HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER Pengenalan 1. Jumlah penduduk di negara -negara di dunia adalah berbeza-beza. 2.

Jumlah penduduk disesebuah negara di dunia boleh dikategorikan kepada tiga jenis iaitu: (a) Penduduk berlebihan (b) Penduduk optimum (c) Kurang penduduk 3. Negara penduduk berlebihan bermaksud sesebuah negara mempunyai saiz penduduk yang terlalu besar sehingga sumber alamnya tidak dapat menampung keperluan penduduk dengan secukupnya. 4. Negara penduduk optimum bermaksud sesebuah negara mempunyai saiz penduduk yang dapat menggunakan sumber alamnya dengan sepenuhnya dan menikmati taraf hidup yang paling tinggi. 5. Negara kurang penduduk bermaksud sesebuah negara mempunyai saiz penduduk yang kecil berbanding dengan sumber alamnya yang banyak tetapi ti dak dapat digunakan dengan sepenuhnya oleh penduduknya. 6. Sesebuah negara dianggap mempunyai penduduk berlebihan apabila sumber alamnya tidak cukup untuk menampung keperluan penduduk yang ramai. 7. Ciri-ciri penduduk berlebihan: (a) Saiz penduduknya amat besar, iaitu melebihi 100 juta orang. (b) Kepadatan penduduk melebihi 200 orang sekilometer persegi. (c) Sumber alam yang sedia ada tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan bilangan penduduk yang ramai. (d) Taraf hidup yangrendah (e) Taraf teknologi yang rendah (f) Kadar pengangguran yang tinggi (g) Kekurangan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial. 8. Negara-negara yang mempunyai penduduk berlebihan ialah seperti India, Bangladesh, Ethiopia, Pakistan dan China. 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk berlebihan: (a) Taraf kesihatan yang rendah (b) Hasil produktiviti rendah (c) Taraf pendidikan yang rendah (d) Anak yang ramai (e) Migrasi penduduk tinggi (f) Taraf teknologi rendah 10. Taraf kesihatan yang rendah menyebabkan kadar kelahiran meningkat dan kadar kematian juga meningkat. Ini disebabkan oleh kadar pertambahan penduduk yang ramai menyebabkan kemudahan kesihatan tidak mencukupi. 11. Kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian dan menyebabkan hasil produktiviti negara rendah kerana bergantung kepada tenaga buruh manusia. 12. Penduduk mempunyai taraf pendidikan yang rendah dan kadar buta huruf yang tinggi. 13. Penduduk tidak mengamalkan perancangan keluarga kerana mereka suka mempunyai anak yang ramai supaya dapat membantu mereka dalam kerja pertanian.

Bekalan makanan yang sedia ada pula tidak mampu menampung keperluan penduduk. 3. Negara-negara yang mempunyai penduduk berlebihan seperti Ethiopia. 17. 2. (d) Berupaya menampung lebih ramai penduduk tanpa menjejaskan taraf hidup. 18. Negara-negara penduduk berlebihan akan m engalami masalah kekurangan makanan. Golongan muda berkahwin lambat menyebabkan kadar kelahiran rendah dan kadar pertumbuhan penduduk juga r endah. India dan Bangladesh mempunyai kadar pertumbuhan semula jadi yang tinggi. 21. Cara hidup pergaulan bebas mempengaruhi golongan muda berkahwin lambat. Migrasi penduduk luar bandar ke kawasan bandar selalu berlaku kerana untuk mendapatkan lebih banyak peluang pekerjaan yang menawarkan kadar upah yang tinggi. 16. Sesebuah negara dianggap kurang penduduk apabila jumlah penduduknya kurang dan tidak dapat membangunkan sumber alamnya dengan maksimum. Negara-negara yang mempunyai penduduk berlebihan akan memberi kesan terhadap keperluan kependudukan di negaranya. (c) Terdapat sumber alam yang banyak tetapi tidak diusahakan sepenuhnya. 19. Negara-negara yang mempunyai kurang penduduk ialah seperti Kanada. Australia dan Brazil. 23. Taraf teknologi rendah menyebabkan negara sukar membangun dan hanya kekal dalam bidang pertanian sahaja. Bagi mengata si masalah ini empangan telah dibina untuk meningkatkan bekalan air. 22. Ciri-ciri kurang penduduk: (a) Mempunyai keluasan tanah yang besar tetapi bilangan penduduk sedikit. Kesan-kesan Yang Penduduk Berlebihan dan Kurang Penduduk 1. 15. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang penduduk: (a) Taraf pendidikan yang tinggi (b) Golongan muda berkahwin lambat (c) Mengamalkan perancangan keluarga (d) Meningkatkan taraf hidup (e) Cara hidup pergaulan bebas 20. Penduduk mementingkan kerjaya dan mengamalkan perancangan keluarga untuk mengehadkan bilangan anak. Penduduk lebih mementingkan kehidupan dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. (b) Kepadatan penduduk rendah iaitu kurang daripada 50 orang sekilometer persegi. Negara Bangladesh pula masih menggunakan kaedah tradisional yang tidak produktif kerana . Penduduk mempunyai taraf pendidikan yang tinggi dan kebanyakannya berkelulusan kolej atau universiti. Contohnya keadaan kemarau berpanjangan yang melanda negara Ethiopia telah menyebabkan kegiatan pertanian tidak dapat diusahakan. 4. 24.14. Ini disebabkan sumber semula jadi negara -negara ini sangat terhad dan tidak dapat menampung keperluan penduduknya.

3% penduduk India menikmati bekalan air dan 42. Kekurangan ini menyebabkan mereka sukar untuk mendapat pekerjaan yang baik dengan upah gaji tinggi. kegiatan pertanian tidak banyak menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduknya. kadar pertambahan penduduk yang ramai telah menambah beban yang terpaksa ditanggung pada kemudahan kesihatan dan perubatan yang sedia ada. Taraf kesihatan penduduk di negara -negara ini juga berada pada tahap yang rendah. India dan Ethiopia. 6. Hasilnya berlakulah kesesakan penduduk dan masalah tempat tinggal seperti di Dhaka. Bangladesh pula pada jangka hayat 58 tahun bagi lelaki dan perempuan pada tahun 1997. 9. Bangladesh dan Mumbai. Walaupun bilangan kanak-kanak di bawah umur banyak di negara yang be rlebihan penduduk.kekurangan teknologi moden. Keadaan ini telah meningkatkan lagi masalah kekurangan makanan.5% penduduk Ethiopia. Kebanyakan daripada mereka yang berhijrah ke bandar terdiri daripada mereka yang kurang berpendidikan dan buta huru f. 14. pertanian merupakan pekerjaan utama penduduknya. elektrik. hanya 35. 11. 5. 13. Sebagai contohnya. Keadaan ini mendorong mereka untuk berhijrah ke luar bandar dan ke luar negara untuk meningkatkan taraf hidup.1% penduduk Ba ngladesh dan 52% penduduk India yang kenal huruf. pusat rawatan dan hospital.5% di luar bandar mampu menikmati kemudahan bekalan elektrik. 17. di India. Bilangan kakitangan yang tidak mencukupi juga menyebabkan peluang untuk penduduk menerima rawatan amat rendah. Keadaan ini menyebabkan mereka terpaksa tinggal di kawasan setinggan kerana tidak mampu untuk membayar sewa rumah yang tinggi. 8. Keadaan ini menyebabkan kadar kenal huruf di negara-negara tersebut sangat rendah. Kebanyakan penduduk di negara-negara penduduk berlebihan mempunyai jangka hayat yang rendah kerana mengamalkan pemakanan yang kurang berkhasiat. Hanya 32. Keadaan ini berlaku kerana kurangnya kemudahan kesihatan seperti klinik. Penduduk di negara Ethiopia misalnya secara purata mempunyai jangka hayat 4 8 tahun untuk lelaki dan 52 tahun bagi perempuan. penyakit dan masalah kebuluran. kolam dan tasik untuk tujuan domestik. 10. perhubungan dan pengangkutan di negara negara ini amat kurang kerana ketidakmampuan kerajaan untuk menyediakannya. Purata pendapatan bagi setiap keluarga semakin menurun apabila meningkatnya bilangan ahli keluarga dalam sesebuah rumah. 16. Kemiskinan menyebabkan ramai kanak-kanak terpaksa bekerja sebagai buruh kasar bagi membantu keluarga mereka. Manakala penduduk di negara Bangladesh terpaksa menggunakan air dari sungai. Manakala. . Di negara-negara yang berlebihan penduduk seperti Bangladesh. 7. Contohnya. Walau bagaimanapun. 15. hanya seorang doktor diperuntukkan bagi merawat 30 195 orang penduduk negara Ethiopia dan 4 759 orang penduduk bagi seorang doktor di negara Bangladesh. 12. 38. Kemudahan asas seperti bekalan air.4% daripada 75% penduduk di bandar dan 30. Kadar kemiskinan di luar bandar telah menyebabkan penduduknya berhijrah ke bandar -bandar besar demi mendapat taraf hidup yang lebih baik. Untuk mengurangkan beban kerja dan kos dalam menjalankan kegiatan pertanian kebanyakan petani menggunakan tenaga buruh dari kalangan ahli keluarga khususnya anak -anak. kerajaannya kurang mampu menyediakan sekolah dan kemudahan pendidikan yang lebih baik.

Kerajaan negara-negara kurang penduduk mampu menyediakan kemudahan asas seperti bekalan air. Kemampuan untuk mendapatkan khidmat perubatan yang lebih sempurna membolehkan penduduk di negara kurang penduduk memiliki taraf kesihatan yang tinggi. Contohnya. Kadar kematian penduduk Kanada ialah 7. India dan China. Bagi mengatasi masalah ini kerajaan Australia dan Kanada terpaksa membuka ruang untuk kemasukan pekerja asing dari negara-negara seperti Hong Kong. Contohnya penduduk Kanada mempunyai jangka hayat sehingga 80 tahun dan penduduk. 7. Purata pendapatan tahunan yang tinggi membolehkan penduduk di negara seperti Australia dan Kanada tinggal di rumah -rumah yang lengkap dengan kemudahan moden. Namun begitu. 100% penduduk Kanada. Kerajaan negara-negara ini perlu meningkatkan lagi perbelanjaan bagi menyediakan kemudahan kebajikan seperti rumah orang tua. Nisbah doktor bagi negara Australia contohnya adalah seorang untuk 400 orang penduduknya. 99% penduduk Kanada dan 83% penduduk Brazil kenal huruf. perhubungan dan pengangkutan yang lebih baik dan lengkap. Kemudahan pendidikan yang baik sehingga ke peringkat universiti mampu dinikmati kira -kira 92% penduduk negara-negara yang kurang penduduk. Kebanyakan penduduk di negara Kanada bekerja dalam sektor perkhidmatan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. 92% penduduk Brazil dan 99. 19. berlaku masalah kekurangan tenaga kerja bagi memenuhi peluang kerja yang disediakan kerana kekurangan penduduk. Keadaan ini menunjukkan bahawa pertumbuhan semula jadi di kedua -dua negara adalah rendah di mana kira-kira 5. Kadar kematianbayi ketika lahir juga rendah iaitu hanya pada tahap 5 bayi untuk 1 000 orang. Amalan pemakanan yang seimbang dan kesedaran tentang kepentingan kesihatan menyebabkan penduduk mempunyai jangka hayat yang panjang. 6. Jumlah penduduk muda yang kurang daripada 15 tahun adalah rendah di negara terbabit iaitu 19.71 bagi setiap 1 000 penduduk.5 bagi setiap 1 000 penduduk dan di Australia ialah 12.15 bagi lelaki dan 83 tahun bagi perempuan. Contohnya. 3.3 bagi setiap 1 000 penduduk negara Kanada.18.25 bagi setiap 1 000 penduduk. 8.5% penduduk Australia dapat menikmati . Kadar pengangguran di negara-negara ini rendah kerana adanya peluang pekerjaan yang luas kepada penduduknya. 23. Kadar pertumbuhan semula jadi yang rendah disebabkan kadar kelahiran dan kadar kematian rendah seperti yang berlaku pada negara Australia dan Kanada. 20.6% bagi Australia. Kadar kelahiran di Kanada hanya 12. 22.5% bagi Kanada dan 21. 21. Nilai eksport negara-negara kurang penduduk adalah tinggi dan mencukupi untuk membiayai perbelanjaan negara. skim pencen dan kemud ahan kesihatan kepada penduduk tua di negara-negara tersebut yang semakin bertambah. 5. Australia mempunyai jangka hayat 77.2 bagi setiap 1 000 penduduk dan di Australia ialah 7.46 bagi setiap 1 000 penduduk negara Australia dan 5. elektrik. 4. hampir 100% pendud uk Australia. Guna tenaga di Kanada tahun 2000 1. Negara-negara kurang penduduk akan mengalami masalah pertambahanpenduduk yang perlahan pada masa depan. Contohnya. Filipina. 2. Taraf hiduppenduduk di negara-negara kurang penduduk adalah lebih baik dan tinggi dibandingkan dengan negara penduduk berle bihan. setiap keluarga di Kanada mempunyai purata pendapatan sebanyak AS$39 655 manakala di Australia ialah sebanyak AS$27 585 bagi setiap keluarga.

Keperluan penduduk dapat dipenuhi sepenuhnya dan negara -negara ini tidak akan mengalami masalah penduduk berlebihan. Kawasan dataran dan delta sungai yang mempunyai tanih aluvium yang subur sesuai . Sweden dan Belanda. 2. Aktiviti penduduk dalam pelbagai bidang ekonomi dan sosial memberi kesan terhadap alam sekitar. Selain daripada keadaan penduduk berlebihan dan kurang penduduk dalam menghubungkaitkan kependudukan dengan sumber. penduduk di negara ini dapat menikmati taraf hidup yang tinggi. 3. Bagi negara penduduk berlebihan pula akan mengal ami perubahan apabila meningkatnya penggunaan teknologi dan pengetahuan baru akan meningkatkan sumber semula jadi yang sedia ada. 3. kebanyakan negara di dunia ini sedang mengalami pertambahan penduduk secara semula jadi. terdapat juga negara -negara yang mempunyai jumlah penduduk optimum. 1. 4. Negara penduduk optimum ini mempuny ai jumlah penduduk yang seimbang dengan sumber yang dimiliki negara. Perubahan penduduk telah mengakibatkan kesan positif dan eksan negatif terhadap penerokaan sumber terutamanya sumber tanih. Oleh itu. Oleh itu. Apabila bilangan penduduk semakin meningkat. maka keperluan terhadap makanan juga bertambah. 2.Umumnya. Secara umumnya. keperluan terhadap makanan akan bertambah apabila berlakunya pertambahan penduduk disesebuah negara. Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan Sumber 1. sumber hutan dan sumber air. 2. Kawasan hutan luas yang dimiliki Brazil mewujudkan kawasan tadahan untuk sungai dan tasik. 5. KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR Pengenalan 1.kemudahan bekalan elektrik yang disediakan kerajaan. Negara-negara tersebut ialah seperti Jepun. Keadaan ini akan membolehkan penjanaan kuasa hidroelektrik yang lebih banyak untuk menampung keperluan penduduknya. Keadaan penduduk berlebihan dan kurang penduduk tidak akan kekal selamanya malah boleh berubah mengikut masa. 9. Sesebuah negara yang mengalami kurang penduduk boleh berubah menjadi penduduk berlebihan apabila berlakunya pertambahan penduduk dan sumber semula jadinya tidak mampu lagi menampung keperluan penduduk. penerokaan sumber tanih untuk dijadikan kawasan pertanian perlu dipertingkatkan.

Aktiviti perlombongan dijalankan untuk memperoleh mineral seperti bijih timah dan bijih besi yang turut mempelbagaikan industri pembuatan negara. 11. Penerokaan hutan bertambah kerana penambahan penduduk di sesuatu kawasan. getah dan koko diusahakan di kawasan tanih laterit yang subur. 5. kawasan hutan juga amat penting kerana ia boleh dijadikan kawasan petempatan. Penggunaan teknologi moden seperti baja kimia. 4. menjadikan perabot dan sebagainya. 10. Penggunaan tanih yang berterusan untuk menanam tanaman sejenis akan menyebabkan tanih tersebut menjadi tidak subur. Penggunaan baja kimia. ini kerana hutan menghasilkan kayu yang sesuai untuk penggunaan penduduk seperti mendirikan rumah. 4. Permintaan tinggi terhadap tanaman komersial seperti kelapa sawit. cengal. 9. getah dan koko menyebabkan kawasan tanih laterit di pedalaman giat dibangunkan untuk dijadikan kawasan penanaman tanaman tersebut. Hutan amat berguna kepada penduduk kerana ia boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan melalui kegiatan pembalakan. tanaman komersial (jualan) seperti kelapa sawit. 6. Untuk menampung keperluan makanan bagi pertambahan penduduk. 7. Delta Kelantan. Penerokaan tanih untuk mendapatkan pasir dan lempung yang digunakan dalam pembuatan kaca dan barang-barang tembikar serta pasu turut dijalankan. buha-buahan dan bunga-bungaan seperti di Tanah Tinggi Cameron. Sumber tanih juga dieksploitasi untuk kegiatan penanaman sayur-sayuran. 12. 13. 5. 2. racun serangga dan benih bermutu tinggi untuk menghasilkan tanaman yang banyak juga akan mencemarkan sumber alam. 3. Para petani yang membakar jerami padi untuk dijadikan baja organik akan mencemarkan udara dan meningkatkan suhu dunia. Contohnya. Selain itu. Tanah yang beracun mengandungi bahan beracun dihanyutkan ke sungai atau tali air yang seterusnya mengancam kehidupan akuatik dan tumbuhan di situ 1. jentera moden dan benih yang bermutu tinggi dapat meningkatkan hasil pengeluaran padi. Hutan-hutan di Malaysia dapat menghasilkan kayu-kayan yang keras dan bermutu tinggi seperti meranti. 3. racun serangga. Penerokaan hutan secara besar-besaran akan mendatangkan kesan negatif terhadap . 8. dan Dataran Terengganu. Di Malaysia.dijadikan kawasan penanaman padi. Dataran Kedah-Perlis. merbau dan lain-lain lagi. bandar dan juga untuk membina jaringan pengangkutan. Penerokaan sumber tanih besar-besaran untuk memenuhi permintaan penduduk yang bertambah akan membawa kesan negatif terhadap sumber tanih. kemudahan pengairan yang disediakan membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun.

Semua benda hidup termasuk manusia memerlukan air untuk terus hidup. pembinaan empangan merentasi sungai bertujuan untuk mendapatkan air bagi mengairi kawasan tanaman. Sungai menjadi semakin cetek dan mudah berlaku banjir. Malaysia. Empangan Batang Ai dan Empangan Tenom Perigi pula dibina khas bagi menj ana kuasa hidroelektrik kepada penduduk di sekitarnya. Kegiatan pertanian pindah yang menerokai hutan untuk pertanian akan membakar pokokpokok hutan. 8.kesihatan penduduk. Pembinaan empangan telah memusnahkan hutan dan tempat tinggal orang asli di sekitarnya. Empangan Durian Tunggal dan Empangan Klang Gate dibina bagi membekalkan air untuk kegunaan domestik. Penebangan hutan juga akan memusnahkan flora dan fauna yang hidup di dalam hutan itu. 7. Pembukaan hutan untuk membina empangan hidroelektrik bagi menampung permintaan penduduk yang bertambah telah menyebabkan hutan yang luas musnah dan ditenggelami air. Selain itu. Penebangan hutan yang luas akan mendedahkan tanah kepada air hujan seterusnya mengalami hakisan air larian permukaan yang giat. 4. Seterusnya Empangan Temenggor dibina bagi menjana kuasa hidroelektrik di samping mengawal banjir di kawasan sekitarnya. 3. 2. dan mengawal banjir. 11. 5. Manakala Empangan Muda pula dibina khas untuk mengairi kawasan penanaman padi di kawasan sekitar Sungai Muda di Kedah bagi membantu meningkatkan pengeluaran padi. 6. Tanih yang terhakis akan mengalir ke sungai dan mendap di dasar sungai. Pembinaan empangan untuk memenuhi permintaan penduduk juga akan menyebabkan kesan negatif terhadap sumber air. Pemusnahan hutan juga telah mengakibatkan negara kita kehilangan sumber kayu balak . 1. perindustrian dan pertanian. 8. menjana kuasa hidroelektrik. Empangan Chenderoh. 10. sumber bekalan air negara juga akan terganggu kerana kawasan tadahan semakin terjejas dan berkurangan. 10. 9. Bekalan air juga disalurkan ke kilang-kilang. Selain itu. Pertambahan penduduk mengakibatkan lebih banyak sumber air diperlukan untuk kegunaan domestik. Di Malaysia. 7. kegunaan domestik. Tasik Kenyir yang terletak di Empangan Kenyir telah dijadikan pusat pelancongan terkenal di negara kita. 9. Kegiatan ini boleh mencemarkan udara dan menyebabkan kepupusan flora dan fauna hutan yang istimewa. Untuk Empangan Kenyir. 6.

Misalnya. 2. yamane. tanaman secara hidroponik dapat dijalankan di rumah atau di kebun. Bandar Hilir Melaka dan Seberang Perai ditambak untuk mendirikan hotel. 11. 8. Menanam spesies pokok yang cepat tumbuh dan bernilai tinggi seperti akasia. dan racun serangga. 7. baja kimia. Contohnya. Perlis. penubuhan ladang hutan secara komersial turut dilaksanakan. Penggunaan tanih untuk pertanian akan menyebabkan tanih hilang kesuburan. kedai dan Pangkalan Kontena Butterworth Utara. terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif penerokaan sumber terhadap alam sekitar. Di Malaysia. Walau bagaimana pun. 3. Untuk mengatasi permintaan penduduk yang semakin ramai. Penerokaan sumber alam semula jadi terpaksa dilakukan untuk memenuhi pertambahan penduduk yang semakin ramai di dun ia. kawasan-kawasan cerun bukit juga dapat ditereskan untuk menanam sayursayuran dan teh. Kawasan pertanian dapat diperluaskan lagi dengan menebus guna kawasan terbiar dan kawasan paya. 2. 1. 1. Ini dapat menjimat tempat unt uk bercucuk tanam. Pahang. dan sesenduk di kawasan ladang hutan. Kawasan terbiar seperti bekas lombong boleh digunakan untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. . Untuk mengatasi masalah kekurangan tanah pinggir laut di Malaysia telah ditambak. 6. 5. 3. pencemaran air yang terlalu terhadap Sungai Klang Selangor dan Sungai Juru di Pulau Pinang. Pembuangan sisa-sisa domestik dari kilang-kilang ke dalam sungai pula telah mencemarkan sungai. batai. tetapi kegiatan penerokaan sumber perlu dilakukan dengan terancang. Selain itu. Mengusahakan ladang hutan secara besar-besaran untuk membekalkan bekalan kayu kepada sektor perindustrian. 2. 4. Hasil pertanian dapat ditingkatkan dan dipercepatkan melalui penggunaan teknik pertanian moden seperti menggunakan benih bermutu tinggi.yang bernilai dan memusnahkan kawasan tadahan air. Misalnya di Bukit Tinggi. Langkah yang paling berkesan ialah menambahkan baja kepada tanih. menjadi kawasan petempatan dan tempat pelancongan. Langkah-langkah Penerokaan Sumber Secara Terancang 1. Kawasan paya pula dapat ditebus guna untuk menanam padi. Contohnya penanaman pokok jati di Mata Air.

iaitu hanya pokok yang cukup matang dan saiz mencukupi sahaja ditebang. Melindungi kawasan tadahan hujan untuk menjamin bekalan air yang mencukupi. Tindakan pemeriksaan saluran paip air bawah tanah perlu sentiasa dijalankan untuk mencegah berlakunya kebocoran paip. 3. Melalui ini kerajaan Malaysia telah mengenal pasti beberapa kawasan tadahan tertentu untuk menjamin keberterusan bekalan air. Mengadakan kempen 'Cintai Sungai KIta' setiap tahun untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan menjaga kebersihan sungai dan menggalakkan mereka menjaga sungai dengan tidak membuang sampah sarap ke dalamnya. 7. 5. 2. Pokok-pokok yang berkualiti tinggi diberi peluang untuk tumbuh dan yang lain akan dihapuskan. Melaksanakan rawatan silvikultur supaya pokok-pokok cepat matang dan mengawal mutu pengeluaran kayu balak. 6. Pusat Perlindungan Orang Utan di Semenggoh (Sarawak) dan Sepilok (Sabah). Kebocoran paip akan mengotor dan membazirkan air. Kerajaan juga mengambil langkah mengawal kualiti air sungai dengan memeriksa. 5. Pokok-pokok yang ditebang akan digantikan dengan pokok baru melalui penanaman semula untuk menjamin keberterusan bekalan pada masa depan. 1. Penguatkuasaan Undang-undang Perhutanan Negara (Pindaan 1993) dan Enakmen Industri Berasaskan Kayu (1985) diwujudkan untuk mengawal aktiviti pembalakan haram.4. Menjalankan penebangan terpiliih . 11. Menghadkan pengeluaran lesen pembalakan. mengkaji membersihkan dan mengawasi sungai supaya tidak dicemar. Sistem rawatan air kumbahan yang sempurna wajib disalurkan ke sungai ditapis terlebih dahulu. Mewartakan hutan simpan kekal dan tanam negara untuk mengekalkan kawasan tadahan dan kawasan hutan. masa pembalakan dan pemberian konsesi hutan. 10. 8. 6. 4. Pusat Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) diwujudkan untuk melindungi flora dan fauna. 9. . Rancangan pertanian kekal diperkenalkan kepada orang Asli untuk mengurangkan aktiviti pertanian pindah. Menguatkuasakan undang-undang seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Pindaan 1996) bagi mengawal pencemaran sungai. Misalnya.

Bandar-bandar besar yang berlaku pembandaran ialah seperti: (a) Kuala Lumpur (b) Georgetown (c) Ipoh (d) Johor Bahru (e) Kuantan 7.PEMBANDARAN Pengenalan 1. Jumlah penduduk di bandar bertambah dengan cepat kerana migrasi luar bandar ke bandar berlaku dengan giat disebabkan penduduk luar bandar ingin mencari lebih banyak peluang pekerjaan di bandar. Proses pembandaran boleh menyebabkan perubahan dalam: (a) Jumlah penduduk (b) Fungsi bandar (c) Penggunaan tanah (d) Cara hidup penduduk 4. Bandar-bandar di Malaysia mengalami pembandaran yang pesat selepas negara mencapai kemerdekaan. Keadaan ini bermakna sesuatu kawasan itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat pertanian. Proses pembandaran merupakan satu proses penumpuan penduduk di kawasan bandar. hospital. 6. perikanan tetapi berfungsi sebagai pusat perniagaan. 10. Kemudahan yang ditambahkan di kawasan pembandaran adalah seperti jaringan jalan raya. 5. . perdagangan. sekolah dan taman rekreasi. 3. perindustrian dan perkhidmatan. Kegiatan ekonomi sesuatu kawasan yang mengalamiproses pembandaran akanberubah dari sektor primer kepada sektor sekunder dan tertier. proses pembandaran juga dikenali sebagai proses urbanisasi. perumahan. 11. 8. 9. 12. 2. Pembandaran menyebabkan jumlah penduduk disesuatu kawasan bertambah dengan banyak. Ini adalah kadar kerana pertambahan semula jadi penduduk meningkat dan migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar. Pihak berkuasa tempatan telah menyediakan banyak kemudahan asas di kawasan pembandaran untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin ramai.

2. pihak kerajaan telah menubuhkan bandar-bandar baru seperti Shah Alam. 6. 4. Selain itu. Bayan Lepas dan Pasir Gudang. 3. perniagaan dan perindustrian telah menggalakkan penumpuan penduduk dari luar bandar ke kawasan pembandaran. Senawang dan sebagainya. Zon Perdagangan Bebas dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur. 4. proses pembandaran akan berlaku dan kawasan tersebut akan menjadi bandar. Tujuan kerajaan menubuhkan bandar baru adalah untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan menggalakkan penghijrahan penduduk dari luar bandar. 2. Dasar Ekonomi Baru 1970 dan Rancangan Lima Tahun yang memperkenalkanpembukaan kawasan baru dan bandar kecil telah menyebabkan proses pembandaran berlaku dengan pesat di bandar dan kawasan sekitarnya. kerajaan juga menubuhkan Zon Perdagangan Bebas di beberapa tempat seperti Petaling Jaya. 5. Di samping itu. Tindakan ini telah menyebabkan ramai penduduk dari luar bandar berhijrah ke bandar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. program tanah rancangan juga mempengaruh pembandaran Malaysia iaitu mewujudkan peluang pekerjaan di luar bandar dan menggalakkan penduduk berhijrah ke kawasan baru tersebut untuk mengusahakan. Penduduk dari luar bandar berhijrah ke bandar untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dalam pelbagai sektor dan mereka menetap di kawasan sekitar bandar dan lama-kelamaan kawasan mereka juga berkembang menjadi kawasan bandar seperti Petaling Jaya dan Shah Alam. Sungei Way. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia ialah: (a) Dasar kerajaan (gavernan) (b) Peluang pekerjaan (c) Migrasi penduduk 1. Tujuannya adalah supaya penduduk di kawasan pembandaran dapat kemudahan yang sempurna dan dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembandaran Negara Malaysia 1. Bayan Lepas. Selain itu. 3. Terdapat beberapa kawasan di setiap negeri di Malaysia diisytiharkan oleh kerajaan sebagai kawasan perindustrian iaitu Petaling Jaya. 7. Nilai. Perkembangan industri kilang dari industri perkhidmatan di bandar telah memperluaskan peluang pekerjaan. Semakin ramai penduduk berhijrah ke kawasan tersebut. .13. Peluang pekerjaan dalam sektor perdagangan. Air Keroh. taraf perintis dan pengecualian cukai pendapatan. 5. Kemudahan-kemudahan ini telah menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Pasir Gudang dan sebagainya. 1.

Di bandar terdapatnya gedung-gedung perniagaan. Pejabat-pejabat pentadbiran persekutuan dan negeri serta ibu -ibu pejabat syarikat swasta terletak di dalam bandar-bandar ini. Pusat perniagaan dan perdagangan merupakan salah satu fungsi petempatan bandar di negara ini. Antara bandar seumpama ini seperti Kuala lumpur. Sandakan. Temerloh. petempatan bandar juga turut berfugsi sebagai pusat pendidikan. Pembandaran dan perkembangan bandar dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar. Raub dan Tumpat. Terdapat juga petempatan bandar yang berfungsi sebagaipusat perindustrian. Shah Alam. Bandar ini biasanya merupakan bandar utama atau ibu negeri. Faktor-faktor tolakan di luar bandar ialah: (a) Kekurangan peluang pekerjaan (b) Kemiskinan di dalam keluarga (c) Kekurangan kemudahan infrastruktur (d) Bencana alam Fungsi Petempatan Bandar 1. Kota Kinabalu. 2. 2. Ipoh. Bayan Lepas. 4. Fungsi sesebuah bandar adalah berdasarkan kepada bentuk kegiatan ekonomi. Antara bandar di negara ini yang berfungsi sebagai bandar perniagaan dan perdagangan adalah seperti Georgetown. Kuching dan Melaka. Kawasan perindustrian Petaling Jaya. Ayer Hitam. Sesebuah petempatan bandar yang terdapat di negara ini mempunyai kepelbagaian fungs i. Selain itu. 8. Terdapat bandar-bandar di negara Malaysia yang berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Sandakan dan Kuching. Petempatan bandar juga turut berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil pertanian yang dibekalkan dari kawasan bandar . Tawau. Shah Alam. Ipoh. Johor Bahru. Antara bandar tersebut ialah seperti Kota Bahru. Faktor-faktor yang menarik penduduk luar bandar berhijrah ke bandar ialah: (a) Peluang pekerjaan yang pelbagai dan banyak (b) Kadar upah lebih lumayan (c) Kemudahan asas yang lengkap (d) Kestabilan politik (e) Peluang melanjutkan pelajaran 3. pusat perkhidmatan kewangan dan pusat membeli-belah serta aktiviti import dan eksport. Penduduk yang tinggal di sekitar kawasan bandar perindustrian biasanya bekerja di kilang -kilang yang terdapat dalam kawasan tersebut. 9. 7. Institusi pengajian tinggi awam dan kolej-kolej swasta biasanya terletak di kawasan bandar ini.Bandar Baru Bangi di Selangor contohnya menempatkan pelbagai institusi pengajian tinggi seperti Universiti . Johor Bahru. 6. Bukit Mertajam dan Kulim merupakan antara beberapa bandar perindustrian yang terdapat di negaraini.1.Peta di bawah menunjukkan ibu negeri bagi negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. sosial dan politik yang terdapat di sesebuah petempatan. 5. Ibu negeri-ibu negeri di Malaysia 3.

12. pusat latihan. dan kolej Persediaan MARA. Kuching di Sarawak dan Sandakan di Sabah berfungsi sebagai pusat pelabuhan di negara ini. Bandar-bandar seperti Port Dickson. Sarawak telah menyebabkan bandar -bandar tersebut berfungsi sebagai pusat perlombongan. 15. Aktiviti perlombongan bijih timah yang terdapat di bandar Ipoh dan Taiping serta perlombongan petroleum di Kerteh. Proses pembandaran yang berlaku di sesebuah negara telah menimbulkan pelbagai kesan positif dan negatif di negara-negara seperti Malaysia. Maktab Perguruan Islam. Di bandar terdapatnya pusat pusat pelbagai kebudayaan. metropolis Bangkok dan metropolis Tokyo. Bandar-bandar utama di negara-negara ini seperti bandar raya Kuala Lumpur. Pusat kebudayaan adalah salah satu fungsi petempatan bandar. Kesan Pembandaran 1. Pulau Langkawi juga merupakan pusat pelancongan yang terkenal di negara ini kerana adanya pusat membeli-belah bebas cukai dan keindahan pantainya yang bersih dan menarik. perniagaan dan perkhidmatan. Tanah Tinggi Genting dan Bukit Fraser pula berfungsi sebagai pusat pelancongan dan peranginan di negara ini. Petempatan bandar juga berfungsi sebagai pusat pertahanan negara. Tumpat merupakan terminal kereta api di pantai timur Semenanjung Malaysia. Bandar raya Kuala Lumpur misalnya menempatkan Hentian Putra dan Puduraya sebagai terminal utama pengangkutan bas ekspres dan Sentral Kuala Lumpur berfungsi sebagai terminal utama Kereta api Tanah Melayu (KTM) bagi seluruh Semenanjung Malaysia. 13. 14. Kemudahan pelabuhan untuk pengendalian aktiviti eksport dan import di negara ini telah menyebabkan wujudnya bandar-bandar seperti Georgetown.Kebangsaan Malaysia. Kepelbagaian ekonomi di bandar telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan seperti di bandar raya Kuala Lumpur. Kesan Positif Pembandaran 1. pengkalan tentera udara. berek tentera. . serta tempat simpanan senjata dan peluru. Thailand dan Jepun. 10. balai seni. darat dan laut. Malaysia. Pertambahan ini telah meningkatkan bekalan tenaga kerja untuk pelbagai sektor seperti perindustrian. 2. Pelabuhan Klang. Proses perbandaran telah menyebabkan peningkatan penduduk bandar di negara Malaysia. Thailand dan Jepun. Pelabuhan Pasir Gudang di Johor. Pusat perhubungan dan pengangkutan yang menempatkan terminal utama pengangkutan jalan raya dan kereta api merupakan salah satu fungsi petempatan bandar di Malaysia.Contohnya seperti di bandar raya Kuala Lumpur terdapat Istana Budaya yang digunakan untuk kegiatan pementasan. 11. Tanah Tinggi Cameron. Pusat Matrikulasi Bangi. panggung kebudayaan dan pusat kraf tangan serta cenderamata. Terengganu dan Miri. metropolis Bangkok di Thailand dan metropolis Tokyo di Jepun menerima kesan -kesan daripada proses pembandaran yang berlaku. 2. 16. Lumut dan Butterworth menempatkan markas-markas tentera.

Kepelbagaian kegiatan ekonomi yang terdapat di bandar telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduknya. kesihatan. Begitu juga keadaannya dengan metropolis Tokyo yang terdapat kawasan riadah seperti Ueno. pendidikan. Kemudahan pendidikan yang lengkap di bandar membolehkan penduduknya memperoleh pendidikan yang lebih sempurna dan tinggi. 3. 6. Hospital Komegome dan Pusat Kanser Kebangsaan di metropolis Tokyo juga merupakan kemudahan kesihatan yang disediakan kepada penduduknya. 2. kerajaan Malaysia menyediakan Taman Tasik Perdana dan Tasik Titiwangsa di bandar raya Kuala Lumpur sebagai lokasi riadah kepada penduduknya. 5. hospital Universiti Tokyo. 3.Sepanjang Sungai Chao Phraya dibina terusan yang dikenali sebagai Klong sehinggakan Bangkok digelar Venice Timur. . 2. Kolej Cosmopoint dan sebagainya untuk kemudahan pendidikan kepada penduduknya. Jaringan pengangkutan seperti jalan raya diperlebarkan dan lebuh raya bertingkat turut dibina untuk keselesaan penduduk di bandar seperti bandar raya Kuala Lumpur dan metropolis Bangkok. Pertambahan penduduk kesan daripada proses pembandaran telah menggalakkan kerajaan menambah dan meningkatkan kemudahan infrastruktur di kawasan bandar seperti kemudahan pengangkutan. Kemudahan ini bertujuan membolehkan penduduk menikmati taraf hidup yang lebih sihat. bekalan elektrik dan air. pusat rekreasi dan pusat perubatan. 1. Hospital Selayang yang terdapat di bandar Selayang.1.Pasar Terapung Damnoen Saduak menjadi destinasi perniagaan terapung yang terkenal di metropolis Bangkok.Begitu juga dengan Universiti Tokyo di metropolis Tokyo dfan Universiti Chulalongkorn di metropolis Bangkok. Misalnya di metropolis Bangkok terdapatnya kemudahan hospital seperti Hospital Besar Bangkok dan Hospital Bumrungrad. Jepun untuk kegunaan penduduknya. Keadaan ini membolehkan penduduk yang bekerja di bandar meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendapatan yang diperoleh. Komuter dan Monorel di bandar raya Kuala Lumpur serta kereta api peluru (Bullet Train) dan kereta api bawah tanah di metropolis Tokyo. Kemudahan yang disediakan di hospital membolehkan penduduk menikmati kesihatan yang lebih baik. Universiti dan kolej-kolej swasta didirikan untuk memenuhi keperluan tersebut. 4. Peningkatan jumlah penduduk di bandar turut meningkatkan kemudahan kesihatan seperti hospital dan klinik. Universiti Tun Abdul Razak. Misalnya. 2. Kadar upah yang diberi jauh lebih tinggi berbanding luar ba ndar. Kerajaan Thailand menyediakan kemudahan pengangkutan air seperti yang terdapat di metropolis Bangkok. 1. Selain itu. Shiba dan Hibiya. 3. 4. turut dibina Sistem Pengangkutan Transit Ringan (LRT). Bandar raya Kuala Lumpur misalnya terdapat Universiti Malaya. Kerajaan turut meningkatkan kemudahan sosial di kawasan bandar seperti pusat pusat kesihatan.

metropolis Bangkok juga turut mengalami masalah kesesakan lalu lintas kerana banyaknya jumlah kenderaan di jalan raya dan ketika berlakunya banjir kilat. Kawasan pinggir bandar akan menerima kesan pembangunan di bandar apabila berlakunya perluasan pusat bandar. Proses pembandaran yang berlaku di metropolis Tokyo juga telah menyebabkan kawasan seperti sempadan Wilayah Chiba di Timur. 3. metropolis Bangkok dan metropolis Tokyo. 2. sulfur oksida. Destinasi pelancongan seperti Taman Tema Air Desa dan Mines Wonderland di Bandar raya Kuala Lumpur serta Safari World di metropolis Bangkok dan Disneyland di metropolis Tokyo menjadi tumpuan pelancong dari seluruh dunia. Kesan Negatif Pembandaran 1. 1. 1. Jumlah kenderaan yang terlalu banyak di jalan raya telah menghasilkan buny bising sehingga i mengakibatkan pencemaran bunyi berlaku. iaitu semasa penduduk pergi dan pulang dari kerja. hidrokarbon dan nitrogen oksida yang dibebaskan daripada kenderaan telah menyebabkan berlakunya pencemaran udara di bandar-bandar tersebut. Contohnya. Jumlah kenderaan yang banyak menuju ke pusat bandar raya Kuala Lumpur telah menyebabkan kesesakan lalu lintas sering berlaku. 2. . Keadaan ini akan diburukkan lagi apabila berlakunya banjir kilat. dan Wilayah Kanagawa di bahagian selatan menerima kesan pembangunan yang berlaku. Gas-gas seperti karbon dioksida. Thailand dan Jepun turut menjadikan kawasan bandar sebagai destinasi pelancongan selain daripada pusat peranginan pantai yang terdapat di negara-negara tersebut. Proses pembandaran yang berlaku telah menyebabkan kesesakan lalu lintas di badar terutama ketika waktu puncak. Keadaan ini menggangu ketenteraman penduduk terutama kepada mereka yang tinggal berhampiran dengan jalan raya atau lebuh raya. Jumlah kenderaan yang semakin bertambah telah menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran bunyi berlaku di Bandar raya Kuala Lumpur. Begitu juga keadaannya apabila berlakunya banjir kilat di bandar raya Kuala Lumpur. 2. Gas-gas yang dibebaskan ke udara ini bukan sahaja mencemarkan udara malahan akan memburukkan lagi fenomena pulau haba yang berlaku di bandar kesan daripada peningkatan suhu yang berlaku di udara.1. Batu Caves yang terletak di kawasan Kuala Lumpur utara telah menerima kesan pembangunan yang berlaku di bandar raya Kuala Lumpur. Destinasi-destinasi pelancongan ini bukan sahaja dinikmati oleh pelancong malahan kepada mereka yang tinggal di bandar. Pelancong yang datang ke negara Malaysia. Selain Bandar raya Kuala Lumpur. 4. 3. karbon monoksida. Wilayah Saitama di bahagian utara. 2. 3.

pernah mendapat penyakit Minamata kerana memakan ikan yang sudah tercemar. dan ketidakselesaan penduduk sekiarnya.5. Jalan yang berturap akan menyebabkan resapan larian air permukaan ke dalam bumi terhalang dan sistem saliran yang sedia ada tidak mampu menampung jumlah air yang meningkat secara mendadak. Keadaan banjir kilat akan bertambah buruk sekiranya sistem perparitan yang terdapat di bandar tidak sempurna dan dipenuhi sampah sarap kerana tiada pengurusan yang cekap. 2. Bangkok menjadi tempat pembuangan sampah sarap sehingga mengakibatkan airnya tercemar. 3. Migrasi penduduk luar bandar ke bandar ini telah mengurangkan jumlah tenaga kerja di kawasan luar bandar. Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah kilang akan memburukkan lagi keadaan ini. Kawasan setinggan adalah kesan negatif yang paling ketara akibat proses pembandaran yang berlaku. Bandar juga turut dicemari dengan pembuangan sampah sarap secara tid terurus di kalangan ak penghuninya. 2. Petempatan ini bukan sahaja mencemarkan pemandangan bandar. 2. Penduduk yang tidak mampu memiliki rumah mengambil jalan mudah dengan mendirikan petempatan di atas tanah-tanah kerajaan dan persendirian serta di kawasan tebing sungai dan di sepanjang landasan kereta api. 1. t 5. malah menimbulkan masalah sosial seperti keselamatan kesihatan. Masalah petempatan setinggan yang wujud di kawasan bandar disebabkan oleh: (a) jumlah rumah yang tidak mencukupi (b) kadar sewa rumah yang terlalu tinggi (c) harga tanah yang tinggi 3. Kumamoto misalnya. 4. 6. Bandar raya Kuala Lumpur dan metropolis Bangkok merupakan contoh bandar yang mempunyai masalah petempatan setinggan yang amat ketara. Langkah-langkah Mengurangkan Masalah Pembandaran . 3. sisa-sisa kilamng di buang ke pantai sehingga menyebabkan hidupan akuatik di kawasan tersebut tercemar penduduk disekitar kawasan . 1. Keadaan ini mengakibatkan banyaknya kawasan pertanian di luar bandar yang tidak dimajukan dan terbiar begitu sahaja. Sungai Klang di bandar raya Kuala Lumpur dan Sungai Chao Phraya. Pendapatan yang lumayan dan taraf hidup yang lebih tinggi menyebabkan migrasi penduduk luar bandar ke bandar berlaku. Bangunan konkrit dan jalan raya yang berturap menajdi punca utama masalah banjir kilat yang sering berlaku di bandar. Pencemaran air juga berlaku disebabkan oleh pembuagan sisa domestk dan pembuagan sisa i kilang. Contohnya di metropolis Tokyo. 1.

(b) menggunakan sistem insinerator untuk menggantikan sistem pembuangan sampah secara terbuka. (f ) memperkenalkan Green Belt di dalam kawasan bandar. (c) menaiktarafkan sistem perparitan dan saliran yang terdapat di bandar. (c) mengurangkan penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar dengan membuka kawasan perindustrian di luar bandar. Masalah kesesakan lalu lintas dapat diatasi dengan melaksanakan beberapa perkara.1. (d) membina loji kumbahan untuk merawat air kumbahan. (a) menguatkuasakan undang-undang seperti Akta Alam Sekitar supaya kilang-kilang memasang penapis dan meninggikan cerobong asap. (c) memperkenalkan konsep penghijauan bandar dengan menanam pelbagai jenis pokok di bandar. Masalah pencemaran juga dapat diatasi dengan beberapa perkara seperti. Masalah pembuangan sisa pepejal dan banjir kilat mungkin dapat diatasi dengan: (a) mewujudkan tapak pelupusan sampah sarap dan sisa -sisa buangan kilang yang lebih terurus. (d) membina sistem saliran dan perparitan yang lebih sistematik. (d) memperkenalkan sistem pengangkutan lebih bersepadu di kawasan bandar seperti mengadakan sistem kawalan lalu lintas berkomputer seperti yang dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Bandar raya Kuala Lumpur dan Bandar raya Kuching dan Pulau Pinang dibina rumah -rumah kos rendah dan pangsapuri untuk penduduk berpendapatan sederhana. (e) memasang perangkap sampah sarap di sungai untuk memerangkap sampah yang dibuang ke sungai. (e) mengadakan zon larangan untuk menghadkan kemasukan kenderaan tertentu ke bandar tertentu pada waktu tertentu. (b) kerja-kerja melebarkan jalan raya dan membina lebih banyak jejantas perlu dilakukan. (d) melaksanakan konsep memperbandarkan kampung untuk mengurangkan tumpuan penduduk ke bandar. contohnya. (e) memperluas dan mendalamkan dasar sungai untuk menampung jumlah air yang lebih banyak. Masalah kekurangan tempat tinggal dapat diatasi dengan: (a) memperbanyakkan pembinaan rumah kos rendah dan pangsapuri. . Antaranya termasuklah (a) melaksanakan kempen untuk menggalakkan penduduk berkongsi kereta (car pool) dan menggunakan kenderaan awam. 1. (b) menempatkan semula penduduk di petempatan setinggan ke petempatan yang lebih terancang. (c) meningkatkan pembinaan Pengangkutan Aliran Ringan (LRT) dan monorel untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas. 1. Contohnya Bandar raya Kuching dan badar raya Kuala Lumpur ditanam dengan p elbagai tumbuhan bagi mewujudkan bandar dalam taman. 1. (b) mengenakan denda yang tinggi terhadap kilang-kilang yang membuang sisa buangan ke udara dan sungai.

di bandar raya Kuala Lumpur.Contohnya. Sungai Segget di bandar raya Johor Bahru juga turut dinaiktarafkan untuk tujuan tersebut. Sungai Gombak dan Sungai Klang telah dilebar dan didalamkan agar mampu menampung jumlah air yang banyak. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful