Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai “a change in human dispositionor

capability, which persist over a period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”. Menurut Gagne, terdapat 5 jenis pembelajaran iaitu kemahiran Intelek, maklumat Verbal, Strategi kognitif, Kemahiran Psikomotor dan Sikap. 1) Kemahiran Intelek: merujuk kepada pengetahuan procedural atau ‘tahu bagaimana’. Pada peringkat permulaan membaca, menulis dan menggunakan nombor ialah jenis-jenis symbol asas yang dipelajari. Apabila pembelajaran berlanjutan, symbol digunakan secara kompleks untuk membeza,menggabung, mengklasifikasi, menganalisis dan mengkelompok objek,peristiwa, symbol dan lain-lain. Gagne menbezakan 8 kategori intelek di mana manusia belajar iaitu pembelajaran isyarat, pembelajaran rangsangan, rantaian, asosiasi verbal, pembelajaran diskriminasi, pembelajaran konsep, pembelajaran hukum, penyelesaian masalah. Untuk pembelajaran yang berkesan, kemahiran intelek perlulah disusun mengikut hierarki kesukaran seperti mengenalpasti rangsangan, menjana respons, mengguna istilah, diskriminasi, membentuk konsep, menaplikasi hukum, dan menyelesaikan masalah.

2) Maklumat Verbal:- merujuk kepada kobolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. Sebelum mampu berbuat demikian, seseorang itu harus mempunyai kemahiran intelek untuk menyebut pernyataan. Pelajar adalah digalakkan untuk mengkelompokkan maklumat (chunking) dan mengekod pembelajaran secara bermakna dan difahami oleh pelajar dan mampu memberi kefahaman kepada orang lain. 3) Strategi Kognitif:- kebolehan pelajar mengawal kemahiran dalaman, iaitu memberi perhatian, belajar, mengingat dan memikirkan hal yang berkaiatan. Juga dikenali sebagai proses kawalan eksekutif kerana merujuk kepada konsep pemprosesan maklumat. Semua ini dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Guru boleh membantu pelajar dalam menguatkan strategi kognitif dalam proses mengingat dan menguasai sesuatu pembelajaran seperti memberi peneguhan dan strategi pembelajaran yang kreatif.

4) Kemahiran Psikomotor: - Kebolehan menggunakan anggota fizikal dalam pembelajaran. Seseorang individu dapat dikatakan menguasai kemahiran psikomotor sekiranya mampu mengatur pergerakan secara menyeluruh dan lancar serta bertepatan. Ia dapat ditingkatkan dengan latihan yang berterusan.

5) Sikap:- merujuk kepada keadaan dalaman yang berupaya mengawal tindakan peribadi terhadap rangsangan atau objek tertentu. Penekanan ialah sikap terhadap tingkah laku, iaitu pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu. Hasil daripada pelakuan atau tingkah laku merupakan tanda rujukan tentang sikap individu. Dalam menghasilkan sikap yang dimahukan,guru boleh mengaitkan kejayaan dengan sikap tertentu, memberikan contoh/model yang terbaik untuk dicontohi dan peneguhan ke atas sesuatu keberjayaan. Pada keseluruhannya, pembelajaran melibatkan keseluruhan dan haruslah bermula dengan motivasi dalaman yang mempu mengawal secara keseluruhannya. Kakunya sesuatu benda mampu menolak keupayaan organisasi yang lain untuk seseorang individu itu untuk belajar.
http://farisazmi.blogspot.com/2009/12/jenis-jenis-pembelajaran.html

penyusunan dan penggunaan pengetahuan yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah. Ini kerana peristiwa itu merupakan suatu pengalaman yang bermakna kepada kita. Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler . menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya untuk memperoleh maksud baru dalam pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan masalah. dan Ausubel. manusia mempunyai struktur kognitif dan apabila seseorang belajar dia akan menyusun segala maklumat dalam ingatannya. Kita menggunakan pemikiran dan otak untuk belajar. Setiap kali murid belajar mereka akan mengelolakan dan menyimpan pengalaman dalam ingatan. Gestalt adalah perkataan German yang bermaksud “bentuk. kita sentiasa perlu merujuk buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor. walaupun kita kerap menggunakan telefon untuk menelefon kawan. Bruner. Beberapa orang ahli psikologi pada masa awal kurun ini telah membuat kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan kita dalam pembelajaran. Pengalaman yang bertindih juga dapat membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi. Umpamanya. Walaubagaimanapun. Sehubungan dengan itu. Bahkan mereka akan menghayati maksud perkara yang baru mereka pelajari. harapan dan perasaan juga mempengaruhi pembelajaran kita. Piaget. Ahli-ahli psikologi pendidikan yang terkemuka dan berpengaruhterhadap teori pembelajaran kognitif ialah Kohler. membuat keputusan. Murid sentiasa mengelolakan pengalaman yang sedia ada untuk membina struktur kognitif supaya memperolehipengetahuan yang baru. Murid boleh memilih. Di samping itu. mazhab kognitif (juga disebut mazhab Gestalt) menyarankan bahawa pembelajaran berlaku apabila kita cuba mencari maksud berkaitan dengan sesuatu perkara. Gagne. Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola dan menyusun serta mengeluarkan semula segala pengalaman untuk membolehkannya memerhati pertalian di antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. mempraktik dan mencuba untuk mencapai sesuatu matlamat. Mengikut pandangan kognitif. Oleh itu. Mengikut mazhab Gestalt. Pembelajaran kognitif melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan dan penguasaan konsep(penanggapan) Teori kognitif juga menganggap pembelajaran sebagai sati proses yang aktif. Setiap pelajar mempunyai kebolehan mental untuk mengelola.TEORI PEMBELAJARAN Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif / Gestalt (Kognitivisme) Teori Pembelajaran tingkah laku yang diutarakan oleh mazhab behavioris tidak dapat digunakan untuk menerangkan semua jenis pembelajaran yang berlaku dalam situasi yang berlainan. Seseorang itu tidak belajar secara positif hanya melalui kaedah cuba ralat dalam persekitaran. kita sentiasa mengingati peristiwa yang telah kita alami suatu masa dahulu. teori pembelajaran kognitif juga dikenali sebagai teori Gestalt. Sukar bagi kita untuk mengingati nombor yang kurang memberi makna dalam hidup kita. pola. Dalam situasi bilik darjah murid belajar dengan memperolehi dan mengelolakan pengetahuan. konfigurasi atau keseluruhan yang tersusun”. kepercayaan . diingati atau dilupakan. proses pembelajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan. Oleh itu. pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada sentiasa menentukan apa yang akan dipelajari.

Dalam eksperimen ini. Kohler dan rakan-rakannya menyimpulkan bahawa kebolehan cimpanzi itu menyedari perkaitan ini kerana cimpanzi itu dapat menghayati dan mempergunakan keadaan dalam sangkar itu secara menyeluruh. Setrusnya cimpanzi itu memanjat ke atas kotak dan berjaya mendapat pisang itu. anjing. Soalan dan rangsangan yang diberi mesti sesuai dengan tahap kognitif dan perkembangan pelajar. Manusia juga mempunyai kebolehan mental yang istimewa yang disebut celik akalyang membolehkan mereka memperoleh pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Perkara yang hendak disampaikan mestilah mudah difahami. Kohler (1913) dan rakan-rakannya menyelidik cara cimpanzi menyelesaikan sesuatu masalah . mudah difahami dan dibantu dengan gambar. Tiba-tiba ia mengheret kotak-kotak itu ke tengah sangkar dan menyusun kotak itu bertindih-tindih seperti tangga di bawah pisang itu. Kebolehan ini membolehkan manusia mempelajari perkara baru. tikus dan cimpanzi untuk menjalankan eksperimen dalam kajian pembelajaran. Cimpanzi tidak dapat mengambil pisang yang digantung kerana bumbung sangkar itu terlalu tinggi dan sukar baginya memanjat ke atas. Seekor cimpanzi yang lapar dikurung dalam sebuah sangkar yang besar. Mereka juga menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) yang serupa terdapat pada diri manusia. a) Pelajar mesti dapat membuat tanggapan dan pemgamatan sepanjang pelajaran. Implikasi teori Kohler yang terpenting ialah guru perlu menggalakkan pemikiran celik akal di kalangan pelajar. Kemudian cimpanzi itu berhenti seketika seolah-olah berfikir dan memerhati di sekeliling sangkar. audio serta pengalaman langsung pelajar dalam pengajarannya. Cimpanzi itu melompat-lompat tetapi tidak berjaya mencapai pisang itu. . Persepsi perkaitan ini untuk menyelesaikan masalah disebut celik akal.Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler adalah dua orang ahli psikologi pendidikan berbangsa Jerman yang bermastautin di Amerika Syarikat pada awal abad ini. Bagaimana Guru Boleh Menggalakkan Pemikiran Celik Akal Di Kalangan Pelajar Guru mesti menggunakan perbendaharaan kata yang jelas. Beberapa buah kotak yang berlainan saiz juga diletakkan di dalam sangkar itu. Mengikut teori kognitif celik akal membolehkan kita menghayati perkaitan unsur-unsur di dalam persekitaran untuk membentuk erti dan menyelesaikan masalah. Mereka telah menggunakan haiwan seperti kucing. Kajian Kohler menunjukkan bahawa pembelajaran yang kompleks berlaku bukan semata-mata melalui kaedah cuba ralat. b) Contoh yang digunakan mesti bersesuaian dengan perkembangan dan tahap pengalaman pelajar. Keadaan lapar telah menjadi rangsangan kepada cimpanzi untuk mendapatkan pisang yang tergantung itu. Cimpanzi itu menyusun kotak-kotak untuk mendapatkan pisang setelah ia dapat menghayati perkaitan di antara kotak-kotak dengan keinginan untuk memakan pisang tersebut. Implikasi Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) juga terdapat pada manusia yang membolehkan pelajar mempelajari perkara-perkara baru.

Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu. atau latihan penyiasatan. Ó Pemikiran analisis dan intuitif. Ó Perkembangan mental manusia dan pemikiran semasa proses pembelajaran. Beliau telah menghasilkan banyak karya tentang perkembangan kebolehan mental manusia dan bagaimana pemikiran berlaku semasa dalam proses pembelajaran. Merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat. Bruner mementingkan aspek-aspek berikut dalam teori pembelajaran beliau : Ó Cara manusia berinteraksi dengan persekitaran dan pengalamannya.Pengajaran mesti disampaikan selangkah demi selangkah dan mengikut urutan kesinambungan yang padu. TEORI PEMBELAJARAN BRUNER Nama sebenar beliau ialah Jerome S. Guru tidak boleh memberi terlalu banyak penerangan tetapi perlu memberi panduan dan bimbingan dalam proses pemikiran celik akal.D daripada Universiti Harvard. Sumbangan beliau yang paling besar dalam pendidikan ialah hasil karya beliau yang berjudul The Process of Education (1960). Ó Pemikiran metakognitif iaitu pemikiran mengenai pemikiran.h. . dan pelajar cuba membuat generalisasi yang betul. Jika tugasan di sekolah terlalu susah. Guru perlu menggalakkan pemikiran kritikal dengan memastikan pelajar: a) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. Guru boleh menggalakkan keinginan menyoal dan perasaan ingin tahu pelajar dan proses mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan fakta. Karya beliau kurang memberi penekanan kepada bukti daripada eksperimen. guru perlu mengajar mata pelajaran tertentu mengikut langkah-langkah yang kecil dan tersusun. b) Berfikiran terbuka c) Dapat membuat rumusan. dilahirkan di New York dan mendapat ijazah P. Ó Pemikiran secara logikal. guru perlu memudahkan bahan tersebut supaya pelajar dapat memahami bahan itu. Ó Penggunaan istilah untuk memahami susunan struktur pengetahuan . Jika sesuatu bahan pelajaran terlalu susah. pelajar tidak dapat mencapai celik akal. Untuk menyenangkan lagi pemahaman pelajar. Bruner. Proses ini lebih berkesan jika guru memberi banyak contoh yang khusus. Ó Pembelajaran induktif untuk menguasai konsep/kategori. dan peneranga guru tidak jelas.

motivasi dan prsonaliti mmepengaruhi keinginan kanak-kanak untuk belajar. Semua kanak-kanak memiliki mekanisme dalaman untuk ingin belajar.Urutan Bahan pengajaran hendaklah disusun mengikut urutan yang cekap untuk disampaikan dalam pengajaran supaya pelajar memahaminya dengan berkesan. Pesanan tanpa bahasa b. guru mesti menggalakkan mereka melalui pembelajaran penerokaan. Sistem pengkodan yang baik diperlukan supaya ransangan yang tertentu boleh dimasukkan dalam kategori-kategori yang sewajarnya. Di sekolah pula guru perlu mewujudkan situasi pengajaran yang relevan dengan pengalaman dan minat pelajar. pelajar akan menjadi keliru. 3. prinsip atau rumusan. Bruner juga mementingkan motivasi intrinsic kerana inginkan supaya . Oleh itu. Selain itu faktor-faktor persekitaran seperti kebudayaan. Jika sistem pengkodan ini disusun secara teratur. Guru mesti terangkan konsep alam bentuk perwakilan konkrit. pelajar dapat memahami ransangan dengan lebih baik. Bruner menyarankan supaya guru menyusun bahan pengajaran dalam cara yang dapat diterima oleh pelajar mengikut tahap kebolehan dan pengalaman mereka. Jika peneguhan diberikan terlalu lewat. an masa peneguhan diberikan juga sangat penting. 2.Peneguhan Guru mesti memberi maklum balas terhadap prestasi dan kemajuan pelajar. Pengajaran selanjutnya bergantung kepada cara membangkitkan minat di kalangan murid. Urutan ini mesti mengambil kira kebolehan pelajar untuk memproses maklumat dan dapat mengekalkan minat pelajar dalam pembelajaran. Bahasa 4.Struktur pengetahuan Merupakan satu kelompok pengetahuan hendaklah dibahagikan mengikut susunan yang mana dipelajari. Bruner menyatakan bahawa proses pembelajaran lebih bermakna jika pelajar memahami struktur sesuatu isi pelajaran. iaitu pelajar dapat melihatnya secara visual dalam bentuk grafik dan gambar. Konsep ini dipanggil ekonomi pembelajaran. Guru juga perlu menentukan jumlah maklumat yang boleh disampaikan kepada pelajar untuk diproses dan disimpan. iaitu menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. Jika peneguahan diberikan terlalu awal. Buner menamainya sebagai urutan optimum. pelajar tidak berminat lagi dengan maklum balas tersebut. Pelajar belajar mengikut urutan tertentu. Gambaran dan lakaran d.Ciri-Ciri Penting Pembelajaran Bagi Teori Bruner Ialah : 1. Guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkkan pembelajaran penemuan dan memberi arahan yang berstruktur tanpa menyelesaikan masalah untuk pelajar. dengan cepat. iaitu : a. Beliau mencadangkan pelajar membuat sistem mengkod. Respon anggota badan c.Persekitaran untuk belajar Pengajaran hendaklah berkaitan dengan pengalaman dan konteks kanak-kanak supaya kanakkanak berasa ingin dan sanggup belajar semasa masuk sekolah. Hubungkaitan yang wujud antara idea-idea yang penting dalam sesuatu mata pelajaran boleh dihuraikan dalam bentuk gambar rajah.

Pada peringkat ini digunakan untuk kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringat sanggup membentukkan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental. dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperolehi pengalaman pada permulaan. melontarkan bola untuk mengetahuinya boleh melambung dan berguling. Prinsip-Prinsip Penting Dalam Teori Pengajaran Bruner Penguasaan Bahasa Bruner mengatakan bahawa terdapat dua proses penguasaan iaitu : 1. ikonik dan simbolik. Pada peringkat ini. Pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya. maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. Dalam peringkat pembelajaran simbolik. peringkat pembelajaran berubah dalam tiga turutan iaitu enaktif. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor-sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). simbol seperti perkataan.Subordinat / kompleksif . Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. akhirnya ke idea sbstrak (simbolik). kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu. Peringkat Pembelajaran Dalam Teori Bruner Mengikut teori perkembangan kognitif Bruner. kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas an melecurkan .Kemahiran berbasikal Ikonik . kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. Peringkat ikonik berlaku pada usia 2-4 tahun. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperolehi pengertian. Peringkat enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa. Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah. Misalnya. Contoh.pelajar menyelesaikan masalah sendiri dengan bimbingan yang diberikan oleh guru. Contohnya.Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . Maksudnya. kanak-kanak tersebut sudah tahu bahan itu boleh melukakan tangan jika terkenanya.

b) Ia mengurangkan ketegangan kognitif kanak-kanak untuk mengingati objek atau peristiwa yang khusus.Ini bermakna burung yang tidak boleh terbang seperti ayam dan penguin tidak dapat dimasukkan dalam kategori di atas.Pelajar mengenali ransangan dan mengkategorikan serta mengklasifikasikan maklumat menurut struktur baru atau yang sudah wujud. . c) Konsep berkaitan atau berhubungan . 2.Konsep konjungtif memerlukan dua atau lebih ciri yang wujud serentak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kategori a) Set minda . prinsip. Belajar melalui kategori. b) Dalam pembelajaran kognitif.Konsep hubungan mempunyai cirri-ciri yang saling berkaitan. Ia juga boleh diertikan sebagai kategori.Sebagai contoh apabila terdapat jerebu.Pengalaman lampau dan pengetahuan sedia ada tentang persekitaran menolong pelajra mengkategorikan ransangan baru. pelajar memproses maklumat daripada persekitaran dan pengalamannya.Sebagai contoh. c) Konsep diperoleh dengan mengkategorikan benda yang sama jenis atau mempunyai pola yang tertentu. b) Konsep disjungtif . . e) Bruner mementingkan penggunaan pendekatan induktif. Ini menunjukkan jerebu mempunyai perkaitan dengan indeks kualiti udaran dan kesihatan manusia.Konsep disjungtif memerlukan cirri yang berlainan untuk membezakan sesuatu kategori. daun berduri. kualiti udara turun dan orang ramai jatuh sakit. hukum atau kategori. . d) Sebagai contoh. semakin banyak konsep baru yang dikuasainya. . atau hukum Bruner mementingkan pembelajaran secara konsep. 4. pengelasan konsep tumbuh-tumbuhan gurun adalah berdasarkan ciri-ciri seperti berakar panjang. b) Semakin berkembang pemikiran seseorang.a) Peringkat ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak bercorak konsep atau prinsip untuk kanak-kanak yang mempunyai perkembangan dan kognitif yang rendah.Mengapa konsep atau kategori penting ? a) Pembelajaran melalui konsep mempunyai kesan jangka panjang dan meningkatkan penghargaan kendiri pelajar. jika dia didedahkan kepada keadaan dan situasi yang menggalakkan perkembangan kognitif. . konsep.Definisi konsep a) Idea-idea yang spesifik yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan khusus. iaitu pelajar diberikan contoh-contoh yang spesifik sebelum membuat definisi konsep. 3. kebolehan tumbuhan menyimpan air dan sebagainya. burung mesti mempunyai bulu dan mempunyai sayap sebelum ia boleh terbang. Jenis-jenis konsep a) Konsep konjungtif . 1.

seorang anak nelayan dapat mengkategorikan ciri. apabila guru mengajar tentang konsep mamalia. katak dan ular sebagai contoh bukan mamalia. Aplikasi Prinsip Teori Pembelajaran Bruner Dalam Bilik Darjah 1. b) Guru mesti memberikan situasi penyelesaian masalah yang memotivasikan pelajar untuk menyoal.b) Motivasi . c) Penguasaan maklumat yang spesifik .ciri ikan tempatan dengan mudah dan cepat.Pelajar perlu membaca dengan luas untuk memperoleh pengetahuan yang banyak dan khusus untuk mengkodkan kategori-kategori dengan mudah.Pembelajaran melalui penaakulan induktif a) Guru perlu menggunakan contoh-contoh yang spesifik supaya pelajar dapat membentuk prinsip yang umum. pelajar akan memahami dengan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip penting bentuk segitiga.Satu ransangan atau pengalaman yang telah dialami dapat dikodkan dengan lebih senang. anjing. c) Dalam pembelajaran penemuan.Pelajar mesti didedahkan kepada pelbagai pengalaman dalam situasi pembelajaran dan pengajaran. meneroka dan bereksperimen.Menolong pelajar melihat perkaitan antara konsep .Memberi contoh yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan konsep a) Dalam pengajaran. guru perlu member contoh yang berkaitan dan contoh yang tidak berkaitan supaya pelajar dapat melihat persamaan dan perbezaan idea-idea dalam sesuatu konsep. c) Pelajar diminta supaya memberi contoh-contoh lain dan untuk menjelaskan perbezaan cirriciri antara mamalia. b) Sebagai contoh. minat dan penumpuan yang dimiliki oleh pelajar menentukan pembentukan kod-kod dalam konsep.Unsur motivasi sederhana diperlukan untuk membantu pelajar membentuk kod-kod dengan mudah. 2. dan reptilian. jika guru memberi contoh-contoh tentang bentuk segitiga dan bentuk bukan segitiga. -Sebagai contoh. . 4. 3.Peringkat ini dikenalpasti sebagai mencari tanda atau isyarat dalam penbentukan kod. ikan paus sebagai binatang mamalia dan buaya. guru memberi contoh dan pelajar menggunakan contoh untuk menyusun struktur bahan dan melihat pertalian atau perkaitan antara idea-idea dalam situasi tersebut. d) Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu konsep. b) Sebagai contoh. kucing.Pembelajaran Penemuan a) Guru menyediakan situasi maalah yang dapat merangsang pelajar supaya membuat pembelajaran penemuan. . .Tahap motivasi. d) Pengalaman yang pelbagai .

guru boleh mengemukakan soalan seperti berikut : ' Mari kita cuba mendefinisikan hutan dengan meneka apa yang anda dapat melihat dalam gambar ini'. pengurusan grafik dan peta minda menyenangkan pelajar untuk melihat perkaitan dan perhubungan dalam konsep-konsep.Menggalakkan pelajar membuat pemikiran intuitif a) Pemikiran intuitif penting dalam membantu pelajar melihat pertalian antara ransangan yang berlainan. c) Guru perlu menunggu pelajar memberikan beberapa jawapan sebelum memberi definisi yang betul. untuk pelajar Tahun Satu. guru perlu banyak menggunakan bahan bantuan mengajar dalam bentuk gambar yang besar dan berwarna-warni. lakaran dan ringkasan untuk menolong pelajar memahami perkaitan idea-idea dalam sesuatu konsep. membentuk hipotesis dan menguji penyelesaian. 7. b) Sebagai contoh. b) Pelajar boleh belajar banyak konsep dengan melihat perkaitan di antara topik-topik pelajaran dengan persekitaran mereka. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas . pelajar boleh melihat kaitan antara petempatan manusia dengan cirri-ciri geografi fizikal di sesuatu kawasan perumahan. guru boleh menggunakan kaedah penyelesaian masalah dan pembelajaran penemuan. 9. c) Sebagai contoh. Guru juga perlu menyusun isi pelajaran daripada yang mudh kepada yang susah.Pengajaran untuk pelajar tahap rendah a) Guru mesti mengajar pelajar tahap rendah dalam urutan enaktif kepada ikonik kepada simbolik.a) Guru perlu menggunakan gambar rajah. c) Untuk pelajar Tahun Enam.Menggunakan alat bantuan mengajar a) Guru perlu menggunakan banyak alat bantuan mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini akan menentukan pelajar dapat memahami konsep dengan lebih jelas. lakaran. 10. menyuruh pelajar membuat pemerhatian. b) Satu contoh situasi penyelesaian masalah ialah dalam eksperimen ' Mengapa api padam bila dilindungi dengan bekas?' c) Guru tidak memberitahu pelajar bagaimana menyelesaikan masalah tetapi memberikan bahan. b) Sebagai contoh.Penglibatan pelajar a) Pelajar belajar sendiri tetapi guru membantu dan membimbing dalam situasi penyelesaian masalah.Pembelajaran melalui kajian luar a) Pengamatan dan penanggapan pelajar meningkat jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar.Mengajar mengikut kebolehan pelajar a) Guru perlu mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. 8. carta. b) Guru boleh menggunakan alat bantuan mengajar audiovisual dan konkrit. 6. 5. Gambar.

Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugas menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy). Misalnya. kemudian mengelas dan membahagikan unsur itu dalam kumpulan untuk membentuk hukum. minat dan kesediaan pembelajaran pada seseorang pelajar. maklumat berbahasa. kemahiran kecerdasan membolehkan seseorang 'mengetahui bagaimana' hendak melakukan sesuatu tindakan dan bukan hanya semata-mata 'mengetahui apa' keadaan yang wujud. kemahiran motor dan sikap. Misalnya hukum ketumpatan sesuatu benda menunjukkan perhubungan antara konsep jisim dengan isipadu. barulah dapat membentuk konsep. perkembangan dalam kemahiran motor juga memerlukan pemikiran dan penguasaan kemahiran kognitif. guru boleh menggunakan bahan maujud dlm proses p&p. seseorang memerlukan kemahiran fizikal dan kecerdasan. Kanak-kanak yang kabur penglihatan ataupun buta menggunakan deria untuk memperolh pengertian. Ini bermakna kemahiran kecerdasan meliputi pelbagai unit maklumat berbahasa seperti fakta. strategi kognitif. Selain itu guru juga boleh menggunakan simbol @ formula mudah bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dan kanak-kanak lembam. Perolehan kemahiran motor membolehkan seseorang melakukan pergerakan kordinasi dalam aktiviti fizikal. Gagne telah banyak menulis kertas kerja dan buku tentang psikologi gunaan. iaitu kemahiran kecerdasan (intelektual). mengingat dan menggunakan maklumat. Kemahiran kecerdasan pertama dalam pembelajaran diskriminasi iaitu membezakan simbol-simbol. tarikh. sama ada dalam aktiviti sukan atau bermain muzik. Dalam pembelajaran konsep. simbol dan huraian serta kebolehan menggunakan maklumat itu. telah dilahirkan pada tahun 1916 dan merupakan ahli psikologi eksperimental yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan pembelajaran serta telah terlibat dalam latihan dan masalah-masalah pendidikan yang lain. Ini berkait secara langsung dengan perasaan. Setelah menguasai kemahiran ini.Gagne. Strategi kognitif pula merupakan kebolehan memproses maklumat yang membolehkan si pelajar memikir. iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. peristiwa atau orang lain. TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Nama beliau ialah Robert M. tingkah laku. Oleh itu. Kemahiran kecerdasan Kemahiran menggunakan simbol untuk berkomunikasi.Bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan samaada kabur ataupun buta. Mengikut Gagne 1974. menumpukan perhatian. . memilih. Gagne menggunakan teori pembelajaran behavioris dan kognitif untuk mengkategorikan kedayaan pembelajaran ke dalam lima kelompok utama. Sikap seseorang pula mempengaruhi tindakannya terhadap sesuatu perkara. Walau bagaimanapun. Formula yang mudah membantu pelajar memahami sesuatu pelajaran dengan lebih baik. terdapat susunan urutan pelbagai kemahiran kecerdasan dan tiap-tiap satunya adalah syarat mutlak untuk menguasai sesuatu kemahiran sebelumnya. menjalankan manipulasi dan menyelesaikan masalah. murid mestilah membuat diskriminasi antara unsure.

Mamalia.3 dan 4 mesti dikuasai dahulu. Akan tetapi pelajar itu telah memperolehi tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang . mereka mengetahui bahawa masa rehat telah tiba. Sikap Corak mempamerkan tingkah laku atau tindakan. label dan fakta untuk menyampaikan erti sesuatu pengetahuan.Dalam suatu ladang ternakan. kemahiran prasyarat yang perlu dimiliki oleh seseorang individu ialah dapat merasai pelbagai ransangan dan bergerak balas kepada ransangan. contohnya. terdapat 20 ekor itik. Menulis. meramalkan kadar tindak balas berdasarkan keadaan sedia ada. objek atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama. Gagne (1977) juga mengemukakan lapan syarat pembelajaran(jenis pembelajaran) menurut hierarki kemahiran kecerdasan. 56 ekor kambing dan 2 orang pekerja. 2. syarat 1. Berapakah bilangan kaki di ladang itu? Diskriminasi Dapat membezakan antara dua objek atau simbol. hukum segiempat tepat. berenang dan bermain badminton. Strategi Kognitif Mencari pendekatan untuk memperbaiki proses pemikiran dan pembelajaran. Dalam peringkat ini. Kemahiran motor Tindakan yang melibatkan manipulasi dan kordinasi fizikal. tenaga dan atom. Menyebut nama anggota-anggota ASEAN. Menggunakan satu cara (misalnya.00 pagi. peta konsep) yang berkesan untuk meningkatkan ingatan maklumat kompleks. apabila pelajar mendengar loceng sekolah berbunyi pada pukul 10. Hukum Perhubungan di antara sekumpulan konsep. 45 ekor ayam. Berikut adalah huraian ringkasan lapan jenis pembelajaran mengikut kesukarannya: 1. Pembelajaran adalah melalui pelaziman tingkah laku. Hukum Boyle. Memilih untuk menyertai persatuan sains dan menolak kelab muzik. Individu mempelajari gerak balas terhadap sesuatu isyarat. Pembelajaran jenis ini juga berlaku disebabkan tindak balas terhadap ransangan luar.2. Selain daripada kategori kedayaan pembelajaran. 22 ekor lembu.Pembelajaran ransangan – tindak balas Dalam pembelajaran gerak balas proses peneguhan penting dan perlu dititiberatkan.Pembelajaran Isyarat Pembelajaran Isyarat berlaku secara semula jadi & tidak sengaja. Misalnya untuk menguasai jenis pembelajaran 5. Maklumat berbahasa Menggunakan simbol. Dapat membezakan antara bentuk bulat dengan bujur dan p dengan q. Oleh itu ransangan positif akan menyeronokkan pembelajaran dan ransangan negatif boleh mendesakkan pembelajaran. Syarat pembelajran tersebut ialah : Syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. Konsep Mengenalpasti sekumpulan idea. keadaan ini berlaku kerana pelajar telah dilazimkan dengan bunyi loceng dan masa rehat. Ia adala hasil tindak balas ransangan luar.

Bahkan pelajar dapat bertindak balas terhadap ransangan luar mengikut kehendaknya. Pelajar perlu mengenali ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis haiwan ini. Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan. menuju binocular itu kearah objek itu dan menyesuaikannya untuk memfokus dengan jelas. Ini berlaku apabila pelajar dapat menghubungkaitkan apa yang dilihat dengan sebutannya. Pembelajaran rangkaian digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti penulisan. Contohnya. rangkaian motor berlaku apabila memegang binokular di hadapan mata. Proses ulangan penting untuk menjamin peneguhan pertalian bahasa. muzik dan sebagainya. Demgam perkataan lain dalam satu set pertalian atau rangkaian. 5.Pembelajaran melalui rangkaian Rangkaian bermaksud penggabungan beberapa ransangan yang menghasilkan tindak balas dalam suatu turutan . Tindakan ini adalah 'terlazim'.dikenalpastikan. Guru perlu membimbing pelajar untuk mengenal pasti cirri-ciri tertentu dalam sesuatu konsep yang dipelajari. Pembelajaran diskriminasi adalah berkaitan dengan cirri-ciri yang jelas pada objek. Contoh pembelajaran diskriminasi ialah pelajar membezakan sejenis haiwan dengan haiwan yang lain seperti reptilia dengan mamalia. untuk mengekalkan tingkah laku ini. Pengajaran kemahiran dari satu peringkat boleh dibawa ke peringkat yang seterusnya. Bagaimanapun proses ini memerlukan penggunaan bahasa yang telah dipelajari dahulu. guru memberi peneguhan kerana kerja tulisan Fifi semakin kemas dan baik. 4. Ini bermaksud seorang individu itu sanggup menghasilkan tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang berbeza walaupun kecil. jenis pembelajaran semakin dapat dibezakan kerana setiap ransangan dan tindak balas dapat diasingkan dari satu sama lain. Pembelajaran konsep hanya boleh berlaku selepas pembelajaran melalui rangkaian pertalian berbahasa dan diskriminasi. tindak balas dalam pembelajaran berupa diskriminasikan terhadap ransangan betul atau salah. Dengan perkataan lain.Pembelajaran konsep Pembelajaran merupakan tindak balas umum terhadap satu kumpulan ransangan yang berbeza-beza dalam bentuk fizikalnya. 6. guru perlu membuat ulangan supaya kemahiran yang dipelajari dahulu tidak dilupakan. pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan satu rangkaian berbahasa. dalam pengajaran rangkaian. Contohnya. Oleh itu.Pembelajaran diskriminasi Dalam pembelajaran jenis ini pelajaran itu dapat membezakan berbagai ransangan yang berupa sama untuk menghasilkan sama banyak tindak balas yang khusus. Pelajar . seorang guru yang mengajar bola jaring perlu mengajar beberapa rangkaian kemahiran kecil seperti : Kemahiran menghantar bola Kemahiran menerima bola Kemahiran menjaringkan bola Kemahiran dan urutan daripada peringkat prtama akan menjadi ransangan untuk turutan yang kedua. oleh itu Fifi akan cuba menulis dengan lebih baik lagi untuk mendapat pujian gurunya. 3. Untuk menyatakan sesuatu prinsip. untuk melihat suatu objek yang jauh dengan menggunakan binokular. Sebagai contohnya.Pertalian bahasa Pembelajaran ini melibatkan bahasa yang mengaitkan lebih daripada satu ransangan untuk menghasilkan tindak balas. permainan.

Pembelajaran hukum beraras tinggi kerana ia melibatkan pembelajaran konsep. Terdapat langkah-langkah yang spesifik dalam proses penyelesaian masalah iaitu : Mengenal masalah Mencari maklumat Membuat hipotesis Memilih cara menyelesaikan masalah Menguji hipotesis (melaksanakan pelan penyelesaian ). gigi dan perbezaannya berbanding dengan sisik dan bulu pelepah. teori dan generalisasi. Misalnya untuk mempelajari 'mamalia' pelajar perlu mengetahui tentang beberapa cirri seperti bulu. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Gagne telah memberikan lima prinsip pengajaran hukum : Memberi maklumat yang betul Menghuraikan cirri-ciri yang penting dalam sesuatu konsep Mengajar dan memberi panduan lisan dalampembentukan rangkaian konsep yang berkaitan. 2. guru menunjukkan sesuatu objek dengan menggunakan kad imbasan perkataan. Menggalakkan pelajar supaya menghuraikan hukum-hukum yang telah dipelajari. Semua jenis kemahiran yang telah dipelajari sebelum peringkat ini digunakan dalam proses penyelesaian masalah.Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan penggabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian. rangkaian dan pertalian bahasa.Ransangan gerak balas a) Dalam pembelajaran ransangan gerak balas. Penyelesaian masalah adalah cara yang paling baik untuk mengajar pelajar kemahiran berfikir. b) Sebagai contoh. kelenjar susu. Pelajar dikehendaki mengenali objek ini.belajar konsep melalui contoh-contoh yang jelas. Jenis pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus. Pelajar perlu menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri. 7. prinsip. guru menjalankan pembelajaran isyarat. Menyoal pelajar tentang hukum-hukum yang telah dipelajari. Membuat rumusan (melihat kembali dan menyemak ). pelajar membuat soalan matematik yang melibatkan operasi tambah dan operasi darab. Ia adalah peringkat pembelajaran yang paling sukar dan kompleks. Sebagai contoh. Aplikasi Prinsip-Prinsip Gagne Dalam Bilik Darjah Guru mengajar mengikut lapan peringkat hierarki pembelajaran Gagne. guru mementingkan peneguhan . Soalan seperti ini melibatkan dua hukum yang berlainan. Penguasaan hukum adalah penting untuk peringkat pembelajaran penyelesaian masalah. 1. rumus generalisasi.Pembelajaran Isyarat a) Di peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran. 8-Pembelajaran penyelesaian masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip.

d) Pelajar juga perlu tahu membezakan ciri-ciri yang penting dan kurang penting dalam sesuatu kategori. guru perlu menggalakkan kemahiran menulis pelajar supaya perkembangan bahasa berlaku.Diskriminasi a) Diskriminasi adalah aspek yang penting dalam penguasaan konsep. Pendidikan Seni dan Kemahiran Hidup. Memberi contoh-contoh positif dan negatif tambahan mengikut pengelaan yang dibuat oleh pelajar dan mereka menerangkan pengelasan yang telah dibuat oleh mereka. c) Prinsip ini penting dalam mata pelajaran-mata pelajaran seperti Pendidikan Jasmani. pelajar dapat membentuk konsep tentang elemen-elemen cuaca seperti berikut : Cuaca suhu kelembapan hujan d) Guru boleh mengemukakan soalan-soalan yang boleh memandu pelajar untuk membentuk konsep dengan mudah dan jelas.Prinsip pertalian bahasa a) Sambil guru mengemukakan hujah. guru perlu memberi pujian. guru boleh mendapatkan gerak balas yang positif daripada pelajar dengan memberi pujian kepada mereka. Memberi contoh-contoh positif dan negative untuk menghuraikan cirri-ciri utama dalam sesuatu konsep. e) Mengikut Tennyson dan Cocciarella (1986).Rangkaian motor a) Guru perlu mengajar sesuatu kemahiran secara berulang. iaitu: Menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri-ciri utama dan penting. c) Sebagai contoh.Pembentukan konsep a) Guru harus memastikan pelajar dapat membentuk konsep dengan mudah. Jika pelajar membuat kerja masing-masing dengan senyap. c) Sebagai contoh. kemahiran hoki perlu diajar mengikut kemahiran-kemahiran kecil dalam urutan spesifik. pelajar boleh mendiskriminasikan cirri-ciri binatang yang tinggal di kawasan kutub dan gurun. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep. Menghuraikan istilah yang penting dalam definisi konsep.b) Sebagai contoh. Muzik. b) Dia harus mengenal pasti ciri-ciri penting dan tidak penting dalam sesuatu kelas atau kategori. 6. . 5. b) Pelajar seharusnya dapat membezakan ciri-ciri penting dalam satu kategori dengan kategori yang lain. b) Contohnya. 4. b) Guru harus mengarahkan pelajar supaya menyebut dan mengeja konsep-konsep dan menulis nota mengenai ciri-ciri konsep yang penting. 3.

d) Guru perlu menguji kefahaman pelajar selepas sesuatu hukum diajar. d) olya (1957).Penyelesaian masalah a) Dalam proses penyelesaian masalah.7. c) Pelajar harus diajar untuk melihat perkaitan antara hukum-hukum yang berkaitan. iaitu : Memahami sesuatu masalah Membuat pelan tindakan Melaksanakan pelan tersebut M enilai hasil dan keputusan pelan Implikasi Teori Gagne Terhadap Pengajaran & Pembelajaran Guru perlu menekankan sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah kepada rumit. Kanak-kanak berkeperluan khas samaada menghadapi masal slow learner (lembam) . Sebagai contoh pengajaran seperti pembacaan teks melalui nyanyian yang berulang kali lebih diingati oleh pelajar berbanding hanya melalui kaedah biasa pembacaan teks. c) Aspek yang paling penting dalam proses penyelesaian masalah ialah pelajar mencari jawapannya sendiri. Berdasarkan teori Gagne ini proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan secara berulang-ulang iaitu pembelajaran melalui rangkaian. mudah dab memfokus kepada aspek-aspek yang penting dalam hukum. masalah pembelajaran. 8. e) Pelajar juga digalakkan untuk membuat huraian sendiri mengenai sesuatu hukum. jadi ransangan gerak balas yang positif akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar. dan dengan mengaplikasikan hukum dalam situasi pembelajaran yang berlainan. Sebenarnya kanak-kanak berkeperluan khas juga mempunyai naluri seperti kanak-kanak biasa. Selain itu proses pengajaran dan pembelajaran mestilah menurut hierarki kemahiran kecerdasan dan syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. masalah pendengaran dan lain-lain lagi mestilah diajar secara berulang-ulang berdasarkan pembelajaran melalui rangkaian. b) Guru memberi bimbingan kepada pelajar mengenai hukum dan konsep yang perlu diaplikasi. telah memberikan empat langkah dalam proses penyelesaian masalah. . contoh kanak-kanak yang bisu dan pekak.guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar.Pembentukan Hukum a) Guru boleh mengajar hukum dengan menggunakan kaedah perbandingan. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Bagi kanak-kanak berkeperluan khas mereka mempelajari sesuatu melalui pembelajaran isyarat. Selain itu kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan juga dapat mempelajari melalui objek sebagai isyarat sesuatu. b) Guru harus memberikan arahan yang jelas. melalui soalan dan ujian. Kaedah ini dapat menguatkan lagi ingatan pelajar.

.Pembelajaran secara reseps dapat menjimatkan masa . .Cara ini amat berkesan dalam mengembangkan struktur kognitif individu untuk menghadapi rangsangan yang pelbagai.Pembelajaran penemuan adalah cara pembelajaran yang lebih menarik dan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelajar yang lebih matang. Pembelajaran Penemuan . 2. iaitu guru menyampaikan maklumat lengkap dalam susunan yang teratur supaya pelajar dapat menerimanya dengan baik. . Resepsi (Pembelajaran Penerimaan) . . cara pembelajaran resepsi adalah kurang menarik dan cepat dilupai oleh mereka.Menurut Ausubel .Untuk kanak-kanak yang masih muda .Dalam proses subsumption terbitan . 3.Ausubel menyatakan bahawa jika pelajar ingin menguasai maklumat yang banyak . kerana beliau menekankan proses penguasaan maklumat melalui bahasa yang bermakna. 4.Walaupun guru memberi maklumat. . Subsumption Terbitan dan Subsumption Korelatif . dan kos institusi yang mengendalikannya. . guru boleh memberikan maklumat kepada pelajar secara tersusun dan teratur dalam bentuk kuliah dan ceramah.Pelajar memperoleh maklumat secara bebas melalui usaha sendiri. Subsumption Terbitan .Pembelajaran secara resepsi biasanya dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dan universiti kerana bilangan pelajar yang ramai. idea-idea dan respon pelajar boleh dibincang bersama guru. . .TEORI PEMBELAJARAN AUSUBEL Teori pembelajaran Ausubel juga dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan .Pembelajaran bermakna boleh dilakukan melalui subsumption. Dalam pembelajaran resepsinya .Ausubel telah mengemukakan model pengajaran ekspositori .Ausubel mementingkan pembelajaran bermakna kerana proses ini menghubungkan maklumat baru dan maklumat lama yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar. . . . guru memberikan konsep-konsep dengan jelas dan tersusun supaya murid dapat menerimanya dengan lengkap dan baik.Maklumat yang dipelajari oleh pelajar daripada pelbagai bidang akan menjadi struktur kognitif yang boleh diasimilasikan melalui proses subsumption. Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif David Ausubel 1. cara yang baik ialah melalui pembelajaran resepsi.Pelajar menggunakan rumusan dan analisis kendiri melalui prose scuba jaya . tenaga . celik akal serta pemikiran intuitif kerana maklumat maklumat tidak diberikan oleh guru. maklumat baru akan terbit daripada pengetahuan sedia .

Contohnya . Pembelajaran Subordinat dan Superordinat . . Apabila dia melihat penyu bertelur di pantai pada musim cuti sekolah .Tujuan penyusun awal ialah ialah mengaitkan idea baru dengan idea lama dan menggerakkan struktur kognitif pelajar supaya proses mengasimilasi maklumat baru menjadi lebih berkesan. iaitu .Dia juga memperoleh maklumat tambahan kerana dapat melihat bagaimana proses penyu bertelur. dia dapat mengaitkan pengalaman ini kepada fakta yang telah disampaikan oleh gurunya. soalan atau demonstrasi. “ Harimau adalah binatang liar. perenggan.Ini bermakna konsep asas yang telah dipelajari dikembangkan lagi dalam pemikiran pelajar. seorang guru yang ingin mengajar puisi dalam pelajarannya boleh menggunakan penyusun awal yang mudah seperti berikut : “ Apa itu puisi?” dan membacakan satu puisi kepada pelajar.Penyusun awal perbandingan mengingatkan pelajar tentang maklumat yang wujud dalam pemikiran .Ia merupakan maklumat penting tetapi mungkin dilupai pelajar. i) Penyusun Awal Perbandingan . . . . . terdapat dua jenis penyusun awal.ada pelajar. Penyusun Awal .Penyusun awal ekspositori memberikan pelajar pengetahuan baru yang mereka perlukan untuk pembelajaran topik baru. maklumat diterima melalui proses pengembangan makna dalam struktur kognitif.Fungsi penyusun awal perbandinga ialah menolong mereka memanggil dan mengingatinya semula.Penyusun awal juga boleh digunakan dalam set induksi permulaan sesuatu pengajaran atau sepanjang pelajaran.Sebagai contoh . guru memberitahu pelajar bahawa semua binatang liar adalah bahaya.Dalam proses subsumption korelatif .Ausubel juga mengatakan pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui pembelajaran . seorang kanak-kanaktelah mempelajari fakta ayam betina bertelur. ii) Penyusun Awal Ekspositori .Guru boleh memberikan maklumat ini dalam bentuk penyataan atau dalam bentuk definisi konsep yang umum.Ia boleh disampaikan dalam bentuk kenyataan. . 6. pemikirannya akan bertindak secara subsumption terbitan . . .Ausubel menyatakan bahawa pembelajaran optima berlaku apabila terdapat perkaitan yang baik antara skema pemikiran pelajar dengan bahan pembelajaran yang baru. . 7.Sebagai contoh . .” 5. Subsumption Korelatif .Dia dapat mengaitkan kedua-dua peristiwa dalam struktur kognitifnya. Apabila pelajar mempunyai pengalaman dengan binatang liar seperti melihat harimau di Zoo Negara . Menurut Ausubel . . Oleh itu harimau adalah seekor binatang berbahaya.

Batu besar . Teknik Hafazan . . .subordinat dan superordinat. Individu ini menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya.Dalam pembelajaran subordinat atau deduktif . pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir.Teknik hafazan secara latih tubi perlu dalam proses menghafal dan mengingati rumusan dan sifiran. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan & bukannyahanya menerima pengetahuan orang lain.Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. guru akan memulakan idea baru dengan contoh yang banyak dan khusus supaya pelajar dapat gambaran umum terlebih dahulu. M. Konsep : Barang yang berat akan tenggelam Contoh barang-barang berat . guru perlu mengajar tentang teknik hafazan. Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya.Contohnya . Bagi Brinner. Kemudian guru menjelaskan prinsip yang terlibat.Pembelajaran bermakna lebih berkesan berbanding dengan teknik hafazan. . . .Ia merupakan cara pembelajaran yang boleh menghubungkan idea dan pengalaman lama pelajar dengan maklumat baru yang hendak disampaikan oleh guru. Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan Kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu secara Konstruktivisme.Dalam pembelajaran superordinat atau induktif .mengaplikasikannya kpd situasi baru & mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual .Kereta buruk . .Pembelajaran subordinat dan superordinat berfungsi untuk menjadikan proses mengasimilasi bahan baru lebih mudah dan berkesan. Mengikut Konstruktivisme. .1997 . Menurut MCBrien & Brandt. guru akan mengajar satu konsep terlebih dahulu dan ini akan diikuti dengan contoh-contoh yang khusus yang dapat mengukuhkan konsep tersebut.Walau bagaimanapun .Contoh : Daun Terapung Bulu ayam Terapung Prinsip Barang yang ringan akan tenggelam 8.1999 pula mengatakan murid membina pengetahuan mereka dgn menguji idea & pendekatan berdasarkan pengetahuan & pengalaman sedia ada.

Dalam konteks pembelajaran. Pembelajaran adalah aktiviti sosial . zone of proximal development ialah sesorang kanak-kanak atau pelajar melakukan sesuatu kerja dengan bantuan orang lain. Sebaliknya. 4. iaitu Zon Perkembangan Proximal (ZPD) dan bantuan ( scaffolding). Pembelajaran melibatkan bahasa dan Vygotsky menyatakan bahawa bahasa dan pembelajaran saling berhubung kait. 6. 1997 ). murid akan menyesuaikan pengetahuan yg diterima dgn pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. alat budaya . pelajar dan guru hendaklah bekerjasama untuk meningkatkan pelajaran dan membolehkan kanak-kanak melakukan kerja tersebut sendiri. Prinsip Teori Konstruktivisme Pembelajaran merupakan satu proses yang aktif di mana murid mengguna input sensori (deria) untuk membinanya. dan lain-lain hubungan. guru. rakan atau guru (scaffolding). ZPD merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bantuan orang dewasa. . dan aktiviti yang membentuk pembinaan dan pembelajaran individu. pembelajaran berkaitan dengan manusia lain . Vygotsky mencadangkan konsep pembinaan zon proksimal . Dalam erti kata lain actual developmental level merujuk kepada semua aktiviti yang boleh dipersembahkan oleh seseorang kanak-kanak sendiri tanpa bantuan orang lain. 2. Terdapat dua konsep penting dalam teori ini ( Slavin. rakan sebaya . Contohnya . Dalam proses ini. Pelopor Teori Konstruktivisme i) Lev Vygotsky Vygotsky banyak menekankan tentang konstruktivisme sosial di mana ilmu pengetahuan dibina berdasarkan kepada interaksi sosial . Berdasarkan kepada pandangan-pandangan diatas maka pengertian pembelajaran secara konstruktivisme bolehlah dirumuskan sebagai berikut: Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan @ konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan & pengalamansedia ada. Zon Perkembangan Proximal (ZPD) 1. 3. di mana kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah sesuatu masalah dengan bantuan orang dewasa . Murid belajar cara belajar semasa belajar.yang sedia wujud. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. Sediakan aktiviti yang melibatkan minda selain tindakan fizikal dan pengalaman langsung.

dan Dewasa berkembang ke peringkat di mana mereka boleh mengaplikasikan logik kepada situasi andaian (hypothetical) dan sebenar. penyusunan dan penggunaan pengetahuan. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang belagak seperti “saintis kecil”. 2. Pembelajaran melalui cara pengamatan menitikberatkan penggunaan bahan maujud. Remaja. Contoh skema adalah skema minum.Implikasi Teori Kognitif Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran 1. Sebagai tambahan. Piaget berpendapat bahawa di sepanjang hayat. kita akan membuat penyesuaian terhadap persekitaran. iaitu idea spesifik mengenai sesuatu. Mengikut pandangan kognitif proses pengajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan . Sesuatu dikatakan telah dipelajari apabila ia disimpan agar kekal sebagai pengetahuan . Pembelajaran pengamatan menghasilkan pembentukan konsep . Sistem mental atau kategori persepsi dan pengalaman ini dinamakan skema. Ia sebenarnya adalah pembinaan asas blok pemikiran yang membolehkan kita berfikir. pendengaran. Bayi memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sensori penglihatan. . rasa dan bau. sentuhan. dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Mereka membina teori sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. skema penyelesaian masalh matematik dan lain-lain. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membuat membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. ii) Jean Piaget Ahli psikologi kognitif yang paling terkemuka. 3. Perolehan pelbagai konsep digunakan untuk untuk memahami sesuatu pengalaman atau menyelesaikan masalah. Dua proses asas adalah asimilasi dan akomodasi. Pengamatan ialah mengenali peristiwa atau mengaitkan maksud pada sesuatu perkara. Kanak-kanak prasekolah berkembang daripada peringkat memperoleh ilmu pengetahuan tentang dunia melalui persepsi mereka terhadap pengalaman sendiri di dunia. yang biasanya dipanggil sebagai “soalan epistemology”. Adaptasi Dalam proses mengorganisasi struktur mental kita. Beliau mencadangkan empat prinsip konsep berikut: Organisasi Ia adalah satu proses berterusan menyusun maklumat dan pengalaman ke dalam sistem mental atau kategori. Pembelajaran melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan (persepsi) dan konsep (tanggapan). Penyelidikan Piaget tertumpu kepada bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan. skema kategori. Kanak-kanak yang lebih dewasa mula mengaplikasikan peraturan logik untuk memahami bagaimana dunia berfungsi. manusia melalui satu urutan empat peringkat pemikiran secara kualitatif. 4. Jean Piaget.

Ia melibatkan perubahan skema yang sedia ada atau membentuk skema baru dalam memberi respon baru kepada maklumat baru. c) Pengetahuan strategi .Dalam kajiannya. tahu kekuatan dan kelemahan diri. John Flavell (1976) – Metakognisi ialah pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. Dengan ini. Tetapi data tersebut hendaklah sesuai dengan skema sedia ada. asimilasi melibatkan percubaan memahami sesuatu yang baru dengan cara menyesuaikannya ke dalam sesuatu yang telah kita ketahui (Woolfolk. tahu guna kemahiran selesaikan masalah. (formula-matematik). Akomodasi Ia berlaku semasa kita mengubah skema yang ada dalam memberi respon kepada situasi baru. Metakognisi terbahagi kepada 3 variable (pemboleh ubah) Faktor Mempengaruhi Metakognisi Individu itu sendiri Tugas yang diberikan Strategi yang diguna pakai dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan Persekitaran yang mengelilingi individu yang sedang berfikir Teori pelaziman klasik Watson Selain Ivan Pavlov. a) Pengetahuan personal . Contoh. b) Pengetahuan tugas . Apabila maklumat baru tidak sesuai dengan skema yang ada. Ini dikatakan akomodasi.beliau juga telah menjalankan kajian ke atas seekor tikus putih dan seorang kanak –kanak lelaki bernama Albert. 1998). Kanak-kanak tersebut akan cuba memadankan pengalaman barunya dengan skema yang sedia ada tentang cara mengenal pasti binatang.Asimilasi Ia adalah proses memasukkan peristiwa baru ke dalam skema yang sedia ada. keupayaan pilih strategi lebih berkesan. beliau telah menunjukkan kepada kanak –kanak tersebut seekor tikus putih. Seperti contoh di atas. seorang kanak-kanak akan memikirkan seekot hamster sebagai seekor tikus belanda yang kecil. maka kita perlu sesuaikan pemikiran kita. . kanak-kanak tersebut akan tambahkan skema baru untuk mengenali hamster kepada sistem lain untuk mengenal pasti binatang. Metakognisi Keupayaan individu menggunakan kognitif (akal / pengetahuan) untuk mengurus maklumat. . Ini hanya seperti menambahkan data baru ke dalam fail data yang sedia ada. John B Watson merupakan seorang lagi ahli psikologi yang menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. yang berumur 11 bulan. pada peringkat permulaan. .

Ia mesti sejajar dengan kebolehan pelajar. Pemindahan pembelajaran berlaku dari situasi A kepada situasi B. token dan bintang bagi meneguhkan tingkah laku yang dikehendaki. a) Generalisasi (i) Guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah. (iii) Contohnya.Berdasarkan penyelidikan ini. kanak –kanak tersebut menjadi takut dan menangis. supaya mereka dapat membuat generalisasi dan diskriminasi dengan betul. (ii) Generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan. b) Pemberian peneguhan mesti diberikan secara tekal bagi menjamin berulangnya tingkah laku yang positif. a) Guru memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan realistik dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah arasnya. Objektif tingkah laku yang realistik dan penguasaan kemahiran secara berperingkat. b) Guru juga perlu mengajar sesuatu kemahiran seperti bermain bola sepak secara berperingkat-peringkat (seperti burung merpati bermain ping-pong) supaya pelajar menguasai permainan tersebut dengan lebih berkesan. . APLIKASI PRINSIP-PRINSIP SKINNER DALAM BILIK DARJAH Pemberian peneguhan yang positif seperti pujian. kata-kata perangsang. sesetengah pelajar takut untuk menghadapi peperiksaan UPSR. wang. guru haruslah sentiasa memilih rangsangan yang menyeronokkan. Eadaan ini diulang beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut kanak –kanak tersebut pada tikus putih. gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi. a) Sebagai contoh. . hadiah. Guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahu nya bahawa dia akan menduduki peperiksaan yang hampir sama dengan ujian bulanan. Mengajar pelajar membezakan persamaan dan perbezaan di antara dua situasi yang berlainan.Kesimpulannya.Pada mulanya kanak –kanak tersebut tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus tersebut. .Dengan menggabungkan beberapa rangsangan. dalam proses pengajaran. . guru memberikan Rahimah lima bintang kerana berjaya menghasilkan lukisan tercantik dalam bilik darjah. tetapi pabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan serentak dengan kemunculan tikus tersebut. Watson menyarankan bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas tertentu yang akan dihasilkan.

projek dan aktiviti kumpulan di kalangan pelajar. Rangsangan dan gerak balas diperkukuhkan melalui latihan. Penghapusan a) Jika sesuatu tingka laku tidak diberi peneguhan ia boleh dikikiskan secara perlahan-lahan. pelajar tidak akan berasa begitu takut kerana dia sudah biasa membuat ujian bulanan. c) Tanpa arahan guru. guru perlu memberi motivasi seperti dalam bentuk pujian. b) Sebagai contoh. guru boleh memberitahu pelajar objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu pelajaran. seorang pelajar diberi peneguhan positif dalam bentuk pujian untuk kerjanya yang kemas. apabila guru masuk ke kelas (rangsangan) pelajar berdiri dan mengucapkan ” Selamat Pagi ” (gerak balas). b) Diskriminasi rangsangan (i) Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat membezakan rangsanganrangsangan yang lebih penting dalam proses P&P. hadiah. a) Guru perlu memotivasikan pelajar dengan ganjaran yang sesuai sebelum mereka dapat mengawal tingkah laku pembelajaran yang dikehendaki dalam P&P. Guru pun memuji pelajar. b) Sebagai contoh. (ii) Sebagai contoh. (iv) Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat membuat diskriminasi antara maklumat penting dan kurang relevan. guru boleh mengikiskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi P&P. Pujian Kerja kemas Kerja kemas berterusan d) Guru juga dapat meningkatkan tingkah laku pembelajaran yang positif dengan mengadakan perbincangan. . a) Semakin kerap rangsangan dikaitkan dengan gerak balas semakin kukuh gerak balas terlazim. c) Guru juga boleh meningkatkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. pelajar akan terus melakukan tingkah laku ini setiap kali seorang guru masuk ke dalam bilik darjah. Pelajar boleh mempelajari dengan mengaitkan antara rangsangan dan gerak balas.(iv) Oleh itu. b) Sebagai contoh. b) Sebagai contoh. a) Ini bermakna tingkah laku pelajar boleh dilazimkan untuk gerak balas yang diingini atau tidak diingini oleh guru. (iii) Maka pelajar akan memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif pelajaran. Motivasi membangkitkan tingkah laku positif. kata-kata perangsang dan sebagainya untuk menbentuk tingkah laku yang diingini. c) Kerja yang kemas akan berterusan. walaupun tiada pujian daripada guru.

guru membiarkan pelajar itu membaca kepada kumpulan yang lebih kecil semasa dia duduk. guru perlu meningkatkan keyakinannya secara berperingkat. baru pelajar itu diberi peluang membaca di hadapan kelas.blogspot. kemudian semasa dia berdiri. http://mabjip.com/2009/07/teori-pembelajaran.html . jika perlu takut untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. d) Pertama sekali. e) Akhir sekali. f) Ini dapat menghapuskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar tersebut.c) Sebagai contoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful