PEMULIHAN,PENGAYAAN & PENDIDIKAN INKLUSIF

‡demi mencapai tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. ‡belum berjaya menguasai kemahiran selepas proses pengajaran guru dalam kelas
kelas biasa kelas khas

Pemulihan dan pengayaan

Konsep pendidikan pemulihan
‡ 3M
Peringkat pertama ‡Kelas biasa Kaedah : ~aktiviti penilaian ~ ujian bulanan ~ latihan kerja rumah ‡Selepas sesuatu kemahiran telah diajar Peringkat kedua ‡kelas kecil ‡gagal menguasai kemahiran ‡dirujuk kepada guru pemulihan yang lebih professional

Rasional pendidikan pemulihan
‡ kadar keupayaan belajar mereka adalah berbeza ‡ kaedah secara tahap penerimaan pesanan yang keseluruhan ‡ ketinggalan semakin hari semakin jauh ‡ Ciri-ciri pelajar: 
tidak bermotivasi untuk belajar tidak beridea tentang cara belajar dan cara menyelesaikan masalah

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ lebih mudah berputus asa lebih mudah terganggu oleh persekitaran kurang cerdas dalam pemikiran ragu-ragu untuk bertindak cepat lupa akan kemahiran yang baru sahaja diajar ataupun fakta-fakta .

ObjektifObjektif-objektif pendidikan pemulihan ‡ Tujuan: menguasai kemahiran-kemahiran tertentu Mendapat layanan yang bersesuaian dengan kebolehan dan perkembangan kognitif mereka Mengurangkan masalah-masalah pembelajaran Mengembangkan potensi minat Memberi peluang yang sama dalam aktivitiaktiviti sosial .

mengamalkan sikap positif meneruskan pelajaran dalam sistem persekolah biasa (mengurangkan masalah keciciran ) .

FaktorFaktor-faktor masalah pembelajaran ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Faktor peribadi Faktor kurang kecerdasan Faktor fizikal Faktor psikologi Kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. .

‡ Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai diterima oleh pelajar. ‡ Bahan pelajaran yang disediakan kurang menarik minat . .

Faktor peribadi ‡ keadaan ekonomi keluarga : kerja rumah menjaga adik-adik membuat kerja sambilan ‡ masalah sosial ‡ segan dan malu .

Faktor kurang kecerdasan ‡ berkait rapat dengan masalah mental ‡ Ciri-ciri: lebih lambat berfikir. sukar memahami sesuatu. cepat lupa. lemah pengamatan .

tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya ‡ Kekurangan tenaga dan semangat ‡ kurang sihat :mengambil cuti sakit ‡ Masalah kecacatan fizikal .Faktor fizikal ‡ Kekurangan makanan yang berzat akan merosakkan kesihatan pelajar:cepat berasa letih.

Faktor psikologi ‡ berkait rapat dengan masalah emosi ‡ lebih mudah berperasaan takut. tidak berkeyakinan. diam. rendah diri . benci. malu.

Pemerhatian 2. Pentafsiran Rekod Prestasi 3. Profil 4. Soal jawab/ kuiz .Cara-cara mengesan kesukaran Carapembelajaran Mengenalpasti masalah pembelajaran pelajar dalam penguasaan kemahiran asas 1. Latihan harian 6. Ujian kertas dan pensel 5.

‡ Senaraikan semua masalah pembelajaran ‡ Mengesan punca masalah dengan ujian diagnostik ‡ tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran membaca ‡ tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran menulis ‡ tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran mengira .

‡ Senaraikan semua masalah pembelajaran yang dikenalpasti ‡ Mengesan punca masalah dengan menggunakan ujian diagnostik. .

guru akan menandakan ¥ .Pentafsiran rekod prestasi ‡ sejenis bentuk senarai semak ‡ mengesan kemajuan prestasi pelajar dalam sesuatu unit pembelajaran ‡ dapat menguasai sesuatu kemahiran.

Profil ‡ satu dokumen yang mengandungi rekod keputusan pelajar ‡ berdasarkan sesuatu penilaian sumatif Ujian dan latihan harian ‡ Kualiti kerja rumah dan keputusan ujian boleh memberi satu gambaran ‡ memudahkan guru ‡ mencerminkan prestasi pelajar ‡ Panduan ibu bapa .

Soal jawab/ kuiz ‡ cara yang tercepat untuk mengesan masalah pembelajaran ‡ sejenis aktiviti penilaian formatif .

Peranan guru kelas biasa dalam pelaksanaan pemulihan ‡ mengatur langkah-langkah yang sesuai dalam pengelolaan sesi pemulihan ‡ menguruskan aktiviti pengajaran pemulihan ‡ menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran ‡ menyediakan bahan dalam sesi pemulihan ‡ menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi pemulihan ‡ mengambil tindakan susulan yang sewajarnya .

LangkahLangkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan kelas biasa Pengenal pastian murid Penganalisian masalah Perancangan dan penyediaan bahan Pengajaran dan pembelajaran Ujian dan penilaian Tindakan susulan Proses pengelolaan sesi pemulihan .

‡ Langkah-langkah proses pengelolaan sesi pemulihan kelas biasa Pengajaran guru Pembelajaran murid Latihan lisan/ bertulis Ujian dan penilaian Langkah-langkah pengajaran pemulihan .

membimbing mereka yang menghadapi masalah dengan aktiviti pengukuhan .Pengelolaan pengajaran program pemulihan ‡ diuruskan selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas dijalankan ‡ masa khas tidak diperuntukkan ‡ pelajar yang lain akan menjalankan aktiviti pengayaan ‡ mereka yang lebih cerdas dan berkebolehan atau telah menguasai kemahiran sepenuhnya didorong untuk membantu.

3.Aktiviti penilaian program pemulihan ‡ tiga cara: 1. pemerhatian semasa aktiviti pembelajaran pelajar. 2. . Semua keputusan penilaian ini harus direkodkan secara individu dalam satu boring rujukan. pemeriksaan hasil kerja pelajar selepas aktiviti pengukuhan. soal jawab selepas aktiviti pengajaran guru.

Strategi pengajaranpengajaranpembelajaran pemulihan ‡ Boleh dibahagikan kepada 2 strategi: Secara kumpulan Secara individu .

aspek pendengaran ‡ Sebutan guru hendaklah jelas dan lantang dengan kedar yang berpatutan supaya semua pelajar dapat mendengar dengan jelas dan tepat. ‡ .Penyediaan bahan sesi pemulihan 1. Hanya sebutan bunyi hendak dipelajari sahaja diajarkan. Sebutan bunyi yang lain tidak harus dicampurkan dalam sesi pemulihan. Ini adalah kerana untuk mengelakkan gangguan pendengaran pelajar.

‡ ‡ . benda-benda maujud hendaklah digunakan. ringkas dan menarik supaya pelajar boleh melihatnya dengan jelas dan tepat. Gunakan warna untuk menunjukkan perkara yang penting. Bagi pelajaran konsep. aspek penglihatan ‡ Bahan pengajaran yang akan ditunjukkan hendaklah besar. Untuk menunjukkan perbezaan huruf atau suku kata. warna-warna yang berbeza harus digunakan.2.

penggunaan pensel warna atau krayon adlah digalakkan untuk aktiviti menulis. Bagi pengajaran kemahiran menulis.3. ‡ . Aspek psikomotor ‡ ‡ Guru harus menggunakan benda maujud yang boleh dipegang. disentuh atau dimainkan oleh pelajar. Untuk menarik minat pelajar. nombor atau perkataan yang akan diajar lebih baik ³timbul´ supaya pelajar boleh mengesan dengan sentuhan atau tekapan mereka. huruf atau symbol harus ditulis dengan saiz yang sederhana besar. Bentuk huruf.

Penilaian sesi pemulihan Penilaian aktiviti pembelajaran murid Tempatkan dalam kumpulan sesuai Kes ringan: Ulang aktiviti pemulihan keputusan Kes gagal Kes berat: Rujuk kes kepada guru pemulihan Rekod Kes berjaya Sesi pemulihan Memeriksa kerja latihan pemulihan pelajar Proses penilaian untuk sesi pemulihan .

‡ selepas mereka telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu . daya cipta serta bakat kepimpinan mereka. semangat berdikari.Konsep pengayaan ‡ sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar ‡ memberi peluang kepada pelajar mengembangkan lagi sifat ingin tahu.

‡ dibahagikan ialah kumpulan cerdas. ‡ kumpulan cerdas dan kumpulan sederhana akan bosan terhadap pelajaran kerana aktiviti pembelajaran tidak sejajar dengan minat dan perkembangan mental mereka . kumpulan sederhana dan kumpulan lambat.Rasional pengayaan ‡ guru akan mengelaskan murid mereka dengan kumpulan-kumpulan sama ada secara diketahui umum ataupun hanya diketahui oleh guru sendiri sahaja.

Sambungan««« ‡ berpeluang menikmati pelbagi pengalaman. . seterusnya menimbulkan minat mereka dalam proses pembelajaran.

menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaranpelajaran tertentu. menggunakan masa lapang untuk memperkembangkan minat dan bakat mereka. . 3. menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk mempertingkatkan pencapaian mereka.ObjektifObjektif-objektif pengayaan 1. 2.

6. . memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat yang lebih tinggi melalui cara kumpulan mengikut pelbagai kebolehan. binaan dan sebagainya. 5.4. memupuk tabiat membaca malalui suatu program membaca dalam bentuk pengayaan dengan tujuan memperolehi ilmu pengetahuan. menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan merekan terus mencari ilmu pengetahuan sendiri dalam seumur hidup. 7. lukisan. ukiran. memperkembangkan bakat-bakat ciptaan serta keupayaan menilai sesuatu hasil kerja mereka melalui aktiviti-aktiviti pengayaan seperti kerja projek.

aktiviti pengayaan biasanya ditumpukan kepada:  bacaan (membaca)  tulisan (menulis)  kiraan (mengira) .ContohContoh-contoh Aktiviti Pengayaan ‡ Di dalam konteks KBSR dan KBSM.

‡ Bahan bacaan yang sesuai digunakan ialah bentuk penerangan. cerita dan berita. teka-teki. . buku-buku cerita. ‡ Kad-kad bacaan mengandungi unsur-unsur Sains. dialog. Geografi dan Kesihatan. majalah-majalah berunsur pendidikan. Hal-Ehwal Tempatan. pantun.Aktiviti Pengayaan Bacaan (Membaca) ‡ Sumber bahan bacaan terdiri daripada kad-kad bacaan. Pendidikan Moral.

Aktiviti Pengayaan Tulisan (Menulis)
‡ Biasanya disediakan dalam bentuk lembaran kerja. ‡ Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan, biasanya disediakan dalam bentuk silang kata atau gambar-gambar yang menarik.

Aktiviti Pengayaan Matematik (Mengira)
1. Permainan - Ular dan tangga, domino, cantuman nombor dengan bilangan benda, aktiviti juaI beli. - Meneka nombor, waktu, operasi. - Melukis corak dan pola berdasarkan bentuk geometri membina objek daripada tiga matra, melukis graf gambar, graf turus dan graf melintang.

2. Teka-teki 3. Projek

Sambungan«..
4. Pertandingan 5. Ujikaji - Kuiz matematik, petak ajaib. - Mencari rumus matematik melalui inkuri dan penemuan. - Menyelesaikan masalah yang menarik serta mencabar.

6. Lembaran kerja

Penyediaan Bahan Aktiviti Pengayaan
1. Isi kandungan hendaklah sesuai dengan kemahiran-kemahiran yang baru dikuasai oleh murid-murid. 2. Peringkat kesukaran hendaklah sesuari dengan kebolehan kumpulan masing-masing, tanpa memerlukan banyak bimbingan daripada guru. 3. Bentuk aktiviti pengayaan haruslah menarik dan mencabar.

6. Bahasa yang digunakan hendaklah sejajar dengan peringkat pencapaian pelajar. 5. Masa untuk menjalankan aktiviti pengayaan haruslah bersesuaian dengan bilangan soalan yang diberikan. Arahan yang diberikan hendaklah tepat. . ringkas dan jelas.Sambungan«« 4.

komik atau suratkhabar.Guru boleh melukis gambar sendiri atau menggunting gambar. . Ilustrasi seelok-eloknya berwarna-warni dan bersesuaian dengan konsep dan maksud kandungan. Bentuk tulisan yang digunakan hendaklah jelas. selain ilustrasi. 8.Sambungan«« 7. terang dan tidak terlalu kecil.Bagi kad bacaan.gambar daripada majalah. 9. soalan-soalan hendaklah dibina untuk menguji kefahaman.

Strategi Pelaksanaan Aktiviti Pengayaan ‡ Mengikut rancangan KBSR dan KBSM. 2. . Aktiviti kumpulan menjalankan aktiviti pengayaan bersama masa dengan kumpulan menjalankan aktiviti pemulihan. Aktiviti pengayaan untuk semua melalui kumpulan pelbagai kebolehan. Aktiviti pengayaan untuk semua murid melalui kumpulan mengikut kebolehan. aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan dengan tiga cara: 1. 3.

Sambungan«« Kumpulan cerdas Kumpulan sederhana Kumpulan lambat Aktiviti pengayaan Aktiviti pemulihan .

Pendidikan Inklusif ‡ Pendidikan inklusif boleh diertikan sebagai pendidikan umum. iaitu setiap orang individu. pintar-cerdas atau cacat. mempunyai potensi yang tersendiri. . pintar-cerdas atau cacat. Potensi ini adalah dimiliki oleh manusia sejak dilahir. sama ada normal. ‡ Setiap orang sama ada normal. adalah berhak diberi peluang pendidikan umum.

kanak-kanak cacat harus juga diberi peluang menerima pendidikan di bawah satu program khas sesuai dengan potensi atau kebolehan mereka. kanak-kanak cacat boleh dididik dan dikembangkan supaya menjadi rakyat yang berguna. .Sambungan«« ‡ Potensi kanak-kanak normal dan pintarcerdas. ‡ Oleh itu.

Sambung«« ‡ Di bawah program Pendidikan Inklusif ini. kanak-kanak cacat khasnya. . mereka akan ditempatkan di dalam Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP). adalah ditempatkan dalam kelas biasa di bawah bimbingan seorang guru resos (guru terlatih khas) yang bekerjasama dengan guru-guru biasa. ‡ Bagi kanak-kanak cacat yang tidak dapat mengikuti kurikulum biasa pada peringkat permulaan. yang mempunyai potensi belajar.

mereka akan diajarkan kemahiran menipulatif seperti berkebun. .Sambungan«« ‡ Selain daripada pelajaran Bahasa Melayu. membasuh. menggosok dan memasak. ‡ Apabila kanak-kanak cacat mencapai kemajuan yang memuaskan. mereka yang berkenaan akan ditempatkan dalam kelas biasa sesuai dengan taraf pencapaian mereka. Matematik dan Bahasa Inggeris.

strategi. kaedah dan teknik mengajar. iaitu kanak-kanak cacat dan juga kanak-kanak pintar-cerdas. ‡ Pendidikan Khas merujuk kepada satu pendekatan.Konsep Pendidikan Khas ‡ Pendidikan Khas ialah program pendidikan dirancang khusus untuk kanak-kanak istimewa. . untuk kanak-kanak bukan normal tetapi luar biasa kerana mereka tidak sanggup dapat faedah dan pencapaian yang sepatutnya daripada sekolah biasa. rancangan pendidikan.

sosial atau emosi. . ‡ Kanak-kanak istimewa ini hendaklah diberi peluang mengikuti satu program pendidikan khas yang sesuai dengan potensi mereka. pendidikan khas ini adalah satu program pendidikan dirancangkan khas untuk kanak-kanak istimewa atau luar biasa dari segi intelek. Chua Tee Tee (1982) . ‡ Mengikut Dr. berupaya memberi sumbangan dan perkhidmatan kepada negara.Sambungan««. jasmani. Program pendidikan ini akan dapat mengembangkan potensi mereka secara optimum dan seterusnya menjadi rakyat yang berguna.

Menyediakan peluang persekolahan dengan membina sekolah-sekolah khas dan kelas khas bermasalah pembelajaran untuk kanakkanak cacat. 1.Sambungan«« ‡ Kementerian Pendidikan telah menentukan lapan strategi berikut supaya melaksanakan program pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa di negara kita. .

Sambungan«« 2. 3. Malalui Bimbingan dan Kaunseling untuk pihak yang berkenaan agar mengikis pandangan atau sikap negatif terhadap ketidakupayaan kanak-kanak cacat menjalankan aktiviti pembelajaran di sekolah. . Melatih kanak-kanak cacat dengan kemahiran dan vokasional yang membolehkan mereka menjadi warganegara yang berguna.

5. . Melatih tenaga pengajar untuk melaksanakan program pendidikan khas dengan berkesan. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi kanak-kanak cacat dengan tujuan meningkatkan konsep kendiri dan membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran hidup yang sebenar.Sambungan«« 4.

Sambungan«« 6. . Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk ibubapa yang mempunyai kanak-kanak cacat supaya mereka dapat bekerjasama dengan pihak sekolah. demi mempertingkatkan peluang menjayakan program pendidikan khas dan mencapai tujuannya dengan berkesan.

mental atau emosi kanakkanak cacat.Sambungan«« 7. 8. Bekerjasama dengan agensi persendirian atau pertubuhan sukarela untuk membantu mereka dari segi kewangan atau latihan untuk orang cacat. . Menyediakan kemudahan perubatan dan penyelidikan untuk merawat atau memulihkan kecacatan fizikal.

Sambungan«« ‡ Di Malaysia. misalnya sekolah kanak-kanak buta dan sekolah kanak-kanak bisu dan tuli. 2. program pendidikan khas adalah dilaksanakan mengikut dua model berikut: 1. Program pendidikan khas dilaksanakan dalam institusi khas. Program pendidikan khas diintegrasikan dengan program pendidikan biasa dalam institusi pendidikan yang sama. .

4.kanak-kanak cacat fizikal dan 7.kanak-kanak cacat pendengaran. 6. iaitu: 1.kanak-kanak cacat penglihatan.kanak-kanak kerencatan akal. 2.kanak-kanak kecelaruan tingkah laku. . 5. 3.kanak-kanak pintar-cerdas.kanak-kanak bermasalah pembelajaran.Jenis Kanak-Kanak Istimewa Kanak‡ Kanak-kanak istimewa adalah diklasifikasikan dalam tujuh kategori.

‡ Kanak-kanak ini biasanya menghadapi kerosakan sistem saraf akibat masalah kelahiran. IQ) di antara 35 hingga 85. Kanak-Kanak Kerencatan Akal Kanak(Mentally Retarded) Retarded) ‡ Kanak-kanak kerencatan akal adalah kanakkanak yang mempunyai Darjah Kecerdasan (Intelligent Quotient. kecederaan. . warisan baka keluarga. kekurangan zat makanan atau gangguan hormon dan sebagainya.1.

Mengenal pasti Kanak-kanak KanakKerencatan Akal ‡ Kita boleh gunakan Ujian Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binat dan Terman dengan mengaitkan umur akal kanak-kanak kepada umur masanya. kanak-kanak kerencatan akal juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan. ‡ Selain itu. .

2. ‡ Punca kanak-kanak sering menghadapi masalah pembelajaran biasanya disebabkan masalah keluarga atau peribadi atau kedua-duanya. Kanak-kanak Bermasalah KanakPembelajaran (Learning Diabilities) ‡ Kanak-kanak yang tidak berupaya mengikuti pelajaran dalam kelas biasa. .

‡ Keadaan kanak dirujuk sebagai halangan psikologikal atau neurological terhadap gerakbalas bahasa. motivasi rendah. tabiat malas berusaha. kekurangan minat dan kecenderungan dalam kanak-kanak ataupun sering sakit. .Sambungan«« ‡ Golongan kanak ini biasanya mempunyai konsep kendiri negatif . persepsi kognitif atau aktiviti psikomotor. sama ada lisan atau tulisan. sifat introvert.

Lemah pencapaian dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa. Pencapaian akademik keseluruhannya tidak sampai tahap memuaskan.Mengenal pasti Kanak-kanak KanakBermasalah Pembelajaran: Satu Rumusan ‡ Kanak-kanak bermasalah pembelajaran dapat dikenal pasti dengan ciri-ciri yang dirumuskan berikut: 1. . 2.

5. Sering mengantuk dalam kelas. . 4. Sering meniru atau menyalin kerja rumah rakan sedarjah atau tidak membuat kerja rumah langsung. Sentiasa menjauhkan diri daripada rakan-rakan sedarjah atau guru.Sambungan«« 3. 6. Hanya berupaya memberi perhatian atau tumpuan singkat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

. 9. mudah lupa.Masalahnya tidak dipedulikan atau tidak dapat dibantu mengatasinya oleh anggota keluarga. 8.Sambungan«« 7. Bersifat pendiam dan tidak berani bertanya. Bersifat pemalu dan introvert. 11. 10. Ingatan lemah.Sering ponteng sekolah.

Tidak menghargai sahsiah diri sendiri. 14.Sambungan«« 12. . Kemahiran Manipulatif atau mata pelajaran yang lain.Mempunyai konsep kendiri rendah. Mereka mungkin menghadapi masalah dalam matematik. 13. tetapi boleh mencapai peringkat lulus dalam Bahasa dan dapat prestasi baik dalam Senilukis.Mereka bukan kanak-kanak lembam yang gagal sama sekali di sekolah.

Kanak-kanak golongan ini adalah hiperaktif atau hiperkinetik.3. . tidak mematuhi peraturan atau undangundang. kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang. Tingkah laku terbias: Mempunyai tingkah laku yang menentang autoriti. Kanak-kanak Kecelaruan KanakTingkah laku (Behavorial Disorders) 1.

Tingkah Laku ketidakmatangan: Kanakkanak yang kurang berupaya menumpukan perhatian dalam pelajaran. . Sifat pengongkongan dalaman: Kanakkanak yang bersifat pemalu. tidak suka berkawan dan mudah tersinggung. Mereka tidak berminat belajar. Mereka sering melakukan tindakan di luar dugaan.Sambungan«« 2. pasif. sering berkhayal dan tidak mengendahkan nilai kendiri sendiri. 3. pendiam. sensitif.

mengugut. mencuri.Sambungan«« 4. . Tingkah laku antisosial: Kanak-kanak sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras. ponteng kelas dan ponteng sekolah.

‡ Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan. iaitu kanak-kanak cacat pendengaran pretutur (prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual) . Kanak-kanak Cacat KanakPendengaran dan Bermasalah Komunikasi ‡ Mereka sering menghadapi masalah komunikasi dan sukar mempelajari sebutan perkataanperkataan dengan jelas dan tepat.4.

‡ Punca-punca cacat pendengaran biasanya disebabkan kerosakan gegendang telinga. yang biasanya berlaku selepas telah mempunyai pengalaman bercakap. . ‡ Kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya. saraf pendengaran ataupun warisan baka.Sambungan«« ‡ Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir.

.5. berbanding dengan kanak-kanak penglihatan normal yang mempunyai kadar kecekapan penglihatan 20/20. rabun jauh. astigimatisme. iaitu kanak-kanak rabun dekat. ‡ Kanak-kanak cacat penglihatan boleh digolongkan dalam beberapa jenis. Kanak-kanak Cacat Penglihatan Kanak‡ Kanak-kanak buta atau mempunyai kadar kecekapan penglihatan di antara 20/200 hingga 20/70 selepas pembetulan. glaucoma dan juling. rabun warna. katarak. rabun malam.

Kanak-kanak cacat penglihatan tentunya akan menghadapi masalah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kekurangan zat makanan ataupun kerosakan saraf optic atau menghidap penyakit seperti hypermetropia. . myopia. ‡ Kecacatan penglihatan merupakan kecacatan deria yang buruk sekali. dyslexia dan sebagainya. khasnya dalam proses persepsi dan penangkapan konsep dengan tepat.Sambungan«« ‡ Punca-punca cacat penglihatan ialah kesakitan mata.

pinggang. tangan atau kakinya hingga menjadi lemah dan kurang berdaya. ‡ Punca-punca utama kanak-kanak kecacatan fizikal ialah kekurangan zat makanan atau kecederaan disebabkan kemalangan. menyebabkan pergerakan leher.6. Kanak-kanak Cacat Fizikal Kanak‡ Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan ortopedik atau anggotanya. . ‡ Kecacatan ortopedik mempengaruhi fungsi tulang sendi atau otot.

drama. 2. kraftangan. sukan dan sebagainya. . Kanak-kanak Pintar-Cerdas KanakPintardan Berbakat ‡ Kanak-kanak yang ada Darjah Kecerdasan melebihi 120.Kanak-kanak yang berbakat khas dalam senilukis. 3.Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta. muzik. iaitu: 1. penulisan.7. ‡ Mereka biasanya digolongkan dalam tiga kategori.Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang tinggi.

3. 4. 2.Mempunyai perasaan afektif yang tinggi.Mempunyai kemahiran kognitif yang tinggi. 5.Mempunyai potensi kreativiti dan sensitiviti.Menunjukkan motivasi yang kuat.Mempunyai sifat ingin tahu yang amat kuat dan ketara.Mengenal Pasti Kanak-kanak KanakPintarPintar-Cerdas dan Berbakat ‡ Ciri-ciri am kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat 1. .

Ciri-ciri aspeks positif b. Ciri-ciri aspeks negatif . iaitu: a.Sambungan«« ‡ Ciri-ciri spesifik kanak-kanak pintarcerdas dan berbakat ‡ Ciri-ciri spesifik yang dimanifestikan oleh kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat boleh ditinjau daripada dua aspeks.

Mengenal Pasti Kanak-kanak KanakIstimewa Melalui Ujian Kecerdasan ‡ Kita boleh gunakan Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binet dan Terman dengan mengaitkan umur akal kanakkanak kepada umur masanya. . ‡ Kanak-kanak istimewa juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan.

Mengenal Pasti Kanak-kanak KanakIstimewa Melalui Ujian Saringan(Screening Test) ‡ Kanak-kanak istimewa boleh dikenal pasti dengan cara memerhati ciri-ciri tingkah laku mereka. . menyediakan inventori ujian kecerdasan ini adalah sukar dan rumit. Bagaimanapun. ‡ Cara yang sah dan boleh dipercayai ialah penggunaan Ujian Kecerdasan (Intelligent Test). malah memerlukan kepakaran untuk menggubal soalan-soalan yang bermutu tinggi. Tetapi cara pemerhatian ini adalah kurang objektif dan kurang jitu.

‡ Ujian saringan ini juga mengukur tahap pengamatan kanak-kanak. ‡ Ujian saringan disediakan khas untuk menentukan peringkat pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa dan Matematik sahaja. . pendengaran dan psikomotor. iaitu kuasa penglihatan.Sambungan«« ‡ Cara yang lebih praktik dan boleh dijalankan ialah penggunaan pemerhatian bersama dengan ujian saringan untuk mengenal pasti kanakkanak istimewa.

. ujian aptitud khas dan minat mereka hendaklah juga diadakan bersama dengan ujian saringan. penulisan. ‡ Untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa secara menyeluruh dan jitu. seperti kemahiran psikomotor. kesenian ataupun bakat kepimpinan.Sambungan«« ‡ Ujian saringan banyak menumpukan usaha mengukur peringkat pencapaian berbentuk ilmiah dan jarang sekali melibatkan ukuran penguasaan bidang kemahiran yang lain.

. ujian saringan dan ujian aptitud khas dapat membantu pendidik mengenal pasti kanakkanak istimewa dengan lebih tepat dan lebih objektif.Sambungan«« ‡ Hasil penilaian daripada pemerhatian. dan selepas itu merancang satu kurikulum pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa dengan lebih berkesan. ‡ Pendidik akan dapat menyediakan ujian diagnostik yang sesuai.

Peranan Guru Resos dan Guru Biasa: Pengajaran Kanak-kanak KanakIstimewa secara Kolaboratif dan Koperatif ‡ Mengikut Program Pendidikan Inklusif. kanak-kanak istimewa sama ada cacat atau pintar-cerdas adalah ditempatkan dalam kelas biasa mengikut umur seperti kanak-kanak normal. .

‡ Bagi sekolah yang belum melaksanakan program Pendidikan Khas. guru biasa akan bekerjasama dengan guru resos menjalankan aktiviti pengajaran khas untuk kanak-kanak istimewa mereka. guru biasanya gunakan kaedah kumpulan untuk menguruskan aktiviti pemulihan bagi kanak-kanak lambat (slow learners) kerana kecacatan bidang tertentu dan menguruskan aktiviti pengayaan bagi kanak-kanak pintar-cerdas. ‡ Bagi sekolah yang dapat melaksanakan program Pendidikan Khas kerana diperuntukkan guru pendidikan khas atau guru resos serta kemudahan-kemudahan yang sesuai dan lengkap. .

program pendidikan khas yang dirancangkan untuk kanak-kanak istimewa dapat dilaksanakan dengan licin dan sempurna dan matlamat mengembangkan potensi dan bakat mereka secara sepenuhnya dapat dicapai dengan jayanya. ‡ Melalui usaha ini. merancang program pengajaran. guru biasa hendaklah mengajar secara kolaboratif dan koperatif dengan guru resos. berusaha bersama-sama menyediakan inventori untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa.‡ Untuk menjayakan program pendidikan khas. menyediakan alat-alat bantu mengajar. . menentukan strategi. kaedah dan teknik mengajar serta isi pelajaran dan penilaian.

guru dapat mengelakkan kecacatan kanak-kanak dari menjadi bertambah serius. .Kesimpulan ‡ Mahu tidak mahu guru akan berhadapan dengan kanak-kanak luar biasa. guru mempunyai tugas utama untuk mengatasinya. ‡ Dalam banyak kes.

¶ . ‡ Guru patut berpegang kepada µtidak menghukum adalah lebih baik daripada salah hukuman.Sambungan«« ‡ Guru harus mengambil iktibar bahawa murid yang tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar mungkin menghadapi masalah kecacatan dan mengambil langkah awal.

‡ Guru harus peka dengan perkembangan semasa dan menguasai kemahiran asas untuk berhadapan dengan kanak-kanak istimewa. ‡ Guru mestilah tidak membeza-bezakan murid mereka. .Sambungan«« ‡ Guru juga harus sedar dan mengamalkan diktum: µ tiada siapa yang diminta dilahirkan cacat ¶. Label akan membawa kepada pemusnahan masa hadapan pelajar itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful