KEMAHIRAN MENULIS Pengenalan tulisan

:

Bahasa yang bertulis dengan lambang-Iambang bunyi. Seseorang akan dapat membaca hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. Mementingkan teknik dan akal kerana membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan. Definisi kemahiran menulis :Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) Menyatakan menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. Pusat Perkembangan Kurikulum

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat dramatis,tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa.

Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa. Yahya Othman Kemahiran menulis adalah penyaluran ilmu,idea atau maklumat secara bersistem dan ia mengambil kira aspek tujuan penulis,penggunaan bahasa,audience dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh Don Byrne Menulis memerlukan usaha mental secara sedar. Ini kerana semasa menulis, proses mengekodkan berlaku dalam fikiran penulis iaitu menterjemahkan kandungan pemikiran ke dalam bahasa yang dapat di fahami. Koh Boh Boon Menulis merupakan satu aspek yang penting.Sebahagian besar kegiatan belajar memerlukan kecekapan merakamkan pengetahuan secara bertulis.Penulisan merupakan kemahiran melahirkan idea dalam bentuk tulisan secara tersusun dan logik. Ishak Haron Beliau berpendapat, penulisan berkaitan keupayaan intelek dan mental penulis dalam menggarap idea. Kemahiran pertama yang diperlukan bagi menulis ialah kemahiran penulisan secara mekanis.

OBJEKTIF Jangka pendek Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami. Kanak-kanak dapat mengulang kaji pelajarannya dengan cara membaca tulisantulisan . Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Menanamkan minat suka menulis Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Mendirikan asas menulis yang kukuh Jangka panjang Memenuhi kehendak semasa. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan. Meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.

Faktor dalaman Lahir dari diri pelajar sendiri. Guru kurang peka terhadap pembentukan huruf yang betul. Halangan kemahiran menulis Kaedah pengajaran yang tidak betul. tumpuan. Aktiviti asas menulis tidak dijalankan secara serius.memori dan kesediaan ketika mula belajar menulis Tidak diberi panduan betul.Faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis Faktor luaran Bahan dan cara pengajaran. . Faktor lain Antaranya kurang perhatian. Cara pelajar memegang pensil juga mempengaruhi.

tegak atau condong dan lain-lain. senang dan kemas. jari dan sebagainya Penting dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat menulis dengan kemas. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. Pelajar diperkenalkan huruf tanda bacaan dan lain-lain. otot dan jari Tunjukkan pergerakan tangan menulis di awangan. otot. di papan tulis dan sebagainya. Langkah Kemahiran Menulis Secara Mekanis Latihan pergerakan tangan. Melatih murid menulis cepat. saiz. . Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental Biasanya dikuasai selepas pelajar menguasai kemahiran mekanis Contohnya membuat karangan melibatkan pernyataan pendapat atau lain-lain. di pasir. Melatih menulis unsur-unsur huruf perkataan dan gambar.Jenis kemahiran menulis Kemahiran menulis secara mekanis Melibatkan latihan pergerakan tangan.

· Semasa menulis. PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (MEKANIS) · Dijalankan serentak dengan pengajaran bacaan.Peringkat Mengajar Menulis secara Pelahiran Mental : Menyalin dan meniru Menghasilkan semula Menggabungkan Penulisan berpandu Penulisan bebas Peringkat kemahiran menulis 1. murid digalakkan menyebut sambil menulis. PRAMENULIS · Melatih otot-otot tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata kepada murid-murid. . · Aktiviti boleh dilakukan dengan pelbagai cara 2.

Contoh aktiviti pramenulis Aktiviti membuat corak : Aktiviti mewarnakan corak : Aktiviti melukis secara menyerong atau menegak : 7 . PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN Mengajar murid menulis dengan bersih dan kemas dengan kepantasan yang sesuai.3. Membolehkan murid-murid menulis dengan jarak yang sesuai antara perkataan dalam ayat.

2. 6. Mengisi silang kata. Menulis huruf mengikut urutan yang tetap 5. Menyalin perkataan dan ayat-ayat yang mudah. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu atau dua 3. Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi . Contoh Aktiviti Kemahiran Menulis Secara Pelahiran Mental.Latihan melukis bentuk geometri dan mewarnakannya Contoh aktiviti peringkat mendirikan asas (mekanis) : 1. Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul 4.

Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan dan lain-lain. model · Transparensi dan overhead projector. . · Kapur dan kertas bergaris dan tidak bergaris · Dan sebagainya. Pemilihan bahan untuk kemahiran menulis 1. Buku latihan · Carta · Rajah 2. Kesalahan biasa dalam tulisan : Bentuk huruf tidak sama saiz.

Jarak antara huruf tidak sama. Tulisan menjadi kotor. Pembelajaran tiga peringkat menulis . Jenis-jenis penulisan : Karangan terkawal Separuh terkawal Karangan bebas Karangan berpandu Kaedah pengajaran kemahiran menulis : Motivasi Persediaan Persembahan Perlaksanaan Penilaian Proses kemahiran menulis 1. Kecondongan tulisan tidak sama.

5. Mengajar tentang kedudukan badan. 3.2. Kenalpasti kesalahan murid. MAKLUMAT TAMBAHAN KEMAHIRAN MENULIS CEPAT . Menyediakan pelbagai alat pembelajaran.kertas dan pensel semasa menulis. Mengajar teknik dan prinsip asas menulis huruf 4.

Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Keadaan ini menggambarkan betapa perlunya seseorang mahasiswa mendengar bersungguh-sungguh ketika sesi kuliah sedang berjalan. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran mendengar. 30% bercakap. Proses mendengar menjadi perkara utama bagi mahasiswa universiti. 16% membaca dan 9% menulis. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. Ini kerana proses pengajaran di universiti biasanya dilakukan secara kuliah dan pensyarah t idak banyak memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengemukakan pertanyaan. Hasil daripada kajian itu. beliau merumuskan bahawa dalam keadaan manusia sedar. 45% digunakan untuk mendengar.(1969) menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada kaedah pengajaran di universiti adalah dengan mendengar kuliah. Anderson et al. Aktiviti ini dija lankan atau dilakukan pada peringkat kanak-kanak dan juga pada peringkat orang dewasa. Barker (1971 : I) .KEMAHIRAN MENDENGAR Mendengar merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting.

Mendengar adalah perbuatan yang menggunakan organ bersama-sama dengan saraf pendengaran di otak. Apabila hal ini terhasil maka para pelajar akan me ncapai tahap nirwana kendiri.1 KONSEP KEMAHIRAN MENDENGAR . mendengar yang terbaik adalah dengan mendengar secara empati. . yang akhirnya dapat merealisasi dan menggunakan keupayaan dan intelektual secara maksimum dalam proses pembelajaran. kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang memahami apa yang didengar dan melakukan tindakbalas yang sesuai. Dari segi kaunseling. mendengar dengan menjiwai apa yang didengar kerana daripada situlah timbulnya celik akal.menyatakan bahawa proses pendengaran dalam pengajaran di universiti adalah antar a 50% hingga 100%. Tetapi perbuatan ini mesti dilatih dengan betul supaya 14 . Proses mendengar adalah satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. Chuah (1987) menyatakan dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif. iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi. 2. . . Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan.

Dakin (1980:31) . .. Devine (1981) menyatakan bahawa dengan mendengar bukan sahaja menumpukan sepenuhnya perhatian tetapi melibatkan motivasi dan keadaan fizikal emosi yang mempengaruhi proses pendengaran itu sendiri..proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul.. . Peringkat kedua pula ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti 15 .. Kemahiran mendengar adalah satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran. . Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyibunyi yang hampir sama...listening is one half of the process of communication.

. . 2. Antaranya ialah : . urutan seterusnya berupaya untuk memahami. mengenal bunyi bahasa. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadikan komunikasi berlaku dengan berkesan. frasa. Kemahiran mendengar melatih seseorang untuk mendengar sekaligus mamahami pertuturan penutur dengan baik. Kemahiran mendengar merupakan gabungan segala yang didengar. klausa dan ayat. .perkataan. Kemahiran mendengar melatih seseorang individu untuk mendengar. difahami dan diingati.2 TUJUAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat beberapa tujuan kemahiran mendengar.

.. Tujuan ini amat penting supaya kita tidak ketinggalan daripada mengetahui perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu. data dan pengetahuan. Bahasa yang digunakan begitu puitis. . fakta. Manakala mendengar untuk tujuan menghayati keindahan muzik pula bertujuan untuk menghayati lirik-lirik lagu yang didendangkan. Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik. Kita dapat mendengar perkembangan semasa ini melalui media elektronik seperti radio dan televisyen. Untuk mengetahui keadaan semasa. . Tujuan ini amat penting bagi pelajar dan penuntut-penuntut di institut pengajian tinggi. dengan itu pendengar dapat menghayatinya melalui proses pendengaran yang baik. Mendengar untuk mendapatkan maklumat. Contohnya seperti mendengar ceramah untuk mendapatkan pengetahuan. Misalnya dalam puisi. Mereka perlu mendengar dengan teliti setiap input yang diberikan oleh guru mahupun pensyarah seperti penerangan tugasan mahupun .

Antaranya ialah faktor fizikal. Fakor yang keempat ialah faktor bunyi.ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. Faktor yang kelima dan terakhir ialah faktor mental. Tahap pemikiran kanak-kanak akan mempengaruhi kecekapan mereka mendengar. Faktor yang ketiga ialah status sosioekonomi. misalnya kanak-kanak yang berumur antara 7-9 tahun lebih lemah kefahaman mendengar berbanding kanak-kanak perempuan yang sebaya dengannya. Ada yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam cacat pendengaran. Semasa mendengar biasanya seseorang itu diganggu oleh pelbagai jenis bunyi seperti bunyi bising yang boleh mempengaruhi kebolehan mendengarnya. Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang. Letar belakang keluarga. Latar belakang keluarga juga boleh mempengaruhi emosi kanak-kanak. Faktor antara lelaki dengan yang kedua ialah faktor jantina.3. termasuk kemudahan di rumah dan interaksi antara ahli-ahli keluarga mempengaruhi kebolehan mendengar kanak-kanak. Terdapat perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. 2.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MENDENGAR 18 . FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENDENGAR Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan daya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk mendapat tindak balas. 2. Kanak-kanak normal mempunyai deria pendengaran yang semula jadi sejak ia dilahirkan. Kanak-kanak yang terganggu emosinya tidak akan dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang didengar.

Halangan yang seterusnya ialah gaya pertuturan. Murid-murid sepatutnya mempunyai kemahiran dalam menentukan persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar dan seterusnya dapat memberi makna terhadap apa yang didengar. Halangan yang kedua ialah kelemahan dalam memahami apa yang didengar. terutamanya yang tidak memahami penggunaan penanda wacana yang menjadi wahana penting dalam membentuk kesinambungan ayat akan menghadapi masalah untuk mengaitkan apa yang didengar dengan makna keseluruhan ayat. Maklumat yang didengar akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. Jika seorang murid tidak memahami perkara yang didengarnya. Halanganhalangan ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Selain itu para . Kekeliruan dalam membezakan bunyi akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang terkandung dalam ayat. Pertuturan yang terlalu cepat ini akan menimbulkan masalah kepada pelajar untuk mentafsirkan mak na dan maklumat yang hendak disampaikan. Penggunaan ciri-ciri suprasegmental yang kurang jelas semasa pembelajaran juga boleh mempengaruhi gaya pertuturan seseorang. Antara halangan dalam menguasai kemahiran mendengar ialah kekeliruan dalam membezakan bunyi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan bahasa Melayu baku ketika bertutur. Pendengar yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka dengar. ini akan menyukarkannya untuk membuat tindakan terhadap perkara tersebut. Halangan yang keempat ialah pertuturan yang terlalu cepat.Terdapat beberapa halangan dalam menguasai kemahiran mendengar. Gaya pertuturan juga boleh mempengaruhi kemahiran mendengar. tekanan dan intonasi. sebutan. Contohnya seperti semasa murid-murid mendengar pesanan guru supaya pesanan tersebut disampaikan kembali kepada beberapa orang kawan mereka yang tidak datang ke sekolah. Komplikasi ini menyebabkan murid-murid sukar untuk memahami sepenuhnya makna berdasarkan ujaran yang didengar. Halangan yang ketiga ialah tidak cekap dalam memproses maklumat. Pelajar yang lemah.

2. listening has no built-in switch. Bunyi itu dapat 20 . in which we can go over a passage several times if needed in order to understand it. Antara perancangan yang harus dibuat ialah pemilihan bahan. Selain itu. Proses mendengar boleh dibahagikan kepada empat peringkat iaitu mendengar dereta n bunyi bahasa. Listening requires us to concentrate very hard on what is being said. U nlike reading. kecerdasan (intelligence) dan pemikiran (thinking). Menurut Hunt (1981 : 20) : back what the speaker has said. kefahaman mendengar (listen ing comprehension) juga akan dipengaruhi oleh minat dan tumpuan (concentration) yang ada pada seseorang pendengar.5 PROSES KEMAHIRAN MENDENGAR Proses mendengar (hearing) ialah satu proses fisiologi yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi-bunyi bahasa. menguasai makna beberapa deretan bunyi dan bertindak terhadap bunyi. we must listen well to the message as it is being presented. Ini adalah kerana proses tersebut memerlukan tumpuan dan penglibatan mental yang aktif daripada pendengar. it is the responsibility of the listener to receive the communicator s message. proses memahami pendengaran (listening) pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan (perception). we cannot play yang kita semua sedia maklum.penyampai maklumat terutamanya guru wajar merancang langkah-langkah yang sesuai bagi mengatasi kemungkinan masalah kemahiran mendengar. Unless we are using a tape reco rder. memahami bunyi tersebut. Sungguhpun telinga merupakan alat asas dalam proses mendengar. proses mendengar dan memahami secara berkesan bukanlah satu tugas yang mudah. Mendengar deretan bunyi bahasa ialah apabila seorang individu mendengar bunyi da ri unsur-unsur luar yang sengaja dihasilkan dengan maksud tertentu. Therefore. Sebagaimana Assuming that a speaker is making an effort to be heard and understood.

simpati dan sebagainya. pendengar perlu atau mesti menguasai makna beberapa deretan bunyi. 2. Mereka bukan sahaja boleh memahami malahan boleh juga membuat interpretasi daripadanya. Pros es ini yang berulangkali dilakukan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kepada pendengar. Misalnya. pendengar yang baik akan memahami dan mengerti maksud setiap ujaran yang dilafazkan. bunyi yang menggunakan intonasi yang tinggi lagi keras menandakan perasaan marah. Proses yang kedua ialah memahami bunyi tersebut. Pada peringkat ketiga. Apabila deretan bunyi tersebut didengarkan dan diikuti dengan tingkah laku tertentu daripada penutur.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENDENGAR . Kesimpulannya.didengar setelah ia dapat dikesan dari mana arahnya. Pada peringkat permulaan mendengar. Bunyi yang menggunakan intonasi lemah melambangkan tanda manja. Dalam erti kata lain. Ia berlaku apabila pendengar hendak membuat rumusan dan keputusan. sedih. Peringkat ini hanya akan terlaksana setelah pendengar melalui peringkat-peringkat yang terdahulu iai tu mendengar deretan bunyi. barulah deretan bunyi itu dapat didengar secara keseluruhan. pendengar akan menghubungkaitkan benda yang dimaksudkan. memahami bunyi tersebut dan menguasai makna beberapa deretan bunyi. atau tingkah laku yang dilakukan dengan bunyi yang dilafazkan. pendengar akan menghubungkaitkan tingkah laku tersebut dengan deretan bunyi yang didengar olehnya. Ia dapat memahami persamaan erti dan perbezaan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain dalam bahasa yang sama. Proses ini hanya ditujukan kepada individu yang mempunyai alat artikulasi dan pancaindera yang normal. hanya bunyi-bunyi yang jelas dan lantang sahaja yang dapat dikesan. Peringkat yang terakhir ialah bertindak terhadap bunyi. Pendengar akan bertindak untuk melakukan sesuatu yang wajar setelah arahan dalam bentuk deretan bunyi bahasa dilafazkan. Sesuatu bunyi yang didengar itu dikaitkan dengan maksud tertentu. Setelah mendengar beberapa kali.

memberi makna. murid-murid yang dapat mendengar dengan baik akan dapat memahami maksud yang didengarnya itu dengan cepat dan dapat bertindak terhadapnya dengan segera. Pelbagai aktivi ti boleh dilakukan oleh murid-murid. Jawapan-jawapan tersebut kemungkinan berbentuk fakta dan biasanya boleh diperoleh daripada petikan yang diberi. Mendengar secara intensif boleh dibahagikan kepada dua jenis. 1. mencari jalan sesebuah bandar pada peta dan lain-lain. Antaranya ialah : I. Arahan itu boleh diberi oleh guru. Jenis yang kedua pula menekankan kepada latihan mendengar bahasa yang dituturkan.Kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada dua iaitu mendengar secara intensif dan mendengar secara ekstensif. Antaranya ialah memberi penerangan. Murid-murid seperti ini dapat menghasilkan sesuatu tindak balas secara tepat dan berkesan. guru besar. . Biasanya. Menjawab soalan kefahaman Murid-murid mendengar soalan yang dikemukakan dan kemudian diminta mengenal pasti jawapan yang diperlukan. Latihan Berpusatkan Kepada Kefahaman Makna Latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci boleh dijalank an melalui pelbagai cara. Mendengar arahan Murid-murid atau para pelajar mendengar arahan yang diberi dan bertindak balas terhadapnya. MENDENGAR SECARA INTENSIF Mendengar jenis ini dilakukan melalui latihan dan aktiviti yang formal yang bias anya dilakukan di bawah kelolaan dan pengawasan guru. Antara aktiviti yan g boleh dijalankan ialah dengan melengkapkan peta. Jenis pertama menekankan kepada latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci. ketua d arjah atau rakan-rakan mereka sendiri. membuat corak. ketua murid. II.

2. Selepas itu. Ringkasan itu kemudiannya boleh disiapkan dalam bentuk laporan bertulis. Menyelesaikan masalah Murid-murid mendengar sesuatu masalah dan kemudian diminta berbincang dengan rakan-rakan mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Mendengar untuk mendapatkan maklumat Dalam latihan ini perhatian murid-murid lebih ditumpukan kepada bahagian-bahagia n tertentu daripada apa yang mereka dengar. III. Terbilangkah Kita? . Antaranya ialah mendengar tentang rahsia kejayaan pelajar cemerlang. Tajuk seperti ini boleh menggalakkan kemahiran mendengar secara intensif. Misalnya 50 Tahun Malaysia Merdeka. merka perlu memaham i maksudnya dan mencari punca masalah tersebut. IV. membuat taksiran. Membuat ringkasan Murid-murid mendengar petikan dan kemudian membuat ringkasan tentang apa yang didengarnya. menjelaskan sesuatu.membuat huraian. murid-murid diminta memberi penerangan atau mentafsirkan tajuk-tajuk rangsangan secara bernas dan logik. Latihan ini amat baik untuk melatih mu ridmurid mendengar dengan teliti maklumat-maklumat yang berkenaan sahaja dan mengenepikan yang lainnya. Latihan Mendengar Bahasa Yang Dituturkan . mendengar daripada seorang jurujual mengenai sebuah kereta yang akan dibeli dan mendengar arahan serta teknik-teknik yang diberikan oleh seorang jurulatih bola sepak sert a mendengar dan mendapatkan maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh orang tertentu dalam seminggu. V. Petikan itu mungkin boleh dibaca atau dirakan terlebih dahulu. Pada mulanya. menyatakan sebab. Kemudian. Kadangkala. murid-murid diminta untuk membuat cadangan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. membuat andaian interential dan memberi komen. Muri dmurid diminta mencatat isi-isi penting ketika mendengar sesuatu petikan. Banyak aktiviti yang boleh dijalankan oleh murid-muri d. mereka diminta untuk mendengar masalah itu dengan teliti.

intonasi. .Setelah murid-murid memahami dan boleh membuat andaian terhadap apa yang didengarnya. Mendengar secara ekstensif ini bertujuan untuk meluaskan penguasaan bahasa secara keseluruhan dan tidak lagi tertumpu kepada pengukuhan struktur tatabahasa atau yang seumpamanya. Pada peringkat awal atau permulaan. Tujuannya adalah untuk meberitahu mereka bahawa mereka boleh menterjemah sebahagian besar ciri-ciri bahasa walaupun pada hakikatnya mereka tidak memahami apa yang diperkatakan. bentuk dan st ruktur. MENDENGAR SECARA EKSTENSIF Latihan mendengar secara ekstensif adalah latihan yang dijalankan setelah muridm urid dapat menguasai kemahiran mendengar secara intensif. Selain itu. Kesalahan-kesalahan seperti ini secra tidak langsung dapat mengukuhkan kemahiran bahasa lisan murid-murid. gaya. tekanan. jeda. guru boleh meneruskan ke peringkat seterusnya iaitu peringkat memperincikan bahasa. nada. murid-murid dapat meningkatkan keyakinan diri mereka terhadap pembelajaran bahasa di samping memberi mereka peluang mendengar pelbagai bentuk bahasa. Selain daripada belajar mengenal pasti laras dan tujuan bahasa itu digunakan. murid-murid akan didedahkan kepada bahasa-bahasa yang asli iaitu bahasa yang belum dipermudahkan. guru juga boleh membimbing murid-murid mereka untuk mengesan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bahasa ketika bahasa itu dituturkan. Gur u boleh menarik perhatian perhatian murid-murid kepada aspek-aspek bahasa yang laz im diperkatakan seperti sebutan. Latihan mendengar secara ekstensif biasanya dilakukan melalui aktiviti lanjutan daripada kemahiran mendengar yang telah sedia diperoleh.

Dalam kemahiran ini. Pada peringkat ini si pendengar biasanya tidak berupaya menangkap makna keseluruhan ujaran yang dilafazkan dalam sesuatu pertuturan atau percakapan yang didengarnya. d) Mendengar Secara Menebuk-nebuk . c) Mendengar Tanpa Tindak Balas Mendengar tanpa tindak balas bermaksud pelajar-pelajar mendengar tetapi tidak membuat sebarang tindakan selepas itu. Mereka tidak biasa mendengar dan bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa itu. Antaranya ialah : a) Mendengar Secara Pasif Mendengar secara pasif adalah peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah. Mungkin si pendengar tidak memahami sepenuhnya hubungan makna di antara kata-kata dalam ayat-ayat yang diucapkan menyebabkan mereka tidak memberi sebarang reaksi sama ada marah. Banyak perkara yang boleh mendorong kanak-kanak mendengar secara pasif. sedih. pendengar biasanya kurang mampu mendengar dan menangkap bahagian-bahagian ujaran tertentu dalam sesuatu pertuturan. Si pendengar juga jarang-jarang dapat memahami dan mengingati serta menyebut semula perkara-perkara yang didengar itu. b) Mendengar Secara Bertelau-telau Mendengar secara bertelau-telau berlaku dalam kalangan pelajar bahasa kedua. simpati atau sebagainya. Antaranya ialah mungkin kerana bahan yang diperdengarkan itu tidak menarik minat mereka atau kerana bahan itu terlalu sukar untuk difahami dan tidak bermakna kep ada mereka. Hal ini berlaku kerana si pendengar tidak peka terhadap kata-kata yang diucapkan itu. Kemahiran ini lebih tinggi tarafnya daripada kemahiran mendengar secara pasif.BENTUK-BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR Bentuk-bentuk kemahiran mendengar boleh dibahagikan kepada beberapa jenis.

Dia boleh menentukan kesahihan sesuatu fakta yang didengarnya. Kemahiran mendengar secara menebuk-nebuk ini juga berlaku dalam kalangan pelahar bahasa ibunda. Pada peringkat ini. f) Mendengar Secara Berhati-hati Pada peringkat ini. memahami dan bertindak terhadap ujaran tersebut.Hal ini berlaku dalam kalangan pelajar bahasa pertama. h) Mendengar Dengan Pengamatan . Pada peringkat ini. g) Mendengar Secara Kritikal Mendengar secara kritikal biasanya berlaku setelah seseorang itu dapat menguasai kemahiran berbahasa dengan baik. e) Mendengar Dengan Beremosi Pada peringkat ini pendengar sudah mula mempunyai kemahiran dalam bahasa yang dituturkannya. seseorang itu perlu mendengar dengan teliti dan secara bersungguh-sungguh. Mereka sudah boleh mendengar. kemahiran mendengar bagi pelajar yang menuturkan bahasa itu masih rendah. rangkai kata demi rangkai kata dan ayat demi ayat di dalam sesua tu percakapan itu. Hal ini terjadi kerana mereka cukup pasti bahawa mereka berupaya memahami dan menggunakan bahasa sendiri. kemahiran mendengar si pendengar itu telah mencapai tahap yang tinggi. Pelajar hanya menebuknebu k kata atau rangkai kata yang didengar dan mengambilnya untuk tujuan tertentu. walhal darjah kefahaman mereka terhadap bahasa itu adalah pada peringkat yang masih lemah. Hal ini kerana pendengar dapat merasakan sesuatu hingga memberangsangkan emosinya. Tujuan mendengar dengan teliti setiap ujaran yang dilafazkan ada lah untuk menentukan supaya setiap butir perkataan yang dituturkan itu dapat difaham i dengan tepat dan betul. Si pendengar harus menumpukan pendengarannya terhadap kata demi kata.

7 PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat tiga peringkat kemahiran mendengar iaitu kemahiran permulaan. Pada peringkat ini. Latihan mendengar seperti ini dapat membantu murid-murid memberi pandangan yang baik mengenai sesuatu perkara dan sekaligus dapat menjadi pendebat yang baik dengan mengeluarkan huja-hujah yang bernas. si pendengar akan menggunakan daya kreatifnya untuk mencipta sesuatu setelah ia dapat mendengar dengan baik sesuatu pertuturan. Hal ini membawa maksud ia dapat memahami ujaran-ujaran yang dikemukakan kepadanya dengan baik. mengkritik dan membuat ulasan dan komen yang bernas serta jitu. I) Mendengar Secara Kreatif Kemahiran mendengar secara kreatif adalah kemahiran yang paling tinggi dan menja di matlamat pengajaran bahasa lisan di peringkat mendengar. kemahiran pertengahan dan kemahiran peringkat maju. Ia juga boleh membuat interpretasi. Hal ini membawa makna si pendengar akan lebih mudah memahami sesuatu ujaran yang dilafazkan jika ujaran-ujaran itu ada pertalian dengan pengalamannya.Mendengar dengan pengamatan biasanya berlaku dalam kalangan pelajar yang sudah boleh berfikir secara kritikal. Kemungkinan besar murid-murid boleh memberi komen daripada apa yang didengarnya atau melengkapkan sebuah cerita atau mungkin juga mencari isi penting daripada sebuah tafsiran dan sebagainya. Mendengar dengan cara ini akan lebih bermakna ji ka proses mendengar itu berdasarkan kepada pengalaman si pendengar. 2. Mendengar secara ekstensif lebih menekankan aktiviti mendengar secara kritis dan logik. KEMAHIRAN PERMULAAN . Murid-murid boleh menggunakan buah fikiran mereka untuk memperdebatkan apa yang didengarnya itu.

mengikuti aliran dalam dialog atau perbualan dan mentafsirkan tujuan penutur dan menggunakan pelbagai struktur nahu. Pemilihan bahan yang sesuai akan merangsang pendengaran murid untuk mendengar secara ekstensif.8 PEMILIHAN BAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR Pemilihan bahan yang bersesuaian dalam proses merangsang kemahiran mendengar dalam kalangan murid-murid terutamanya ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung amatlah penting. dan rangkai kata. ayat. mendengar dan menyebut perkataan. mengajuk bunyi. memadankan perkataan dan ayat dan mengingati perkataan dan ayat yang mudah secara tepat. . menjalankan perintah dan permintaan . KEMAHIRAN PERINGKAT MAJU Kemahiran-kemahiran peringkat maju ialah mengenal isi-isi penting. 2. memilih bunyi yang kasar atau bunyi yang indah. mengecam makna perkataan. melakukan sesuatu yang diminta atau disuruh. bertindak terhadap soalan yang mudah. mengenal maklumat khusus. mengenal urutan.Kemahiran-kemahiran permulaan peringkat kemahiran mendengar ialah mengecam bunyi. mengetahui fungsi-fungsi tekanan. mengenal situasi ( perhubungan orang yang berinteraksi )dan mengenal sikap dan perasaan oang yang bercakap dan sebagainya. mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. KEMAHIRAN PERTENGAHAN Kemahiran mendengar peringkat pertengahan meliputi kemahiran-kemahiran mengecam dan mengingati fakta dan butiran secara terperinci. mengenal sebab-sebab dan akibat.

padang. Antara contoh aktiviti yang dilakukan ialah mendengar dan menyebut perkataan. Mendengar dan melihat boleh meningkatkan pemahaman pelajar dalam menghubungkannya dengan makna dan isi. Pelajar mendengar guru menyebut perkataan.Antara bahan yang boleh digunakan untuk merangsang pendengaran ialah penggunaan media elektronik. perakam video dan kaset boleh membantu pros es ulang tayang untuk tujuan mendengar kenyataan atau maklumat penting yang berkait an dengan isi pembelajaran. Seterusnya pelajar dikehendaki mengulangi perkataan yang disebut oleh guru berulang kali. Dalam kemahiran mendengar juga terdapat beberapa aktiviti untuk menguji atau meningkatkan tahap kemahiran mendengar setiap pelajar. 2. Contoh-contoh ayat pemintal lidah ialah pandang tandan 29 . Selain itu guru perlu menggunakan bahan-bahan rangsangan pembelajaran yang bersesuaian. pelajar juga perlu mengulang dan menyebut perkataan yang sama dengan guru. Pemilihan bahan berkomputer dan media elektronik yang lain seperti radio. lali. Hanya pelajar yang menguasai kemahiran mendengar dengan baik dapat mengulangi perkataan yang disebut oleh guru. galah atau kalah. Contohnya seperti menggunakan bahan berbentuk prosa sama ada prosa tradisional ataupun prosa moden. lori. pantai. Misalnya jika guru menyebut perkataan ladang. bahan berbentuk puisi dan menggunakan bahan grafik seperti kad-kad bergambar.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR Aktiviti adalah salah satu perkara yang penting untuk memastikan murid-murid tel ah dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa dengan baik. lantai. Pel ajar diuji untuk menyebut perkataan yang hampir sama sebutannya berulang-ulang kali. televisyen. Ayat yang dibentuk berasaskan perkataan tersebut mestilah bermakna untuk memaksimumkan kesannya. Aktiviti latih tubi pemintal lidah juga boleh dilakukan kepada para pelajar.

Aktiviti yang lain ialah memadankan perkataan dengan gambar. B atau C dalam ruangan di bawah gambar yang sesuai. dari darah dan nanah yang hanyir tumpah ke tanah. aktiviti mendengar untuk memahami dan melakukan tindak balas juga boleh dilaksanakan. Contoh aktiviti tersebut adalah seperti berikut : Arahan kepada murid : Bagi tiap-tiap soalan kamu akan mendengar tiga perkataan. Tuliskan huruf-huruf A. Soalan 1 : A = buku B = kuku C = duku Disamping itu.depan padang. . Guru menyebut perkataan itu dan murid diminta memadankannya dengan gambar berkenaan. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan dengan . latihan diberi untuk menguji pemaha man murid terhadap apa yang diperdengarkan dan seterusnya bertindak balas. Pada peringkat ini. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas ringkas. antaranya ialah : I. Murid diberi kertas edaran yang mengandungi beberapa set perkataan yang mempunyai sedikit perbezaan bunyi dalam suatu set perkataan. berat beras dua belas kilo dan tulang temulang di atas belulang.

Kaedah ini juga memerlukan pelaj ar . kaedah bercerita. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahir an berbahasa selain daripada kemahiran mendengar iaitu kemahiran bertutur. Kaedah ini juga banyak menggunakan kemahiran mendengar para pelajar. mengekalkan perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu. Permainan bahasa adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar. membaca dan menulis. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu merangsang interaksi verbal pelajar. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lebih lama.II. bertindak sebagai alat yang dapat mengikis ras a bosan dan bertindak sebagai alat pemulihan. Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan perbincangan. kaedah kuiz dan kaedah soal jawab. menambah kefasihan dan keyakinan. menyediakan konteks pembelajaran. kaedah bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan dalam pengajaran kemahiran mendengar kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Hal ini kerana kaedah ini melibatkan interaksi antara pelajar dan guru yang memerlukan kepekaan pelajar untuk mendengar maklumat yang disampaikan oleh guru. III. Selain itu. Antara kaedah pengajaran yang boleh dilaksanakan dalam kemahiran mendengar ialah kaedah permainan bahasa. Tujuan kaedah pengajaran kemahiran mendengar adalah untuk menarik Minat murid. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat pelbagai kaedah pengajaran kemahiran mendengar. 2. pengukuhan dan penggayaan.

C). Kaji ce rita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Langkah-langkah yang boleh digunakan dalam persediaan teknik bercerita ialah memiilih cerita yang sesuai dengan umur. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. Tujuannya ialah supaya guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. kemuncak dan kesudahan cerita.mendengar dengan teliti cerita yang sedang atau yang akan disampaikan oleh guru. frasa-frasa atau ayat-a yat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan juga perlu disediakan. disesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. objek-objek sebenar atau alat bantuan mengajar yang lain. Latihan pemahaman. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. . Kaedah kuiz telah diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. Pelajar juga dapat mengulangkaji sambil bergembira. dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki dan dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Guru hendaklah bercerita dalam keadaan yang selesa. Frasa atau ayat-ayat penting dihafaz. Guru juga boleh menggunakan gambar. Kaedah ini juga dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bertutur. Kad-kad perkataan. gerak laku dan kawalan mata. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. suara. Kemudian. Guru perlu berlatih bercerita seolah-olah berada dihadapan murid-murid sekurangk urangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan sekaligu s menghilangkan minat pelajar untuk mendengar.B. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setela h dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. kecerdasan dan minat murid-murid. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa juga dapat disampaikan.

perkembangan dan penutup. untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. ia juga membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. Kaedah ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar serta memerlukan ketajaman mendengar. penggayaan. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. pemulihan dan pengukuha n. Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. . Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan. untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar serta meningkatkan kemahiran mendengar para pelajar. Pemilihan kaedah ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan.Selain itu. Tujuan utama teknik soal jawab ialah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan sekaligus dapat meningkatkan kemahir an mendengar pelajar. Pelajar perlu mendengar dengan teliti soalan yang dikemukakan oleh guru yang bertindak sebagai pengacara supaya mereka dapat menjawab soalan dengan baik sekaligus memerlukan mereka menguasai kemahiran mendengar. Disamping itu. logik dan kritis. makna dan penggunaan bahasa yang tepat. inovatif. kaedah soal jawab juga boleh digunakan dalam kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kuiz juga dijadikan sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara p elajar.

Membaca bukanlah bermakna memindahkan tulisan kepada suara sahaja bahkan menangkap makna dan memahami apa yang dibaca. . · Pumfrey (1977) Satu proses pemikiran yang membina · Zulkefli Hamid (1994) Ketika seseorang itu membaca ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara langsung dan sedar dengan bahan bacaannya. Seseorang murid yang boleh memindahkan tulisan kepada suara.KEMAHIRAN MEMBACA 1.1 DEFINISI KEMAHIRAN MEMBACA. jika tidak memahami apa yang disuarakan maka murid itu tidak dikira pandai membaca.

· Deboer dan Dallman Membaca melibatkan pemahaman dan interpretasi idea tang dilambangkan melalui penulisan. · Juriah Long (1990) Pembaca yang cekap hanya memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang penting sahaja. Ia juga memberi tumpuan kepada kebolehan memproses bagi mendapatkan makna dengan menggunakan strategi anlisis dan sintesis dalam bacaan. · KPM (1998) Para pelajar harus cekap membaca dan memahami pelbagai bahan dengan kritis dan analitis. · KAMUS DEWAN Membaca ialah suatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. Satu proses kompleks yang perlu seseorang menguasai sub-kemahiran yang berkaitan dengan asas-asas bacaan Sebelum pelajar menguasai kemahiran membaca, mereka perlu menguasai, mengenal huruf-huruf yang menjadi lambang kepada bunyi, mengenal sistem ejaan dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. 1.2 OBJEKTIF KEMAHIRAN MEMBACA.

TUJUAN MEMBACA Tujuan Serta-merta Tujuan lanjut 1.2.1 Tujuan Serta-merta Tujuan serta-merta mempunyai tujuan muktamad yang berhasrat membolehkan murid-murid membaca dan memahami. Tujuan serta-merta juga mempunyai tujuan lain: a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan yang betul. b) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca senyap gangguan. c) Untuk mewujudkan sikap suka dan mahu membaca pengertian daripada yang dibaca. d) Untuk menimbulkan minat mahu mambaca sebagai pengisi masa lapang dan menambah pengetahuan. bunyi sebutan dan intonasi tanpa merasa sebarang terus-menerus dan mencari alat hiburan atau alat

1.2.2 Tujuan Lanjut a) Sebagai alat penambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah. b) Mendapat bahan fikiran untuk dijadikan pandua hidup c) Meluaskan fahaman serta membetulkan idea-idea yang salah. d) Latihan untuk melahirkan fikiran dengan baik dan teratur. e) Merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan untuk mengikuti perkembangan sekeliling.

1.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca. Antaranya termasuklah perbendaharaan kata, pembantukan ayat atau jenis ayat dan panjang pendek ayat serta perkataan. Penggunaan konsep-konsep, saiz dan stail cetakan, penggunaan dan penyusunan bahan visual atau grafik, bentuk penulisan, penyusunan idea atau isu minat membaca, dan pengetahuan latar pembaca menjadi faktor penting. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca, kebanyakan penyelidik menjelaskan bahawa aspek penggunaan perbendaharaan kata dan panjang pendek ayat merupakan dua faktor penting yang dapat menunjukkan tahap membaca. Di samping itu, daripada banyak faktor yang mempengaruhi membaca, minat, dan pengetahuan serta pengalaman pembaca merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikawal. Bahan x mungkin dapat menarik minat murid A tetapi menjemukan murid B. dengan itu, kemahiran membaca x adalah rendah bagi murid B dan rendah bagi murid A. Lazimnya, seseorang itu mendapati pembacaan sesuatu bahan menyeronokkan kerana ia telahpun mempunyai pengetahuan dan pengalaman lalu yang dapat dikaitkan dengan apa yang dibaca. 1.4 HALANGAN DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA 1.4.1 Kelemahan dalam Memahami apa yang dibaca Pelajar yang lemah, terutamanya yang tidak mengenal huruf, akan mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar, 1.4.2 Kekeliruan dalam membezakan bunyi bacaan 37

Proses meletakkan pembaca untuk berhubung atau berkomunikasi dengan sesuatu idea. Membaca memerlukan seseorang mengenalpasti symbol dan hubungannya dengan makna tertentu. . 1.4 Gaya bacaan Gaya bacaan juga mempengaruhi kemahiran membaca.4. Maklumat yang dibaca akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali.kekeliruan dalam membezakan huruf akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang dibaca. Membaca adalah proses pancaindera.3 Tidak cekap dalam memproses maklumat Pembaca yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka baca. sistem isyarat ialah symbol grafik. 1.4. Membaca memerlukan penyampaian atau komunikasi mesej dan sistem bahasa (sistem isyarat) untuk membolehkan mesej itu disampaikan. Membaca juga adalah aspek bahasa dan komunikasi. Membaca juga ialah proses mengenalpasti perkataan.5 PROSES MEMBACA Membaca ialah suatu proses yang kompleks yang memerlukan beberapa kemahiran tertentu dan merupakan interpretasi symbol grafik.Murid seharusnya mempunyai kemahiran dalam menentukan huruf yang dibaca. Dalam proses membaca. Pembaca mesti dapat bertindakbalas untuk membezakan bentuk melalui penglihatan terhadap symbol grafik. 1.

1.2 BACAAN MENTALIS Bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap.3 BACAAN EKSTENSIF Bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca diluar kelas oleh murid secara sendiri.6.6. 1.6 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MEMBACA Terdapat empat jenis bacaan dalam kemahiran membaca dan dua cara daripadanya sering dijalankan di sekolah-sekolah iaitu bacaan mekanis dan bacaan mentalis. 39 . Jenis-jenis kemahiran membaca ialah: · Bacaan mekanis · Bacaan mentalis · Bacaan ekstensif · Bacaan intensif 1.1.1 BACAAN MEKANIS Menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang.intonasi dan irama mengikut gaya yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara.6.

7. 1.6. Murid mulai bimbang kerana terpisah dengan ibu bapa dan kawasan yang berlainan dengan tempat tinggal mereka. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Pada peringkat ini.1. Guru perlu memahami kesulitan dan perasaan yang dialam i 40 .7 PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA Peringkat kemahiran membaca terdiri daripada enam peringkat iaitu: · Peringkat menyediakan murid · Peringkat prabacaan · Peringkat membaca secara mekanis · Peringkat membaca dan memahami · Peringkat intensif · Peringkat ekstensif 1. guru perlu memberi perhatian kepada dua perkara yang dikira penting iaitu: a) Perasaan murid-murid b) Bahasa murid-murid Perasaan murid-murid Murid yang baru memasuki alam persekolahan mengalami perubahan pada alam sekeliling.4 BACAAN INTENSIF Bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan meneliti. Mereka hanya bergaul dengan rakan sebaya yang belum mereka kenali.1 PERINGKAT MENYEDIAKAN MURID Guru berperanan penting dalam meninjau keadaan murid-murid sama ada bersedia untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan.

Guru harus menyiasat tentang bahasa yang digunakan oleh murid-murid khasnya bahasa yang akan digunakan dalam pelajaran bacaan. guru perlu mengambil tahu hal ini sedari awal sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. senaman dan kegiatan kumpulan yang menyeronokkan. kad-kad imbasan yang telah bertulis. Guru perlu menyediakan alat-alatan seperti kapur berwarna.7. murid dapat menyatakan perasaan dan fikirannya. kad-kad perkataan suku kata dan ayat serta gambar-gambar berwarna untuk menarik minat murid. pantun kanak-kanak. mula merasa perasaan kasih kepada guru dan tidak menganggap guru sebagai orang asing. b) Guru mestilah mengajar perkataan-perkataan dan rangkai kata atau ayat yang sesuai dengan murid pada peringkat prabacaan. lakonan. dikawal dan disusun dengan baik. cerita jenaka dan binatang. Melalui bahasa. Peringkat prabacaan ini menekankan beberapa perkara penting: a) guru perlu memastikan segala bahan yang hendak diajar hendaklah dipilih. papan magnet.oleh mereka. Bahasa murid-murid Soal bahasa ini penting dalam melihat kebolehan dan keberanian murid-murid bertutur dan berbahasa. perkara-perkara seperti asas bacaan memerlukan kajian yang mendalam dan teliti daripada guru supaya pelajaran yang disampaikan tidak membosankan murid.2 PERINGKAT PRABACAAN Pada peringkat prabacaan. Guru harus bijak mengambil hati murid seperti menghiburkan mereka dengan nyanyian. Hal-hal ini berhubung rapat dengan alat bantu mengajar dan bahan bacaan yang sesuai. . Guru perlu menawan hati murid sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada guru. Bagi murid yang belum lengkap pertuturannya. sebutan dan fahaman yan g belum sempurna akan menyusahkannya dalam proses membaca dan menulis. Oleh itu. 1.

3 PERINGKAT MEMBACA SECARA MEKANIS Pada peringkat ini. d) Isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru mestilah berkait rapat dengan pengalaman dab sesuai dengan perkembangan jiwa kanak-kanak. guru menjalankan sesi soal jawab dengan murid dan membantu murid dari segi perkataanperkataan dan rangkai kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. mengenal dan mengecam sebelum membaca. dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan mengikut kesesuaian kepada kebolehan dan umur murid. guru juga boleh membaca dan murid-murid menyemak bacaan guru atau guru membaca dan murid-murid mengikut bacaan guru. Di samping itu. Peringkat prabacaan ini juga merupakan: Satu tempoh masa yang menyediakan murid untuk membaca Penyediaan dilakukan dengan memberikan pengalaman. f) Guru selalu memberi galakan dan bimbingan supaya dapat memupuk semangat murid untuk terus belajar membaca. Murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang mendorong mereka mempertingkat ketajaman penglihatan dan pendengaran. e) Penggunaan gambar yang berwarna-warni untuk menarik hati murid dan memberi galakankepada mereka.7. Melalui peringkat ini. Selain itu. 1. Guru turut membantu murid dengan mengajar murid membaca secara individu dengan bergilir-gilir danguru berbincang dan bersoal jawab dengan 42 .c) Guru perlulah menyedia alat-alat mengajar yang lengkap untuk menimbulkan minat murid. bacaan yang dibaca menggunakan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dab irama yang mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Penekanan juga diberi untuk membolehkan murid membentuk kelaziman membaca.

Tahap ini mempunyai beberapa perkara penting yang lain mengenainya: a) kaedah membaca yang sistematik b) Kesesuaian bahan bacaan c) Alat Bantu yang sesuai dan pelbagai d) Iklim bilik darjah 1. Dalam hal ini. suku kata. . perkataan.7. Murid-murid juga sudah boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. bahan atau isi bacaan hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid.4 PERINGKAT MEMBACA DAN MEMAHAMI Pada peringkat ini. Guru harus memperbanyak soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. Guru perlu menyediakan soalansoalan yang mudah untuk kefahaman murid selain mengambil kira sebutan suara dan kelancaran murid. Guru perlu memberi perhatian kepada perkara berikut iaitu memulakan langkah membaca setelah murid-murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. Pada tahap ini juga. bacaan senyap amat digalakkan supaya murid dapat melatih diri untuk menangkap maksud isi pelajaran yang dibaca. suku kata dan huruf. Ini boleh dilakukan secara lisan atau bertulis.murid-murid mengenai isi bacaan untuk menguji kefahaman murid. Teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsipyang betul dan perlu digunakan oleh guru untuk membina kefahaman murid serta menjalankan aktiviti bacaan intensif dan ekstensif untuk latihan kemahiran membaca murid. frasa dan ayat-ayat mudah. murid sudah boleh membunyikan huruf.

segala kajian yang dilakukan pada bahan bacaan intensif dibuat secara lebih mendalam.5 PERINGKAT BACAAN INTENSIF Peringkat ini memperkembang kebolehan dalam meneliti.7. memahami dan mentafsir bacaan dengan tepat. Guru hendaklan berbincang dengan murid mengenai bahan-bahan bacaan intensif sama ada menganalisa atau dijadikan latihan asas untuk latihan-latihan menulis. Peringkat bacaan ekstensif merupakan satu kegiatan membaca yang dilakukan di luar kelas oleh murid tanpa bimbingan guru.7. Murid-murid juga dibenar menggunakan kamus atau buku rujukan tatabahasa pada peringkat ini. bentuk salah betul. keseronokandan menambah ilmu pengetahuan mereka. 1. meningkatkan kepantasan membaca membina dan mengukuhkan minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting oleh murid. Guru perlu memastikan aktiviti di dalam kelas ditukar setiap hari.6 PERINGKAT BACAAN EKSTENSIF Peringkat ini adalah bacaan meluas yang menekankan aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Bacaan ekstensif menitikberatkan aspek pengukuhan asa bacaan. Ia juga 44 . Guru juga boleh mempelbagai soalan utuk bahan bacaaan intensif iaitu bentuk objektif. Pada peringkat ini murid mendapat kepuasan. Pada peringkat ini. bentuk lisan ataupun bentuk jawapan bertulis. Murid memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru dalam menggunakan peringkat peringkat kemahiran ini.Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. 1. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Pada tahap ini murid patut mempunyai keupayaan untuk: Mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca.

umur.8 PEMILIHAN BAHAN BACAAN 1. sikap dan cita-cita murid. cari bahan-bahan yang disediakan khas untuk pembaca yang baru dengan membaca iklan-iklan akhbar. pengalaman. Bahan bacaan ini juga harus diperoleh daripada bahan-bahan yang berbeza. . bahan bacaan ekstensif ini harus luas dan sesuai dari segi perbendaharaan kata. dia cepat letih dan keliru apabila cuba mencantumkan semua perkataan-perkataan baru yang diperoleh maknanya dalam kamus.1 Menentukan Tahap Kesukaran Pastikan bahan itu boleh dibaca dengan penggunaan kamus yang minimum. 1. Pilih keratan akhbar yang pendek dan petikan majalah berkaitan topik yang murid mempunyai sedikit pengetahuan mengenainya. Keadaan ini dapat mengurangkan jurang pengetahuan bahasa. 1. Selain itu. Kebiasaan dengan suatu tajuk membantu murid lebih mudah meneka makna perkataan yang jarang ditemui.8. minat.8.merupakan bacaan yang membuat bahasa murid membaca sesuatu bahan tanpa menghadapi kesukaran dan berasa seronok dan terhibur. jantina. keterangan dibawah gambar dan notis terutamanya apabila bahan-bahan itu dibantu dengan bahan bergambar. Sekiranya murid baru mula membaca.2 Memilih Tajuk Bacaan Pilih tajuk bacaan yang biasa dengan diri murid. Sekiranya murid terpaksa merujuk terlalu banyak perkataan sukar di dalam kamus.

1. Mengelaskan benda atau bentuk gambar mengikut kumpulan.1.9. Sekiranya didapati bahan yang dibaca itu menarik. Membaca perkataan bergambar.8. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan. Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf.2 Aktiviti Peringkat Bacaan Mekanis Membunyikan huruf-huruf dalam perkataan.3 Bahan Yang Menarik Minat Pilih bahan-bahan yang difikirkan mendatangkan minat supaya terus membaca.3 Aktiviti Peringkat Membaca Dan Memahami Menyusun dan memadankan gambar-gambar dengan perkataanperkataan yang diberi. bentuk dan saiz. Menyusun semula huruf yang diberi untuk membina perkataan bepandukan gambar. Mengeja perkataan dan membaca ayat Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dalam perkataan.9. Menyusun benda atau gambar mengikut urutan.9 AKTIVITI KEMAHIRAN MEMBACA 1.9. murid mungkin meneruskan bacaannya dan situasi ini menunjukkan sebahagian daripada kejayaan murid. 1. 46 .1 Aktiviti Peringkat Prabacaan Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama Memilih bentuk yang sama dan berbeza dari segi warna. 1.

Membaca senyap sesuatu cerita untuk dibincangkan. Mengeja dan membatang suku kata seperti b. Mengeja terus sesuatu perkataan seperti b. b (beh).Menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi.3 Kaedah Huruf a) Mengenal nama-nama huruf a.10. 1. bo . ayat dan seterusnya diajar membaca. d.2 Kaedah Bunyi a) Membunyikan suku kata dan menyambungkan dengan suku kata yang lain. oi c) Kemudian bunyi-bunyi itu disambung supaya menjadi suku kata.o. t..e. b. lepas itu menjadikannya suku kata dan akhirnya perkataan. au. u = batu. bu. kemudian suku kata ini digabungkan menjadi perkataan. vocal dan konsonan.10.= ba.u Vocal dan konsonan Diftong ai. be. b) Di dalam Bahasa Malaysia yang dibunyikan ialah: Vocala.. Misalnya. Menggambarkan cerita yang dibaca dalam bentuk lisan. bi. 1. Menggambarkan isi bacaan yang dibaca dalam bentuk gambar rajah.1 Kaedah Mengeja a.10 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA 1. d) Kemudian mengenal rangkai kata.i. misalnya ba + tu = batu.10. c.= batang b) Membunyikan huruf-huruf dahulu. tang. misalnya ba. a (ah) = ba. 1. b. u= tu. t. a. Menggambarkan bahan yang dibaca dengan memberi penerangan. 47 ba. a. z.

Kemahiran bertutur berlaku di peringkat produksi. Ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa. Oleh kerana itu. intonasi dan .1.1 KONSEP BERTUTUR Pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. 3.4 Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini mementingkan dua perkara iaitu: a) Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. la berlaku setelah si penutur i tu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi. Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi. struktur. model-model yang diperde ngarkan haruslah model-model yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan. b) Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. Kemahiran bertu tur dipengaruhi aspek fizikal. kesihatan. persekitaran. Ia bukan di cipta oleh pelajar tetapi ditiru dan diajuk. KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alatala t sebutan (artikulator) manusia. dan jantina.10.

guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dengan betul dari segi sebutan. ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan. Pengajaran Dan Pembelajaran Bertutur Haruslah Membolehkan Murid: . Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakanrakan. Dalam menguasai kemahiran tersebut.penguasaan sistem bunyi yang lain. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. guru.

b) Faktor Kesihatan: Ini bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil. c) Faktor Fizikal: Pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia. Biasanya kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. Jika secara fizikalnya didapati organ-organ ini rosak atau tidak lagi berfungsi maka sudah pasti kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik.Menyebut dengan jelas Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi Menunjukkan arah Bertemu ramah Memberikan penerangan dan memberi alasan Membina soalan untuk mencari maklumat Bertukar-tukar pendapat dan maklumat Melaporkan peristiwa dan member sesuatu huraian dengan tepat Bertutur secara bertatasusila Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi 3. penguasaan bahasa mereka akan terganggu. .2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUTURAN Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pertuturan iaitu : a) Faktor Kecerdasan: Ini bermaksud kecerdasan otak yang dihubungkan dengan kemampuan menghasilkan bahasa.

. Ini 3.3 ASPEK-ASPEK PERTUTURAN Ada beberapa aspek penting yang harus diberi perhatian dalam kemahiran bertutur. intonasi. tekanan. nada. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf. Sebutan: Dari segi sebutan. i. mora.d) Faktor Alam Sekeliling: Biasanya faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga boleh mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. e) Faktor Jantina: Melalui kajian-kajian yang telah dijalankan didapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. tatabaha sa. Antaranya ialah sebutan. perkataan. Ini disebabkan oleh perkembangan jasmani kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki. Faktor Dwibahasa: Kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. suku kata. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. rangkai kata dan ayat-ayat. ejaan dan makna. Mereka juga harus menyebut dengan betul mengikut bunyi. Tekanan: Tekanan adalah cara menyebut perkataan. ii. jeda. kelancaran dan laras bahasa.

kita dapati ada lapan nada iaitu Do. Fa. rangkai kata. Dalam bahasa pertuturan. la boleh menaik. Intonasi: Intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan.iii. menurun. boleh mendatar dan sebagainya. jeda digunakan sebagai hentian sebentar. Dalam bahasa Melayu. Mi. Ti. La. v. vi. morfologi dan sintaksis. . Kewujudannya lebih ketara dalam Bahasa Cina. la terdiri daripada aspek fonologi. dan Do. Nada: Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan. Dalam sesebuah ayat yang diucapkan. iv. Peraturan-peraturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. So. Unsur ini biasanya tidak jelas dalam Bahasa Melayu dan kalau ada pun ia tidak membezakan makna. nada tidak bersifat fonemik. Jeda (persendian): Unsur ini disebut juga sebagai persendian. la kadangkala disebut sebagai nada suara. Dalam bidang muzik. Konsepnya sama dengan 'harakat' dalam bahasa Arab. Unsur ini boleh membawa makna yang berbeza jika ia digunakan. Penggunaan unsur ini agak lebih ketara dalam Bahasa Inggeris dan Arab. walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan. Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek adalah kadar sesuatu bunyi itu dilafazkan. vii. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun. la digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan. Re. peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. Setiap nada ini mewakili sa tu suku kata. atau ayat-ayat. Tatabahasa: Tatabahasa adalah satu sistem.

Kefasihan: Kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas. . c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat . teratur dan lancar tetapi mereka juga boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dan ayat-ayat yang dituturkan itu secara jelas dan tepat. b) Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar. suasana dan situasi yang sesuai. x. i) Membuat ayat-ayat daripada gambar-gambar. kemas dan teratur. ix. Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar. f) disebabkan oleh gangguan-gangguan bahasa ibunda (pertama). h) Membuat ayat-ayat mengenai diri sendiri. d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. rakan. Laras bahasa: Laras bahasa dalam konteks ini ialah murid-murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. ibu bapa dan sebagainya. Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung. Kelancaran: Kelancaran bermaksud murid-murid boleh bertutur atau bercakap dengan baik.viii. Tujuannya ialah supaya murid-murid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan-tujuan berkomunikasi secara berkesan. g) Memberi arahan. 3.4 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR · PERINGKAT AWAL a) Melafazkan pengucapan bertatasusila. f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah.

d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. perbualan atau dialog. puisi. permainan. diskusi. Menyampaikan komen. . di rumah dan sebagainya. laporan atau ulasan. prosedur dan peraturan. kejadian. c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. g) Memberi ceramah dan syarahan (yang disediakan). pengalaman. e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang. c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. · PERINGKAT MAJU a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. forum. g) Memberi ucapan pendek dan mudah. f) Membaca iklan dan peraturan-peraturan. b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. objek. e) Menerangkan proses. h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Mendeklamasi puisi. i) j) k) l) Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Mengkritik cerpen. masa bersekolah. i) Memberi komen secara mudah. pendapat. j) Membuat ulasan. seminar dan lain-lain. proses dan sebagainya.· PERINGKAT PERTENGAHAN a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. novel dan sebagainya. perbincangan. kejadian. f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. persekitaran.

Guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan. ii. i. Guru menunjukkan cara membunyikan sesuatu sebutan iii. untuk membolehkan murid. . b) Objek Sebenar Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan.3. a) Bahan yang sedia ada b) Kesesuaian dengan objektif pengajaran c) Keberkesanannya. 5 Pemilihan Bahan Kemahiran Bertutur Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan krite ria yang berikut. Guru menggunakan papan tulisuntuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu. Murid dan Bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu Proses pengajaran dan pembelajaran. a) Guru. misalnya.

butang baju pelbagai warna dan saiz. majalah. dialog. Mengaitkan konsep dengan bunyi. berpuisi dan berdialog. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita. temuramah atau temubual dan lain-lain seumpamanya adalah bentuk-bentuk aktiviti yang membolehka n murid-murid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang . iii. video. berlakon. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti television. Bahan sebenar seperti tiket bas. kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. wawancara. pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. filem dan transperansi. c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengjaran dan pembelajaran bertutur.i. 3. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segisaiz.6 AKTIVITI-AKTIVITI BERTUTUR Aktiviti lisan seperti perbualan. terang dan jelas. menu. lakonan. contohnya. bunyi pelbagai kenderaan. Contohnya. ii. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. buku.

Aktiviti-aktiviti di atas bolehlah dijadikan rangsangan atau model aktiviti lisa n sebagai aktiviti lanjutan di dalam kelas. Latihan sebutan. Contoh: Tajuk: Pekerjaan bapa saya sebagai Ketua Pejabat Pos i. Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. penggunaan tatabahasa dan ciri-ciri prosodi dapat dipraktikkan. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut. tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang tel ah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa ya ng telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid. Dalam masa perbincangan dengan guru. guru bolehlah kemukakan soalan yang bol eh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu. guru menyusun strategi: 1. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu. 1. 2. Aktiviti Perbualan Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. Kemukakan beberapa soalan yang boleh menerbitkan hal-hal yang berkaitan .paling dekat dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita. oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya.

gam. . iii. 10 sen. . gelaran atau panggilan kepada pekerja di bahagianbahagian tertentu seperti posman. borang telegram dan sebagainya. buku simpanan wang. Tetapkan perbualan-perbualan yang dikehendaki misalnya: . 75 sen. $1. Misalnya. Bincangkan bentuk dan ragam ayat yang hendak digunakan. . penjual setem. .00) dan seterusnya setakat yang sesuai dengan pengetahuan membilang dan mengenal angka yang telah sedia ada pada murid-murid. Guru boleh membina sebuah pejabat pos olok-olok di dalam kelas: Letakkan semua label di kaunter-kaunter yang berkenaan. penghantar surat. Perkenalkan barang-barang yang hendak digunakan itu seperti setem dengan harga-harganya (misalnya 5 sen. Minta beli setem. bungkusan dan lain-lain. Tetapkan murid-murid yang akan memegang peranan sebagai pembeli. Guru siapkan juga benda-benda yang diperlukan ada di pejabat pos seperti setem. iv. Minta borang telegram.dengannya. penghantar bungkusan dan sebagainya. Hendak mengeluarkan wang dan sebagainya. Hendak menyimpan wang. seperti setem. telegram. Bertanyakan harga setem. v. surat. ii. penerima bungkusan dan lain-lain lagi. Letakkan murid sebagai pekerja di tiap-tiap kaunter. kerani. 20 sen. . juruwang. bungkusan-bungkusan.

Daftarkan di papan hitam atau kad imbasan perkataan-perkataan yang diperlukan dalam aktiviti yang akan dijalankan. Guru boleh menyediakan dialog pendek sebagai rangsangan pelajaran lisan untuk aktiviti selanjutnya. Menggunakan ayat-ayat di atas dalam situasi sebenar di pejabat pos tadi. ix. xi. kedai buku dan kedai runcit.vi. gergasi dan haiwan. bukan sahaja d i kalangan kanak-kanak malah juga di kalangan orang-orang dewasa. Kanak-kanak boleh secara imaginasi memasuki alam cerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka yang terlibat. Aktiviti Bercerita Dalam pengajaran lisan. Guru boleh bersaal jawab dengan murid-murid lain yang mengambil bahagian tentang apa yang telah dilakukan oleh rakan-rakan mereka sebentar tadi. x. vii. Misalnya. Mengadakan latihan menggunakan ayat-ayat yang hendak digunakan di dalam aktiviti itu. kedai buah-buahan. o OBJEKTIF BERCERITA a) Menyuburkan daya imaginasi kanak-kanak: . viii. Aktiviti lisan seperti ini boleh juga dijalankan dengan menggunakan tajuk-tajuk seperti pasar. . menjadi angkasawan. Minta tiap-tiap orang murid yang telah mengambil bahagian tadi menceritakan semula apa yang telah dibuatnya di pejabat pas sebentar tadi. bercerita memainkan peranan yang penting. 2. kedai makan.

perkara-perkara dan lain-lain dalam kehidupan secara am boleh diubah dengan cara guru membawa mereka kepada tema cerita itu. bahasa dan lain-lain hendaklah bersesuaian dengan umur. Melalui cerita-cerita seperti ini. c) Menyuburkan akal dan kecerdasan murid-murid: . Ada sesetengah cerita mempunyai pengajaran atau contoh yang baik. minat dan rasa hairan murid-murid dibangkitkan. latar bela kang dan pengalaman murid-murid.b) Membina rasa hati: . teka-teki dan sebagainya perbendaharaan kata murid-murid boleh diperluaskan. . mengemukakan pandangan dan memberi komen terhadap peristiwa dan watak-watak dalam cerita tersebut. ayat. Semasa cerita disampaikan. Mereka digalakkan menyoal. d) Menggalakkan perkembangan bahasa murid-murid: . e) Asas untuk pendidikan agama: . terutama cerita-cerita yang mengandungi pendidikan moral dan akhlak. tingkah laku dan sikap yang baik akan dapat disemai di kalangan murid-murid. Dalam cerita sering didapati watak-wataknya menemui kejayaan atau mengalami bahaya-bahaya yang menyebabkan penderitaan. Keadaan ini dapat membantu dalam perkembangan emosi kanak-kanak. o PRINSIP-PRINSIP BERCERITA Cerita harus mempunyai tema yang sesuai dan bermakna cerita dari segi tema atau jalan cerita. Aktiviti ini boleh diikuti dengan perbincangan selanjutnya. Dengan cara memperkenalkan perkataan-perkataan baru. pendapat-pendapat. Sikap mereka terhadap manusia. peribahasa.

Penutup i. Permulaan . Semasa menyampaikannya. pergerakan. menggunakan cakap ajuk. lakonan dan sebagainya. emosi dan kadang-kadang fizikal murid semasa sesi bercerita. b) Komponen penyampaian. Pembentukan . Episod tersusun dan ada kesudahan. pernyataan. lni diikuti dengan aktiviti-aktiviti sebagai gerakerja lanjutan. Komponen Struktur -Komponen struktur ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu :. Kemahiran-kemahiran ini boleh dikumpulkan kepada dua komponen iaitu :a) Komponen struktur. PERMULAAN . guru perlu menggunakan aneka gaya. menggunakan gerak isyarat. Libatkan intelek. .a) Cerita harus menggunakan bahasa yang sesuai. lni bermaksud bahasa perlulah mudah. b) Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. tepat dan jelas serta tidak mengandungi perkataan atau rangkai kata yang boleh mengelirukan. o KEMAHIRAN BERCERITA Berbagai-bagai kemahiran digunakan dalam kemahiran bercerita. Perkataan atau rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan. c) Penglibatan murid-murid sepenuhnya adalah juga penting.

perhubungan penglihatan. Perkataan-perkataan dan rangkai kata yang kabur patut dielakkan dan jika ada perkara-perkara baru. sesuai supaya maksud cerita dapat disampaikan dan difahami. Gerak isyarat dan pernyataan yang sesuai dan bermakna membantu menerangkan atau menyampaikan maksud atau kandungan sesebuah cerita. Kefahaman murid-murid akan lebih baik dan berkesan. Bahasa yang digunakan mestilah mudah. ia patut digambarkan sarna ada melalui lisan atau dengan cara menggunakan gambar. c) Suara guru: . Penggunaan cakap ajuk di tempattempat yang boleh menambahkan kesan dan menjadikan pendengarpendengar memberi lebih banyak perhatian kepada cerita hendaklah selalu diadakan. pernyataan muka. intonasi. la juga membangkitkan minat dan memberi kefahaman yang . PEMBENTUKAN a) Bahasa yang sesuai: . Ini biasanya berlaku pada tempat-tempat yang sesuai. ketinggian. Ini ditegaskan dari segi nada.a) Guru harus menarik perhatian murid dan keadaan ini sebaik-baiknya dapat dikekalkan sehingga ke akhir sesuatu pembelajaran. Cerita akan menjadi lebih menarik dan boleh berbentuk hiburan jika ada perubahan-perubahan dalam suara guru. Ini penting untuk perkembangan cerita yang licin. b) Kelancaran pertuturan: . ii. media dan sebagainya. Keadaan ini selalunya boleh didapati melalui penggunaan gerak isyarat yang sesuai. secocok dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu. b) Guru harus menunjukkan minat dan kecenderungannya untuk membentuk satu perhubungan yang baik dengan kelas. d) Gerak-geri dan pernyataan yang sesuai: . gambar. kekuatan dan sebagainya.

PENUTUP a) Cerita mempunyai kesudahan: Ini perlu untuk memenuhi objektif guru. atau cadangan-cadangan dan pendapat muridmurid di mana-mana yang sesuai boleh diterima dan disesuaikan dengan cerita. h) Penglibatan murid-murid: . soalan-soalan boleh dikemukakan.lebih kepada murid-murid. Pelbagai bentuk aktiviti boleh mengikut sesi bercerita. Mereka boleh terlibat secara lisan. Murid-murid boleh dilibatkan dalam perbincangan. Semasa bercerita rangsangan yang berbeza boleh digunakan untuk mengarahkan minat dan perhatian murid kepada cerita keseluruhannya. kognitif dan kadang-kadang fizikal. b) Penyediaan gerak kerja atau aktiviti lanjutan. atau memberi pandangan dan pendapat atau sebagainya. ekspresi. f) Aturan perkembangan cerita: . Peringkat-peringkat atau bahagian-bahagian cerita yang membentuk keseluruhan cerita mesti dalam susunan 'dahulu-kemudian'. media yang sesuai digunakan. lakonan. watak-watak utama dan dapat membuat gambaran mengenai moral cerita tersebut. Semasa membentuk cerita. Ini harus dibentuk dengan baik supaya pendengar-pendengar boleh membincangkan plot cerita. misalnya. e) Rangsangan yang tepat: . Komponen Penyampaian . atau dengan melakukan sesuatu. murid-murid boleh terlibat sama secara efektif. g) Penjelasan tema cerita: . bersoal jawab dan sebagainya. iii. .

Dengan maklumat ini. elakkan perkataan dan rangkai kata yang kabur. Pergerakan yang bertujuan itu membantu dalam pembentukan cerita dan dapat mengurangkan rasa bosan. situasi atau peristiwa dalam cerita. ii. Penggunaan bahasa: a) Bahasa mestilah jelas. Perkataan yang sesuai adalah mustahak. b) Suara: Jelas dan terdapat perubahan dalam nada dan intonasi. menarik. Kata-kata penghubung digunakan untuk membantu dalam perkembangan cerita. Di antaranya ialah: i. la dapat menyampaikan maksud yang sebenar. bermakna dan dramatis. Keceriaan guru: a) Penggunaan gerak isyarat/pernyataan: Pergerakan yang bermakna dapat membentuk minat dan kefahaman yang lebih. Penglibatan murid-murid: a) Pergerakan murid: Semasa sesi bercerita. b) Penggunaan pergerakan: Perhatian dapat dibuat dengan pencerita bergerak tetapi dia harus pasti yang pergerakannya mempunyai tujuan dan bersesuaian pula untuk membentuk kesan yang diper1ukan. . guru dapat menyediakan gerak laju yang sesuai da n mengubah ceritanya di tempat tertentu. iii. Ini mustahak kerana ia boleh menjadikan cerita lebih hidup. murid-murid boleh dipanggil untuk melakonkan sesuatu babak. b) Jawapan murid-murid: Ini menjadi maklumat balik terhadap cerita si pencerita.Komponen penyampaian ini bertujuan untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. pelbagai kemahiran boleh digunakan oleh guru. Bahasa juga harus mudah. Secara tidak langsung ia menambah penglibatan murid-murid.

b) Perkaitan: Peringkat-peringkat tertentu dalam cerita dikaitkan dalam cara yang lain. kebolehan otak. b) Cerita-cerita itu harus menggunakan bahasa yang baik. lni bergantung kepada bagaimana ia disampaikan. akan membantu menjadikan cerita lebih jelas. dengan perkataan lain. Perkembangan cerita: a) Langkah: Harus ada gerak laju yang sesuai semasa bercerita. Kata penghubung yang betul penggunaannya. akan memastikan tidak ada sekatan dalam aliran cerita. peringkat umur. o DASAR PEMILIHAN CERITA a) Cerita-cerita yang dipilih hendaklah sesuai dengan pengalaman.iv. Idea murid-murid. mudah dan tidak berbelit-belit serta betul pula tatabahasanya. b) Pernyataan gerak isyarat: Gerak-geri. Penggunaan alat bantuan: a) Media alat pandang-dengar: Media pandang-dengar yang dipilih mestilah berkaitan dengan situasi cerita dan digunakan untuk membangkitkan minat serta memberi kefahaman yang lebih baik kepada murid-murid. jika digunakan dengan betul. Peneguhan: a) Lisan: Pencerita boleh menggunakan ulangan di mana-mana yang perlu. v. . vi. ia mengikuti satu corak atau aturan yang sesuai untuk mengembangkan cerita. c) Hentian: Ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mendengar secara imaginatif memikirkan masalah dan isu-isu yang disampaikan. kata-kata galakan serta komen mereka perlu diberi perhatian da n ini penting dari segi peneguhan kognitif dan efektif. kecenderungan dan minat kanak-kanak. b) Contoh-contoh: Contoh-contoh yang sesuai boleh menolong murid-murid meluaskan lagi kefahaman mereka serta berpeluang menikmati cerita itu sepenuhnya . latar belakang . hidup dan b ermakna. pernyataan muka dan badan.

iv. Setelah selesai bercerita. f) Cerita-cerita yang dipilih itu juga semestinya tidak menyinggung mana-mana agama. Setelah rnengumpulkan murid-murid di hadapan darjah. e) Plot cerita seharusnya menarik dan mudah difaham. Guru bolehlah rnenyoal isi cerita dan murid-murid juga boleh menyoal. Pelajaran akan lebih rnenarik jika kanak-kanak diminta rnelakonkannya jika sesuai dengan masa dan keadaan. iii. adat resam dan kebudayaan. . terutama dari segi pendidikan akhlak dan budi pekerti. g) Cerita-cerita juga tidak seharusnya rnenyentuh dasar kerajaan atau bertentangan dengan dasar tersebut.c) Isi atau tema cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pendidikan. h) Cerita harus ada unsur-unsur perpaduan kebangsaan. o CARA MENJALANKAN PELAJARAN CERITA i. kepercayaan. guru terus becerita sambil rnenunjukkan gambar-gambar atau alat bantu mengajar yang lain untuk menguatkan lagi perhatian dan kefahaman mereka. d) Cerita yang dipilih itu sebaik-baiknya biarlah daripada cerita-cerita yang bo leh dijadikan bahan lakonan atau kerja bertulis. guru bolehlah rnengemukakan soalan-soalan. Guru rnenerangkan terlebih dahulu perkataan atau rangkai kata yang susah yang hendak digunakan dan rnenerangkan juga perkara-perkara yang menjadi latar belakang cerita itu ii.

. Lakonan . Murid-murid yang berlakon itu pula berpeluang memikirkan sesuatu yang hendak dilakonkannya dan menghubungkannya pula dengan sesuatu kejadian itu. Lakonan . murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh pelakon itu. murid-murid akan sentiasa berfikir dan memerhatikan dengan teliti perhubungan pergerakan itu. Dalam hal ini. Menggunakan Patung. Berseni Kata dan Menggunakan Pergerakan. Jenis lakon an yang boleh digunakan ialah: . Dengan berpandukan gerak-geri pelakonnya. Lakonan jenis ini adalah satu cara untuk melepaskan tenaga yang berlebihan atau melepask an emosi yang meluap-Iuap di kalangan mereka. Murid-murid lain diminta memerhatikan setiap pergerakan yang dilakonkan oleh rakan-rakan mereka. Berkait. Lakonan Bisu. Lakonan .3. Aktiviti Lakonan Lakonan bukan sahaja dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan baik malah dapat juga rnendorongkan rnereka beraksi dengan gerak-geri yang bersahaja. LAKONAN BISU Lakonan ini hanya menggunakan pergerakan anggota tanpa berkata apa-apa. Guru bolehlah terlebih dahulu berunding dengan murid-murid yang akan mengambil bahagian dan meminta mereka melakonkannya. 1.

Membeli barang-barang.Perkara-perkara yang boleh dilakonkan ialah : I. LAKONAN BERSENI KATA DAN MENGGUNAKAN PERGERAKAN · Lakonan jenis ini biasanya dijalankan dengan dua cara iaitu : . Pekerjaan rumahtangga: . III. menyapu. membasuh baju. Kambing makan rumput. membasuh kereta. sa y a menulis di papan hitam. menyiram bunga. itik berjalan. mengambil air sembahyang dan sebagainya. Situasi: . Kanak-kanak akan dapat menangkap perkaitan antara percakapan dengan lakonan dan akan membuatnya berulang-ulang kali. burung terbang. membeli setem. bermain bola. IV. LAKONAN BERKAIT Lakonan ini amat sesuai dijalankan pada peringkat rendah. misalnya duduk. 2. Main gasing. Membelah kayu. II. guli. 3. mengangkat air. Permainan: . Binatang: . tidur. kambing dikejar oleh anjing dan sebagainya. membuai adik dan lainlain. mandi sungai dan lain-lain. saya bersikat dan sebagainya. saya buka buku. layang-layang. Guru menyebut sesuatu perkataan sambil melakonkannya sekali.

i. e. . b. ii. Lakonan jenis ini biasanya disediakan khas daripada buku-buku cerita. Lakonan yang tidak bersengaja. d. Jangan ganggu kanak-kanak semasa berlakon walaupun didapati tidak memuaskan. Setelah itu baharulah guru membetulkan kesilapan mereka dan jika perlu mereka diminta melakonkannya sekali lagi sebelum memberi peluang kepada kanak-kanak lain berlakon. Guru memberi nasihat dan cadangan sahaja. Kanak-kanak melakonkannya selepas mendengar sesuatu cerita atau kejadian dengan tidak memerlukan persediaan yang panjang lebar. Semasa pemilihan dibuat. Biasanya guru akan menyediakan senikata untuk mereka. pastikan peluang berlakon itu diberi kepada semua. Selepas itu guru bolehlah memilih pelakon-pelakonnya. Terangkan dahulu apa yang patut dibuat oleh murid-murid sama ada dengan menceritakan peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberi senikatanya. Kanak-kanak berlakon bebas dan menggunakan perkataan-perkataan mereka sendiri. . · Lakonan berseni kata ini boleh dijalankan seperti berikut :a. Murid-murid dilatih dan diberi tugas untuk menjayakannya. c. Guru kemudian memberi arahan atau petunjuk bagaimana saharusnya diperbuat oleh setiap orang pelakon. Lakonan yang bersengaja. Kanak-kanak melakonkannya dengan bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh jalan ceritanya. Guru tidak seharusnya bergantung kepada murid-murid yang pandai sahaja. .

f. LAKONAN MENGGUNAKAN PATUNG Lakonan patung ialah lakonan antarabangsa yang tertua. Guru akan menunjukkan lakonan patung itu kepada murid-murid dan melaluinya kanak-kanak dapat membetulkan kesalahan bahasanya. 4. Aktiviti Perbincangan Perbincangan adalah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan dan ia dilakuka n di kalangan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. Jenis jenis patung yang boleh digunakan ialah: i. g. Gambar binatang atau manusia diwarnakan dan kemudian dilekatkan kepada kayu. Patung sarung tangan: . Guru hendaklah memberi perangsang iaitu jangan mengkritik atau menyalahkan kanak-kanak sehingga boleh membunuh semangat dan minat mereka untuk berlakon. murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakan segala pandangan d an . ii. Patung tali . 4. Ia boleh juga digunakan untuk menyampaikan pelajaran Bahasa Malaysia di sekolah-sekolah. Patung kayu: . Anak-anak patung itu digerakkan dengan menggunakan kuasa tali yang diikatkan kepadanya. Kepala berjenis hidup-hidupan yang diperbuat daripada pelbagai alat dan diberi pakaian. iii. Perlu juga guru menyediakan alat-alat seperti topeng dan pakaian yang sesuai supaya lakonan itu menjadi lebih realistik dan berkesan. Sewaktu berbincang.

Pilih dua atau tiga orang murid bagi satu-satu sesi yang mengam bil . Tajuk yan g dipilih haruslah bersesuaian dengan minat dan umur murid-murid. 7. Di antara bentuk-bentuk puisi ialah pantun. Aktiviti Temuramah Sesi-sesi temubual atau temuramah juga boleh diadakan untuk menambahkan kemahiran lisan. Sambil itu guru memandu serta mengarahkan pandangan-pandangan mereka itu ke satu prinsip idea yang menyeluruh. teka-teki dan sajak.pendapat mereka mengenai sesuatu topik. boleh bertutur dengan gaya. nada suara dan intonasi yang betul di samping memperkenalkan bentukb entuk puisi itu atau menyuruh murid-murid menciptanya atau boleh juga memetiknya daripada petikan-petikan luar. 6. Mereka digalakkan berfikir denga n jelas. 5. Aktiviti Berpuisi Aktiviti ini bertujuan untuk membiasakan murid-murid membaca puisi dengan gaya. mengutarakan idea-idea bernas dan lojik serta bekerjasama dengan murid-mu rid lain untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan masalah perbincangan. gurindam dan seloka. gerak-geri. murid-murid dapat memperkembangkan pertumbuhan diri dan sosial mereka dengan baik. Aktiviti perbincangan biasanya dapat menggalakkan penglibatan mereka secara aktif dan dinamik. Aktiviti Syarahan atau Pidato Aktiviti ini boleh dijalankan apabila murid-murid sudah dapat menguasai bahasa dengan baik. nada dan intonasi yang betul. syair . Melalui aktiviti mengajar begini. Tajuk boleh dibe rikan beberapa hari sebelum aktiviti dijalankan tetapi pastikan yang murid-murid tidak membaca teks yang telah disediakannya.

Latih tubi penyebutan bunyi meliputi lati tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan di kalangan murid-murid. Dialog Dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan. 2.kumpulan kecil dan selanjutnya secara individu. perkataan. Latih tubi sebutan meliputi latih tubi penyebutan ayat. latih tubi pola ayat. Lati h tubi pasangan minimal juga digunakan. frasa. dalam kumpulan besar. Latih Tubi Latihan dimulakan dengan penyebutan guru dan kemudian murid-murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut secara beramai-ramai.11 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Mackey (1965). Sekiranya murid menghadapi masalah guru a kan menyebut semula dan meminta murid-murid mengulangi sebutan itu lagi. malu dengan balu dan lai n-lain. pasangan perkataan y ang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. tari dengan lari. suku kata. Dalam latih tubi ini.masa lebih kurang lima hingga enam minit. Soalan-soalan boleh dikemukakan secara spontan atau disediakan sebelumnya. mencadangkan beberapa kaedah pengajaran kemahiran bertutur bagi memastikan ketepatan penggunaan aspeka spek bahasa dalam kemahiran lisan. Mickey mencadangkan aktiviti-aktiviti latihan seperti meniru dan menghafal dialog. Tentukan siapa yang berperanan sebagai orang yang menemuduga dan ditemuduga. Contohnya perkataan daki dengan laki. salah seorang penganjur pendekatan situasi. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh . dan da n bunyibunyi fonem yang diambil daripada bahagian dialog yang akanditiru dan dihafal oleh murid-murid. latihan pandang dan s ebut dan karangan lisan.

Teknik latih tubi dialog adalah sama dengan t eknik latih tubi pola ayat. Di samping itu kad-kad imbasan bergambar. Kemudian murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. murid-murid dikehe ndaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Dalam latihan ini. latihan penghasilan dan karangan bebas. Bahan tersebut adalah dalam bentuk bers oal jawab. Dalam latihan penghasilan pula. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan yang bedasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang diberi. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-muri d menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul.murid meniru dan menghafal dialog. Kadang-kadang seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafal oleh murid-murid. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. . carta bergambar. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Latihan Pandang Dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang digunakan dalam teks latihan. Karangan Lisan Karangan ini merupakan karangan dalam bentuk lisan yang dihasilkan oleh murid-mu rid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Semua alat bantu ini digunakan dalam latih tubi supaya murid-murid dapat menghsailkan pertuturan yang diperlukan oleh guru. murid-murid diberikan petikan untuk dikaji.

Karangan bebas hanya diberikan pada peringkat tertentu sahaja. . butiran tentang tajuk tersebut dan mereka dikehenda ki berbual tentang tajuk tersebut. Murid-murid dikehendaki mencari bersama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful