Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai “a change in human dispositionor

capability, which persist over a period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”. Menurut Gagne, terdapat 5 jenis pembelajaran iaitu kemahiran Intelek, maklumat Verbal, Strategi kognitif, Kemahiran Psikomotor dan Sikap. 1) Kemahiran Intelek: merujuk kepada pengetahuan procedural atau ‘tahu bagaimana’. Pada peringkat permulaan membaca, menulis dan menggunakan nombor ialah jenis-jenis symbol asas yang dipelajari. Apabila pembelajaran berlanjutan, symbol digunakan secara kompleks untuk membeza,menggabung, mengklasifikasi, menganalisis dan mengkelompok objek,peristiwa, symbol dan lain-lain. Gagne menbezakan 8 kategori intelek di mana manusia belajar iaitu pembelajaran isyarat, pembelajaran rangsangan, rantaian, asosiasi verbal, pembelajaran diskriminasi, pembelajaran konsep, pembelajaran hukum, penyelesaian masalah. Untuk pembelajaran yang berkesan, kemahiran intelek perlulah disusun mengikut hierarki kesukaran seperti mengenalpasti rangsangan, menjana respons, mengguna istilah, diskriminasi, membentuk konsep, menaplikasi hukum, dan menyelesaikan masalah.

2) Maklumat Verbal:- merujuk kepada kobolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. Sebelum mampu berbuat demikian, seseorang itu harus mempunyai kemahiran intelek untuk menyebut pernyataan. Pelajar adalah digalakkan untuk mengkelompokkan maklumat (chunking) dan mengekod pembelajaran secara bermakna dan difahami oleh pelajar dan mampu memberi kefahaman kepada orang lain. 3) Strategi Kognitif:- kebolehan pelajar mengawal kemahiran dalaman, iaitu memberi perhatian, belajar, mengingat dan memikirkan hal yang berkaiatan. Juga dikenali sebagai proses kawalan eksekutif kerana merujuk kepada konsep pemprosesan maklumat. Semua ini dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Guru boleh membantu pelajar dalam menguatkan strategi kognitif dalam proses mengingat dan menguasai sesuatu pembelajaran seperti memberi peneguhan dan strategi pembelajaran yang kreatif.

4) Kemahiran Psikomotor: - Kebolehan menggunakan anggota fizikal dalam pembelajaran. Seseorang individu dapat dikatakan menguasai kemahiran psikomotor sekiranya mampu mengatur pergerakan secara menyeluruh dan lancar serta bertepatan. Ia dapat ditingkatkan dengan latihan yang berterusan.

5) Sikap:- merujuk kepada keadaan dalaman yang berupaya mengawal tindakan peribadi terhadap rangsangan atau objek tertentu. Penekanan ialah sikap terhadap tingkah laku, iaitu pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu. Hasil daripada pelakuan atau tingkah laku merupakan tanda rujukan tentang sikap individu. Dalam menghasilkan sikap yang dimahukan,guru boleh mengaitkan kejayaan dengan sikap tertentu, memberikan contoh/model yang terbaik untuk dicontohi dan peneguhan ke atas sesuatu keberjayaan. Pada keseluruhannya, pembelajaran melibatkan keseluruhan dan haruslah bermula dengan motivasi dalaman yang mempu mengawal secara keseluruhannya. Kakunya sesuatu benda mampu menolak keupayaan organisasi yang lain untuk seseorang individu itu untuk belajar.
http://farisazmi.blogspot.com/2009/12/jenis-jenis-pembelajaran.html

Mengikut mazhab Gestalt. Sukar bagi kita untuk mengingati nombor yang kurang memberi makna dalam hidup kita. Seseorang itu tidak belajar secara positif hanya melalui kaedah cuba ralat dalam persekitaran. Di samping itu. Pembelajaran kognitif melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan dan penguasaan konsep(penanggapan) Teori kognitif juga menganggap pembelajaran sebagai sati proses yang aktif. Mengikut pandangan kognitif. Gestalt adalah perkataan German yang bermaksud “bentuk. mempraktik dan mencuba untuk mencapai sesuatu matlamat. membuat keputusan. diingati atau dilupakan. harapan dan perasaan juga mempengaruhi pembelajaran kita. mazhab kognitif (juga disebut mazhab Gestalt) menyarankan bahawa pembelajaran berlaku apabila kita cuba mencari maksud berkaitan dengan sesuatu perkara. Gagne. kita sentiasa mengingati peristiwa yang telah kita alami suatu masa dahulu. kita sentiasa perlu merujuk buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor. Setiap pelajar mempunyai kebolehan mental untuk mengelola. Oleh itu.TEORI PEMBELAJARAN Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif / Gestalt (Kognitivisme) Teori Pembelajaran tingkah laku yang diutarakan oleh mazhab behavioris tidak dapat digunakan untuk menerangkan semua jenis pembelajaran yang berlaku dalam situasi yang berlainan. Setiap kali murid belajar mereka akan mengelolakan dan menyimpan pengalaman dalam ingatan. Dalam situasi bilik darjah murid belajar dengan memperolehi dan mengelolakan pengetahuan. proses pembelajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan. penyusunan dan penggunaan pengetahuan yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah. walaupun kita kerap menggunakan telefon untuk menelefon kawan. Walaubagaimanapun. Bahkan mereka akan menghayati maksud perkara yang baru mereka pelajari. pola. Ini kerana peristiwa itu merupakan suatu pengalaman yang bermakna kepada kita. Bruner. Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola dan menyusun serta mengeluarkan semula segala pengalaman untuk membolehkannya memerhati pertalian di antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. Murid boleh memilih. konfigurasi atau keseluruhan yang tersusun”. Pengalaman yang bertindih juga dapat membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi. kepercayaan . Ahli-ahli psikologi pendidikan yang terkemuka dan berpengaruhterhadap teori pembelajaran kognitif ialah Kohler. Kita menggunakan pemikiran dan otak untuk belajar. Sehubungan dengan itu. menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya untuk memperoleh maksud baru dalam pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan masalah. Beberapa orang ahli psikologi pada masa awal kurun ini telah membuat kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan kita dalam pembelajaran. pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada sentiasa menentukan apa yang akan dipelajari. Umpamanya. teori pembelajaran kognitif juga dikenali sebagai teori Gestalt. manusia mempunyai struktur kognitif dan apabila seseorang belajar dia akan menyusun segala maklumat dalam ingatannya. dan Ausubel. Piaget. Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler . Oleh itu. Murid sentiasa mengelolakan pengalaman yang sedia ada untuk membina struktur kognitif supaya memperolehipengetahuan yang baru.

Kebolehan ini membolehkan manusia mempelajari perkara baru. audio serta pengalaman langsung pelajar dalam pengajarannya. Bagaimana Guru Boleh Menggalakkan Pemikiran Celik Akal Di Kalangan Pelajar Guru mesti menggunakan perbendaharaan kata yang jelas. Kemudian cimpanzi itu berhenti seketika seolah-olah berfikir dan memerhati di sekeliling sangkar. Cimpanzi itu menyusun kotak-kotak untuk mendapatkan pisang setelah ia dapat menghayati perkaitan di antara kotak-kotak dengan keinginan untuk memakan pisang tersebut. Mereka telah menggunakan haiwan seperti kucing. Implikasi teori Kohler yang terpenting ialah guru perlu menggalakkan pemikiran celik akal di kalangan pelajar. Implikasi Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) juga terdapat pada manusia yang membolehkan pelajar mempelajari perkara-perkara baru. Beberapa buah kotak yang berlainan saiz juga diletakkan di dalam sangkar itu. Manusia juga mempunyai kebolehan mental yang istimewa yang disebut celik akalyang membolehkan mereka memperoleh pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Seekor cimpanzi yang lapar dikurung dalam sebuah sangkar yang besar. Kohler dan rakan-rakannya menyimpulkan bahawa kebolehan cimpanzi itu menyedari perkaitan ini kerana cimpanzi itu dapat menghayati dan mempergunakan keadaan dalam sangkar itu secara menyeluruh. tikus dan cimpanzi untuk menjalankan eksperimen dalam kajian pembelajaran. Cimpanzi itu melompat-lompat tetapi tidak berjaya mencapai pisang itu.Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler adalah dua orang ahli psikologi pendidikan berbangsa Jerman yang bermastautin di Amerika Syarikat pada awal abad ini. Mengikut teori kognitif celik akal membolehkan kita menghayati perkaitan unsur-unsur di dalam persekitaran untuk membentuk erti dan menyelesaikan masalah. Dalam eksperimen ini. a) Pelajar mesti dapat membuat tanggapan dan pemgamatan sepanjang pelajaran. . anjing. Setrusnya cimpanzi itu memanjat ke atas kotak dan berjaya mendapat pisang itu. Kajian Kohler menunjukkan bahawa pembelajaran yang kompleks berlaku bukan semata-mata melalui kaedah cuba ralat. Soalan dan rangsangan yang diberi mesti sesuai dengan tahap kognitif dan perkembangan pelajar. Perkara yang hendak disampaikan mestilah mudah difahami. Cimpanzi tidak dapat mengambil pisang yang digantung kerana bumbung sangkar itu terlalu tinggi dan sukar baginya memanjat ke atas. Keadaan lapar telah menjadi rangsangan kepada cimpanzi untuk mendapatkan pisang yang tergantung itu. mudah difahami dan dibantu dengan gambar. Kohler (1913) dan rakan-rakannya menyelidik cara cimpanzi menyelesaikan sesuatu masalah . b) Contoh yang digunakan mesti bersesuaian dengan perkembangan dan tahap pengalaman pelajar. Tiba-tiba ia mengheret kotak-kotak itu ke tengah sangkar dan menyusun kotak itu bertindih-tindih seperti tangga di bawah pisang itu. Persepsi perkaitan ini untuk menyelesaikan masalah disebut celik akal. Mereka juga menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) yang serupa terdapat pada diri manusia.

dan peneranga guru tidak jelas.h. Bruner mementingkan aspek-aspek berikut dalam teori pembelajaran beliau : Ó Cara manusia berinteraksi dengan persekitaran dan pengalamannya. Ó Perkembangan mental manusia dan pemikiran semasa proses pembelajaran. Ó Penggunaan istilah untuk memahami susunan struktur pengetahuan . guru perlu memudahkan bahan tersebut supaya pelajar dapat memahami bahan itu. Karya beliau kurang memberi penekanan kepada bukti daripada eksperimen.D daripada Universiti Harvard. Jika tugasan di sekolah terlalu susah. Bruner. dilahirkan di New York dan mendapat ijazah P. dan pelajar cuba membuat generalisasi yang betul. . Proses ini lebih berkesan jika guru memberi banyak contoh yang khusus. Guru tidak boleh memberi terlalu banyak penerangan tetapi perlu memberi panduan dan bimbingan dalam proses pemikiran celik akal. Ó Pemikiran metakognitif iaitu pemikiran mengenai pemikiran. TEORI PEMBELAJARAN BRUNER Nama sebenar beliau ialah Jerome S. Jika sesuatu bahan pelajaran terlalu susah. pelajar tidak dapat mencapai celik akal. Guru perlu menggalakkan pemikiran kritikal dengan memastikan pelajar: a) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. Ó Pembelajaran induktif untuk menguasai konsep/kategori. atau latihan penyiasatan. Ó Pemikiran secara logikal. Merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat. b) Berfikiran terbuka c) Dapat membuat rumusan. guru perlu mengajar mata pelajaran tertentu mengikut langkah-langkah yang kecil dan tersusun. Guru boleh menggalakkan keinginan menyoal dan perasaan ingin tahu pelajar dan proses mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan fakta. Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu.Pengajaran mesti disampaikan selangkah demi selangkah dan mengikut urutan kesinambungan yang padu. Ó Pemikiran analisis dan intuitif. Beliau telah menghasilkan banyak karya tentang perkembangan kebolehan mental manusia dan bagaimana pemikiran berlaku semasa dalam proses pembelajaran. Sumbangan beliau yang paling besar dalam pendidikan ialah hasil karya beliau yang berjudul The Process of Education (1960). Untuk menyenangkan lagi pemahaman pelajar.

dengan cepat. Gambaran dan lakaran d. Guru mesti terangkan konsep alam bentuk perwakilan konkrit. Pesanan tanpa bahasa b. iaitu : a. Jika sistem pengkodan ini disusun secara teratur. Pelajar belajar mengikut urutan tertentu. iaitu menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki.Peneguhan Guru mesti memberi maklum balas terhadap prestasi dan kemajuan pelajar. 3. 2. Guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkkan pembelajaran penemuan dan memberi arahan yang berstruktur tanpa menyelesaikan masalah untuk pelajar.Urutan Bahan pengajaran hendaklah disusun mengikut urutan yang cekap untuk disampaikan dalam pengajaran supaya pelajar memahaminya dengan berkesan. Hubungkaitan yang wujud antara idea-idea yang penting dalam sesuatu mata pelajaran boleh dihuraikan dalam bentuk gambar rajah.Persekitaran untuk belajar Pengajaran hendaklah berkaitan dengan pengalaman dan konteks kanak-kanak supaya kanakkanak berasa ingin dan sanggup belajar semasa masuk sekolah. Pengajaran selanjutnya bergantung kepada cara membangkitkan minat di kalangan murid. Di sekolah pula guru perlu mewujudkan situasi pengajaran yang relevan dengan pengalaman dan minat pelajar. Jika peneguahan diberikan terlalu awal. Semua kanak-kanak memiliki mekanisme dalaman untuk ingin belajar.Ciri-Ciri Penting Pembelajaran Bagi Teori Bruner Ialah : 1. iaitu pelajar dapat melihatnya secara visual dalam bentuk grafik dan gambar. Beliau mencadangkan pelajar membuat sistem mengkod. Bahasa 4. Oleh itu. Guru juga perlu menentukan jumlah maklumat yang boleh disampaikan kepada pelajar untuk diproses dan disimpan. guru mesti menggalakkan mereka melalui pembelajaran penerokaan. pelajar akan menjadi keliru. motivasi dan prsonaliti mmepengaruhi keinginan kanak-kanak untuk belajar. an masa peneguhan diberikan juga sangat penting. prinsip atau rumusan. Bruner menyarankan supaya guru menyusun bahan pengajaran dalam cara yang dapat diterima oleh pelajar mengikut tahap kebolehan dan pengalaman mereka. Urutan ini mesti mengambil kira kebolehan pelajar untuk memproses maklumat dan dapat mengekalkan minat pelajar dalam pembelajaran. Sistem pengkodan yang baik diperlukan supaya ransangan yang tertentu boleh dimasukkan dalam kategori-kategori yang sewajarnya. Respon anggota badan c. Selain itu faktor-faktor persekitaran seperti kebudayaan. Jika peneguhan diberikan terlalu lewat. Buner menamainya sebagai urutan optimum.Struktur pengetahuan Merupakan satu kelompok pengetahuan hendaklah dibahagikan mengikut susunan yang mana dipelajari. Bruner juga mementingkan motivasi intrinsic kerana inginkan supaya . Konsep ini dipanggil ekonomi pembelajaran. pelajar tidak berminat lagi dengan maklum balas tersebut. pelajar dapat memahami ransangan dengan lebih baik. Bruner menyatakan bahawa proses pembelajaran lebih bermakna jika pelajar memahami struktur sesuatu isi pelajaran.

Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. ikonik dan simbolik. Pada peringkat ini. Peringkat ikonik berlaku pada usia 2-4 tahun. Misalnya. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. simbol seperti perkataan. Pada peringkat ini digunakan untuk kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringat sanggup membentukkan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental. bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak. Contohnya. walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. Maksudnya. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah. kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas an melecurkan . akhirnya ke idea sbstrak (simbolik). Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. Peringkat enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. peringkat pembelajaran berubah dalam tiga turutan iaitu enaktif. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor-sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik).Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya. melontarkan bola untuk mengetahuinya boleh melambung dan berguling.Kemahiran berbasikal Ikonik . Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperolehi pengertian. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperolehi pengalaman pada permulaan. Pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. kanak-kanak tersebut sudah tahu bahan itu boleh melukakan tangan jika terkenanya. Dalam peringkat pembelajaran simbolik. Prinsip-Prinsip Penting Dalam Teori Pengajaran Bruner Penguasaan Bahasa Bruner mengatakan bahawa terdapat dua proses penguasaan iaitu : 1.Subordinat / kompleksif . maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. Peringkat Pembelajaran Dalam Teori Bruner Mengikut teori perkembangan kognitif Bruner.pelajar menyelesaikan masalah sendiri dengan bimbingan yang diberikan oleh guru. Contoh.Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa. kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu.

Definisi konsep a) Idea-idea yang spesifik yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan khusus. c) Konsep berkaitan atau berhubungan . Belajar melalui kategori. . b) Dalam pembelajaran kognitif. pelajar memproses maklumat daripada persekitaran dan pengalamannya. semakin banyak konsep baru yang dikuasainya. b) Ia mengurangkan ketegangan kognitif kanak-kanak untuk mengingati objek atau peristiwa yang khusus. daun berduri.Ini bermakna burung yang tidak boleh terbang seperti ayam dan penguin tidak dapat dimasukkan dalam kategori di atas. . .Mengapa konsep atau kategori penting ? a) Pembelajaran melalui konsep mempunyai kesan jangka panjang dan meningkatkan penghargaan kendiri pelajar. burung mesti mempunyai bulu dan mempunyai sayap sebelum ia boleh terbang. iaitu pelajar diberikan contoh-contoh yang spesifik sebelum membuat definisi konsep. 1. b) Konsep disjungtif . . b) Semakin berkembang pemikiran seseorang.Konsep hubungan mempunyai cirri-ciri yang saling berkaitan.Konsep konjungtif memerlukan dua atau lebih ciri yang wujud serentak.a) Peringkat ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak bercorak konsep atau prinsip untuk kanak-kanak yang mempunyai perkembangan dan kognitif yang rendah. 4.Pengalaman lampau dan pengetahuan sedia ada tentang persekitaran menolong pelajra mengkategorikan ransangan baru.Konsep disjungtif memerlukan cirri yang berlainan untuk membezakan sesuatu kategori. kebolehan tumbuhan menyimpan air dan sebagainya. . e) Bruner mementingkan penggunaan pendekatan induktif. Jenis-jenis konsep a) Konsep konjungtif . Ia juga boleh diertikan sebagai kategori. 2.Pelajar mengenali ransangan dan mengkategorikan serta mengklasifikasikan maklumat menurut struktur baru atau yang sudah wujud. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kategori a) Set minda . hukum atau kategori.Sebagai contoh. kualiti udara turun dan orang ramai jatuh sakit. pengelasan konsep tumbuh-tumbuhan gurun adalah berdasarkan ciri-ciri seperti berakar panjang. konsep. prinsip. Ini menunjukkan jerebu mempunyai perkaitan dengan indeks kualiti udaran dan kesihatan manusia. atau hukum Bruner mementingkan pembelajaran secara konsep.Sebagai contoh apabila terdapat jerebu. 3. d) Sebagai contoh. c) Konsep diperoleh dengan mengkategorikan benda yang sama jenis atau mempunyai pola yang tertentu. jika dia didedahkan kepada keadaan dan situasi yang menggalakkan perkembangan kognitif.

dan reptilian. pelajar akan memahami dengan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip penting bentuk segitiga. 2. ikan paus sebagai binatang mamalia dan buaya.Satu ransangan atau pengalaman yang telah dialami dapat dikodkan dengan lebih senang.Pelajar perlu membaca dengan luas untuk memperoleh pengetahuan yang banyak dan khusus untuk mengkodkan kategori-kategori dengan mudah.Pelajar mesti didedahkan kepada pelbagai pengalaman dalam situasi pembelajaran dan pengajaran. jika guru memberi contoh-contoh tentang bentuk segitiga dan bentuk bukan segitiga. Aplikasi Prinsip Teori Pembelajaran Bruner Dalam Bilik Darjah 1. meneroka dan bereksperimen.Pembelajaran Penemuan a) Guru menyediakan situasi maalah yang dapat merangsang pelajar supaya membuat pembelajaran penemuan. seorang anak nelayan dapat mengkategorikan ciri.Pembelajaran melalui penaakulan induktif a) Guru perlu menggunakan contoh-contoh yang spesifik supaya pelajar dapat membentuk prinsip yang umum.Tahap motivasi. minat dan penumpuan yang dimiliki oleh pelajar menentukan pembentukan kod-kod dalam konsep. . d) Pengalaman yang pelbagai . apabila guru mengajar tentang konsep mamalia. katak dan ular sebagai contoh bukan mamalia. anjing. c) Penguasaan maklumat yang spesifik . b) Guru mesti memberikan situasi penyelesaian masalah yang memotivasikan pelajar untuk menyoal.Peringkat ini dikenalpasti sebagai mencari tanda atau isyarat dalam penbentukan kod. guru perlu member contoh yang berkaitan dan contoh yang tidak berkaitan supaya pelajar dapat melihat persamaan dan perbezaan idea-idea dalam sesuatu konsep. b) Sebagai contoh. c) Dalam pembelajaran penemuan. .b) Motivasi . guru memberi contoh dan pelajar menggunakan contoh untuk menyusun struktur bahan dan melihat pertalian atau perkaitan antara idea-idea dalam situasi tersebut.Unsur motivasi sederhana diperlukan untuk membantu pelajar membentuk kod-kod dengan mudah. 3.ciri ikan tempatan dengan mudah dan cepat. . d) Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu konsep. c) Pelajar diminta supaya memberi contoh-contoh lain dan untuk menjelaskan perbezaan cirriciri antara mamalia. b) Sebagai contoh. kucing.Memberi contoh yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan konsep a) Dalam pengajaran. 4. -Sebagai contoh.Menolong pelajar melihat perkaitan antara konsep .

b) Pelajar boleh belajar banyak konsep dengan melihat perkaitan di antara topik-topik pelajaran dengan persekitaran mereka. 5. lakaran. untuk pelajar Tahun Satu.Mengajar mengikut kebolehan pelajar a) Guru perlu mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. b) Satu contoh situasi penyelesaian masalah ialah dalam eksperimen ' Mengapa api padam bila dilindungi dengan bekas?' c) Guru tidak memberitahu pelajar bagaimana menyelesaikan masalah tetapi memberikan bahan. carta. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas . c) Untuk pelajar Tahun Enam. b) Guru boleh menggunakan alat bantuan mengajar audiovisual dan konkrit. menyuruh pelajar membuat pemerhatian. lakaran dan ringkasan untuk menolong pelajar memahami perkaitan idea-idea dalam sesuatu konsep. Gambar.a) Guru perlu menggunakan gambar rajah. c) Sebagai contoh. Guru juga perlu menyusun isi pelajaran daripada yang mudh kepada yang susah. b) Sebagai contoh. Ini akan menentukan pelajar dapat memahami konsep dengan lebih jelas.Penglibatan pelajar a) Pelajar belajar sendiri tetapi guru membantu dan membimbing dalam situasi penyelesaian masalah. 9.Pengajaran untuk pelajar tahap rendah a) Guru mesti mengajar pelajar tahap rendah dalam urutan enaktif kepada ikonik kepada simbolik. 10. guru boleh mengemukakan soalan seperti berikut : ' Mari kita cuba mendefinisikan hutan dengan meneka apa yang anda dapat melihat dalam gambar ini'. pelajar boleh melihat kaitan antara petempatan manusia dengan cirri-ciri geografi fizikal di sesuatu kawasan perumahan. guru boleh menggunakan kaedah penyelesaian masalah dan pembelajaran penemuan. 7. membentuk hipotesis dan menguji penyelesaian. c) Guru perlu menunggu pelajar memberikan beberapa jawapan sebelum memberi definisi yang betul. 8. b) Sebagai contoh. pengurusan grafik dan peta minda menyenangkan pelajar untuk melihat perkaitan dan perhubungan dalam konsep-konsep.Menggunakan alat bantuan mengajar a) Guru perlu menggunakan banyak alat bantuan mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Menggalakkan pelajar membuat pemikiran intuitif a) Pemikiran intuitif penting dalam membantu pelajar melihat pertalian antara ransangan yang berlainan. 6. guru perlu banyak menggunakan bahan bantuan mengajar dalam bentuk gambar yang besar dan berwarna-warni.Pembelajaran melalui kajian luar a) Pengamatan dan penanggapan pelajar meningkat jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar.

kemahiran kecerdasan membolehkan seseorang 'mengetahui bagaimana' hendak melakukan sesuatu tindakan dan bukan hanya semata-mata 'mengetahui apa' keadaan yang wujud. peristiwa atau orang lain. memilih. guru boleh menggunakan bahan maujud dlm proses p&p.Gagne. Misalnya. Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugas menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy).Bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan samaada kabur ataupun buta. Kemahiran kecerdasan Kemahiran menggunakan simbol untuk berkomunikasi. Perolehan kemahiran motor membolehkan seseorang melakukan pergerakan kordinasi dalam aktiviti fizikal. Strategi kognitif pula merupakan kebolehan memproses maklumat yang membolehkan si pelajar memikir. kemahiran motor dan sikap. kemudian mengelas dan membahagikan unsur itu dalam kumpulan untuk membentuk hukum. Misalnya hukum ketumpatan sesuatu benda menunjukkan perhubungan antara konsep jisim dengan isipadu. Kemahiran kecerdasan pertama dalam pembelajaran diskriminasi iaitu membezakan simbol-simbol. telah dilahirkan pada tahun 1916 dan merupakan ahli psikologi eksperimental yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan pembelajaran serta telah terlibat dalam latihan dan masalah-masalah pendidikan yang lain. Gagne telah banyak menulis kertas kerja dan buku tentang psikologi gunaan. Dalam pembelajaran konsep. TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Nama beliau ialah Robert M. maklumat berbahasa. seseorang memerlukan kemahiran fizikal dan kecerdasan. murid mestilah membuat diskriminasi antara unsure. iaitu kemahiran kecerdasan (intelektual). Gagne menggunakan teori pembelajaran behavioris dan kognitif untuk mengkategorikan kedayaan pembelajaran ke dalam lima kelompok utama. . Selain itu guru juga boleh menggunakan simbol @ formula mudah bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dan kanak-kanak lembam. tarikh. Mengikut Gagne 1974. Walau bagaimanapun. Formula yang mudah membantu pelajar memahami sesuatu pelajaran dengan lebih baik. Ini bermakna kemahiran kecerdasan meliputi pelbagai unit maklumat berbahasa seperti fakta. Kanak-kanak yang kabur penglihatan ataupun buta menggunakan deria untuk memperolh pengertian. menumpukan perhatian. minat dan kesediaan pembelajaran pada seseorang pelajar. barulah dapat membentuk konsep. Sikap seseorang pula mempengaruhi tindakannya terhadap sesuatu perkara. menjalankan manipulasi dan menyelesaikan masalah. Oleh itu. Ini berkait secara langsung dengan perasaan. tingkah laku. sama ada dalam aktiviti sukan atau bermain muzik. simbol dan huraian serta kebolehan menggunakan maklumat itu. Setelah menguasai kemahiran ini. strategi kognitif. iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. perkembangan dalam kemahiran motor juga memerlukan pemikiran dan penguasaan kemahiran kognitif. terdapat susunan urutan pelbagai kemahiran kecerdasan dan tiap-tiap satunya adalah syarat mutlak untuk menguasai sesuatu kemahiran sebelumnya. mengingat dan menggunakan maklumat.

Pembelajaran ransangan – tindak balas Dalam pembelajaran gerak balas proses peneguhan penting dan perlu dititiberatkan. keadaan ini berlaku kerana pelajar telah dilazimkan dengan bunyi loceng dan masa rehat. contohnya. Dalam peringkat ini. Menulis. Ia adala hasil tindak balas ransangan luar. Memilih untuk menyertai persatuan sains dan menolak kelab muzik. Pembelajaran jenis ini juga berlaku disebabkan tindak balas terhadap ransangan luar.00 pagi. Oleh itu ransangan positif akan menyeronokkan pembelajaran dan ransangan negatif boleh mendesakkan pembelajaran. Hukum Perhubungan di antara sekumpulan konsep.2. label dan fakta untuk menyampaikan erti sesuatu pengetahuan. objek atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama. 45 ekor ayam. Berapakah bilangan kaki di ladang itu? Diskriminasi Dapat membezakan antara dua objek atau simbol. Menyebut nama anggota-anggota ASEAN. Mamalia. 2. Menggunakan satu cara (misalnya. peta konsep) yang berkesan untuk meningkatkan ingatan maklumat kompleks. Gagne (1977) juga mengemukakan lapan syarat pembelajaran(jenis pembelajaran) menurut hierarki kemahiran kecerdasan. apabila pelajar mendengar loceng sekolah berbunyi pada pukul 10. tenaga dan atom. Strategi Kognitif Mencari pendekatan untuk memperbaiki proses pemikiran dan pembelajaran. Berikut adalah huraian ringkasan lapan jenis pembelajaran mengikut kesukarannya: 1. Dapat membezakan antara bentuk bulat dengan bujur dan p dengan q. berenang dan bermain badminton. Maklumat berbahasa Menggunakan simbol. 56 ekor kambing dan 2 orang pekerja. Hukum Boyle. Kemahiran motor Tindakan yang melibatkan manipulasi dan kordinasi fizikal. hukum segiempat tepat. Sikap Corak mempamerkan tingkah laku atau tindakan. mereka mengetahui bahawa masa rehat telah tiba. terdapat 20 ekor itik. Misalnya untuk menguasai jenis pembelajaran 5.Pembelajaran Isyarat Pembelajaran Isyarat berlaku secara semula jadi & tidak sengaja. Syarat pembelajran tersebut ialah : Syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. kemahiran prasyarat yang perlu dimiliki oleh seseorang individu ialah dapat merasai pelbagai ransangan dan bergerak balas kepada ransangan. Konsep Mengenalpasti sekumpulan idea. syarat 1. Selain daripada kategori kedayaan pembelajaran. Akan tetapi pelajar itu telah memperolehi tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang . 22 ekor lembu. Pembelajaran adalah melalui pelaziman tingkah laku.3 dan 4 mesti dikuasai dahulu. Individu mempelajari gerak balas terhadap sesuatu isyarat.Dalam suatu ladang ternakan. meramalkan kadar tindak balas berdasarkan keadaan sedia ada.

Pelajar perlu mengenali ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis haiwan ini.Pembelajaran konsep Pembelajaran merupakan tindak balas umum terhadap satu kumpulan ransangan yang berbeza-beza dalam bentuk fizikalnya. Ini bermaksud seorang individu itu sanggup menghasilkan tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang berbeza walaupun kecil.dikenalpastikan. 6. Proses ulangan penting untuk menjamin peneguhan pertalian bahasa. guru memberi peneguhan kerana kerja tulisan Fifi semakin kemas dan baik. Guru perlu membimbing pelajar untuk mengenal pasti cirri-ciri tertentu dalam sesuatu konsep yang dipelajari. Contohnya.Pertalian bahasa Pembelajaran ini melibatkan bahasa yang mengaitkan lebih daripada satu ransangan untuk menghasilkan tindak balas. 4. Pengajaran kemahiran dari satu peringkat boleh dibawa ke peringkat yang seterusnya. 3. tindak balas dalam pembelajaran berupa diskriminasikan terhadap ransangan betul atau salah. muzik dan sebagainya. Oleh itu. Pembelajaran diskriminasi adalah berkaitan dengan cirri-ciri yang jelas pada objek. Ini berlaku apabila pelajar dapat menghubungkaitkan apa yang dilihat dengan sebutannya. Tindakan ini adalah 'terlazim'. Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan. Demgam perkataan lain dalam satu set pertalian atau rangkaian.Pembelajaran melalui rangkaian Rangkaian bermaksud penggabungan beberapa ransangan yang menghasilkan tindak balas dalam suatu turutan . guru perlu membuat ulangan supaya kemahiran yang dipelajari dahulu tidak dilupakan. Pelajar . Untuk menyatakan sesuatu prinsip. Pembelajaran rangkaian digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti penulisan. untuk mengekalkan tingkah laku ini. jenis pembelajaran semakin dapat dibezakan kerana setiap ransangan dan tindak balas dapat diasingkan dari satu sama lain. Bahkan pelajar dapat bertindak balas terhadap ransangan luar mengikut kehendaknya. permainan. 5. Sebagai contohnya. Pembelajaran konsep hanya boleh berlaku selepas pembelajaran melalui rangkaian pertalian berbahasa dan diskriminasi. Contoh pembelajaran diskriminasi ialah pelajar membezakan sejenis haiwan dengan haiwan yang lain seperti reptilia dengan mamalia. seorang guru yang mengajar bola jaring perlu mengajar beberapa rangkaian kemahiran kecil seperti : Kemahiran menghantar bola Kemahiran menerima bola Kemahiran menjaringkan bola Kemahiran dan urutan daripada peringkat prtama akan menjadi ransangan untuk turutan yang kedua. dalam pengajaran rangkaian. Contohnya. untuk melihat suatu objek yang jauh dengan menggunakan binokular. Bagaimanapun proses ini memerlukan penggunaan bahasa yang telah dipelajari dahulu. rangkaian motor berlaku apabila memegang binokular di hadapan mata. menuju binocular itu kearah objek itu dan menyesuaikannya untuk memfokus dengan jelas. oleh itu Fifi akan cuba menulis dengan lebih baik lagi untuk mendapat pujian gurunya.Pembelajaran diskriminasi Dalam pembelajaran jenis ini pelajaran itu dapat membezakan berbagai ransangan yang berupa sama untuk menghasilkan sama banyak tindak balas yang khusus. Dengan perkataan lain. pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan satu rangkaian berbahasa.

Ransangan gerak balas a) Dalam pembelajaran ransangan gerak balas. Penguasaan hukum adalah penting untuk peringkat pembelajaran penyelesaian masalah.belajar konsep melalui contoh-contoh yang jelas. Aplikasi Prinsip-Prinsip Gagne Dalam Bilik Darjah Guru mengajar mengikut lapan peringkat hierarki pembelajaran Gagne. prinsip. kelenjar susu. Menggalakkan pelajar supaya menghuraikan hukum-hukum yang telah dipelajari. pelajar membuat soalan matematik yang melibatkan operasi tambah dan operasi darab. Terdapat langkah-langkah yang spesifik dalam proses penyelesaian masalah iaitu : Mengenal masalah Mencari maklumat Membuat hipotesis Memilih cara menyelesaikan masalah Menguji hipotesis (melaksanakan pelan penyelesaian ). Sebagai contoh. 8-Pembelajaran penyelesaian masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip. rangkaian dan pertalian bahasa.Pembelajaran Isyarat a) Di peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran. 7. guru menunjukkan sesuatu objek dengan menggunakan kad imbasan perkataan. Pelajar perlu menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri. guru mementingkan peneguhan . Penyelesaian masalah adalah cara yang paling baik untuk mengajar pelajar kemahiran berfikir. Gagne telah memberikan lima prinsip pengajaran hukum : Memberi maklumat yang betul Menghuraikan cirri-ciri yang penting dalam sesuatu konsep Mengajar dan memberi panduan lisan dalampembentukan rangkaian konsep yang berkaitan. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. 1. Jenis pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus. Membuat rumusan (melihat kembali dan menyemak ). rumus generalisasi. guru menjalankan pembelajaran isyarat. Semua jenis kemahiran yang telah dipelajari sebelum peringkat ini digunakan dalam proses penyelesaian masalah. Menyoal pelajar tentang hukum-hukum yang telah dipelajari. gigi dan perbezaannya berbanding dengan sisik dan bulu pelepah. Soalan seperti ini melibatkan dua hukum yang berlainan. b) Sebagai contoh. Pelajar dikehendaki mengenali objek ini. Pembelajaran hukum beraras tinggi kerana ia melibatkan pembelajaran konsep. Ia adalah peringkat pembelajaran yang paling sukar dan kompleks. 2. teori dan generalisasi.Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan penggabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian. Misalnya untuk mempelajari 'mamalia' pelajar perlu mengetahui tentang beberapa cirri seperti bulu.

iaitu: Menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri-ciri utama dan penting. pelajar dapat membentuk konsep tentang elemen-elemen cuaca seperti berikut : Cuaca suhu kelembapan hujan d) Guru boleh mengemukakan soalan-soalan yang boleh memandu pelajar untuk membentuk konsep dengan mudah dan jelas. guru boleh mendapatkan gerak balas yang positif daripada pelajar dengan memberi pujian kepada mereka.Rangkaian motor a) Guru perlu mengajar sesuatu kemahiran secara berulang. Pendidikan Seni dan Kemahiran Hidup. Menghuraikan istilah yang penting dalam definisi konsep. b) Contohnya. c) Prinsip ini penting dalam mata pelajaran-mata pelajaran seperti Pendidikan Jasmani.Diskriminasi a) Diskriminasi adalah aspek yang penting dalam penguasaan konsep.b) Sebagai contoh. kemahiran hoki perlu diajar mengikut kemahiran-kemahiran kecil dalam urutan spesifik. Memberi contoh-contoh positif dan negatif tambahan mengikut pengelaan yang dibuat oleh pelajar dan mereka menerangkan pengelasan yang telah dibuat oleh mereka. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep. . b) Dia harus mengenal pasti ciri-ciri penting dan tidak penting dalam sesuatu kelas atau kategori.Pembentukan konsep a) Guru harus memastikan pelajar dapat membentuk konsep dengan mudah. b) Pelajar seharusnya dapat membezakan ciri-ciri penting dalam satu kategori dengan kategori yang lain.Prinsip pertalian bahasa a) Sambil guru mengemukakan hujah. pelajar boleh mendiskriminasikan cirri-ciri binatang yang tinggal di kawasan kutub dan gurun. 3. 6. d) Pelajar juga perlu tahu membezakan ciri-ciri yang penting dan kurang penting dalam sesuatu kategori. b) Guru harus mengarahkan pelajar supaya menyebut dan mengeja konsep-konsep dan menulis nota mengenai ciri-ciri konsep yang penting. 5. guru perlu menggalakkan kemahiran menulis pelajar supaya perkembangan bahasa berlaku. 4. Muzik. e) Mengikut Tennyson dan Cocciarella (1986). Memberi contoh-contoh positif dan negative untuk menghuraikan cirri-ciri utama dalam sesuatu konsep. guru perlu memberi pujian. Jika pelajar membuat kerja masing-masing dengan senyap. c) Sebagai contoh. c) Sebagai contoh.

masalah pembelajaran. Kaedah ini dapat menguatkan lagi ingatan pelajar. Berdasarkan teori Gagne ini proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan secara berulang-ulang iaitu pembelajaran melalui rangkaian. mudah dab memfokus kepada aspek-aspek yang penting dalam hukum. b) Guru memberi bimbingan kepada pelajar mengenai hukum dan konsep yang perlu diaplikasi. melalui soalan dan ujian. Sebagai contoh pengajaran seperti pembacaan teks melalui nyanyian yang berulang kali lebih diingati oleh pelajar berbanding hanya melalui kaedah biasa pembacaan teks. 8. Sebenarnya kanak-kanak berkeperluan khas juga mempunyai naluri seperti kanak-kanak biasa. . masalah pendengaran dan lain-lain lagi mestilah diajar secara berulang-ulang berdasarkan pembelajaran melalui rangkaian. Selain itu proses pengajaran dan pembelajaran mestilah menurut hierarki kemahiran kecerdasan dan syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian.Pembentukan Hukum a) Guru boleh mengajar hukum dengan menggunakan kaedah perbandingan. contoh kanak-kanak yang bisu dan pekak. e) Pelajar juga digalakkan untuk membuat huraian sendiri mengenai sesuatu hukum. c) Aspek yang paling penting dalam proses penyelesaian masalah ialah pelajar mencari jawapannya sendiri. d) olya (1957). dan dengan mengaplikasikan hukum dalam situasi pembelajaran yang berlainan. b) Guru harus memberikan arahan yang jelas. d) Guru perlu menguji kefahaman pelajar selepas sesuatu hukum diajar.guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Bagi kanak-kanak berkeperluan khas mereka mempelajari sesuatu melalui pembelajaran isyarat. Kanak-kanak berkeperluan khas samaada menghadapi masal slow learner (lembam) . iaitu : Memahami sesuatu masalah Membuat pelan tindakan Melaksanakan pelan tersebut M enilai hasil dan keputusan pelan Implikasi Teori Gagne Terhadap Pengajaran & Pembelajaran Guru perlu menekankan sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah kepada rumit.Penyelesaian masalah a) Dalam proses penyelesaian masalah.7. telah memberikan empat langkah dalam proses penyelesaian masalah. c) Pelajar harus diajar untuk melihat perkaitan antara hukum-hukum yang berkaitan. Selain itu kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan juga dapat mempelajari melalui objek sebagai isyarat sesuatu. jadi ransangan gerak balas yang positif akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar.

Cara ini amat berkesan dalam mengembangkan struktur kognitif individu untuk menghadapi rangsangan yang pelbagai. Resepsi (Pembelajaran Penerimaan) .Pelajar memperoleh maklumat secara bebas melalui usaha sendiri.Pembelajaran secara resepsi biasanya dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dan universiti kerana bilangan pelajar yang ramai.Pembelajaran penemuan adalah cara pembelajaran yang lebih menarik dan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelajar yang lebih matang.Pembelajaran bermakna boleh dilakukan melalui subsumption. iaitu guru menyampaikan maklumat lengkap dalam susunan yang teratur supaya pelajar dapat menerimanya dengan baik. celik akal serta pemikiran intuitif kerana maklumat maklumat tidak diberikan oleh guru.Dalam proses subsumption terbitan . . tenaga .TEORI PEMBELAJARAN AUSUBEL Teori pembelajaran Ausubel juga dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan . guru boleh memberikan maklumat kepada pelajar secara tersusun dan teratur dalam bentuk kuliah dan ceramah.Pembelajaran secara reseps dapat menjimatkan masa . idea-idea dan respon pelajar boleh dibincang bersama guru.Untuk kanak-kanak yang masih muda . Subsumption Terbitan .Pelajar menggunakan rumusan dan analisis kendiri melalui prose scuba jaya . maklumat baru akan terbit daripada pengetahuan sedia . Pembelajaran Penemuan . . . cara yang baik ialah melalui pembelajaran resepsi. 4. .Walaupun guru memberi maklumat. Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif David Ausubel 1. .Ausubel mementingkan pembelajaran bermakna kerana proses ini menghubungkan maklumat baru dan maklumat lama yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar. .Ausubel telah mengemukakan model pengajaran ekspositori . Subsumption Terbitan dan Subsumption Korelatif . .Menurut Ausubel .Maklumat yang dipelajari oleh pelajar daripada pelbagai bidang akan menjadi struktur kognitif yang boleh diasimilasikan melalui proses subsumption. guru memberikan konsep-konsep dengan jelas dan tersusun supaya murid dapat menerimanya dengan lengkap dan baik. 3.Ausubel menyatakan bahawa jika pelajar ingin menguasai maklumat yang banyak . kerana beliau menekankan proses penguasaan maklumat melalui bahasa yang bermakna. . . 2. . Dalam pembelajaran resepsinya . cara pembelajaran resepsi adalah kurang menarik dan cepat dilupai oleh mereka. . dan kos institusi yang mengendalikannya.

Ausubel juga mengatakan pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui pembelajaran .Tujuan penyusun awal ialah ialah mengaitkan idea baru dengan idea lama dan menggerakkan struktur kognitif pelajar supaya proses mengasimilasi maklumat baru menjadi lebih berkesan. pemikirannya akan bertindak secara subsumption terbitan .Dia juga memperoleh maklumat tambahan kerana dapat melihat bagaimana proses penyu bertelur. Oleh itu harimau adalah seekor binatang berbahaya. Menurut Ausubel .Guru boleh memberikan maklumat ini dalam bentuk penyataan atau dalam bentuk definisi konsep yang umum.Penyusun awal juga boleh digunakan dalam set induksi permulaan sesuatu pengajaran atau sepanjang pelajaran.Penyusun awal perbandingan mengingatkan pelajar tentang maklumat yang wujud dalam pemikiran . Apabila dia melihat penyu bertelur di pantai pada musim cuti sekolah . 7. . soalan atau demonstrasi.Sebagai contoh .Ini bermakna konsep asas yang telah dipelajari dikembangkan lagi dalam pemikiran pelajar. dia dapat mengaitkan pengalaman ini kepada fakta yang telah disampaikan oleh gurunya. seorang guru yang ingin mengajar puisi dalam pelajarannya boleh menggunakan penyusun awal yang mudah seperti berikut : “ Apa itu puisi?” dan membacakan satu puisi kepada pelajar. terdapat dua jenis penyusun awal. 6. iaitu . .Dia dapat mengaitkan kedua-dua peristiwa dalam struktur kognitifnya.Penyusun awal ekspositori memberikan pelajar pengetahuan baru yang mereka perlukan untuk pembelajaran topik baru.ada pelajar.Ausubel menyatakan bahawa pembelajaran optima berlaku apabila terdapat perkaitan yang baik antara skema pemikiran pelajar dengan bahan pembelajaran yang baru. Apabila pelajar mempunyai pengalaman dengan binatang liar seperti melihat harimau di Zoo Negara . perenggan. Penyusun Awal .Sebagai contoh .Contohnya .Dalam proses subsumption korelatif . “ Harimau adalah binatang liar.Ia merupakan maklumat penting tetapi mungkin dilupai pelajar.Ia boleh disampaikan dalam bentuk kenyataan. Pembelajaran Subordinat dan Superordinat . . . guru memberitahu pelajar bahawa semua binatang liar adalah bahaya. ii) Penyusun Awal Ekspositori .Fungsi penyusun awal perbandinga ialah menolong mereka memanggil dan mengingatinya semula.” 5. . i) Penyusun Awal Perbandingan . . . . seorang kanak-kanaktelah mempelajari fakta ayam betina bertelur. maklumat diterima melalui proses pengembangan makna dalam struktur kognitif. . Subsumption Korelatif . . .

Ia merupakan cara pembelajaran yang boleh menghubungkan idea dan pengalaman lama pelajar dengan maklumat baru yang hendak disampaikan oleh guru. Bagi Brinner.Pembelajaran bermakna lebih berkesan berbanding dengan teknik hafazan. guru akan mengajar satu konsep terlebih dahulu dan ini akan diikuti dengan contoh-contoh yang khusus yang dapat mengukuhkan konsep tersebut. . . . Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. Konsep : Barang yang berat akan tenggelam Contoh barang-barang berat . Mengikut Konstruktivisme.1999 pula mengatakan murid membina pengetahuan mereka dgn menguji idea & pendekatan berdasarkan pengetahuan & pengalaman sedia ada. Teknik Hafazan . . . Individu ini menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan & bukannyahanya menerima pengetahuan orang lain.Walau bagaimanapun .Contoh : Daun Terapung Bulu ayam Terapung Prinsip Barang yang ringan akan tenggelam 8.Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar.Dalam pembelajaran subordinat atau deduktif . guru akan memulakan idea baru dengan contoh yang banyak dan khusus supaya pelajar dapat gambaran umum terlebih dahulu. Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan Kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu secara Konstruktivisme.mengaplikasikannya kpd situasi baru & mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual . Menurut MCBrien & Brandt.Contohnya . . Kemudian guru menjelaskan prinsip yang terlibat.Pembelajaran subordinat dan superordinat berfungsi untuk menjadikan proses mengasimilasi bahan baru lebih mudah dan berkesan.Dalam pembelajaran superordinat atau induktif .Teknik hafazan secara latih tubi perlu dalam proses menghafal dan mengingati rumusan dan sifiran.subordinat dan superordinat. guru perlu mengajar tentang teknik hafazan.1997 .Kereta buruk .Batu besar . M. . pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir.

Murid belajar cara belajar semasa belajar. murid akan menyesuaikan pengetahuan yg diterima dgn pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. . Dalam proses ini. 3. Pembelajaran adalah aktiviti sosial . rakan atau guru (scaffolding). Prinsip Teori Konstruktivisme Pembelajaran merupakan satu proses yang aktif di mana murid mengguna input sensori (deria) untuk membinanya. pembelajaran berkaitan dengan manusia lain . zone of proximal development ialah sesorang kanak-kanak atau pelajar melakukan sesuatu kerja dengan bantuan orang lain. 4. Berdasarkan kepada pandangan-pandangan diatas maka pengertian pembelajaran secara konstruktivisme bolehlah dirumuskan sebagai berikut: Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan @ konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan & pengalamansedia ada. Zon Perkembangan Proximal (ZPD) 1. Vygotsky mencadangkan konsep pembinaan zon proksimal . Dalam konteks pembelajaran. Pelopor Teori Konstruktivisme i) Lev Vygotsky Vygotsky banyak menekankan tentang konstruktivisme sosial di mana ilmu pengetahuan dibina berdasarkan kepada interaksi sosial . dan lain-lain hubungan. iaitu Zon Perkembangan Proximal (ZPD) dan bantuan ( scaffolding). Dalam erti kata lain actual developmental level merujuk kepada semua aktiviti yang boleh dipersembahkan oleh seseorang kanak-kanak sendiri tanpa bantuan orang lain. dan aktiviti yang membentuk pembinaan dan pembelajaran individu. di mana kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah sesuatu masalah dengan bantuan orang dewasa . Sebaliknya. guru. 1997 ). Contohnya . Pembelajaran melibatkan bahasa dan Vygotsky menyatakan bahawa bahasa dan pembelajaran saling berhubung kait. ZPD merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bantuan orang dewasa. Terdapat dua konsep penting dalam teori ini ( Slavin. 6.yang sedia wujud. alat budaya . pelajar dan guru hendaklah bekerjasama untuk meningkatkan pelajaran dan membolehkan kanak-kanak melakukan kerja tersebut sendiri. 2. rakan sebaya . Sediakan aktiviti yang melibatkan minda selain tindakan fizikal dan pengalaman langsung.

Sistem mental atau kategori persepsi dan pengalaman ini dinamakan skema. Adaptasi Dalam proses mengorganisasi struktur mental kita. Contoh skema adalah skema minum. skema kategori. . Mereka membina teori sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. kita akan membuat penyesuaian terhadap persekitaran. Mengikut pandangan kognitif proses pengajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan . Bayi memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sensori penglihatan. 2. Pengamatan ialah mengenali peristiwa atau mengaitkan maksud pada sesuatu perkara. ii) Jean Piaget Ahli psikologi kognitif yang paling terkemuka. Dua proses asas adalah asimilasi dan akomodasi. 4. Pembelajaran pengamatan menghasilkan pembentukan konsep . dan Dewasa berkembang ke peringkat di mana mereka boleh mengaplikasikan logik kepada situasi andaian (hypothetical) dan sebenar. iaitu idea spesifik mengenai sesuatu. Ia sebenarnya adalah pembinaan asas blok pemikiran yang membolehkan kita berfikir. Sesuatu dikatakan telah dipelajari apabila ia disimpan agar kekal sebagai pengetahuan . rasa dan bau. Kanak-kanak prasekolah berkembang daripada peringkat memperoleh ilmu pengetahuan tentang dunia melalui persepsi mereka terhadap pengalaman sendiri di dunia. penyusunan dan penggunaan pengetahuan. Kanak-kanak yang lebih dewasa mula mengaplikasikan peraturan logik untuk memahami bagaimana dunia berfungsi. pendengaran. Beliau mencadangkan empat prinsip konsep berikut: Organisasi Ia adalah satu proses berterusan menyusun maklumat dan pengalaman ke dalam sistem mental atau kategori. dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Perolehan pelbagai konsep digunakan untuk untuk memahami sesuatu pengalaman atau menyelesaikan masalah. Pembelajaran melalui cara pengamatan menitikberatkan penggunaan bahan maujud. Pembelajaran melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan (persepsi) dan konsep (tanggapan). skema penyelesaian masalh matematik dan lain-lain. manusia melalui satu urutan empat peringkat pemikiran secara kualitatif. Jean Piaget. yang biasanya dipanggil sebagai “soalan epistemology”. sentuhan. Piaget berpendapat bahawa di sepanjang hayat. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membuat membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Sebagai tambahan.Implikasi Teori Kognitif Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran 1. Remaja. Penyelidikan Piaget tertumpu kepada bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang belagak seperti “saintis kecil”. 3.

Kanak-kanak tersebut akan cuba memadankan pengalaman barunya dengan skema yang sedia ada tentang cara mengenal pasti binatang. Ia melibatkan perubahan skema yang sedia ada atau membentuk skema baru dalam memberi respon baru kepada maklumat baru. Ini hanya seperti menambahkan data baru ke dalam fail data yang sedia ada. Metakognisi Keupayaan individu menggunakan kognitif (akal / pengetahuan) untuk mengurus maklumat. b) Pengetahuan tugas . . seorang kanak-kanak akan memikirkan seekot hamster sebagai seekor tikus belanda yang kecil. Tetapi data tersebut hendaklah sesuai dengan skema sedia ada. Dengan ini. pada peringkat permulaan.Asimilasi Ia adalah proses memasukkan peristiwa baru ke dalam skema yang sedia ada. . Ini dikatakan akomodasi. tahu kekuatan dan kelemahan diri. keupayaan pilih strategi lebih berkesan. beliau telah menunjukkan kepada kanak –kanak tersebut seekor tikus putih.Dalam kajiannya. kanak-kanak tersebut akan tambahkan skema baru untuk mengenali hamster kepada sistem lain untuk mengenal pasti binatang. yang berumur 11 bulan. Apabila maklumat baru tidak sesuai dengan skema yang ada. Akomodasi Ia berlaku semasa kita mengubah skema yang ada dalam memberi respon kepada situasi baru. asimilasi melibatkan percubaan memahami sesuatu yang baru dengan cara menyesuaikannya ke dalam sesuatu yang telah kita ketahui (Woolfolk. Metakognisi terbahagi kepada 3 variable (pemboleh ubah) Faktor Mempengaruhi Metakognisi Individu itu sendiri Tugas yang diberikan Strategi yang diguna pakai dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan Persekitaran yang mengelilingi individu yang sedang berfikir Teori pelaziman klasik Watson Selain Ivan Pavlov. (formula-matematik). Contoh. . tahu guna kemahiran selesaikan masalah.beliau juga telah menjalankan kajian ke atas seekor tikus putih dan seorang kanak –kanak lelaki bernama Albert. 1998). John Flavell (1976) – Metakognisi ialah pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. a) Pengetahuan personal . John B Watson merupakan seorang lagi ahli psikologi yang menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Seperti contoh di atas. c) Pengetahuan strategi . maka kita perlu sesuaikan pemikiran kita.

hadiah.Pada mulanya kanak –kanak tersebut tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus tersebut. . supaya mereka dapat membuat generalisasi dan diskriminasi dengan betul. a) Guru memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan realistik dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah arasnya. APLIKASI PRINSIP-PRINSIP SKINNER DALAM BILIK DARJAH Pemberian peneguhan yang positif seperti pujian.Dengan menggabungkan beberapa rangsangan. guru memberikan Rahimah lima bintang kerana berjaya menghasilkan lukisan tercantik dalam bilik darjah. b) Pemberian peneguhan mesti diberikan secara tekal bagi menjamin berulangnya tingkah laku yang positif. Pemindahan pembelajaran berlaku dari situasi A kepada situasi B. kata-kata perangsang. guru haruslah sentiasa memilih rangsangan yang menyeronokkan.Berdasarkan penyelidikan ini. token dan bintang bagi meneguhkan tingkah laku yang dikehendaki. Watson menyarankan bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas tertentu yang akan dihasilkan. a) Generalisasi (i) Guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah. tetapi pabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan serentak dengan kemunculan tikus tersebut.Ia mesti sejajar dengan kebolehan pelajar. . . sesetengah pelajar takut untuk menghadapi peperiksaan UPSR. (ii) Generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan. wang. Objektif tingkah laku yang realistik dan penguasaan kemahiran secara berperingkat. b) Guru juga perlu mengajar sesuatu kemahiran seperti bermain bola sepak secara berperingkat-peringkat (seperti burung merpati bermain ping-pong) supaya pelajar menguasai permainan tersebut dengan lebih berkesan. (iii) Contohnya. dalam proses pengajaran. gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi.Kesimpulannya. a) Sebagai contoh. Guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahu nya bahawa dia akan menduduki peperiksaan yang hampir sama dengan ujian bulanan. Eadaan ini diulang beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut kanak –kanak tersebut pada tikus putih. kanak –kanak tersebut menjadi takut dan menangis. Mengajar pelajar membezakan persamaan dan perbezaan di antara dua situasi yang berlainan. .

(iv) Oleh itu. (iv) Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat membuat diskriminasi antara maklumat penting dan kurang relevan. apabila guru masuk ke kelas (rangsangan) pelajar berdiri dan mengucapkan ” Selamat Pagi ” (gerak balas). a) Semakin kerap rangsangan dikaitkan dengan gerak balas semakin kukuh gerak balas terlazim. a) Ini bermakna tingkah laku pelajar boleh dilazimkan untuk gerak balas yang diingini atau tidak diingini oleh guru. Penghapusan a) Jika sesuatu tingka laku tidak diberi peneguhan ia boleh dikikiskan secara perlahan-lahan. pelajar tidak akan berasa begitu takut kerana dia sudah biasa membuat ujian bulanan. Pelajar boleh mempelajari dengan mengaitkan antara rangsangan dan gerak balas. b) Diskriminasi rangsangan (i) Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat membezakan rangsanganrangsangan yang lebih penting dalam proses P&P. kata-kata perangsang dan sebagainya untuk menbentuk tingkah laku yang diingini. hadiah. c) Kerja yang kemas akan berterusan. c) Guru juga boleh meningkatkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. seorang pelajar diberi peneguhan positif dalam bentuk pujian untuk kerjanya yang kemas. b) Sebagai contoh. pelajar akan terus melakukan tingkah laku ini setiap kali seorang guru masuk ke dalam bilik darjah. Pujian Kerja kemas Kerja kemas berterusan d) Guru juga dapat meningkatkan tingkah laku pembelajaran yang positif dengan mengadakan perbincangan. guru boleh mengikiskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi P&P. guru boleh memberitahu pelajar objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu pelajaran. Rangsangan dan gerak balas diperkukuhkan melalui latihan. guru perlu memberi motivasi seperti dalam bentuk pujian. (ii) Sebagai contoh. b) Sebagai contoh. projek dan aktiviti kumpulan di kalangan pelajar. walaupun tiada pujian daripada guru. (iii) Maka pelajar akan memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif pelajaran. c) Tanpa arahan guru. Motivasi membangkitkan tingkah laku positif. a) Guru perlu memotivasikan pelajar dengan ganjaran yang sesuai sebelum mereka dapat mengawal tingkah laku pembelajaran yang dikehendaki dalam P&P. b) Sebagai contoh. b) Sebagai contoh. Guru pun memuji pelajar. .

guru perlu meningkatkan keyakinannya secara berperingkat. baru pelajar itu diberi peluang membaca di hadapan kelas.blogspot. f) Ini dapat menghapuskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar tersebut. e) Akhir sekali.com/2009/07/teori-pembelajaran. kemudian semasa dia berdiri.c) Sebagai contoh. http://mabjip. jika perlu takut untuk membuat pembentangan di hadapan kelas.html . d) Pertama sekali. guru membiarkan pelajar itu membaca kepada kumpulan yang lebih kecil semasa dia duduk.