Kata Aluan Dekan Terlebih dahulu bagi pihak fakulti, saya ingin merakamkan ucapan tahniah yang tidak

terhingga kepada semua pelajar yang telah berjaya diterima masuk mengikuti pengajian di UMK amnya dan di FASA khasnya. Sesungguhnya semua pelajar seharusnya merasa berbangga dan bersyukur kerana telah diberi peluang untuk belajar di Universiti ini memandangkan lebih ramai lagi yang amat berharap tetapi tidak mendapat peluang tersebut. Pemilihan pelajar untuk mengikut program sains di UMK adalah bertepatan dan bijak. Ini adalah kerana FASA, UMK menawarkan program yang unik, berbeza dan relevan dengan keperluan negara, yang tidak terdapat di IPTA lain di negara ini, khususnya dari segi kaedah penyampaian dan keutamaan bidang. Dalam masa yang sama, program yang ditawarkan telah diterapkan bersama dengan keusahawanan yang meliputi bukan hanya ilmu perniagaan tetapi yang lebih penting penerapan atribut keusahawanan yang mementingkan ciri keupayaan untuk berinovasi, berkreatif dan menggunakan peluang yang ada ke arah memastikan kejayaan. Pelajar FASA juga menekankan keupayaan untuk menguasai kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berkomunikasi, berfikir secara kritis, bekerja untuk pasukan, ciri kepimpinan, keusahawanan, pendidikan sepanjang hayat serta etika dan moral profesional. Seseorang pelajar yang diperkuat dengan atribut keusahawanan dan kemahiran insaniah serta didokong dengan ilmu pengetahuan yang kukuh akan memastikan pelajar tersebut bersedia untuk mengharungi setiap cabaran bakal dihadapi dalam pasaran pekerjaan. Saya menyeru dan memohon agar setiap pelajar FASA akan menggunakan 4 tahun berada di UMK untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, disamping terlibat dalam aktiviti ekstra-kurikulum dan kesukarelawan. Gunakan masa ini untuk mengubah keperihatinan diri ke arah menjadi seorang graduan yang dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Akhir kata, ingatkan harapan ibubapa dan orang yang kita sayangi, agar kita tidak hampakan mereka semua. Tahniah dan selamat meneroka hidup sebagai mahasiswa/siswi yang selalu membawa nama baik kepada fakulti dan universiti. ”SELAMAT MAJU JAYA” Wassalam Profesor Dr. Hj. Ibrahim Che Omar Dekan

1

LATARBELAKANG yang ditubuhkan bersama dengan penubuhan UMK. Penubuhan fakulti ini adalah selari dengan Rancangan Malaysia ke-9 (RMKe-9) dan Dasar Pertanian Negara ke-2 (DPN2: 1992 – 2010) yang memberi fokus kepada pembangunan industri asas tani dengan tujuan untuk mengeksploitasikan bidang pertanian dalam menjanakan ekonomi negara. Pembangunan industri berasaskan pertanian menjadi keutamaan bagi menjayakan program keusahawanan. Ini adalah selari dengan dasar Bioteknologi Negara berasaskan kepada sembilan (9) teras yang kesemuanya dikaitkan dengan penjanaan industri dan pengkomersialan produk berasaskan pertanian serta peningkatan dalam penghasilan bahan makanan. Malaysia yang kaya dengan sumber asli menjadi kekuatan dalam penerokaan ilmu berasaskan bidang biologi gunaan yang boleh diterjemahkan kepada proses penghasilan bahan nilai tambah. Bahan nilai tambah ini merupakan produk industri yang akan mempunyai nilai komersial. Konsep bioindustri daripada sumber asli adalah selari dengan hasrat memperkasakan sektor pertanian dan perkembangan bioteknologi khususnya bioteknologi industri. Dalam masa yang sama, sumber asli ini merupakan khazanah yang juga peka kepada perubahan alam sekitar dan aktiviti manusia. Pendekatan menghargai alam sekitar sebagai sumber bahan mentah untuk proses bioindustri perlu diperkukuhkan untuk generasi yang akan datang. Mulai Sesi Akademik 2009/2010, FASA menawarkan tujuh (7) program pengajian pada peringkat sarjana muda dalam bidang Keusahawanan Teknologi Pertanian, Teknologi Bioindustri, Sains Peternakan, Sains Sumber Asli, Geosains, Sains Kelestarian, dan Teknologi Pembangunan Produk dengan menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan dengan Kepujian. Kesemua program ini bermatlamat untuk melatih para pelajar memahami keusahawanan dalam industri pertanian berasaskan penggunaan teknologi sebagai suatu pendekatan untuk memulakan suatu kerjaya yang sangat berjaya. Bioteknologi industri menekankan bukan hanya kepada sumber pertanian tetapi daripada sumber mikroorganisma sebagai sumber produk, manakala sains sumber asli juga dilihat sebagai sumber bahan mentah yang menjana ekonomi melalui pelbagai industri pembuatan dan industri eko-pelancongan. Tujuh (7) program di kategori di bawah dua (2) jabatan iaitu Jabatan Sains Bumi dan Jabatan Agro Industri. FASA juga telah diperkukuhkan dengan penubuhan Unit Inovasi Bioindustri yang bermatlamat untuk menjadi pusat yang akan menghubungkan pihak industri dengan aktiviti akademik dan penyelidikan di FASA. Kurikulum yang telah dirancang menekankan kepada kemahiran sains asas untuk memperkukuhkan pengkhususan, di samping kursus elektif program yang menyokong kursus dalam pengkhususan. Pelajar FASA juga akan didedahkan dengan program kursus elektif keusahawanan dalam bidang keusahawanan bagi membolehkan para graduan menggunakan ilmu pengetahuan dalam teknologi pertanian dan bioindustri untuk diterjemahkan kepada penjanaan kekayaan melalui aktiviti ekonomi dalam perusahaan kecil dan sederhana.

Fakulti Agro Industri & Sumber Asli (FASA) merupakan fakulti awal

2

VISI FASA Pemimpin dalam penyepaduan sains dan teknologi dengan keusahawanan untuk pembangunan modal insan kelas pertama. MISI FASA 1. Menyediakan ilmu pengetahuan dan kepakaran yang berkualiti tinggi berteraskan agro-industri dan pengurusan sumber asli yang mapan. Menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan hasil penyelidikan untuk kelestarian manusia sejagat dan penjanaan ekonomi negara. Memberi perkhidmatan dan mewujudkan rangkaian kerjasama bagi memenuhi tanggungjawab sosial.

2.

3. Dengan matlamat

Melahirkan modal insan yang berkualiti untuk memacu pembangunan negara melalui penyediaan prasarana, sistem penyampaian dan sumber manusia yang bertaraf dunia. Yang disokong oleh Warga fakulti yang mempunyai moral dan etika yang tinggi, profesional dan berinovasi yang mampu menjana perubahan melalui pemuafakatan. OBJEKTIF FASA • • • • • Menggabungkan ilmu pengetahuan sains gunaan dan teknologi yang mengarah kepada usahawan dengan didokong oleh nilai kemanusiaan dan penguasaan bahasa. Melahirkan graduan yang mengungguli keusahawanan agroteknologi, di samping melindungi dan menghayati alam sekitar dan kepentingan sumber asli. Menyediakan sistem sokongan yang dapat menyumbang kepada kecemerlangan fakulti. Membangun sumber manusia yang berwawasan jauh dengan keupayaan untuk memberi sumbangan yang berkesan dan profesional. Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan bagi mengeksploitasikan sumber kekayaan negara secara bestari, bagi menjayakan perancangan dan matlamat East Coast Economic Region (ECER) melalui bidang pendidikan sains dan teknologi. 3

Staf Akademik Bil 1 2 3 Nama Prof.my 7245  mariam@umk.Sc.edu.edu.my 7245  kassim@umk. Ruhul Amin Animal Breeding & Genetic ruhulamin@umk.D (Japan) Pengurusan Air Pertanian M. Biologi Struktur Molecular Markers. Madya Dr. AH (Hons) (Bangladesh Agricltural University) Animal Husbandry M. (Malaya) Pertanian Botani M. Gene Mapping. Awang Soh @ Yusoff bin Mamat Prof.Sc (Indonesia) Agronomy Ph.edu.Sc.Sc. (Wales) Biologi Populasi M.Eng (Hiroshima) Kimia Industri B.D (UMT) Natural Product. Australia) Agricultural Science M.Phil (London) Fisiologi Tumbuhan B. Ibrahim bin Che Omar Prof. Teknologi Enzim.my  7225  awang@umk. Dr.Sc. Produk Agrikultur Bacteriology.D (University of Queensland. DNA Fingerprinting.D (Bangladesh Agricultural University Mymensingh) Animal Breeding & Genetics Ph.Eng (UTM) Pengurusan Awam & Persekitaran B.my 7235 othman@umk. Noor Azlina binti Ibrahim Dr. Lee Seong Wei Mikrobiologi.Sc. Md.edu. Biologi Molekul. Ahmad Anwar bin Ismail En.edu.D (UKM) Chemical Engineering M.my  7233 4 Prof.edu. Dr. Othman bin Mansor Kelayakan Akademik D.my 7234  aweng@umk. (UKM) Biochemical Engineering Ph.Sc. (Hons) (UKM) Mikrobiologi Ph.Eng (Hiroshima) Kimia Industri M. Madya Dr. Aquaculture  n_azlina@umk.Sc.Sc. (UKM) Geofizik B. (UMT) Biotechnology – Bacteriology B. Dwi Susanto 10 Dr.D (USA) Fisiologi Tumbuhan M.my 7245  leeseong@umk. (USA) Sains Perkebunan Dip. Fish Pathology M. AH (Bangladesh Agricultural University) Animal Breeding Ph.Sc.edu. Plant Genetics. Fish Pathology. Mariam Firdhaus Mad Nordin 11 Dr.my -7230  anwar@umk.edu. (UKM) Chemical Engineering B. Fish Immunology.Eng (UTM) Kejuruteraan Awam Ph. (UMT) Agrotechnology (Aquaculture) Bidang Kepakaran Bioteknologi Industri Fisiologi dan Biokimia Tumbuhan Anatomi Sambungan Telefon / Emel  ibrahim@umk. (UPM) Pertanian Ijazah Sarjana Muda (UM) Perubatan & Pembedahan Sarjana (UKM) Sains Perubatan Anatomi Ph.Sc.my  7248  dwi@umk.edu.my - 8 9 Dr. Kualiti Bahan Makanan.Sc.D (UPM) Biologi Molekul BSc (Hons) (UPM) Mikrobiologi Ph. Pemprosesan Biomaterial.D.Sc (Netherlands) Crop Science (Crop Breeding) B.my 7245 4 . Sains Pelindungan Tanaman dan Pengurusan Sumber Asli Pemuliharaan Sungai dan Bioremidiasi Kejuruteraan Pertanian 7 Prof. (England) Kejuruteraan Pertanian B.edu. Aweng A/L Eh Rak Dr.Agr.edu. Kassim bin Buhiran 5 6 Agroekologi. Natural Product. and Plant Breeding Teknologi Pengeringan.

Nor Hakimin bin Abdul Lah En.my .my .Bil 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Pn. Pengurusan Hutan Kimia Catalisis Akuakultur Kesihatan Haiwan Air Sains Bahan Pengurusan Hidupan Liar.Sc.Eg (Osaka) Kejuruteraaan Kimia Bidang Kepakaran Analisis Siri Masa.my 7237  kamarul@umk. Sc (USM) Fizik Perubatan M.edu.Sc. Rochester Institute of Technology.7237  wanisofia@umk. (UTM) Kejuruteraan Geomatik B. Sc(Hons) (UPM) Industrial Chemistry Ph. Mohamad Amin Cik Nurul Akmar bt.edu.D (UPM) Catalysis M.Bioteknologi Mikrobiologi. (UTM) Kimia M. USA BSc.Sc.my 7235  arlina@umk.my  7235 azhar@umk. Aziz Cik Nursufiah bt. Sc (USM) Sains Kesihatan (Sinaran Fizik Perubatan) M. Ali En. Mohd Faidz b.edu.edu.edu. (UMT) Akuakultur B. (Hons) (UKM) Geologi B.my  7233 yeeching@umk.my .edu. Bioteknologi USA B.7088  Nursufiah@umk.my  ashikin@umk.Sc(Hons) (UKM) Nuclear Science Bioremediasi.edu.my .Sc. Hamdan Cik Arlina bt. Sc.Sc.my syazana@umk.edu. (UKM) Kimia B. (UTM) Geoinformatik Bioteknologi Tumbuhan.my . (Hons) (UNIMAS) Biologi Sumber B.my norhakimin@umk. Sc.(UTM) Industrial Biologi M. Sumber Asli Environmental Kimia Sains Bumi Teknologi Bioindustri/ Keusahawanan Teknologi Pertanian Biodiversiti Sambungan Telefon / Emel  marinah@umk.Sc (UKM) Fizik Gunaan Fizik B.edu. Muhamad Shahimin Pn. Abdul Razab Cik Nurul Syazana binti Abdul Halim En. Syed Muhammad AlAmsyar Bin Syed Ab.Sc.7088  rohazaini@umk.Sc (KUSTEM) Teknologi (Alam Sekitar) M.Sc.my 7235  ruhil@umk. Sc. B. (UKM) Conservation Biology B. (UNIMAS) Entomologi B.Sc (UMT) Environmental Technology Environmental and Management B.edu.my  suniza@umk.Sc.my  mohamadfaiz@umk. Sc. Marinah binti Muhammad En. Nusaibah bt. Kamarul Ariffin Bin Hambali En.Sc.edu. (UKM) Biologi M.edu. (UMT) Akuakultur M. (UiTM) Kimia Gunaan M. Kadir Pn.edu.edu.Sc. Norashikin Bt Mohd Fauzi En.Sc (UTM) Boisains B. Muhammad Jamil Kelayakan Akademik MSc (UPM) Statistik Gunaan BSc (Hons) (UPM) Statistik M. my . (UMT) Kesihatan Haiwan Air B.Sc. Pemodelan Statistik Aplikasi Penderiaan Jauh dan GIS.7236 nurulakmar@umk. Ab. Zulhazman bin Hamzah Dr. Wong Yee Ching Cik Suniza Anis binti Muhamad Sukri Cik Ruhil Hayati bt.edu. Udin En.edu. (UMT) Pengurusan & Pemuliharaan M.Bioteknologi Rochester Institute of Technology.edu. (UKM) Physics M.edu. (UKM) Applied Physics B.my  mohdfaidz@umk. (UPM) Sains Perhutanan B.my  7248 zulhazman@umk. Sc.Sc.7087  amsyar@umk. Sc ( UTM) Kejuruteraan Geomatik B. Sc.edu.7088  nusaibah@umk. Che Zaudin Cik Wani Sofia bt. Biologi Molekular Geologi Geoinformatik 5 . Mohamad Faiz b.Sc.my - 26 27 28 29 30 M. (UPM) Penderiaan Jauh B. Mohammad Khairul Azhar b. Sulaiman Cik Rohazaini bt.Sc.

(UM) Produk Biologi & Semulajadi B.my   khairiyah@umk. (UKM) Fizik B.edu.my 7235  musfiroh@umk.Sc. (Hons) (UPM) Kimia Petroleum M.Sc. Kimia .Sc.Sc.edu. (UKM) Biologi Pemuliharaan B. Nik Raihan binti Nik Yusoff * Pn.Sc. Mohamad Amir Hazmah *Cik Nur Nabilah Shahidan * Cik Khairiyah Bt Mat *Pn.my 7235  rozidaini@umk.edu. (UIAM) Bioteknologi M.edu.Sc.my  norfariza@umk.edu.edu.Sc.c (UKM) Conservation Biology BS. (UKM) Sains Makanan B.my  7247  nazanis@umk. Hasnita Bt Che Harun *Cik Nor Shahida Bt Shafiee @ Ismail *Cik Noor Janatun Naim Bt Jemali *En.Bil 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Nama Puan Aainaa Syazwani bt. B.Eng. (UM) Sains dengan Pendidikan M.edu.Sc.my 7235  asanah@umk. Kimia Alam Sekitar. (UTM) Kimia B.edu. (UTM) Kimia B.c (UKM) Biology M. my janatunnaim@umk.m y  mohd@umk.my   nabilah@umk. Rozidaini binti Mohd Ghazi *Cik Asanah binti Radhi *Pn. (UTM) Kimia B.Sc. Sc (Newcastle) United Kingdom B.edu. (UKM) Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan B.sk@umk.edu.Sc. Sc. (UTM) Kimia B.Sc. (UPM) Perniagaantani M. Noor Syuhadah Bt Subki *Cik Syazrah Bt Mohd Razi *Cik Nazahatul Anis Bt Amaludin *En.my - 6 .Sc. Nor Dini Bt Rusli *En.my 7235  ikarastika@umk.edu.edu.Sc.Sc.Sc. Leony Tham Yew Seng *Pn.Sc.edu. (USM) Fizik Gunaan M. (UMT) Sains Biologi M.my  nraihan@umk. (UTM) Kimia Industri M.my  nordini@umk. (USM) Kimia M. (UPM) Pengeluaran Hutan B.my 7235  syuhadah@umk. (UTM) Pentadbiran dan Pembangunan Tanah M. (Hons) (UPM) Fizik M.my  hasnita@umk.Sc (UKM) Matematik B.Sc. Mohd Bin Mahmud @ Mansur *Cik Nor Fariza Bt Ismail Kelayakan Akademik MS. (University of Tokyo.Sc.my  7235  syazrah@umk. Ikarastika Rahayu binti Abdul Wahab *Cik Musfiroh binti Jani *Cik Soon Jan Mei *En. Forr.Sc.Sc. (Karume National College) BBM (Hons) (MSU) Bioperubatan B.Envi.my leonytham@umk.edu.edu.Sc. Japan) Sains Multidisiplinari Dip. (USM) Fizik Perubatan B. Pentadbiran Tanah Ekologi Tumbuhan Bioproses Farmaseutikal Sains Peternakan Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Geosains Petroleum Sains Sumber Asli Sains Tumbuhan Teknologi Bioindustri Sambungan Telefon / Emel  syazwani@umk.Man. (UTM) Kimia Industri M. (UPM) Alam Sekitar B.Eng. (Hons) (UKM) Biologi M.my 7235  hafiz@umk. Wee Seng Kew *Pn.edu.edu.Sc (UKM) Fizik M.edu. Mohd Hafiz Bin Jamaludin *Pn.edu.Sc.my  7247  wee. (UMS) Sains Makanan & Nutrisi B.Sc.Sc.Sc.my 7235  soon_jan@umk. Mikrobiologi Pengurusan Alam Sekitar.Sc.edu. (University of Essex) Animal Production and Nutrition B.edu.my shahidashafiee@umk.Eng. Kimia Bidang Kepakaran Verterbrate Ecology Nanoteknologi Sains Peternakan Foto-Pemangkin (Sains Kimia) Bioteknologi Industri dan Alam sekitar Sains Geologi Produk Semulajadi Kimia Analisis Pengurusan Biopemprosesan Makanan Teknologi Makanan. (UPM) Kimia Petroleum M. (UM) Genetik & Biologi Molekular B.Sc.

(UTM) Horticultural Science B. Pertanian Sains Haiwan Sambungan Telefon / Emel  syaza@umk.Bil 52 53 54 55 Nama *Cik Nurul Syaza Bt Abdul Latif *Cik Wan Suriyani Faliq Adeeba Bt Wan Ibrahim * Cik Yasmi Binti Awang *Cik Illazuwa Binti Mohd Yusoff * Cuti Belajar Kelayakan Akademik (University of Minnesota.edu.Sc.edu.Sc. (UMT) Sains Biologi Bidang Kepakaran Matematik Gunaan Teknologi Bioindustri Hortikultur.Sc. (Hons) (UTM) Matematik B.edu. Botani.my  faliq@umk.my  illazuwa@umk. USA) B.my  yasmi@umk. Biotech (Hons) (IIUM) B.edu.my - 7 .

Mat Hassan En.my  7224  hidayah@umk. Mohamed Ali Cik Hasimah bt.my  7224  hasimah@umk.my  7226  noranida@umk.my  7238  najihah@umk.my  7224  salbaharin@umk.my  7244  suhaimi@umk.edu. Abdul Khaliq bin Zakaria Pn.edu.edu.my  7238  shahril@umk.edu.my  7248  matfarizal@umk.edu.edu. Najihah binti Shamsuddin Cik Anes Azura Binti Zakaria En. Ibrahim Pn. Mohd Badrul Hisyam bin Muhamad Alias Pn.edu. Mat Farizal b. Mohd Salbaharin bin Ismail 8 .Staf Pentadbiran dan Sokongan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Pn.my  7238  anes@umk. Wan Mohamad Shahril Wan Shaberi Jawatan Penolong Pendaftar Kanan (N44) Pengurus (N41) Pusat Kecemerlangan ECER-KPT-UMK Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (N22) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Pembantu Tadbir (P/O) (N17) Sambungan Telefon / Emel  aslina@umk. Mohamad Rohanif b. Muhammad b.my  7224  khaliq@umk. Nor Hidayah binti Hamzah Juruteknik (J17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Makmal (C17) Pembantu Am Pejabat (N1) 13 14 15 16 17 18 19 En. Wan Shamsul Amri bin Wan Zainul Abidin En. Hassan Cik Nur Izzati bt.edu.edu.my  7223  wsamri@umk.my  7227  hisyam@umk.edu. Che Isa Cik Nur Aiashah bt.edu. Suhaimi bin Omar En. Salleh En.edu.edu.my  7224  muhammad@umk.edu. Aslina binti Abdullah En.edu.my  7224  aiashah@umk.my  7224  hanif@umk. Nor Anida binti Yusoff Pn.edu.edu.edu.my  7224  idayu@umk. Nur Idayu bt.my  7224  nurizzati@umk.edu.my  7245  duhaija@umk. Sharifah Duhaija binti Syed Jaffar Pn.my  7244 8 9 10 11 12 En. Zainudin En.

9 .

Zulhazman Hamzah Penyelaras Program Geosains En. Mariam Firdhaus bt. Aweng Eh Rak Penyelaras Program Keusahawanan Teknologi Pertanian Felo Utama Dr. Kassim Buhiran Penyelaras Program Sains Sumber Asli Pn. Ahmad Anwar Ismail Penyelaras Program Teknologi Pembangunan Produk Dr. Hj. Aslina Abdullah 10 .Carta Organisasi Fakulti Agro Industri & Sumber Asli – Sesi Akademik 2009/2010 DEKAN Prof. Noor Azlina Ibrahim STAF PENTADBIRAN Penolong Pendaftar Kanan Pn. Ibrahim Che Omar Ketua Jabatan Sains Bumi En. Dr. Mad Nordin Penyelaras Program Sains Peternakan Dr. Aweng Eh Rak Ketua Jabatan Agro Industri Dr. Marinah Mohamad Penyelaras Program Sains Kelestarian En. Lee Seong Wei Penyelaras Program Teknologi Bioindustri Dr. Noor Azlina Ibrahim Unit Inovasi Bioindustri (BioINC) Dr.

Ijazah Sarjana Muda Geosains 3. Jabatan Agro Industri Jabatan Agro Industri diketuai oleh Prof. 3. Ijazah Sarjana Muda Sains Kelestarian 11 . Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. Ahmad Anwar bin Ismail. 2. 4. Ijazah Sarjana Muda Sains Sumber Asli 2. Aweng Eh Rak. Program pengajian yang ditawarkan di bawah jabatan ini ialah: 1. Fakulti telah menubuhkan dua (2) jabatan iaitu Jabatan Agro Industri dan Jabatan Sains Bumi yang bertujuan untuk memberi penumpuan dan fokus terhadap aktiviti pembangunan dan kecemerlangan program akademik dan segala hal ehwal berkaitan akademik dalam bidang tertentu. Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Teknologi Pertanian Ijazah Sarjana Muda Teknologi Bioindustri Ijazah Sarjana Muda Sains Peternakan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pembangunan Produk Jabatan Sains Bumi Jabatan Agro Industri diketuai oleh En. Madya Dr.Fakulti Agro Industri dan Sumber Asli mempunyai dua (2) jabatan iaitu: Mulai sesi akademik 2009/2010.

Program Teknologi Bioindustri FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. Meningkatkan daya pengeluaran dan daya saing sektor pertanian. Memulihara dan menggunakan sumber asli secara mampan. iv. Penekanan khusus kepada penggunaan sains dan teknologi yang mengarah kepada keusahawanan seharusnya dapat memberi sumbangan kepada pembangunan dan pembentukan masyarakat berteknologi. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru dalam sektor pertanian melalui pendekatan keusahawanan dan perniagaantani. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan. iv. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 120 kredit. 2. Mengeratkan rantaian dengan sektor lain yang berkaitan dengan pertanian. Dalam masa yang sama. Meningkatkan sekuriti dan penghasilan makanan melalui pengurusan dan pengendalian industri pertanian yang berasaskan teknologi. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. ii. v. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. v. Membolehkan industri berasaskan sumber biologi digembelingkan sepenuhnya melalui penggunaan teknologi setanding dengan industri pembuatan yang lain. 12 ii. yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan biologi yang mencabar. Menjadikan UMK sebagai pusat kecemerlangan akademik dan penyelidikan yang unggul dalam bidang industri berasaskan biologi moden. iii. iii. Program Keusahawanan Teknologi Pertanian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian. . Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. atau akan berjaya mengambil alih proses kimia yang tidak ekonomi dan menjejaskan alam sekitar.PROGRAM PENGAJIAN DAN IJAZAH YANG DITAWARKAN 1.

4. iii. Mempunyai kemahiran insaniah. Mengoptimumkan penggunaan dan pengurusan sumber asli untuk pertumbuhan ekonomi Negara. Program Geosains FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian. 5. v. Program Sains Sumber Asli FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. iv. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Menghargai. 3. Matlamat khusus program ini adalah untuk: 13 . yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menerokai industri baru berasaskan sains haiwan yang mencabar. iii. beretika murni. Akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. Menjana graduan bersifat ‘hands on’ dan pendidikan sepanjang hayat. Program Sains Peternakan FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Mengamalkan prinsip keusahawanan yang berdaya saing. ii. Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam sektor pertanian dan industri pembuatan khususnya dalam bidang penghasilan sumber makanan daripada sumber haiwan. iv. Mempelbagaikan sektor pertanian. ii. kompeten dan dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif melalui penggunaan pelbagai bahasa komunikasi. Berciri ‘hands on’ dan mempunyai nilai ke arah pendidikan sepanjang hayat.bioindustri akan menjadi asas dalam peningkatan aktiviti keusahawanan yang berjaya. Konsep kemahiran insaniah ini perlu dan penting dalam usaha untuk bakal graduan menghargai. melindungi dan menghayati alam sekitar dan sumber asli negara sebagai satu komponen dalam kehidupan manusia. menyayangi dan mengutamakan alam sekitar dalam perancangan program pembangunan. berketerampilan. di samping menyokong aktiviti pertanian yang berkait dengan kesihatan dan perubatan veterinar. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit.

14 . Matlamat khusus program ini adalah untuk: Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjayakan kelestarian yang akan menjamin kepada kesejahteraan alam sekitar dan memastikan agenda alam sekitar negara dan global khususnya dalam aspek ekologi. iii. Melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran dalam ilmu geosains serta dapat memastikan gangguan kepada sistem geologi akibat pembangunan moden tidak mengubah landskap geologi yang diakhiri dengan bencana kepada kehidupan manusia. 7. Menjana graduan yang mempunyai keupayaan untuk menjaga khazanah semula jadi dengan rapi menjadi teras dalam usaha menjamin bumi kekal utuh walaupun negara pesat membangun. ii. Memberi penekanan kepada sains kelestarian melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan kaedah terkini pengurusan alam sekitar mengikut peredaran masa. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjana kekayaan negara melalui penerokaan khazanah semulajadi bumi dengan mengekploitasikan secara mapan. mineral dan perlombongan. Melatih graduan agar dapat mengorganisasi dan merekabentuk industri yang mesra alam seiring pembangunan negara tanpa menjejaskan ekonomi. 6. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Melahirkan graduan yang mampu menjaga dan menghargai pentingnya alam sekitar yang sihat dalam menjamin kelestarian persekitaran dan kehidupan manusia bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi yang stabil. Program ini mempunyai tempoh pengajian selama lapan (8) semester dengan jumlah kredit minimum untuk pengijazahan 124 kredit. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dengan mengekploitasi khazanah bumi seperti petroleum. iv. Matlamat khusus program ini adalah untuk: i. iii. i. Program Teknologi Pembangunan Produk FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian. geowarisan (geopelancongan) dan aspek geo-persekitaran dengan bestari. ii. Melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk membangun produk bermula daripada mengenalpasti bahan mentah yang digunakan hingga kepada pembangunan produk yang akan menjamin kejayaannya di pasaran.i. sosial dan ekuiti serta ekonomi dapat dijayakan. Program Sains Kelestarian FASA menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian.

Melatih graduan yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan produk melalui pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam mencadangkan sesuatu rekabentuk yang boleh dibangunkan yang menepati piawai. 15 . iii. iv. unik dan mempunyai nilai tambah. Menghasilkan graduan yang dapat memenuhi keperluan industri dalam sektor pembuatan produk melalui penghasilan produk bernilai komersial untuk industri produk makanan dan bukan makanan.ii. Memberi penekanan kepada pembangunan produk melalui penyelidikan ke arah pendidikan sepanjang hayat dalam menghasilkan reka bentuk produk terkini mengikut peredaran masa dan keperluan serta citarasa semasa pengguna.

iii. Fizik Biologi Matematik T Matematik Lanjutan T 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran Matematik T pada peringkat STPM hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM. iv.00 dan : a) Gred C (NGMP 2. • Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Dan. dan • Matematik 16 .00) dalam DUA (2) matapelajaran lain.00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran berikut : a) Kimia dan b) Salah SATU (1) daripada matapelajaran berikut : i. dan a) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris.00 dan Gred C (NGMP 2.SYARAT-SYARAT KEMASUKAN 1. ii. Calon STPM dan setaraf Syarat Am Universiti • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. dan • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) matapelajaran Pengajian Am. dan b) Gred C (NGMP 2.

dan Mana-mana SATU (1) daripada matapelajaran berikut: a. dan Mendapat sekurang-kurangnya matapelajaran berikut: • Bahasa Inggeris. dan. ii. Matematik.00. dan 2) Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran matematik pada peringkat Matrikulasi hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik Tambahan pada peringkat SPM. 17 . Lulus SPM/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Sila rujuk ’Peraturan Akademik’ untuk maklumat lanjut. Fizik b. Kelayakan Lain Sebagai Ganti STPM Pelajar yang mempunyai kelayakan Diploma dengan NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana matapelajaran berikut: • • Biologi. Calon Matrikulasi Syarat Am Universiti i. Keperluan Khas Program 1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2. iii. Calon yang mempunyai kelayakan Diploma yang berkaitan boleh dipertimbangkan oleh Senat Universiti untuk pengecualian kredit bagi kursus setaraf yang telah diikuti semasa.2. dalam bidangbidang sains dan teknologi boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program ini.00 (Gred C). dan Lulus matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-undang dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET). Kimia c. dan • Matematik kepujian pada peringkat SPM dalam 3) 3.

STRUKTUR PENGAJIAN Struktur pengajian bagi Program Keusahawanan Teknologi Pertanian. Sains Sumber Asli.5) Jumlah 18 (14. Sains Peternakan.5) 124(100) Kursus Wajib Universiti (Jumlah 26 kredit*) * Wajib diambil oleh semua pelajar KOD USK 1012 USK 1022 USK 1032 USK 1042 USK 1052 UBI 1012 UBI 1022 UBI 2012 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 20_2 UB_ 1__1 UB_ 1__1 KURSUS TITAS Hubungan Etnik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Falsafah Ilmu Profesional dan Etika Moral Bahasa Inggeris I Bahasa Inggeris II Bahasa Inggeris untuk Sains Bahasa Asing I Bahasa Asing II Bahasa Asing III Ko-kurikulum I Ko-kurikulum II KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 . dan Teknologi Pembangunan Produk terdiri daripada komponen seperti berikut: Kursus Kursus Wajib Universiti Kursus Wajib Fakulti Kursus Teras Program (Termasuk Projek Tahun Akhir dan Latihan Industri) Kursus Elektif Program Kursus Elektif Keusahawanan (Daripada fakulti/jabatan lain) (* Termasuk Kursus USK 4012 – Kursus opsyenal) Kategori Kursus Wajib Universiti Kursus Teras Pengkhususan (Fakulti + Program) Kursus Elektif Kredit 26 26 54 6 12 Jumlah 124* Unit Pemberat (%) 26 (21. Teknologi Bioindustri. Sains Kelestarian.0) 80(64. Geosains.

Sila rujuk “Buku Garis Panduan Pelaksanaan Kursus” untuk maklumat lanjut. Kursus ini dijalankan semasa cuti atau semester sebanyak 4 (empat) kali dan gred akhir diberi setelah pelajar menamatkan semua 4 kali.Kursus Elektif Universiti (Jumlah 2 kredit*) KOD USK 4012 KURSUS Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi KREDIT 2 * Kursus ini adalah opsyenal dan pelajar boleh membuat sama ada untuk mengikutinya atau tidak. Kursus Wajib Fakulti (Minimum 26 Kredit**) ** Keperluan kursus adalah berbeza mengikut setiap program pengajian yang diikuti KOD KURSUS BFT 1014 BFT 1023 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 BFT 1063 BFT 1083 BFT 1093 BFT 1103 BFT 1123 BFT 1133 BFT 1152 BFT 1113 BFT 1252 BFT 2163 BFT 2173 BFT 2074 BFT 4082 * KURSUS Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Aljabar Matematik Asas Anatomi dan Fisiologi Haiwan Fizik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahan Bumi Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Aplikasi Komputer Dalam Rekabentuk Pengenalan Geosains Sistem Bumi Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) KREDIT 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 * Kursus ini adalah wajib dan mesti diikuti oleh pelajar. Gred akhir hanya diberi setelah pelajar melengkapi 4 kali. Ia adalah dijalan sebanyak 4 (empat) kali pada setiap cuti antara sesi akademik. Untuk maklumat lanjut sila rujuk ”Buku Pelaksanaan Kursus SIEP” Kursus Elektif Keusahawanan (Minimum 12 Kredit) KOD KURSUS AFT 1013 AFT 1023 AFT 1053 APT 3063 AFT 2073 APT 3083 KURSUS Asas Keusahawanan Prinsip Pengurusan Prinsip Pemasaran Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Pengurusan Kewangan Strategi Keusahawanan KREDIT 3 3 3 3 3 3 19 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BPT 2084 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2123 BPT 3133 BPT 3143 BPT 2153 BPT 3163 BPT 4173 BPT 4183 BPT 4193 BPT 4203 BPT 4213 BPT 4223 BPT 3248 JUMLAH KURSUS Biologi Tanaman Ekonomi Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia Dalam Pertanian Teknologi Lepas Tuai Pengurusan Penyakit Tanaman Pelindungan Tanaman Teknologi Kultur Tisu Sains Air Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Latihan Industri KREDIT 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3203 BPE 3213 BPE 3223 BPE 3233 BPE 3243 BPE 3253 BPE 3263 BIT 2113 KURSUS Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Ekologi Industri Penilaian Impak Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko Perniagaantani dan Keusahawanan Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 20 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian Tahun Pengajian Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biologi Tanaman Ekonomi Teknologi Lepas Tuai Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Penyakit Tanaman Perlindungan Tanaman Sains Air Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Agroekologi Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Elektif Keusahawanan Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 AFT 1013 UK_ 1__1 BPT 2093 BPT 2103 BPT 2113 BPT 2153 UB_ 2__2 USK 1042 BPT 3248 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Sains Tanah Pengurusan Ladang dan Perkebunan Bahan Kimia dalam Pertanian Teknologi Kultur Tisu Bahasa Asing I Falsafah Ilmu Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri I II BFT 2074 BPT 2084 BPT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BPT 3133 BPT 3143 BPT 3163 USK 1032 UB_ 2__2 EB II/3 IV BPT 4173 BPT 4183 BPT 4213 BFT 4082 EP II/3 EB III/3 UB_ 2032 BPT 4223 BPT 4193 BPT 4203 USK 4012 EP 1/3 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Pemasaran Pertanian Teknologi Pembungkusan Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program*** Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT 21 .

Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BIT 2083 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 BIT 2113 BIT 3123 BIT 3133 BPE 3203 BIT 3153 BIT 3218 BIT 4163 BIT 4173 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4223 BIT 4233 KURSUS Biopemprosesan Makanan Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Bioproses dan Rekabentuk Industri Teknologi Mikrob Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Pembangunan Bioproduk Latihan Industri Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 4 3 3 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS KURSUS BPE 3213* Ekologi Industri BPE 3223* Penilaian Impak Alam Sekitar BPE 3243* Analisis dan Pengurusan Risiko BPE 3253* Perniagaantani dan Keusahawanan BNT 2113*** Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar * Kursus daripada program lain *** Kursus ini perlu diambil oleh pelajar SBT KREDIT 3 3 3 3 3 22 .

kurikulum II Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Jumlah: 16 Kredit Proses Hiliran Teknologi Fermentasi dan Enzim Teknologi Kultur Tisu Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program*** Jumlah: 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BIT 2083 BIT 2113 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 BIT 2093 BIT 2103 BPT 2153 USK 1042 UB_ 20_2 EP I/3 BIT 3218 III BIT 3143 BIT 3153 BIT 3123 BIT 3133 USK 1032 EB II/3 IV BIT 4163 BIT 4173 BIT 4223 BFT 4082 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 BIT 4183 BIT 4194 BIT 4233 USK 4012 UB_ 2__2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Pengurusan Teknologi Industri Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik ***Kursus ini perlu diambil oleh pelajar (Sarjana Muda Teknologi Bioindustri) (SBT) Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 23 .Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Biopemprosesan Makanan Keselamatan dan Kawalan Mutu BioProduk Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Proses Peningkatan Skala Pembangunan Bioproduk Bioproses dan Reka Bentuk Industri Teknologi Mikrob Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Teknologi Biofarmaseutikal Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 UBI 1022 UK_ 1__1 AFT 1013 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Bahasa Inggeris II Ko.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BNT 2083 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 BKT 3083 BNT 2123 BNT 3133 BNT 3143 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3228 BNT 4153 BNT 4164 BNT 4183 BNT 4193 BNT 4203 JUMLAH KURSUS Ekologi Sumber Asli Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Penilaian Risiko Alam Sekitar Sumber dan Ekosistem Tanah Teknik dalam Tafsiran Belantara Kesihatan Ekosistem Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Latihan Industri Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 4 3 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimun 6 Kredit) KOD KURSUS BPE 3213* BPE 3233* BPE 3243* KURSUS Ekologi Industri Pendidikan Alam Sekitar Analisis dan Pengurusan Risiko KREDIT 3 3 3 * Kursus daripada program lain 24 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1063 UBI 1012 USK 1012 UK_ 1__1 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Aljabar Bahasa Inggeris I TITAS Ko-kurikulum I Jumlah : 15 Kredit Biometri dan Reka Bentuk Eksperimen Ekologi Sumber Asli Sumber dan Ekosistem Tanah Bahasa Inggeris Untuk Sains Hubungan Etnik Etika Profesional dan Moral Jumlah: 16 Kredit Kesihatan Ekosistem Penilaian Risiko Alam Sekitar Sains Air Penilaian Impak Alam Sekitar Teknik dalam Tafsiran Belantara Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 17 Kredit Sumber Tenaga Pengurusan Pelancongan Sumber Asli Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Keusahawanan Jumlah: 17 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 25 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1053 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BNT 2093 BNT 2103 BNT 2113 USK 1042 UB_ 2__2 EP I/3 BNT 3228 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Kalkulus Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris Ko-kurikulum II Jumlah: 16 Kredit Pengurusan Hidupan Liar Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Program Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BNT 2083 BNT 2123 UBI 2012 USK 1022 USK 1052 III BNT 3143 BKT 3083 BPT 3163 BPE 3223 BNT 3133 USK 1032 Jumlah: 8 Kredit BNT 4183 BNT 4203 USK 4012 UB_ 2__2 EP II/3 EB III/3 EB IV/3 Ekonomi Alam Sekitar Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Keusahawanan Elektif Keusahawanan Jumlah: 19 Kredit IV BNT 4153 BNT 4164 BNT 4193 BFT 4082 UB_ 2__2 EB II/3 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Kursus Teras Program (54 Kredit) KOD KURSUS BTT 2103 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2153 BTT 3163 BTT 4173 BTT 3183 BTT 3193 BTT 2203 BTT 3218 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4252 BTT 4263 BTT 4273 JUMLAH KURSUS Kesihatan Haiwan Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Pengeluaran Ternakan Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Ekonomi & Pemasaran Penternakan Latihan Industri Pengurusan Ladang Penternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Perancangan Perniagaan Penternakan Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 2 2 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 Kredit) KOD KURSUS BTE 4283 BTE 4293 BTE 4303 KURSUS Pengurusan Sisa Pertanian Agrostologi Sistem Pertanian Bersepadu KREDIT 3 3 3 26 .

Struktur Penawaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian Tahun Pengajian I Semester I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Kesihatan Haiwan Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Pengeluaran Ternakan Industri Haiwan Peliharaan Industri Akuakultur Bahasa Asing 1 Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah: 15 Kredit Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Pengurusan Ladang Ternakan Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Projek Penyelidikan I Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 27 BFT 1033 BFT 1044 BFT 1093 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BTT 2113 BTT 2123 BTT 2133 BTT 2203 USK 1042 EB II/3 Semester II Genetik dan Biologi Molekul Kimia Am Anatomi dan Fisiologi Haiwan Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Industri Poultri Industri Ruminan Teknologi Makanan Ternakan Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Jumlah : 17 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BTT 2103 BTT 2153 UBI 2012 USK 1022 EB I/3 III BTT 3163 BTT 3183 BTT 3193 UB_ ___2 USK 1032 USK 1052 BTT 3218 IV BTT 4173 BTT 4223 BTT 4233 BTT 4242 BTT 4263 BFT 4082 UB_ ___2 BTT 4252 BTT 4273 USK 4012 UB_ ___2 EP I/3 EP II/3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Perancangan Perniagaan Peternakan Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BGT 2013 BGT 2023 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 BGT 2063 BGT 2072 BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 BGT 3158 BGT 4142 BGT 4163 BGT 4173 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4202 JUMLAH KURSUS Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Latihan Industri Hidrogeologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Geologi Kejuruteraan KREDIT 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 8 2 3 3 2 2 2 54 28 .

Kursus Elektif Program* (Pilih 6 kredit) KOD BGE 4212 BGE 4222 BGE 4232 BGE 4242 BGE 4252 BGE 4262 BGE 4272 BGE 4282 BGE 4292 BGE 4302 BGE 4312 BGE 4322 BGE 4332 BGE 4342 BGE 4352 BGE 4362 BGE 4372 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BGE 4262 KURSUS Pakej Petroleum Sistem Petroleum dan Prospek Eksplorasi Petroleum Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kejuruteraan Batuan Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan Sumber Mineral Berlogam Sumber Mineral Perindustrian Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pemantauan Air Bawah Tanah Analisis Basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan Pengenalan Geowarisan Geologi Geoparks dan Geopelancongan Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner Geologi Kuarterner Geomorfologi Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Geobencana KREDIT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *Kursus telah dipakejkan mengikut sub-bidang dalam Geosains 29 .

Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1083 BFT 1123 BFT 1133 UBI 1012 UK_ 1__1 USK 1012 Semester I Matematik Asas Proses Bumi Biologi Asas Bahasa Inggeris I Ko-kurikulum I TITAS Jumlah: 14 Kredit Pengenalan Geosains Asas Pemetaan Geologi Paleontologi Petrologi Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Jumlah: 18 Kredit Mineralogi Sedimentologi Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Geologi Petroleum Geologi Struktur dan Geotektonik Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Jumlah : 17 Kredit Projek Penyelidikan I Sumber Mineral Kaedah Geosaintifik Hidrogeologi Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing II Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 30 BFT 1044 BFT 1103 BFT 1152 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BFT 2173 BGT 2033 BGT 2043 BGT 2052 USK 1042 UB_ ___2 EB II/3 Semester II Kimia Am Fizik Asas Bahan Bumi Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Jumlah: 15 Kredit Sistem Bumi Stratigrafi dan Sejarah Bumi Geofizik Geokimia Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah: 18 Kredit BGT 3158 Latihan Industri II BFT 2163 BGT 2013 BGT 2023 BGT 2063 BGT 2072 UBI 2012 USK 1022 III BGT 3072 BGT 3083 BGT 3093 BGT 3102 BGT 3113 USK 1032 USK 1052 IV BGT 4163 BGT 4182 BGT 4192 BGT 4142 BFT 4082 UB_ ___2 EP I/2 EB III/3 BGT 4173 BGT 4202 USK 4012 UB_ ___2 EP II/2 EP III/2 EB IV/3 Jumlah: 8 Kredit Projek Penyelidikan II Geologi Kejuruteran Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Bahasa Asing III Elektif Program Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah : 16 Kredit .

Kursus Elektif Program Secara Berpakej: Kursus Elektif Program Pakej Petroleum BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Pakej Kejuruteraan BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Pakej Hidrogeologi BGE 4302 Eksplorasi dan Pengeluaran Air Bawah Tanah Pakej Geowarisan BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Pakej Petroleum BGE 4222 Eksplorasi Petroleum BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Pakej Kejuruteraan BGE 4252 Kejuruteraan Batuan BGE 4262 Geobencana Pakej Sumber Mineral & Perlombongan BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Pakej Hidrogeologi BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah BGE 4322 Analisis basin dan Pemodelan Pakej Geowarisan BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan BGE 4352 Geoarkeologi Pakej Geologi Kuaterner BGE 4372 Geomorfologi BGE 4382 Hakisan Pantai Pakej Geosains Sekitaran BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa BGE 4262 Geobencana Pakej Geologi Kuaterner BGE 4362 Geologi Kuarterner Pakej Geosains Sekitaran BGE 4392 Geologi Sekitaran 31 .

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 54 kredit) KOD BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 BKT 2043 BKT 3063 BKT 2053 BKT 3073 BKT 3083 BKT 3178 BKT 4093 BKT 4103 BKT 4113 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4143 BKT 4153 JUMLAH KURSUS Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Tenaga dan Sumber Asli Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Latihan Industri Ekonomi. Perdagangan dan Alam Sekitar Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 4 3 3 54 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BGE 4262 BGE 4382 BGE 4392 BGE 4402 BNT 3143 BNT 4183 KURSUS Geobencana Hakisan Pantai Geologi Sekitaran Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kesihatan Ekosistem Ekonomi Alam Sekitar KREDIT 2 2 2 2 3 3 32 .

Perdagangan dan Alam Sekitar Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Bahasa Asing III Elektif Program Jumlah: 19 Kredit III BKT 3063 BKT 3073 BKT 3083 UBI 2012 UB_ 2__2 USK 1032 IV BKT 4103 BKT 4113 BKT 4143 BKT 4093 BFT 4082 UB_ 2__2 EP I/3 BKT 4123 BKT 4134 BKT 4153 USK 4012 EK III/3 EP II/3 Jumlah : 8 Kredit Sumber Global dan Perubahan Iklim Hidrologi Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Keusahawanan Elektif Program Jumlah: 18 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 33 .Struktur Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1083 BFT 1023 UK_ 1__1 UBI 1012 USK 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Matematik Asas Biodiversiti Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I TITAS BFT 1103 BFT 1113 BFT 1044 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 BKT 2043 BKT 2053 USK 1022 USK 1042 UB_ 2__2 EK II/3 BKT 3178 Semester II Fizik Asas Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kimia Am Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko-kurikulum II Jumlah : 16 Kredit Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Tenaga dan Sumber Asli Hubungan Etnik Falsafah Ilmu Bahasa Asing I Elektif Keusahawanan Jumlah : 15 Kredit Latihan Industri II BFT 2074 BKT 2013 BKT 2023 BKT 2033 USK 1052 EK I/3 Jumlah: 15 Kredit Biometri & Rekabentuk Eksperimen Pengurusan Ekosistem Perancangan Alam Sekitar Pengurusan Bahan Merbahaya Etika Profesional dan Moral Elektif Keusahawanan Jumlah : 18 Kredit Pengurusan Sisa Buangan & Pencegahan Pencemaran Penderiaan Jauh dan GIS Penilaian Risiko Alam Sekitar Bahasa Inggeris Untuk Sains Bahasa Asing II Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Jumlah: 15 Kredit Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Teknologi Pemulihan Projek Penyelidikan I Ekonomi.

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Kursus Teras Program (Jumlah 55 kredit) KOD BAT 1022 BAT 2014 BPT 2123 BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 BAT 3098 BAT 4103 BIT 4173 BAT 4123 BAT 4133 BAT 4142 BAT 4113 BAT 4153 JUMLAH KURSUS Pengenalan kepada Rekabentuk Sains Bahan Sumber Asli Teknologi Lepas Tuai Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Komponen Pembungkusan Etika dan Perundangan Dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Latihan Industri Teknologi Produk Makanan Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Produk Kosmetik Pengurusan Projek Isu dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan I Projek Penyelidikan II KREDIT 2 4 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 2 3 3 55 Kursus Elektif Program (Minimum 6 kredit) KOD BIT 2093 BPE 3203 BPE 3243 BAE 4163 KURSUS Proses Hiliran Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Analisis dan Pengurusan Risiko Pembangunan Produk Halal KREDIT 3 3 3 3 34 .

Struktur Kurikulum Penawaran Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian Tahun Pengajian I BFT 1014 BFT 1023 BFT 1083 USK 1012 UK_ 1__1 UBI 1012 Semester I Biokimia dan Mikrobiologi Biodiversiti Matematik Asas TITAS Ko-kurikulum I Bahasa Inggeris I BFT 1103 BFT 1252 BFT 1044 BAT 1022 AFT 1013 UBI 1022 UK_ 1__1 II BFT 2074 BPT 2123 BAT 2014 UBI 2012 USK 1022 EB II/3 III BAT 3053 BAT 3073 BAT 3083 USK 1032 USK 1052 UB_ 2__2 IV BAT 4103 BAT 4113 BIT 4173 BAT 4123 BFT 4082 B__ 4__3 UB_ 2__2 Jumlah: 15 Kredit Biometri dan Rekabentuk Eksperimen Teknologi Lepas Tuai Sains Bahan Sumber Asli Bahasa Inggeris untuk Sains Hubungan Etnik Elektif Keusahawanan BAT 2023 BAT 2033 BAT 2043 USK 1042 EB III/3 UB_ 2__2 Semester II Fizik Asas Aplikasi Komputer Rekabentuk Kimia Am Seni Rekabentuk Asas Keusahawanan (Elektif Keusahawanan) Bahasa Inggeris II Ko.kurikulum II Dalam Jumlah : 17 Kredit Pemprosesan Bioproduk Metodologi Pembangunan Produk Prinsip Pembungkusan Falsafah Ilmu Elektif Keusahawanan Bahasa Asing 1 Jumlah : 16 Kredit Latihan Industri Jumlah : 18 Kredit Komponen Pembungkusan BAT 3098 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia Etika Profesional dan Moral Bahasa Asing II Jumlah: 15 Kredit Teknologi Pembangunan Produk Makanan Projek Penyelidikan I Teknologi Biofarmaseutikal Teknologi Pembangunan Produk Kosmetik Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP)* Elektif Program Bahasa Asing III Jumlah: 19 Kredit BAT 4133 BAT 4142 BAT 4153 USK 4012 B__ 4__3 EB IV/3 Jumlah : 8 Kredit Pengurusan Projek Isu Dalam Pembangunan Produk Projek Penyelidikan II Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi** Elektif Program Elektif Keusahawanan Jumlah: 16 Kredit *Dijalankan semasa cuti antara semester I dan II ** Dijalankan semasa cuti antara sesi akademik Jumlah Keseluruhan Kredit: 124 Kredit 35 .

Latihan Industri diadakan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Persatuan ini bermatlamat menanam rasa cintakan fakulti dan menyumbang menjadikan FASA sebagai fakulti yang cemerlang bukan hanya di UMK.Latihan Industri (8 kredit) Di samping mengikuti kursus dalam kampus. PROGRAM PENASIHATAN AKADEMIK Setiap pelajar akan diletakkan di bawah seorang staf akademik yang bertanggungjawab untuk menasihat dan memantau perkembangan akademik pelajar sehingga pelajar tersebut berijazah. Laporan mestilah diserahkan pada minggu pertama semester ke 7 bermula. Syarikat ini akan beroperasi dalam kampus dan boleh dianggotai oleh pelajar dari semua peringkat yang dinasihati oleh seorang staf akademik. Satu laporan Latihan Industri perlu disediakan sebagai sebahagian daripada penilaian kursus. Pihak fakulti menyediakan pinjaman bagi syarikat untuk memulakan perniagaan yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing. Latihan Industri bertujuan memperkukuhkan lagi kemahiran pelajar. FASA telah menyediakan peluang untuk pelajarnya menceburkan diri dalam perniagaan dengan menubuhkan syarikat sendiri. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar diminta untuk melibatkan diri sepenuhnya menjayakan persatuan ini dengan mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang diadakan. PENUBUHAN SYARIKAT PELAJAR Selari dengan semangat keusahawanan yang menjadi teras UMK. 36 . Pelajar dinasihatkan menggunakan program ini untuk mendapat khidmat nasihat dan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan matlamat menjadi pelajar cemerlang dapat dicapai. Penilaian juga dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia dari tempat latihan dan penyelaras program Latihan Industri. Penasihat akademik juga bertanggungjawab menilai penguasaan kemahiran insaniah oleh pelajar. di samping berpeluang mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah. setiap pelajar dikehendaki menjalani Latihan Industri di tempat yang sesuai yang akan ditentukan oleh pihak fakulti. PERSATUAN PELAJAR FASA Semua pelajar FASA adalah secara automatik adalah ahli kepada persatuan ini. tetapi dalam kalangan IPTA dalam dan luar negara. Tujuan persatuan ini adalah untuk menjalankan aktiviti yang akan mengeratkan silaturahim antara sesama pelajar dan staf FASA. Keuntungan hasil perniagaan adalah milik syarikat sepenuhnya.

PELUANG KERJAYA BAGI GRADUAN FASA Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan FASA ialah: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usahawan dalam pelbagai bidang agro industri dan pengurusan sumber asli Penyelidik Pegawai Pertanian Pegawai Kawalan Mutu Pegawai Kesihatan Tumbuhan Pegawai Peternakan Pegawai Kuarantina Pegawai Alam Sekitar Penasihat Industri Pertanian Ahli Sains Pertanian Pengurus Pensyarah Pegawai Pemasaran Pegawai Imigresen Pegawai Pelancongan Pegawai Perhutanan Pegawai Perhilitan Berkhidmat dalam sektor swasta yang berkaitan 37 .

2001. D. M.. C. E. A. 38 . Prentice Hall International Inc. 7. asid lemak dan monosakarida. Kepentingan setiap kumpulan organisma kepada manusia juga akan dibincangkan. J. Voet. & Vodopich. K. & Case. Penerbit USM. Microbiology : An Introduction. Ed.M. The Unity and diversity of Life. 4. Duque: W. Microbiology : Principles and Explorations. R. 3. Evers and Lisa Starr. 6. 5. Karsong. 2002. pertanian. Brock. alam sekitar. Kumpulan-kumpulan besar yang terdiri daripada Filum atau Divisi daripada Alam yang berbeza akan dibincangkan dari segi kepelbagaian struktur. & Ingraham J. A case history approach. 8. 1994. 3rd Edition. & J. Darah.. 2.L. J. K. Rujukan Asas: 1. 2. Biology of Microorganisms (10th ed. BFT 1023 Biodiversiti Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengertian kepelbagaian biologi. Thomson Learning Inc. Introduction to Microbiology. (2004 ). 4. M. Funke. M. tetapi dengan penekanan dan penghayatan kepada aspek kepelbagaian spesies. protein dan asid nukleik serta bahan binaan makromolekul seperti asid amino. 11th Edition. Ingragham.) PrenticeHall PTR.O. G.D.H & Grisham. Martinko.M. T. pertalian antaranya dan salingtindak dengan persekitaran. Botany. New York : John Wiley. Stern.T. Randy. D. (1994). 3rd Edition. S. Biochemistry. 7th Ed. kepentingan dan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri. 2006. adaptasi. Fundamentals of Biochemistry.a. Invertebrate Zoology. G. (1999). 3rd. Biology. & Larson.L. Dalam mikrobiologi. R. Cell and Molecular Biology : Concepts and Experiment. 1995. Ibrahim. California : The Benjamin/Cumming Publ. 2.D. J. Roberts. Madigan. Pengantar Mikrobiologi Industri. 1997. & Madigan. (2005). J. 3.C. Boston: Mosby. M. Martinko.. pengawalturan dan biosintesis makromolekul akan dibincangkan.E & Barnes. Rujukan Asas: 1. (2002). Garret. Vertebrates. lipid. Ruppert. BFT 1014 Biokimia dan Mikrobiologi Kursus ini membincangkan struktur asas sel serta makromolekul karbohidrat.SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB FAKULTI 1. C. K. Penerbit USM. Christine A. Inc. 1993. M. New Jersey Prentice Hall. New York : John Wiley & Son Inc. & Parker. J. Integrated Principles of Zoology. Thomson. 6. C.O. R. Kepelbagaian spesies organisma ditinjau daripada organisma prokariot hingga tumbuhan dan haiwan tinggi. 5. Menlo Park. Thomson.R. penekanan akan diberikan kepada biologi mikroorganisma. Tortura. C. & Ibrahim C. T. (1997). Biology of Microorganisms. D. J. B.V. Mc Graw-Hill Higher Education. Aspek metabolisme. Konsep dalam Mikrobiologi: Biologi Mikroorganisma. (1998). dan perubatan. I. G..M.. Co. G. Crown Publishers. (2006).. Clark W. 6th Ed. 9. New Jersey. Parker. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang bercorak ”hands-on” terutama teknik asas dan analisis dalam biokimia dan kaedah untuk mengendalikan mikroorganisma.

P. (2005).N. (5th Ed) Brooks/Cole Wade. 9. 2006. 8. iii. Dalam kimia bukan organik. sintesis dan kepentingan berbagai kelas sebatian organik. ( ). manakala kimia fisikal akan menyentuh antara lain tentang sifat jirim.G. genetik. 2007. I and Davis.. L. 2005. Organic Chemistry (7th Ed) Wiley & Sons Morrison. and Boyd. jadual berkala dan logam. 2001. tatanama. fisikal dan analisis yang dirangka bertujuan untuk memperkukuhkan pengetahuan pelajar. The Molecular Science. 39 .S. 1999. tindak balas dan kepentingannya akan dibincangkan. P. T. R.3.W. Thomson Simanek. Calculus with Analytic Geometry. aberasi. termodinamik dan elektrokimia.M. Werner. Principles of Genetics. ii. Bagi kimia organik perbincangan ini meliputi tajuk seperti struktur. serta pengisomeran optik dan pempolimeran. Pendedahan kepada kimia bahan semulajadi juga akan diberikan. 3. (2005). BFT 1033 Genetik dan Biologi Molekul Membincang prinsip dan Hukum Mendel. R. pewarisan berkaitan dengan seks. P. Organics Chemistry (7th Ed). ketelitian hujah dan pembuktian dan juga kebolehan menyelesaikan masalah (problem solving). Organic Chemistry. Essential Biochemistry and Molecular Biology: Comprehensive Review. Tan. M. Klugs. inorganik. Boston: Houghton Mifflin Anton.L. J. Stanitski. and Werner R (1992).Y. Treichel. Kaedah pemencilan asid nukleik dan protein juga akan dibincangkan. Tan. ikatan. New York. 2002. S. BFT 1053 Kalkulus Kursus ini bertujuan memperkenalkan kalkulus secara bersepadu dengan menekankan kepada kefahaman konsep.A. R. Snudsterd.P. (1990). C. 4. 2. 4.) Prentice Hall McMurry. Co. A biological. Bivens. East Norwalk. and Simmon M. BFT 1044 Kimia Am Kursus ini membincangkan prinsip dalam kimia yang meliputi bidang kimia organik. Chemistry. 7. 6th Edition. New York: John Wiley & Sons. Thomson Moore. Chemistry & Chemical Reactivity. 5. C.. (2007.. Concepts of Genetics. Thomson. Calculus.. and Fryhle.C. Larson. Organic Chemistry (3rd Ed. S. Life and Social Sciences. Bruice. Connetticut. gen berangkai. Prentice Hall Solomons. H. 6. 2000.. Rujukan Asas: 1.C. D. tindakbalas. Life and Social Sciences. R. 5. Rujukan Asas: 1. Applied Mathematics for the Managerial. Thomson. Organic Chemistry (6th Ed) Prentice Hall Mcmurry.J. 2. John Wiley and Son. Organic Chemistry. T.C.T. 6th Edition. sifat bahan organik. and Cummings M. Weaver. transkripsi dan translasi akan juga dibincangkan. kromosom. R. populasi dan evolusi. J..H.. Thomson. W. 2nd Edition. and Edwards. Calculus for the Managerial. 8th edition MacMillian. proses seperti replikasi. Hostetler. Kotz. Rujukan Asas: i. Co. Perbincangan juga dikaitkan dengan peringkat molekul seperti struktur dan fungsi molekul. W. J. 3. Jr. baikbaka dalam heterosis. Fundamental of Organic Chemistry. J.T. New York.E. S. B. 4. Prentice-Hall International. (2006). P. G. (2007). & Jurs.

. New York: John Wiley & Sons. A.Sallas & Hill. 2007. Basic College Mathematics: A Real-World Approach. ia dikaitkan dengan penyakit haiwan. Rujukan Asas: 1. Bahagian kalkulus termasuk fungsi dan had. kaedah-kaedah pengamiran dan aplikasi pengamiran. Co. M. E. G.Croft. New York: Macmillan. S. sistem penghadaman.J. Life and Social Sciences. New Jersey. Basic College Mathematics. Exploring Abstract Algebra with Mathematica. Whitehead. 2. 11th ed. Perubahan peranan dan fisiologi haiwan juga dikaitan dengan faktor persekitaran haiwan. Hibbard. Algebra & Trigonometry. Pearson. menganalisa. 7. (2005). McGraw Hill Marvin L. Kursus bermula dengan strategi dan kaedah menyelesaikan masalah matematik. And Etgen. Bahagian statistik merangkumi penjadualan data terkumpul dan tak terkumpul. BFT 1083 Matematik Asas Kursus ini meliputi secara asas cabang utama matematik. BFT 1063 Aljabar Memperkenalkan konsep dan tatakaedah dalam struktur aljabar serta memperkenalkan konsep-konsep asas aljabar linear yang terbit dan dijelaskan melalui contoh kemunculan asli dan kegunaanya. Prentice Hall. Rujukan Asas: 1. Bahagian aljabar termasuk pengenalan kepada persamaan dan ketaksamaan. Bagi yang tidak normal. Ignacio Bello (2005). kalkulus dan statistik. aplikasi pembezaan. (2004). B. 6th Edition. pembiakan. Addison Wesley 8. Apprentice Hall. 3. London: MacMillan. 6. Thomson. M. E. Mathematics for Engineers: A modern Interactive Approach.B. Introductory Linear Algebra with Applications. 2nd ed. trigonometri. and Levasseur. Sullivan. 3. pembezaan fungsi menggunakan petua rantai. 4. 1997. G. Thomas. 3rd ed. Salas. 5th ed. John Wiley. New York. M Dugopolski. BFT 1093 Anatomi dan Fisiologi Haiwan Kursus ini membincangkan tentang anaotomi umm haiwan yang memberi tumpuan kepada organ dalaman khususnya sistem pernafasan. (2003). Kolman. 1996. Anatomi organ ini dikaitkan dengan fungsi organ tersebut yang secara langsung dengan fisiologi serta peranan organ. Guide to Abstract Algebra. Perana organ ini di bawah keadaan normal dan tidak normal dibincangkan. Bittinger (2005). Bahagian trigomnometri termasuk pengenalan asas kepada fungsi serta graf. R. C. (2004). John Tobey and Jeffrey Slater (2004). fungsi dan jenis.Basic Mathematics. 40 . Calculus of One and Several Variables. tersirat dan peringkat tinggi. 4. 6. Hille. graf dan sistem koordinat. 1994. pengiraan nilai statistik dan kebarangkalian. New York: Springer-Verlag. Applied Mathematics for the Managerial. 1999. 7. geometri serta janjang arithmetik dan geometri. McGraw Hill. A. Calculus: One and Several Variables. (1999).T. 5. New York.5. Tan. Prentice Hall. dan aplikasinya. & Davison.C. Algebra for College Students. Calculus. sistem pituitari dan sistem saraf.. termasuk aljabar. 2.

Willmer. Prentice-Hall. 3. P. 2.D. Beavis. Freeman. I. Roberts. 7. 9. Environmental Physiology of Animals. and Johnston. Korelasi dan fasies. Press. Cutnell & Johnson.B. J. 7. B.C. BFT 1123 Proses Bumi Proses-proses yang mengubah permukaan bumi. W. kerja. Konsep ini digabungkan dengan penggunaan algebra dan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Guyton. 8th Ed. A. 4.G. G. Duke’s Physiology of Domestic Animals. Cornell Uni. Engineering Geology. Topik-topik perbincangan termasuklah kuantiti fizik dan unit. tenaga dan kuasa. W. 8. serta suhu dan haba. Prentice-Hall.H. 3. 4. Poh Liong Yong. New York. New Jersey : Prentice Hall Cutnell . Cunningham. and Gabrowski. J. sifat jirim.H.. 6.. Peluluhawaan. Randall. S. Rujukan Asas: 1. Harcourt College Publishers. P. (1984). 3rd Ed. Addison Wellesley Young & Geller (2007) College Physics. D. Fajar Bakt Douglas C. (2001) Physics 5 Ed. F. Johnson & Comella (2001) Student Study Guide : John Wiley Cutnell . W. M. Tortora. G. Review of Medical Physiology. dan de Freitas. F. BFT 1103 Fizik Asas Kursus pengenalan fizik yang menjadi asas kepada pembelajaran fizik peringkat tinggi dan kursus ini menekankan kepada konsep fizik secara kualitatif..G. (2002). th th 10. Textbook of Medical Physiology. (1998) Physics : Principles With Application. M. F. Giancoli (2008) Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics. Levitzky.. H. pepejal dan cecair serta suhu dan haba. 1984. kinematik dan dinamik. 8.F. 17-30) with Mastering Physics. and Watson.. M... Giancoli. A.5 Ed. Johnson & Comella (2001) Student Solutions Manual : John Wiley Lim Swee Cheng.. and French. A Geology for Engineers.. M. W... Engineering Geology. Saunders. 6. 11. 4/e.. (2005). (1994) Fizik STPM. Alberts.D. H. 2nd Ed. Lewis. 5. 3rd Ed. 4 Ed. dan Buffa.. Edward Arnold. J. D. London. Bell.R. G.B. Blyth. H. Molecular Biology of the Cell. 9. K. J. Rujukan Asas: 1. 5.. New York. : John Wiley th 2. USA. Diagenesis dan batuan sedimen. Pulmonary Physiology.Rujukan Asas: 1. 1985. 9. 1993. London. 8/e. W.. Berggren.C. 2.. New Jersey : Prentice Hall. Serway and Faughn (1999) College Physics (5th Edition). (2002). (Terjemahan: Geologi Kejuruteraan oleh Ibrahim Komoo dan Tajul Anuar Jamaludin KL: DBP). Ianya merangkumi sub bidang mekanik. Addison-Wesley Giancoli (1998) Physics Principles with Application (5th Edition). 4/E. (1997) College Physics. Garland Publishing Inc. Prinsip-prinsip stratigrafi. 41 . Ganong. (1990). G. Raff.. New York. Volume 2 (Chs. (1995).J. (2003). New York. gerakan membulat dan kegravitian. Textbook of Veterinary Physiology. McGrawHill. 4th Ed. USA. S Nagappan.. 17th Ed. AddisonWesley Hobson (2007) Physics: Concepts & Connection. 10. Wilson. 9th Ed.. J. Principles of Anatomy and Physiology.. 3. C. Saunders. John Wiley & Sons Inc. Stone. Blackwell Publishers.J.Philadelphia. Blackwell Science Ltd. Bay. London: Blackwell Scientific Publications. (1998). Agen-agen dan mekanisme hakisan dan pemendapan. Ithaca. Eckert Animal Physiology : Mechanisms & Adaptations.. (2002). K. Swenson.

R. 5th ed. Selain daripada itu juga. kehadiran sumber masa depan.Ltd. E. 5. T. 1997. 535 p.Beavis. Blackwell Scientific Publications. Prentice Hall. F. 231 p. (Terjemahan: Prinsip-prinsip Geokimia oleh Wan Fuad dan Alias. K.L. Environmentaal Science: Toward a Sustainable Future (10th Edition). KL). & Carroll. Kaedah-kaedah penjelajahan sub-permukaan. Rujukan Asas: 1. Kekuatan bahan-bahan tanih dan batuan.V. komuniti. C. 3. Longman. G. ke-2 Chicago: Wm. dan Tarbuck. kesan populasi ke atas kesihatan alam sekitar. air permukaan dan bawah tanah. 571p. iklim. komponen dalam ekosistem (Biodiversiti). 1995. Meffe.. Environmental Science for Environmental Management. Environmental Science (Student Edition). Ujian-ujian makmal mengenai pengkelasan dan kekuatan bahan-bahan bumi. (2007). TO’Riordan. bekalan makanan. M. (1995). Teknik-teknik pengkulturan secara steril dan pewarnaan akan ditekankan di samping pengurusan dan pelupusan bahanbahan kultur. London: Blackwell Science. 2. New Jersey. Essentials of Geology. 11. BFT 1113 Pengenalan Kepada Sains Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menjelaskan beberapa takrifan asas dalam sains alam sekitar seperti konsep ekosistem. UNDP. DBP. (1993): Rock Mechanics for Underground Mining (2nd Ed. Fundamentals of Conservation Biology.R. B. kursus ini juga akan membincangkan proses sains bumi serta sumber dengan memberi perhatian kepada peranan manusia kepada kesan geologi. Conservation Biology: Concepts & Applications Ed. 12.K.G. Whitman (1973): Soil Mechanics. 5. 4.M. Mason. B. kulat. (2007). B.W. sistem tenaga. 1997. 2. Chapman & Hall. Brown Publishers.Lambe.L. & Wilson.O. Inc. Lond. 1995. H.W. Hunter.4. 1995. 42 . dan Moore. Rujukan Asas: 1. BFT 1133 Biologi Asas Kursus ini memberi penjelasan tentang ultrastruktur dan pengkelasan serta kepentingan bakteria. Rujukan Asas: 1. Principals of Conservation Biology. C. Topik yang akan dibincangkan meliputi pengurusan ekosistem.T. Ed. M. J. E. Principles of Geochemistry. Cox. tanah. M. Reaka-Kudla. Wright. Kelakuan tegasanterikan bahan-bahan tanih dan batuan. Lutgens. pengurusan sisa buangan dan peluang untuk memelihara alam sekitar. And Nebel. 2000. John Wiley and Sons. F. T. 3. biologi dan iklim ke atas alam sekitar. protozoa dan rumpair. World Resources 2000-2001: People and Ecosystems. & R. & Brown.C. London: Henry Press. Prentice Hall Rinehart. And Winston. (1985): Engineering Geology. G. Wiley Eastern Pte. 1982. World Bank & WRI. Amsterdam: Elsevier Science. ekologi.). 13. BFT 1152 Bahan Bumi Pengkelasan geologi kejuruteraan bahan-bahan bumi dan jasad-jasad bahan bumi. UNEP. Englewood Cliffs. virus. 2. Biodiversity 2. C. ke-2 Massachusetts: Sinauer. E. kitaran unsur dan sebagainya.J.

and I Johnsen. ‘rendering’ akhir. v. konsep asal usulnya. R. Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009.. Mun (2008) Introducing 3ds Max 2008. Freeman 3.G. sumber Internet dan rekabentuk produk dalam 3D. bahan. K. and Yonavjak. W. M. (1993). persekitaran maya 3D. Inc. Dewan Bahasa dan Pustaka. ii. Wiley Publishing. 5. L. Elsevier Scientific Publishing. xi. 6. M. Brian K. Kuala Lumpur. R. and Ela. L.H. Princeton Architectural Press. McKinney. konsep geometri. 15. The Practical Geologist. Inc. iv. (2007). New York. Dalam kursus ini juga akan diperkenalkan mineral dan batuan sebagai bahan binaan bumi. P. Dariush Derakhshani & Randi L. McGraw-Hill James Leach (2004) AutoCAD 2004 Companion: Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling. pemodelan asas poligon. Mason.. mereka realiti foto. komposis. and Bernor. (1981). Schoch. 14.. Simon and Schuster. Masters. (1987). Abdul Rahim S. Description and Determination. McGrawHill Andy Reid & Chris Ralls (2003) Product Design. asas model. sistem koordinat. R. (2007). 43 . W. Topik yang akan disentuh ádalah perspektif 2D dan 3D. Introduction to Environmental Engineering and Science (3rd Edition). Ini diharapkan akan memberi kefahaman tentang kejadian struktur bumi yang besar dan cara proses bumi berlaku yang mempergaruhi tamadun manusia di bumi ini. Inc. Environmental Science: Systema and Solutions. bayangan dan cahaya. iii. Dariush Derakhshani & Randi L. M. Inc. 2. 7th Edition. Williams & Stacy Sawer (2007) Using Information Technology: A Practical Introduction to computers and Communications.L. Kursus juga meliputi kerja lapangan serta pengenalan kepada pelbagai kaedah dalam kajian geosains. Kursus ini Sangay menekankan latihan amali dengan penggunaan perisian grafik 3D di mana pelajar dikehendaki menghasilkan statu produk 3D bagi perbincangan dan penilaian. Max Dutton & Rob Doran (2006) Autodesk 3ds Max 8 Revealed. Yale University Press. and Dietrich. Munn (2008) Introducing 3ds Max 2008. Harry N. Principles of Environmental Science and Technology. L. Rujukan Asas: 1. Heinemann. Wiley Publishing. x. BFT 1252 Aplikasi Komputer dalam Rekabentuk Kusus ini bertujuan memperkenalkan asas penggunaan aplikasi komputer dalam pembangunan produk. struktur. San Francisco.4. (1992). Holt Rinehart & Winston SE Jorgensen. Abrams Ellen Finkelstein (2008) AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009.V. Jenis dan sifat mineral dan batu dari segi ciri hablur. G. Mineralogy: Concepts. Wiley Publishing. BFT 2163 Pengenalan Geosains Kursus ini membincangkan satu tinjauan umum tentang bumi. unsur 3D. B. and Ibrahim. Wiley Publishing. Berry. ‘plug-ins’. Rujukan Asas: i. Dixon. Sifat Fizik dan Kimia. Thomson Course Technology. Stephen Eskilson (2007) Graphic Design: A New History. Ibrahim. vii. Alain Weil (2004) Graphic Design: A history. viii. sejarah dan proses semulajadi yang memberi rupa bentuk fisikal persekitaran bumi kini dan masa akan datang. Bumi. Ellen Lupton & Jennifer Cole Phillips (2008) Graphic Design: The New Basics. simulasi 3D dalam 2D. D. sifat fizik dan kimia akan dibincangkan untuk menjelaskan peranan dalam pembentukan berbagai jenis batuan. ix. perisian 3D. vi. pembentukan bumi. A.

L. CRC Press. E. blok rawak lengkap. 2000.. San Francisco: W. 4. Judson. 6th Edition. Statistics and Experimental Design: An Introduction for Biologist and Biochemists. prinsip dan peraturan dalam melakukan eksperimen dengan menggunakan rekabentuk eksperimen dan analisis. BFT 2074 Biometrik dan Reka Bentuk Eksperimen Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kaedah statistik untuk melaksanakan eksperimen dalam bidang biologi.. 2. Ke-3. Setiap semester mempunyai matlamat tertentu yang perlu dipenuhi.N. Agricultural Field Experiment: Design and Analysis. N. Sistem Tektonik. Atau terjemahannya oleh Syed Sheikh Almanshoor.Thomson. Ed. penjanaan idea untuk kreativiti dan inovasi. 1982. & Siever.D.4. Oxford Univ. Statistics: A First Course. N. aktiviti keusahawanan. (1992): Earth's Dymnamic System (6th Ed. S & Kauffman. 17.). 1982. Pelajar dikehendaki akur kepada perancangan yang telah ditetapkan oleh Fakulti bagi memastikan matlamat pendedahan kepada aktiviti keusahawanan akan dicapai secara lebih menyeluruh. Mercel Dekker. S. 647 p. Rocks and Minerals. pembinaan idea perniagaan. Rujukan Asas: 1. London: George Allen & Unwin. Teknik termasuk analisis varians bagi menguji kesan perlakuan. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang merangkumkan penggunaan perisian statistik. Pelajar akan ditempatkan di pelbagai perusahaan / syarikat dan akan mendapat pendedahan dalam aspek budaya keusahawanan. ujian julat berganda dan kontras berotogon. Geofferey. 1994. Press. and Harrison.J. menyedia cadangan perniagaan. Masa Geologi dan Sejarah Bumi. Press. Ke-2. Leet. M. Rujukan Asas: 1. Prentice Hall. R. Struktur Batuan. Amali merangkumkan penggunaan perisian statistik.P. Perles. D. 3. New York. BFT 4082 Program Pelajar dalam Enterprais (SIEP) Program SIEP ini dijalankan pada setiap cuti semester kecuali semester kelapan (ke-8). Analisis kesan utama dan interaksi dalam eksperimen faktoran.D. Watson.. 1994. 2. Mottershead. MacMillan Publishing Co. Khi kuasa dua dan kaedah tak berparameter. 5. 1990. kepimpinan organisasi dan cabaran dalam dunia perniagaan dan keusahawanan. Environmental Systems. I.R. and Reid.E. Ed) 616 pp. (2nd. Sistem Persekitaran Bumi: Benua dan Lautan. D. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Mineral dan Batuan. J. J. 1999. B. Sistem Hidrologi. Kuala Lumpur: Desan Bahasa dan Pustaka. 5. Earth.H. Physical Geology. 16. Kaedah regressi linear dan kurviliear dijelaskan untuk menguji tren. 44 .K. Roger G. Fundamentals of Biostatistics. Freeman & Co. Freund. Semua pelajar dikehendaki lulus semua modul yang telah ditetapkan di dalam struktur program SIEP sebelum berijazah. Hamblin. White. 18. Ed. M. 2006. Rekabentuk eksperimen asas. Cox. Hanya satu gred sahaja diberikan untuk kursus ini iaitu purata gred yang diperolehi daripada markah setiap semester. segiempat sama Latin dan plot belahan. M. Batuan dan Mineral. perbandingan min menggunakan LSD. F. The Theory of The Design of Experiment.. 6. 1979. termasuk rawak lengkap. BFT 2173 Sistem Bumi Planet Bumi dan hubungannya dengan planet-planet lain. Rosner. An Introductory Text. B. 1994.

komunikasi. (2001) Marketing Management in the 21st Century. AFT 1023 Prinsip Pengurusan Kursus ini membincangkan tentang prinsip pengurusan antaranya pembahagian dan pengkhususan kerja. 2. (1984). Shaari et al. Abu Sin. persamaan hak. pemasaran. Lanjutan dari itu kursus ini juga meningkatkan kefahaman pelajar terhadap amalan pemasaran berlandaskan etika Islam. 3rd Edition. pembiayaan dan perakaunan. kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada prinsipprinsip pemasaran berhubung dengan campuran pemasaran iaitu produk (mak qud ’alaih). keadilan. disiplin. rekabentuk kerja. Rujukan Asas: 1. Small Business and Entrepreneurs Business Plan. cara meneroka peluang dan aspek-aspek pengeluaran. 2. Al-Khurtum: al-Dar al. Cohen William A. (2006). pengurusan dan pengorganisasian. autoriti. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. perletakan harga. Syura. Kuala Lumpur: Malaysia Institute Management. Boston: Houghton Mifflin Company Stephen P. persamaan dan kerjasama. Ohio: Thomson Higher Education. kepaduan arahan dan tindakan. Capon. P. (2006). 4th Edition. kooperatif dan kepimpinan. Griffin Ricky W. Kotler. Rujukan Asas: 1. 3. Prentice Hall. Prentice Hall. Marketing: Principle and Practice. pengurusan. Robbins.Sudaniyah li alkutub. Termasuk juga konsep asas dalam pentadbiran Islam: konsep tauhid. Amalan pengurusan ialah membuat keputusan. Rujukan Asas: 1. 3. Turut disentuh ialah kaedah membuat cadangan untuk projek. Caroline Ross (2001).KURSUS ELEKTIF KEUSAHAWANAN 1. 3. 2nd edition. pengagihan dan promosi (4P) Di samping memperkenalkan konsep-konsep pemasaran moden. 3. Al Halborg. Ryan J. penyelarasan dan penilaian.D & Hiduke Gail. P (2001) A Framework for Marketing Management. Hulbert. The Entrepreneur and Small Business Problem Solver. 2. Antara perkara yang akan disentuh ialah kerjaya dan budaya keusahawanan. (2006).M. perancangan. Al-Idarah Fi al-Islam. AFT 1013 Asas Keusahawanan Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek penting dalam kegiatan keusahawanan. pengurusan dan perundangan. Fundamentals Of Management. Ahmad Ibrahim Dr. Menguruskan Perniagaan (Modul 2). 4th edition.J. ganjaran. Management. 3rd. Prentice Hall 45 . 2. prinsip pemusatan. dorongan. Hamid. Mary Coulter (2002). pengorbanan individu. Dennis Adcock. AFT 1053 Prinsip Pemasaran Berdasarkan kepada pendekatan Islam. (1995). Prentice Hall.N.

perancangan strategik perniagaan serta kerjasama strategik. ciri-ciri PKS dan pemiliknya serta persekitaran PKS. D. (2002). Dollinger. J. Entrepreneurship and Innovations in E-Business: An Integrative Perspective 5. Enterprise Planning and Development:.4. (2006). 2. and Kickul. 2nd edition Butterworth-Heinemann Zhao.R. Pilbeam. and Hitt. 2. teknikal dan pemantapan PKS juga dibincangkan secara terperinci dalam kursus ini. pulangan dan risiko. F (2006). MacMillan Pollio. Boston: IRWIN Gundry.L. Antara aspek penting adalah analisis pernyataan kewangan.K. Growth. Rujukan Asas: 1. (2001). G. Pelajar akan berupaya untuk melakukan analisis kewangan serta mengaplikasikan konsep kewangan dalam pengurusan sesuatu projek. L. Financial Management. kewangan jangka pendek dan panjang serta belanjawan modal dan tunai. Ia juga membincangkan tentang tahap-tahap dan proses pembangunan PKS. AFT 2073 Pengurusan Kewangan Kursus ini mendedahkan pelajar dengan konsep asas aktiviti pengurusan kewangan organisasi. meneroka peluang perniagaan baru. (2004). sokongan pengurusan. Rujukan Asas: 1. International Project Analysis and Financing. Isu-isu berkaitan dengan PKS di Malaysia akan dibincangkan secara menyeluruh dan terperinci. Strategic Entrepreneurship: Creating a New 46 . McGraw Hill 6. and Reinvention. APT 3063 Pengurusan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kursus ini membincangkan tentang definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). D. 3. M. Pelajar akan didedahkan dengan proses strategi keusahawanan dalam kitaran perkembangan sesuatu perniagaan. Butler. G. USA: Prentice Hall. Knott. Entrepreneurship Strategy: Changing Patterns in New Venture Creation. APT 3083 Strategi Keusahawanan Kursus ini menekakan peranan inovasi dalam merangka strategi keusahawanan semasa proses mengenalpasti dan menilai peluang. Entrepreneurship: Strategies and Resources (3rd Edition). Rujukan Asas: 1. M. International Finance. 3. 2. (2002).A. Cabaran dan kepentingan PKS dalam pembangunan negara juga akan ditekankan. Sexton. MacMillan. K. (2006). Penyediaan bantuan kewangan. (2002).

Soil Science and Management 2nd Edition. teknologi benih. Tropical Fruits. Pengetahuan tentang ciri dan jenis tanah seperti kandungan nutrient. 2. Rujukan Asas: 1. 2. Tropical Crops. & Canter M. pisang dan mangga.KURSUS TERAS PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. Barnard & Nix (1973). Kuala Lumpur: Oxford University Press. 2. Tropical Soils and Fertilizer Use. Biologi dan kaedah penanaman dua jenis tumbuhan yang berpotensi untuk tanaman secara meluas kenaf dan buah naga (pitiya) akan juga diberi perhatian dalam kursus ini. & Eidman. pembiakan tanaman (aseksual dan seksual). koko. Kaedah penyediaan tanah. UK. Purseglove JW. 1984. Rujukan Asas: 1. 3. Disamping itu tiga jenis tanaman kontan iaitu jagung. Longman: London 2. Perkaitan antara jenis tanaman dan jenis tanah akan dibincangkan. khususnya amalan ladang pertanian.G. (1984) Farm Management. 1985.R. Soil and Water Chemistry an Integrative Approach CRC Press. teh. getah. kacang tanah dan ubi keledek akan disentuh. penyediaan tapak semaian. Climate. lada hitam. pengeluaran baja kompos dan penggunaan fertigasi akan disentuh. M. John Wiley 47 . Disamping itu penggunaan remote sensing dalam pengurusan perladangan pertanian dan amalan ladang baik (good agricultural practices) juga akan dimuatkan.M.R. Soil and Crop Production. Press.D. (1992). Dicotyledons. Essington. Rujukan Asas: 1. P. ciri fizikal dan biologi akan dipertimbangkan. amalan agronomi. kopi. pembiakan.A. 4. Samson J. Plaster. 3. fisiologi. pengurusan perosak dan baikbaka setiap tanaman. BPT 2103 Pengurusan Ladang dan Perkebunan Kursus ini memberi tumpuan kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan latihan amali dalam sains pengurusan ladang dan perkebunan. Ahn. E. Soil Sampling and Methods of Analysis 2nd Edition. E. Boehle. khususnya di kawasan dengan cirri tanah lapang. (2006).N. 3. Kursus ini juga akan disusuli dengan kerja lapangan ke tapak pertanian yang akan dikenalpasti kemudian. Aspek kesesuaian tanah sebagai tapak penanaman serta perkaitan dengan pemakanan tumbuhan akan dibincangkan. Kursus ini juga akan melibatkan lawatan ke ladang dan kebun untuk mendapat pendedahan sebenar.J (1992). penyediaan sumber nutrien tambahan untuk memperkayakan tanah dibincangkan sebagai kaedah pembajaan. Cambridge Univ. Selain daripada itu. M. (2003). Gregorich. ekologi. Longman Higher Education. London: Longman William C. V. Teknik penambatan dan semaian di ladang juga akan dibincangkan. nenas. Canada CRC Press. Pelajar akan diberi penerangan tentang botani. & Joseph KT. 1976. BPT 2093 Sains Tanah Kursus ini memperkenalkan pembentukan tanah dan kesan ke atas pertumbuhan tanaman. BPT 2084 Biologi Tanaman Ekonomi Kursus ini akan mendedahkan aspek biologi daripada beberapa jenis tanaman utama di negara ini seperti sawit. Farm Planning and Control.

Pohanish. Principles of Crop Production: Theory. jenis di pasaran. 4. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. 6. Stanley A. 4. kelas. penggunaan dalam sistem hidroponik. Cluces. BPT 2113 Bahan Kimia dalam Pertanian Kursus ini meninjau sejarah. Rujukan Asas: 1. 2. perkembangan serta kepentingan penggunaan bahan kimia dalam pertanian serta hasil pertanian. pengurusan serta kaedah 48 . Osburn. suhu rendah. 4. Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk tajuk racun kimia dibincangkan tentang jenis. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. 1. Nasir Hassan. almosfera terkawal. Efferson. (Eds) 2002. Acquuaah. New Jersey. Kalyani Pub. (2004). Natural Resources Institute. Blackwell Publishing. Casavant. J. G. 2. langkah keselamatan dan kesan sampingan. 6. CRC. K. (1998). perlakuan kimia). kaedah penggunaan. perumah dan alam sekitar. piawaian dan juga pemasaran.R. Co. A.L. & Kenneth. pembungkusan. Untuk tajuk hormone dibincangkan fungsi. rawatan komoditi. (2002) Bountiful Harvest: Technology. 5. Golob. DeGregori.3. pemasakan/penyahijauan. & Infanger. McGraw Hills Tokyo Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. USA Manjumdar. Prentice Hall Johl and Kapur (1973) Fundementals of Farm Management.L (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. racun kimia dan hormone. (2002). (2005). cara penggunaan. Processing and Quality.R. Vol. I. Greene and Richard P. (1978) Modern Agricultural Management. 3. Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals. perkaitan di antara pathogen. virus dan nematode. UK. termasuk pemilihan. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. perkembangan penyelidikan tempatan menandani penyakit tumbuhan. jenis.E.S. G. Reston Pub.D. Jenis bahan kimia dibincangkan secara terperinci.(1972) Principles of Farm Management. iaitu baja kimia. konsep keupayaan inokulum. techniques and technology. and Ward. P. BPT 3133 Pengurusan Penyakit Tanaman Kursus ini memperkenalkan jenis penyakit tanaman tempatan. kajian agen penyebab penyakit utama termasuk kulat. pengredan. and Farell. patogenesis dan mekanisme pertahanan pada tumbuhan menentang serangan. Crop Post Harvest: Scince and Technology. C. Science Publisher. Untuk tajuk baja kimia dibincangkan tentang kandungan. 4. Co. pemilihan. T. Teknologi pengendalian buah-buahan. 3. Food Safety and the Environment. J. 1996. William Andrew Publishing. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. Prentice Hall.N. D. Orchard. C. Cato Institute Publisher. jenis dan cara tindakan terhadap tumbuhan. A. Rujukan Asas: 1. J. masalah penggunaan. Jørgen Stenersen. New Delhi. 7. Restn Pub. Principle and Practice. Kimia Pertanian. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology. organisma prokariot. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan.S. 5.

(1985). Kaedah kawalan makhluk perosak seperti kaedah kultura. Smith. Pendekatan IPM juga akan disentuh dalam menghadapi ancaman makhluk perosak. 3.(1998). Blackwell Publishing. Springer Verlag Spier. & Soh. (1977). 4. Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. 2. Mengendalikan Serangan Serangga & Penyakit Tanaman.S. A Textbook of Modern Plant Pathology. Springer Verlag. HC Dube. teknik pengasingan. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. Hubert M. Plant Pathology. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. S. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. fizikal.Y. diagnosa dan penyelesaian masalah kerosakan dalam pertanian dan bioindustri serta pengurusannya. antibodi monoklon dan interferon. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. 4. 5.. pengubahsuaian persekitaran. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. 2. 2. (2002) Prinsip Bioteknologi. 7. 3. 6. Rujukan Asas: 1. Penerbit USM Spier. Application. pensterilan dan pelindungan.An Overview. Plnat Cell Biotechnology. Collins: London. & Mantell. Rujukan Asas: 1. vaksin. Ed. & Zenk. 1983. biologi dan penggunaan pestisid juga akan diperjelaskan. 14.H. 1999. (2006). S. (1980). Yasir Mohd. BPT 3143 Perlindungan Tanaman Kursus ini memberi kefahaman dalam sains perlindungan tumbuhan. 49 . penghibridan. Reinhard. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. E. W. Toxicology. 7th ed London: Edward Arnold. H. 32. R. fisiologi. M. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Bhojwani. Ibrahim Che Omar. 3. pH. Rujukan Asas: 1. ekologi dan epidermiologi perosak tanaman utama. South Asia Books. Penekanan diberikan kepada biologi. George Nicholas Agrios. Priciples of Vegetable Crop Production. Elsevier. 8. Fiechter. & Woodcock D. suhu.kawalan penyakit tanaman masa kini. Synergy Media Books. R. 1985. 4. Vol. Wiley-VCH: Weinheim Fordham R & Biggs AG. 2004. Animal Cell Technology. John Alexander Lucas. W. Cambridge University Press. Science Publisher. (1982). (2005). KS Bilgrami. The Scientific Principles Of Crop Protection. (Eds) (2003). Agrochemicals: Composition. (1982). Plant Pathology and Plant Pathogens. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. 304-312 Barz. kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat.E. Van Emben & Service MW. Production. Pests and Vector Control: Cambridge: University of Cambrdge Muller F.E.

teknologi yang mengutamakan kebaikkan kapada petani. Proc. 4. rekabentuk dan operasi pengairan mikro. Evenson. J. Routledge.. 4: 46-56. 3. K. Part II: Effect of different environments.V. Rujukan Asas: 1. Kuala Lumpur.K. S (2004) Vegetables at their Freshest and Best. penjimatan tenaga buruh. (2005) Hydrophonics: a practical guide for the soilless grower. moden dan terkini (post-modern) yang menitikberatkan kepentingan ekosistem daratan. pengeluaran tanaman secara integrasi dengan ternakan tenusu yang mempunyai nilai pasaran yang menguntungkan serta aktiviti akuakultur dan akuaponik. 50 . CRC Press. 6. kualiti air dan pemuliharaannya. Perbincangan juga akan meliputi aspek perkembangan teknologi terkini yang mengutamakan interaksi kepelbagaian hidupan termasuk tanaman. fertigasi. and TEY. Cech. pengunaan benih yang mempunyai penghasilan yang tinggi dengan input ladang yang intensif.H. FOSTER. London. L. amalan pengairan.9. An integrated fertiliser management system for oil palm. Benton Jr.J. penguna dan alam sekitar. 10. 1982. Rujukan Asas: 1. QUAH. teknologi yang memberi pulangan yang optima kapada pengunaan tenaga manusia (high return to labour) dan saiz ladang (economic of size) serta teknologi bagi amalan pertanian yang baik dan tepat.T. operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). The determination of oil palm fertilizer requirements in Peninsular Malaysia. P. CHEW. rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. ekosistem akuatik dan faktor sekitaran. (2003) Principles of Water Resources.S. Y. Pembangunan bioteknologi patut ditumpukan kapada teknologi yang memberi munafa’at kapada kehidupan manusia dan mesra alam saperti kejuruteraan genetik bagi meningkatkan kapasiti akar tanaman untuk menjana gula ‘trehalose’ yang menjadikan tanaman lebih tahan kemarau. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari. sejuk dan serangan perosak. Gabet. KEE. New York. No. Hachette Livre. & Chao. BPT 4173 Teknologi Pengeluaran Hasil Pertanian Kursus ini membincangkan teknologi pengeluaran hasil pertanian semasa.E. Perbincangan akan meliputi kaedah pengeluaran tanaman hortikultur dan industri secara penjenteraan. system taliair. Cabi Books. S. G. 1994. Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. kandungan air tanah. (2006) Aquaculture Law and Policy: towards principled acess and operations. kaedah pertanian berpengairan. D. VanderZwaag. John Wiley and Sons. L. PORIM Bulletin. UK 5.. H. hidroponik dibawah struktur lindungan. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. (2008) Rice Research in Asia: progress and Priorities. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. 2. T. R. IFA-FADINAP Regional Conference for Asia and Pacific 1994. ternakan dan mikro-organisma satempat.

Alteri. R. 4. Co Clement. Rujukan Asas: 1.L. penyejukan dan pengurusan kualiti komoditi selepas tuai. 12. 1990. piawaian. New Dimensions in Agroecology. Kursus ini akan menekankan kepada amalan.. BPT 4193 Pemasaran Pertanian Kursus ini membincangkan tentang institusi pemasaran dan perdagangan tempatan dan antarabangsa serta peranan yang dimainkan olehnya dalam penyaluran hasil pertanian kepada pengguna akhir. Agricultural Trade. CRC Press. penjenamaan. Washington D. Pharmaceutical Packaging Technology. Principles and Policies. 2. Co. Agroecology. 1992. 13. sistem penanaman polikultur. M. and Hurt. Agriculture and The Enveronment: Perspektive in Sustainable Rural Development. McGraw Hill Press Robertson G. Ecological Processes in Sustainable Agriculture. 2004. Food Packaging Technology.R. West Vies Press. 2.T. Food Packaging. 3. Di samping itu pengurusan perosak. S. 5. pertanian organik. Marketing of agriculture Products (10th Edition). Rujukan Asas: 1. 2001. Alteiri. Richard C. Marcel Dekker. Kohls. USA.11. fungsi dan kaedah pembungkusan. Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems. Fundamentals of Microsystem Packaging Technology. Komponen fizikal dan biologi kawasan pertanian akan diperjelaskan secara terperinci. analisis harga. Inc New York.A. dan agro-perhutanan. D. 3. J. 1991. 4. BPT 4183 Agroekologi Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan tentang prinsip ekologi khusus untuk kawasan pertanian. The Science of Sustainable Agriculture. Lutz Ernst (Ed). 51 . C 2006. Gloessman. pertanian tradisi. New York. 2000. D. Haworth Press.A. Kursus ini akan membincangkan juga proses ekologi dalam ekosistem. 1994. pusingan tanaman dan pembajakan minimum. Taylor Francis (UK) Rao R. Rujukan Asas: 1. Uhl. 1995. 3. Marketing System for Agricultural Products R. promosi dan aspek risikan pasaran. 2. Balckwell Publishers Desmond. Kursus ini juga akan membincangkan faktor ekonomi yang mempengaruhi pasaran pertanian termasuk corak permintaan dan penawaran. Haworth Press Inc. ekologi rumpai dan pengurusan penyakit tanaman juga akan dibincangkan.R. Di samping itu aspek mikroclimat juga akan dibincangkan secara terperinci.C. Prentice Hall Career and Technology Tweeten L. The World Bank. Kursus ini akan membincangkan tentang sekitaran fizik di pelbagai jenis tanaman kawasan tropika. Boulder: Westview Press. 2000. BPT 4203 Teknologi Pembungkusan Kursus ini akan membincangkan teknologi pembungkusan untuk semua produk pertanian. tanaman penutup dan sungkupan. Asian Productivity Organization 1997. penyimpanan. Kesan teknik kawalan ke atas ekosistem pertanian dan konsep IPM dan GDP akan juga diberi penekanan dalam kursus ini agar wujud konsep pertanian mampan. M. . dan prinsip pengendalian serta pemprosesan produk pertanian meliputi kaedah rawatan produk.

14. BPT 4213 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 15. BPT 4223 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. 16. BPT 3248 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. KURSUS ELEKTIF PROGRAM KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian, kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala, projek printis untuk aktiviti peningkatan skala, kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten, pengkomersialan teknologi, harta intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B.Kristiansen. Penerbit USM. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. Banks, G.T. (1979). Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York

52

2. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, tadbir urus, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan operasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L.W. eds (2002) A Handbook Of Industrial Ecology, Cheltenham, U. K.

3. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian ked EIA dll. Rujukan Asas: 1. DOE. 1995. A Handbook Of EIA Guidelines. DOE (Headquarters) Canter. 1977. EIA. McGraw Hill.

4. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

5. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko, seperti penilaian-penilaian, dan pendedahan, penentuan, takaran-maklum balas, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes.

53

Rujukan Asas: 1. 2. 3. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York.

6. BPE 3253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip, peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yagn wujud. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan, pemasaran, kredit, strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. Rujukan Asas: 1. 2. 3. Ricketts, C. 2001. Introduction to Agribusiness. Thomson Learning Cramer, C.L., Jensen, C.W. and Southgate, D.D., 2000. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. Kohls, R., Uhl, J. and Hurt, C. 2006. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). Prentice Hall Career and Technology

7. BPE 3263 Proses Peningkatan Skala (Pembangunan Produk) Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. Perbincangan akan meliputi kaedah biologi dan kaedah fizikal. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan, kadar pengadukan dan pengudaraan, kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. Selain daripada itu kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh, di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada sistem pengkulturan. Rujukan Asas: 1. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi. Penerbit Universiti Sains Malaysia. 2. Mohd Yusoff Hamid, Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. (2002) Bioteknologi Asas. Eds John Bulock & B. Kristiansen. Penerbit USM. 3. Bailey, J.E. and Ollis, D.F. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. McGram Hill New York. 4. Banks, G.T. (1979). Scale uUp Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Wiseman, Ellis Horwood. 5. Wang, D.I., Cooney, C.L., Demain, A. Dunhill, P. Humprey A.E. & Lilly, M.D. (1979) Fermentation and Enzyme Technology, Wiley, New York 8. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan, biologi, sosial, ketoksikan, alahan, komposisi dan nilai nutrien, kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. Untuk penentuan mutu, konsep serta amalan, kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan

54

A. 1994. The Pharmaceutical Press. The Pharmaceutical CODEX. Total quality assurance for the food industries. Department of Standards. 4. 1992. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan..W. W. D .analisis risiko dan kesihatan manusia. CTI Publications Baltimore. Malaysia 55 . London MS 1480. 1998. Finley. American Chemical Society Gould. 3.W.. Robinson. and Gould. Lund.J (eds). HACCP Standard. Amalan Pembuatan yang baik. Rujukan Asas: 1.F. 12th Edition. Principles and Practices of Pharmaceutics. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. 2. W. (GMP). Food Safety Assessment. Armstrong. J. R. S.

Academic Press.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). W. 3. pembaikan strain dan pengubahsuaian gen. Doran. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. pengemparan. E.. mod pengkulturan (sistem tenggelam. Chatterji. Wiley. P. BIT 2083 Biopemprosesan Makanan Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi makanan (tumbuhan dan haiwan) yang melibatkan penggunaan enzim dan mikroorganisma bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. BIT 2103 Teknologi Fermentasi dan Enzim Kursus ini membincangkan prinsip dalam penghasilan oleh mikroorganisma dan sel tumbuhan. E. Biotechnology and Food ingredients. 3. McGraw Hill Cos. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. G. R. F. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketooksikan akan dibincangkan. spensterilan.S.R. Industrial Enzymology: The application of enzymes in Industry. 3. T. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah makanan. (1991). And Williams. and Perry L. Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. New YorK. Ibrahim Che Omar. 6. Bitch. pengeringan kaedah kromatografi.J. A. Rujukan Asas: 1. Stockthon. K. penulenan. Penerbit USM. Bruce.and Parker . 2nd Edition. Blakesborough N. Van Nostrand Reinhold. Baharuddin Salleh (1996) Mikrobiologi Makanan. UK. and Mavituna. suapan sekelompok. Godfrey.G. pemecahan sel. Atkinson. Prentice Hall of India Private Ltd. Gildberg. Darah Ibrahim. London. Enzyme and Food processing. 56 . Belter. New York. 2. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dala bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. and S. Beberpapa parameter seperti kestabilan. sistem fermentasi keadaan pepejal. New York. MacMillan Publishers Ltd. sekelompok.K. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan. New York. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. (2001). P. (1981).M. Academic Press. and Hu. Juga merangkumi penghasilan ingredien makanan. 4. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). Perkara yang berkaitan dalam menjayakan suatu proses fermentasi seperti pemformulaan mediuam dan substrat. antibody monoclonal dan lain. Harcourt Brace & Co. (1991). Rujukan Asas: 1. bahan ekstrak tumbuhan. Kuala Lumpur 2. Prinsip Bioteknologi . 2 nd Edition. 4. Produk yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. Cussier. M. L. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . Faktorfaktor yang mempengaruhi daya pengeluaran dipertimbangkan termasuk pendekata pengoptimuman kaedah pengkulturan. B. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. I. Perbincangan juga meliputi pemprosesan makan pada skala industri.A. ultra-penurasan dan penghabluran. 2. Pulau Pinang. West (Eds) (1996). BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh produk pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. penurasan.

serta peraturan antarabangsa daripada WHO. Untuk penentuan mutu. suhu. konsep serta amalan. Department of Standards. 14. (1996). kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. 3. 6.. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. 2.. pH. Reinhard. W. W. 3. & Mantell. Plnat Cell Biotechnology.S. Journal of Chemical Technology & Biotechnology.J (eds).A.Y. Smith.W. CTI Publications Baltimore. W. pembiak bakaan dan penghasilan metabolit seperti bahan aktif daripada tumbuhan. Food Safety Assessment. The Pharmaceutical CODEX. (1982). S. Pengenalan kepada teknologi enzim dan proses penyekat gerakan enzim akan diperkenalkan. & Soh. S. Penerbit USM. pemeliharaan dan penyelenggaraan sel akan dibincangkan. Armstrong. Plant Tissue Culture and its Biotechnological Application. Springer Verlag. Prinsip Bioteknologi. Penerbit USM Spier. Pergamon Press Ibrahim Che Omar (2002). and darah Ibrahim (2002). reka bentuk fermenter dan konsep biopemangkinan oleh enzim akan dibincangkan.H. London MS 1480. (1977). Bhojwani. sosial. antibodi monoklon dan interferon. Pulau Pinang. M. Bioteknologi Asas. Amalan Pembuatan yang baik. S. Science Publisher. Fiechter. R. Total quality assurance for the food industries. Principles and Practices of Pharmaceutics. Principle of Fermentation Technology.An Overview. 304-312 Barz. Ibrahim Che Omar. 5. (Eds) (2003). kadar goncangan dan kadar pengudaraan di lihat.F. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ibrahim Che Omar. R. Cambridge University Press. 1994. 4. and Gould. Society Gould. penghibridan. Rujukan Asas: 1. (1986) Iimmobilized Biocatalysts.: An introduction. A. Malaysia 57 . 4. Vol. Springer Verlag Spier. alahan. Lund. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. 2. (2002) Prinsip Bioteknologi. & Zenk. (GMP).W. Matlamat teknologi kultur tisu adalah untuk meningkatkan anak benih. 12th Edition. ketoksikan. The Pharmaceutical Press. Finley. E. 3. J.E. D . Recent development in the large scale cultivation of animal cells in monolayer In Advances in Biochemical Engineering. Hartmeier. BIT 2113 Keselamatan dan Kawalan Mutu Bioproduk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan dan agen farmaseutik. Animal Cell Technology. Ed. 2.E. 4.F. Agrobiotechnology and Plant Tissue Culture. 32. H. and Whitaker.. R. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. American Chemical. Mohd Yusoff Ab Hamid. vaksin. Rujukan Asas: 1. komposisi dan nilai nutrien. 1998. BPT 2153 Teknologi Kultur Tisu Kursus ini membincangkan prinsip dalam pengkulturan tisu dan propagasi sel daripada tumbuhan dan haiwan. Robinson. P. biologi. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. W. Springer Verlag. Parameter yang mempengaruhi pengkulturan tisu dibincangkan seperti komposisi medium. HACCP Standard. (1982). Stanbury. Penerbit USM. 1992.selanjar). (1980). W. Rujukan Asas: 1. 5.

Perbincangan akan meliputi pengurusan semua komponen dalam bioproses yang termasuk bahan mentah. Stanbury P. Prentice Halls International Series Doranm P. and Smith. Penerbit USM. pernincangan tentang ekonomi proses dalam reka bentuk juga akan dipertimbangkan. Crueger. (1993). Penerbit USM. Unit Operation in Chemical Process Engineering. petroleum dan pengolahan sisa buangan industri akan juga diberi perhatian. Ibrahim Che Omar. Perbincangan ini akan meliputi kaedah biologi dan fizikal. and Whitaker. W. Schuer.E. Penerbit USM. BIT 3143 Proses Peningkatan Skala Kursus ini membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kepada skala industri. W. Aiba. Reka bentuk ini akan menimbang juga keperluan pengkulturan mikroorganisma atau sel tumbuhan dan haiwan . 2. Rujukan Asas: 1. (1973) Biochemical Engineering. Mohd Yusoff Ab Hamid. A. (1995) Bioprocess Engineering Principles. Pulau Pinang McCabe. Parameter peningkatan skala fizikal seperti dimensi bejana pengkulturan. A. Fikret. J. Ibrahim Che Omar. 8. Biotechnology: a textbook of Industrial Microbiology. Penglibatan mikroorganisma untuk industri berkaitan dengan perlombongan. 4. 3. Humphrey. BIT 3123 Bioproses dan Reka Bentuk Industri Kursus ini akan membincangkan teori dan kaedah dalam sesuatu bioproses dan berdasarkan teori tersebut reka bentuk sistem untuk suatu proses industri akan dipertimbangkan. Rujukan Asas: 1.6. Kuliah akan mengandungi perbincangan tentang mikroorgansima yang terlibat industri. Mohd Yusoff Ab Hamid. McGraw Hill. kawalan proses dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). University of Tokyo Press. Ibrahim Che Omar (1994). 5. Penerbit USM. kaedah peningkatan secara biologi berdasarkan tahap optimum daya pengeluaran akan dipertimbangkan.F. kuasa dan ciri bendalir akan dijelaskan. 4. penyimpanan penyelenggaraan dan proses dalam proses penghasilan. and Crueger. instrumentasi dalam pengukur sistem biologi. Bioteknologi Asas. K. 5th Edition. Darah Ibrahim (2002). Academic Press. Sunderland Sinauer Associates. Aspek kemahiran akan ditekankan melalui amali yang menekankan kepada penggunaan mikroorgansima untuk penghasilan bahan yang akan dikenalpasti. (1992) Bioprocess Technology – Basic Concepts. pertanian.C. A. Michael L. and Millis. Konsep penurunan skala dan peningkatan bilangan (number up) akan juga disentuh. 58 . Pulau Pinang. N. kaedah pengadukan dan pengudaraan. (1984). 7. Darah Ibrahim (2002).F. 5. Ibrahim Che Omar (2002). Prinsip Bioteknologi . Selain daripada itu. Bioteknologi Asas. BIT 3133 Teknologi Mikrob Kursus ini membincangkan penglibatan mikroorganisma dalam proses industri untuk penghasilan bahan metabolit yang mempunyai kepentingan pada skala industri. M. S. kaedah dalam pemencilan dan pemilihan. Pengantar Mikrobiologi Industri. Pulau Pinang. 2. Pulau Pinang. di samping peningkatan skala dalam pensterilan dan pemisahan pepejal daripada system pengkulturan. (1996) Principles of Fermentation Technology Pergamon Press. 3.L.

New York 10. Yusoff Hamid. sisa cecair dan air buangan. kaedah pengolahan akan dikenalpasti yang terdiri daripada kaedah fizikal. McGraw Hill. Rujukan Asas: 1. 4.N. BIT 4163 Pengurusan Sisa Buangan Bioindustri Kursus ini akan membincangkan pengurusan untuk mengatasi masalah yang wujud daripada sisa buangan industri. R. 11. Berdasarkan ciri ini. Quality through design. D. dan pembentangan seminar hasil latihan. Biochemical Engineering Fundamentals. 2. Bagi kaedah biologi. Ibrahim Che Omar (1994). ciri sisa buangan dan kesan kepada alam sekitar. kimia dan biologi.L. Penerbit USM. Bioteknologi Asas. 59 . Ibrahim Che Omar dan Darah Ibrahim. the key to successful product development. H.M. Basic Environmental Technology: water Supply. Kmetobicz. McGram Hill New York. Jackson. (1997). BIT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Banks. (1995) Product design: Fundamental and Methods. Aspek dalam pemasaran dan penyebaran produk kepada sasaran penggunakan akan juga dipertimbangkan. Penerbit USM. New products development design and analysis. Pengantar Mikrobiologi Industri. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. E. (1997). 2. John Wiley and Sons. New York. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. (1996). dan penilaian mutu bioproduk. J. Penerbit Universiti Sains Malaysia. waste Management and Pollution Control. rekabentuk proses. N. F. Wiseman. rekabentuk pembungkusan. Scale Up of Fermentation Processes in Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Tajuk yang akan dibincangkan termasuklah perancangan dalam penyediaan bioproduk. 9.Rujukan Asas: 1. and Eekels. J. 3.K. Kristiansen. 3. Rooszenburg. laporan Latihan Industri. Bailey. and Frigon. Achieving the the competitive edge. London. Ellis Horwood. Joh Wiley and Sons. Rujukan Asas: 1. G. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. 2. (2002). (1992). Selain daripada itu punca pencemaran akan ditentukan dan mencadangkan kaedah untuk mengurangkan penghasilan sisa buangan daripada proses bioindustri. (1993). Perbincangan akan meliputi jenis sisa buangan.N.F. Pulau Pinang Jerry. Fox. Prentice Hall. haiwan dan mikroorganisma. A. 4. Mohd. Sisa buangan meliputi sisa pepejal. BIT 3153 Pembangunan Bioproduk Kursus ini akan membincangkan kaedah dan langkah yang akan diambil dalam membangun suatu bioproduk sama ada daripada sumber tumbuhan. Prinsip Bioteknologi. and Ollis. New York.E. (1979). Wiley. Eds John Bulock and B. kaedah rawatan menggunakan sistem aerob dan anaerob akan dibincangkan. J. T. Ibrahim Che Omar (2002). Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar.

Finegold (2005). Aspek tentang kualiti. CRC Boston. Beatrice Godard and Bartha (2005). 3. 2. Abdallah S. pemformulaan. John Durkee (2006). and Schmidt. Walsh G. inovasi dan pemindahan teknologi.O. kawalan mutu bahan. Bioindustry Ethics. perancangan perniagaan. Wijesekara. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. Management of Industrial Cleaning Technology and Processes. Washington. usaha sama syarikat. BIT 4194 Etika dalam Keusahawanan Bioindustri Kursus ini membincangkan asas keusahawanan dengan memberi penekanan kepada strategi perniagaan bahan hasil daripada proses berasaskan sumber biologi. 2. 13. David L. Rujukan Asas: 1. 2. P. List. M. 3. Finegold. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. herba. Biopharmaceuticals: biochemistry and Biotechnology. bahan kosmetik dan farmaseutik. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. (ed) (1997). Rose N. CRC Press. Manual of Clinical Laboratory Immunology. Rujukan Asas: 1. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. H. keperluan penggunaan dan kepelbagaian produk akan juga disentuh.B. pengurusan sumber manusia. Industrial Safety: Management and Technology. R. 3. D.C. 5th Edition. ASM Press. 4.eds. (1991) The medicinal Plant Industry. The Foundations of Bioethics. Margaret L. Rujukan Asas: 1. 14. tinjauan pemasaran dan strategi pemasaran. baha nutraseutikal. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan yang baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. bahan mentah. BIT 4183 Pengurusan Teknologi Industri Kursus ini akan membincangkan kaedah yang akan digunakan untuk menambah baik daya pengeluaran melalui pembangunan dan peningkatan kualiti sistem pengurusan industri. Pendekatan dalam membuat strategi penyediaan produk. John Wiley and Sons. (Ed). Cecile Bensimon.12.R. P.Daar David L. Florida. Ove Granstrand (1983).Eaton. 60 . Technology. Tristram Engelhardt (1995). (1989) Phytopharmaceutical technology.H.C. Selain daripada itu aspek logistik. Isu seperti menjaga hak pemasaran. (1998). Bensimon. dan keselamatan kemudahan dan peralatan (sistem loji). Bioindustry Ethics. Colling (1983). Management and Markets: An Investigation of R&D and Innovation in Industrial Organizations. David A. permohonan sokongan kewangan. Perbincangan akan meliputi pengurusan pengetahuan.

K. eds (2002) A Handbook of Industrial Ecology. kajian ked EIA dll. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. Graedel.U. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Rujukan Asas: • DOE. Rujukan Asas: 1. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. penyediaan laporan. 1995. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurangnya Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. seperti penilaian-penilaian. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. A Handbook Of EIA Guidelines. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan. Cheltenham. penentuan. tadbir urus. EIA. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. dan pendedahan. and Allenby. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yagn meliputi aspek kaedah. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. DOE (Headquarters) Canter. rekabentuk. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal. McGraw Hill. T. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. L. and Ayers. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. AT & T.15. Prentice Hall. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar.W. R. teknologi dan pengurusan pembangunan industri. New York. biologi dan sosioekonomi. proses penilaian. 2. 61 . B. 3. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI BIOINDUSTRI 1. 16. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal. rekabentuk dan operasi alam sekitar. 1977. Di akhir Projek Penyelidikan I. (2003) Industrial Ecology. R. perundangan dan ekonomi. 2. Ayers. BIT 4233 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. BIT 4223 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. dan pencirian risiko. U. penilaian kitar hidup serta pentafsirannya. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. kimia dan biologi serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan. Teknik. takaran-maklum balas. perundangan. E.

L.R. J. I. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. pemasaran.. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik. McGraw Hill Inc. J. New York. 2000. 2. Prentice Hall Career and Technology 5. and Baldwin. Jensen. 2. J. J.D. (2007). kredit. Marketing of Agriculture Products (10th Edition). D. E. Marr. (1993) Performing Ecological Risk Assessments. Ricketts. Harrison. Environmental Chemical Analysis. 1995 Environmental Health. 4.A. and Hurt. C.H.L. Publishers. 2006. C. Dean. 2.W. 4. Di samping itu menganalisis. C. (2002).E. Reddy. C. & Cresser. Bioability. and Safety Auditing Handbook 2nd Edition.. 3.J. Field and Laboratory Methods for General Ecology. Brower. Kaedah-kaedah pengurusan dan perancangan perniagaan. New York: Chapman and Hall. R. 62 . & Zar. Uhl. fizik. Molak. (1983). (1977). dan biologi bahan pencemaran. Kaedah bagi tentukur parameter sosio-ekonomi juga ikut dibincang.Rujukan Asas: 1. New York Calabrese. S. Agriculture Economics and Agribusiness 8th Edition R. L. Thomson Learning Cramer. C. Rujukan Asas: 1. Analytical Techniques in Environmental Monitoring. L. M. Brown.J. Iowa: Dubuque WM. Introduction to Agribusiness. CRC Lewis Publishers.. 3. peranan dan tanggungjawab usahawan dan permasalahan yang wujud. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. strategi dan pengurusan sumber manusia dan bukan manusia serta isu semasa tentang keusahawanan dan perniagaantani. V. Kohls. New York. and Southgate. 2001. BPE 4253 Perniagaantani dan Keusahawanan Kursus ini membincangkan tentang prinsip. 3. BNT 2113 Teknik Dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaaan kimia.S. Rujukan Asas: 1. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contamination (Analytical Technique in Science). Co. Lewis Publishers.

habitat. Penekanan akan diberikan kepada aspek pencarian makanan. H. pemangsaan. (1992) Wildlife research and Management in National Parks U. A. 2. matlamat penubuhan dan nilai saintifik Taman Negara. R (1979). Caughley. The wildlife society. Illinois Press.S. Anthony. BNT 2083 Ekologi Sumber Asli Kursus ini membincang prinsip asas ekologi dalam pembangunan kepelbagaian ekosistem seperti sumber tenaga. Odum. penjagaan anak. (1994) Wildlife Ecology and Management. kitar. Bagaimana prinsip-prinsip asas iniseperti ekologi populasi. G. perjanjian dan juga peranan organisasi bukan kerajaan dalam pembangunan sosio-ekonomi Negara. Urban WildLife management. Tropical rain forest of the Far East. 3. 5. tingkah laku haiwan. Aspek ekologi dalam pemuliharaan haiwan di kepulauan hutan taman negara. Tropical rain forest ecology. (2002) wildlife and Nature Resource Management. Kalamazoo. habitat dan ekosistem. Rujukan Asas: 1. karbon dan unsur nitrogen. sulfur dalam menjaga kestabilan nic. BNT 2093 Pengurusan Hidupan Liar Kursus ini membincangkan konsep kehidupan liar dan ekologinya. Blackwell Publication.. Rujukan Asas: 1. 3. Antara matlamatnya ialah memahami pemuliharaan alam sekitar dan sumber alam. E. 63 . Deal. Clarke. T C (1985).Ash. Research and management techniques for wildlife and habitats. Kaedah penentuan kepadatan kehidupan liar akan juga diterangkan. populasi.K. Brewer. Oxford : Clarendon Press. Swanson T M & Barbier E B (1992). Penekanan khusus juga akan diberikan kepada usaha untuk memulihara haiwan liar terancam yang terdapat di Malaysia. (2005). J. CRC Press.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. Wild Life Ecology. hubungan dan pengetahuan yang meliputi ekosistem daratan seperti hutan dan akuatik seperti sungai dan tasik termasuk samudera. Conservation and management. and Caughley. 4. dan taman laut di Malaysia juga dibincangkan. perundangan dan institusi birokrasi. R. Mabberley. Blackwell Publication. 5. BNT 2103 Pengurusan Taman dan Kawasan Terlindung Kursus ini membincangkan struktur organisasi. Blackie Academic. L. Thomas Delmar Learning. G. 2. E P (1997). Wright. 4. energetiks komuniti kestabilan serta organisasi kumuniti dapat mengawal komponen biotik dan abiotik serta saling hubungkait antaranya untuk diterapkan dalam pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem dan akhir sekali pengurusan ekosistem. W B Saunders Company Press. Western Michigan University.and Sara J. mangsa-pemangsa. Kieran. Fundamentals of ecology. 3. Rujukan Asas: 1. Ia juga mengambilkira kitar asas hidrologi. peranan pengurusan dalam pemuliharaan. Economics for the wilds. 2nd edition. Whitmore. Taman Negeri dan kawasan terlindung lain dengan matlamatnya. London. R. J. pembiakan. Bookhout T A 1996. Ia merangkumi beberapa pengisytiharan antarabangsa mengenai Taman dan kawasan terlindung khususnya di rantau Asia Pasifik serta sistem Taman. kestabilan. Principles of ecology. 2nd edition. hubungan intraspesies dan penghijrahan hidupan liar dipelbagai ekosistem. Anggaran penilaian sumber taman.G. D J (1992). Fryxell.E. pembangunan desa dan pemeliharaan budaya suku kaum yang bergantung kepada kawasan terlindung dan akhir sekali peranan kawasan ini dalam pelancongan ekologi. 2. (2005). persaingan. London : Earthscan Publication.

D. Robinowitz A 1992.E White and Giuseppe Bertola (2005).. 3. Essentials of conservation biology. Principles and Practice of Soil Science : The Soil as a Natural Resource. 2. R. M. P. & Zar. 2nd Ed. Kaedah bagi tentukur parameter sosioekonomi juga ikut dibincangkan.E. Bioaccessibility & Mobility of Environmental Contimination (Analytical Technique in Science). Rujukan Asas: 1. CRC Press. fisikal dan biologi tanah. J. 64 . (2001). Rujukan Asas: 1. BNT 2123 Sumber dan Ekosistem Tanah Kursus ini menerangkan pelajar tentang sains tanah yang meliputi pembentukan tanah. Brower. Wildlife Conservation Society. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Fundementals of Soil Behavior. Mitchell. tinjauan.A. teknologi maklumat alam sekitar dan pemodelan bagi proses pembuatan rumusan dan perakuan. Co. Analytical Tehniques in Environmental Monitoring. Rujukan Asas: 1. (2002). A Practical Guide to Understanding. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports.A. John Wiley & Sons. sifat kimia. Environmental Contaminants. R. Dalam kursus ini.K.S (1983). New York. applications. Pengenalan kepada sumber tanah dan air dengan penakanan kepada pertalian mereka di dalam berbagai lanskap di dalam ekosistem. Environmental Chemical Analysis. Dyke. Boston : McGraw-Hill. Conservation biology : Foundations. S. Primack. Marr. 3. J. Calow. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. J. C. R B 2002. fizik dan biologi bahan pencemaran. & Cresser. 6. Wildlife field research and conservation training manual. Biological Management of Soil Ecosystem for Sustainable Agriculture (World Soil Resources Reports). I. (1993). 4. Massachusetts : Sinauer. pengelasan dan penilaian tanah. 5. Blackwell Publishing. Dean. Publishers. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. J. Vallero. (2004). Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. Brown. Lowa: Dubuque WM. Di samping itu menganalisis. (1998). BNT 2113 Teknik dalam Analisis Alam Sekitar Kursus ini merangkumi teknik dan metodologi bagi kelas amali dan lapangan yang berhubungkait dengan penganalisaan kimia. pemakanan tumbuhan dan baja. J. (2007).L.2. Bioability. S. 4. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. 3rd Edition. menterjemah data yang dihasilkan menerusi kaedah statistik.H. New York: Chapman and Hall. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. Academic Press. 3. Sally Bunning (2003). D. 4. 3. L. concepts. F V 2002. (1977). Benjamin. and Belluck. 2. Reddy. Field and Laboratory Methods for General Ecology. 2.

C & Levins. system taliair. A. Bolen and William Robinson (2005). J. (1992). Penekanan yang diberi adalah keperluan air tanaman. Epstein. rekabentuk dan operasi pengairan ladang. Dean (2003). persekitaran kimia dan fizik. J T. Fryxell. R. L. and Tony Sinclair (2006). Gaudet. Techniques for Wildlife Investigation and Management. 3. 65 . Graeme Caughley.). B. Eric G. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah. R. B. Boston. 7. K. BNT 3133 Teknik dalam Tafsiran Belantara The course is a comprehensive course in interpretative skills to be used in the management of protected areas such as wildlife refuges. Roger N. Soil Evosion and Conservation. Norton. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. Washington DC. R. 2. Conservation and Management. sumber air dan prinsip analisa hidrologi. W Saundrs Company. D. Rapport. Method for Environmental Trace Analysis (Analytical Technique in the Sciences).. John R.. Berlin. 5.V.. 8. Environmental science (2nd Edition. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. Costanza. saliran pertanian dan penyediaan tanah untuk pertanian berpengairan saperti perataan tanah. Wildlife Ecology and Management (5th Edition). rekabentuk dan operasi pengairan pemercik. E. A. rekabentuk dan operasi pengairan mikro. kandungan air tanah..C. J. Introduction to Environmental Analysis (Analytical Technique in The Sciences). Gaudet. Morgan (2005). Rujukan Asas: 1.P. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. amalan pengairan. D.. Turk. 2. Rujukan Asas: 1. (2002). Turk. Island Press. R. C. John Wiley and Sons. sosial dan kesihatan. C. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. & Wittes R T (1978). Costanza. & Haskell. (Eds. Braun. D. Williams B. 3. P. & Calow. (2005). operasi peralatan system pembajaan mengunakan pengairan (fertigation). 6. udara dan beberapa persoalan gunatanah. R. Reeve (2002). Analysis and Management of Animal Populations. Wildlife Ecology. P (1995) (eds. Rapport. Cech. state and national parks. J. Nichols J. R.. John M. 9. New York. (2003) Principles of Water Resources. Springer-Verlag. kualiti air dan pemuliharaannya. BPT 3163 Sains Air Kursus ini merangkumi topik-topik asas kitaran air dan kepentingan air terhadap industri pertanian dan kehidupan yang optima serta lestari. Philadelphia. 4.4. 4. London & Toronto. Sinclair. J.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. Rujukan Asas: 1. T. and Conroy M.

10. BPE 3223 Penilaian Impak Alam Sekitar Kursus ini menekankan pengetahuan mengenai prosedur EIA yang meliputi aspek kaedah, rekabentuk, pengurusan dan teknik-teknik membuat keputusan yang melibatkan persekitaran fizikal, biologi dan sosioekonomi, proses penilaian, penyediaan laporan, kajian kes EIA dan lain-lain. Penekanan tentang pemilihan parameter yang perlu dikaji, skop, proses penilaian, penyediaan laporan pemonitoran dan yang berkaitan juga akan diberikan. Pengenalan kepada proses pengauditan dan pemantauan kualiti udara, air dan pencemaran lain merangkumi juga konsep asas pemonitoran secara fiziko-kimia turut akan dibincangkan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. DOE, (1995). A Handbook of EIA Guidelines. Kuala Lumpur : Department Of Environment, Ministry of Science, Technology and The Environment. Canter, L. W (1977). Environmental Impact Assessment. New York: Mc Graw Hill. Munn, K. E. (1979). Environmental Impact Assessment Principles and Procedures., New York: John Wiley. O’Riordan. T. & Hey D., (Eds). (1976). Environmental Impact Assessment., New York: Saxon House. United Nations. (1980). Environmental Impact Assessment. Proceedings of a Seminar of The UN Economic Commission for Europe, Villalch, Austria, Paris: United Nation Publ.

11. BNT 3228 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri, laporan Latihan Industri, dan pembentangan seminar hasil latihan. 12. BNT 4153 Sumber Tenaga Kursus ini membincangkan pengenalan kepada prinsip asas tenaga, penggunaan sumber untuk penjanaan tenaga, termasuk bahan yang boleh diperbaharui atau yang pakai habis dan juga kesan kepada alam sekitar. Teknologi dalam penjaan tenaga dan penggunaan tenaga di Malaysia akan dibincangkan juga. Selain daripada itu perspektif tenaga dari sudut dasar negara, implikasi sosi-ekonomi, strategi dan halatuju masa hadapan juga dibincangkan. Penekanan akan diberikan kepada biotenaga dan perhutanan, kesan rumah hijau dan teknologi pengawalan gas. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Goldemberg, J. (1994) Energy and Sustainability. A Global View. In: Paul Schere Institute (eds), PSI Energetage, Villigen PSI: 3 – 5. Solberg, L. (1997) Energy challnges and Opportunities for Actions. In: OECD (Ed) Sustainable Development. OECD Approach for 21 st Century. Paris, OECD. Barbier, E.B. (1989) Natural Resources Scarcity and Development: Conventional and Alternatives Views. Earthscan Publications Ltd., London. Farret, F. A. And Simoes, M. G. (2006) Integration or Alternative Sources of Energy.

66

13. BNT 4164 Pengurusan Pelancongan Sumber Asli The course is a comprehensive course in the practices needed in any tourism business, large or small. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. R. Buckley, C. Pickering, and D. B. Weaver (2003). Nature-based Tourism, Environment and Land Management. Orams, M. (1998). Marine Tourism: Development, Impacts and Management. Nickson D. (2007). Human Resource Management for the Hospitality and Tourism Industries. Costanzam R, Pickett S, Kennedy J. and Thomas J. W. (1995). A New Century for Natural Resources Management.

14. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya, kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar, analisis risiko alam sekitar, analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Henley, N., Shorgen, J.F. and White B. (1997). Environmental Economics in theory and practice. McMillan, England. Johannesson, P.O. (1993) Cost benefit analysis of environmental change. Cambridge University Press. Pearce, D.W. and Turner K.I. (1990). Economics of natural Resources and the Environment. Callan, S.J. & Thomas J.M (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Application. Chicago: Irwin Book Team. Kahn, J.R. (1995). The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. Orlando: Drylon Press. Park, S.H & Labys, W.C (1998). Industrial Development and Environmental Degradation. Aldershot: Edward Elgar.

15. BNT 4193 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan, diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Di akhir Projek Penyelidikan I, pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 16. BNT 4203 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II, pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis, pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dengan sekurang-kurang Gred C dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II.

67

KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS SUMBER ASLI 1. BPE 3213 Ekologi Industri Kursus ini membincangkan isu alam sekitar serta hubungannya dengan perniagaan, perundangan, teknologi dan pengurusan pembangunan industri. Penekanan diberi kepada konsep ekologi alamiah serta penerapannya dalam aktiviti industri pembuatan bagi menjamin kecekapan proses penggunaan sumber dengan cara pengoptimuman gunapakai sumber dan sisa. Antara topik lain yang dibincangkan adalah kerangka fizikal, kimia dan biologikal serta kerelavanannya terhadap teknologi kepenggunaan, governans, perundangan dan ekonomi, rekabentuk dan oprasi alam sekitar, penilaian kitar hidup serta interpretasinya. Rujukan Asas: 1. 2. Graedel, T. E. and Allenby, B. R. (2003) Industrial Ecology, AT & T, Prentice Hall, New York. Ayers, R.U. and Ayers, L. W. eds (2002) Ahandbook of Industrial Ecology, Cheltenham, U.K.

2. BPE 3233 Pendidikan Alam Sekitar Kursus ini menekankan kepentingan ekosistem, keseimbangan alam semula jadi dalam bentuk sekitarnsekitaran semula jadi, sumber-sumber tenaga (air, petroleum, gas), punca pencemaran air, udara dan tanah, kesan aktiviti antropogenik ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia, sisa toksik dan pepejal dan cara pengurusannya, isu-isu alam sekitar tempatan dan global (jerebu, hujan asid, kemusnahan hutan, dll) undang-undang persekitaran Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Daniel, B. B & Edward A. K. (2003) Environmental Science. Johy Wiley & Sons. Charles, E. K. & Margaret, C. H. (1993) Environmental science: Living within the systems of nature. Prentice-Hall. H. M. Dix .(1981) Environmental pollution. Chichester John Wiley & Sons. George L. W. (1978) Health effect of environmental pollutants. St Louis, The C.V. Mosby Co.

3. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risko seperti penilaian penilaian, pendedahan, penentuan dose-response, dan pencirian risiko. Penentuan end-point dan aras keracunan pada pringkat perubahan kimia dan fisiologi, serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Teknik, procsedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. Rujukan Asas: 1. 2. 3. 4. Harrison. L. 1995 Environmental Health, and Safety Auditing Handbook 2nd Edition, McGraw Hill Inc. New York. Molak, V. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management, CRC Lewis Publishers, New York. Calabrese, E.J. and Baldwin, L.A. (1993) Performing Ecological Risk Assessments, Lewis Publishers, New York. Asante-Duah D.K., (1998). Risk Assessment in Environmental Management : A Guide for Managing Chemical Contamination Problems. Chichester: John Wiley & Sons.

68

B.5. 6. (1993). Francis. Ecological Risk Assessment. Suter II. Kluwer Academic Publisher.A Babcock. and J. 69 .W Fraser. W. B. R. Michigan: Lewis Publishers. Toxic Substances in the Environment. Risk Management and The Environment: Agricalture in Perpective. New York: John Wiley & Sons. 7.N Lekakis.M (1994). (2002). G.

(2000). Mc Graw-Hill International Editions. (2001) "WTO. E. Rasedee. Marcel Dekker. C. Mishra S. Seterusnya sistem peladangan haiwan ternakan termasuk perbincangan tentang peragutan bebas. 9. "The GATT Agreement on Agriculture: It’s Impact on the Philippine Livestock and Poultry".. Guzman. 4.. Hofman. haiwan ruminan yang akan dibincangkan adalah lembu. CRC Press. Kuala Lumpur. Payment. berdasarkan prestasi mengikut fenotip dan genotip haiwan akan dipertimbangkan. 6.V. kerbau. Hirsh.C. Rujukan Asas: 1. Boston: Jones and Bartlett Publishers. Inc. paper presented at South Asian Regional Poultry Conference. Levinson W. Part VII In: Microbiology and Immunology. Rujukan Asas: 1. M (1990). MJ (1999). 2. A. How pathogenic viruses work. P. Sehubungan dengan itu kepentingan baka berdasarkan genotip dan fenotip akan dibincang. Mishra and R. 2. Rose B. Atlas of virus diagrams. "Present Scenario of backyard Poultry Farming Strategies for Improvement: A Case Report". 3. 5. Malden Mass. Dehuri (2001). Immunology. 2.. 8. 10.. Sompayrac. organised by Worlds Poultry Science Association and Dr B. Blackwell Scientific Publication Inc. Liberalisation and Poultry Industry: The Case of India" in the 1st SAARC Poultry Conference. Mohanty. (2000). Zamri Saad. Dewan bahasa dan Pustaka. WB Saunders Co. L (1995).K. Blackwell Science. DC. and Moktar. A. Ackermann HW & Berthiaime. Dewan Bahasa dan Pustaka. K. BTT 2113 Industri Poultri Perbincangan akan meliputi ayam. dan semi intensif lot pemakanan akan disentuh. Poultry Times of India. Di samping itu aspek pencegahan dan kawalan akan diberi pertimbangan. Yc (1999). Special Feature. Veterinary Immunology. BTT 2123 Industri Ruminan Dalam kursus ini. (1993). Mehta. R. & Trudel Michel (1993). Wagner EK and Hewlett. Tizard. itik.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1.K. biri-biri dan lembu tenusu. Penyakit penting yang meliputi penyakit berjangkit bukan hanya kepada haiwan tetapi juga kepada manusia akan dipertimbangkan. Aspek rawatan terutama dalam aspek penjagaan kesihatan akan diberi perhatian. Biologi ke semua haiwan ini akan dibincangkan. L (2002). And Zee. I. and Jawetz. Patologi Veterinar Umum. 4. 3. Perbincangan juga akan meliputi kaedah kuarantin haiwan dalam usaha pengawalan penyebaran penyakit. Selain daripada itu aspek baka. Parasitologi Veterinar. Journal of Asia-Pacific Research Network. BTT 2103 Kesihatan Haiwan Kursus ini akan memberi penekanan kepada penyakit penting yang terdapat dalam haiwan ternakan. Penyakit dikesan dan didiagnosiskan berdasarkan gejala yang muncul. (1999). 7. 3. puyuh dan burung unta dengan menyentuh aspek biologi haiwan kepentingan dalam industri poultri. Aspek pengurusan ladang penternakan termasuk penyediaan reban ayam (system reban tertutup) serta pemilihan tapak ladang akan dibincangkan. CRC Press. Basic Virology. Vetrinary Microbiology. Ackermann et al. Paul and Edgare Kerkwijk (1999) "Integrated Poultry". kambing. Rao Institute of Poultry Management and Technology. Methods and technique in virology. Virus life in diagram. Pengurusan 70 . (1998). P.

K.F. Bindra. BTT 2133 Teknologi Makanan Ternakan Kursus ini memberi penekanan kepada aspek penetuan peranan pemakanan haiwan serta komposisi asas dalam penakanan haiwan. Falconer. Pirchner. di samping mengenalpasti sumber makanan pilihan dan makana alternative.S. Future Developments in the Genetic Improvement of Animals. 3. BTT 2153 Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan Kursus ini dimulakan dengan memperkenalkan asas dalam genetic dengan menekankan kepada Hukum Mendelian. (2002). Ini diikuti dengan teori pembiakbakaan haiwan yang berbeza bagi setiap kumpulan haiwan ternakan. Blomberg.R. 3. 6. J.W. Penyediaan bahan mentah dan kaedah penyediaan bentuk makanan juga disentuh. (1987). Dept. K. (1967). penggunaan bioteknologi (pengklonan. Sydney: Academic Press. persenyawaan in vitro. (1990). Evans. 71 .. A. (1991). digestibility and safetuy for animals and the food chain. pemilihan tapak ladang dan pengurusan haiwan yang berbeza.New Jersey:Prentice-Hall. New York:Oxford University Press. 5. Z. H Ransom. (1996). Animal nutrition with feeds from genetically modified plants. Seterusnya. and G. A. U. Isu keturunan dalam pembiakan haiwan.E. Chesson. 5. and other ruminants (Bulletin / United States.ladang termasuk penyediaan kandang. Baldwin Modeling Ruminant Digestion and Metabolism (1995) Chapman & Hall Ahmad Mahdzan Ayob Pengurusan ladang: Teori dan amalan . Chesson. D. B. Oliver and Boyd. Molecular Genetics and Genomics. & McClintock. Archieves of Animal Nutrition. Kaedah pemilihan seperti pembiakbakaan silang dan teknologi pembiakbakaan termasuk pembiakbakaan dalaman serta silang belakang akan dipertimbangkan. 4. 2. Rujukan Asas: 1. Kementerian Pendidikan Malaysia. New York. A. G.. (2003). A. jenis makanan haiwan termasuk makanan ikan. Ed. Population Genetics in Animal Breeding. Lasley. Dewan Bahasa dan Pustaka. and K. struktur dan peranan DNA dan gen serta peranan dalam sintesis protein. Perbincangan khusus tentang kepentingan biri-biri sebagai sumber bulu akan dibincang. Ini diikuti dengan pemformulaan makanan haiwan. Plenium Press. Introduction to Qualitative Genetics. (2005). 2. of Agriculture. Forsman. Ushameckis.. Ke-4. Bureau of Animal Industry L. Bureau of Animal Industry). 3. New feeds from genetically modified plants:Substantial equivelence. G. konsep bioteknologi dalam penyediaan makanan haiwan seperti probiotik. Flachowsky. and J. penyediaan silaj dan pemperosesan makan haiwan akan dibincangkan. Komposisi ini termasuk makronutrien dan mikronutrien seperti vitamin dalam garam galian.(1982).S. A. Rujukan Asas: 1. Ed. Introduction to Veterinary Genetics. Livestock Production Science. Aulrich. (1986). pengawalan tempoh bunting) dan penghasilan baka sintetik akan dibincang. Uptake of amplifiable fragments of retrotransposon DNA from the human alimentry tract. & Hollanender. of Agriculture.. J. A. Piva. Edinburgh. F.W. Flachowsky. J. 2. Plenum Press. Yun. Nicholas. Genetics of Livestock Improvement. (1983). A.S. The nematodes parasitic in the alimentary tract of cattle. Rujukan Asas: 1. Hammond. Barker. nutritional equivelance. Dept. Aulrich. sheep. Aumitre. Genetic Engineering of Animals. 3 edition 4. F. D. New York.

York. BTT 3163 Pengeluaran Ternakan Dalam pengeluaran ternakan.C. 1995. tumpuan akan diberi kepada perbezaan spesies. 7. Selain daripada itu. Aspek skor badan dan konformasi badan sebagai penunjuk kesihatan haiwan akan dibincangkan juga. Animal Nutrition: 5th Edition. 2. Sains Pertanian .T. dan pengurusan makanan ternakan. N. 6. 1985. 3. Greenhalg and Morgan. R. kandang. Hygiene for Management. Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka.A. 4. South Yorkshire. NACMCF. hormon. 5. (A) 437/85). Oluyemi. susu dan haiwan akuatik. & D. Rujukan Asas: 1. 1993. Chee et. 2. (ed). telur. swiftlet. 8. BTT 4173 Pengeluaran & Keselamatan Sumber Makanan Kursus ini membincangkan aspek penghasilan bahan mentah makanan daripada sumber haiwan seperti daging. Edwards. Planned Beef Production.al. 1989. Goat Husbandry 5th Ed. Longman Scientific & Technocal. 4. Lea & Febiger. Pengeluaran Ayam Itik di Kawasan Beriklim Panas Lembab. F. FAO/WHO 1992. Corlett Jr. Aminuddin. HACCP Principles and Application.A. J. Granada. Sprenger.A. dengan mentakrifkan haiwan peliharaan.N. D. Amalan Sains Peternakan baik (GAHP) akan diberi keutamaan dalam memastikan untuk meningkatkan pengeluaran ternakan. McDonald. 1980. pemprosesan dan penyimpanan akan dibincangkan. Whitemore. Rujukan Asas: 1. 7th. and Roberts. 5. New York. Kepentingan aspek yang meliputi pencemaran dan hitungan mikroorganisma tercemar serta kebersihan umum perlu diberi perhatian. 1-Vol. Faber and Faber. Kaedah untuk mengendali haiwan sembelihan serta bahan seperti susu dan telur akan dibincangkan juga. practice. kuda.( 1989 ). London. Kaedah penyediaan bahan mentah seperti kaedah pemotongan. 1992. The Science and Practice of Pig Production. Bath. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. Warta Kerajaan Malaysia. John Wiley & Sons. David Allen and Brain Kilkenny. Selain daripada itu. (1982 ). Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (P. Highfield Publication. Dewan Bahasa dan Pustaka Chee Teck Soon and Goh Hooi Beng. Isu keselamatan terhadap bahan mentah sumber haiwan akan diberi penekanan khusus dalam memenuhi piawaian yang telah ditetapkan mengikut kaedah HACCP. dan baka eksotika dalam haiwan peliharaan. isu berkaitan dengan teknik pemprosesan bahan makanan kepada produk untuk pasaran akan disentuh dengan memberi tumpuan kepada kestabilan bahan sebelum tiba kepada pengguna. 14 Rome. Kuala Lumpur : Longman (M) Sdn. Ini meliputi haiwan kesayangan. 7. aspek yang akan disentuh adalah pembiakan semula khususnya dalam menentukan nisbah pengawanan. 6.A. 1997. Mac Kenzie. pemilihan baka. Longman Oxford. Pengeluaran Ternakan .U. Pierson. 1993. pengurusan sisa buangan daripada aktiviti penternakan. 72 . 3. problems profits. Ed.6. M. isu yang berkaitan dengan logistic dan pengurusan pengangkutan akan dibincangkan. D. Antaranya termasuklah penggunaan dan pengendalian antibiotik. dan kestabilan produk akhir. GMP dan SOP. Dairy cattle: Principles. Hazard Analysis and Critical Control Point System. C. AVI/Van Nostrand. BTT 3183 Industri Haiwan Peliharaan Dalam industri peliharaan. Codex Standard and Recommendation for Various Types of Food: Vol. Washington D. Bhd.

Avault J. (2002).E. Kos ini ditentukan berdasarkan kepada jenis bahan mentah..Natural Pet Care: How to Improve Your Animal's Quality of Life . (1994).Biologi haiwan peliharaan ini juga akan disentuh. Null. BTT 2203 Ekonomi dan Pemasaran Penternakan Kursus ini akan dimulakan dengan perbincangan tentang asas dalam ekonomi dan pemasaran. Fundamental of Aquaculture. pengawalan penyakit. Perbincangan ini akan mengambilkira menjadikan penternakan sebagai komoditi perniagaan yang berjaya.R. Tom. 10. Konsep pasaran bestari akan diperkenalkan (Market intelligence) Rujukan Asas: 1. (1997). 3. Aquaculture. CABI Publisher Van Gorder. (2001). (2003). 2005. Aspek yang akan disentuh termasuklah penyakit. di samping sistem pengkulturan ikan yang diamalkan kini. Selain daripada itu. 2000. 1996. Eric and B. 1992. R. penentuan pengguna. R. 5. Phillip R. 2. 4. Aspek termasuk baka. T.W. A Seven Stories Press 1st Ed edition. NewSage Press G. Sell What You Sow: The Grower’s Guide to Succesful Produce Marketing. Proses ekonomi bermula daripada pemilihan bahan mentah menjadi hasil akhir yang akan menentukan kos sesuatu bahan akhir. Jr. AVA Publisher. 3.R. Deborah and D. J. A. Kutty. Pets at Risk: From Allergies to Cancer. N. Aquaculture: An Introductory yext. Martin Zucker. Blackewell Publishers Landau. Sydney C.N. haiwan akuatik air payau. pemulihan dan rawatan penyakit akan dibincangkan juga. 2. 9. 2. Biologi tentang ke semua haiwan ini akan dibincangkan untuk memberi kefahaman tentang sistem kehidupan dan ciri yang boleh digunakan dalam peternakan dan pengkulturan. penyaringan persekiataran pasaran dan pengurusan strategik. akan juga disentuh aspek dalam strategi Pemasaran termasuk pembangunan produk. M. NewSage Press. Eberle. pengurusan ekosistem peternakan akuatik. Howard. Pemilihan tapak kultur / organisma akuatik yang mempunyai nilai komersial. prestasi pertumbuhan serta perbezaan dalam pengurusan kolam (GPS) untuk setiap haiwan akuatik ini akan dibincangkan. Martin. and Stickney. Stickney.V. pemakanan dan kaedah dalam memberi nilai tambah menggunakan teknologi dari segi keistimewaan haiwan peliharaan. masa penuaian bahan mentah serta kuantiti yanh dihasilkan. Rujukan Asas: 1. James. Ini diikuti dengan perbincangan tentang teknik akuakultur. Second Edition edition A. Food Pets Die For: Shocking Facts About Pet Food . CABI Publisher Pilay.D. kerang dan makanan laut. ketam. Small Scale aquaculture. BTT 3193 Industri Akuakultur Industri akuakultur akan meliputi haiwan akuatik seperti udang. Remedies for an Unsuspected Epidemic. ikan. (2000) Economic and Business Principles in Farm Planning and Production Blackwell Publishing Professional G. Rujukan Asas: 1. Inroduction to Aquaculture. N. S. 3. Holding Our Ground: Protecting America’s Farms And Farmland 73 .

pengurusan hasil akuakultur sebelum pemasaran dan aspek logistik dan pengurusan pengangkutan akan diberi perhatian dalam kursus ini. C. Schwarz. Co. Farm planning and Control. Casavant. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1984) Economics and Agricultural Management: An Introduction. 1989. Reston Pub.L. New York. 74 . Fast. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Soils: An Introduction to Soils and Plant Growth. Selain daripada itu. 5. Y.J. 3. BTT 4233 Pengurusan Pengeluaran Akuakultur Kursus ini membincangkan kaedah pembiakan haiwan akuatik dengan memberi tumpuan kepada pemilihan baka yang baik untuk tujuan pengkulturan. and L. and R. McGraw hills Tokyo. Heady & Jensen (1957) Farm Management Economics. BTT 4223 Pengurusan Ladang Penternakan Kursus ini dimulakan dengan membincangkan kriteria yang digunakan untuk membuat pemilihan tapak ladang dan diikuti dengan pembinaan rumah ternakan. penghasilan benih (ikan / udang / kerang / dll) akan dibincangkan. 12. IPGM. Soilless Culture Management. 5.R. & Kenneth. Ibrahim. 4. 2. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri.D. Press Boehle. D. John Wiley. Donahue.L. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. Selain daripada itu. Prentice-Hall International (UK) Ltd. isu bio-keselamatan ladang khususnya dalam pengawalan penyakit akan diberi perhatian.N. Abu Bakar Ahmad dan Rosley Abdullah. makanan ikan berdasarkan amalan akuakultur baik akan dibincangkan. msterdam.S. 13. Efferson. laporan Latihan Industri. 1995. Miller.W. kolam dan kanvas akan juga diperkenalkan. and K. pen. Serangga Perosak Utama Tanaman di Malaysia. Teknologi Perladangan dan Pemprosesan Getah.M.C. Springer-Verlag. Kuala Lumpur. BTT 3218 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2.11. Kesihatan menyeluruh dalam mengawal penyakit termasuk pencegahan dan pengawalan perlu dipertimbangkan bersama. J. Kaedah penyimpanan bahan makanan serata ubatan akan dibincangkan juga. Marine Shrimp Culture: Principles and Practices. 1994. London. & Infanger. C. R. 1990. 3. 6. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. prasarana serta kedudukan pejabat akan dibincangkan. Reston Pub. Rujukan Asas: 1. Johl and Kapur (1973) Fundamentals of Farm Management. Barnard & Nix (1973). Elsevier. 2. M. Prentice Hall. Perkara lain yang akan disentuh termasuklah pengurusan staf yang akan membincangkan hal kepimpinan dan juga kerja berpasukan. Struktur organisasi ladang.W. Rujukan Asas: 1. 4. K. Laster. Selain daripada itu. Bahan pembinaan serta semua keperluan ladang akan dikenalpasti. dan pembentangan seminar hasil latihan. 6th edition. 1992.L. (1978) Modern Agricultural Management. A. Pengurusan ladang bagi haiwan peragut serta kebersihan tanah ragut akan dimasukkan dalam kandungan kursus. Kalyani Pub. 7. Kaedah pengurusan air. Cambridge Univ. V. (1972) Principles of Farm Management. New Delhi. (1984) Farm Management. Sistem kultur ikan yang terdiri daripada sistem sangkar. Khoo. Pengurusan sisa buangan ladang termasuk rekabentuk sistem pengolahan ke arah pencemaran sifar dan kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. Osburn. & Eidman. M.

analisis kewangan.An Introduction. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. Geese. S. Di akhir projek penyelidikan I. M. 2nd Edition. Pelajar akan dikehendaki menyediakan satu laporan tentang isu terkini dan semasa yang akan dibentangkan di dalam satu seminar yang akan ditetapkan kelak. (1980). LLC in Your Backyard: A Beginner's Guide to Raising Chickens. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. 2.N. 2 edition 16. Ducks. Soils . BTT 4273 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. Farm Planning and Control (Paperback). Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. Munns. industri peternakan dan kesan ke atas sektor pertanian negara akan disentuh. Ini adalah berkait rapat dengan keupayaan pelajar untuk membuat penilaian ke atas keupayaan sesuatu perniagaan untuk berjaya. Rabbits.6. J. 14. Kursus ini memberi keutamaan kepada aktiviti penyediaan suatu cadangan perniagaan oleh pelajar yang membentangkan isu seperti aliran modal. BTT 4263 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Maxwell MacMillan Publishing Co. penglibatan teknologi dalam sistem perladangan. Singapore. Sheep. BTT 4242 Tajuk Khas Dalam Sains Peternakan Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang perkembangan terkini dalam bidang sains peternakan. BTT 4252 Perancangan Perniagaan Ternakan Kursus ini akan membincangkan konsep perniagaan dengan memberi fokus kepada perniagaan berasaskan peternakan. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. 75 . diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. Rujukan Asas: 1. strategi pemasaran dan perniagaan. keuntungan serta risiko yang mungkin dihadapi. Isu-isu terkini yang berkaitan dengan pembiakbakaan. sumber bahan mentah. Nix.J. S. and Cows. Goats. rekabentuk serta kajian yang berkait dengan pasaran akan dibincangkan. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. G. pelajar diharapkan akan dapat menjalankan perniagaan untuk menilai perancangan perniagaan yang disediakan pada skala yang sesuai. Cambridge University Press. pengeluaran haiwan. Kerangka perniagaan. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Barnard. 17. Storey Publishing. and D. C. Singer. 15. 1992. (2002). Barnyard. D. Pada akhir kursus.

W. 1986.B. New York. Misc. E. McGraw Hill. 1977. Cronquist. and S.L. 3. London. New York Gould. Vol 6. Cambridge University Press. Hitchcock. Oxford. Intermountain Flora. New York. and R.) 1992. Seattle. 1935. A. Washington. Eckenfelder. Genera graminum: grasses of the world. Thomas R. (Ed. 1986. Kaedah yang digunakan termasuklah kaedah kimia. BTE 4283 Pengurusan Sisa Pertanian Takrifan sisa pertanian daripada penternakan haiwan akan dilakukan serta kesan ke atas alam sekitar akan dibincangkan. Chase.. Akhir sekali aspek perundangan dalam pembuangan dan pengolahan sisa buangan akan disentuh. N. Pada awal kursus.W. Washington (or Dover Press). W. D. 1973. the Audubon Society Nature Guides. Schroeder. and A. 1991. Flora of the Pacific Northwest.K.. Soderstrom. Industrial Water Pollution Control. Cronquist.P. 1987. New York. G. Orhon. University of Washington Press. 4. 76 . A. 2. J. F. Waste Management Problems in Agro-Industries. Alfred A. Perbincangan juga akan meliputi kaedah pengolahan dan pengurusan sisa penternakan sama ada air buangan atau sisa pepejal. A. C. Introduction to Environmental Engineering. United States Government Printing Office. Grass Systematics. fisikal atau biologi.A. aspek nilai pemakanan rumput dan fodder dari segi kandungan nutrient akan disentuh yang bertujuan mengenal pasti rumput/fodder yang sesuai dijadikan makanan ternakan. Chapman. July 27-31. 1983. McGraw Hill. D. Konsep gunasemula sisa pertanian (waste to wealth) akan dijelaskan sama ada melalui penggunaan langsung atau yang melibatkan penggunaan teknologi.L. Grass evolution and domestication. Grasslands. McGraw Hill. Mackenzie..D. Holgren. pemprosesan rumput / fodder dan penggunaan produk akan dibincangkan. and A. Clayton. Selain daripada itu aspek seperti pengurusan rumput / rumpai termasuk penghasilan rumput / fodder mengikut keperluan bahan makanan. (1990). Renvoise.D. Homgren. insinerasi bangkai dan kaedah pengolahan bau yang menekankan pendekatan mesra alam.) 1987. D.KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS PETERNAKAN 1. Manual of the Grasses of the United States. No. Texas A & M University Press. 1985. Kaedah dalam memberi nilai tambah kepada rumput dan fodder akan diberi perhatian. pengeluaran / penuaian rumput / fodder. Columbia University Press.. (Ed. Smithsonian Institution Press. 1989. Water and Wastewater Treatment. College Station. Pergamon Press. 200. Holmgren.C. Grass systematics and evolution: an international symposium held at the Smithsonian Institution. Hitchcock. Perbincangan ini akan menyentuh juga kaedah bioremediasi. Rujukan Asas: 1. Reveal and R.S. (Or 1971). Kaedah penanaman serta hal yang berkaitan dengan sains tanah dan agronomi akan disentuh untuk menjelaskan kaedah yang memberi daya pertumbuhan rumput yang tinggi. Publ. BTE 4293 Agrostologi Kursus ini membincangkan tentang rumput dan fodder yang digunakan sebagai bahan makanan haiwan ternakan ruminan. Shaw. 13. L and Cornwell.H. Kew Bulletin additional series. Rujukan Asas: • • • • • • • • Brown. 2nd Ed. L.H. 2. New York. Knopf.

Berdasarkan maklumat ini. (1994). T. Intergrasi ternakan dengan tanaman kekal Teknologi dalam pertanian bersepadu akan dibincangkan yang membolehkan sistem campuran ini dilaksanakan secara harmoni. 2.3. 3. (1996). American Farms: Exploring Their History. Samat. The Development of American Agriculture: A Historical Analysis R. Douglas Hurt. British Library. M. Rujukan Asas: 1. Willard W. Best single ref Empero Charlemaine. (1992). diperkenalkan pula konsep sistem pertanian bersepadu yang melibatkan sistem: i. History of Food. BTE 4303 Sistem Pertanian Bersepadu Kursus ini dimulakan dengan memberi pengenalan kepada agroekosistem dan isu pengurusan guna tanah khususnya untuk sektor pertanian. R. Campuran haiwan dan tanaman ii. (1993). American Agriculture: A Brief History. Cochrane. di samping hal kawalan mutu dan amalan pengeluaran baik. Penekanan juga akan diberi kepada pengurusan kepada pengeluaran. Douglas Hurt. 4. 77 .

Maklumat geologi asas yang lengkap bagi tujuan memahami dan menjalankan keperluan perancangan seperti pembangunan guna tanah dan kegunaan pelbagai. kejuruteraan geologi.C. Palaeontology-An Introduction.. Rujukan Asas: 1. Sedimentary Rocks in the Field. Prentice Hall 78 . Shafeea Leman. stratifrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi. Ibrahim Komoo. 1996. 3. 1985. Chichester: John Wiley & Sons. Juga akan dibincangkan sejarah peristiwa geologi yang utama seperti hanyutan benua dan tektonik keping. & Baxter. John Wiley & Sons. Thompson. Condie. Levin. Melalui pengenalan kepada sejarah bumi. E. seperti mengenali jenis-jenis batuan seperti igneus. 2. pencirian fosil-fosil penting dan penentuan usia batuan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Tucker. R. London: George Allen & Unwin Nield. M. 2. J. A. B. kronostratigrafi.E. biostratigrafi. Sebahagian besar kandungannya akan membincangkan tentang sistematikfosil. Pemetaan Geologi Asas. aspek pemetaan membantu memahami bumi secara keseluruhan. York: Halsted Press-John Wiley & Sons. jujukan stratigrafi. Origin and Evolution of Earth: Principles of Historical Geology. & R. M.W. Earth Past & Present.. Rujukan Asas: • • • • Babin. 1994 The Key to Earth history: An Introduction to Stratigraphy. fosil. P. & Tucker.K. 1980. N. London: Pergamon Press 3. Sloan. Science Publishers Inc. 1990. 1998. 4. Kursus ini merangkumi jenis-jenis fosil fauna terutamanya jenis fosil penunjuk yang digunakan dalam stratigrafi dunia. 1989. R. Doyle.W. struktur. dan symbol geologi. Barnes. 1996. 1995. J. Photogeology: Remote Sensing Applications in Earth Sciences. Pengenalan kepada Konsep fasies batuan dan jenis-jenis dan sifat stratigrafi seperti litostratigrafi. Unsur Paleontologi. hidrologi. Mohd. sediment dan metamorfik. paleotologi. V. K. magnetostratigrafi. ekostratigrafi. 1979. 2. & F. Saunders Golden Sunburst Series.. stratigrafi isotop. Bennett. N..N. keratin rentas.T. L. Elements of Paleontology. stratigrafi jujukan. Basic Geological Mapping. geokronoslogi. perlombongan dan menyelesaikan masalah-masalah geologi.KURSUS TERAS PROGRAM GEOSAINS 1. John Wiley & Sons. 3. BGT 2023 Paleontologi Kursus ini akan membincangkan asas-asas paleontologi dan kepentingannya dalam bidang geologi. Antara asasasas pemetaan geologi adalah seperti peralatan yang digunakan. Mantovani. Turk & H. Kuala Lumpur: DBP Clarkson. C. Invertebrate Paleontololy and Evolution. Marcolongo. Rujukan Asas: 1. 1981. BGT 2013 Asas Pemetaan Geologi Kursus ini membincangcangkan asas-asas pemetaan geologi. E.G.C. BGT 2033 Stratigrafi dan Sejarah Bumi Kursus ini memperkenalkan stratigrafi sebagai ilmu menggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan dan mengetahui geologi dan sejarah bumi..

Geofizik . 3.4. Atau terjemahannya oleh Wan Fuad Wan Hassan & Alias Salleh. 3. hidrologi.H. H. Kursus ini juga melibatkan perbincangan perkaitan geokimia dengan geokimia penjelajahan. M. Igneous Petrology.. termasuk penggunaan penganalisis imej. BGT 2052 Geokimia Kuliah Geokimia akan dimulakan dengan menjelaskan asas-asas geokimia dan geokimia gunaan. BGT 2043 Geofizik Kursus ini akan memberikan pengenalan terhadap beberapa kaedah geofizik utama dalam kajian bawah permukaan seperti kaedah seismos. komposisi pegmatite dan aplit.. Sifat-sifat geokimia dan taburan unsurunsur dalam batuan igneus. elektromagnet. C. 1996. An Introduction to Geophysical 5. Analysis of Geological Materials. Fundamentals of Geophysics. Prinsip-prinsip Geokimia. N. metamorfisme dan sediment juga akan dibincangkan. tanah. Principles of Geochemistry. Cambridge Univ.) 1993. penyiasatan tapak kejuruteraan. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995.. (Ed. Rujukan Asas: 1. and Brooks. Bimbingan Amali Petrografi. Pelajar akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip penjelajahan geokimia dengan menggunakan tumbuhan. Mendalami asal-usul serta fenomena berkatan batuan igneus dan metamorf. elektrik. kemagnetan. survei geologi. 3. 1991. Pentafsiran data geokimia dan kaedah analisis kimia sample juga akan diperkenalkan. C. penyelesaian masalah dan pentafsiran termasuk membincangkan kes-kes kajian.Konsep dan Penggunaannya. BGT 2063 Petrologi Kursus ini memperkenalkan kajina litologi. air sungai dan batuan dasar. & R.R. Abdul Rahim Samsudin. Kearey P.. 1990. B. 1989. Lowrie. Hamzah Mohamad. McBirney. dan petrologi dan kaitanya. 2. mineralogy optic. endapan sungai. York: John Wiley & Sons. huraian petrografi batuan dan pengelasannya dan tafsiran berdasarkan teksturnya. Jones & Bartlett Pub. Riddle. 1997. New York: Marcel Dekker Brownslow. graviti. Tracy.& Moore. A. 1992. petrografi. Proses pembentukan tanah khususnya proses-proses luluhawa kimia juga akan dibincangkan. 2. Blatt.J. Pelajar bakal didedahkan dengan amali melibatkan teknik pembilangan titik pada singkapan keratin nipis. 1982. Geochemistry. Press. A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya ialah perbincangan mengenai magma falsik. pengutupan aruhan dan swa-keupayaan. 79 . W. Sedimentary and Metamorphic. Kuliah seterusnya akan memperkenalkan geologi isotop yang merangkumi kaedah kajian dan kegunaanya dalam geologi. Rujukan Asas: 1. Prentice Hall 6.B. Rujukan Asas: 1. Petrology: Igneous. 1990. Penjelasan penggunaan utama kaedah-kaedah di atas juga membincangkan dalam penjelajahan sumber ekonomi. Penekanan juga diberikan kepada kaedah pemprosesan data. magma basic. Mason. Kursus ini dimulakan dengan geokimia system suria dan geokimia meteorit. WH Freeman & Co.

BGT 2072 Penderiaan Jauh dan GIS untuk Geosains Kursus ini meliputi kepada asas penderiaan jauh. New York: John Wiley. geologi ekonomi dan geologi kejuruteraan. fosil dan usia. Sabah dan Sarawak.N. 3. Sistem Maklumat Geografi. piroksen. proses visualisasi. D. Academic Press 10. 1988. 22nd Edition (Manual of Mineralogy). 2. mika. William. feldpatoid. Rujukan Asas: 1.G. New York: John Wiley. Memperkenalkan teknik pengecaman mineral menggunakan cahaya terkutup mensatah. 1998. feldspar. Upper Saddle River. H. McMers. 2.0 Facies and Stratigraphy. fasies. NJ: Prentice-Hall. terkutub bersilang. struktur sedimen dan diagenesis batuan endapan. Cornelis. 1996. BGT 3083 Sedimentologi Kursus ini akan membincangkan proses-proses dan agen-agen berlakunya pengendapan dan pengangkutan batuan sedimen. 2. geomorfologi. kekerasan. prinsip GPS. Oxford University Press. 8. Shariff 1998. ira. S. sekitaran pengenapan dan korelasi dengan formasi-formasi lain. R. amfibol. & Klefer. 1987. ketumpatan dan warna bagi tujuan mengenali mineral dan kaedah mengecamnya. geologi struktur. BGT 3072 Mineralogi Kursus ini akan menerangkan ciri-ciri umum (struktur dan komposisi) mineral dan sifat fizikal seperti system dan bentuk hablur. John Wiley 656pp 9. Pelajar juga akan didedahkan dengan analisis fasies serta diperkenalkan kepada sekitaran pengendapan. USA. Reading. Introduction to Mineralogy. dan lain-lain. Mineralogy. 1997. Ianya merangkumi asal-usul bahan endapan. Manual of Mineral Science. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. karbonat. 80 .C. teori dan teknik pemprosesan imej. litologi. Pemahaman kepada perbezaan litostratigrafi dan huraian kepada setiap formasi dari segi penamaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Oxford. Applied Sedimentology. 3. Boggs. Klein. dan konoskop. ortoskop. oksida. pengumpulan data dan verifikasi data. Fundamentals of Geographic Information Systems. 3. pemetaan geologi menggunakan penderiaan jauh dan teknik GPS dalam kajian. Selly.7. Amali melibatkan pengecaman mineral pembentuk batuan lazim daripada kumpulan silica. M. Sedimentology Environments: Process. 2000. 464pp Perkins. Rujukan Asas: 1. Nesse. olivine. T. Lillesand. Merrill. 1999. Rujukan Asas: 1. D. Kerja lapangan dibawah penyeliaan di kawasan-kawasan terpilih bagi tujuan memperlihatkan antara aspek petrografi. prinsip GIS. Remote Sensing and Image Interpretaion.M. sifat-sifat dan tekstur butiran. Blackwell (Second Edition). analisis GIS.W. Ruslan Rainis & Noresah Mohd. R. 2001. BGT 3093 Geologi Malaysia dan Kerja Lapangan Kursus ini mengkhususkan kepada perkembangan geologi semanjaung Malaysia. strtigrafi dan sedimentologi.

1983. Park. N. R. dan jenis struktur geologi yang tipikal mengikut getektonik. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. Di dalam Latihan Industri. 81 .. Rujukan Asas: 1. 13. Geological Evolution of Southeast Asia. Blundell. 2. BGT 3102 Geologi Petroleum Kursus ini akan membincangkan sumber petroleum dan gas asli sebagai salah satu sumber bumi terpenting.S. punca. 1984. Tectonic Evolution of SE Asia. Atau terjemahannya oleh Ibrahim Abdullah & Zaiton Harun. Rujukan Asas: 1. bahan organik dalam endapan. 2. 3. Kursus ini akan memperkenalkan sejarah penemuan petroleum dan struktur industri petroleum serta peranan ahli-ahli geologi dan ahli-ahli sains industri petroleum. 1996.Rujukan Asas: 1. Principles of Petroleum Development Geology. Oil Exploration: Basin Analysis and Economics. (Eds. Kursus ini menerangkan sifat-sifat kewujudan petroleum. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. 2. R.S. & Hutchison. Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang geosains sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar.G. 1989. Geology of the Malay Peninsular.E. Academic Press 12. 1973. BGT 3113 Geologi Struktur dan Geotektonik Kursus ini meliputi pengenalan struktur primary dan sekunder. 106. Unsur Geologi Struktur.J.S. konsep tegangan dan tarikan dalam evolusi jajaran gunung (mountain belt). York: John Wiley & Sons. Hills. Laudon. pembentukan lipatan. Prentice Hall. Hall.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1996. keratin rentas dan interpretasi struktur geologi. kaedah stereonet dalam menganalisasi struktur geologi. migrasi dan penumpukan. 1997. 1972. Special Publication of the Geological Society. R. N.J. 3. Proses-proses pengendapan dan akumulasi petroleum. C. & D. Davis. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. aplikasi struktur dalam pemetaan geologi. 1994. 3. G. teori asal usul petroleum. 1992. Lerche. C. kimia petroleum. kekar dan foliasi. 11. York: John Wiley & Sons Hutchison.). sesar.H.. London: Pergamon Press. Gobbett. I.C. R. petrofizis dan analisis lembangan juga akan dibincangkan. Elements of Petroleum Geology. Structural Geology of Rocks and Regions. Geological Society of London Pub. Elements of Structural Geology. Selly. Blackie & Sons.. Academic Press. diagenesis dan penjanaan petroleum dan gas asli. London: Chapman & Hall.C. Foundations of Structural Geology. penyelia dari Fakulti. batuan reservoir dan batuan punca. BGT 3158 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. D.

15. 1998. kursus ini mendedahkan kaedah dan teknik penyediaan rancangan penyelidikan dan teknik menyediakan bahan untuk persembahan lisan. 2. 2. (1998). (1996) Penulisan Saintifik. mengaplikasi dan mencirikan sumber air dengan melaksanakan kawalan geologi. ciri dan perbezaan setiap jenis mineral. Elsevier M Albu. sumbangan dan masa depan air bawah tanah. The mineral resources of the sea. Rujukan Asas: 1. Projek Penyelidikan I menekankan kepada menyediakan cadangan penyelidikan. R. Mineral resources. BGT 4192 Kaedah Geosaintifik Kaedah Geosaintifk ialah pengenalan kepada penulisan saintifik. 2. M. Mineral and thermal groundwater resources. LLC 82 . Rujukan Asas: 1. (1998) How to Write & Publish a Scientific Paper. pencemaran air bawah tanah dan langkah pencegahan. (2001) Manual of Applied Field Hydrogeology Mc Graw-Hill. 3. tinjauan bacaan dan membuat penyelidikan rintis.W.W. Rujukan Asas: 1. sebatian kimia air bawah tanah. An Arnold Publ. T.Z.A.14. pergerakan multifasa.D. Greenfield. Dewan Bahasa dan Pusataka 16. BGT 4182 Sumber Mineral Kursus ini membincangkan jenis sumber mineral di serata dunia dan Malaysia. Pearson Education. Springer-Verlag New York. tajuk projek ditentukan oleh pelajar sendiri dan akan membentangkan hasil penyelidikan selepas tamat tempoh yang ditetapkan. 3. BGT 4163 Projek Penyelidikan I & BGT 4173 Projek Penyelidikan II Projek ini memerlukan penglibatan pelajar secara praktikal tentang menyelesaikan atau menyelidik punca masalah berkaitan geosains. D Banks.L. Macmillan JL Mero (1965).& Sonderegger. tarnsformasi dan perencatan bahan cemer serta proses geologi yang berkaitan.. Sen. Weight. Turkey. 3. aplikasi dan kepentingan setiap sumber mineral. (2001) Research Method for Postgraduates. Manakala Projek Penyelidikan II menekankan kepada pelaksanaan penyelidikan dan diakhiri dengan penulisan tesis hasil penyelidikan. Chapman & Hall 17. (1994). teknik memetik kajian terdahulu. Etika-etika perlu seperti teknik literature. Ismail Ahmad. SE Kesler. menilai. masa depan dan ancaman yang dihadapi oleh sumber mineral dan pemeliharaan sumber mineral. Istanbul Technical University. Pembentangan tajuk yang diberi oleh ahli akademik melalui kaedah seminar. Fetter. The Craft of Scientific Writing. economics and the environment.(1995) Applied Hydrogeology for Scientists and Engineers. Kursus ini memperkenalkan jenis-jenis penulisan dan kaedah menyediakan penulisan bermutu. Day. Rujukan Asas: 1. H Nash (1997). Orxy Press. dan teknik menyediakan bibliografi. J. C. BGT 4142 Hidrogeologi Kursus ini merangkumi asas pengaliran air di bawah tanah. Allay. Contaminant Hydrogeology.

American Association of Petroleum Geologists Tulsa. How to Write and Publish a Scientific Paper: 6th Ed. 3. Geological Science and Technology Information 2. Bell. Dapat pengetahuan dan berupaya menilai kaedah yang sesuai dan peralatan yang khusus yang digunakan dalam eksplorasi petroleum. Seals.. BGE 4212 Sistem Petroleum dan Prospek Kursus ini meliputi pengenalan dan jenis sistem petroleum. traps. I. US Dept. pengluluhawaan dan tanah baki. John Wiley & Sons. US Geological Survey CL Wu. R. ujian makmal dan lapangan terhadap bahan bumi bagi keguinaan kejuruteraan. (1997). The Best American Science Writing 2002 (Best American Science Writing). (2000). Robert. Okla MG Bishop. 2002. jenis sistem yang diguna pakai oleh negara pengeluar petroleum. D. JY Zho !1997). 3. 83 . and Barbara. Chapman and Hall.G. perkaitan di antara geosains. Principles of Engineering Geology. input geologi kejuruteraan untuk pembinaan kejuruteraan. punca dan kajian kes beberapa provin petroleum terpilih. 3. Attewell. Engineering Geology and Geotechnics. A. M. Australia.B. G. of the Interior. and Lightman.E.2. (1976). 2. Goodman. (1980). Rujukan Asas: 1. (1989). XP Wang. 2. RC Surdam. Introduction to Rock Mechanics. and the petroleum system. kejuruteaan dan persekitaran. Interpretasi seismic dan turutan stratigrafi. 2006. F. kaedah. Newness-Butterworths. KURSUS ELEKTIF PROGRAM GEOSAINS Pakej Petroleum 1.W. pengenalan mekanik tanah dan batuan. takrifan dan skop geologi kejuruteraan. Rujukan Asas: 1. contoh aplikasi dalam kejuruteraan awam. pemetaan sub-permukaan dan korelasi. Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajian. A. Petroleum System of the Gippsland Basin. aspek petrofizikal dan teknik geofizikal dalam eksplorasi carigali minyak dan gas. G Survey. Concepts and methods of petroleum system. BGT 4202 Geologi Kejuruteraan Kursus ini merangkumi pengenalan. Greenwood Publishing Group Ridley. kaedah penilaian batuan. BGE 4222 Eksplorasi Petroleum Teori dan amali yang menilai dan memperihalkan jenis peralatan. pelajar akan: i. ciri dan perbandingan (kelebihan dan kekurangan) jenis sistem. New York: Harper Collins Publisher 18. pengklasifikasian batuan. P. & Farmer. prospek sumber petroleum di negara Malaysia dan luar negara. sifat fizikal dan kejuruteraan bahan bumi.

meninjau masalah yang dihadapi oleh pengeluar petroleum dan jenis penyelesaian. dapat mengenal dan berupaya menentukan ciri-ciri petrofizikal batuan reservoir yang akan membantu dalam usaha carigali minyak dan gas. Drilling and Production. R. Introduction to Small . 2. pengenalan kepada asas batuan dan batuan lemah. 2. (1990) .E. G. Berlin: Springer-Verlag.E. Chapman R. iii. (1960). Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. (2001). Drilling Engineering.. BGE 4252 Kejuruteraan Batuan Kursus ini meliputi jenis dan ciri batuan. A Complete Well Planning Approach. penjelajahan dan penaksiran petroleum. kekuatan jasad batuan dengan satah lemah. kegunaan kejuruteraan dan contoh aplikasi dalam kejuruteraan. London-Boston: NewnessButterworths. pelantar dan keperluan-keperluan telaga minyak. Allen & Unwin. kesan kekuatan ricih ke atas ketakselarasan. 3. penerokaan bahan binaan dan perancangan rantau. A. 3. (2004): Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data (6th Edition). Skop kursus ini termasuk kaedah penyiasatan geologi kejuruteraan. Rujukan Asas: 1. Prentice Hall. 2nd Edition. Brown. F. Wilson. J.ii. Wittke. Tearpock. Nontechnical Guide to Pertoleum Geology.R. Pakej Kejuruteraan 1. Rujukan Asas: 1.G. masa depan pengeluar petroleum. dapat menginterpretasi data seismik dan berupaya menggunakan maklumat dari pemetaan subpermukaan untuk tujuan eksplorasi petroleum. Elsevier Scientific Publishing Company Adams N. Norman J. 2. (1980). W. 560pp. AAPG Memoir 42. G. kestabilan cerun. cirri tapak. US. Pean Well Publishing Company Gatlin C. (1985). 2. 84 . jenis cerun batuan. D. 3. & Bischke. geologi kejuruteraan empangan. BGE 4242 Geologi Kejuruteraan Lanjutan Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Geologi Kejuruteraan. Petroleum Engineering: Drilling And Well Completions. Prentice-Hall Inc. 3. jenis kegagalan analisis cerun batuan. Hyne. Pennwell Corp. 822np. BGE 4232 Pengeluaran Petroleum Kursus ini meliputi sejarah pengeluaran petroleum. Rujukan Asas: 1. eksport dan import sumber petroleum. Engineering Geology and Geotechnics. Bell. (1982)..scale Geological Structure.. penyiasatan dasar laut dan tanah. (1976) Petroleum Geoglogy. pengenalan batuan sebagai bahan bumi. kaedah pengeluaran. pembukaan dalam batuan. penerowongan dan binaan bangunan/infrastruktur bawah tanah. (2002): Applied Subsurface Geological Mapping with Structural Method.

tanah jerlus. Motha. 1993. (1993). Chem Tech Publishing 85 . aplikasi dan sumbangan dalam sektor tertentu. Springer. Mason.. termasuk tanah runtuh. Industrial Minerals and their Uses. Rock Characterization. Edisi pertama. 2. 3. BGE 4272 Sumber Mineral Berlogam Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus Sumber Mineral. 2. E. R. Kursus ini meliputi pengenalan. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. 3.* 2. Rujukan Asas: 1. Sivakumar. masa depan serta pemeliharaan sumber mineral berlogam. E. 1996. Springer. 2005. Rujukan Asas: 1. ciri. 1992.United Nations Pubns. M Stewart (1991). letupan gunung berapi. Hudson. teknologi pengekstrakan dan pemprosesan. Pergamon Press.. Pakej Sumber Mineral dan Perlombongan 1. Berry. kaedah pengekstrakan dan pemprosesan. Testing and Monitoring. & Das. Wittke.V. Blackwell Science.. 2. R. Determinations. W. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Edisi pertama. kaedah membangunan sumber mineral. Atlas Of Mineral Resources Of The Escape Region: Geology And Mineral Resources Of Timor-leste* .A. Brown. Comprehensive Rock Engineering. (1981). K. Ore Geology and Industrial Minerals: **An Introduction. jenis. (1990) . 1983. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. Natural Disasters (Paperback). V. banjir bencana pantai dan tsunami. PE Hodgkinson Alexander. BGE 4282 Sumber Mineral Perindustrian Kursus ini meliputi pengenalan dan pemahaman aspek-aspek kepentingan dan penggunaan sumber mineral secara bersepadu.Springer Verlag. and Dietrich. B. Mineralogy--Concepts. Descriptions. P. gempa bumi. D.Rujukan Asas: 1. ketidakstabilan cerun. Ciullo. taburan sumber mineral berlogam di dunia. Pergamon Press.. implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. M. desertifikasi. hakisan tanah. H. Anthony M. 3. permintaan pasaran. L.Rock Mechanics: Theory and Applications with Case Histories. ISRM Suggested Methods. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover). P. J.T. Evans. langkah pencegahan.G. Freeman. jenis dan aplikasi sumber mineral untuk industri di dalam Malaysia dan luar Negara. dan pembezaan sumber mineral berlogam. 3. Peter A.

anggaran sumber air tanah dan penggunaan air dan pergerakan air bawah tanah dan kawalan geologi. Edisi pertama. 3. BGE 4292 Perlombongan dan Pengkuarian Tujuan perlombongan dan kegiatan perlombongan di Malaysia. lombong dedah dan kaedah asas lombong bawah tanah. 2006. pemakaian dan pencirian sumber air. Keliangan. Rujukan Asas: 1. Practical Handbook of Environmental Site Characterization and GroundWater Monitoring. Undang-undang yang ada kaitan dengan perlombongan dan pengkuarian. BGE 4312 Pemantauan Air Bawah Tanah Asas pengaliran air bawah tanah dan kawalan geologi termasuk penggunaan dalam penilaian . mendulang. 2. Rujukan Asas: 1. Rujukan Asas: 1. New York: Routledge. D. Dalam pemodelan air tanah. Statistical Methods for Groundwater Monitoring (Hardcover).3. Perspectives and Challenges (Hardcover). Pakej Hidrogeologi 1. Taylor & Francis group. kebolehtelapan dan aliran air tanah dalam jisim batuan. Bell & Donnelly. 1990. & Hall. Edisi pertama. Roscoe Moss Company. 2007. BGE 4302 Eksplorasi dan Pembangunan Air Bawah Tanah Kitar hidrologi. Mining and Its Impact on the Environment (Hardcover). 2. W. Pengenalan kepada kaedah perlombongan di permukaan dan di bawah tanah: kapal korek. Prosun Bhattacharya. Merchant Books. 2.J. Schwartz. F. Selain daripada itu. C. C. Groundwater for Sustainable Developement: Problems. Wiley-Interscience. 2001. M. pengaruh air tanah ke atas kestabilan lombong. pam kelikir. Wiley. 2006. Handbook of Ground Water Development (Paperback). Fundamentals of Ground Water (Paperback). ’analytical model’ dan ’numerical model’ yang akan dibincangkan.. Nielsen. R. E. Inc. perencatan dan pengecilan bahan cemar serta proses geologi yang berkaitan. Peterson. Monroe. United States: RAND Corporation. D. 2005. Gibbons. D. Kimia inorganik dan sebatian organik dalam air tanah. Pengaliran dan penyahairan lombong di permukaan dan di bawah tanah. Istilah-istilah lazim dalam perlombongan. Practical Handbook of Ground-Water Monitoring (Hardcover) Nielsen. Al Ramanathan & Jochen Bundschuh. Taylor & Francis. hidrogeologi persekitaran terpilih dan pengurusan tanah. Asas pengelasan tanah dan batuan. transformasi. Second Edition (Hardcover). Konsep-konsep dan ciri-ciri pemodelan 86 . 3. M. & Hubao Zhang. D. 2. Explosives In Metal Mining And Quarry Operations (Hardcover). Canada: John Wiley & Sons. kursus ini juga akan memberi pemahaman tentang prinsip-prinsip asas dan kepentingan permodelan. 1994. Pergerakan multifasa. 3. Technology Forces at Work in Mining: Industry Views of Critical Technologies (Paperback). 2002. 3. BGE 4322 Analisis Basin dan Pemodelan Kursus ini memberi penekanan berkenaan penjelajahan air tanah di kawasan basin.

D. C. taburan dan magnitud imbuhan dan luahan turut akan dibincangkan. 2. Theoretical Basin Modelling (Paperback) Pakej Geowarisan 1. J. impacts and management (Hardcover). lithosratigrafi dan bistratigrafi serta penggunaan teknik geofizik bagi mengkaji tapak pertempatan dan beradaban tertimbus turut akan ditekankan.. perbincangan berkenaan dengan jenis-jenis stratigrafi (litostratigrafi. Di samping itu. kelebihan dan kekurangan setiap satu nya akan turut di lakukan. Rujukan Asas: 1. 2005. jangkauan subpermukaan. 3. magnetostratigrafi. stratigrafi seismos dan stratigrafi peleraian tinggi). sempadan hidrologi. Rujukan Asas: 1. Perbincangan berkenaan kawasan punca bahan geoartifak berdasarkan petrografi. peristiwa geologi dan sejarah bumi akan dibincangkan. Selain itu. Rujukan Asas: 1.seperti imbangan air. D. The Heritage of Engineering Geology: The First Hundred Years Centennial Special Volume) (Hardcover). Ritchey. kronostratigrafi. 2. Selain daripada itu. 2. 1991. J. Butterworth-Heinemann. kursus ini juga akan menekankan tentang jenis-jenis artifak daripada bahan arkeologi seperti pigmen. Di samping itu. antropologi dan arkeologi. & Tony Griffin. ASTM International. 2002. Konsep fasies batuan juga akan turut di beri penekanan. 3. Stewart.1993. Disamping itu. Geological Society of America. geokronologi. A. 1997. R. sejarah perkembangan dan jenis-jenis geowarisan. BGE 4332 Pengenalan Geowarisan Kursus ini akan membincangkan tentang takrif. stratigrafi jujukan. 2006. D & Dowling. sejarah bumi pula akan dibincangkan dari usia tua ke usia muda.. stratigrafi isotop. Kiersch. jenis akuifer dan ketebalan. Basin Modelling: Advances and Applications (Hardcover). BGE 4342 Geologi Geoparks dan Geopelancongan Dalam kursus ini. Harris. kekonduksian hidraulik. kursus ini juga akan turun membincangkan perkaitan geowarisan dengan bidang sains. ekostratigrafi. & Sylta. George A. biostratigrafi.J. & Rumbaugh. Sustainable Tourism (Paperback). sejarah. Elsevier. O. Butterworth-Heinemann. Dore. Penentuan usia relatif dan mutlak geoartifak berdasarkan kaedah paleontologi dan radiometri juga akan dibincangkan. Newsome. R. hanyutan benua dan pengekalan tektonik. 87 ... penyusupan air dan penyejatan. sosiologi. Subsurface Fluid Flow (Ground-Water and Vadose Zone) Modeling (Astm Special Technical Publication// Stp) (Paperback). penekanan berkenaan stratigrafi sebagai ilmu manggunakan batuan sebagai perakam sekitaran pengenapan. Edisi Pertama. Williams. Augustson. G. kajian-kajian kes dari tapak arkeologi terkemuka di dunia turut akan di lakukan. BGE 4352 Geoarkeologi Kursus ini akan membincangkan tentang takrif dan sejarah perkembangan bidang geoarkeologi. BIOFLOW dan MT3D. Hermanrud. Geotourism: Sustainability.H. mineral dan batuan. J. Antara contoh penggunaan perisian pemodelan yang akan digunakan adalah seperti MODFLOW. termasuk peristiwa geologi yang utama. P. Xin-she Yang.

Proses-proses peluluhawaan. Rujukan Asas: 1. 2.B. D. Edisi ke-4. Pakej Geologi Kuaterner 1. & Thompson. B. D. M. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. Univ of Chicago Pr (Tx). & Gao. Ritter. UNESCO . BGE 4362 Geologi Kuarterner Kajian mengenai perubahan iklim dan aras laut pada period Kuaterner. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. 3. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). kajian aplikasi kepelbagaian tanih pertanian dan lawatan tapak untuk mengkaji jenis tanih yang berlainan. Schumm. G. Elsevier Science.. Kepentingan ekonomi mendapan Kuaterner. Faktor-faktor kejadian tanih. Menganalisa rekod Kuaterner di lautan. 1999. 1998. Perubahan dan perkembangan bentuk-bentuk rupabumi. Kelas amali merangkami pentafsiran bentuk bumi Holosen dan kajian data lubang gerudi untuk menentukan stratigrafi dan ciri-ciri fizikal mendapan sedimen Kuaterner di Malaysia. A. J. M. Maher. Pasang-surut. Madsen. C..Rujukan Asas: 1. Waveland Pr Inc. F. & Miller. R. A. Rosen. Quaternary Climates. hakisan dan pemendapan oleh ejen semulajadi. Chen. Rujukan Asas: 1. stratigrafi isotop oksigen dan model perubahan iklim. Amali melibatkan penentuan unit-unit pemetaan tanih. D. 3. 2. 1991. Global geomorphology: An introduction to the study of landforms Paperback). 1985. 2. 2007. BGE 4372 Geomorfologi Kajian proses-proses yang mengubah permukaan Bumi. E. S.. Environments and Magnetism Hardcover). Cities of Clay: The Geoarcheology of Tells (Prehistoric Archaeology & Ecology) (Hardcover). Volume 9 (Developments in Quaternary Sciences) (Developments in Quaternary Sciences) (Hardcover). R. Wiley. Routledge Kegan & Paul. Rujukan Asas: 1. Summerfield. 1986. 2006. Cambers. A. F. A. Geomorphology (Hardcover). & Sugden. Pengkelasan dan pencirian umur mendapan sedimen Kuaterner. Process Geomorphology (Paperback). R. pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai. X. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. Cambridge University Press. 88 . Late. Kochel. Quaternary Climate Change and Human Adaptation in Arid China.

Tammemagi. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. & Menking. Kyoto University. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. 1957. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). Incinerators. Hakisan perlodakan dan banjir. P. 1998. Rujukan Asas: 1. Shōitirō Hayami. Edisi ke-3.. Y. A. letupan gunung berapi. and the Search for a Sustainable Future (Paperback). langkah pencegahan dan pemuliharaan. W. 1999. S. Pencemaran air. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. 89 . penetapan objektif dan sasaran. termasuk tanah runtuh. A. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. Undang-undang sekitaran. hakisan tanah. Waste Stabilization. Merritts. 3. D. Corps of Engineers U. Army. desertifikasi. & Lewis. tanah jerlus. 2. Freeman. Sharma. Environmental Geology (Paperback). Prentice Hall. Konsep-konsep asas sekitaran. 3. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. USA: Oxford University Press. Amblesan dan kars. Edisi ke-8.2. S. 3. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. 3. Army. E. banjir. 2004. 2. langkah pencegahan. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. Sumber bumi. Pengenalpastian bahaya. Rujukan Asas: 1. 1953. Corps of Engineers U. bencana pantai dan tsunami. implikasi terhadap penduduk setempat. ketidakstabilan cerun. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). D. D. The Waste Crisis: Landfills. Bagchi. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. S. Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. Montgomery. Geobencana. Waste Containment Systems. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). K. Tanah runtuh. 2007. pemantauan & pengukuran keberkesanan. Pakej Geosains Sekitaran 1. gempa bumi. Perancangan guna tanah. H. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. A. 2007. Wiley-Interscience. May 1957] (Paperback). Keller. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. Edisi pertama. W. H. punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). 2. 1994. Pelupusan sisa. Wet. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). Wiley. H. C.

T.N. 1993. and Fricke T. Natural Disaster (Paperback). PE Hodgkinson 2. Schwab G. 1993. Batsford Ltd 2nd Edition.P. K. 3. B. Urban Drainage Design Standard and 9.W.. 1995. Penyelesaian Masalah Dalam Mekanik Tanah. Ministry of Agriculture and Rural Development. First Edition.V.J. Dewan Bahasa dan Pustaka. Procedure for Peninsular Malaysia. 5. Terjemahan oleh Mahyuddin Ramli. Kuala Lumpur.. Springer. Terjemahan oleh Abdul Rahman Mahamood. 6. Sutton. Soil and Water Conservation Engineering. Cassell P. P. 1981.O. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover).. 2005. Hudson N. R. M Stewart (1991). 1982 90 . V. Unsur Mekanik Tanah Untuk Jurutera Awam dan Jurutera Lombong. & Das. Edisi pertama.H.E. Lewis K. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. Pulau Pinang. 4. Soil Conservation B. Smith G. Terbitan Universiti Sains Malaysia.C. H. Springer.A. John Wiley & Sons 4th Edition. 8. Alexander. D. Sivakumar. M. Motha. 7. Kementerian Pendidikan. 1990. Meor Othman Hamzah.Rujukan Asas: 1.

jenis ekosistem. pengenalpastian serta kaedah untuk memaklumkan tahap kemerbahayaan bahan akan dibincangkan. S.L.A. Water Resources Research Center. (1980). D. kriteria dan jenis perancangan yang terlibat dalam alam sekitar. Petak. Seterusnya ini dikaitkan dengan memdedahkan pelajar kepada proses menilai ekosistem sebagai suatu komoditi penting dalam industri pelancongan seperti yang ditunjukkan dalam konsep eko-taman dan seumpamanya. Saarinen. (2002). Perancangan juga harus mengambilkira dalam mewujudkan taman-geo. Kepentingan ekosistem. Ecosystem Management: Lessons form Around the World: A Guide for Development and Conservation. Environmental Planning and Management: The Need for an Integrative Perspective. K. Springer. (1997). Environmental Planning: Perception and Behavior. Pirot. Creating a Forestry for the 21st Century: The Science Of Ecosystem Management. BKT 2023 Perancangan Alam Sekitar Kursus ini membincangkan prinsip dalam perancangan alam sekitar. Teknik serta kaedah dalam menilai kesan bahan merbahaya. taman laut serta taman eko-pelancongan. Selain daripada itu. and Evans. taman negeri. Aspek penting daripada perancangan serta polisi alam sekitar di Malaysia dan luar negara diperlukan. Environmental Planning and Sustainability.J. Perancangan juga meliputi perancangan strategik serta berstruktur bagi memastikan wujud suatu persekitaran yang sistematik dan menyenangkan kehidupan. Hatfield. and Giese. Data serta maklumat yang diperoleh daripada sesuatu ekosistem akan juga dibincangkan.. data serta maklumat pembangunan alam sekitar daripada agensi berkaitan daripada NGO dan pihak swasta termasuk kemampuan alam sekitar menampung permintaan populasi manusia dalam sesuatu alam sekitar adalah antara hal utama. Kesan terhadap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan serta para pengendali bahan merbahaya juga diberi perhatian. Pemiawaian ini harus berpandukan kepada persetujuan atau ketetapan yang 91 . Kejayaan sesuatu perancang dinilai berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan dalam membuat perancangan diikuti dengan hasil yang dapat dilihat selepas perancangan dilaksanakan. 3. Wiley. model dan peralatan yang digunakan dalam pengajian ekosistem. 2. Principles of Ecosystem Management. Wiley.F. Elder. (2000). 2. Island Press. Introduction to Forest Ecosystem Science and Management. Adalah juga penting untuk melihat perkaitan antara satu ekosistem dengan yang lain. P.A and Franklin. (1994). 2. T. The World Conservation Union. Kohm. (1976). W. And Meynell.J.Y. isu dan masalah dalam ekosistem dibincangkan berdasarkan kepada suatu rangka teori yang kukuh. BKT 2033 Pengurusan Bahan Merbahaya Pelajar akan didedahkan dengan maksud bahan merbahaya serta jenis bahan serta sumber bahan merbahaya ini serta kesannya terhadap alam sekitar serta kesihatan kehidupan termasuk haiwan dan tumbuhan. kriteria serta pemiawaian dalam menentukan tahap keselamatan yang diterimapakai di Malaysia dan dunia akan juga dibincangkan.B.A. 4.F. Dalam membuat perancangan. Had atau sempadan sesuatu ekosistem akan dikenalpasti. Young. M. Houghton Mifflin. J. J. BKT 2013 Pengurusan Ekosistem Kursus ini dimulakan dengan memberi takrif kepada sesuatu ekosistem. Rujukan Asas: 1. R. 3. Rujukan Asas: 1. 3. B. Moote. R.KURSUS TERAS PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. (1996).

and Boyd. (2006). Pendidikan wujud secara formal dan tidak formal bagi menyampaikan ilmu pengetahuan dalam mengimbangi pembangunan fisikal dengan pemuliharaan alam sekitar. Zirm. L. L. Jalal. termasuk konsep kesedaran terhadap pembangunan lestari dengan mengambilkira penjagaan alam sekitar. Hazardous Materials and Hazardous Waste Management. CRC. R. Management of Hazardous Substances in the Environment. K. Rogers. Environmental Management and Pollution Prevention. kaedah dan proses yang terlibat dalam pengolahan sisa buangan dan pencegahan atau pengurangan pencemaran serta kesan terhadap alam sekitar akan dibincangkan.. L.. K. CRC. 2. and Nalven. (1999). 4. 3rd Edition. K. Theodore. K. Kursus ini akan memberi penekanan kepada semua aspek pendidikan. A. BKT 3063 Pengurusan Sisa Buangan dan Pencegahan Pencemaran Pengenalan kepda jenis serta sumber sisa buangan termasuk sisa pencemaran akan dibincangkan. 5. 3. Principles of Hazardous Materials Management. T. Inside and Out: Universities and Education for Sustainable Development. Abbas Ghassemi. Rossiter. Wheeler. Earthscan Publications Ltd.. Rujukan Asas: 1. A. Blackman. Rujukan Asas: 1.diterima oleh agensi pada peringkat dunia. (2000). Pollution Prevention: The Waste Management Approach to the 21st Century. G. 2.D.A. penyebaran maklumat serta strategi mendidik masyarakat kini dan masa akan datang akan dibincangkan. Griffin. P. BKT 2043 Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Konsep pendidikan untuk pembangunan lestari akan diperkenalkan.R. J.. Wiley. Ciri pencemaran dan pemodelan pencemaran akan juga dibincangkan. (1998). Silka. Negeri dan Negara lestari yang mengutamakan etika dalam melaksanakan konsep ini akan diambil perhatian. Dupont. Theodore. Rujukan Asas: 1. Sen. J. Island Press. Kampus Lestari. American Institut of Chemical Engineers. A. and Bijur. Springer. Handbook of Pollution Control & Waste Minimization (Civil and Environmental Engineering). And Forrant. 3. Basic Hazardous Waste Management. Akhir sekali langkah atau tindakan semasa kecemasan oleh organisasi atau individu akan juga diberi perhatian. Woodside.P. An Introduction to Sustainable Development. A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. 92 . Pollution Prevention: Problem and Solutions. and Gallagher.A. 2. Ilmu pengetahuan. 3. Education for A Sustainable Future: A Paradigm of Hope for the 21st Century. Wise. kursus ini juga meliputi kesan serta isu yang dikaitkan dengan pencemaran. G. CRC.P. and Ganesan. R. 2nd Edition. 4.W. CRC. Konsep Sekolah Lestari. R.L. (1990). (1990). Routledge. 4.C. (2001). K. Selain daripada itu. (1994). Sehubungan dengan itu. Pendidikan juga meliputi sumbangan masyarakat terhadap alam tabii termasuk peranan manusia sebagai khalifah serta memahami kepentingan alam semulajadi serta alam sekitar untuk penerusan hidup manusia sejagat di muka bumi. (1997). Taylor & Francis. 4.F.P. (2001).. (2007). Baywood Publishing. (2001).

Wiley. BKT 2053 Tenaga dan Sumber Asli Kursus ini akan dimulakan dengan menilai penggunaan di Malaysia. 5.. 2000. Isu-isu berkaitan risiko yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerja juga akan dibincangkan. pengurusan dan penggunaan tenaga secara bestari.J. Laitos. Di akhir kursus.R.M. pentas deria serta resolusi data dan pemprosesan dan mentafsir imej akan dibincangkan. M. Oleh itu. Regulating Energy and Natural Resources. (1980). Dalam GIS. Rujukan Asas: 1. 2. Friedl. T. konsep dan model penilaian risiko alam sekitar juga akan diberi kepada pelajar. J. Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing (Geographic Information Systems Workshop). aspek sumber tenaga baru termasuk tenaga yang diperbaharui. New York: John Wiley.6. 1997.T. T. dan bencana akan dibincangkan. McMers. 7. C. pengesan sumber asli. Rujukan Asas: 1. and Case. 2. (2002). R. 8. termasuk penglibatan teknologi dalam penghasilan tenaga ini akan dibincangkan. Selain daripada itu. & Klefer. Skidmore. Remote Sensing Model and Methods foe Image Processing. 6. Kesan pembuangan industri terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akan dibincangkan. BKT 3083 Penilaian Risiko Alam Sekitar Kursus ini membincangkan tentang penilaian risiko alam sekitar akibat perindustrian dan pertanian. Springer. N. memantau. sumber biologi.F. Remote Sensing and Image Interpretaion. Penilaian risiko penggunaan racun makhluk perosak terhadap alam sekitar dan manusia juga akan disentuh. Dalam kursus ini. GIS and Modelling. Resource Management Information Systems: Remote Sensing. and Tomain. (1992). A.M. Goodchild. Advances in Remote Sensing and GIS Analysis. tidak diperbaharui serta tenaga alternatif akan dibincangkan. Polisi Tenaga Negara dan perbandingan dengan negara luar akan diperjelaskan. and Ronne. Selain daripada itu. Hernandez. 3. Lucas. tajuk yang berkaitan dengan komponen dan fungsi GIS. A. (1997). Oxford University Press Gopalakrishnan. (1999). (2001). R. K. angin dan air. Schowengeredt. 3. San Diego. 4. Academia Press.N. Fundamentals of Geographic Information Systems. Natural Resources And Energy: Theory and Policy.. 93 . di samping isu yang berkaitan dengan pembaziran tenaga dan ketidakcekapan penggunaan tenaga. McCloy. BKT 3073 Penderiaan Jauh dan GIS Penderiaan Jauh dan GIS merupakan teknologi dalam mengukur. (2005). J. Ann Arbor Science. ia menekankan konsep penderia. pelajar akan mempelajari tajuk tentang kaedah dan kepentingan pemuliharaan.A. pelajar akan didedahkan dengan penggunaan penderia jauh dan GIS bagi mengatasi masalah yang berkaitan dengan lama sekitar. guna tanah. L.B. Energy and Natural Resources Law. sistem GPS.W. A. Spatial Uncertainty in Ecology: Implications for Remote Sensing and GIS Application. M. P. Barton. menilai dan menentukan status alam sekitar dan mengesan perubahan dalam alam sekitar. Pelajar juga akan didedahkan kepada pengunaan semula sisa buangan sebagai sumber tenaga. Di akhir kursus. Atkinson. pengakaunan alam sekitar. kegunaannya dalam pengimejan satelit. CRC. M. Penekanan juga diberikan kepada sumber tenaga daripada suria.. 7..G. Eagen. B. Lillesand.A. and Tate. Minn. (2006). CRC. New York: John Wiley. memeta. Second Edition. kepentingan data serta kegunaan GIS akan ditekankan. Bagi penderiaan jauh.

(2001). 2. Academic Press. Ethics and Public Issues. (1994). Kirton. And Brown. Milenium Development Goal (MDG). and Wolfrum. R. C. (2000). S. kaedah untuk meningkatkan nilai kepada sumber dan produk di samping halangan dan kekangan dalam perdagangan akan dibincangkan.. Dalam perbincangan ini. Rujukan Asas: 1.N. Environment Management Systems (EMS). Environment (Economics. 3. Batabyal. laporan Latihan Industri dan pembentangan seminar hasil latihan oleh pelajar. isu kemiskinan dan kawasan perdagangan bebas serta tarif akan dibincangkan. Borgese. CRC. J. Sustainable Development: Science.A. Calow.. 9. D. LCA. Martinus Nijhoff Publishers. J. Governan yang praktis yang boleh diterima juga akan didedahkan kepada pelajar. Edward Elgar Publishing. ISO. Vallega.A. E.J. Managing and Reviewing Environmental Risk Assesment Reports. Blackwell Publishing.. (2002). Vallero. para pelajar akan ditempatkan di makmal atau di industri yang akan dikenalpasti oleh pihak Fakulti. Penilaian pelajar pada peringkat Latihan Industri akan dilakukan oleh penyelia daripada industri yang dilantik. Springer.A. The Economics of International Trade and the Environment. Innovation. (1998).A. Kursus ini juga mendedahkan konvensyen UN dan Undang-undang Laut dan perkara yang berkaitan dengan maritim. Carraro. D. Trade and the Environment: Economic. Lemons. Ehlers. A. P. Beberapa dasar yang berkaitan seperti Milenium Ecosystem Assets (MEA). Para pelajar akan diberi pendedahan dalam bidang sains kelestarian sama ada yang bercorak lab based atau alam pekerjaan sebenar. BKT 4093 Ekonomi. Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. A. Nilai-nilai berkaitan komuniti juga akan dibincangkan dalam kursus ini. H. BKT 3178 Latihan Industri Latihan industri akan dijalankan pada semester 6 tahun 3 selama 16 minggu. Routledge. (1995). (2001). Energy and Environment). A. 3. BKT 4103 Isu Tadbir Urus Dalam Sains Kelestarian Kursus ini akan mendedahkan tentang undang-undang alam sekitar / klausa yang berkaitan. Rujukan Asas: 1. D. J. P. (1998). perundingan melangkaui sempadan. Rugman. 10. 2. Protokol London dan sebagainya..Rujukan Asas: 1. Benjamin.. M. penyelia dari Fakulti. 11. Konsep diplomasi alam sekitar. 3. Legal and Policy Perspectives. Political and Legal Perspective. Springer. CRC Press. Sustainable Ocean Governance: A Geographical Perspective.A. Trade. Environmental Contaminants. Pelajar akan diberikan pengetahuan berkenaan beberapa konvensyen peringkat antarabangsa seperti Basel Convention. Marine Issues: From a Scientific.M. Di dalam Latihan Industri. WTO dan Sistem Perbankan akan disentuh. (2004). and Beladi.L. 94 . 2. A Practical Guide to Understanding. and Soloway. and Belluck.. Perdagangan dan Alam Sekitar Kursus ini dimulakan dengan menyentuh tentang asas dalam bidang ekonomi serta komponen alam sekitar yang akan menyumbang kepada perkembangan sektor ekonomi.

R. BKT 4134 Hidrologi Kursus ini akan membincangkan tentang sains air dari beberapa aspek seperti sifat kimia. 3. Markandya. (2001). insinerasi. J. Perbincangan juga akan diberikan tentang permukaan dan air bawah tanah. Hydrology: An Introduction. Environmental Hidrology. 3.A. (1997). Kluwer Academic Publishers. 2nd Edition.Y. (2002). and Trimble. Lewis Publishers. CRC Press. Hyman. BKT 4113 Teknologi Pemulihan Pelajar akan didedahkan asas-asas berkaitan dengan teknologi mesra alam sekitar / teknologi hijau. Ground water and Soil Remediation Process Design and Cost Estimation of Proven Technologies. Climate Change and Sustainable Development: Prospects for Developing Country. 14. K. In Situ Treatment Technology. 2. Groundwater. fizik dan lain-lain. 2.K. D.A. S.R. Konsep rehabilasi dan penggunaan tukun dalam perikanan juga akan disentuh. permukaan bumi dan strategi penyesuaian sebelum didedahkan kepada isu-isu berubahan iklim. J.D. and Rotmans. Lewis Publishers. Penerokaan tanah untuk pertanian dan industri yang menyumbang kepada perubahan cuaca juga akan dibincangkan. 3. Pelajar juga akan didedahkan dengan pencemaran air termasuk punca dan kesannya terhadap bekalan air bersih. BKT 4123 Sumber Global dan Perubahan Iklim Kursus ini membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan perubahan yang berlaku seperti perubahan cuaca.A. Freeze. Brutsaert. Climate Change: Science.12. Cambridge University Press. 13. and Wilson. puncanya dan kesan kepada sumber semulajadi. M. Site Remediation: Planning and Management. pemulihaan tanah tercemar di samping penghutanan semula kawasan yang telah diteroka. Pelajar juga akan didedahkan dengan perkara asas dahulu seperti perubahan iklim dari aspek sains. BRILL. kimia.W. A. (2001). Dalam kursus ini juga akan dibincangkan kesan rumah hijau yang ada kaitan dengan pemanasan glabal dan penipisan lapisan ozon. and Halsnaes.J. Beberapa contoh teknologi pemulihan untuk pemulihan-bio. pengkomposan. Prentice Hall. Soesilo. W. (1998). Rujukan Asas: 1. R. and Davies. Pelajar juga akan diberikan tentang kesan terhadap perubahan cuaca yang ekstrem seperti El-Nino. W. Kondratyev. and Cherry. Ini melibatkan beberapa pendekatan rawatan berasaskan biologi.. And Dupont. Cohcran. Protokol Kyoto dan Rio juga akan diberikan termasuk polisi bagi menghadapi fenomena ini. K.P. Earthscan. (2005). and Cracknell. Teknologi tentang pembersihan air untuk bekalan domestik juga akan dibincangkan dengan terperinci. V. (2004).A. Ward. CRC Press. 1. A. S. Rujukan Asas: 1.P. Observing Global Climate Change. fizikal yang lebih mesra alam yang menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup. Tsunami dan lainlain. R. 2. Climate Change: An Intergrated Perspective. 95 . Penggunaan air dalam sistem pengairan juga akan diberikan. 2nd Edition. (1999). E. Martens. ACSE Press Nyer. A. Pelajar akan didedahkan dengan kitar hidrologi yang merupakan aspek penting dalam kursus ini. (2001). (1979). Claussen. E. J. sisa buangan kepada kekayaan. Strategies and Solutions. Rujukan Asas: 1.

P. Di akhir Projek Penyelidikan I. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. Pelajar juga akan didedahkan dengan proses pemilihan dan reka bentuk struktur perlindungan pantai. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan. S. ombak dan kesannya ke atas struktur pesisiran akan dibincangkan. 2. H. Pasang-surut. 3. Coping With Beach Erosion (Unaids Best Practice Collection) (Paperback). Beach Erosion Studies [engineering and Design EM 1110-23300 29. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah tesis yang akan dinilai oleh pemeriksa. langkah pencegahan. BKT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam Projek Penyelidikan II. Motha. Corps of Engineers U. hakisan tanah. BGE 4382 Hakisan Pantai Kursus ini memberi pengenalan teori ombak teratur dan fenomena-fenomena yang berkaitan. S. gempa bumi. 2. banjir bencana pantai dan tsunami. 96 . punca dan perbezaan bencana yang berkaitan dengan geologi. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. Some studies on beach erosions (Bulletin / Disaster Prevention Research Institute). pengangkutan endapan dan reka bentuk kerja-kerja perlindungan pantai.15. desertifikasi. D. 2005. UNESCO . letupan gunung berapi. G. Kajian kes akan dilakukan dengan melihat strukturstruktur yang berjaya dan gagal dan sebab-sebab kegagalannya. Hanya pelajar yang telah lulus sekurangnya Gred C dalam Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. Shōitirō Hayami. Kyoto University. Edisi pertama. Coping with Catastrophe: A Handbook of Disaster Management. Rujukan Asas: 1. R. May 1957] (Paperback). Corps of Engineers U. Edisi pertama. Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture: Impacts and Mitigation (Hardcover).. termasuk tanah runtuh. Springer. M. BGE 4262 Geobencana Kursus ini membincangkan jenis. V. PE Hodgkinson Alexander. 3. KURSUS ELEKTIF PROGRAM SAINS KELESTARIAN 1. 2. Cambers. BKT 4143 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. 1953. Natural Disasters (Paperback). implikasi terhadap penduduk setempat Rujukan Asas: 1. 1957. & Das. E. M Stewart (1991). P. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. Army. Sivakumar. Springer. K. tanah jerlus. 1993. Army. ketidakstabilan cerun. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis. 16. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. 1998.

A. Y. W. langkah pencegahan dan pemuliharaan. 2007. Rujukan Asas: 1. 1994. dan penilaian semula sistem untuk memperbaiki pencapaian keseluruhan akan dibincangkan. J. Waste Containment Systems. Merritts. P. Incinerators. 2. persekitaran kimia dan fizik. unsur-unsur penting aspek penilaian organisasi dan penilaian produk & proses. (Eds. B. & Calow. 5. Amblesan dan kars. pemantauan & pengukuran keberkesanan. USA: Oxford University Press. A. P (1995) (eds. (1992). K. Gaudet. Pencemaran air. Evaluating and Monitoring the Health of Large-scale ecosystem. 3. A. D. and Landfills: Design and Evaluation (Hardcover). E. Waste Stabilization. 2. BNT 3143 Kesihatan Ekosistem Kursus ini membincang teori dan amalan kesihatan alam sekitar daripada pendekatan system penunjuk tekanan alam sekitar. proses pensijilan dan perlaksanaannya di Malaysia. Washington DC. Environmental Geology (Paperback). & Menking. Konsep-konsep asas sekitaran. Introduction to Environmental Geology (4th Edition) 2007 (Paperback). penetapan objektif dan sasaran. L. Ia akan melihat ekosistem secara holistik dan intergratif dengan menggunakan sains alam sekitar dan teknologi untuk memerhati senario yang berbeza andainya pembolehubah alam sekitar berubah.3. perbandingannya dengan sistem pengurusan persekitaran lain seperti BS 7750 dan EMAS. Edisi ke-3.). Sharma. Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management (Hardcover). H. R. & Haskell. Geobencana. Montgomery.. Costanza.. kekentalan dan keupayaan semula dan faktor risiko dalam pengurusan alam sekitar menurut ekosistem yang merangkumi air. 97 . Input geologi dan hidrogeologi dalam kajian dampak alam sekitar. C. Wiley. 4. W. Environmental Geology: An Earth System Science Approach (Paperback). Hakisan perlodakan dan banjir. Wet. Keller. & Lewis.) Ecosystem health – New goals for environmental Management. Perancangan guna tanah. Perkara yang dibincang meliputi sejarah perkembangan siri piawai ini. BGE 4392 Geologi Sekitaran Pengenalan geologi sekitaran. Unsur-unsur asas EMS seperti pembentukan dasar persekitaran. Prentice Hall. Undang-undang sekitaran. Springer-Verlag. Tammemagi. Edisi ke-8. D. The Waste Crisis: Landfills. udara dan beberapa persoalan gunatanah. Wiley-Interscience. perlaksanaan program untuk mencapai objektif. Tanah runtuh. 3. Pelupusan sisa. 1999. Sumber bumi. Rapport. sosial dan kesihatan. BGE 4402 Pengurusan Tapak Pembuangan Sisa Kursus ini akan membincangkan pendekatan kepada pengurusan alam sekitar dengan penekanan kepada sistem pengurusan persekitaran (EMS). and the Search for a Sustainable Future (Paperback). Rujukan Asas: 1. 2. Bagchi. Rujukan Asas: 1. Edisi pertama. Pengenalpastian bahaya. D. S. McGraw-Hill Science/Engineering/Math. Norton. Berlin. D. 1998. C. H. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan paradigma baru dalam pengurusan persekitaran iaitu Standard Pengurusan Persekitaran Siri ISO 14000. Freeman. Island Press. B. 2004. 2007. H.

R. Pearce. 6..H & Labys. & Thomas J. Orlando: Drylon Press. J. Policy and Application. S. Boston. (1990). Shorgen. Costanza. Callan. D.. Industrial Development and Environmental Degradation. Johannesson. Cambridge University Press. Aldershot: Edward Elgar. S. D. Epstein. 2. A. Park. and Turner K. Chicago: Irwin Book Team. analisis kos-faedah dan pendekatan untuk mencapai persekitaran mampan.M (1996). P. (1993) Cost benefit analysis of environmental change.J. Penekanan akan diberikan kepada kegagalan pasaran dan faktor yang mempengaruhinya. Rujukan Asas: 1. analisis risiko alam sekitar. Henley. Environmental Economics in theory and practice. and White B. Gaudet.F.I.. Turk. Turk. London & Toronto.3. kaedah penyelesaian secara konvensional dan ekonomi kepada isu alam sekitar.. 5. J T. Environmental Economics and Management: Theory. Economics of natural Resources and the Environment. 6. 3. Rapport. C & Levins. R. Philadelphia. BNT 4183 Ekonomi Alam Sekitar Kursus ini membincangkan pendekatan ekonomi dalam membuat penilaian ke atas masalah persekitaran dan menentukan penyelesaiannya. 98 . J. McMillan. Environmental science (2nd Edition.C (1998). The Economic Approah & Environmental and Natural Resources. Kahn. P. J. W. (1997).O.W. 4. R. W Saundrs Company.R. England. (1998) Ecosystem health:Priciples and Practice Blackwell Science. N. & Wittes R T (1978). (1995). 4. J.

Wiley. triterpene. Debbie Rose Myers (2005) The Graphic Designer's Guide to Portfolio Design. budaya dan persekitaran yang mempengaruhi rekabentuk. Stein Haugom Olsen (Editor) (2003) Aesthetics and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition: An Anthology. 4. Peter Lamarque (Editor). 5. Second Edition. Architects And Designers. teh. Molyneux (2007) Bioactive Natural Products: Detection. and Structural Determination. 2. 6. McGraw-Hill. 5. Ia akan memperkenalkan kepada pelajar pelbagai jurusan rekabentuk seperti rekabentuk grafik. kayu dan produk kayu. marin dan haiwan. manisan alternatif). sesquiterpene. Wiley.KURSUS TERAS PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. prostaglandins. manisan beku. Fungi. Wiley. 3rd Edition. BAT 2014 Sains Bahan Sumber Asli Kursus ini merangkumi sintesis. steroid dan alkaloid yang terdapat pada hasil sumber asli seperti tumbuhan. Prentice Hall. Proteins. Tambahan juga. Mary Stewart (2008) Launching the Imagination. Isolation. Drucker and McVarish (2008) Graphic Design History: A Critical Guide. 8. BAT 1022 Pengenalan Kepada Rekabentuk Kursus ini merangkumi prinsip rekabentuk. 99 . seramik dan kaca. teknik rekabentuk dan apresiasi rekabentuk. Ronald E. regangan. monoterpene. Lipids. Systems and Strategies for Innovative Package Design. Plants. Eric A. Steven J. protin. pelajar akan didedahkan kepada nilai estetika sesuatu hasil kerjatangan seperti imej grafik dan objek 3D. Pelajar akan mempelajari berkenaan dengan sejarah. simen. rekabentuk fesyen dan aplikasi rekabentuk di dalam konteks dunia sekarang. Christian Stevens (Editor). gel. polimer dan elastomers. Kursus ini sangat menekankan latihan amali di mana pelajar dikehendaki menyediakan suatu projek rekabentuk yang akan dikritik dan dinilai. Roland Verhé (Editor) (2004) Renewable Bioresources: Scope and Modification for Non-Food Applications. gula. Wiley. Ia juga membincangkan tentang asas – asas bahan seperti logam ferum dan bukan ferum. McGraw-Hill. 7. Water. Medicinal Herbs. Wrolstad. pelekat dan pelincir. 1/e. Christine Bladon (2002) Pharmaceutical Chemistry: Therapeutic Aspects of Biomacromolecules. Teknik penilaian mekanikal dan tidak musnah juga akan disentuh seperti penilaian tensil. Barceloux (2008) Medical Toxicology of Natural Substances: Foods. vitamin. Colegate. McGraw-Hill 2. koko. tepung. 9. ‘creep’. impak dan kelemahan. emulsi. Wendy Jedlicka (2008) Packaging Sustainability: Tools. bioetanol. 4. proses rekabentuk. 3. konkrit dan aspalt. Schwartz and Peter Sporns (2004) Handbook of Food Analytical Chemistry. and Carbohydrates. Steven Heller and Teresa Fernandes (2005) Becoming a Graphic Designer: A Guide to Careers in Design. Wiley. Steven M. kanji dan makanan berkanji (gam. Rujukan Asas: 1. Stephen Davies (2006) The Philosophy of Art. 1st Edition. 2. Donald G. Decker. 8th Edition. bijiran. and Venomous Animals. Wiley. Russell J. 3rd Edition. biokatalis dan bahan perubatan serta kosmetik. mampatan. 3. komposit. bengkokan. Rujukan Asas: 1. kekerasan. Interaksi mikro dan makromolekul ini dilihat pada contoh – contoh cecair dan kristal (minuman kopi. Wiley. pigmen pyrrole. Wiley. antibiotik. CRC. Wiley. Enzymes. Charles Wallschlaeger and Cynthia Busic-Snyder (1992) Basic Visual Concepts And Principles For Artists. biodisel. Mark Getlein (2008) Living with Art. bahan pelembut. struktur dan kegunaan dan pengendalian bahan seperti karbohidrat. pembentukan adunan tepung).

16. Revised and Updated Edition. 17. J. Crop Post Harvest: Scince and Technology. Brian J Knapp (2003) Materials Science: Making Use of the Secrets of Matter. Golob. Wiley. Hou. CRC. Orchard. Teknologi pengendalian buah-buahan. 19. Thomas J. 100 . Peter B. (Ed) 2000 Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. Cahn. 1996. Kaedah pemperosesan bergantungan kepada keperluan penyediaan dalam bentuk cecair atau pepejal akan dibincangkan. J. Wiley Ulrich Schubert & Nicola Hüsing (2005) Synthesis of Inorganic Materials. Natural Resources Institute. G.R. Jei-Fu Shaw (2008) Biocatalysis and Bioenergy. D. 18. T. (Eds) 2002. Tykwinski (Editor) (2006) Carbon-Rich Compounds: From Molecules to Materials. perlakuan kimia). Callister (2000) Materials Science and Engineering: An Introduction. pembangunan suatu proses yang optima dan membuat penilaian dinamik. Teknologi lepas tuai bagi mengawal kualiti dan memanjangkan hayat simpanan lepas tuai termasuk kawalan serangga dan penyakit juga akan dibincangkan. 4. Post Harvest Fisheries Development: A Guide To Handling Preservation. suhu rendah. James A. teknologi membran. and Farell. fraksinasi buih. James F. piawaian dan juga pemasaran. 8. 11. Wiley. Haasen. Wiley. 14. Sara Warber. C.E. and Cosmetics. J. Wiley. Blackwell Publishing.J. (2002) Bountiful Harvest: Technology. pemasakan/penyahijauan. Michael Schutze. Ara Kirakosyan. I. A. DeGregori. 1. E. Haley (Editor). Kaufman. Leland J. Harry L. pembungkusan. Tilley (2006) Crystals and Crystal Structures. 15. almosfera terkawal. 3. 13. 8. Brielmann (2006) Natural Products from Plants. Second Edition. Cato Institute Publisher. Wiley. Wiley. Drugs. 2nd.6. 12. William D. USA Manjumdar. rawatan komoditi. 10. Cluces. Ralf Riedel (Editor). Wiley. Kramer (2000) Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. Juga merangkumi penghasilan ingredien bahan makanan dan bukan makanan. Science Publisher. UK. BPT 2123 Teknologi Lepas Tuai Kursus ini akan membincangkan asas teknologi lepas tuai. termasuklah kaedah untuk tujuan pensterilan dan pengawetan. I-Wei Chen (Editor) (2008) Ceramics Science and Technology: Structures. 7. Perbincangan juga meliputi pemprosesan sumber asli pada skala industri. Rik R. Principle and Practice. CRC. Processing and Quality. Strategies and Applications. Peter Behrens (Editor). Marian Naczk (2003) Phenolics in Food and Nutraceuticals. Prentice Hall. Müller (Editor). termasuk pemilihan. Cseke. Steven Foster (2003) Encyclopedia of Common Natural Ingredients: Used in Food. Vol. pengredan. 3 Volume Set. BAT 2023 Pemprosesan Bioproduk Kursus ini membincangkan pemprosesan komoditi sumber asli bagi tujuan peningkatan dan kawalan mutu. Shackelford (2000) Introduction Materials Science for Engineers. Albert Y. Rujukan Asas: 5. A. Food Safety and the Environment.S. daya pengeluaran serta penghasilan produk nilai tambah berasaskan sumber asli. sayuran dan bunga-bungaan akan turut disentuh. rekabentuk carta pemprosesan. P. Wiley Richard J. P. Topik – topik yang akan disentuh termasuk strategi dan pembangunan proses. strategi proses hiliran seperti kromatografi affiniti protin. Duke. 6. F. Michael M. Wiley-VCH.R. Matthias Epple (Editor) (2007) Handbook of Biomineralization. 2nd Edition. Grolier. Volume 1. Uwe H. T. Terlebih dahulu pelajar akan didedahkan dengan fisiologi/biokimia secara ringkas termasuk sistem penyimpanan (atmosfera terubahsuai. 7. 9. Edmund Bäuerlein (Editor). Robert W. Fereidoon Shahidi. and Ward. Leung. Bunz (Editor) (2007) Functional Organic Materials: Syntheses.

Kesan pembungkusan kepada alam sekitar. keselamatan serta pembangunan pembungkusan. Mujumdar (2006) Handbook of Food and Bioprocess Modeling Techniques. 2. ekonomik pembangunan produk menggunakan nilai masa wang dan teknik nilai kini serta analisa nilai kini. piawaian dan peraturan penggunaan pembungkusan. Sikdar (1990) Downstream Processing and Bioseparation: Recovery and Purification of Biological Products. American Chemical Society. Montgomery. 3rd Edition. Rutger A. perancangan produk.Rujukan Asas: 1. 4. Barkley (2008) Project Management in New Product Development. menilai saiz pasaran. Ashim K. mengenalpasti keperluan pengguna. McGrawHill. BAT 2033 Metodologi Pembangunan Produk Kursus ini membincangkan tentang proses dan organisasi produk. Wiley VCH. 101 . Hunter. BAT 2043 Prinsip Pembungkusan Kursus ini adalah pengenalan kepada proses pembungkusan sesuatu produk. Juming Tang (2002) Advances in Bioprocessing Engineering. Hashim (1994) Bioproducts Processing: Technologies for the Tropics. Sablani. Informa Healthcare Gabriele Centi. 3. Stefan H. Biwer and Charles L. Jean-François Hamel. van Santen (2007) Catalysis for Renewables: From Feedstock to Energy Production. bahan pembungkusan. Institution of Chemical Engineers (IChemE) Tadeusz Kudra. Karl Ulrich and Steven Eppinger (2004) Product Design and Development. pembinaan prototaip. Arno P. Christine M. rekabentuk produk. World Scientific. merekabentuk bagi pengilangan termasuk menilai kos bahan. generasi konsep. Wiley VCH 5. 3. 3rd Edition. rekabentuk industri. bahan asli yang boleh digunakan. Rujukan Asas: 1. Jean B. Douglas C. Shafiur Rahman. CRC Shyam S. Thomke (2007) Managing Product and Service Development: Text and Cases. Ia juga merangkumi ekonomi. 6. Arun S. Raymond H. Bruce T. Ganapathy Subramanian (2007) Bioseparation and Bioprocessing: A Handbook. McGrawHill. Anderson-Cook (2008) Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments. 8. M. Xiusheng Harrison Yang. Czeslaw Strumillo (1998) thermal Processing Of Bio-Materials. rekabentuk. penilaian dan pengagihan pembungkusan. M. McGraw-Hill. 6. 9. 1st Edition. Wiley. 1st Edition. Elsevier. Myers. paten dan IP. 5. 7. 4. penilaian konsep. Subhas K. A. bentuk pembungkusan. kos penyatuan dan kos struktur. Wiley. CRC Kiran L. kos pembuatan komponen. Kadam (1990) Granulation Technology for Bioproducts. Elmar Heinzle. rekabentuk ‘robust’. Pelajar akan didedahkan kepada fungsi pembungkusan. Datta. pemilihan konsep termasuk matriks penapisan konsep. Shang-Tian Yang (2006) Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources: New Technologies And Applications. kitar semula bungkusan. 5. 2. spesifikasi produk termasuk matriks skor. Cooney (2007) Development of Sustainable Bioprocesses: Modeling and Assessment.

CRC Press. (2004) Transport Packaging. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. 7.E. 16. 6. A. 9. L. D. 3. Rolando (2000) Flexible Packaging . 4. F. MAFF Ministry of Agriculture. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. Rujukan Asas: 1. pelekat dan label akan ditekankan. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. Otto G. 7. 15.. McGraw-Hill T. G Lawson. S. 3. 12. BAT 3053 Komponen Pembungkusan Dalam kursus ini pelajar akan didedahkan kepada komponen sesuatu pembungkusan yang digunakan dengan penekanan kepada bahan pembungkusan produk berasaskan sumber asli dan bahan pelekat dan pelabelan. CRC Yiu H. Keselamatan dan perundangan penggunaan bahan. Piringer (Editor). Coatings and Processes. A. Soroka. Intl Life Sciences Inst. Lockhart. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. Otto G.A. Technology. W. 5. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000. (2002) Fundamentals of Packaging Technology. Coatings and Processes. 2.Rujukan Asas: 1. 7. and Lead-free. Wiley Ken Gilleo (2003) Area Array Packaging Materials: Adhesives. Great Britain. Pastes. pita pelekat dan pelekat serta konsep dan kepentingan label pada bahan pembungkusan. British Standards Institute Staff (2006) Primary Packaging Materials for Medicinal Products. ciri bahan pembungkusan. 2. Robertson (2005) Food Packaging: Principles and Practice. Completely Revised Edition. CRC Press. (2006) Packaging of Pharmaceuticals and Healthcare Products. Woodhead Publishing. Completely Revised Edition. 2nd. Geoff A. Geoff A. Bain (2001) Materials and Development of Plastics Packaging for the Consumer Market. and Paine. and Engineering. Taylor & Francis. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). 8. Blackie. CRC Dean. (2004) Plastics Packaging. Giles AND David R. 10. IoPP. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. Giles AND David R. Great Britain. McKinlay. C T Barkby. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. Baner (Editor) (2008) Plastic Packaging: Interactions with Food and Pharmaceuticals. Piringer (Editor). MAFF Ministry of Agriculture. (2000) Pharmaceutical Packaging Technology. Rapra Technology. 11. Gordon L. 4. S Bartram (2000) Chemical Composition and Migration Levels of Packaging Adhesives. Woodhead Publishing. McGraw-Hill T. Rapra Technology. jenis pembungkusan yang berlainan. Rolando (2000) Flexible Packaging .Adhesives. 2nd. Topik merangkumi jenis bahan pembungkusan baru dan lama. with Reference to Good Manufacturing Practice (GMP). H. Raija Ahvenainen (2003) Novel Food Packaging Techniques. 14. 6. 13. 5.Adhesives. B S I Standards.A. Hanser.E. IoPP. C T Barkby. Particular Requirements for the Application of ISO 9001: 2000. Intl Life Sciences Inst. H. Hui (2006) Handbook of Food Science. 102 . Selke. L. Philip Tice (2003) Packaging Materials 4: Polyethlene for Food Packaging Applications. B S I Standards. A. G Lawson. and Lead-free. Pastes.

Topik yang akan dibincangkan adalah perundangan dan etika yang digunapakai dalam pembangunan dan pemasaran produk makanan dan bukan makanan di Malaysia dan luar negara termasuk persijilan dan pelabelan. Pelajar akan diberi pendedahan secara terus terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Springer. kawalan proses dan kaedah penentuan mutu bahan dibincangkan. Gorrie (2005) Ethics and the Pharmaceutical Industry. Michael A. SIRIM Standards. BAT 3073 Etika dan Perundangan dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang etika dan perundangan dalam pembangunan produk. Joseph D. Untuk penentuan mutu. 7. World Health Organization (2004) Quality Assurance of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and Related Materials. Pelajar akan ditempatkan di industri yang telah dikenalpasti oleh pihak fakulti. ‘robustness’. Santoro and Thomas M. Helen Lawton Smith (2003) Regulation Of The Pharmaceutical Industry. Springer. komposisi dan nilai nutrien. BAT 3098 Latihan Industri Latihan Industri akan dijalankan selama 16 minggu bermula pada tahun ke 3 semester 2. penilaian. SUNY Press. World Health Organization. (GMP). Andrew Wallace Hayes (2001) Principles and methods of toxicology: 4th Edition. Pelajar dikehendaki menyediakan suatu kertas kerja berkenaan etika dan perundangan sesuatu produk untuk dibincang dan dinilai. serta peraturan antarabangsa daripada WHO. konsep serta amalan. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan analisis risiko dan kesihatan manusia. Eaton (2004) Ethics and the Business of Bioscience. biologi. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. Stanford University Press. BAT 3083 Keselamatan & Kawalan Mutu Produk Kursus ini menekankan produk sama ada bahan yang digunakan sebagai makanan. laporan Latihan Industri. penyelidikan penyimpanan. alahan. 4. ketoksikan. 6. Topik yang akan disentuh termasuk ketoksikan. Nally. Amparo Salvador and Alberto Chisvert (2007) Analysis of Cosmetic Products. 2. Cartegana Protocol on Biosafety 2000 dan lain akan dijelaskan. dan pembentangan seminar hasil latihan. Nally Joseph and Sidney H Willig (2006) Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals: A Plan for Total Quality Control Manufacturer to Consumer. Margaret L. John Abraham. Rujukan Asas: 1. Palgrave Macmillan. Christian Coff (2006) The Taste For Ethics: An Ethic Of Food Consumption. Michael W. CRC Press. CRC Press. CRC Press. Bruce Tompkin (2006) Microbiological Testing in Food Safety Management: Microbiological Testing in Food Safety Management. agen farmaseutik dan kosmetik. Penilaian ke atas latihan ini akan dibuat berdasarkan laporan daripada penyelia di industri. 4. Inteaz Alli (2003) Food Quality Assurance: Principles and Practices. sosial. 3. Isu yang akan dibincangkan termasuklah keselamatan. University Cambridge Press 2. Fox and Bernard Rollin (2001) Bringing Life to Ethics: Global Bioethics for a Humane Society. 3. Rujukan Asas: 1. 103 . Cambridge University Press. 5. Elsevier. 6. kestabilan dan aktiviti sesuatu produk. 10. 9. 5. pemeriksaan analikal dan penentuan allergen.8. Pelajar boleh menggunakan semester pendek untuk melengkapkan kursus tersebut. Amalan Pembuatan yang baik.

Trentham Books. Peter Fellows (2000) Food Processing Technology: Principles and Practice. P. 4. Gwyneth Owen-Jackson (2002) Developing Subject Knowledge in Design and Technology: Food Technology. produk kosmetik serta undang – undang dan peraturan – peraturan berkenaan produk kosmetik. Tristram (2001) Food Technology: Food Technology. penghasilan dan penyelidikan ide baru. tekanan tinggi. penghasilan resipi. Topik yang akan disentuh termasuk organ – organ tubuh bagi produk kosmetik seperti kulit. Earle. 8. Rujukan Asas: 1. Thomas Ohlsson and Nils Bengtsson (2002) Minimal Processing Technologies in the Food Industry. Wiley. List. E. 2. pewarna dan perasa tiruan. klasifikasi dan sifat produk makanan baru. 2. Da-Wen Sun (2005) Emerging Technologies for Food Processing. Isu tentang ujian klinikal akan juga dibincang. BIT 4173 Teknologi Biofarmaseutikal Kursus ini membincangkan bahan aktif yang diperoleh daripada sumber tumbuhan. dan teknologi bagi penghasilan produk makanan inovatif dan kreatif bagi pasaran akan disentuh. Teknologi pemprosesan terkini seperti pemanasan ohmic. Kress-Rogers. Jill Robinson. Kursus akan memberi penekanan kepada kaedah penyediaan ekstrak. BAT 4123 Teknologi Produk Kosmetik Kursus ini membincangkan berkenaan sains tubuh badan. Woodhead Publishing. ASM Press. 3. 12. antioksidan. Manual of Clinical Laboratory Immunology. P. 5.R. (ed) (1997). 9. Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology. BAT 4103 Teknologi Produk Makanan Kursus ini akan menyentuh kepada pendekatan teknologi yang diperlukan bagi penghasilan produk makanan. (1998). John Wiley and Sons. Prinsip dalam penyediaan produk pada skala industri berasaskan Amalan Pembuatan Baik (GMP) serta kaedah penyimpanan untuk mengekalkan kestabilan dan aktiviti juga akan disentuh. Brimelow (Eds. and Schmidt. CRC Press. 3. Helen Roberts. (Ed). teknologi penstabilan produk. Academic Press. Elizabeth Barnard. J.C. 4. Richard Earle. Cambridge. CRC. Topik yang akan disentuh termasuk definisi.H. herba. Gustavo V. pemformulaan. Aspek tentang kualiti. Walsh G. 13. Barbosa-Cánovas. 7. Woodhead Publishing. Allan Anderson (2001) Food Product Development: Maximizing Success.) (2001) Instrumentation and Sensors for the Food Industry. kuku dan rambut.eds. Rose N. Rujukan Asas: 1. keselamatan dan efikasi sesuatu produk akan dikenalpasti. Washington. Mary D.11.B. pengangkut produk kosmetik. Pilar Cano (2004) Novel Food Processing Technologies. Frederick John Francis (2000) Wiley Encyclopedia of Food Science and Technology. (1989) Phytopharmaceutical Technology. haiwan dan mikroorganisma dan kepentingan untuk tujuan sebagai bahan farmaseutik. CRC Boston. Tapia. CRC Press. bahan 104 .C. UK. 5th Edition. Teknologi konvensional termasuk pemprosesan aseptik. Wijesekara. bahan kosmetik. bahan kosmetik dan farmaseutik. proses termal dan tidak termal. 6. Florida. D. M. María S. Nelson Thornes. bahan terkini seperti protin terurai. (1991) The Medicinal Plant Industry. bahan nutraseutikal. penyimpanan dan pengurusan produk serta kelebihan – kelebihannya akan ditekankan.O.B. Woodhead Publishing Ltd. R.

105 . seminar dan laporan isu yang dibincangkan. Maibach (2001) Handbook of Cosmetic Science and Technology. New York Howard R. Heerkens (2001) Project Management. Kursus ini tidak mempunyai peperiksaa tetapi bergantung sepenuhnya kepada penglibatan pelajar dalam kajian kes. Lewis (2006) Fundamentals of Project Management. Isu terkini yang berkaitan dengan bahan dan kegunaan terbaru. James M. Pearson Higher Education. Somasundaran (2006) Surfactants in Personal Care Products and Decorative Cosmetics. James V. Rujukan Asas: 1. Barel. serta kesan ke atas aktiviti ekonomi. Isu berkaitan dengan kes ketoksikan akibat bahan pembungkusan. Rhein. teknologi pembungkusan. 7. Akerson (2000) Cosmetic Regulation in a Competitive Environment. Schmitt (1996) Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry. Amacom. Konsep amali ditekankan di dalam kursus ini di mana pelajar akan diminta membangun dan mengurus suatu projek yang diberi secara berkumpulan. Financial Times Prentice Hall. bayi dan orang tua. 6. Marcel Dekker 14. William Andrew Pub O. Rosen. produk kosmetik sedia ada dan terkini termasuk produk penjagaan kulit. James P. 3. BAT 4142 Isu dalam Pembangunan Produk Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tenatang perkemabngan dan usi terkini dalam bidang pembangunan produk. Meyer R. Howard I. Estrin. University Cambridge Press Gary R. Mitchell Schlossman. asid alpha-hydroxy. Pelajar akan didedahkan kepada peranan dan tanggungjawab pengurus projek. di samping lawatan atau kajian kes ke atas isu yang dibincangkan. BAT 4133 Pengurusan Projek Kursus ini adalah berkenaan pengurusan projek di mana penekanan akan diberikan kepada pengurusan projek bagi pembangunan produk berasaskan sumber asli. Gruber (1999) Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care. H. undang – undang dan peraturan – peraturan produk kosmetik. kesan sampingan pelabelan. penjadualan. Applications and Formulation. teknik penilaian produk kosmetik. 8. penilaian cita rasa pengguna. 5. visi dan objektif yang sesuai dan realistik. menggunakan struktur pembahagian bagi perancangan projek. ekstrak semulajadi. 2. perpeluhan. CRC Karl Laden (1999) Antiperspirants and Deodorants. pengenalan dan promosi produk. membangun misi. 15. David L Rainey (2005) Product Innovation: Leading Change Through Integrated Product Development. perancangan projek. penapis UV dan asid ellagik. Trott. (2005) Delivery System Handbook For Personal Care And Cosmetic Products: Technology. 3.kosmetik seperti agen anti-bakteria. Moskowitz. mengurus projek berkumpulan dan mengurus kejayaan sesuatu projek di dalam sesuatu organisasi. 4. New York D. CRC Linda D. Pensyarah akan mengenalpasti isu yang akan dibincangkan sebagai suatu pembentangan seminar. McGraw-Hill Paul Trott (2002) Innovation Management and New Product Development. 2. Marcel Dekker. 4. P. CRC Errol Desmond Goddard. pengawalan dan penilaian projek menggunakan analisa nilai tercapai. Howard Moskowitz R Moskowitz (1996) Consumer Testing and Evaluation of Personal Care Products. Williams. Marcel Dekker. Anthony O'Lenick. rambut. Springer Norman F. 5. W. Sawhney (2003) Innovation Management and New Product Development with Photowars Simulation CD. serta kesihatan masyarakat juga disentuh. Rujukan Asas: 1. Marc Paye. F.

E. Cussier. and Hu. kaedah pengurusan harta intelek (IP) dan paten. Rujukan Asas: 1. (1988) Bioseparation: Downstream processing for Biotechnology. L.R. and Perry L. haiwan dan mikroorganisma seperti enzim. W. penurasan. penulenan. 2nd Edition. (1995) Bioprocessing Engineering Principles. Semua kaedah yang meliputi langkah dalam pemisahan.M. 5. BPE 3203 Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Kursus ini membincangkan kaedah yang digunakan untuk menterjemahkan maklumat makmal kapada skala industri terutamanya bagi teknologi pertanian hasil penyelidikan agar dapat dimunafaatkan olih petani. Bruce.A. Pulau Pinang. 16. (2001). UK. and Mavituna. Environmental Biotechnology (Principles and Applications). 2. diikuti dengan membuat tinjauan bacaan dan persediaan untuk melaksanakan penyelidikan rintis. pengeringan kaedah kromatografi. pengemparan. pembentangan seminar hasil kajian dan daya usaha pelajar. New Delhi Ibrahim Che Omar (2002). Perbincangan akan meliputi kaedah pendekatan untuk peningkatan skala teknologi pertanian. F. Academic Press. BAT 4153 Projek Penyelidikan II Dalam projek penyelidikan II. majalah atau rujukan terkini. dan aktiviti serta keperluan untuk ujian ketoksikan akan dibincangkan. Atkinson. P. Chatterji. pelajar dikehendaki menyediakan laporan pembentangan persediaan untuk menjalankan penyelidikan. 2. 17.K. (2002) Introduction to Environmental Biotechnology . antibodi monoclonal dan lain. Product recovery processes and Unit Operation In: Biochemical engineering and Biotechnology Handbook. MacMillan Publishers Ltd. ultra-penurasan dan penghabluran. Prinsip Bioteknologi . New York. New York. Penilaian tesis akan dibuat berdasarkan penulisan tesis.Rujukan Asas: Jurnal. Pada akhir projek pelajar dikehendaki menyediakan sebuah laporan projek yang akan dinilai oleh pemeriksa. A. B. (1991). M. Harcourt Brace & Co. Beberapa parameter seperti kestabilan. Bahan yang boleh pertimbangkan termasuk daripada sumber tumbuhan. KURSUS ELEKTIF PROGRAM TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1. McGraw Hill Cos. E. Pelajar akan melakukan perancangan penyelidikan dengan menyediakan cadangan penyelidikan.S. pengkomersialan teknologi. Wiley. 6. pemecahan sel. Penerbit USM. Hanya pelajar yang telah lulus Projek Penyelidikan I dibenarkan mengambil Projek Penyelidikan II. kaedah saringan kesesuaian teknologi pertanian untuk proses peningkatan skala. BAT 4113 Projek Penyelidikan I Kursus ini merupakan bahagian awal dalam projek penyelidikan yang diselia oleh seorang pensyarah yang akan dilantik di bawah tajuk yang berkaitan dengan bidang pengkhususan. Di akhir projek penyelidikan I. bahan ekstrak tumbuhan. projek printis untuk aktiviti peningkatan skala. Belter. BIT 2093 Proses Hiliran Kursus ini membincangkan semua kaedah yang terlibat dalam memperoleh suatu bahan pada tahap yang boleh diterima oleh pengguna. 3. 4. pelajar akan menjalankan penyelidikan sebenar di bawah tajuk yang telah dikenalpasti. harta 106 . Doran. P. Prentice Hall of India Private Ltd.

and Safety Auditing Handbook 2nd Edition. Jabatan Audit dan Persijilan Halal. Penekanan akan diberi kepada komponen-komponen proses penilaian risiko. Blackwell Publishing.Kristiansen. Demain. 4. CRC Lewis Publishers. (2002) Bioteknologi Asas.intelek dan paten serta pemuliharaan dan pengkomersialan baka tanaman. kehendak halal dalam pembangunan produk makanan daging. Curtis (2005) Guide to Food Laws and Regulations. A. Malaysia. Penggunaan pelabelan produk halal dan persijilan halal meliputi beberapa negara juga akan dibincangkan. L. Halal Industry Development Corporation (HDC). 3. ayam. perbandingan di antara produk halal. seperti penilaian-penilaian. perundangan halal dan aplikasinya di Malaysia dan di luar negara. BPE 3243 Analisis dan Pengurusan Risiko Kursus ini memperkenalkan prinsip-prinsip dan teori asas analisis risiko yang merangkumi ketoksikan manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan kimia beracun dan tidak beracun. Scale Up Of Fermentation Processes In Topics in Enzyme and Fermentation Biotechnology Ed A. Patricia A. Rujukan Asas: 1. bijiran. 5. 2. enzim. 7. Rujukan Asas: 1. and Ollis. New York. prosedur dan metodologi bagi melaksanakan penilaian risiko akan dilakukan menerusi amali dan kajian kes. D. Teknik. 4. CRC Press. Chaudry (2003) Halal Food Production.A. Cooney. McGraw Hill Inc.F. McGram Hill New York. pembangunan produk farmaseutikal dan kosmetik. Eds John Bulock & B. J.L.E. (1993) Performing Ecological Risk Assessments.T. C. G. penentuan. Wiseman. Topik yang akan disentuh termasuk definisi halal dan haram.. Islamic Food and Nutrician Council of America 107 . dan pencirian risiko.D. Ibrahim Che Omar & Darah Ibrahim. New York. & Lilly. gelatin. serta peringkat populasi akan difokus dalam perbincangan. Bailey. 6. Mian N. Rujukan Asas: 1. Wang. 2. V. 3.J. BAE 4163 Pembangunan Produk Halal Kursus ini memperkenalkan prinsip dan konsep dalam pembangunan produk halal. (1997) Fundamental of Risk Analysis and Risk Management. takaran-maklum balas. alkohol. demografik pasaran halal. (1979) Fermentation and Enzyme Technology. 4. perdagangan domestik dan antarabangsa. and Baldwin. Banks. 3. 2.E. L. E. (1979).I. ikan. susu. Ltd. dan pendedahan. (1997) Biochemical Engineering Fundamentals. Penentuan end-point dan aras keracunan pada peringkat perubahan kimia dan fisiologi. Lewis Publishers. 1995 Environmental Health. D. Wiley. M. 8. P. Molak. Harrison.. Majlis Ugama Islam Singapore. Penerbit Universiti Sains Malaysia Mohd Yusoff Hamid. kosher dan vegetarian. New York 3. Humprey A. asas pengharaman. 5. Ellis Horwood. New York Calabrese. Riaz and Muhammad M. Penerbit USM. The Islamic Central Committee of Thailand Majelis Ulama Indonesia Halal Australia Pty. Dunhill. Ibrahim Che Omar (2002) Prinsip Bioteknologi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.