LAPORAN a) Sejauh manakah alat bantu mengajar berkesan membantu guru memudahkan proses pengajaran ?

Alat bantu mengajar(ABM) yang mana juga dikenali sebahagian daripada media pengajaran yang ditakrifkan sebagai audia visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam perlaksanaan sesuatu pengajaran( Heinich et.al tahun 2002 ). Berdasarkan definisi di atas, jelas menekankan alat bantu mengajar sebagai satu elemen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kita selalu beranggapan, penggunaan perkataan di dalam kelas sudah memadai untuk menyampaikan mesej dalam sesuatu pengajaran. Seringkali ramai guru yang berpegang kepada kepercayaan tersebut, ini menyebabkan timbulnya masalah komunikasi guru dengan pelajar. Justeru itu, penggunaan ABM adalah

berkesan jika pengajaran berdasarkan perkataan bersama-sama dengan gambar atau simbol yang lebih konkrit maknanya kepada pemahaman para pelajar. Misalnya untuk menyatakan konsep “besar”, guru bolehlah menunjukkan satu objek atau gambar yang bersaiz lebih besar daripada gambar atau objek lain. Ini dapat digunakan untuk menunjukkan konsep “besar” yang dimaksudkannya. Sekiranya menggunakan perkataan sematamata, maka sesuatu proses pengajaran tersebut akan lebih bersifat abstrak dan sukar difahami serta tidak dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para pelajar. Dengan menggunakan Alat Bantu Mengajar (ABM) segala bentuk simbol dan komunikasi verbal yang abstrak dapat diperjelaskan. Ini memudahkan para pelajar memahami isi kandungan sesuatu pelajaran. Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi juga dapat mengatasi sikap pasif dikalangan para pelajar kerana ia akan menimbulkan minat pelajar untuk belajar, meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang realiti suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih mengembirakan dan menyeronokan.

Walaupun kurikulum dan bahan pengajaran, ditentukan sama bagi setiap pelajar, sifat unik yang ada pada setiap pelajar dan ditambah pula persekitaran yang berbeza . Ini akan membuatkan guru mengalami sedikit kesulitan dalam mengatasi perkara tersebut. Keadaan itu dapat diatasi dengan penggunaan Alat Bantu Mengajar kerana kemampuannya dalam memberikan pengalaman dan persepsi yang sama serta tepat tentang sesuatu konsep atau prinsip kepada semua pelajar. Selain itu, pencapaian para pelajar akan menjadi lebih berkesan melalui penggunaan Alat Bantu Mengajar. Ini kerana murid dapat memahami dan menguasai tentang sesuatu konsep dan secara tidak langsung dapat memperbaiki keputusan penilaian di dalam kelas. Guru juga dapat memenuhi pencapaian objektif pembelajaran yang diharapkan dalam sesuatu isi kandungan pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran. b) Apakah ciri-ciri Alat Bantu Mengajar yang baik dan bermutu ? Alat Bantu Mengajar yang baik dan berkualiti akan membantu guru agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan. Visual yang berkualiti juga akan turut menyemai nilai-nilai estetika dikalangan pelajar dan juga akan mencetuskan satu disiplin yang positif kepada mereka. Selain daripada itu juga, Alat Bantu Mengajar yang baik mempunyai ciri-ciri yang dapat menyediakan satu rujukan bersifat konkrit kepada para guru. Ini adalah lebih baik dan bermakna daripada pernyataan secara lisan atau bertulis. Ini bermakna fungsi utama Alat Bantu Mengajar adalah untuk meningkatkan komunikasi dua hala antara pelajar dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Namun fungsi ini hanya dapat memainkan peranannya, jika sesuatu visual itu mempunyai ciri-ciri berikut:-

I. Mudah,

jelas

dan

difahami

oleh

pelajar

semasa

proses

penyampaian isi pelajaran disamping memperjelaskan mesej yang bersifat abstrak kepada konsep yang lebih konkrit. II. Mesej yang dapat ditafsir oleh pelajar tanpa perlu bersusah payah memahami sesuatu kehendak soalan atau kefahaman. Jika terlalu senang pula, pelajar mungkin tidak akan meneliti visual dengan terperinci. Mereka juga akan mudah merasa jemu. Jika terlalu sukar, pelajar akan rasa kecewa dan bosan. III. Menolong interaksi yang aktif antara pelajar ,guru dan maksud yang tersirat terdapat dalam Alat Bantu Mengajar yang digunakan. IV. Membantu memokuskan perhatian kepada maksud yang terdapat dalam Alat Bantu Mengajar. V. Menunjukkan kesinambungan idea dan keharmonian dalam menyusun idea supaya penegasan dapat ditonjolkan. Ini akan membantu pergerakan mata dan fikiran pelajar mengikuti perkembangan keseluruhan visual. c) Apakah faktor yang perlu di ambil kira sebelum menghasilkan sesuatu alat bantu mengajar? Kunci kualiti sesuatu Alat Bantu Mengajar terletak pada perancangan yang rapi. Jika diteliti, proses penyediaan Alat Bantu Mengajar (ABM) ini hampir sama bagi semua jenis Alat Bantu Mengajar. Oleh itu, proses penyediaan ABM haruslah mengambil kira faktor-faktor seperti :-

I. Pecetus idea. Idea yang tercetus daripada pengalaman, pembacaan, pemerhatian dan sebagainya. Paling penting, idea yang dihasilkan adalah salah satu usaha membantu pelajar mengatasi masalah pembelajaran mereka. II. Objektif Pengajaran ABM yang dihasilkan haruslah dapat membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran yang ditentukan oleh guru di akhir proses pengajaran dan pembelajaran. III. Kebolehan pelajar Analisis kebolehan pelajar juga diperlukan sebelum menyediakan ABM seperti : Latar belakang  Pengetahuan sedia ada  Kadar pembelajaran  Kemahiran asas  Kebolehan bertutur  Sikap dan gaya pembelajaran. Analisis pelajar ini akan mempengaruhi penggunaan ABM dimana ia akan dapat memperlihatkan perkembangan pengajaran, kepantasan pengajaran, cara dan tahap penglibatan pelajar. IV. Kumpul dan susun bahan Guru harus mengenal pasti sumber dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan ABM. Guru juga perlu mengumpul maklumat secara menyeluruh kandungan isi pelajaran yang hendak disampaikan.

V. Tukarkan idea ke dalam bentuk visual Setelah mengumpul semua maklumat, sumber dan bahan yang diperlukan dalam pembinaan sesuatu ABM. Idea ini akan ditukarkan dalam bentuk visual yang mengandungi elemen-elemen grafik yang menunjukkan garisan, ruang, bentuk tiga dimensi (3D), bentuk dua dimensi (2D) atau permukaan. Selain itu prinsip-prisip asas rekaan ABM juga diambilkira seperti simplisiti, dominan, pola , seimbang, variasai dan harmoni. VI. Penglibatan pelajar Penghasilan ABM perlulah melibatkan faktor penglibatan pelajar secara aktif. Ini akan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan penggunaan ABM secara maksimum. ABM yang akan dihasilkan juga perlu mempunyai kesesuaian dengan kaedah pengajaran yang dipilih supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan kepada pelajar itu sendiri. VII. Semak perancangan Sebelum sesuatu ABM dihasilkan, peringkat semakan perancangan perlu dilakukan. Dalam semakan ini, beberapa soalan perlu diajukan iaitu: Adakah ia membantu pencapaian objektif ?  Adakah ia menunjukkan kesinambungan ?  Adakah ia membawa pertambahan pengetahuan dikalangan pelajar ?  Adakah ia berfokus kepada idea utama ?  Adakah ideanya jelas ?  Adakah ia dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan ?

VIII. Penerbitan Proses penerbitan atau penghasilan ABM juga perlu mengambil kira faktor praktikal seperti : Adakah sumber dan bahan mudah diperolehi ?  Adakah ABM yang akan dihasilkan mudah digunakan ? d) Kesimpulan dan refleksi berdasarkan pengalaman menjalankan kajian ini. Suasana pembelajaran akan menjadi lebih menarik sekiranya guru mampu menyediakan alatan tertentu yang sesuai dengan objektif pembelajaran dan sukatan matapelajaran yang ditetapkan. Oleh itu, pelbagai jenis alatan dan media wajar diketengahkan dalam proses pembelajaran untuk merangsang minda kanak-kanak selain membantu guru memudahkan proses penyampaian. Melalui kajian ini, ia dapat menyediakan pengalaman kepada saya untuk menghasilkan Alat Bantu Mengajar yang kreatif dan berkualiti. Kajian yang dijalankan ini juga meningkatkan keyakinan diri saya dalam berkerja untuk mewujudkan suasana kerja yang berdisiplin, sistematik serta menyuburkan sifat sabar dan berdikari bagi membantu dalam menghasilkan kerja yang lebih kreatif dan bermakna. Selain itu, kajian ini memberi peluang kepada saya untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari secara teori mengenai elemen-elemen reka bentuk ABM, prinsip-prinsip rekaan dan unsur-unsur seni semasa penghasilan ABM yang menarik, baik dan berkualiti. Kajian ini juga memberikan manafat kepada saya terutamanya semasa proses mengumpul maklumat dan bahan. Ia juga dapat memberi pendedahan dan pengetahuan tentang alam seni tampak dan warisan kraf tangan batik. Justeru itu, ia membantu menambahkan kefahaman mengenai seni kraftangan batik serta mempertingkatkan kompentasi dalam bidang kraf tangan. Sumber Rujukan Buku Pendidikan seni Oum