P. 1
Soalan Bahagian a BUDAYA

Soalan Bahagian a BUDAYA

|Views: 1,114|Likes:
Published by yus635

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: yus635 on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

BAHAGIAN A
1. Budaya boleh ditakrifkan sebagai
a) Unsur-unsur wariasan yang menadi identity sesuatu kelom!ok so"ial
b) Cara hidup yang berasaskan syse! keper"ayaan sesuau
ke#$!p$k s$sia#
") #bek meterialyang men"erminkan tamadun sesuatu kelom!ok so"ial
d) $ara tradisional yang meru!akan seni warisan sesuatu kelom!ok so"ial
%. &elom!ok didefinasikan sebagai dua indi'idu yang atau lebuih yang
berinteraksi( saling bergantung dan saling bergabung untuk men"a!ai
sasaran tertentu. Alas an orang saling bergantung dan bergabung adalah
untuk)
a% Kese&aheraan kendiri
b) &eseahteraan sekolah
") &eseahteraan keluarga
d) &eseahteraan masyarakat
*. +tnik boleh didefinasikan sebagai kelom!ok manusia yang
a) ,embentuk rum!un bangsa
b) ,engamalkan budaya yang sama
") Menga!a#kan ada resa! yang ha!p ir sa!a
d) ,em!unyai !ersamaan dari segi "irri-"iri fi-ikal
.. &elom!ok so"ial yang mem!unyai tanda !engenalan kolektif berasaskan
"irri-"iri fi-ikal-biologikal ytang dunyatakn se!erti warna kulit( warna mata(
warna rambut( dan sebagainya dikenali sebagai)
a) /as
b) &aum
") Bangsa
d) Nasionaliti
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
0. 1Bangsa ,alaysia2 meruuk ke!ada warganegara yang
a) ,enggunakan bahasa !engantar yang sama
b) ,em!unyai ke!er"ayaan dan bahasa yang sama
") ,angamalkan nilai dan budaya yang lebih kurang sama
d) ,em!unyai as!irasi dan semangat kebangsaan yang sama
3. &e!elbagaian sosio-budaya mendatangkan im!likasi ke!ada elemen berikut
ke"uali )
a) Guru
b) ,urid
") 4ekolah
d) &urikulum
5. Antara berikut makanakh akti'iti !aling sesuai dilaksankan oleh guru untuk
meningkatkan kefahaman !elbagai budaya dalam kalangan murid6
a) Akti'iti gotong-royong
b) 7ertandingan masakan 8radisional
") 7rogram memberkasa Bahasa &ebangsaan
d) 7ameran tentang ke!er"ayaan dan adat resam
9. - :atihan teknikk dan 'okasional
- 7englibatan dalam se"tor !erladangan
- 7englibatan dalam se"tor !erkhidmatan keselamatan
$iri-"iri diatas menunukkan ketaksamaan !eluang !endidikan dari segi
a) :okasi
b) Bangsa
") gender
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
d) sosio-ekonomi
;. 4abah mem!unyai %* suku kaum dan antara kaum yang terbesar dari
senarai ialah )
a) BI4A<A
b) ,U/U8
") /UNGU4
d) &+=A<AN
1>.7endidikan inkusif ialah !rogram !endidikan untuk
a) ,embantu ibu ba!a mengaar anak mereka
b) ,elibatkan muriddalam !embelaaran aktif
") &anak-kanak berke!erluan khas did alam kelas biasa
d) ,elatih guru tentang kanak-kanak berke!erluan khas
11.Iklim bilik darah yang sihat dari segi emosi !enting untuk mewuudkan
suasana yang kondusif dalam !roses !engaaran dan !embelaran.
<ang manakan diantara !enyataan yang berikut yang menggamberkan
usaha guru dalam mewuudkan iklim tersebut6
a) ,embenarkan !elaar memasuki kum!ulan !ilihannya
b) Bersika! adil dan bertimbangrasa semasa memeriksa tugasan
") ,enggunakan bahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid
d) ,emastikan murid belaar di dalam bilik darah yang bersih dan teratur
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
1%.7engurusan fi-ikal bilik darah meli!uti as!ek keselamatan dengan
mewuudkan !eraturan dan amalan bilik darah. A!akah tuuan !eraturan
bilik darah diwuudkan6
a) Untuk memanta!kan disi!lin sekolah su!aya sentiasa terkawal
b) Untuk menyekat kebebasan yang keterlaluan dikalangan murid
") Untuk mengawal tingkah laku murid su!aya tidak melanggar !eraturan
dan budaya sekolah
d) Untuk mengawal dan men"orak tingkah laku yang !ositif dan men"egah
!erlakuan yang tidak diingini
1*.<ang manakah yang berikut menerangkan konse! kurikulum !edagogi
rele'en budaya dan ke!elbagaian kelom!ok.6
i. 4atu !rogram !engaian
ii. Huraian kandungan !elaaran
iii. 7enyataan wawasan !endidikan
i'. 7engalaman yang di!eroleh !elaar
a) i ii iii
b) i ii i'
") i iii i'
d) ii iii i'
1..7engurusan !engaaran dan !embelaran yang berkesan dalam bilik darah
yang mesra budaya da!at di"a!ai dengan kaedah dan "ara berikut( ke"uali
a) ,eran"ang obektif !embelaran yang te!at( elas dan mam!u di"a!ai
oleh semua murid
b) ,enggalakkan murid-murid dari kaum tertentu dan minority terlibat lebih
aktif su!aya !eranan mereka turut menonol.
") Isi !elaaran dan akti'iti yang dialanakn hendaklah melibatkan interaksi
murid dari !elbagai budaya dan latar belakang.
d) ,emberi moti'asi yang bersesuaian untuk semua murid !elbagai budaya
su!aya mereka da!at memahami !erbe-aan antara budaya sesame
mereka.
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
10. Bagaimanakah !engetahuan !enilaian berasaskan budaya tentang fitrah
manusia da!at membantu seseorang guru6
a) mewuudkan komunikasi
b) memahami kaunikkan !ersonality murid
") mendorong murid nberinteraksi dengan rakan sebaya
d) mengembangkan !otensi murid ke taha! yang maksimum
13.&elas ber"antum diwuudkan atas sebab-sebab berikut ke"uali
a) Bilangan bilik darah tidak men"uku!i
b) Bilangan murid tidak melebihi 1.0 murid
") Bilangan semua guru termasuk guru besar kurang 1> orang
d) Bilangan murid dalam bilik darah kurang dari!ada 10 orang
15.7enerimaan mese oelh !enerima dari !enutur menurut ,odel &omunikasi
?ilbur 4"hram @1;0.) adalah)
a) 4umber-+nkod-Isyarat-=ekod-=estinasi
b) 4umber-Isyarat-+nkod-=ekod-=estinasi
") Isyarat-4umber-+nkod-=ekod-=estinasi
d) =estinasi-Isyarat-4umber-+nkod-=ekod
19.$iri-"iri komunikiasi berkesan yang boleh ditunukkan oelh guru adalah
i. ,enadi !endengar yang baik
ii. ,embantu murid menawab soalan yang sukar
iii. 7enggunaan bahasa yang mudah difahami dan so!an
i'. ,enggunakan !ergerakkan fi-ikal se!erti tangan dan mimik muka
'. ,emberi hadiah ke!ada murid yang da!at menawab soalan uian
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
a) i ii iii
b) i iii i'
") ii iii i'
d) Iii i'
1;.,eran"ang !elan tindakan !enting untuk mewuudkan !ersekitaran mesra
budaya.
Antara berikut( tuuan utama !elan tindakan diran"ang adalah untuk
a) ,engenal!asti masalah yang wuud
b) ,enera!kan nilai-nilai murni di kalangan murid
") ,embuatkan murid berasa selesa dan selamat
d) ,ewuudkan ra!o yangbaik antara guru dan murid
%>.7elan tindakan yangs esuai untuk mewuudkan !ersekitaran mesra budaya
berkaitan dengan
a) 7enggunaan I$8 terkini
b) 8eknik dan strategi rele'en
") 4usun atur kelas kondusif
d) Bhaan bantu mengaar menarik
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
BAHAGIAN B
1a) Budaya adalah "ara hidu! yang boleh diterima oleh komunikasi setem!at. Ia
melu!uti sistem sosial( susun organisasi ekonomi( !olitik( agama( ke!er"ayaan (
adat resam( sika! dan nilai.
Aelaskan * "iri budaya.
i' B$#eh dipe#a&ari ( diurunkan dari sau generasi ke generasi #ain
ii' B$#eh dik$ngsi
iii. Bersi)a se&aga'
b) ,asyarakat adalah satu kum!ulan manusia yang berhubung se"ara teta! dan
tersusun dalam menalankan akti'iti se"ara kolektif dan merasakan bahawa
mereka adalah hidu! bersama @/ou"ekB?arren(1;5;).
Aelaskan dua "irri utama masyarakat.
i' *idup berke#$!p$k
ii' Me!punyai budaya
iii. +ering !enga#a!i perubahan'
%a) 4emua kelom!ok etnik masyarakat tradisional mem!unyai kelas so"ial mereka
sendiri.
4enaraikan em!at kelas so"ial mesyarakat ,elayu tradisional.
i' Ra&a
ii' Bangsa,an
iii' Pe!besar
i'. Rakya ba,ahan'
b) 8erda!at !elbagai !antang larang dari !elbagai kaum yang masih diamalkan
sehinggga hari ini. 7antng larang yang diamalkan ini masih rele'en dan da!at
diterima oleh masyarakat umum.
4enaraikan enam !antang larang yang terda!at dalam kaum-kaum di ,alaysia.
i' Men&ahi pada ,aku sen&a
ii' -idak b$#eh bersiu#
iii' Jangan !enyanyi aas dapur
i.' Jangan duduk aas bana#
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
.' Jangan !akan e!pa ge#ap
.i' Jangan asah pense# dua be#ah
*a) ,enurut ,aC ?eber( ada lima kelas so"ial dalam masyarakat yang
menyebabkan wuudnya ketaksamaan !eluang !endidikan.
Nyatakan enam faktor yang menyebabkan berlakunya ketaksamaan !eluang
!endidikan di ,alaysia.
i. Ke#as s$sia#
ii' -ahap kesihaan
iii' +uasana e!pa ingga#
i.' +rukur ke#uarga
.' L$kasi pere!paan
'i. Kekurangan ke!udahan asas/pa#ang guru'
b) isu ketakasamaan !eluang !endidikan meru!akan antara "abaran utama
&ementerian 7elaaran ,alaysia
huraikan dua usaha yang telah dilakukan oelh &emneterian !elaaran ,alaysia
untuk mengurangkan urang ketaksamaan !endidikan dalam kalangan !enduduk
!edalaman.
i' RM-
ii' K0APM
iii' +PB-
i.' +B-I
.a) urang !endidikan antara Bandar dan luar Bandar meru!akan tinggalan searah
!embangunan !endidikan yang tidak setara antara lokasi.
Nyatakan lima !elan tindakan dari segi !enyediaan kemudahan fi-ikal untuk
membantu meningkatkan !endidikan masyarakat luar Bandar.
i' Bi#ik dar&ah
ii' Asra!a
iii' Ru!ah guru
i.' Beka#an e#ekrik 12 &a! 342 sek$#ah rendah%
.' Beka#an air 3 546 buah sek$#ah%
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
b) 7enubuhan 4ekolah ?awasan adalah satu dari!ada usaha keraaan ,alaysia
untuk mewuudkan !er!aduan dalam kelangan !enduduk yang !erlbagai kaum.
4enaraikan lima ke!entingan !enubuhan 4ekolah ?awasan.
i' K$s pe!binaan in)rasrukur &i!a
ii' +e!anga nasi$na#is!e
iii' Ker&asa!a anara guru dan penadbir
i.' Murid beker&asa!a bersaupadu
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
BAHAGIAN $
+4+I
1. &e!elbagaian sosio-budaya dalam system masyarakat mamuk banyak
memberi kesan se"ara langsung ke!ada !erkembangan system !endidikan
serta suasana !embelaaran. 4alah satu dari!adanya ialah kurikulum
tersirat.
a) Aelaskan lima "iri kurikulum tersirat yang terda!at dlam system !endidikan di
,alaysia !ada masa kini.@1>,)
• Merangku!i penga#a!an pe!be#a&aran yang !urid per$#eh7
di!ana !ereka be#a&ar
• B$#eh !en&adi $b&eki) pr!be#a&aran ( hasi# pe!be#a&aran
bersi)a re#ai) 3 berkai%
• +ukar diukur se"ara kuaiai)7Merangku!i ni#ai7ni#ai yang
dibenuk bersa!a $#eh pe#aksana kuriku#u! 3guru 8 !urid%
• Kadangka#a kuriku#u! ersira erdapa sa!ada pada
!a#a!a aau $b&eki) sesuau kuriku#u!9eapi idak eru#is
da#a! kandungan kuriku#u! berkenaan !ahupun da#a!
peni#aian
• Ke,u&udan berbe:a7be:a9berganung pada #$kasi9persekiaran
dan #aar be#akang dan per#aksana kuriku#u! 3guru 8 !urid%
b) Bin"angkan im!likasi-im!likasi kurikulum tersirat di sekolah terhada!
masyarakat yang terdiri dari!ada !elbagai sosio budaya.@1>m)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..............................................................
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..............................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..............................................................
%. ,urid yang datang dari!ada !elbagai kaum akan membawa keunikkan
budaya mereka yang berbe-a ke dalam bilik darah.
a) Huraikan 0 !endekatan !engaaran dan !embelaran yang sesuai
dilaksanakan oleh guru dalam bilik darah yang terdiri dari!ada !elaar
!elbagai budaya.@1>m)
• K$perai) ( ap#ikasi da#a! ke#as !engandungi !urid
berbagai budaya 3"h; bin"ang ku!pu#an se"ara har!$nis%
• K$#ab$rai) ( ker&asa!a era anara dua pihak73"h; Murid
ker&asa!a uk "apai !a#a!a pe!be#a&aran%
• Mediai) ( gunakan a#a
• Dire"i) ( kaedah erus7 be#a&ar !a#ui penerangan ( diikui
u&ian
• Ka&ian !asa depan ( banu !urid ber)ikiran &auh7pening
g$#$ngan re!a&a7!urid dari pe#bagai #aar budaya per#u
!ain peranan7supaya #ebih ber!akna da#a! hidup !ereka
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
• Generai) ( ga#ak !urid &ana ide (kriis dan kreai) ( sesuai
dengan budaya !ereka
• K$nekua# ( kaikan bahan P<P dengan siuasi dunia
sebenar
b) Bin"angkan lima "ara yang boleh digunakan oleh guru untuk
mengelakkan !roses !embelaran dimono!oli oelh !elaar dari kaum
tertentu sahaa.@1>m)
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..............................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..............................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
...............................................................
*. &omunikasi sama ada lisan dan bukan lisan meru!akan kun"i keayaan
dalam setia! !engurusan !engaaran dan !embelaran di bilik darah.
ULANGKAJI BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
a) Bin"angkan lima "ara komunikasi bukan lisan yang boleh digunakan oleh
guru ketika melaksankan !engaaran dalam bilik darah.@1>m)
• +enyu!an
• Renungan
• Me!ek !uka
• Gengga!an angan
• Anggukan
• Gerak badan
b) Aelaskan lima im!likasi terhada! murid sekiranya guru gagal melaksankan
kamonikasi dengan berkesan dalam bilik darah. @1>m)
• Murid idak dapa !eneri!a !ese& dengan &e#as
• =b&eki) penga&aran idak er"apai
• Murid idak dapa !endengar dengan &e#as
• Ka,a#an ke#as kurang berkesan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->