P. 1
assg. pentaksiran 2010

assg. pentaksiran 2010

|Views: 3,370|Likes:
Published by Zue Zainol

More info:

Published by: Zue Zainol on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106

770710025546

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izin Nya dapat saya menyiapkan tugasan bagi subjek PKU3106 Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas ini dengan selamat. Biarpun pada peringkat awal untuk menyiapkan tugasan ini saya menghadapi pelbagai kesukaran dan masalah, namun akhirnya ianya dapat disempurnakan juga, walaupun tidak sebaik yang dipinta. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada para pensyarah yang mengajar saya di IPGM Kampus Darulaman. Terutamanya, khas buat En. Zainal Abidin bin Nasir diatas kesudian membantu dan membimbing saya untuk menyiapkan tugasan ini. Tanpa bantuan ini, sukar bag i saya untuk menyiapkan tugasan ini. Biarpun subjek PKU 3106 ini adalah satu subjek yang agak sukar di mana ianya merupakan satu subjek baru bagi saya, dimana masa di peringkat diploma dahulu saya tidak pernah mempelajarinya namun dengan teknik dan skill yang gunakan oleh En. Zainal Abidin seperti teknik pembentangan dan perbincangan dapat membantu saya untuk memahami serba sedikit mengenai subjek ini. Ianya secara tidak langsung dapat membantu saya untuk mengajar murid - murid di sekolah saya. . Di samping itu juga, ucapan penghargaan terima kasih juga saya rakamkan buat rakan- rakan sekelas PGSR Pendidikan Khas 2008 , Guru - guru SKDHZ dan murid- murid PKBP SKDHZ diatas kesudian kalian membantu saya. Bantuan dan sumbangan kalian amat dihargai. Terima kasi h sekali lagi. Sekian, wasallam.

PGSR P/K( KOHORT 1)

Page 1

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106

770710025546

0.0 PENGENALAN Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji berkaitan kanak - kanak bermasalah pembelajaran yang mana mereka ini menghadapi gangguan dalam satu ataupun lebih dari aspek proses asas psikologikal termasuklah da lam bab memahami ataupun dalam menggunakan bahasa, bercakap atau menulis. Semua ini jelas menunjukkan ciri ketidaksempurnaan yang terdapat pada seorang murid

contohnya mendengar, berfikir, bercakap, membaca, menulis, mengeja atau membuat pengiraan matematik. Jangka masa kajian kes ini ialah mengambil tempoh masa selama 4 minggu. Di dalam kajian ini penulis telah memilih seorang murid khas dari Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Kebangsaan Dato¶ Haji Zainuddin, Serdang Kedah sebagai respondan kaji an. Murid ini diklasifikasikan sebagai murid bermasalah pembelajaran kerana mempunyai masalah Slow Learner Tro Mental Retardation With

Hepatosplenomegaly Cause.

Kanak- kanak bermasalah pembelajaran adalah merupakan kanak kanak yang telah dikenal pasti dan telah disahkan oleh pakar professional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mana faktor ini boleh mengganggu proses pembelajaran murid tersebut. Kecacatan yang dialami itu boleh diketagorikan mengikut tahap kefungsian kanak - kanak dalam kebolehan ± kebolehan berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) Kebolehan kognitif Tingkahlaku sosial/ perkembangan social Penguasaan bahasa lisan/ pertuturan Penguasaan membaca Kemahiran perkembangan ( development skills ) Kemahiran matematik

Secara umumnya, terdapat banyak ciri ± ciri kanak- kanak bermasalah pembelajaran. Antara ciri- ciri yang mungkin dapat menolong pakar - pakar dalam proses mengdiagnostik dan guru- guru dalam mengenalpasti dan mengajar kanak kanak ini ialah :

PGSR P/K( KOHORT 1)

Page 2

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106

770710025546

i)

Ciri- ciri fizikal Secara umumnya pengamatan dari aspek bentuk badan dan ko-ordinasi motor kanak- kanak ini tidak banyak ianya berbeza dengan kanak- kanak normal. Walaubagaimanapun kanak- kanak ini mempunyai tahap keupayaan mental yang rendah disebabkan oleh faktor - faktor tertentu seperti tahap perkembangan akal mereka tidak seiring dengan tahap perkembangan umur hakiki. Selain itu juga ada dikalangan mereka ini yang mempunyai bentuk badan yang lebih kecil berbanding kanak- kanak normal

ii)

Ciri ± ciri intelek Umumnya, terdapat kelewatan di d alam proses

perkembangan dan kematangan serta fungsi - fungsi intelek tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. Contohnya, mereka mempunyai daya ingatan yang rendah, kebolehan dalam aspek pengamatan dan aspek konsep serta aspek seni kreatif juga rendah. Selain itu juga tahap kesediaan belajar dan penerimaan maklumat mereka juga berbeza dengan dengan kanak- kanak normal. Contohnya, pada umur 6 tahun mereka baru boleh menguasai aktiviti pembelajaran kanak- kanak yang berumur dalam lingkungan 3- 4 tahun seperti mewarna bukan di dalam ruang yang ditetapkan.

iii)

Ciri- ciri sosial dan peribadi Kanak- kanak ini lazimnya mempunyai daya ketahanan atau tahap tumpuan yang terlalu singkat seperti kalau waktu untuk satu matapelajaran itu 30 minit, mereka Cuma b oleh memberi tumpuan kepada aktiviti pengajaran dan

pembelajaran Cuma 10- 15 minit pertama. Kemudian kanakkanak ini akan mula melakukan aktiviti sendiri seperti

PGSR P/K( KOHORT 1)

Page 3

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106

770710025546

bermain, berlari , mengganggu rakan, mengangis, ataupun melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian guru. Objektif utama pihak kerajaan memperkenalkan Pendidikan khas Bermasalah

Pembelajaran ini adalah untuk member i peluang dan bimbingan terhadap golongan ini agar mereka dapat :

i) ii) iii)

Menguasai kemahiran komunikasi Menguasai kemahiran bergaul Mengetahui dan memperkembangkan perasaan ingin Tahu mengenai hal diri dan alam sekeliling

iv) v) vi)

Menjaga kesihatan dan keselamatan diri Menguruskan hal- hal berkaitan kehidupan harian Mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif

vii)

Melibatkan diri dalam kegiatan rekreasi memahami keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor

viii) ix)

Menghayati dan mengamalkan nilai - nilai murni Mengembangkan potensi, bakat dan daya kreatif serta intelek

x)

Fokus utama sekali mereka boleh mengurus diri dan berdikari

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian pendek. Beberapa instrument telah digunakan seperti pemerhatian, perbualan, rakaman,

temuduga serta berdasarkan bahan bukti seperti latihan murid dan juga rekod rekod perubatan dan peribadi murid.

PGSR P/K( KOHORT 1)

Page 4

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106

770710025546

2.0 Definisi Pentaksiran dalam pendidikan khas Secara umumnya, Popham(2000) berpendapat istilah pengukuran, pengujian dan pentaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan juga, pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000 ). Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. Selain itu, satu lagi pendapat yang saya temui melalui internet iaitu web http://specialed.about.com/od/assessment/a/Aandee.htm iaitu satu laman web

pendidikan khas, matlamat keseluruhan pentaksiran ialah untuk kemajuan murid dalam pembelajaran. Pentaksiran memb erikan murid, ibu bapa dan guru maklumat yang terperinci tentang perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. Di samping itu, pentaksiran juga melibatkankan proses pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa tertentu untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog, jurnal, lembaran kerja, portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. Segala bukti dan data tersebut menggambarkan tahap kebolehan, kekurangan dan kelebihan murid berkenaan untuk penempatan. Berdasarkan pemahaman saya, pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihada pi murid dan merangka program intervensi awalan yang sesuai, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Hakikatnya, mempelajari kemahiran asas adalah satu factor yang amat penting bagi proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Hal ini kerana ia akan membantu
PGSR P/K( KOHORT 1)

Page 5

Dengan ini murid OKU dapat berdikari dengsan sendiri. Pertama. sekolah dan bersama masyarakat. Sesetengah pendidik merujuk kemahiran sosial sebagai keupayaan sosial individu yang mampu mencapai kejayaan tanpa menggangu orang lain. makan dengan cara yang betul dan mampu memenuhi kehendak asas diri seperti membuang air. kemahiran menyelesaikan masalah dan lain-lain lagi. Seperti yang kita semua sedia maklum Kemahiran 3M ialah membaca. Selain itu. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 6 . menulis dan mengira. Hal ini meliputi kemampuan dalam membersihkan diri sendiri. Di samping itu. Kemahiran pengurusan diri juga tidak kurang pentingny a kerana ianya melibatkan keupayaan dalam menguruskan diri sendiri. memakai pakaian tanpa bantuan. Setiap murid seharusnya mempunyai kemahiran untuk membaca. kemahiran bergaul. Terdapat beberapa aspek dalam kemahiran sosial iaitu kemahiran berkomunikasi. Selain itu. menulis dan mengira supaya mereka dapat menjalankan segala proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Mereka juga dapat mencari bahan bahan pembelajaran dan melakukan ulangkaji pelajaran dengan mudah. Terdapat beberapa komponen dalam kemahiran asas. penguasaan dalam kemahiran menulis pula membolehkan murid untuk menulis nota pelajaran dan melakukan latihan yang diberikan oleh guru. Seterusnya. kemahiran mengira bukan sahaja penting bagi matapelajaran yang melibatkan kira -kira tetapi ia juga penting dalam kehidupan seharian mereka. kemahiran sosial juga dapat dikatakan sebagai pengumpulan tingkah laku seseorang yang membolehkannya berinteraksi dengan persekitaran. kemahiran asertif. kemahiran ini adalah asas utama d alam setiap pembelajaran. Menguasai kemahiran membaca membolehkan mereka membaca maklumat dan latihan yang diberikan oleh guru. Tujuan pentaksiran kemahiran sosial adalah untuk mengenalpasti murid yang mempunyai kelemahan dalam bersosial. Kepentingan kemahiran ini adalah supaya murid dapat menjaga keperibadian diri sendiri dan berupaya menguruskan diri sendiri tanpa pertolongan orang lain. Terdapat beberapa kepentingan mempelajari kemahiran ini.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 murid untuk mempelajari setiap matapelajaran dengan lebih mudah dan cepat jika mereka mahir dalam menguasai kemahiran asas. Antaranya ialah kemahiran 3M dan kemahiran pengurusan diri. Tidak dapat dinafikan juga Kemahiran sosial juga penting untuk mjurid OKU dan ianya dapat didefinisikan sebagai tingkah laku yang bersesuaian untuk berinteraksi di rumah.

memperbaiki. ia akan menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri. maka dia akan berkelakuan baik serta bertamadun.danmempertingkatkan perkembangan murid. Mereka juga akan mengetahui cara yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang lain mengikut intonasi suara. (c)ujian ¶role -play¶ dan (d)pemerhatian langsung. Faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku ialah melalui persekitaran. gerak geri. Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuhkan. (b)penilaian oleh guru. Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Sebaliknya. kelakuan dan cara seseorang itu membawa penampilan dirinya. Kemahiran ini juga membantu mereka dalam menyesuaikan diri dalam pelbagai aktiviti sosial yang melibatkan orang lain. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.murid khas di program khas mahupun program pendidikan khas integrasi di Negara ini. Sekiranya seseorang itu dibesarkan dalam persekitaran yang aman dan harmoni. Walaubagaimanapun. (Akta 550). mimik muka dan emosi yang betul.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Prosedur pentaksiran kemahiran sosial yang biasa diguna kan di luar negara ialah (a)pengukuran sosiometrik. Hasil pentaksiran membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya dengan keputusan tersebut juga dapat membantu guru PGSR P/K( KOHORT 1) Page 7 . Penguasaan dalam kemahiran sosial adalah amat penting kerana ia membantu murid dalam proses P&P dan kehidupan seharian mereka. Ia merupakan karektor asas benda hidup kerana setiap benda hidup di dunia ini mempunyai per watakan yang tersendiri. Sekiranya mereka gagal menguasai kemahiran ini. tingkah laku berubah menerusi pembelajaran. kemungkinan besar dia akan menjadi seorang yang kasar dan panas baran. sekiranya seseorang i tu dibesatkan dalam suasana berpecah belah seperti peperangan. Kemahiran sosial membolehkan mereka berinteraksi dan menjaga hubungan antara masyarakat dengan baik dan bersesuaian mengikut golongan. Kemahiran tingkah laku ialah melibatkan perangai. Tingkah laku manusia akan berubah apabila mereka menjadi se makin terpelajar. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996. mengasing kan diri dari orang lain dan menyebabkan kemurungan. Kesimpulannya.

PGSR P/K( KOHORT 1) Page 8 . Mengesan keberkesanan pengajaran. TUJUAN PENTAKSIRAN Secara umumnya.. v. iv. Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. tujuan sesuatu pentaksiran dijalankan adalah untuk : i. iv.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 mengembangkan serta mempertingkatkan lagi potensi seseorang murid khas ke tahap optimum dalam domain kognitif. iii.Mengesan tahap penerimaan serta keberkesanan pengajaran yang dijalankan oleh guru. Mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh. Merangsang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid. OBJEKTIF PENTAKSIRAN Pentaksiran bertujuan untuk membantu guru dalam beberapa perkara berikut: i. vi. iii. Menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. ii. afektif dan psikomotor. .Mengesan tahap perkembangan seseorang murid secara lebih menyeluruh. vi. ii. Mengesan perkembangan murid secara lebih menyeluruh.Mengenal pasti pelbagai potensi yang dimiliki oleh seseorang murid secara menyeluruh. Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pengajaran dari masa ke semasa. Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa kesemasa. v. Merancang aktiviti pengajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid.

Item boleh diukur. Mengenal pasti murid yang hendak dinilai. perbualan d an hasil kerja seperti berikut: 1. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 9 . Membina Instrumen: Instrumen yang dib ina perlu mempunyai ciri-ciri berikut: i. v. Menentukan instrumen yang hendak digunakan. 2. ii. Menepati apa yang hendak dinilai. iii. iii. vi. Apakah yang diperhatikan? vi. iv.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN Dibawah ini saya nyatakan proses. Pemerhatian ialah pengamatan kepada pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. Dalam pendidikan prasekolah pentaksiran dan penilaian dilakukan melalui pemerhatian. Dalam konteks pentaksiran. Menentukan hasil pembelajaran yang he ndak dinilai. guru hendaklah merancang perkara-perkara berikut: i. Menentukan aspek yang hendak diperhatikan. Menentukan tempoh masa pemerhatian. Merancang: sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan. Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai. iii. Menentukan bila hendak menjalankan penilaian dan pentaksiran. Apa maksud pemerhatian? iv. pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat clan merekodnya dengan tepat. Tingkah laku. Bagaimana pentaksiran dilaksanakan? ii. Tujuan yang jelas. Setiap item hanya mengukur satu kemahiran sahaja. b.proses yang perlu dilakukan unt uk menjalankan proses pentaksiran iaitu: a. ii. MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN i. iv. v. Pemerhatian dibuat te rhadap tingkah laku.

g. Menyusun blok bersama rakan atau c. Menyelesaikan masalah bersama rakan. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid. -Nyanyian. f. Senarai Semak b. j. -Hasil kerja murid. d.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Contohnya:a. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid yang boleh diperhati d an dinilai adalah seperti berikut: Perbualan atau interaksi antara murid dengan guru/murid dengan murid. -Main peranan. e. Berlari sambil melompat. Skala Kadar PGSR P/K( KOHORT 1) Page 10 . Contoh hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai adalah: -Lukisan -Buku skrap -Kraftangan -Buku kecil . Contoh rekod seperti berikut: a. Bermain pondok-pondok bersama rakan-rakan. -Bacaan. -Interaksi murid dengan bahan.Model MEREKOD MAKLUMAT Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. kemajuan dan pencapaian murid. kebolehan. Mengikat tali kasut. bersendirian. h. -Bersoal jawab. b. Membuat kolaj dalam kumpulan.

Rekod Anekdot d. f) Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat/ kekal. a. Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan clan pencapaian sesuatu tingkah laku murid. c) Digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. d) Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. CONTOH REKOD i) Rekod Skala Kadar a. b) Tingkah laku yang diperhatikan dinyat akan dengan ringkas dan jelas. Sesuatu perlakuan telah dilakukan. Kekerapan sesuatu tingkah laku. Prosedur Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak: a) Disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. e) Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. kemahiran. g) Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran atau hasil pembelajaran atau tingkah laku murid.Definisi: Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada: b. d. Rekod Berterusan (Running Record) INSTRUMEN PENTAKSIRAN i. Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. sikap dan kebolehan. b.Senarai Semak. Sesuatu tingkah laku/ciri ada atau dapat diperhatikan. ii. c. Skala yang PGSR P/K( KOHORT 1) Page 11 .ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 c.

v. unik dan signifikan untuk direkod. iii. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat sepanj ang pemerhatian. Rekod hendaklah tepat clan paclat. Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah: a. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 12 . Mengenal pasti peristiwa itu penting clan signifikan kepada aspek perkembangan murid. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku. e. Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. iv. Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Prosedur menyediakan rekod berterusan i.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh tiga hingga lapan minit. ii) Rekod Anekdot Satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. c. Menulis apa yang dilihat secara objektif. merangkumi kelebihan dan kekurangan. ii. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. b. Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid. d. Maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. Definisi Rekod berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita "narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. bil a clan di mana berlaku. Rekod Berterusan a. b.

Pemilihan hasil kerja hendaklah dibuat oleh murid bersama guru. Pelaporan Perkembangan Murid ii. usaha. Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan mereka tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. Tulisan iii. Rekod Peribadi iii. Hasil kerja murid yang terpilih sahaja perlu dimasukkan di dalam portfolio. Definisi Portfolio: Portfolio adalah untuk merekod pengalaman. Buku skrap b. Hasil kerja muri d termasuklah: i. Cerita yang ditulis v. Gambar atau lukisan ii. Hasil Kerja terpilih a. Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid iv. Catatan perlu dibuat ke atas setiap hasil kerja murid yang telah dipilih setelah dianalisis dan dinilai.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 PENYIMPANAN MAKLUMAT Segala maklumat yang diperolehi daripada pemerhatian yang sistematik di rekodkan dan dikumpulkan dalam portfolio. HASIL KERJA MURID a. kemajuan dan kejayaan yang diperolehi murid secara sendirian serta yang diperolehi bersama rakan -rakan lain. A) Bahan yang perlu ada dal am portfolio ialah i. Portfolio boleh dijadikan asas unt uk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya. Pemilihan hasil kerja murid perlu dipilih dan dinilai dari setiap komponen sekurangnya 2bulan sekali. Binaan yang disempurnakan iv. Pemilihan menunjukkan peningkatan dalam pencapaian c. Perlu dinilai dan diberi ulasan b. Catatan yang dibuat biasa nya menggambarkan tahap PGSR P/K( KOHORT 1) Page 13 .

1. sikap dan pencapaian murid. sikap dan mengenalpasti kemajuan tahap penguasaan murid te rhadap sesuatu kemahiran. Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan. sudah boleh menulis huruf. Maklumat Kesihatan 4. Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut: ‡ Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut kepe rluan untuk PGSR P/K( KOHORT 1) Page 14 . maklumat keluarga murid dan maklumat fizikal. kemahiran. b. Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. Contoh Rekod Peribadi Murid 2. c. Maklumat Fizikal 5. Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri murid. Maklumat daripada hasil kerja murid ini membantu guru memahami murid dari segi perasaan. Koleksi hasil kerja murid dalam portfolio harus mengandungi hasil kerja yang melibatkan murid khususnya semasa pemilihan isi kandungan.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 kebolehan. penerapan nilai. Contoh Maklumat Keluarga 3. Manakala bagi murid yang bermasalah dari segi kesihatannya maka Rekod Peribadi ini penting seba gai bahan rujukan untuk guru mengambil tindakan sewajarnya. penentuan kriteria pemilihan isi kandungan. PELAPORAN a. Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada guru Tahun Satu apabila murid masuk ke sekolah formal. REKOD PERIBADI MURID Umumnya. penentuan kriteria untuk menilai dan bukti refleksi yang dibuat oleh murid. Kecemasan Sila Hubungi Rujuk Buku Pentaksiran dan Rekod Penilaian yang diedarkan oleh BPK. contohnya sudah boleh membuat bulatan. pengetahuan dan amalan nilai -nilai murni.

REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid merupakan rumusan yang dibuat oleh guru hasil daripada maklumat yang dikumpul dan dianalisis mengenai perkembangan diri murid secara menyeluruh dan spesifik. Perkembangan Kerohanian dan Moral d. keluarga. rakan sebaya dan masyarakat ‡ Kepelbagaian hidupan di persekitaran ‡ Kewujudan fenomena alam ‡ Agama PGSR P/K( KOHORT 1) Page 15 . Ulasan yang dibuat seharusnya dapat men unjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri murid yang boleh diukur melalui keenam -enam komponen berikut: a. la berbentuk ulasan berdasarkan item-item yang telah dibina melalui hasil pembelajaran yang hendak dicapai berasaskan Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan KanakKanak. ‡ Guru seharusnya memerhati perkembangan murid secara berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan. kemahiran belajar. potensi yang menyeluruh clan ketrampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka. Perkembangan Bahasa Dan Komunikasi b. Perkembangan Kreativiti dan Estetilka Maklumat yang perlu ada semasa membuat rumusan mengenai perkembangan murid melalui keenam-enam komponen perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: * Pengetahuan Aspek pengetahuan murid meliputi: ‡ Diri. Perkembangan Fizikal f.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 membolehkan guru dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. kemahiran berfikir. Perkembangan Kognitif c. kemahiran menyelesaikan masalah. ‡ Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat yang telah diperolehi hasil daripada analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. Perkembangan Sosioemosi e.

tertib dan teratur ‡ Melakukan pengucapan bertatasusila menggunakan bahasa yang betul ‡ Berinteraksi secara `non verbal' (bahasa isyarat) dan boleh difahami ‡ Memberi pendapat yang boleh diterima pakai. bertutur. membaca dan menulis ‡ Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah ‡ Kemahiran motor halus dan motor kasar semasa menjalankan aktiviti harian dan aktiviti pembelajaran. Tindakan Susulan ‡ Kelebihan murid dalam pencapaian perlu diperkukuh dan dipertingkatkan melalui aktiviti yang mencabar. Kekurangan tahap pencapaian murid perlu dibantu melalui bimbingan yang sewajarnya. * Sikap Dan Sahsiah Aspek tingkah laku murid yang boleh dinilai adalah: ‡ Amalan nilai-nilai murni ‡ Perbuatan menghormati dan mematuhi arahan/peraturan ‡ Sifat menghargai hasil kerja sendiri. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 16 . kumpulan dan rakan sebaya * Komunikasi Kebolehan berkomunikasi murid yang boleh dinilai adalah seperti: ‡ Berinteraksi secara sopan. * Kreativiti Kreativiti murid boleh dinilai dalam: ‡ Menghasilkan objek dengan menggunakan bahan secara kreatif (contoh: bahan semulajadi. bahan kitar semula ‡ Merekacipta sesuatu hasilan berdasarkan pengalaman dan fantasi.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 ‡ Pengalaman berdasarkan multimedia * Kemahiran Aspek kemahiran yang telah dikuasai oleh murid meliputi: ‡ Kemahiran mendengar.

murid berkeperluan khas lazimnya terdiri daripada murid yang mengalami masalah tertentu seperti Down Sindrom. ramai orang awam hanya mengetahui serba sedikit berkaitan kerencatan mental dan ciri . Disleksia ataupun Mental Retardition. seseorang yang tidak boleh menyelesaikan sesuatu masalah atau berkelakuan aneh digelar sebagai ³ cacat otak ³.ciri yang dimiliki oleh individu tersebut.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 ‡ Perkembangan dan kemajuan murid dapat dipantau dengan seadilnya secara individu. Walaupun kesedaran terhadap kerencatan mental telah bertambah. namun masih ada atau terdapat ramai golongan yang membuat anggapan salah dan cetek ilmu berkaitan golongan ini. Takrifan ini terlalu umum kerana ia juga PGSR P/K( KOHORT 1) Page 17 . Autisme. namun ianya menggambarkan takrifan masyarakat dengan mud ah mengaitkan kegagalan melakukan sesuatu atau kelakuan aneh dengan kelemahan dan kekurangan mental Menurut Evans ( 1983) beliau mendefinisikan kerencatan akal atau mental sebagai individu yang tidak dapat belajar secepat orang yang normal. ini ialah slow Mental Retardition ( Kerencatan Akal ) Salah satu kategori kanak. 3. kumpulan dan kelas melalui proses pembelajaran. ³ otak tak betul´ dan sebagainya. Fokus utama saya pada kali learner dan mental retardation.0 Maklumat Berkaitan masalah responden Secara umumnya. Slow learner. Cont ohnya. ‡ Guru perlu memaklumkan kepada ibu bapa tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah. ‡ Murid yang telah menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu diberi aktiviti bimbingan dan sokongan yang bersesuaian dengan aras penguasaan murid tersebut. Walaupun istilah ini digunakan sebagai gurauan.kanak berkeperluan khas ialah kerencatan mental atau kurang upaya mental. murid. Lazimnya. tidak dapat menyimpan maklumat sebaik mereka yang normal serta orang yang tidak dapat memahami dengan jelas serta sukar menggunakan maklumat yang diperlukan dalam sesuatu situasi kepada situasi yang lain.

kanak tersebut dari aspek penguasaan kemahiran konseptual.sebab kerencatan mental PGSR P/K( KOHORT 1) Page 18 . menjaga diri sendiri.kanak kerencatan akal atau mental dikenal pasti sebagai berfungsi pada tahap intelektual di bawah paras normal. 2002 ) Istilah kefungsian intelektual boleh dimaksudkan sebagai kanak.1 Sebab. berkomunikasi dan sebagainya. Persatuan ini ialah organisasi tertua dan terbesar didunia yang terdiri daripada ahli professional dalam bidang kerencatan mental. serta pemerhatian kanak.´ ( AAMR . Untuk menentukan tahap ini. kemahiran praktikal dan kemahiran social. Persatuan ini terkenal dengan peranan yang dimainkan dalam penentuan dasar .kanak kerencatan mental dikenal pasti menurut sejauhmanakah mereka Berjaya menyesuaikan diri dengan alam sekeliling seperti bercampur gaul. penyelidikan. Definisi terkini yang dikemukakan oleh AAMR telah diterima dan digunakan oleh kebanyakkan organisasi ataupun persatuan pendidikan yang terlibat dengan kerencatan mental di merata dunia iaitu : ³ kerencatan mental ialah suatu kurang upaya yang bercirikan fungsian intelektual dan tingkah laku adaptif yang terhad. Manakala tingkah laku adaptasi pula ialah kebolehan kanak .kanak ini dapat dikenal pasti melalui ujian IQ. definisi yang lebih tepat lagi dan diterima ramai ialah takrifan yang dikemukakan oleh Persatuan Kerencatan Mental Amerika ( American Association on mental Retardition ) atau dikenali sebagai AAMR. Tahap Kerencatan Mental y y y y Ukuran Kecerdasan Mental ( IQ ) y y y y Ringan Sederhana Teruk Sangat Teruk 50 ± 70 35 ± 49 20 ± 34 Bawah 20 Jadual menunjukkan Tahap Kerencatan Mental berdasarkan Skor IQ. Kerencatan mental lazimnya berpunca sebelum umur 18 tahun . Lazimya kanak . ujian kecerdasan lazimnya digunakan. Selain itu. rawatan dan pencegahan kerencatan mental.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 memerihalkan kelemahan yang dialami oleh individu biasa atau normal tetap tidak diketagorikan sebagai kerencatan mental. 3.

AAMR telah mengklasifikasikan sebab. pengaruh atau kesan daripada alcohol. Menurut Daryl ( 1983 ) terdapat kira. dadah dan ubat . Contohnya.menyebabkan berlakunya kerencatat mental.sebab Posnatal ( selepas kelahiran bayi ) Penyakit ± Encephalitis ( disebabkan oleh sejenis v irus yang menyerang otak dan jika tidak dirawat boleh menyebabkan kerencatan mental.ubatan merbahaya serta logam berat. rokok.) Persekitaran ± pencemaran alam sekitar boleh . 75 ± 80 peratus kes kanakkanak yang diklasifikasikan sebagai kerencatan mental tidak dapat ditentukan puncanya secara khusus. pelbagai masalah mungkin timbul yang boleh menjejaskan seorang bayi hingga menyebabkan ia dilahirkan kerencatan mental: ii) Sindrom Down( Down Syndrome ) Sindrom alcohol Janin ( Fetal alcohol syndrome ) Sindrom prader ± willi ( prader ± willi syndrome ) Mikroorganisma kemiskinan Sebab ± sebab Perinatal ( semasa kelahiran bayi ) Lazimnya. perinatal dan postnatal. i) Sebab. agak sukar untuk menentukan sebab berlakunya kerencatan akal.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Secara amnya. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 19 . pelbagai masalah boleh berlaku ketika proses kelahiran bayi sehingga menyebabkan ia dilahirkan kerencatan mental: Pramatang ( premature ) Penyakit herpes simplex Kekurangan oksigen iii) Sebab.sebab prenatal ( sebelum Kelahiran Bayi ) Umumnya. Walaubagaimanapun. Secara umumnya. semasa bayi berada dalam rahim ibu.kira 250 sebab yang menyebabkan berlakunya kerencatan mental.sebab kerencatan mental kepada tiga k etagori umum yakni prenatal.

Taman elur. . Kedah Darul Aman. Nama antina Tarikh Lahir No Sijil Kelahiran Umur A ama Alamat : : : : : : : A af asi i Bi Hasim Lelaki September A Tahun Islam No.ZUNAI A ZAINOL PKU BUTIR PERIBA I RESPONDAN/ URID BIODATA MURID MAKLUMAT MURID . . . elur . . . § ¦ P S Nama Ibu No K/P Pekerjaan Ibu ©¨ : : : Normah binti Saman Suri rumah P 20 P/K KOHORT ¤£¢ ¡   770710025546 ¥ . . . Serdang. Bangsa Kategori : : elayu Terencat Akal Intellectual Impairment MAKLUMAT IBU BAPA / WARIS . . . .

87 7) Bilangan Anak : 7 orang PGSR P/K( KOHORT 1) Page 21 .ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 AKL AT BAPA/ PENJAGA 1) Nama Bapa/ penjaga : Hasim bin Abdullah 2) No. I/C : 530430 ± 07 ± 5431 3) Umur 4) Agama : 57 tahun : Islam 5) Pekerjaan 6) Pendapatan : Kaunselor : RM 3704.

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Gambar Fasihin semasa beratur waktu hendak pulang ( tidak dapat menurut arahan guru supaya beratur ) Gambar Fasihin ( Beliau mudah teransang dengan rangsangan dari persekitaran ) PGSR P/K( KOHORT 1) Page 22 .

Beliau sering merayaurayau.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 11. Mereka telah mendaftarkan adik Fasihin di sekolah biasa aliran perdana di Sekolah Kebangsaan Dato¶ Haji Zainuddin. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 23 .rakan di dalam kelas. Bapanya En. Sejak dari lahir adik Ashraf Fasihin atau lebih dikenali sebagai Fasihin atau ´ Wak Jum ´ dikalangan rakan . Apabila memasuki alam persekolahan yakni tahun satu. Peristiswa ini telah membawa adik Fasihin ke alam kelas khas bermasalah pembelajaran. Sehinggalah berlaku satu peristiwa dimana adik Fasihin telah ke tandas dan ketika ingin pulang ke kelas beliau tidak memakai seluar dan sampai di hadapan kelas beliau telah memanjat tebing pengadang simen di hadapan kelas dan menjerit kepada guru besar menyatakan beliau ingin terjun seperti ´ Superman´. Bermula dari detik itu. Ibu dan bapanya tidak dapat menerima hakikat bahawa anak mereka ini menghadapi kekurangan ataupun masalah kerana anak anaknya yang lain semuanya cerdik pandai. beliau tidak dapat mengikuti sesi pengajaran dan pembelajar an. Perak. Bermula dari saat dilahirkan sehingga berumur 5 tahun keluarga ini tidak mengetahui bahawa anak mereka ini menghadapi sedikit masalah iaitu terencat akal ringan sehinggalah beliau berumur 6 tahun. Guru besar telah memanggil kedua ibu bapanya dan menyarankan supaya beliau ditempatkan di kelas khas bermasalah pembelajaran.0 LATA BELAKANG ESP N AN/ I Adik Ashraf Fasihin bin Hasim adalah anak bongsu daripada 7 adik beradik iaitu 5 perempuan dan 2 orang lelaki. Serdang daerah Kulim Bandar Baharu. Di mana ketika ini beliau tidak boleh mengikuti aktiviti pembelajaran di tadika biasa. mengacau rakan. manakala ibunya Puan Normah binti Saman pula adalah seorang surirumah sepenuh masa. Guru tadika menyatakan kepada ibu saudaranya bahawa Asyraf Fasihin tidak boleh bersekolah di sekolah biasa apabila beliau tidak dapat menumpukan perhatian ketika belajar dan menimbulkan pelbagai masalah tingkah laku negatif. Serdang Kedah. berjerit dan sebagainya sehingga mengganggu guru dan rakan.rakan.rakan sekelas telah diserahkan kepada ibu saudaranya iaitu kakak kepada ibunya yang tinggal di Titi Serong. Beliau telah dibesarkan oleh ibu saudaranya se hinggalah beliau berumur 6 tahun. Hasim bin Abdullah adalah seorang Kaunselor di Pusat Serenti. ibu angkatnya telah menyerahkan adik Fasihin kembali kepada ibu bapanya yang asal.

iaitu Pakar Perubatan Keluarga. Klinik Kesihatan Serdang. beliau telah mengesahkan bahawa adik Fasihin menghidapi masalah terencat akal ( Intellectual Impairment) dan harus ditempatkan di program khas. barulah kedua ibu bapanya dapat menerima hakikat bahawa anak mereka menghadapi masalah pembelajaran.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Kedua ibu bapanya masih tidak dapat menerima hakikat ini kerana adik Fasihin menurut mereka boleh membaca dan mengenal huruf. Kedah pada 16 Mac 2006. iaitu Doktor Abdul Jamil Bin Ahmad. Universiti Kebangsaan Malaysia. Apabila dirujuk kepada doktor. Latar Belakang Sekolah Gambaran bahagian hadapan sekolah SKDHZ PGSR P/K( KOHORT 1) Page 24 . Bermula dari saat itulah. M. Med). MD ( USM ). Med ( Fam.

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Gambar bangunan bekas kelas lama PKBP SKDHZ Gambaran hadapan kelas PKBP SKDHZ PGSR P/K( KOHORT 1) Page 25 .

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Gambaran dalam kelas respondan ( Kelas tarid ) Gambar penulis dengan respondan PGSR P/K( KOHORT 1) Page 26 .

Pada awal pembukaannya terdapat seramai 12 orang murid bersama 2 orang guru. dibawah penerajui atau penyelarasnya Puan Siti Norhasyimah Binti Said telah mempunyai 4 Kelas dan 20 orang murid. Saufi bin Ku Sulaiman Marikh.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 12. iaitu berhampiran pintu masuk utama sekarang. Sehinggalah pada tahun 2002 kelas PKBP SKDHZ telah dipindahkan ke bangunan baru di belakang bangunan PKG ( Pusat Kegiatan Guru ) Serdang dan kekal sehingga kini. Pada peringkat permulaan ianya dikenali sebagai Kelas Seri Wanti dan pada tahun 2003 ianya dikenali sebag ai PKBP SKDHZ. Noor Azman bin Che Rus PGSR P/K( KOHORT 1) Page 27 . Bangunan asal kelas PKBP SKDHZ ialah dibahagian hadapan sekolah.En. Kelasnya adalah terdiri daripada 4 kelas yang dibahagikan mengikut tahap kebolehan murid iaitu: i) ii) iii) iv) Pluto ± Cik Rohaida binti Jaafar Zuhal. Zunaida binti Zainol Utarid ± En.Pn. Pada asalnya ianya telah diasaskan oleh Puan Norma binti Ibrahim yang telah memainkan peranan sebagai penyelaras selama beberapa tahun dan kemudiannya diambil alih oleh Puan Haslina binti Hashim setelah Puan Norma menyambung pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kedah telah dibuka pada 1 Januari tahun 1996. 5 orang guru serta dibantu oleh 3 orang PPM ( pembantu pengurusan murid ). Ianya dibahagikan kepada 3 kelas iaitu Tunas. Kini PKBP SKDHZ.1 Sejarah Kelas PKBP SKDHZ Kelas Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Kebangsaan Dato¶ Haji Zainuddin ( SKDHZ ) Serdang. Ku Mohd. Kela s ini merupakan kelas pendidikan khas bermasalah pembelajaran yang pertama sekali dibuka di daerah Bandar Baharu. yakni bekas kantin lama sekolah. Sinar dan Mekar.

pemerhatian akan dilaksanakan untuk mengetahui situasi sebenar kanak -kanak tersebut secara semula jadi. penaksiran kanak-kanak khas ialah proses sistematik mengumpul maklumat yang relevan bertujuan membuat keputusan pembelajaran dan perundangan yang berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. senarai semak. Gearheat 1990. i. duration recording. merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. event/ frequency recording. keputusan klasfikasi dan penempatan. Menurut Bailey dan Woldery 1992. bekerja dalam kumpulan dan penglibatannya dalam aktiviti secara berkumpulan dan sebagainya.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 PENAKSIRAN TINGKAH LAK Lazimnya. Ia dilakukan secara tidak disedari supaya kanak-kanak tidak berpura-pura di mana fokus pemerhatian adalah untuk mengetahui tahap kefungsian kanak-kanak secara semula jadi tanpa diganggu oleh faktor -faktor lain. penaksiran adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian.menterjemah. Penaksiran pembelajaran juga meliputi usaha memahami masalah pembelajaran pelajar dan faktor -faktor yang memberi kesan kepada pencapaian sekolah dan perkembangan diri murid dari berbagai peringkat umur. Antaranya adalah time -sampling. Menurut. Penaksiran adalah proses pengumpulan data dengan tujuan mengenalpasti dan mengesan masalah pelajar dan membuat keputusan megenai pelajar. Perekodan Peristiwa Perekodan peristiwa atau perekodan kekerapan bermaksud jumlah sesuatu PGSR P/K( KOHORT 1) Page 28 . Penilaian boleh dibuat semasa individu terlibat dalam aktiviti -aktiviti hariannya seperti bermain. Mc. Terdapat beberapa kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh pemerhati bagi merekod tingkah laku murid. Cluhen 1994. Penaksiran adalah proses pengumpulan. Menurut Salvia dan Ysseldy 1978 . Penaksiran adalah suatu proses mengumpul maklumat bagi tujuan membuat keputusan . Manakala menurut. interval recording. David Lambert dan David Lines 2000.bagi kanak-kanak yang dikenalpasti mempunyai masalah tingkah laku. rekod anekdot dan skil kadar.

· Pemerhati hanya perlu mencatat tingkah laku yan g diperlukan sahaja dan melupakan perkara atau tingkah laku lain. guru perlu sediakan buku kecil atau helaian kertas yang diletakkan di tempat yang mudah dicapai. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 29 . Ulasan guru dan tindakan guru.5 per 15 minit atau Ali na mengangkat tangannya sebanyak 5% daripada peluang sedia ada untuk menjawab soalan guru (sekiranya guru telah menyoal sejumlah 20 soalan dalam ke las itu dan murid semua termasuk Alina boleh sukarela mengangkat tangan untuk menjawab soalan guru). ii. kadar kejadian atau kejadian tersebut dalam peratus peluang sedia ada. Guru boleh menerangkan peristiwa tingkah laku atau insiden dengan perkataan atau gambar. tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseoran g murid. tempat. Kebaikan rekod anekdot: · Pemerhati tidak memerlukan sebarang latihan bagi membuat rekod ini. masa.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 tingkah laku diperhatikan dalam tempoh masa yang telah diberikan direkod. Kita boleh merekod tingkah laku murid berasaskan kekerapan sebenar. Ali na telah mengangkat tangan sebelum menjawab soalan guru hanya sekali dalam waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit atau kita boleh merekod sebagai Alina mengangkat tangannya 0. Contohnya. Maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot adalah nama kanak-kanak. · Pemerhati boleh mencatat apa sahaja kejadian yang tidak diduga tidak kira di mana ia berlaku kerana pemerhati hanya perlu mencatatkannya kemudian. peristiwa yang berlaku. · Pemerhatian ini terbuka(tiada penutup. Kegunaan rekod anekdot: Bagi merekod tingkah laku kanak-kanak yang khusus bagi tujuan perancangan aktiviti individu dan bagi kes konferensi. Guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi membantu murid itu. Contohnya jumlah berapa kali seorang murid bercakap -cakap dengan kawan semasa waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit. Rekod anekdot Rekod anekdot adalah penulisan yang ringkas. tarikh. Oleh itu. Pemerhati mencatatkan apa sahaja yang beliau dapat saksikan dan tidak terhad kepada sejenis tingkah laku ataupun catatan.

Kebaikan rekod persampelan masa: · Menjimatkan masa. · Kejadian mungkin berlaku diluar konteks dan ini menyebabkan interpretasi kurang tepat ataupun digunakan secara berat sebelah. Ini menyebabkan penilaian menjadi berat sebelah . · Maklumat kualitatif ini sesuai bagi analisis menggunakan statistic.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Keburukan rekod anekdot: · Rekod ini tidak memberi gambaran yang lengkap kerana ia hanya merekodkan kejadian yang diperlukan oleh pemerhati sahaja. · Sukar direkod atau dianalisis dan tidak sesuai digunakan dalam kajian saintifik. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 30 . Pemerhatian akan dibahagikan kepada beberapa segmen masa dan kekerapan berlakunya tingkah laku itu dicatat secara berterusan dan ambil tindakan. · Memberi maklumat berkenaanjangka masa tingkah laku itu berlaku. sebab -sebab dan keputusan ia dilakukan tidak dinyatakan. Persampelan masa Rekod persampelan masa ini digunakan bagi mencatat pemerhatian ke atas tingkah laku kanak-kanak dalam satu jangka masa. · Lebih objektif dan terkawal kerana tingkah laku adalah nyata dan terhad. · Pemerhati dapat mengumpul data berkenaan beberapa orang kanak -kanak ataupun beberapa jenis tingkah laku secara serentak. · Ketetapan rekod ini sangat bergantung p ada ingatan pemerhati kerana rekod ini dibuat selepas kejadian itu berlaku. iii. Catatan berkenaan tingkah laku. Keburukan rekod persampelan masa: · Ia merekod tingkah laku yang sudah ditetapkan sahaja dan mungkin akan tertinggal tingkah laku yang berguna. Guru mengenal pasti kanak -kanak yang akan diperhatikan dalam satu tempoh masa. Tingkah laku yang hendak direkod ini perlu nyata dan kerap dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam masa 15 minit. Selalunya catatan atau rekod adalah kurang mendalam. · Ia hanya merekod bila dan kekerapan tingkah laku itu berlaku sahaja.

Interval recording Intervalrecording ataupun merekod jarak masa adalah teknik yang m engukur samada tingkah laku itu berlaku ataupun tidak dalam jangka masa yang ditetapkan.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 iv. v. Contoh-contoh lain merekod jangka masa adalah berapa lama yang diperlukan oleh seorang pelajar menyelasaikan kerja rumah matematiknya. Teknik ini selalunya digunakan bagi memerhatikan tingkah laku yang kurang terjadi dan diteruskan bagi tempoh yang tertentu. Contoh merekodkan jangka masa adalah apabila seorang pelajar kerap menangis di dalam kelas. Senarai semak ini dapat menyatakan samada murid boleh atau tidak boleh. baik. Senarai hasil pembelajaran hendaklah mengambil kira domain kognitif. vi. mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini. a nda mencatat masa mula dan masa tamat serta membuat pengiraan jangka masa episod menangis tadi. Jadual dibawah menunjukkan borang jangka masa yang boleh digunakan dalam teknik ini. afektif dan psikomotor. guru boleh menyediakan satu senarai hasil pembelajaran dan digunakan sebagai alat atau instrument semakan semasa membuat pemerhatian untuk setiap murid. cemerlang¶ bagi memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan pencapaian murid itu. Senarai semak Walaubagaimanapun pemerhatian adalah lebih bermakna apabila guru dapat mengaitkan perubahan tingkah laku kanak -kanak dengan hasil pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Jumlah masa pemerhatian dibahagikan dengan jarak masa yang lebih kecil. Gambaran yang diperoleh ini tidak jelas bagi menggambarkan pencapaian murid itu. Duration recording Merekodkan jangka masa mengenai tingkah laku dapat dibuat dengan mencatatkan masa mula dan masa tamat tingkah laku itu terj adi. Ada juga dalam kalangan guru menggunakan skala pengelasan ia itu µbelum menguasai. Pemerhati mencatatkan samada tingkah laku itu t erjadi ataupun tidak dalam masa PGSR P/K( KOHORT 1) Page 31 . tempoh masa yang diambil membersihkan kelas ataupun berapa lama yang dihabiskan bagi pelajar berkenaan mengetuk penselnya di atas meja secara berterusan. Oleh itu. Setiap kali pelajar itu menangis.

Kadar dihitung dengan menbahagikan bilangan tingkah laku yang terjadi ini dengan minit. Frekuensi ataupun berapa kali seorag pelajar meninggalkan tempat duduknya ketika kelas matematik dijalankan dapat dicatatkan sebagai kadar kija tempoh kelas dijalankan ataupun tempoh masa pemerhatian diketahui. Apabila masa lapang ini adalah 15 minit. jika dia tidak membaling alat permainan itu. karak masa ditandakan. bahagikan jarak masa ini kepada selang satu minat. Skil kadar Skil kadar hampir sama dengan frekuensi. maka jarak masa tidak ditandakan. jarak masa ditandakan hanya sekali sahaja. jam ataupun hari ketika pemerhatian dibuat. Pada minit kedua. Kadar adalah nisbah bilangan tingkah laku terbabit berlaku dalam masa yang ditetapkan dan tempoh masa. Merekod jarak masa memerlukan tumpuan yang tidak berbelah bahagi dari pemerhati memandangkan pemerhatian dilakukan secara berterusan bagi tempoh yang ditetapkan. Teknik ini dapat dilakukan dalam beberapa perlakuan seperti ketika kanak -kanak membaling permainan mereka ketika lapang. Daripada beberapa siri pemerhatian ini. Kadar tingkah laku dapat dikira purata sekiranya pemerhatian dibuat beberapa kali sepanjang tempoh. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 32 . Walaubagaimanapun apabila kanak -kanak ini membaling tiga alat permainan yang berbeza pada minit ketiga. kadar purata pelajar meninggalkan tempat duduknya dapat ditentukan. Dengan berpandukan pada teknik merekod jarak masa ini. Pada minit pertama. Pemerhati akan mencatat sekali sahaja sekiranya tingkah l aku terbabit berlaku pada bila-bila masa sepanjang jarak masa ini. vii. apabila seorang kanak-kanak membaling alat permainannya. Merekodkan kadar tingkah laku membabitkan pengumpulan maklumat tentang frekuensi tingkah laku yang diperhatikan dan panjang tempoh pemerhatian itu.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 itu. guru dapat membuat anggaran tentang kedua-kedua frekuensi dan jarak masa tingkah laku pada masa yang sama.

Kebaikan rekod berterusan: · Rekod yang lengkap.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 viii. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 33 . · Guru atau pemerhati tidak perlu mempunyai kemahiran pemerhati yang khusus. ix. · Rekod ini terbuka dan membolehkan guru mencatat apa sahaja yang beliau lihat. Rekod berterusan Ia adalah catatan lengkap berkenaan kejadian dan dicatat mengikut urutan masa kejadian berlaku. Rekod Spesimen Hampir sama dengan rekod berterusan. Rekod ini selalu digunakan oleh penyelidik yang memrlukan catatan menyeluruh dan lengkap berkenaan satu-satu tingkah laku. Kebaikan dan keburukannya juga hamp ir sama dengan rekod berterusan. Rekod ini ber beza daripada rekod anekdot kerana ia merekod semua kejadian yang berlaku bukan hanya kejadian dipilih ataupun yang diperlukan sahaja. lebih jelas dan kriterianya sudah ditetapkan seperti masa dan kanak -kanak yang terlibat. · Sukar merekod semua kejadian dengan lengkap. Catatannya juga menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan teknik penulisan ringkas jika boleh. Keburukan rekod berterusan: · Memerlukan banyak masa. Masanya mungkin lima minit ataupun mungkin diulang beberapa kali pada hari itu. · Baik bagi merekod pemerhati individu tetapi sukar merekod pemerhatian secara kumpulan. komprehensif dan tidak terhad kepada satu kejadian sahaja. tetapi ia lebih lengkap. Guru atau pemerhati akan duduk ataupun berdiri dari jarak beberapa meter daripada murid dan mula mencatat apa sahaja kejadian yang berlaku dalam masa yang telah ditetapkan.

Temubual. Selain itu juga.sekat serta terhenti seketika. sajak mahupun pantun dengan nada yang sekata ataupun dengan istilah lain ³ mono PGSR P/K( KOHORT 1) Page 34 .Tingkah laku negatif beliau yang mudah terganggu dengan bunyi . Adik Ashraf Fasihin adalah seorang murid yang boleh membaca dengan lancar bahan bacaan yang terdiri daripada sukukata terbuka juga tertutup. Perbualan. Kaedah Pentaksiran : Pemerhatian. Contoh Hasil Kerja Murid. Menulis. Namun demikian. bunyi siren kereta bomba serta siren balai bomba dan sebagainya menyebabkan beliau sering terhenti ± henti dalam menyiapkan tugasan beliau.bunyi di persekitarannya seperti bunyi lori. Adik Ashraf tidak boleh diganggu oleh orang persekitaran dan sifatnya yang mudah terganggu dengan ganggu luar dan persekitaran boleh membuatkan pembacaannya tidak lancar.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Laporan Pentaksiran Bahasa Melayu Nama Respondan : Mohd. adik Fasihin walaupun boleh membavca buku dan bahan bacaan dengan lancar namun bacaan ada sekata yakni tiada nada dan jeda serta intonasi. tersekat . Kaedah Merekod : Rekod Anekdot dan Senarai Semak Minggu Pertama : 26 September sehingga 30 September 2010 Kemahiran : Membaca Mekanis Bahan Bacaan : Buku Cerita Pendek ( Budak Penjual Mancis ) Secara amnya. Ashraf Fasihin bin Hasim Tempoh Pentaksiran : 3 minggu ( 26 September ± 10 Oktober 2010 ) Tempat : Kelas Kemahiran : Membaca Mekanis. kereta. Beliau membaca semua bahan bacaan tidak kira buku cerita. dan memahami teks.

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 tone´. setiap kali selepas membaca bahan bacaan guru perlu mengulas bacaan tersebut dengan bahasa yang lebih mudah berulang kali supaya beliau faham isi kandungan bahan. tanda soal dan sebagai. contoh bunyi siren bomba.Bila kita dengan dengan teliti bacaan beliau. didapati beliau tidak memahami bahan bacaan yang di baca oleh beliau. Oleh sebab itu. Sikap beliau yang mudah terganggu menyebabkan beliau sering tertinggal perkataan maupun melangkau baris semasa membaca bahan bacaan jika tidak dipantau oleh guru. Adik Fasihin tidak memahami bahan bacaannya. Di samping itu juga. Beliau sering kali membaca teks secara terus tanpa menghirau tanda bacaan tersebut. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 35 .nama watak yang terdapat di dalam cerita tersebut dan Apakah tajuk cerita tersebut. jik a kita dengari bacaannya dengan teliti didapati bacaannya tiada kesinambungan serta seolah . gembira dan sebagainya. beliau tidak boleh menjawab.olah tergantung dan tiada makna. Apabila beliau membaca teks bacaan atau buku cerita saya dapati bacaan beliau adalah berterusan tanpa ada b erhenti dan nada sewperti sedih . saya dapati adik Fasihin juga tidak tahu peranan penanda bacaan yang terdapat di dalam teks seperti titik. Beliau akan berhent i membaca dan melarikan diri ke tingkap untuk melihat keadaan diluar dan akhirnya apabila disuruh menyambung kembali beliau tidak tahu dimana tempat beliau berhenti. Di mana. walaupun beliau boleh membaca dengan lancar. Masalah ini sering berlaku jika beliau teransang dengan gangguan di persekitarannya. Ini berdasarkan temubual ya ng saya lakukan terhadap beliau selepas membaca buku cerita. tanda seruan. saya dapati beliau juga bermasalah dari aspek pemahanan bahan bacaan. Menu rut Puan Siti Norhashimah Said. guru Bahasa Melayu beliau. Ini menyebabkan. koma. Apabila disoal kembali berkaitan buku cerita tersebut seperti nyatakan nama.

rakan yang lain. Oleh sebab itu. beliau seolah . tidak mengikut garisan serta bertaburan di dalam satu helaian buku kerja..... Tidak sampai lima minit adik Fasihin menyoal guru.45 ± 9. cepat terangsang dengan persekitaran dan sebagainya. Adik Fasihin mengikut arahan guru. Selain itu terdapat juga baris serta per kataan yang tertinggal sehingga menyukarkan guru untuk membaca kembali isi kandungan teks tersebut. mudah bosan.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 KELAS PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN SKDHZ REKOD ANEKDOT Nama Murid : Muhamad Ashraf Fasihin bin Hasim Tarikh : 30 September 2010 Masa : 8.. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 36 .. kerja beliau kelihatan comot dan tidak kemas.´ Cikgu. adik Fasihin juga mula melakukan tingkah laku negatifnya iaitu membaling ketulan pemadam keluar melalui tingkap.olah melepaskan batuk ditangga apabila disuruh menyiapkan tugasan dan hasilnya tidak memuaskan hati guru.. Apabila ditegur oleh guru. cikgu. Tingkah laku negati f ini menyebabkan beliau sering kali tidak dapat menyiapkan tugasan dengan sempurna. Ulasan : Fasihin adalah seorang murid yang sangat periang dan mudah bergaul serta cepat mesra. Beliau juga ingin cepat siap dan cepat hilang daya tumpuan.. Namun demikian beliau memiliki masalah dari aspek tingkah laku dimana beliau sering menimbulkan tingkah laku negatif seperti mengacau rakan. kerja nie kena buat ke???? Macam mana nak buat??? Guru bergerak ke tempat Fasihin dan dapati Fasihin belum menyiapkan tugasannnya seperti rakan ... Dan arahan yang diberikan perlu jelas dan satu langkah demi satu langkah dan perlu di pantau. Selain itu. guru perlulah memberi perhatian da n bimbingan secara individu kepada beliau dalam menyiapkan tugasan.15 pagi Aktiviti : Menyalin semula teks pendek ( Kemahiran Menulis ) Guru mengarahkan Adik Fasihin untuk menyiapkan tugasan yakni menyalin semula teks cerita pendek dari kertas lembaran ke buku kerja. adik Fasihin mula membuat kerja namun hasilnya. mudah hilang daya tumpuan.

. kemudian tidak dan sebagainya. cikgu. dimana bahan di garisan pertama di campur dengan bahan garis ketiga serta tidak mengikut garis. Dan se lepas jangka masa ini beliau akan mula gelisah dan melakukan tingkah laku negatif seperti mengacau rakan. saya dapati adik Fasihin adalah seorang yang lemah dalam aktiviti penulisan. baris serta huruf semasa menyalin semula. Kesimpulannya. beliau mula gelabah dan sering menyoal berulang kali dengan soalan ³ Cikgu. tidak mengikut urutan. apabila diarah untuk menyalin semula bahan tersebut ke dalam buku atau kertas. adik Fasihin adalah seorang murid yang bermasalah dari aspek daya tumpuan. Keadaan ini menyebabkan beliau sering dimarahi oleh guru. yakni beliau hanya boleh mem beri tumpuan kepada sesuatu tugasan dalam tempoh masa 5 sehingga 10 minit sahaja. saya dapati adik Fasihin tidak boleh menyalin semula dengan cantik.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Minggu Kedua : 30 September ± 7 Oktober 2010 Kemahiran : Menulis Bahan : Teks Karangan Pen dek ( Menyalin Semula ) Secara umumnya. Beliau juga tidak menyalin semula tanda bacaan yang ada. Di mana. Didapati. Di samping itu. mem baling sesuatu ataupun menarik bulu stocking beliau. sikap beliau yang mudah bosan yakni menghadapi masalah daya tumpuan yang singkat menyebabkan beliau seringkali ingin cepat siap dan sering menghantar latihan ataupun tugasan yang tidak siap dan sempurna. Selain itu. kerjanya amat comot. Dimana di bahagian atas beliau tidak melangkau satu baris kemudian melangkau... Sikap beliau yang seringkali ingin cepat siap tugasan yang diberi dan sambil lewa menjalankan tugas an menyebabkan tugasannya tidak kemas dan cantik dan agak sukar untuk dibaca semula. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 37 . nie kena buat ke???´ sehingga dua tiga kali. beliau juga didapati sering meninggal perkataan. Semasa beliau menyiapkan tugasan ini.

saya mengedarkan lembaran kerja berkaitan lembaran ke rja tersebut kepada beliau untuk menguji kefahaman beliau terhadap teks tersebut. saya meminta adik Fasihin untuk kembali ke tempat asal beliau dan meminta beliau untuk membaca kembali teks tersebut sendiri dalam nada yang perlahan sebanyak 2 kali. Adik Fasihin lazimnya tidak dapat menjawab soalan kefahaman secara sendirian. saya dapati adik Fasihin tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan betul di sebabkan beliau tidak memahami kandungan teks tersebut.. Menurut Puan Siti Norhasyimah binti Said.. adik Fasihin telah datang kepada saya dan memberi tahu bahawa dia telah sudah membaca dan bila saya meminta beliau membacanya sekali lagi beliau tidak mahu. Kemudiannnya.. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 38 . Saya dapati Adik Fasihin membaca teks bacaan tersebut seperti yang diarahkan. Keputusannnya. beliau perlukan bimbingan guru untuk membantunya menjawab satu soalan demi satu soalan. guru Bahasa Melayu kelasnya.. Hal ini di sebabkan adik Fasihin tidak dapat menghubungkaitkan apa yang dibacanya dengan soalkan yang dikemukakannya serta sukar mengaplikasikan.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Minggu Ketiga : 10 ± 14 Oktober 2010 Kemahiran : Kefahaman Bahan: Teks Bacaan ( Anak Itik yang hodoh ) Pada minggu ketiga ini saya telah membuat pemerhatian terhadap adik Fasihin dari aspek kefahaman. Kemudian. Namun tidak sampai 2 minit. Saya telah memberi pada adik Fasihin satu teks bacaan bertajuk Anak Itik yang Hodoh dan meminta beliau membaca dengan kuat di hadapan kelas.

2 x 2 = 2.. Dengan bantuan guru dengan menunjuk kepadanya dari satu langkah ke satu langkah serta penggunaan bahan maujud barulah beliau boleh menyiapkan semua tugasan yang diberikan kepadanya. Operasi sifir adalah tajuk pembelajaran untuk kelas belia u pada masa kini dan saya adalah merupakan guru matematik beliau. Selain itu.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 Laporan Pentaksiran Matematik Minggu Keempat: 17 ± 21 Oktober 2010 Subjek : Matematik ( Sifir 2-4 ) Kemahiran : Menghafal Sifir 2 sehingga 4 mengikut urutan dengan lancar... Pada minggu ini saya membuat pemerhatian dan ujian dianogstik terhadap adik Fasihin dari aspek Matematik pula iaitu melibat operasi atau kemahiran Sifir.. begitu juga topik .topik lain contohnya operasi tambah dalam lingkungan 50 .. beliau seringkali menjawab dengan salah. 3 x 2 = 2. Beliau sangat tidak meminati nombor. beliau juga tidak boleh menyiapkan tugasannya dengan sendiri tanpa bantuan guru. operasi tolak. adik Fasihin juga sukar menghafal sifir mengikut urutan contohnya ³ 1x 2 = 2. Kejadian ini sering berlaku ketika dijalankan ujian atau peperiksaan. Pada keseluruhannya saya dapati Adik Fasihin adalah seorang murid yang sangat lemah dalam matapelajaran matematik. Di samping itu juga. 3 x 2 = 6.. Biarpun beliau mengenali nombor dari nombor satu sehingga seratus dan mengenali setiap tanda dalan operasi matematik seperti ³ + .. Saya dapati apabila disuruh untuk menghafal sifir 2 beliau akan membaca seperti berikut ³ 1 x 2 = 2. beliau juga tidak b oleh dibiarkan sendirian menyiapkan tugasan kerana beliau akan menjawab apa yang terlintas difikirannya tanpa memikirkannya dan yang paling penting cepat siap. Bukannya pada topik ini yakni sifir beliau tidak meminati. dan seterusnya´ semuanya sama dan kadang PGSR P/K( KOHORT 1) Page 39 . wang dan sebagainya.. x. orang yang pertama siap me njawab soalan adalah beliau dan keputusannya.... Selain itu. 2 x 2 = 4. . 4 x 2 = 8 dan 5 x 2 = 10 ³. 4 x 2 = 2. Beliau tidak dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya serta daya tumpuannya yang singkat. RM ³ dan sebagainya tetapi beliau tidak boleh mengaplikasinya untuk menjawab soalan yang diberikan kepadanya..

Pada peringkat permulaan saya mengandaikan beliau hanya menghafal nombor namun bila dilakukan ujian pengecaman beliau mengenali semua nombor . Apabila diberi latihan beliau seringkali menjawab dengan jawapan yang salah dengan menulis sebarang nombor yang terlintas difikirannya ataupun menyalin semula soalan tersebut kembali. namun beliau amat sukar untuk mengaplikasikannya untuk menyelesaikan sebara ng operasi yang melibatkan latihan ataupun kerja yang berurutan.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 kadang beliau akan menyebut sahaja apa nombor yang terlintas di mindanya. saya dapati adik Fasihin memang amat lemah dalam subjek matematik walaupun beliau mengenali nombor dari nombor satu sehingga seratus. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 40 . Kesimpulannya.nombor baik dalam bahasa melayu mahupun bahasa inggeris.

3.15 ± 8.45 pagi : 12 tahun Arahan : Tandakan ( / ) jika ya. Boleh berkongsi mainan.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 BORANG PEMERHATIAN TINGKAH LAK SOSIAL MURID KELAS KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN SKDHZ Nama Pemerhati Nama Murid Aktiviti Tarikh Masa Umur : Puan Zunaida Binti Zainol : Ashraf Fasihin bin Hasim : Pendidikan Jasmani ( Music chair ) : 18 Oktober 2010 : 8. Mudah bertolak ansur dengan rakan. Menunjukkan sikap autoritatif 4. Mengambil barang kawan dengan izin/ tanpa izin. 2. 5. Fokus : Kesepakatan dan kerjasama semasa menjalankan aktiviti bersama rakan.) sekiranya tiada respon di mana perlu. Mempamerkan sikap kerjasama bersama rakan. Sikap Catatan 1. ( x ) ji ka tidak dan ( . X X / X PGSR P/K( KOHORT 1) Page 41 .

7. 11. 15. 17. menangis atau ketawa tanpa sebab Tidak boleh duduk diam Ingkar atau tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Becakap bersendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil PGSR P/K( KOHORT 1) Page 42 . 8.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 INSTRUMEN PENENTUAN PENEMPATAN (IPP) KOMPONEN TINGKAH LAKU (TL) Arahan: Bulatkan pada petak yang sesuai berdasarkan pemerhatian dan temu bual dengan ibu bapa dan murid. 4. 12. 13. Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar dan kesat Meludah Cepat marah atau meradang Menjerit. 20. 6. 3. 18. RESPON BIL PERLAKUAN Ya 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 10 Tidak 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 10 1. 19. 14. 10. 5. 2. 16. 9.

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 PENGURUSAN TINGKAH LAKU 1. 4. Mengusik rakan-rakan lain sehingga kelas semasa sesi tanpa pengajaran kebenaran pembelajaran menimbulkan pergaduhan. b) c) Seringkali berjalan -jalan dalam kelas. Definisi masalah tingkah laku : a) Keluar dan guru. dan semasa sesi pembelajaran 3. Masalah yang dikenalpasti : : Ashraf Fasihin bin Hasim Tidak boleh duduk diam pengajaran dilaksanakan. Nama Murid 2. Objektif / matlamat : Menghilangkan boleh tingkah diam dan laku dalam supaya sesi duduk Pengajaran selama 5 minit Pembelajaran PGSR P/K( KOHORT 1) Page 43 .

45 Pagi 12 28/9/2010 10:45 Pagi 10 29/9/2010 09:15 Pagi XXXXX XXXX 9 30/9/2010 11:15 Pagi XXXXX XX 7 PGSR P/K( KOHORT 1) Page 44 .45 pagi hingga 9.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 BORANG DATA FREKUENSI ( MINGGU PERTAMA ) Nama murid Pemerhati Masa Mata pelajaran Definisi tingkah laku : Ashraf Fasihin bin Hasim : Puan Zunaida binti Zainol : 8.45 pagi : Matematik : Keluar kelas tanpa kebenaran guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan Masa Tarikh Mula Akhir Kekerapan XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX Jumlah 26/9/2010 08:15 pagi 09:15 Pagi 09:45 Pagi 11:45 Pagi 10:15 Pagi 12:15 T/hari 14 27/9/2010 08.

45 Pagi 10 05/10/2010 09:15 Pagi XXXXX XXXXX XXX XXXXX X 13 06/10/2010 11:15 Pagi 6 PGSR P/K( KOHORT 1) Page 45 .45 pagi : Matematik : Keluar kelas tanpa kebenaran guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan Masa Tarikh Mula Akhir Kekerapan XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXXXX Jumlah 03/10/2010 08:45 pagi 09:45 Pagi 11:45 Pagi 10:15 Pagi 12:15 T/hari 15 04/10/2010 10.45 pagi hingga 9.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 BORANG DATA FREKUENSI ( MINGGU KEDUA ) Nama murid Pemerhati Masa Mata pelajaran Definisi tingkah laku : Ashraf Fasihin bin Hasim : Puan Zunaida binti Zainol : 8.

45 Pagi 8 12/10/2010 09:15 Pagi XXXXX XXXXX XXX XXXXX 13 13/10/2010 11:15 Pagi 5 14/ 10/ 2010 11.45 T/hari 15 11/10/2010 10.45 pagi : Matematik : Keluar kelas tanpa kebenaran guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan Masa Tarikh Mula Akhir Kekerapan XXXXX XXXXX XXXX X XXXXX XXX Jumlah 10/10/2010 08:45 pagi 09:45 Pagi 11:45 Pagi 10:15 Pagi 12:15 T/hari 12.45 pagi hingga 9.45 Pagi XXXXX XXX 7 PGSR P/K( KOHORT 1) Page 46 .ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 BORANG DATA FREKUENSI ( MINGGU KETIGA ) Nama murid Pemerhati Masa Mata pelajaran Definisi tingkah laku : Ashraf Fasihin bin Hasim : Puan Zunaida binti Zainol : 8.

45 Pagi XX 2 y y y Pemerhatian dilakukan sekurang-kurangnya 5 hari berturut -turut.45 pagi : Matematik : Keluar kelas tanpa kebenaran guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan Masa Tarikh Mula Akhir Kekerapan XXXXX Jumlah 17/10/2010 08:45 pagi 09:45 Pagi 11:45 Pagi 10:15 Pagi 12:15 T/hari 12.45 pagi hingga 9.45 T/ hari 5 18/10/2010 10. Pemerhatian dilakukan pada tempat yang berlainan.45 Pagi XXXXX XX 7 19/10/2010 09:15 Pagi XXXX 4 20/10/2010 11:15 Pagi XXXX 4 21/10/ 2010 11.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 BORANG DATA FREKUENSI ( MINGGU KEEMPAT ) Nama murid Pemerhati Masa Mata pelajaran Definisi tingkah laku : Ashraf Fasihin bin Hasim : Puan Zunaida binti Zainol : 8. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 47 . Pemerhatian dilakukan pada tingkah laku yang spesifik.

ZUNAIDA ZAINOL PKU 16 14 Pertama 12 10 Kedua 8 6 Ketiga 4 2 Keempat 0 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Kelima Graf M j an Perbandingan aburan ekerapan Tingkah Laku asihin sepanjang 4 minggu 26/09/ 2010 sehingga 21/ 10 / 2010  P SR P/K KOHORT   770710025546   P 48 .

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 RUMUSAN Berdasarkan kepada beberapa sumber yang diperolehi seperti keputusan ujian dianogstik. Pada pendapat saya adik Fasihin juga adalah seorang murid yang menghadapi masalah ³ ekolalia ³.murid normal yang lain. Selain itu. Ini dapat dibuktikan berdasarkan Buku Rekod NILAM miliknya. keputusan ujian atau peperiksaan. Ini mungkin di sebabkan oleh faktor beliau kurang memberi tumpuan pada pembacaaannya serta tidak dapat mentaksir serta mengaitkan apa yang dibacanya dengan maksud yang ingin di sampaikan .kadang apabila di soal kembali soalan tersebut secara lisan beliau boleh menjawab dengan betul. saya dan guru bahasa beliau telah mencuba satu aktiviti iaitu ³ Bijak Bahasa ± Mari Membaca´. Manakala dari aspek tatabahasa dan kosa kata saya dapati beliau boleh menggunakan tatabahasa serta kosa kata yang betul pada tempat dan situasinya ketika berbicara. saya dapati adik Fasihin menghadapi masalah dari aspek kefaham an serta memahami teks bacaan. Setiap hari adik Fasihin akan membawa balik sebuah buku cerita ke rumah untuk di baca. Hal inilah yang mungkin menyebabkan beliau tidak memahami apa yang dibaca olehnya. Walaupun bahan bacaan yang merangkumi sukukata terbuka mahupun sukukata tertutup. Begitu juga dengan markah peperiksaan. dan keesokkan harinya beliau dikehendaki membuat rekod atau sedikit ulasan di dalam buku rekod NILAM. namun apabila dikehendaki menulis jawapan yang ditulisnya adalah lain. Kadang. Beliau sangat lancar membaca seperti murid. Namun demikian. namun apabila melibatkan penulisan dan pemahaman beliau tidak dapat mengaplikasinya. Aktiviti ini PGSR P/K( KOHORT 1) Page 49 . Bagi mengata si masalah ini. satu lagi tabiat adik Fasihin beliau sangat mem inati bidang IT ataupun multimedia dan pandai menggunakan komputer serta melayari internet dan beliau sering mengulangi sesuatu perkara yang diminatinya. beliau memperolehi markah yang kurang memberangsangkan kerana tidak dapat menjawab de ngan betul dan tepat. pemerhatian. namun beliau tidak mampu menulisnya menyebabkan beliau tidak mahu membuat rekod tersebut. rekod anekdot. temubual dan sebagainya saya dapati adik Fasihin adalah seorang murid yang bijak dari aspek bahasa dimana beliau dapat membaca dengan lancar segala bahan bacaan yang diberi tanpa per lu mengeja terlebih dahulu.

Beliau seringkali tertinggal soalan dan nombor. b eliau juga menghadapi masalah dalam hal menyalin soalan daripada papan hitam. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 50 . Lazimnya.murid menguasainya. Manakala. Selain itu. Selain itu. Beliau selalu meletakkan pembaris di tepi buku namun membuat garisan di bahagian lain. adik fasihin juga mempunyai masalah dari aspek sosial. Guru perlu membimbing beliau dari satu peringkat ke peringkat lain. soalan 4. mudah mesra. soalan 3. Tulisan beliau juga agak comot dan tidak kemas dan sukar untuk membezakan antara nombor 2 dan 5. tidak teratur yakni soalan nombor 1.nombor tersebut. Begitu juga dengan aktiviti tugasan atau kerja rumah yang diberikan jika tidak dimaklumkan kepada waris untuk membimbing beliau. cepat bergaul. Bacaan dimulakan dengan kaedah mengeja sukukata dan kemudiannya membatang perkataan seterusnya membaca kembali ayat tersebut. beliau boleh membaca sifir dengan betul dan baik jika berpandukan sifir dan dengan bimbingan guru secara individu. Beliau sangat lemah dalam mata pelajaran matematik tambahan yang melibatkan aktiviti tambah dan tolak yang melibatkan pengumpulan semula. bagi matapelajaran matematik pula saya dapati adik Fasihin mengenali semua nombor dari nombor satu sehingga nombor seratus serta lancar mengira nombor. Kemudian guru akan menyoal murid berdasarkan kad tersebut.akan sama dan kelihatan agak kabur walaupun menggunakan pensil 2B. ramai rakan yang tidak mahu berkawan dengannya beliau kerana masalah tingkah laku negatifnya seperti suku membaling benda seperti batu. Kemudian.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 dijalankan setiap hari pada waktu pagi selepas perhimpunan pagi. Namun demikian. adik Fasihin sering diminta mengetuai bacaan. menyalin secara salah.kadang soalannya tidak sama dengan solan guru. Sekali pandang dan bertemu dengannya kita dapati beliau adalah seorang murid yang peramah. Selain itu juga beliau juga tidak boleh menggunakan pembaris untuk membuat garisan di tepi buku dengan lurus. kad tersebut di serah kepada murid lain untuk dibaca dan diikuti oleh murid lain dalam lingkungan 5 ± 10 orang setiap pagi. dimana guru menyediakan kad bacaan dan meminta seorang murid ke ha dapan membaca dan murid lain mengikut bacaan tersebut. Ianya dilakukan berulang kali sehingga murid . pasti hasil dan jawapannya semuanya salah dan kadang kala beliau hanya akan menyalin semula soalan yang di berikan. Kadang. 3 dan 8. soalan 5 dan sebagainya tidak secara teratur. tidak malu dan mudah di bawa ke mana mana. Tulisannya seakan . Begitu juga bacaan sifir.

ekolalia. saya sering menggunakan kaedah ekonomi token. Beliau juga sering menimbulkan masalah tersebut jika mendapati guru yang mengajar beliau tidak tegas dan garang terhadap beliau. Saya dapati beliau juga sukar berkongsi barang dengan kawan.rakan lain di dalam kelasnya. Hal ini menyebabkan beliau sukar untuk belajar dan ianya juga mengganggu rakan . pasti beliau boleh menguasai pembelajaran pada hari tersebut.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 kertas dan sebagainya tidak menentu. dan sebagainya. time.kira 2 hingga 3 bulan dan bila beliau telah melupainya beliau akan mengulanginya kembali.kawan dan mempunyai sikap individu alistik. PGSR P/K( KOHORT 1) Page 51 . Tingkah laku negatif beliau ini seringkali mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran beliau di dalam kelas. Beliau juga menghadapi pelbagai masalah tingkahlaku negatif antaranya tidak boleh duduk diam. daya tumpuan singkat. mengulangi perkataan yang sama. Hasilnya. beliau juga sukar untuk memahami arahan guru.out serta denda untuk mengurangkan tin gkah laku negatif tersebut. tingkah laku negatif beliau banyak mempengaruhi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran beliau di dalam kelas. Beliau tidak pandai bermain dengan rakan dan jika diberi sebiji bola untuk dimain bersama rakan. Kesimpulannya. Bagi mengatasi tingkah laku ini contohnya tidak boleh duduk diam dan tumpuan singkat. suka melakukan perbuatan yang pelik sepe rti menarik bulu stoking dan meniup ke udara serta beberapa tingkah laku lain. namun ianya hanya bertahan kira. Jika guru bertindak tegas dan berlakon garang dengan beliau dan member i tumpuan secara individu kepada beliau . mudah terpengaruhi dengan persekitaran. beliau akan melarikan bola tersebut dan bermain sendiri dan melakukan aktiviti sendi ri. gemar meludah. terutamanya guru guru baru. menampakkan pengurangan.

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 BIBLIOGRAFI Chua Tee Tee. 2009 ). ( 2009 ). ( edisi ketiga. Bhd. Bhd. dan Koh Boh Boon. dan Siti Suhaila Samian. A. Razhiyah. Professional PGSR P/K( KOHORT 1) Page 52 . Kuala Lumpur. Razhiyah.. Bhd. K. K. Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia. Surayah Zaidon. 2008 ). Menjadi Guru Pendidikan Khas. Kuala Lumpur. Open Universiti Malaysia. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. Razhiyah. Buku Panduan Pengurusan Tingkah Laku Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah & Menengah. 2006). Bhd. K. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Jamila K. Ali. PTS Professional Publishing Sdn. Julia Jantan.Kanak Berkeperluan Khas. A. Kuala Lumpur. HBSE 3303 Perkembangan Dan Ciri. ( 2004) . Mohamed. Bhd. ( edisi ketiga.Kanak Sukar Belajar?. Kuala Lumpur. A. Pendidikan Khas dan Pemulihan Bacaan Asas ( 1992 ). Pendidikan Khas Untuk KanakKanak Istimewa. PTS Publishing Sdn. ( edisi kedua. PTS Professiona l Publishing Sdn. Kuala Lumpur. ( Siri Pendidikan Khas . Mengapa Kanak. Penilaian dalam Pendidikan Prasekolah . Dewan Bahasa dan Pustaka. A. Anak Istimewa. Kuala Lumpur.Panduan bagi ibu bapa membesarkan anak istimewa . PTS Professional Publishing Sdn. 2008 ).Ciri Kanak. dan Haslinda Md.

com/doc/14907791/PENGENALAN -KEPADA-PENDIDIKANKHAS http://www.Disruktif http://www.html PGSR P/K( KOHORT 1) Page 53 .com/Athens/Agora/3988/kki.com/doc/21195044/PengurusanTingkah Laku .com/doc/17192915/Punca -Kecacatan-Dan-Pencegahan http://www.PBS http://www.scribd.ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 http://www.scribd.geocities.scribd.com/doc/22848789/Psikologi Pendidikan-Jenis.com/doc/15874404 /Tingkah -laku bermasalah.scribd.com/doc/19075058/PERKEMBANGAN -KANAK2 http://www.Jenis Tingkah Laku Bermasalah http://www.scribd.scribd.

ZUNAIDA ZAINOL PKU 3106 770710025546 PGSR P/K( KOHORT 1) Page 54 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->