepada sejauhmana sesuatu ujian itu mengandungi soalan -soalan yang mewakili semua objektif yang penting. Kemudahtafsiran sesuatu ujian dan pentaksiran. Kebolehpercayaan pula merujuk kepada ciri skor yang menggambarkan prestasi pelajar dalam perkara yang ditaksir. Keobjektifan sesuatu ujian atau pentaksiran merujuk kepada ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan atau ketepatan seseorang pentaksir memberi skor calon. Ciri -ciri ini perlu dipertimbangkan bagi memastikan sesuatu instrumen pe ntaksiran baik dan berkualiti. Kuantifikasi menggunakan ujian bagi mengukur kewujudan bukti empirikal penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus yang diajar. sejauhmana ianya bo leh mendiskriminasikan calon dan dapat menepati tujuan sesuatu ujian itu ditadbirkan. Cara ini mengurangkan perselisihan pe mberian markah/skor di kalangan pemeriksa atau pentaksir. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan pemeriksaan mempunyai kefahaman dan kemahiran yang terselaras antara satu sama lain.keadilan kepada pelajar dan 'stakeholders' serta mengekalkan kewibawaan guru pentaksir. merujuk kepada sejauhmana ianya dapat memberi maklumat tentang calon berdasarakan skor yang diperolehi. Ciri keobjektifan pemberian markah/skor ini boleh dipertimbangkan dengan menyediakan skema penskoran yang objektif dan markah atau skor diselaraskan. ialah ciri praktik dengan merujuk kepada sejauhmana kelicinan dan kerja -kerja susulan dapat dijalankan dengan mudah dalam proses pengujian dan pentaksi ran. kebolehtadbiran. kemudahtafsiran dan kekomprehensifan. Ciri -ciri pentaksiran yang lain ialah keobjektifan. semakin lebih baik taburan perwakilan adalah lebih menyeluruh. Kuantifikasi dan Kualifikasi Dalam Penilaian. Penilaian pendidikan membabitkan dua unsur utama iaitu kuantifikasi dan kualifikasi. Oleh kerana itu semakin banyak bilangan item. yang dilaksanakan sama ada secara berpusat atau pentaksiran berdasarkan sekolah. Kualifikasi menggunakan pertimbangan nilai 12 .

tengah tahun atau segenap satu tahun. Antaranya ialah penilaian formatif dan sumatif. bersoal jawab secara lisan. 3. Semakin tepat pensyarah mengukur pencapaian pelajar. Ujian pula ialah sebahagian daripada pentaksiran. Penilaian ini berbentuk tidak formal dan contoh -contohnya ialah seperti pemerhatian. Bukti empirikal penguasaan pelajar dalam bentuk skor yang sahih dan boleh dipercayai sangat diperlukan bagi membuat penilaian. misalnya dalam tempoh satu penggal. skala kadar dan senarai semak. semakin tepat penilaian pensyarah terhadap keberkesanan pengajarannya. Bukti empirikal membantu kita membuat keputusan dengan risiko yang kecil. Penilaian formatif meliputi aktiviti mengesan kelemahan dan kekutan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang telah diajarkan. memeriksa hasil kerja murid dan latihan congak. Keperluan ini adalah kerana setiap keputusan yang dibuat melibatkan risiko. guru sebenarnya mengukur tahap kecekapan untuk menentukan sama ada tahap kecekapan yang perlu dikuasai pada satu-satu peringkat pengajaran dan pembelajaran telah dapat dihasilkan 13 . Ciri-ciri pentaksiran meliputi perkara seperti berikut: 1. Pentaksiran ialah proses mengumpul data bagi tujuan membuat keputusan tentang individu atau kumpulan. Apabila pentaksiran dibuat ke atas pelajar. peperiksaan amali atau bertulis.terhadap bukti empirikal penguasaan pelajar bagi membuat keputusan sama ada objektif pengajaran dan pembelaja ran dicapai atau tidak. Penilaian boleh dibahagikan kepada pelbagai jenis mengikut masa dan tujuan ujian itu diberi. Penilaian sumatif pula meliputi aktiviti pengujian dan pengukuran atas beberapa unit pembelajaran. 2. Menurut McMillan (2001). Penilaian ini lebih berbentuk formal dengan menggunakan ujian kertas pensel.

Terdapat beberapa kepentingan penilaian dan pentaksiran dalam pembelajaran dan pengajaran.1997). Keputusan daripada penilaian adalah penting ke rana ia merupakan asas bagi menempatkan pelajar dalam sesuatu jurusan yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka. guru boleh menyediakan aktiviti penggayaan dan mereka pasti mampu meningkatkan kecemerlangan mereka. Maka. Markah dibahagikan mengikut kriteria atau kemahiran yang ditaksir.1991. ia amat penting bagi guru untuk merancang suasana pembelajaran aktif di dalam kelas. Pentaksiran memainkan peranan penting untuk menyediakan pendidikan dengan arahan atau maklumat digno stik yang berguna dan penglibatan ke arah pembelajaran yang berkesan untuk semua pelajar (Alexander dan Parsons. Guru harus mnyerahkan rekod pentaksirannya dengan buku amali kepada pemeriksa sebenar untuk disetarakan. penilaian boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk. Airasian. 3.3 Kepentingan penilaian dan pentaksiran. Bagi pelajar yang lemah. antaranya ialah : 1. guru boleh memberikan aktviti pemuliha n mengikut tahap kefahaman mereka manakala bagi pelajar yang memperolehi keputusan yang baik dan cemerlang. 1. Latihan yang digunakan untuk pentaksiran mestila h menggunakan sampel daripada pelbagai topik dan sukatan pelajaran serta mentaksir pelbagai kemahiran. 2. Noraini Idris (2005). 14 . penilaian dan pentaksiran penting bagi mengesan kesukaran dan kesilapan yang dihadapi oleh pelajar. Ia mampu mempertingkatkan keberkesanan pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran jika jurusan tersebut sesuai dengan minat dan taha p mereka. Seterusnya. Ia membantu dalam proses mengumpul maklumat tentang strategi dan akiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan bagaimana untuk merancang pengajaran berkesan. Kedua.King dan Brathwaite (1991) mencadangkan beberapa keperluan untuk melaksanakan pentaksiran.

15 . Akhir sekali. soal jawab. dan sejauh mana pengetahuan dan kemahiran diperoleh oleh pelajar pada a khir suatu program. ujian bulanan. dan sebaginya mengikut kreativiti guru tersebut. penilaian dan pentaksiran sebenarnya memainkan peranan penting untuk melihat sejauh mana objektif kursus telah tercapai.Contoh penilaian yang mampu merangsang minat pelajar ialah kuiz.

com/2010/01/interaksi -minggu-1-pengertiankonsep. Najib Abdul Ghafar. (1996).blogspot. Kubiszyn. Educational Testing and Measurement: Classroom Application and Practice .blogspot. & Borich. (5thEd). (1997). London: Prentice-Hall. Mohd.com/2010/04/ciri -ciri-pentaksiran. Teori. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Penilaian di Bilik kuliah dan makmal . (2003). Siti Rahayah Ariffin. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik kuliah dan makmal. (1995).BIBLIOGRAFI Gronlund. Pusat Pembangunan Akademik Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Mokhtar Ismail. Konsep dan Amalan Dalam Pengukuran dan Penilaian. http://adamayu.E. Pengujian dan Penaksiran di Bilik kuliah dan makmal. Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2002). Constructing Achievement Test. T. (2004). Kuala Lumpur: Lembaga Peperiksaan Malaysia. (1997). Pembinaan Skema.html http://gurumanikha05.html 16 . Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. N. Mohamad Sahari Nordin. New York: HarperCollins. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. G.