Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai “a change in human dispositionor

capability, which persist over a period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”. Menurut Gagne, terdapat 5 jenis pembelajaran iaitu kemahiran Intelek, maklumat Verbal, Strategi kognitif, Kemahiran Psikomotor dan Sikap. 1) Kemahiran Intelek: merujuk kepada pengetahuan procedural atau ‘tahu bagaimana’. Pada peringkat permulaan membaca, menulis dan menggunakan nombor ialah jenis-jenis symbol asas yang dipelajari. Apabila pembelajaran berlanjutan, symbol digunakan secara kompleks untuk membeza,menggabung, mengklasifikasi, menganalisis dan mengkelompok objek,peristiwa, symbol dan lain-lain. Gagne menbezakan 8 kategori intelek di mana manusia belajar iaitu pembelajaran isyarat, pembelajaran rangsangan, rantaian, asosiasi verbal, pembelajaran diskriminasi, pembelajaran konsep, pembelajaran hukum, penyelesaian masalah. Untuk pembelajaran yang berkesan, kemahiran intelek perlulah disusun mengikut hierarki kesukaran seperti mengenalpasti rangsangan, menjana respons, mengguna istilah, diskriminasi, membentuk konsep, menaplikasi hukum, dan menyelesaikan masalah.

2) Maklumat Verbal:- merujuk kepada kobolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. Sebelum mampu berbuat demikian, seseorang itu harus mempunyai kemahiran intelek untuk menyebut pernyataan. Pelajar adalah digalakkan untuk mengkelompokkan maklumat (chunking) dan mengekod pembelajaran secara bermakna dan difahami oleh pelajar dan mampu memberi kefahaman kepada orang lain. 3) Strategi Kognitif:- kebolehan pelajar mengawal kemahiran dalaman, iaitu memberi perhatian, belajar, mengingat dan memikirkan hal yang berkaiatan. Juga dikenali sebagai proses kawalan eksekutif kerana merujuk kepada konsep pemprosesan maklumat. Semua ini dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Guru boleh membantu pelajar dalam menguatkan strategi kognitif dalam proses mengingat dan menguasai sesuatu pembelajaran seperti memberi peneguhan dan strategi pembelajaran yang kreatif.

4) Kemahiran Psikomotor: - Kebolehan menggunakan anggota fizikal dalam pembelajaran. Seseorang individu dapat dikatakan menguasai kemahiran psikomotor sekiranya mampu mengatur pergerakan secara menyeluruh dan lancar serta bertepatan. Ia dapat ditingkatkan dengan latihan yang berterusan.

5) Sikap:- merujuk kepada keadaan dalaman yang berupaya mengawal tindakan peribadi terhadap rangsangan atau objek tertentu. Penekanan ialah sikap terhadap tingkah laku, iaitu pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu. Hasil daripada pelakuan atau tingkah laku merupakan tanda rujukan tentang sikap individu. Dalam menghasilkan sikap yang dimahukan,guru boleh mengaitkan kejayaan dengan sikap tertentu, memberikan contoh/model yang terbaik untuk dicontohi dan peneguhan ke atas sesuatu keberjayaan. Pada keseluruhannya, pembelajaran melibatkan keseluruhan dan haruslah bermula dengan motivasi dalaman yang mempu mengawal secara keseluruhannya. Kakunya sesuatu benda mampu menolak keupayaan organisasi yang lain untuk seseorang individu itu untuk belajar.
http://farisazmi.blogspot.com/2009/12/jenis-jenis-pembelajaran.html

proses pembelajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan. kepercayaan . mempraktik dan mencuba untuk mencapai sesuatu matlamat. Murid sentiasa mengelolakan pengalaman yang sedia ada untuk membina struktur kognitif supaya memperolehipengetahuan yang baru. dan Ausubel. Sukar bagi kita untuk mengingati nombor yang kurang memberi makna dalam hidup kita. Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler . walaupun kita kerap menggunakan telefon untuk menelefon kawan. mazhab kognitif (juga disebut mazhab Gestalt) menyarankan bahawa pembelajaran berlaku apabila kita cuba mencari maksud berkaitan dengan sesuatu perkara. diingati atau dilupakan. Sehubungan dengan itu. Walaubagaimanapun. Setiap pelajar mempunyai kebolehan mental untuk mengelola. pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada sentiasa menentukan apa yang akan dipelajari. Bahkan mereka akan menghayati maksud perkara yang baru mereka pelajari. konfigurasi atau keseluruhan yang tersusun”. Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola dan menyusun serta mengeluarkan semula segala pengalaman untuk membolehkannya memerhati pertalian di antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. Piaget. Ini kerana peristiwa itu merupakan suatu pengalaman yang bermakna kepada kita. Kita menggunakan pemikiran dan otak untuk belajar.TEORI PEMBELAJARAN Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif / Gestalt (Kognitivisme) Teori Pembelajaran tingkah laku yang diutarakan oleh mazhab behavioris tidak dapat digunakan untuk menerangkan semua jenis pembelajaran yang berlaku dalam situasi yang berlainan. Seseorang itu tidak belajar secara positif hanya melalui kaedah cuba ralat dalam persekitaran. Umpamanya. penyusunan dan penggunaan pengetahuan yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah. Pembelajaran kognitif melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan dan penguasaan konsep(penanggapan) Teori kognitif juga menganggap pembelajaran sebagai sati proses yang aktif. Gagne. Mengikut pandangan kognitif. Mengikut mazhab Gestalt. kita sentiasa mengingati peristiwa yang telah kita alami suatu masa dahulu. menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya untuk memperoleh maksud baru dalam pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan masalah. harapan dan perasaan juga mempengaruhi pembelajaran kita. Bruner. manusia mempunyai struktur kognitif dan apabila seseorang belajar dia akan menyusun segala maklumat dalam ingatannya. membuat keputusan. Setiap kali murid belajar mereka akan mengelolakan dan menyimpan pengalaman dalam ingatan. Pengalaman yang bertindih juga dapat membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi. kita sentiasa perlu merujuk buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor. Ahli-ahli psikologi pendidikan yang terkemuka dan berpengaruhterhadap teori pembelajaran kognitif ialah Kohler. Dalam situasi bilik darjah murid belajar dengan memperolehi dan mengelolakan pengetahuan. Gestalt adalah perkataan German yang bermaksud “bentuk. Oleh itu. teori pembelajaran kognitif juga dikenali sebagai teori Gestalt. Beberapa orang ahli psikologi pada masa awal kurun ini telah membuat kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan kita dalam pembelajaran. pola. Murid boleh memilih. Di samping itu. Oleh itu.

Kajian Kohler menunjukkan bahawa pembelajaran yang kompleks berlaku bukan semata-mata melalui kaedah cuba ralat. Cimpanzi itu melompat-lompat tetapi tidak berjaya mencapai pisang itu. Mereka juga menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) yang serupa terdapat pada diri manusia. Cimpanzi itu menyusun kotak-kotak untuk mendapatkan pisang setelah ia dapat menghayati perkaitan di antara kotak-kotak dengan keinginan untuk memakan pisang tersebut. Soalan dan rangsangan yang diberi mesti sesuai dengan tahap kognitif dan perkembangan pelajar. Cimpanzi tidak dapat mengambil pisang yang digantung kerana bumbung sangkar itu terlalu tinggi dan sukar baginya memanjat ke atas. Dalam eksperimen ini. tikus dan cimpanzi untuk menjalankan eksperimen dalam kajian pembelajaran. Mengikut teori kognitif celik akal membolehkan kita menghayati perkaitan unsur-unsur di dalam persekitaran untuk membentuk erti dan menyelesaikan masalah.Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler adalah dua orang ahli psikologi pendidikan berbangsa Jerman yang bermastautin di Amerika Syarikat pada awal abad ini. Kemudian cimpanzi itu berhenti seketika seolah-olah berfikir dan memerhati di sekeliling sangkar. Kohler (1913) dan rakan-rakannya menyelidik cara cimpanzi menyelesaikan sesuatu masalah . b) Contoh yang digunakan mesti bersesuaian dengan perkembangan dan tahap pengalaman pelajar. Perkara yang hendak disampaikan mestilah mudah difahami. Mereka telah menggunakan haiwan seperti kucing. anjing. audio serta pengalaman langsung pelajar dalam pengajarannya. Seekor cimpanzi yang lapar dikurung dalam sebuah sangkar yang besar. Beberapa buah kotak yang berlainan saiz juga diletakkan di dalam sangkar itu. Implikasi teori Kohler yang terpenting ialah guru perlu menggalakkan pemikiran celik akal di kalangan pelajar. Implikasi Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) juga terdapat pada manusia yang membolehkan pelajar mempelajari perkara-perkara baru. Tiba-tiba ia mengheret kotak-kotak itu ke tengah sangkar dan menyusun kotak itu bertindih-tindih seperti tangga di bawah pisang itu. a) Pelajar mesti dapat membuat tanggapan dan pemgamatan sepanjang pelajaran. Kebolehan ini membolehkan manusia mempelajari perkara baru. . mudah difahami dan dibantu dengan gambar. Kohler dan rakan-rakannya menyimpulkan bahawa kebolehan cimpanzi itu menyedari perkaitan ini kerana cimpanzi itu dapat menghayati dan mempergunakan keadaan dalam sangkar itu secara menyeluruh. Setrusnya cimpanzi itu memanjat ke atas kotak dan berjaya mendapat pisang itu. Keadaan lapar telah menjadi rangsangan kepada cimpanzi untuk mendapatkan pisang yang tergantung itu. Persepsi perkaitan ini untuk menyelesaikan masalah disebut celik akal. Manusia juga mempunyai kebolehan mental yang istimewa yang disebut celik akalyang membolehkan mereka memperoleh pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Bagaimana Guru Boleh Menggalakkan Pemikiran Celik Akal Di Kalangan Pelajar Guru mesti menggunakan perbendaharaan kata yang jelas.

Ó Perkembangan mental manusia dan pemikiran semasa proses pembelajaran. Guru tidak boleh memberi terlalu banyak penerangan tetapi perlu memberi panduan dan bimbingan dalam proses pemikiran celik akal. Guru perlu menggalakkan pemikiran kritikal dengan memastikan pelajar: a) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. Ó Pemikiran analisis dan intuitif. Ó Pemikiran secara logikal. . Karya beliau kurang memberi penekanan kepada bukti daripada eksperimen. Untuk menyenangkan lagi pemahaman pelajar.h. Merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat. Ó Penggunaan istilah untuk memahami susunan struktur pengetahuan .D daripada Universiti Harvard. Bruner. Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu. Jika tugasan di sekolah terlalu susah. Proses ini lebih berkesan jika guru memberi banyak contoh yang khusus. guru perlu mengajar mata pelajaran tertentu mengikut langkah-langkah yang kecil dan tersusun. dilahirkan di New York dan mendapat ijazah P. dan peneranga guru tidak jelas. Bruner mementingkan aspek-aspek berikut dalam teori pembelajaran beliau : Ó Cara manusia berinteraksi dengan persekitaran dan pengalamannya. Sumbangan beliau yang paling besar dalam pendidikan ialah hasil karya beliau yang berjudul The Process of Education (1960). Ó Pembelajaran induktif untuk menguasai konsep/kategori. guru perlu memudahkan bahan tersebut supaya pelajar dapat memahami bahan itu. Beliau telah menghasilkan banyak karya tentang perkembangan kebolehan mental manusia dan bagaimana pemikiran berlaku semasa dalam proses pembelajaran. pelajar tidak dapat mencapai celik akal.Pengajaran mesti disampaikan selangkah demi selangkah dan mengikut urutan kesinambungan yang padu. Guru boleh menggalakkan keinginan menyoal dan perasaan ingin tahu pelajar dan proses mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan fakta. b) Berfikiran terbuka c) Dapat membuat rumusan. TEORI PEMBELAJARAN BRUNER Nama sebenar beliau ialah Jerome S. Jika sesuatu bahan pelajaran terlalu susah. Ó Pemikiran metakognitif iaitu pemikiran mengenai pemikiran. dan pelajar cuba membuat generalisasi yang betul. atau latihan penyiasatan.

Jika sistem pengkodan ini disusun secara teratur. Guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkkan pembelajaran penemuan dan memberi arahan yang berstruktur tanpa menyelesaikan masalah untuk pelajar. pelajar tidak berminat lagi dengan maklum balas tersebut. prinsip atau rumusan. Pengajaran selanjutnya bergantung kepada cara membangkitkan minat di kalangan murid. Konsep ini dipanggil ekonomi pembelajaran.Struktur pengetahuan Merupakan satu kelompok pengetahuan hendaklah dibahagikan mengikut susunan yang mana dipelajari. Bahasa 4. pelajar dapat memahami ransangan dengan lebih baik. Respon anggota badan c. Oleh itu.Persekitaran untuk belajar Pengajaran hendaklah berkaitan dengan pengalaman dan konteks kanak-kanak supaya kanakkanak berasa ingin dan sanggup belajar semasa masuk sekolah.Urutan Bahan pengajaran hendaklah disusun mengikut urutan yang cekap untuk disampaikan dalam pengajaran supaya pelajar memahaminya dengan berkesan. Buner menamainya sebagai urutan optimum. Jika peneguahan diberikan terlalu awal. Guru mesti terangkan konsep alam bentuk perwakilan konkrit. Beliau mencadangkan pelajar membuat sistem mengkod. an masa peneguhan diberikan juga sangat penting. Bruner menyatakan bahawa proses pembelajaran lebih bermakna jika pelajar memahami struktur sesuatu isi pelajaran. Guru juga perlu menentukan jumlah maklumat yang boleh disampaikan kepada pelajar untuk diproses dan disimpan. guru mesti menggalakkan mereka melalui pembelajaran penerokaan. dengan cepat. Gambaran dan lakaran d. pelajar akan menjadi keliru.Peneguhan Guru mesti memberi maklum balas terhadap prestasi dan kemajuan pelajar. Jika peneguhan diberikan terlalu lewat. Pesanan tanpa bahasa b. iaitu pelajar dapat melihatnya secara visual dalam bentuk grafik dan gambar. iaitu : a. 3. motivasi dan prsonaliti mmepengaruhi keinginan kanak-kanak untuk belajar. 2. Urutan ini mesti mengambil kira kebolehan pelajar untuk memproses maklumat dan dapat mengekalkan minat pelajar dalam pembelajaran. Semua kanak-kanak memiliki mekanisme dalaman untuk ingin belajar. Bruner juga mementingkan motivasi intrinsic kerana inginkan supaya . Bruner menyarankan supaya guru menyusun bahan pengajaran dalam cara yang dapat diterima oleh pelajar mengikut tahap kebolehan dan pengalaman mereka. Selain itu faktor-faktor persekitaran seperti kebudayaan. Hubungkaitan yang wujud antara idea-idea yang penting dalam sesuatu mata pelajaran boleh dihuraikan dalam bentuk gambar rajah. Di sekolah pula guru perlu mewujudkan situasi pengajaran yang relevan dengan pengalaman dan minat pelajar. iaitu menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. Pelajar belajar mengikut urutan tertentu. Sistem pengkodan yang baik diperlukan supaya ransangan yang tertentu boleh dimasukkan dalam kategori-kategori yang sewajarnya.Ciri-Ciri Penting Pembelajaran Bagi Teori Bruner Ialah : 1.

kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa.pelajar menyelesaikan masalah sendiri dengan bimbingan yang diberikan oleh guru.Kemahiran berbasikal Ikonik .Subordinat / kompleksif . Pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor-sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperolehi pengertian. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. ikonik dan simbolik. Peringkat Pembelajaran Dalam Teori Bruner Mengikut teori perkembangan kognitif Bruner. dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu. Pada peringkat ini digunakan untuk kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringat sanggup membentukkan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental. peringkat pembelajaran berubah dalam tiga turutan iaitu enaktif. Peringkat enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. Contohnya. Peringkat ikonik berlaku pada usia 2-4 tahun. Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. kanak-kanak tersebut sudah tahu bahan itu boleh melukakan tangan jika terkenanya. kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas an melecurkan . kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . Contoh. melontarkan bola untuk mengetahuinya boleh melambung dan berguling. simbol seperti perkataan. Misalnya. maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak. Maksudnya.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya. Prinsip-Prinsip Penting Dalam Teori Pengajaran Bruner Penguasaan Bahasa Bruner mengatakan bahawa terdapat dua proses penguasaan iaitu : 1. walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental.Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . Pada peringkat ini. akhirnya ke idea sbstrak (simbolik). Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. Dalam peringkat pembelajaran simbolik. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperolehi pengalaman pada permulaan. Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.

. 3. d) Sebagai contoh. jika dia didedahkan kepada keadaan dan situasi yang menggalakkan perkembangan kognitif. b) Konsep disjungtif . kualiti udara turun dan orang ramai jatuh sakit.Sebagai contoh apabila terdapat jerebu.Konsep disjungtif memerlukan cirri yang berlainan untuk membezakan sesuatu kategori. pengelasan konsep tumbuh-tumbuhan gurun adalah berdasarkan ciri-ciri seperti berakar panjang. b) Semakin berkembang pemikiran seseorang.Pelajar mengenali ransangan dan mengkategorikan serta mengklasifikasikan maklumat menurut struktur baru atau yang sudah wujud.a) Peringkat ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak bercorak konsep atau prinsip untuk kanak-kanak yang mempunyai perkembangan dan kognitif yang rendah. b) Dalam pembelajaran kognitif.Definisi konsep a) Idea-idea yang spesifik yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan khusus. pelajar memproses maklumat daripada persekitaran dan pengalamannya. b) Ia mengurangkan ketegangan kognitif kanak-kanak untuk mengingati objek atau peristiwa yang khusus. 1. c) Konsep berkaitan atau berhubungan .Konsep konjungtif memerlukan dua atau lebih ciri yang wujud serentak. . semakin banyak konsep baru yang dikuasainya. hukum atau kategori. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kategori a) Set minda . . Ia juga boleh diertikan sebagai kategori. iaitu pelajar diberikan contoh-contoh yang spesifik sebelum membuat definisi konsep. 2.Konsep hubungan mempunyai cirri-ciri yang saling berkaitan.Ini bermakna burung yang tidak boleh terbang seperti ayam dan penguin tidak dapat dimasukkan dalam kategori di atas. .Mengapa konsep atau kategori penting ? a) Pembelajaran melalui konsep mempunyai kesan jangka panjang dan meningkatkan penghargaan kendiri pelajar. atau hukum Bruner mementingkan pembelajaran secara konsep. Ini menunjukkan jerebu mempunyai perkaitan dengan indeks kualiti udaran dan kesihatan manusia. Belajar melalui kategori. Jenis-jenis konsep a) Konsep konjungtif . . e) Bruner mementingkan penggunaan pendekatan induktif. prinsip. 4.Sebagai contoh. kebolehan tumbuhan menyimpan air dan sebagainya. burung mesti mempunyai bulu dan mempunyai sayap sebelum ia boleh terbang.Pengalaman lampau dan pengetahuan sedia ada tentang persekitaran menolong pelajra mengkategorikan ransangan baru. daun berduri. konsep. c) Konsep diperoleh dengan mengkategorikan benda yang sama jenis atau mempunyai pola yang tertentu.

jika guru memberi contoh-contoh tentang bentuk segitiga dan bentuk bukan segitiga. apabila guru mengajar tentang konsep mamalia.b) Motivasi .Pembelajaran melalui penaakulan induktif a) Guru perlu menggunakan contoh-contoh yang spesifik supaya pelajar dapat membentuk prinsip yang umum.Satu ransangan atau pengalaman yang telah dialami dapat dikodkan dengan lebih senang. c) Pelajar diminta supaya memberi contoh-contoh lain dan untuk menjelaskan perbezaan cirriciri antara mamalia. katak dan ular sebagai contoh bukan mamalia.Pelajar perlu membaca dengan luas untuk memperoleh pengetahuan yang banyak dan khusus untuk mengkodkan kategori-kategori dengan mudah. minat dan penumpuan yang dimiliki oleh pelajar menentukan pembentukan kod-kod dalam konsep. kucing. seorang anak nelayan dapat mengkategorikan ciri. d) Pengalaman yang pelbagai . 3. c) Penguasaan maklumat yang spesifik .Unsur motivasi sederhana diperlukan untuk membantu pelajar membentuk kod-kod dengan mudah. c) Dalam pembelajaran penemuan. 4.Pelajar mesti didedahkan kepada pelbagai pengalaman dalam situasi pembelajaran dan pengajaran.ciri ikan tempatan dengan mudah dan cepat.Menolong pelajar melihat perkaitan antara konsep . . . guru memberi contoh dan pelajar menggunakan contoh untuk menyusun struktur bahan dan melihat pertalian atau perkaitan antara idea-idea dalam situasi tersebut. b) Guru mesti memberikan situasi penyelesaian masalah yang memotivasikan pelajar untuk menyoal. anjing. . b) Sebagai contoh. dan reptilian. Aplikasi Prinsip Teori Pembelajaran Bruner Dalam Bilik Darjah 1. guru perlu member contoh yang berkaitan dan contoh yang tidak berkaitan supaya pelajar dapat melihat persamaan dan perbezaan idea-idea dalam sesuatu konsep.Pembelajaran Penemuan a) Guru menyediakan situasi maalah yang dapat merangsang pelajar supaya membuat pembelajaran penemuan. meneroka dan bereksperimen. pelajar akan memahami dengan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip penting bentuk segitiga.Memberi contoh yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan konsep a) Dalam pengajaran.Tahap motivasi. ikan paus sebagai binatang mamalia dan buaya. -Sebagai contoh. d) Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu konsep.Peringkat ini dikenalpasti sebagai mencari tanda atau isyarat dalam penbentukan kod. 2. b) Sebagai contoh.

lakaran. 7. 6. guru boleh mengemukakan soalan seperti berikut : ' Mari kita cuba mendefinisikan hutan dengan meneka apa yang anda dapat melihat dalam gambar ini'.Menggunakan alat bantuan mengajar a) Guru perlu menggunakan banyak alat bantuan mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. c) Guru perlu menunggu pelajar memberikan beberapa jawapan sebelum memberi definisi yang betul.a) Guru perlu menggunakan gambar rajah. 8. 10. lakaran dan ringkasan untuk menolong pelajar memahami perkaitan idea-idea dalam sesuatu konsep. pengurusan grafik dan peta minda menyenangkan pelajar untuk melihat perkaitan dan perhubungan dalam konsep-konsep. guru perlu banyak menggunakan bahan bantuan mengajar dalam bentuk gambar yang besar dan berwarna-warni. membentuk hipotesis dan menguji penyelesaian. untuk pelajar Tahun Satu. menyuruh pelajar membuat pemerhatian. 9. Gambar.Pengajaran untuk pelajar tahap rendah a) Guru mesti mengajar pelajar tahap rendah dalam urutan enaktif kepada ikonik kepada simbolik. c) Untuk pelajar Tahun Enam.Penglibatan pelajar a) Pelajar belajar sendiri tetapi guru membantu dan membimbing dalam situasi penyelesaian masalah. 5.Pembelajaran melalui kajian luar a) Pengamatan dan penanggapan pelajar meningkat jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar. b) Guru boleh menggunakan alat bantuan mengajar audiovisual dan konkrit. b) Pelajar boleh belajar banyak konsep dengan melihat perkaitan di antara topik-topik pelajaran dengan persekitaran mereka. c) Sebagai contoh. b) Sebagai contoh. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas . carta. Guru juga perlu menyusun isi pelajaran daripada yang mudh kepada yang susah. b) Satu contoh situasi penyelesaian masalah ialah dalam eksperimen ' Mengapa api padam bila dilindungi dengan bekas?' c) Guru tidak memberitahu pelajar bagaimana menyelesaikan masalah tetapi memberikan bahan. Ini akan menentukan pelajar dapat memahami konsep dengan lebih jelas.Mengajar mengikut kebolehan pelajar a) Guru perlu mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar. b) Sebagai contoh. pelajar boleh melihat kaitan antara petempatan manusia dengan cirri-ciri geografi fizikal di sesuatu kawasan perumahan.Menggalakkan pelajar membuat pemikiran intuitif a) Pemikiran intuitif penting dalam membantu pelajar melihat pertalian antara ransangan yang berlainan. guru boleh menggunakan kaedah penyelesaian masalah dan pembelajaran penemuan.

Sikap seseorang pula mempengaruhi tindakannya terhadap sesuatu perkara. strategi kognitif. Ini berkait secara langsung dengan perasaan.Gagne. Kemahiran kecerdasan pertama dalam pembelajaran diskriminasi iaitu membezakan simbol-simbol. Perolehan kemahiran motor membolehkan seseorang melakukan pergerakan kordinasi dalam aktiviti fizikal. Ini bermakna kemahiran kecerdasan meliputi pelbagai unit maklumat berbahasa seperti fakta. kemahiran motor dan sikap. Strategi kognitif pula merupakan kebolehan memproses maklumat yang membolehkan si pelajar memikir. Setelah menguasai kemahiran ini. Gagne telah banyak menulis kertas kerja dan buku tentang psikologi gunaan. menjalankan manipulasi dan menyelesaikan masalah. Kanak-kanak yang kabur penglihatan ataupun buta menggunakan deria untuk memperolh pengertian. menumpukan perhatian. Formula yang mudah membantu pelajar memahami sesuatu pelajaran dengan lebih baik. TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Nama beliau ialah Robert M. peristiwa atau orang lain. guru boleh menggunakan bahan maujud dlm proses p&p. tarikh. seseorang memerlukan kemahiran fizikal dan kecerdasan. Dalam pembelajaran konsep. Kemahiran kecerdasan Kemahiran menggunakan simbol untuk berkomunikasi. Mengikut Gagne 1974. perkembangan dalam kemahiran motor juga memerlukan pemikiran dan penguasaan kemahiran kognitif. tingkah laku. minat dan kesediaan pembelajaran pada seseorang pelajar. maklumat berbahasa. memilih. Oleh itu. barulah dapat membentuk konsep. Gagne menggunakan teori pembelajaran behavioris dan kognitif untuk mengkategorikan kedayaan pembelajaran ke dalam lima kelompok utama. terdapat susunan urutan pelbagai kemahiran kecerdasan dan tiap-tiap satunya adalah syarat mutlak untuk menguasai sesuatu kemahiran sebelumnya. iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. sama ada dalam aktiviti sukan atau bermain muzik. Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugas menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy). mengingat dan menggunakan maklumat. iaitu kemahiran kecerdasan (intelektual). Walau bagaimanapun. Misalnya hukum ketumpatan sesuatu benda menunjukkan perhubungan antara konsep jisim dengan isipadu.Bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan samaada kabur ataupun buta. kemahiran kecerdasan membolehkan seseorang 'mengetahui bagaimana' hendak melakukan sesuatu tindakan dan bukan hanya semata-mata 'mengetahui apa' keadaan yang wujud. . simbol dan huraian serta kebolehan menggunakan maklumat itu. murid mestilah membuat diskriminasi antara unsure. kemudian mengelas dan membahagikan unsur itu dalam kumpulan untuk membentuk hukum. telah dilahirkan pada tahun 1916 dan merupakan ahli psikologi eksperimental yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan pembelajaran serta telah terlibat dalam latihan dan masalah-masalah pendidikan yang lain. Selain itu guru juga boleh menggunakan simbol @ formula mudah bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dan kanak-kanak lembam. Misalnya.

Kemahiran motor Tindakan yang melibatkan manipulasi dan kordinasi fizikal. apabila pelajar mendengar loceng sekolah berbunyi pada pukul 10. Menggunakan satu cara (misalnya. Hukum Perhubungan di antara sekumpulan konsep. 2.00 pagi. mereka mengetahui bahawa masa rehat telah tiba. Konsep Mengenalpasti sekumpulan idea. 45 ekor ayam. kemahiran prasyarat yang perlu dimiliki oleh seseorang individu ialah dapat merasai pelbagai ransangan dan bergerak balas kepada ransangan. Oleh itu ransangan positif akan menyeronokkan pembelajaran dan ransangan negatif boleh mendesakkan pembelajaran. Ia adala hasil tindak balas ransangan luar. Maklumat berbahasa Menggunakan simbol.2. Berikut adalah huraian ringkasan lapan jenis pembelajaran mengikut kesukarannya: 1. tenaga dan atom. Akan tetapi pelajar itu telah memperolehi tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang . Berapakah bilangan kaki di ladang itu? Diskriminasi Dapat membezakan antara dua objek atau simbol.Pembelajaran ransangan – tindak balas Dalam pembelajaran gerak balas proses peneguhan penting dan perlu dititiberatkan. Memilih untuk menyertai persatuan sains dan menolak kelab muzik. peta konsep) yang berkesan untuk meningkatkan ingatan maklumat kompleks. Mamalia.Dalam suatu ladang ternakan. Dalam peringkat ini. Hukum Boyle. keadaan ini berlaku kerana pelajar telah dilazimkan dengan bunyi loceng dan masa rehat. terdapat 20 ekor itik. Misalnya untuk menguasai jenis pembelajaran 5. Gagne (1977) juga mengemukakan lapan syarat pembelajaran(jenis pembelajaran) menurut hierarki kemahiran kecerdasan. Pembelajaran adalah melalui pelaziman tingkah laku. Syarat pembelajran tersebut ialah : Syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. Menulis. objek atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama. 56 ekor kambing dan 2 orang pekerja. Dapat membezakan antara bentuk bulat dengan bujur dan p dengan q. hukum segiempat tepat.3 dan 4 mesti dikuasai dahulu. syarat 1. contohnya. Menyebut nama anggota-anggota ASEAN. meramalkan kadar tindak balas berdasarkan keadaan sedia ada. label dan fakta untuk menyampaikan erti sesuatu pengetahuan. Selain daripada kategori kedayaan pembelajaran. 22 ekor lembu.Pembelajaran Isyarat Pembelajaran Isyarat berlaku secara semula jadi & tidak sengaja. berenang dan bermain badminton. Strategi Kognitif Mencari pendekatan untuk memperbaiki proses pemikiran dan pembelajaran. Sikap Corak mempamerkan tingkah laku atau tindakan. Individu mempelajari gerak balas terhadap sesuatu isyarat. Pembelajaran jenis ini juga berlaku disebabkan tindak balas terhadap ransangan luar.

Proses ulangan penting untuk menjamin peneguhan pertalian bahasa. menuju binocular itu kearah objek itu dan menyesuaikannya untuk memfokus dengan jelas.dikenalpastikan. oleh itu Fifi akan cuba menulis dengan lebih baik lagi untuk mendapat pujian gurunya. Pengajaran kemahiran dari satu peringkat boleh dibawa ke peringkat yang seterusnya. Dengan perkataan lain.Pembelajaran konsep Pembelajaran merupakan tindak balas umum terhadap satu kumpulan ransangan yang berbeza-beza dalam bentuk fizikalnya. Pembelajaran konsep hanya boleh berlaku selepas pembelajaran melalui rangkaian pertalian berbahasa dan diskriminasi. Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan. untuk mengekalkan tingkah laku ini. jenis pembelajaran semakin dapat dibezakan kerana setiap ransangan dan tindak balas dapat diasingkan dari satu sama lain. tindak balas dalam pembelajaran berupa diskriminasikan terhadap ransangan betul atau salah. pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan satu rangkaian berbahasa. Tindakan ini adalah 'terlazim'. dalam pengajaran rangkaian. permainan. 5. Bagaimanapun proses ini memerlukan penggunaan bahasa yang telah dipelajari dahulu. Untuk menyatakan sesuatu prinsip. guru perlu membuat ulangan supaya kemahiran yang dipelajari dahulu tidak dilupakan. Bahkan pelajar dapat bertindak balas terhadap ransangan luar mengikut kehendaknya. Contoh pembelajaran diskriminasi ialah pelajar membezakan sejenis haiwan dengan haiwan yang lain seperti reptilia dengan mamalia. untuk melihat suatu objek yang jauh dengan menggunakan binokular. Pelajar perlu mengenali ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis haiwan ini. seorang guru yang mengajar bola jaring perlu mengajar beberapa rangkaian kemahiran kecil seperti : Kemahiran menghantar bola Kemahiran menerima bola Kemahiran menjaringkan bola Kemahiran dan urutan daripada peringkat prtama akan menjadi ransangan untuk turutan yang kedua. Oleh itu. 6. 3.Pembelajaran diskriminasi Dalam pembelajaran jenis ini pelajaran itu dapat membezakan berbagai ransangan yang berupa sama untuk menghasilkan sama banyak tindak balas yang khusus. Contohnya.Pertalian bahasa Pembelajaran ini melibatkan bahasa yang mengaitkan lebih daripada satu ransangan untuk menghasilkan tindak balas. Sebagai contohnya. Ini berlaku apabila pelajar dapat menghubungkaitkan apa yang dilihat dengan sebutannya. rangkaian motor berlaku apabila memegang binokular di hadapan mata. guru memberi peneguhan kerana kerja tulisan Fifi semakin kemas dan baik. Demgam perkataan lain dalam satu set pertalian atau rangkaian. Pelajar . Ini bermaksud seorang individu itu sanggup menghasilkan tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang berbeza walaupun kecil. muzik dan sebagainya. Guru perlu membimbing pelajar untuk mengenal pasti cirri-ciri tertentu dalam sesuatu konsep yang dipelajari. Contohnya. Pembelajaran diskriminasi adalah berkaitan dengan cirri-ciri yang jelas pada objek. 4.Pembelajaran melalui rangkaian Rangkaian bermaksud penggabungan beberapa ransangan yang menghasilkan tindak balas dalam suatu turutan . Pembelajaran rangkaian digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti penulisan.

Pembelajaran hukum beraras tinggi kerana ia melibatkan pembelajaran konsep. gigi dan perbezaannya berbanding dengan sisik dan bulu pelepah. Gagne telah memberikan lima prinsip pengajaran hukum : Memberi maklumat yang betul Menghuraikan cirri-ciri yang penting dalam sesuatu konsep Mengajar dan memberi panduan lisan dalampembentukan rangkaian konsep yang berkaitan. Penyelesaian masalah adalah cara yang paling baik untuk mengajar pelajar kemahiran berfikir. 7. guru menjalankan pembelajaran isyarat. Pelajar dikehendaki mengenali objek ini.belajar konsep melalui contoh-contoh yang jelas. 8-Pembelajaran penyelesaian masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip. Membuat rumusan (melihat kembali dan menyemak ). guru mementingkan peneguhan . Penguasaan hukum adalah penting untuk peringkat pembelajaran penyelesaian masalah. Menggalakkan pelajar supaya menghuraikan hukum-hukum yang telah dipelajari. Soalan seperti ini melibatkan dua hukum yang berlainan. Aplikasi Prinsip-Prinsip Gagne Dalam Bilik Darjah Guru mengajar mengikut lapan peringkat hierarki pembelajaran Gagne.Pembelajaran Isyarat a) Di peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran. Misalnya untuk mempelajari 'mamalia' pelajar perlu mengetahui tentang beberapa cirri seperti bulu. Sebagai contoh. 1. pelajar membuat soalan matematik yang melibatkan operasi tambah dan operasi darab. 2.Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan penggabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian. Pelajar perlu menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri. guru menunjukkan sesuatu objek dengan menggunakan kad imbasan perkataan. Jenis pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus. Ia adalah peringkat pembelajaran yang paling sukar dan kompleks. rangkaian dan pertalian bahasa. Menyoal pelajar tentang hukum-hukum yang telah dipelajari. Semua jenis kemahiran yang telah dipelajari sebelum peringkat ini digunakan dalam proses penyelesaian masalah. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Terdapat langkah-langkah yang spesifik dalam proses penyelesaian masalah iaitu : Mengenal masalah Mencari maklumat Membuat hipotesis Memilih cara menyelesaikan masalah Menguji hipotesis (melaksanakan pelan penyelesaian ). teori dan generalisasi. rumus generalisasi. prinsip. b) Sebagai contoh.Ransangan gerak balas a) Dalam pembelajaran ransangan gerak balas. kelenjar susu.

Jika pelajar membuat kerja masing-masing dengan senyap. pelajar dapat membentuk konsep tentang elemen-elemen cuaca seperti berikut : Cuaca suhu kelembapan hujan d) Guru boleh mengemukakan soalan-soalan yang boleh memandu pelajar untuk membentuk konsep dengan mudah dan jelas. c) Sebagai contoh. c) Prinsip ini penting dalam mata pelajaran-mata pelajaran seperti Pendidikan Jasmani.Pembentukan konsep a) Guru harus memastikan pelajar dapat membentuk konsep dengan mudah.Prinsip pertalian bahasa a) Sambil guru mengemukakan hujah. kemahiran hoki perlu diajar mengikut kemahiran-kemahiran kecil dalam urutan spesifik. pelajar boleh mendiskriminasikan cirri-ciri binatang yang tinggal di kawasan kutub dan gurun. Memberi contoh-contoh positif dan negatif tambahan mengikut pengelaan yang dibuat oleh pelajar dan mereka menerangkan pengelasan yang telah dibuat oleh mereka. b) Pelajar seharusnya dapat membezakan ciri-ciri penting dalam satu kategori dengan kategori yang lain. 5. c) Sebagai contoh. . Menghuraikan istilah yang penting dalam definisi konsep.Diskriminasi a) Diskriminasi adalah aspek yang penting dalam penguasaan konsep. iaitu: Menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri-ciri utama dan penting. Muzik. b) Dia harus mengenal pasti ciri-ciri penting dan tidak penting dalam sesuatu kelas atau kategori. Memberi contoh-contoh positif dan negative untuk menghuraikan cirri-ciri utama dalam sesuatu konsep. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep.b) Sebagai contoh.Rangkaian motor a) Guru perlu mengajar sesuatu kemahiran secara berulang. b) Guru harus mengarahkan pelajar supaya menyebut dan mengeja konsep-konsep dan menulis nota mengenai ciri-ciri konsep yang penting. e) Mengikut Tennyson dan Cocciarella (1986). d) Pelajar juga perlu tahu membezakan ciri-ciri yang penting dan kurang penting dalam sesuatu kategori. 3. 6. guru perlu menggalakkan kemahiran menulis pelajar supaya perkembangan bahasa berlaku. guru boleh mendapatkan gerak balas yang positif daripada pelajar dengan memberi pujian kepada mereka. b) Contohnya. 4. guru perlu memberi pujian. Pendidikan Seni dan Kemahiran Hidup.

Selain itu proses pengajaran dan pembelajaran mestilah menurut hierarki kemahiran kecerdasan dan syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. Sebagai contoh pengajaran seperti pembacaan teks melalui nyanyian yang berulang kali lebih diingati oleh pelajar berbanding hanya melalui kaedah biasa pembacaan teks. melalui soalan dan ujian. Kaedah ini dapat menguatkan lagi ingatan pelajar. Selain itu kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan juga dapat mempelajari melalui objek sebagai isyarat sesuatu. . jadi ransangan gerak balas yang positif akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar. b) Guru harus memberikan arahan yang jelas. c) Aspek yang paling penting dalam proses penyelesaian masalah ialah pelajar mencari jawapannya sendiri. iaitu : Memahami sesuatu masalah Membuat pelan tindakan Melaksanakan pelan tersebut M enilai hasil dan keputusan pelan Implikasi Teori Gagne Terhadap Pengajaran & Pembelajaran Guru perlu menekankan sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah kepada rumit.Pembentukan Hukum a) Guru boleh mengajar hukum dengan menggunakan kaedah perbandingan. dan dengan mengaplikasikan hukum dalam situasi pembelajaran yang berlainan. e) Pelajar juga digalakkan untuk membuat huraian sendiri mengenai sesuatu hukum. c) Pelajar harus diajar untuk melihat perkaitan antara hukum-hukum yang berkaitan. masalah pembelajaran.guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar. Kanak-kanak berkeperluan khas samaada menghadapi masal slow learner (lembam) . mudah dab memfokus kepada aspek-aspek yang penting dalam hukum. contoh kanak-kanak yang bisu dan pekak. b) Guru memberi bimbingan kepada pelajar mengenai hukum dan konsep yang perlu diaplikasi. masalah pendengaran dan lain-lain lagi mestilah diajar secara berulang-ulang berdasarkan pembelajaran melalui rangkaian. Berdasarkan teori Gagne ini proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan secara berulang-ulang iaitu pembelajaran melalui rangkaian. telah memberikan empat langkah dalam proses penyelesaian masalah. d) Guru perlu menguji kefahaman pelajar selepas sesuatu hukum diajar.7. Sebenarnya kanak-kanak berkeperluan khas juga mempunyai naluri seperti kanak-kanak biasa.Penyelesaian masalah a) Dalam proses penyelesaian masalah. d) olya (1957). 8. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Bagi kanak-kanak berkeperluan khas mereka mempelajari sesuatu melalui pembelajaran isyarat.

. .Ausubel mementingkan pembelajaran bermakna kerana proses ini menghubungkan maklumat baru dan maklumat lama yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar. dan kos institusi yang mengendalikannya.Pelajar menggunakan rumusan dan analisis kendiri melalui prose scuba jaya . 2. cara yang baik ialah melalui pembelajaran resepsi. . Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif David Ausubel 1. cara pembelajaran resepsi adalah kurang menarik dan cepat dilupai oleh mereka. .Pelajar memperoleh maklumat secara bebas melalui usaha sendiri. guru boleh memberikan maklumat kepada pelajar secara tersusun dan teratur dalam bentuk kuliah dan ceramah. Dalam pembelajaran resepsinya .Menurut Ausubel .TEORI PEMBELAJARAN AUSUBEL Teori pembelajaran Ausubel juga dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan . .Untuk kanak-kanak yang masih muda .Pembelajaran secara reseps dapat menjimatkan masa . maklumat baru akan terbit daripada pengetahuan sedia .Pembelajaran secara resepsi biasanya dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dan universiti kerana bilangan pelajar yang ramai. Resepsi (Pembelajaran Penerimaan) .Ausubel telah mengemukakan model pengajaran ekspositori .Pembelajaran penemuan adalah cara pembelajaran yang lebih menarik dan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelajar yang lebih matang.Walaupun guru memberi maklumat. celik akal serta pemikiran intuitif kerana maklumat maklumat tidak diberikan oleh guru. Subsumption Terbitan dan Subsumption Korelatif . . kerana beliau menekankan proses penguasaan maklumat melalui bahasa yang bermakna.Ausubel menyatakan bahawa jika pelajar ingin menguasai maklumat yang banyak . Subsumption Terbitan .Dalam proses subsumption terbitan . tenaga . .Pembelajaran bermakna boleh dilakukan melalui subsumption. guru memberikan konsep-konsep dengan jelas dan tersusun supaya murid dapat menerimanya dengan lengkap dan baik.Maklumat yang dipelajari oleh pelajar daripada pelbagai bidang akan menjadi struktur kognitif yang boleh diasimilasikan melalui proses subsumption. . . 3. .Cara ini amat berkesan dalam mengembangkan struktur kognitif individu untuk menghadapi rangsangan yang pelbagai. . Pembelajaran Penemuan . 4. idea-idea dan respon pelajar boleh dibincang bersama guru. iaitu guru menyampaikan maklumat lengkap dalam susunan yang teratur supaya pelajar dapat menerimanya dengan baik.

guru memberitahu pelajar bahawa semua binatang liar adalah bahaya. Subsumption Korelatif .Ia boleh disampaikan dalam bentuk kenyataan.Ausubel juga mengatakan pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui pembelajaran . 7. . .Ia merupakan maklumat penting tetapi mungkin dilupai pelajar. i) Penyusun Awal Perbandingan . “ Harimau adalah binatang liar. . terdapat dua jenis penyusun awal.Dia juga memperoleh maklumat tambahan kerana dapat melihat bagaimana proses penyu bertelur.Penyusun awal ekspositori memberikan pelajar pengetahuan baru yang mereka perlukan untuk pembelajaran topik baru. Oleh itu harimau adalah seekor binatang berbahaya. perenggan.Ini bermakna konsep asas yang telah dipelajari dikembangkan lagi dalam pemikiran pelajar. .Sebagai contoh .Sebagai contoh .Dia dapat mengaitkan kedua-dua peristiwa dalam struktur kognitifnya.Contohnya . .Tujuan penyusun awal ialah ialah mengaitkan idea baru dengan idea lama dan menggerakkan struktur kognitif pelajar supaya proses mengasimilasi maklumat baru menjadi lebih berkesan.Penyusun awal juga boleh digunakan dalam set induksi permulaan sesuatu pengajaran atau sepanjang pelajaran. . . . seorang kanak-kanaktelah mempelajari fakta ayam betina bertelur. ii) Penyusun Awal Ekspositori .ada pelajar. Penyusun Awal . .Penyusun awal perbandingan mengingatkan pelajar tentang maklumat yang wujud dalam pemikiran .Dalam proses subsumption korelatif . dia dapat mengaitkan pengalaman ini kepada fakta yang telah disampaikan oleh gurunya. 6. iaitu . Apabila dia melihat penyu bertelur di pantai pada musim cuti sekolah .Fungsi penyusun awal perbandinga ialah menolong mereka memanggil dan mengingatinya semula. Menurut Ausubel .Guru boleh memberikan maklumat ini dalam bentuk penyataan atau dalam bentuk definisi konsep yang umum. Pembelajaran Subordinat dan Superordinat . Apabila pelajar mempunyai pengalaman dengan binatang liar seperti melihat harimau di Zoo Negara .Ausubel menyatakan bahawa pembelajaran optima berlaku apabila terdapat perkaitan yang baik antara skema pemikiran pelajar dengan bahan pembelajaran yang baru. . pemikirannya akan bertindak secara subsumption terbitan . maklumat diterima melalui proses pengembangan makna dalam struktur kognitif. . soalan atau demonstrasi. seorang guru yang ingin mengajar puisi dalam pelajarannya boleh menggunakan penyusun awal yang mudah seperti berikut : “ Apa itu puisi?” dan membacakan satu puisi kepada pelajar.” 5.

pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. guru akan mengajar satu konsep terlebih dahulu dan ini akan diikuti dengan contoh-contoh yang khusus yang dapat mengukuhkan konsep tersebut. . . Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. Bagi Brinner.1997 . Individu ini menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya.Pembelajaran bermakna lebih berkesan berbanding dengan teknik hafazan.Batu besar .Teknik hafazan secara latih tubi perlu dalam proses menghafal dan mengingati rumusan dan sifiran. Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan Kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu secara Konstruktivisme. M. guru akan memulakan idea baru dengan contoh yang banyak dan khusus supaya pelajar dapat gambaran umum terlebih dahulu.Contohnya . guru perlu mengajar tentang teknik hafazan. Teknik Hafazan .subordinat dan superordinat. Konsep : Barang yang berat akan tenggelam Contoh barang-barang berat . . .Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan & bukannyahanya menerima pengetahuan orang lain. .Ia merupakan cara pembelajaran yang boleh menghubungkan idea dan pengalaman lama pelajar dengan maklumat baru yang hendak disampaikan oleh guru.Dalam pembelajaran subordinat atau deduktif . .Contoh : Daun Terapung Bulu ayam Terapung Prinsip Barang yang ringan akan tenggelam 8.Walau bagaimanapun . Mengikut Konstruktivisme. Menurut MCBrien & Brandt.1999 pula mengatakan murid membina pengetahuan mereka dgn menguji idea & pendekatan berdasarkan pengetahuan & pengalaman sedia ada. .mengaplikasikannya kpd situasi baru & mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual .Pembelajaran subordinat dan superordinat berfungsi untuk menjadikan proses mengasimilasi bahan baru lebih mudah dan berkesan. Kemudian guru menjelaskan prinsip yang terlibat.Dalam pembelajaran superordinat atau induktif .Kereta buruk .

Vygotsky mencadangkan konsep pembinaan zon proksimal . . Zon Perkembangan Proximal (ZPD) 1. pelajar dan guru hendaklah bekerjasama untuk meningkatkan pelajaran dan membolehkan kanak-kanak melakukan kerja tersebut sendiri. 4. Pelopor Teori Konstruktivisme i) Lev Vygotsky Vygotsky banyak menekankan tentang konstruktivisme sosial di mana ilmu pengetahuan dibina berdasarkan kepada interaksi sosial . 3. 1997 ). rakan atau guru (scaffolding). Murid belajar cara belajar semasa belajar. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. ZPD merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bantuan orang dewasa. guru. Contohnya . Berdasarkan kepada pandangan-pandangan diatas maka pengertian pembelajaran secara konstruktivisme bolehlah dirumuskan sebagai berikut: Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan @ konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan & pengalamansedia ada. di mana kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah sesuatu masalah dengan bantuan orang dewasa . Terdapat dua konsep penting dalam teori ini ( Slavin. Pembelajaran adalah aktiviti sosial . zone of proximal development ialah sesorang kanak-kanak atau pelajar melakukan sesuatu kerja dengan bantuan orang lain. dan aktiviti yang membentuk pembinaan dan pembelajaran individu. dan lain-lain hubungan.yang sedia wujud. rakan sebaya . Prinsip Teori Konstruktivisme Pembelajaran merupakan satu proses yang aktif di mana murid mengguna input sensori (deria) untuk membinanya. Sediakan aktiviti yang melibatkan minda selain tindakan fizikal dan pengalaman langsung. murid akan menyesuaikan pengetahuan yg diterima dgn pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. pembelajaran berkaitan dengan manusia lain . Sebaliknya. Dalam proses ini. Dalam erti kata lain actual developmental level merujuk kepada semua aktiviti yang boleh dipersembahkan oleh seseorang kanak-kanak sendiri tanpa bantuan orang lain. alat budaya . 2. iaitu Zon Perkembangan Proximal (ZPD) dan bantuan ( scaffolding). Dalam konteks pembelajaran. 6. Pembelajaran melibatkan bahasa dan Vygotsky menyatakan bahawa bahasa dan pembelajaran saling berhubung kait.

Ia sebenarnya adalah pembinaan asas blok pemikiran yang membolehkan kita berfikir. Dua proses asas adalah asimilasi dan akomodasi. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang belagak seperti “saintis kecil”. 3. iaitu idea spesifik mengenai sesuatu. Pengamatan ialah mengenali peristiwa atau mengaitkan maksud pada sesuatu perkara. Penyelidikan Piaget tertumpu kepada bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan. . Kanak-kanak yang lebih dewasa mula mengaplikasikan peraturan logik untuk memahami bagaimana dunia berfungsi. Remaja. Beliau mencadangkan empat prinsip konsep berikut: Organisasi Ia adalah satu proses berterusan menyusun maklumat dan pengalaman ke dalam sistem mental atau kategori. 2. Kanak-kanak prasekolah berkembang daripada peringkat memperoleh ilmu pengetahuan tentang dunia melalui persepsi mereka terhadap pengalaman sendiri di dunia. Mereka membina teori sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. yang biasanya dipanggil sebagai “soalan epistemology”. Sistem mental atau kategori persepsi dan pengalaman ini dinamakan skema. Pembelajaran melalui cara pengamatan menitikberatkan penggunaan bahan maujud. Jean Piaget. rasa dan bau. Mengikut pandangan kognitif proses pengajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan . skema penyelesaian masalh matematik dan lain-lain. penyusunan dan penggunaan pengetahuan. dan Dewasa berkembang ke peringkat di mana mereka boleh mengaplikasikan logik kepada situasi andaian (hypothetical) dan sebenar. Contoh skema adalah skema minum. ii) Jean Piaget Ahli psikologi kognitif yang paling terkemuka. kita akan membuat penyesuaian terhadap persekitaran. pendengaran. Adaptasi Dalam proses mengorganisasi struktur mental kita. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membuat membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Pembelajaran pengamatan menghasilkan pembentukan konsep .Implikasi Teori Kognitif Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran 1. Piaget berpendapat bahawa di sepanjang hayat. Bayi memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sensori penglihatan. Sebagai tambahan. dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. manusia melalui satu urutan empat peringkat pemikiran secara kualitatif. Pembelajaran melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan (persepsi) dan konsep (tanggapan). skema kategori. Perolehan pelbagai konsep digunakan untuk untuk memahami sesuatu pengalaman atau menyelesaikan masalah. 4. sentuhan. Sesuatu dikatakan telah dipelajari apabila ia disimpan agar kekal sebagai pengetahuan .

Ini hanya seperti menambahkan data baru ke dalam fail data yang sedia ada. asimilasi melibatkan percubaan memahami sesuatu yang baru dengan cara menyesuaikannya ke dalam sesuatu yang telah kita ketahui (Woolfolk.Asimilasi Ia adalah proses memasukkan peristiwa baru ke dalam skema yang sedia ada. Akomodasi Ia berlaku semasa kita mengubah skema yang ada dalam memberi respon kepada situasi baru.Dalam kajiannya. John Flavell (1976) – Metakognisi ialah pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. tahu kekuatan dan kelemahan diri. Ia melibatkan perubahan skema yang sedia ada atau membentuk skema baru dalam memberi respon baru kepada maklumat baru. kanak-kanak tersebut akan tambahkan skema baru untuk mengenali hamster kepada sistem lain untuk mengenal pasti binatang. . Ini dikatakan akomodasi. Contoh. yang berumur 11 bulan. c) Pengetahuan strategi . keupayaan pilih strategi lebih berkesan. a) Pengetahuan personal . Apabila maklumat baru tidak sesuai dengan skema yang ada. seorang kanak-kanak akan memikirkan seekot hamster sebagai seekor tikus belanda yang kecil. pada peringkat permulaan. . Dengan ini. maka kita perlu sesuaikan pemikiran kita. John B Watson merupakan seorang lagi ahli psikologi yang menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Tetapi data tersebut hendaklah sesuai dengan skema sedia ada.beliau juga telah menjalankan kajian ke atas seekor tikus putih dan seorang kanak –kanak lelaki bernama Albert. . (formula-matematik). Seperti contoh di atas. Metakognisi terbahagi kepada 3 variable (pemboleh ubah) Faktor Mempengaruhi Metakognisi Individu itu sendiri Tugas yang diberikan Strategi yang diguna pakai dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan Persekitaran yang mengelilingi individu yang sedang berfikir Teori pelaziman klasik Watson Selain Ivan Pavlov. beliau telah menunjukkan kepada kanak –kanak tersebut seekor tikus putih. Metakognisi Keupayaan individu menggunakan kognitif (akal / pengetahuan) untuk mengurus maklumat. 1998). Kanak-kanak tersebut akan cuba memadankan pengalaman barunya dengan skema yang sedia ada tentang cara mengenal pasti binatang. tahu guna kemahiran selesaikan masalah. b) Pengetahuan tugas .

kanak –kanak tersebut menjadi takut dan menangis. . sesetengah pelajar takut untuk menghadapi peperiksaan UPSR.Pada mulanya kanak –kanak tersebut tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus tersebut. Guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahu nya bahawa dia akan menduduki peperiksaan yang hampir sama dengan ujian bulanan. . a) Generalisasi (i) Guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah. hadiah. Eadaan ini diulang beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut kanak –kanak tersebut pada tikus putih.Ia mesti sejajar dengan kebolehan pelajar. guru haruslah sentiasa memilih rangsangan yang menyeronokkan. Mengajar pelajar membezakan persamaan dan perbezaan di antara dua situasi yang berlainan. kata-kata perangsang. Objektif tingkah laku yang realistik dan penguasaan kemahiran secara berperingkat. gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi. Pemindahan pembelajaran berlaku dari situasi A kepada situasi B. a) Sebagai contoh.Kesimpulannya. . (ii) Generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan.Berdasarkan penyelidikan ini. token dan bintang bagi meneguhkan tingkah laku yang dikehendaki. b) Pemberian peneguhan mesti diberikan secara tekal bagi menjamin berulangnya tingkah laku yang positif. a) Guru memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan realistik dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah arasnya. b) Guru juga perlu mengajar sesuatu kemahiran seperti bermain bola sepak secara berperingkat-peringkat (seperti burung merpati bermain ping-pong) supaya pelajar menguasai permainan tersebut dengan lebih berkesan. supaya mereka dapat membuat generalisasi dan diskriminasi dengan betul. wang. . Watson menyarankan bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas tertentu yang akan dihasilkan. tetapi pabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan serentak dengan kemunculan tikus tersebut. dalam proses pengajaran. APLIKASI PRINSIP-PRINSIP SKINNER DALAM BILIK DARJAH Pemberian peneguhan yang positif seperti pujian. guru memberikan Rahimah lima bintang kerana berjaya menghasilkan lukisan tercantik dalam bilik darjah. (iii) Contohnya.Dengan menggabungkan beberapa rangsangan.

Motivasi membangkitkan tingkah laku positif. Penghapusan a) Jika sesuatu tingka laku tidak diberi peneguhan ia boleh dikikiskan secara perlahan-lahan. guru boleh memberitahu pelajar objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu pelajaran. b) Sebagai contoh. b) Diskriminasi rangsangan (i) Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat membezakan rangsanganrangsangan yang lebih penting dalam proses P&P. pelajar akan terus melakukan tingkah laku ini setiap kali seorang guru masuk ke dalam bilik darjah. seorang pelajar diberi peneguhan positif dalam bentuk pujian untuk kerjanya yang kemas. b) Sebagai contoh. c) Kerja yang kemas akan berterusan. a) Ini bermakna tingkah laku pelajar boleh dilazimkan untuk gerak balas yang diingini atau tidak diingini oleh guru. Rangsangan dan gerak balas diperkukuhkan melalui latihan. (ii) Sebagai contoh. kata-kata perangsang dan sebagainya untuk menbentuk tingkah laku yang diingini. b) Sebagai contoh. (iv) Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat membuat diskriminasi antara maklumat penting dan kurang relevan. apabila guru masuk ke kelas (rangsangan) pelajar berdiri dan mengucapkan ” Selamat Pagi ” (gerak balas). a) Semakin kerap rangsangan dikaitkan dengan gerak balas semakin kukuh gerak balas terlazim. projek dan aktiviti kumpulan di kalangan pelajar. . walaupun tiada pujian daripada guru. c) Tanpa arahan guru. guru boleh mengikiskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi P&P.(iv) Oleh itu. Pelajar boleh mempelajari dengan mengaitkan antara rangsangan dan gerak balas. pelajar tidak akan berasa begitu takut kerana dia sudah biasa membuat ujian bulanan. a) Guru perlu memotivasikan pelajar dengan ganjaran yang sesuai sebelum mereka dapat mengawal tingkah laku pembelajaran yang dikehendaki dalam P&P. c) Guru juga boleh meningkatkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. hadiah. Pujian Kerja kemas Kerja kemas berterusan d) Guru juga dapat meningkatkan tingkah laku pembelajaran yang positif dengan mengadakan perbincangan. (iii) Maka pelajar akan memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif pelajaran. guru perlu memberi motivasi seperti dalam bentuk pujian. b) Sebagai contoh. Guru pun memuji pelajar.

f) Ini dapat menghapuskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar tersebut. kemudian semasa dia berdiri. e) Akhir sekali. guru perlu meningkatkan keyakinannya secara berperingkat. jika perlu takut untuk membuat pembentangan di hadapan kelas.com/2009/07/teori-pembelajaran. http://mabjip.html . guru membiarkan pelajar itu membaca kepada kumpulan yang lebih kecil semasa dia duduk.blogspot.c) Sebagai contoh. baru pelajar itu diberi peluang membaca di hadapan kelas. d) Pertama sekali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful