KEMAHIRAN MENULIS Pengenalan tulisan

:

Bahasa yang bertulis dengan lambang-Iambang bunyi. Seseorang akan dapat membaca hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. Mementingkan teknik dan akal kerana membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan. Definisi kemahiran menulis :Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) Menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. Pusat Perkembangan Kurikulum

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat dramatis,tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa.

Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa. Yahya Othman Kemahiran menulis adalah penyaluran ilmu,idea atau maklumat secara bersistem dan ia mengambil kira aspek tujuan penulis,penggunaan bahasa,audience dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh Don Byrne Menulis memerlukan usaha mental secara sedar. Ini kerana semasa menulis, proses mengekodkan berlaku dalam fikiran penulis iaitu menterjemahkan kandungan pemikiran ke dalam bahasa yang dapat di fahami. Koh Boh Boon Menulis merupakan satu aspek yang penting.Sebahagian besar kegiatan belajar memerlukan kecekapan merakamkan pengetahuan secara bertulis.Penulisan merupakan kemahiran melahirkan idea dalam bentuk tulisan secara tersusun dan logik. Ishak Haron Beliau berpendapat, penulisan berkaitan keupayaan intelek dan mental penulis dalam menggarap idea. Kemahiran pertama yang diperlukan bagi menulis ialah kemahiran penulisan secara mekanis.

OBJEKTIF Jangka pendek Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami. Kanak-kanak dapat mengulang kaji pelajarannya dengan cara membaca tulisantulisan . Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Menanamkan minat suka menulis Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Mendirikan asas menulis yang kukuh Jangka panjang Memenuhi kehendak semasa. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan. Meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.

Faktor lain Antaranya kurang perhatian. .memori dan kesediaan ketika mula belajar menulis Tidak diberi panduan betul. tumpuan.Faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis Faktor luaran Bahan dan cara pengajaran. Guru kurang peka terhadap pembentukan huruf yang betul. Cara pelajar memegang pensil juga mempengaruhi. Faktor dalaman Lahir dari diri pelajar sendiri. Halangan kemahiran menulis Kaedah pengajaran yang tidak betul. Aktiviti asas menulis tidak dijalankan secara serius.

jari dan sebagainya Penting dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat menulis dengan kemas. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk.Jenis kemahiran menulis Kemahiran menulis secara mekanis Melibatkan latihan pergerakan tangan. di pasir. . Langkah Kemahiran Menulis Secara Mekanis Latihan pergerakan tangan. Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental Biasanya dikuasai selepas pelajar menguasai kemahiran mekanis Contohnya membuat karangan melibatkan pernyataan pendapat atau lain-lain. Pelajar diperkenalkan huruf tanda bacaan dan lain-lain. otot dan jari Tunjukkan pergerakan tangan menulis di awangan. Melatih menulis unsur-unsur huruf perkataan dan gambar. di papan tulis dan sebagainya. Melatih murid menulis cepat. otot. senang dan kemas. tegak atau condong dan lain-lain. saiz.

murid digalakkan menyebut sambil menulis. . PRAMENULIS · Melatih otot-otot tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata kepada murid-murid.Peringkat Mengajar Menulis secara Pelahiran Mental : Menyalin dan meniru Menghasilkan semula Menggabungkan Penulisan berpandu Penulisan bebas Peringkat kemahiran menulis 1. · Semasa menulis. PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (MEKANIS) · Dijalankan serentak dengan pengajaran bacaan. · Aktiviti boleh dilakukan dengan pelbagai cara 2.

3. PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN Mengajar murid menulis dengan bersih dan kemas dengan kepantasan yang sesuai. Contoh aktiviti pramenulis Aktiviti membuat corak : Aktiviti mewarnakan corak : Aktiviti melukis secara menyerong atau menegak : 7 . Membolehkan murid-murid menulis dengan jarak yang sesuai antara perkataan dalam ayat.

Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu atau dua 3. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul 4.Latihan melukis bentuk geometri dan mewarnakannya Contoh aktiviti peringkat mendirikan asas (mekanis) : 1. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Menulis huruf mengikut urutan yang tetap 5. Menyalin perkataan dan ayat-ayat yang mudah. Contoh Aktiviti Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental. 6. Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. 2. Mengisi silang kata. Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi .

· Kapur dan kertas bergaris dan tidak bergaris · Dan sebagainya. Pemilihan bahan untuk kemahiran menulis 1. model · Transparensi dan overhead projector. Kesalahan biasa dalam tulisan : Bentuk huruf tidak sama saiz.Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan dan lain-lain. . Buku latihan · Carta · Rajah 2.

Kecondongan tulisan tidak sama.Jarak antara huruf tidak sama. Jenis-jenis penulisan : Karangan terkawal Separuh terkawal Karangan bebas Karangan berpandu Kaedah pengajaran kemahiran menulis : Motivasi Persediaan Persembahan Perlaksanaan Penilaian Proses kemahiran menulis 1. Pembelajaran tiga peringkat menulis . Tulisan menjadi kotor.

Mengajar teknik dan prinsip asas menulis huruf 4.kertas dan pensel semasa menulis. MAKLUMAT TAMBAHAN KEMAHIRAN MENULIS CEPAT . Kenalpasti kesalahan murid.2. 5. 3. Mengajar tentang kedudukan badan. Menyediakan pelbagai alat pembelajaran.

Ini kerana proses pengajaran di universiti biasanya dilakukan secara kuliah dan pensyarah t idak banyak memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengemukakan pertanyaan. Aktiviti ini dija lankan atau dilakukan pada peringkat kanak-kanak dan juga pada peringkat orang dewasa. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Barker (1971 : I) .(1969) menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada kaedah pengajaran di universiti adalah dengan mendengar kuliah. Hasil daripada kajian itu. beliau merumuskan bahawa dalam keadaan manusia sedar. 30% bercakap. Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Proses mendengar menjadi perkara utama bagi mahasiswa universiti. 45% digunakan untuk mendengar. 16% membaca dan 9% menulis. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran mendengar.KEMAHIRAN MENDENGAR Mendengar merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting. Anderson et al. Keadaan ini menggambarkan betapa perlunya seseorang mahasiswa mendengar bersungguh-sungguh ketika sesi kuliah sedang berjalan. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi.

yang akhirnya dapat merealisasi dan menggunakan keupayaan dan intelektual secara maksimum dalam proses pembelajaran.1 KONSEP KEMAHIRAN MENDENGAR . . 2. Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan. Dari segi kaunseling. mendengar yang terbaik adalah dengan mendengar secara empati. Mendengar adalah perbuatan yang menggunakan organ bersama-sama dengan saraf pendengaran di otak. Chuah (1987) menyatakan dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif. . . kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang memahami apa yang didengar dan melakukan tindakbalas yang sesuai. Tetapi perbuatan ini mesti dilatih dengan betul supaya 14 .menyatakan bahawa proses pendengaran dalam pengajaran di universiti adalah antar a 50% hingga 100%. Proses mendengar adalah satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi. mendengar dengan menjiwai apa yang didengar kerana daripada situlah timbulnya celik akal. Apabila hal ini terhasil maka para pelajar akan me ncapai tahap nirwana kendiri.

. . Devine (1981) menyatakan bahawa dengan mendengar bukan sahaja menumpukan sepenuhnya perhatian tetapi melibatkan motivasi dan keadaan fizikal emosi yang mempengaruhi proses pendengaran itu sendiri. ..proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul. Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyibunyi yang hampir sama... Dakin (1980:31) .listening is one half of the process of communication.. Kemahiran mendengar adalah satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran.. . Peringkat kedua pula ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti 15 .

. Kemahiran mendengar melatih seseorang individu untuk mendengar. klausa dan ayat.perkataan. urutan seterusnya berupaya untuk memahami. difahami dan diingati. mengenal bunyi bahasa. Kemahiran mendengar merupakan gabungan segala yang didengar. Kemahiran mendengar melatih seseorang untuk mendengar sekaligus mamahami pertuturan penutur dengan baik. 2. frasa. .2 TUJUAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat beberapa tujuan kemahiran mendengar. Antaranya ialah : . Hal ini secara tidak langsung dapat menjadikan komunikasi berlaku dengan berkesan. .

Untuk mengetahui keadaan semasa. Misalnya dalam puisi. . Mereka perlu mendengar dengan teliti setiap input yang diberikan oleh guru mahupun pensyarah seperti penerangan tugasan mahupun . Manakala mendengar untuk tujuan menghayati keindahan muzik pula bertujuan untuk menghayati lirik-lirik lagu yang didendangkan. fakta. dengan itu pendengar dapat menghayatinya melalui proses pendengaran yang baik. Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik. Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu. Kita dapat mendengar perkembangan semasa ini melalui media elektronik seperti radio dan televisyen. . . Contohnya seperti mendengar ceramah untuk mendapatkan pengetahuan. Mendengar untuk mendapatkan maklumat. Bahasa yang digunakan begitu puitis.. Tujuan ini amat penting bagi pelajar dan penuntut-penuntut di institut pengajian tinggi. data dan pengetahuan. Tujuan ini amat penting supaya kita tidak ketinggalan daripada mengetahui perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita.

Semasa mendengar biasanya seseorang itu diganggu oleh pelbagai jenis bunyi seperti bunyi bising yang boleh mempengaruhi kebolehan mendengarnya. Kanak-kanak normal mempunyai deria pendengaran yang semula jadi sejak ia dilahirkan. Terdapat perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. 2. Tahap pemikiran kanak-kanak akan mempengaruhi kecekapan mereka mendengar.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MENDENGAR 18 . Faktor yang ketiga ialah status sosioekonomi. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENDENGAR Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar. Ada yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam cacat pendengaran. 2.ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. Kanak-kanak yang terganggu emosinya tidak akan dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang didengar. Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan daya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk mendapat tindak balas. Faktor antara lelaki dengan yang kedua ialah faktor jantina. Antaranya ialah faktor fizikal. termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli-ahli keluarga mempengaruhi kebolehan mendengar kanak-kanak. misalnya kanak-kanak yang berumur antara 7-9 tahun lebih lemah kefahaman mendengar berbanding kanak-kanak perempuan yang sebaya dengannya. Latar belakang keluarga juga boleh mempengaruhi emosi kanak-kanak. Letar belakang keluarga. Faktor yang kelima dan terakhir ialah faktor mental.3. Fakor yang keempat ialah faktor bunyi.

Halangan yang keempat ialah pertuturan yang terlalu cepat. sebutan. Maklumat yang didengar akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. terutamanya yang tidak memahami penggunaan penanda wacana yang menjadi wahana penting dalam membentuk kesinambungan ayat akan menghadapi masalah untuk mengaitkan apa yang didengar dengan makna keseluruhan ayat. Halangan yang kedua ialah kelemahan dalam memahami apa yang didengar. Kekeliruan dalam membezakan bunyi akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang terkandung dalam ayat. Antara halangan dalam menguasai kemahiran mendengar ialah kekeliruan dalam membezakan bunyi. ini akan menyukarkannya untuk membuat tindakan terhadap perkara tersebut. Pelajar yang lemah. tekanan dan intonasi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan bahasa Melayu baku ketika bertutur. Halangan yang ketiga ialah tidak cekap dalam memproses maklumat. Gaya pertuturan juga boleh mempengaruhi kemahiran mendengar. Penggunaan ciri-ciri suprasegmental yang kurang jelas semasa pembelajaran juga boleh mempengaruhi gaya pertuturan seseorang. Komplikasi ini menyebabkan murid-murid sukar untuk memahami sepenuhnya makna berdasarkan ujaran yang didengar. Halangan yang seterusnya ialah gaya pertuturan. Selain itu para .Terdapat beberapa halangan dalam menguasai kemahiran mendengar. Halanganhalangan ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Jika seorang murid tidak memahami perkara yang didengarnya. Contohnya seperti semasa murid-murid mendengar pesanan guru supaya pesanan tersebut disampaikan kembali kepada beberapa orang kawan mereka yang tidak datang ke sekolah. Pendengar yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka dengar. Murid-murid sepatutnya mempunyai kemahiran dalam menentukan persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar dan seterusnya dapat memberi makna terhadap apa yang didengar. Pertuturan yang terlalu cepat ini akan menimbulkan masalah kepada pelajar untuk mentafsirkan mak na dan maklumat yang hendak disampaikan.

penyampai maklumat terutamanya guru wajar merancang langkah-langkah yang sesuai bagi mengatasi kemungkinan masalah kemahiran mendengar. menguasai makna beberapa deretan bunyi dan bertindak terhadap bunyi. Sungguhpun telinga merupakan alat asas dalam proses mendengar.5 PROSES KEMAHIRAN MENDENGAR Proses mendengar (hearing) ialah satu proses fisiologi yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi-bunyi bahasa. 2. Bunyi itu dapat 20 . Therefore. we must listen well to the message as it is being presented. we cannot play yang kita semua sedia maklum. in which we can go over a passage several times if needed in order to understand it. Unless we are using a tape reco rder. Mendengar deretan bunyi bahasa ialah apabila seorang individu mendengar bunyi da ri unsur-unsur luar yang sengaja dihasilkan dengan maksud tertentu. Proses mendengar boleh dibahagikan kepada empat peringkat iaitu mendengar dereta n bunyi bahasa. kefahaman mendengar (listen ing comprehension) juga akan dipengaruhi oleh minat dan tumpuan (concentration) yang ada pada seseorang pendengar. Selain itu. Listening requires us to concentrate very hard on what is being said. proses memahami pendengaran (listening) pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan (perception). Antara perancangan yang harus dibuat ialah pemilihan bahan. U nlike reading. kecerdasan (intelligence) dan pemikiran (thinking). it is the responsibility of the listener to receive the communicator s message. Menurut Hunt (1981 : 20) : back what the speaker has said. Ini adalah kerana proses tersebut memerlukan tumpuan dan penglibatan mental yang aktif daripada pendengar. Sebagaimana Assuming that a speaker is making an effort to be heard and understood. proses mendengar dan memahami secara berkesan bukanlah satu tugas yang mudah. listening has no built-in switch. memahami bunyi tersebut.

Apabila deretan bunyi tersebut didengarkan dan diikuti dengan tingkah laku tertentu daripada penutur. Setelah mendengar beberapa kali. Pendengar akan bertindak untuk melakukan sesuatu yang wajar setelah arahan dalam bentuk deretan bunyi bahasa dilafazkan. 2. Misalnya. pendengar akan menghubungkaitkan benda yang dimaksudkan. pendengar akan menghubungkaitkan tingkah laku tersebut dengan deretan bunyi yang didengar olehnya. Proses ini hanya ditujukan kepada individu yang mempunyai alat artikulasi dan pancaindera yang normal. barulah deretan bunyi itu dapat didengar secara keseluruhan. hanya bunyi-bunyi yang jelas dan lantang sahaja yang dapat dikesan. pendengar yang baik akan memahami dan mengerti maksud setiap ujaran yang dilafazkan. Peringkat yang terakhir ialah bertindak terhadap bunyi. Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan dengan maksud tertentu. Ia berlaku apabila pendengar hendak membuat rumusan dan keputusan. Proses yang kedua ialah memahami bunyi tersebut. sedih. Kesimpulannya. bunyi yang menggunakan intonasi yang tinggi lagi keras menandakan perasaan marah. Peringkat ini hanya akan terlaksana setelah pendengar melalui peringkat-peringkat yang terdahulu iai tu mendengar deretan bunyi. Pros es ini yang berulangkali dilakukan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kepada pendengar. Bunyi yang menggunakan intonasi lemah melambangkan tanda manja. simpati dan sebagainya. pendengar perlu atau mesti menguasai makna beberapa deretan bunyi. memahami bunyi tersebut dan menguasai makna beberapa deretan bunyi. Mereka bukan sahaja boleh memahami malahan boleh juga membuat interpretasi daripadanya. Ia dapat memahami persamaan erti dan perbezaan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain dalam bahasa yang sama. Pada peringkat permulaan mendengar.didengar setelah ia dapat dikesan dari mana arahnya. atau tingkah laku yang dilakukan dengan bunyi yang dilafazkan. Dalam erti kata lain.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENDENGAR . Pada peringkat ketiga.

Jawapan-jawapan tersebut kemungkinan berbentuk fakta dan biasanya boleh diperoleh daripada petikan yang diberi. Mendengar arahan Murid-murid atau para pelajar mendengar arahan yang diberi dan bertindak balas terhadapnya. Antaranya ialah memberi penerangan. memberi makna. Menjawab soalan kefahaman Murid-murid mendengar soalan yang dikemukakan dan kemudian diminta mengenal pasti jawapan yang diperlukan. Latihan Berpusatkan Kepada Kefahaman Makna Latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci boleh dijalank an melalui pelbagai cara. Biasanya. ketua d arjah atau rakan-rakan mereka sendiri. . ketua murid. Jenis yang kedua pula menekankan kepada latihan mendengar bahasa yang dituturkan. guru besar. membuat corak. murid-murid yang dapat mendengar dengan baik akan dapat memahami maksud yang didengarnya itu dengan cepat dan dapat bertindak terhadapnya dengan segera. mencari jalan sesebuah bandar pada peta dan lain-lain. Pelbagai aktivi ti boleh dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid seperti ini dapat menghasilkan sesuatu tindak balas secara tepat dan berkesan. II. Antaranya ialah : I. 1. MENDENGAR SECARA INTENSIF Mendengar jenis ini dilakukan melalui latihan dan aktiviti yang formal yang bias anya dilakukan di bawah kelolaan dan pengawasan guru. Antara aktiviti yan g boleh dijalankan ialah dengan melengkapkan peta.Kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada dua iaitu mendengar secara intensif dan mendengar secara ekstensif. Mendengar secara intensif boleh dibahagikan kepada dua jenis. Arahan itu boleh diberi oleh guru. Jenis pertama menekankan kepada latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci.

mendengar daripada seorang jurujual mengenai sebuah kereta yang akan dibeli dan mendengar arahan serta teknik-teknik yang diberikan oleh seorang jurulatih bola sepak sert a mendengar dan mendapatkan maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh orang tertentu dalam seminggu. Menyelesaikan masalah Murid-murid mendengar sesuatu masalah dan kemudian diminta berbincang dengan rakan-rakan mereka untuk mengatasi masalah tersebut. III. Mendengar untuk mendapatkan maklumat Dalam latihan ini perhatian murid-murid lebih ditumpukan kepada bahagian-bahagia n tertentu daripada apa yang mereka dengar. Ringkasan itu kemudiannya boleh disiapkan dalam bentuk laporan bertulis.membuat huraian. Kadangkala. Terbilangkah Kita? . Membuat ringkasan Murid-murid mendengar petikan dan kemudian membuat ringkasan tentang apa yang didengarnya. membuat andaian interential dan memberi komen. merka perlu memaham i maksudnya dan mencari punca masalah tersebut. Selepas itu. Latihan ini amat baik untuk melatih mu ridmurid mendengar dengan teliti maklumat-maklumat yang berkenaan sahaja dan mengenepikan yang lainnya. Petikan itu mungkin boleh dibaca atau dirakan terlebih dahulu. 2. Banyak aktiviti yang boleh dijalankan oleh murid-muri d. mereka diminta untuk mendengar masalah itu dengan teliti. murid-murid diminta memberi penerangan atau mentafsirkan tajuk-tajuk rangsangan secara bernas dan logik. menyatakan sebab. murid-murid diminta untuk membuat cadangan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. V. Latihan Mendengar Bahasa Yang Dituturkan . Muri dmurid diminta mencatat isi-isi penting ketika mendengar sesuatu petikan. Pada mulanya. Tajuk seperti ini boleh menggalakkan kemahiran mendengar secara intensif. Kemudian. membuat taksiran. menjelaskan sesuatu. Antaranya ialah mendengar tentang rahsia kejayaan pelajar cemerlang. IV. Misalnya 50 Tahun Malaysia Merdeka.

nada. Kesalahan-kesalahan seperti ini secra tidak langsung dapat mengukuhkan kemahiran bahasa lisan murid-murid. MENDENGAR SECARA EKSTENSIF Latihan mendengar secara ekstensif adalah latihan yang dijalankan setelah muridm urid dapat menguasai kemahiran mendengar secara intensif. guru boleh meneruskan ke peringkat seterusnya iaitu peringkat memperincikan bahasa. tekanan. jeda. guru juga boleh membimbing murid-murid mereka untuk mengesan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bahasa ketika bahasa itu dituturkan. Selain daripada belajar mengenal pasti laras dan tujuan bahasa itu digunakan.Setelah murid-murid memahami dan boleh membuat andaian terhadap apa yang didengarnya. murid-murid dapat meningkatkan keyakinan diri mereka terhadap pembelajaran bahasa di samping memberi mereka peluang mendengar pelbagai bentuk bahasa. murid-murid akan didedahkan kepada bahasa-bahasa yang asli iaitu bahasa yang belum dipermudahkan. . gaya. Selain itu. Tujuannya adalah untuk meberitahu mereka bahawa mereka boleh menterjemah sebahagian besar ciri-ciri bahasa walaupun pada hakikatnya mereka tidak memahami apa yang diperkatakan. Mendengar secara ekstensif ini bertujuan untuk meluaskan penguasaan bahasa secara keseluruhan dan tidak lagi tertumpu kepada pengukuhan struktur tatabahasa atau yang seumpamanya. Latihan mendengar secara ekstensif biasanya dilakukan melalui aktiviti lanjutan daripada kemahiran mendengar yang telah sedia diperoleh. intonasi. bentuk dan st ruktur. Pada peringkat awal atau permulaan. Gur u boleh menarik perhatian perhatian murid-murid kepada aspek-aspek bahasa yang laz im diperkatakan seperti sebutan.

sedih. Si pendengar juga jarang-jarang dapat memahami dan mengingati serta menyebut semula perkara-perkara yang didengar itu. Mungkin si pendengar tidak memahami sepenuhnya hubungan makna di antara kata-kata dalam ayat-ayat yang diucapkan menyebabkan mereka tidak memberi sebarang reaksi sama ada marah. b) Mendengar Secara Bertelau-telau Mendengar secara bertelau-telau berlaku dalam kalangan pelajar bahasa kedua.BENTUK-BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR Bentuk-bentuk kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Hal ini berlaku kerana si pendengar tidak peka terhadap kata-kata yang diucapkan itu. simpati atau sebagainya. d) Mendengar Secara Menebuk-nebuk . Pada peringkat ini si pendengar biasanya tidak berupaya menangkap makna keseluruhan ujaran yang dilafazkan dalam sesuatu pertuturan atau percakapan yang didengarnya. pendengar biasanya kurang mampu mendengar dan menangkap bahagian-bahagian ujaran tertentu dalam sesuatu pertuturan. Banyak perkara yang boleh mendorong kanak-kanak mendengar secara pasif. Mereka tidak biasa mendengar dan bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa itu. Dalam kemahiran ini. c) Mendengar Tanpa Tindak Balas Mendengar tanpa tindak balas bermaksud pelajar-pelajar mendengar tetapi tidak membuat sebarang tindakan selepas itu. Kemahiran ini lebih tinggi tarafnya daripada kemahiran mendengar secara pasif. Antaranya ialah : a) Mendengar Secara Pasif Mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah. Antaranya ialah mungkin kerana bahan yang diperdengarkan itu tidak menarik minat mereka atau kerana bahan itu terlalu sukar untuk difahami dan tidak bermakna kep ada mereka.

kemahiran mendengar si pendengar itu telah mencapai tahap yang tinggi. seseorang itu perlu mendengar dengan teliti dan secara bersungguh-sungguh. Pada peringkat ini. Mereka sudah boleh mendengar. kemahiran mendengar bagi pelajar yang menuturkan bahasa itu masih rendah. Dia boleh menentukan kesahihan sesuatu fakta yang didengarnya. Tujuan mendengar dengan teliti setiap ujaran yang dilafazkan ada lah untuk menentukan supaya setiap butir perkataan yang dituturkan itu dapat difaham i dengan tepat dan betul. Si pendengar harus menumpukan pendengarannya terhadap kata demi kata. Kemahiran mendengar secara menebuk-nebuk ini juga berlaku dalam kalangan pelahar bahasa ibunda. rangkai kata demi rangkai kata dan ayat demi ayat di dalam sesua tu percakapan itu. f) Mendengar Secara Berhati-hati Pada peringkat ini. e) Mendengar Dengan Beremosi Pada peringkat ini pendengar sudah mula mempunyai kemahiran dalam bahasa yang dituturkannya. Pelajar hanya menebuknebu k kata atau rangkai kata yang didengar dan mengambilnya untuk tujuan tertentu. h) Mendengar Dengan Pengamatan . Hal ini terjadi kerana mereka cukup pasti bahawa mereka berupaya memahami dan menggunakan bahasa sendiri. Hal ini kerana pendengar dapat merasakan sesuatu hingga memberangsangkan emosinya.Hal ini berlaku dalam kalangan pelajar bahasa pertama. memahami dan bertindak terhadap ujaran tersebut. Pada peringkat ini. g) Mendengar Secara Kritikal Mendengar secara kritikal biasanya berlaku setelah seseorang itu dapat menguasai kemahiran berbahasa dengan baik. walhal darjah kefahaman mereka terhadap bahasa itu adalah pada peringkat yang masih lemah.

Kemungkinan besar murid-murid boleh memberi komen daripada apa yang didengarnya atau melengkapkan sebuah cerita atau mungkin juga mencari isi penting daripada sebuah tafsiran dan sebagainya. Hal ini membawa maksud ia dapat memahami ujaran-ujaran yang dikemukakan kepadanya dengan baik. Latihan mendengar seperti ini dapat membantu murid-murid memberi pandangan yang baik mengenai sesuatu perkara dan sekaligus dapat menjadi pendebat yang baik dengan mengeluarkan huja-hujah yang bernas. si pendengar akan menggunakan daya kreatifnya untuk mencipta sesuatu setelah ia dapat mendengar dengan baik sesuatu pertuturan.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat tiga peringkat kemahiran mendengar iaitu kemahiran permulaan. Mendengar dengan cara ini akan lebih bermakna ji ka proses mendengar itu berdasarkan kepada pengalaman si pendengar. Ia juga boleh membuat interpretasi. Hal ini membawa makna si pendengar akan lebih mudah memahami sesuatu ujaran yang dilafazkan jika ujaran-ujaran itu ada pertalian dengan pengalamannya. I) Mendengar Secara Kreatif Kemahiran mendengar secara kreatif adalah kemahiran yang paling tinggi dan menja di matlamat pengajaran bahasa lisan di peringkat mendengar. KEMAHIRAN PERMULAAN . mengkritik dan membuat ulasan dan komen yang bernas serta jitu. Murid-murid boleh menggunakan buah fikiran mereka untuk memperdebatkan apa yang didengarnya itu. Pada peringkat ini. kemahiran pertengahan dan kemahiran peringkat maju. 2. Mendengar secara ekstensif lebih menekankan aktiviti mendengar secara kritis dan logik.Mendengar dengan pengamatan biasanya berlaku dalam kalangan pelajar yang sudah boleh berfikir secara kritikal.

. Pemilihan bahan yang sesuai akan merangsang pendengaran murid untuk mendengar secara ekstensif. mengenal situasi ( perhubungan orang yang berinteraksi )dan mengenal sikap dan perasaan oang yang bercakap dan sebagainya. memilih bunyi yang kasar atau bunyi yang indah. mengecam makna perkataan. 2. mendengar dan menyebut perkataan. memadankan perkataan dan ayat dan mengingati perkataan dan ayat yang mudah secara tepat.8 PEMILIHAN BAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR Pemilihan bahan yang bersesuaian dalam proses merangsang kemahiran mendengar dalam kalangan murid-murid terutamanya ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung amatlah penting.Kemahiran-kemahiran permulaan peringkat kemahiran mendengar ialah mengecam bunyi. mengajuk bunyi. melakukan sesuatu yang diminta atau disuruh. mengenal maklumat khusus. mengenal urutan. KEMAHIRAN PERTENGAHAN Kemahiran mendengar peringkat pertengahan meliputi kemahiran-kemahiran mengecam dan mengingati fakta dan butiran secara terperinci. mengenal sebab-sebab dan akibat. mengikuti aliran dalam dialog atau perbualan dan mentafsirkan tujuan penutur dan menggunakan pelbagai struktur nahu. mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. ayat. bertindak terhadap soalan yang mudah. mengetahui fungsi-fungsi tekanan. menjalankan perintah dan permintaan . KEMAHIRAN PERINGKAT MAJU Kemahiran-kemahiran peringkat maju ialah mengenal isi-isi penting. dan rangkai kata.

lori.Antara bahan yang boleh digunakan untuk merangsang pendengaran ialah penggunaan media elektronik. Contohnya seperti menggunakan bahan berbentuk prosa sama ada prosa tradisional ataupun prosa moden. televisyen. Pel ajar diuji untuk menyebut perkataan yang hampir sama sebutannya berulang-ulang kali. Contoh-contoh ayat pemintal lidah ialah pandang tandan 29 . perakam video dan kaset boleh membantu pros es ulang tayang untuk tujuan mendengar kenyataan atau maklumat penting yang berkait an dengan isi pembelajaran. Antara contoh aktiviti yang dilakukan ialah mendengar dan menyebut perkataan. galah atau kalah. lali. Aktiviti latih tubi pemintal lidah juga boleh dilakukan kepada para pelajar. Hanya pelajar yang menguasai kemahiran mendengar dengan baik dapat mengulangi perkataan yang disebut oleh guru. Misalnya jika guru menyebut perkataan ladang. lantai. 2. Dalam kemahiran mendengar juga terdapat beberapa aktiviti untuk menguji atau meningkatkan tahap kemahiran mendengar setiap pelajar. Selain itu guru perlu menggunakan bahan-bahan rangsangan pembelajaran yang bersesuaian. Pelajar mendengar guru menyebut perkataan. Mendengar dan melihat boleh meningkatkan pemahaman pelajar dalam menghubungkannya dengan makna dan isi. pantai.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR Aktiviti adalah salah satu perkara yang penting untuk memastikan murid-murid tel ah dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa dengan baik. Ayat yang dibentuk berasaskan perkataan tersebut mestilah bermakna untuk memaksimumkan kesannya. pelajar juga perlu mengulang dan menyebut perkataan yang sama dengan guru. Seterusnya pelajar dikehendaki mengulangi perkataan yang disebut oleh guru berulang kali. bahan berbentuk puisi dan menggunakan bahan grafik seperti kad-kad bergambar. padang. Pemilihan bahan berkomputer dan media elektronik yang lain seperti radio.

dari darah dan nanah yang hanyir tumpah ke tanah. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas ringkas.depan padang. Tuliskan huruf-huruf A. Guru menyebut perkataan itu dan murid diminta memadankannya dengan gambar berkenaan. Pada peringkat ini. latihan diberi untuk menguji pemaha man murid terhadap apa yang diperdengarkan dan seterusnya bertindak balas. . Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan dengan . aktiviti mendengar untuk memahami dan melakukan tindak balas juga boleh dilaksanakan. Contoh aktiviti tersebut adalah seperti berikut : Arahan kepada murid : Bagi tiap-tiap soalan kamu akan mendengar tiga perkataan. antaranya ialah : I. berat beras dua belas kilo dan tulang temulang di atas belulang. Soalan 1 : A = buku B = kuku C = duku Disamping itu. Aktiviti yang lain ialah memadankan perkataan dengan gambar. B atau C dalam ruangan di bawah gambar yang sesuai. Murid diberi kertas edaran yang mengandungi beberapa set perkataan yang mempunyai sedikit perbezaan bunyi dalam suatu set perkataan.

Permainan bahasa adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar. menyediakan konteks pembelajaran.Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. bertindak sebagai alat yang dapat mengikis ras a bosan dan bertindak sebagai alat pemulihan.II. Kaedah ini juga banyak menggunakan kemahiran mendengar para pelajar. Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan perbincangan. Kaedah ini juga memerlukan pelaj ar . Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. menambah kefasihan dan keyakinan. mengekalkan perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu. kaedah bercerita. kaedah bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Antara kaedah pengajaran yang boleh dilaksanakan dalam kemahiran mendengar ialah kaedah permainan bahasa. III. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu merangsang interaksi verbal pelajar. kaedah kuiz dan kaedah soal jawab. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahir an berbahasa selain daripada kemahiran mendengar iaitu kemahiran bertutur. membaca dan menulis. 2. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lebih lama.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat pelbagai kaedah pengajaran kemahiran mendengar. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. pengukuhan dan penggayaan. Hal ini kerana kaedah ini melibatkan interaksi antara pelajar dan guru yang memerlukan kepekaan pelajar untuk mendengar maklumat yang disampaikan oleh guru. Tujuan kaedah pengajaran kemahiran mendengar adalah untuk menarik Minat murid. Selain itu.

disesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. objek-objek sebenar atau alat bantuan mengajar yang lain. Pelajar juga dapat mengulangkaji sambil bergembira. Kaedah kuiz telah diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. kecerdasan dan minat murid-murid. Tujuannya ialah supaya guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Kaedah ini juga dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bertutur. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. .C). Langkah-langkah yang boleh digunakan dalam persediaan teknik bercerita ialah memiilih cerita yang sesuai dengan umur.mendengar dengan teliti cerita yang sedang atau yang akan disampaikan oleh guru. Latihan pemahaman. Kad-kad perkataan. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. kemuncak dan kesudahan cerita. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setela h dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. suara. Guru hendaklah bercerita dalam keadaan yang selesa. Frasa atau ayat-ayat penting dihafaz. Kemudian. Guru juga boleh menggunakan gambar. Kaji ce rita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. gerak laku dan kawalan mata. dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki dan dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Guru perlu berlatih bercerita seolah-olah berada dihadapan murid-murid sekurangk urangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan sekaligu s menghilangkan minat pelajar untuk mendengar. frasa-frasa atau ayat-a yat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan juga perlu disediakan. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa juga dapat disampaikan. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan.B.

Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.Selain itu. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan. inovatif. untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar serta memerlukan ketajaman mendengar. . logik dan kritis. untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar serta meningkatkan kemahiran mendengar para pelajar. kaedah soal jawab juga boleh digunakan dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar. perkembangan dan penutup. Tujuan utama teknik soal jawab ialah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid. ia juga membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. penggayaan. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan sekaligus dapat meningkatkan kemahir an mendengar pelajar. pemulihan dan pengukuha n. Pemilihan kaedah ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. makna dan penggunaan bahasa yang tepat. Kuiz juga dijadikan sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara p elajar. Kaedah ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Pelajar perlu mendengar dengan teliti soalan yang dikemukakan oleh guru yang bertindak sebagai pengacara supaya mereka dapat menjawab soalan dengan baik sekaligus memerlukan mereka menguasai kemahiran mendengar. Disamping itu.

Seseorang murid yang boleh memindahkan tulisan kepada suara. . Membaca bukanlah bermakna memindahkan tulisan kepada suara sahaja bahkan menangkap makna dan memahami apa yang dibaca.KEMAHIRAN MEMBACA 1. · Pumfrey (1977) Satu proses pemikiran yang membina · Zulkefli Hamid (1994) Ketika seseorang itu membaca ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara langsung dan sedar dengan bahan bacaannya. jika tidak memahami apa yang disuarakan maka murid itu tidak dikira pandai membaca.1 DEFINISI KEMAHIRAN MEMBACA.

· Deboer dan Dallman Membaca melibatkan pemahaman dan interpretasi idea tang dilambangkan melalui penulisan. · Juriah Long (1990) Pembaca yang cekap hanya memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang penting sahaja. Ia juga memberi tumpuan kepada kebolehan memproses bagi mendapatkan makna dengan menggunakan strategi anlisis dan sintesis dalam bacaan. · KPM (1998) Para pelajar harus cekap membaca dan memahami pelbagai bahan dengan kritis dan analitis. · KAMUS DEWAN Membaca ialah suatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. Satu proses kompleks yang perlu seseorang menguasai sub-kemahiran yang berkaitan dengan asas-asas bacaan Sebelum pelajar menguasai kemahiran membaca, mereka perlu menguasai, mengenal huruf-huruf yang menjadi lambang kepada bunyi, mengenal sistem ejaan dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. 1.2 OBJEKTIF KEMAHIRAN MEMBACA.

TUJUAN MEMBACA Tujuan Serta-merta Tujuan lanjut 1.2.1 Tujuan Serta-merta Tujuan serta-merta mempunyai tujuan muktamad yang berhasrat membolehkan murid-murid membaca dan memahami. Tujuan serta-merta juga mempunyai tujuan lain: a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan yang betul. b) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca senyap gangguan. c) Untuk mewujudkan sikap suka dan mahu membaca pengertian daripada yang dibaca. d) Untuk menimbulkan minat mahu mambaca sebagai pengisi masa lapang dan menambah pengetahuan. bunyi sebutan dan intonasi tanpa merasa sebarang terus-menerus dan mencari alat hiburan atau alat

1.2.2 Tujuan Lanjut a) Sebagai alat penambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah. b) Mendapat bahan fikiran untuk dijadikan pandua hidup c) Meluaskan fahaman serta membetulkan idea-idea yang salah. d) Latihan untuk melahirkan fikiran dengan baik dan teratur. e) Merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan untuk mengikuti perkembangan sekeliling.

1.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca. Antaranya termasuklah perbendaharaan kata, pembantukan ayat atau jenis ayat dan panjang pendek ayat serta perkataan. Penggunaan konsep-konsep, saiz dan stail cetakan, penggunaan dan penyusunan bahan visual atau grafik, bentuk penulisan, penyusunan idea atau isu minat membaca, dan pengetahuan latar pembaca menjadi faktor penting. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca, kebanyakan penyelidik menjelaskan bahawa aspek penggunaan perbendaharaan kata dan panjang pendek ayat merupakan dua faktor penting yang dapat menunjukkan tahap membaca. Di samping itu, daripada banyak faktor yang mempengaruhi membaca, minat, dan pengetahuan serta pengalaman pembaca merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikawal. Bahan x mungkin dapat menarik minat murid A tetapi menjemukan murid B. dengan itu, kemahiran membaca x adalah rendah bagi murid B dan rendah bagi murid A. Lazimnya, seseorang itu mendapati pembacaan sesuatu bahan menyeronokkan kerana ia telahpun mempunyai pengetahuan dan pengalaman lalu yang dapat dikaitkan dengan apa yang dibaca. 1.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA 1.4.1 Kelemahan dalam Memahami apa yang dibaca Pelajar yang lemah, terutamanya yang tidak mengenal huruf, akan mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar, 1.4.2 Kekeliruan dalam membezakan bunyi bacaan 37

Membaca memerlukan penyampaian atau komunikasi mesej dan sistem bahasa (sistem isyarat) untuk membolehkan mesej itu disampaikan. Proses meletakkan pembaca untuk berhubung atau berkomunikasi dengan sesuatu idea. Membaca juga ialah proses mengenalpasti perkataan. 1.5 PROSES MEMBACA Membaca ialah suatu proses yang kompleks yang memerlukan beberapa kemahiran tertentu dan merupakan interpretasi symbol grafik. Membaca juga adalah aspek bahasa dan komunikasi. . Pembaca mesti dapat bertindakbalas untuk membezakan bentuk melalui penglihatan terhadap symbol grafik. Maklumat yang dibaca akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali.kekeliruan dalam membezakan huruf akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang dibaca.Murid seharusnya mempunyai kemahiran dalam menentukan huruf yang dibaca. Membaca adalah proses pancaindera. Membaca memerlukan seseorang mengenalpasti symbol dan hubungannya dengan makna tertentu.4. 1.4.4 Gaya bacaan Gaya bacaan juga mempengaruhi kemahiran membaca.3 Tidak cekap dalam memproses maklumat Pembaca yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka baca. Dalam proses membaca. 1. sistem isyarat ialah symbol grafik.

1 BACAAN MEKANIS Menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara. 1.6.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat empat jenis bacaan dalam kemahiran membaca dan dua cara daripadanya sering dijalankan di sekolah-sekolah iaitu bacaan mekanis dan bacaan mentalis. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap. 39 .3 BACAAN EKSTENSIF Bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca diluar kelas oleh murid secara sendiri. Jenis-jenis kemahiran membaca ialah: · Bacaan mekanis · Bacaan mentalis · Bacaan ekstensif · Bacaan intensif 1.2 BACAAN MENTALIS Bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. 1.intonasi dan irama mengikut gaya yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan.6.6.1.

1.4 BACAAN INTENSIF Bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan meneliti. Pada peringkat ini. Murid mulai bimbang kerana terpisah dengan ibu bapa dan kawasan yang berlainan dengan tempat tinggal mereka. guru perlu memberi perhatian kepada dua perkara yang dikira penting iaitu: a) Perasaan murid-murid b) Bahasa murid-murid Perasaan murid-murid Murid yang baru memasuki alam persekolahan mengalami perubahan pada alam sekeliling.1 PERINGKAT MENYEDIAKAN MURID Guru berperanan penting dalam meninjau keadaan murid-murid sama ada bersedia untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan. Mereka hanya bergaul dengan rakan sebaya yang belum mereka kenali. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat.7. Guru perlu memahami kesulitan dan perasaan yang dialam i 40 .6.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA Peringkat kemahiran membaca terdiri daripada enam peringkat iaitu: · Peringkat menyediakan murid · Peringkat prabacaan · Peringkat membaca secara mekanis · Peringkat membaca dan memahami · Peringkat intensif · Peringkat ekstensif 1.1.

guru perlu mengambil tahu hal ini sedari awal sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. Guru harus menyiasat tentang bahasa yang digunakan oleh murid-murid khasnya bahasa yang akan digunakan dalam pelajaran bacaan. pantun kanak-kanak. Oleh itu. Bahasa murid-murid Soal bahasa ini penting dalam melihat kebolehan dan keberanian murid-murid bertutur dan berbahasa. Guru perlu menyediakan alat-alatan seperti kapur berwarna. Melalui bahasa. . mula merasa perasaan kasih kepada guru dan tidak menganggap guru sebagai orang asing.7. Guru perlu menawan hati murid sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada guru.oleh mereka. Hal-hal ini berhubung rapat dengan alat bantu mengajar dan bahan bacaan yang sesuai.2 PERINGKAT PRABACAAN Pada peringkat prabacaan. murid dapat menyatakan perasaan dan fikirannya. perkara-perkara seperti asas bacaan memerlukan kajian yang mendalam dan teliti daripada guru supaya pelajaran yang disampaikan tidak membosankan murid. kad-kad perkataan suku kata dan ayat serta gambar-gambar berwarna untuk menarik minat murid. kad-kad imbasan yang telah bertulis. cerita jenaka dan binatang. lakonan. b) Guru mestilah mengajar perkataan-perkataan dan rangkai kata atau ayat yang sesuai dengan murid pada peringkat prabacaan. 1. Bagi murid yang belum lengkap pertuturannya. sebutan dan fahaman yan g belum sempurna akan menyusahkannya dalam proses membaca dan menulis. Guru harus bijak mengambil hati murid seperti menghiburkan mereka dengan nyanyian. senaman dan kegiatan kumpulan yang menyeronokkan. papan magnet. dikawal dan disusun dengan baik. Peringkat prabacaan ini menekankan beberapa perkara penting: a) guru perlu memastikan segala bahan yang hendak diajar hendaklah dipilih.

Murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang mendorong mereka mempertingkat ketajaman penglihatan dan pendengaran. guru menjalankan sesi soal jawab dengan murid dan membantu murid dari segi perkataanperkataan dan rangkai kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. bacaan yang dibaca menggunakan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dab irama yang mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. 1. Melalui peringkat ini. guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan mengikut kesesuaian kepada kebolehan dan umur murid. Di samping itu. Peringkat prabacaan ini juga merupakan: Satu tempoh masa yang menyediakan murid untuk membaca Penyediaan dilakukan dengan memberikan pengalaman.3 PERINGKAT MEMBACA SECARA MEKANIS Pada peringkat ini. e) Penggunaan gambar yang berwarna-warni untuk menarik hati murid dan memberi galakankepada mereka. f) Guru selalu memberi galakan dan bimbingan supaya dapat memupuk semangat murid untuk terus belajar membaca. Selain itu. Penekanan juga diberi untuk membolehkan murid membentuk kelaziman membaca. guru juga boleh membaca dan murid-murid menyemak bacaan guru atau guru membaca dan murid-murid mengikut bacaan guru.c) Guru perlulah menyedia alat-alat mengajar yang lengkap untuk menimbulkan minat murid. Guru turut membantu murid dengan mengajar murid membaca secara individu dengan bergilir-gilir danguru berbincang dan bersoal jawab dengan 42 . d) Isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru mestilah berkait rapat dengan pengalaman dab sesuai dengan perkembangan jiwa kanak-kanak.7. mengenal dan mengecam sebelum membaca. dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah.

7. Guru perlu menyediakan soalansoalan yang mudah untuk kefahaman murid selain mengambil kira sebutan suara dan kelancaran murid. perkataan. suku kata dan huruf. Murid-murid juga sudah boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. bacaan senyap amat digalakkan supaya murid dapat melatih diri untuk menangkap maksud isi pelajaran yang dibaca. Pada tahap ini juga. Ini boleh dilakukan secara lisan atau bertulis. Dalam hal ini.murid-murid mengenai isi bacaan untuk menguji kefahaman murid. Guru harus memperbanyak soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. Teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsipyang betul dan perlu digunakan oleh guru untuk membina kefahaman murid serta menjalankan aktiviti bacaan intensif dan ekstensif untuk latihan kemahiran membaca murid. Tahap ini mempunyai beberapa perkara penting yang lain mengenainya: a) kaedah membaca yang sistematik b) Kesesuaian bahan bacaan c) Alat Bantu yang sesuai dan pelbagai d) Iklim bilik darjah 1.4 PERINGKAT MEMBACA DAN MEMAHAMI Pada peringkat ini. . frasa dan ayat-ayat mudah. Guru perlu memberi perhatian kepada perkara berikut iaitu memulakan langkah membaca setelah murid-murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. murid sudah boleh membunyikan huruf. suku kata. bahan atau isi bacaan hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid.

Bacaan ekstensif menitikberatkan aspek pengukuhan asa bacaan.6 PERINGKAT BACAAN EKSTENSIF Peringkat ini adalah bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Guru perlu memastikan aktiviti di dalam kelas ditukar setiap hari. Ia juga 44 . bentuk salah betul. Pada tahap ini murid patut mempunyai keupayaan untuk: Mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Peringkat bacaan ekstensif merupakan satu kegiatan membaca yang dilakukan di luar kelas oleh murid tanpa bimbingan guru. 1. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna.7. memahami dan mentafsir bacaan dengan tepat. Guru hendaklan berbincang dengan murid mengenai bahan-bahan bacaan intensif sama ada menganalisa atau dijadikan latihan asas untuk latihan-latihan menulis. keseronokandan menambah ilmu pengetahuan mereka. Pada peringkat ini. Pada peringkat ini murid mendapat kepuasan. 1. bentuk lisan ataupun bentuk jawapan bertulis. Murid memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru dalam menggunakan peringkat peringkat kemahiran ini. meningkatkan kepantasan membaca membina dan mengukuhkan minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting oleh murid.Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Guru juga boleh mempelbagai soalan utuk bahan bacaaan intensif iaitu bentuk objektif. segala kajian yang dilakukan pada bahan bacaan intensif dibuat secara lebih mendalam.7. Murid-murid juga dibenar menggunakan kamus atau buku rujukan tatabahasa pada peringkat ini.5 PERINGKAT BACAAN INTENSIF Peringkat ini memperkembang kebolehan dalam meneliti.

1.1 Menentukan Tahap Kesukaran Pastikan bahan itu boleh dibaca dengan penggunaan kamus yang minimum.8 PEMILIHAN BAHAN BACAAN 1. Selain itu. Sekiranya murid terpaksa merujuk terlalu banyak perkataan sukar di dalam kamus. pengalaman.2 Memilih Tajuk Bacaan Pilih tajuk bacaan yang biasa dengan diri murid. minat.8. . Bahan bacaan ini juga harus diperoleh daripada bahan-bahan yang berbeza. keterangan dibawah gambar dan notis terutamanya apabila bahan-bahan itu dibantu dengan bahan bergambar.8. umur. Pilih keratan akhbar yang pendek dan petikan majalah berkaitan topik yang murid mempunyai sedikit pengetahuan mengenainya. Kebiasaan dengan suatu tajuk membantu murid lebih mudah meneka makna perkataan yang jarang ditemui. bahan bacaan ekstensif ini harus luas dan sesuai dari segi perbendaharaan kata.merupakan bacaan yang membuat bahasa murid membaca sesuatu bahan tanpa menghadapi kesukaran dan berasa seronok dan terhibur. Keadaan ini dapat mengurangkan jurang pengetahuan bahasa. jantina. Sekiranya murid baru mula membaca. 1. dia cepat letih dan keliru apabila cuba mencantumkan semua perkataan-perkataan baru yang diperoleh maknanya dalam kamus. sikap dan cita-cita murid. cari bahan-bahan yang disediakan khas untuk pembaca yang baru dengan membaca iklan-iklan akhbar.

1.9.3 Bahan Yang Menarik Minat Pilih bahan-bahan yang difikirkan mendatangkan minat supaya terus membaca. Mengeja perkataan dan membaca ayat Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dalam perkataan. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan.1.3 Aktiviti Peringkat Membaca Dan Memahami Menyusun dan memadankan gambar-gambar dengan perkataanperkataan yang diberi. Membaca perkataan bergambar. Mengelaskan benda atau bentuk gambar mengikut kumpulan.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MEMBACA 1. Sekiranya didapati bahan yang dibaca itu menarik.2 Aktiviti Peringkat Bacaan Mekanis Membunyikan huruf-huruf dalam perkataan.1 Aktiviti Peringkat Prabacaan Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih bentuk yang sama dan berbeza dari segi warna. 1.9. 46 . bentuk dan saiz. 1.9. murid mungkin meneruskan bacaannya dan situasi ini menunjukkan sebahagian daripada kejayaan murid. Menyusun semula huruf yang diberi untuk membina perkataan bepandukan gambar. Menyusun benda atau gambar mengikut urutan.8. Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf.

b (beh).= batang b) Membunyikan huruf-huruf dahulu. Menggambarkan isi bacaan yang dibaca dalam bentuk gambar rajah. u= tu.. misalnya ba + tu = batu. 1.i. 1.u Vocal dan konsonan Diftong ai. b. 1. oi c) Kemudian bunyi-bunyi itu disambung supaya menjadi suku kata. bo . c. d) Kemudian mengenal rangkai kata.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA 1. a (ah) = ba. b. Misalnya.3 Kaedah Huruf a) Mengenal nama-nama huruf a. u = batu. kemudian suku kata ini digabungkan menjadi perkataan. t.10.Menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi. Menggambarkan bahan yang dibaca dengan memberi penerangan. a. b) Di dalam Bahasa Malaysia yang dibunyikan ialah: Vocala. Menggambarkan cerita yang dibaca dalam bentuk lisan. 47 ba.= ba. d.1 Kaedah Mengeja a.e. Mengeja dan membatang suku kata seperti b. t. Membaca senyap sesuatu cerita untuk dibincangkan. vocal dan konsonan. a. misalnya ba. bu. Mengeja terus sesuatu perkataan seperti b.10. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. z. be.2 Kaedah Bunyi a) Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain.. ayat dan seterusnya diajar membaca. au. tang.o.10. bi.

Oleh kerana itu. b) Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. Kemahiran bertutur berlaku di peringkat produksi.4 Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini mementingkan dua perkara iaitu: a) Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. Ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa.10. dan jantina. model-model yang diperde ngarkan haruslah model-model yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan. Ia bukan di cipta oleh pelajar tetapi ditiru dan diajuk. persekitaran. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi.1 KONSEP BERTUTUR Pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. kesihatan. intonasi dan . struktur. 3. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi. la berlaku setelah si penutur i tu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Kemahiran bertu tur dipengaruhi aspek fizikal. KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alatala t sebutan (artikulator) manusia.1.

ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan.penguasaan sistem bunyi yang lain. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakanrakan. Pengajaran Dan Pembelajaran Bertutur Haruslah Membolehkan Murid: . intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. guru. Dalam menguasai kemahiran tersebut. guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dengan betul dari segi sebutan.

Menyebut dengan jelas Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi Menunjukkan arah Bertemu ramah Memberikan penerangan dan memberi alasan Membina soalan untuk mencari maklumat Bertukar-tukar pendapat dan maklumat Melaporkan peristiwa dan member sesuatu huraian dengan tepat Bertutur secara bertatasusila Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi 3. . penguasaan bahasa mereka akan terganggu. Biasanya kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. c) Faktor Fizikal: Pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia. Jika secara fizikalnya didapati organ-organ ini rosak atau tidak lagi berfungsi maka sudah pasti kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUTURAN Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pertuturan iaitu : a) Faktor Kecerdasan: Ini bermaksud kecerdasan otak yang dihubungkan dengan kemampuan menghasilkan bahasa. b) Faktor Kesihatan: Ini bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil.

Antaranya ialah sebutan. suku kata. mora. e) Faktor Jantina: Melalui kajian-kajian yang telah dijalankan didapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. Tekanan: Tekanan adalah cara menyebut perkataan.d) Faktor Alam Sekeliling: Biasanya faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga boleh mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. Sebutan: Dari segi sebutan. tekanan. Ini disebabkan oleh perkembangan jasmani kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki. kelancaran dan laras bahasa. ii. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf. intonasi. ejaan dan makna. . jeda.3 ASPEK-ASPEK PERTUTURAN Ada beberapa aspek penting yang harus diberi perhatian dalam kemahiran bertutur. rangkai kata dan ayat-ayat. perkataan. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. tatabaha sa. nada. Mereka juga harus menyebut dengan betul mengikut bunyi. Faktor Dwibahasa: Kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. i. Ini 3.

Dalam bahasa pertuturan. boleh mendatar dan sebagainya. menurun. iv. Intonasi: Intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. Jeda (persendian): Unsur ini disebut juga sebagai persendian. walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan. Peraturan-peraturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. Setiap nada ini mewakili sa tu suku kata.iii. atau ayat-ayat. Dalam bidang muzik. vii. peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. Mi. Nada: Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan. Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek adalah kadar sesuatu bunyi itu dilafazkan. v. kita dapati ada lapan nada iaitu Do. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. Ti. jeda digunakan sebagai hentian sebentar. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun. morfologi dan sintaksis. la boleh menaik. . la terdiri daripada aspek fonologi. Dalam bahasa Melayu. Fa. Tatabahasa: Tatabahasa adalah satu sistem. Penggunaan unsur ini agak lebih ketara dalam Bahasa Inggeris dan Arab. Kewujudannya lebih ketara dalam Bahasa Cina. Unsur ini boleh membawa makna yang berbeza jika ia digunakan. nada tidak bersifat fonemik. Unsur ini biasanya tidak jelas dalam Bahasa Melayu dan kalau ada pun ia tidak membezakan makna. dan Do. vi. Re. La. Konsepnya sama dengan 'harakat' dalam bahasa Arab. la digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan. la kadangkala disebut sebagai nada suara. So. Dalam sesebuah ayat yang diucapkan. rangkai kata.

4 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR · PERINGKAT AWAL a) Melafazkan pengucapan bertatasusila. Tujuannya ialah supaya murid-murid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan-tujuan berkomunikasi secara berkesan. teratur dan lancar tetapi mereka juga boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dan ayat-ayat yang dituturkan itu secara jelas dan tepat. rakan. d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar. f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. ibu bapa dan sebagainya. h) Membuat ayat-ayat mengenai diri sendiri. Kelancaran: Kelancaran bermaksud murid-murid boleh bertutur atau bercakap dengan baik. g) Memberi arahan. i) Membuat ayat-ayat daripada gambar-gambar. c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat . b) Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar. 3. . f) disebabkan oleh gangguan-gangguan bahasa ibunda (pertama). ix.viii. kemas dan teratur. Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung. x. Laras bahasa: Laras bahasa dalam konteks ini ialah murid-murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. suasana dan situasi yang sesuai. e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Kefasihan: Kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas.

laporan atau ulasan. kejadian. h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. objek. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. prosedur dan peraturan. g) Memberi ucapan pendek dan mudah.· PERINGKAT PERTENGAHAN a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. masa bersekolah. Mendeklamasi puisi. f) Membaca iklan dan peraturan-peraturan. pengalaman. h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. Menyampaikan komen. Mengkritik cerpen. kejadian. novel dan sebagainya. j) Membuat ulasan. perbualan atau dialog. i) Memberi komen secara mudah. . diskusi. d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. forum. seminar dan lain-lain. di rumah dan sebagainya. e) Menerangkan proses. permainan. persekitaran. d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. i) j) k) l) Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. · PERINGKAT MAJU a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang. b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. perbincangan. puisi. pendapat. g) Memberi ceramah dan syarahan (yang disediakan). proses dan sebagainya. c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat.

. i. Guru menggunakan papan tulisuntuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur. untuk membolehkan murid. Guru menunjukkan cara membunyikan sesuatu sebutan iii. b) Objek Sebenar Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan. 5 Pemilihan Bahan Kemahiran Bertutur Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan krite ria yang berikut. a) Guru. a) Bahan yang sedia ada b) Kesesuaian dengan objektif pengajaran c) Keberkesanannya.3. ii. Guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan. Murid dan Bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu Proses pengajaran dan pembelajaran. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu. misalnya.

Bahan sebenar seperti tiket bas. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segisaiz. menu.i. wawancara. dialog. ii. kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengjaran dan pembelajaran bertutur. butang baju pelbagai warna dan saiz. berlakon. majalah. Mengaitkan konsep dengan bunyi. terang dan jelas.6 AKTIVITI-AKTIVITI BERTUTUR Aktiviti lisan seperti perbualan. 3. video. contohnya. lakonan. filem dan transperansi. buku. berpuisi dan berdialog. bunyi pelbagai kenderaan. iii. temuramah atau temubual dan lain-lain seumpamanya adalah bentuk-bentuk aktiviti yang membolehka n murid-murid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang . Contohnya. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti television. pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita.

Kemukakan beberapa soalan yang boleh menerbitkan hal-hal yang berkaitan . Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut. Contoh: Tajuk: Pekerjaan bapa saya sebagai Ketua Pejabat Pos i.paling dekat dengan situasi kehidupan sehari-hari. oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang tel ah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa ya ng telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu. Dalam masa perbincangan dengan guru. guru bolehlah kemukakan soalan yang bol eh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu. Aktiviti-aktiviti di atas bolehlah dijadikan rangsangan atau model aktiviti lisa n sebagai aktiviti lanjutan di dalam kelas. 1. Aktiviti Perbualan Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. guru menyusun strategi: 1. Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita. 2. Latihan sebutan. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid. penggunaan tatabahasa dan ciri-ciri prosodi dapat dipraktikkan.

. iii. Letakkan murid sebagai pekerja di tiap-tiap kaunter. Guru siapkan juga benda-benda yang diperlukan ada di pejabat pos seperti setem. Bertanyakan harga setem. gam.00) dan seterusnya setakat yang sesuai dengan pengetahuan membilang dan mengenal angka yang telah sedia ada pada murid-murid. 10 sen. Perkenalkan barang-barang yang hendak digunakan itu seperti setem dengan harga-harganya (misalnya 5 sen. Misalnya.dengannya. juruwang. . Tetapkan murid-murid yang akan memegang peranan sebagai pembeli. . $1. Tetapkan perbualan-perbualan yang dikehendaki misalnya: . Bincangkan bentuk dan ragam ayat yang hendak digunakan. Hendak mengeluarkan wang dan sebagainya. seperti setem. penghantar bungkusan dan sebagainya. v. bungkusan-bungkusan. telegram. penjual setem. 75 sen. iv. Minta borang telegram. penerima bungkusan dan lain-lain lagi. buku simpanan wang. penghantar surat. Hendak menyimpan wang. Guru boleh membina sebuah pejabat pos olok-olok di dalam kelas: Letakkan semua label di kaunter-kaunter yang berkenaan. bungkusan dan lain-lain. ii. Minta beli setem. . borang telegram dan sebagainya. . 20 sen. surat. kerani. gelaran atau panggilan kepada pekerja di bahagianbahagian tertentu seperti posman.

xi. Minta tiap-tiap orang murid yang telah mengambil bahagian tadi menceritakan semula apa yang telah dibuatnya di pejabat pas sebentar tadi. Daftarkan di papan hitam atau kad imbasan perkataan-perkataan yang diperlukan dalam aktiviti yang akan dijalankan. Aktiviti lisan seperti ini boleh juga dijalankan dengan menggunakan tajuk-tajuk seperti pasar. gergasi dan haiwan. 2. ix. Aktiviti Bercerita Dalam pengajaran lisan. Misalnya. Mengadakan latihan menggunakan ayat-ayat yang hendak digunakan di dalam aktiviti itu. bercerita memainkan peranan yang penting. kedai buah-buahan. bukan sahaja d i kalangan kanak-kanak malah juga di kalangan orang-orang dewasa. Guru boleh bersaal jawab dengan murid-murid lain yang mengambil bahagian tentang apa yang telah dilakukan oleh rakan-rakan mereka sebentar tadi. Menggunakan ayat-ayat di atas dalam situasi sebenar di pejabat pos tadi.vi. menjadi angkasawan. x. vii. viii. kedai makan. kedai buku dan kedai runcit. o OBJEKTIF BERCERITA a) Menyuburkan daya imaginasi kanak-kanak: . Kanak-kanak boleh secara imaginasi memasuki alam cerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka yang terlibat. Guru boleh menyediakan dialog pendek sebagai rangsangan pelajaran lisan untuk aktiviti selanjutnya. .

pendapat-pendapat. minat dan rasa hairan murid-murid dibangkitkan. tingkah laku dan sikap yang baik akan dapat disemai di kalangan murid-murid. Aktiviti ini boleh diikuti dengan perbincangan selanjutnya. Ada sesetengah cerita mempunyai pengajaran atau contoh yang baik. terutama cerita-cerita yang mengandungi pendidikan moral dan akhlak. mengemukakan pandangan dan memberi komen terhadap peristiwa dan watak-watak dalam cerita tersebut. bahasa dan lain-lain hendaklah bersesuaian dengan umur. d) Menggalakkan perkembangan bahasa murid-murid: . latar bela kang dan pengalaman murid-murid. o PRINSIP-PRINSIP BERCERITA Cerita harus mempunyai tema yang sesuai dan bermakna cerita dari segi tema atau jalan cerita.b) Membina rasa hati: . ayat. teka-teki dan sebagainya perbendaharaan kata murid-murid boleh diperluaskan. perkara-perkara dan lain-lain dalam kehidupan secara am boleh diubah dengan cara guru membawa mereka kepada tema cerita itu. Dengan cara memperkenalkan perkataan-perkataan baru. c) Menyuburkan akal dan kecerdasan murid-murid: . Mereka digalakkan menyoal. e) Asas untuk pendidikan agama: . peribahasa. Sikap mereka terhadap manusia. Melalui cerita-cerita seperti ini. Dalam cerita sering didapati watak-wataknya menemui kejayaan atau mengalami bahaya-bahaya yang menyebabkan penderitaan. Keadaan ini dapat membantu dalam perkembangan emosi kanak-kanak. . Semasa cerita disampaikan.

a) Cerita harus menggunakan bahasa yang sesuai. c) Penglibatan murid-murid sepenuhnya adalah juga penting. emosi dan kadang-kadang fizikal murid semasa sesi bercerita. Pembentukan . Komponen Struktur -Komponen struktur ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu :. tepat dan jelas serta tidak mengandungi perkataan atau rangkai kata yang boleh mengelirukan. menggunakan cakap ajuk. Episod tersusun dan ada kesudahan. lni bermaksud bahasa perlulah mudah. lakonan dan sebagainya. Permulaan . Libatkan intelek. b) Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. guru perlu menggunakan aneka gaya. Semasa menyampaikannya. Perkataan atau rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan. pergerakan. Kemahiran-kemahiran ini boleh dikumpulkan kepada dua komponen iaitu :a) Komponen struktur. PERMULAAN . o KEMAHIRAN BERCERITA Berbagai-bagai kemahiran digunakan dalam kemahiran bercerita. b) Komponen penyampaian. menggunakan gerak isyarat. Penutup i. . lni diikuti dengan aktiviti-aktiviti sebagai gerakerja lanjutan. pernyataan.

la juga membangkitkan minat dan memberi kefahaman yang . Perkataan-perkataan dan rangkai kata yang kabur patut dielakkan dan jika ada perkara-perkara baru.a) Guru harus menarik perhatian murid dan keadaan ini sebaik-baiknya dapat dikekalkan sehingga ke akhir sesuatu pembelajaran. Keadaan ini selalunya boleh didapati melalui penggunaan gerak isyarat yang sesuai. perhubungan penglihatan. b) Kelancaran pertuturan: . kekuatan dan sebagainya. Ini ditegaskan dari segi nada. c) Suara guru: . intonasi. Ini biasanya berlaku pada tempat-tempat yang sesuai. pernyataan muka. ii. Cerita akan menjadi lebih menarik dan boleh berbentuk hiburan jika ada perubahan-perubahan dalam suara guru. Bahasa yang digunakan mestilah mudah. PEMBENTUKAN a) Bahasa yang sesuai: . sesuai supaya maksud cerita dapat disampaikan dan difahami. Penggunaan cakap ajuk di tempattempat yang boleh menambahkan kesan dan menjadikan pendengarpendengar memberi lebih banyak perhatian kepada cerita hendaklah selalu diadakan. gambar. ketinggian. Kefahaman murid-murid akan lebih baik dan berkesan. b) Guru harus menunjukkan minat dan kecenderungannya untuk membentuk satu perhubungan yang baik dengan kelas. ia patut digambarkan sarna ada melalui lisan atau dengan cara menggunakan gambar. secocok dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu. Ini penting untuk perkembangan cerita yang licin. d) Gerak-geri dan pernyataan yang sesuai: . media dan sebagainya. Gerak isyarat dan pernyataan yang sesuai dan bermakna membantu menerangkan atau menyampaikan maksud atau kandungan sesebuah cerita.

Murid-murid boleh dilibatkan dalam perbincangan. lakonan. Ini harus dibentuk dengan baik supaya pendengar-pendengar boleh membincangkan plot cerita. Pelbagai bentuk aktiviti boleh mengikut sesi bercerita. Mereka boleh terlibat secara lisan. b) Penyediaan gerak kerja atau aktiviti lanjutan. ekspresi. iii. soalan-soalan boleh dikemukakan. PENUTUP a) Cerita mempunyai kesudahan: Ini perlu untuk memenuhi objektif guru. . media yang sesuai digunakan. misalnya. e) Rangsangan yang tepat: . Peringkat-peringkat atau bahagian-bahagian cerita yang membentuk keseluruhan cerita mesti dalam susunan 'dahulu-kemudian'. kognitif dan kadang-kadang fizikal. bersoal jawab dan sebagainya. Semasa bercerita rangsangan yang berbeza boleh digunakan untuk mengarahkan minat dan perhatian murid kepada cerita keseluruhannya. atau memberi pandangan dan pendapat atau sebagainya. atau cadangan-cadangan dan pendapat muridmurid di mana-mana yang sesuai boleh diterima dan disesuaikan dengan cerita. h) Penglibatan murid-murid: . Semasa membentuk cerita. Komponen Penyampaian . murid-murid boleh terlibat sama secara efektif. atau dengan melakukan sesuatu. watak-watak utama dan dapat membuat gambaran mengenai moral cerita tersebut. g) Penjelasan tema cerita: .lebih kepada murid-murid. f) Aturan perkembangan cerita: .

Perkataan yang sesuai adalah mustahak. Di antaranya ialah: i. Ini mustahak kerana ia boleh menjadikan cerita lebih hidup. .Komponen penyampaian ini bertujuan untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. iii. guru dapat menyediakan gerak laju yang sesuai da n mengubah ceritanya di tempat tertentu. murid-murid boleh dipanggil untuk melakonkan sesuatu babak. b) Suara: Jelas dan terdapat perubahan dalam nada dan intonasi. Kata-kata penghubung digunakan untuk membantu dalam perkembangan cerita. bermakna dan dramatis. la dapat menyampaikan maksud yang sebenar. Bahasa juga harus mudah. ii. b) Jawapan murid-murid: Ini menjadi maklumat balik terhadap cerita si pencerita. pelbagai kemahiran boleh digunakan oleh guru. Penggunaan bahasa: a) Bahasa mestilah jelas. Secara tidak langsung ia menambah penglibatan murid-murid. Dengan maklumat ini. situasi atau peristiwa dalam cerita. Penglibatan murid-murid: a) Pergerakan murid: Semasa sesi bercerita. Pergerakan yang bertujuan itu membantu dalam pembentukan cerita dan dapat mengurangkan rasa bosan. elakkan perkataan dan rangkai kata yang kabur. menarik. Keceriaan guru: a) Penggunaan gerak isyarat/pernyataan: Pergerakan yang bermakna dapat membentuk minat dan kefahaman yang lebih. b) Penggunaan pergerakan: Perhatian dapat dibuat dengan pencerita bergerak tetapi dia harus pasti yang pergerakannya mempunyai tujuan dan bersesuaian pula untuk membentuk kesan yang diper1ukan.

c) Hentian: Ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mendengar secara imaginatif memikirkan masalah dan isu-isu yang disampaikan. hidup dan b ermakna. pernyataan muka dan badan. akan membantu menjadikan cerita lebih jelas. Kata penghubung yang betul penggunaannya. ia mengikuti satu corak atau aturan yang sesuai untuk mengembangkan cerita. akan memastikan tidak ada sekatan dalam aliran cerita. o DASAR PEMILIHAN CERITA a) Cerita-cerita yang dipilih hendaklah sesuai dengan pengalaman. b) Contoh-contoh: Contoh-contoh yang sesuai boleh menolong murid-murid meluaskan lagi kefahaman mereka serta berpeluang menikmati cerita itu sepenuhnya . b) Perkaitan: Peringkat-peringkat tertentu dalam cerita dikaitkan dalam cara yang lain. dengan perkataan lain. . b) Cerita-cerita itu harus menggunakan bahasa yang baik. kebolehan otak. latar belakang . kecenderungan dan minat kanak-kanak. jika digunakan dengan betul. mudah dan tidak berbelit-belit serta betul pula tatabahasanya. lni bergantung kepada bagaimana ia disampaikan. b) Pernyataan gerak isyarat: Gerak-geri. peringkat umur. Perkembangan cerita: a) Langkah: Harus ada gerak laju yang sesuai semasa bercerita. Peneguhan: a) Lisan: Pencerita boleh menggunakan ulangan di mana-mana yang perlu. v. Idea murid-murid. kata-kata galakan serta komen mereka perlu diberi perhatian da n ini penting dari segi peneguhan kognitif dan efektif.iv. Penggunaan alat bantuan: a) Media alat pandang-dengar: Media pandang-dengar yang dipilih mestilah berkaitan dengan situasi cerita dan digunakan untuk membangkitkan minat serta memberi kefahaman yang lebih baik kepada murid-murid. vi.

e) Plot cerita seharusnya menarik dan mudah difaham.c) Isi atau tema cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pendidikan. h) Cerita harus ada unsur-unsur perpaduan kebangsaan. g) Cerita-cerita juga tidak seharusnya rnenyentuh dasar kerajaan atau bertentangan dengan dasar tersebut. Pelajaran akan lebih rnenarik jika kanak-kanak diminta rnelakonkannya jika sesuai dengan masa dan keadaan. kepercayaan. adat resam dan kebudayaan. . o CARA MENJALANKAN PELAJARAN CERITA i. terutama dari segi pendidikan akhlak dan budi pekerti. Guru bolehlah rnenyoal isi cerita dan murid-murid juga boleh menyoal. Setelah selesai bercerita. Setelah rnengumpulkan murid-murid di hadapan darjah. guru bolehlah rnengemukakan soalan-soalan. Guru rnenerangkan terlebih dahulu perkataan atau rangkai kata yang susah yang hendak digunakan dan rnenerangkan juga perkara-perkara yang menjadi latar belakang cerita itu ii. d) Cerita yang dipilih itu sebaik-baiknya biarlah daripada cerita-cerita yang bo leh dijadikan bahan lakonan atau kerja bertulis. iii. f) Cerita-cerita yang dipilih itu juga semestinya tidak menyinggung mana-mana agama. guru terus becerita sambil rnenunjukkan gambar-gambar atau alat bantu mengajar yang lain untuk menguatkan lagi perhatian dan kefahaman mereka. iv.

. Murid-murid lain diminta memerhatikan setiap pergerakan yang dilakonkan oleh rakan-rakan mereka. Lakonan . Jenis lakon an yang boleh digunakan ialah: . Berkait. Dengan berpandukan gerak-geri pelakonnya. Lakonan . 1.3. Guru bolehlah terlebih dahulu berunding dengan murid-murid yang akan mengambil bahagian dan meminta mereka melakonkannya. murid-murid akan sentiasa berfikir dan memerhatikan dengan teliti perhubungan pergerakan itu. murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh pelakon itu. Aktiviti Lakonan Lakonan bukan sahaja dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan baik malah dapat juga rnendorongkan rnereka beraksi dengan gerak-geri yang bersahaja. Lakonan Bisu. Lakonan jenis ini adalah satu cara untuk melepaskan tenaga yang berlebihan atau melepask an emosi yang meluap-Iuap di kalangan mereka. Dalam hal ini. Menggunakan Patung. LAKONAN BISU Lakonan ini hanya menggunakan pergerakan anggota tanpa berkata apa-apa. Berseni Kata dan Menggunakan Pergerakan. Murid-murid yang berlakon itu pula berpeluang memikirkan sesuatu yang hendak dilakonkannya dan menghubungkannya pula dengan sesuatu kejadian itu. Lakonan .

sa y a menulis di papan hitam. menyiram bunga. Situasi: . kambing dikejar oleh anjing dan sebagainya. membasuh kereta. membeli setem. layang-layang. saya buka buku. Permainan: . bermain bola. itik berjalan. Kanak-kanak akan dapat menangkap perkaitan antara percakapan dengan lakonan dan akan membuatnya berulang-ulang kali. membuai adik dan lainlain. guli. burung terbang. IV. Kambing makan rumput. 2. Main gasing. Membeli barang-barang. Guru menyebut sesuatu perkataan sambil melakonkannya sekali.Perkara-perkara yang boleh dilakonkan ialah : I. Binatang: . 3. Membelah kayu. mengambil air sembahyang dan sebagainya. misalnya duduk. menyapu. LAKONAN BERSENI KATA DAN MENGGUNAKAN PERGERAKAN · Lakonan jenis ini biasanya dijalankan dengan dua cara iaitu : . II. III. membasuh baju. LAKONAN BERKAIT Lakonan ini amat sesuai dijalankan pada peringkat rendah. mandi sungai dan lain-lain. saya bersikat dan sebagainya. Pekerjaan rumahtangga: . mengangkat air. tidur.

Lakonan yang tidak bersengaja. ii. Lakonan yang bersengaja. Selepas itu guru bolehlah memilih pelakon-pelakonnya. Murid-murid dilatih dan diberi tugas untuk menjayakannya. d. Biasanya guru akan menyediakan senikata untuk mereka.i. pastikan peluang berlakon itu diberi kepada semua. . · Lakonan berseni kata ini boleh dijalankan seperti berikut :a. Jangan ganggu kanak-kanak semasa berlakon walaupun didapati tidak memuaskan. . e. Lakonan jenis ini biasanya disediakan khas daripada buku-buku cerita. b. Kanak-kanak melakonkannya selepas mendengar sesuatu cerita atau kejadian dengan tidak memerlukan persediaan yang panjang lebar. Guru kemudian memberi arahan atau petunjuk bagaimana saharusnya diperbuat oleh setiap orang pelakon. . Kanak-kanak melakonkannya dengan bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh jalan ceritanya. Guru memberi nasihat dan cadangan sahaja. Setelah itu baharulah guru membetulkan kesilapan mereka dan jika perlu mereka diminta melakonkannya sekali lagi sebelum memberi peluang kepada kanak-kanak lain berlakon. Guru tidak seharusnya bergantung kepada murid-murid yang pandai sahaja. Kanak-kanak berlakon bebas dan menggunakan perkataan-perkataan mereka sendiri. Semasa pemilihan dibuat. c. Terangkan dahulu apa yang patut dibuat oleh murid-murid sama ada dengan menceritakan peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberi senikatanya.

Perlu juga guru menyediakan alat-alat seperti topeng dan pakaian yang sesuai supaya lakonan itu menjadi lebih realistik dan berkesan. Sewaktu berbincang. Patung kayu: . iii. murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakan segala pandangan d an . ii. 4. LAKONAN MENGGUNAKAN PATUNG Lakonan patung ialah lakonan antarabangsa yang tertua. Aktiviti Perbincangan Perbincangan adalah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan dan ia dilakuka n di kalangan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. g. Ia boleh juga digunakan untuk menyampaikan pelajaran Bahasa Malaysia di sekolah-sekolah. Patung sarung tangan: . Guru hendaklah memberi perangsang iaitu jangan mengkritik atau menyalahkan kanak-kanak sehingga boleh membunuh semangat dan minat mereka untuk berlakon. Guru akan menunjukkan lakonan patung itu kepada murid-murid dan melaluinya kanak-kanak dapat membetulkan kesalahan bahasanya. Anak-anak patung itu digerakkan dengan menggunakan kuasa tali yang diikatkan kepadanya. 4. Kepala berjenis hidup-hidupan yang diperbuat daripada pelbagai alat dan diberi pakaian. Patung tali . Jenis jenis patung yang boleh digunakan ialah: i.f. Gambar binatang atau manusia diwarnakan dan kemudian dilekatkan kepada kayu.

Tajuk yan g dipilih haruslah bersesuaian dengan minat dan umur murid-murid. boleh bertutur dengan gaya. Mereka digalakkan berfikir denga n jelas. murid-murid dapat memperkembangkan pertumbuhan diri dan sosial mereka dengan baik. Tajuk boleh dibe rikan beberapa hari sebelum aktiviti dijalankan tetapi pastikan yang murid-murid tidak membaca teks yang telah disediakannya. gerak-geri. Aktiviti perbincangan biasanya dapat menggalakkan penglibatan mereka secara aktif dan dinamik. 5. Melalui aktiviti mengajar begini. teka-teki dan sajak. Aktiviti Temuramah Sesi-sesi temubual atau temuramah juga boleh diadakan untuk menambahkan kemahiran lisan. Pilih dua atau tiga orang murid bagi satu-satu sesi yang mengam bil . Sambil itu guru memandu serta mengarahkan pandangan-pandangan mereka itu ke satu prinsip idea yang menyeluruh.pendapat mereka mengenai sesuatu topik. nada suara dan intonasi yang betul di samping memperkenalkan bentukb entuk puisi itu atau menyuruh murid-murid menciptanya atau boleh juga memetiknya daripada petikan-petikan luar. gurindam dan seloka. 7. 6. mengutarakan idea-idea bernas dan lojik serta bekerjasama dengan murid-mu rid lain untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan masalah perbincangan. Aktiviti Berpuisi Aktiviti ini bertujuan untuk membiasakan murid-murid membaca puisi dengan gaya. nada dan intonasi yang betul. syair . Aktiviti Syarahan atau Pidato Aktiviti ini boleh dijalankan apabila murid-murid sudah dapat menguasai bahasa dengan baik. Di antara bentuk-bentuk puisi ialah pantun.

pasangan perkataan y ang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. Sekiranya murid menghadapi masalah guru a kan menyebut semula dan meminta murid-murid mengulangi sebutan itu lagi. tari dengan lari. Soalan-soalan boleh dikemukakan secara spontan atau disediakan sebelumnya.kumpulan kecil dan selanjutnya secara individu. frasa. Mickey mencadangkan aktiviti-aktiviti latihan seperti meniru dan menghafal dialog.11 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Mackey (1965). Latih tubi penyebutan bunyi meliputi lati tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan di kalangan murid-murid. dan da n bunyibunyi fonem yang diambil daripada bahagian dialog yang akanditiru dan dihafal oleh murid-murid. latih tubi pola ayat. Lati h tubi pasangan minimal juga digunakan. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh . dalam kumpulan besar. suku kata.masa lebih kurang lima hingga enam minit. Dialog Dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan. latihan pandang dan s ebut dan karangan lisan. perkataan. Latih Tubi Latihan dimulakan dengan penyebutan guru dan kemudian murid-murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut secara beramai-ramai. malu dengan balu dan lai n-lain. Tentukan siapa yang berperanan sebagai orang yang menemuduga dan ditemuduga. salah seorang penganjur pendekatan situasi. Dalam latih tubi ini. 2. mencadangkan beberapa kaedah pengajaran kemahiran bertutur bagi memastikan ketepatan penggunaan aspeka spek bahasa dalam kemahiran lisan. Latih tubi sebutan meliputi latih tubi penyebutan ayat. Contohnya perkataan daki dengan laki.

Kadang-kadang seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafal oleh murid-murid. Bahan tersebut adalah dalam bentuk bers oal jawab. Dalam latihan penghasilan pula. murid-murid diberikan petikan untuk dikaji. . Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-muri d menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang digunakan dalam teks latihan. Kemudian murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. carta bergambar. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. murid-murid dikehe ndaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Latihan Pandang Dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Dalam latihan ini. Semua alat bantu ini digunakan dalam latih tubi supaya murid-murid dapat menghsailkan pertuturan yang diperlukan oleh guru. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan yang bedasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang diberi. Di samping itu kad-kad imbasan bergambar.murid meniru dan menghafal dialog. latihan penghasilan dan karangan bebas. Teknik latih tubi dialog adalah sama dengan t eknik latih tubi pola ayat. Karangan Lisan Karangan ini merupakan karangan dalam bentuk lisan yang dihasilkan oleh murid-mu rid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru.

butiran tentang tajuk tersebut dan mereka dikehenda ki berbual tentang tajuk tersebut. . Murid-murid dikehendaki mencari bersama.Karangan bebas hanya diberikan pada peringkat tertentu sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful