P. 1
HBML2103

HBML2103

|Views: 1,236|Likes:
Published by athie1

More info:

Published by: athie1 on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

1.0 Pengenalan Bahasa Melayu berkembang seiring dengan perkembangan negara dan masyarakatnya.

Perkembangan Bahasa Melayu terbahagi kepada dua peringkat, iaitu fasa pra merdeka ( sebelum merdeka) dan fasa pasca merdeka ( selepas merdeka ). Sebelum merdeka, kedudukan Bahasa Melayu seakan-akan terpinggir kerana bahasa Inggeris diutamakan bukan sahaja dalam pentadbiran tetapi juga sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa vernakular dan tidak diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Akibatnya, Bahasa Melayu tidak berkembang dengan lancar dan segar. Perkembangan Bahasa Melayu terhad kepada perhubungan harian, penulisan buku-buku agama Islam, dan penghasilan karya-karya sastera. Perkembangan ini didorong oleh perkembangan bidang percetakan. Di samping itu, semangat kebangsaan di kalangan rakyat, terutamanya di kalangan orang Melayu memulakan usaha-usaha untuk memajukan bahasa Melayu sebagai wadah perjuangan menentang penjajahan Inggeris. Setelah kemerdekaan, kerajaan memainkan peranan utama dalam meletakkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Langkah yang utama ialah memberikan kedudukan yang sewajarnya kepada Bahasa Melayu. Hal ini tercatat dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada Perkara 152 yang menyatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan ditulis dalam bentuk tulisan yang ditentukan oleh Parlimen. Seterusnya, satu akta yang khusus berkenaan bahasa kebangsaan digubal, iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 dan disemak pada tahun 1971. Antara lain akta ini memperuntukkan bahawa bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud rasmi. Dengan perakuan ini, Bahasa Melayu bukan sahaja menjadi bahasa kebangsaan bahkan juga bahasa rasmi negara sebagai bahasa dalam pentadbiran kerajaan, bahasa pengantar pendidikan dan bahasa dalam bidang perundangan. Seterusnya, untuk menyempurnakan kedudukan dan martabat bahasa Melayu, kerajaan telah menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk perancangan taraf dan korpus Bahasa Melayu. Perancangan taraf melibatkan usaha meningkatkan taraf dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang juga bahasa rasmi serta sebagai pengantar utama dalam pendidikan serta mengadakan kempen bahasa kebangsaan

HBML 2103

MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU

dari segi penggunaan bahasa Melayu pula. kerjasama kerajaan dengan wartawan dalam pertumbuhan dan penyebaran Bahasa Melayu memang tidak dapat dinafikan. dan perkamusan. Untuk Bahasa Melayu. Seterusnya menarik minat mereka untuk membeli dan membaca media berkenaan. bukannya gaya bahasa Melayu baku yang tepat. Oleh itu. gaya bahasa yang sering digunakan juga ialah gaya bahasa yang ringkas dan padat . sebahagian besar akhbar dan majalah utama berbahasa Melayu menggunakan gaya bahasa mereka sendiri. Pelbagai program terus dipertingkatkan bagi memperkasa bahasa Melayu. frasa. pengekodan dilakukan dari segi huruf dan ejaan. Perkembangan tersebut merupakan suatu perkembangan yang “menakutkan” kerana dapat menggugat kedudukan bahasa Melayu tinggi. Usaha memartabatkan bahasa dapat dilakukan dengan pengayaan khazanah ilmu dan persuratan Melayu. terutamanya dari aspek pembentukan kata. istilah. Selain itu. iaitu gaya bahasa kewartawanan iaitu gaya bahasa yang lebih mengutamakan nilai “kepopularan” untuk menarik minat pembaca terfokus kepada berita yang dilaporkan. Pengekodan bahasa ialah menyeragamkan bahasa untuk menghasilkan bahasa yang standard atau baku. 2. masyarakat didedah dan dididik dengan gaya bahasa tersebut. khususnya dalam akhbar dan majalah yang merupakan bahan bacaan utama rakyat Malaysia sepatutnya menjadi media utama yang berperanan penting dalam pengembangan dan penyebaran bahasa Melayu tinggi. secara tidak langsung hal tersebut akan mendidik masyarakat untuk “menggunakan” bahasa yang rendah dari segi kualitinya. tatabahasa.0 Definisi HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . dan kalimat. Selain itu.Manakala perancangan korpus ialah pembinaan bahasa yang melibatkan aspek mengekodkan bahasa. Namun begitu. sebutan. Sekiranya yang dikembangkan dan disebarkan oleh media berkenaan ialah bahasa Melayu rendah. secara tidak langsung.

morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan-rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga . Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.perkataan yang mempunyai keserupaan yang demikian digolongkan ke dalam golongan kata yang sama. 2009 : 43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur . sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Kesimpulannya morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur. pemajmukan dan penggandaan. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. bentuk dan pegolongan kata dalam bahasa Melayu. proses-proses membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan ialah morfem dan kata.1 Definisi Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. Pegolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi. 2007:117. kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. pemajmukan dan penggandaan. bentuk dan penggolong kata.Perkataan. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan.2. 1997:83. bentuk dan penggolongan kata. Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. bentuk dan penggolongan kata. Menurut Kamarudin Hj Husin dan rakan-rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. atau bentuk dan fungsinya. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU .

menyatakan bahawa Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk . Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.kata dan bahagian kata. Morfologi mengkaji selok-belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. O`Grady & Guz man juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan -rakannya.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . Siti Hajar Hj. Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem-morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. Menurut Raminah Hj.Sehubungan itu.kata. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993). 2.mendefinisikan morfologi sebagai kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk kata. 2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal-soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata.1985 :152.Juga menjelaskan morfologi sebagai bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok belok struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.Husin Abdul Aziz .2 Definisi Sintaksis HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.bentuk terikat antara konstituen -Konstituen .Noor. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ). Morfologi meliputi konstruksi kata . golongan kata.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dirumuskan bahawa sintaksis dalam bahasa Melayu merupakan satu bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur .hukum atau rumus tatabahasa. proses pembinaan ayat . Manakala Abdullah Hassan dalam buku Linguistik Am. klausa . dan pembinaan ayat. Bidang sintaksis juga difahami sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan yang membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.pembentukan kata . dan frasa dengan frasa.Antara aspek sintaksis yang penting ialah konsep frasa .Kajian sintaksis melibatkan kajian tentang bentuk . iaitu bagaimana ayat disusun menjadi frasa dan bagaimana frasa disusun menjadi ayat. menyatakan sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji binaan ayat. Sebahagian daripada makna ayat boleh didapati daripada makna perkataan-perkataan yang membentuk seuntai ayat. dan binaan atau konstruksi ayat”. tetapi maksud ayat lebih daripada himpunan makna perkataan-perkataan yang membentuk ayat berkenaan.Rashid & Yap Khim Fatt (2002) menyatakan sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari cara – cara penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat .2005:151. Hafizah Salleh (2005) pula mendefinisikan sintaksis sebagai bidang yang mengkaji hukum atau rumus tatabahasa berdasarkan kaedah penyusunan dan penggabungan perkataan untuk membentuk sesuatu ayat . struktur . penggolongan kata .Sintaksis merupakan satu bidang bahasa yang tugasnya mengkaji rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat gramatis sesuatu bahasa serta hukum-hukum tentang susunan kata yang menyebabkan terjadinya ayat sebagai sesuatu bentuk binaan bahasa yang sempurna. HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU .Selain itu kajian sintaksis juga melibatkan aspek perbezaan binaan ayat melalui jenis-jenis ayat dan ragam ayat. Dengan lain perkataan kita melihat bagaimana frasa dan ayat terbina. struktur. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan-rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 2009:339 mentakrifkan sintaksis “ sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Ab Rahman Ab. bentuk . Kajian ini melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata. dan ayat dengan ayat bagi membina ayat.

penggandaan dan pemajmukan dinamakan sebagai kata tunggal. rakyat.1. Kata tunggal boleh terdiri daripada hanya satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. dan.Dalam petikan yang dikaji . kata majmuk dan kata ganda .1 Bentuk kata Menurut buku Tatabahasa Dewan . Bentuk kata boleh terdiri daripada satu morfem atau gabungan beberapa morfem. sempit.Proses pembentukan kata akan menghasilkan bentuk – bentuk kata seperti kata tunggal . niat.penulis mendapati bilangan kata tunggal satu suku kata yang digunakan adalah sangat terhad .penulis hanya akan membuat analisis aspek morfologi dari bentuk kata dan penggolongan kata.1 Analisis Morfologi Walaupun morfologi satu bidang kajian bahasa yang luas skopnya . bilangan kata tunggal satu suku kata sangat terbatas bilangannya. dan tegar. hasil. kadar . Sebahagian besar daripada perkataan bahasa Melayu terdiri daripada kata tunggal yang mengandungi dua suku kata .Sememangnya dalam bahasa Melayu . 2. A) Kata Tunggal Perkataan yang tidak mengalami proses pengimbuhan . HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU .terdapat empat bentuk kata dalam bahasa Melayu . niat.2.Contoh dua suku kata yang terdapat di dalam petikan tersebut adalah seperti pelan .Di dalam petikan yang dikaji terdapat banyak kata tunggal dua suku kata .0 Analisis Aspek Morfologi dan Sintaksis Berdasarkan Petikan Minda Pengarang Berdasarkan petikan daripada Minda Pengarang akhbar Berita Harian bertarikh 14 Oktober 2010 yang bertajuk ” PIPLB bukti kerajaan tidak ketepi usaha majukan luar bandar ” . kata terbitan . induk . kerja. penulis telah membuat satu kajian berkaitan aspek morfologi dan sintaksis yang terkandung di dalam petikan tersebut. dasar. Dapatan daripada analisis yang telah dibuat oleh penulis telah dapat dirumuskan seperti berikut: 2. . taraf.Antara kata tunggal satu suku kata yang terdapat dalam petikan yang dikaji ialah yang.

positif.Antara awalan kata nama ialah pe. komprehensif dan keadaan.. et . kerajaan .. berjalan . di dan diper-. dan banyak lagi.. percaya dan tenaga.Awalan kata kerja pula ialah me. Kata tunggal empat suku kata atau lebih pula boleh dilihat dalam contoh contoh seperti kata manifestasi . mengelak. menggembleng. (2) Kata Terbitan Akhiran Akhiran diimbuhkan pada akhir kata dapat menerbitkan kata terbitan berakhiran. awalan kata kerja dan awalan kata adjektif. kata tunggal yang terdiri daripada tiga suku kata seperti kelmarin . dirancang . B) Kata Terbitan Kata terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan . ke. matlamat. MBE. iaitu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar . peng..Terdapat juga di dalam petikan ..Dalam petikan yang dikaji oleh penulis . bantuan. penge.. Begitu juga akronim yang merupakan kata tunggal juga terdapat di dalam petikan ini Contoh akronim yang terdapat di dalam petikan ini adalah singkatan seperti PIPLB..Contoh kata terbitan awalan tersebut adalah seperti berikut : (i) (ii) Awalan kata nama : Awalan kata kerja: penduduk.. akhiran .Proses pengimbuhan ini akan mewujudkan satu perkataan yang membawa konsep atau makna baru . sisipan . dan se. dan apitan . imbuhan bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis iaitu awalan . dan BN. Terlaksana. ter. negara. tafsiran. berharap. tersusun. GIS. mem . dicapai.. al (1993) . pem .prasarana. membela.. limpahan.. komitmen. (1) Kata Terbitan Awalan Terdapat tiga jenis kata awalan iaitu awalan kata nama . memper. membin. te. mustahil. mentransformasi... tuntutan HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . tersish. Di antara kata terbitan akhiran yang terdapat di dalam petikan tersebut adalah : (i) (ii) akhiran kata nama akhiran kata kerja : : pangkalan. perdana . menge... pembangkang.Awalan kata adjektif pula ialah ter. pelosok. men.Menurut Nik Safiah Karim . membasmi . ber. penulis mendapati banyak kata terbitan awalan telah digunakan oleh pengarang artikel tersebut. meng. menteri.. negatif. menyokong.

mencetuskan. Pemajmukan Nik Safiah Karim .ketinggalan. kata adjektif. luar bandar ’ 2.al (1993) .Contoh kata terbitan apitan yang terdapat di dalam petikan adalah seperti berikut : (i) (ii) apitan kata nama apitan kata kerja : kerajaan . Penulis juga mendapati tiada kata awalan pinjaman seperti dwi . maha . kementerian : dilancarkan . pelaksanaan. diunjurkan. kata kerja . Perdana Menteri.pertindihan. pembangunan . al (1993) . kemampuan. kata nama khas serta kata ganti diri . i .3 Golongan Kata Menurut Nik Safiah Karim . Kata Terbitan Sisipan.Ini mungkin disebabkan pembentukan kata sisipan sudah tidak berkembang dan bilangan kata tersebut terlalu kecil dalam bahasa Melayu. pendapatan. C. pedalaman. istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang membawa maksud kiasan atau simpulan bahasa. membuktikan. anti maupun akhiran pinjaman seperti at . is. Pelan Induk MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU .penyaluran. (iii) (4) apitan kata adjektif : keikhlasan.Contoh kata nama yang terdapat dalam petikan tersebut adalah seperti berikut : Kata Nama Nama khas HBML 2103 Contoh Malaysia .1. kepentingan. menikmati. golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat iaitu . (i) Kata Nama Di dalam petikan terdapat beberapa kata nama am . et . Datuk Seri Najib Razak.Contoh kata majmuk tersebut ialah Perdana Menteri .penulis mendapati bahawa tiada kata terbitan sisipan . et . kemiskinan. kata nama . dan kata tugas . Di dalam petikan ini hanya terdapat sedikit kata majmuk sahaja daripada kelompok rangkai kata bebas . man dan lain –lain kata terbitan pinjaman yang digunakan oleh pengarang Minda Pengarang ini. mengkategorikan tiga kelompok kata majmuk iaitu rangkai kata bebas . Di dalam petikan ini .(3) Kata Terbitan Apitan Apitan diimbuhkan pada awal dan akhir kata dasar menerbitkan kata terbitan apitan.

Kita . kata adjektif ukuran . Kata tugas ini berperanan sebagai penghubung . terbantut. ini . kata adjektif ukuran (sempit ) dan kata adjektif waktu ( kelmarin. kata adjektif waktu . dirancang.Daripada kajian yang telah dijalankan penulis akan menyenaraikan beberapa kata adjektif yang terdapat dalam petikan tersebut dan jenisnya . membangun Dilaksanakan . bandar.jadual di bawah menunjukkan contoh kata kerja tersebut . nya . kata adjektif pancaindera . menyerlahkan. awal) (iv) Kata tugas Kata tugas merujuk kepada golongan kata yang mempunyai tugas –tugas tertentu dalam binaan sesuatu frasa . dijangka. ataupun ayat . Kata adjektif boleh dibahagikan kepada lapan jenis iaitu kata adjektif sifat . mengelak. Penduduk. Daripada lapan jenis kata adjektif . membawa. tersisih.Berdasarkan petikan terdapat beberapa contoh kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.Pembangunan Selangor. kerajaan. Melaka. penulis mendapati hanya tiga jenis kata adjektif sahaja yang terdapat di dalam petikan iaitu kata adjektif sifat (baik) . dinikmati. (iii) Kata Adjektif Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau nama. rakyat. Pulau Pinang. menurun. pedalaman. Melaka. menggembleng. Kata Kerja Kata kerja ialah kata yang menyatakan makna perbuatan atau perlakuan . membina. HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . ditadbir. kata adjektif warna . mendakwa. Model Baru Ekonomi. itu . Kata kerja transitif aktif pasif membasmi . dicapai. Membasmi. diunjurkan Kata kerja tak transitif Tak berpelengkap berpelengkap Contoh Terbaik . Contoh menyokong . kata adjektif bentuk .Dua jenis kata kerja dalam bahasa Melayu ialah kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif . mengelak. negara. Sistem Nama am Kata ganti nama (ii) Maklumat Geografi. klausa . mereka. membawa.kata adjektif cara dan kata adjektif perasaan. Malaysia.

ke. kata kerja ataupun kata adjektif (berfungsi sebagai kata nama). atau serta . Di antara kata tugas yang terdapat dalam petikan adalah: Jenis Kata bantu Kata bilangan Kata hubung Kata nafi Kata pemeri Kata penegas Kata sendi nama Kata tanya Contoh mahu . frasa kerja .Predikat ayat tunggal pula dapat dibina daripada frasa nama . bagaimana . Berdasarkan petikan . serta mengandungi intonasi yang sempurna (Tatabahasa Dewan .1 Binaan ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. pembenar. malah. mengandungi subjek dan predikat. penegas. Dan . 2. penafi.sintaksis ialah bidang tatabahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. 1993:410). di . Binaan subjek dan predikat. sehingga. daripada . akan semua. pemeri dan lain-lain. pendepan. Subjek sesuatu ayat tunggal ataupun majmuk terbentuk daripada frasa nama yang terdiri sama ada daripada kata nama ..2.yang .demi Siapa . pembantu .penguat . bila 2. frasa adjektif dan frasa sendi nama Contoh – contoh ayat dalam petikan tersebut yang mengandungi subjek dan predikat adalah seperti di bawah di bawah: Bil 1 HBML 2103 Subjek Kita Predikat sedar usaha membasmi sepenuhnya kadar kemiskinan tegar di MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . Analisis sintaksis yang akan dihuraikan oleh penulis hanya bertumpu kepada tiga aspek sahaja iaitu binaan ayat . penulis telah membuat kajian bahasa daripada aspek sintaksis.Ayat dasar mahu pun ayat terbitan yang dibina. kata ganti nama. boleh. frasa dan hukum D-M serta pembentukan ayat.2 Analisis Sintaksis Sebagaimana yang telah dijelaskan . tidak iaitu . -tah.

lalu . Di dalam petikan . Contohnya: PTPTN gagal mengutip semula bayaran balik pinjaman. serta dan sebagainya .. yang akan diisytiharkan pada 20 Oktober ini. 1.negara ini bukannya kerja mudah.Analisis ayat di dalam petikan yang dikaji oleh penulis adalah berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk sahaja. aadalah antara bukti kemampuan sebuah negeri yang ditadbir Barisan Nasional (BN) yang berjaya mentransformasi negeri itu menjadi negeri maju . B) Ayat Majmuk Ayat majmuk adalah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek dan predikat. atau . namun ia bukanlah mustahil 2 Melaka untuk dicapai. A) Ayat Tunggal Ayat tunggal adalah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat terbentuk daripada klausa yang terdiri daripada frasa dan perkataan. penulis mendapati bahawa banyak ayat-ayat tunggal telah dicantumkan dengan kata hubung untuk membentuk ayat majmuk.Namun begitu fokus kajian akan lebih menjurus kepada ayat majmuk kerana pengarang petikan ini banyak menggunakan ayat-ayat majmuk dalam hasil penulisannya. Pinjaman berjumlah RM23 billion dikeluarkan sejak 1997. sambil .2..3 Bentuk Ayat . Tiap – tiap ayat dapat HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . tetapi . Dalam sesuatu bahasa terdapat pelbagai jenis dan ragam ayat serta berbeza pula panjang dan pendeknya sesuatu ayat tersebut. lagi .Terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: (i) Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat – ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan .

Terdapat dua jenis ayat gabungan iaitu ayat majmuk gabungan yang susunan faktanya berurutan dan ayat majmuk gabungan yang maksudnya memberi maksud pertentangan fakta dalam ayat yang digabungkan .Beberapa kata hubung digunakan untuk bahawa dan untuk seperti Ayat jenis ini adalah ayat yang terdiri daripada klausa induk dengan klausa kecil dipancangkan untuk melengkapi kata kerja mencantumkan klausa kecil dengan klausa induk . yang tidak membebankan peminjam adalah klausa yang dipancangkan di dalam ayat utama.Ayat atau klausa induk dapat berdiri sendiri . Penggunaan kata hubung dan pada ayat ini menunjukkan ayat ini adalah dari jenis ayat majmuk gabungan berurutan fakta .berdiri sendiri . b) Ayat majmuk pancangan komplemen dalam ayat induk . Contohnya pada ayat : Menguatkuasakan peraturan yang tidak membebankan peminjam Menguatkuasakan peraturan adalah ayat utama. Ayat majmuk pancangan relatif Ayat jenis ini dikenali dengan kata hubung relatif ’ yang ’ yang digunakan untuk memancangkan klausa kecil ke dalam klausa induk. a). Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat induk atau ayat utama dengan satu atau beberapa ayat kecil atau klausa lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu .Beberapa kata hubung yang biasa digunakan untuk mencantumkan klausa kecil dengan klausa induk ialah digunakan dalam ayat contoh dibawah : Tabung PTPTN perlu sentiasa berisi untuk dimanfaatkan oleh pelajar lain. pancangan komplemen dan pancangan keterangan. (ii) . Contohnya pada ayat : Bagaimana PTPTN dapat mengesan bila peminjam bekerja dan siapa majikan mereka. HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . tetapi ayat atau klausa kecil tidak. Terdapat tiga jenis ayat majmuk pancangan iaitu pancangan relatif .

(ayat tunggal ) Apabila PTPTN mahu mengkaji semula.Ini dapat dikesan melalui penggunaan ayat .ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. (ayat majmuk gabungan berurutan fakta) Perkara utama yang perlu diperketatkan ialah aspek perundangan (ayat majmuk pancangan relatif).ayat majmuk yang besar bilangannya berbanding dengan ayat – ayat tunggal.termasuk aspek –aspek teknikal dan membuat pindaan Akta PTPTN 1997 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat Selewat-lewatnya awal tahun depan . Contohnya: PTPTN mahu mengkaji semula . Ayat majmuk campuran ialah ayat majmuk yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat . Contohnya: Apabila PTPTN mahu mengkaji semula .Lazimnya ayat majmuk jenis campuran ini lebih panjang berbanding lain. penulis mendapati bahawa pengarang Minda Pengarang in telah menggunakan laras bahasa yang tinggi. Berdasarkan bentuk ayat yang telah dihuraikan .termasuk aspek-aspek teknikal dan membuat pindaan Akta PTPTN 1997 .(iii) Ayat Majmuk Campuran. HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . Dalam ayat majmuk campuran di atas terdapat banyak jenis ayat telah digunakan seperti ayat tunggal .Ayat-ayat majmuk yang digunakan pula lebih kepada ayat –ayat majmuk jenis campuran.lain ayat majmuk. Ayat ini terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk. perkara utama yang perlu diperketatkan ialah aspek perundangan dan cara mengutip semula pinjaman .

frasa kerja dengan kata bantu dan frasa kerja dengan ayat komplemen.Dapatan dari analisis mendapati binaan subjek dan predikat di dalam ayat yang digunakan adalah terdiri daripada frasa nama .Ini kerana dalam bahasa Melayu tulen . Frasa kerja yang terdapat di dalam petikan ini terdiri daripada frasa kerja transitif dan tak transitif .Pelbagai jenis kata terbitan seperti seperti kata terbitan awalan .Ini menunjukkan pola suku kata yang digunakan kebanyakannya adalah daripada pola suku kata bahasa Melayu tulen. kata adjektif dan kata tugas.Bilangan kata adjektif juga sedikit. Dari sudut penggolongan kata pula terdapat 4 jenis golongan kata yang terdapat di dalam petikan iaitu kata nama .Namun begitu kata terbitan sisipan langsung tiada di dalam petikan.0 Refleksi Hasil Dapatan Analisis Dapatan daripada aspek morfologi bahasa Melayu tentang petikan ini . Dalam frasa nama yang digunakan terdapat unsur inti dan penerang di dalamnya. dan frasa sendi nama .Ini mungkin berlaku kerana kata terbitan sisipan tidak lagi berkembang dalam bahasa Melayu tulen.kedua-dua jenis kata tunggal ini banyak bilangannya berbanding dengan yang lain terutamanya suku kata yang terbentuk dari kata pinjaman . penulis mendapati pengarang Minda Pengarang hanya menggunakan tiga daripada empat pola suku kata terbuka bahasa Melayu iaitu v . kata terbitan . Dalam aspek pembentukan kata . frasa kerja . pengarang telah menggunakan hanya tiga pola sahaja iaitu vk . kata nama am dan kata ganti nama terdapat di dalam petikan.Sedikit sahaja kata kerja jenis tak transitif yang dijumpai di dalam petikan.Ketiga –tiga kata nama iaitu kata nama khas . kata kerja .Kata kerja yang banyak digunakan di dalam petikan adalah dari jenis kata kerja transitif. Lapan jenis kata tugas juga terdapat di dalam petikan yang telah dikaji oleh penulis. kata terbitaan akhiran dan kata terbitan apitan terdapat di dlama petikan. penulis telah membuat analisis tentang tiga aspek sahaja iaitu binaaan ayat . kv dan kkv . Menyentuh aspek sintaksis pula .Dua jenis frasa kerja dengan kata bantu yang terdapat di dalam petikan ialah kata bantu aspek dan kata bantu ragam. jenis – jenis frasa dan bentuk ayat. pengarang telah menggunakan kata tunggal . Kata tunggal dua suku kata dan tiga suku kata terbuka dan tertutup paling banyak digunakan dalam petikan ini .1. kata majmuk dan pengandaan.Terdapat juga frasa nama yang mengandungi unsur penerang yang lebih daripada satu .Bagi pola suku kata tertutup pula .Banyak kata tunggal dan kata terbitan telah digunakan tetapi bilangan kata majmuk dan kata ganda pula terlalu kecil. HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . kvk dan kkvk.Kata terbitan merupakan bentuk kata yang paling banyak digunakan.

Tiga jenis frasa sendi nama yang terdapat dalam petikan iaitu kata sendi nama + kata nama . Bahasa Kebangsaan . Hafizah Salleh .(2005) . et . Kuala Lumpur : Dewan bahasa dan Pustaka. struktur dan berbeza binaannya. Johor Bahru :Penerbitan Pelangi Sdn . Bhd Kamus Dewan Edisi Keempat. Ali Mahmood .Omar (1968) . RUJUKAN Abdul Rahman Abdul Rashid dan Yatt Kim Fatt .iaitu majmuk gabungan .Ayat majmuk campuran sangat banyak digunakan berbanding dua lagi ayat majmuk. Bahasa Melayu STPM kertas 1& 2 . Morfologi . penggolongan kata dan pola suku kata akan menghasilkan ayat – ayat yang bermakna dan gramatis. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . 2. ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran . Penggunaan tatabahasa yag tepat iaitu penggunaan bentuk kata .0 Kesimpulan Dapatan – dapatan daripada kajian ini dapatlah dirumuskan bahawa ayat bahasa Melayu sebenarnya boleh terdiri daripada pelbagai bentuk . Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia – Satu Perbandingan Pola . Dari aspek bentuk ayat . Petaling Jaya : Longman. kebanyakan jenis ayat yang digunakan oleh pengarang petikan ini adalah dari jenis ayat majmuk. kata sendi nama + kata arah + frasa nama dan kata sendi nama + kata arah + frasa nama + frasa keterangan .Frasa sendi nama di dalam petikan ini juga tidak banyak. al (2010) . HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . (2005) . HBML2103 Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu . Asmah Hj .(2002) .Di dalam ayat majmuk ini terdapat ayat – ayat tunggal dan ayat-ayat majmuk yang lain.Kuala Lumpur :Open University Malaysia .

PTPTN wajar perkemas operasi kutipan bayaran balik pinjaman. Nik Safiah Karim . Norliza Jamaluddin . Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka .Bhd .Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob . 9 September ) Berita Harian . Bahasa Melayu STPM kertas 1 & 2 . Shah Alam : Penerbitan Fajar Bakti Sdn . Nik Safiah K arim . (2010 . Nik Safiah karim . et . (1993) . al (2003) . et .Bahasa Melayu Kertas Satu STPM . Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . Tatabahasa Dewan Edisi baharu . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . (2005) . al (1995) . Kajang : Masa Enterprise . m/s 18 . LAMPIRAN HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU . Minda Pengarang .

HBML 2103 MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->