Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai “a change in human dispositionor

capability, which persist over a period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”. Menurut Gagne, terdapat 5 jenis pembelajaran iaitu kemahiran Intelek, maklumat Verbal, Strategi kognitif, Kemahiran Psikomotor dan Sikap. 1) Kemahiran Intelek: merujuk kepada pengetahuan procedural atau ‘tahu bagaimana’. Pada peringkat permulaan membaca, menulis dan menggunakan nombor ialah jenis-jenis symbol asas yang dipelajari. Apabila pembelajaran berlanjutan, symbol digunakan secara kompleks untuk membeza,menggabung, mengklasifikasi, menganalisis dan mengkelompok objek,peristiwa, symbol dan lain-lain. Gagne menbezakan 8 kategori intelek di mana manusia belajar iaitu pembelajaran isyarat, pembelajaran rangsangan, rantaian, asosiasi verbal, pembelajaran diskriminasi, pembelajaran konsep, pembelajaran hukum, penyelesaian masalah. Untuk pembelajaran yang berkesan, kemahiran intelek perlulah disusun mengikut hierarki kesukaran seperti mengenalpasti rangsangan, menjana respons, mengguna istilah, diskriminasi, membentuk konsep, menaplikasi hukum, dan menyelesaikan masalah.

2) Maklumat Verbal:- merujuk kepada kobolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. Sebelum mampu berbuat demikian, seseorang itu harus mempunyai kemahiran intelek untuk menyebut pernyataan. Pelajar adalah digalakkan untuk mengkelompokkan maklumat (chunking) dan mengekod pembelajaran secara bermakna dan difahami oleh pelajar dan mampu memberi kefahaman kepada orang lain. 3) Strategi Kognitif:- kebolehan pelajar mengawal kemahiran dalaman, iaitu memberi perhatian, belajar, mengingat dan memikirkan hal yang berkaiatan. Juga dikenali sebagai proses kawalan eksekutif kerana merujuk kepada konsep pemprosesan maklumat. Semua ini dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Guru boleh membantu pelajar dalam menguatkan strategi kognitif dalam proses mengingat dan menguasai sesuatu pembelajaran seperti memberi peneguhan dan strategi pembelajaran yang kreatif.

4) Kemahiran Psikomotor: - Kebolehan menggunakan anggota fizikal dalam pembelajaran. Seseorang individu dapat dikatakan menguasai kemahiran psikomotor sekiranya mampu mengatur pergerakan secara menyeluruh dan lancar serta bertepatan. Ia dapat ditingkatkan dengan latihan yang berterusan.

5) Sikap:- merujuk kepada keadaan dalaman yang berupaya mengawal tindakan peribadi terhadap rangsangan atau objek tertentu. Penekanan ialah sikap terhadap tingkah laku, iaitu pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu. Hasil daripada pelakuan atau tingkah laku merupakan tanda rujukan tentang sikap individu. Dalam menghasilkan sikap yang dimahukan,guru boleh mengaitkan kejayaan dengan sikap tertentu, memberikan contoh/model yang terbaik untuk dicontohi dan peneguhan ke atas sesuatu keberjayaan. Pada keseluruhannya, pembelajaran melibatkan keseluruhan dan haruslah bermula dengan motivasi dalaman yang mempu mengawal secara keseluruhannya. Kakunya sesuatu benda mampu menolak keupayaan organisasi yang lain untuk seseorang individu itu untuk belajar.
http://farisazmi.blogspot.com/2009/12/jenis-jenis-pembelajaran.html

manusia mempunyai struktur kognitif dan apabila seseorang belajar dia akan menyusun segala maklumat dalam ingatannya. mazhab kognitif (juga disebut mazhab Gestalt) menyarankan bahawa pembelajaran berlaku apabila kita cuba mencari maksud berkaitan dengan sesuatu perkara. Walaubagaimanapun. Di samping itu. kita sentiasa mengingati peristiwa yang telah kita alami suatu masa dahulu. Oleh itu. Setiap kali murid belajar mereka akan mengelolakan dan menyimpan pengalaman dalam ingatan. Mengikut mazhab Gestalt. Sukar bagi kita untuk mengingati nombor yang kurang memberi makna dalam hidup kita. Umpamanya. Mengikut pandangan kognitif. Kita menggunakan pemikiran dan otak untuk belajar. kepercayaan . pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada sentiasa menentukan apa yang akan dipelajari. Piaget. diingati atau dilupakan. dan Ausubel. Pembelajaran kognitif melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan dan penguasaan konsep(penanggapan) Teori kognitif juga menganggap pembelajaran sebagai sati proses yang aktif. penyusunan dan penggunaan pengetahuan yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah. proses pembelajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan. Bruner. Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola dan menyusun serta mengeluarkan semula segala pengalaman untuk membolehkannya memerhati pertalian di antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. Gagne. harapan dan perasaan juga mempengaruhi pembelajaran kita. kita sentiasa perlu merujuk buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor. Bahkan mereka akan menghayati maksud perkara yang baru mereka pelajari. Oleh itu. menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya untuk memperoleh maksud baru dalam pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan masalah. membuat keputusan. Murid boleh memilih. Dalam situasi bilik darjah murid belajar dengan memperolehi dan mengelolakan pengetahuan. Setiap pelajar mempunyai kebolehan mental untuk mengelola. walaupun kita kerap menggunakan telefon untuk menelefon kawan. Ini kerana peristiwa itu merupakan suatu pengalaman yang bermakna kepada kita. Murid sentiasa mengelolakan pengalaman yang sedia ada untuk membina struktur kognitif supaya memperolehipengetahuan yang baru.TEORI PEMBELAJARAN Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif / Gestalt (Kognitivisme) Teori Pembelajaran tingkah laku yang diutarakan oleh mazhab behavioris tidak dapat digunakan untuk menerangkan semua jenis pembelajaran yang berlaku dalam situasi yang berlainan. Beberapa orang ahli psikologi pada masa awal kurun ini telah membuat kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan kita dalam pembelajaran. Pengalaman yang bertindih juga dapat membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi. Gestalt adalah perkataan German yang bermaksud “bentuk. pola. Ahli-ahli psikologi pendidikan yang terkemuka dan berpengaruhterhadap teori pembelajaran kognitif ialah Kohler. konfigurasi atau keseluruhan yang tersusun”. mempraktik dan mencuba untuk mencapai sesuatu matlamat. Seseorang itu tidak belajar secara positif hanya melalui kaedah cuba ralat dalam persekitaran. Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler . Sehubungan dengan itu. teori pembelajaran kognitif juga dikenali sebagai teori Gestalt.

Kebolehan ini membolehkan manusia mempelajari perkara baru. Cimpanzi itu menyusun kotak-kotak untuk mendapatkan pisang setelah ia dapat menghayati perkaitan di antara kotak-kotak dengan keinginan untuk memakan pisang tersebut. Dalam eksperimen ini. Beberapa buah kotak yang berlainan saiz juga diletakkan di dalam sangkar itu.Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler adalah dua orang ahli psikologi pendidikan berbangsa Jerman yang bermastautin di Amerika Syarikat pada awal abad ini. Implikasi teori Kohler yang terpenting ialah guru perlu menggalakkan pemikiran celik akal di kalangan pelajar. Tiba-tiba ia mengheret kotak-kotak itu ke tengah sangkar dan menyusun kotak itu bertindih-tindih seperti tangga di bawah pisang itu. Implikasi Teori Pembelajaran Kohler Kohler menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) juga terdapat pada manusia yang membolehkan pelajar mempelajari perkara-perkara baru. Kemudian cimpanzi itu berhenti seketika seolah-olah berfikir dan memerhati di sekeliling sangkar. a) Pelajar mesti dapat membuat tanggapan dan pemgamatan sepanjang pelajaran. Cimpanzi itu melompat-lompat tetapi tidak berjaya mencapai pisang itu. Kajian Kohler menunjukkan bahawa pembelajaran yang kompleks berlaku bukan semata-mata melalui kaedah cuba ralat. Soalan dan rangsangan yang diberi mesti sesuai dengan tahap kognitif dan perkembangan pelajar. Bagaimana Guru Boleh Menggalakkan Pemikiran Celik Akal Di Kalangan Pelajar Guru mesti menggunakan perbendaharaan kata yang jelas. b) Contoh yang digunakan mesti bersesuaian dengan perkembangan dan tahap pengalaman pelajar. mudah difahami dan dibantu dengan gambar. Seekor cimpanzi yang lapar dikurung dalam sebuah sangkar yang besar. Cimpanzi tidak dapat mengambil pisang yang digantung kerana bumbung sangkar itu terlalu tinggi dan sukar baginya memanjat ke atas. anjing. Perkara yang hendak disampaikan mestilah mudah difahami. Manusia juga mempunyai kebolehan mental yang istimewa yang disebut celik akalyang membolehkan mereka memperoleh pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Kohler dan rakan-rakannya menyimpulkan bahawa kebolehan cimpanzi itu menyedari perkaitan ini kerana cimpanzi itu dapat menghayati dan mempergunakan keadaan dalam sangkar itu secara menyeluruh. audio serta pengalaman langsung pelajar dalam pengajarannya. Setrusnya cimpanzi itu memanjat ke atas kotak dan berjaya mendapat pisang itu. . Keadaan lapar telah menjadi rangsangan kepada cimpanzi untuk mendapatkan pisang yang tergantung itu. Mengikut teori kognitif celik akal membolehkan kita menghayati perkaitan unsur-unsur di dalam persekitaran untuk membentuk erti dan menyelesaikan masalah. Persepsi perkaitan ini untuk menyelesaikan masalah disebut celik akal. tikus dan cimpanzi untuk menjalankan eksperimen dalam kajian pembelajaran. Mereka telah menggunakan haiwan seperti kucing. Kohler (1913) dan rakan-rakannya menyelidik cara cimpanzi menyelesaikan sesuatu masalah . Mereka juga menyarankan bahawa kebolehan mental (celik akal) yang serupa terdapat pada diri manusia.

Guru boleh menggalakkan keinginan menyoal dan perasaan ingin tahu pelajar dan proses mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan fakta. Jika tugasan di sekolah terlalu susah. Ó Perkembangan mental manusia dan pemikiran semasa proses pembelajaran. Merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat. dilahirkan di New York dan mendapat ijazah P.Pengajaran mesti disampaikan selangkah demi selangkah dan mengikut urutan kesinambungan yang padu. Bruner. Guru perlu menggalakkan pemikiran kritikal dengan memastikan pelajar: a) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. Guru tidak boleh memberi terlalu banyak penerangan tetapi perlu memberi panduan dan bimbingan dalam proses pemikiran celik akal. Ó Penggunaan istilah untuk memahami susunan struktur pengetahuan . dan pelajar cuba membuat generalisasi yang betul. Ó Pemikiran metakognitif iaitu pemikiran mengenai pemikiran. Karya beliau kurang memberi penekanan kepada bukti daripada eksperimen. Teori Bruner mementingkan pembelajaran melalui penemuan bebas atau penemuan berpandu. Ó Pemikiran secara logikal. Sumbangan beliau yang paling besar dalam pendidikan ialah hasil karya beliau yang berjudul The Process of Education (1960).D daripada Universiti Harvard. pelajar tidak dapat mencapai celik akal. Beliau telah menghasilkan banyak karya tentang perkembangan kebolehan mental manusia dan bagaimana pemikiran berlaku semasa dalam proses pembelajaran. Proses ini lebih berkesan jika guru memberi banyak contoh yang khusus. guru perlu mengajar mata pelajaran tertentu mengikut langkah-langkah yang kecil dan tersusun. Ó Pemikiran analisis dan intuitif. atau latihan penyiasatan. . Jika sesuatu bahan pelajaran terlalu susah. guru perlu memudahkan bahan tersebut supaya pelajar dapat memahami bahan itu. Ó Pembelajaran induktif untuk menguasai konsep/kategori. b) Berfikiran terbuka c) Dapat membuat rumusan. dan peneranga guru tidak jelas. Bruner mementingkan aspek-aspek berikut dalam teori pembelajaran beliau : Ó Cara manusia berinteraksi dengan persekitaran dan pengalamannya.h. Untuk menyenangkan lagi pemahaman pelajar. TEORI PEMBELAJARAN BRUNER Nama sebenar beliau ialah Jerome S.

Pelajar belajar mengikut urutan tertentu. Jika sistem pengkodan ini disusun secara teratur. Selain itu faktor-faktor persekitaran seperti kebudayaan. Gambaran dan lakaran d. Pesanan tanpa bahasa b. dengan cepat. Jika peneguhan diberikan terlalu lewat. Bruner menyarankan supaya guru menyusun bahan pengajaran dalam cara yang dapat diterima oleh pelajar mengikut tahap kebolehan dan pengalaman mereka. 3. guru mesti menggalakkan mereka melalui pembelajaran penerokaan. Jika peneguahan diberikan terlalu awal. Semua kanak-kanak memiliki mekanisme dalaman untuk ingin belajar.Urutan Bahan pengajaran hendaklah disusun mengikut urutan yang cekap untuk disampaikan dalam pengajaran supaya pelajar memahaminya dengan berkesan. Konsep ini dipanggil ekonomi pembelajaran. Bruner menyatakan bahawa proses pembelajaran lebih bermakna jika pelajar memahami struktur sesuatu isi pelajaran. 2.Peneguhan Guru mesti memberi maklum balas terhadap prestasi dan kemajuan pelajar. Respon anggota badan c. Guru juga perlu menentukan jumlah maklumat yang boleh disampaikan kepada pelajar untuk diproses dan disimpan.Persekitaran untuk belajar Pengajaran hendaklah berkaitan dengan pengalaman dan konteks kanak-kanak supaya kanakkanak berasa ingin dan sanggup belajar semasa masuk sekolah. motivasi dan prsonaliti mmepengaruhi keinginan kanak-kanak untuk belajar. Urutan ini mesti mengambil kira kebolehan pelajar untuk memproses maklumat dan dapat mengekalkan minat pelajar dalam pembelajaran. Oleh itu. Guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkkan pembelajaran penemuan dan memberi arahan yang berstruktur tanpa menyelesaikan masalah untuk pelajar. Bruner juga mementingkan motivasi intrinsic kerana inginkan supaya . pelajar dapat memahami ransangan dengan lebih baik. Guru mesti terangkan konsep alam bentuk perwakilan konkrit. iaitu menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki.Struktur pengetahuan Merupakan satu kelompok pengetahuan hendaklah dibahagikan mengikut susunan yang mana dipelajari. Di sekolah pula guru perlu mewujudkan situasi pengajaran yang relevan dengan pengalaman dan minat pelajar. an masa peneguhan diberikan juga sangat penting. prinsip atau rumusan. Buner menamainya sebagai urutan optimum. iaitu pelajar dapat melihatnya secara visual dalam bentuk grafik dan gambar. Pengajaran selanjutnya bergantung kepada cara membangkitkan minat di kalangan murid. Hubungkaitan yang wujud antara idea-idea yang penting dalam sesuatu mata pelajaran boleh dihuraikan dalam bentuk gambar rajah.Ciri-Ciri Penting Pembelajaran Bagi Teori Bruner Ialah : 1. Bahasa 4. pelajar tidak berminat lagi dengan maklum balas tersebut. pelajar akan menjadi keliru. Beliau mencadangkan pelajar membuat sistem mengkod. Sistem pengkodan yang baik diperlukan supaya ransangan yang tertentu boleh dimasukkan dalam kategori-kategori yang sewajarnya. iaitu : a.

bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak. Mereka mempunyai kebolehan mental untuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran dan menyimpan imej dalam fikiran mereka. kanak-kanak boleh melukis gambar sudu tanpa melihat sudu. Oleh kerana pembelajaran kanak-kanak berkembang dari peringkat motor-sensori (enaktif) ke peringkat penanggapan konkrit (ikonik). dan akhirnya persembahan dalam bentuk simbol. Bahan maujud perlu dipegang dan dipergunakan untuk memperolehi pengertian. Peringkat enaktif ialah pembelajaran melalui tindakan manipulatif kerana ia belum lagi melibatkan bahasa. Ketiga-tiga proses ini saling berkaitan dan membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. Dalam peringkat pembelajaran simbolik.Membayangkan cara berbasikal dengan baik Konkrit . Pada peringkat ini digunakan untuk kanak-kanak yang lebih tua iaitu pembelajaran mencapai peringat sanggup membentukkan penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dalam mental.Dapat menceritakan pengalaman berbasikal dalam bentuk bahasa kepada rakan sebaya. kanak-kanak tersebut sudah tahu bahan itu boleh melukakan tangan jika terkenanya.Kemahiran berbasikal Ikonik . kanak-kanak boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentuk bahasa. Misalnya. Satu contoh situasi pembelajaran mengikut urutan ini adalah seperti berikut : Enaktif . kanak-kanak kecil menyentuh api untuk mengetahuinya boleh panas an melecurkan .Subordinat / kompleksif . kemudian bertindak balas dengan penyampaian konkrit. akhirnya ke idea sbstrak (simbolik). Contohnya. Pada peringkat ini. Maksudnya. Prinsip-Prinsip Penting Dalam Teori Pengajaran Bruner Penguasaan Bahasa Bruner mengatakan bahawa terdapat dua proses penguasaan iaitu : 1. peringkat pembelajaran berubah dalam tiga turutan iaitu enaktif. Contoh. Peringkat enaktif berlaku pada usia 0-2 tahun. Kanak-kanak pada usia ini juga dapat membentuk penanggapan dan membina gambaran mental. walaupun tanpa menyentuh bahan tajam seperti pisau. ikonik dan simbolik.pelajar menyelesaikan masalah sendiri dengan bimbingan yang diberikan oleh guru. Peringkat Pembelajaran Dalam Teori Bruner Mengikut teori perkembangan kognitif Bruner. simbol seperti perkataan. Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik. kerana dia melukis gambar berdasarkan bayangan atau imej yang disimpan dalam otaknya. Pemikiran peringkat simbolik ialah pada usia 5-7 tahun. Peringkat ikonik berlaku pada usia 2-4 tahun. maka turutan pengajaran haruslah berkembang sedemikian. pengajaran dirancangkan untuk mendedahkan kanak-kanak memperolehi pengalaman pada permulaan. melontarkan bola untuk mengetahuinya boleh melambung dan berguling. Kanak-kanak dalam lingkungan umur ini menggunakan anggota deria untuk menyelesaikan masalah.

pelajar memproses maklumat daripada persekitaran dan pengalamannya. prinsip.Konsep konjungtif memerlukan dua atau lebih ciri yang wujud serentak.a) Peringkat ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak bercorak konsep atau prinsip untuk kanak-kanak yang mempunyai perkembangan dan kognitif yang rendah.Pengalaman lampau dan pengetahuan sedia ada tentang persekitaran menolong pelajra mengkategorikan ransangan baru. daun berduri.Sebagai contoh apabila terdapat jerebu. . kebolehan tumbuhan menyimpan air dan sebagainya. c) Konsep berkaitan atau berhubungan . Jenis-jenis konsep a) Konsep konjungtif . hukum atau kategori.Pelajar mengenali ransangan dan mengkategorikan serta mengklasifikasikan maklumat menurut struktur baru atau yang sudah wujud. Ini menunjukkan jerebu mempunyai perkaitan dengan indeks kualiti udaran dan kesihatan manusia.Konsep hubungan mempunyai cirri-ciri yang saling berkaitan. . Belajar melalui kategori. b) Dalam pembelajaran kognitif. semakin banyak konsep baru yang dikuasainya. jika dia didedahkan kepada keadaan dan situasi yang menggalakkan perkembangan kognitif. . b) Semakin berkembang pemikiran seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kategori a) Set minda . konsep. d) Sebagai contoh. c) Konsep diperoleh dengan mengkategorikan benda yang sama jenis atau mempunyai pola yang tertentu. e) Bruner mementingkan penggunaan pendekatan induktif. b) Konsep disjungtif . b) Ia mengurangkan ketegangan kognitif kanak-kanak untuk mengingati objek atau peristiwa yang khusus. atau hukum Bruner mementingkan pembelajaran secara konsep. . pengelasan konsep tumbuh-tumbuhan gurun adalah berdasarkan ciri-ciri seperti berakar panjang.Konsep disjungtif memerlukan cirri yang berlainan untuk membezakan sesuatu kategori.Ini bermakna burung yang tidak boleh terbang seperti ayam dan penguin tidak dapat dimasukkan dalam kategori di atas.Definisi konsep a) Idea-idea yang spesifik yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan khusus. .Sebagai contoh. iaitu pelajar diberikan contoh-contoh yang spesifik sebelum membuat definisi konsep. kualiti udara turun dan orang ramai jatuh sakit. 2. 3.Mengapa konsep atau kategori penting ? a) Pembelajaran melalui konsep mempunyai kesan jangka panjang dan meningkatkan penghargaan kendiri pelajar. burung mesti mempunyai bulu dan mempunyai sayap sebelum ia boleh terbang. Ia juga boleh diertikan sebagai kategori. 1. 4.

dan reptilian. pelajar akan memahami dengan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip penting bentuk segitiga. b) Sebagai contoh. b) Sebagai contoh.Memberi contoh yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan konsep a) Dalam pengajaran. minat dan penumpuan yang dimiliki oleh pelajar menentukan pembentukan kod-kod dalam konsep. 2.b) Motivasi . b) Guru mesti memberikan situasi penyelesaian masalah yang memotivasikan pelajar untuk menyoal. seorang anak nelayan dapat mengkategorikan ciri. anjing. apabila guru mengajar tentang konsep mamalia. ikan paus sebagai binatang mamalia dan buaya. guru memberi contoh dan pelajar menggunakan contoh untuk menyusun struktur bahan dan melihat pertalian atau perkaitan antara idea-idea dalam situasi tersebut. c) Dalam pembelajaran penemuan.Pelajar perlu membaca dengan luas untuk memperoleh pengetahuan yang banyak dan khusus untuk mengkodkan kategori-kategori dengan mudah. . .Unsur motivasi sederhana diperlukan untuk membantu pelajar membentuk kod-kod dengan mudah.Tahap motivasi.Pelajar mesti didedahkan kepada pelbagai pengalaman dalam situasi pembelajaran dan pengajaran. Aplikasi Prinsip Teori Pembelajaran Bruner Dalam Bilik Darjah 1. c) Pelajar diminta supaya memberi contoh-contoh lain dan untuk menjelaskan perbezaan cirriciri antara mamalia. 3. katak dan ular sebagai contoh bukan mamalia.ciri ikan tempatan dengan mudah dan cepat. meneroka dan bereksperimen. jika guru memberi contoh-contoh tentang bentuk segitiga dan bentuk bukan segitiga. -Sebagai contoh. c) Penguasaan maklumat yang spesifik .Pembelajaran Penemuan a) Guru menyediakan situasi maalah yang dapat merangsang pelajar supaya membuat pembelajaran penemuan. kucing.Menolong pelajar melihat perkaitan antara konsep . 4. guru perlu member contoh yang berkaitan dan contoh yang tidak berkaitan supaya pelajar dapat melihat persamaan dan perbezaan idea-idea dalam sesuatu konsep. d) Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu konsep. . d) Pengalaman yang pelbagai .Satu ransangan atau pengalaman yang telah dialami dapat dikodkan dengan lebih senang.Peringkat ini dikenalpasti sebagai mencari tanda atau isyarat dalam penbentukan kod.Pembelajaran melalui penaakulan induktif a) Guru perlu menggunakan contoh-contoh yang spesifik supaya pelajar dapat membentuk prinsip yang umum.

Mengajar mengikut kebolehan pelajar a) Guru perlu mengubahsuaikan kaedah dan strategi pengajaran mengikut tahap dan kebolehan pelajar.Pembelajaran melalui kajian luar a) Pengamatan dan penanggapan pelajar meningkat jika mereka terlibat dalam pembelajaran kajian luar.a) Guru perlu menggunakan gambar rajah. c) Sebagai contoh. 7. 8. b) Pelajar boleh belajar banyak konsep dengan melihat perkaitan di antara topik-topik pelajaran dengan persekitaran mereka. 6. carta.Penglibatan pelajar a) Pelajar belajar sendiri tetapi guru membantu dan membimbing dalam situasi penyelesaian masalah. pengurusan grafik dan peta minda menyenangkan pelajar untuk melihat perkaitan dan perhubungan dalam konsep-konsep.Pengajaran untuk pelajar tahap rendah a) Guru mesti mengajar pelajar tahap rendah dalam urutan enaktif kepada ikonik kepada simbolik. b) Satu contoh situasi penyelesaian masalah ialah dalam eksperimen ' Mengapa api padam bila dilindungi dengan bekas?' c) Guru tidak memberitahu pelajar bagaimana menyelesaikan masalah tetapi memberikan bahan. lakaran dan ringkasan untuk menolong pelajar memahami perkaitan idea-idea dalam sesuatu konsep. pelajar boleh melihat kaitan antara petempatan manusia dengan cirri-ciri geografi fizikal di sesuatu kawasan perumahan. guru perlu banyak menggunakan bahan bantuan mengajar dalam bentuk gambar yang besar dan berwarna-warni. b) Guru boleh menggunakan alat bantuan mengajar audiovisual dan konkrit.Menggalakkan pelajar membuat pemikiran intuitif a) Pemikiran intuitif penting dalam membantu pelajar melihat pertalian antara ransangan yang berlainan.Menggunakan alat bantuan mengajar a) Guru perlu menggunakan banyak alat bantuan mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Gambar. c) Guru perlu menunggu pelajar memberikan beberapa jawapan sebelum memberi definisi yang betul. 9. Ini akan menentukan pelajar dapat memahami konsep dengan lebih jelas. 5. menyuruh pelajar membuat pemerhatian. membentuk hipotesis dan menguji penyelesaian. b) Sebagai contoh. untuk pelajar Tahun Satu. Guru juga perlu menyusun isi pelajaran daripada yang mudh kepada yang susah. lakaran. 10. guru boleh mengemukakan soalan seperti berikut : ' Mari kita cuba mendefinisikan hutan dengan meneka apa yang anda dapat melihat dalam gambar ini'. c) Untuk pelajar Tahun Enam. guru boleh menggunakan kaedah penyelesaian masalah dan pembelajaran penemuan. b) Sebagai contoh. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas .

memilih. Setelah menguasai kemahiran ini. tarikh. Ini bermakna kemahiran kecerdasan meliputi pelbagai unit maklumat berbahasa seperti fakta. tingkah laku. seseorang memerlukan kemahiran fizikal dan kecerdasan. Oleh itu. sama ada dalam aktiviti sukan atau bermain muzik. iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. terdapat susunan urutan pelbagai kemahiran kecerdasan dan tiap-tiap satunya adalah syarat mutlak untuk menguasai sesuatu kemahiran sebelumnya. Walau bagaimanapun. Gagne menggunakan teori pembelajaran behavioris dan kognitif untuk mengkategorikan kedayaan pembelajaran ke dalam lima kelompok utama. simbol dan huraian serta kebolehan menggunakan maklumat itu. Kemahiran kecerdasan Kemahiran menggunakan simbol untuk berkomunikasi. Sikap seseorang pula mempengaruhi tindakannya terhadap sesuatu perkara. maklumat berbahasa. mengingat dan menggunakan maklumat. Perolehan kemahiran motor membolehkan seseorang melakukan pergerakan kordinasi dalam aktiviti fizikal. Misalnya hukum ketumpatan sesuatu benda menunjukkan perhubungan antara konsep jisim dengan isipadu. Strategi kognitif pula merupakan kebolehan memproses maklumat yang membolehkan si pelajar memikir. menjalankan manipulasi dan menyelesaikan masalah. Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugas menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy). TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Nama beliau ialah Robert M. Formula yang mudah membantu pelajar memahami sesuatu pelajaran dengan lebih baik. kemahiran kecerdasan membolehkan seseorang 'mengetahui bagaimana' hendak melakukan sesuatu tindakan dan bukan hanya semata-mata 'mengetahui apa' keadaan yang wujud. telah dilahirkan pada tahun 1916 dan merupakan ahli psikologi eksperimental yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan pembelajaran serta telah terlibat dalam latihan dan masalah-masalah pendidikan yang lain. Gagne telah banyak menulis kertas kerja dan buku tentang psikologi gunaan. iaitu kemahiran kecerdasan (intelektual).Bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan samaada kabur ataupun buta. strategi kognitif. Kemahiran kecerdasan pertama dalam pembelajaran diskriminasi iaitu membezakan simbol-simbol. Ini berkait secara langsung dengan perasaan. guru boleh menggunakan bahan maujud dlm proses p&p. perkembangan dalam kemahiran motor juga memerlukan pemikiran dan penguasaan kemahiran kognitif. minat dan kesediaan pembelajaran pada seseorang pelajar. murid mestilah membuat diskriminasi antara unsure. Dalam pembelajaran konsep. kemahiran motor dan sikap.Gagne. Kanak-kanak yang kabur penglihatan ataupun buta menggunakan deria untuk memperolh pengertian. kemudian mengelas dan membahagikan unsur itu dalam kumpulan untuk membentuk hukum. Selain itu guru juga boleh menggunakan simbol @ formula mudah bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dan kanak-kanak lembam. menumpukan perhatian. Misalnya. peristiwa atau orang lain. . Mengikut Gagne 1974. barulah dapat membentuk konsep.

Pembelajaran Isyarat Pembelajaran Isyarat berlaku secara semula jadi & tidak sengaja. tenaga dan atom. Mamalia. Pembelajaran adalah melalui pelaziman tingkah laku. Syarat pembelajran tersebut ialah : Syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. objek atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama. Menggunakan satu cara (misalnya. Individu mempelajari gerak balas terhadap sesuatu isyarat.Dalam suatu ladang ternakan. Pembelajaran jenis ini juga berlaku disebabkan tindak balas terhadap ransangan luar. Berapakah bilangan kaki di ladang itu? Diskriminasi Dapat membezakan antara dua objek atau simbol. terdapat 20 ekor itik. Konsep Mengenalpasti sekumpulan idea. Selain daripada kategori kedayaan pembelajaran. Kemahiran motor Tindakan yang melibatkan manipulasi dan kordinasi fizikal. 56 ekor kambing dan 2 orang pekerja. Strategi Kognitif Mencari pendekatan untuk memperbaiki proses pemikiran dan pembelajaran. keadaan ini berlaku kerana pelajar telah dilazimkan dengan bunyi loceng dan masa rehat. Menulis. Oleh itu ransangan positif akan menyeronokkan pembelajaran dan ransangan negatif boleh mendesakkan pembelajaran. 45 ekor ayam. Berikut adalah huraian ringkasan lapan jenis pembelajaran mengikut kesukarannya: 1. peta konsep) yang berkesan untuk meningkatkan ingatan maklumat kompleks. berenang dan bermain badminton. Maklumat berbahasa Menggunakan simbol. Dalam peringkat ini.Pembelajaran ransangan – tindak balas Dalam pembelajaran gerak balas proses peneguhan penting dan perlu dititiberatkan. Ia adala hasil tindak balas ransangan luar. Misalnya untuk menguasai jenis pembelajaran 5.2. mereka mengetahui bahawa masa rehat telah tiba. Hukum Boyle. label dan fakta untuk menyampaikan erti sesuatu pengetahuan. Sikap Corak mempamerkan tingkah laku atau tindakan. kemahiran prasyarat yang perlu dimiliki oleh seseorang individu ialah dapat merasai pelbagai ransangan dan bergerak balas kepada ransangan. Menyebut nama anggota-anggota ASEAN. contohnya. Memilih untuk menyertai persatuan sains dan menolak kelab muzik. Gagne (1977) juga mengemukakan lapan syarat pembelajaran(jenis pembelajaran) menurut hierarki kemahiran kecerdasan. Dapat membezakan antara bentuk bulat dengan bujur dan p dengan q. 22 ekor lembu. meramalkan kadar tindak balas berdasarkan keadaan sedia ada. Hukum Perhubungan di antara sekumpulan konsep. hukum segiempat tepat.3 dan 4 mesti dikuasai dahulu.00 pagi. syarat 1. apabila pelajar mendengar loceng sekolah berbunyi pada pukul 10. 2. Akan tetapi pelajar itu telah memperolehi tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang .

guru perlu membuat ulangan supaya kemahiran yang dipelajari dahulu tidak dilupakan. Pelajar perlu mengenali ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis haiwan ini. Pengajaran kemahiran dari satu peringkat boleh dibawa ke peringkat yang seterusnya. muzik dan sebagainya. 4. untuk mengekalkan tingkah laku ini. tindak balas dalam pembelajaran berupa diskriminasikan terhadap ransangan betul atau salah. Pelajar . dalam pengajaran rangkaian. Ini bermaksud seorang individu itu sanggup menghasilkan tindak balas yang khusus terhadap ransangan yang berbeza walaupun kecil. 3. pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan satu rangkaian berbahasa.Pembelajaran melalui rangkaian Rangkaian bermaksud penggabungan beberapa ransangan yang menghasilkan tindak balas dalam suatu turutan . Pembelajaran diskriminasi adalah berkaitan dengan cirri-ciri yang jelas pada objek. Contohnya. Oleh itu. untuk melihat suatu objek yang jauh dengan menggunakan binokular. oleh itu Fifi akan cuba menulis dengan lebih baik lagi untuk mendapat pujian gurunya. Bagaimanapun proses ini memerlukan penggunaan bahasa yang telah dipelajari dahulu.Pembelajaran konsep Pembelajaran merupakan tindak balas umum terhadap satu kumpulan ransangan yang berbeza-beza dalam bentuk fizikalnya. jenis pembelajaran semakin dapat dibezakan kerana setiap ransangan dan tindak balas dapat diasingkan dari satu sama lain. rangkaian motor berlaku apabila memegang binokular di hadapan mata. Dengan perkataan lain. Sebagai contohnya.dikenalpastikan. Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan.Pembelajaran diskriminasi Dalam pembelajaran jenis ini pelajaran itu dapat membezakan berbagai ransangan yang berupa sama untuk menghasilkan sama banyak tindak balas yang khusus. Contoh pembelajaran diskriminasi ialah pelajar membezakan sejenis haiwan dengan haiwan yang lain seperti reptilia dengan mamalia. Pembelajaran rangkaian digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti penulisan. Pembelajaran konsep hanya boleh berlaku selepas pembelajaran melalui rangkaian pertalian berbahasa dan diskriminasi. Untuk menyatakan sesuatu prinsip. Ini berlaku apabila pelajar dapat menghubungkaitkan apa yang dilihat dengan sebutannya. guru memberi peneguhan kerana kerja tulisan Fifi semakin kemas dan baik. Demgam perkataan lain dalam satu set pertalian atau rangkaian. 6. Proses ulangan penting untuk menjamin peneguhan pertalian bahasa.Pertalian bahasa Pembelajaran ini melibatkan bahasa yang mengaitkan lebih daripada satu ransangan untuk menghasilkan tindak balas. menuju binocular itu kearah objek itu dan menyesuaikannya untuk memfokus dengan jelas. Contohnya. seorang guru yang mengajar bola jaring perlu mengajar beberapa rangkaian kemahiran kecil seperti : Kemahiran menghantar bola Kemahiran menerima bola Kemahiran menjaringkan bola Kemahiran dan urutan daripada peringkat prtama akan menjadi ransangan untuk turutan yang kedua. Guru perlu membimbing pelajar untuk mengenal pasti cirri-ciri tertentu dalam sesuatu konsep yang dipelajari. Bahkan pelajar dapat bertindak balas terhadap ransangan luar mengikut kehendaknya. 5. Tindakan ini adalah 'terlazim'. permainan.

Menyoal pelajar tentang hukum-hukum yang telah dipelajari. rangkaian dan pertalian bahasa.Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan penggabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian. Menggalakkan pelajar supaya menghuraikan hukum-hukum yang telah dipelajari. kelenjar susu. Penguasaan hukum adalah penting untuk peringkat pembelajaran penyelesaian masalah. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Terdapat langkah-langkah yang spesifik dalam proses penyelesaian masalah iaitu : Mengenal masalah Mencari maklumat Membuat hipotesis Memilih cara menyelesaikan masalah Menguji hipotesis (melaksanakan pelan penyelesaian ). Pelajar dikehendaki mengenali objek ini. 8-Pembelajaran penyelesaian masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip. Sebagai contoh. gigi dan perbezaannya berbanding dengan sisik dan bulu pelepah. Gagne telah memberikan lima prinsip pengajaran hukum : Memberi maklumat yang betul Menghuraikan cirri-ciri yang penting dalam sesuatu konsep Mengajar dan memberi panduan lisan dalampembentukan rangkaian konsep yang berkaitan. Misalnya untuk mempelajari 'mamalia' pelajar perlu mengetahui tentang beberapa cirri seperti bulu. prinsip. pelajar membuat soalan matematik yang melibatkan operasi tambah dan operasi darab. Ia adalah peringkat pembelajaran yang paling sukar dan kompleks. guru menjalankan pembelajaran isyarat. guru mementingkan peneguhan . 7. 1. Membuat rumusan (melihat kembali dan menyemak ). Jenis pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus. 2. Penyelesaian masalah adalah cara yang paling baik untuk mengajar pelajar kemahiran berfikir. Semua jenis kemahiran yang telah dipelajari sebelum peringkat ini digunakan dalam proses penyelesaian masalah.Pembelajaran Isyarat a) Di peringkat awal proses pengajaran dan pembelajaran. Aplikasi Prinsip-Prinsip Gagne Dalam Bilik Darjah Guru mengajar mengikut lapan peringkat hierarki pembelajaran Gagne. teori dan generalisasi.Ransangan gerak balas a) Dalam pembelajaran ransangan gerak balas. guru menunjukkan sesuatu objek dengan menggunakan kad imbasan perkataan. Pelajar perlu menggunakan kaedah penemuan dan membuat penyelesaian sendiri. rumus generalisasi. b) Sebagai contoh. Pembelajaran hukum beraras tinggi kerana ia melibatkan pembelajaran konsep.belajar konsep melalui contoh-contoh yang jelas. Soalan seperti ini melibatkan dua hukum yang berlainan.

Memberi contoh-contoh positif dan negative untuk menghuraikan cirri-ciri utama dalam sesuatu konsep. guru boleh mendapatkan gerak balas yang positif daripada pelajar dengan memberi pujian kepada mereka. b) Dia harus mengenal pasti ciri-ciri penting dan tidak penting dalam sesuatu kelas atau kategori. kemahiran hoki perlu diajar mengikut kemahiran-kemahiran kecil dalam urutan spesifik. c) Prinsip ini penting dalam mata pelajaran-mata pelajaran seperti Pendidikan Jasmani. c) Sebagai contoh. iaitu: Menghuraikan sesuatu konsep dan memberikan cirri-ciri utama dan penting. . 6. b) Pelajar seharusnya dapat membezakan ciri-ciri penting dalam satu kategori dengan kategori yang lain. pelajar dapat membentuk konsep tentang elemen-elemen cuaca seperti berikut : Cuaca suhu kelembapan hujan d) Guru boleh mengemukakan soalan-soalan yang boleh memandu pelajar untuk membentuk konsep dengan mudah dan jelas. d) Pelajar juga perlu tahu membezakan ciri-ciri yang penting dan kurang penting dalam sesuatu kategori. 5. Muzik.b) Sebagai contoh.Prinsip pertalian bahasa a) Sambil guru mengemukakan hujah. 4. terdapat empat langkah dalam pengajaran konsep. guru perlu memberi pujian. Memberi contoh-contoh positif dan negatif tambahan mengikut pengelaan yang dibuat oleh pelajar dan mereka menerangkan pengelasan yang telah dibuat oleh mereka. Jika pelajar membuat kerja masing-masing dengan senyap.Diskriminasi a) Diskriminasi adalah aspek yang penting dalam penguasaan konsep. pelajar boleh mendiskriminasikan cirri-ciri binatang yang tinggal di kawasan kutub dan gurun. b) Contohnya. c) Sebagai contoh. b) Guru harus mengarahkan pelajar supaya menyebut dan mengeja konsep-konsep dan menulis nota mengenai ciri-ciri konsep yang penting.Rangkaian motor a) Guru perlu mengajar sesuatu kemahiran secara berulang.Pembentukan konsep a) Guru harus memastikan pelajar dapat membentuk konsep dengan mudah. 3. Menghuraikan istilah yang penting dalam definisi konsep. e) Mengikut Tennyson dan Cocciarella (1986). guru perlu menggalakkan kemahiran menulis pelajar supaya perkembangan bahasa berlaku. Pendidikan Seni dan Kemahiran Hidup.

Berdasarkan teori Gagne ini proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan secara berulang-ulang iaitu pembelajaran melalui rangkaian. Selain itu proses pengajaran dan pembelajaran mestilah menurut hierarki kemahiran kecerdasan dan syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. Kaedah ini dapat menguatkan lagi ingatan pelajar. Kanak-kanak berkeperluan khas samaada menghadapi masal slow learner (lembam) . masalah pembelajaran.7. melalui soalan dan ujian. contoh kanak-kanak yang bisu dan pekak. c) Aspek yang paling penting dalam proses penyelesaian masalah ialah pelajar mencari jawapannya sendiri. Sebagai contoh pengajaran seperti pembacaan teks melalui nyanyian yang berulang kali lebih diingati oleh pelajar berbanding hanya melalui kaedah biasa pembacaan teks. Sebenarnya kanak-kanak berkeperluan khas juga mempunyai naluri seperti kanak-kanak biasa.guru memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar. dan dengan mengaplikasikan hukum dalam situasi pembelajaran yang berlainan. iaitu : Memahami sesuatu masalah Membuat pelan tindakan Melaksanakan pelan tersebut M enilai hasil dan keputusan pelan Implikasi Teori Gagne Terhadap Pengajaran & Pembelajaran Guru perlu menekankan sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah kepada rumit. 8. b) Guru memberi bimbingan kepada pelajar mengenai hukum dan konsep yang perlu diaplikasi. . jadi ransangan gerak balas yang positif akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar. telah memberikan empat langkah dalam proses penyelesaian masalah. d) olya (1957). Selain itu kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan juga dapat mempelajari melalui objek sebagai isyarat sesuatu.Penyelesaian masalah a) Dalam proses penyelesaian masalah. masalah pendengaran dan lain-lain lagi mestilah diajar secara berulang-ulang berdasarkan pembelajaran melalui rangkaian. c) Pelajar harus diajar untuk melihat perkaitan antara hukum-hukum yang berkaitan. e) Pelajar juga digalakkan untuk membuat huraian sendiri mengenai sesuatu hukum. mudah dab memfokus kepada aspek-aspek yang penting dalam hukum. b) Guru harus memberikan arahan yang jelas.Pembentukan Hukum a) Guru boleh mengajar hukum dengan menggunakan kaedah perbandingan. d) Guru perlu menguji kefahaman pelajar selepas sesuatu hukum diajar. Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap P&P Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Bagi kanak-kanak berkeperluan khas mereka mempelajari sesuatu melalui pembelajaran isyarat.

3. maklumat baru akan terbit daripada pengetahuan sedia . .Untuk kanak-kanak yang masih muda . Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif David Ausubel 1. 2. cara pembelajaran resepsi adalah kurang menarik dan cepat dilupai oleh mereka. idea-idea dan respon pelajar boleh dibincang bersama guru. . Resepsi (Pembelajaran Penerimaan) . .Pelajar menggunakan rumusan dan analisis kendiri melalui prose scuba jaya . . tenaga . guru boleh memberikan maklumat kepada pelajar secara tersusun dan teratur dalam bentuk kuliah dan ceramah.Pelajar memperoleh maklumat secara bebas melalui usaha sendiri. iaitu guru menyampaikan maklumat lengkap dalam susunan yang teratur supaya pelajar dapat menerimanya dengan baik. . . .Pembelajaran bermakna boleh dilakukan melalui subsumption. .TEORI PEMBELAJARAN AUSUBEL Teori pembelajaran Ausubel juga dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan . guru memberikan konsep-konsep dengan jelas dan tersusun supaya murid dapat menerimanya dengan lengkap dan baik.Ausubel telah mengemukakan model pengajaran ekspositori .Cara ini amat berkesan dalam mengembangkan struktur kognitif individu untuk menghadapi rangsangan yang pelbagai.Pembelajaran secara resepsi biasanya dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dan universiti kerana bilangan pelajar yang ramai.Maklumat yang dipelajari oleh pelajar daripada pelbagai bidang akan menjadi struktur kognitif yang boleh diasimilasikan melalui proses subsumption. Subsumption Terbitan .Pembelajaran secara reseps dapat menjimatkan masa . Subsumption Terbitan dan Subsumption Korelatif . 4. .Pembelajaran penemuan adalah cara pembelajaran yang lebih menarik dan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pelajar yang lebih matang.Dalam proses subsumption terbitan . cara yang baik ialah melalui pembelajaran resepsi. Pembelajaran Penemuan .Menurut Ausubel . kerana beliau menekankan proses penguasaan maklumat melalui bahasa yang bermakna. . celik akal serta pemikiran intuitif kerana maklumat maklumat tidak diberikan oleh guru. . Dalam pembelajaran resepsinya .Ausubel mementingkan pembelajaran bermakna kerana proses ini menghubungkan maklumat baru dan maklumat lama yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar.Walaupun guru memberi maklumat. dan kos institusi yang mengendalikannya.Ausubel menyatakan bahawa jika pelajar ingin menguasai maklumat yang banyak .

ii) Penyusun Awal Ekspositori . pemikirannya akan bertindak secara subsumption terbitan . . iaitu .Ini bermakna konsep asas yang telah dipelajari dikembangkan lagi dalam pemikiran pelajar. Oleh itu harimau adalah seekor binatang berbahaya.Tujuan penyusun awal ialah ialah mengaitkan idea baru dengan idea lama dan menggerakkan struktur kognitif pelajar supaya proses mengasimilasi maklumat baru menjadi lebih berkesan. i) Penyusun Awal Perbandingan . maklumat diterima melalui proses pengembangan makna dalam struktur kognitif. Subsumption Korelatif . Menurut Ausubel . .Dia juga memperoleh maklumat tambahan kerana dapat melihat bagaimana proses penyu bertelur. .Dalam proses subsumption korelatif .ada pelajar.Contohnya .Dia dapat mengaitkan kedua-dua peristiwa dalam struktur kognitifnya.Sebagai contoh . Pembelajaran Subordinat dan Superordinat . . . .Ia merupakan maklumat penting tetapi mungkin dilupai pelajar. Apabila pelajar mempunyai pengalaman dengan binatang liar seperti melihat harimau di Zoo Negara .Sebagai contoh . Apabila dia melihat penyu bertelur di pantai pada musim cuti sekolah . soalan atau demonstrasi. Penyusun Awal . terdapat dua jenis penyusun awal. “ Harimau adalah binatang liar.Ausubel juga mengatakan pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui pembelajaran . . . . guru memberitahu pelajar bahawa semua binatang liar adalah bahaya. seorang kanak-kanaktelah mempelajari fakta ayam betina bertelur. perenggan. 6. seorang guru yang ingin mengajar puisi dalam pelajarannya boleh menggunakan penyusun awal yang mudah seperti berikut : “ Apa itu puisi?” dan membacakan satu puisi kepada pelajar. .Fungsi penyusun awal perbandinga ialah menolong mereka memanggil dan mengingatinya semula.Guru boleh memberikan maklumat ini dalam bentuk penyataan atau dalam bentuk definisi konsep yang umum. .Penyusun awal perbandingan mengingatkan pelajar tentang maklumat yang wujud dalam pemikiran .Ia boleh disampaikan dalam bentuk kenyataan. dia dapat mengaitkan pengalaman ini kepada fakta yang telah disampaikan oleh gurunya. 7.Ausubel menyatakan bahawa pembelajaran optima berlaku apabila terdapat perkaitan yang baik antara skema pemikiran pelajar dengan bahan pembelajaran yang baru.” 5.Penyusun awal ekspositori memberikan pelajar pengetahuan baru yang mereka perlukan untuk pembelajaran topik baru.Penyusun awal juga boleh digunakan dalam set induksi permulaan sesuatu pengajaran atau sepanjang pelajaran.

Kemudian guru menjelaskan prinsip yang terlibat.Pembelajaran subordinat dan superordinat berfungsi untuk menjadikan proses mengasimilasi bahan baru lebih mudah dan berkesan.Walau bagaimanapun . . .Kereta buruk .Ia merupakan cara pembelajaran yang boleh menghubungkan idea dan pengalaman lama pelajar dengan maklumat baru yang hendak disampaikan oleh guru. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan & bukannyahanya menerima pengetahuan orang lain. M. . Konsep : Barang yang berat akan tenggelam Contoh barang-barang berat .subordinat dan superordinat.1999 pula mengatakan murid membina pengetahuan mereka dgn menguji idea & pendekatan berdasarkan pengetahuan & pengalaman sedia ada.Dalam pembelajaran superordinat atau induktif . Bagi Brinner. guru perlu mengajar tentang teknik hafazan.mengaplikasikannya kpd situasi baru & mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual .Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar.Contoh : Daun Terapung Bulu ayam Terapung Prinsip Barang yang ringan akan tenggelam 8. Individu ini menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. Menurut MCBrien & Brandt.1997 . .Pembelajaran bermakna lebih berkesan berbanding dengan teknik hafazan. .Dalam pembelajaran subordinat atau deduktif . Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. guru akan memulakan idea baru dengan contoh yang banyak dan khusus supaya pelajar dapat gambaran umum terlebih dahulu.Contohnya . . Mengikut Konstruktivisme. Teknik Hafazan .Batu besar . guru akan mengajar satu konsep terlebih dahulu dan ini akan diikuti dengan contoh-contoh yang khusus yang dapat mengukuhkan konsep tersebut. Konstruktivisme Bertitik tolak daripada pandangan Kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu secara Konstruktivisme.Teknik hafazan secara latih tubi perlu dalam proses menghafal dan mengingati rumusan dan sifiran. .

iaitu Zon Perkembangan Proximal (ZPD) dan bantuan ( scaffolding). 1997 ). alat budaya . . 4. Sebaliknya.yang sedia wujud. zone of proximal development ialah sesorang kanak-kanak atau pelajar melakukan sesuatu kerja dengan bantuan orang lain. Sediakan aktiviti yang melibatkan minda selain tindakan fizikal dan pengalaman langsung. ZPD merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bantuan orang dewasa. guru. pembelajaran berkaitan dengan manusia lain . Vygotsky mencadangkan konsep pembinaan zon proksimal . 3. Murid belajar cara belajar semasa belajar. Pelopor Teori Konstruktivisme i) Lev Vygotsky Vygotsky banyak menekankan tentang konstruktivisme sosial di mana ilmu pengetahuan dibina berdasarkan kepada interaksi sosial . Dalam erti kata lain actual developmental level merujuk kepada semua aktiviti yang boleh dipersembahkan oleh seseorang kanak-kanak sendiri tanpa bantuan orang lain. dan lain-lain hubungan. Dalam proses ini. 6. murid akan menyesuaikan pengetahuan yg diterima dgn pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Berdasarkan kepada pandangan-pandangan diatas maka pengertian pembelajaran secara konstruktivisme bolehlah dirumuskan sebagai berikut: Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan @ konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan & pengalamansedia ada. Dalam konteks pembelajaran. Prinsip Teori Konstruktivisme Pembelajaran merupakan satu proses yang aktif di mana murid mengguna input sensori (deria) untuk membinanya. Pembelajaran adalah aktiviti sosial . di mana kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah sesuatu masalah dengan bantuan orang dewasa . pelajar dan guru hendaklah bekerjasama untuk meningkatkan pelajaran dan membolehkan kanak-kanak melakukan kerja tersebut sendiri. Contohnya . dan aktiviti yang membentuk pembinaan dan pembelajaran individu. Zon Perkembangan Proximal (ZPD) 1. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna. rakan sebaya . Pembelajaran melibatkan bahasa dan Vygotsky menyatakan bahawa bahasa dan pembelajaran saling berhubung kait. 2. rakan atau guru (scaffolding). Terdapat dua konsep penting dalam teori ini ( Slavin.

skema penyelesaian masalh matematik dan lain-lain. Mereka membina teori sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. Pengamatan ialah mengenali peristiwa atau mengaitkan maksud pada sesuatu perkara. melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang belagak seperti “saintis kecil”. iaitu idea spesifik mengenai sesuatu. Piaget berpendapat bahawa di sepanjang hayat. Pembelajaran pengamatan menghasilkan pembentukan konsep . Pembelajaran melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan (persepsi) dan konsep (tanggapan). yang biasanya dipanggil sebagai “soalan epistemology”. Perolehan pelbagai konsep digunakan untuk untuk memahami sesuatu pengalaman atau menyelesaikan masalah. Pembelajaran melalui cara pengamatan menitikberatkan penggunaan bahan maujud. Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membuat membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. rasa dan bau. Kanak-kanak yang lebih dewasa mula mengaplikasikan peraturan logik untuk memahami bagaimana dunia berfungsi. Adaptasi Dalam proses mengorganisasi struktur mental kita. Sesuatu dikatakan telah dipelajari apabila ia disimpan agar kekal sebagai pengetahuan . 4. Penyelidikan Piaget tertumpu kepada bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Remaja. Contoh skema adalah skema minum. skema kategori.Implikasi Teori Kognitif Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran 1. 2. Ia sebenarnya adalah pembinaan asas blok pemikiran yang membolehkan kita berfikir. . Sistem mental atau kategori persepsi dan pengalaman ini dinamakan skema. 3. kita akan membuat penyesuaian terhadap persekitaran. Dua proses asas adalah asimilasi dan akomodasi. ii) Jean Piaget Ahli psikologi kognitif yang paling terkemuka. pendengaran. Jean Piaget. Sebagai tambahan. penyusunan dan penggunaan pengetahuan. manusia melalui satu urutan empat peringkat pemikiran secara kualitatif. Kanak-kanak prasekolah berkembang daripada peringkat memperoleh ilmu pengetahuan tentang dunia melalui persepsi mereka terhadap pengalaman sendiri di dunia. Bayi memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sensori penglihatan. dan Dewasa berkembang ke peringkat di mana mereka boleh mengaplikasikan logik kepada situasi andaian (hypothetical) dan sebenar. sentuhan. dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Beliau mencadangkan empat prinsip konsep berikut: Organisasi Ia adalah satu proses berterusan menyusun maklumat dan pengalaman ke dalam sistem mental atau kategori. Mengikut pandangan kognitif proses pengajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan .

Ia melibatkan perubahan skema yang sedia ada atau membentuk skema baru dalam memberi respon baru kepada maklumat baru. John B Watson merupakan seorang lagi ahli psikologi yang menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Apabila maklumat baru tidak sesuai dengan skema yang ada. Dengan ini.beliau juga telah menjalankan kajian ke atas seekor tikus putih dan seorang kanak –kanak lelaki bernama Albert. .Dalam kajiannya. John Flavell (1976) – Metakognisi ialah pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. Tetapi data tersebut hendaklah sesuai dengan skema sedia ada. Akomodasi Ia berlaku semasa kita mengubah skema yang ada dalam memberi respon kepada situasi baru. Ini hanya seperti menambahkan data baru ke dalam fail data yang sedia ada.Asimilasi Ia adalah proses memasukkan peristiwa baru ke dalam skema yang sedia ada. b) Pengetahuan tugas . kanak-kanak tersebut akan tambahkan skema baru untuk mengenali hamster kepada sistem lain untuk mengenal pasti binatang. tahu kekuatan dan kelemahan diri. keupayaan pilih strategi lebih berkesan. . beliau telah menunjukkan kepada kanak –kanak tersebut seekor tikus putih. Metakognisi terbahagi kepada 3 variable (pemboleh ubah) Faktor Mempengaruhi Metakognisi Individu itu sendiri Tugas yang diberikan Strategi yang diguna pakai dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan Persekitaran yang mengelilingi individu yang sedang berfikir Teori pelaziman klasik Watson Selain Ivan Pavlov. 1998). c) Pengetahuan strategi . yang berumur 11 bulan. (formula-matematik). Metakognisi Keupayaan individu menggunakan kognitif (akal / pengetahuan) untuk mengurus maklumat. Seperti contoh di atas. maka kita perlu sesuaikan pemikiran kita. asimilasi melibatkan percubaan memahami sesuatu yang baru dengan cara menyesuaikannya ke dalam sesuatu yang telah kita ketahui (Woolfolk. pada peringkat permulaan. a) Pengetahuan personal . seorang kanak-kanak akan memikirkan seekot hamster sebagai seekor tikus belanda yang kecil. tahu guna kemahiran selesaikan masalah. Kanak-kanak tersebut akan cuba memadankan pengalaman barunya dengan skema yang sedia ada tentang cara mengenal pasti binatang. . Ini dikatakan akomodasi. Contoh.

Pemindahan pembelajaran berlaku dari situasi A kepada situasi B.Dengan menggabungkan beberapa rangsangan. . Guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahu nya bahawa dia akan menduduki peperiksaan yang hampir sama dengan ujian bulanan. kata-kata perangsang. (iii) Contohnya. supaya mereka dapat membuat generalisasi dan diskriminasi dengan betul. wang. Objektif tingkah laku yang realistik dan penguasaan kemahiran secara berperingkat. hadiah. .Berdasarkan penyelidikan ini. . APLIKASI PRINSIP-PRINSIP SKINNER DALAM BILIK DARJAH Pemberian peneguhan yang positif seperti pujian. guru memberikan Rahimah lima bintang kerana berjaya menghasilkan lukisan tercantik dalam bilik darjah. gerak balas tertentu dapat dikaitkan dengan pelbagai situasi. Eadaan ini diulang beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut kanak –kanak tersebut pada tikus putih. a) Guru memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan realistik dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah arasnya. guru haruslah sentiasa memilih rangsangan yang menyeronokkan. a) Sebagai contoh.Pada mulanya kanak –kanak tersebut tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus tersebut. kanak –kanak tersebut menjadi takut dan menangis. dalam proses pengajaran.Kesimpulannya. b) Guru juga perlu mengajar sesuatu kemahiran seperti bermain bola sepak secara berperingkat-peringkat (seperti burung merpati bermain ping-pong) supaya pelajar menguasai permainan tersebut dengan lebih berkesan. sesetengah pelajar takut untuk menghadapi peperiksaan UPSR. tetapi pabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan serentak dengan kemunculan tikus tersebut. token dan bintang bagi meneguhkan tingkah laku yang dikehendaki. b) Pemberian peneguhan mesti diberikan secara tekal bagi menjamin berulangnya tingkah laku yang positif. a) Generalisasi (i) Guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah. . Watson menyarankan bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepadanya dan jenis gerak balas tertentu yang akan dihasilkan. Mengajar pelajar membezakan persamaan dan perbezaan di antara dua situasi yang berlainan.Ia mesti sejajar dengan kebolehan pelajar. (ii) Generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan.

guru boleh memberitahu pelajar objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu pelajaran. projek dan aktiviti kumpulan di kalangan pelajar. guru boleh mengikiskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi P&P. c) Guru juga boleh meningkatkan motivasi pelajar dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Penghapusan a) Jika sesuatu tingka laku tidak diberi peneguhan ia boleh dikikiskan secara perlahan-lahan. . a) Guru perlu memotivasikan pelajar dengan ganjaran yang sesuai sebelum mereka dapat mengawal tingkah laku pembelajaran yang dikehendaki dalam P&P. b) Diskriminasi rangsangan (i) Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat membezakan rangsanganrangsangan yang lebih penting dalam proses P&P. b) Sebagai contoh. Motivasi membangkitkan tingkah laku positif. Guru pun memuji pelajar. a) Ini bermakna tingkah laku pelajar boleh dilazimkan untuk gerak balas yang diingini atau tidak diingini oleh guru. apabila guru masuk ke kelas (rangsangan) pelajar berdiri dan mengucapkan ” Selamat Pagi ” (gerak balas). guru perlu memberi motivasi seperti dalam bentuk pujian. Pujian Kerja kemas Kerja kemas berterusan d) Guru juga dapat meningkatkan tingkah laku pembelajaran yang positif dengan mengadakan perbincangan. pelajar akan terus melakukan tingkah laku ini setiap kali seorang guru masuk ke dalam bilik darjah. Rangsangan dan gerak balas diperkukuhkan melalui latihan. b) Sebagai contoh. b) Sebagai contoh. c) Kerja yang kemas akan berterusan. a) Semakin kerap rangsangan dikaitkan dengan gerak balas semakin kukuh gerak balas terlazim. (ii) Sebagai contoh. Pelajar boleh mempelajari dengan mengaitkan antara rangsangan dan gerak balas. c) Tanpa arahan guru. pelajar tidak akan berasa begitu takut kerana dia sudah biasa membuat ujian bulanan. walaupun tiada pujian daripada guru. b) Sebagai contoh.(iv) Oleh itu. (iii) Maka pelajar akan memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif pelajaran. hadiah. (iv) Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat membuat diskriminasi antara maklumat penting dan kurang relevan. kata-kata perangsang dan sebagainya untuk menbentuk tingkah laku yang diingini. seorang pelajar diberi peneguhan positif dalam bentuk pujian untuk kerjanya yang kemas.

guru membiarkan pelajar itu membaca kepada kumpulan yang lebih kecil semasa dia duduk.html . baru pelajar itu diberi peluang membaca di hadapan kelas.blogspot. http://mabjip. kemudian semasa dia berdiri. d) Pertama sekali. jika perlu takut untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. f) Ini dapat menghapuskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar tersebut. e) Akhir sekali.com/2009/07/teori-pembelajaran. guru perlu meningkatkan keyakinannya secara berperingkat.c) Sebagai contoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful