P. 1
HBML2103

HBML2103

|Views: 1,237|Likes:
Published by athie1

More info:

Published by: athie1 on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

1.0 Pengenalan Bahasa Melayu berkembang seiring dengan perkembangan negara dan masyarakatnya.

Perkembangan Bahasa Melayu terbahagi kepada dua peringkat, iaitu fasa pra merdeka ( sebelum merdeka) dan fasa pasca merdeka ( selepas merdeka ). Sebelum merdeka, kedudukan Bahasa Melayu seakan-akan terpinggir kerana bahasa Inggeris diutamakan bukan sahaja dalam pentadbiran tetapi juga sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa vernakular dan tidak diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Akibatnya, Bahasa Melayu tidak berkembang dengan lancar dan segar. Perkembangan Bahasa Melayu terhad kepada perhubungan harian, penulisan buku-buku agama Islam, dan penghasilan karya-karya sastera. Perkembangan ini didorong oleh perkembangan bidang percetakan. Di samping itu, semangat kebangsaan di kalangan rakyat, terutamanya di kalangan orang Melayu memulakan usaha-usaha untuk memajukan bahasa Melayu sebagai wadah perjuangan menentang penjajahan Inggeris. Setelah kemerdekaan, kerajaan memainkan peranan utama dalam meletakkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Langkah yang utama ialah memberikan kedudukan yang sewajarnya kepada Bahasa Melayu. Hal ini tercatat dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada Perkara 152 yang menyatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan ditulis dalam bentuk tulisan yang ditentukan oleh Parlimen. Seterusnya, satu akta yang khusus berkenaan bahasa kebangsaan digubal, iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 dan disemak pada tahun 1971. Antara lain akta ini memperuntukkan bahawa bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud rasmi. Dengan perakuan ini, Bahasa Melayu bukan sahaja menjadi bahasa kebangsaan bahkan juga bahasa rasmi negara sebagai bahasa dalam pentadbiran kerajaan, bahasa pengantar pendidikan dan bahasa dalam bidang perundangan. Seterusnya, untuk menyempurnakan kedudukan dan martabat bahasa Melayu, kerajaan telah menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk perancangan taraf dan korpus Bahasa Melayu. Perancangan taraf melibatkan usaha meningkatkan taraf dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang juga bahasa rasmi serta sebagai pengantar utama dalam pendidikan serta mengadakan kempen bahasa kebangsaan

HBML 2103

MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU

0 Definisi HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . pengekodan dilakukan dari segi huruf dan ejaan. kerjasama kerajaan dengan wartawan dalam pertumbuhan dan penyebaran Bahasa Melayu memang tidak dapat dinafikan. frasa. Selain itu. bukannya gaya bahasa Melayu baku yang tepat. dan kalimat. sebahagian besar akhbar dan majalah utama berbahasa Melayu menggunakan gaya bahasa mereka sendiri. Pelbagai program terus dipertingkatkan bagi memperkasa bahasa Melayu. secara tidak langsung hal tersebut akan mendidik masyarakat untuk “menggunakan” bahasa yang rendah dari segi kualitinya. Seterusnya menarik minat mereka untuk membeli dan membaca media berkenaan. dari segi penggunaan bahasa Melayu pula. Selain itu. istilah. gaya bahasa yang sering digunakan juga ialah gaya bahasa yang ringkas dan padat . Perkembangan tersebut merupakan suatu perkembangan yang “menakutkan” kerana dapat menggugat kedudukan bahasa Melayu tinggi. Pengekodan bahasa ialah menyeragamkan bahasa untuk menghasilkan bahasa yang standard atau baku. sebutan. iaitu gaya bahasa kewartawanan iaitu gaya bahasa yang lebih mengutamakan nilai “kepopularan” untuk menarik minat pembaca terfokus kepada berita yang dilaporkan. Usaha memartabatkan bahasa dapat dilakukan dengan pengayaan khazanah ilmu dan persuratan Melayu.Manakala perancangan korpus ialah pembinaan bahasa yang melibatkan aspek mengekodkan bahasa. Oleh itu. secara tidak langsung. Namun begitu. masyarakat didedah dan dididik dengan gaya bahasa tersebut. dan perkamusan. khususnya dalam akhbar dan majalah yang merupakan bahan bacaan utama rakyat Malaysia sepatutnya menjadi media utama yang berperanan penting dalam pengembangan dan penyebaran bahasa Melayu tinggi. Sekiranya yang dikembangkan dan disebarkan oleh media berkenaan ialah bahasa Melayu rendah. tatabahasa. 2. Untuk Bahasa Melayu. terutamanya dari aspek pembentukan kata.

Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Kesimpulannya morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.1 Definisi Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Pegolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi.perkataan yang mempunyai keserupaan yang demikian digolongkan ke dalam golongan kata yang sama. bentuk dan pegolongan kata dalam bahasa Melayu. atau bentuk dan fungsinya. 1997:83. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am. 2009 : 43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur . sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. bentuk dan penggolong kata. proses-proses membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan-rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga .2. HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. bentuk dan penggolongan kata. Menurut Kamarudin Hj Husin dan rakan-rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. pemajmukan dan penggandaan. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. pemajmukan dan penggandaan. 2007:117.Perkataan. bentuk dan penggolongan kata.

Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol.Sehubungan itu. Morfologi mengkaji selok-belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.bentuk terikat antara konstituen -Konstituen . Menurut Raminah Hj. Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem-morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ).Juga menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok belok struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata. menyatakan bahawa Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk .1985 :152.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan .Husin Abdul Aziz .2 Definisi Sintaksis HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . Siti Hajar Hj. O`Grady & Guz man juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan -rakannya. bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.kata dan bahagian kata.kata. 2.mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk kata. golongan kata. Morfologi meliputi konstruksi kata . 2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata.Noor. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal-soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993).

dan pembinaan ayat.Sintaksis merupakan satu bidang bahasa yang tugasnya mengkaji rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat gramatis sesuatu bahasa serta hukum-hukum tentang susunan kata yang menyebabkan terjadinya ayat sebagai sesuatu bentuk binaan bahasa yang sempurna. Sebahagian daripada makna ayat boleh didapati daripada makna perkataan-perkataan yang membentuk seuntai ayat. dan frasa dengan frasa. Hafizah Salleh (2005) pula mendefinisikan sintaksis sebagai bidang yang mengkaji hukum atau rumus tatabahasa berdasarkan kaedah penyusunan dan penggabungan perkataan untuk membentuk sesuatu ayat . Menurut Nik Safiah Karim dan rakan-rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.Antara aspek sintaksis yang penting ialah konsep frasa . Ab Rahman Ab. tetapi maksud ayat lebih daripada himpunan makna perkataan-perkataan yang membentuk ayat berkenaan. struktur. dan binaan atau konstruksi ayat”. 2009:339 mentakrifkan sintaksis “ sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.Rashid & Yap Khim Fatt (2002) menyatakan sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat.pembentukan kata . Kajian ini melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata. iaitu bagaimana ayat disusun menjadi frasa dan bagaimana frasa disusun menjadi ayat.Selain itu kajian sintaksis juga melibatkan aspek perbezaan binaan ayat melalui jenis-jenis ayat dan ragam ayat. struktur . menyatakan sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji binaan ayat. proses pembinaan ayat . HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . Manakala Abdullah Hassan dalam buku Linguistik Am.hukum atau rumus tatabahasa. bentuk . dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari cara – cara penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat . Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dirumuskan bahawa sintaksis dalam bahasa Melayu merupakan satu bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur .2005:151. penggolongan kata . Bidang sintaksis juga difahami sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan yang membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. klausa . dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. Dengan lain perkataan kita melihat bagaimana frasa dan ayat terbina.Kajian sintaksis melibatkan kajian tentang bentuk .

Dapatan daripada analisis yang telah dibuat oleh penulis telah dapat dirumuskan seperti berikut: 2. kadar . A) Kata Tunggal Perkataan yang tidak mengalami proses pengimbuhan .Contoh dua suku kata yang terdapat di dalam petikan tersebut adalah seperti pelan . dasar.Proses pembentukan kata akan menghasilkan bentuk – bentuk kata seperti kata tunggal . induk .penulis mendapati bilangan kata tunggal satu suku kata yang digunakan adalah sangat terhad . 2.Antara kata tunggal satu suku kata yang terdapat dalam petikan yang dikaji ialah yang.1 Bentuk kata Menurut buku Tatabahasa Dewan . niat.penulis hanya akan membuat analisis aspek morfologi dari bentuk kata dan penggolongan kata. penggandaan dan pemajmukan dinamakan sebagai kata tunggal.0 Analisis Aspek Morfologi dan Sintaksis Berdasarkan Petikan Minda Pengarang Berdasarkan petikan daripada Minda Pengarang akhbar Berita Harian bertarikh 14 Oktober 2010 yang bertajuk ” PIPLB bukti kerajaan tidak ketepi usaha majukan luar bandar ” .terdapat empat bentuk kata dalam bahasa Melayu .Dalam petikan yang dikaji . Kata tunggal boleh terdiri daripada hanya satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Sebahagian besar daripada perkataan bahasa Melayu terdiri daripada kata tunggal yang mengandungi dua suku kata . rakyat. .2. Bentuk kata boleh terdiri daripada satu morfem atau gabungan beberapa morfem. taraf. dan tegar. sempit.1. bilangan kata tunggal satu suku kata sangat terbatas bilangannya. niat. hasil. kata terbitan .Sememangnya dalam bahasa Melayu . penulis telah membuat satu kajian berkaitan aspek morfologi dan sintaksis yang terkandung di dalam petikan tersebut.1 Analisis Morfologi Walaupun morfologi satu bidang kajian bahasa yang luas skopnya . kata majmuk dan kata ganda . HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . kerja.Di dalam petikan yang dikaji terdapat banyak kata tunggal dua suku kata . dan.

. dicapai.. mem ..Antara awalan kata nama ialah pe.. tuntutan HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . tafsiran. pembangkang. menteri. akhiran . te.Menurut Nik Safiah Karim . (1) Kata Terbitan Awalan Terdapat tiga jenis kata awalan iaitu awalan kata nama . membela. negara. men.. mentransformasi. dan banyak lagi. penge. pem . peng.. percaya dan tenaga. ter. al (1993) . menyokong. Terlaksana.. memper. Kata tunggal empat suku kata atau lebih pula boleh dilihat dalam contoh contoh seperti kata manifestasi . B) Kata Terbitan Kata terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan .Contoh kata terbitan awalan tersebut adalah seperti berikut : (i) (ii) Awalan kata nama : Awalan kata kerja: penduduk. kerajaan .. berharap.Awalan kata adjektif pula ialah ter. Di antara kata terbitan akhiran yang terdapat di dalam petikan tersebut adalah : (i) (ii) akhiran kata nama akhiran kata kerja : : pangkalan. membin..prasarana. penulis mendapati banyak kata terbitan awalan telah digunakan oleh pengarang artikel tersebut. et . negatif. menggembleng. mustahil. matlamat.. imbuhan bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis iaitu awalan . iaitu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar . tersish.. mengelak. dan apitan . bantuan.Proses pengimbuhan ini akan mewujudkan satu perkataan yang membawa konsep atau makna baru . meng. berjalan . kata tunggal yang terdiri daripada tiga suku kata seperti kelmarin .Terdapat juga di dalam petikan . komprehensif dan keadaan. sisipan . di dan diper-. dan BN.. positif. limpahan. perdana .. menge. Begitu juga akronim yang merupakan kata tunggal juga terdapat di dalam petikan ini Contoh akronim yang terdapat di dalam petikan ini adalah singkatan seperti PIPLB. MBE. pelosok. dirancang .. tersusun. dan se.. membasmi .Dalam petikan yang dikaji oleh penulis . komitmen. ber. GIS. (2) Kata Terbitan Akhiran Akhiran diimbuhkan pada akhir kata dapat menerbitkan kata terbitan berakhiran..Awalan kata kerja pula ialah me. ke. awalan kata kerja dan awalan kata adjektif.

kementerian : dilancarkan . kepentingan. dan kata tugas .Contoh kata nama yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti berikut : Kata Nama Nama khas HBML 2103 Contoh Malaysia . maha .(3) Kata Terbitan Apitan Apitan diimbuhkan pada awal dan akhir kata dasar menerbitkan kata terbitan apitan.Contoh kata terbitan apitan yang terdapat di dalam petikan adalah seperti berikut : (i) (ii) apitan kata nama apitan kata kerja : kerajaan . (i) Kata Nama Di dalam petikan terdapat beberapa kata nama am .al (1993) . luar bandar ’ 2. et .Ini mungkin disebabkan pembentukan kata sisipan sudah tidak berkembang dan bilangan kata tersebut terlalu kecil dalam bahasa Melayu. Datuk Seri Najib Razak.penulis mendapati bahawa tiada kata terbitan sisipan . kemampuan.1. membuktikan. (iii) (4) apitan kata adjektif : keikhlasan. Perdana Menteri. anti maupun akhiran pinjaman seperti at . kata nama khas serta kata ganti diri . C. is. kemiskinan.Contoh kata majmuk tersebut ialah Perdana Menteri .ketinggalan. menikmati.pertindihan.3 Golongan Kata Menurut Nik Safiah Karim .penyaluran. Di dalam petikan ini hanya terdapat sedikit kata majmuk sahaja daripada kelompok rangkai kata bebas . pedalaman. istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang membawa maksud kiasan atau simpulan bahasa. golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat iaitu . diunjurkan. Kata Terbitan Sisipan. et . pendapatan. kata adjektif. al (1993) . pelaksanaan. kata nama . Di dalam petikan ini . Pemajmukan Nik Safiah Karim . mengkategorikan tiga kelompok kata majmuk iaitu rangkai kata bebas . Penulis juga mendapati tiada kata awalan pinjaman seperti dwi . pembangunan . Pelan Induk MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . kata kerja . man dan lain –lain kata terbitan pinjaman yang digunakan oleh pengarang Minda Pengarang ini. i .mencetuskan.

(iii) Kata Adjektif Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau nama. HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . Melaka. kata adjektif waktu . bandar. negara. Kata tugas ini berperanan sebagai penghubung .Daripada kajian yang telah dijalankan penulis akan menyenaraikan beberapa kata adjektif yang terdapat dalam petikan tersebut dan jenisnya . Kata Kerja Kata kerja ialah kata yang menyatakan makna perbuatan atau perlakuan .Berdasarkan petikan terdapat beberapa contoh kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.jadual di bawah menunjukkan contoh kata kerja tersebut . mereka. dinikmati. kata adjektif bentuk . Kata kerja transitif aktif pasif membasmi . Kata adjektif boleh dibahagikan kepada lapan jenis iaitu kata adjektif sifat .Dua jenis kata kerja dalam bahasa Melayu ialah kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif . kata adjektif ukuran . Contoh menyokong . Daripada lapan jenis kata adjektif . rakyat. menyerlahkan. awal) (iv) Kata tugas Kata tugas merujuk kepada golongan kata yang mempunyai tugas –tugas tertentu dalam binaan sesuatu frasa . penulis mendapati hanya tiga jenis kata adjektif sahaja yang terdapat di dalam petikan iaitu kata adjektif sifat (baik) . menggembleng.kata adjektif cara dan kata adjektif perasaan. menurun. mengelak. Membasmi. Melaka. kata adjektif ukuran (sempit ) dan kata adjektif waktu ( kelmarin. itu . membawa. klausa . kata adjektif pancaindera . ataupun ayat . dijangka. dirancang. membangun Dilaksanakan . tersisih. Kita . terbantut. Sistem Nama am Kata ganti nama (ii) Maklumat Geografi. dicapai. pedalaman. kata adjektif warna . membina. ditadbir. membawa. kerajaan. Pulau Pinang. diunjurkan Kata kerja tak transitif Tak berpelengkap berpelengkap Contoh Terbaik . Penduduk. ini . Model Baru Ekonomi. Malaysia. mengelak.Pembangunan Selangor. mendakwa. nya .

penegas. Binaan subjek dan predikat. boleh. di . daripada . Di antara kata tugas yang terdapat dalam petikan adalah: Jenis Kata bantu Kata bilangan Kata hubung Kata nafi Kata pemeri Kata penegas Kata sendi nama Kata tanya Contoh mahu . atau serta . frasa kerja . Analisis sintaksis yang akan dihuraikan oleh penulis hanya bertumpu kepada tiga aspek sahaja iaitu binaan ayat . Berdasarkan petikan .2. penulis telah membuat kajian bahasa daripada aspek sintaksis. bila 2.yang . frasa adjektif dan frasa sendi nama Contoh – contoh ayat dalam petikan tersebut yang mengandungi subjek dan predikat adalah seperti di bawah di bawah: Bil 1 HBML 2103 Subjek Kita Predikat sedar usaha membasmi sepenuhnya kadar kemiskinan tegar di MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU ..Ayat dasar mahu pun ayat terbitan yang dibina.penguat . -tah. tidak iaitu . Dan . pendepan. kata kerja ataupun kata adjektif (berfungsi sebagai kata nama). pembantu . malah. frasa dan hukum D-M serta pembentukan ayat. kata ganti nama. 1993:410).1 Binaan ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. bagaimana . penafi. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Subjek sesuatu ayat tunggal ataupun majmuk terbentuk daripada frasa nama yang terdiri sama ada daripada kata nama . 2. ke. pemeri dan lain-lain. sehingga. serta mengandungi intonasi yang sempurna (Tatabahasa Dewan .Predikat ayat tunggal pula dapat dibina daripada frasa nama . akan semua. mengandungi subjek dan predikat. pembenar.demi Siapa .2 Analisis Sintaksis Sebagaimana yang telah dijelaskan .sintaksis ialah bidang tatabahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat.

Terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: (i) Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat – ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan . Pinjaman berjumlah RM23 billion dikeluarkan sejak 1997.negara ini bukannya kerja mudah.Analisis ayat di dalam petikan yang dikaji oleh penulis adalah berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk sahaja. lagi . namun ia bukanlah mustahil 2 Melaka untuk dicapai. aadalah antara bukti kemampuan sebuah negeri yang ditadbir Barisan Nasional (BN) yang berjaya mentransformasi negeri itu menjadi negeri maju .Namun begitu fokus kajian akan lebih menjurus kepada ayat majmuk kerana pengarang petikan ini banyak menggunakan ayat-ayat majmuk dalam hasil penulisannya. tetapi . Ayat terbentuk daripada klausa yang terdiri daripada frasa dan perkataan. Di dalam petikan . Dalam sesuatu bahasa terdapat pelbagai jenis dan ragam ayat serta berbeza pula panjang dan pendeknya sesuatu ayat tersebut.3 Bentuk Ayat .lalu . A) Ayat Tunggal Ayat tunggal adalah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat..2.. atau . Tiap – tiap ayat dapat HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . Contohnya: PTPTN gagal mengutip semula bayaran balik pinjaman. yang akan diisytiharkan pada 20 Oktober ini. penulis mendapati bahawa banyak ayat-ayat tunggal telah dicantumkan dengan kata hubung untuk membentuk ayat majmuk. 1. serta dan sebagainya . sambil . B) Ayat Majmuk Ayat majmuk adalah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek dan predikat.

berdiri sendiri . Penggunaan kata hubung dan pada ayat ini menunjukkan ayat ini adalah dari jenis ayat majmuk gabungan berurutan fakta . Ayat majmuk pancangan relatif Ayat jenis ini dikenali dengan kata hubung relatif ’ yang ’ yang digunakan untuk memancangkan klausa kecil ke dalam klausa induk. pancangan komplemen dan pancangan keterangan. (ii) . Terdapat dua jenis ayat gabungan iaitu ayat majmuk gabungan yang susunan faktanya berurutan dan ayat majmuk gabungan yang maksudnya memberi maksud pertentangan fakta dalam ayat yang digabungkan . HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . Contohnya pada ayat : Bagaimana PTPTN dapat mengesan bila peminjam bekerja dan siapa majikan mereka.Beberapa kata hubung yang biasa digunakan untuk mencantumkan klausa kecil dengan klausa induk ialah digunakan dalam ayat contoh dibawah : Tabung PTPTN perlu sentiasa berisi untuk dimanfaatkan oleh pelajar lain. yang tidak membebankan peminjam adalah klausa yang dipancangkan di dalam ayat utama. a). Contohnya pada ayat : Menguatkuasakan peraturan yang tidak membebankan peminjam Menguatkuasakan peraturan adalah ayat utama. Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat induk atau ayat utama dengan satu atau beberapa ayat kecil atau klausa lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu . Terdapat tiga jenis ayat majmuk pancangan iaitu pancangan relatif .Beberapa kata hubung digunakan untuk bahawa dan untuk seperti Ayat jenis ini adalah ayat yang terdiri daripada klausa induk dengan klausa kecil dipancangkan untuk melengkapi kata kerja mencantumkan klausa kecil dengan klausa induk .Ayat atau klausa induk dapat berdiri sendiri . tetapi ayat atau klausa kecil tidak. b) Ayat majmuk pancangan komplemen dalam ayat induk .

Ini dapat dikesan melalui penggunaan ayat .(ayat tunggal ) Apabila PTPTN mahu mengkaji semula.(iii) Ayat Majmuk Campuran. Contohnya: PTPTN mahu mengkaji semula . (ayat majmuk gabungan berurutan fakta) Perkara utama yang perlu diperketatkan ialah aspek perundangan (ayat majmuk pancangan relatif).termasuk aspek-aspek teknikal dan membuat pindaan Akta PTPTN 1997 . Berdasarkan bentuk ayat yang telah dihuraikan . Ayat ini terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk. HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU .ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Contohnya: Apabila PTPTN mahu mengkaji semula . penulis mendapati bahawa pengarang Minda Pengarang in telah menggunakan laras bahasa yang tinggi.termasuk aspek –aspek teknikal dan membuat pindaan Akta PTPTN 1997 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat Selewat-lewatnya awal tahun depan . Ayat majmuk campuran ialah ayat majmuk yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat .Lazimnya ayat majmuk jenis campuran ini lebih panjang berbanding lain. perkara utama yang perlu diperketatkan ialah aspek perundangan dan cara mengutip semula pinjaman .lain ayat majmuk.Ayat-ayat majmuk yang digunakan pula lebih kepada ayat –ayat majmuk jenis campuran. Dalam ayat majmuk campuran di atas terdapat banyak jenis ayat telah digunakan seperti ayat tunggal .ayat majmuk yang besar bilangannya berbanding dengan ayat – ayat tunggal.

Namun begitu kata terbitan sisipan langsung tiada di dalam petikan.Ini mungkin berlaku kerana kata terbitan sisipan tidak lagi berkembang dalam bahasa Melayu tulen.Bagi pola suku kata tertutup pula . Menyentuh aspek sintaksis pula . jenis – jenis frasa dan bentuk ayat.0 Refleksi Hasil Dapatan Analisis Dapatan daripada aspek morfologi bahasa Melayu tentang petikan ini .Banyak kata tunggal dan kata terbitan telah digunakan tetapi bilangan kata majmuk dan kata ganda pula terlalu kecil.Bilangan kata adjektif juga sedikit.Terdapat juga frasa nama yang mengandungi unsur penerang yang lebih daripada satu . Lapan jenis kata tugas juga terdapat di dalam petikan yang telah dikaji oleh penulis.Ini menunjukkan pola suku kata yang digunakan kebanyakannya adalah daripada pola suku kata bahasa Melayu tulen. kata terbitaan akhiran dan kata terbitan apitan terdapat di dlama petikan. kata nama am dan kata ganti nama terdapat di dalam petikan. frasa kerja .kedua-dua jenis kata tunggal ini banyak bilangannya berbanding dengan yang lain terutamanya suku kata yang terbentuk dari kata pinjaman .Kata kerja yang banyak digunakan di dalam petikan adalah dari jenis kata kerja transitif. dan frasa sendi nama .Kata terbitan merupakan bentuk kata yang paling banyak digunakan. Frasa kerja yang terdapat di dalam petikan ini terdiri daripada frasa kerja transitif dan tak transitif . Dari sudut penggolongan kata pula terdapat 4 jenis golongan kata yang terdapat di dalam petikan iaitu kata nama . Kata tunggal dua suku kata dan tiga suku kata terbuka dan tertutup paling banyak digunakan dalam petikan ini . penulis telah membuat analisis tentang tiga aspek sahaja iaitu binaaan ayat . kvk dan kkvk. kata terbitan . kata majmuk dan pengandaan. frasa kerja dengan kata bantu dan frasa kerja dengan ayat komplemen. penulis mendapati pengarang Minda Pengarang hanya menggunakan tiga daripada empat pola suku kata terbuka bahasa Melayu iaitu v .Ini kerana dalam bahasa Melayu tulen . pengarang telah menggunakan kata tunggal . kv dan kkv . kata kerja . kata adjektif dan kata tugas.1. Dalam aspek pembentukan kata .Ketiga –tiga kata nama iaitu kata nama khas .Dua jenis frasa kerja dengan kata bantu yang terdapat di dalam petikan ialah kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Dalam frasa nama yang digunakan terdapat unsur inti dan penerang di dalamnya.Dapatan dari analisis mendapati binaan subjek dan predikat di dalam ayat yang digunakan adalah terdiri daripada frasa nama .Pelbagai jenis kata terbitan seperti seperti kata terbitan awalan . pengarang telah menggunakan hanya tiga pola sahaja iaitu vk .Sedikit sahaja kata kerja jenis tak transitif yang dijumpai di dalam petikan. HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU .

kebanyakan jenis ayat yang digunakan oleh pengarang petikan ini adalah dari jenis ayat majmuk.0 Kesimpulan Dapatan – dapatan daripada kajian ini dapatlah dirumuskan bahawa ayat bahasa Melayu sebenarnya boleh terdiri daripada pelbagai bentuk . Bahasa Kebangsaan . RUJUKAN Abdul Rahman Abdul Rashid dan Yatt Kim Fatt . HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Johor Bahru :Penerbitan Pelangi Sdn .Omar (1968) .Di dalam ayat majmuk ini terdapat ayat – ayat tunggal dan ayat-ayat majmuk yang lain. Asmah Hj .iaitu majmuk gabungan .(2002) . Bahasa Melayu STPM kertas 1& 2 . (2005) . 2. Penggunaan tatabahasa yag tepat iaitu penggunaan bentuk kata . Ali Mahmood .Kuala Lumpur :Open University Malaysia .(2005) . ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran .Tiga jenis frasa sendi nama yang terdapat dalam petikan iaitu kata sendi nama + kata nama . HBML2103 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu . Dari aspek bentuk ayat . Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia – Satu Perbandingan Pola . Petaling Jaya : Longman. Hafizah Salleh . penggolongan kata dan pola suku kata akan menghasilkan ayat – ayat yang bermakna dan gramatis. et . Bhd Kamus Dewan Edisi Keempat.Ayat majmuk campuran sangat banyak digunakan berbanding dua lagi ayat majmuk. Kuala Lumpur : Dewan bahasa dan Pustaka. struktur dan berbeza binaannya. al (2010) . kata sendi nama + kata arah + frasa nama dan kata sendi nama + kata arah + frasa nama + frasa keterangan .Frasa sendi nama di dalam petikan ini juga tidak banyak. Morfologi .

al (1995) . LAMPIRAN HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . et . Kajang : Masa Enterprise . Tatabahasa Dewan Edisi baharu .Bahasa Melayu Kertas Satu STPM . m/s 18 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Nik Safiah karim . Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka . Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . et .Bhd . PTPTN wajar perkemas operasi kutipan bayaran balik pinjaman. Bahasa Melayu STPM kertas 1 & 2 . Minda Pengarang . 9 September ) Berita Harian .Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob . Shah Alam : Penerbitan Fajar Bakti Sdn . (2010 . Nik Safiah Karim . (2005) . Norliza Jamaluddin . (1993) . al (2003) . Nik Safiah K arim .

HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->