KAUNSELING PERSONEL (KOG 3214

)
TAJUK: KEPENTINGAN KAUNSELING DALAM ORGANISASI NAMA AHLI: HASBULLAH B. BERAHIM DZULHAILY BIN SAPEIN RIDHUAN BIN RAMLI SHAHERNI BT MD YUSOF NOOR YUSNINDAWATI BT ZULKIPLI

DEFINISI KAUNSELING 

Blocher (Sherzer & Stone, 1974)- kaunseling adalah proses interaksi yang 1974)menggerakkan pemahaman bermakna terhadap diri dan persekitaran klien untuk mencapai matlamatnya. Krumboltz (George & Cristiani, 1990)- kaunseling merangkumi aktiviti1990)aktivitiaktiviti beretika oleh kaunselor bagi menolong klien menyelesaikan masalah. Kaunseling adalah merupakan proses klien memahami diri dan persekitarannya secara profesional. 

DEFINISI KAUNSELING
Menurut Blocher (Sherzer & Stone, 1974), kaunseling adalah proses interaksi yang dapat menghasilkan pemahaman bermakna terhadap diri dan persekitaran klien untuk mencapai matlamatnya. Krumboltz (George & Cristiani, 1990), kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti beretika oleh aktivitikaunselor bagi membantu klien menyelesaikan masalah. 

DEFINISI ORGANISASI Organisasi ialah sekumpulan manusia yang samasama-sama bekerja untuk mencapai matlamat yang selaras. Merupakan satu unit sosial yang dikendalikan oleh dua orang atau lebih, dimana unit ini berfungsi secara berterusan untuk mencapai matlamat organisasi. Mempunyai visi, misi, dasar dan budaya organisasi yang jelas.  

FUNGSI PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM ORGANISASI 

Mendiagnosis masalah pekerja dan kepincangan organisasi. - Kaunselor mendiagnosis kes, sikap dan perlakuan negatif pekerja terhadap organisasi. Memberi peluang pekerja untuk meluahkan perasaan. - Menggalakkan pekerja berkongsi perasaan tanpa berasa takut. Menyokong dan menenangkan pekerja. - Berbincang dan mendengar masalahnya dapat menenangkan fikiran individu berkenaan.  

Menilai diri - Kaunselor membantu pekerja membina objektif dan matlamat baru yang boleh dicapai secara beransurberansuransur. Memajukan diri - Kaunseling menyediakan motivasi bagi pekerja untuk memperbaiki diri dan mendapat pembalasan dan penghargaan. Membantu pekerja berfikir dengan jelas tanpa dikuasai emosi. - melalui kaunseling, pekerja dibantu untuk melihat sesuatu dengan perkara yang sebenar.

Rasional Perkhidmatan Kaunseling
Kewujudan ketengangan dan ketidakpuasan di tempat kerja Ketidakseimbangan emosi. Kebimbangan tentang kemahiran dan kemampuan. Perbezaan individu yang bertentangan dengan imej korporat. Prestasi kerja yang tidak memuaskan dan tabiat kerja yang tidak baik. Masalah peribadi dan keluarga. Kebosanan kerja dan kekurangan pergerakan kerjaya. Keperluan pertolongan untuk mengembangkan sesuatu tingkah laku. Keperluan sokongan dalam menghadapi krisis semasa 

  

 

Tujuan Perkhidmatan Kaunseling 

  

memberi maklumat penyelesaian konflik memberi sokongan menggalakkan celik akal membantu membuat keputusan

KEPENTINGAN PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM ORGANISASI

KENALPASTI MASALAH YANG DIHADAPI OLEH PEKERJA
Definisi kepada pekerja bermasalah :: Pekerja merujuk kepada individu yang melakukan sesuatu aktiviti atau kerja untuk mendapatkan ganjaran atau kepuasan Masalah pula merujuk kepada suatu konflik yang menganggu sseorang individu dalam kehidupannya akibat daripada pelbagai faktor Pekerja bermasalah-individu yang mempunyai bermasalahgangguangangguan-gangguan yang boleh merosotkan kualiti dan produktiviti sesuatu kerja atau aktiviti yang dilakukannya.

Faktor pekerja bermasalah ::Menurut Robbins (1996), konflik muncul kerana ada keadaan-keadaan keadaansebelumnya (antecedent conditions) yang terdiri dari tiga kategori, iaitu (antecedent conditions) komunikasi, struktur, dan sistem nilai yang dipegang merupakan antara faktorfaktor-faktor berlakunya konflik. 

Komunikasi - Faktor komunikasi dikatakan menjadi faktor berlakunya konflik dalam sesebuah organisasi adalah akibat daripada hasil komunikasi yang buruk antara satu pihak dengan pihak yang lain yang boleh menimbulkan kesalahfahaman antara pihak-pihak yang terlibat. pihakStruktur - Hal ini kerana keinginan untuk ahli kelompok mempertahankan idea masing-masing tanpa menghiraukan idea orang lain. Selain itu, ada masingsesetengahnya pula mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan matlamat sebenar organisasi. Sistem nilai cthnya individu yang mempunyai nilai terhadap dirinya seorang yang berkuasa, rendah diri dan sebagainya. Pada awl, keadaan ini dapat dikawal ttp akan menjadi suatu konflik jika seseorang individu itu melakukan tindakan dengan melibatkan emosi. 

FaktorFaktor-faktor lain :: Diri sendiri individu yang mengalami konflik dengan diri sendiri (konflik intrapersonal). Hal ini jika tidak dikawal akan terbawa-bawa ke dalam kerja. terbawaCth; perasaan tidak puas hati terhadap pujian yang di berikan kepada orang lain berbanding dengan hasil kerjanya. 

Keluarga individu yang mengalami konflik dengan suami/isteri dan hal ini yang akan menganggu perjalanan urusan kerjanya. Rakan individu yang mempunyai konflik dengan rakannya terutama dengan rakan sekerja. Hal ini akan merumitkan lagi segala urusan yang berkaitan dengan bidang tugas yang diuruskan bersama. Organisasi suasana dan keadaan tempa kerja yang tidak kondusif. Disamping itu, berlakunya perpecahan dan pertelingkahan antara pihak atasan yang akan menyebabkan pekerja bawahan bermasalah. Pekerjaan individu yang tidak berminat dengan kerja yang dilakukan. Mungkin kerana ganjaran yang diterima tidak setimpal dengan apa yang dilakukan.  

Konflik dalam oganisasi :: 

Berlaku disebabkan pekerja yang tidak dapat mengimbangi antara keperluan diri dengan organisasi dan gagal tentukan matlamat matlamat diri dan organisasi. Sabitha Marican (1995) 1 jam 30 minit daripada 8 jam masa kerja adalah diperuntukkan untuk menghadapi masalah.

JenisJenis-jenis konflik ::

Konflik intrapersonal konflik yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri dan biasanya berkisar tentang permasalahan yang melibatkan matlamat serta kekecewaan dalam hidup yang berkaitan dengan pelbagai jenis keperluan yang tidak dapat dicapai oleh individu tersebut. Konflik interpersonal - konflik ini pula meujuk kepada konflik yang berlaku antara individu dengan individu yang lain. Hal ini berlaku kerana dalam usaha individu tersebut untuk mencapai kesempurnaan dirinya tanpa mengambil kira keadaan yang lain. Konflik antara kelompok - seperti jabatan-jabatan atau jabatanbahagianbahagian-bahagian yang tertentu. Konflik muncul disebabkan setiap jabatan atau bahagian lebih mementingkan tugas atau tanggunggjawab jabatan tersendiri tanpa menumpukan kepada matlamat asal organisasi. 

TandaTanda-tanda pekerja bermasalah ::    

Sedikit atau tiada inisiatif bekerja Menarik diri daripada terlibat dengan tugasan Sudah tidak berminat untuk menghadapi kerja Selalu merungut dan tidak puas hati berkenaan dengan kerjanya. Tidak suka bekerjasama dengan rakan-rakan sepasukan. rakanProduktiviti dan kualiti kerja yang merosot. Selalu datang lewat ke tempat kerja dan selalu ponteng kerja. lewat menyiapkan tugasan yang diberikan. Banyak menyalurkan kerja kepada orang lain.

Penyelesaian konflik :Konflik dalam organisasi dapat diselesaikan melalui beberapa cara; 

Kaunseling arahan kaunselor mendengar masalah pekerja dan aktif berinteraksi untuk memberitahu pekerja apa yang perlu dilakukan. Lebih kepada memberi nasihat dan memberi ruan kepada pekerja untuk luahka perasaan. Menggunakan masa yang singkat. Kaunseling bukan arahan fokus pada perasaan pekerja dan menitikberatkan kemahiran mendengar. Kaunselor memberi respon bagi menggalakkan penerokaan diri dan memahami mengapa masalah itu timbul. Cuba membina perhubungan selesa antara pengurus dan pekerja bawahan (perhubungan sama taraf) Kaunseling penyertaan mementingkan kerjasama antara kaunselor dengan pekerja bermasalah. Mementingkan pertukaran pendapat atau idea untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pekerja. Fokus pada keduakeduadua belah pihak, menggunakan pengetahuan, pengalaman dan perspektif yang berlainan untuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bersetuju untuk bersatu tenaga, fikian dan usaha dalam mencapai matlamat. 

Cont .. 

Untuk mewujudkan Keserasian antara PPMN pekerja dengan Persekitaran Kerja 

Teori Holland 

JenisJenis-jenis keserasian

MEMBERI BIMBINGAN

Definisi

Proses untuk membantu individu memahami dirinya dan dunia di sekelilingnyasupaya ia boleh menggunakan kebolehan, keupayaan dan bakat yang ada dengan sepenuhnya. Perkihmatan bimbingan merupakan perkhidmatan yang memberi pertologan dan bukannya memberi arahan atau membuat pilihan untuk individu tentang apa yang harus dilakukan. Bimbingan tidak bertujuan untuk membuat keputusan bagi individu atau mempengaruhi individu supaya menurut sesuatu idealisme, fahaman, atau sudut pandangan pembimbing berkenaan. Bimbingan memerlukan kerjasama semua ahli. Contoh : Di sekolah Kaunselor, guru bimbingan, guru, guru besar atau pengetua, dan ibubapa serta masyarakat perlu bekerjasama seperti satu pasukan.

Tujuan Bimbingan
Membantu individu menyedari atau memenuhi keperluannya, kecenderungan serta bakat dan keupayaan sebagai seorang individu dan warganegara. 

Membantu individu membahagikan tenaga mereka dengan baik mengikut saluran yang ada. Bimbingan bertujuan untuk membantu setiap individu mencari corak keupayaan dan kebolehan yang sesuai dengan sifat dan keprluannya. 

Untuk menyesuaikan kursus, kandungan akademik, kaedah pengajaran dan aktiviti pembelajaran dengan keperluan sebenar seseorang pelajar atau individu tersebut dalam memenuhi keperluan organisasi kepada masyarakat dan output organisasi tersebut. 

diberikan khas untuk membantu seseorang individu membuat penyesuaian kendiri dalam semua peringkat kehidupannya. Contohnya dari segi perhubungan dengan orang lain sama ada di rumah, organisasi atau tempat kerja. 

Bimbingan

Rasional Perkhidmatan Bimbingan
1)

I ) Membantu individu berkembang dalam sesuatu bidang

-

Dalam sesebuah organisasi, jika dikaji dengan teliti akan mendapati bahawa pengurus atau pihak atasan terlalu banyak memberi penekanan kepada pekembangan hasil kerja pekerjanya sehingga melupakan per kembangan peribadi, perkembangan kemasyarakatan, perkembangan sosial dan nilai pekerjanya. untuk membolehkan seseorang hidup dengan selesa dalam sesebuah organisasi, ia memerlukan kemahiran mengurus tugas dengan baik, kemahiran bergaul, kemahiran menyesuaikan diri dengan persekitaran, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran membuat keputusan, dan kemahiran lain yang boleh dogolongkan dalam kemahiran peribadi sosial. Melalui bimbingan yang baik, individu dapat dibantu untuk mengembangkan bakat dan potensinya ke tahap maksimum. Tanpa bimbingan, bakat dan potensi yang ada tidak dapat diaplikasikan dalam pekerjaannya. Kesannya hasil kerja yang ditunjukkan tidak sepertimana yang diharapkan oleh pihak atasan atau pengurus.

-

-

2)

Menolong Individu dalam perkembangankerjayanya. Dalam mengharungi kehidupan pada zaman moden ini, manusia biasanya melalui berbagai-bagai peringkat perkembangan vokasional. Antaranya berbagaiialah peringkat pertumbuhan dan penerokaan, peringkat penerangan, peringkat pengasasan peringkat pengekalan dan peringkat penurunan. perkhidmatan bimbingan ini perlu disediakan oleh kaunselor dalam membantu pelajar dalam proses perkembangan kerjayanya terutama sekali peringkat pertumbuhan dan penerokaan. Bagi individu yang sedang bekerja, bimbingan perlu ditekankan kepada pekerja yang masih baru yang belum serasi dalam alam kerjayanya untuk mewujudkan keselarasan dirinya dengan kerjaya bagi proses perkembangan kerjaya yang baik pada masa akan datang.

-

-

Mempertingkatkan Motivasi Pekerja Definisi
Motivasi ialah suatu proses untuk menggalakkan sesuatu tingkah laku supaya dapat mencapai matlumat-matlumat yang tertentu. Konsep motivasi matlumatmemang susah difahami kerana kesannya tidak dapat diketahui secara langsung. Menurut Abraham Maslow, penggerak kepada motivasi seseorang ialah kehendak manusia untuk memenuhi 5 keperluan dalam hidup. Motivasi secara amnya boleh diertikan sebagai satu proses dalaman yang mendorong perlakuan untuk mencapai matlamat. Manakala secara umumnya motivasi boleh didefinisikan sebagai satu paksaan yang menyebabkan manusia bertindak dengan cara tertentu ke arah pencapaian matlamat organisasi. Proses motivasi pula merupakan proses mencipta keadaan organisasi supaya bertindak sebagai pendorong kepada pekerja supaya berusaha kepada pencapaian matlamat organisasi

Kesan Motivasi Kepada Pekerja
i ) Menjadikan Pekerjaan Lebih Daripada Sekadar Bekerja - akan menjadikan pekerja merasa lebih selesa dengan pekerjaannya kerana apa jua yang mereka lakukan atau kerjakan adalah sesuai dengan nilainilai-nilai kehidupan mereka. Sebab utama pekerja inginkan pekerjaan lebih daripada sekadar kerja kerana mereka inginkan pekerjaan tersebut mencerminkan nilai hidup dan keperibadian mereka. ii ) Meningkatkan Komitmen Dalam Organisasi - komitmen merupakan ikatan psikologi yang melibatkan sikap serta idenfikasi seseorang individu dengan sesebuah organisasi. Ia bersifat dalaman dan tidak mudah untuk dikesan. Aspek komitmen adalah sangat penting kepada sesebuah organisasi atau institusi. Kepentingannya dikaitkan dengan tiga faktor berikut iaitu keyakinan dan penerimaan yang tidak berbelah terhadap objektif dan matlamat organisasi, kesanggupan kakitangan menyumbangkan seluruh tenaga dan raga untuk kemajuan organisasi dan keinginan yang kuat untuk memelihara keahlian dalam organisasi (Mowday, 1982).

iii ) Meningkatkan Prestasi Kerja - Walaupun terdapat pelbagai cara, kaedah, medium dan pendekatan yang digunakan samaada melalui sesi kelompok, ceramah motivasi, bahanbahan-bahan bacaan, poster, namun dengan adanya motivasi yang diberikan oleh kaunslelor mampu meningkatkan prestasi kerja dalam sesebuah organisasi. Hal ini berlaku kerana kaunselor banyak menumpukan kepada perkembangan klien atau individu tersebut berbanding dengan pengurus yang banyak mengutamakan pegurusan organisasi semata-mata tanpa memahami kehendak pekerjanya secara sematamendalam. iv ) Meningkatkan Kualiti Kerja - Peningkatan kualiti kerja merujuk kepada usaha meningkatkan sedia ada kepada satu tahap atau keadaan yang lebih baik. Ia dapat dianologikan sebagai perlumbaan tanpa garisan penamat. Ini kerana ruang bagi meningkatkan kualiti kerja sentiasa terbuka sejajar dengan perubahan persekitaran, pengetahuan dan teknologi.

KEKUATAN 

  

Antara kekuatan-kekuatan perkhidmatan kaunseling kekuatanadalah:
Membantu individu dalam menyelesaikan sebarang konflik yang dihadapi. Memberi maklumat terkini tentang kerjaya yang ada kepada para pekerja. Mengadakan program-program perkembangan kerjaya untuk programpara pekerja. Membantu pihak majikan mencari penyelesaian berkaitan dengan prestasi para pekerja. Meningkatkan motivasi para pekerja. Membantu para pekerja dalam menyelaraskan minat mereka dengan persekitaran kerja (RIASEC).

KESIMPULAN 

Kaunseling sememangnya penting dalam sesebuah organisasi bagi melahirkan pekerja yang berkualiti A dan menyumbang kepada produktiviti yang berkualiti kepada organisasi tersebut. Dengan adanya kaunseling di organisasi, pekerja dapat berkongsi apa jua masalah atau ketidakpuasan terhadap majikan tanpa perlu mengadakan sebarang mogok atau aktiviti yang bertentangan dengan polisi organisasi. Kaunseling juga merupakan satu sistem komunikasi yang terbaik di antara semua pihak dalam sesebuah organisasi.