KEMAHIRAN MENULIS Pengenalan tulisan

:

Bahasa yang bertulis dengan lambang-Iambang bunyi. Seseorang akan dapat membaca hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. Mementingkan teknik dan akal kerana membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan. Definisi kemahiran menulis :Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) Menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. Pusat Perkembangan Kurikulum

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat dramatis,tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa.

Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa. Yahya Othman Kemahiran menulis adalah penyaluran ilmu,idea atau maklumat secara bersistem dan ia mengambil kira aspek tujuan penulis,penggunaan bahasa,audience dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh Don Byrne Menulis memerlukan usaha mental secara sedar. Ini kerana semasa menulis, proses mengekodkan berlaku dalam fikiran penulis iaitu menterjemahkan kandungan pemikiran ke dalam bahasa yang dapat di fahami. Koh Boh Boon Menulis merupakan satu aspek yang penting.Sebahagian besar kegiatan belajar memerlukan kecekapan merakamkan pengetahuan secara bertulis.Penulisan merupakan kemahiran melahirkan idea dalam bentuk tulisan secara tersusun dan logik. Ishak Haron Beliau berpendapat, penulisan berkaitan keupayaan intelek dan mental penulis dalam menggarap idea. Kemahiran pertama yang diperlukan bagi menulis ialah kemahiran penulisan secara mekanis.

OBJEKTIF Jangka pendek Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami. Kanak-kanak dapat mengulang kaji pelajarannya dengan cara membaca tulisantulisan . Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Menanamkan minat suka menulis Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Mendirikan asas menulis yang kukuh Jangka panjang Memenuhi kehendak semasa. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan. Meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.

Aktiviti asas menulis tidak dijalankan secara serius.memori dan kesediaan ketika mula belajar menulis Tidak diberi panduan betul. Faktor lain Antaranya kurang perhatian. Guru kurang peka terhadap pembentukan huruf yang betul. . tumpuan. Cara pelajar memegang pensil juga mempengaruhi. Faktor dalaman Lahir dari diri pelajar sendiri. Halangan kemahiran menulis Kaedah pengajaran yang tidak betul.Faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis Faktor luaran Bahan dan cara pengajaran.

saiz. Melatih murid menulis cepat. senang dan kemas. otot. . tegak atau condong dan lain-lain. jari dan sebagainya Penting dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat menulis dengan kemas.Jenis kemahiran menulis Kemahiran menulis secara mekanis Melibatkan latihan pergerakan tangan. otot dan jari Tunjukkan pergerakan tangan menulis di awangan. Langkah Kemahiran Menulis Secara Mekanis Latihan pergerakan tangan. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. Melatih menulis unsur-unsur huruf perkataan dan gambar. di papan tulis dan sebagainya. di pasir. Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental Biasanya dikuasai selepas pelajar menguasai kemahiran mekanis Contohnya membuat karangan melibatkan pernyataan pendapat atau lain-lain. Pelajar diperkenalkan huruf tanda bacaan dan lain-lain.

· Semasa menulis. PRAMENULIS · Melatih otot-otot tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata kepada murid-murid. . · Aktiviti boleh dilakukan dengan pelbagai cara 2. murid digalakkan menyebut sambil menulis.Peringkat Mengajar Menulis secara Pelahiran Mental : Menyalin dan meniru Menghasilkan semula Menggabungkan Penulisan berpandu Penulisan bebas Peringkat kemahiran menulis 1. PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (MEKANIS) · Dijalankan serentak dengan pengajaran bacaan.

Contoh aktiviti pramenulis Aktiviti membuat corak : Aktiviti mewarnakan corak : Aktiviti melukis secara menyerong atau menegak : 7 .3. Membolehkan murid-murid menulis dengan jarak yang sesuai antara perkataan dalam ayat. PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN Mengajar murid menulis dengan bersih dan kemas dengan kepantasan yang sesuai.

2. 6. Contoh Aktiviti Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental. Mengisi silang kata. Menyalin perkataan dan ayat-ayat yang mudah. Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi . Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul 4. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu atau dua 3. Menulis huruf mengikut urutan yang tetap 5.Latihan melukis bentuk geometri dan mewarnakannya Contoh aktiviti peringkat mendirikan asas (mekanis) : 1.

Kesalahan biasa dalam tulisan : Bentuk huruf tidak sama saiz. . model · Transparensi dan overhead projector. Buku latihan · Carta · Rajah 2. · Kapur dan kertas bergaris dan tidak bergaris · Dan sebagainya. Pemilihan bahan untuk kemahiran menulis 1.Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan dan lain-lain.

Tulisan menjadi kotor. Pembelajaran tiga peringkat menulis . Jenis-jenis penulisan : Karangan terkawal Separuh terkawal Karangan bebas Karangan berpandu Kaedah pengajaran kemahiran menulis : Motivasi Persediaan Persembahan Perlaksanaan Penilaian Proses kemahiran menulis 1.Jarak antara huruf tidak sama. Kecondongan tulisan tidak sama.

kertas dan pensel semasa menulis. Kenalpasti kesalahan murid. 3.2. MAKLUMAT TAMBAHAN KEMAHIRAN MENULIS CEPAT . 5. Menyediakan pelbagai alat pembelajaran. Mengajar teknik dan prinsip asas menulis huruf 4. Mengajar tentang kedudukan badan.

Keadaan ini menggambarkan betapa perlunya seseorang mahasiswa mendengar bersungguh-sungguh ketika sesi kuliah sedang berjalan. Proses mendengar menjadi perkara utama bagi mahasiswa universiti. Hasil daripada kajian itu. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. Anderson et al. Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran mendengar. Barker (1971 : I) . Ini kerana proses pengajaran di universiti biasanya dilakukan secara kuliah dan pensyarah t idak banyak memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengemukakan pertanyaan. beliau merumuskan bahawa dalam keadaan manusia sedar.(1969) menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada kaedah pengajaran di universiti adalah dengan mendengar kuliah. 16% membaca dan 9% menulis. 45% digunakan untuk mendengar.KEMAHIRAN MENDENGAR Mendengar merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting. Aktiviti ini dija lankan atau dilakukan pada peringkat kanak-kanak dan juga pada peringkat orang dewasa. 30% bercakap. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Chuah (1987) menyatakan dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif. iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi. Tetapi perbuatan ini mesti dilatih dengan betul supaya 14 . Proses mendengar adalah satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. mendengar yang terbaik adalah dengan mendengar secara empati. 2. . yang akhirnya dapat merealisasi dan menggunakan keupayaan dan intelektual secara maksimum dalam proses pembelajaran. mendengar dengan menjiwai apa yang didengar kerana daripada situlah timbulnya celik akal. Mendengar adalah perbuatan yang menggunakan organ bersama-sama dengan saraf pendengaran di otak.1 KONSEP KEMAHIRAN MENDENGAR . . . Apabila hal ini terhasil maka para pelajar akan me ncapai tahap nirwana kendiri. Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan. kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang memahami apa yang didengar dan melakukan tindakbalas yang sesuai.menyatakan bahawa proses pendengaran dalam pengajaran di universiti adalah antar a 50% hingga 100%. Dari segi kaunseling.

Peringkat kedua pula ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti 15 .proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul. Dakin (1980:31) . Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyibunyi yang hampir sama... Devine (1981) menyatakan bahawa dengan mendengar bukan sahaja menumpukan sepenuhnya perhatian tetapi melibatkan motivasi dan keadaan fizikal emosi yang mempengaruhi proses pendengaran itu sendiri..listening is one half of the process of communication. .. .. . Kemahiran mendengar adalah satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran..

.perkataan. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadikan komunikasi berlaku dengan berkesan.2 TUJUAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat beberapa tujuan kemahiran mendengar. mengenal bunyi bahasa. . Kemahiran mendengar merupakan gabungan segala yang didengar. Kemahiran mendengar melatih seseorang individu untuk mendengar. 2. klausa dan ayat. . urutan seterusnya berupaya untuk memahami. Kemahiran mendengar melatih seseorang untuk mendengar sekaligus mamahami pertuturan penutur dengan baik. difahami dan diingati. frasa. Antaranya ialah : .

fakta. Mereka perlu mendengar dengan teliti setiap input yang diberikan oleh guru mahupun pensyarah seperti penerangan tugasan mahupun . Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu. Misalnya dalam puisi. . . Tujuan ini amat penting bagi pelajar dan penuntut-penuntut di institut pengajian tinggi. . Bahasa yang digunakan begitu puitis. Untuk mengetahui keadaan semasa. Contohnya seperti mendengar ceramah untuk mendapatkan pengetahuan. Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik. Tujuan ini amat penting supaya kita tidak ketinggalan daripada mengetahui perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita.. data dan pengetahuan. Kita dapat mendengar perkembangan semasa ini melalui media elektronik seperti radio dan televisyen. Mendengar untuk mendapatkan maklumat. Manakala mendengar untuk tujuan menghayati keindahan muzik pula bertujuan untuk menghayati lirik-lirik lagu yang didendangkan. dengan itu pendengar dapat menghayatinya melalui proses pendengaran yang baik.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENDENGAR Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan daya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk mendapat tindak balas. 2. Tahap pemikiran kanak-kanak akan mempengaruhi kecekapan mereka mendengar. misalnya kanak-kanak yang berumur antara 7-9 tahun lebih lemah kefahaman mendengar berbanding kanak-kanak perempuan yang sebaya dengannya. Kanak-kanak yang terganggu emosinya tidak akan dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang didengar.ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. 2. Antaranya ialah faktor fizikal. Latar belakang keluarga juga boleh mempengaruhi emosi kanak-kanak. Semasa mendengar biasanya seseorang itu diganggu oleh pelbagai jenis bunyi seperti bunyi bising yang boleh mempengaruhi kebolehan mendengarnya.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MENDENGAR 18 . Faktor yang ketiga ialah status sosioekonomi. Faktor antara lelaki dengan yang kedua ialah faktor jantina. Terdapat perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli-ahli keluarga mempengaruhi kebolehan mendengar kanak-kanak. Letar belakang keluarga. Fakor yang keempat ialah faktor bunyi. Ada yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam cacat pendengaran.3. Faktor yang kelima dan terakhir ialah faktor mental. Kanak-kanak normal mempunyai deria pendengaran yang semula jadi sejak ia dilahirkan. Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang.

Pendengar yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka dengar. Selain itu para . Pertuturan yang terlalu cepat ini akan menimbulkan masalah kepada pelajar untuk mentafsirkan mak na dan maklumat yang hendak disampaikan. Antara halangan dalam menguasai kemahiran mendengar ialah kekeliruan dalam membezakan bunyi. Halangan yang seterusnya ialah gaya pertuturan. Maklumat yang didengar akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. ini akan menyukarkannya untuk membuat tindakan terhadap perkara tersebut. Contohnya seperti semasa murid-murid mendengar pesanan guru supaya pesanan tersebut disampaikan kembali kepada beberapa orang kawan mereka yang tidak datang ke sekolah. Gaya pertuturan juga boleh mempengaruhi kemahiran mendengar. terutamanya yang tidak memahami penggunaan penanda wacana yang menjadi wahana penting dalam membentuk kesinambungan ayat akan menghadapi masalah untuk mengaitkan apa yang didengar dengan makna keseluruhan ayat. Halanganhalangan ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Komplikasi ini menyebabkan murid-murid sukar untuk memahami sepenuhnya makna berdasarkan ujaran yang didengar. Pelajar yang lemah. Halangan yang keempat ialah pertuturan yang terlalu cepat. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan bahasa Melayu baku ketika bertutur. Halangan yang ketiga ialah tidak cekap dalam memproses maklumat. Kekeliruan dalam membezakan bunyi akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang terkandung dalam ayat. Halangan yang kedua ialah kelemahan dalam memahami apa yang didengar. Murid-murid sepatutnya mempunyai kemahiran dalam menentukan persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar dan seterusnya dapat memberi makna terhadap apa yang didengar. tekanan dan intonasi. Jika seorang murid tidak memahami perkara yang didengarnya.Terdapat beberapa halangan dalam menguasai kemahiran mendengar. Penggunaan ciri-ciri suprasegmental yang kurang jelas semasa pembelajaran juga boleh mempengaruhi gaya pertuturan seseorang. sebutan.

Sebagaimana Assuming that a speaker is making an effort to be heard and understood. Bunyi itu dapat 20 . Mendengar deretan bunyi bahasa ialah apabila seorang individu mendengar bunyi da ri unsur-unsur luar yang sengaja dihasilkan dengan maksud tertentu. menguasai makna beberapa deretan bunyi dan bertindak terhadap bunyi. it is the responsibility of the listener to receive the communicator s message. listening has no built-in switch. in which we can go over a passage several times if needed in order to understand it. proses memahami pendengaran (listening) pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan (perception). Sungguhpun telinga merupakan alat asas dalam proses mendengar. Menurut Hunt (1981 : 20) : back what the speaker has said. U nlike reading. memahami bunyi tersebut.penyampai maklumat terutamanya guru wajar merancang langkah-langkah yang sesuai bagi mengatasi kemungkinan masalah kemahiran mendengar. Unless we are using a tape reco rder. proses mendengar dan memahami secara berkesan bukanlah satu tugas yang mudah. Antara perancangan yang harus dibuat ialah pemilihan bahan. kefahaman mendengar (listen ing comprehension) juga akan dipengaruhi oleh minat dan tumpuan (concentration) yang ada pada seseorang pendengar. 2.5 PROSES KEMAHIRAN MENDENGAR Proses mendengar (hearing) ialah satu proses fisiologi yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi-bunyi bahasa. we must listen well to the message as it is being presented. we cannot play yang kita semua sedia maklum. kecerdasan (intelligence) dan pemikiran (thinking). Listening requires us to concentrate very hard on what is being said. Selain itu. Ini adalah kerana proses tersebut memerlukan tumpuan dan penglibatan mental yang aktif daripada pendengar. Proses mendengar boleh dibahagikan kepada empat peringkat iaitu mendengar dereta n bunyi bahasa. Therefore.

pendengar akan menghubungkaitkan benda yang dimaksudkan. Proses yang kedua ialah memahami bunyi tersebut. Peringkat yang terakhir ialah bertindak terhadap bunyi. Dalam erti kata lain. sedih. Mereka bukan sahaja boleh memahami malahan boleh juga membuat interpretasi daripadanya. Ia berlaku apabila pendengar hendak membuat rumusan dan keputusan. Pada peringkat ketiga.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENDENGAR .didengar setelah ia dapat dikesan dari mana arahnya. atau tingkah laku yang dilakukan dengan bunyi yang dilafazkan. Pendengar akan bertindak untuk melakukan sesuatu yang wajar setelah arahan dalam bentuk deretan bunyi bahasa dilafazkan. bunyi yang menggunakan intonasi yang tinggi lagi keras menandakan perasaan marah. Bunyi yang menggunakan intonasi lemah melambangkan tanda manja. Pada peringkat permulaan mendengar. barulah deretan bunyi itu dapat didengar secara keseluruhan. Apabila deretan bunyi tersebut didengarkan dan diikuti dengan tingkah laku tertentu daripada penutur. Pros es ini yang berulangkali dilakukan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kepada pendengar. memahami bunyi tersebut dan menguasai makna beberapa deretan bunyi. Kesimpulannya. Misalnya. Setelah mendengar beberapa kali. pendengar akan menghubungkaitkan tingkah laku tersebut dengan deretan bunyi yang didengar olehnya. Proses ini hanya ditujukan kepada individu yang mempunyai alat artikulasi dan pancaindera yang normal. pendengar yang baik akan memahami dan mengerti maksud setiap ujaran yang dilafazkan. hanya bunyi-bunyi yang jelas dan lantang sahaja yang dapat dikesan. pendengar perlu atau mesti menguasai makna beberapa deretan bunyi. Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan dengan maksud tertentu. Peringkat ini hanya akan terlaksana setelah pendengar melalui peringkat-peringkat yang terdahulu iai tu mendengar deretan bunyi. 2. Ia dapat memahami persamaan erti dan perbezaan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain dalam bahasa yang sama. simpati dan sebagainya.

II. ketua d arjah atau rakan-rakan mereka sendiri. memberi makna. Murid-murid seperti ini dapat menghasilkan sesuatu tindak balas secara tepat dan berkesan. Antaranya ialah memberi penerangan. Biasanya. murid-murid yang dapat mendengar dengan baik akan dapat memahami maksud yang didengarnya itu dengan cepat dan dapat bertindak terhadapnya dengan segera. Antara aktiviti yan g boleh dijalankan ialah dengan melengkapkan peta. Jenis yang kedua pula menekankan kepada latihan mendengar bahasa yang dituturkan. Latihan Berpusatkan Kepada Kefahaman Makna Latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci boleh dijalank an melalui pelbagai cara. Mendengar secara intensif boleh dibahagikan kepada dua jenis. Jenis pertama menekankan kepada latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci. guru besar.Kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada dua iaitu mendengar secara intensif dan mendengar secara ekstensif. Jawapan-jawapan tersebut kemungkinan berbentuk fakta dan biasanya boleh diperoleh daripada petikan yang diberi. Antaranya ialah : I. Pelbagai aktivi ti boleh dilakukan oleh murid-murid. mencari jalan sesebuah bandar pada peta dan lain-lain. Mendengar arahan Murid-murid atau para pelajar mendengar arahan yang diberi dan bertindak balas terhadapnya. MENDENGAR SECARA INTENSIF Mendengar jenis ini dilakukan melalui latihan dan aktiviti yang formal yang bias anya dilakukan di bawah kelolaan dan pengawasan guru. membuat corak. Arahan itu boleh diberi oleh guru. . ketua murid. 1. Menjawab soalan kefahaman Murid-murid mendengar soalan yang dikemukakan dan kemudian diminta mengenal pasti jawapan yang diperlukan.

menjelaskan sesuatu. Menyelesaikan masalah Murid-murid mendengar sesuatu masalah dan kemudian diminta berbincang dengan rakan-rakan mereka untuk mengatasi masalah tersebut. 2. murid-murid diminta memberi penerangan atau mentafsirkan tajuk-tajuk rangsangan secara bernas dan logik. menyatakan sebab. murid-murid diminta untuk membuat cadangan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. membuat taksiran. Pada mulanya. Tajuk seperti ini boleh menggalakkan kemahiran mendengar secara intensif. Misalnya 50 Tahun Malaysia Merdeka. IV. Muri dmurid diminta mencatat isi-isi penting ketika mendengar sesuatu petikan.membuat huraian. Terbilangkah Kita? . Banyak aktiviti yang boleh dijalankan oleh murid-muri d. Antaranya ialah mendengar tentang rahsia kejayaan pelajar cemerlang. Selepas itu. Mendengar untuk mendapatkan maklumat Dalam latihan ini perhatian murid-murid lebih ditumpukan kepada bahagian-bahagia n tertentu daripada apa yang mereka dengar. III. Ringkasan itu kemudiannya boleh disiapkan dalam bentuk laporan bertulis. membuat andaian interential dan memberi komen. V. merka perlu memaham i maksudnya dan mencari punca masalah tersebut. Latihan ini amat baik untuk melatih mu ridmurid mendengar dengan teliti maklumat-maklumat yang berkenaan sahaja dan mengenepikan yang lainnya. mereka diminta untuk mendengar masalah itu dengan teliti. mendengar daripada seorang jurujual mengenai sebuah kereta yang akan dibeli dan mendengar arahan serta teknik-teknik yang diberikan oleh seorang jurulatih bola sepak sert a mendengar dan mendapatkan maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh orang tertentu dalam seminggu. Kadangkala. Latihan Mendengar Bahasa Yang Dituturkan . Kemudian. Petikan itu mungkin boleh dibaca atau dirakan terlebih dahulu. Membuat ringkasan Murid-murid mendengar petikan dan kemudian membuat ringkasan tentang apa yang didengarnya.

jeda. bentuk dan st ruktur. MENDENGAR SECARA EKSTENSIF Latihan mendengar secara ekstensif adalah latihan yang dijalankan setelah muridm urid dapat menguasai kemahiran mendengar secara intensif. tekanan. Gur u boleh menarik perhatian perhatian murid-murid kepada aspek-aspek bahasa yang laz im diperkatakan seperti sebutan. Pada peringkat awal atau permulaan.Setelah murid-murid memahami dan boleh membuat andaian terhadap apa yang didengarnya. guru juga boleh membimbing murid-murid mereka untuk mengesan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bahasa ketika bahasa itu dituturkan. Kesalahan-kesalahan seperti ini secra tidak langsung dapat mengukuhkan kemahiran bahasa lisan murid-murid. . gaya. Selain daripada belajar mengenal pasti laras dan tujuan bahasa itu digunakan. Mendengar secara ekstensif ini bertujuan untuk meluaskan penguasaan bahasa secara keseluruhan dan tidak lagi tertumpu kepada pengukuhan struktur tatabahasa atau yang seumpamanya. murid-murid akan didedahkan kepada bahasa-bahasa yang asli iaitu bahasa yang belum dipermudahkan. Selain itu. nada. Tujuannya adalah untuk meberitahu mereka bahawa mereka boleh menterjemah sebahagian besar ciri-ciri bahasa walaupun pada hakikatnya mereka tidak memahami apa yang diperkatakan. guru boleh meneruskan ke peringkat seterusnya iaitu peringkat memperincikan bahasa. intonasi. murid-murid dapat meningkatkan keyakinan diri mereka terhadap pembelajaran bahasa di samping memberi mereka peluang mendengar pelbagai bentuk bahasa. Latihan mendengar secara ekstensif biasanya dilakukan melalui aktiviti lanjutan daripada kemahiran mendengar yang telah sedia diperoleh.

Banyak perkara yang boleh mendorong kanak-kanak mendengar secara pasif. pendengar biasanya kurang mampu mendengar dan menangkap bahagian-bahagian ujaran tertentu dalam sesuatu pertuturan. Mereka tidak biasa mendengar dan bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa itu. d) Mendengar Secara Menebuk-nebuk . Pada peringkat ini si pendengar biasanya tidak berupaya menangkap makna keseluruhan ujaran yang dilafazkan dalam sesuatu pertuturan atau percakapan yang didengarnya.BENTUK-BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR Bentuk-bentuk kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. simpati atau sebagainya. Antaranya ialah mungkin kerana bahan yang diperdengarkan itu tidak menarik minat mereka atau kerana bahan itu terlalu sukar untuk difahami dan tidak bermakna kep ada mereka. sedih. Si pendengar juga jarang-jarang dapat memahami dan mengingati serta menyebut semula perkara-perkara yang didengar itu. Kemahiran ini lebih tinggi tarafnya daripada kemahiran mendengar secara pasif. c) Mendengar Tanpa Tindak Balas Mendengar tanpa tindak balas bermaksud pelajar-pelajar mendengar tetapi tidak membuat sebarang tindakan selepas itu. Dalam kemahiran ini. b) Mendengar Secara Bertelau-telau Mendengar secara bertelau-telau berlaku dalam kalangan pelajar bahasa kedua. Hal ini berlaku kerana si pendengar tidak peka terhadap kata-kata yang diucapkan itu. Mungkin si pendengar tidak memahami sepenuhnya hubungan makna di antara kata-kata dalam ayat-ayat yang diucapkan menyebabkan mereka tidak memberi sebarang reaksi sama ada marah. Antaranya ialah : a) Mendengar Secara Pasif Mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah.

e) Mendengar Dengan Beremosi Pada peringkat ini pendengar sudah mula mempunyai kemahiran dalam bahasa yang dituturkannya. h) Mendengar Dengan Pengamatan . f) Mendengar Secara Berhati-hati Pada peringkat ini. Si pendengar harus menumpukan pendengarannya terhadap kata demi kata. Dia boleh menentukan kesahihan sesuatu fakta yang didengarnya. Pada peringkat ini. Tujuan mendengar dengan teliti setiap ujaran yang dilafazkan ada lah untuk menentukan supaya setiap butir perkataan yang dituturkan itu dapat difaham i dengan tepat dan betul. seseorang itu perlu mendengar dengan teliti dan secara bersungguh-sungguh. Mereka sudah boleh mendengar. rangkai kata demi rangkai kata dan ayat demi ayat di dalam sesua tu percakapan itu. memahami dan bertindak terhadap ujaran tersebut. walhal darjah kefahaman mereka terhadap bahasa itu adalah pada peringkat yang masih lemah. g) Mendengar Secara Kritikal Mendengar secara kritikal biasanya berlaku setelah seseorang itu dapat menguasai kemahiran berbahasa dengan baik. Kemahiran mendengar secara menebuk-nebuk ini juga berlaku dalam kalangan pelahar bahasa ibunda. Pada peringkat ini.Hal ini berlaku dalam kalangan pelajar bahasa pertama. kemahiran mendengar si pendengar itu telah mencapai tahap yang tinggi. Hal ini terjadi kerana mereka cukup pasti bahawa mereka berupaya memahami dan menggunakan bahasa sendiri. Hal ini kerana pendengar dapat merasakan sesuatu hingga memberangsangkan emosinya. Pelajar hanya menebuknebu k kata atau rangkai kata yang didengar dan mengambilnya untuk tujuan tertentu. kemahiran mendengar bagi pelajar yang menuturkan bahasa itu masih rendah.

Hal ini membawa makna si pendengar akan lebih mudah memahami sesuatu ujaran yang dilafazkan jika ujaran-ujaran itu ada pertalian dengan pengalamannya. Mendengar secara ekstensif lebih menekankan aktiviti mendengar secara kritis dan logik. Kemungkinan besar murid-murid boleh memberi komen daripada apa yang didengarnya atau melengkapkan sebuah cerita atau mungkin juga mencari isi penting daripada sebuah tafsiran dan sebagainya. kemahiran pertengahan dan kemahiran peringkat maju. Murid-murid boleh menggunakan buah fikiran mereka untuk memperdebatkan apa yang didengarnya itu. Ia juga boleh membuat interpretasi. Mendengar dengan cara ini akan lebih bermakna ji ka proses mendengar itu berdasarkan kepada pengalaman si pendengar. KEMAHIRAN PERMULAAN . 2.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat tiga peringkat kemahiran mendengar iaitu kemahiran permulaan. si pendengar akan menggunakan daya kreatifnya untuk mencipta sesuatu setelah ia dapat mendengar dengan baik sesuatu pertuturan. Pada peringkat ini. I) Mendengar Secara Kreatif Kemahiran mendengar secara kreatif adalah kemahiran yang paling tinggi dan menja di matlamat pengajaran bahasa lisan di peringkat mendengar. mengkritik dan membuat ulasan dan komen yang bernas serta jitu.Mendengar dengan pengamatan biasanya berlaku dalam kalangan pelajar yang sudah boleh berfikir secara kritikal. Hal ini membawa maksud ia dapat memahami ujaran-ujaran yang dikemukakan kepadanya dengan baik. Latihan mendengar seperti ini dapat membantu murid-murid memberi pandangan yang baik mengenai sesuatu perkara dan sekaligus dapat menjadi pendebat yang baik dengan mengeluarkan huja-hujah yang bernas.

mengenal urutan. mendengar dan menyebut perkataan. mengenal maklumat khusus. mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. mengajuk bunyi. KEMAHIRAN PERINGKAT MAJU Kemahiran-kemahiran peringkat maju ialah mengenal isi-isi penting. memilih bunyi yang kasar atau bunyi yang indah. melakukan sesuatu yang diminta atau disuruh.Kemahiran-kemahiran permulaan peringkat kemahiran mendengar ialah mengecam bunyi. 2. mengenal sebab-sebab dan akibat.8 PEMILIHAN BAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR Pemilihan bahan yang bersesuaian dalam proses merangsang kemahiran mendengar dalam kalangan murid-murid terutamanya ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung amatlah penting. mengikuti aliran dalam dialog atau perbualan dan mentafsirkan tujuan penutur dan menggunakan pelbagai struktur nahu. bertindak terhadap soalan yang mudah. KEMAHIRAN PERTENGAHAN Kemahiran mendengar peringkat pertengahan meliputi kemahiran-kemahiran mengecam dan mengingati fakta dan butiran secara terperinci. mengenal situasi ( perhubungan orang yang berinteraksi )dan mengenal sikap dan perasaan oang yang bercakap dan sebagainya. menjalankan perintah dan permintaan . dan rangkai kata. mengecam makna perkataan. mengetahui fungsi-fungsi tekanan. ayat. . memadankan perkataan dan ayat dan mengingati perkataan dan ayat yang mudah secara tepat. Pemilihan bahan yang sesuai akan merangsang pendengaran murid untuk mendengar secara ekstensif.

Ayat yang dibentuk berasaskan perkataan tersebut mestilah bermakna untuk memaksimumkan kesannya. Mendengar dan melihat boleh meningkatkan pemahaman pelajar dalam menghubungkannya dengan makna dan isi. Hanya pelajar yang menguasai kemahiran mendengar dengan baik dapat mengulangi perkataan yang disebut oleh guru. Contoh-contoh ayat pemintal lidah ialah pandang tandan 29 . pantai. bahan berbentuk puisi dan menggunakan bahan grafik seperti kad-kad bergambar. Dalam kemahiran mendengar juga terdapat beberapa aktiviti untuk menguji atau meningkatkan tahap kemahiran mendengar setiap pelajar. Selain itu guru perlu menggunakan bahan-bahan rangsangan pembelajaran yang bersesuaian. Pel ajar diuji untuk menyebut perkataan yang hampir sama sebutannya berulang-ulang kali.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR Aktiviti adalah salah satu perkara yang penting untuk memastikan murid-murid tel ah dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa dengan baik. 2. galah atau kalah. Aktiviti latih tubi pemintal lidah juga boleh dilakukan kepada para pelajar. Pemilihan bahan berkomputer dan media elektronik yang lain seperti radio. lantai. Antara contoh aktiviti yang dilakukan ialah mendengar dan menyebut perkataan. Contohnya seperti menggunakan bahan berbentuk prosa sama ada prosa tradisional ataupun prosa moden. televisyen. pelajar juga perlu mengulang dan menyebut perkataan yang sama dengan guru. Pelajar mendengar guru menyebut perkataan. padang.Antara bahan yang boleh digunakan untuk merangsang pendengaran ialah penggunaan media elektronik. lali. Seterusnya pelajar dikehendaki mengulangi perkataan yang disebut oleh guru berulang kali. perakam video dan kaset boleh membantu pros es ulang tayang untuk tujuan mendengar kenyataan atau maklumat penting yang berkait an dengan isi pembelajaran. lori. Misalnya jika guru menyebut perkataan ladang.

B atau C dalam ruangan di bawah gambar yang sesuai. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan dengan . Murid diberi kertas edaran yang mengandungi beberapa set perkataan yang mempunyai sedikit perbezaan bunyi dalam suatu set perkataan. Guru menyebut perkataan itu dan murid diminta memadankannya dengan gambar berkenaan. Contoh aktiviti tersebut adalah seperti berikut : Arahan kepada murid : Bagi tiap-tiap soalan kamu akan mendengar tiga perkataan. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas ringkas. Aktiviti yang lain ialah memadankan perkataan dengan gambar. latihan diberi untuk menguji pemaha man murid terhadap apa yang diperdengarkan dan seterusnya bertindak balas. berat beras dua belas kilo dan tulang temulang di atas belulang. dari darah dan nanah yang hanyir tumpah ke tanah. Soalan 1 : A = buku B = kuku C = duku Disamping itu.depan padang. Pada peringkat ini. aktiviti mendengar untuk memahami dan melakukan tindak balas juga boleh dilaksanakan. Tuliskan huruf-huruf A. antaranya ialah : I. .

Tujuan kaedah pengajaran kemahiran mendengar adalah untuk menarik Minat murid. III. kaedah bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lebih lama. Kaedah ini juga memerlukan pelaj ar .II. Antara kaedah pengajaran yang boleh dilaksanakan dalam kemahiran mendengar ialah kaedah permainan bahasa. membaca dan menulis. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. bertindak sebagai alat yang dapat mengikis ras a bosan dan bertindak sebagai alat pemulihan. Selain itu.Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Kaedah ini juga banyak menggunakan kemahiran mendengar para pelajar. kaedah kuiz dan kaedah soal jawab. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat pelbagai kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahir an berbahasa selain daripada kemahiran mendengar iaitu kemahiran bertutur. Hal ini kerana kaedah ini melibatkan interaksi antara pelajar dan guru yang memerlukan kepekaan pelajar untuk mendengar maklumat yang disampaikan oleh guru. pengukuhan dan penggayaan. 2. kaedah bercerita. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu merangsang interaksi verbal pelajar. Permainan bahasa adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar. menyediakan konteks pembelajaran. Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan perbincangan. menambah kefasihan dan keyakinan. mengekalkan perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu.

disesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Tujuannya ialah supaya guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setela h dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. Frasa atau ayat-ayat penting dihafaz. Kaedah ini juga dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bertutur. Kemudian. frasa-frasa atau ayat-a yat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan juga perlu disediakan. Guru hendaklah bercerita dalam keadaan yang selesa. Pelajar juga dapat mengulangkaji sambil bergembira.B. Guru juga boleh menggunakan gambar. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan sekaligu s menghilangkan minat pelajar untuk mendengar. Kaedah kuiz telah diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. kecerdasan dan minat murid-murid. Kad-kad perkataan.C). .mendengar dengan teliti cerita yang sedang atau yang akan disampaikan oleh guru. dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki dan dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa juga dapat disampaikan. kemuncak dan kesudahan cerita. Langkah-langkah yang boleh digunakan dalam persediaan teknik bercerita ialah memiilih cerita yang sesuai dengan umur. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. gerak laku dan kawalan mata. suara. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Guru perlu berlatih bercerita seolah-olah berada dihadapan murid-murid sekurangk urangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. objek-objek sebenar atau alat bantuan mengajar yang lain. Kaji ce rita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Latihan pemahaman.

Selain itu. Kaedah ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. kaedah soal jawab juga boleh digunakan dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar. untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. Pelajar perlu mendengar dengan teliti soalan yang dikemukakan oleh guru yang bertindak sebagai pengacara supaya mereka dapat menjawab soalan dengan baik sekaligus memerlukan mereka menguasai kemahiran mendengar. ia juga membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. inovatif. Kuiz juga dijadikan sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara p elajar. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan. pemulihan dan pengukuha n. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan. Tujuan utama teknik soal jawab ialah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid. penggayaan. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan sekaligus dapat meningkatkan kemahir an mendengar pelajar. perkembangan dan penutup. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar serta memerlukan ketajaman mendengar. makna dan penggunaan bahasa yang tepat. Pemilihan kaedah ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. logik dan kritis. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Disamping itu. . untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar serta meningkatkan kemahiran mendengar para pelajar.

.1 DEFINISI KEMAHIRAN MEMBACA.KEMAHIRAN MEMBACA 1. jika tidak memahami apa yang disuarakan maka murid itu tidak dikira pandai membaca. Membaca bukanlah bermakna memindahkan tulisan kepada suara sahaja bahkan menangkap makna dan memahami apa yang dibaca. · Pumfrey (1977) Satu proses pemikiran yang membina · Zulkefli Hamid (1994) Ketika seseorang itu membaca ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara langsung dan sedar dengan bahan bacaannya. Seseorang murid yang boleh memindahkan tulisan kepada suara.

· Deboer dan Dallman Membaca melibatkan pemahaman dan interpretasi idea tang dilambangkan melalui penulisan. · Juriah Long (1990) Pembaca yang cekap hanya memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang penting sahaja. Ia juga memberi tumpuan kepada kebolehan memproses bagi mendapatkan makna dengan menggunakan strategi anlisis dan sintesis dalam bacaan. · KPM (1998) Para pelajar harus cekap membaca dan memahami pelbagai bahan dengan kritis dan analitis. · KAMUS DEWAN Membaca ialah suatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. Satu proses kompleks yang perlu seseorang menguasai sub-kemahiran yang berkaitan dengan asas-asas bacaan Sebelum pelajar menguasai kemahiran membaca, mereka perlu menguasai, mengenal huruf-huruf yang menjadi lambang kepada bunyi, mengenal sistem ejaan dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. 1.2 OBJEKTIF KEMAHIRAN MEMBACA.

TUJUAN MEMBACA Tujuan Serta-merta Tujuan lanjut 1.2.1 Tujuan Serta-merta Tujuan serta-merta mempunyai tujuan muktamad yang berhasrat membolehkan murid-murid membaca dan memahami. Tujuan serta-merta juga mempunyai tujuan lain: a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan yang betul. b) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca senyap gangguan. c) Untuk mewujudkan sikap suka dan mahu membaca pengertian daripada yang dibaca. d) Untuk menimbulkan minat mahu mambaca sebagai pengisi masa lapang dan menambah pengetahuan. bunyi sebutan dan intonasi tanpa merasa sebarang terus-menerus dan mencari alat hiburan atau alat

1.2.2 Tujuan Lanjut a) Sebagai alat penambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah. b) Mendapat bahan fikiran untuk dijadikan pandua hidup c) Meluaskan fahaman serta membetulkan idea-idea yang salah. d) Latihan untuk melahirkan fikiran dengan baik dan teratur. e) Merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan untuk mengikuti perkembangan sekeliling.

1.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca. Antaranya termasuklah perbendaharaan kata, pembantukan ayat atau jenis ayat dan panjang pendek ayat serta perkataan. Penggunaan konsep-konsep, saiz dan stail cetakan, penggunaan dan penyusunan bahan visual atau grafik, bentuk penulisan, penyusunan idea atau isu minat membaca, dan pengetahuan latar pembaca menjadi faktor penting. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca, kebanyakan penyelidik menjelaskan bahawa aspek penggunaan perbendaharaan kata dan panjang pendek ayat merupakan dua faktor penting yang dapat menunjukkan tahap membaca. Di samping itu, daripada banyak faktor yang mempengaruhi membaca, minat, dan pengetahuan serta pengalaman pembaca merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikawal. Bahan x mungkin dapat menarik minat murid A tetapi menjemukan murid B. dengan itu, kemahiran membaca x adalah rendah bagi murid B dan rendah bagi murid A. Lazimnya, seseorang itu mendapati pembacaan sesuatu bahan menyeronokkan kerana ia telahpun mempunyai pengetahuan dan pengalaman lalu yang dapat dikaitkan dengan apa yang dibaca. 1.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA 1.4.1 Kelemahan dalam Memahami apa yang dibaca Pelajar yang lemah, terutamanya yang tidak mengenal huruf, akan mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar, 1.4.2 Kekeliruan dalam membezakan bunyi bacaan 37

Membaca adalah proses pancaindera.4. sistem isyarat ialah symbol grafik. . Pembaca mesti dapat bertindakbalas untuk membezakan bentuk melalui penglihatan terhadap symbol grafik. Membaca juga adalah aspek bahasa dan komunikasi.Murid seharusnya mempunyai kemahiran dalam menentukan huruf yang dibaca. Proses meletakkan pembaca untuk berhubung atau berkomunikasi dengan sesuatu idea. 1.kekeliruan dalam membezakan huruf akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang dibaca. 1.4.4 Gaya bacaan Gaya bacaan juga mempengaruhi kemahiran membaca. 1. Maklumat yang dibaca akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. Membaca juga ialah proses mengenalpasti perkataan. Membaca memerlukan penyampaian atau komunikasi mesej dan sistem bahasa (sistem isyarat) untuk membolehkan mesej itu disampaikan.3 Tidak cekap dalam memproses maklumat Pembaca yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka baca. Dalam proses membaca. Membaca memerlukan seseorang mengenalpasti symbol dan hubungannya dengan makna tertentu.5 PROSES MEMBACA Membaca ialah suatu proses yang kompleks yang memerlukan beberapa kemahiran tertentu dan merupakan interpretasi symbol grafik.

2 BACAAN MENTALIS Bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara.6.6. 39 . Jenis-jenis kemahiran membaca ialah: · Bacaan mekanis · Bacaan mentalis · Bacaan ekstensif · Bacaan intensif 1.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat empat jenis bacaan dalam kemahiran membaca dan dua cara daripadanya sering dijalankan di sekolah-sekolah iaitu bacaan mekanis dan bacaan mentalis.1. 1.3 BACAAN EKSTENSIF Bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca diluar kelas oleh murid secara sendiri. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap. 1.intonasi dan irama mengikut gaya yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan.6.1 BACAAN MEKANIS Menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara.

1 PERINGKAT MENYEDIAKAN MURID Guru berperanan penting dalam meninjau keadaan murid-murid sama ada bersedia untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan. Mereka hanya bergaul dengan rakan sebaya yang belum mereka kenali. Guru perlu memahami kesulitan dan perasaan yang dialam i 40 . guru perlu memberi perhatian kepada dua perkara yang dikira penting iaitu: a) Perasaan murid-murid b) Bahasa murid-murid Perasaan murid-murid Murid yang baru memasuki alam persekolahan mengalami perubahan pada alam sekeliling. 1.6. Pada peringkat ini.4 BACAAN INTENSIF Bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan meneliti. Murid mulai bimbang kerana terpisah dengan ibu bapa dan kawasan yang berlainan dengan tempat tinggal mereka.1. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat.7.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA Peringkat kemahiran membaca terdiri daripada enam peringkat iaitu: · Peringkat menyediakan murid · Peringkat prabacaan · Peringkat membaca secara mekanis · Peringkat membaca dan memahami · Peringkat intensif · Peringkat ekstensif 1.

Peringkat prabacaan ini menekankan beberapa perkara penting: a) guru perlu memastikan segala bahan yang hendak diajar hendaklah dipilih. senaman dan kegiatan kumpulan yang menyeronokkan. dikawal dan disusun dengan baik. sebutan dan fahaman yan g belum sempurna akan menyusahkannya dalam proses membaca dan menulis.oleh mereka. Bagi murid yang belum lengkap pertuturannya. Guru perlu menawan hati murid sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada guru. mula merasa perasaan kasih kepada guru dan tidak menganggap guru sebagai orang asing. Guru harus bijak mengambil hati murid seperti menghiburkan mereka dengan nyanyian. papan magnet. Guru perlu menyediakan alat-alatan seperti kapur berwarna. . Hal-hal ini berhubung rapat dengan alat bantu mengajar dan bahan bacaan yang sesuai. 1. pantun kanak-kanak. Oleh itu. b) Guru mestilah mengajar perkataan-perkataan dan rangkai kata atau ayat yang sesuai dengan murid pada peringkat prabacaan. lakonan. Melalui bahasa. perkara-perkara seperti asas bacaan memerlukan kajian yang mendalam dan teliti daripada guru supaya pelajaran yang disampaikan tidak membosankan murid. Bahasa murid-murid Soal bahasa ini penting dalam melihat kebolehan dan keberanian murid-murid bertutur dan berbahasa. kad-kad imbasan yang telah bertulis. cerita jenaka dan binatang.2 PERINGKAT PRABACAAN Pada peringkat prabacaan.7. guru perlu mengambil tahu hal ini sedari awal sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. kad-kad perkataan suku kata dan ayat serta gambar-gambar berwarna untuk menarik minat murid. murid dapat menyatakan perasaan dan fikirannya. Guru harus menyiasat tentang bahasa yang digunakan oleh murid-murid khasnya bahasa yang akan digunakan dalam pelajaran bacaan.

f) Guru selalu memberi galakan dan bimbingan supaya dapat memupuk semangat murid untuk terus belajar membaca. guru menjalankan sesi soal jawab dengan murid dan membantu murid dari segi perkataanperkataan dan rangkai kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. Murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang mendorong mereka mempertingkat ketajaman penglihatan dan pendengaran. d) Isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru mestilah berkait rapat dengan pengalaman dab sesuai dengan perkembangan jiwa kanak-kanak.7. guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan mengikut kesesuaian kepada kebolehan dan umur murid. mengenal dan mengecam sebelum membaca. 1. Di samping itu. e) Penggunaan gambar yang berwarna-warni untuk menarik hati murid dan memberi galakankepada mereka. Selain itu. Peringkat prabacaan ini juga merupakan: Satu tempoh masa yang menyediakan murid untuk membaca Penyediaan dilakukan dengan memberikan pengalaman. dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Penekanan juga diberi untuk membolehkan murid membentuk kelaziman membaca. Guru turut membantu murid dengan mengajar murid membaca secara individu dengan bergilir-gilir danguru berbincang dan bersoal jawab dengan 42 .3 PERINGKAT MEMBACA SECARA MEKANIS Pada peringkat ini. Melalui peringkat ini.c) Guru perlulah menyedia alat-alat mengajar yang lengkap untuk menimbulkan minat murid. bacaan yang dibaca menggunakan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dab irama yang mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. guru juga boleh membaca dan murid-murid menyemak bacaan guru atau guru membaca dan murid-murid mengikut bacaan guru.

Ini boleh dilakukan secara lisan atau bertulis.4 PERINGKAT MEMBACA DAN MEMAHAMI Pada peringkat ini. suku kata dan huruf. bahan atau isi bacaan hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid. frasa dan ayat-ayat mudah. Pada tahap ini juga. perkataan. suku kata. Murid-murid juga sudah boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Guru perlu memberi perhatian kepada perkara berikut iaitu memulakan langkah membaca setelah murid-murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. murid sudah boleh membunyikan huruf. Dalam hal ini. Guru perlu menyediakan soalansoalan yang mudah untuk kefahaman murid selain mengambil kira sebutan suara dan kelancaran murid.murid-murid mengenai isi bacaan untuk menguji kefahaman murid. Guru harus memperbanyak soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. Tahap ini mempunyai beberapa perkara penting yang lain mengenainya: a) kaedah membaca yang sistematik b) Kesesuaian bahan bacaan c) Alat Bantu yang sesuai dan pelbagai d) Iklim bilik darjah 1. Teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsipyang betul dan perlu digunakan oleh guru untuk membina kefahaman murid serta menjalankan aktiviti bacaan intensif dan ekstensif untuk latihan kemahiran membaca murid. .7. bacaan senyap amat digalakkan supaya murid dapat melatih diri untuk menangkap maksud isi pelajaran yang dibaca.

Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Guru perlu memastikan aktiviti di dalam kelas ditukar setiap hari. keseronokandan menambah ilmu pengetahuan mereka. Guru juga boleh mempelbagai soalan utuk bahan bacaaan intensif iaitu bentuk objektif. segala kajian yang dilakukan pada bahan bacaan intensif dibuat secara lebih mendalam. Guru hendaklan berbincang dengan murid mengenai bahan-bahan bacaan intensif sama ada menganalisa atau dijadikan latihan asas untuk latihan-latihan menulis. meningkatkan kepantasan membaca membina dan mengukuhkan minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting oleh murid.7.6 PERINGKAT BACAAN EKSTENSIF Peringkat ini adalah bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Bacaan ekstensif menitikberatkan aspek pengukuhan asa bacaan. bentuk salah betul.5 PERINGKAT BACAAN INTENSIF Peringkat ini memperkembang kebolehan dalam meneliti. Murid memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru dalam menggunakan peringkat peringkat kemahiran ini. Peringkat bacaan ekstensif merupakan satu kegiatan membaca yang dilakukan di luar kelas oleh murid tanpa bimbingan guru. 1. Pada peringkat ini murid mendapat kepuasan.Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. bentuk lisan ataupun bentuk jawapan bertulis. Ia juga 44 . Pada peringkat ini. Murid-murid juga dibenar menggunakan kamus atau buku rujukan tatabahasa pada peringkat ini. memahami dan mentafsir bacaan dengan tepat. Pada tahap ini murid patut mempunyai keupayaan untuk: Mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. 1.7.

cari bahan-bahan yang disediakan khas untuk pembaca yang baru dengan membaca iklan-iklan akhbar. Pilih keratan akhbar yang pendek dan petikan majalah berkaitan topik yang murid mempunyai sedikit pengetahuan mengenainya. Bahan bacaan ini juga harus diperoleh daripada bahan-bahan yang berbeza.8 PEMILIHAN BAHAN BACAAN 1.8.1 Menentukan Tahap Kesukaran Pastikan bahan itu boleh dibaca dengan penggunaan kamus yang minimum. Sekiranya murid terpaksa merujuk terlalu banyak perkataan sukar di dalam kamus. Keadaan ini dapat mengurangkan jurang pengetahuan bahasa. jantina. keterangan dibawah gambar dan notis terutamanya apabila bahan-bahan itu dibantu dengan bahan bergambar. Sekiranya murid baru mula membaca. 1. pengalaman.merupakan bacaan yang membuat bahasa murid membaca sesuatu bahan tanpa menghadapi kesukaran dan berasa seronok dan terhibur. . minat.8.2 Memilih Tajuk Bacaan Pilih tajuk bacaan yang biasa dengan diri murid. bahan bacaan ekstensif ini harus luas dan sesuai dari segi perbendaharaan kata. Selain itu. Kebiasaan dengan suatu tajuk membantu murid lebih mudah meneka makna perkataan yang jarang ditemui. dia cepat letih dan keliru apabila cuba mencantumkan semua perkataan-perkataan baru yang diperoleh maknanya dalam kamus. 1. umur. sikap dan cita-cita murid.

Membunyikan suku kata yang ditunjukkan.9.9. Menyusun benda atau gambar mengikut urutan.1 Aktiviti Peringkat Prabacaan Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih bentuk yang sama dan berbeza dari segi warna. Membaca perkataan bergambar.1.2 Aktiviti Peringkat Bacaan Mekanis Membunyikan huruf-huruf dalam perkataan. 46 . 1. Mengelaskan benda atau bentuk gambar mengikut kumpulan. 1.9.3 Aktiviti Peringkat Membaca Dan Memahami Menyusun dan memadankan gambar-gambar dengan perkataanperkataan yang diberi.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MEMBACA 1. 1.3 Bahan Yang Menarik Minat Pilih bahan-bahan yang difikirkan mendatangkan minat supaya terus membaca. Mengeja perkataan dan membaca ayat Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dalam perkataan. bentuk dan saiz. Menyusun semula huruf yang diberi untuk membina perkataan bepandukan gambar. murid mungkin meneruskan bacaannya dan situasi ini menunjukkan sebahagian daripada kejayaan murid. Sekiranya didapati bahan yang dibaca itu menarik. Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf.8.

a. Mengeja terus sesuatu perkataan seperti b. au. bo . 47 ba. ayat dan seterusnya diajar membaca. vocal dan konsonan. misalnya ba. b. t. c. oi c) Kemudian bunyi-bunyi itu disambung supaya menjadi suku kata. bu. t. d) Kemudian mengenal rangkai kata. Mengeja dan membatang suku kata seperti b. Menggambarkan cerita yang dibaca dalam bentuk lisan. b. Misalnya.10.10. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. bi.u Vocal dan konsonan Diftong ai. be. b (beh).10.1 Kaedah Mengeja a. a.. 1. misalnya ba + tu = batu.i.3 Kaedah Huruf a) Mengenal nama-nama huruf a. Menggambarkan bahan yang dibaca dengan memberi penerangan. d.e. 1. 1.o. u= tu..= batang b) Membunyikan huruf-huruf dahulu.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA 1.= ba. Membaca senyap sesuatu cerita untuk dibincangkan.Menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi. kemudian suku kata ini digabungkan menjadi perkataan. u = batu. z. b) Di dalam Bahasa Malaysia yang dibunyikan ialah: Vocala. Menggambarkan isi bacaan yang dibaca dalam bentuk gambar rajah. a (ah) = ba. tang.2 Kaedah Bunyi a) Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain.

4 Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini mementingkan dua perkara iaitu: a) Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi. Ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa. Oleh kerana itu. model-model yang diperde ngarkan haruslah model-model yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan. struktur.1 KONSEP BERTUTUR Pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. persekitaran. dan jantina. KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alatala t sebutan (artikulator) manusia. la berlaku setelah si penutur i tu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya.1. 3. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi. Kemahiran bertu tur dipengaruhi aspek fizikal.10. intonasi dan . Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. kesihatan. Ia bukan di cipta oleh pelajar tetapi ditiru dan diajuk. b) Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. Kemahiran bertutur berlaku di peringkat produksi.

ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan. guru. guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dengan betul dari segi sebutan. Dalam menguasai kemahiran tersebut. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat.penguasaan sistem bunyi yang lain. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakanrakan. Pengajaran Dan Pembelajaran Bertutur Haruslah Membolehkan Murid: .

Biasanya kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap.Menyebut dengan jelas Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi Menunjukkan arah Bertemu ramah Memberikan penerangan dan memberi alasan Membina soalan untuk mencari maklumat Bertukar-tukar pendapat dan maklumat Melaporkan peristiwa dan member sesuatu huraian dengan tepat Bertutur secara bertatasusila Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi 3. c) Faktor Fizikal: Pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia. Jika secara fizikalnya didapati organ-organ ini rosak atau tidak lagi berfungsi maka sudah pasti kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. b) Faktor Kesihatan: Ini bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUTURAN Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pertuturan iaitu : a) Faktor Kecerdasan: Ini bermaksud kecerdasan otak yang dihubungkan dengan kemampuan menghasilkan bahasa. . penguasaan bahasa mereka akan terganggu.

Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. kelancaran dan laras bahasa. e) Faktor Jantina: Melalui kajian-kajian yang telah dijalankan didapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. perkataan. intonasi. Tekanan: Tekanan adalah cara menyebut perkataan. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. i. Ini disebabkan oleh perkembangan jasmani kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki.3 ASPEK-ASPEK PERTUTURAN Ada beberapa aspek penting yang harus diberi perhatian dalam kemahiran bertutur. mora. nada.d) Faktor Alam Sekeliling: Biasanya faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga boleh mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. tekanan. rangkai kata dan ayat-ayat. Ini 3. Mereka juga harus menyebut dengan betul mengikut bunyi. ii. tatabaha sa. jeda. . Sebutan: Dari segi sebutan. rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. Antaranya ialah sebutan. murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf. ejaan dan makna. suku kata. Faktor Dwibahasa: Kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa.

vi. Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek adalah kadar sesuatu bunyi itu dilafazkan. peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. Re. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun. Jeda (persendian): Unsur ini disebut juga sebagai persendian. la terdiri daripada aspek fonologi. atau ayat-ayat. Dalam bahasa Melayu. Nada: Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan. Peraturan-peraturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. vii. So. rangkai kata. v. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan.iii. Setiap nada ini mewakili sa tu suku kata. menurun. Dalam sesebuah ayat yang diucapkan. Unsur ini boleh membawa makna yang berbeza jika ia digunakan. Intonasi: Intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. boleh mendatar dan sebagainya. Penggunaan unsur ini agak lebih ketara dalam Bahasa Inggeris dan Arab. jeda digunakan sebagai hentian sebentar. Kewujudannya lebih ketara dalam Bahasa Cina. la boleh menaik. la digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan. Konsepnya sama dengan 'harakat' dalam bahasa Arab. nada tidak bersifat fonemik. Dalam bidang muzik. Unsur ini biasanya tidak jelas dalam Bahasa Melayu dan kalau ada pun ia tidak membezakan makna. Fa. walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan. dan Do. iv. . kita dapati ada lapan nada iaitu Do. Ti. La. Mi. Tatabahasa: Tatabahasa adalah satu sistem. Dalam bahasa pertuturan. morfologi dan sintaksis. la kadangkala disebut sebagai nada suara.

viii. c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat . f) disebabkan oleh gangguan-gangguan bahasa ibunda (pertama). h) Membuat ayat-ayat mengenai diri sendiri. i) Membuat ayat-ayat daripada gambar-gambar. x. Kefasihan: Kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas. ix. d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. ibu bapa dan sebagainya. b) Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar.4 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR · PERINGKAT AWAL a) Melafazkan pengucapan bertatasusila. Tujuannya ialah supaya murid-murid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan-tujuan berkomunikasi secara berkesan. teratur dan lancar tetapi mereka juga boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dan ayat-ayat yang dituturkan itu secara jelas dan tepat. e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. kemas dan teratur. Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar. . Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung. Kelancaran: Kelancaran bermaksud murid-murid boleh bertutur atau bercakap dengan baik. f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Laras bahasa: Laras bahasa dalam konteks ini ialah murid-murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. 3. g) Memberi arahan. suasana dan situasi yang sesuai. rakan.

e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. i) j) k) l) Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. objek. perbualan atau dialog. masa bersekolah. c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. forum. perbincangan. pendapat. c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. permainan. f) Membaca iklan dan peraturan-peraturan. novel dan sebagainya. j) Membuat ulasan. persekitaran. pengalaman. Menyampaikan komen. proses dan sebagainya. g) Memberi ceramah dan syarahan (yang disediakan). Mendeklamasi puisi. f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. puisi. seminar dan lain-lain. d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. i) Memberi komen secara mudah. e) Menerangkan proses. · PERINGKAT MAJU a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. diskusi. Mengkritik cerpen. h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. g) Memberi ucapan pendek dan mudah. b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. laporan atau ulasan.· PERINGKAT PERTENGAHAN a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. prosedur dan peraturan. di rumah dan sebagainya. . kejadian. kejadian.

. 5 Pemilihan Bahan Kemahiran Bertutur Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan krite ria yang berikut. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu. i. Guru menggunakan papan tulisuntuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur. Guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan. b) Objek Sebenar Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan. a) Guru. Murid dan Bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu Proses pengajaran dan pembelajaran. misalnya. a) Bahan yang sedia ada b) Kesesuaian dengan objektif pengajaran c) Keberkesanannya.3. Guru menunjukkan cara membunyikan sesuatu sebutan iii. untuk membolehkan murid. ii.

ii. lakonan. Mengaitkan konsep dengan bunyi. kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. dialog. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita. filem dan transperansi. berlakon. iii. butang baju pelbagai warna dan saiz. wawancara. pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. temuramah atau temubual dan lain-lain seumpamanya adalah bentuk-bentuk aktiviti yang membolehka n murid-murid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang . Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segisaiz. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku.i. terang dan jelas. Contohnya. contohnya. bunyi pelbagai kenderaan. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti television. majalah. berpuisi dan berdialog. Bahan sebenar seperti tiket bas. menu. buku.6 AKTIVITI-AKTIVITI BERTUTUR Aktiviti lisan seperti perbualan. video. c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengjaran dan pembelajaran bertutur. 3.

Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. 1. Aktiviti Perbualan Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. Aktiviti-aktiviti di atas bolehlah dijadikan rangsangan atau model aktiviti lisa n sebagai aktiviti lanjutan di dalam kelas. penggunaan tatabahasa dan ciri-ciri prosodi dapat dipraktikkan. guru menyusun strategi: 1. guru bolehlah kemukakan soalan yang bol eh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu.paling dekat dengan situasi kehidupan sehari-hari. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu. Contoh: Tajuk: Pekerjaan bapa saya sebagai Ketua Pejabat Pos i. Dalam masa perbincangan dengan guru. Kemukakan beberapa soalan yang boleh menerbitkan hal-hal yang berkaitan . Latihan sebutan. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita. oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang tel ah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa ya ng telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid. 2. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut.

. seperti setem. buku simpanan wang. penerima bungkusan dan lain-lain lagi. . juruwang. iv. Perkenalkan barang-barang yang hendak digunakan itu seperti setem dengan harga-harganya (misalnya 5 sen.dengannya. . Hendak mengeluarkan wang dan sebagainya. borang telegram dan sebagainya. v. Tetapkan murid-murid yang akan memegang peranan sebagai pembeli. penjual setem.00) dan seterusnya setakat yang sesuai dengan pengetahuan membilang dan mengenal angka yang telah sedia ada pada murid-murid. 20 sen. $1. . Minta beli setem. gelaran atau panggilan kepada pekerja di bahagianbahagian tertentu seperti posman. Letakkan murid sebagai pekerja di tiap-tiap kaunter. Bincangkan bentuk dan ragam ayat yang hendak digunakan. iii. surat. bungkusan-bungkusan. Minta borang telegram. penghantar surat. bungkusan dan lain-lain. 10 sen. kerani. penghantar bungkusan dan sebagainya. . Guru boleh membina sebuah pejabat pos olok-olok di dalam kelas: Letakkan semua label di kaunter-kaunter yang berkenaan. Misalnya. Tetapkan perbualan-perbualan yang dikehendaki misalnya: . 75 sen. ii. Guru siapkan juga benda-benda yang diperlukan ada di pejabat pos seperti setem. telegram. gam. Hendak menyimpan wang. Bertanyakan harga setem.

Mengadakan latihan menggunakan ayat-ayat yang hendak digunakan di dalam aktiviti itu. kedai makan. bukan sahaja d i kalangan kanak-kanak malah juga di kalangan orang-orang dewasa. Guru boleh bersaal jawab dengan murid-murid lain yang mengambil bahagian tentang apa yang telah dilakukan oleh rakan-rakan mereka sebentar tadi. gergasi dan haiwan. menjadi angkasawan. o OBJEKTIF BERCERITA a) Menyuburkan daya imaginasi kanak-kanak: . Menggunakan ayat-ayat di atas dalam situasi sebenar di pejabat pos tadi. Aktiviti Bercerita Dalam pengajaran lisan. x. vii. Minta tiap-tiap orang murid yang telah mengambil bahagian tadi menceritakan semula apa yang telah dibuatnya di pejabat pas sebentar tadi. Aktiviti lisan seperti ini boleh juga dijalankan dengan menggunakan tajuk-tajuk seperti pasar. kedai buah-buahan. Misalnya. ix. xi. kedai buku dan kedai runcit. Kanak-kanak boleh secara imaginasi memasuki alam cerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka yang terlibat. bercerita memainkan peranan yang penting.vi. viii. . Daftarkan di papan hitam atau kad imbasan perkataan-perkataan yang diperlukan dalam aktiviti yang akan dijalankan. Guru boleh menyediakan dialog pendek sebagai rangsangan pelajaran lisan untuk aktiviti selanjutnya. 2.

Aktiviti ini boleh diikuti dengan perbincangan selanjutnya. e) Asas untuk pendidikan agama: . Mereka digalakkan menyoal. d) Menggalakkan perkembangan bahasa murid-murid: . perkara-perkara dan lain-lain dalam kehidupan secara am boleh diubah dengan cara guru membawa mereka kepada tema cerita itu. tingkah laku dan sikap yang baik akan dapat disemai di kalangan murid-murid.b) Membina rasa hati: . teka-teki dan sebagainya perbendaharaan kata murid-murid boleh diperluaskan. peribahasa. terutama cerita-cerita yang mengandungi pendidikan moral dan akhlak. Dalam cerita sering didapati watak-wataknya menemui kejayaan atau mengalami bahaya-bahaya yang menyebabkan penderitaan. o PRINSIP-PRINSIP BERCERITA Cerita harus mempunyai tema yang sesuai dan bermakna cerita dari segi tema atau jalan cerita. minat dan rasa hairan murid-murid dibangkitkan. Semasa cerita disampaikan. ayat. Dengan cara memperkenalkan perkataan-perkataan baru. c) Menyuburkan akal dan kecerdasan murid-murid: . Keadaan ini dapat membantu dalam perkembangan emosi kanak-kanak. pendapat-pendapat. . Sikap mereka terhadap manusia. Melalui cerita-cerita seperti ini. bahasa dan lain-lain hendaklah bersesuaian dengan umur. mengemukakan pandangan dan memberi komen terhadap peristiwa dan watak-watak dalam cerita tersebut. Ada sesetengah cerita mempunyai pengajaran atau contoh yang baik. latar bela kang dan pengalaman murid-murid.

pergerakan. lni bermaksud bahasa perlulah mudah. o KEMAHIRAN BERCERITA Berbagai-bagai kemahiran digunakan dalam kemahiran bercerita. Pembentukan . guru perlu menggunakan aneka gaya. Semasa menyampaikannya. Libatkan intelek. tepat dan jelas serta tidak mengandungi perkataan atau rangkai kata yang boleh mengelirukan. Episod tersusun dan ada kesudahan. Permulaan . b) Komponen penyampaian. . Komponen Struktur -Komponen struktur ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu :. Kemahiran-kemahiran ini boleh dikumpulkan kepada dua komponen iaitu :a) Komponen struktur. menggunakan gerak isyarat. Perkataan atau rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan.a) Cerita harus menggunakan bahasa yang sesuai. b) Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. pernyataan. Penutup i. PERMULAAN . lni diikuti dengan aktiviti-aktiviti sebagai gerakerja lanjutan. emosi dan kadang-kadang fizikal murid semasa sesi bercerita. menggunakan cakap ajuk. c) Penglibatan murid-murid sepenuhnya adalah juga penting. lakonan dan sebagainya.

la juga membangkitkan minat dan memberi kefahaman yang . Penggunaan cakap ajuk di tempattempat yang boleh menambahkan kesan dan menjadikan pendengarpendengar memberi lebih banyak perhatian kepada cerita hendaklah selalu diadakan. intonasi. secocok dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu. Cerita akan menjadi lebih menarik dan boleh berbentuk hiburan jika ada perubahan-perubahan dalam suara guru. d) Gerak-geri dan pernyataan yang sesuai: . ketinggian. Gerak isyarat dan pernyataan yang sesuai dan bermakna membantu menerangkan atau menyampaikan maksud atau kandungan sesebuah cerita. perhubungan penglihatan. ia patut digambarkan sarna ada melalui lisan atau dengan cara menggunakan gambar. Ini ditegaskan dari segi nada. Perkataan-perkataan dan rangkai kata yang kabur patut dielakkan dan jika ada perkara-perkara baru. ii. b) Guru harus menunjukkan minat dan kecenderungannya untuk membentuk satu perhubungan yang baik dengan kelas. Keadaan ini selalunya boleh didapati melalui penggunaan gerak isyarat yang sesuai.a) Guru harus menarik perhatian murid dan keadaan ini sebaik-baiknya dapat dikekalkan sehingga ke akhir sesuatu pembelajaran. b) Kelancaran pertuturan: . kekuatan dan sebagainya. Ini biasanya berlaku pada tempat-tempat yang sesuai. sesuai supaya maksud cerita dapat disampaikan dan difahami. Bahasa yang digunakan mestilah mudah. pernyataan muka. Ini penting untuk perkembangan cerita yang licin. media dan sebagainya. PEMBENTUKAN a) Bahasa yang sesuai: . gambar. c) Suara guru: . Kefahaman murid-murid akan lebih baik dan berkesan.

kognitif dan kadang-kadang fizikal.lebih kepada murid-murid. Pelbagai bentuk aktiviti boleh mengikut sesi bercerita. bersoal jawab dan sebagainya. b) Penyediaan gerak kerja atau aktiviti lanjutan. e) Rangsangan yang tepat: . Mereka boleh terlibat secara lisan. Peringkat-peringkat atau bahagian-bahagian cerita yang membentuk keseluruhan cerita mesti dalam susunan 'dahulu-kemudian'. f) Aturan perkembangan cerita: . atau dengan melakukan sesuatu. Komponen Penyampaian . lakonan. Murid-murid boleh dilibatkan dalam perbincangan. . soalan-soalan boleh dikemukakan. media yang sesuai digunakan. PENUTUP a) Cerita mempunyai kesudahan: Ini perlu untuk memenuhi objektif guru. Ini harus dibentuk dengan baik supaya pendengar-pendengar boleh membincangkan plot cerita. Semasa membentuk cerita. murid-murid boleh terlibat sama secara efektif. Semasa bercerita rangsangan yang berbeza boleh digunakan untuk mengarahkan minat dan perhatian murid kepada cerita keseluruhannya. misalnya. g) Penjelasan tema cerita: . watak-watak utama dan dapat membuat gambaran mengenai moral cerita tersebut. h) Penglibatan murid-murid: . iii. atau memberi pandangan dan pendapat atau sebagainya. ekspresi. atau cadangan-cadangan dan pendapat muridmurid di mana-mana yang sesuai boleh diterima dan disesuaikan dengan cerita.

b) Penggunaan pergerakan: Perhatian dapat dibuat dengan pencerita bergerak tetapi dia harus pasti yang pergerakannya mempunyai tujuan dan bersesuaian pula untuk membentuk kesan yang diper1ukan. Perkataan yang sesuai adalah mustahak. la dapat menyampaikan maksud yang sebenar. Bahasa juga harus mudah. . iii. pelbagai kemahiran boleh digunakan oleh guru. Di antaranya ialah: i. Pergerakan yang bertujuan itu membantu dalam pembentukan cerita dan dapat mengurangkan rasa bosan. b) Suara: Jelas dan terdapat perubahan dalam nada dan intonasi. Keceriaan guru: a) Penggunaan gerak isyarat/pernyataan: Pergerakan yang bermakna dapat membentuk minat dan kefahaman yang lebih. menarik. situasi atau peristiwa dalam cerita. murid-murid boleh dipanggil untuk melakonkan sesuatu babak. bermakna dan dramatis.Komponen penyampaian ini bertujuan untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Penglibatan murid-murid: a) Pergerakan murid: Semasa sesi bercerita. Secara tidak langsung ia menambah penglibatan murid-murid. Dengan maklumat ini. Penggunaan bahasa: a) Bahasa mestilah jelas. b) Jawapan murid-murid: Ini menjadi maklumat balik terhadap cerita si pencerita. elakkan perkataan dan rangkai kata yang kabur. Ini mustahak kerana ia boleh menjadikan cerita lebih hidup. Kata-kata penghubung digunakan untuk membantu dalam perkembangan cerita. guru dapat menyediakan gerak laju yang sesuai da n mengubah ceritanya di tempat tertentu. ii.

Kata penghubung yang betul penggunaannya. dengan perkataan lain. o DASAR PEMILIHAN CERITA a) Cerita-cerita yang dipilih hendaklah sesuai dengan pengalaman. hidup dan b ermakna. Idea murid-murid. akan memastikan tidak ada sekatan dalam aliran cerita. b) Pernyataan gerak isyarat: Gerak-geri. kebolehan otak. b) Cerita-cerita itu harus menggunakan bahasa yang baik. b) Contoh-contoh: Contoh-contoh yang sesuai boleh menolong murid-murid meluaskan lagi kefahaman mereka serta berpeluang menikmati cerita itu sepenuhnya . Perkembangan cerita: a) Langkah: Harus ada gerak laju yang sesuai semasa bercerita. kata-kata galakan serta komen mereka perlu diberi perhatian da n ini penting dari segi peneguhan kognitif dan efektif. v. vi. kecenderungan dan minat kanak-kanak. . lni bergantung kepada bagaimana ia disampaikan. mudah dan tidak berbelit-belit serta betul pula tatabahasanya. b) Perkaitan: Peringkat-peringkat tertentu dalam cerita dikaitkan dalam cara yang lain. Penggunaan alat bantuan: a) Media alat pandang-dengar: Media pandang-dengar yang dipilih mestilah berkaitan dengan situasi cerita dan digunakan untuk membangkitkan minat serta memberi kefahaman yang lebih baik kepada murid-murid. akan membantu menjadikan cerita lebih jelas. peringkat umur. jika digunakan dengan betul. pernyataan muka dan badan. ia mengikuti satu corak atau aturan yang sesuai untuk mengembangkan cerita. c) Hentian: Ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mendengar secara imaginatif memikirkan masalah dan isu-isu yang disampaikan. Peneguhan: a) Lisan: Pencerita boleh menggunakan ulangan di mana-mana yang perlu. latar belakang .iv.

c) Isi atau tema cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pendidikan. iv. Guru rnenerangkan terlebih dahulu perkataan atau rangkai kata yang susah yang hendak digunakan dan rnenerangkan juga perkara-perkara yang menjadi latar belakang cerita itu ii. e) Plot cerita seharusnya menarik dan mudah difaham. adat resam dan kebudayaan. iii. g) Cerita-cerita juga tidak seharusnya rnenyentuh dasar kerajaan atau bertentangan dengan dasar tersebut. Guru bolehlah rnenyoal isi cerita dan murid-murid juga boleh menyoal. kepercayaan. Setelah rnengumpulkan murid-murid di hadapan darjah. terutama dari segi pendidikan akhlak dan budi pekerti. guru terus becerita sambil rnenunjukkan gambar-gambar atau alat bantu mengajar yang lain untuk menguatkan lagi perhatian dan kefahaman mereka. guru bolehlah rnengemukakan soalan-soalan. f) Cerita-cerita yang dipilih itu juga semestinya tidak menyinggung mana-mana agama. Pelajaran akan lebih rnenarik jika kanak-kanak diminta rnelakonkannya jika sesuai dengan masa dan keadaan. . Setelah selesai bercerita. o CARA MENJALANKAN PELAJARAN CERITA i. h) Cerita harus ada unsur-unsur perpaduan kebangsaan. d) Cerita yang dipilih itu sebaik-baiknya biarlah daripada cerita-cerita yang bo leh dijadikan bahan lakonan atau kerja bertulis.

1. murid-murid akan sentiasa berfikir dan memerhatikan dengan teliti perhubungan pergerakan itu. LAKONAN BISU Lakonan ini hanya menggunakan pergerakan anggota tanpa berkata apa-apa. Berkait. Murid-murid lain diminta memerhatikan setiap pergerakan yang dilakonkan oleh rakan-rakan mereka. . Jenis lakon an yang boleh digunakan ialah: . Lakonan jenis ini adalah satu cara untuk melepaskan tenaga yang berlebihan atau melepask an emosi yang meluap-Iuap di kalangan mereka. Murid-murid yang berlakon itu pula berpeluang memikirkan sesuatu yang hendak dilakonkannya dan menghubungkannya pula dengan sesuatu kejadian itu. Menggunakan Patung. Dengan berpandukan gerak-geri pelakonnya. Lakonan Bisu. Dalam hal ini. Guru bolehlah terlebih dahulu berunding dengan murid-murid yang akan mengambil bahagian dan meminta mereka melakonkannya. Berseni Kata dan Menggunakan Pergerakan. Lakonan . Lakonan . Lakonan .3. Aktiviti Lakonan Lakonan bukan sahaja dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan baik malah dapat juga rnendorongkan rnereka beraksi dengan gerak-geri yang bersahaja. murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh pelakon itu.

mandi sungai dan lain-lain. LAKONAN BERKAIT Lakonan ini amat sesuai dijalankan pada peringkat rendah. Permainan: . sa y a menulis di papan hitam. Kanak-kanak akan dapat menangkap perkaitan antara percakapan dengan lakonan dan akan membuatnya berulang-ulang kali.Perkara-perkara yang boleh dilakonkan ialah : I. kambing dikejar oleh anjing dan sebagainya. membeli setem. Main gasing. Binatang: . saya bersikat dan sebagainya. 3. saya buka buku. Membeli barang-barang. burung terbang. mengangkat air. membasuh baju. tidur. Kambing makan rumput. misalnya duduk. II. itik berjalan. menyapu. bermain bola. guli. membasuh kereta. membuai adik dan lainlain. Guru menyebut sesuatu perkataan sambil melakonkannya sekali. Pekerjaan rumahtangga: . IV. mengambil air sembahyang dan sebagainya. Membelah kayu. LAKONAN BERSENI KATA DAN MENGGUNAKAN PERGERAKAN · Lakonan jenis ini biasanya dijalankan dengan dua cara iaitu : . III. layang-layang. menyiram bunga. 2. Situasi: .

Selepas itu guru bolehlah memilih pelakon-pelakonnya. Jangan ganggu kanak-kanak semasa berlakon walaupun didapati tidak memuaskan. pastikan peluang berlakon itu diberi kepada semua.i. e. . Lakonan jenis ini biasanya disediakan khas daripada buku-buku cerita. b. . Terangkan dahulu apa yang patut dibuat oleh murid-murid sama ada dengan menceritakan peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberi senikatanya. Guru tidak seharusnya bergantung kepada murid-murid yang pandai sahaja. Biasanya guru akan menyediakan senikata untuk mereka. · Lakonan berseni kata ini boleh dijalankan seperti berikut :a. . Kanak-kanak melakonkannya dengan bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh jalan ceritanya. Lakonan yang tidak bersengaja. ii. Kanak-kanak berlakon bebas dan menggunakan perkataan-perkataan mereka sendiri. Setelah itu baharulah guru membetulkan kesilapan mereka dan jika perlu mereka diminta melakonkannya sekali lagi sebelum memberi peluang kepada kanak-kanak lain berlakon. d. Semasa pemilihan dibuat. Guru kemudian memberi arahan atau petunjuk bagaimana saharusnya diperbuat oleh setiap orang pelakon. Kanak-kanak melakonkannya selepas mendengar sesuatu cerita atau kejadian dengan tidak memerlukan persediaan yang panjang lebar. Guru memberi nasihat dan cadangan sahaja. Lakonan yang bersengaja. c. Murid-murid dilatih dan diberi tugas untuk menjayakannya.

g. ii. Perlu juga guru menyediakan alat-alat seperti topeng dan pakaian yang sesuai supaya lakonan itu menjadi lebih realistik dan berkesan.f. Jenis jenis patung yang boleh digunakan ialah: i. LAKONAN MENGGUNAKAN PATUNG Lakonan patung ialah lakonan antarabangsa yang tertua. murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakan segala pandangan d an . Patung tali . Patung kayu: . Guru akan menunjukkan lakonan patung itu kepada murid-murid dan melaluinya kanak-kanak dapat membetulkan kesalahan bahasanya. Ia boleh juga digunakan untuk menyampaikan pelajaran Bahasa Malaysia di sekolah-sekolah. 4. Gambar binatang atau manusia diwarnakan dan kemudian dilekatkan kepada kayu. 4. Anak-anak patung itu digerakkan dengan menggunakan kuasa tali yang diikatkan kepadanya. Guru hendaklah memberi perangsang iaitu jangan mengkritik atau menyalahkan kanak-kanak sehingga boleh membunuh semangat dan minat mereka untuk berlakon. Sewaktu berbincang. Kepala berjenis hidup-hidupan yang diperbuat daripada pelbagai alat dan diberi pakaian. Aktiviti Perbincangan Perbincangan adalah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan dan ia dilakuka n di kalangan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. Patung sarung tangan: . iii.

boleh bertutur dengan gaya. Pilih dua atau tiga orang murid bagi satu-satu sesi yang mengam bil . Aktiviti Temuramah Sesi-sesi temubual atau temuramah juga boleh diadakan untuk menambahkan kemahiran lisan. Di antara bentuk-bentuk puisi ialah pantun. nada dan intonasi yang betul. nada suara dan intonasi yang betul di samping memperkenalkan bentukb entuk puisi itu atau menyuruh murid-murid menciptanya atau boleh juga memetiknya daripada petikan-petikan luar. Melalui aktiviti mengajar begini. gurindam dan seloka. syair . Sambil itu guru memandu serta mengarahkan pandangan-pandangan mereka itu ke satu prinsip idea yang menyeluruh. teka-teki dan sajak. 6. murid-murid dapat memperkembangkan pertumbuhan diri dan sosial mereka dengan baik. Tajuk boleh dibe rikan beberapa hari sebelum aktiviti dijalankan tetapi pastikan yang murid-murid tidak membaca teks yang telah disediakannya. Mereka digalakkan berfikir denga n jelas. 5. mengutarakan idea-idea bernas dan lojik serta bekerjasama dengan murid-mu rid lain untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan masalah perbincangan. Aktiviti Berpuisi Aktiviti ini bertujuan untuk membiasakan murid-murid membaca puisi dengan gaya. Aktiviti Syarahan atau Pidato Aktiviti ini boleh dijalankan apabila murid-murid sudah dapat menguasai bahasa dengan baik. gerak-geri. Aktiviti perbincangan biasanya dapat menggalakkan penglibatan mereka secara aktif dan dinamik. 7.pendapat mereka mengenai sesuatu topik. Tajuk yan g dipilih haruslah bersesuaian dengan minat dan umur murid-murid.

latihan pandang dan s ebut dan karangan lisan. Mickey mencadangkan aktiviti-aktiviti latihan seperti meniru dan menghafal dialog. tari dengan lari. Dalam latih tubi ini. pasangan perkataan y ang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. Latih tubi sebutan meliputi latih tubi penyebutan ayat. Tentukan siapa yang berperanan sebagai orang yang menemuduga dan ditemuduga. dan da n bunyibunyi fonem yang diambil daripada bahagian dialog yang akanditiru dan dihafal oleh murid-murid. mencadangkan beberapa kaedah pengajaran kemahiran bertutur bagi memastikan ketepatan penggunaan aspeka spek bahasa dalam kemahiran lisan. Dialog Dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan. Lati h tubi pasangan minimal juga digunakan.masa lebih kurang lima hingga enam minit. 2. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh .11 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Mackey (1965). perkataan. latih tubi pola ayat. Latih Tubi Latihan dimulakan dengan penyebutan guru dan kemudian murid-murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut secara beramai-ramai. Latih tubi penyebutan bunyi meliputi lati tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan di kalangan murid-murid. frasa. malu dengan balu dan lai n-lain. suku kata. Sekiranya murid menghadapi masalah guru a kan menyebut semula dan meminta murid-murid mengulangi sebutan itu lagi. dalam kumpulan besar. salah seorang penganjur pendekatan situasi. Contohnya perkataan daki dengan laki. Soalan-soalan boleh dikemukakan secara spontan atau disediakan sebelumnya.kumpulan kecil dan selanjutnya secara individu.

Semua alat bantu ini digunakan dalam latih tubi supaya murid-murid dapat menghsailkan pertuturan yang diperlukan oleh guru. murid-murid dikehe ndaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan.murid meniru dan menghafal dialog. Bahan tersebut adalah dalam bentuk bers oal jawab. . mengikut rentak dan nada yang tertentu. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-muri d menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang digunakan dalam teks latihan. murid-murid diberikan petikan untuk dikaji. carta bergambar. Di samping itu kad-kad imbasan bergambar. Kemudian murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Latihan Pandang Dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan. Kadang-kadang seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafal oleh murid-murid. Dalam latihan penghasilan pula. Teknik latih tubi dialog adalah sama dengan t eknik latih tubi pola ayat. Karangan Lisan Karangan ini merupakan karangan dalam bentuk lisan yang dihasilkan oleh murid-mu rid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. latihan penghasilan dan karangan bebas. Dalam latihan ini. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan yang bedasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang diberi.

butiran tentang tajuk tersebut dan mereka dikehenda ki berbual tentang tajuk tersebut. Murid-murid dikehendaki mencari bersama. .Karangan bebas hanya diberikan pada peringkat tertentu sahaja.