GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM INTEGRITI

1.0 PENGENALAN Dunia amnya telah akur dengan kenyataan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun yang amat disegani. Berupaya mencapai kejayaan besar dalam pelbagai bidang, dan kini sedang gigih berusaha menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri menjelang tahun 2020, Malaysia seharusnya bersedia dalam segala bidang dan perlu menangani masalah dengan memperkukuh dan pempertingkatkan potensi sedia ada. Transformasi ke arah menjadi masyarakat maju bukan sahaja diasaskan kepada kemajuan ekonomi, ia juga bersandarkan kepada kemajuan dalam pembangunan sosial, budaya, intelek dan rohani masyarakat setempat. Antara fokus terpenting untuk mencapai hasrat ini ialah dengan peningkatan dan pemantapan etika dan integriti yang p erlu menjadi budaya masyarakat. Hanya dengan inilah barulah kejayaan yang disasarkan dapat dicapai dan dilestarikan.

Apa itu integriti? Di mana -mana sahaja sering dibualkan tentang kurangnya integriti di kalangan orang ramai, pekerja di sektor awam dan s wasta, organisasi bahkan mereka di kampung juga tidak terkecuali. Integriti adalah pengukur utama amanah, kompetensi, profesionalisme dan keyakinan kepada individu dan organisasi . Masingmasing sibuk bercakap tentang integriti. Jadi apakah maksud sebenar i ntegriti ini.

-1-

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 2.0 DEFINISI INTEGRITI .

Integriti, menurut Kamus Dewan Bahasa bermaksud kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan, dan keutuhan. Ia juga berkait rapat dengan keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, dan amanah. Integriti secara umumnya boleh didefinisikan sebagai peribadi mulia yang terda pat pada individu meliputi nilai -nilai amanah, jujur , ikhlas, sabar, tidak rasuah, berlapang dada, telus, bertanggungjawab dan ciri -ciri positif yang lain. Oleh itu , seseorang yang dikatakan berintergriti mestilah berakhlak mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni di atasialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkait rapat dengan etika. Ia adalah berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari hari. Menurut Sulaiman Mahbob, Preside n Institut Integriti Malaysia menyatakan bahawa "integriti adalah kewibawaan dan boleh ditakrifkan sebagai keutuhan. Sebenarnya integriti itu adalah keseluruhan pembawaan kita dari segi peribadi, tutur kata dan sopan santun". Menurut beliau lagi, ³ integri ti berasal daripada Bahasa Inggeris yang lebih kurang maknanya adalah berpegang teguh kepada prinsip kejujuran serta mempunyai prinsip moral yang tinggi ´. Secara ringkasnya, integriti boleh dibincangkan kepada dua bahagian iaitu, pe rtama bersabit dengan individu, kedua integriti di peringkat organisasi. Namun begitu, pada umumnya integriti merujuk kepada himpunan kualiti unggul yang wujud di kalangan individu dan kualiti ini berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi..

-2-

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 2.1 Integriti Individu Di peringkat individu, integriti ialah keselarasan di antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan undang -undang, serta keselarasan di antara kepentingan diri dengan kepentingan umum. 2.2 Integriti Organisasi Sementara itu di peringkat organisasi tercermin dalam perumusan dan perlaksanaan kod etika, piagam pelanggan atau sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan terbaik. Kod etika berkenaan ditegaskan, diulangi dan dihayati oleh anggota organisasi berkenaan sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya organisasi (corporate culture). 2.2.1 Integriti Penjawat Awam Melaksanakan amanah dan kuasa yang diberi untuk kepentingan umum. Tidak menyalahguna guna kuasa untuk kepentingan diri. Beri kepentingan awam bila berlaku konflik. Secara idealnya integriti sama ada di peringkat individu ataupun organisasi bermaksud 'code of behavior'. Jika semua orang melaksanakan kod ini dengan baik mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh agama dan masyarakat bertamadun, nescaya sebuah masyarakat atau negara itu akan maju dan bertamadun. Soalnya, mengapa integriti ini sukar dicapai. . keutamaan kepada

Terdapat banyak kes yang menjadi bukti mengapa integriti sukar dicapai malah masalah tiada integriti masih menjadi masalah utama kepada negara. Kita sering mendengar bagaimana seorang penjawat awam mahupun swasta menerima rasuah untuk memudahkan sesuatu proses yang melibatkan kepentingan umum. Rasuah
-3-

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM untuk mendapatkan tender, rasuah unt uk memotong barisan, rasuah untuk mengelak dari dikenakan hukuman dan macam -macam lagi. Pada satu tahap amalan tidak berintegriti seperti memberi dan menerima rasuah ini, seakan -akan sudah menjadi sebahagian dari budaya yang diamalkan o leh sebilangan ahli masyarakat. Sebenarnya, kita tidak perlu melihat terlalu jauh atau besar tentang masalah tiadanya integriti. Tidak perlu sangat untuk kita bincang bagaimana rasuah telah menjadi barah kepada masyarakat kini. Sebelum kita membincangkan tentang masalah integriti di kalangan orang lain, elok kita halusi diri kita sendiri. Secara ringkasnya, integriti ini merujuk kepada cara kita bertingkah laku. Apakah tujuan kita melakukan itu dan ini? Bagaimana dengan niatnya? dan lebih penting ialah cara atau kaedah untuk mencapai tujuan dan niat itu mestilah dilakukan dengan betul. Maksud betul ialah mengikut ajaran agama dan mematuhi undang -undang. 3.0 ETIKA DAN NILAI Etika ialah himpunan norma serta piawai moral yang mendasari integriti. Berperanan sebagai kod tingkah laku yang menjadi garis panduan bagi menentukan bagaimana sesuatu konflik yang dihadapi individu dapat diselesaikan atau ditangani untuk mengoptimumkan faedah atau manfaat bagi individu dan orang ramai dalam kehidupan bersama. tanggungjawab dan akibat ting kahlaku seseorang atau profesyen terhadap masyarakat. Seseorang anggota Perkhidmatan awam

berkewajipan memahami tanggungjwab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam Kerajaan. Nilai merupakan satu set pegangan yang menjadi asas bagi pembentu kan sikap dan kelakuan individu. Ia memberikan kriteria bagi menentukan yang baik dan buruk,

-4-

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM yang diingini dan tidak diingini. Nilai seseorang atau sesuatu kelompok dipengaruhi oleh budaya dan agama. 4.0 PELAN INTEGRITI NASIONAL (PIN). Menyedari tentang pentingnya integriti di kalangan masyarakat, kerajaan telah menyediakan dan melaksanakan Pelan Integriti Nasional (PIN) . Pelan ini

dibangunkan dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budaya etika dan integriti dikalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Pelan seumpama ini membolehkan kerajaan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha membudayakan etika dan integriti masyarakat . Sebelum ini telah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan, tetapi didapati usaha -usaha ini tidak konsisten dan tidak menyeluruh, dan hasilnya sebilangan besar usaha -usaha ini menemui kegagalan terutamanya dalam usaha mewujudkan kerjasama semua sektor. Skop dan konsep yang dibawa oleh PIN kelihatannya lebih menyeluruh dalam memberi panduan kepada setiap komponen masyarakat untuk membudayakan integriti. PIN yang dilancarkan pada 23 April 2004, oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, adalah selaras untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. PIN menetapkan lima sasaran keutamaan yang perlu dicapai iaitu:i) Mengurangkan gejala rasuah, penyelewangan dan salah guna kuasa secara berkesan. ii) Meningkatkan kecekapan dalam system penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi karenah birokrasi.
-5-

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM iii) iv) v) Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan. Memantapkan institusi keluarga. Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan mesyarakat.

5.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MENJEJASKAN INTEGRITI Terdapat beberapa faktor yang boleh menjejaskan integriti. Faktor tersebut boleh dibahagikan kepada lima kategori iaitu kepimpinan, system dan prosedur, struktur dan institusi, budaya dan individu. 5.1 Kepimpinan Kepimpinan sangat penting dalam mengekalkan budaya organisasi dan masyarakat serta tahap intergriti . Kepimpinan pelbagai p eringkat perlu mampunyai azam dan iltizam yang teguh untuk mamberikan pedoman serta tunjuk ajar dan melakukan perubahan untuk kebaikan. Iltizam yang lemah akan menyebabkan merosotnya

integriti . Begitu juga pemimpin yang tidak menunjukkan teladan yang bai k. Pemimpin juga perlu mematuhi undang -undang prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Sebarang tindakan pemimpin mengeluarkan arahan yang bercanggah dengan undang-undang , prosedur dan peraturan yang ditetapkan akan menjejaskan intergriti. 5.2 Sistem Dan Prosedur Sistem dan prosedur merangkumi pelbagai perkara dan aspek. Penguatkuasaan yang tidak berkesan dan ada kalanya dilakukan secara terpilih. Kurang ketelusan dalam urusan yang melibatkan kepentingan awam, misalnya dalam urusan tender. Kelemahan system, prosedur serta garis panduan bagi menjalankan tugas.

-6-

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM Kelemahan ini boleh menyebabkan ketidak cekapan, kecelaruan dan perselisihan pendapat dikalangan pekerja. 5.3 Struktur Dan Institusi

Institusi yang mempunyai matlamat atau kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain juga boleh menjejaskan intergriti. Ada institusi yang memupuk nilai murni sedangkan ada institusi lain menyebarkan nilai -nilai yang sebaliknya. Pertentangan kepentingan antara institusi yang berlaku secara berterusan boleh menyebabka n kecelaruan dan krisis nilai. Skop , tugas dan tanggungjawab antara institusi perlu diperincikan dan dikoordinasi dengan baik. Pertindihan dalam tugas boleh mengakibatkan persaingan yang tidak sihat serta pengaibaian tanggungjawab. 5.4 Budaya

Persekitaran amat penting dalam mempengaruhi individu dari segi pembentukan nilai dan tingkah laku. Budaya dipengaruhi oleh sejarah dan pekembangan semasa. Budaya yang menjunjung tinggi intergriti akan memberi persekitaran yang sesuai untuk individu tidak menyimpang dalam tingkah lakunya. Budaya yang sebaliknya akan mempangaruhi merka untuk tidak ambil peduli, tidak bertanggungjawab dan melepaskan tenggungjawab kepada orang lain. 5.5 Individu

Faktor utama yang menyebabkan kemerosotan intergriti ialah diri sendiri. Individu yang lemah didikan agama dan penghayatan nilai -nilai murni , lemah disiplin diri dan etika akan mengakibatkan diri dalam pelbagai salah bentuk tinglahlaku.

Kemerosotan intergriti juga boleh berlaku sekiranya individu itu hanya melihat kelemahan orang lain. Tekanan hidup juga boleh menyebabkan individu terlibat
-7-

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM dalam kegiatan rasuah , penyalahgunaan kuasa, penyelewangan dan gejala tidak bermoral. 6.0 BAGAIMANA UNTUK MEMPERTINGKATKAN INTERGRITI Bagi mempertingkatkan intergriti tumpuan harus diberi kepada peningkatan secara menyeluruh iaitu bermula daripada peringkat akar umbi hingga ke peringkat atas. Semua pihak serta sektor perlu mengambil bahagian iaitu institusi keluarga,

komuniti, masyarakat, sektor agama, sosiobudaya, ekonomi, politik dan pentadbiran. Dengan penglibatan yang menyeluruh semua pihak dari semua lapisan dan sektor masyarakat dalam usaha meningkatkan integriti maka ia mempunyai kekuatan dan keampuhannya yang tersendiri. Tugas untuk mempertingkatkan intergriti merupakan tanggungjawab semua rakyat Malaysia. Setiap individu dalam pelbagai peranan yang berbeza perlu memastikan supaya nilai murni diterapkan dan diamalkan pada diri sendiri, anggota keluarga serta ma syarakat disekeliling. 6.1 Peningkatan Intergriti Dalam Institusi Keluarga Keluarga adalah unit paling asas bagi pembentukan sikap dan nilai murni dalam diri. Keluarga membimbing tingkah laku dan membentuk serta memantapkan intergriti. Tumpuan pembentukan nilai-nilai murni harus bermula daripada kanak-kanak manakala ibu bapa dan penjaga harus membimbing dan menjadi teladan yang baik. Dengan demikian, dalam gerakan pemantapan intergriti, institusi keluarga

memainkan peranan utama. 6.2 Peningkatan Intergriti Dalam Komuniti Komuniti terdiri daripada keluarga dan kelompok -kelompok kejiranan yang menjalin rangkaian sehingga menjadi komuniti yang lebih luas. Dalam komuniti terdapat

-8-

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM pelbagai institusi tradisional seperti ketua kampung, imam, penghulu, pemanca dan ketua kaum yang sepatutnya menyemai nilai -nilai murni masyarakat kepada generasi baru. Kewujudan institusi seperti ini membantu pembentukan identiti berlandaskan nilai tradisi. Pertubuhan dan institusi ini perlu diperkukuhkan dan peranan mereka dityimgkatkan untuk bersama-sama denganinstitusi keluarga dan lain -lain dalam gerakan pemantapan intergriti ini akan menyumbang kepada usaha pembudayaan intergriti dikalangan anggota masyarakat. 6.3 Peningkatan Intergriti Dalam Politik Cabaran terbesar parti dan ahl i politik terutamanya bagi perti yang memegang kuasa ialah memantapkan intergriti dan menangani harapan rakyat yang kian meningkat. Hasil kemajuan pendidikan dan pendedahan kepada dunia luar, rakyat senakin sedar tantang hak mereka. Dengan itu mereka semakin tidak teragak-agak untuk mengemukakan tuntutan bagi mendapatkan hak mereka itu. Rakyat juga mahu gelanggang politik menjadi medan yang bersih dan landasan memajukan masyarakat dan negara. Jsteru rakyat menuntut mereka yang menceburi politik atau yang berkuasa supaya bersifat amanah, telus, bertanggugjawab, serta benar -benar berkhidmat demi kepentingan rakyat dan negara. Wakil -wakil rakyat juga dikehendaki berpegang pada etika dan prinsip bekerja bersama -sama ketua, bukan untuk ketua, tetapi untuk rakyat dan negara. 6.4 Peningkatan Intergriti Dalam Institusi Agama Institusi agama sangat penting dalam membina intergriti individu, masyarakat dan negara. Pembinaan ini dilakukan dengan menyemai nilai -nilai moral dan etika di dalam diri individu dan keluarga berlandaskan ajaran agama masig -masing. Ia juga dilakukan dengan menerapkan nilai -nilai murni dalam pengurusan pelbagai institusi
-9-

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM lain termasuk pendidikan, media, ekonomi, politik dan pentadbiran. Oleh yang demikian, institusi agama perlu memainkan perana n sebaik mungkin. Sikap saling menghormati antara penganut pelbagai agama perlu ditingkatkan. Niali -nilai murni yang sejagat sifatnya daripada pelbagai agama perlu diketengahkan serta dimanfaatkan untuk meningkatkan perpaduan dan saling kefahaman antara penganut mereka. 6.5 Peningkatan Intergriti Dalam Institusi Ekonomi Pemacu utama dalam bidang ekonomi ialah sektor swasta yang menjadi penjana pertumbuhan ekonomi Negara. Kejayaan sektor swasta bergantung kepada keupayaan menangani persaingan dan perseki taran yang mencabar. Dalam kontek ini sungguhpun sektor swasta memainkan peranan penting sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan menyediakan pekerjaan untuk rakyat, ia juga terlibat dalam gejala rasuah dan amalan tidak beretika yang lain. Pelbagai skandal melibatkan syarikat besar di negara maju menunjukkan pentingnya isu integriti menjadi agenda utama untuk dilaksanakan tanpa mengira negara maju ataupun negara membangun seperti Malaysia. Keuntungan menjadi titik tolak dan juga matlamat syarikat dan perniaga an. Apabila berdepan dengan cabaran yang menjejaskan keuntungan, pihak majikan sering memindahkan beban cabaran itu kepada pekerja. Justeru soal etika dan intergriti dalam perniagaan dan keseluruhan ruang ekonomi sangat penting. Perkara di atas menegaskan satu hakikat pokok bahawa peningkatan etika dan intergriti amat perlu diterapkan dalam bidang ekonomi.

- 10 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 6.6 Peningkatan Intergriti Dalam Institusi Sosiobudaya Institusi sosiobudaya yang merangkumi pendidikan, kesihatan, rekreasi dan sukan, media massa serta seni sastera dan warisan turut memainkan peranan membina dan mengukuhkan intergriti masyarakat dan negara. Institusi ini menyumbang kepada pembinaan modal sosial, meningkatkan kesihatan dan keceriaan, memupuk perasaan kekitaan, menangani gejala sosial dan lain-lain. Institusi pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam pembinaan insan yang beretika dan beranggungjawab, selain berperanan menyediakan sumber manusia yang

berpengetahuan, berkemahiran, komited dan cekap. Dengan demikian institusi in i mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap pengukuhan intergriti keluarga, komuniti den seterusnya mesyarakat dan negara. Komponen lain seperti media

massa, seni, sastera dan warisan membentuk sikap serta pandangan mengenai dunia dan kehidupan masyarakat dan negara. Kesemua komponen tersebut turut menyemai nilai-nilai bagi pembinaan insan dan pembentukan identiti. Justeru itu komponen-komponen ini perlu digembeleng dalam usaha pemantapan intergriti.

- 11 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 7.1 ULASAN KERATAN AKHBAR.

Berdasarkan keratan-keratan akhbar yang dilampirkan dapat kita lihat kekurangan intergriti yang berlaku di mana -mana sahaja. Ianya merupakan masaalah sejagat dan berlaku di semua negara di dunia ini termasuklah di negara -negara maju seperti Amerika Syarikat.

Kebanyakan masaalah yang sering diperkatakan serta didedahkan didalam akhbar adalah masaalah berkaitan intergriti seperti pecah amanah, ponteng kerja, masaalah birokrasi, sindrom bangau oh bagau, mencuri serta berbagai -bagai kesalahan displin dan yang paling ketara ialah masaalah rasuah. Menurut bekas Ketua Setiausaha Negara itu adalah (Ahmad Sarji, 2005:111 ): Dalam melaksanakan hasrat kerajaan untuk melahirkan pegawai perkhidmatan awam yang berintegriti tinggi, pihak kerajaan sering berhadapan dengan pelbagai cabaran di mana ia berkaitan dengan perbuatan tidak beretika pegawai awam. Di antara contoh perbuatan yang dianggap tidak beretika ialah: i) ii) Rasuah, sogokan, pilih kasih dan menyalahgunakan pengaruh Bertindak secara yang bercanggah dengan kepentingan awam seperti membuat urusniaga atas tujuan kepentingan diri atau melakukan kerj a luar semasa memegang jawatan iii) Menyalahgunakan maklumat kerajaan iv) Menyalahgunakan harta kerajaaan

v) Menggunakan tekanan dengan menggunakan kedudukan rasmi atau menjual pengaruh; dan

- 12 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM vi) Memberi pengecualian dalam menguatkuasakan undang -undang´ Di Malaysia, rasuah bukanlah menjadi isu yang serius berbanding dengan negara negara membangun yang lain. Bagaimanapun, kerajaan memberi perhatian utama mengenai gejala tersebut bagi membenteras amalan itu daripada terus berleluasa. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008 (SPRM 2008) diluluskan oleh Parlimen dan dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2009. Matlamat utama akta SPRM ialah untuk menggalakkan intergriti dan kebertanggungjawaban pentadbiran sektor awam dan swasta dengan menubuhkan suatu badan pencegahan ra suah yang bebas dan bertanggung jawab. Mendidik pihak berkuasa awam, pegawai awam dan orang awam tentang rasuah dan kesan buruknya terhadap pentadbiran sektor awam dan swasta serta komuniti. Bagi menangani isu intergriti dan persepsi rasuah kerajaan telah melaksanakan Pelan Intergriti Nasional (PIN) yang menyediakan rangka kerja dan panduan strategi dan hala tuju kepentingan rakyat Malaysia, perkhidmatan awam, kerajaan, korporat dan etika perniagaan. PIN juga bertujuan memantau dan menanda aras, menilai prestasi tahunan mengikut piawai dan amalan yang se laras dengan ciri khusus masyarakat dan negara Malaysia di samping amalan antarabangsa.

Serentak dengan pelancaran PIN, Kerajaan juga menubuhkan Institut Integriti Malaysia (IIM). Kerajaan yakin sebagai mekanisme pelaksana dan pengkoordinasi pelaksanaan PIN, Institut ini akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berkesan.

Bagi menyelesaikan kemelut isu klip video satu Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat klip video berkaitan dakwaan campurtangan dalam perlantikan hakim. Ia
- 13 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM secara tak langsung membuktikan kerajaan telus sekiranya terdapat sebarang kes yang diragui. Ini bagi member gambaran sebenar serta mangembalikan intergriti penjawat awam terutama jabatan yang terlibat iaitu pasukan Poli s Diraja Malaysia.

Suruhanjaya Aduan Khas ditubuhkan kerajaan bagi menangani aduan berhubung salah laku agensi penguatkuasa. Sejak pelaksanaan sistem ini lebih 2,000 penjawat awam telah dihukum atas dakwaan rasuah. Ini akan membersihkan jabatan kerajaan daripada anasir-anasir yang tidak sihat tersebut.

Ketelusan dan rasa tanggungjawab dalam sektor awam ditingkatkan menerusi penggunaan sistem tender yang diperluaskan. Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Audit Nilai Dalam Perkhidmatan Awam juga dilaksanakan bagi tujuan meningkat kan intergriti di kalangan kakaitangan awam .

Suhakam juga

yang dibentuk di bawah Akta Parlimen berperanan untuk

memantapkan isu-isu intergriti. Ketelusan kerajaan dalam membenteras rasuah diakui oleh Transparency International (TI) yang berpengkalan di J erman. Mereka menyifatkan usaha kerajaan memerangi rasuah sebagai usaha yang bersungguh sungguh dan komited. Mereka juga mengakui Malaysia, negara paling aktif membenteras gejala ini. Kenyataan sebegini member tangapan yang baik untuk kerajaan dan pelabur luar untuk melabur dalam Malaysia. Dalam kelembapan

ekonomi dunia hari ini, pelabur asing masih percaya Malaysia sebuah negara yang selamat dan ekonominya stabil. Para pelabur asing terus mencatat pertambahan kerana keyakinan ke atas ekonomi negara yang mampan.

- 14 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM Kerajaan bersungguh-sungguh memerangi gejala intergriti di Malaysia. Kakitangan awam diminta agar meningkatkan lagi integriti bagi menangkis tohmahan segelintir pihak terhadap kerajaan yang cuba dikaitkan dengan rasuah, tidak adil dan berlaku zalim terhadap rakyat. Kakitangan awam perlu sedar bahawa sejak kebelakangan ini terutamanya selepas pilihan raya umum lalu, imej berkenaan cuba dilabelkan untuk sedikit sebanyak mencemarkan nama baik kerajaan.

Masaalah rasuah kebanyakan berlaku akibat oleh i ndividu itu sendiri. Seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang -undang, tetapi dilakukan juga dengan seribu satu alasan peribadi. Hal ini termasuk dalam teori ³Technique of Neutralization´ oleh Grisham Sykes dan David Matza. Mereka mengatakan, ³ Lakukan rasuah secara rahsia asalkan tiada siapa yang tahu´. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah keperibadiannya.

Kepimpinan yang lemah menyebabkan kurangnya penyeliaan, tiada pemantauan, lembap menjalankan tugas dan terbuka kepada penyelewengan khususnya rasuah. Masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda, sempena menyambut hari-hari kebesaran hari perayaan, majlis hari jadi, hari perkahwinan dan sebagainya. Hari yang baik ini memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan rasuah sama ada diminta, disogok atau diumpan tanpa disedari . Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh. Pengaliran

- 15 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM wang juga akan meningkat. Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut untung sebanyak -banyaknya.

Perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba -lumba mendapatkan tender. Mereka juga akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan. Rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender, mempercepatkan bayaran, melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya.

Sesetengah

ahli

politik

menggunakan

kesempatan

untuk

berbakti

kepada

masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa, memenangi pemilihan jawatan politik, mengumpul kekayaan, menagih populariti dan sebagainya. Kebayakan gejala negatif adalah dikaitkan dengan penjawab serta sektor awam yang menjadi penggerak utama segala usaha kerajaan. Malangnya, jika disebut tentang sektor awam, tidak da pat tidak, pasti terpacul perihal karenah birokrasi. Sinonimnya sektor awam dan karenah birokrasi menjadikan pelanggan sinis dan mengelak daripada berurusan dengannya. Hal ini kerana kerenah birokrasi yang wujud menjadikan sesuatu permohonan, kelulusan ata u urusan menjadi susah dan lambat.

Keadaan ini bukan sahaja akan melibatkan pembaziran masa, mendatangkan kesulitan kepada pelanggan dan pembaziran terhadap kos tetapi juga melibatkan integriti sesebuah agensi yang berkenaan. Jika keadaan ini terus -menerus diamalkan, kelak pembangunan ekonomi negara akan turut terjejas.

- 16 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM Tugas utamanya adalah untuk memelihara kepentingan rakyat dan berusaha menambahkan kesejahteraan rakyat. Justeru itu, budaya mesra rakyat dan mementingkan keperluan dan kehendak pelanggan pe rlu diutamakan dan diamalkan. Terdapat aduan dari pelanggan yang tidak berpuashati dengan perkhidmatan yang diberi.

Masalah asas yang ditimbulkan kebanyakannya ialah mengenai mutu perkhidmatan kaunter di semua jabatan kerajaan serta budaya minum pagi dan petang di kalangan kakitangan awam. Malah sering berlaku apabila orang ramai datang ke kaunter untuk mendapatkan perkhidmatan tetapi pegawai berkenaan tidak ada di kaunter atau pegawai yang ingin ditemui diberitahu sedang minum teh. Lebih malang, ada yang mengambil kesempatan untuk minum pagi dan petang terlalu lama dan perbuatan ini menyusahkan orang ramai yang ingin berurusan.

Sikap sambil lewa, melengah dan menangguhkan kerja yang sebati dengan kakitangannya bukan sahaja menunjukkan kelemahan pentadbiran malahan

menjejaskan mutu perkhidmatan awam dan kerajaan secara keseluruhan. Kebiasaan ini ditakuti akan turut memberi peluang kepada kakitangan melakukan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.

Sebarang aduan, teguran dan cadangan daripada orang awam, pegawai dan kakitangan dalam jabatan perlu dilihat sebagai proses memberi maklum balas membina ke arah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sektor awam sendiri.

Majoriti kakitangan awam berpendapatan rendah jika dibandingkan dengan kakitangan swasta. Biarpun kerajaan telah melaksanakan penyelarasan jadual gaji

- 17 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM yang baru pada September 2007, ketidaksamarataan antara pendapatan dua sektor tersebut masih ketara, dan hakikatnya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berdaya saing sep erti Malaysia. Berdasarkan keperluan ekonomi yang mendesak terutamanya bagi kakitangan awam yang berkerja di kota kota besar, keperluan sara diri dan keluarga serta kos pengangkutan kadangkala amat membebankan.

Krisis makanan dan harga barangan keperluan yang terus meningkat telah menyebabkan sebilangan kakitangan awam terdesak untuk mencari mata pencarian kedua, dan ada juga yang mengambil jalan ¶mudah dan salah¶ iaitu dengan mengunakan kuasa dan kedudukan sebagai kakitangan awam untuk melakukan rasuah atau salahlaku yang lain.

Semua kakitangan awam, dengan sifat berkecuali, adalah tertakluk kepada Kerajaan semasa yang memerintah. Untuk itu, cabaran kepada pengaruh politik sangat kuat dalam polisi dan dasar, juga dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh semu a kakitangan awam. Seringkali dilihat laporan -laporan akhbar akan campurtangan dalam pelaksanaan jentera Kerajaan oleh ahli politik telah berlaku. Salahguna kuasa oleh mana-mana individu berkepentingan adalah tidak wajar, sekalipun seseorang mempunyai kedudukan tertentu atau mewakili mana -mana kementerian atau jabatan. Hakikatnya, jawatan dalam politik serta sektor kakitangan awam perlulah dilihat sebagai µjambatan dan ruang¶ untuk menjalankan amanah dan kesejahteran rakyat, tanpa mengira bangsa dan agama d an apa-apa faktor sekalipun. Pegawai yang mempunyai peribadi yang ¶rapuh¶ adalah individu yang goyang penghayatan agamanya. Individu seperti ini, hakikatnya adalah golongan berisiko untuk menyandang tugas sebagai kakitangan awam, dan mudah terdedah kepada
- 18 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM salahlaku dan salahguna kuasa dalam peluang terbuka. Hakikatnya, agama Islam serta apa-apa agama merupakan satu bimbingan integriti kepada individu, dan agama kekal menjadi benteng rohani dalam semua situasi. .

Dalam membina negara yang maju, ia mestilah di tunjangi dengan masyarakat yang berakhlak mulia, yang dilihat melalui penerapan dan penghayatan nilai -nilai agama.

Dapat dirangkumkan bahawa cabaran yang dihadapi ialah keperluan untuk memastikan setiap warga kakitangan awam mempunyai sikap nasionalisme untuk membina negara yang utuh dan berdayasaing, semangat jati diri untuk memajukan diri dan menjauhi unsur-unsur negatif, serta kecintaan yang tinggi kepada profesion yang dijawat, yang sekaligus berupaya menzahirkan prestasi kerja yang tinggi serta mengamalkan kepimpinan yang cemerlang yang boleh diteladani dan berupaya untuk membawa perubahan yang positif. Semua ini adalah pra -syarat pembangunan insan yang selaras dengan kehendak persekitaran dalaman dan luar an masa kini dan masa hadapan.

Selain itu, budaya masyarakat yang sentiasa berlumba-lumba untuk mengejar kemewahan adalah musuh utama yang harus ditangani. Cabaran untuk mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap perkhidmatan awam sendiri yang dikatakan µlembab¶ juga perlu dipandang dengan serius. S ebagai tambahan, mendidik masyarakat untuk mengamalkan budaya berintegriti juga merupakan cabaran sisi lain kepada kerajaan, di mana masyarakat yang berintegriti tidak akan memberi suapan dan menggalakkan salahlaku kakitangan awam berlaku dan berleluasa.

- 19 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM 8.0 KESIMPULAN Kita perlu menangani masalah ini secara menyeluruh dan menyuburkan semula nilai nilai murni dalam segala tingkah laku dan tindakan kita. tidak ada gunanya jika masyarakat malaysia kaya dari segi kebendaan, tetapi muflis dari segi nilai moral, etika dan integriti. Kesemua ini membolehkan Malaysia menjadi teratur melahirkan individu terutamanya kaitangan awam yang benitegriti tinggi, dan seterusnya akan mencapai cita-cita menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri, serta membinanya menjadi sebuah negara yang gemilang dan terbilang.

Pemantapan integriti memerlukan perancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan pemantauan berkesan. Gerakan oleh semua sektor masyarakat diyakini dapat mengkoordinasi segala tindakan ini secara lebih holistik d an menjurus ke arah pencapaian matlamatnya. Sinergi bersama secara kolektif ini menjadikan

pemantapan integriti satu gagasan dan wadah yang sangat penting dan perlu dilakukan dengan sistematik, komitmen yang tinggi dan sepenuh keikhlasan. Hanya dengan kerjasama semua pihak sahaja cabaran melahirkan pegawai perkhidmatan awam yang berintegriti tinggi dapat diatasi, dan seterusnya melahirkan pegawai yang mempunyai integriti kelas pertama. Malaysia memerlukan generasi masa hadapan yang mempunyai integriti yang tidak boleh dipersoalkan. Hanya mereka yang berkebolehan, bertanggungjawab dan benar -benar jujur sahaja yang layak untuk menjadi pemimpin. Mereka yang tidak efisyen, tidak kompeten, dan paling utama korupsi, harus dipinggirkan terus. Gerakan pemantapan integriti memberi tumpuan kepada peningkatan integriti daripada peringkat akar umbi hingga ke peringkat atas. Kesemua komponen dan sektor berikut dilibatkan, iaitu keluarga, komuniti, dan masyarakat sivil, membawa kepada sektor agama, sosiobudaya, ekonomi, p olitik dan

- 20 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM pentadbiran. Dengan demikian, gerakan ini benar -benar bersifat menyeluruh dengan meliputi semua lapisan dan sektor negara dan masyarakat. Oleh sebab pendekatan ini melibatkan penjalinan kekuatan pelbagai 'institusi dari bawah' serta

penggemblengan keseluruhannya dengan 'pihak atas' untuk tujuan meningkatkan integriti, maka ia mempunyai dinamisme dan keampuhannya yang tersendiri.

Selain daripada itu, penerapan budaya dan nilai -nilai murni secara berterusan dan bersederhana dengan mengadakan kemp en-kempen kesedaran. Justeru itu, adalah bertepatan sekiranya nilai-nilai murni ini ditekankan secara berterusan, ia akan menjadi µtabiat¶ dan budaya yang akan menjadi ikutan. Pemahaman, kesedaran dan pengetahuan individu tentang nilai murni yang dipupuk melalui komunikasi dan pendidikan yang berkesan akan menyumbang kepada melahirkan generasi ya ng berintegiriti tinggi.

Penglibatan semua lapisan masyarakat perlu dipertingkatkan untuk memberi sumbangan idea-idea baru dalam pembentukan dasar dan sistem peny ampaian kerajaan supaya aspek-aspek integriti dari kaca mata masyarakat dapat diberikan perhatian secara langsung.

- 21 -

NOMBOR MATRIK :

GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM RUJUKAN Ahmad Sarji b. Abdul Hamid, The Civil Service of Malaysia : Towards Vision 2020 , Kuala Lumpur, Kerajaan Negara Malaysia, 199 4 Pelan Intergriti Nasional (2005). In Institute Intergriti Malaysia ( Online)

.http://www.iim.com.my/v3/pin/bm/hubungi.htm (2010 Mei 18). Rasuah gejala masyarakat yang perlu dibenteras. (2004) In Gejala Rasuah ( Online ) http://www.brunet.bn/gov/mufti/irsyad/pelita/2004/ic38_2004.htm Abdullah b. Abdul Rahman, ³Administratrative improvement in the Malaysian Civil Service: Implementation of Client¶s Charter,´ EROPA Seminar on Comparative Public Sector Reform, Canberra, 1994 Muhammad Uthman El-Muhammady, Peranan Ulama Dalam Pembangunan: Cabaran Abad Ke-21, dalam Peranan Ulama Dalam Pembangunan Menjelang Abad Ke-21. Suntingan Aidit Hj Ghazali dan Dzulfawati Hj Hassan . Kuala Lumpur, 1997 Syed Othman Alhabshi, Integriti Cemerlang Negara Gemilang: Konvensyen Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan , Melaka 2001

- 22 -

NOMBOR MATRIK :