KEMAHIRAN MENULIS Pengenalan tulisan

:

Bahasa yang bertulis dengan lambang-Iambang bunyi. Seseorang akan dapat membaca hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. Mementingkan teknik dan akal kerana membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan. Definisi kemahiran menulis :Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) Menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. Pusat Perkembangan Kurikulum

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat dramatis,tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa.

Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa. Yahya Othman Kemahiran menulis adalah penyaluran ilmu,idea atau maklumat secara bersistem dan ia mengambil kira aspek tujuan penulis,penggunaan bahasa,audience dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh Don Byrne Menulis memerlukan usaha mental secara sedar. Ini kerana semasa menulis, proses mengekodkan berlaku dalam fikiran penulis iaitu menterjemahkan kandungan pemikiran ke dalam bahasa yang dapat di fahami. Koh Boh Boon Menulis merupakan satu aspek yang penting.Sebahagian besar kegiatan belajar memerlukan kecekapan merakamkan pengetahuan secara bertulis.Penulisan merupakan kemahiran melahirkan idea dalam bentuk tulisan secara tersusun dan logik. Ishak Haron Beliau berpendapat, penulisan berkaitan keupayaan intelek dan mental penulis dalam menggarap idea. Kemahiran pertama yang diperlukan bagi menulis ialah kemahiran penulisan secara mekanis.

OBJEKTIF Jangka pendek Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami. Kanak-kanak dapat mengulang kaji pelajarannya dengan cara membaca tulisantulisan . Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Menanamkan minat suka menulis Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Mendirikan asas menulis yang kukuh Jangka panjang Memenuhi kehendak semasa. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan. Meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.

Guru kurang peka terhadap pembentukan huruf yang betul. tumpuan. Cara pelajar memegang pensil juga mempengaruhi.memori dan kesediaan ketika mula belajar menulis Tidak diberi panduan betul. Halangan kemahiran menulis Kaedah pengajaran yang tidak betul. .Faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis Faktor luaran Bahan dan cara pengajaran. Faktor lain Antaranya kurang perhatian. Aktiviti asas menulis tidak dijalankan secara serius. Faktor dalaman Lahir dari diri pelajar sendiri.

saiz. . Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental Biasanya dikuasai selepas pelajar menguasai kemahiran mekanis Contohnya membuat karangan melibatkan pernyataan pendapat atau lain-lain. di pasir. jari dan sebagainya Penting dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat menulis dengan kemas. tegak atau condong dan lain-lain. Pelajar diperkenalkan huruf tanda bacaan dan lain-lain.Jenis kemahiran menulis Kemahiran menulis secara mekanis Melibatkan latihan pergerakan tangan. di papan tulis dan sebagainya. Melatih menulis unsur-unsur huruf perkataan dan gambar. otot. otot dan jari Tunjukkan pergerakan tangan menulis di awangan. senang dan kemas. Melatih murid menulis cepat. Langkah Kemahiran Menulis Secara Mekanis Latihan pergerakan tangan.

· Semasa menulis. PRAMENULIS · Melatih otot-otot tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata kepada murid-murid. PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (MEKANIS) · Dijalankan serentak dengan pengajaran bacaan.Peringkat Mengajar Menulis secara Pelahiran Mental : Menyalin dan meniru Menghasilkan semula Menggabungkan Penulisan berpandu Penulisan bebas Peringkat kemahiran menulis 1. . · Aktiviti boleh dilakukan dengan pelbagai cara 2. murid digalakkan menyebut sambil menulis.

Contoh aktiviti pramenulis Aktiviti membuat corak : Aktiviti mewarnakan corak : Aktiviti melukis secara menyerong atau menegak : 7 . PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN Mengajar murid menulis dengan bersih dan kemas dengan kepantasan yang sesuai. Membolehkan murid-murid menulis dengan jarak yang sesuai antara perkataan dalam ayat.3.

Menulis huruf mengikut urutan yang tetap 5. Mengisi silang kata.Latihan melukis bentuk geometri dan mewarnakannya Contoh aktiviti peringkat mendirikan asas (mekanis) : 1. Menyalin perkataan dan ayat-ayat yang mudah. Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Contoh Aktiviti Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu atau dua 3. Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi . Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul 4. 2. 6. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal.

Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan dan lain-lain. Pemilihan bahan untuk kemahiran menulis 1. Buku latihan · Carta · Rajah 2. model · Transparensi dan overhead projector. . Kesalahan biasa dalam tulisan : Bentuk huruf tidak sama saiz. · Kapur dan kertas bergaris dan tidak bergaris · Dan sebagainya.

Jarak antara huruf tidak sama. Tulisan menjadi kotor. Pembelajaran tiga peringkat menulis . Jenis-jenis penulisan : Karangan terkawal Separuh terkawal Karangan bebas Karangan berpandu Kaedah pengajaran kemahiran menulis : Motivasi Persediaan Persembahan Perlaksanaan Penilaian Proses kemahiran menulis 1. Kecondongan tulisan tidak sama.

Menyediakan pelbagai alat pembelajaran.kertas dan pensel semasa menulis. MAKLUMAT TAMBAHAN KEMAHIRAN MENULIS CEPAT . Mengajar tentang kedudukan badan. Kenalpasti kesalahan murid. 5. 3. Mengajar teknik dan prinsip asas menulis huruf 4.2.

45% digunakan untuk mendengar. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. Barker (1971 : I) . Hasil daripada kajian itu. beliau merumuskan bahawa dalam keadaan manusia sedar.(1969) menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada kaedah pengajaran di universiti adalah dengan mendengar kuliah. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran mendengar. 16% membaca dan 9% menulis. 30% bercakap. Anderson et al. Aktiviti ini dija lankan atau dilakukan pada peringkat kanak-kanak dan juga pada peringkat orang dewasa. Ini kerana proses pengajaran di universiti biasanya dilakukan secara kuliah dan pensyarah t idak banyak memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengemukakan pertanyaan.KEMAHIRAN MENDENGAR Mendengar merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting. Proses mendengar menjadi perkara utama bagi mahasiswa universiti. Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini menggambarkan betapa perlunya seseorang mahasiswa mendengar bersungguh-sungguh ketika sesi kuliah sedang berjalan.

menyatakan bahawa proses pendengaran dalam pengajaran di universiti adalah antar a 50% hingga 100%. Mendengar adalah perbuatan yang menggunakan organ bersama-sama dengan saraf pendengaran di otak. . yang akhirnya dapat merealisasi dan menggunakan keupayaan dan intelektual secara maksimum dalam proses pembelajaran. . mendengar yang terbaik adalah dengan mendengar secara empati. Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan.1 KONSEP KEMAHIRAN MENDENGAR . Dari segi kaunseling. mendengar dengan menjiwai apa yang didengar kerana daripada situlah timbulnya celik akal. Chuah (1987) menyatakan dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif. iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi. Apabila hal ini terhasil maka para pelajar akan me ncapai tahap nirwana kendiri. Proses mendengar adalah satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang memahami apa yang didengar dan melakukan tindakbalas yang sesuai. . Tetapi perbuatan ini mesti dilatih dengan betul supaya 14 . 2.

.. .listening is one half of the process of communication.. . Devine (1981) menyatakan bahawa dengan mendengar bukan sahaja menumpukan sepenuhnya perhatian tetapi melibatkan motivasi dan keadaan fizikal emosi yang mempengaruhi proses pendengaran itu sendiri. Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyibunyi yang hampir sama. Dakin (1980:31) .proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul. Kemahiran mendengar adalah satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran. .. Peringkat kedua pula ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti 15 ...

urutan seterusnya berupaya untuk memahami. difahami dan diingati.perkataan. frasa. . klausa dan ayat. . mengenal bunyi bahasa. Kemahiran mendengar melatih seseorang individu untuk mendengar. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadikan komunikasi berlaku dengan berkesan. 2.2 TUJUAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat beberapa tujuan kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar merupakan gabungan segala yang didengar. Kemahiran mendengar melatih seseorang untuk mendengar sekaligus mamahami pertuturan penutur dengan baik. . Antaranya ialah : .

dengan itu pendengar dapat menghayatinya melalui proses pendengaran yang baik. Contohnya seperti mendengar ceramah untuk mendapatkan pengetahuan. fakta. . Manakala mendengar untuk tujuan menghayati keindahan muzik pula bertujuan untuk menghayati lirik-lirik lagu yang didendangkan. Mendengar untuk mendapatkan maklumat. Tujuan ini amat penting supaya kita tidak ketinggalan daripada mengetahui perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu. Tujuan ini amat penting bagi pelajar dan penuntut-penuntut di institut pengajian tinggi.. data dan pengetahuan. Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik. Kita dapat mendengar perkembangan semasa ini melalui media elektronik seperti radio dan televisyen. Untuk mengetahui keadaan semasa. Bahasa yang digunakan begitu puitis. Misalnya dalam puisi. Mereka perlu mendengar dengan teliti setiap input yang diberikan oleh guru mahupun pensyarah seperti penerangan tugasan mahupun . . .

3.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MENDENGAR 18 . Antaranya ialah faktor fizikal. Semasa mendengar biasanya seseorang itu diganggu oleh pelbagai jenis bunyi seperti bunyi bising yang boleh mempengaruhi kebolehan mendengarnya. termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli-ahli keluarga mempengaruhi kebolehan mendengar kanak-kanak. Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang. Kanak-kanak yang terganggu emosinya tidak akan dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang didengar. Ada yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam cacat pendengaran.ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. 2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENDENGAR Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan daya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk mendapat tindak balas. misalnya kanak-kanak yang berumur antara 7-9 tahun lebih lemah kefahaman mendengar berbanding kanak-kanak perempuan yang sebaya dengannya. Faktor antara lelaki dengan yang kedua ialah faktor jantina. Latar belakang keluarga juga boleh mempengaruhi emosi kanak-kanak. Tahap pemikiran kanak-kanak akan mempengaruhi kecekapan mereka mendengar. 2. Fakor yang keempat ialah faktor bunyi. Terdapat perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. Letar belakang keluarga. Kanak-kanak normal mempunyai deria pendengaran yang semula jadi sejak ia dilahirkan. Faktor yang ketiga ialah status sosioekonomi. Faktor yang kelima dan terakhir ialah faktor mental.

Halangan yang keempat ialah pertuturan yang terlalu cepat. Antara halangan dalam menguasai kemahiran mendengar ialah kekeliruan dalam membezakan bunyi. Maklumat yang didengar akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan bahasa Melayu baku ketika bertutur. sebutan. Murid-murid sepatutnya mempunyai kemahiran dalam menentukan persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar dan seterusnya dapat memberi makna terhadap apa yang didengar. Kekeliruan dalam membezakan bunyi akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang terkandung dalam ayat. Penggunaan ciri-ciri suprasegmental yang kurang jelas semasa pembelajaran juga boleh mempengaruhi gaya pertuturan seseorang. Gaya pertuturan juga boleh mempengaruhi kemahiran mendengar. ini akan menyukarkannya untuk membuat tindakan terhadap perkara tersebut. Contohnya seperti semasa murid-murid mendengar pesanan guru supaya pesanan tersebut disampaikan kembali kepada beberapa orang kawan mereka yang tidak datang ke sekolah. Komplikasi ini menyebabkan murid-murid sukar untuk memahami sepenuhnya makna berdasarkan ujaran yang didengar.Terdapat beberapa halangan dalam menguasai kemahiran mendengar. Jika seorang murid tidak memahami perkara yang didengarnya. Halangan yang kedua ialah kelemahan dalam memahami apa yang didengar. Halangan yang ketiga ialah tidak cekap dalam memproses maklumat. tekanan dan intonasi. Halanganhalangan ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Selain itu para . Halangan yang seterusnya ialah gaya pertuturan. terutamanya yang tidak memahami penggunaan penanda wacana yang menjadi wahana penting dalam membentuk kesinambungan ayat akan menghadapi masalah untuk mengaitkan apa yang didengar dengan makna keseluruhan ayat. Pendengar yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka dengar. Pelajar yang lemah. Pertuturan yang terlalu cepat ini akan menimbulkan masalah kepada pelajar untuk mentafsirkan mak na dan maklumat yang hendak disampaikan.

2. proses mendengar dan memahami secara berkesan bukanlah satu tugas yang mudah. kefahaman mendengar (listen ing comprehension) juga akan dipengaruhi oleh minat dan tumpuan (concentration) yang ada pada seseorang pendengar. Ini adalah kerana proses tersebut memerlukan tumpuan dan penglibatan mental yang aktif daripada pendengar. Sebagaimana Assuming that a speaker is making an effort to be heard and understood. Proses mendengar boleh dibahagikan kepada empat peringkat iaitu mendengar dereta n bunyi bahasa. U nlike reading.penyampai maklumat terutamanya guru wajar merancang langkah-langkah yang sesuai bagi mengatasi kemungkinan masalah kemahiran mendengar. Therefore. memahami bunyi tersebut. proses memahami pendengaran (listening) pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan (perception). Selain itu. Antara perancangan yang harus dibuat ialah pemilihan bahan. we must listen well to the message as it is being presented. Sungguhpun telinga merupakan alat asas dalam proses mendengar. we cannot play yang kita semua sedia maklum. Menurut Hunt (1981 : 20) : back what the speaker has said. Unless we are using a tape reco rder. menguasai makna beberapa deretan bunyi dan bertindak terhadap bunyi. Bunyi itu dapat 20 . listening has no built-in switch. in which we can go over a passage several times if needed in order to understand it. Listening requires us to concentrate very hard on what is being said. it is the responsibility of the listener to receive the communicator s message. Mendengar deretan bunyi bahasa ialah apabila seorang individu mendengar bunyi da ri unsur-unsur luar yang sengaja dihasilkan dengan maksud tertentu.5 PROSES KEMAHIRAN MENDENGAR Proses mendengar (hearing) ialah satu proses fisiologi yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi-bunyi bahasa. kecerdasan (intelligence) dan pemikiran (thinking).

Pros es ini yang berulangkali dilakukan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kepada pendengar. simpati dan sebagainya. pendengar akan menghubungkaitkan benda yang dimaksudkan. Proses yang kedua ialah memahami bunyi tersebut. Peringkat ini hanya akan terlaksana setelah pendengar melalui peringkat-peringkat yang terdahulu iai tu mendengar deretan bunyi. Mereka bukan sahaja boleh memahami malahan boleh juga membuat interpretasi daripadanya. Ia berlaku apabila pendengar hendak membuat rumusan dan keputusan. bunyi yang menggunakan intonasi yang tinggi lagi keras menandakan perasaan marah. Pada peringkat ketiga. pendengar yang baik akan memahami dan mengerti maksud setiap ujaran yang dilafazkan.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENDENGAR . Misalnya. Pada peringkat permulaan mendengar. Pendengar akan bertindak untuk melakukan sesuatu yang wajar setelah arahan dalam bentuk deretan bunyi bahasa dilafazkan. 2. pendengar akan menghubungkaitkan tingkah laku tersebut dengan deretan bunyi yang didengar olehnya. Bunyi yang menggunakan intonasi lemah melambangkan tanda manja. hanya bunyi-bunyi yang jelas dan lantang sahaja yang dapat dikesan.didengar setelah ia dapat dikesan dari mana arahnya. atau tingkah laku yang dilakukan dengan bunyi yang dilafazkan. Ia dapat memahami persamaan erti dan perbezaan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain dalam bahasa yang sama. Apabila deretan bunyi tersebut didengarkan dan diikuti dengan tingkah laku tertentu daripada penutur. Proses ini hanya ditujukan kepada individu yang mempunyai alat artikulasi dan pancaindera yang normal. Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan dengan maksud tertentu. Peringkat yang terakhir ialah bertindak terhadap bunyi. barulah deretan bunyi itu dapat didengar secara keseluruhan. memahami bunyi tersebut dan menguasai makna beberapa deretan bunyi. Setelah mendengar beberapa kali. pendengar perlu atau mesti menguasai makna beberapa deretan bunyi. sedih. Dalam erti kata lain. Kesimpulannya.

II. murid-murid yang dapat mendengar dengan baik akan dapat memahami maksud yang didengarnya itu dengan cepat dan dapat bertindak terhadapnya dengan segera. Pelbagai aktivi ti boleh dilakukan oleh murid-murid. Arahan itu boleh diberi oleh guru. 1. memberi makna. Menjawab soalan kefahaman Murid-murid mendengar soalan yang dikemukakan dan kemudian diminta mengenal pasti jawapan yang diperlukan. . MENDENGAR SECARA INTENSIF Mendengar jenis ini dilakukan melalui latihan dan aktiviti yang formal yang bias anya dilakukan di bawah kelolaan dan pengawasan guru. guru besar. Mendengar secara intensif boleh dibahagikan kepada dua jenis.Kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada dua iaitu mendengar secara intensif dan mendengar secara ekstensif. Murid-murid seperti ini dapat menghasilkan sesuatu tindak balas secara tepat dan berkesan. Antaranya ialah : I. Mendengar arahan Murid-murid atau para pelajar mendengar arahan yang diberi dan bertindak balas terhadapnya. ketua d arjah atau rakan-rakan mereka sendiri. Jawapan-jawapan tersebut kemungkinan berbentuk fakta dan biasanya boleh diperoleh daripada petikan yang diberi. Latihan Berpusatkan Kepada Kefahaman Makna Latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci boleh dijalank an melalui pelbagai cara. Antaranya ialah memberi penerangan. Jenis pertama menekankan kepada latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci. Biasanya. Antara aktiviti yan g boleh dijalankan ialah dengan melengkapkan peta. membuat corak. mencari jalan sesebuah bandar pada peta dan lain-lain. Jenis yang kedua pula menekankan kepada latihan mendengar bahasa yang dituturkan. ketua murid.

membuat taksiran. merka perlu memaham i maksudnya dan mencari punca masalah tersebut. membuat andaian interential dan memberi komen. Muri dmurid diminta mencatat isi-isi penting ketika mendengar sesuatu petikan. Ringkasan itu kemudiannya boleh disiapkan dalam bentuk laporan bertulis. V. IV. Petikan itu mungkin boleh dibaca atau dirakan terlebih dahulu. murid-murid diminta memberi penerangan atau mentafsirkan tajuk-tajuk rangsangan secara bernas dan logik. Banyak aktiviti yang boleh dijalankan oleh murid-muri d. Mendengar untuk mendapatkan maklumat Dalam latihan ini perhatian murid-murid lebih ditumpukan kepada bahagian-bahagia n tertentu daripada apa yang mereka dengar. mendengar daripada seorang jurujual mengenai sebuah kereta yang akan dibeli dan mendengar arahan serta teknik-teknik yang diberikan oleh seorang jurulatih bola sepak sert a mendengar dan mendapatkan maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh orang tertentu dalam seminggu. Menyelesaikan masalah Murid-murid mendengar sesuatu masalah dan kemudian diminta berbincang dengan rakan-rakan mereka untuk mengatasi masalah tersebut. 2. menjelaskan sesuatu. Kemudian. mereka diminta untuk mendengar masalah itu dengan teliti. Selepas itu. III. Pada mulanya.membuat huraian. Membuat ringkasan Murid-murid mendengar petikan dan kemudian membuat ringkasan tentang apa yang didengarnya. Terbilangkah Kita? . Kadangkala. murid-murid diminta untuk membuat cadangan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Latihan ini amat baik untuk melatih mu ridmurid mendengar dengan teliti maklumat-maklumat yang berkenaan sahaja dan mengenepikan yang lainnya. Antaranya ialah mendengar tentang rahsia kejayaan pelajar cemerlang. menyatakan sebab. Latihan Mendengar Bahasa Yang Dituturkan . Tajuk seperti ini boleh menggalakkan kemahiran mendengar secara intensif. Misalnya 50 Tahun Malaysia Merdeka.

nada.Setelah murid-murid memahami dan boleh membuat andaian terhadap apa yang didengarnya. . MENDENGAR SECARA EKSTENSIF Latihan mendengar secara ekstensif adalah latihan yang dijalankan setelah muridm urid dapat menguasai kemahiran mendengar secara intensif. bentuk dan st ruktur. Pada peringkat awal atau permulaan. tekanan. Latihan mendengar secara ekstensif biasanya dilakukan melalui aktiviti lanjutan daripada kemahiran mendengar yang telah sedia diperoleh. Gur u boleh menarik perhatian perhatian murid-murid kepada aspek-aspek bahasa yang laz im diperkatakan seperti sebutan. murid-murid dapat meningkatkan keyakinan diri mereka terhadap pembelajaran bahasa di samping memberi mereka peluang mendengar pelbagai bentuk bahasa. Mendengar secara ekstensif ini bertujuan untuk meluaskan penguasaan bahasa secara keseluruhan dan tidak lagi tertumpu kepada pengukuhan struktur tatabahasa atau yang seumpamanya. Selain daripada belajar mengenal pasti laras dan tujuan bahasa itu digunakan. gaya. murid-murid akan didedahkan kepada bahasa-bahasa yang asli iaitu bahasa yang belum dipermudahkan. Kesalahan-kesalahan seperti ini secra tidak langsung dapat mengukuhkan kemahiran bahasa lisan murid-murid. intonasi. Tujuannya adalah untuk meberitahu mereka bahawa mereka boleh menterjemah sebahagian besar ciri-ciri bahasa walaupun pada hakikatnya mereka tidak memahami apa yang diperkatakan. guru boleh meneruskan ke peringkat seterusnya iaitu peringkat memperincikan bahasa. Selain itu. guru juga boleh membimbing murid-murid mereka untuk mengesan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bahasa ketika bahasa itu dituturkan. jeda.

d) Mendengar Secara Menebuk-nebuk . pendengar biasanya kurang mampu mendengar dan menangkap bahagian-bahagian ujaran tertentu dalam sesuatu pertuturan. simpati atau sebagainya. Antaranya ialah : a) Mendengar Secara Pasif Mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah. Dalam kemahiran ini. b) Mendengar Secara Bertelau-telau Mendengar secara bertelau-telau berlaku dalam kalangan pelajar bahasa kedua. Mungkin si pendengar tidak memahami sepenuhnya hubungan makna di antara kata-kata dalam ayat-ayat yang diucapkan menyebabkan mereka tidak memberi sebarang reaksi sama ada marah. Si pendengar juga jarang-jarang dapat memahami dan mengingati serta menyebut semula perkara-perkara yang didengar itu. Banyak perkara yang boleh mendorong kanak-kanak mendengar secara pasif. Antaranya ialah mungkin kerana bahan yang diperdengarkan itu tidak menarik minat mereka atau kerana bahan itu terlalu sukar untuk difahami dan tidak bermakna kep ada mereka. sedih. Hal ini berlaku kerana si pendengar tidak peka terhadap kata-kata yang diucapkan itu. Mereka tidak biasa mendengar dan bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa itu.BENTUK-BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR Bentuk-bentuk kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Pada peringkat ini si pendengar biasanya tidak berupaya menangkap makna keseluruhan ujaran yang dilafazkan dalam sesuatu pertuturan atau percakapan yang didengarnya. c) Mendengar Tanpa Tindak Balas Mendengar tanpa tindak balas bermaksud pelajar-pelajar mendengar tetapi tidak membuat sebarang tindakan selepas itu. Kemahiran ini lebih tinggi tarafnya daripada kemahiran mendengar secara pasif.

Hal ini berlaku dalam kalangan pelajar bahasa pertama. e) Mendengar Dengan Beremosi Pada peringkat ini pendengar sudah mula mempunyai kemahiran dalam bahasa yang dituturkannya. Pada peringkat ini. Tujuan mendengar dengan teliti setiap ujaran yang dilafazkan ada lah untuk menentukan supaya setiap butir perkataan yang dituturkan itu dapat difaham i dengan tepat dan betul. rangkai kata demi rangkai kata dan ayat demi ayat di dalam sesua tu percakapan itu. g) Mendengar Secara Kritikal Mendengar secara kritikal biasanya berlaku setelah seseorang itu dapat menguasai kemahiran berbahasa dengan baik. Pelajar hanya menebuknebu k kata atau rangkai kata yang didengar dan mengambilnya untuk tujuan tertentu. h) Mendengar Dengan Pengamatan . kemahiran mendengar bagi pelajar yang menuturkan bahasa itu masih rendah. kemahiran mendengar si pendengar itu telah mencapai tahap yang tinggi. Hal ini terjadi kerana mereka cukup pasti bahawa mereka berupaya memahami dan menggunakan bahasa sendiri. Dia boleh menentukan kesahihan sesuatu fakta yang didengarnya. Hal ini kerana pendengar dapat merasakan sesuatu hingga memberangsangkan emosinya. Si pendengar harus menumpukan pendengarannya terhadap kata demi kata. Kemahiran mendengar secara menebuk-nebuk ini juga berlaku dalam kalangan pelahar bahasa ibunda. seseorang itu perlu mendengar dengan teliti dan secara bersungguh-sungguh. Pada peringkat ini. f) Mendengar Secara Berhati-hati Pada peringkat ini. walhal darjah kefahaman mereka terhadap bahasa itu adalah pada peringkat yang masih lemah. memahami dan bertindak terhadap ujaran tersebut. Mereka sudah boleh mendengar.

kemahiran pertengahan dan kemahiran peringkat maju. 2. Kemungkinan besar murid-murid boleh memberi komen daripada apa yang didengarnya atau melengkapkan sebuah cerita atau mungkin juga mencari isi penting daripada sebuah tafsiran dan sebagainya. Hal ini membawa maksud ia dapat memahami ujaran-ujaran yang dikemukakan kepadanya dengan baik. I) Mendengar Secara Kreatif Kemahiran mendengar secara kreatif adalah kemahiran yang paling tinggi dan menja di matlamat pengajaran bahasa lisan di peringkat mendengar. mengkritik dan membuat ulasan dan komen yang bernas serta jitu. Ia juga boleh membuat interpretasi. KEMAHIRAN PERMULAAN . si pendengar akan menggunakan daya kreatifnya untuk mencipta sesuatu setelah ia dapat mendengar dengan baik sesuatu pertuturan. Latihan mendengar seperti ini dapat membantu murid-murid memberi pandangan yang baik mengenai sesuatu perkara dan sekaligus dapat menjadi pendebat yang baik dengan mengeluarkan huja-hujah yang bernas.Mendengar dengan pengamatan biasanya berlaku dalam kalangan pelajar yang sudah boleh berfikir secara kritikal. Pada peringkat ini. Mendengar dengan cara ini akan lebih bermakna ji ka proses mendengar itu berdasarkan kepada pengalaman si pendengar. Mendengar secara ekstensif lebih menekankan aktiviti mendengar secara kritis dan logik.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat tiga peringkat kemahiran mendengar iaitu kemahiran permulaan. Hal ini membawa makna si pendengar akan lebih mudah memahami sesuatu ujaran yang dilafazkan jika ujaran-ujaran itu ada pertalian dengan pengalamannya. Murid-murid boleh menggunakan buah fikiran mereka untuk memperdebatkan apa yang didengarnya itu.

8 PEMILIHAN BAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR Pemilihan bahan yang bersesuaian dalam proses merangsang kemahiran mendengar dalam kalangan murid-murid terutamanya ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung amatlah penting. mengenal sebab-sebab dan akibat. mengenal maklumat khusus. melakukan sesuatu yang diminta atau disuruh. mengecam makna perkataan. menjalankan perintah dan permintaan .Kemahiran-kemahiran permulaan peringkat kemahiran mendengar ialah mengecam bunyi. Pemilihan bahan yang sesuai akan merangsang pendengaran murid untuk mendengar secara ekstensif. mengetahui fungsi-fungsi tekanan. mengenal urutan. mengenal situasi ( perhubungan orang yang berinteraksi )dan mengenal sikap dan perasaan oang yang bercakap dan sebagainya. dan rangkai kata. bertindak terhadap soalan yang mudah. mengajuk bunyi. KEMAHIRAN PERINGKAT MAJU Kemahiran-kemahiran peringkat maju ialah mengenal isi-isi penting. memadankan perkataan dan ayat dan mengingati perkataan dan ayat yang mudah secara tepat. 2. . mendengar dan menyebut perkataan. KEMAHIRAN PERTENGAHAN Kemahiran mendengar peringkat pertengahan meliputi kemahiran-kemahiran mengecam dan mengingati fakta dan butiran secara terperinci. mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. ayat. mengikuti aliran dalam dialog atau perbualan dan mentafsirkan tujuan penutur dan menggunakan pelbagai struktur nahu. memilih bunyi yang kasar atau bunyi yang indah.

Antara contoh aktiviti yang dilakukan ialah mendengar dan menyebut perkataan. pelajar juga perlu mengulang dan menyebut perkataan yang sama dengan guru. televisyen. Seterusnya pelajar dikehendaki mengulangi perkataan yang disebut oleh guru berulang kali. bahan berbentuk puisi dan menggunakan bahan grafik seperti kad-kad bergambar. Dalam kemahiran mendengar juga terdapat beberapa aktiviti untuk menguji atau meningkatkan tahap kemahiran mendengar setiap pelajar. Pemilihan bahan berkomputer dan media elektronik yang lain seperti radio. Selain itu guru perlu menggunakan bahan-bahan rangsangan pembelajaran yang bersesuaian. lori.Antara bahan yang boleh digunakan untuk merangsang pendengaran ialah penggunaan media elektronik. perakam video dan kaset boleh membantu pros es ulang tayang untuk tujuan mendengar kenyataan atau maklumat penting yang berkait an dengan isi pembelajaran. Ayat yang dibentuk berasaskan perkataan tersebut mestilah bermakna untuk memaksimumkan kesannya. Contoh-contoh ayat pemintal lidah ialah pandang tandan 29 . 2. galah atau kalah. lantai. Hanya pelajar yang menguasai kemahiran mendengar dengan baik dapat mengulangi perkataan yang disebut oleh guru. Pelajar mendengar guru menyebut perkataan. Misalnya jika guru menyebut perkataan ladang.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR Aktiviti adalah salah satu perkara yang penting untuk memastikan murid-murid tel ah dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa dengan baik. Pel ajar diuji untuk menyebut perkataan yang hampir sama sebutannya berulang-ulang kali. padang. Mendengar dan melihat boleh meningkatkan pemahaman pelajar dalam menghubungkannya dengan makna dan isi. Contohnya seperti menggunakan bahan berbentuk prosa sama ada prosa tradisional ataupun prosa moden. Aktiviti latih tubi pemintal lidah juga boleh dilakukan kepada para pelajar. lali. pantai.

Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas ringkas. Murid diberi kertas edaran yang mengandungi beberapa set perkataan yang mempunyai sedikit perbezaan bunyi dalam suatu set perkataan. Soalan 1 : A = buku B = kuku C = duku Disamping itu. berat beras dua belas kilo dan tulang temulang di atas belulang. Pada peringkat ini. Guru menyebut perkataan itu dan murid diminta memadankannya dengan gambar berkenaan. B atau C dalam ruangan di bawah gambar yang sesuai. antaranya ialah : I. Contoh aktiviti tersebut adalah seperti berikut : Arahan kepada murid : Bagi tiap-tiap soalan kamu akan mendengar tiga perkataan. Tuliskan huruf-huruf A. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan dengan .depan padang. . dari darah dan nanah yang hanyir tumpah ke tanah. latihan diberi untuk menguji pemaha man murid terhadap apa yang diperdengarkan dan seterusnya bertindak balas. Aktiviti yang lain ialah memadankan perkataan dengan gambar. aktiviti mendengar untuk memahami dan melakukan tindak balas juga boleh dilaksanakan.

kaedah bercerita. III. Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan perbincangan. menambah kefasihan dan keyakinan.II.Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. 2. membaca dan menulis. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lebih lama. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Kaedah ini juga banyak menggunakan kemahiran mendengar para pelajar. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. bertindak sebagai alat yang dapat mengikis ras a bosan dan bertindak sebagai alat pemulihan.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat pelbagai kaedah pengajaran kemahiran mendengar. mengekalkan perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu. Antara kaedah pengajaran yang boleh dilaksanakan dalam kemahiran mendengar ialah kaedah permainan bahasa. Permainan bahasa adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar. pengukuhan dan penggayaan. Selain itu. kaedah kuiz dan kaedah soal jawab. kaedah bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Hal ini kerana kaedah ini melibatkan interaksi antara pelajar dan guru yang memerlukan kepekaan pelajar untuk mendengar maklumat yang disampaikan oleh guru. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahir an berbahasa selain daripada kemahiran mendengar iaitu kemahiran bertutur. Kaedah ini juga memerlukan pelaj ar . menyediakan konteks pembelajaran. Tujuan kaedah pengajaran kemahiran mendengar adalah untuk menarik Minat murid. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu merangsang interaksi verbal pelajar.

Kad-kad perkataan. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa juga dapat disampaikan. kemuncak dan kesudahan cerita. Kaedah kuiz telah diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. gerak laku dan kawalan mata. kecerdasan dan minat murid-murid. Pelajar juga dapat mengulangkaji sambil bergembira. frasa-frasa atau ayat-a yat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan juga perlu disediakan. . Frasa atau ayat-ayat penting dihafaz.mendengar dengan teliti cerita yang sedang atau yang akan disampaikan oleh guru. suara. dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki dan dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Guru juga boleh menggunakan gambar. Tujuannya ialah supaya guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. disesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Langkah-langkah yang boleh digunakan dalam persediaan teknik bercerita ialah memiilih cerita yang sesuai dengan umur.C).B. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setela h dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. Latihan pemahaman. Guru perlu berlatih bercerita seolah-olah berada dihadapan murid-murid sekurangk urangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru hendaklah bercerita dalam keadaan yang selesa. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. Kaedah ini juga dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bertutur. Kemudian. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan sekaligu s menghilangkan minat pelajar untuk mendengar. Kaji ce rita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. objek-objek sebenar atau alat bantuan mengajar yang lain.

makna dan penggunaan bahasa yang tepat. pemulihan dan pengukuha n. untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar serta meningkatkan kemahiran mendengar para pelajar. perkembangan dan penutup. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Pelajar perlu mendengar dengan teliti soalan yang dikemukakan oleh guru yang bertindak sebagai pengacara supaya mereka dapat menjawab soalan dengan baik sekaligus memerlukan mereka menguasai kemahiran mendengar. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. penggayaan. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan. Kaedah ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar serta memerlukan ketajaman mendengar. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan. kaedah soal jawab juga boleh digunakan dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kuiz juga dijadikan sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara p elajar. inovatif. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan sekaligus dapat meningkatkan kemahir an mendengar pelajar. Disamping itu. untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif.Selain itu. . ia juga membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. Pemilihan kaedah ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. logik dan kritis. Tujuan utama teknik soal jawab ialah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid.

Membaca bukanlah bermakna memindahkan tulisan kepada suara sahaja bahkan menangkap makna dan memahami apa yang dibaca. jika tidak memahami apa yang disuarakan maka murid itu tidak dikira pandai membaca. . Seseorang murid yang boleh memindahkan tulisan kepada suara.KEMAHIRAN MEMBACA 1.1 DEFINISI KEMAHIRAN MEMBACA. · Pumfrey (1977) Satu proses pemikiran yang membina · Zulkefli Hamid (1994) Ketika seseorang itu membaca ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara langsung dan sedar dengan bahan bacaannya.

· Deboer dan Dallman Membaca melibatkan pemahaman dan interpretasi idea tang dilambangkan melalui penulisan. · Juriah Long (1990) Pembaca yang cekap hanya memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang penting sahaja. Ia juga memberi tumpuan kepada kebolehan memproses bagi mendapatkan makna dengan menggunakan strategi anlisis dan sintesis dalam bacaan. · KPM (1998) Para pelajar harus cekap membaca dan memahami pelbagai bahan dengan kritis dan analitis. · KAMUS DEWAN Membaca ialah suatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. Satu proses kompleks yang perlu seseorang menguasai sub-kemahiran yang berkaitan dengan asas-asas bacaan Sebelum pelajar menguasai kemahiran membaca, mereka perlu menguasai, mengenal huruf-huruf yang menjadi lambang kepada bunyi, mengenal sistem ejaan dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. 1.2 OBJEKTIF KEMAHIRAN MEMBACA.

TUJUAN MEMBACA Tujuan Serta-merta Tujuan lanjut 1.2.1 Tujuan Serta-merta Tujuan serta-merta mempunyai tujuan muktamad yang berhasrat membolehkan murid-murid membaca dan memahami. Tujuan serta-merta juga mempunyai tujuan lain: a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan yang betul. b) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca senyap gangguan. c) Untuk mewujudkan sikap suka dan mahu membaca pengertian daripada yang dibaca. d) Untuk menimbulkan minat mahu mambaca sebagai pengisi masa lapang dan menambah pengetahuan. bunyi sebutan dan intonasi tanpa merasa sebarang terus-menerus dan mencari alat hiburan atau alat

1.2.2 Tujuan Lanjut a) Sebagai alat penambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah. b) Mendapat bahan fikiran untuk dijadikan pandua hidup c) Meluaskan fahaman serta membetulkan idea-idea yang salah. d) Latihan untuk melahirkan fikiran dengan baik dan teratur. e) Merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan untuk mengikuti perkembangan sekeliling.

1.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca. Antaranya termasuklah perbendaharaan kata, pembantukan ayat atau jenis ayat dan panjang pendek ayat serta perkataan. Penggunaan konsep-konsep, saiz dan stail cetakan, penggunaan dan penyusunan bahan visual atau grafik, bentuk penulisan, penyusunan idea atau isu minat membaca, dan pengetahuan latar pembaca menjadi faktor penting. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca, kebanyakan penyelidik menjelaskan bahawa aspek penggunaan perbendaharaan kata dan panjang pendek ayat merupakan dua faktor penting yang dapat menunjukkan tahap membaca. Di samping itu, daripada banyak faktor yang mempengaruhi membaca, minat, dan pengetahuan serta pengalaman pembaca merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikawal. Bahan x mungkin dapat menarik minat murid A tetapi menjemukan murid B. dengan itu, kemahiran membaca x adalah rendah bagi murid B dan rendah bagi murid A. Lazimnya, seseorang itu mendapati pembacaan sesuatu bahan menyeronokkan kerana ia telahpun mempunyai pengetahuan dan pengalaman lalu yang dapat dikaitkan dengan apa yang dibaca. 1.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA 1.4.1 Kelemahan dalam Memahami apa yang dibaca Pelajar yang lemah, terutamanya yang tidak mengenal huruf, akan mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar, 1.4.2 Kekeliruan dalam membezakan bunyi bacaan 37

sistem isyarat ialah symbol grafik. Dalam proses membaca. Membaca memerlukan penyampaian atau komunikasi mesej dan sistem bahasa (sistem isyarat) untuk membolehkan mesej itu disampaikan.4.4 Gaya bacaan Gaya bacaan juga mempengaruhi kemahiran membaca. Membaca juga adalah aspek bahasa dan komunikasi. Membaca memerlukan seseorang mengenalpasti symbol dan hubungannya dengan makna tertentu. 1. Membaca juga ialah proses mengenalpasti perkataan.kekeliruan dalam membezakan huruf akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang dibaca. 1.Murid seharusnya mempunyai kemahiran dalam menentukan huruf yang dibaca.5 PROSES MEMBACA Membaca ialah suatu proses yang kompleks yang memerlukan beberapa kemahiran tertentu dan merupakan interpretasi symbol grafik.4. Proses meletakkan pembaca untuk berhubung atau berkomunikasi dengan sesuatu idea. 1. Membaca adalah proses pancaindera. Maklumat yang dibaca akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. .3 Tidak cekap dalam memproses maklumat Pembaca yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka baca. Pembaca mesti dapat bertindakbalas untuk membezakan bentuk melalui penglihatan terhadap symbol grafik.

2 BACAAN MENTALIS Bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara.6. 39 . Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara.intonasi dan irama mengikut gaya yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat empat jenis bacaan dalam kemahiran membaca dan dua cara daripadanya sering dijalankan di sekolah-sekolah iaitu bacaan mekanis dan bacaan mentalis. Jenis-jenis kemahiran membaca ialah: · Bacaan mekanis · Bacaan mentalis · Bacaan ekstensif · Bacaan intensif 1. 1.3 BACAAN EKSTENSIF Bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca diluar kelas oleh murid secara sendiri. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap.6. 1.1.1 BACAAN MEKANIS Menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang.6.

4 BACAAN INTENSIF Bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan meneliti. 1. Mereka hanya bergaul dengan rakan sebaya yang belum mereka kenali.7 PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA Peringkat kemahiran membaca terdiri daripada enam peringkat iaitu: · Peringkat menyediakan murid · Peringkat prabacaan · Peringkat membaca secara mekanis · Peringkat membaca dan memahami · Peringkat intensif · Peringkat ekstensif 1.6.1.7.1 PERINGKAT MENYEDIAKAN MURID Guru berperanan penting dalam meninjau keadaan murid-murid sama ada bersedia untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan. Pada peringkat ini. guru perlu memberi perhatian kepada dua perkara yang dikira penting iaitu: a) Perasaan murid-murid b) Bahasa murid-murid Perasaan murid-murid Murid yang baru memasuki alam persekolahan mengalami perubahan pada alam sekeliling. Murid mulai bimbang kerana terpisah dengan ibu bapa dan kawasan yang berlainan dengan tempat tinggal mereka. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Guru perlu memahami kesulitan dan perasaan yang dialam i 40 .

Guru perlu menawan hati murid sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada guru. b) Guru mestilah mengajar perkataan-perkataan dan rangkai kata atau ayat yang sesuai dengan murid pada peringkat prabacaan. murid dapat menyatakan perasaan dan fikirannya. kad-kad perkataan suku kata dan ayat serta gambar-gambar berwarna untuk menarik minat murid. papan magnet. kad-kad imbasan yang telah bertulis. Guru perlu menyediakan alat-alatan seperti kapur berwarna. Melalui bahasa. pantun kanak-kanak. senaman dan kegiatan kumpulan yang menyeronokkan.2 PERINGKAT PRABACAAN Pada peringkat prabacaan. Bahasa murid-murid Soal bahasa ini penting dalam melihat kebolehan dan keberanian murid-murid bertutur dan berbahasa. mula merasa perasaan kasih kepada guru dan tidak menganggap guru sebagai orang asing. Oleh itu. sebutan dan fahaman yan g belum sempurna akan menyusahkannya dalam proses membaca dan menulis. dikawal dan disusun dengan baik. Guru harus bijak mengambil hati murid seperti menghiburkan mereka dengan nyanyian. cerita jenaka dan binatang. lakonan. . Peringkat prabacaan ini menekankan beberapa perkara penting: a) guru perlu memastikan segala bahan yang hendak diajar hendaklah dipilih. Guru harus menyiasat tentang bahasa yang digunakan oleh murid-murid khasnya bahasa yang akan digunakan dalam pelajaran bacaan. 1. Hal-hal ini berhubung rapat dengan alat bantu mengajar dan bahan bacaan yang sesuai. Bagi murid yang belum lengkap pertuturannya.oleh mereka. guru perlu mengambil tahu hal ini sedari awal sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula.7. perkara-perkara seperti asas bacaan memerlukan kajian yang mendalam dan teliti daripada guru supaya pelajaran yang disampaikan tidak membosankan murid.

c) Guru perlulah menyedia alat-alat mengajar yang lengkap untuk menimbulkan minat murid. Peringkat prabacaan ini juga merupakan: Satu tempoh masa yang menyediakan murid untuk membaca Penyediaan dilakukan dengan memberikan pengalaman. Guru turut membantu murid dengan mengajar murid membaca secara individu dengan bergilir-gilir danguru berbincang dan bersoal jawab dengan 42 . Murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang mendorong mereka mempertingkat ketajaman penglihatan dan pendengaran. Melalui peringkat ini.7. guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan mengikut kesesuaian kepada kebolehan dan umur murid. 1. dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Selain itu. bacaan yang dibaca menggunakan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dab irama yang mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. d) Isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru mestilah berkait rapat dengan pengalaman dab sesuai dengan perkembangan jiwa kanak-kanak. f) Guru selalu memberi galakan dan bimbingan supaya dapat memupuk semangat murid untuk terus belajar membaca. guru menjalankan sesi soal jawab dengan murid dan membantu murid dari segi perkataanperkataan dan rangkai kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. e) Penggunaan gambar yang berwarna-warni untuk menarik hati murid dan memberi galakankepada mereka. mengenal dan mengecam sebelum membaca. Di samping itu. guru juga boleh membaca dan murid-murid menyemak bacaan guru atau guru membaca dan murid-murid mengikut bacaan guru.3 PERINGKAT MEMBACA SECARA MEKANIS Pada peringkat ini. Penekanan juga diberi untuk membolehkan murid membentuk kelaziman membaca.

bacaan senyap amat digalakkan supaya murid dapat melatih diri untuk menangkap maksud isi pelajaran yang dibaca. Teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsipyang betul dan perlu digunakan oleh guru untuk membina kefahaman murid serta menjalankan aktiviti bacaan intensif dan ekstensif untuk latihan kemahiran membaca murid. suku kata dan huruf. Guru perlu menyediakan soalansoalan yang mudah untuk kefahaman murid selain mengambil kira sebutan suara dan kelancaran murid. Murid-murid juga sudah boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Guru harus memperbanyak soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. . Pada tahap ini juga. frasa dan ayat-ayat mudah.murid-murid mengenai isi bacaan untuk menguji kefahaman murid. perkataan. murid sudah boleh membunyikan huruf. bahan atau isi bacaan hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid. Dalam hal ini. Guru perlu memberi perhatian kepada perkara berikut iaitu memulakan langkah membaca setelah murid-murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. Ini boleh dilakukan secara lisan atau bertulis. suku kata.7.4 PERINGKAT MEMBACA DAN MEMAHAMI Pada peringkat ini. Tahap ini mempunyai beberapa perkara penting yang lain mengenainya: a) kaedah membaca yang sistematik b) Kesesuaian bahan bacaan c) Alat Bantu yang sesuai dan pelbagai d) Iklim bilik darjah 1.

7. Guru juga boleh mempelbagai soalan utuk bahan bacaaan intensif iaitu bentuk objektif. segala kajian yang dilakukan pada bahan bacaan intensif dibuat secara lebih mendalam. Pada tahap ini murid patut mempunyai keupayaan untuk: Mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Guru perlu memastikan aktiviti di dalam kelas ditukar setiap hari. Ia juga 44 . Peringkat bacaan ekstensif merupakan satu kegiatan membaca yang dilakukan di luar kelas oleh murid tanpa bimbingan guru. Murid-murid juga dibenar menggunakan kamus atau buku rujukan tatabahasa pada peringkat ini. Guru hendaklan berbincang dengan murid mengenai bahan-bahan bacaan intensif sama ada menganalisa atau dijadikan latihan asas untuk latihan-latihan menulis. Pada peringkat ini. meningkatkan kepantasan membaca membina dan mengukuhkan minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting oleh murid. Bacaan ekstensif menitikberatkan aspek pengukuhan asa bacaan. Murid memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru dalam menggunakan peringkat peringkat kemahiran ini. bentuk lisan ataupun bentuk jawapan bertulis. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. keseronokandan menambah ilmu pengetahuan mereka. 1. Pada peringkat ini murid mendapat kepuasan. memahami dan mentafsir bacaan dengan tepat.5 PERINGKAT BACAAN INTENSIF Peringkat ini memperkembang kebolehan dalam meneliti. 1.6 PERINGKAT BACAAN EKSTENSIF Peringkat ini adalah bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. bentuk salah betul.7.Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan.

Selain itu.8. 1. cari bahan-bahan yang disediakan khas untuk pembaca yang baru dengan membaca iklan-iklan akhbar. dia cepat letih dan keliru apabila cuba mencantumkan semua perkataan-perkataan baru yang diperoleh maknanya dalam kamus.2 Memilih Tajuk Bacaan Pilih tajuk bacaan yang biasa dengan diri murid.1 Menentukan Tahap Kesukaran Pastikan bahan itu boleh dibaca dengan penggunaan kamus yang minimum. Keadaan ini dapat mengurangkan jurang pengetahuan bahasa. pengalaman.merupakan bacaan yang membuat bahasa murid membaca sesuatu bahan tanpa menghadapi kesukaran dan berasa seronok dan terhibur. Kebiasaan dengan suatu tajuk membantu murid lebih mudah meneka makna perkataan yang jarang ditemui. 1. Pilih keratan akhbar yang pendek dan petikan majalah berkaitan topik yang murid mempunyai sedikit pengetahuan mengenainya.8.8 PEMILIHAN BAHAN BACAAN 1. . minat. Sekiranya murid baru mula membaca. keterangan dibawah gambar dan notis terutamanya apabila bahan-bahan itu dibantu dengan bahan bergambar. jantina. bahan bacaan ekstensif ini harus luas dan sesuai dari segi perbendaharaan kata. umur. Bahan bacaan ini juga harus diperoleh daripada bahan-bahan yang berbeza. Sekiranya murid terpaksa merujuk terlalu banyak perkataan sukar di dalam kamus. sikap dan cita-cita murid.

1.1. Menyusun semula huruf yang diberi untuk membina perkataan bepandukan gambar. Menyusun benda atau gambar mengikut urutan.2 Aktiviti Peringkat Bacaan Mekanis Membunyikan huruf-huruf dalam perkataan.9.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MEMBACA 1. Mengelaskan benda atau bentuk gambar mengikut kumpulan.8.9. bentuk dan saiz. Sekiranya didapati bahan yang dibaca itu menarik. 1. 46 . Membunyikan suku kata yang ditunjukkan. murid mungkin meneruskan bacaannya dan situasi ini menunjukkan sebahagian daripada kejayaan murid. 1.3 Aktiviti Peringkat Membaca Dan Memahami Menyusun dan memadankan gambar-gambar dengan perkataanperkataan yang diberi. Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf.1 Aktiviti Peringkat Prabacaan Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih bentuk yang sama dan berbeza dari segi warna. Membaca perkataan bergambar.9. Mengeja perkataan dan membaca ayat Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dalam perkataan.3 Bahan Yang Menarik Minat Pilih bahan-bahan yang difikirkan mendatangkan minat supaya terus membaca.

Mengeja terus sesuatu perkataan seperti b. be.. ayat dan seterusnya diajar membaca. b.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA 1.o.10. Menggambarkan isi bacaan yang dibaca dalam bentuk gambar rajah. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. a (ah) = ba. d) Kemudian mengenal rangkai kata. t. Misalnya. b (beh). 47 ba. oi c) Kemudian bunyi-bunyi itu disambung supaya menjadi suku kata. misalnya ba. Membaca senyap sesuatu cerita untuk dibincangkan..e. 1. vocal dan konsonan. u = batu. t. d. kemudian suku kata ini digabungkan menjadi perkataan.= batang b) Membunyikan huruf-huruf dahulu. 1.Menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi. bu. bi. Menggambarkan bahan yang dibaca dengan memberi penerangan.10. misalnya ba + tu = batu.i. b. z. c.u Vocal dan konsonan Diftong ai. 1.1 Kaedah Mengeja a.2 Kaedah Bunyi a) Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain.= ba. a. Mengeja dan membatang suku kata seperti b.10. au. b) Di dalam Bahasa Malaysia yang dibunyikan ialah: Vocala. tang. bo . a. Menggambarkan cerita yang dibaca dalam bentuk lisan. u= tu.3 Kaedah Huruf a) Mengenal nama-nama huruf a.

Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi. la berlaku setelah si penutur i tu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. intonasi dan . Oleh kerana itu. kesihatan. Kemahiran bertu tur dipengaruhi aspek fizikal. Kemahiran bertutur berlaku di peringkat produksi. struktur. Ia bukan di cipta oleh pelajar tetapi ditiru dan diajuk. dan jantina.4 Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini mementingkan dua perkara iaitu: a) Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. b) Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. persekitaran. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi. Ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa.1.10. Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. 3. KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alatala t sebutan (artikulator) manusia.1 KONSEP BERTUTUR Pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. model-model yang diperde ngarkan haruslah model-model yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan.

Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakanrakan. guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dengan betul dari segi sebutan. Dalam menguasai kemahiran tersebut. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. Pengajaran Dan Pembelajaran Bertutur Haruslah Membolehkan Murid: . guru.penguasaan sistem bunyi yang lain. ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan.

c) Faktor Fizikal: Pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia. penguasaan bahasa mereka akan terganggu.Menyebut dengan jelas Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi Menunjukkan arah Bertemu ramah Memberikan penerangan dan memberi alasan Membina soalan untuk mencari maklumat Bertukar-tukar pendapat dan maklumat Melaporkan peristiwa dan member sesuatu huraian dengan tepat Bertutur secara bertatasusila Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi 3.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUTURAN Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pertuturan iaitu : a) Faktor Kecerdasan: Ini bermaksud kecerdasan otak yang dihubungkan dengan kemampuan menghasilkan bahasa. . Jika secara fizikalnya didapati organ-organ ini rosak atau tidak lagi berfungsi maka sudah pasti kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. b) Faktor Kesihatan: Ini bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil. Biasanya kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap.

Ini disebabkan oleh perkembangan jasmani kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki. suku kata. Antaranya ialah sebutan. ejaan dan makna. tatabaha sa. intonasi. rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. kelancaran dan laras bahasa. mora. Tekanan: Tekanan adalah cara menyebut perkataan. Faktor Dwibahasa: Kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. Ini 3. ii. .3 ASPEK-ASPEK PERTUTURAN Ada beberapa aspek penting yang harus diberi perhatian dalam kemahiran bertutur. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. e) Faktor Jantina: Melalui kajian-kajian yang telah dijalankan didapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. nada. jeda. i. tekanan. Sebutan: Dari segi sebutan. Mereka juga harus menyebut dengan betul mengikut bunyi. murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf.d) Faktor Alam Sekeliling: Biasanya faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga boleh mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. rangkai kata dan ayat-ayat. perkataan.

Konsepnya sama dengan 'harakat' dalam bahasa Arab. Dalam bahasa pertuturan. vi. . atau ayat-ayat. La. Ti. Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek adalah kadar sesuatu bunyi itu dilafazkan. Dalam bidang muzik. Re.iii. boleh mendatar dan sebagainya. la terdiri daripada aspek fonologi. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. Intonasi: Intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. morfologi dan sintaksis. jeda digunakan sebagai hentian sebentar. Unsur ini boleh membawa makna yang berbeza jika ia digunakan. Tatabahasa: Tatabahasa adalah satu sistem. Setiap nada ini mewakili sa tu suku kata. Unsur ini biasanya tidak jelas dalam Bahasa Melayu dan kalau ada pun ia tidak membezakan makna. la digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan. peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan. v. Mi. la boleh menaik. iv. dan Do. vii. Fa. Kewujudannya lebih ketara dalam Bahasa Cina. nada tidak bersifat fonemik. rangkai kata. So. Dalam bahasa Melayu. Dalam sesebuah ayat yang diucapkan. Nada: Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan. Peraturan-peraturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. Jeda (persendian): Unsur ini disebut juga sebagai persendian. kita dapati ada lapan nada iaitu Do. menurun. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun. Penggunaan unsur ini agak lebih ketara dalam Bahasa Inggeris dan Arab. la kadangkala disebut sebagai nada suara.

f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. 3. d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. teratur dan lancar tetapi mereka juga boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dan ayat-ayat yang dituturkan itu secara jelas dan tepat. Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung. f) disebabkan oleh gangguan-gangguan bahasa ibunda (pertama). b) Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar. h) Membuat ayat-ayat mengenai diri sendiri. Laras bahasa: Laras bahasa dalam konteks ini ialah murid-murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks.4 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR · PERINGKAT AWAL a) Melafazkan pengucapan bertatasusila. kemas dan teratur. rakan. . Kefasihan: Kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas.viii. Kelancaran: Kelancaran bermaksud murid-murid boleh bertutur atau bercakap dengan baik. ix. suasana dan situasi yang sesuai. Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar. ibu bapa dan sebagainya. x. i) Membuat ayat-ayat daripada gambar-gambar. Tujuannya ialah supaya murid-murid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan-tujuan berkomunikasi secara berkesan. e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. g) Memberi arahan. c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat .

h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. j) Membuat ulasan. kejadian. g) Memberi ceramah dan syarahan (yang disediakan). perbualan atau dialog. e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang. d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. . c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. e) Menerangkan proses. pengalaman. b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. laporan atau ulasan. puisi. pendapat. proses dan sebagainya. prosedur dan peraturan. objek. b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. i) j) k) l) Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. forum. di rumah dan sebagainya. g) Memberi ucapan pendek dan mudah. permainan. · PERINGKAT MAJU a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. perbincangan. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. diskusi.· PERINGKAT PERTENGAHAN a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Menyampaikan komen. masa bersekolah. h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. novel dan sebagainya. kejadian. c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. i) Memberi komen secara mudah. f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. seminar dan lain-lain. Mendeklamasi puisi. persekitaran. Mengkritik cerpen. f) Membaca iklan dan peraturan-peraturan.

a) Bahan yang sedia ada b) Kesesuaian dengan objektif pengajaran c) Keberkesanannya. Murid dan Bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu Proses pengajaran dan pembelajaran. b) Objek Sebenar Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan. ii. a) Guru. i. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu. 5 Pemilihan Bahan Kemahiran Bertutur Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan krite ria yang berikut. Guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan. Guru menunjukkan cara membunyikan sesuatu sebutan iii.3. Guru menggunakan papan tulisuntuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur. . untuk membolehkan murid. misalnya.

majalah. bunyi pelbagai kenderaan. c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengjaran dan pembelajaran bertutur. menu. 3. lakonan. berpuisi dan berdialog.6 AKTIVITI-AKTIVITI BERTUTUR Aktiviti lisan seperti perbualan. filem dan transperansi. Mengaitkan konsep dengan bunyi. ii. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segisaiz. contohnya. dialog. iii. temuramah atau temubual dan lain-lain seumpamanya adalah bentuk-bentuk aktiviti yang membolehka n murid-murid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang . video. kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. Contohnya. pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. berlakon. terang dan jelas. Bahan sebenar seperti tiket bas. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti television. butang baju pelbagai warna dan saiz.i. buku. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. wawancara.

Ketika murid bercerita atau selesai bercerita. oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. penggunaan tatabahasa dan ciri-ciri prosodi dapat dipraktikkan. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut. 1. tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang tel ah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa ya ng telah diceritakan oleh rakan bualannya itu.paling dekat dengan situasi kehidupan sehari-hari. guru menyusun strategi: 1. Kemukakan beberapa soalan yang boleh menerbitkan hal-hal yang berkaitan . Latihan sebutan. Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. Aktiviti Perbualan Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. Contoh: Tajuk: Pekerjaan bapa saya sebagai Ketua Pejabat Pos i. Aktiviti-aktiviti di atas bolehlah dijadikan rangsangan atau model aktiviti lisa n sebagai aktiviti lanjutan di dalam kelas. 2. guru bolehlah kemukakan soalan yang bol eh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu. Dalam masa perbincangan dengan guru. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu.

. seperti setem. penghantar surat. 10 sen. telegram. Bincangkan bentuk dan ragam ayat yang hendak digunakan. Guru boleh membina sebuah pejabat pos olok-olok di dalam kelas: Letakkan semua label di kaunter-kaunter yang berkenaan. Minta beli setem. bungkusan-bungkusan. $1. . borang telegram dan sebagainya. penghantar bungkusan dan sebagainya. . Letakkan murid sebagai pekerja di tiap-tiap kaunter. ii. iii. gelaran atau panggilan kepada pekerja di bahagianbahagian tertentu seperti posman. juruwang. Tetapkan murid-murid yang akan memegang peranan sebagai pembeli. . Guru siapkan juga benda-benda yang diperlukan ada di pejabat pos seperti setem. penjual setem. Minta borang telegram.00) dan seterusnya setakat yang sesuai dengan pengetahuan membilang dan mengenal angka yang telah sedia ada pada murid-murid. 75 sen. Hendak mengeluarkan wang dan sebagainya.dengannya. Perkenalkan barang-barang yang hendak digunakan itu seperti setem dengan harga-harganya (misalnya 5 sen. Misalnya. gam. surat. 20 sen. buku simpanan wang. kerani. . Hendak menyimpan wang. v. Tetapkan perbualan-perbualan yang dikehendaki misalnya: . penerima bungkusan dan lain-lain lagi. bungkusan dan lain-lain. Bertanyakan harga setem. iv.

menjadi angkasawan. Mengadakan latihan menggunakan ayat-ayat yang hendak digunakan di dalam aktiviti itu. Aktiviti lisan seperti ini boleh juga dijalankan dengan menggunakan tajuk-tajuk seperti pasar. Guru boleh menyediakan dialog pendek sebagai rangsangan pelajaran lisan untuk aktiviti selanjutnya.vi. . bukan sahaja d i kalangan kanak-kanak malah juga di kalangan orang-orang dewasa. Menggunakan ayat-ayat di atas dalam situasi sebenar di pejabat pos tadi. kedai buku dan kedai runcit. xi. 2. Kanak-kanak boleh secara imaginasi memasuki alam cerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka yang terlibat. Aktiviti Bercerita Dalam pengajaran lisan. vii. kedai makan. Misalnya. kedai buah-buahan. bercerita memainkan peranan yang penting. viii. Minta tiap-tiap orang murid yang telah mengambil bahagian tadi menceritakan semula apa yang telah dibuatnya di pejabat pas sebentar tadi. ix. x. Guru boleh bersaal jawab dengan murid-murid lain yang mengambil bahagian tentang apa yang telah dilakukan oleh rakan-rakan mereka sebentar tadi. gergasi dan haiwan. o OBJEKTIF BERCERITA a) Menyuburkan daya imaginasi kanak-kanak: . Daftarkan di papan hitam atau kad imbasan perkataan-perkataan yang diperlukan dalam aktiviti yang akan dijalankan.

peribahasa. Aktiviti ini boleh diikuti dengan perbincangan selanjutnya. e) Asas untuk pendidikan agama: .b) Membina rasa hati: . ayat. Melalui cerita-cerita seperti ini. o PRINSIP-PRINSIP BERCERITA Cerita harus mempunyai tema yang sesuai dan bermakna cerita dari segi tema atau jalan cerita. . pendapat-pendapat. Sikap mereka terhadap manusia. Semasa cerita disampaikan. bahasa dan lain-lain hendaklah bersesuaian dengan umur. latar bela kang dan pengalaman murid-murid. minat dan rasa hairan murid-murid dibangkitkan. terutama cerita-cerita yang mengandungi pendidikan moral dan akhlak. teka-teki dan sebagainya perbendaharaan kata murid-murid boleh diperluaskan. Keadaan ini dapat membantu dalam perkembangan emosi kanak-kanak. perkara-perkara dan lain-lain dalam kehidupan secara am boleh diubah dengan cara guru membawa mereka kepada tema cerita itu. Dengan cara memperkenalkan perkataan-perkataan baru. c) Menyuburkan akal dan kecerdasan murid-murid: . Dalam cerita sering didapati watak-wataknya menemui kejayaan atau mengalami bahaya-bahaya yang menyebabkan penderitaan. Mereka digalakkan menyoal. mengemukakan pandangan dan memberi komen terhadap peristiwa dan watak-watak dalam cerita tersebut. tingkah laku dan sikap yang baik akan dapat disemai di kalangan murid-murid. Ada sesetengah cerita mempunyai pengajaran atau contoh yang baik. d) Menggalakkan perkembangan bahasa murid-murid: .

lakonan dan sebagainya. lni diikuti dengan aktiviti-aktiviti sebagai gerakerja lanjutan. pernyataan. PERMULAAN . Permulaan . Libatkan intelek. b) Komponen penyampaian. Komponen Struktur -Komponen struktur ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu :. menggunakan gerak isyarat. Semasa menyampaikannya. guru perlu menggunakan aneka gaya. pergerakan. o KEMAHIRAN BERCERITA Berbagai-bagai kemahiran digunakan dalam kemahiran bercerita. Pembentukan . tepat dan jelas serta tidak mengandungi perkataan atau rangkai kata yang boleh mengelirukan. menggunakan cakap ajuk. emosi dan kadang-kadang fizikal murid semasa sesi bercerita. . Episod tersusun dan ada kesudahan. Penutup i. lni bermaksud bahasa perlulah mudah. Kemahiran-kemahiran ini boleh dikumpulkan kepada dua komponen iaitu :a) Komponen struktur. b) Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. Perkataan atau rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan.a) Cerita harus menggunakan bahasa yang sesuai. c) Penglibatan murid-murid sepenuhnya adalah juga penting.

perhubungan penglihatan. kekuatan dan sebagainya. Penggunaan cakap ajuk di tempattempat yang boleh menambahkan kesan dan menjadikan pendengarpendengar memberi lebih banyak perhatian kepada cerita hendaklah selalu diadakan. sesuai supaya maksud cerita dapat disampaikan dan difahami. intonasi. ii. Ini biasanya berlaku pada tempat-tempat yang sesuai. c) Suara guru: . gambar. pernyataan muka. Cerita akan menjadi lebih menarik dan boleh berbentuk hiburan jika ada perubahan-perubahan dalam suara guru. PEMBENTUKAN a) Bahasa yang sesuai: . secocok dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu. media dan sebagainya. Perkataan-perkataan dan rangkai kata yang kabur patut dielakkan dan jika ada perkara-perkara baru.a) Guru harus menarik perhatian murid dan keadaan ini sebaik-baiknya dapat dikekalkan sehingga ke akhir sesuatu pembelajaran. Ini ditegaskan dari segi nada. d) Gerak-geri dan pernyataan yang sesuai: . b) Guru harus menunjukkan minat dan kecenderungannya untuk membentuk satu perhubungan yang baik dengan kelas. ketinggian. Bahasa yang digunakan mestilah mudah. ia patut digambarkan sarna ada melalui lisan atau dengan cara menggunakan gambar. Kefahaman murid-murid akan lebih baik dan berkesan. Gerak isyarat dan pernyataan yang sesuai dan bermakna membantu menerangkan atau menyampaikan maksud atau kandungan sesebuah cerita. b) Kelancaran pertuturan: . Ini penting untuk perkembangan cerita yang licin. Keadaan ini selalunya boleh didapati melalui penggunaan gerak isyarat yang sesuai. la juga membangkitkan minat dan memberi kefahaman yang .

PENUTUP a) Cerita mempunyai kesudahan: Ini perlu untuk memenuhi objektif guru. ekspresi. watak-watak utama dan dapat membuat gambaran mengenai moral cerita tersebut. e) Rangsangan yang tepat: . Peringkat-peringkat atau bahagian-bahagian cerita yang membentuk keseluruhan cerita mesti dalam susunan 'dahulu-kemudian'. kognitif dan kadang-kadang fizikal. Pelbagai bentuk aktiviti boleh mengikut sesi bercerita. misalnya. atau dengan melakukan sesuatu. Komponen Penyampaian . iii. Ini harus dibentuk dengan baik supaya pendengar-pendengar boleh membincangkan plot cerita. g) Penjelasan tema cerita: . . murid-murid boleh terlibat sama secara efektif. Mereka boleh terlibat secara lisan. h) Penglibatan murid-murid: . b) Penyediaan gerak kerja atau aktiviti lanjutan. soalan-soalan boleh dikemukakan. Semasa membentuk cerita.lebih kepada murid-murid. Murid-murid boleh dilibatkan dalam perbincangan. atau cadangan-cadangan dan pendapat muridmurid di mana-mana yang sesuai boleh diterima dan disesuaikan dengan cerita. Semasa bercerita rangsangan yang berbeza boleh digunakan untuk mengarahkan minat dan perhatian murid kepada cerita keseluruhannya. lakonan. bersoal jawab dan sebagainya. f) Aturan perkembangan cerita: . media yang sesuai digunakan. atau memberi pandangan dan pendapat atau sebagainya.

Kata-kata penghubung digunakan untuk membantu dalam perkembangan cerita. ii. Perkataan yang sesuai adalah mustahak. Penglibatan murid-murid: a) Pergerakan murid: Semasa sesi bercerita. Dengan maklumat ini. Ini mustahak kerana ia boleh menjadikan cerita lebih hidup. . elakkan perkataan dan rangkai kata yang kabur. iii. Bahasa juga harus mudah. pelbagai kemahiran boleh digunakan oleh guru. la dapat menyampaikan maksud yang sebenar. b) Jawapan murid-murid: Ini menjadi maklumat balik terhadap cerita si pencerita. Pergerakan yang bertujuan itu membantu dalam pembentukan cerita dan dapat mengurangkan rasa bosan. menarik. b) Penggunaan pergerakan: Perhatian dapat dibuat dengan pencerita bergerak tetapi dia harus pasti yang pergerakannya mempunyai tujuan dan bersesuaian pula untuk membentuk kesan yang diper1ukan.Komponen penyampaian ini bertujuan untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Di antaranya ialah: i. guru dapat menyediakan gerak laju yang sesuai da n mengubah ceritanya di tempat tertentu. b) Suara: Jelas dan terdapat perubahan dalam nada dan intonasi. situasi atau peristiwa dalam cerita. Secara tidak langsung ia menambah penglibatan murid-murid. Penggunaan bahasa: a) Bahasa mestilah jelas. bermakna dan dramatis. murid-murid boleh dipanggil untuk melakonkan sesuatu babak. Keceriaan guru: a) Penggunaan gerak isyarat/pernyataan: Pergerakan yang bermakna dapat membentuk minat dan kefahaman yang lebih.

jika digunakan dengan betul. akan memastikan tidak ada sekatan dalam aliran cerita. kecenderungan dan minat kanak-kanak. vi. akan membantu menjadikan cerita lebih jelas. . b) Cerita-cerita itu harus menggunakan bahasa yang baik. lni bergantung kepada bagaimana ia disampaikan. hidup dan b ermakna. kebolehan otak. kata-kata galakan serta komen mereka perlu diberi perhatian da n ini penting dari segi peneguhan kognitif dan efektif. b) Perkaitan: Peringkat-peringkat tertentu dalam cerita dikaitkan dalam cara yang lain. Idea murid-murid. ia mengikuti satu corak atau aturan yang sesuai untuk mengembangkan cerita. latar belakang . o DASAR PEMILIHAN CERITA a) Cerita-cerita yang dipilih hendaklah sesuai dengan pengalaman. b) Contoh-contoh: Contoh-contoh yang sesuai boleh menolong murid-murid meluaskan lagi kefahaman mereka serta berpeluang menikmati cerita itu sepenuhnya .iv. Kata penghubung yang betul penggunaannya. b) Pernyataan gerak isyarat: Gerak-geri. dengan perkataan lain. Perkembangan cerita: a) Langkah: Harus ada gerak laju yang sesuai semasa bercerita. pernyataan muka dan badan. v. Peneguhan: a) Lisan: Pencerita boleh menggunakan ulangan di mana-mana yang perlu. c) Hentian: Ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mendengar secara imaginatif memikirkan masalah dan isu-isu yang disampaikan. Penggunaan alat bantuan: a) Media alat pandang-dengar: Media pandang-dengar yang dipilih mestilah berkaitan dengan situasi cerita dan digunakan untuk membangkitkan minat serta memberi kefahaman yang lebih baik kepada murid-murid. mudah dan tidak berbelit-belit serta betul pula tatabahasanya. peringkat umur.

kepercayaan. iv. Guru bolehlah rnenyoal isi cerita dan murid-murid juga boleh menyoal. adat resam dan kebudayaan.c) Isi atau tema cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pendidikan. h) Cerita harus ada unsur-unsur perpaduan kebangsaan. e) Plot cerita seharusnya menarik dan mudah difaham. guru terus becerita sambil rnenunjukkan gambar-gambar atau alat bantu mengajar yang lain untuk menguatkan lagi perhatian dan kefahaman mereka. Guru rnenerangkan terlebih dahulu perkataan atau rangkai kata yang susah yang hendak digunakan dan rnenerangkan juga perkara-perkara yang menjadi latar belakang cerita itu ii. terutama dari segi pendidikan akhlak dan budi pekerti. d) Cerita yang dipilih itu sebaik-baiknya biarlah daripada cerita-cerita yang bo leh dijadikan bahan lakonan atau kerja bertulis. Pelajaran akan lebih rnenarik jika kanak-kanak diminta rnelakonkannya jika sesuai dengan masa dan keadaan. iii. Setelah rnengumpulkan murid-murid di hadapan darjah. g) Cerita-cerita juga tidak seharusnya rnenyentuh dasar kerajaan atau bertentangan dengan dasar tersebut. . o CARA MENJALANKAN PELAJARAN CERITA i. f) Cerita-cerita yang dipilih itu juga semestinya tidak menyinggung mana-mana agama. Setelah selesai bercerita. guru bolehlah rnengemukakan soalan-soalan.

Lakonan . Dalam hal ini.3. Dengan berpandukan gerak-geri pelakonnya. Murid-murid lain diminta memerhatikan setiap pergerakan yang dilakonkan oleh rakan-rakan mereka. Lakonan Bisu. murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh pelakon itu. Jenis lakon an yang boleh digunakan ialah: . Berkait. murid-murid akan sentiasa berfikir dan memerhatikan dengan teliti perhubungan pergerakan itu. Guru bolehlah terlebih dahulu berunding dengan murid-murid yang akan mengambil bahagian dan meminta mereka melakonkannya. Aktiviti Lakonan Lakonan bukan sahaja dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan baik malah dapat juga rnendorongkan rnereka beraksi dengan gerak-geri yang bersahaja. Menggunakan Patung. . 1. LAKONAN BISU Lakonan ini hanya menggunakan pergerakan anggota tanpa berkata apa-apa. Lakonan . Murid-murid yang berlakon itu pula berpeluang memikirkan sesuatu yang hendak dilakonkannya dan menghubungkannya pula dengan sesuatu kejadian itu. Berseni Kata dan Menggunakan Pergerakan. Lakonan . Lakonan jenis ini adalah satu cara untuk melepaskan tenaga yang berlebihan atau melepask an emosi yang meluap-Iuap di kalangan mereka.

layang-layang. LAKONAN BERKAIT Lakonan ini amat sesuai dijalankan pada peringkat rendah. itik berjalan. Pekerjaan rumahtangga: . 2. menyapu. Membelah kayu. Kambing makan rumput. membasuh baju. mandi sungai dan lain-lain. sa y a menulis di papan hitam. membeli setem. Binatang: . tidur. membuai adik dan lainlain. saya bersikat dan sebagainya. saya buka buku. Membeli barang-barang. Permainan: . II. burung terbang. Situasi: . LAKONAN BERSENI KATA DAN MENGGUNAKAN PERGERAKAN · Lakonan jenis ini biasanya dijalankan dengan dua cara iaitu : . guli. mengangkat air. 3. IV. mengambil air sembahyang dan sebagainya. bermain bola. Main gasing. III.Perkara-perkara yang boleh dilakonkan ialah : I. kambing dikejar oleh anjing dan sebagainya. Guru menyebut sesuatu perkataan sambil melakonkannya sekali. misalnya duduk. Kanak-kanak akan dapat menangkap perkaitan antara percakapan dengan lakonan dan akan membuatnya berulang-ulang kali. menyiram bunga. membasuh kereta.

Semasa pemilihan dibuat. e. c. . Jangan ganggu kanak-kanak semasa berlakon walaupun didapati tidak memuaskan. Guru tidak seharusnya bergantung kepada murid-murid yang pandai sahaja. Murid-murid dilatih dan diberi tugas untuk menjayakannya.i. Lakonan yang bersengaja. Kanak-kanak melakonkannya selepas mendengar sesuatu cerita atau kejadian dengan tidak memerlukan persediaan yang panjang lebar. pastikan peluang berlakon itu diberi kepada semua. Lakonan jenis ini biasanya disediakan khas daripada buku-buku cerita. · Lakonan berseni kata ini boleh dijalankan seperti berikut :a. Guru kemudian memberi arahan atau petunjuk bagaimana saharusnya diperbuat oleh setiap orang pelakon. Kanak-kanak melakonkannya dengan bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh jalan ceritanya. ii. b. d. Setelah itu baharulah guru membetulkan kesilapan mereka dan jika perlu mereka diminta melakonkannya sekali lagi sebelum memberi peluang kepada kanak-kanak lain berlakon. Lakonan yang tidak bersengaja. . Guru memberi nasihat dan cadangan sahaja. Terangkan dahulu apa yang patut dibuat oleh murid-murid sama ada dengan menceritakan peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberi senikatanya. Kanak-kanak berlakon bebas dan menggunakan perkataan-perkataan mereka sendiri. Selepas itu guru bolehlah memilih pelakon-pelakonnya. . Biasanya guru akan menyediakan senikata untuk mereka.

Perlu juga guru menyediakan alat-alat seperti topeng dan pakaian yang sesuai supaya lakonan itu menjadi lebih realistik dan berkesan. Patung tali . Sewaktu berbincang. iii. Patung sarung tangan: . Guru hendaklah memberi perangsang iaitu jangan mengkritik atau menyalahkan kanak-kanak sehingga boleh membunuh semangat dan minat mereka untuk berlakon. Guru akan menunjukkan lakonan patung itu kepada murid-murid dan melaluinya kanak-kanak dapat membetulkan kesalahan bahasanya. ii. Aktiviti Perbincangan Perbincangan adalah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan dan ia dilakuka n di kalangan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.f. murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakan segala pandangan d an . Anak-anak patung itu digerakkan dengan menggunakan kuasa tali yang diikatkan kepadanya. Jenis jenis patung yang boleh digunakan ialah: i. Gambar binatang atau manusia diwarnakan dan kemudian dilekatkan kepada kayu. LAKONAN MENGGUNAKAN PATUNG Lakonan patung ialah lakonan antarabangsa yang tertua. 4. g. Patung kayu: . Kepala berjenis hidup-hidupan yang diperbuat daripada pelbagai alat dan diberi pakaian. 4. Ia boleh juga digunakan untuk menyampaikan pelajaran Bahasa Malaysia di sekolah-sekolah.

teka-teki dan sajak. Tajuk yan g dipilih haruslah bersesuaian dengan minat dan umur murid-murid. syair . 6. murid-murid dapat memperkembangkan pertumbuhan diri dan sosial mereka dengan baik. gerak-geri. 5. nada dan intonasi yang betul. Sambil itu guru memandu serta mengarahkan pandangan-pandangan mereka itu ke satu prinsip idea yang menyeluruh. Aktiviti Syarahan atau Pidato Aktiviti ini boleh dijalankan apabila murid-murid sudah dapat menguasai bahasa dengan baik. nada suara dan intonasi yang betul di samping memperkenalkan bentukb entuk puisi itu atau menyuruh murid-murid menciptanya atau boleh juga memetiknya daripada petikan-petikan luar. Melalui aktiviti mengajar begini. Aktiviti Berpuisi Aktiviti ini bertujuan untuk membiasakan murid-murid membaca puisi dengan gaya. boleh bertutur dengan gaya. 7. mengutarakan idea-idea bernas dan lojik serta bekerjasama dengan murid-mu rid lain untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan masalah perbincangan. Mereka digalakkan berfikir denga n jelas.pendapat mereka mengenai sesuatu topik. Pilih dua atau tiga orang murid bagi satu-satu sesi yang mengam bil . gurindam dan seloka. Aktiviti Temuramah Sesi-sesi temubual atau temuramah juga boleh diadakan untuk menambahkan kemahiran lisan. Tajuk boleh dibe rikan beberapa hari sebelum aktiviti dijalankan tetapi pastikan yang murid-murid tidak membaca teks yang telah disediakannya. Aktiviti perbincangan biasanya dapat menggalakkan penglibatan mereka secara aktif dan dinamik. Di antara bentuk-bentuk puisi ialah pantun.

malu dengan balu dan lai n-lain. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh .kumpulan kecil dan selanjutnya secara individu. dan da n bunyibunyi fonem yang diambil daripada bahagian dialog yang akanditiru dan dihafal oleh murid-murid. frasa. Soalan-soalan boleh dikemukakan secara spontan atau disediakan sebelumnya. tari dengan lari. Sekiranya murid menghadapi masalah guru a kan menyebut semula dan meminta murid-murid mengulangi sebutan itu lagi. perkataan. Latih Tubi Latihan dimulakan dengan penyebutan guru dan kemudian murid-murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut secara beramai-ramai. latih tubi pola ayat. dalam kumpulan besar. Lati h tubi pasangan minimal juga digunakan. Latih tubi penyebutan bunyi meliputi lati tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan di kalangan murid-murid. pasangan perkataan y ang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. salah seorang penganjur pendekatan situasi. Dalam latih tubi ini. Contohnya perkataan daki dengan laki. Dialog Dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan.masa lebih kurang lima hingga enam minit. suku kata. Latih tubi sebutan meliputi latih tubi penyebutan ayat. mencadangkan beberapa kaedah pengajaran kemahiran bertutur bagi memastikan ketepatan penggunaan aspeka spek bahasa dalam kemahiran lisan. latihan pandang dan s ebut dan karangan lisan.11 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Mackey (1965). Mickey mencadangkan aktiviti-aktiviti latihan seperti meniru dan menghafal dialog. Tentukan siapa yang berperanan sebagai orang yang menemuduga dan ditemuduga. 2.

Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang digunakan dalam teks latihan. mengikut rentak dan nada yang tertentu.murid meniru dan menghafal dialog. Teknik latih tubi dialog adalah sama dengan t eknik latih tubi pola ayat. Karangan Lisan Karangan ini merupakan karangan dalam bentuk lisan yang dihasilkan oleh murid-mu rid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Dalam latihan ini. murid-murid diberikan petikan untuk dikaji. Semua alat bantu ini digunakan dalam latih tubi supaya murid-murid dapat menghsailkan pertuturan yang diperlukan oleh guru. latihan penghasilan dan karangan bebas. Latihan Pandang Dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Kemudian murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan yang bedasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang diberi. carta bergambar. Dalam latihan penghasilan pula. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-muri d menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. . Di samping itu kad-kad imbasan bergambar. Kadang-kadang seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafal oleh murid-murid. Bahan tersebut adalah dalam bentuk bers oal jawab. murid-murid dikehe ndaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan.

. Murid-murid dikehendaki mencari bersama.Karangan bebas hanya diberikan pada peringkat tertentu sahaja. butiran tentang tajuk tersebut dan mereka dikehenda ki berbual tentang tajuk tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful