Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai “a change in human dispositionor

capability, which persist over a period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”. Menurut Gagne, terdapat 5 jenis pembelajaran iaitu kemahiran Intelek, maklumat Verbal, Strategi kognitif, Kemahiran Psikomotor dan Sikap. 1) Kemahiran Intelek: merujuk kepada pengetahuan procedural atau ‘tahu bagaimana’. Pada peringkat permulaan membaca, menulis dan menggunakan nombor ialah jenis-jenis symbol asas yang dipelajari. Apabila pembelajaran berlanjutan, symbol digunakan secara kompleks untuk membeza,menggabung, mengklasifikasi, menganalisis dan mengkelompok objek,peristiwa, symbol dan lain-lain. Gagne menbezakan 8 kategori intelek di mana manusia belajar iaitu pembelajaran isyarat, pembelajaran rangsangan, rantaian, asosiasi verbal, pembelajaran diskriminasi, pembelajaran konsep, pembelajaran hukum, penyelesaian masalah. Untuk pembelajaran yang berkesan, kemahiran intelek perlulah disusun mengikut hierarki kesukaran seperti mengenalpasti rangsangan, menjana respons, mengguna istilah, diskriminasi, membentuk konsep, menaplikasi hukum, dan menyelesaikan masalah.

2) Maklumat Verbal:- merujuk kepada kobolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. Sebelum mampu berbuat demikian, seseorang itu harus mempunyai kemahiran intelek untuk menyebut pernyataan. Pelajar adalah digalakkan untuk mengkelompokkan maklumat (chunking) dan mengekod pembelajaran secara bermakna dan difahami oleh pelajar dan mampu memberi kefahaman kepada orang lain. 3) Strategi Kognitif:- kebolehan pelajar mengawal kemahiran dalaman, iaitu memberi perhatian, belajar, mengingat dan memikirkan hal yang berkaiatan. Juga dikenali sebagai proses kawalan eksekutif kerana merujuk kepada konsep pemprosesan maklumat. Semua ini dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Guru boleh membantu pelajar dalam menguatkan strategi kognitif dalam proses mengingat dan menguasai sesuatu pembelajaran seperti memberi peneguhan dan strategi pembelajaran yang kreatif.

4) Kemahiran Psikomotor: - Kebolehan menggunakan anggota fizikal dalam pembelajaran. Seseorang individu dapat dikatakan menguasai kemahiran psikomotor sekiranya mampu mengatur pergerakan secara menyeluruh dan lancar serta bertepatan. Ia dapat ditingkatkan dengan latihan yang berterusan.

5) Sikap:- merujuk kepada keadaan dalaman yang berupaya mengawal tindakan peribadi terhadap rangsangan atau objek tertentu. Penekanan ialah sikap terhadap tingkah laku, iaitu pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu. Hasil daripada pelakuan atau tingkah laku merupakan tanda rujukan tentang sikap individu. Dalam menghasilkan sikap yang dimahukan,guru boleh mengaitkan kejayaan dengan sikap tertentu, memberikan contoh/model yang terbaik untuk dicontohi dan peneguhan ke atas sesuatu keberjayaan. Pada keseluruhannya, pembelajaran melibatkan keseluruhan dan haruslah bermula dengan motivasi dalaman yang mempu mengawal secara keseluruhannya. Kakunya sesuatu benda mampu menolak keupayaan organisasi yang lain untuk seseorang individu itu untuk belajar.
http://farisazmi.blogspot.com/2009/12/jenis-jenis-pembelajaran.html

kita sentiasa perlu merujuk buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor. manusia mempunyai struktur kognitif dan apabila seseorang belajar dia akan menyusun segala maklumat dalam ingatannya. Setiap kali murid belajar mereka akan mengelolakan dan menyimpan pengalaman dalam ingatan. kepercayaan . mazhab kognitif (juga disebut mazhab Gestalt) menyarankan bahawa pembelajaran berlaku apabila kita cuba mencari maksud berkaitan dengan sesuatu perkara. konfigurasi atau keseluruhan yang tersusun”. Ini kerana peristiwa itu merupakan suatu pengalaman yang bermakna kepada kita. Oleh itu. Sehubungan dengan itu. Murid boleh memilih. proses pembelajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan. Bahkan mereka akan menghayati maksud perkara yang baru mereka pelajari. Mengikut pandangan kognitif. Setiap pelajar mempunyai kebolehan mental untuk mengelola. kita sentiasa mengingati peristiwa yang telah kita alami suatu masa dahulu. Mengikut mazhab Gestalt. Gestalt adalah perkataan German yang bermaksud “bentuk. Piaget. Ahli-ahli psikologi pendidikan yang terkemuka dan berpengaruhterhadap teori pembelajaran kognitif ialah Kohler. harapan dan perasaan juga mempengaruhi pembelajaran kita. Bruner. Di samping itu. Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola dan menyusun serta mengeluarkan semula segala pengalaman untuk membolehkannya memerhati pertalian di antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. diingati atau dilupakan. pola. membuat keputusan. Pengalaman yang bertindih juga dapat membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi. Seseorang itu tidak belajar secara positif hanya melalui kaedah cuba ralat dalam persekitaran. pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada sentiasa menentukan apa yang akan dipelajari. Murid sentiasa mengelolakan pengalaman yang sedia ada untuk membina struktur kognitif supaya memperolehipengetahuan yang baru. Kita menggunakan pemikiran dan otak untuk belajar. penyusunan dan penggunaan pengetahuan yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah. Dalam situasi bilik darjah murid belajar dengan memperolehi dan mengelolakan pengetahuan. teori pembelajaran kognitif juga dikenali sebagai teori Gestalt. Umpamanya.TEORI PEMBELAJARAN Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif / Gestalt (Kognitivisme) Teori Pembelajaran tingkah laku yang diutarakan oleh mazhab behavioris tidak dapat digunakan untuk menerangkan semua jenis pembelajaran yang berlaku dalam situasi yang berlainan. Walaubagaimanapun. Sukar bagi kita untuk mengingati nombor yang kurang memberi makna dalam hidup kita. dan Ausubel. walaupun kita kerap menggunakan telefon untuk menelefon kawan. Pembelajaran kognitif melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan dan penguasaan konsep(penanggapan) Teori kognitif juga menganggap pembelajaran sebagai sati proses yang aktif. Gagne. mempraktik dan mencuba untuk mencapai sesuatu matlamat. menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya untuk memperoleh maksud baru dalam pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu. Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler . Beberapa orang ahli psikologi pada masa awal kurun ini telah membuat kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan kita dalam pembelajaran.

Mereka telah menggunakan haiwan seperti kucing. Cimpanzi itu melompat-lompat tetapi tidak berjaya mencapai pisang itu. tikus dan cimpanzi untuk menjalankan eksperimen dalam kajian pembelajaran. Setrusnya cimpanzi itu memanjat ke atas kotak dan berjaya mendapat pisang itu. Mengikut teori kognitif celik akal membolehkan kita menghayati perkaitan unsur-unsur di dalam persekitaran untuk membentuk erti dan menyelesaikan masalah. Beberapa buah kotak yang berlainan saiz juga diletakkan di dalam sangkar itu. Bagaimana Guru Boleh Menggalakkan Pemikiran Celik Akal Di Kalangan Pelajar Guru mesti menggunakan perbendaharaan kata yang jelas. mudah difahami dan dibantu dengan gambar. Implikasi teori Kohler yang terpenting ialah guru perlu menggalakkan pemikiran celik akal di kalangan pelajar. Kemudian cimpanzi itu berhenti seketika seolah-olah berfikir dan memerhati di sekeliling sangkar. Soalan dan rangsangan yang diberi mesti sesuai dengan tahap kognitif dan perkembangan pelajar. Perkara yang hendak disampaikan mestilah mudah difahami. . Cimpanzi tidak dapat mengambil pisang yang digantung kerana bumbung sangkar itu terlalu tinggi dan sukar baginya memanjat ke atas. Cimpanzi itu menyusun kotak-kotak untuk mendapatkan pisang setelah ia dapat menghayati perkaitan di antara kotak-kotak dengan keinginan untuk memakan pisang tersebut. Mereka juga menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) yang serupa terdapat pada diri manusia. Persepsi perkaitan ini untuk menyelesaikan masalah disebut celik akal. Dalam eksperimen ini. Seekor cimpanzi yang lapar dikurung dalam sebuah sangkar yang besar. Manusia juga mempunyai kebolehan mental yang istimewa yang disebut celik akalyang membolehkan mereka memperoleh pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks. anjing. a) Pelajar mesti dapat membuat tanggapan dan pemgamatan sepanjang pelajaran. audio serta pengalaman langsung pelajar dalam pengajarannya. Implikasi Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) juga terdapat pada manusia yang membolehkan pelajar mempelajari perkara-perkara baru. Kohler (1913) dan rakan-rakannya menyelidik cara cimpanzi menyelesaikan sesuatu masalah . Kohler dan rakan-rakannya menyimpulkan bahawa kebolehan cimpanzi itu menyedari perkaitan ini kerana cimpanzi itu dapat menghayati dan mempergunakan keadaan dalam sangkar itu secara menyeluruh.Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler adalah dua orang ahli psikologi pendidikan berbangsa Jerman yang bermastautin di Amerika Syarikat pada awal abad ini. Tiba-tiba ia mengheret kotak-kotak itu ke tengah sangkar dan menyusun kotak itu bertindih-tindih seperti tangga di bawah pisang itu. Keadaan lapar telah menjadi rangsangan kepada cimpanzi untuk mendapatkan pisang yang tergantung itu. Kebolehan ini membolehkan manusia mempelajari perkara baru. Kajian Kohler menunjukkan bahawa pembelajaran yang kompleks berlaku bukan semata-mata melalui kaedah cuba ralat. b) Contoh yang digunakan mesti bersesuaian dengan perkembangan dan tahap pengalaman pelajar.

h. Sumbangan beliau yang paling besar dalam pendidikan ialah hasil karya beliau yang berjudul The Process of Education (1960). Bruner. pelajar tidak dapat mencapai celik akal. TEORI PEMBELAJARAN BRUNER Nama sebenar beliau ialah Jerome S. Beliau telah menghasilkan banyak karya tentang perkembangan kebolehan mental manusia dan bagaimana pemikiran berlaku semasa dalam proses pembelajaran. . b) Berfikiran terbuka c) Dapat membuat rumusan. Ó Pemikiran metakognitif iaitu pemikiran mengenai pemikiran.Pengajaran mesti disampaikan selangkah demi selangkah dan mengikut urutan kesinambungan yang padu. Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu. Bruner mementingkan aspek-aspek berikut dalam teori pembelajaran beliau : Ó Cara manusia berinteraksi dengan persekitaran dan pengalamannya. dan pelajar cuba membuat generalisasi yang betul. Ó Perkembangan mental manusia dan pemikiran semasa proses pembelajaran. Jika tugasan di sekolah terlalu susah. Merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat. atau latihan penyiasatan. dilahirkan di New York dan mendapat ijazah P. guru perlu mengajar mata pelajaran tertentu mengikut langkah-langkah yang kecil dan tersusun. guru perlu memudahkan bahan tersebut supaya pelajar dapat memahami bahan itu. Guru tidak boleh memberi terlalu banyak penerangan tetapi perlu memberi panduan dan bimbingan dalam proses pemikiran celik akal. Untuk menyenangkan lagi pemahaman pelajar. Ó Pemikiran secara logikal. Proses ini lebih berkesan jika guru memberi banyak contoh yang khusus. Jika sesuatu bahan pelajaran terlalu susah.D daripada Universiti Harvard. Guru perlu menggalakkan pemikiran kritikal dengan memastikan pelajar: a) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. Ó Penggunaan istilah untuk memahami susunan struktur pengetahuan . Karya beliau kurang memberi penekanan kepada bukti daripada eksperimen. Ó Pemikiran analisis dan intuitif. dan peneranga guru tidak jelas. Guru boleh menggalakkan keinginan menyoal dan perasaan ingin tahu pelajar dan proses mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan fakta. Ó Pembelajaran induktif untuk menguasai konsep/kategori.

dengan cepat. Di sekolah pula guru perlu mewujudkan situasi pengajaran yang relevan dengan pengalaman dan minat pelajar. 2. pelajar tidak berminat lagi dengan maklum balas tersebut.Persekitaran untuk belajar Pengajaran hendaklah berkaitan dengan pengalaman dan konteks kanak-kanak supaya kanakkanak berasa ingin dan sanggup belajar semasa masuk sekolah. Bruner menyatakan bahawa proses pembelajaran lebih bermakna jika pelajar memahami struktur sesuatu isi pelajaran. Buner menamainya sebagai urutan optimum. Konsep ini dipanggil ekonomi pembelajaran. Guru juga perlu menentukan jumlah maklumat yang boleh disampaikan kepada pelajar untuk diproses dan disimpan. Oleh itu.Ciri-Ciri Penting Pembelajaran Bagi Teori Bruner Ialah : 1. Bahasa 4. Guru mesti terangkan konsep alam bentuk perwakilan konkrit. Jika peneguhan diberikan terlalu lewat. Pesanan tanpa bahasa b. Sistem pengkodan yang baik diperlukan supaya ransangan yang tertentu boleh dimasukkan dalam kategori-kategori yang sewajarnya. an masa peneguhan diberikan juga sangat penting. Selain itu faktor-faktor persekitaran seperti kebudayaan. Gambaran dan lakaran d.Peneguhan Guru mesti memberi maklum balas terhadap prestasi dan kemajuan pelajar. Urutan ini mesti mengambil kira kebolehan pelajar untuk memproses maklumat dan dapat mengekalkan minat pelajar dalam pembelajaran. Respon anggota badan c. iaitu : a. Pelajar belajar mengikut urutan tertentu. Beliau mencadangkan pelajar membuat sistem mengkod. Hubungkaitan yang wujud antara idea-idea yang penting dalam sesuatu mata pelajaran boleh dihuraikan dalam bentuk gambar rajah. Pengajaran selanjutnya bergantung kepada cara membangkitkan minat di kalangan murid.Struktur pengetahuan Merupakan satu kelompok pengetahuan hendaklah dibahagikan mengikut susunan yang mana dipelajari. motivasi dan prsonaliti mmepengaruhi keinginan kanak-kanak untuk belajar. iaitu menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. Jika sistem pengkodan ini disusun secara teratur. guru mesti menggalakkan mereka melalui pembelajaran penerokaan. pelajar dapat memahami ransangan dengan lebih baik. 3.Urutan Bahan pengajaran hendaklah disusun mengikut urutan yang cekap untuk disampaikan dalam pengajaran supaya pelajar memahaminya dengan berkesan. Jika peneguahan diberikan terlalu awal. pelajar akan menjadi keliru. Bruner juga mementingkan motivasi intrinsic kerana inginkan supaya . prinsip atau rumusan. Bruner menyarankan supaya guru menyusun bahan pengajaran dalam cara yang dapat diterima oleh pelajar mengikut tahap kebolehan dan pengalaman mereka. Semua kanak-kanak memiliki mekanisme dalaman untuk ingin belajar. Guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkkan pembelajaran penemuan dan memberi arahan yang berstruktur tanpa menyelesaikan masalah untuk pelajar. iaitu pelajar dapat melihatnya secara visual dalam bentuk grafik dan gambar.

Kemahiran berbasikal Ikonik . kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas an melecurkan . ikonik dan simbolik. Dalam peringkat pembelajaran simbolik. akhirnya ke idea sbstrak (simbolik). Misalnya. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. Pada peringkat ini. melontarkan bola untuk mengetahuinya boleh melambung dan berguling. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. Pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. Peringkat enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. simbol seperti perkataan. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperolehi pengertian. bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak. kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa. Prinsip-Prinsip Penting Dalam Teori Pengajaran Bruner Penguasaan Bahasa Bruner mengatakan bahawa terdapat dua proses penguasaan iaitu : 1. Peringkat Pembelajaran Dalam Teori Bruner Mengikut teori perkembangan kognitif Bruner. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor-sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperolehi pengalaman pada permulaan. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. Contoh. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah. walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. Pada peringkat ini digunakan untuk kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringat sanggup membentukkan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya.pelajar menyelesaikan masalah sendiri dengan bimbingan yang diberikan oleh guru. Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . peringkat pembelajaran berubah dalam tiga turutan iaitu enaktif. kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu. Peringkat ikonik berlaku pada usia 2-4 tahun. Contohnya. maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. kanak-kanak tersebut sudah tahu bahan itu boleh melukakan tangan jika terkenanya. Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. Maksudnya.Subordinat / kompleksif .

pengelasan konsep tumbuh-tumbuhan gurun adalah berdasarkan ciri-ciri seperti berakar panjang. Belajar melalui kategori. c) Konsep berkaitan atau berhubungan .Ini bermakna burung yang tidak boleh terbang seperti ayam dan penguin tidak dapat dimasukkan dalam kategori di atas. 4. prinsip. konsep. pelajar memproses maklumat daripada persekitaran dan pengalamannya.Pelajar mengenali ransangan dan mengkategorikan serta mengklasifikasikan maklumat menurut struktur baru atau yang sudah wujud.Pengalaman lampau dan pengetahuan sedia ada tentang persekitaran menolong pelajra mengkategorikan ransangan baru. b) Ia mengurangkan ketegangan kognitif kanak-kanak untuk mengingati objek atau peristiwa yang khusus. daun berduri. kebolehan tumbuhan menyimpan air dan sebagainya.Konsep disjungtif memerlukan cirri yang berlainan untuk membezakan sesuatu kategori. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kategori a) Set minda . hukum atau kategori. 3.Mengapa konsep atau kategori penting ? a) Pembelajaran melalui konsep mempunyai kesan jangka panjang dan meningkatkan penghargaan kendiri pelajar. . semakin banyak konsep baru yang dikuasainya. e) Bruner mementingkan penggunaan pendekatan induktif.a) Peringkat ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak bercorak konsep atau prinsip untuk kanak-kanak yang mempunyai perkembangan dan kognitif yang rendah. b) Dalam pembelajaran kognitif. burung mesti mempunyai bulu dan mempunyai sayap sebelum ia boleh terbang. d) Sebagai contoh.Definisi konsep a) Idea-idea yang spesifik yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan khusus. b) Semakin berkembang pemikiran seseorang. .Konsep hubungan mempunyai cirri-ciri yang saling berkaitan. . b) Konsep disjungtif . atau hukum Bruner mementingkan pembelajaran secara konsep. . kualiti udara turun dan orang ramai jatuh sakit. iaitu pelajar diberikan contoh-contoh yang spesifik sebelum membuat definisi konsep. 2.Konsep konjungtif memerlukan dua atau lebih ciri yang wujud serentak.Sebagai contoh. Jenis-jenis konsep a) Konsep konjungtif . . Ia juga boleh diertikan sebagai kategori. 1. c) Konsep diperoleh dengan mengkategorikan benda yang sama jenis atau mempunyai pola yang tertentu. Ini menunjukkan jerebu mempunyai perkaitan dengan indeks kualiti udaran dan kesihatan manusia.Sebagai contoh apabila terdapat jerebu. jika dia didedahkan kepada keadaan dan situasi yang menggalakkan perkembangan kognitif.

d) Pengalaman yang pelbagai . 4. c) Dalam pembelajaran penemuan. c) Penguasaan maklumat yang spesifik . . 3. katak dan ular sebagai contoh bukan mamalia.Unsur motivasi sederhana diperlukan untuk membantu pelajar membentuk kod-kod dengan mudah.Pelajar mesti didedahkan kepada pelbagai pengalaman dalam situasi pembelajaran dan pengajaran. seorang anak nelayan dapat mengkategorikan ciri. guru memberi contoh dan pelajar menggunakan contoh untuk menyusun struktur bahan dan melihat pertalian atau perkaitan antara idea-idea dalam situasi tersebut. apabila guru mengajar tentang konsep mamalia. 2. . ikan paus sebagai binatang mamalia dan buaya. Aplikasi Prinsip Teori Pembelajaran Bruner Dalam Bilik Darjah 1. b) Guru mesti memberikan situasi penyelesaian masalah yang memotivasikan pelajar untuk menyoal.Peringkat ini dikenalpasti sebagai mencari tanda atau isyarat dalam penbentukan kod. jika guru memberi contoh-contoh tentang bentuk segitiga dan bentuk bukan segitiga. . pelajar akan memahami dengan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip penting bentuk segitiga.Pelajar perlu membaca dengan luas untuk memperoleh pengetahuan yang banyak dan khusus untuk mengkodkan kategori-kategori dengan mudah. -Sebagai contoh. d) Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu konsep. meneroka dan bereksperimen.Satu ransangan atau pengalaman yang telah dialami dapat dikodkan dengan lebih senang.ciri ikan tempatan dengan mudah dan cepat. guru perlu member contoh yang berkaitan dan contoh yang tidak berkaitan supaya pelajar dapat melihat persamaan dan perbezaan idea-idea dalam sesuatu konsep. anjing. dan reptilian. kucing. b) Sebagai contoh. minat dan penumpuan yang dimiliki oleh pelajar menentukan pembentukan kod-kod dalam konsep.Memberi contoh yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan konsep a) Dalam pengajaran. c) Pelajar diminta supaya memberi contoh-contoh lain dan untuk menjelaskan perbezaan cirriciri antara mamalia.Pembelajaran Penemuan a) Guru menyediakan situasi maalah yang dapat merangsang pelajar supaya membuat pembelajaran penemuan.b) Motivasi .Pembelajaran melalui penaakulan induktif a) Guru perlu menggunakan contoh-contoh yang spesifik supaya pelajar dapat membentuk prinsip yang umum. b) Sebagai contoh.Tahap motivasi.Menolong pelajar melihat perkaitan antara konsep .

carta.Pengajaran untuk pelajar tahap rendah a) Guru mesti mengajar pelajar tahap rendah dalam urutan enaktif kepada ikonik kepada simbolik. c) Sebagai contoh. b) Sebagai contoh. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas . menyuruh pelajar membuat pemerhatian.Menggunakan alat bantuan mengajar a) Guru perlu menggunakan banyak alat bantuan mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. b) Pelajar boleh belajar banyak konsep dengan melihat perkaitan di antara topik-topik pelajaran dengan persekitaran mereka.Mengajar mengikut kebolehan pelajar a) Guru perlu mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. pengurusan grafik dan peta minda menyenangkan pelajar untuk melihat perkaitan dan perhubungan dalam konsep-konsep. b) Sebagai contoh. 7. Ini akan menentukan pelajar dapat memahami konsep dengan lebih jelas. untuk pelajar Tahun Satu.Menggalakkan pelajar membuat pemikiran intuitif a) Pemikiran intuitif penting dalam membantu pelajar melihat pertalian antara ransangan yang berlainan. c) Guru perlu menunggu pelajar memberikan beberapa jawapan sebelum memberi definisi yang betul. guru boleh menggunakan kaedah penyelesaian masalah dan pembelajaran penemuan. Guru juga perlu menyusun isi pelajaran daripada yang mudh kepada yang susah. lakaran dan ringkasan untuk menolong pelajar memahami perkaitan idea-idea dalam sesuatu konsep. lakaran.a) Guru perlu menggunakan gambar rajah. membentuk hipotesis dan menguji penyelesaian. c) Untuk pelajar Tahun Enam.Pembelajaran melalui kajian luar a) Pengamatan dan penanggapan pelajar meningkat jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar. 10. 9. pelajar boleh melihat kaitan antara petempatan manusia dengan cirri-ciri geografi fizikal di sesuatu kawasan perumahan. b) Satu contoh situasi penyelesaian masalah ialah dalam eksperimen ' Mengapa api padam bila dilindungi dengan bekas?' c) Guru tidak memberitahu pelajar bagaimana menyelesaikan masalah tetapi memberikan bahan. b) Guru boleh menggunakan alat bantuan mengajar audiovisual dan konkrit. guru perlu banyak menggunakan bahan bantuan mengajar dalam bentuk gambar yang besar dan berwarna-warni. 6.Penglibatan pelajar a) Pelajar belajar sendiri tetapi guru membantu dan membimbing dalam situasi penyelesaian masalah. Gambar. 8. 5. guru boleh mengemukakan soalan seperti berikut : ' Mari kita cuba mendefinisikan hutan dengan meneka apa yang anda dapat melihat dalam gambar ini'.

strategi kognitif. Misalnya. mengingat dan menggunakan maklumat. tarikh. menumpukan perhatian. Gagne menggunakan teori pembelajaran behavioris dan kognitif untuk mengkategorikan kedayaan pembelajaran ke dalam lima kelompok utama. tingkah laku. TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Nama beliau ialah Robert M. sama ada dalam aktiviti sukan atau bermain muzik. Kanak-kanak yang kabur penglihatan ataupun buta menggunakan deria untuk memperolh pengertian. Ini bermakna kemahiran kecerdasan meliputi pelbagai unit maklumat berbahasa seperti fakta. telah dilahirkan pada tahun 1916 dan merupakan ahli psikologi eksperimental yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan pembelajaran serta telah terlibat dalam latihan dan masalah-masalah pendidikan yang lain. Dalam pembelajaran konsep. seseorang memerlukan kemahiran fizikal dan kecerdasan. Walau bagaimanapun. simbol dan huraian serta kebolehan menggunakan maklumat itu. kemahiran motor dan sikap. guru boleh menggunakan bahan maujud dlm proses p&p. maklumat berbahasa. peristiwa atau orang lain. barulah dapat membentuk konsep. Misalnya hukum ketumpatan sesuatu benda menunjukkan perhubungan antara konsep jisim dengan isipadu. menjalankan manipulasi dan menyelesaikan masalah. minat dan kesediaan pembelajaran pada seseorang pelajar. kemudian mengelas dan membahagikan unsur itu dalam kumpulan untuk membentuk hukum.Gagne. . Kemahiran kecerdasan pertama dalam pembelajaran diskriminasi iaitu membezakan simbol-simbol. Mengikut Gagne 1974. Selain itu guru juga boleh menggunakan simbol @ formula mudah bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dan kanak-kanak lembam. Formula yang mudah membantu pelajar memahami sesuatu pelajaran dengan lebih baik. Gagne telah banyak menulis kertas kerja dan buku tentang psikologi gunaan.Bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan samaada kabur ataupun buta. Oleh itu. Strategi kognitif pula merupakan kebolehan memproses maklumat yang membolehkan si pelajar memikir. iaitu kemahiran kecerdasan (intelektual). iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. memilih. Ini berkait secara langsung dengan perasaan. Kemahiran kecerdasan Kemahiran menggunakan simbol untuk berkomunikasi. kemahiran kecerdasan membolehkan seseorang 'mengetahui bagaimana' hendak melakukan sesuatu tindakan dan bukan hanya semata-mata 'mengetahui apa' keadaan yang wujud. Setelah menguasai kemahiran ini. Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugas menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy). Sikap seseorang pula mempengaruhi tindakannya terhadap sesuatu perkara. murid mestilah membuat diskriminasi antara unsure. perkembangan dalam kemahiran motor juga memerlukan pemikiran dan penguasaan kemahiran kognitif. Perolehan kemahiran motor membolehkan seseorang melakukan pergerakan kordinasi dalam aktiviti fizikal. terdapat susunan urutan pelbagai kemahiran kecerdasan dan tiap-tiap satunya adalah syarat mutlak untuk menguasai sesuatu kemahiran sebelumnya.

Individu mempelajari gerak balas terhadap sesuatu isyarat. Berikut adalah huraian ringkasan lapan jenis pembelajaran mengikut kesukarannya: 1. Pembelajaran jenis ini juga berlaku disebabkan tindak balas terhadap ransangan luar. Hukum Boyle. mereka mengetahui bahawa masa rehat telah tiba.Dalam suatu ladang ternakan. Maklumat berbahasa Menggunakan simbol. terdapat 20 ekor itik. 56 ekor kambing dan 2 orang pekerja.Pembelajaran ransangan – tindak balas Dalam pembelajaran gerak balas proses peneguhan penting dan perlu dititiberatkan. 45 ekor ayam. keadaan ini berlaku kerana pelajar telah dilazimkan dengan bunyi loceng dan masa rehat. Oleh itu ransangan positif akan menyeronokkan pembelajaran dan ransangan negatif boleh mendesakkan pembelajaran. Pembelajaran adalah melalui pelaziman tingkah laku. syarat 1. Berapakah bilangan kaki di ladang itu? Diskriminasi Dapat membezakan antara dua objek atau simbol. Syarat pembelajran tersebut ialah : Syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. Menyebut nama anggota-anggota ASEAN. contohnya. Selain daripada kategori kedayaan pembelajaran. berenang dan bermain badminton. label dan fakta untuk menyampaikan erti sesuatu pengetahuan.00 pagi. Menggunakan satu cara (misalnya. Gagne (1977) juga mengemukakan lapan syarat pembelajaran(jenis pembelajaran) menurut hierarki kemahiran kecerdasan. Kemahiran motor Tindakan yang melibatkan manipulasi dan kordinasi fizikal. Misalnya untuk menguasai jenis pembelajaran 5. Konsep Mengenalpasti sekumpulan idea.Pembelajaran Isyarat Pembelajaran Isyarat berlaku secara semula jadi & tidak sengaja. Memilih untuk menyertai persatuan sains dan menolak kelab muzik. peta konsep) yang berkesan untuk meningkatkan ingatan maklumat kompleks. Hukum Perhubungan di antara sekumpulan konsep. Menulis. meramalkan kadar tindak balas berdasarkan keadaan sedia ada.2. Ia adala hasil tindak balas ransangan luar. hukum segiempat tepat. objek atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama. Dapat membezakan antara bentuk bulat dengan bujur dan p dengan q. Sikap Corak mempamerkan tingkah laku atau tindakan. Strategi Kognitif Mencari pendekatan untuk memperbaiki proses pemikiran dan pembelajaran. tenaga dan atom. Akan tetapi pelajar itu telah memperolehi tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang . 22 ekor lembu.3 dan 4 mesti dikuasai dahulu. Dalam peringkat ini. 2. kemahiran prasyarat yang perlu dimiliki oleh seseorang individu ialah dapat merasai pelbagai ransangan dan bergerak balas kepada ransangan. Mamalia. apabila pelajar mendengar loceng sekolah berbunyi pada pukul 10.

rangkaian motor berlaku apabila memegang binokular di hadapan mata.dikenalpastikan. Guru perlu membimbing pelajar untuk mengenal pasti cirri-ciri tertentu dalam sesuatu konsep yang dipelajari. pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan satu rangkaian berbahasa. 3. Proses ulangan penting untuk menjamin peneguhan pertalian bahasa. Pelajar perlu mengenali ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis haiwan ini. Bahkan pelajar dapat bertindak balas terhadap ransangan luar mengikut kehendaknya. untuk mengekalkan tingkah laku ini. jenis pembelajaran semakin dapat dibezakan kerana setiap ransangan dan tindak balas dapat diasingkan dari satu sama lain.Pertalian bahasa Pembelajaran ini melibatkan bahasa yang mengaitkan lebih daripada satu ransangan untuk menghasilkan tindak balas. Untuk menyatakan sesuatu prinsip. permainan. Ini berlaku apabila pelajar dapat menghubungkaitkan apa yang dilihat dengan sebutannya. menuju binocular itu kearah objek itu dan menyesuaikannya untuk memfokus dengan jelas. 4. Pelajar . 6. Tindakan ini adalah 'terlazim'. tindak balas dalam pembelajaran berupa diskriminasikan terhadap ransangan betul atau salah.Pembelajaran konsep Pembelajaran merupakan tindak balas umum terhadap satu kumpulan ransangan yang berbeza-beza dalam bentuk fizikalnya. untuk melihat suatu objek yang jauh dengan menggunakan binokular. oleh itu Fifi akan cuba menulis dengan lebih baik lagi untuk mendapat pujian gurunya. Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan.Pembelajaran diskriminasi Dalam pembelajaran jenis ini pelajaran itu dapat membezakan berbagai ransangan yang berupa sama untuk menghasilkan sama banyak tindak balas yang khusus. guru perlu membuat ulangan supaya kemahiran yang dipelajari dahulu tidak dilupakan. Bagaimanapun proses ini memerlukan penggunaan bahasa yang telah dipelajari dahulu. Oleh itu. Pengajaran kemahiran dari satu peringkat boleh dibawa ke peringkat yang seterusnya. Dengan perkataan lain. Pembelajaran rangkaian digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti penulisan. muzik dan sebagainya. guru memberi peneguhan kerana kerja tulisan Fifi semakin kemas dan baik. dalam pengajaran rangkaian. Demgam perkataan lain dalam satu set pertalian atau rangkaian. Contohnya. Sebagai contohnya. Ini bermaksud seorang individu itu sanggup menghasilkan tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang berbeza walaupun kecil. Contoh pembelajaran diskriminasi ialah pelajar membezakan sejenis haiwan dengan haiwan yang lain seperti reptilia dengan mamalia. Contohnya. seorang guru yang mengajar bola jaring perlu mengajar beberapa rangkaian kemahiran kecil seperti : Kemahiran menghantar bola Kemahiran menerima bola Kemahiran menjaringkan bola Kemahiran dan urutan daripada peringkat prtama akan menjadi ransangan untuk turutan yang kedua.Pembelajaran melalui rangkaian Rangkaian bermaksud penggabungan beberapa ransangan yang menghasilkan tindak balas dalam suatu turutan . Pembelajaran diskriminasi adalah berkaitan dengan cirri-ciri yang jelas pada objek. Pembelajaran konsep hanya boleh berlaku selepas pembelajaran melalui rangkaian pertalian berbahasa dan diskriminasi. 5.

gigi dan perbezaannya berbanding dengan sisik dan bulu pelepah. kelenjar susu. 1. guru mementingkan peneguhan . Soalan seperti ini melibatkan dua hukum yang berlainan. Pembelajaran hukum beraras tinggi kerana ia melibatkan pembelajaran konsep. Terdapat langkah-langkah yang spesifik dalam proses penyelesaian masalah iaitu : Mengenal masalah Mencari maklumat Membuat hipotesis Memilih cara menyelesaikan masalah Menguji hipotesis (melaksanakan pelan penyelesaian ). Semua jenis kemahiran yang telah dipelajari sebelum peringkat ini digunakan dalam proses penyelesaian masalah. Penguasaan hukum adalah penting untuk peringkat pembelajaran penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah adalah cara yang paling baik untuk mengajar pelajar kemahiran berfikir. guru menunjukkan sesuatu objek dengan menggunakan kad imbasan perkataan. Menyoal pelajar tentang hukum-hukum yang telah dipelajari. Aplikasi Prinsip-Prinsip Gagne Dalam Bilik Darjah Guru mengajar mengikut lapan peringkat hierarki pembelajaran Gagne. Ia adalah peringkat pembelajaran yang paling sukar dan kompleks.Ransangan gerak balas a) Dalam pembelajaran ransangan gerak balas. Jenis pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus. Pelajar dikehendaki mengenali objek ini. 8-Pembelajaran penyelesaian masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip. pelajar membuat soalan matematik yang melibatkan operasi tambah dan operasi darab. rangkaian dan pertalian bahasa. prinsip. Pelajar perlu menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri.belajar konsep melalui contoh-contoh yang jelas.Pembelajaran Isyarat a) Di peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. guru menjalankan pembelajaran isyarat. teori dan generalisasi. b) Sebagai contoh. Gagne telah memberikan lima prinsip pengajaran hukum : Memberi maklumat yang betul Menghuraikan cirri-ciri yang penting dalam sesuatu konsep Mengajar dan memberi panduan lisan dalampembentukan rangkaian konsep yang berkaitan.Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan penggabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian. Misalnya untuk mempelajari 'mamalia' pelajar perlu mengetahui tentang beberapa cirri seperti bulu. Membuat rumusan (melihat kembali dan menyemak ). 7. Menggalakkan pelajar supaya menghuraikan hukum-hukum yang telah dipelajari. rumus generalisasi. Sebagai contoh. 2.

3. b) Guru harus mengarahkan pelajar supaya menyebut dan mengeja konsep-konsep dan menulis nota mengenai ciri-ciri konsep yang penting. guru perlu menggalakkan kemahiran menulis pelajar supaya perkembangan bahasa berlaku. c) Sebagai contoh.Prinsip pertalian bahasa a) Sambil guru mengemukakan hujah.Rangkaian motor a) Guru perlu mengajar sesuatu kemahiran secara berulang. 4. 5. c) Sebagai contoh.Pembentukan konsep a) Guru harus memastikan pelajar dapat membentuk konsep dengan mudah. b) Pelajar seharusnya dapat membezakan ciri-ciri penting dalam satu kategori dengan kategori yang lain. b) Contohnya. Pendidikan Seni dan Kemahiran Hidup. guru boleh mendapatkan gerak balas yang positif daripada pelajar dengan memberi pujian kepada mereka. pelajar boleh mendiskriminasikan cirri-ciri binatang yang tinggal di kawasan kutub dan gurun. guru perlu memberi pujian.Diskriminasi a) Diskriminasi adalah aspek yang penting dalam penguasaan konsep. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep. 6. Muzik. Memberi contoh-contoh positif dan negatif tambahan mengikut pengelaan yang dibuat oleh pelajar dan mereka menerangkan pengelasan yang telah dibuat oleh mereka. kemahiran hoki perlu diajar mengikut kemahiran-kemahiran kecil dalam urutan spesifik. d) Pelajar juga perlu tahu membezakan ciri-ciri yang penting dan kurang penting dalam sesuatu kategori.b) Sebagai contoh. Memberi contoh-contoh positif dan negative untuk menghuraikan cirri-ciri utama dalam sesuatu konsep. Menghuraikan istilah yang penting dalam definisi konsep. Jika pelajar membuat kerja masing-masing dengan senyap. e) Mengikut Tennyson dan Cocciarella (1986). . iaitu: Menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri-ciri utama dan penting. b) Dia harus mengenal pasti ciri-ciri penting dan tidak penting dalam sesuatu kelas atau kategori. pelajar dapat membentuk konsep tentang elemen-elemen cuaca seperti berikut : Cuaca suhu kelembapan hujan d) Guru boleh mengemukakan soalan-soalan yang boleh memandu pelajar untuk membentuk konsep dengan mudah dan jelas. c) Prinsip ini penting dalam mata pelajaran-mata pelajaran seperti Pendidikan Jasmani.

Kaedah ini dapat menguatkan lagi ingatan pelajar. mudah dab memfokus kepada aspek-aspek yang penting dalam hukum.Penyelesaian masalah a) Dalam proses penyelesaian masalah. Sebenarnya kanak-kanak berkeperluan khas juga mempunyai naluri seperti kanak-kanak biasa. contoh kanak-kanak yang bisu dan pekak.guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar. telah memberikan empat langkah dalam proses penyelesaian masalah. c) Pelajar harus diajar untuk melihat perkaitan antara hukum-hukum yang berkaitan.Pembentukan Hukum a) Guru boleh mengajar hukum dengan menggunakan kaedah perbandingan. Berdasarkan teori Gagne ini proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan secara berulang-ulang iaitu pembelajaran melalui rangkaian. d) Guru perlu menguji kefahaman pelajar selepas sesuatu hukum diajar. Selain itu kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan juga dapat mempelajari melalui objek sebagai isyarat sesuatu. melalui soalan dan ujian. iaitu : Memahami sesuatu masalah Membuat pelan tindakan Melaksanakan pelan tersebut M enilai hasil dan keputusan pelan Implikasi Teori Gagne Terhadap Pengajaran & Pembelajaran Guru perlu menekankan sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah kepada rumit. dan dengan mengaplikasikan hukum dalam situasi pembelajaran yang berlainan. c) Aspek yang paling penting dalam proses penyelesaian masalah ialah pelajar mencari jawapannya sendiri. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Bagi kanak-kanak berkeperluan khas mereka mempelajari sesuatu melalui pembelajaran isyarat. b) Guru harus memberikan arahan yang jelas. Kanak-kanak berkeperluan khas samaada menghadapi masal slow learner (lembam) . masalah pembelajaran. Selain itu proses pengajaran dan pembelajaran mestilah menurut hierarki kemahiran kecerdasan dan syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. e) Pelajar juga digalakkan untuk membuat huraian sendiri mengenai sesuatu hukum. . jadi ransangan gerak balas yang positif akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar.7. Sebagai contoh pengajaran seperti pembacaan teks melalui nyanyian yang berulang kali lebih diingati oleh pelajar berbanding hanya melalui kaedah biasa pembacaan teks. 8. d) olya (1957). masalah pendengaran dan lain-lain lagi mestilah diajar secara berulang-ulang berdasarkan pembelajaran melalui rangkaian. b) Guru memberi bimbingan kepada pelajar mengenai hukum dan konsep yang perlu diaplikasi.

Resepsi (Pembelajaran Penerimaan) . . Subsumption Terbitan dan Subsumption Korelatif .TEORI PEMBELAJARAN AUSUBEL Teori pembelajaran Ausubel juga dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan .Walaupun guru memberi maklumat.Ausubel menyatakan bahawa jika pelajar ingin menguasai maklumat yang banyak . . maklumat baru akan terbit daripada pengetahuan sedia .Pembelajaran secara reseps dapat menjimatkan masa . .Maklumat yang dipelajari oleh pelajar daripada pelbagai bidang akan menjadi struktur kognitif yang boleh diasimilasikan melalui proses subsumption. .Pembelajaran secara resepsi biasanya dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dan universiti kerana bilangan pelajar yang ramai.Pelajar memperoleh maklumat secara bebas melalui usaha sendiri. Dalam pembelajaran resepsinya . dan kos institusi yang mengendalikannya.Dalam proses subsumption terbitan . guru memberikan konsep-konsep dengan jelas dan tersusun supaya murid dapat menerimanya dengan lengkap dan baik.Pembelajaran penemuan adalah cara pembelajaran yang lebih menarik dan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelajar yang lebih matang. celik akal serta pemikiran intuitif kerana maklumat maklumat tidak diberikan oleh guru.Cara ini amat berkesan dalam mengembangkan struktur kognitif individu untuk menghadapi rangsangan yang pelbagai. 2.Untuk kanak-kanak yang masih muda .Menurut Ausubel . Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif David Ausubel 1. iaitu guru menyampaikan maklumat lengkap dalam susunan yang teratur supaya pelajar dapat menerimanya dengan baik.Pembelajaran bermakna boleh dilakukan melalui subsumption. tenaga . Pembelajaran Penemuan . . . .Ausubel mementingkan pembelajaran bermakna kerana proses ini menghubungkan maklumat baru dan maklumat lama yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar. cara yang baik ialah melalui pembelajaran resepsi. 3. kerana beliau menekankan proses penguasaan maklumat melalui bahasa yang bermakna. .Pelajar menggunakan rumusan dan analisis kendiri melalui prose scuba jaya . guru boleh memberikan maklumat kepada pelajar secara tersusun dan teratur dalam bentuk kuliah dan ceramah. Subsumption Terbitan . idea-idea dan respon pelajar boleh dibincang bersama guru. . 4.Ausubel telah mengemukakan model pengajaran ekspositori . cara pembelajaran resepsi adalah kurang menarik dan cepat dilupai oleh mereka. . .

Penyusun awal perbandingan mengingatkan pelajar tentang maklumat yang wujud dalam pemikiran . . . ii) Penyusun Awal Ekspositori .” 5. . Pembelajaran Subordinat dan Superordinat . seorang guru yang ingin mengajar puisi dalam pelajarannya boleh menggunakan penyusun awal yang mudah seperti berikut : “ Apa itu puisi?” dan membacakan satu puisi kepada pelajar.ada pelajar. .Sebagai contoh . Oleh itu harimau adalah seekor binatang berbahaya.Ausubel menyatakan bahawa pembelajaran optima berlaku apabila terdapat perkaitan yang baik antara skema pemikiran pelajar dengan bahan pembelajaran yang baru. .Ia merupakan maklumat penting tetapi mungkin dilupai pelajar. .Penyusun awal juga boleh digunakan dalam set induksi permulaan sesuatu pengajaran atau sepanjang pelajaran.Sebagai contoh . perenggan. . pemikirannya akan bertindak secara subsumption terbitan . dia dapat mengaitkan pengalaman ini kepada fakta yang telah disampaikan oleh gurunya.Dia juga memperoleh maklumat tambahan kerana dapat melihat bagaimana proses penyu bertelur. Apabila dia melihat penyu bertelur di pantai pada musim cuti sekolah . Menurut Ausubel . seorang kanak-kanaktelah mempelajari fakta ayam betina bertelur. “ Harimau adalah binatang liar.Tujuan penyusun awal ialah ialah mengaitkan idea baru dengan idea lama dan menggerakkan struktur kognitif pelajar supaya proses mengasimilasi maklumat baru menjadi lebih berkesan.Ausubel juga mengatakan pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui pembelajaran .Dalam proses subsumption korelatif . . 6. terdapat dua jenis penyusun awal. .Contohnya .Dia dapat mengaitkan kedua-dua peristiwa dalam struktur kognitifnya. Penyusun Awal . guru memberitahu pelajar bahawa semua binatang liar adalah bahaya.Ia boleh disampaikan dalam bentuk kenyataan. . soalan atau demonstrasi. 7. .Ini bermakna konsep asas yang telah dipelajari dikembangkan lagi dalam pemikiran pelajar.Fungsi penyusun awal perbandinga ialah menolong mereka memanggil dan mengingatinya semula. Apabila pelajar mempunyai pengalaman dengan binatang liar seperti melihat harimau di Zoo Negara .Guru boleh memberikan maklumat ini dalam bentuk penyataan atau dalam bentuk definisi konsep yang umum. iaitu . Subsumption Korelatif . maklumat diterima melalui proses pengembangan makna dalam struktur kognitif.Penyusun awal ekspositori memberikan pelajar pengetahuan baru yang mereka perlukan untuk pembelajaran topik baru. i) Penyusun Awal Perbandingan .

Mengikut Konstruktivisme. . guru perlu mengajar tentang teknik hafazan.1997 . M. guru akan mengajar satu konsep terlebih dahulu dan ini akan diikuti dengan contoh-contoh yang khusus yang dapat mengukuhkan konsep tersebut.Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar.Ia merupakan cara pembelajaran yang boleh menghubungkan idea dan pengalaman lama pelajar dengan maklumat baru yang hendak disampaikan oleh guru. . Konsep : Barang yang berat akan tenggelam Contoh barang-barang berat .1999 pula mengatakan murid membina pengetahuan mereka dgn menguji idea & pendekatan berdasarkan pengetahuan & pengalaman sedia ada. Menurut MCBrien & Brandt. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan & bukannyahanya menerima pengetahuan orang lain.Pembelajaran bermakna lebih berkesan berbanding dengan teknik hafazan.Contohnya . .Contoh : Daun Terapung Bulu ayam Terapung Prinsip Barang yang ringan akan tenggelam 8. Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan Kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu secara Konstruktivisme.Dalam pembelajaran superordinat atau induktif .mengaplikasikannya kpd situasi baru & mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual . Individu ini menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya.Teknik hafazan secara latih tubi perlu dalam proses menghafal dan mengingati rumusan dan sifiran. Teknik Hafazan .Walau bagaimanapun . . Bagi Brinner.Batu besar . Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya.Kereta buruk . . . guru akan memulakan idea baru dengan contoh yang banyak dan khusus supaya pelajar dapat gambaran umum terlebih dahulu. pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir.subordinat dan superordinat. . Kemudian guru menjelaskan prinsip yang terlibat.Pembelajaran subordinat dan superordinat berfungsi untuk menjadikan proses mengasimilasi bahan baru lebih mudah dan berkesan.Dalam pembelajaran subordinat atau deduktif .

Murid belajar cara belajar semasa belajar. Pelopor Teori Konstruktivisme i) Lev Vygotsky Vygotsky banyak menekankan tentang konstruktivisme sosial di mana ilmu pengetahuan dibina berdasarkan kepada interaksi sosial . dan aktiviti yang membentuk pembinaan dan pembelajaran individu. 1997 ). Dalam konteks pembelajaran. pelajar dan guru hendaklah bekerjasama untuk meningkatkan pelajaran dan membolehkan kanak-kanak melakukan kerja tersebut sendiri. 6. 3. Contohnya . iaitu Zon Perkembangan Proximal (ZPD) dan bantuan ( scaffolding). Zon Perkembangan Proximal (ZPD) 1. Terdapat dua konsep penting dalam teori ini ( Slavin. Vygotsky mencadangkan konsep pembinaan zon proksimal . pembelajaran berkaitan dengan manusia lain . Sediakan aktiviti yang melibatkan minda selain tindakan fizikal dan pengalaman langsung. murid akan menyesuaikan pengetahuan yg diterima dgn pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. . di mana kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah sesuatu masalah dengan bantuan orang dewasa . 2. ZPD merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bantuan orang dewasa. guru. Dalam proses ini. Pembelajaran melibatkan bahasa dan Vygotsky menyatakan bahawa bahasa dan pembelajaran saling berhubung kait. rakan atau guru (scaffolding). rakan sebaya . alat budaya . Dalam erti kata lain actual developmental level merujuk kepada semua aktiviti yang boleh dipersembahkan oleh seseorang kanak-kanak sendiri tanpa bantuan orang lain. Prinsip Teori Konstruktivisme Pembelajaran merupakan satu proses yang aktif di mana murid mengguna input sensori (deria) untuk membinanya. Sebaliknya. Pembelajaran adalah aktiviti sosial .yang sedia wujud. zone of proximal development ialah sesorang kanak-kanak atau pelajar melakukan sesuatu kerja dengan bantuan orang lain. 4. Berdasarkan kepada pandangan-pandangan diatas maka pengertian pembelajaran secara konstruktivisme bolehlah dirumuskan sebagai berikut: Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan @ konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan & pengalamansedia ada. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. dan lain-lain hubungan.

Kanak-kanak prasekolah berkembang daripada peringkat memperoleh ilmu pengetahuan tentang dunia melalui persepsi mereka terhadap pengalaman sendiri di dunia. Ia sebenarnya adalah pembinaan asas blok pemikiran yang membolehkan kita berfikir. Kanak-kanak yang lebih dewasa mula mengaplikasikan peraturan logik untuk memahami bagaimana dunia berfungsi. Pembelajaran pengamatan menghasilkan pembentukan konsep . ii) Jean Piaget Ahli psikologi kognitif yang paling terkemuka. Contoh skema adalah skema minum. 4. skema kategori. dan Dewasa berkembang ke peringkat di mana mereka boleh mengaplikasikan logik kepada situasi andaian (hypothetical) dan sebenar. sentuhan. Sistem mental atau kategori persepsi dan pengalaman ini dinamakan skema. Piaget berpendapat bahawa di sepanjang hayat. Penyelidikan Piaget tertumpu kepada bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Beliau mencadangkan empat prinsip konsep berikut: Organisasi Ia adalah satu proses berterusan menyusun maklumat dan pengalaman ke dalam sistem mental atau kategori. . Adaptasi Dalam proses mengorganisasi struktur mental kita. Mengikut pandangan kognitif proses pengajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan . kita akan membuat penyesuaian terhadap persekitaran. rasa dan bau. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membuat membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang belagak seperti “saintis kecil”. Sebagai tambahan. iaitu idea spesifik mengenai sesuatu. yang biasanya dipanggil sebagai “soalan epistemology”. skema penyelesaian masalh matematik dan lain-lain. Dua proses asas adalah asimilasi dan akomodasi. Pembelajaran melalui cara pengamatan menitikberatkan penggunaan bahan maujud. Sesuatu dikatakan telah dipelajari apabila ia disimpan agar kekal sebagai pengetahuan . Pengamatan ialah mengenali peristiwa atau mengaitkan maksud pada sesuatu perkara. Mereka membina teori sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. Pembelajaran melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan (persepsi) dan konsep (tanggapan). pendengaran.Implikasi Teori Kognitif Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran 1. Remaja. Perolehan pelbagai konsep digunakan untuk untuk memahami sesuatu pengalaman atau menyelesaikan masalah. Bayi memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sensori penglihatan. 2. Jean Piaget. 3. dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. manusia melalui satu urutan empat peringkat pemikiran secara kualitatif. penyusunan dan penggunaan pengetahuan.

yang berumur 11 bulan. asimilasi melibatkan percubaan memahami sesuatu yang baru dengan cara menyesuaikannya ke dalam sesuatu yang telah kita ketahui (Woolfolk.Dalam kajiannya. Metakognisi terbahagi kepada 3 variable (pemboleh ubah) Faktor Mempengaruhi Metakognisi Individu itu sendiri Tugas yang diberikan Strategi yang diguna pakai dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan Persekitaran yang mengelilingi individu yang sedang berfikir Teori pelaziman klasik Watson Selain Ivan Pavlov. keupayaan pilih strategi lebih berkesan. (formula-matematik). 1998). Apabila maklumat baru tidak sesuai dengan skema yang ada.beliau juga telah menjalankan kajian ke atas seekor tikus putih dan seorang kanak –kanak lelaki bernama Albert. Seperti contoh di atas.Asimilasi Ia adalah proses memasukkan peristiwa baru ke dalam skema yang sedia ada. Metakognisi Keupayaan individu menggunakan kognitif (akal / pengetahuan) untuk mengurus maklumat. Tetapi data tersebut hendaklah sesuai dengan skema sedia ada. kanak-kanak tersebut akan tambahkan skema baru untuk mengenali hamster kepada sistem lain untuk mengenal pasti binatang. John Flavell (1976) – Metakognisi ialah pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. maka kita perlu sesuaikan pemikiran kita. Ia melibatkan perubahan skema yang sedia ada atau membentuk skema baru dalam memberi respon baru kepada maklumat baru. . Ini hanya seperti menambahkan data baru ke dalam fail data yang sedia ada. tahu guna kemahiran selesaikan masalah. tahu kekuatan dan kelemahan diri. seorang kanak-kanak akan memikirkan seekot hamster sebagai seekor tikus belanda yang kecil. Dengan ini. John B Watson merupakan seorang lagi ahli psikologi yang menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. pada peringkat permulaan. Ini dikatakan akomodasi. a) Pengetahuan personal . . Contoh. beliau telah menunjukkan kepada kanak –kanak tersebut seekor tikus putih. Akomodasi Ia berlaku semasa kita mengubah skema yang ada dalam memberi respon kepada situasi baru. Kanak-kanak tersebut akan cuba memadankan pengalaman barunya dengan skema yang sedia ada tentang cara mengenal pasti binatang. b) Pengetahuan tugas . . c) Pengetahuan strategi .

token dan bintang bagi meneguhkan tingkah laku yang dikehendaki. . b) Guru juga perlu mengajar sesuatu kemahiran seperti bermain bola sepak secara berperingkat-peringkat (seperti burung merpati bermain ping-pong) supaya pelajar menguasai permainan tersebut dengan lebih berkesan. Eadaan ini diulang beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut kanak –kanak tersebut pada tikus putih. Mengajar pelajar membezakan persamaan dan perbezaan di antara dua situasi yang berlainan. tetapi pabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan serentak dengan kemunculan tikus tersebut.Pada mulanya kanak –kanak tersebut tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus tersebut. b) Pemberian peneguhan mesti diberikan secara tekal bagi menjamin berulangnya tingkah laku yang positif. Objektif tingkah laku yang realistik dan penguasaan kemahiran secara berperingkat. .Ia mesti sejajar dengan kebolehan pelajar. Watson menyarankan bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas tertentu yang akan dihasilkan. APLIKASI PRINSIP-PRINSIP SKINNER DALAM BILIK DARJAH Pemberian peneguhan yang positif seperti pujian.Berdasarkan penyelidikan ini. .Kesimpulannya. guru haruslah sentiasa memilih rangsangan yang menyeronokkan. (iii) Contohnya. a) Guru memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan realistik dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah arasnya. Guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahu nya bahawa dia akan menduduki peperiksaan yang hampir sama dengan ujian bulanan. kata-kata perangsang. sesetengah pelajar takut untuk menghadapi peperiksaan UPSR. a) Generalisasi (i) Guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah. hadiah. . Pemindahan pembelajaran berlaku dari situasi A kepada situasi B.Dengan menggabungkan beberapa rangsangan. (ii) Generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan. gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi. dalam proses pengajaran. kanak –kanak tersebut menjadi takut dan menangis. a) Sebagai contoh. wang. supaya mereka dapat membuat generalisasi dan diskriminasi dengan betul. guru memberikan Rahimah lima bintang kerana berjaya menghasilkan lukisan tercantik dalam bilik darjah.

guru boleh mengikiskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi P&P. b) Sebagai contoh. c) Tanpa arahan guru. projek dan aktiviti kumpulan di kalangan pelajar. pelajar akan terus melakukan tingkah laku ini setiap kali seorang guru masuk ke dalam bilik darjah. c) Kerja yang kemas akan berterusan. (iv) Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat membuat diskriminasi antara maklumat penting dan kurang relevan. (ii) Sebagai contoh. b) Sebagai contoh. Motivasi membangkitkan tingkah laku positif. guru boleh memberitahu pelajar objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu pelajaran. a) Semakin kerap rangsangan dikaitkan dengan gerak balas semakin kukuh gerak balas terlazim. Rangsangan dan gerak balas diperkukuhkan melalui latihan. (iii) Maka pelajar akan memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif pelajaran. pelajar tidak akan berasa begitu takut kerana dia sudah biasa membuat ujian bulanan. kata-kata perangsang dan sebagainya untuk menbentuk tingkah laku yang diingini. Guru pun memuji pelajar. Pujian Kerja kemas Kerja kemas berterusan d) Guru juga dapat meningkatkan tingkah laku pembelajaran yang positif dengan mengadakan perbincangan. hadiah. b) Sebagai contoh. b) Sebagai contoh. seorang pelajar diberi peneguhan positif dalam bentuk pujian untuk kerjanya yang kemas. Pelajar boleh mempelajari dengan mengaitkan antara rangsangan dan gerak balas. b) Diskriminasi rangsangan (i) Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat membezakan rangsanganrangsangan yang lebih penting dalam proses P&P. c) Guru juga boleh meningkatkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. a) Ini bermakna tingkah laku pelajar boleh dilazimkan untuk gerak balas yang diingini atau tidak diingini oleh guru. walaupun tiada pujian daripada guru. .(iv) Oleh itu. guru perlu memberi motivasi seperti dalam bentuk pujian. a) Guru perlu memotivasikan pelajar dengan ganjaran yang sesuai sebelum mereka dapat mengawal tingkah laku pembelajaran yang dikehendaki dalam P&P. Penghapusan a) Jika sesuatu tingka laku tidak diberi peneguhan ia boleh dikikiskan secara perlahan-lahan. apabila guru masuk ke kelas (rangsangan) pelajar berdiri dan mengucapkan ” Selamat Pagi ” (gerak balas).

guru membiarkan pelajar itu membaca kepada kumpulan yang lebih kecil semasa dia duduk. d) Pertama sekali. e) Akhir sekali. kemudian semasa dia berdiri. f) Ini dapat menghapuskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar tersebut. jika perlu takut untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. http://mabjip. guru perlu meningkatkan keyakinannya secara berperingkat.blogspot.com/2009/07/teori-pembelajaran. baru pelajar itu diberi peluang membaca di hadapan kelas.c) Sebagai contoh.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful