Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai “a change in human dispositionor

capability, which persist over a period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”. Menurut Gagne, terdapat 5 jenis pembelajaran iaitu kemahiran Intelek, maklumat Verbal, Strategi kognitif, Kemahiran Psikomotor dan Sikap. 1) Kemahiran Intelek: merujuk kepada pengetahuan procedural atau ‘tahu bagaimana’. Pada peringkat permulaan membaca, menulis dan menggunakan nombor ialah jenis-jenis symbol asas yang dipelajari. Apabila pembelajaran berlanjutan, symbol digunakan secara kompleks untuk membeza,menggabung, mengklasifikasi, menganalisis dan mengkelompok objek,peristiwa, symbol dan lain-lain. Gagne menbezakan 8 kategori intelek di mana manusia belajar iaitu pembelajaran isyarat, pembelajaran rangsangan, rantaian, asosiasi verbal, pembelajaran diskriminasi, pembelajaran konsep, pembelajaran hukum, penyelesaian masalah. Untuk pembelajaran yang berkesan, kemahiran intelek perlulah disusun mengikut hierarki kesukaran seperti mengenalpasti rangsangan, menjana respons, mengguna istilah, diskriminasi, membentuk konsep, menaplikasi hukum, dan menyelesaikan masalah.

2) Maklumat Verbal:- merujuk kepada kobolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. Sebelum mampu berbuat demikian, seseorang itu harus mempunyai kemahiran intelek untuk menyebut pernyataan. Pelajar adalah digalakkan untuk mengkelompokkan maklumat (chunking) dan mengekod pembelajaran secara bermakna dan difahami oleh pelajar dan mampu memberi kefahaman kepada orang lain. 3) Strategi Kognitif:- kebolehan pelajar mengawal kemahiran dalaman, iaitu memberi perhatian, belajar, mengingat dan memikirkan hal yang berkaiatan. Juga dikenali sebagai proses kawalan eksekutif kerana merujuk kepada konsep pemprosesan maklumat. Semua ini dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Guru boleh membantu pelajar dalam menguatkan strategi kognitif dalam proses mengingat dan menguasai sesuatu pembelajaran seperti memberi peneguhan dan strategi pembelajaran yang kreatif.

4) Kemahiran Psikomotor: - Kebolehan menggunakan anggota fizikal dalam pembelajaran. Seseorang individu dapat dikatakan menguasai kemahiran psikomotor sekiranya mampu mengatur pergerakan secara menyeluruh dan lancar serta bertepatan. Ia dapat ditingkatkan dengan latihan yang berterusan.

5) Sikap:- merujuk kepada keadaan dalaman yang berupaya mengawal tindakan peribadi terhadap rangsangan atau objek tertentu. Penekanan ialah sikap terhadap tingkah laku, iaitu pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu. Hasil daripada pelakuan atau tingkah laku merupakan tanda rujukan tentang sikap individu. Dalam menghasilkan sikap yang dimahukan,guru boleh mengaitkan kejayaan dengan sikap tertentu, memberikan contoh/model yang terbaik untuk dicontohi dan peneguhan ke atas sesuatu keberjayaan. Pada keseluruhannya, pembelajaran melibatkan keseluruhan dan haruslah bermula dengan motivasi dalaman yang mempu mengawal secara keseluruhannya. Kakunya sesuatu benda mampu menolak keupayaan organisasi yang lain untuk seseorang individu itu untuk belajar.
http://farisazmi.blogspot.com/2009/12/jenis-jenis-pembelajaran.html

Murid sentiasa mengelolakan pengalaman yang sedia ada untuk membina struktur kognitif supaya memperolehipengetahuan yang baru. Bahkan mereka akan menghayati maksud perkara yang baru mereka pelajari. Gagne. menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya untuk memperoleh maksud baru dalam pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan masalah. Sukar bagi kita untuk mengingati nombor yang kurang memberi makna dalam hidup kita. proses pembelajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan. pola. Kita menggunakan pemikiran dan otak untuk belajar. Walaubagaimanapun. Seseorang itu tidak belajar secara positif hanya melalui kaedah cuba ralat dalam persekitaran.TEORI PEMBELAJARAN Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif / Gestalt (Kognitivisme) Teori Pembelajaran tingkah laku yang diutarakan oleh mazhab behavioris tidak dapat digunakan untuk menerangkan semua jenis pembelajaran yang berlaku dalam situasi yang berlainan. Pembelajaran kognitif melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan dan penguasaan konsep(penanggapan) Teori kognitif juga menganggap pembelajaran sebagai sati proses yang aktif. kita sentiasa mengingati peristiwa yang telah kita alami suatu masa dahulu. Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler . Piaget. penyusunan dan penggunaan pengetahuan yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah. dan Ausubel. Oleh itu. kita sentiasa perlu merujuk buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor. Umpamanya. manusia mempunyai struktur kognitif dan apabila seseorang belajar dia akan menyusun segala maklumat dalam ingatannya. Mengikut mazhab Gestalt. Setiap kali murid belajar mereka akan mengelolakan dan menyimpan pengalaman dalam ingatan. membuat keputusan. Di samping itu. Setiap pelajar mempunyai kebolehan mental untuk mengelola. Bruner. Oleh itu. Dalam situasi bilik darjah murid belajar dengan memperolehi dan mengelolakan pengetahuan. Mengikut pandangan kognitif. kepercayaan . Ahli-ahli psikologi pendidikan yang terkemuka dan berpengaruhterhadap teori pembelajaran kognitif ialah Kohler. Ini kerana peristiwa itu merupakan suatu pengalaman yang bermakna kepada kita. Gestalt adalah perkataan German yang bermaksud “bentuk. Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola dan menyusun serta mengeluarkan semula segala pengalaman untuk membolehkannya memerhati pertalian di antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. konfigurasi atau keseluruhan yang tersusun”. Beberapa orang ahli psikologi pada masa awal kurun ini telah membuat kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan kita dalam pembelajaran. Murid boleh memilih. diingati atau dilupakan. mazhab kognitif (juga disebut mazhab Gestalt) menyarankan bahawa pembelajaran berlaku apabila kita cuba mencari maksud berkaitan dengan sesuatu perkara. harapan dan perasaan juga mempengaruhi pembelajaran kita. Sehubungan dengan itu. Pengalaman yang bertindih juga dapat membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi. walaupun kita kerap menggunakan telefon untuk menelefon kawan. teori pembelajaran kognitif juga dikenali sebagai teori Gestalt. mempraktik dan mencuba untuk mencapai sesuatu matlamat. pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada sentiasa menentukan apa yang akan dipelajari.

Kohler (1913) dan rakan-rakannya menyelidik cara cimpanzi menyelesaikan sesuatu masalah . Cimpanzi itu menyusun kotak-kotak untuk mendapatkan pisang setelah ia dapat menghayati perkaitan di antara kotak-kotak dengan keinginan untuk memakan pisang tersebut. Implikasi teori Kohler yang terpenting ialah guru perlu menggalakkan pemikiran celik akal di kalangan pelajar. Setrusnya cimpanzi itu memanjat ke atas kotak dan berjaya mendapat pisang itu. Kohler dan rakan-rakannya menyimpulkan bahawa kebolehan cimpanzi itu menyedari perkaitan ini kerana cimpanzi itu dapat menghayati dan mempergunakan keadaan dalam sangkar itu secara menyeluruh. Manusia juga mempunyai kebolehan mental yang istimewa yang disebut celik akalyang membolehkan mereka memperoleh pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Soalan dan rangsangan yang diberi mesti sesuai dengan tahap kognitif dan perkembangan pelajar. Dalam eksperimen ini. Persepsi perkaitan ini untuk menyelesaikan masalah disebut celik akal. a) Pelajar mesti dapat membuat tanggapan dan pemgamatan sepanjang pelajaran. audio serta pengalaman langsung pelajar dalam pengajarannya. Perkara yang hendak disampaikan mestilah mudah difahami. Cimpanzi itu melompat-lompat tetapi tidak berjaya mencapai pisang itu.Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler adalah dua orang ahli psikologi pendidikan berbangsa Jerman yang bermastautin di Amerika Syarikat pada awal abad ini. Mereka telah menggunakan haiwan seperti kucing. Seekor cimpanzi yang lapar dikurung dalam sebuah sangkar yang besar. Kebolehan ini membolehkan manusia mempelajari perkara baru. Mereka juga menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) yang serupa terdapat pada diri manusia. Beberapa buah kotak yang berlainan saiz juga diletakkan di dalam sangkar itu. . Mengikut teori kognitif celik akal membolehkan kita menghayati perkaitan unsur-unsur di dalam persekitaran untuk membentuk erti dan menyelesaikan masalah. Keadaan lapar telah menjadi rangsangan kepada cimpanzi untuk mendapatkan pisang yang tergantung itu. Bagaimana Guru Boleh Menggalakkan Pemikiran Celik Akal Di Kalangan Pelajar Guru mesti menggunakan perbendaharaan kata yang jelas. Implikasi Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) juga terdapat pada manusia yang membolehkan pelajar mempelajari perkara-perkara baru. anjing. b) Contoh yang digunakan mesti bersesuaian dengan perkembangan dan tahap pengalaman pelajar. mudah difahami dan dibantu dengan gambar. Tiba-tiba ia mengheret kotak-kotak itu ke tengah sangkar dan menyusun kotak itu bertindih-tindih seperti tangga di bawah pisang itu. Kajian Kohler menunjukkan bahawa pembelajaran yang kompleks berlaku bukan semata-mata melalui kaedah cuba ralat. tikus dan cimpanzi untuk menjalankan eksperimen dalam kajian pembelajaran. Kemudian cimpanzi itu berhenti seketika seolah-olah berfikir dan memerhati di sekeliling sangkar. Cimpanzi tidak dapat mengambil pisang yang digantung kerana bumbung sangkar itu terlalu tinggi dan sukar baginya memanjat ke atas.

dan pelajar cuba membuat generalisasi yang betul. Guru perlu menggalakkan pemikiran kritikal dengan memastikan pelajar: a) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. pelajar tidak dapat mencapai celik akal. dilahirkan di New York dan mendapat ijazah P. Bruner.D daripada Universiti Harvard.h. Ó Pemikiran secara logikal. . Jika tugasan di sekolah terlalu susah. Ó Pemikiran metakognitif iaitu pemikiran mengenai pemikiran. Beliau telah menghasilkan banyak karya tentang perkembangan kebolehan mental manusia dan bagaimana pemikiran berlaku semasa dalam proses pembelajaran. Untuk menyenangkan lagi pemahaman pelajar. Guru boleh menggalakkan keinginan menyoal dan perasaan ingin tahu pelajar dan proses mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan fakta. atau latihan penyiasatan. dan peneranga guru tidak jelas. Guru tidak boleh memberi terlalu banyak penerangan tetapi perlu memberi panduan dan bimbingan dalam proses pemikiran celik akal. Sumbangan beliau yang paling besar dalam pendidikan ialah hasil karya beliau yang berjudul The Process of Education (1960). guru perlu mengajar mata pelajaran tertentu mengikut langkah-langkah yang kecil dan tersusun. Jika sesuatu bahan pelajaran terlalu susah. b) Berfikiran terbuka c) Dapat membuat rumusan. Merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat. Ó Pemikiran analisis dan intuitif. guru perlu memudahkan bahan tersebut supaya pelajar dapat memahami bahan itu. Ó Pembelajaran induktif untuk menguasai konsep/kategori. Karya beliau kurang memberi penekanan kepada bukti daripada eksperimen. Bruner mementingkan aspek-aspek berikut dalam teori pembelajaran beliau : Ó Cara manusia berinteraksi dengan persekitaran dan pengalamannya.Pengajaran mesti disampaikan selangkah demi selangkah dan mengikut urutan kesinambungan yang padu. Ó Penggunaan istilah untuk memahami susunan struktur pengetahuan . Proses ini lebih berkesan jika guru memberi banyak contoh yang khusus. Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu. Ó Perkembangan mental manusia dan pemikiran semasa proses pembelajaran. TEORI PEMBELAJARAN BRUNER Nama sebenar beliau ialah Jerome S.

iaitu pelajar dapat melihatnya secara visual dalam bentuk grafik dan gambar. pelajar akan menjadi keliru. Di sekolah pula guru perlu mewujudkan situasi pengajaran yang relevan dengan pengalaman dan minat pelajar.Urutan Bahan pengajaran hendaklah disusun mengikut urutan yang cekap untuk disampaikan dalam pengajaran supaya pelajar memahaminya dengan berkesan. Jika sistem pengkodan ini disusun secara teratur.Persekitaran untuk belajar Pengajaran hendaklah berkaitan dengan pengalaman dan konteks kanak-kanak supaya kanakkanak berasa ingin dan sanggup belajar semasa masuk sekolah. prinsip atau rumusan.Ciri-Ciri Penting Pembelajaran Bagi Teori Bruner Ialah : 1. Pengajaran selanjutnya bergantung kepada cara membangkitkan minat di kalangan murid. pelajar tidak berminat lagi dengan maklum balas tersebut. Semua kanak-kanak memiliki mekanisme dalaman untuk ingin belajar. iaitu menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. Jika peneguahan diberikan terlalu awal. Sistem pengkodan yang baik diperlukan supaya ransangan yang tertentu boleh dimasukkan dalam kategori-kategori yang sewajarnya. Beliau mencadangkan pelajar membuat sistem mengkod. Bruner menyatakan bahawa proses pembelajaran lebih bermakna jika pelajar memahami struktur sesuatu isi pelajaran. Guru juga perlu menentukan jumlah maklumat yang boleh disampaikan kepada pelajar untuk diproses dan disimpan. Buner menamainya sebagai urutan optimum. Pesanan tanpa bahasa b. Guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkkan pembelajaran penemuan dan memberi arahan yang berstruktur tanpa menyelesaikan masalah untuk pelajar. guru mesti menggalakkan mereka melalui pembelajaran penerokaan. Respon anggota badan c. iaitu : a. 3. Bruner juga mementingkan motivasi intrinsic kerana inginkan supaya . Jika peneguhan diberikan terlalu lewat. Bruner menyarankan supaya guru menyusun bahan pengajaran dalam cara yang dapat diterima oleh pelajar mengikut tahap kebolehan dan pengalaman mereka. Konsep ini dipanggil ekonomi pembelajaran.Peneguhan Guru mesti memberi maklum balas terhadap prestasi dan kemajuan pelajar. Pelajar belajar mengikut urutan tertentu. Gambaran dan lakaran d. dengan cepat. 2. Hubungkaitan yang wujud antara idea-idea yang penting dalam sesuatu mata pelajaran boleh dihuraikan dalam bentuk gambar rajah. an masa peneguhan diberikan juga sangat penting. Bahasa 4. Selain itu faktor-faktor persekitaran seperti kebudayaan. Guru mesti terangkan konsep alam bentuk perwakilan konkrit.Struktur pengetahuan Merupakan satu kelompok pengetahuan hendaklah dibahagikan mengikut susunan yang mana dipelajari. Oleh itu. Urutan ini mesti mengambil kira kebolehan pelajar untuk memproses maklumat dan dapat mengekalkan minat pelajar dalam pembelajaran. pelajar dapat memahami ransangan dengan lebih baik. motivasi dan prsonaliti mmepengaruhi keinginan kanak-kanak untuk belajar.

Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . ikonik dan simbolik.pelajar menyelesaikan masalah sendiri dengan bimbingan yang diberikan oleh guru. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor-sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak.Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperolehi pengertian. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. Peringkat enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian.Subordinat / kompleksif . Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. akhirnya ke idea sbstrak (simbolik). Dalam peringkat pembelajaran simbolik. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. Contoh. Contohnya. Prinsip-Prinsip Penting Dalam Teori Pengajaran Bruner Penguasaan Bahasa Bruner mengatakan bahawa terdapat dua proses penguasaan iaitu : 1. kanak-kanak tersebut sudah tahu bahan itu boleh melukakan tangan jika terkenanya. walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. Maksudnya. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah. peringkat pembelajaran berubah dalam tiga turutan iaitu enaktif. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperolehi pengalaman pada permulaan.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya. melontarkan bola untuk mengetahuinya boleh melambung dan berguling. kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu.Kemahiran berbasikal Ikonik . Misalnya. simbol seperti perkataan. Peringkat Pembelajaran Dalam Teori Bruner Mengikut teori perkembangan kognitif Bruner. Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. Pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas an melecurkan . Peringkat ikonik berlaku pada usia 2-4 tahun. kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa. Pada peringkat ini. Pada peringkat ini digunakan untuk kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringat sanggup membentukkan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental.

. 4.Pelajar mengenali ransangan dan mengkategorikan serta mengklasifikasikan maklumat menurut struktur baru atau yang sudah wujud.Pengalaman lampau dan pengetahuan sedia ada tentang persekitaran menolong pelajra mengkategorikan ransangan baru. Ini menunjukkan jerebu mempunyai perkaitan dengan indeks kualiti udaran dan kesihatan manusia.Konsep disjungtif memerlukan cirri yang berlainan untuk membezakan sesuatu kategori. jika dia didedahkan kepada keadaan dan situasi yang menggalakkan perkembangan kognitif. d) Sebagai contoh.Definisi konsep a) Idea-idea yang spesifik yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan khusus. b) Semakin berkembang pemikiran seseorang. konsep. kualiti udara turun dan orang ramai jatuh sakit. prinsip. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kategori a) Set minda .Sebagai contoh. semakin banyak konsep baru yang dikuasainya.Sebagai contoh apabila terdapat jerebu. Ia juga boleh diertikan sebagai kategori. atau hukum Bruner mementingkan pembelajaran secara konsep. c) Konsep diperoleh dengan mengkategorikan benda yang sama jenis atau mempunyai pola yang tertentu. Belajar melalui kategori.Mengapa konsep atau kategori penting ? a) Pembelajaran melalui konsep mempunyai kesan jangka panjang dan meningkatkan penghargaan kendiri pelajar. b) Konsep disjungtif . burung mesti mempunyai bulu dan mempunyai sayap sebelum ia boleh terbang. Jenis-jenis konsep a) Konsep konjungtif . e) Bruner mementingkan penggunaan pendekatan induktif. . . .Konsep hubungan mempunyai cirri-ciri yang saling berkaitan. pengelasan konsep tumbuh-tumbuhan gurun adalah berdasarkan ciri-ciri seperti berakar panjang. 2. hukum atau kategori. kebolehan tumbuhan menyimpan air dan sebagainya. 3.Konsep konjungtif memerlukan dua atau lebih ciri yang wujud serentak.a) Peringkat ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak bercorak konsep atau prinsip untuk kanak-kanak yang mempunyai perkembangan dan kognitif yang rendah. c) Konsep berkaitan atau berhubungan . iaitu pelajar diberikan contoh-contoh yang spesifik sebelum membuat definisi konsep. daun berduri.Ini bermakna burung yang tidak boleh terbang seperti ayam dan penguin tidak dapat dimasukkan dalam kategori di atas. b) Dalam pembelajaran kognitif. b) Ia mengurangkan ketegangan kognitif kanak-kanak untuk mengingati objek atau peristiwa yang khusus. pelajar memproses maklumat daripada persekitaran dan pengalamannya. . 1.

katak dan ular sebagai contoh bukan mamalia.Unsur motivasi sederhana diperlukan untuk membantu pelajar membentuk kod-kod dengan mudah.Memberi contoh yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan konsep a) Dalam pengajaran.Satu ransangan atau pengalaman yang telah dialami dapat dikodkan dengan lebih senang.Pelajar mesti didedahkan kepada pelbagai pengalaman dalam situasi pembelajaran dan pengajaran.ciri ikan tempatan dengan mudah dan cepat. 4. seorang anak nelayan dapat mengkategorikan ciri. . dan reptilian. anjing. pelajar akan memahami dengan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip penting bentuk segitiga. d) Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu konsep. minat dan penumpuan yang dimiliki oleh pelajar menentukan pembentukan kod-kod dalam konsep. . kucing. meneroka dan bereksperimen.Tahap motivasi.Pembelajaran Penemuan a) Guru menyediakan situasi maalah yang dapat merangsang pelajar supaya membuat pembelajaran penemuan.Pembelajaran melalui penaakulan induktif a) Guru perlu menggunakan contoh-contoh yang spesifik supaya pelajar dapat membentuk prinsip yang umum. apabila guru mengajar tentang konsep mamalia. 3.Peringkat ini dikenalpasti sebagai mencari tanda atau isyarat dalam penbentukan kod. d) Pengalaman yang pelbagai . jika guru memberi contoh-contoh tentang bentuk segitiga dan bentuk bukan segitiga. b) Guru mesti memberikan situasi penyelesaian masalah yang memotivasikan pelajar untuk menyoal. b) Sebagai contoh. c) Penguasaan maklumat yang spesifik . c) Pelajar diminta supaya memberi contoh-contoh lain dan untuk menjelaskan perbezaan cirriciri antara mamalia. . c) Dalam pembelajaran penemuan. ikan paus sebagai binatang mamalia dan buaya. 2.Pelajar perlu membaca dengan luas untuk memperoleh pengetahuan yang banyak dan khusus untuk mengkodkan kategori-kategori dengan mudah. b) Sebagai contoh. guru memberi contoh dan pelajar menggunakan contoh untuk menyusun struktur bahan dan melihat pertalian atau perkaitan antara idea-idea dalam situasi tersebut. Aplikasi Prinsip Teori Pembelajaran Bruner Dalam Bilik Darjah 1.b) Motivasi .Menolong pelajar melihat perkaitan antara konsep . -Sebagai contoh. guru perlu member contoh yang berkaitan dan contoh yang tidak berkaitan supaya pelajar dapat melihat persamaan dan perbezaan idea-idea dalam sesuatu konsep.

membentuk hipotesis dan menguji penyelesaian. c) Untuk pelajar Tahun Enam. lakaran.Penglibatan pelajar a) Pelajar belajar sendiri tetapi guru membantu dan membimbing dalam situasi penyelesaian masalah. b) Sebagai contoh. c) Guru perlu menunggu pelajar memberikan beberapa jawapan sebelum memberi definisi yang betul. Ini akan menentukan pelajar dapat memahami konsep dengan lebih jelas. untuk pelajar Tahun Satu. carta. guru perlu banyak menggunakan bahan bantuan mengajar dalam bentuk gambar yang besar dan berwarna-warni. pengurusan grafik dan peta minda menyenangkan pelajar untuk melihat perkaitan dan perhubungan dalam konsep-konsep. guru boleh menggunakan kaedah penyelesaian masalah dan pembelajaran penemuan. 5. b) Satu contoh situasi penyelesaian masalah ialah dalam eksperimen ' Mengapa api padam bila dilindungi dengan bekas?' c) Guru tidak memberitahu pelajar bagaimana menyelesaikan masalah tetapi memberikan bahan. c) Sebagai contoh. b) Guru boleh menggunakan alat bantuan mengajar audiovisual dan konkrit. 9. lakaran dan ringkasan untuk menolong pelajar memahami perkaitan idea-idea dalam sesuatu konsep. 6.Menggalakkan pelajar membuat pemikiran intuitif a) Pemikiran intuitif penting dalam membantu pelajar melihat pertalian antara ransangan yang berlainan.Pengajaran untuk pelajar tahap rendah a) Guru mesti mengajar pelajar tahap rendah dalam urutan enaktif kepada ikonik kepada simbolik. 8. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas . guru boleh mengemukakan soalan seperti berikut : ' Mari kita cuba mendefinisikan hutan dengan meneka apa yang anda dapat melihat dalam gambar ini'. pelajar boleh melihat kaitan antara petempatan manusia dengan cirri-ciri geografi fizikal di sesuatu kawasan perumahan.Pembelajaran melalui kajian luar a) Pengamatan dan penanggapan pelajar meningkat jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar. 7. menyuruh pelajar membuat pemerhatian. Guru juga perlu menyusun isi pelajaran daripada yang mudh kepada yang susah. 10. b) Sebagai contoh. Gambar.Menggunakan alat bantuan mengajar a) Guru perlu menggunakan banyak alat bantuan mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. b) Pelajar boleh belajar banyak konsep dengan melihat perkaitan di antara topik-topik pelajaran dengan persekitaran mereka.a) Guru perlu menggunakan gambar rajah.Mengajar mengikut kebolehan pelajar a) Guru perlu mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar.

kemahiran kecerdasan membolehkan seseorang 'mengetahui bagaimana' hendak melakukan sesuatu tindakan dan bukan hanya semata-mata 'mengetahui apa' keadaan yang wujud. Setelah menguasai kemahiran ini. Sikap seseorang pula mempengaruhi tindakannya terhadap sesuatu perkara. menumpukan perhatian. sama ada dalam aktiviti sukan atau bermain muzik. Selain itu guru juga boleh menggunakan simbol @ formula mudah bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dan kanak-kanak lembam. kemahiran motor dan sikap. iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. tarikh. Misalnya hukum ketumpatan sesuatu benda menunjukkan perhubungan antara konsep jisim dengan isipadu. Formula yang mudah membantu pelajar memahami sesuatu pelajaran dengan lebih baik. Strategi kognitif pula merupakan kebolehan memproses maklumat yang membolehkan si pelajar memikir. memilih. Walau bagaimanapun. Dalam pembelajaran konsep. Mengikut Gagne 1974. Kemahiran kecerdasan Kemahiran menggunakan simbol untuk berkomunikasi. Ini berkait secara langsung dengan perasaan. iaitu kemahiran kecerdasan (intelektual). . Gagne menggunakan teori pembelajaran behavioris dan kognitif untuk mengkategorikan kedayaan pembelajaran ke dalam lima kelompok utama. peristiwa atau orang lain. Gagne telah banyak menulis kertas kerja dan buku tentang psikologi gunaan. barulah dapat membentuk konsep. murid mestilah membuat diskriminasi antara unsure. menjalankan manipulasi dan menyelesaikan masalah. Kanak-kanak yang kabur penglihatan ataupun buta menggunakan deria untuk memperolh pengertian. seseorang memerlukan kemahiran fizikal dan kecerdasan. kemudian mengelas dan membahagikan unsur itu dalam kumpulan untuk membentuk hukum. telah dilahirkan pada tahun 1916 dan merupakan ahli psikologi eksperimental yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan pembelajaran serta telah terlibat dalam latihan dan masalah-masalah pendidikan yang lain. Oleh itu. guru boleh menggunakan bahan maujud dlm proses p&p. Misalnya. TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Nama beliau ialah Robert M. Ini bermakna kemahiran kecerdasan meliputi pelbagai unit maklumat berbahasa seperti fakta. terdapat susunan urutan pelbagai kemahiran kecerdasan dan tiap-tiap satunya adalah syarat mutlak untuk menguasai sesuatu kemahiran sebelumnya.Gagne. perkembangan dalam kemahiran motor juga memerlukan pemikiran dan penguasaan kemahiran kognitif. Perolehan kemahiran motor membolehkan seseorang melakukan pergerakan kordinasi dalam aktiviti fizikal. Kemahiran kecerdasan pertama dalam pembelajaran diskriminasi iaitu membezakan simbol-simbol. maklumat berbahasa. Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugas menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy). mengingat dan menggunakan maklumat. simbol dan huraian serta kebolehan menggunakan maklumat itu. tingkah laku. minat dan kesediaan pembelajaran pada seseorang pelajar.Bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan samaada kabur ataupun buta. strategi kognitif.

Hukum Boyle. Hukum Perhubungan di antara sekumpulan konsep. terdapat 20 ekor itik.Pembelajaran Isyarat Pembelajaran Isyarat berlaku secara semula jadi & tidak sengaja. Kemahiran motor Tindakan yang melibatkan manipulasi dan kordinasi fizikal. 45 ekor ayam. 2. kemahiran prasyarat yang perlu dimiliki oleh seseorang individu ialah dapat merasai pelbagai ransangan dan bergerak balas kepada ransangan. Individu mempelajari gerak balas terhadap sesuatu isyarat.Dalam suatu ladang ternakan.00 pagi. Strategi Kognitif Mencari pendekatan untuk memperbaiki proses pemikiran dan pembelajaran. objek atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama. 22 ekor lembu. Gagne (1977) juga mengemukakan lapan syarat pembelajaran(jenis pembelajaran) menurut hierarki kemahiran kecerdasan. Menggunakan satu cara (misalnya. Mamalia.3 dan 4 mesti dikuasai dahulu. label dan fakta untuk menyampaikan erti sesuatu pengetahuan. meramalkan kadar tindak balas berdasarkan keadaan sedia ada. Sikap Corak mempamerkan tingkah laku atau tindakan. Menulis. Memilih untuk menyertai persatuan sains dan menolak kelab muzik. Selain daripada kategori kedayaan pembelajaran. Syarat pembelajran tersebut ialah : Syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. Dapat membezakan antara bentuk bulat dengan bujur dan p dengan q. Maklumat berbahasa Menggunakan simbol. mereka mengetahui bahawa masa rehat telah tiba. Menyebut nama anggota-anggota ASEAN.Pembelajaran ransangan – tindak balas Dalam pembelajaran gerak balas proses peneguhan penting dan perlu dititiberatkan. Konsep Mengenalpasti sekumpulan idea. syarat 1. Berikut adalah huraian ringkasan lapan jenis pembelajaran mengikut kesukarannya: 1. Oleh itu ransangan positif akan menyeronokkan pembelajaran dan ransangan negatif boleh mendesakkan pembelajaran. Akan tetapi pelajar itu telah memperolehi tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang . tenaga dan atom. Dalam peringkat ini. 56 ekor kambing dan 2 orang pekerja. Pembelajaran jenis ini juga berlaku disebabkan tindak balas terhadap ransangan luar. Berapakah bilangan kaki di ladang itu? Diskriminasi Dapat membezakan antara dua objek atau simbol. berenang dan bermain badminton. hukum segiempat tepat. Pembelajaran adalah melalui pelaziman tingkah laku. peta konsep) yang berkesan untuk meningkatkan ingatan maklumat kompleks. contohnya. Ia adala hasil tindak balas ransangan luar. Misalnya untuk menguasai jenis pembelajaran 5.2. apabila pelajar mendengar loceng sekolah berbunyi pada pukul 10. keadaan ini berlaku kerana pelajar telah dilazimkan dengan bunyi loceng dan masa rehat.

menuju binocular itu kearah objek itu dan menyesuaikannya untuk memfokus dengan jelas. Pembelajaran konsep hanya boleh berlaku selepas pembelajaran melalui rangkaian pertalian berbahasa dan diskriminasi. Contohnya.Pembelajaran konsep Pembelajaran merupakan tindak balas umum terhadap satu kumpulan ransangan yang berbeza-beza dalam bentuk fizikalnya. Tindakan ini adalah 'terlazim'.Pembelajaran melalui rangkaian Rangkaian bermaksud penggabungan beberapa ransangan yang menghasilkan tindak balas dalam suatu turutan . Pengajaran kemahiran dari satu peringkat boleh dibawa ke peringkat yang seterusnya. Pembelajaran rangkaian digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti penulisan. Sebagai contohnya.Pembelajaran diskriminasi Dalam pembelajaran jenis ini pelajaran itu dapat membezakan berbagai ransangan yang berupa sama untuk menghasilkan sama banyak tindak balas yang khusus. Contohnya. Contoh pembelajaran diskriminasi ialah pelajar membezakan sejenis haiwan dengan haiwan yang lain seperti reptilia dengan mamalia. Guru perlu membimbing pelajar untuk mengenal pasti cirri-ciri tertentu dalam sesuatu konsep yang dipelajari. untuk melihat suatu objek yang jauh dengan menggunakan binokular.dikenalpastikan. seorang guru yang mengajar bola jaring perlu mengajar beberapa rangkaian kemahiran kecil seperti : Kemahiran menghantar bola Kemahiran menerima bola Kemahiran menjaringkan bola Kemahiran dan urutan daripada peringkat prtama akan menjadi ransangan untuk turutan yang kedua. jenis pembelajaran semakin dapat dibezakan kerana setiap ransangan dan tindak balas dapat diasingkan dari satu sama lain. Oleh itu. Demgam perkataan lain dalam satu set pertalian atau rangkaian. dalam pengajaran rangkaian. Bahkan pelajar dapat bertindak balas terhadap ransangan luar mengikut kehendaknya. Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan. 5. 4.Pertalian bahasa Pembelajaran ini melibatkan bahasa yang mengaitkan lebih daripada satu ransangan untuk menghasilkan tindak balas. Ini berlaku apabila pelajar dapat menghubungkaitkan apa yang dilihat dengan sebutannya. Dengan perkataan lain. permainan. guru perlu membuat ulangan supaya kemahiran yang dipelajari dahulu tidak dilupakan. Pelajar . Pembelajaran diskriminasi adalah berkaitan dengan cirri-ciri yang jelas pada objek. rangkaian motor berlaku apabila memegang binokular di hadapan mata. tindak balas dalam pembelajaran berupa diskriminasikan terhadap ransangan betul atau salah. 6. guru memberi peneguhan kerana kerja tulisan Fifi semakin kemas dan baik. oleh itu Fifi akan cuba menulis dengan lebih baik lagi untuk mendapat pujian gurunya. untuk mengekalkan tingkah laku ini. Bagaimanapun proses ini memerlukan penggunaan bahasa yang telah dipelajari dahulu. Untuk menyatakan sesuatu prinsip. 3. Proses ulangan penting untuk menjamin peneguhan pertalian bahasa. pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan satu rangkaian berbahasa. Ini bermaksud seorang individu itu sanggup menghasilkan tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang berbeza walaupun kecil. Pelajar perlu mengenali ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis haiwan ini. muzik dan sebagainya.

Pelajar perlu menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri. Aplikasi Prinsip-Prinsip Gagne Dalam Bilik Darjah Guru mengajar mengikut lapan peringkat hierarki pembelajaran Gagne.Ransangan gerak balas a) Dalam pembelajaran ransangan gerak balas. 2. rangkaian dan pertalian bahasa. guru mementingkan peneguhan . guru menunjukkan sesuatu objek dengan menggunakan kad imbasan perkataan.Pembelajaran Isyarat a) Di peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran. guru menjalankan pembelajaran isyarat. Terdapat langkah-langkah yang spesifik dalam proses penyelesaian masalah iaitu : Mengenal masalah Mencari maklumat Membuat hipotesis Memilih cara menyelesaikan masalah Menguji hipotesis (melaksanakan pelan penyelesaian ). gigi dan perbezaannya berbanding dengan sisik dan bulu pelepah. Menggalakkan pelajar supaya menghuraikan hukum-hukum yang telah dipelajari. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Membuat rumusan (melihat kembali dan menyemak ). kelenjar susu. Misalnya untuk mempelajari 'mamalia' pelajar perlu mengetahui tentang beberapa cirri seperti bulu. Sebagai contoh. pelajar membuat soalan matematik yang melibatkan operasi tambah dan operasi darab. Gagne telah memberikan lima prinsip pengajaran hukum : Memberi maklumat yang betul Menghuraikan cirri-ciri yang penting dalam sesuatu konsep Mengajar dan memberi panduan lisan dalampembentukan rangkaian konsep yang berkaitan. Penyelesaian masalah adalah cara yang paling baik untuk mengajar pelajar kemahiran berfikir. prinsip. 1. 7. Menyoal pelajar tentang hukum-hukum yang telah dipelajari. Jenis pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus. Soalan seperti ini melibatkan dua hukum yang berlainan. Pembelajaran hukum beraras tinggi kerana ia melibatkan pembelajaran konsep.belajar konsep melalui contoh-contoh yang jelas. Semua jenis kemahiran yang telah dipelajari sebelum peringkat ini digunakan dalam proses penyelesaian masalah. 8-Pembelajaran penyelesaian masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip. Ia adalah peringkat pembelajaran yang paling sukar dan kompleks. b) Sebagai contoh. Pelajar dikehendaki mengenali objek ini.Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan penggabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian. teori dan generalisasi. Penguasaan hukum adalah penting untuk peringkat pembelajaran penyelesaian masalah. rumus generalisasi.

pelajar dapat membentuk konsep tentang elemen-elemen cuaca seperti berikut : Cuaca suhu kelembapan hujan d) Guru boleh mengemukakan soalan-soalan yang boleh memandu pelajar untuk membentuk konsep dengan mudah dan jelas. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep.Rangkaian motor a) Guru perlu mengajar sesuatu kemahiran secara berulang.b) Sebagai contoh. 5. e) Mengikut Tennyson dan Cocciarella (1986). Muzik. c) Prinsip ini penting dalam mata pelajaran-mata pelajaran seperti Pendidikan Jasmani. guru perlu memberi pujian. kemahiran hoki perlu diajar mengikut kemahiran-kemahiran kecil dalam urutan spesifik. Memberi contoh-contoh positif dan negatif tambahan mengikut pengelaan yang dibuat oleh pelajar dan mereka menerangkan pengelasan yang telah dibuat oleh mereka.Diskriminasi a) Diskriminasi adalah aspek yang penting dalam penguasaan konsep. c) Sebagai contoh. 4. b) Guru harus mengarahkan pelajar supaya menyebut dan mengeja konsep-konsep dan menulis nota mengenai ciri-ciri konsep yang penting. Menghuraikan istilah yang penting dalam definisi konsep. b) Pelajar seharusnya dapat membezakan ciri-ciri penting dalam satu kategori dengan kategori yang lain.Pembentukan konsep a) Guru harus memastikan pelajar dapat membentuk konsep dengan mudah. b) Dia harus mengenal pasti ciri-ciri penting dan tidak penting dalam sesuatu kelas atau kategori. Pendidikan Seni dan Kemahiran Hidup. 3. Jika pelajar membuat kerja masing-masing dengan senyap. guru boleh mendapatkan gerak balas yang positif daripada pelajar dengan memberi pujian kepada mereka. 6. . iaitu: Menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri-ciri utama dan penting. c) Sebagai contoh. pelajar boleh mendiskriminasikan cirri-ciri binatang yang tinggal di kawasan kutub dan gurun. b) Contohnya. d) Pelajar juga perlu tahu membezakan ciri-ciri yang penting dan kurang penting dalam sesuatu kategori. guru perlu menggalakkan kemahiran menulis pelajar supaya perkembangan bahasa berlaku. Memberi contoh-contoh positif dan negative untuk menghuraikan cirri-ciri utama dalam sesuatu konsep.Prinsip pertalian bahasa a) Sambil guru mengemukakan hujah.

Sebagai contoh pengajaran seperti pembacaan teks melalui nyanyian yang berulang kali lebih diingati oleh pelajar berbanding hanya melalui kaedah biasa pembacaan teks.Pembentukan Hukum a) Guru boleh mengajar hukum dengan menggunakan kaedah perbandingan. melalui soalan dan ujian. contoh kanak-kanak yang bisu dan pekak. Selain itu proses pengajaran dan pembelajaran mestilah menurut hierarki kemahiran kecerdasan dan syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian.guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar. Selain itu kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan juga dapat mempelajari melalui objek sebagai isyarat sesuatu. 8. c) Aspek yang paling penting dalam proses penyelesaian masalah ialah pelajar mencari jawapannya sendiri. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Bagi kanak-kanak berkeperluan khas mereka mempelajari sesuatu melalui pembelajaran isyarat. masalah pembelajaran. dan dengan mengaplikasikan hukum dalam situasi pembelajaran yang berlainan. d) olya (1957). . Kaedah ini dapat menguatkan lagi ingatan pelajar. c) Pelajar harus diajar untuk melihat perkaitan antara hukum-hukum yang berkaitan. telah memberikan empat langkah dalam proses penyelesaian masalah. d) Guru perlu menguji kefahaman pelajar selepas sesuatu hukum diajar. Kanak-kanak berkeperluan khas samaada menghadapi masal slow learner (lembam) . e) Pelajar juga digalakkan untuk membuat huraian sendiri mengenai sesuatu hukum. mudah dab memfokus kepada aspek-aspek yang penting dalam hukum.7. Berdasarkan teori Gagne ini proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan secara berulang-ulang iaitu pembelajaran melalui rangkaian. masalah pendengaran dan lain-lain lagi mestilah diajar secara berulang-ulang berdasarkan pembelajaran melalui rangkaian. jadi ransangan gerak balas yang positif akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar. b) Guru harus memberikan arahan yang jelas. iaitu : Memahami sesuatu masalah Membuat pelan tindakan Melaksanakan pelan tersebut M enilai hasil dan keputusan pelan Implikasi Teori Gagne Terhadap Pengajaran & Pembelajaran Guru perlu menekankan sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah kepada rumit. Sebenarnya kanak-kanak berkeperluan khas juga mempunyai naluri seperti kanak-kanak biasa.Penyelesaian masalah a) Dalam proses penyelesaian masalah. b) Guru memberi bimbingan kepada pelajar mengenai hukum dan konsep yang perlu diaplikasi.

guru memberikan konsep-konsep dengan jelas dan tersusun supaya murid dapat menerimanya dengan lengkap dan baik.Ausubel telah mengemukakan model pengajaran ekspositori . . dan kos institusi yang mengendalikannya. .Walaupun guru memberi maklumat.Maklumat yang dipelajari oleh pelajar daripada pelbagai bidang akan menjadi struktur kognitif yang boleh diasimilasikan melalui proses subsumption. .Pembelajaran secara reseps dapat menjimatkan masa . . Subsumption Terbitan dan Subsumption Korelatif .Pelajar memperoleh maklumat secara bebas melalui usaha sendiri. . guru boleh memberikan maklumat kepada pelajar secara tersusun dan teratur dalam bentuk kuliah dan ceramah.Dalam proses subsumption terbitan . 4. Dalam pembelajaran resepsinya . . iaitu guru menyampaikan maklumat lengkap dalam susunan yang teratur supaya pelajar dapat menerimanya dengan baik. tenaga . kerana beliau menekankan proses penguasaan maklumat melalui bahasa yang bermakna. .Pembelajaran secara resepsi biasanya dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dan universiti kerana bilangan pelajar yang ramai. cara yang baik ialah melalui pembelajaran resepsi. .Pembelajaran penemuan adalah cara pembelajaran yang lebih menarik dan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelajar yang lebih matang.Menurut Ausubel .Pelajar menggunakan rumusan dan analisis kendiri melalui prose scuba jaya . . cara pembelajaran resepsi adalah kurang menarik dan cepat dilupai oleh mereka. maklumat baru akan terbit daripada pengetahuan sedia .Ausubel menyatakan bahawa jika pelajar ingin menguasai maklumat yang banyak .Pembelajaran bermakna boleh dilakukan melalui subsumption. .Untuk kanak-kanak yang masih muda .Cara ini amat berkesan dalam mengembangkan struktur kognitif individu untuk menghadapi rangsangan yang pelbagai. Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif David Ausubel 1. celik akal serta pemikiran intuitif kerana maklumat maklumat tidak diberikan oleh guru. idea-idea dan respon pelajar boleh dibincang bersama guru. Subsumption Terbitan . 2. Pembelajaran Penemuan .Ausubel mementingkan pembelajaran bermakna kerana proses ini menghubungkan maklumat baru dan maklumat lama yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar. 3. Resepsi (Pembelajaran Penerimaan) .TEORI PEMBELAJARAN AUSUBEL Teori pembelajaran Ausubel juga dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan . .

Dia dapat mengaitkan kedua-dua peristiwa dalam struktur kognitifnya. “ Harimau adalah binatang liar. 6. Penyusun Awal . . seorang kanak-kanaktelah mempelajari fakta ayam betina bertelur. . . guru memberitahu pelajar bahawa semua binatang liar adalah bahaya. .Tujuan penyusun awal ialah ialah mengaitkan idea baru dengan idea lama dan menggerakkan struktur kognitif pelajar supaya proses mengasimilasi maklumat baru menjadi lebih berkesan.Ia merupakan maklumat penting tetapi mungkin dilupai pelajar. 7. seorang guru yang ingin mengajar puisi dalam pelajarannya boleh menggunakan penyusun awal yang mudah seperti berikut : “ Apa itu puisi?” dan membacakan satu puisi kepada pelajar. i) Penyusun Awal Perbandingan .Ia boleh disampaikan dalam bentuk kenyataan. Apabila dia melihat penyu bertelur di pantai pada musim cuti sekolah . .Ausubel juga mengatakan pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui pembelajaran .Sebagai contoh .” 5.Dalam proses subsumption korelatif . . Subsumption Korelatif . perenggan.Penyusun awal perbandingan mengingatkan pelajar tentang maklumat yang wujud dalam pemikiran . pemikirannya akan bertindak secara subsumption terbitan . ii) Penyusun Awal Ekspositori . terdapat dua jenis penyusun awal. Menurut Ausubel . iaitu . .Fungsi penyusun awal perbandinga ialah menolong mereka memanggil dan mengingatinya semula. Pembelajaran Subordinat dan Superordinat .Penyusun awal ekspositori memberikan pelajar pengetahuan baru yang mereka perlukan untuk pembelajaran topik baru.Ausubel menyatakan bahawa pembelajaran optima berlaku apabila terdapat perkaitan yang baik antara skema pemikiran pelajar dengan bahan pembelajaran yang baru.ada pelajar.Guru boleh memberikan maklumat ini dalam bentuk penyataan atau dalam bentuk definisi konsep yang umum. .Dia juga memperoleh maklumat tambahan kerana dapat melihat bagaimana proses penyu bertelur. Oleh itu harimau adalah seekor binatang berbahaya.Penyusun awal juga boleh digunakan dalam set induksi permulaan sesuatu pengajaran atau sepanjang pelajaran. soalan atau demonstrasi. .Sebagai contoh . Apabila pelajar mempunyai pengalaman dengan binatang liar seperti melihat harimau di Zoo Negara .Contohnya . . maklumat diterima melalui proses pengembangan makna dalam struktur kognitif. dia dapat mengaitkan pengalaman ini kepada fakta yang telah disampaikan oleh gurunya.Ini bermakna konsep asas yang telah dipelajari dikembangkan lagi dalam pemikiran pelajar. .

Walau bagaimanapun . Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya.Pembelajaran bermakna lebih berkesan berbanding dengan teknik hafazan.Contohnya . . Bagi Brinner.Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. M. guru akan mengajar satu konsep terlebih dahulu dan ini akan diikuti dengan contoh-contoh yang khusus yang dapat mengukuhkan konsep tersebut.subordinat dan superordinat.1997 . .Batu besar .Pembelajaran subordinat dan superordinat berfungsi untuk menjadikan proses mengasimilasi bahan baru lebih mudah dan berkesan. . Kemudian guru menjelaskan prinsip yang terlibat.Dalam pembelajaran superordinat atau induktif .Dalam pembelajaran subordinat atau deduktif . . Menurut MCBrien & Brandt. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan & bukannyahanya menerima pengetahuan orang lain. Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan Kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu secara Konstruktivisme.Ia merupakan cara pembelajaran yang boleh menghubungkan idea dan pengalaman lama pelajar dengan maklumat baru yang hendak disampaikan oleh guru. .Contoh : Daun Terapung Bulu ayam Terapung Prinsip Barang yang ringan akan tenggelam 8. guru perlu mengajar tentang teknik hafazan. Individu ini menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. guru akan memulakan idea baru dengan contoh yang banyak dan khusus supaya pelajar dapat gambaran umum terlebih dahulu. pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir.mengaplikasikannya kpd situasi baru & mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual . Konsep : Barang yang berat akan tenggelam Contoh barang-barang berat . Teknik Hafazan . .Teknik hafazan secara latih tubi perlu dalam proses menghafal dan mengingati rumusan dan sifiran. .Kereta buruk .1999 pula mengatakan murid membina pengetahuan mereka dgn menguji idea & pendekatan berdasarkan pengetahuan & pengalaman sedia ada. Mengikut Konstruktivisme.

1997 ). Pembelajaran melibatkan bahasa dan Vygotsky menyatakan bahawa bahasa dan pembelajaran saling berhubung kait. dan aktiviti yang membentuk pembinaan dan pembelajaran individu. Vygotsky mencadangkan konsep pembinaan zon proksimal . Murid belajar cara belajar semasa belajar. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. rakan sebaya . Pelopor Teori Konstruktivisme i) Lev Vygotsky Vygotsky banyak menekankan tentang konstruktivisme sosial di mana ilmu pengetahuan dibina berdasarkan kepada interaksi sosial . guru. Zon Perkembangan Proximal (ZPD) 1. Dalam erti kata lain actual developmental level merujuk kepada semua aktiviti yang boleh dipersembahkan oleh seseorang kanak-kanak sendiri tanpa bantuan orang lain. ZPD merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bantuan orang dewasa. 3. Pembelajaran adalah aktiviti sosial . iaitu Zon Perkembangan Proximal (ZPD) dan bantuan ( scaffolding). Contohnya . rakan atau guru (scaffolding). Sediakan aktiviti yang melibatkan minda selain tindakan fizikal dan pengalaman langsung. alat budaya . di mana kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah sesuatu masalah dengan bantuan orang dewasa . Sebaliknya. Prinsip Teori Konstruktivisme Pembelajaran merupakan satu proses yang aktif di mana murid mengguna input sensori (deria) untuk membinanya. . 6. pembelajaran berkaitan dengan manusia lain . pelajar dan guru hendaklah bekerjasama untuk meningkatkan pelajaran dan membolehkan kanak-kanak melakukan kerja tersebut sendiri.yang sedia wujud. murid akan menyesuaikan pengetahuan yg diterima dgn pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Dalam konteks pembelajaran. zone of proximal development ialah sesorang kanak-kanak atau pelajar melakukan sesuatu kerja dengan bantuan orang lain. Berdasarkan kepada pandangan-pandangan diatas maka pengertian pembelajaran secara konstruktivisme bolehlah dirumuskan sebagai berikut: Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan @ konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan & pengalamansedia ada. 2. Dalam proses ini. dan lain-lain hubungan. 4. Terdapat dua konsep penting dalam teori ini ( Slavin.

pendengaran. iaitu idea spesifik mengenai sesuatu. Kanak-kanak yang lebih dewasa mula mengaplikasikan peraturan logik untuk memahami bagaimana dunia berfungsi. Pembelajaran pengamatan menghasilkan pembentukan konsep . rasa dan bau. Mengikut pandangan kognitif proses pengajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan . kita akan membuat penyesuaian terhadap persekitaran. ii) Jean Piaget Ahli psikologi kognitif yang paling terkemuka. dan Dewasa berkembang ke peringkat di mana mereka boleh mengaplikasikan logik kepada situasi andaian (hypothetical) dan sebenar. skema kategori. Dua proses asas adalah asimilasi dan akomodasi. Pembelajaran melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan (persepsi) dan konsep (tanggapan). Remaja. Piaget berpendapat bahawa di sepanjang hayat. Mereka membina teori sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. Ia sebenarnya adalah pembinaan asas blok pemikiran yang membolehkan kita berfikir. Penyelidikan Piaget tertumpu kepada bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan. 2. Beliau mencadangkan empat prinsip konsep berikut: Organisasi Ia adalah satu proses berterusan menyusun maklumat dan pengalaman ke dalam sistem mental atau kategori. manusia melalui satu urutan empat peringkat pemikiran secara kualitatif. Perolehan pelbagai konsep digunakan untuk untuk memahami sesuatu pengalaman atau menyelesaikan masalah. 3.Implikasi Teori Kognitif Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran 1. Sesuatu dikatakan telah dipelajari apabila ia disimpan agar kekal sebagai pengetahuan . dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai tambahan. Adaptasi Dalam proses mengorganisasi struktur mental kita. Contoh skema adalah skema minum. Pembelajaran melalui cara pengamatan menitikberatkan penggunaan bahan maujud. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membuat membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Bayi memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sensori penglihatan. Jean Piaget. Kanak-kanak prasekolah berkembang daripada peringkat memperoleh ilmu pengetahuan tentang dunia melalui persepsi mereka terhadap pengalaman sendiri di dunia. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang belagak seperti “saintis kecil”. Sistem mental atau kategori persepsi dan pengalaman ini dinamakan skema. 4. sentuhan. Pengamatan ialah mengenali peristiwa atau mengaitkan maksud pada sesuatu perkara. skema penyelesaian masalh matematik dan lain-lain. penyusunan dan penggunaan pengetahuan. . yang biasanya dipanggil sebagai “soalan epistemology”.

Dengan ini. Ini hanya seperti menambahkan data baru ke dalam fail data yang sedia ada. a) Pengetahuan personal . c) Pengetahuan strategi . Akomodasi Ia berlaku semasa kita mengubah skema yang ada dalam memberi respon kepada situasi baru. Metakognisi terbahagi kepada 3 variable (pemboleh ubah) Faktor Mempengaruhi Metakognisi Individu itu sendiri Tugas yang diberikan Strategi yang diguna pakai dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan Persekitaran yang mengelilingi individu yang sedang berfikir Teori pelaziman klasik Watson Selain Ivan Pavlov. Ini dikatakan akomodasi. yang berumur 11 bulan. . Tetapi data tersebut hendaklah sesuai dengan skema sedia ada. John B Watson merupakan seorang lagi ahli psikologi yang menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. seorang kanak-kanak akan memikirkan seekot hamster sebagai seekor tikus belanda yang kecil. pada peringkat permulaan. 1998).beliau juga telah menjalankan kajian ke atas seekor tikus putih dan seorang kanak –kanak lelaki bernama Albert. keupayaan pilih strategi lebih berkesan. b) Pengetahuan tugas .Asimilasi Ia adalah proses memasukkan peristiwa baru ke dalam skema yang sedia ada. tahu kekuatan dan kelemahan diri. tahu guna kemahiran selesaikan masalah. beliau telah menunjukkan kepada kanak –kanak tersebut seekor tikus putih. Seperti contoh di atas. . Kanak-kanak tersebut akan cuba memadankan pengalaman barunya dengan skema yang sedia ada tentang cara mengenal pasti binatang. Metakognisi Keupayaan individu menggunakan kognitif (akal / pengetahuan) untuk mengurus maklumat. Apabila maklumat baru tidak sesuai dengan skema yang ada. kanak-kanak tersebut akan tambahkan skema baru untuk mengenali hamster kepada sistem lain untuk mengenal pasti binatang. Contoh. (formula-matematik). asimilasi melibatkan percubaan memahami sesuatu yang baru dengan cara menyesuaikannya ke dalam sesuatu yang telah kita ketahui (Woolfolk. . John Flavell (1976) – Metakognisi ialah pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. maka kita perlu sesuaikan pemikiran kita. Ia melibatkan perubahan skema yang sedia ada atau membentuk skema baru dalam memberi respon baru kepada maklumat baru.Dalam kajiannya.

. a) Sebagai contoh.Ia mesti sejajar dengan kebolehan pelajar. dalam proses pengajaran. a) Generalisasi (i) Guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah. . token dan bintang bagi meneguhkan tingkah laku yang dikehendaki. Pemindahan pembelajaran berlaku dari situasi A kepada situasi B. Eadaan ini diulang beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut kanak –kanak tersebut pada tikus putih. APLIKASI PRINSIP-PRINSIP SKINNER DALAM BILIK DARJAH Pemberian peneguhan yang positif seperti pujian.Berdasarkan penyelidikan ini. . sesetengah pelajar takut untuk menghadapi peperiksaan UPSR. Mengajar pelajar membezakan persamaan dan perbezaan di antara dua situasi yang berlainan. guru memberikan Rahimah lima bintang kerana berjaya menghasilkan lukisan tercantik dalam bilik darjah. kanak –kanak tersebut menjadi takut dan menangis. tetapi pabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan serentak dengan kemunculan tikus tersebut. b) Pemberian peneguhan mesti diberikan secara tekal bagi menjamin berulangnya tingkah laku yang positif. supaya mereka dapat membuat generalisasi dan diskriminasi dengan betul. Watson menyarankan bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas tertentu yang akan dihasilkan. guru haruslah sentiasa memilih rangsangan yang menyeronokkan. kata-kata perangsang.Pada mulanya kanak –kanak tersebut tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus tersebut. (ii) Generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan. wang. Objektif tingkah laku yang realistik dan penguasaan kemahiran secara berperingkat. (iii) Contohnya. gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi. b) Guru juga perlu mengajar sesuatu kemahiran seperti bermain bola sepak secara berperingkat-peringkat (seperti burung merpati bermain ping-pong) supaya pelajar menguasai permainan tersebut dengan lebih berkesan.Kesimpulannya. Guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahu nya bahawa dia akan menduduki peperiksaan yang hampir sama dengan ujian bulanan. hadiah. a) Guru memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan realistik dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah arasnya. .Dengan menggabungkan beberapa rangsangan.

pelajar akan terus melakukan tingkah laku ini setiap kali seorang guru masuk ke dalam bilik darjah. b) Sebagai contoh. walaupun tiada pujian daripada guru. b) Sebagai contoh. b) Diskriminasi rangsangan (i) Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat membezakan rangsanganrangsangan yang lebih penting dalam proses P&P. guru boleh mengikiskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi P&P. . b) Sebagai contoh. a) Semakin kerap rangsangan dikaitkan dengan gerak balas semakin kukuh gerak balas terlazim. a) Ini bermakna tingkah laku pelajar boleh dilazimkan untuk gerak balas yang diingini atau tidak diingini oleh guru. Guru pun memuji pelajar. guru perlu memberi motivasi seperti dalam bentuk pujian. Penghapusan a) Jika sesuatu tingka laku tidak diberi peneguhan ia boleh dikikiskan secara perlahan-lahan. (iv) Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat membuat diskriminasi antara maklumat penting dan kurang relevan. kata-kata perangsang dan sebagainya untuk menbentuk tingkah laku yang diingini. Rangsangan dan gerak balas diperkukuhkan melalui latihan. guru boleh memberitahu pelajar objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu pelajaran. (ii) Sebagai contoh. c) Guru juga boleh meningkatkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. c) Tanpa arahan guru. b) Sebagai contoh. seorang pelajar diberi peneguhan positif dalam bentuk pujian untuk kerjanya yang kemas. projek dan aktiviti kumpulan di kalangan pelajar. apabila guru masuk ke kelas (rangsangan) pelajar berdiri dan mengucapkan ” Selamat Pagi ” (gerak balas). Motivasi membangkitkan tingkah laku positif. (iii) Maka pelajar akan memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif pelajaran. a) Guru perlu memotivasikan pelajar dengan ganjaran yang sesuai sebelum mereka dapat mengawal tingkah laku pembelajaran yang dikehendaki dalam P&P.(iv) Oleh itu. Pelajar boleh mempelajari dengan mengaitkan antara rangsangan dan gerak balas. pelajar tidak akan berasa begitu takut kerana dia sudah biasa membuat ujian bulanan. c) Kerja yang kemas akan berterusan. Pujian Kerja kemas Kerja kemas berterusan d) Guru juga dapat meningkatkan tingkah laku pembelajaran yang positif dengan mengadakan perbincangan. hadiah.

kemudian semasa dia berdiri. d) Pertama sekali.c) Sebagai contoh. jika perlu takut untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. guru perlu meningkatkan keyakinannya secara berperingkat. f) Ini dapat menghapuskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar tersebut.com/2009/07/teori-pembelajaran. e) Akhir sekali. guru membiarkan pelajar itu membaca kepada kumpulan yang lebih kecil semasa dia duduk. http://mabjip.blogspot. baru pelajar itu diberi peluang membaca di hadapan kelas.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful