P. 1
latihan geo ting.2: Bab 11- Hubungan Kependudukan Dengan Sumber

latihan geo ting.2: Bab 11- Hubungan Kependudukan Dengan Sumber

|Views: 557|Likes:

More info:

Published by: Mohd Suhaimi Bin Mohd Zain on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

Nama : Kelas

:

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 11 : Hubungan Kependudukan Dengan Sumber 1.

Huraian di atas merujuk kepada negara A India C Indonesia B Ethiopia D Bangladesh 2. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai cirri persamaan dengan negara X? I India II Jepun III Jerman IV Nigeria A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Konsep penduduk berlebihan merujuk kepada A sumber alam yang ada tidak mencukupi untuk menampung keperluan penduduk B sumber alam yang ada tidak dapat diteroka oleh penduduk yang ada C sumber alam yang ada tidak dapat memajukan pembangunan negara D sumber alam yang ada tidak diteroka dan dibangunkan dengan terancang Pilih pasangan yang benar.

3.

4.

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

1

5.

Apakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas? A Tanih tidak subur B Kekurangan golongan muda C Kekurangan pekerjaan tetap D Kehilangan kuasa pasaran dalaman 6.

Maklumat di atas merujuk kepada konsep A kurang penduduk B penduduk optimum C perubahan penduduk D penduduk berlebihan 7.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Y ialah I kepupusan hutan II kemiskinan tanih III kadar pengangguran tinggi IV kekurangan kemudahan asas A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 8.

Ciri-ciri yang berkaitan dengan kawasan berlorek ialah

2

I kemiskinan II kekurangan makanan III kekurangan penduduk IV kadar pengangguran tinggi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 9. Apakah kesan terhadap negara yang mempunyai penduduk berlebihan di Asia? A Kematian yang rendah B Taraf hidup yang tinggi C Pengangguran yang tinggi D Taraf kesihatan yang tinggi

10. Antara berikut, negara yang manakah mengalami masalah kekurangan makanan? A Brazil C Ethiopia B Jepun D Filipina 11.

Maklumat tersebut berkaitan dengan masalah A makanan B petempatan C komunikasi D infrastruktur 12. Antara berikut, yang manakah merupakan masalah kependudukan yang berlaku di negara Switzerland dan Jerman? A Bayi dilahirkan cacat B Penduduk sama padat C Kepadatan penduduk di bandar D Penyakit kritikal yang membimbangkan 13. Kombinasi yang manakah benar tentang jadual di bawah?

14. Negara yang kurang penduduk mengalami A kadar kematian yang tinggi B kadar kelahiran yang tinggi C kadar kelahiran yang rendah D peratus warga tua yang rendah

3

15. Perindustrian kurang maju di negara-negara di atas kerana I daya beli penduduk rendah II tahap teknologi rendah III modal pelabur tinggi IV sumber asli terhad A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 16.

Antara berikut, negara yang manakah mempunyai persamaan dengan kawasan berlorek? AP CR BQ DS 17. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai penduduk berlebihan? I India III Pakistan II China IV New Zealand A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 18. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penduduk berlebihan terhadap alam sekitar? I Pencemaran II Peningkatan suhu III Kepupusan hutan IV Dataran lanar terbentuk A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 19. Masalah kekurangan makanan dan kebuluran berlaku di Ethiopia kerana I penduduk yang ramai II teknologi terlalu rendah III tanaman sekoi yang tidak subur IV mengharapkan barangan import A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

4

20. Pernyataan di atas menunjukkan I taraf kesihatan rendah II kadar buta huruf rendah III kekurangan makanan berkhasiat IV kekurangan kemudahan perubatan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 21. 'Australia 'Kanada Antara berikut, yang manakah merupakan cirri kependudukan bagi negara di atas? I Penduduk muda kurang II Penduduk tua bertambah III Kadar kenal huruf tinggi IV Kadar pengangguran tinggi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 22.

Negara X ialah A India C Indonesia B Ethiopia D Bangladesh 23. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan perubatan moden di negara maju? I Pertumbuhan penduduk yang rendah II Peningkatan jumlah warga tua III Jangka hayat menurun IV Tiada penyakit kronik A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 24. Negara yang berpenduduk optimum ialah A negara yang mempunyai kadar kelahiran negatif B negara yang mempunyai keupayaan menjelajah negara lain C negara yang mengalami masalah pengangguran tahap sifar D negara yang mempunyai saiz penduduk yang seimbang dengan pengeluaran sumbernya 25. Antara berikut, masalah yang manakah dialami di kawasan bandar yang mempunyai penduduk berlebihan?

5

I Kekurangan makanan II Kekurangan kemudahan asas III Peningkatan kawasan setinggan IV Kesusahan mendapat pekerjaan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 26. Ciri-ciri negara kurang penduduk ialah I jangka hayat panjang II kadar kematian tinggi III kadar kelahiran rendah IV ramai penduduk tinggal di desa A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 27.

Ciri-ciri penduduk di atas adalah benar bagi negara A Bangladesh C Kanada B Malaysia D China 28. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai kadar pengangguran yang tinggi? I Sudan II Nigeria III Sweden IV Kanada A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 29.

Negara X yang dimaksudkan ialah A India C Kanada B China D Ethiopia 30. Antara berikut, negara yang manakah mengalami masalah setinggan yang serius? I Tokyo III Mumbai II Dhaka IV Hong Kong A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV
6

31. Masalah pencemaran berlaku di kawasan penduduk berlebihan yang berpunca daripada I pembuangan sisa toksik II pembebasan asap kilang III bangunan yang dibina rapat IV pelepasan asap dari ekzos kereta A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 32.

Maklumat di atas menunjukkan negara Y mengalami I taraf kesihatan yang rendah II kekurangan kemudahan perubatan III bilangan hospital yang mencukupi IV bilangan kakitangan perubatan yang terhad A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 33.

Negara X mungkin sekali mengalami I ramai penduduk warga tua II kematian bayi yang tinggi III pengangguran yang rendah IV kemudahan asas yang moden A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 34. Apakah ciri negara yang mengalami penduduk berlebihan? I Taraf hidup yang rendah II Jangka hayat yang tinggi III Taraf kesihatan yang rendah IV Kadar kelahiran yang tinggi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

7

35. Keadaan penduduk berlebihan di sesebuah Negara akan menimbulkan masalah I kesesakan lalu lintas II perumahan yang selesa III pengangguran yang tinggi IV kemudahan asas yang moden A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 36. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negara kurang penduduk? I Bekalan makanan mencukupi II Tahap teknologi yang tinggi III Perindustrian kurang maju IV Hasil keluaran rendah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 37.

Maklumat di atas memberi kesan dari segi I pertambahan warga tua II pengangguran yang tinggi III kadar kematian bayi tinggi IV kemudahan asas yang lengkap A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 38. Apakah kesan ekonomi terhadap negara kurang penduduk? I Pasaran yang terhad II Kurang buruh kasar III Harga barang murah IV Banyak sumber tidak diterokai A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 39. Antara berikut, yang manakah ciri penduduk berlebihan di Pakistan? I Jangka hayat yang tinggi II Taraf hidup yang rendah III Taraf kesihatan yang rendah IV Kadar kelahiran yang rendah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 40.

8

Senarai di atas merujuk kepada kesan-kesan yang dialami oleh negara penduduk berlebihan akibat A pertanian berterusan B penghutanan semula C penerokaan hutan secara berleluasa D penggunaan semula barangan terpakai 41. Negara-negara yang mengalami kurang penduduk ialah I Malaysia III Indonesia II Australia IV Kanada A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 42.

Kawasan yang berlorek mempunyai persamaan dari segi A kemiskinan B masalah perumahan C jangka hayat tinggi D kadar kenal huruf rendah 43. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri negara kurang penduduk? I Amalan pemakanan yang seimbang II Kemudahan asas yang lengkap III Kadar kelahiran tinggi IV Kadar kematian rendah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 44.

Apakah ciri-ciri negara X? I Negara yang luas II Jumlah penduduk kurang III Kaya dengan sumber alam IV Taraf hidup penduduk rendah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

9

45.

Apakah kesan daripada maklumat di atas? A Jangka hayat tinggi B Kekurangan pekerja C Kekurangan pakar perubatan D Taraf kesihatan yang rendah 46. Negara yang mempunyai penduduk optimum ialah A India C Bangladesh B Jepun D Australia 47.

Senarai tersebut menunjukkan situasi yang berlaku di negara I Indonesia II England III Jepun IV India A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 48.

Masalah kepadatan penduduk di kawasan berlorek boleh dielakkan dengan cara I mempelbagaikan sektor pekerjaan II mendirikan kilang di kawasan luar bandar III menggalakkan penghijrahan masuk IV memodenkan kemudahan asas yang sedia ada A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 49. Huraian di atas menerangkan keadaan di A Singapura

10

B Bangladesh C Australia D Kanada 50. Golongan warga tua yang semakin meningkat menyebabkan kerajaan Kanada terpaksa menyediakan I skim pencen II rumah orang tua III perkhidmatan kesihatan IV bantuan makanan percuma A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 51. Antara berikut, yang manakah kesan penduduk kurang terhadap sesebuah negara? I Ramai penduduk kebuluran II Kurang kuasa beli barangan tempatan III Kekurangan tenaga kerja produktif IV Taburan penduduk bandar dan desa yang sama A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 52. Pernyataan di atas merujuk kepada negara I Jepun II Brazil III Belanda IV Australia A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 53. Mengapakah Singapura dan Jepun mengalami kadar kelahiran yang rendah? A Kemiskinan B Kos hidup tinggi C Kekurangan kemudahan perubatan D Pengamalan perancangan keluarga 54. Apakah masalah yang dialami di negara yang disenaraikan di atas? I Tumpuan sektor perindustrian bandar II Masalah sosial yang meningkat III Kelembapan sektor industri IV Terdiri daripada warga tua A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 55. Masalah kekurangan pekerja di negara kurang penduduk boleh diatasi dengan
11

I meningkatkan kadar upah II mengurangkan kegiatan ekonomi III menggunakan robot dan jentera moden IV menggalakkan kemasukan pekerja asing A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 56.

Antara berikut, masalah yang manakah timbul di pusat bandar yang disenaraikan di atas? I Kesesakan lalu lintas II Kekurangan tempat tinggal III Pengangkutan awam terhad IV Tambang pengangkutan mahal A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 57. Kadar Kenal Huruf 'Australia - hampir 100% 'Kanada - 99% Apakah kesan daripada keadaan di atas? I Taraf hidup tinggi II Tahap teknologi tinggi III Taraf pendidikan tinggi IV Kekurangan peluang pekerjaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 58. Antara berikut, yang manakah kesan kependudukan di Kanada? I Peningkatan jumlah warga tua II Pertumbuhan penduduk yang rendah III Pasaran barangan tempatan terhad IV Peningkatan kadar jenayah kolar biru A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 59.

Mengapakah keadaan di atas berlaku? I Kadar kelahiran rendah II Kos rawatan bersalin tinggi III Kaum wanita mempunyai kerjaya

12

IV Mengamalkan perancangan keluarga A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 60. Halangan utama bagi penerokaan sumber di negara-negara kurang penduduk ialah A kekurangan tenaga kerja B kekurangan sumber alam C kos penerokaan tinggi D tahap teknologi rendah

13

Jawapan Unit 11
Question No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Question No: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Answer: B B A D C D D B C C Answer: B B C C B A D B B C Question No: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Question No: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Answer: A C B C B B A A A C Answer: B C B A B B D A A A Question No: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Question No: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Answer: A A A D D B C A C D Answer: B B D B C A A A C A

14

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->