PEMULIHAN,PENGAYAAN & PENDIDIKAN INKLUSIF

‡demi mencapai tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. ‡belum berjaya menguasai kemahiran selepas proses pengajaran guru dalam kelas
kelas biasa kelas khas

Pemulihan dan pengayaan

Konsep pendidikan pemulihan
‡ 3M
Peringkat pertama ‡Kelas biasa Kaedah : ~aktiviti penilaian ~ ujian bulanan ~ latihan kerja rumah ‡Selepas sesuatu kemahiran telah diajar Peringkat kedua ‡kelas kecil ‡gagal menguasai kemahiran ‡dirujuk kepada guru pemulihan yang lebih professional

Rasional pendidikan pemulihan
‡ kadar keupayaan belajar mereka adalah berbeza ‡ kaedah secara tahap penerimaan pesanan yang keseluruhan ‡ ketinggalan semakin hari semakin jauh ‡ Ciri-ciri pelajar: 
tidak bermotivasi untuk belajar tidak beridea tentang cara belajar dan cara menyelesaikan masalah

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ lebih mudah berputus asa lebih mudah terganggu oleh persekitaran kurang cerdas dalam pemikiran ragu-ragu untuk bertindak cepat lupa akan kemahiran yang baru sahaja diajar ataupun fakta-fakta .

ObjektifObjektif-objektif pendidikan pemulihan ‡ Tujuan: menguasai kemahiran-kemahiran tertentu Mendapat layanan yang bersesuaian dengan kebolehan dan perkembangan kognitif mereka Mengurangkan masalah-masalah pembelajaran Mengembangkan potensi minat Memberi peluang yang sama dalam aktivitiaktiviti sosial .

mengamalkan sikap positif meneruskan pelajaran dalam sistem persekolah biasa (mengurangkan masalah keciciran ) .

FaktorFaktor-faktor masalah pembelajaran ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Faktor peribadi Faktor kurang kecerdasan Faktor fizikal Faktor psikologi Kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. .

. ‡ Bahan pelajaran yang disediakan kurang menarik minat .‡ Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai diterima oleh pelajar.

Faktor peribadi ‡ keadaan ekonomi keluarga : kerja rumah menjaga adik-adik membuat kerja sambilan ‡ masalah sosial ‡ segan dan malu .

lemah pengamatan .Faktor kurang kecerdasan ‡ berkait rapat dengan masalah mental ‡ Ciri-ciri: lebih lambat berfikir. cepat lupa. sukar memahami sesuatu.

Faktor fizikal ‡ Kekurangan makanan yang berzat akan merosakkan kesihatan pelajar:cepat berasa letih. tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya ‡ Kekurangan tenaga dan semangat ‡ kurang sihat :mengambil cuti sakit ‡ Masalah kecacatan fizikal .

malu. diam. tidak berkeyakinan. benci. rendah diri .Faktor psikologi ‡ berkait rapat dengan masalah emosi ‡ lebih mudah berperasaan takut.

Latihan harian 6. Pemerhatian 2. Soal jawab/ kuiz .Cara-cara mengesan kesukaran Carapembelajaran Mengenalpasti masalah pembelajaran pelajar dalam penguasaan kemahiran asas 1. Pentafsiran Rekod Prestasi 3. Profil 4. Ujian kertas dan pensel 5.

‡ Senaraikan semua masalah pembelajaran ‡ Mengesan punca masalah dengan ujian diagnostik ‡ tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran membaca ‡ tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran menulis ‡ tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran mengira .

.‡ Senaraikan semua masalah pembelajaran yang dikenalpasti ‡ Mengesan punca masalah dengan menggunakan ujian diagnostik.

guru akan menandakan ¥ .Pentafsiran rekod prestasi ‡ sejenis bentuk senarai semak ‡ mengesan kemajuan prestasi pelajar dalam sesuatu unit pembelajaran ‡ dapat menguasai sesuatu kemahiran.

Profil ‡ satu dokumen yang mengandungi rekod keputusan pelajar ‡ berdasarkan sesuatu penilaian sumatif Ujian dan latihan harian ‡ Kualiti kerja rumah dan keputusan ujian boleh memberi satu gambaran ‡ memudahkan guru ‡ mencerminkan prestasi pelajar ‡ Panduan ibu bapa .

Soal jawab/ kuiz ‡ cara yang tercepat untuk mengesan masalah pembelajaran ‡ sejenis aktiviti penilaian formatif .

Peranan guru kelas biasa dalam pelaksanaan pemulihan ‡ mengatur langkah-langkah yang sesuai dalam pengelolaan sesi pemulihan ‡ menguruskan aktiviti pengajaran pemulihan ‡ menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran ‡ menyediakan bahan dalam sesi pemulihan ‡ menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi pemulihan ‡ mengambil tindakan susulan yang sewajarnya .

LangkahLangkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan kelas biasa Pengenal pastian murid Penganalisian masalah Perancangan dan penyediaan bahan Pengajaran dan pembelajaran Ujian dan penilaian Tindakan susulan Proses pengelolaan sesi pemulihan .

‡ Langkah-langkah proses pengelolaan sesi pemulihan kelas biasa Pengajaran guru Pembelajaran murid Latihan lisan/ bertulis Ujian dan penilaian Langkah-langkah pengajaran pemulihan .

membimbing mereka yang menghadapi masalah dengan aktiviti pengukuhan .Pengelolaan pengajaran program pemulihan ‡ diuruskan selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas dijalankan ‡ masa khas tidak diperuntukkan ‡ pelajar yang lain akan menjalankan aktiviti pengayaan ‡ mereka yang lebih cerdas dan berkebolehan atau telah menguasai kemahiran sepenuhnya didorong untuk membantu.

. Semua keputusan penilaian ini harus direkodkan secara individu dalam satu boring rujukan.Aktiviti penilaian program pemulihan ‡ tiga cara: 1. pemeriksaan hasil kerja pelajar selepas aktiviti pengukuhan. pemerhatian semasa aktiviti pembelajaran pelajar. 2. 3. soal jawab selepas aktiviti pengajaran guru.

Strategi pengajaranpengajaranpembelajaran pemulihan ‡ Boleh dibahagikan kepada 2 strategi: Secara kumpulan Secara individu .

Penyediaan bahan sesi pemulihan 1. ‡ . aspek pendengaran ‡ Sebutan guru hendaklah jelas dan lantang dengan kedar yang berpatutan supaya semua pelajar dapat mendengar dengan jelas dan tepat. Ini adalah kerana untuk mengelakkan gangguan pendengaran pelajar. Hanya sebutan bunyi hendak dipelajari sahaja diajarkan. Sebutan bunyi yang lain tidak harus dicampurkan dalam sesi pemulihan.

Bagi pelajaran konsep. benda-benda maujud hendaklah digunakan. warna-warna yang berbeza harus digunakan. Gunakan warna untuk menunjukkan perkara yang penting. aspek penglihatan ‡ Bahan pengajaran yang akan ditunjukkan hendaklah besar.2. ringkas dan menarik supaya pelajar boleh melihatnya dengan jelas dan tepat. ‡ ‡ . Untuk menunjukkan perbezaan huruf atau suku kata.

Untuk menarik minat pelajar. Bagi pengajaran kemahiran menulis. huruf atau symbol harus ditulis dengan saiz yang sederhana besar.3. ‡ . Aspek psikomotor ‡ ‡ Guru harus menggunakan benda maujud yang boleh dipegang. nombor atau perkataan yang akan diajar lebih baik ³timbul´ supaya pelajar boleh mengesan dengan sentuhan atau tekapan mereka. Bentuk huruf. penggunaan pensel warna atau krayon adlah digalakkan untuk aktiviti menulis. disentuh atau dimainkan oleh pelajar.

Penilaian sesi pemulihan Penilaian aktiviti pembelajaran murid Tempatkan dalam kumpulan sesuai Kes ringan: Ulang aktiviti pemulihan keputusan Kes gagal Kes berat: Rujuk kes kepada guru pemulihan Rekod Kes berjaya Sesi pemulihan Memeriksa kerja latihan pemulihan pelajar Proses penilaian untuk sesi pemulihan .

‡ selepas mereka telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu . daya cipta serta bakat kepimpinan mereka.Konsep pengayaan ‡ sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar ‡ memberi peluang kepada pelajar mengembangkan lagi sifat ingin tahu. semangat berdikari.

kumpulan sederhana dan kumpulan lambat.Rasional pengayaan ‡ guru akan mengelaskan murid mereka dengan kumpulan-kumpulan sama ada secara diketahui umum ataupun hanya diketahui oleh guru sendiri sahaja. ‡ kumpulan cerdas dan kumpulan sederhana akan bosan terhadap pelajaran kerana aktiviti pembelajaran tidak sejajar dengan minat dan perkembangan mental mereka . ‡ dibahagikan ialah kumpulan cerdas.

Sambungan««« ‡ berpeluang menikmati pelbagi pengalaman. . seterusnya menimbulkan minat mereka dalam proses pembelajaran.

. menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk mempertingkatkan pencapaian mereka. menggunakan masa lapang untuk memperkembangkan minat dan bakat mereka. 2. menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaranpelajaran tertentu. 3.ObjektifObjektif-objektif pengayaan 1.

lukisan. ukiran. memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat yang lebih tinggi melalui cara kumpulan mengikut pelbagai kebolehan.4. memupuk tabiat membaca malalui suatu program membaca dalam bentuk pengayaan dengan tujuan memperolehi ilmu pengetahuan. binaan dan sebagainya. menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan merekan terus mencari ilmu pengetahuan sendiri dalam seumur hidup. memperkembangkan bakat-bakat ciptaan serta keupayaan menilai sesuatu hasil kerja mereka melalui aktiviti-aktiviti pengayaan seperti kerja projek. 5. 7. 6. .

ContohContoh-contoh Aktiviti Pengayaan ‡ Di dalam konteks KBSR dan KBSM. aktiviti pengayaan biasanya ditumpukan kepada:  bacaan (membaca)  tulisan (menulis)  kiraan (mengira) .

Pendidikan Moral. teka-teki. ‡ Kad-kad bacaan mengandungi unsur-unsur Sains. ‡ Bahan bacaan yang sesuai digunakan ialah bentuk penerangan. pantun. buku-buku cerita. . Geografi dan Kesihatan. majalah-majalah berunsur pendidikan. cerita dan berita. dialog. Hal-Ehwal Tempatan.Aktiviti Pengayaan Bacaan (Membaca) ‡ Sumber bahan bacaan terdiri daripada kad-kad bacaan.

Aktiviti Pengayaan Tulisan (Menulis)
‡ Biasanya disediakan dalam bentuk lembaran kerja. ‡ Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan, biasanya disediakan dalam bentuk silang kata atau gambar-gambar yang menarik.

Aktiviti Pengayaan Matematik (Mengira)
1. Permainan - Ular dan tangga, domino, cantuman nombor dengan bilangan benda, aktiviti juaI beli. - Meneka nombor, waktu, operasi. - Melukis corak dan pola berdasarkan bentuk geometri membina objek daripada tiga matra, melukis graf gambar, graf turus dan graf melintang.

2. Teka-teki 3. Projek

Sambungan«..
4. Pertandingan 5. Ujikaji - Kuiz matematik, petak ajaib. - Mencari rumus matematik melalui inkuri dan penemuan. - Menyelesaikan masalah yang menarik serta mencabar.

6. Lembaran kerja

Penyediaan Bahan Aktiviti Pengayaan
1. Isi kandungan hendaklah sesuai dengan kemahiran-kemahiran yang baru dikuasai oleh murid-murid. 2. Peringkat kesukaran hendaklah sesuari dengan kebolehan kumpulan masing-masing, tanpa memerlukan banyak bimbingan daripada guru. 3. Bentuk aktiviti pengayaan haruslah menarik dan mencabar.

Bahasa yang digunakan hendaklah sejajar dengan peringkat pencapaian pelajar.Sambungan«« 4. Masa untuk menjalankan aktiviti pengayaan haruslah bersesuaian dengan bilangan soalan yang diberikan. 5. . ringkas dan jelas. 6. Arahan yang diberikan hendaklah tepat.

selain ilustrasi. komik atau suratkhabar. terang dan tidak terlalu kecil. . Bentuk tulisan yang digunakan hendaklah jelas.Sambungan«« 7.Bagi kad bacaan.gambar daripada majalah.Guru boleh melukis gambar sendiri atau menggunting gambar. soalan-soalan hendaklah dibina untuk menguji kefahaman. 8. 9. Ilustrasi seelok-eloknya berwarna-warni dan bersesuaian dengan konsep dan maksud kandungan.

Aktiviti pengayaan untuk semua melalui kumpulan pelbagai kebolehan. 3.Strategi Pelaksanaan Aktiviti Pengayaan ‡ Mengikut rancangan KBSR dan KBSM. Aktiviti pengayaan untuk semua murid melalui kumpulan mengikut kebolehan. 2. aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan dengan tiga cara: 1. Aktiviti kumpulan menjalankan aktiviti pengayaan bersama masa dengan kumpulan menjalankan aktiviti pemulihan. .

Sambungan«« Kumpulan cerdas Kumpulan sederhana Kumpulan lambat Aktiviti pengayaan Aktiviti pemulihan .

Potensi ini adalah dimiliki oleh manusia sejak dilahir. iaitu setiap orang individu. pintar-cerdas atau cacat. sama ada normal. . ‡ Setiap orang sama ada normal. adalah berhak diberi peluang pendidikan umum. mempunyai potensi yang tersendiri. pintar-cerdas atau cacat.Pendidikan Inklusif ‡ Pendidikan inklusif boleh diertikan sebagai pendidikan umum.

‡ Oleh itu.Sambungan«« ‡ Potensi kanak-kanak normal dan pintarcerdas. . kanak-kanak cacat boleh dididik dan dikembangkan supaya menjadi rakyat yang berguna. kanak-kanak cacat harus juga diberi peluang menerima pendidikan di bawah satu program khas sesuai dengan potensi atau kebolehan mereka.

adalah ditempatkan dalam kelas biasa di bawah bimbingan seorang guru resos (guru terlatih khas) yang bekerjasama dengan guru-guru biasa. . mereka akan ditempatkan di dalam Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP). ‡ Bagi kanak-kanak cacat yang tidak dapat mengikuti kurikulum biasa pada peringkat permulaan. kanak-kanak cacat khasnya.Sambung«« ‡ Di bawah program Pendidikan Inklusif ini. yang mempunyai potensi belajar.

membasuh. mereka akan diajarkan kemahiran menipulatif seperti berkebun. mereka yang berkenaan akan ditempatkan dalam kelas biasa sesuai dengan taraf pencapaian mereka. menggosok dan memasak.Sambungan«« ‡ Selain daripada pelajaran Bahasa Melayu. ‡ Apabila kanak-kanak cacat mencapai kemajuan yang memuaskan. Matematik dan Bahasa Inggeris. .

. kaedah dan teknik mengajar. ‡ Pendidikan Khas merujuk kepada satu pendekatan. rancangan pendidikan. untuk kanak-kanak bukan normal tetapi luar biasa kerana mereka tidak sanggup dapat faedah dan pencapaian yang sepatutnya daripada sekolah biasa.Konsep Pendidikan Khas ‡ Pendidikan Khas ialah program pendidikan dirancang khusus untuk kanak-kanak istimewa. strategi. iaitu kanak-kanak cacat dan juga kanak-kanak pintar-cerdas.

Sambungan««. ‡ Mengikut Dr. Program pendidikan ini akan dapat mengembangkan potensi mereka secara optimum dan seterusnya menjadi rakyat yang berguna. ‡ Kanak-kanak istimewa ini hendaklah diberi peluang mengikuti satu program pendidikan khas yang sesuai dengan potensi mereka. sosial atau emosi. jasmani. berupaya memberi sumbangan dan perkhidmatan kepada negara. pendidikan khas ini adalah satu program pendidikan dirancangkan khas untuk kanak-kanak istimewa atau luar biasa dari segi intelek. Chua Tee Tee (1982) . .

Menyediakan peluang persekolahan dengan membina sekolah-sekolah khas dan kelas khas bermasalah pembelajaran untuk kanakkanak cacat. .Sambungan«« ‡ Kementerian Pendidikan telah menentukan lapan strategi berikut supaya melaksanakan program pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa di negara kita. 1.

Malalui Bimbingan dan Kaunseling untuk pihak yang berkenaan agar mengikis pandangan atau sikap negatif terhadap ketidakupayaan kanak-kanak cacat menjalankan aktiviti pembelajaran di sekolah. Melatih kanak-kanak cacat dengan kemahiran dan vokasional yang membolehkan mereka menjadi warganegara yang berguna.Sambungan«« 2. . 3.

Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi kanak-kanak cacat dengan tujuan meningkatkan konsep kendiri dan membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran hidup yang sebenar.Sambungan«« 4. 5. . Melatih tenaga pengajar untuk melaksanakan program pendidikan khas dengan berkesan.

.Sambungan«« 6. demi mempertingkatkan peluang menjayakan program pendidikan khas dan mencapai tujuannya dengan berkesan. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk ibubapa yang mempunyai kanak-kanak cacat supaya mereka dapat bekerjasama dengan pihak sekolah.

Bekerjasama dengan agensi persendirian atau pertubuhan sukarela untuk membantu mereka dari segi kewangan atau latihan untuk orang cacat. Menyediakan kemudahan perubatan dan penyelidikan untuk merawat atau memulihkan kecacatan fizikal. 8.Sambungan«« 7. mental atau emosi kanakkanak cacat. .

misalnya sekolah kanak-kanak buta dan sekolah kanak-kanak bisu dan tuli. Program pendidikan khas diintegrasikan dengan program pendidikan biasa dalam institusi pendidikan yang sama. 2. . program pendidikan khas adalah dilaksanakan mengikut dua model berikut: 1.Sambungan«« ‡ Di Malaysia. Program pendidikan khas dilaksanakan dalam institusi khas.

Jenis Kanak-Kanak Istimewa Kanak‡ Kanak-kanak istimewa adalah diklasifikasikan dalam tujuh kategori.kanak-kanak cacat pendengaran.kanak-kanak cacat penglihatan.kanak-kanak cacat fizikal dan 7. iaitu: 1. 2. 6.kanak-kanak bermasalah pembelajaran. 5. 4. 3.kanak-kanak pintar-cerdas.kanak-kanak kerencatan akal. .kanak-kanak kecelaruan tingkah laku.

. Kanak-Kanak Kerencatan Akal Kanak(Mentally Retarded) Retarded) ‡ Kanak-kanak kerencatan akal adalah kanakkanak yang mempunyai Darjah Kecerdasan (Intelligent Quotient. ‡ Kanak-kanak ini biasanya menghadapi kerosakan sistem saraf akibat masalah kelahiran. kecederaan.1. kekurangan zat makanan atau gangguan hormon dan sebagainya. warisan baka keluarga. IQ) di antara 35 hingga 85.

‡ Selain itu. kanak-kanak kerencatan akal juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan. .Mengenal pasti Kanak-kanak KanakKerencatan Akal ‡ Kita boleh gunakan Ujian Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binat dan Terman dengan mengaitkan umur akal kanak-kanak kepada umur masanya.

.2. ‡ Punca kanak-kanak sering menghadapi masalah pembelajaran biasanya disebabkan masalah keluarga atau peribadi atau kedua-duanya. Kanak-kanak Bermasalah KanakPembelajaran (Learning Diabilities) ‡ Kanak-kanak yang tidak berupaya mengikuti pelajaran dalam kelas biasa.

sama ada lisan atau tulisan. . ‡ Keadaan kanak dirujuk sebagai halangan psikologikal atau neurological terhadap gerakbalas bahasa. sifat introvert. kekurangan minat dan kecenderungan dalam kanak-kanak ataupun sering sakit.Sambungan«« ‡ Golongan kanak ini biasanya mempunyai konsep kendiri negatif . motivasi rendah. tabiat malas berusaha. persepsi kognitif atau aktiviti psikomotor.

Mengenal pasti Kanak-kanak KanakBermasalah Pembelajaran: Satu Rumusan ‡ Kanak-kanak bermasalah pembelajaran dapat dikenal pasti dengan ciri-ciri yang dirumuskan berikut: 1. . Pencapaian akademik keseluruhannya tidak sampai tahap memuaskan. 2. Lemah pencapaian dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa.

Sering mengantuk dalam kelas. 6. Sering meniru atau menyalin kerja rumah rakan sedarjah atau tidak membuat kerja rumah langsung. Hanya berupaya memberi perhatian atau tumpuan singkat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. . 5. Sentiasa menjauhkan diri daripada rakan-rakan sedarjah atau guru. 4.Sambungan«« 3.

9.Sambungan«« 7. mudah lupa.Sering ponteng sekolah. Bersifat pendiam dan tidak berani bertanya. . 8. 11. Bersifat pemalu dan introvert. 10. Ingatan lemah.Masalahnya tidak dipedulikan atau tidak dapat dibantu mengatasinya oleh anggota keluarga.

Sambungan«« 12. . Mereka mungkin menghadapi masalah dalam matematik. 13. Kemahiran Manipulatif atau mata pelajaran yang lain. tetapi boleh mencapai peringkat lulus dalam Bahasa dan dapat prestasi baik dalam Senilukis.Mereka bukan kanak-kanak lembam yang gagal sama sekali di sekolah.Tidak menghargai sahsiah diri sendiri.Mempunyai konsep kendiri rendah. 14.

Tingkah laku terbias: Mempunyai tingkah laku yang menentang autoriti. tidak mematuhi peraturan atau undangundang. Kanak-kanak golongan ini adalah hiperaktif atau hiperkinetik.3. . Kanak-kanak Kecelaruan KanakTingkah laku (Behavorial Disorders) 1. kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang.

Sambungan«« 2. pasif. . Mereka tidak berminat belajar. tidak suka berkawan dan mudah tersinggung. Sifat pengongkongan dalaman: Kanakkanak yang bersifat pemalu. 3. Mereka sering melakukan tindakan di luar dugaan. sensitif. pendiam. Tingkah Laku ketidakmatangan: Kanakkanak yang kurang berupaya menumpukan perhatian dalam pelajaran. sering berkhayal dan tidak mengendahkan nilai kendiri sendiri.

Sambungan«« 4. . mencuri. ponteng kelas dan ponteng sekolah. mengugut. Tingkah laku antisosial: Kanak-kanak sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras.

iaitu kanak-kanak cacat pendengaran pretutur (prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual) . ‡ Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan.4. Kanak-kanak Cacat KanakPendengaran dan Bermasalah Komunikasi ‡ Mereka sering menghadapi masalah komunikasi dan sukar mempelajari sebutan perkataanperkataan dengan jelas dan tepat.

saraf pendengaran ataupun warisan baka. ‡ Kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya. . ‡ Punca-punca cacat pendengaran biasanya disebabkan kerosakan gegendang telinga. yang biasanya berlaku selepas telah mempunyai pengalaman bercakap.Sambungan«« ‡ Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir.

astigimatisme. glaucoma dan juling. katarak. berbanding dengan kanak-kanak penglihatan normal yang mempunyai kadar kecekapan penglihatan 20/20. iaitu kanak-kanak rabun dekat. ‡ Kanak-kanak cacat penglihatan boleh digolongkan dalam beberapa jenis.5. . rabun warna. Kanak-kanak Cacat Penglihatan Kanak‡ Kanak-kanak buta atau mempunyai kadar kecekapan penglihatan di antara 20/200 hingga 20/70 selepas pembetulan. rabun jauh. rabun malam.

kekurangan zat makanan ataupun kerosakan saraf optic atau menghidap penyakit seperti hypermetropia. dyslexia dan sebagainya. Kanak-kanak cacat penglihatan tentunya akan menghadapi masalah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. khasnya dalam proses persepsi dan penangkapan konsep dengan tepat. myopia. .Sambungan«« ‡ Punca-punca cacat penglihatan ialah kesakitan mata. ‡ Kecacatan penglihatan merupakan kecacatan deria yang buruk sekali.

Kanak-kanak Cacat Fizikal Kanak‡ Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan ortopedik atau anggotanya.6. menyebabkan pergerakan leher. tangan atau kakinya hingga menjadi lemah dan kurang berdaya. pinggang. . ‡ Kecacatan ortopedik mempengaruhi fungsi tulang sendi atau otot. ‡ Punca-punca utama kanak-kanak kecacatan fizikal ialah kekurangan zat makanan atau kecederaan disebabkan kemalangan.

2. kraftangan. ‡ Mereka biasanya digolongkan dalam tiga kategori. penulisan. Kanak-kanak Pintar-Cerdas KanakPintardan Berbakat ‡ Kanak-kanak yang ada Darjah Kecerdasan melebihi 120. . sukan dan sebagainya.Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang tinggi.Kanak-kanak yang berbakat khas dalam senilukis. drama.7. iaitu: 1. muzik. 3.Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta.

Mempunyai potensi kreativiti dan sensitiviti. 4.Mempunyai perasaan afektif yang tinggi.Menunjukkan motivasi yang kuat. .Mempunyai kemahiran kognitif yang tinggi. 3. 5.Mempunyai sifat ingin tahu yang amat kuat dan ketara. 2.Mengenal Pasti Kanak-kanak KanakPintarPintar-Cerdas dan Berbakat ‡ Ciri-ciri am kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat 1.

Ciri-ciri aspeks positif b. Ciri-ciri aspeks negatif .Sambungan«« ‡ Ciri-ciri spesifik kanak-kanak pintarcerdas dan berbakat ‡ Ciri-ciri spesifik yang dimanifestikan oleh kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat boleh ditinjau daripada dua aspeks. iaitu: a.

Mengenal Pasti Kanak-kanak KanakIstimewa Melalui Ujian Kecerdasan ‡ Kita boleh gunakan Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binet dan Terman dengan mengaitkan umur akal kanakkanak kepada umur masanya. ‡ Kanak-kanak istimewa juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan. .

menyediakan inventori ujian kecerdasan ini adalah sukar dan rumit. ‡ Cara yang sah dan boleh dipercayai ialah penggunaan Ujian Kecerdasan (Intelligent Test).Mengenal Pasti Kanak-kanak KanakIstimewa Melalui Ujian Saringan(Screening Test) ‡ Kanak-kanak istimewa boleh dikenal pasti dengan cara memerhati ciri-ciri tingkah laku mereka. Bagaimanapun. . Tetapi cara pemerhatian ini adalah kurang objektif dan kurang jitu. malah memerlukan kepakaran untuk menggubal soalan-soalan yang bermutu tinggi.

pendengaran dan psikomotor. ‡ Ujian saringan disediakan khas untuk menentukan peringkat pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa dan Matematik sahaja. ‡ Ujian saringan ini juga mengukur tahap pengamatan kanak-kanak. iaitu kuasa penglihatan. .Sambungan«« ‡ Cara yang lebih praktik dan boleh dijalankan ialah penggunaan pemerhatian bersama dengan ujian saringan untuk mengenal pasti kanakkanak istimewa.

. ujian aptitud khas dan minat mereka hendaklah juga diadakan bersama dengan ujian saringan. seperti kemahiran psikomotor. ‡ Untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa secara menyeluruh dan jitu.Sambungan«« ‡ Ujian saringan banyak menumpukan usaha mengukur peringkat pencapaian berbentuk ilmiah dan jarang sekali melibatkan ukuran penguasaan bidang kemahiran yang lain. kesenian ataupun bakat kepimpinan. penulisan.

dan selepas itu merancang satu kurikulum pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa dengan lebih berkesan. ‡ Pendidik akan dapat menyediakan ujian diagnostik yang sesuai.Sambungan«« ‡ Hasil penilaian daripada pemerhatian. . ujian saringan dan ujian aptitud khas dapat membantu pendidik mengenal pasti kanakkanak istimewa dengan lebih tepat dan lebih objektif.

Peranan Guru Resos dan Guru Biasa: Pengajaran Kanak-kanak KanakIstimewa secara Kolaboratif dan Koperatif ‡ Mengikut Program Pendidikan Inklusif. kanak-kanak istimewa sama ada cacat atau pintar-cerdas adalah ditempatkan dalam kelas biasa mengikut umur seperti kanak-kanak normal. .

‡ Bagi sekolah yang belum melaksanakan program Pendidikan Khas. guru biasanya gunakan kaedah kumpulan untuk menguruskan aktiviti pemulihan bagi kanak-kanak lambat (slow learners) kerana kecacatan bidang tertentu dan menguruskan aktiviti pengayaan bagi kanak-kanak pintar-cerdas. . ‡ Bagi sekolah yang dapat melaksanakan program Pendidikan Khas kerana diperuntukkan guru pendidikan khas atau guru resos serta kemudahan-kemudahan yang sesuai dan lengkap. guru biasa akan bekerjasama dengan guru resos menjalankan aktiviti pengajaran khas untuk kanak-kanak istimewa mereka.

‡ Untuk menjayakan program pendidikan khas. kaedah dan teknik mengajar serta isi pelajaran dan penilaian. berusaha bersama-sama menyediakan inventori untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa. ‡ Melalui usaha ini. guru biasa hendaklah mengajar secara kolaboratif dan koperatif dengan guru resos. . menyediakan alat-alat bantu mengajar. merancang program pengajaran. program pendidikan khas yang dirancangkan untuk kanak-kanak istimewa dapat dilaksanakan dengan licin dan sempurna dan matlamat mengembangkan potensi dan bakat mereka secara sepenuhnya dapat dicapai dengan jayanya. menentukan strategi.

guru dapat mengelakkan kecacatan kanak-kanak dari menjadi bertambah serius. guru mempunyai tugas utama untuk mengatasinya. ‡ Dalam banyak kes. .Kesimpulan ‡ Mahu tidak mahu guru akan berhadapan dengan kanak-kanak luar biasa.

Sambungan«« ‡ Guru harus mengambil iktibar bahawa murid yang tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar mungkin menghadapi masalah kecacatan dan mengambil langkah awal. ‡ Guru patut berpegang kepada µtidak menghukum adalah lebih baik daripada salah hukuman.¶ .

.Sambungan«« ‡ Guru juga harus sedar dan mengamalkan diktum: µ tiada siapa yang diminta dilahirkan cacat ¶. Label akan membawa kepada pemusnahan masa hadapan pelajar itu. ‡ Guru harus peka dengan perkembangan semasa dan menguasai kemahiran asas untuk berhadapan dengan kanak-kanak istimewa. ‡ Guru mestilah tidak membeza-bezakan murid mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful