KEMAHIRAN MENULIS Pengenalan tulisan

:

Bahasa yang bertulis dengan lambang-Iambang bunyi. Seseorang akan dapat membaca hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. Mementingkan teknik dan akal kerana membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan. Definisi kemahiran menulis :Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) Menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. Pusat Perkembangan Kurikulum

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat dramatis,tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa.

Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa. Yahya Othman Kemahiran menulis adalah penyaluran ilmu,idea atau maklumat secara bersistem dan ia mengambil kira aspek tujuan penulis,penggunaan bahasa,audience dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh Don Byrne Menulis memerlukan usaha mental secara sedar. Ini kerana semasa menulis, proses mengekodkan berlaku dalam fikiran penulis iaitu menterjemahkan kandungan pemikiran ke dalam bahasa yang dapat di fahami. Koh Boh Boon Menulis merupakan satu aspek yang penting.Sebahagian besar kegiatan belajar memerlukan kecekapan merakamkan pengetahuan secara bertulis.Penulisan merupakan kemahiran melahirkan idea dalam bentuk tulisan secara tersusun dan logik. Ishak Haron Beliau berpendapat, penulisan berkaitan keupayaan intelek dan mental penulis dalam menggarap idea. Kemahiran pertama yang diperlukan bagi menulis ialah kemahiran penulisan secara mekanis.

OBJEKTIF Jangka pendek Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami. Kanak-kanak dapat mengulang kaji pelajarannya dengan cara membaca tulisantulisan . Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Menanamkan minat suka menulis Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Mendirikan asas menulis yang kukuh Jangka panjang Memenuhi kehendak semasa. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan. Meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.

Faktor lain Antaranya kurang perhatian. tumpuan. Halangan kemahiran menulis Kaedah pengajaran yang tidak betul. Aktiviti asas menulis tidak dijalankan secara serius. Guru kurang peka terhadap pembentukan huruf yang betul.Faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis Faktor luaran Bahan dan cara pengajaran. . Faktor dalaman Lahir dari diri pelajar sendiri.memori dan kesediaan ketika mula belajar menulis Tidak diberi panduan betul. Cara pelajar memegang pensil juga mempengaruhi.

. Melatih murid menulis cepat. senang dan kemas. tegak atau condong dan lain-lain. Langkah Kemahiran Menulis Secara Mekanis Latihan pergerakan tangan. Melatih menulis unsur-unsur huruf perkataan dan gambar. Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental Biasanya dikuasai selepas pelajar menguasai kemahiran mekanis Contohnya membuat karangan melibatkan pernyataan pendapat atau lain-lain. saiz. otot dan jari Tunjukkan pergerakan tangan menulis di awangan. di pasir. jari dan sebagainya Penting dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat menulis dengan kemas. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. Pelajar diperkenalkan huruf tanda bacaan dan lain-lain. otot.Jenis kemahiran menulis Kemahiran menulis secara mekanis Melibatkan latihan pergerakan tangan. di papan tulis dan sebagainya.

PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (MEKANIS) · Dijalankan serentak dengan pengajaran bacaan. PRAMENULIS · Melatih otot-otot tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata kepada murid-murid. . · Semasa menulis. murid digalakkan menyebut sambil menulis.Peringkat Mengajar Menulis secara Pelahiran Mental : Menyalin dan meniru Menghasilkan semula Menggabungkan Penulisan berpandu Penulisan bebas Peringkat kemahiran menulis 1. · Aktiviti boleh dilakukan dengan pelbagai cara 2.

3. PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN Mengajar murid menulis dengan bersih dan kemas dengan kepantasan yang sesuai. Contoh aktiviti pramenulis Aktiviti membuat corak : Aktiviti mewarnakan corak : Aktiviti melukis secara menyerong atau menegak : 7 . Membolehkan murid-murid menulis dengan jarak yang sesuai antara perkataan dalam ayat.

6. Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. 2. Menyalin perkataan dan ayat-ayat yang mudah. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul 4. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu atau dua 3. Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi . Contoh Aktiviti Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental. Menulis huruf mengikut urutan yang tetap 5. Mengisi silang kata.Latihan melukis bentuk geometri dan mewarnakannya Contoh aktiviti peringkat mendirikan asas (mekanis) : 1.

Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan dan lain-lain. · Kapur dan kertas bergaris dan tidak bergaris · Dan sebagainya. model · Transparensi dan overhead projector. . Kesalahan biasa dalam tulisan : Bentuk huruf tidak sama saiz. Pemilihan bahan untuk kemahiran menulis 1. Buku latihan · Carta · Rajah 2.

Kecondongan tulisan tidak sama. Pembelajaran tiga peringkat menulis .Jarak antara huruf tidak sama. Jenis-jenis penulisan : Karangan terkawal Separuh terkawal Karangan bebas Karangan berpandu Kaedah pengajaran kemahiran menulis : Motivasi Persediaan Persembahan Perlaksanaan Penilaian Proses kemahiran menulis 1. Tulisan menjadi kotor.

MAKLUMAT TAMBAHAN KEMAHIRAN MENULIS CEPAT . 5. Mengajar teknik dan prinsip asas menulis huruf 4. Mengajar tentang kedudukan badan. 3. Kenalpasti kesalahan murid.kertas dan pensel semasa menulis. Menyediakan pelbagai alat pembelajaran.2.

30% bercakap. Hasil daripada kajian itu. beliau merumuskan bahawa dalam keadaan manusia sedar. Anderson et al. Barker (1971 : I) .(1969) menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada kaedah pengajaran di universiti adalah dengan mendengar kuliah. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran mendengar. 16% membaca dan 9% menulis. Proses mendengar menjadi perkara utama bagi mahasiswa universiti. Aktiviti ini dija lankan atau dilakukan pada peringkat kanak-kanak dan juga pada peringkat orang dewasa. Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. Keadaan ini menggambarkan betapa perlunya seseorang mahasiswa mendengar bersungguh-sungguh ketika sesi kuliah sedang berjalan. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.KEMAHIRAN MENDENGAR Mendengar merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting. Ini kerana proses pengajaran di universiti biasanya dilakukan secara kuliah dan pensyarah t idak banyak memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengemukakan pertanyaan. 45% digunakan untuk mendengar.

Proses mendengar adalah satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. Tetapi perbuatan ini mesti dilatih dengan betul supaya 14 . yang akhirnya dapat merealisasi dan menggunakan keupayaan dan intelektual secara maksimum dalam proses pembelajaran. Mendengar adalah perbuatan yang menggunakan organ bersama-sama dengan saraf pendengaran di otak. Chuah (1987) menyatakan dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif. Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan. .1 KONSEP KEMAHIRAN MENDENGAR . Dari segi kaunseling. mendengar dengan menjiwai apa yang didengar kerana daripada situlah timbulnya celik akal.menyatakan bahawa proses pendengaran dalam pengajaran di universiti adalah antar a 50% hingga 100%. kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang memahami apa yang didengar dan melakukan tindakbalas yang sesuai. . mendengar yang terbaik adalah dengan mendengar secara empati. Apabila hal ini terhasil maka para pelajar akan me ncapai tahap nirwana kendiri. . iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi. 2.

.. . . Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyibunyi yang hampir sama....proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul. Kemahiran mendengar adalah satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran. Dakin (1980:31) ..listening is one half of the process of communication. Peringkat kedua pula ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti 15 .. Devine (1981) menyatakan bahawa dengan mendengar bukan sahaja menumpukan sepenuhnya perhatian tetapi melibatkan motivasi dan keadaan fizikal emosi yang mempengaruhi proses pendengaran itu sendiri.

perkataan.2 TUJUAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat beberapa tujuan kemahiran mendengar. . frasa. . . Hal ini secara tidak langsung dapat menjadikan komunikasi berlaku dengan berkesan. Antaranya ialah : . klausa dan ayat. 2. mengenal bunyi bahasa. difahami dan diingati. urutan seterusnya berupaya untuk memahami. Kemahiran mendengar melatih seseorang untuk mendengar sekaligus mamahami pertuturan penutur dengan baik. Kemahiran mendengar merupakan gabungan segala yang didengar. Kemahiran mendengar melatih seseorang individu untuk mendengar.

Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu. . Contohnya seperti mendengar ceramah untuk mendapatkan pengetahuan. data dan pengetahuan. Untuk mengetahui keadaan semasa. Tujuan ini amat penting bagi pelajar dan penuntut-penuntut di institut pengajian tinggi. Kita dapat mendengar perkembangan semasa ini melalui media elektronik seperti radio dan televisyen. Mendengar untuk mendapatkan maklumat. dengan itu pendengar dapat menghayatinya melalui proses pendengaran yang baik. Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik. fakta. .. Manakala mendengar untuk tujuan menghayati keindahan muzik pula bertujuan untuk menghayati lirik-lirik lagu yang didendangkan. Misalnya dalam puisi. Bahasa yang digunakan begitu puitis. . Mereka perlu mendengar dengan teliti setiap input yang diberikan oleh guru mahupun pensyarah seperti penerangan tugasan mahupun . Tujuan ini amat penting supaya kita tidak ketinggalan daripada mengetahui perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita.

Faktor antara lelaki dengan yang kedua ialah faktor jantina.ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. Tahap pemikiran kanak-kanak akan mempengaruhi kecekapan mereka mendengar. misalnya kanak-kanak yang berumur antara 7-9 tahun lebih lemah kefahaman mendengar berbanding kanak-kanak perempuan yang sebaya dengannya. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan daya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk mendapat tindak balas. Letar belakang keluarga. 2. Ada yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam cacat pendengaran. Kanak-kanak normal mempunyai deria pendengaran yang semula jadi sejak ia dilahirkan. Kanak-kanak yang terganggu emosinya tidak akan dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang didengar. Antaranya ialah faktor fizikal. Faktor yang kelima dan terakhir ialah faktor mental. Faktor yang ketiga ialah status sosioekonomi. Semasa mendengar biasanya seseorang itu diganggu oleh pelbagai jenis bunyi seperti bunyi bising yang boleh mempengaruhi kebolehan mendengarnya. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENDENGAR Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar.3.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MENDENGAR 18 . Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang. Terdapat perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. 2. Latar belakang keluarga juga boleh mempengaruhi emosi kanak-kanak. termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli-ahli keluarga mempengaruhi kebolehan mendengar kanak-kanak. Fakor yang keempat ialah faktor bunyi.

Contohnya seperti semasa murid-murid mendengar pesanan guru supaya pesanan tersebut disampaikan kembali kepada beberapa orang kawan mereka yang tidak datang ke sekolah. sebutan. Halanganhalangan ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Halangan yang ketiga ialah tidak cekap dalam memproses maklumat.Terdapat beberapa halangan dalam menguasai kemahiran mendengar. Pendengar yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka dengar. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan bahasa Melayu baku ketika bertutur. Selain itu para . Penggunaan ciri-ciri suprasegmental yang kurang jelas semasa pembelajaran juga boleh mempengaruhi gaya pertuturan seseorang. Antara halangan dalam menguasai kemahiran mendengar ialah kekeliruan dalam membezakan bunyi. Murid-murid sepatutnya mempunyai kemahiran dalam menentukan persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar dan seterusnya dapat memberi makna terhadap apa yang didengar. tekanan dan intonasi. Maklumat yang didengar akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. Jika seorang murid tidak memahami perkara yang didengarnya. Halangan yang keempat ialah pertuturan yang terlalu cepat. ini akan menyukarkannya untuk membuat tindakan terhadap perkara tersebut. Pelajar yang lemah. Kekeliruan dalam membezakan bunyi akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang terkandung dalam ayat. terutamanya yang tidak memahami penggunaan penanda wacana yang menjadi wahana penting dalam membentuk kesinambungan ayat akan menghadapi masalah untuk mengaitkan apa yang didengar dengan makna keseluruhan ayat. Gaya pertuturan juga boleh mempengaruhi kemahiran mendengar. Komplikasi ini menyebabkan murid-murid sukar untuk memahami sepenuhnya makna berdasarkan ujaran yang didengar. Halangan yang seterusnya ialah gaya pertuturan. Pertuturan yang terlalu cepat ini akan menimbulkan masalah kepada pelajar untuk mentafsirkan mak na dan maklumat yang hendak disampaikan. Halangan yang kedua ialah kelemahan dalam memahami apa yang didengar.

kefahaman mendengar (listen ing comprehension) juga akan dipengaruhi oleh minat dan tumpuan (concentration) yang ada pada seseorang pendengar. Sebagaimana Assuming that a speaker is making an effort to be heard and understood. proses memahami pendengaran (listening) pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan (perception). Selain itu. memahami bunyi tersebut. in which we can go over a passage several times if needed in order to understand it. Ini adalah kerana proses tersebut memerlukan tumpuan dan penglibatan mental yang aktif daripada pendengar.penyampai maklumat terutamanya guru wajar merancang langkah-langkah yang sesuai bagi mengatasi kemungkinan masalah kemahiran mendengar. Proses mendengar boleh dibahagikan kepada empat peringkat iaitu mendengar dereta n bunyi bahasa. kecerdasan (intelligence) dan pemikiran (thinking).5 PROSES KEMAHIRAN MENDENGAR Proses mendengar (hearing) ialah satu proses fisiologi yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi-bunyi bahasa. Menurut Hunt (1981 : 20) : back what the speaker has said. we cannot play yang kita semua sedia maklum. listening has no built-in switch. U nlike reading. proses mendengar dan memahami secara berkesan bukanlah satu tugas yang mudah. Unless we are using a tape reco rder. Sungguhpun telinga merupakan alat asas dalam proses mendengar. Bunyi itu dapat 20 . Antara perancangan yang harus dibuat ialah pemilihan bahan. Therefore. we must listen well to the message as it is being presented. it is the responsibility of the listener to receive the communicator s message. 2. Mendengar deretan bunyi bahasa ialah apabila seorang individu mendengar bunyi da ri unsur-unsur luar yang sengaja dihasilkan dengan maksud tertentu. Listening requires us to concentrate very hard on what is being said. menguasai makna beberapa deretan bunyi dan bertindak terhadap bunyi.

Kesimpulannya. 2. pendengar yang baik akan memahami dan mengerti maksud setiap ujaran yang dilafazkan. Pada peringkat permulaan mendengar. pendengar perlu atau mesti menguasai makna beberapa deretan bunyi. Setelah mendengar beberapa kali. Bunyi yang menggunakan intonasi lemah melambangkan tanda manja. Proses ini hanya ditujukan kepada individu yang mempunyai alat artikulasi dan pancaindera yang normal. Pada peringkat ketiga. Proses yang kedua ialah memahami bunyi tersebut. hanya bunyi-bunyi yang jelas dan lantang sahaja yang dapat dikesan. simpati dan sebagainya.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENDENGAR . Mereka bukan sahaja boleh memahami malahan boleh juga membuat interpretasi daripadanya. Misalnya.didengar setelah ia dapat dikesan dari mana arahnya. Peringkat yang terakhir ialah bertindak terhadap bunyi. Pendengar akan bertindak untuk melakukan sesuatu yang wajar setelah arahan dalam bentuk deretan bunyi bahasa dilafazkan. memahami bunyi tersebut dan menguasai makna beberapa deretan bunyi. pendengar akan menghubungkaitkan tingkah laku tersebut dengan deretan bunyi yang didengar olehnya. Peringkat ini hanya akan terlaksana setelah pendengar melalui peringkat-peringkat yang terdahulu iai tu mendengar deretan bunyi. Ia berlaku apabila pendengar hendak membuat rumusan dan keputusan. Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan dengan maksud tertentu. atau tingkah laku yang dilakukan dengan bunyi yang dilafazkan. Apabila deretan bunyi tersebut didengarkan dan diikuti dengan tingkah laku tertentu daripada penutur. Ia dapat memahami persamaan erti dan perbezaan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain dalam bahasa yang sama. barulah deretan bunyi itu dapat didengar secara keseluruhan. bunyi yang menggunakan intonasi yang tinggi lagi keras menandakan perasaan marah. pendengar akan menghubungkaitkan benda yang dimaksudkan. Pros es ini yang berulangkali dilakukan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kepada pendengar. sedih. Dalam erti kata lain.

Mendengar secara intensif boleh dibahagikan kepada dua jenis. Antaranya ialah : I. Biasanya. mencari jalan sesebuah bandar pada peta dan lain-lain. memberi makna. ketua d arjah atau rakan-rakan mereka sendiri. Arahan itu boleh diberi oleh guru. Antaranya ialah memberi penerangan. Murid-murid seperti ini dapat menghasilkan sesuatu tindak balas secara tepat dan berkesan. Menjawab soalan kefahaman Murid-murid mendengar soalan yang dikemukakan dan kemudian diminta mengenal pasti jawapan yang diperlukan. II. . Jenis pertama menekankan kepada latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci. membuat corak.Kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada dua iaitu mendengar secara intensif dan mendengar secara ekstensif. guru besar. Pelbagai aktivi ti boleh dilakukan oleh murid-murid. 1. Jawapan-jawapan tersebut kemungkinan berbentuk fakta dan biasanya boleh diperoleh daripada petikan yang diberi. Jenis yang kedua pula menekankan kepada latihan mendengar bahasa yang dituturkan. ketua murid. murid-murid yang dapat mendengar dengan baik akan dapat memahami maksud yang didengarnya itu dengan cepat dan dapat bertindak terhadapnya dengan segera. MENDENGAR SECARA INTENSIF Mendengar jenis ini dilakukan melalui latihan dan aktiviti yang formal yang bias anya dilakukan di bawah kelolaan dan pengawasan guru. Latihan Berpusatkan Kepada Kefahaman Makna Latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci boleh dijalank an melalui pelbagai cara. Mendengar arahan Murid-murid atau para pelajar mendengar arahan yang diberi dan bertindak balas terhadapnya. Antara aktiviti yan g boleh dijalankan ialah dengan melengkapkan peta.

Tajuk seperti ini boleh menggalakkan kemahiran mendengar secara intensif. Latihan Mendengar Bahasa Yang Dituturkan . murid-murid diminta memberi penerangan atau mentafsirkan tajuk-tajuk rangsangan secara bernas dan logik. Banyak aktiviti yang boleh dijalankan oleh murid-muri d. membuat taksiran. menjelaskan sesuatu. 2. merka perlu memaham i maksudnya dan mencari punca masalah tersebut. Petikan itu mungkin boleh dibaca atau dirakan terlebih dahulu. Kadangkala. Terbilangkah Kita? . Antaranya ialah mendengar tentang rahsia kejayaan pelajar cemerlang.membuat huraian. Kemudian. Misalnya 50 Tahun Malaysia Merdeka. Membuat ringkasan Murid-murid mendengar petikan dan kemudian membuat ringkasan tentang apa yang didengarnya. IV. Pada mulanya. Selepas itu. III. Ringkasan itu kemudiannya boleh disiapkan dalam bentuk laporan bertulis. Menyelesaikan masalah Murid-murid mendengar sesuatu masalah dan kemudian diminta berbincang dengan rakan-rakan mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Mendengar untuk mendapatkan maklumat Dalam latihan ini perhatian murid-murid lebih ditumpukan kepada bahagian-bahagia n tertentu daripada apa yang mereka dengar. menyatakan sebab. membuat andaian interential dan memberi komen. murid-murid diminta untuk membuat cadangan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. mereka diminta untuk mendengar masalah itu dengan teliti. V. mendengar daripada seorang jurujual mengenai sebuah kereta yang akan dibeli dan mendengar arahan serta teknik-teknik yang diberikan oleh seorang jurulatih bola sepak sert a mendengar dan mendapatkan maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh orang tertentu dalam seminggu. Latihan ini amat baik untuk melatih mu ridmurid mendengar dengan teliti maklumat-maklumat yang berkenaan sahaja dan mengenepikan yang lainnya. Muri dmurid diminta mencatat isi-isi penting ketika mendengar sesuatu petikan.

guru juga boleh membimbing murid-murid mereka untuk mengesan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bahasa ketika bahasa itu dituturkan. Gur u boleh menarik perhatian perhatian murid-murid kepada aspek-aspek bahasa yang laz im diperkatakan seperti sebutan. murid-murid dapat meningkatkan keyakinan diri mereka terhadap pembelajaran bahasa di samping memberi mereka peluang mendengar pelbagai bentuk bahasa. . Kesalahan-kesalahan seperti ini secra tidak langsung dapat mengukuhkan kemahiran bahasa lisan murid-murid. bentuk dan st ruktur. Pada peringkat awal atau permulaan. Tujuannya adalah untuk meberitahu mereka bahawa mereka boleh menterjemah sebahagian besar ciri-ciri bahasa walaupun pada hakikatnya mereka tidak memahami apa yang diperkatakan. MENDENGAR SECARA EKSTENSIF Latihan mendengar secara ekstensif adalah latihan yang dijalankan setelah muridm urid dapat menguasai kemahiran mendengar secara intensif. jeda. guru boleh meneruskan ke peringkat seterusnya iaitu peringkat memperincikan bahasa.Setelah murid-murid memahami dan boleh membuat andaian terhadap apa yang didengarnya. Selain itu. Latihan mendengar secara ekstensif biasanya dilakukan melalui aktiviti lanjutan daripada kemahiran mendengar yang telah sedia diperoleh. Mendengar secara ekstensif ini bertujuan untuk meluaskan penguasaan bahasa secara keseluruhan dan tidak lagi tertumpu kepada pengukuhan struktur tatabahasa atau yang seumpamanya. murid-murid akan didedahkan kepada bahasa-bahasa yang asli iaitu bahasa yang belum dipermudahkan. Selain daripada belajar mengenal pasti laras dan tujuan bahasa itu digunakan. gaya. nada. intonasi. tekanan.

c) Mendengar Tanpa Tindak Balas Mendengar tanpa tindak balas bermaksud pelajar-pelajar mendengar tetapi tidak membuat sebarang tindakan selepas itu. simpati atau sebagainya. Mereka tidak biasa mendengar dan bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa itu. Mungkin si pendengar tidak memahami sepenuhnya hubungan makna di antara kata-kata dalam ayat-ayat yang diucapkan menyebabkan mereka tidak memberi sebarang reaksi sama ada marah. Pada peringkat ini si pendengar biasanya tidak berupaya menangkap makna keseluruhan ujaran yang dilafazkan dalam sesuatu pertuturan atau percakapan yang didengarnya. pendengar biasanya kurang mampu mendengar dan menangkap bahagian-bahagian ujaran tertentu dalam sesuatu pertuturan. Si pendengar juga jarang-jarang dapat memahami dan mengingati serta menyebut semula perkara-perkara yang didengar itu.BENTUK-BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR Bentuk-bentuk kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Antaranya ialah mungkin kerana bahan yang diperdengarkan itu tidak menarik minat mereka atau kerana bahan itu terlalu sukar untuk difahami dan tidak bermakna kep ada mereka. Banyak perkara yang boleh mendorong kanak-kanak mendengar secara pasif. Hal ini berlaku kerana si pendengar tidak peka terhadap kata-kata yang diucapkan itu. b) Mendengar Secara Bertelau-telau Mendengar secara bertelau-telau berlaku dalam kalangan pelajar bahasa kedua. sedih. Antaranya ialah : a) Mendengar Secara Pasif Mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah. Kemahiran ini lebih tinggi tarafnya daripada kemahiran mendengar secara pasif. Dalam kemahiran ini. d) Mendengar Secara Menebuk-nebuk .

walhal darjah kefahaman mereka terhadap bahasa itu adalah pada peringkat yang masih lemah. e) Mendengar Dengan Beremosi Pada peringkat ini pendengar sudah mula mempunyai kemahiran dalam bahasa yang dituturkannya. seseorang itu perlu mendengar dengan teliti dan secara bersungguh-sungguh. Hal ini terjadi kerana mereka cukup pasti bahawa mereka berupaya memahami dan menggunakan bahasa sendiri. memahami dan bertindak terhadap ujaran tersebut. Dia boleh menentukan kesahihan sesuatu fakta yang didengarnya. h) Mendengar Dengan Pengamatan . Pelajar hanya menebuknebu k kata atau rangkai kata yang didengar dan mengambilnya untuk tujuan tertentu. f) Mendengar Secara Berhati-hati Pada peringkat ini. Mereka sudah boleh mendengar. g) Mendengar Secara Kritikal Mendengar secara kritikal biasanya berlaku setelah seseorang itu dapat menguasai kemahiran berbahasa dengan baik. Si pendengar harus menumpukan pendengarannya terhadap kata demi kata. kemahiran mendengar si pendengar itu telah mencapai tahap yang tinggi. Kemahiran mendengar secara menebuk-nebuk ini juga berlaku dalam kalangan pelahar bahasa ibunda. rangkai kata demi rangkai kata dan ayat demi ayat di dalam sesua tu percakapan itu. Hal ini kerana pendengar dapat merasakan sesuatu hingga memberangsangkan emosinya. Pada peringkat ini. Tujuan mendengar dengan teliti setiap ujaran yang dilafazkan ada lah untuk menentukan supaya setiap butir perkataan yang dituturkan itu dapat difaham i dengan tepat dan betul. kemahiran mendengar bagi pelajar yang menuturkan bahasa itu masih rendah.Hal ini berlaku dalam kalangan pelajar bahasa pertama. Pada peringkat ini.

KEMAHIRAN PERMULAAN . Mendengar dengan cara ini akan lebih bermakna ji ka proses mendengar itu berdasarkan kepada pengalaman si pendengar. Murid-murid boleh menggunakan buah fikiran mereka untuk memperdebatkan apa yang didengarnya itu. Hal ini membawa makna si pendengar akan lebih mudah memahami sesuatu ujaran yang dilafazkan jika ujaran-ujaran itu ada pertalian dengan pengalamannya. Ia juga boleh membuat interpretasi.Mendengar dengan pengamatan biasanya berlaku dalam kalangan pelajar yang sudah boleh berfikir secara kritikal. I) Mendengar Secara Kreatif Kemahiran mendengar secara kreatif adalah kemahiran yang paling tinggi dan menja di matlamat pengajaran bahasa lisan di peringkat mendengar. Kemungkinan besar murid-murid boleh memberi komen daripada apa yang didengarnya atau melengkapkan sebuah cerita atau mungkin juga mencari isi penting daripada sebuah tafsiran dan sebagainya. Hal ini membawa maksud ia dapat memahami ujaran-ujaran yang dikemukakan kepadanya dengan baik. Pada peringkat ini.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat tiga peringkat kemahiran mendengar iaitu kemahiran permulaan. Mendengar secara ekstensif lebih menekankan aktiviti mendengar secara kritis dan logik. 2. kemahiran pertengahan dan kemahiran peringkat maju. si pendengar akan menggunakan daya kreatifnya untuk mencipta sesuatu setelah ia dapat mendengar dengan baik sesuatu pertuturan. Latihan mendengar seperti ini dapat membantu murid-murid memberi pandangan yang baik mengenai sesuatu perkara dan sekaligus dapat menjadi pendebat yang baik dengan mengeluarkan huja-hujah yang bernas. mengkritik dan membuat ulasan dan komen yang bernas serta jitu.

ayat. mengenal situasi ( perhubungan orang yang berinteraksi )dan mengenal sikap dan perasaan oang yang bercakap dan sebagainya. mengajuk bunyi. bertindak terhadap soalan yang mudah. melakukan sesuatu yang diminta atau disuruh. mengetahui fungsi-fungsi tekanan. mengikuti aliran dalam dialog atau perbualan dan mentafsirkan tujuan penutur dan menggunakan pelbagai struktur nahu. menjalankan perintah dan permintaan . mengenal sebab-sebab dan akibat. mengenal maklumat khusus. mendengar dan menyebut perkataan. mengenal urutan. mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. Pemilihan bahan yang sesuai akan merangsang pendengaran murid untuk mendengar secara ekstensif. dan rangkai kata. . memadankan perkataan dan ayat dan mengingati perkataan dan ayat yang mudah secara tepat. memilih bunyi yang kasar atau bunyi yang indah.8 PEMILIHAN BAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR Pemilihan bahan yang bersesuaian dalam proses merangsang kemahiran mendengar dalam kalangan murid-murid terutamanya ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung amatlah penting. KEMAHIRAN PERINGKAT MAJU Kemahiran-kemahiran peringkat maju ialah mengenal isi-isi penting. mengecam makna perkataan.Kemahiran-kemahiran permulaan peringkat kemahiran mendengar ialah mengecam bunyi. 2. KEMAHIRAN PERTENGAHAN Kemahiran mendengar peringkat pertengahan meliputi kemahiran-kemahiran mengecam dan mengingati fakta dan butiran secara terperinci.

televisyen. 2. Misalnya jika guru menyebut perkataan ladang. Dalam kemahiran mendengar juga terdapat beberapa aktiviti untuk menguji atau meningkatkan tahap kemahiran mendengar setiap pelajar. galah atau kalah. lantai. Pelajar mendengar guru menyebut perkataan. Pemilihan bahan berkomputer dan media elektronik yang lain seperti radio. lori. perakam video dan kaset boleh membantu pros es ulang tayang untuk tujuan mendengar kenyataan atau maklumat penting yang berkait an dengan isi pembelajaran. Contohnya seperti menggunakan bahan berbentuk prosa sama ada prosa tradisional ataupun prosa moden. Mendengar dan melihat boleh meningkatkan pemahaman pelajar dalam menghubungkannya dengan makna dan isi.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR Aktiviti adalah salah satu perkara yang penting untuk memastikan murid-murid tel ah dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa dengan baik. Hanya pelajar yang menguasai kemahiran mendengar dengan baik dapat mengulangi perkataan yang disebut oleh guru. Seterusnya pelajar dikehendaki mengulangi perkataan yang disebut oleh guru berulang kali.Antara bahan yang boleh digunakan untuk merangsang pendengaran ialah penggunaan media elektronik. Selain itu guru perlu menggunakan bahan-bahan rangsangan pembelajaran yang bersesuaian. pelajar juga perlu mengulang dan menyebut perkataan yang sama dengan guru. padang. Antara contoh aktiviti yang dilakukan ialah mendengar dan menyebut perkataan. Pel ajar diuji untuk menyebut perkataan yang hampir sama sebutannya berulang-ulang kali. Ayat yang dibentuk berasaskan perkataan tersebut mestilah bermakna untuk memaksimumkan kesannya. lali. Aktiviti latih tubi pemintal lidah juga boleh dilakukan kepada para pelajar. bahan berbentuk puisi dan menggunakan bahan grafik seperti kad-kad bergambar. Contoh-contoh ayat pemintal lidah ialah pandang tandan 29 . pantai.

berat beras dua belas kilo dan tulang temulang di atas belulang. Guru menyebut perkataan itu dan murid diminta memadankannya dengan gambar berkenaan. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas ringkas. latihan diberi untuk menguji pemaha man murid terhadap apa yang diperdengarkan dan seterusnya bertindak balas. Pada peringkat ini. aktiviti mendengar untuk memahami dan melakukan tindak balas juga boleh dilaksanakan. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan dengan . Aktiviti yang lain ialah memadankan perkataan dengan gambar. dari darah dan nanah yang hanyir tumpah ke tanah. Murid diberi kertas edaran yang mengandungi beberapa set perkataan yang mempunyai sedikit perbezaan bunyi dalam suatu set perkataan. Contoh aktiviti tersebut adalah seperti berikut : Arahan kepada murid : Bagi tiap-tiap soalan kamu akan mendengar tiga perkataan. . B atau C dalam ruangan di bawah gambar yang sesuai. Soalan 1 : A = buku B = kuku C = duku Disamping itu. antaranya ialah : I. Tuliskan huruf-huruf A.depan padang.

II. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahir an berbahasa selain daripada kemahiran mendengar iaitu kemahiran bertutur. Hal ini kerana kaedah ini melibatkan interaksi antara pelajar dan guru yang memerlukan kepekaan pelajar untuk mendengar maklumat yang disampaikan oleh guru. kaedah kuiz dan kaedah soal jawab. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan perbincangan. menambah kefasihan dan keyakinan. Kaedah ini juga memerlukan pelaj ar .Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. III. Selain itu. pengukuhan dan penggayaan. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. membaca dan menulis. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lebih lama. Antara kaedah pengajaran yang boleh dilaksanakan dalam kemahiran mendengar ialah kaedah permainan bahasa. Tujuan kaedah pengajaran kemahiran mendengar adalah untuk menarik Minat murid.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat pelbagai kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu merangsang interaksi verbal pelajar. bertindak sebagai alat yang dapat mengikis ras a bosan dan bertindak sebagai alat pemulihan. 2. mengekalkan perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu. menyediakan konteks pembelajaran. kaedah bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Permainan bahasa adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar. kaedah bercerita. Kaedah ini juga banyak menggunakan kemahiran mendengar para pelajar.

Kemudian. Guru hendaklah bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru juga boleh menggunakan gambar. Latihan pemahaman. gerak laku dan kawalan mata. frasa-frasa atau ayat-a yat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan juga perlu disediakan. Pelajar juga dapat mengulangkaji sambil bergembira. Frasa atau ayat-ayat penting dihafaz.mendengar dengan teliti cerita yang sedang atau yang akan disampaikan oleh guru. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Tujuannya ialah supaya guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. objek-objek sebenar atau alat bantuan mengajar yang lain. suara. kemuncak dan kesudahan cerita. Kaji ce rita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar.C). perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa juga dapat disampaikan. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan sekaligu s menghilangkan minat pelajar untuk mendengar. . Aktiviti kuiz bermula di negara ini setela h dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. Kaedah ini juga dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bertutur. dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki dan dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Langkah-langkah yang boleh digunakan dalam persediaan teknik bercerita ialah memiilih cerita yang sesuai dengan umur. disesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.B. kecerdasan dan minat murid-murid. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. Kaedah kuiz telah diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. Kad-kad perkataan. Guru perlu berlatih bercerita seolah-olah berada dihadapan murid-murid sekurangk urangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.

. makna dan penggunaan bahasa yang tepat. Pelajar perlu mendengar dengan teliti soalan yang dikemukakan oleh guru yang bertindak sebagai pengacara supaya mereka dapat menjawab soalan dengan baik sekaligus memerlukan mereka menguasai kemahiran mendengar. untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan. Tujuan utama teknik soal jawab ialah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid. ia juga membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. Disamping itu. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan sekaligus dapat meningkatkan kemahir an mendengar pelajar. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar serta memerlukan ketajaman mendengar. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Kaedah ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Kuiz juga dijadikan sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara p elajar. pemulihan dan pengukuha n. Pemilihan kaedah ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. perkembangan dan penutup. logik dan kritis.Selain itu. untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar serta meningkatkan kemahiran mendengar para pelajar. kaedah soal jawab juga boleh digunakan dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar. inovatif. penggayaan.

Membaca bukanlah bermakna memindahkan tulisan kepada suara sahaja bahkan menangkap makna dan memahami apa yang dibaca. . jika tidak memahami apa yang disuarakan maka murid itu tidak dikira pandai membaca.KEMAHIRAN MEMBACA 1. · Pumfrey (1977) Satu proses pemikiran yang membina · Zulkefli Hamid (1994) Ketika seseorang itu membaca ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara langsung dan sedar dengan bahan bacaannya. Seseorang murid yang boleh memindahkan tulisan kepada suara.1 DEFINISI KEMAHIRAN MEMBACA.

· Deboer dan Dallman Membaca melibatkan pemahaman dan interpretasi idea tang dilambangkan melalui penulisan. · Juriah Long (1990) Pembaca yang cekap hanya memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang penting sahaja. Ia juga memberi tumpuan kepada kebolehan memproses bagi mendapatkan makna dengan menggunakan strategi anlisis dan sintesis dalam bacaan. · KPM (1998) Para pelajar harus cekap membaca dan memahami pelbagai bahan dengan kritis dan analitis. · KAMUS DEWAN Membaca ialah suatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. Satu proses kompleks yang perlu seseorang menguasai sub-kemahiran yang berkaitan dengan asas-asas bacaan Sebelum pelajar menguasai kemahiran membaca, mereka perlu menguasai, mengenal huruf-huruf yang menjadi lambang kepada bunyi, mengenal sistem ejaan dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. 1.2 OBJEKTIF KEMAHIRAN MEMBACA.

TUJUAN MEMBACA Tujuan Serta-merta Tujuan lanjut 1.2.1 Tujuan Serta-merta Tujuan serta-merta mempunyai tujuan muktamad yang berhasrat membolehkan murid-murid membaca dan memahami. Tujuan serta-merta juga mempunyai tujuan lain: a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan yang betul. b) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca senyap gangguan. c) Untuk mewujudkan sikap suka dan mahu membaca pengertian daripada yang dibaca. d) Untuk menimbulkan minat mahu mambaca sebagai pengisi masa lapang dan menambah pengetahuan. bunyi sebutan dan intonasi tanpa merasa sebarang terus-menerus dan mencari alat hiburan atau alat

1.2.2 Tujuan Lanjut a) Sebagai alat penambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah. b) Mendapat bahan fikiran untuk dijadikan pandua hidup c) Meluaskan fahaman serta membetulkan idea-idea yang salah. d) Latihan untuk melahirkan fikiran dengan baik dan teratur. e) Merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan untuk mengikuti perkembangan sekeliling.

1.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca. Antaranya termasuklah perbendaharaan kata, pembantukan ayat atau jenis ayat dan panjang pendek ayat serta perkataan. Penggunaan konsep-konsep, saiz dan stail cetakan, penggunaan dan penyusunan bahan visual atau grafik, bentuk penulisan, penyusunan idea atau isu minat membaca, dan pengetahuan latar pembaca menjadi faktor penting. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca, kebanyakan penyelidik menjelaskan bahawa aspek penggunaan perbendaharaan kata dan panjang pendek ayat merupakan dua faktor penting yang dapat menunjukkan tahap membaca. Di samping itu, daripada banyak faktor yang mempengaruhi membaca, minat, dan pengetahuan serta pengalaman pembaca merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikawal. Bahan x mungkin dapat menarik minat murid A tetapi menjemukan murid B. dengan itu, kemahiran membaca x adalah rendah bagi murid B dan rendah bagi murid A. Lazimnya, seseorang itu mendapati pembacaan sesuatu bahan menyeronokkan kerana ia telahpun mempunyai pengetahuan dan pengalaman lalu yang dapat dikaitkan dengan apa yang dibaca. 1.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA 1.4.1 Kelemahan dalam Memahami apa yang dibaca Pelajar yang lemah, terutamanya yang tidak mengenal huruf, akan mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar, 1.4.2 Kekeliruan dalam membezakan bunyi bacaan 37

. Membaca memerlukan penyampaian atau komunikasi mesej dan sistem bahasa (sistem isyarat) untuk membolehkan mesej itu disampaikan. Membaca juga adalah aspek bahasa dan komunikasi. Maklumat yang dibaca akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali.4. Membaca juga ialah proses mengenalpasti perkataan.4 Gaya bacaan Gaya bacaan juga mempengaruhi kemahiran membaca. Membaca memerlukan seseorang mengenalpasti symbol dan hubungannya dengan makna tertentu. Membaca adalah proses pancaindera. Proses meletakkan pembaca untuk berhubung atau berkomunikasi dengan sesuatu idea.5 PROSES MEMBACA Membaca ialah suatu proses yang kompleks yang memerlukan beberapa kemahiran tertentu dan merupakan interpretasi symbol grafik. Pembaca mesti dapat bertindakbalas untuk membezakan bentuk melalui penglihatan terhadap symbol grafik.Murid seharusnya mempunyai kemahiran dalam menentukan huruf yang dibaca.kekeliruan dalam membezakan huruf akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang dibaca.3 Tidak cekap dalam memproses maklumat Pembaca yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka baca. 1.4. 1. sistem isyarat ialah symbol grafik. 1. Dalam proses membaca.

sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap.1. Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat empat jenis bacaan dalam kemahiran membaca dan dua cara daripadanya sering dijalankan di sekolah-sekolah iaitu bacaan mekanis dan bacaan mentalis.3 BACAAN EKSTENSIF Bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca diluar kelas oleh murid secara sendiri.1 BACAAN MEKANIS Menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Jenis-jenis kemahiran membaca ialah: · Bacaan mekanis · Bacaan mentalis · Bacaan ekstensif · Bacaan intensif 1.2 BACAAN MENTALIS Bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. 39 .6.6. 1. 1.intonasi dan irama mengikut gaya yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan.6.

1 PERINGKAT MENYEDIAKAN MURID Guru berperanan penting dalam meninjau keadaan murid-murid sama ada bersedia untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan.7. guru perlu memberi perhatian kepada dua perkara yang dikira penting iaitu: a) Perasaan murid-murid b) Bahasa murid-murid Perasaan murid-murid Murid yang baru memasuki alam persekolahan mengalami perubahan pada alam sekeliling.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA Peringkat kemahiran membaca terdiri daripada enam peringkat iaitu: · Peringkat menyediakan murid · Peringkat prabacaan · Peringkat membaca secara mekanis · Peringkat membaca dan memahami · Peringkat intensif · Peringkat ekstensif 1. Pada peringkat ini.6. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Guru perlu memahami kesulitan dan perasaan yang dialam i 40 . Murid mulai bimbang kerana terpisah dengan ibu bapa dan kawasan yang berlainan dengan tempat tinggal mereka. Mereka hanya bergaul dengan rakan sebaya yang belum mereka kenali.4 BACAAN INTENSIF Bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan meneliti.1. 1.

7. Guru harus bijak mengambil hati murid seperti menghiburkan mereka dengan nyanyian. Guru perlu menawan hati murid sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada guru. Bagi murid yang belum lengkap pertuturannya. sebutan dan fahaman yan g belum sempurna akan menyusahkannya dalam proses membaca dan menulis.oleh mereka. kad-kad imbasan yang telah bertulis. cerita jenaka dan binatang. Peringkat prabacaan ini menekankan beberapa perkara penting: a) guru perlu memastikan segala bahan yang hendak diajar hendaklah dipilih. kad-kad perkataan suku kata dan ayat serta gambar-gambar berwarna untuk menarik minat murid. lakonan. dikawal dan disusun dengan baik. Hal-hal ini berhubung rapat dengan alat bantu mengajar dan bahan bacaan yang sesuai. . Bahasa murid-murid Soal bahasa ini penting dalam melihat kebolehan dan keberanian murid-murid bertutur dan berbahasa. Oleh itu.2 PERINGKAT PRABACAAN Pada peringkat prabacaan. perkara-perkara seperti asas bacaan memerlukan kajian yang mendalam dan teliti daripada guru supaya pelajaran yang disampaikan tidak membosankan murid. Melalui bahasa. Guru perlu menyediakan alat-alatan seperti kapur berwarna. Guru harus menyiasat tentang bahasa yang digunakan oleh murid-murid khasnya bahasa yang akan digunakan dalam pelajaran bacaan. papan magnet. guru perlu mengambil tahu hal ini sedari awal sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. murid dapat menyatakan perasaan dan fikirannya. pantun kanak-kanak. 1. mula merasa perasaan kasih kepada guru dan tidak menganggap guru sebagai orang asing. senaman dan kegiatan kumpulan yang menyeronokkan. b) Guru mestilah mengajar perkataan-perkataan dan rangkai kata atau ayat yang sesuai dengan murid pada peringkat prabacaan.

guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan mengikut kesesuaian kepada kebolehan dan umur murid. Penekanan juga diberi untuk membolehkan murid membentuk kelaziman membaca. e) Penggunaan gambar yang berwarna-warni untuk menarik hati murid dan memberi galakankepada mereka. mengenal dan mengecam sebelum membaca. Murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang mendorong mereka mempertingkat ketajaman penglihatan dan pendengaran.c) Guru perlulah menyedia alat-alat mengajar yang lengkap untuk menimbulkan minat murid. dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. guru menjalankan sesi soal jawab dengan murid dan membantu murid dari segi perkataanperkataan dan rangkai kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu.3 PERINGKAT MEMBACA SECARA MEKANIS Pada peringkat ini. 1. Guru turut membantu murid dengan mengajar murid membaca secara individu dengan bergilir-gilir danguru berbincang dan bersoal jawab dengan 42 . f) Guru selalu memberi galakan dan bimbingan supaya dapat memupuk semangat murid untuk terus belajar membaca. d) Isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru mestilah berkait rapat dengan pengalaman dab sesuai dengan perkembangan jiwa kanak-kanak. Di samping itu. Selain itu.7. guru juga boleh membaca dan murid-murid menyemak bacaan guru atau guru membaca dan murid-murid mengikut bacaan guru. Peringkat prabacaan ini juga merupakan: Satu tempoh masa yang menyediakan murid untuk membaca Penyediaan dilakukan dengan memberikan pengalaman. Melalui peringkat ini. bacaan yang dibaca menggunakan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dab irama yang mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan.

7. Pada tahap ini juga. Murid-murid juga sudah boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. suku kata. . frasa dan ayat-ayat mudah. bahan atau isi bacaan hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid. murid sudah boleh membunyikan huruf.murid-murid mengenai isi bacaan untuk menguji kefahaman murid. Teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsipyang betul dan perlu digunakan oleh guru untuk membina kefahaman murid serta menjalankan aktiviti bacaan intensif dan ekstensif untuk latihan kemahiran membaca murid. Guru perlu memberi perhatian kepada perkara berikut iaitu memulakan langkah membaca setelah murid-murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. Guru harus memperbanyak soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. bacaan senyap amat digalakkan supaya murid dapat melatih diri untuk menangkap maksud isi pelajaran yang dibaca. Tahap ini mempunyai beberapa perkara penting yang lain mengenainya: a) kaedah membaca yang sistematik b) Kesesuaian bahan bacaan c) Alat Bantu yang sesuai dan pelbagai d) Iklim bilik darjah 1.4 PERINGKAT MEMBACA DAN MEMAHAMI Pada peringkat ini. Guru perlu menyediakan soalansoalan yang mudah untuk kefahaman murid selain mengambil kira sebutan suara dan kelancaran murid. Ini boleh dilakukan secara lisan atau bertulis. suku kata dan huruf. Dalam hal ini. perkataan.

memahami dan mentafsir bacaan dengan tepat. bentuk salah betul. Pada tahap ini murid patut mempunyai keupayaan untuk: Mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Guru perlu memastikan aktiviti di dalam kelas ditukar setiap hari. keseronokandan menambah ilmu pengetahuan mereka. Bacaan ekstensif menitikberatkan aspek pengukuhan asa bacaan. Peringkat bacaan ekstensif merupakan satu kegiatan membaca yang dilakukan di luar kelas oleh murid tanpa bimbingan guru. Pada peringkat ini murid mendapat kepuasan.Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Murid-murid juga dibenar menggunakan kamus atau buku rujukan tatabahasa pada peringkat ini. meningkatkan kepantasan membaca membina dan mengukuhkan minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting oleh murid. Ia juga 44 . Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. segala kajian yang dilakukan pada bahan bacaan intensif dibuat secara lebih mendalam.6 PERINGKAT BACAAN EKSTENSIF Peringkat ini adalah bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Pada peringkat ini. bentuk lisan ataupun bentuk jawapan bertulis. Murid memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru dalam menggunakan peringkat peringkat kemahiran ini. 1.7. 1. Guru hendaklan berbincang dengan murid mengenai bahan-bahan bacaan intensif sama ada menganalisa atau dijadikan latihan asas untuk latihan-latihan menulis. Guru juga boleh mempelbagai soalan utuk bahan bacaaan intensif iaitu bentuk objektif.5 PERINGKAT BACAAN INTENSIF Peringkat ini memperkembang kebolehan dalam meneliti.7.

umur.2 Memilih Tajuk Bacaan Pilih tajuk bacaan yang biasa dengan diri murid. Sekiranya murid baru mula membaca.merupakan bacaan yang membuat bahasa murid membaca sesuatu bahan tanpa menghadapi kesukaran dan berasa seronok dan terhibur. dia cepat letih dan keliru apabila cuba mencantumkan semua perkataan-perkataan baru yang diperoleh maknanya dalam kamus. jantina. 1. Keadaan ini dapat mengurangkan jurang pengetahuan bahasa. Selain itu.8. keterangan dibawah gambar dan notis terutamanya apabila bahan-bahan itu dibantu dengan bahan bergambar. Bahan bacaan ini juga harus diperoleh daripada bahan-bahan yang berbeza. cari bahan-bahan yang disediakan khas untuk pembaca yang baru dengan membaca iklan-iklan akhbar. Sekiranya murid terpaksa merujuk terlalu banyak perkataan sukar di dalam kamus.1 Menentukan Tahap Kesukaran Pastikan bahan itu boleh dibaca dengan penggunaan kamus yang minimum. 1. sikap dan cita-cita murid. pengalaman.8 PEMILIHAN BAHAN BACAAN 1. minat.8. Kebiasaan dengan suatu tajuk membantu murid lebih mudah meneka makna perkataan yang jarang ditemui. bahan bacaan ekstensif ini harus luas dan sesuai dari segi perbendaharaan kata. . Pilih keratan akhbar yang pendek dan petikan majalah berkaitan topik yang murid mempunyai sedikit pengetahuan mengenainya.

1 Aktiviti Peringkat Prabacaan Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih bentuk yang sama dan berbeza dari segi warna. 1. Mengeja perkataan dan membaca ayat Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dalam perkataan.9. 1.3 Aktiviti Peringkat Membaca Dan Memahami Menyusun dan memadankan gambar-gambar dengan perkataanperkataan yang diberi.3 Bahan Yang Menarik Minat Pilih bahan-bahan yang difikirkan mendatangkan minat supaya terus membaca. 1.1. Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf. murid mungkin meneruskan bacaannya dan situasi ini menunjukkan sebahagian daripada kejayaan murid. bentuk dan saiz. Menyusun benda atau gambar mengikut urutan. Sekiranya didapati bahan yang dibaca itu menarik. Menyusun semula huruf yang diberi untuk membina perkataan bepandukan gambar. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan.8.9.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MEMBACA 1.2 Aktiviti Peringkat Bacaan Mekanis Membunyikan huruf-huruf dalam perkataan.9. 46 . Mengelaskan benda atau bentuk gambar mengikut kumpulan. Membaca perkataan bergambar.

tang. kemudian suku kata ini digabungkan menjadi perkataan.10. vocal dan konsonan. z.o. Misalnya. au.u Vocal dan konsonan Diftong ai.3 Kaedah Huruf a) Mengenal nama-nama huruf a. Menggambarkan cerita yang dibaca dalam bentuk lisan. bi. u= tu. b. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. c. a. Mengeja dan membatang suku kata seperti b. misalnya ba. b. d) Kemudian mengenal rangkai kata. 1.2 Kaedah Bunyi a) Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain.Menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA 1. misalnya ba + tu = batu. Menggambarkan bahan yang dibaca dengan memberi penerangan.10. 1. b (beh).= ba. 1.e. t. oi c) Kemudian bunyi-bunyi itu disambung supaya menjadi suku kata. Membaca senyap sesuatu cerita untuk dibincangkan. u = batu. Menggambarkan isi bacaan yang dibaca dalam bentuk gambar rajah.10. bo . ayat dan seterusnya diajar membaca. b) Di dalam Bahasa Malaysia yang dibunyikan ialah: Vocala. t.1 Kaedah Mengeja a. a (ah) = ba. be. Mengeja terus sesuatu perkataan seperti b.= batang b) Membunyikan huruf-huruf dahulu.i. bu.. d. 47 ba. a..

Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi. kesihatan. 3. KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alatala t sebutan (artikulator) manusia. b) Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. intonasi dan . struktur. la berlaku setelah si penutur i tu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Kemahiran bertu tur dipengaruhi aspek fizikal. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi.1 KONSEP BERTUTUR Pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Oleh kerana itu. model-model yang diperde ngarkan haruslah model-model yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan. Ia bukan di cipta oleh pelajar tetapi ditiru dan diajuk.4 Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini mementingkan dua perkara iaitu: a) Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar.1. Kemahiran bertutur berlaku di peringkat produksi. dan jantina. persekitaran. Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya.10. Ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa.

ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan.penguasaan sistem bunyi yang lain. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakanrakan. Dalam menguasai kemahiran tersebut. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. Pengajaran Dan Pembelajaran Bertutur Haruslah Membolehkan Murid: . guru. guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dengan betul dari segi sebutan.

Jika secara fizikalnya didapati organ-organ ini rosak atau tidak lagi berfungsi maka sudah pasti kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik.Menyebut dengan jelas Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi Menunjukkan arah Bertemu ramah Memberikan penerangan dan memberi alasan Membina soalan untuk mencari maklumat Bertukar-tukar pendapat dan maklumat Melaporkan peristiwa dan member sesuatu huraian dengan tepat Bertutur secara bertatasusila Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi 3. . b) Faktor Kesihatan: Ini bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil. Biasanya kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. penguasaan bahasa mereka akan terganggu. c) Faktor Fizikal: Pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUTURAN Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pertuturan iaitu : a) Faktor Kecerdasan: Ini bermaksud kecerdasan otak yang dihubungkan dengan kemampuan menghasilkan bahasa.

kelancaran dan laras bahasa. i. mora. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. Mereka juga harus menyebut dengan betul mengikut bunyi. Sebutan: Dari segi sebutan. ii. ejaan dan makna. Ini disebabkan oleh perkembangan jasmani kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki. Ini 3. murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf. . e) Faktor Jantina: Melalui kajian-kajian yang telah dijalankan didapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki.d) Faktor Alam Sekeliling: Biasanya faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga boleh mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. nada. perkataan.3 ASPEK-ASPEK PERTUTURAN Ada beberapa aspek penting yang harus diberi perhatian dalam kemahiran bertutur. tekanan. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. Faktor Dwibahasa: Kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. intonasi. suku kata. tatabaha sa. jeda. rangkai kata dan ayat-ayat. Antaranya ialah sebutan. Tekanan: Tekanan adalah cara menyebut perkataan.

La. Unsur ini biasanya tidak jelas dalam Bahasa Melayu dan kalau ada pun ia tidak membezakan makna. Konsepnya sama dengan 'harakat' dalam bahasa Arab. Dalam sesebuah ayat yang diucapkan. dan Do. kita dapati ada lapan nada iaitu Do. v. vii. Peraturan-peraturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan. Tatabahasa: Tatabahasa adalah satu sistem. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. Intonasi: Intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. la kadangkala disebut sebagai nada suara. Dalam bidang muzik. Ti. Kewujudannya lebih ketara dalam Bahasa Cina. atau ayat-ayat. nada tidak bersifat fonemik. Unsur ini boleh membawa makna yang berbeza jika ia digunakan. peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. Jeda (persendian): Unsur ini disebut juga sebagai persendian. vi. . menurun. la boleh menaik. Setiap nada ini mewakili sa tu suku kata. iv. Fa. Mi. So. Dalam bahasa Melayu.iii. la terdiri daripada aspek fonologi. Penggunaan unsur ini agak lebih ketara dalam Bahasa Inggeris dan Arab. rangkai kata. Re. la digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan. Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek adalah kadar sesuatu bunyi itu dilafazkan. jeda digunakan sebagai hentian sebentar. Dalam bahasa pertuturan. Nada: Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan. morfologi dan sintaksis. boleh mendatar dan sebagainya. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun.

Kelancaran: Kelancaran bermaksud murid-murid boleh bertutur atau bercakap dengan baik. ix. kemas dan teratur. b) Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar. e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu.4 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR · PERINGKAT AWAL a) Melafazkan pengucapan bertatasusila. i) Membuat ayat-ayat daripada gambar-gambar. Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar. ibu bapa dan sebagainya.viii. Laras bahasa: Laras bahasa dalam konteks ini ialah murid-murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. 3. suasana dan situasi yang sesuai. x. Kefasihan: Kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas. h) Membuat ayat-ayat mengenai diri sendiri. Tujuannya ialah supaya murid-murid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan-tujuan berkomunikasi secara berkesan. rakan. c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat . . teratur dan lancar tetapi mereka juga boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dan ayat-ayat yang dituturkan itu secara jelas dan tepat. d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. g) Memberi arahan. Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung. f) disebabkan oleh gangguan-gangguan bahasa ibunda (pertama). f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah.

g) Memberi ucapan pendek dan mudah. b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. objek. i) j) k) l) Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. di rumah dan sebagainya. novel dan sebagainya. diskusi. · PERINGKAT MAJU a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. perbincangan. i) Memberi komen secara mudah. puisi. . Mendeklamasi puisi. kejadian. e) Menerangkan proses. pengalaman.· PERINGKAT PERTENGAHAN a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. pendapat. e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang. proses dan sebagainya. Mengkritik cerpen. d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. permainan. seminar dan lain-lain. forum. d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. perbualan atau dialog. b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. masa bersekolah. f) Membaca iklan dan peraturan-peraturan. persekitaran. g) Memberi ceramah dan syarahan (yang disediakan). Menyampaikan komen. kejadian. c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. laporan atau ulasan. prosedur dan peraturan. j) Membuat ulasan. c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa.

. a) Bahan yang sedia ada b) Kesesuaian dengan objektif pengajaran c) Keberkesanannya.3. Guru menggunakan papan tulisuntuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur. Guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan. ii. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu. i. untuk membolehkan murid. Guru menunjukkan cara membunyikan sesuatu sebutan iii. misalnya. b) Objek Sebenar Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan. a) Guru. 5 Pemilihan Bahan Kemahiran Bertutur Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan krite ria yang berikut. Murid dan Bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu Proses pengajaran dan pembelajaran.

dialog. butang baju pelbagai warna dan saiz. buku. pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. Mengaitkan konsep dengan bunyi. filem dan transperansi. contohnya. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti television. iii. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segisaiz.6 AKTIVITI-AKTIVITI BERTUTUR Aktiviti lisan seperti perbualan. temuramah atau temubual dan lain-lain seumpamanya adalah bentuk-bentuk aktiviti yang membolehka n murid-murid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang . c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengjaran dan pembelajaran bertutur.i. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. Contohnya. lakonan. terang dan jelas. wawancara. bunyi pelbagai kenderaan. berpuisi dan berdialog. ii. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita. 3. berlakon. menu. majalah. Bahan sebenar seperti tiket bas. video. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku.

paling dekat dengan situasi kehidupan sehari-hari. penggunaan tatabahasa dan ciri-ciri prosodi dapat dipraktikkan. 2. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut. Contoh: Tajuk: Pekerjaan bapa saya sebagai Ketua Pejabat Pos i. Aktiviti Perbualan Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu. guru bolehlah kemukakan soalan yang bol eh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita. oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. Aktiviti-aktiviti di atas bolehlah dijadikan rangsangan atau model aktiviti lisa n sebagai aktiviti lanjutan di dalam kelas. Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. Kemukakan beberapa soalan yang boleh menerbitkan hal-hal yang berkaitan . Latihan sebutan. 1. Dalam masa perbincangan dengan guru. guru menyusun strategi: 1. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid. tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang tel ah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa ya ng telah diceritakan oleh rakan bualannya itu.

penerima bungkusan dan lain-lain lagi. . seperti setem. telegram. Perkenalkan barang-barang yang hendak digunakan itu seperti setem dengan harga-harganya (misalnya 5 sen. . Minta borang telegram. borang telegram dan sebagainya. surat. Letakkan murid sebagai pekerja di tiap-tiap kaunter.00) dan seterusnya setakat yang sesuai dengan pengetahuan membilang dan mengenal angka yang telah sedia ada pada murid-murid. . gelaran atau panggilan kepada pekerja di bahagianbahagian tertentu seperti posman. Misalnya. bungkusan-bungkusan. kerani.dengannya. v. Bertanyakan harga setem. 10 sen. juruwang. penjual setem. iii. Guru siapkan juga benda-benda yang diperlukan ada di pejabat pos seperti setem. penghantar bungkusan dan sebagainya. Guru boleh membina sebuah pejabat pos olok-olok di dalam kelas: Letakkan semua label di kaunter-kaunter yang berkenaan. penghantar surat. 20 sen. Tetapkan murid-murid yang akan memegang peranan sebagai pembeli. Hendak menyimpan wang. . bungkusan dan lain-lain. gam. Hendak mengeluarkan wang dan sebagainya. Tetapkan perbualan-perbualan yang dikehendaki misalnya: . buku simpanan wang. $1. . ii. 75 sen. Minta beli setem. Bincangkan bentuk dan ragam ayat yang hendak digunakan. iv.

Aktiviti Bercerita Dalam pengajaran lisan. viii. Misalnya. bukan sahaja d i kalangan kanak-kanak malah juga di kalangan orang-orang dewasa. kedai buku dan kedai runcit. Mengadakan latihan menggunakan ayat-ayat yang hendak digunakan di dalam aktiviti itu. Kanak-kanak boleh secara imaginasi memasuki alam cerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka yang terlibat. xi.vi. Daftarkan di papan hitam atau kad imbasan perkataan-perkataan yang diperlukan dalam aktiviti yang akan dijalankan. bercerita memainkan peranan yang penting. x. o OBJEKTIF BERCERITA a) Menyuburkan daya imaginasi kanak-kanak: . vii. kedai buah-buahan. . ix. 2. Aktiviti lisan seperti ini boleh juga dijalankan dengan menggunakan tajuk-tajuk seperti pasar. Menggunakan ayat-ayat di atas dalam situasi sebenar di pejabat pos tadi. Guru boleh bersaal jawab dengan murid-murid lain yang mengambil bahagian tentang apa yang telah dilakukan oleh rakan-rakan mereka sebentar tadi. kedai makan. menjadi angkasawan. Guru boleh menyediakan dialog pendek sebagai rangsangan pelajaran lisan untuk aktiviti selanjutnya. gergasi dan haiwan. Minta tiap-tiap orang murid yang telah mengambil bahagian tadi menceritakan semula apa yang telah dibuatnya di pejabat pas sebentar tadi.

minat dan rasa hairan murid-murid dibangkitkan. Semasa cerita disampaikan. tingkah laku dan sikap yang baik akan dapat disemai di kalangan murid-murid. Ada sesetengah cerita mempunyai pengajaran atau contoh yang baik.b) Membina rasa hati: . terutama cerita-cerita yang mengandungi pendidikan moral dan akhlak. c) Menyuburkan akal dan kecerdasan murid-murid: . pendapat-pendapat. Dalam cerita sering didapati watak-wataknya menemui kejayaan atau mengalami bahaya-bahaya yang menyebabkan penderitaan. peribahasa. bahasa dan lain-lain hendaklah bersesuaian dengan umur. teka-teki dan sebagainya perbendaharaan kata murid-murid boleh diperluaskan. Dengan cara memperkenalkan perkataan-perkataan baru. d) Menggalakkan perkembangan bahasa murid-murid: . Melalui cerita-cerita seperti ini. Aktiviti ini boleh diikuti dengan perbincangan selanjutnya. Mereka digalakkan menyoal. mengemukakan pandangan dan memberi komen terhadap peristiwa dan watak-watak dalam cerita tersebut. ayat. . Sikap mereka terhadap manusia. o PRINSIP-PRINSIP BERCERITA Cerita harus mempunyai tema yang sesuai dan bermakna cerita dari segi tema atau jalan cerita. Keadaan ini dapat membantu dalam perkembangan emosi kanak-kanak. perkara-perkara dan lain-lain dalam kehidupan secara am boleh diubah dengan cara guru membawa mereka kepada tema cerita itu. latar bela kang dan pengalaman murid-murid. e) Asas untuk pendidikan agama: .

a) Cerita harus menggunakan bahasa yang sesuai. menggunakan cakap ajuk. lakonan dan sebagainya. Episod tersusun dan ada kesudahan. Semasa menyampaikannya. lni diikuti dengan aktiviti-aktiviti sebagai gerakerja lanjutan. c) Penglibatan murid-murid sepenuhnya adalah juga penting. PERMULAAN . b) Komponen penyampaian. Penutup i. emosi dan kadang-kadang fizikal murid semasa sesi bercerita. tepat dan jelas serta tidak mengandungi perkataan atau rangkai kata yang boleh mengelirukan. Kemahiran-kemahiran ini boleh dikumpulkan kepada dua komponen iaitu :a) Komponen struktur. pernyataan. pergerakan. menggunakan gerak isyarat. Pembentukan . Perkataan atau rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan. o KEMAHIRAN BERCERITA Berbagai-bagai kemahiran digunakan dalam kemahiran bercerita. Komponen Struktur -Komponen struktur ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu :. guru perlu menggunakan aneka gaya. . b) Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. lni bermaksud bahasa perlulah mudah. Libatkan intelek. Permulaan .

ii. Ini ditegaskan dari segi nada. Penggunaan cakap ajuk di tempattempat yang boleh menambahkan kesan dan menjadikan pendengarpendengar memberi lebih banyak perhatian kepada cerita hendaklah selalu diadakan. Keadaan ini selalunya boleh didapati melalui penggunaan gerak isyarat yang sesuai. ia patut digambarkan sarna ada melalui lisan atau dengan cara menggunakan gambar. Perkataan-perkataan dan rangkai kata yang kabur patut dielakkan dan jika ada perkara-perkara baru. secocok dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu. la juga membangkitkan minat dan memberi kefahaman yang . media dan sebagainya. Ini penting untuk perkembangan cerita yang licin. b) Guru harus menunjukkan minat dan kecenderungannya untuk membentuk satu perhubungan yang baik dengan kelas. c) Suara guru: . perhubungan penglihatan. Ini biasanya berlaku pada tempat-tempat yang sesuai.a) Guru harus menarik perhatian murid dan keadaan ini sebaik-baiknya dapat dikekalkan sehingga ke akhir sesuatu pembelajaran. pernyataan muka. Cerita akan menjadi lebih menarik dan boleh berbentuk hiburan jika ada perubahan-perubahan dalam suara guru. gambar. Gerak isyarat dan pernyataan yang sesuai dan bermakna membantu menerangkan atau menyampaikan maksud atau kandungan sesebuah cerita. intonasi. PEMBENTUKAN a) Bahasa yang sesuai: . sesuai supaya maksud cerita dapat disampaikan dan difahami. d) Gerak-geri dan pernyataan yang sesuai: . b) Kelancaran pertuturan: . ketinggian. Bahasa yang digunakan mestilah mudah. Kefahaman murid-murid akan lebih baik dan berkesan. kekuatan dan sebagainya.

iii. Peringkat-peringkat atau bahagian-bahagian cerita yang membentuk keseluruhan cerita mesti dalam susunan 'dahulu-kemudian'. h) Penglibatan murid-murid: . bersoal jawab dan sebagainya. media yang sesuai digunakan. Semasa membentuk cerita. Ini harus dibentuk dengan baik supaya pendengar-pendengar boleh membincangkan plot cerita. atau cadangan-cadangan dan pendapat muridmurid di mana-mana yang sesuai boleh diterima dan disesuaikan dengan cerita.lebih kepada murid-murid. misalnya. ekspresi. atau dengan melakukan sesuatu. kognitif dan kadang-kadang fizikal. soalan-soalan boleh dikemukakan. atau memberi pandangan dan pendapat atau sebagainya. murid-murid boleh terlibat sama secara efektif. g) Penjelasan tema cerita: . . watak-watak utama dan dapat membuat gambaran mengenai moral cerita tersebut. PENUTUP a) Cerita mempunyai kesudahan: Ini perlu untuk memenuhi objektif guru. b) Penyediaan gerak kerja atau aktiviti lanjutan. Komponen Penyampaian . e) Rangsangan yang tepat: . Murid-murid boleh dilibatkan dalam perbincangan. lakonan. f) Aturan perkembangan cerita: . Mereka boleh terlibat secara lisan. Pelbagai bentuk aktiviti boleh mengikut sesi bercerita. Semasa bercerita rangsangan yang berbeza boleh digunakan untuk mengarahkan minat dan perhatian murid kepada cerita keseluruhannya.

murid-murid boleh dipanggil untuk melakonkan sesuatu babak. Bahasa juga harus mudah.Komponen penyampaian ini bertujuan untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Keceriaan guru: a) Penggunaan gerak isyarat/pernyataan: Pergerakan yang bermakna dapat membentuk minat dan kefahaman yang lebih. pelbagai kemahiran boleh digunakan oleh guru. . Kata-kata penghubung digunakan untuk membantu dalam perkembangan cerita. Penglibatan murid-murid: a) Pergerakan murid: Semasa sesi bercerita. bermakna dan dramatis. Ini mustahak kerana ia boleh menjadikan cerita lebih hidup. guru dapat menyediakan gerak laju yang sesuai da n mengubah ceritanya di tempat tertentu. Secara tidak langsung ia menambah penglibatan murid-murid. Dengan maklumat ini. ii. iii. Penggunaan bahasa: a) Bahasa mestilah jelas. elakkan perkataan dan rangkai kata yang kabur. Perkataan yang sesuai adalah mustahak. la dapat menyampaikan maksud yang sebenar. menarik. Pergerakan yang bertujuan itu membantu dalam pembentukan cerita dan dapat mengurangkan rasa bosan. Di antaranya ialah: i. b) Jawapan murid-murid: Ini menjadi maklumat balik terhadap cerita si pencerita. situasi atau peristiwa dalam cerita. b) Penggunaan pergerakan: Perhatian dapat dibuat dengan pencerita bergerak tetapi dia harus pasti yang pergerakannya mempunyai tujuan dan bersesuaian pula untuk membentuk kesan yang diper1ukan. b) Suara: Jelas dan terdapat perubahan dalam nada dan intonasi.

hidup dan b ermakna. Idea murid-murid. kebolehan otak. b) Pernyataan gerak isyarat: Gerak-geri. ia mengikuti satu corak atau aturan yang sesuai untuk mengembangkan cerita. jika digunakan dengan betul. kata-kata galakan serta komen mereka perlu diberi perhatian da n ini penting dari segi peneguhan kognitif dan efektif. pernyataan muka dan badan. b) Contoh-contoh: Contoh-contoh yang sesuai boleh menolong murid-murid meluaskan lagi kefahaman mereka serta berpeluang menikmati cerita itu sepenuhnya . b) Cerita-cerita itu harus menggunakan bahasa yang baik. Kata penghubung yang betul penggunaannya. c) Hentian: Ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mendengar secara imaginatif memikirkan masalah dan isu-isu yang disampaikan. Perkembangan cerita: a) Langkah: Harus ada gerak laju yang sesuai semasa bercerita. Penggunaan alat bantuan: a) Media alat pandang-dengar: Media pandang-dengar yang dipilih mestilah berkaitan dengan situasi cerita dan digunakan untuk membangkitkan minat serta memberi kefahaman yang lebih baik kepada murid-murid. vi. Peneguhan: a) Lisan: Pencerita boleh menggunakan ulangan di mana-mana yang perlu. mudah dan tidak berbelit-belit serta betul pula tatabahasanya. o DASAR PEMILIHAN CERITA a) Cerita-cerita yang dipilih hendaklah sesuai dengan pengalaman. latar belakang . v. peringkat umur. lni bergantung kepada bagaimana ia disampaikan.iv. . dengan perkataan lain. b) Perkaitan: Peringkat-peringkat tertentu dalam cerita dikaitkan dalam cara yang lain. kecenderungan dan minat kanak-kanak. akan membantu menjadikan cerita lebih jelas. akan memastikan tidak ada sekatan dalam aliran cerita.

guru terus becerita sambil rnenunjukkan gambar-gambar atau alat bantu mengajar yang lain untuk menguatkan lagi perhatian dan kefahaman mereka.c) Isi atau tema cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pendidikan. kepercayaan. h) Cerita harus ada unsur-unsur perpaduan kebangsaan. g) Cerita-cerita juga tidak seharusnya rnenyentuh dasar kerajaan atau bertentangan dengan dasar tersebut. adat resam dan kebudayaan. . Setelah rnengumpulkan murid-murid di hadapan darjah. guru bolehlah rnengemukakan soalan-soalan. Guru rnenerangkan terlebih dahulu perkataan atau rangkai kata yang susah yang hendak digunakan dan rnenerangkan juga perkara-perkara yang menjadi latar belakang cerita itu ii. Pelajaran akan lebih rnenarik jika kanak-kanak diminta rnelakonkannya jika sesuai dengan masa dan keadaan. terutama dari segi pendidikan akhlak dan budi pekerti. f) Cerita-cerita yang dipilih itu juga semestinya tidak menyinggung mana-mana agama. Guru bolehlah rnenyoal isi cerita dan murid-murid juga boleh menyoal. e) Plot cerita seharusnya menarik dan mudah difaham. d) Cerita yang dipilih itu sebaik-baiknya biarlah daripada cerita-cerita yang bo leh dijadikan bahan lakonan atau kerja bertulis. iv. iii. Setelah selesai bercerita. o CARA MENJALANKAN PELAJARAN CERITA i.

Berseni Kata dan Menggunakan Pergerakan. murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh pelakon itu. Dengan berpandukan gerak-geri pelakonnya. Berkait. Lakonan jenis ini adalah satu cara untuk melepaskan tenaga yang berlebihan atau melepask an emosi yang meluap-Iuap di kalangan mereka. Murid-murid yang berlakon itu pula berpeluang memikirkan sesuatu yang hendak dilakonkannya dan menghubungkannya pula dengan sesuatu kejadian itu. Lakonan . . murid-murid akan sentiasa berfikir dan memerhatikan dengan teliti perhubungan pergerakan itu. Lakonan . Lakonan . LAKONAN BISU Lakonan ini hanya menggunakan pergerakan anggota tanpa berkata apa-apa. Murid-murid lain diminta memerhatikan setiap pergerakan yang dilakonkan oleh rakan-rakan mereka. Guru bolehlah terlebih dahulu berunding dengan murid-murid yang akan mengambil bahagian dan meminta mereka melakonkannya. Menggunakan Patung.3. Jenis lakon an yang boleh digunakan ialah: . Aktiviti Lakonan Lakonan bukan sahaja dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan baik malah dapat juga rnendorongkan rnereka beraksi dengan gerak-geri yang bersahaja. Lakonan Bisu. Dalam hal ini. 1.

mengangkat air. membasuh kereta. Membelah kayu. tidur. II. menyapu. LAKONAN BERKAIT Lakonan ini amat sesuai dijalankan pada peringkat rendah. itik berjalan. Permainan: . Membeli barang-barang. menyiram bunga. kambing dikejar oleh anjing dan sebagainya. misalnya duduk. membuai adik dan lainlain. 2. IV. layang-layang.Perkara-perkara yang boleh dilakonkan ialah : I. membeli setem. 3. mandi sungai dan lain-lain. saya buka buku. saya bersikat dan sebagainya. mengambil air sembahyang dan sebagainya. III. guli. Pekerjaan rumahtangga: . bermain bola. sa y a menulis di papan hitam. Main gasing. Kambing makan rumput. LAKONAN BERSENI KATA DAN MENGGUNAKAN PERGERAKAN · Lakonan jenis ini biasanya dijalankan dengan dua cara iaitu : . Situasi: . membasuh baju. Guru menyebut sesuatu perkataan sambil melakonkannya sekali. Kanak-kanak akan dapat menangkap perkaitan antara percakapan dengan lakonan dan akan membuatnya berulang-ulang kali. Binatang: . burung terbang.

c. Terangkan dahulu apa yang patut dibuat oleh murid-murid sama ada dengan menceritakan peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberi senikatanya. Kanak-kanak melakonkannya dengan bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh jalan ceritanya. pastikan peluang berlakon itu diberi kepada semua. ii. · Lakonan berseni kata ini boleh dijalankan seperti berikut :a. Lakonan yang tidak bersengaja. b. . . d. Jangan ganggu kanak-kanak semasa berlakon walaupun didapati tidak memuaskan.i. Kanak-kanak melakonkannya selepas mendengar sesuatu cerita atau kejadian dengan tidak memerlukan persediaan yang panjang lebar. Biasanya guru akan menyediakan senikata untuk mereka. Guru kemudian memberi arahan atau petunjuk bagaimana saharusnya diperbuat oleh setiap orang pelakon. e. Lakonan jenis ini biasanya disediakan khas daripada buku-buku cerita. Lakonan yang bersengaja. . Setelah itu baharulah guru membetulkan kesilapan mereka dan jika perlu mereka diminta melakonkannya sekali lagi sebelum memberi peluang kepada kanak-kanak lain berlakon. Kanak-kanak berlakon bebas dan menggunakan perkataan-perkataan mereka sendiri. Selepas itu guru bolehlah memilih pelakon-pelakonnya. Guru tidak seharusnya bergantung kepada murid-murid yang pandai sahaja. Semasa pemilihan dibuat. Murid-murid dilatih dan diberi tugas untuk menjayakannya. Guru memberi nasihat dan cadangan sahaja.

iii. Ia boleh juga digunakan untuk menyampaikan pelajaran Bahasa Malaysia di sekolah-sekolah. murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakan segala pandangan d an . Anak-anak patung itu digerakkan dengan menggunakan kuasa tali yang diikatkan kepadanya. g. 4. Jenis jenis patung yang boleh digunakan ialah: i. Kepala berjenis hidup-hidupan yang diperbuat daripada pelbagai alat dan diberi pakaian. Patung kayu: . Guru akan menunjukkan lakonan patung itu kepada murid-murid dan melaluinya kanak-kanak dapat membetulkan kesalahan bahasanya. Gambar binatang atau manusia diwarnakan dan kemudian dilekatkan kepada kayu. ii. Aktiviti Perbincangan Perbincangan adalah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan dan ia dilakuka n di kalangan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.f. Sewaktu berbincang. Perlu juga guru menyediakan alat-alat seperti topeng dan pakaian yang sesuai supaya lakonan itu menjadi lebih realistik dan berkesan. LAKONAN MENGGUNAKAN PATUNG Lakonan patung ialah lakonan antarabangsa yang tertua. Patung sarung tangan: . Patung tali . Guru hendaklah memberi perangsang iaitu jangan mengkritik atau menyalahkan kanak-kanak sehingga boleh membunuh semangat dan minat mereka untuk berlakon. 4.

6. nada suara dan intonasi yang betul di samping memperkenalkan bentukb entuk puisi itu atau menyuruh murid-murid menciptanya atau boleh juga memetiknya daripada petikan-petikan luar. gerak-geri. Mereka digalakkan berfikir denga n jelas. Tajuk boleh dibe rikan beberapa hari sebelum aktiviti dijalankan tetapi pastikan yang murid-murid tidak membaca teks yang telah disediakannya. Aktiviti Temuramah Sesi-sesi temubual atau temuramah juga boleh diadakan untuk menambahkan kemahiran lisan. syair . gurindam dan seloka.pendapat mereka mengenai sesuatu topik. boleh bertutur dengan gaya. nada dan intonasi yang betul. mengutarakan idea-idea bernas dan lojik serta bekerjasama dengan murid-mu rid lain untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan masalah perbincangan. Aktiviti Berpuisi Aktiviti ini bertujuan untuk membiasakan murid-murid membaca puisi dengan gaya. Pilih dua atau tiga orang murid bagi satu-satu sesi yang mengam bil . 5. Aktiviti perbincangan biasanya dapat menggalakkan penglibatan mereka secara aktif dan dinamik. Tajuk yan g dipilih haruslah bersesuaian dengan minat dan umur murid-murid. murid-murid dapat memperkembangkan pertumbuhan diri dan sosial mereka dengan baik. Melalui aktiviti mengajar begini. Sambil itu guru memandu serta mengarahkan pandangan-pandangan mereka itu ke satu prinsip idea yang menyeluruh. 7. Aktiviti Syarahan atau Pidato Aktiviti ini boleh dijalankan apabila murid-murid sudah dapat menguasai bahasa dengan baik. Di antara bentuk-bentuk puisi ialah pantun. teka-teki dan sajak.

Sekiranya murid menghadapi masalah guru a kan menyebut semula dan meminta murid-murid mengulangi sebutan itu lagi.masa lebih kurang lima hingga enam minit. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh . 2. perkataan. latih tubi pola ayat. Tentukan siapa yang berperanan sebagai orang yang menemuduga dan ditemuduga. Contohnya perkataan daki dengan laki. malu dengan balu dan lai n-lain. frasa. Latih Tubi Latihan dimulakan dengan penyebutan guru dan kemudian murid-murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut secara beramai-ramai. Latih tubi penyebutan bunyi meliputi lati tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan di kalangan murid-murid. Soalan-soalan boleh dikemukakan secara spontan atau disediakan sebelumnya. salah seorang penganjur pendekatan situasi. Dialog Dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan. tari dengan lari. dan da n bunyibunyi fonem yang diambil daripada bahagian dialog yang akanditiru dan dihafal oleh murid-murid. mencadangkan beberapa kaedah pengajaran kemahiran bertutur bagi memastikan ketepatan penggunaan aspeka spek bahasa dalam kemahiran lisan.kumpulan kecil dan selanjutnya secara individu. Latih tubi sebutan meliputi latih tubi penyebutan ayat. suku kata. Mickey mencadangkan aktiviti-aktiviti latihan seperti meniru dan menghafal dialog.11 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Mackey (1965). Lati h tubi pasangan minimal juga digunakan. latihan pandang dan s ebut dan karangan lisan. dalam kumpulan besar. pasangan perkataan y ang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. Dalam latih tubi ini.

Latihan Pandang Dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan. Dalam latihan ini. Bahan tersebut adalah dalam bentuk bers oal jawab. mengikut rentak dan nada yang tertentu. murid-murid dikehe ndaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Di samping itu kad-kad imbasan bergambar. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Kadang-kadang seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafal oleh murid-murid. Teknik latih tubi dialog adalah sama dengan t eknik latih tubi pola ayat. murid-murid diberikan petikan untuk dikaji. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan yang bedasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang diberi. latihan penghasilan dan karangan bebas. . Kemudian murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang digunakan dalam teks latihan. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-muri d menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. carta bergambar. Dalam latihan penghasilan pula. Karangan Lisan Karangan ini merupakan karangan dalam bentuk lisan yang dihasilkan oleh murid-mu rid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Semua alat bantu ini digunakan dalam latih tubi supaya murid-murid dapat menghsailkan pertuturan yang diperlukan oleh guru.murid meniru dan menghafal dialog.

butiran tentang tajuk tersebut dan mereka dikehenda ki berbual tentang tajuk tersebut.Karangan bebas hanya diberikan pada peringkat tertentu sahaja. . Murid-murid dikehendaki mencari bersama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful