CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM

Annie Loo Pui Wan Law Ming Siew Ling Ung Hung PISMP BC

CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM
1. Kemajuan teknologi 2. Urbanisasi 3. Organisasi sosial 4. Sistem pemerintahan dan ekonomi

KEMAJUAN TEKNOLOGI

Kemajuan Teknologi
‡ Pencapaian ahli sains Islam dalam pelbagai bidang ilmu tidak dapat dinafikan, antaranya ialah bidang biologi, fizik, astronomi, geologi dan perubatan.

Bidang Biologi
‡ Pemahaman asas wujud sejak zaman kerajaan Umaiyah. ‡ Minat ahli-ahli sains terhadap kuda dan unta melahirkan kajian berkaitan baka binatang. ‡ Awal abad ke-8 wujud buku-buku yang memperkatakan biologi haiwan.

memaju dan mengadakan penemuan baru terhadap fizik Yunani. . ‡ Abad ke-7. yang kemudiannya dipelajari oleh masyarakat barat. 12 masyarakat Islam menunjukkan pencapaian yang hebat.Bidang Fizik ‡ Orang Islam berperanan menterjemah.

. Ibn Sina-mengkaji halaju bunyi dan cahaya (menulis kajian dalam buku Al-Syifa). al-Farabi-mengkaji bunyi dalam pelbagai keadaan.‡ Fizik mengkaji benda-benda yang berubah.

Bidang Astronomi ‡ Pembinaan balai cecerap: ±Bangunan yang dibina utk membuat cerapan (angkasa) cakerawala dan bintang-bintang di langit. . ±Makmal penting dalam kajian astronomi. ±Dilengkapi dengan pelbagai jenis peralatan penting dalam kajian astronomi.

. ± Teknologi pembinaan balai cecerap dan penciptaan peralatan astronomi tlh byk dipelajari oleh Eropah drpd orang Islam.± Banyak didirikan di bandar-bandar besar islam. terutama di sekitar Baghdad dan Cordova.

Bidang Geologi ‡ Merupakan bahan komponen yang asas sekali dalam bidang-bidang lain seperti botani dan zoologi. . ‡ Kejadian gempa bumi sebagai alat mengubah bentuk permukaan bumi. ‡ Perubahan permukaan bumi serta isinya. ‡ Pertukaran tanah daratan serta lautan.

Bidang Perubatan ‡ Pembinaan hospital: ± Didirikan sejak pemerintahan Bani Umaiyah. terdapat byk hospital didirikan. ± Sejak pembinaan sebuah hospital di Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. ± Kebanyakkan hospital mempunyai taman tumbuh-tumbuhan ubatan yang tersendiri. .

± Hospital-hospital besar pula mempunyai sekolah perubatan mereka yang tersendiri. ± Terdapat juga banyak hospital bergerak di negara-negara Islam. ± Menjadi model kepada pembianaan hospital di Eropah. terutamanya Itali dan Perancis. ± Tidak berfungsi sebagai pusat kesihatan yang memberi rawatan kepada pesakit. .

Pendidikan dan latihan amali dalam bidang perubatan disamapaikan kepada para pelajar perubatan. . pembantu hospital dan jururawat di hospital.± Sebagai pusat pendidikan dan latihan.

‡ Makmal Herba: ± Karya-karya agung Islam dalam bidang kajian tumbuhan herba dan tanaman ubatan telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Barat untuk menjadi bahan rujukan dalam bidang perubatan di Eropah. ± Dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan. . ± Banyak didirikan untuk menjadi pusat menjalankan eksperimen.

URBANISASI .

‡ Bandar adalah pusat yang membentuk tamadun sekitarnya.URBANISASI ‡ Definisi:Perpindahan penduduk dari desa ke kota. ‡ Dalam bandarlah sesebuah masyarakat tersebut memberi tumpuan untuk keperluan kehidupannya. .

. jaringan kemudahan pengangkutan dipengaruhi kedudukan bandar itu.‡ Urbanisasi membawa kemajuan terhadap sesebuah bandar tersebut. pemikiran kita sebahagian besarnya dipengaruhi oleh segelintir mereka yang menguasai media massa di bandar. misalnya. ‡ Begitu juga dalam pembangunan minda. ‡ Dalam pembanguan material.

dan lainlain. Baghdad. . Damascus.‡ Urbanisasi membawa kepada kemunculan bandar-bandar baru seperti Madinah. ‡ Segala aktiviti utama masyarakat berpusat di bandar. Qairawan.

ORGANISASI SOSIAL .

. ‡ Dalam agama Islam. manusia merupakan makhluk dilantik oleh Allah SWT sebagai pentadbir atau khalifah di muka alam ini.ORGANISASI SOSIAL ‡ Definisi: Struktur dan organisasi masyarakat yang tersusun menggambarkan sesuatu masyarakat telah mencapai ketamadunan.

w di Madinah. ‡ Ummah: masyarakat atau umat manusia.a. jiran dan masyarakat yang akhirnya membentuk ummah.‡ Manusia sebagai agen sosial perlu mencorakkan sebuah kehidupan yang bermula dengan pembinaan institusi keluarga. ‡ Pada zaman Nabi Muhammad s. ummah bukan sahaja terhad kepada umat Islam. tetapi juga termasuk umat bukan Islam seperti Yahudi yang berada di Madinah. .

‡ Orang Aus dan Khazraj yang bersengketa sekian lama bermusuhan.a. . telah mengambil langkah awal dengan menyatupadukan umat Islam dan bukan Islam di Madinah melalui konsep Pembentukan Ummah.w. ‡ Penyatuan antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. disatukan setelah mereka memeluk agama Islam.‡ Nabi Muhammad s.

tiada lagi perkara menuntut bela dan hutang darah seperti mana yang terdapat dalam amalan Assabiyah.‡ Setelah itu. . ‡ Pembentukan ummah di antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya menghapuskan perbezaan antara dua golongan sebaliknya dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan dan saling membantu antara satu sama lain.

Sistem Pemerintahan Dan Ekonomi .

SISTEM PEMERINTAHAN .

ketua tentera dan pemimpin masyarakat. . ketua hakim. ketua agama. 1. Ketua Negara/ Ketua Pemerintah ‡ Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin tertinggi bertindak sebagai ketua Negara.Sistem pemerintahan dan ekonomi Tamadun Islam diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW selepas berlakunya Peristiwa Hijrah.

Piagam Madinah ‡ Piagam Madinah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dilaksanakan kepada penduduk Madinah di mana undang-undang ini merupakan peraturan undang-undang yang tertinggi di Madinah. .‡ Baginda merujuk kepada Majlis Syura apabila membuat sesuatu keputusan berkaitan Negara.

a. ‡ Baginda mempunyai kuasa memutuskan dasar-dasar negara Islam dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.‡ Piagam Madinah menekankan pengiktirafan Nabi Muhammad s. .w sebagai Ketua Negara yang perlu dipatuhi dan dihormati.

.‡ Piagam Madinah telah membentuk perpaduan ummah antara orang Islam dan orang bukan Islam. damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. ‡ Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman.

‡ Piagam Madinah menjadikan kota Madinah aman dan selamat kerana keselamatan penduduk adalah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh luar. .

W di Madinah sistem pemerintahan yang sistematik dan berkesan mengamalkan sistem berbentuk teokrasi dan demokrasi Islam. ‡ Sistem Demokrasi Atau Sistem Teokrasi.A. . yang pertama produk sekular dan yang kedua produk 'agama'. Sistem Pemerintahan ‡ Pemerintahan Nabi Muhammad S.2.

. pilihan ini menjadi polemik (perdebatan) kalangan cendekiawan Muslim.‡ Merupakan pilihan yang diberikan oleh kuasa dunia yang memimpin dunia.

b.Membentuk sistem pentadbiran Islam berasaskan kepada perkara-perkara berikut: a.Menjadikan Islam sebagai landasan undang-undang dan peraturan dalam hidup bermasyarakat berasaskan AlQuran dan Sunnah. .Menghapuskan semangat assabiyah (perkauman yang sama)dan menggantikannya dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.

e.Menjadikan kaedah musyawarah (kata sepakat) sebagai kaedah yang berkesan dalam pentadbiran.Memperkenalkan peraturan bertulis iaitu Piagam Madinah.Mewujudkan hubungan diplomatik dengan Habsyah.c. d. . Byzantine dan Parsi. Mesir.

‡ Dianggotai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berpengetahuan tinggi dalam bidang keagamaan tanpa mengira kedudukan atau keturunan.3. Institusi Pemerintahan ‡ Madinah. . sistem pemerintahan kota Madinah mempunyai institusi yang dikenali sebagai Majlis Syura.

. ‡ Baginda mengamalkan prinsip musyawarah semasa melakukan pengadilan terhadap tawanan Yahudi Bani Quraizah semasa perang.‡ Baginda berjaya memperkenalkan sistem Syura dalam semua bidang terutamanya bidang politik dan ekonomi.

.‡ Baginda tidak menunjukkan permusuhan dengan kaum Yahudi sebaliknya mengadakan perundingan dan memulangkan harta benda yang ditawan daripada pihak musuh semasa perang.

‡ Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara golongan Ansar dan Muhajirin serta juga mendamaikan permusuhan antara suku Aus dan Khazraj penduduk asal Madinah. .

Kuasa Keagamaan ‡ Madinah.4.masjid menjadi institusi terpenting bukan sahaja sebagai pusat pemerintahan tetapi juga pusat kebudayaan . . ‡ (Masjid Nabawi) Ini menunjukkan dalam pentadbiran di Kota Madinah agama dan politik tidak dipisahkan. pertemuan umat Islam dan menyelesaikan sebarang masalah rakyat.

w.‡ Nabi Muhammad s.a. telah menjadi pemimpin tentera Islam yang terbaik kerana baginda telah menjadi ketua dan memimpin angkatan tentera Islam dan beberapa ekspedisi perang. .

a. Nabi Muhammad s. .w.Pembinaan Masjid ‡ Langkah awal sewaktu baginda sampai di Madinah. telah mendirikan sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Al-Nabawi yang menjadi tempat beribadat dan penyebaran Islam.

Masjid ini juga berfungsi mengajar. . membimbing dan memberi nasihat kepada saudarasaudara baru.‡ Selain fungsi masjid sebagai pusat ibadat untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam.

5. . Sistem Perundangan ‡ Nabi Muhammad SAW menggubal Perlembagaan Madinah yang telah menyatukan orang Muhajiran dan Ansar serta Yahudi. ‡ Perlembagaan Madinah mengandungi 47 fasal tentang tanggungjawab orang Islam dan bukan Islam.

semasa memerintah Madinah. ‡ Pembentukan angkatan tentera Islam adalah bertujuan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman terutamanya kaum Musyrikin Makkah. Pertahanan ‡ Sebanyak 74 ekspedisi ketenteraan berlaku pada zaman Nabi Muhammad s.a.6. .w.

Uhud. . dan Khandak.‡ Pembentukan angkatan tentera Islam membolehkan umat Islam Madinah menghadapi serangan orang Musyrikin Makkah dalam beberapa siri peperangan seperti Perang Badar.

7. Mengangkat kedudukan/martabat golongan wanita. ‡ Nabi Muhammad SAW mengharamkan amalan perhambaan dengan menyeru para sahabat supaya membeli dan membebaskan hamba. . ‡ Memansuhkan kedudukan seseorang berdasarkan keturunan dan warna kulit. Keadilan Sosial ‡ Pemerintah memberi perhatian terhadap soal ini agar tidak terdapat jurang status sosisal yang ketara.

PRINSIP SISTEM EKONOMI ISLAM .

. ‡ Tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban asas dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.1. Kebebasan individu ‡ Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam.

Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Hak terhadap harta ‡ Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta.2. .

3. adil dan tidak terlampau berlebihan. . ‡ Sistem ekonomi Islam cuba menjadikan perbezaan tersebut dalam batas-batas yang wajar.Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar ‡ Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perseorangan/ individu tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas.

4. ‡ Di samping itu amat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan berbagai aktiviti dan peluang ekonomi. . Kesamaan sosial ‡ Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja.

. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara. Jaminan sosial ‡ Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam. dalam memenuhi keperluan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup . dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh keperluan asas masing-masing.5. Dan terdapat persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila keperluan asasnya telah dipenuhi. sama ada muslim atau bukan muslim.

. ‡ Islam mencegah pemilikan kekayaan hanya pada kelompok kecil tertentu dan menganjurkan pengagihan kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.6. Pengagihan kekayaan secara meluas.

Larangan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan. .7. ‡ Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkahlangkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.

8. Kesejahteraan individu dan masyarakat ‡ Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain. . Maka sistem ekonomi Islam mencuba meredakan konflik ini sehingga terwujudnya kemanfaatan bersama. bukannya saling bersaing dan bertentangan antara mereka.

‡ Dalam bidang pertanian. mengusahakan tanah terbiar.Pengasas Dasar Ekonomi Islam ‡ Dasar ekonomi Islam menggantikan ekonomi Jahiliah. . ‡ Larangan riba. menebus tanah yang tergadai daripada orang Yahudi. menipu timbangan. mewajibkan zakat dan menggalakkan umat Islam mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram.

‡ Dalam bidang perdagangan. . menyekat kegiatan kaum Quraisy yang memonopoli perdagangan antara Makkah. Madinah dan Syam. ‡ Memecahkan monopoli perniagaan Yahudi di Madinah.

. selepas kewafatan baginda. terhadap suatu hukum masalah.Penambahan ‡ Ijmak: kesepakatan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dalam satu-satu zaman. ‡ Ijtihad: suatu kehujahan dalam pembinaan hukum.

SEKIAN TERIMA KASIH .