Nama : Kelas

:

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 5 : Rajah 1.

Kejadian hujan di atas terjadi di kawasan A bukit B lembah C daratan D pinggir pantai 2.

Tajuk yang paling sesuai untuk rajah di atas ialah A aliran tenaga B ekosistem hutan C hujan perolakan D kitaran gas oksigen 3.

1

Kawasan bertanda yang manakah menerima paling sedikit hujan? AI C III B II D IV 4.

Rajah di atas menunjukkan A kitaran air B hujan bukit C proses sejatan D pembentukan awan 5.

Rajah di atas menunjukkan tekanan tinggi dari A atmosfera C tanah B dataran D laut 6. Antara berikut, yang manakah sesuai digambarkan melalui rajah kitaran? A Kejadian hujan bukit B Kawasan penanaman padi C Taburan penduduk Malaysia D Kegiatan ekonomi di Malaysia Peta minda adalah kaedah yang digunakan untuk A membentuk rajah kitaran B melukis peta sesuatu tempat dengan mudah C memudahkan penyampaian sesuatu maklumat D mengaplikasi sesuatu peta dalam bentuk gambar rajah Penerangan berkenaan proses penanaman getah dan kelapa sawit di Malaysia boleh ditunjukkan melalui A pelan B petunjuk

7.

8.

2

C rajah kitaran D skala berwarna 9.

Apakah faktor terpenting pembentukan bentuk bumi dalam rajah di atas? A Hakisan B Peleraian C Pemendapan D Pengangkutan 10.

Rajah di atas merupakan langkah-langkah pembentukan A tasik ladam B cerun bukit C tebing tinggi D dataran mendap 11.

Berdasarkan maklumat tersebut, apakah perkara utama yang sesuai bagi menerangkan X? A Ciri kurang penduduk B Ciri penduduk optimum C Ciri penduduk berlebihan D Faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan semula jadi

3

12.

Apakah kejadian yang ditunjukkan dalam rajah di atas? A Bayu laut B Bayu darat C Kitaran air D Hujan bukit 13.

Rajah di atas dikenal sebagai A peta minda B rajah aliran C peta hubungan D rajah saling kaitan 14. Sesebuah rajah yang dilukis perlu dilengkapi dengan I tajuk III skala II label IV anak panah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 15.

4

Fenomena di atas ialah A hujan relief B hujan Sumatera C hujan perolakan D hujan perenggan 16.

Apakah kesan yang berlaku di kawasan X? I Hidupan akuatik musnah II Penyakit kanser III Penyakit kulit IV Tanih berasid A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 17.

Rajah di atas menunjukkan proses pembentukan A hujan perolakan C bayu darat B hujan relief D bayu laut 18.

5

Rajah di atas menunjukkan kejadian A hujan asid C hujan bukit B hujan batu D kitaran air 19.

Antara berikut, kegiatan yang manakah boleh dikaitkan dengan industri di atas? A Pertanian B Perkilangan C Pengangkutan D Perlombongan 20.

Apakah proses yang berlaku dalam rajah di atas? I Sejatan II Pemeluwapan III Pergerakan air IV Pembentukan awan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

6

21.

X dalam peta minda di atas menunjukkan A kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi B faktor kepelbagaian tumbuhan semula jadi C kesan penerokaan tumbuhan semula jadi D sumbangan kawasan tanah tinggi 22.

Rajah di atas menunjukkan proses pembentukan A tasik ladam B air terjun C jeram D delta 23.

Rajah di atas adalah berkaitan dengan aktiviti yang dilakukan oleh satu puak. Kegiatan tersebut mungkin A pindah ternak B tanaman bergilir C tanaman kontan D pertanian pindah

7

24.

Jenis hujan di atas mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu I berlaku pada sebelah petang II berlaku pada sepanjang hari III membawa kemusnahan yang besar IV merupakan satu kejadian hujan perolakan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 25.

Rajah di atas menunjukkan peringkat penanaman padi. Antara berikut, susunan yang manakah betul? A I - II - III - IV B II - I - III - IV C II - III - IV - I D III - I - II - IV 26.

8

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan. AI C III B II D IV 27.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan A hidrologi B ekosistem C ekopelancongan D bentuk muka bumi 28.

Berdasarkan rajah di atas, X ialah A kegunaan daun nipah B kegunaan hutan bakau C kepentingan herba di hutan D kegunaan daun mengkuang 29.

Apakah kepentingan tumbuhan di atas? I Penutup bumi yang semula jadi

9

II Melindungi tanih daripada hakisan air III Akar pokok menyekat air hujan mengalir perlahan IV Menggalakkan aliran air mengalir laju ke sungai A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 30.

Apakah fungsi tumbuhan di atas? I Meningkatkan kualiti udara II Membentuk ekosistem yang seimbang III Menghalang penyerapan air ke dalam tanah IV Mengekalkan keseimbangan kitaran gas oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 31.

Bentuk fizikal seperti rajah di atas terdapat di A tanah tinggi B tanah rendah C pinggir pantai D gunung berapi

10

32.

Rajah di atas boleh dikaitkan dengan aktiviti A pertanian pindah B perladangan hutan C pembalakan haram D kitar semula bahan terbuang 33.

Antara berikut, yang manakah merupakan susunan proses pembentukan muka bumi di atas? A Gua - gerbang laut - batu sisa - batu tunggul B Batu sisa - gua - batu tunggul - gerbang laut C Gerbang laut - batu tunggul gua - batu sisa D Gua - gerbang laut - batu tunggul - batu sisa d

11

34.

Rajah di atas menerangkan cara melombong bijih timah secara A pam kelikir B kapal korek C mendulang D lombong syaf 35.

Proses sejatan air berlaku di I laut II tasik III sungai IV air bawah tanah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 36. Kaedah mentafsir rajah yang betul akan melalui beberapa peringkat secara tersusun iaitu I membaca dan memahami perkaitan II membaca dan memahami tajuk III melihat garisan dan anak panah IV mengkaji dan mentafsir rajah A I, III, II dan IV B II, III, I dan IV C III, II, I dan IV
12

D IV, III, II dan I 37.

Berdasarkan rajah, yang manakah benar mengenai ciri-ciri hutan khatulistiwa? I Tumbuhan bawah padat II Dirian tulen III Malar hijau IV berakar banir A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 38.

Sumber X yang paling tepat merujuk kepada A daun nipah B daun bakau C daun kelapa D daun mengkuang 39.

Berdasarkan rajah di atas, kawasan X menerima hujan yang lebih daripada kawasan Y kerana A kawasan Y sangat luas B kawasan Y adalah bercerun landai C kawasan X menghadap arah angin D kawasan X adalah bercerun curam

13

40.

Rajah kitaran tersebut menerangkan proses A penenunan kain B penanaman padi C penanaman lada hitam D penanaman kelapa sawit

14

Jawapan Unit 5
Question No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Question No: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Answer: A B D A D A C C A A Answer: C A D A A B C D C C Question No: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Answer: C A A B A C A A D B Question No: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Answer: A A D D B B C D A B

15

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.