BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

UNIT PENGAJIAN LUAR KAMPUS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

TUGASAN 1 MENINGKATKAN TAHAP PENGURUSAN DALAM PERKHIDMATAN SERTA ORGANISASI PDRM

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

DISEDIAKAN UNTUK: MOHD. FAISAL b. HJ ABAS

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA NO MATRIK PUSAT : :

:

KUALA LUMPUR

-0 MATRIK :

NO

B M

KANDUNGAN
1 2 3 PENDAHULUAN DEFINASI PENGURUSAN PR SES PENGURUSAN 3.1 Perancangan 3.2 Penyusunan 3.3 Pengarahan 3.4 Pengawalan 4 DEFINISI ORGANISASI 4.1 Organisasi Sebagai Unit Sosial 4.2 Penyatuan Usaha Dan Hubungan Di Kalangan Pekerja
4.3 Ciri-Ciri Organisasi

5 6

RINGKASAN ORGANISASI YANG DIPILIH TEORI-TEORI PENGURUSAN YANG BERKAITAN 6.1 Organisasi Birokrasi

7

CABARAN DALAM PENGURUSAN 7.1 Mengubah Mind Set Kakitangan 7.2 Menerapkan Nilai-Nilai Murni Dan Intergriti Dalam Jabatan 7.3 Tuntutan Pelanggan YangSemakin Kompleks 7.4 Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian 7.5 Cabaran Teknologi Maklumat 7.6 Kod Etika Kerja Yang Lemah 7.7 Pembangunan Modal Insan

8

ULASAN AMALAN BERBANDING TEORI 8.1 Perancangan 8.2 Penyusunan 8.3 Pengarahan 8.4 Pengawalan

9

ULASAN

10 KESIMPULAN 11 RUJUKAN

M

R

: 

¦ ¦ ¤¢ £¢ ¡§ © © ¡¥  §¨¡§ ¡¥  ¡  
R R

2 3 4 5 5 5 5 6 7 7 7 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 18 19 

¡ 

¢  

¨§

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

E I PE I SE

P PE

S IS SI P

1.0 PE

A

A

Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi, tidak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar, swasta atau badan kerajaan. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian y ang berada di dalam organisasi. Kita pernah mendengar kata-kata seperti " asalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan ". Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat atas di dalam organisasi, padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. Kejayaan mengurus sesebuah organisasi boleh diukur dari aspek kecekapan, keberkesanan, produktiviti dan kualiti produk, dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi. Kecekapan organisasi boleh diukur dari aspek kuantiti in put yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan satu unit pengeluaran atau perkhidmatan. Contohnya, apabila organisasi berupaya menambahkan bilangan produk atau perkhidmatan dengan menggunakan kuantiti input yang sama atau kurang, organisasi tersebut dianggap telah meningkatkan kecekapannya.

Kecekapan juga bermaksud apabila pengurus membuat tugasnya dengan betul. Keberkesanan boleh diukur dari segi sama ada pengurus membuat kerja yang betul dan matlamat organisasi berjaya dicapai. Contohnya, organisa si disifatkan tidak berkesan apabila ia gagal mencapai matlamatnya disebabkan oleh pelaksanaan
-2MATRIK : NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

rancangan yang lemah atau kerana kegagalan pihak pengurusan meramal perubahan persekitaran organisasi dengan lebih tepat.

2.0

EFI ISI PE

SA

Apakah yang dikatakan pengurusan. Pengurusan, pada amnya dapat didefinisikan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi, pengurusan juga boleh didefinisikan sebagai proses

pengarahan, penyelarasan, dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya.

efinisi di atas, walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenis fungsi pengurusan, tetapi kedua-dua definisi itu mengandungi perkataan "proses" dan "matlamat". Ini bermakna, dua aspek pe nting di dalam pengurusan ialah menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain dan apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu dengan lain, maka matlamat organisasi itu dapat dicapai. anpa pengurusan yang betul, pelbagai

masalah mungkin akan timbul, baik dari segi kew angan, pemprosesan, dan inventori hinggalah kepada masalah peribadi di kalangan para pekerja. Kita pernah mendengar dari media massa tentang beberapa organisasi perniagaan khususnya, yang telah gagal bukan semata -mata kerana masalah persaingan tetapi juga disebabkan oleh pergolakan di dalam organisasi itu sendiri seperti tidak ada persefahaman antara pihak atasan dengan peringkat bawahan, perancangan dan
-3MATRIK : NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

ramalan yang tidak tepat, pembaziran sumber atau penyusunan struktur yang mengelirukan.

3.0

P

SES PE

SA

Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberap a fungsi bergantung kepada cara kita mengelaskan fungsi -fungsi perancangan, penyusunan, penyelarasan, penstafan, dan pengawalan. Pada amnya, fungsi pengurusan dibahagikan kepada empat sahaja, iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan.

3.1

Perancangan

Sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi, perancangan hendaklah dibuat terlebih dahulu. Pada peringkat perancangan, perkara dipersoalkan adalah seperti berikut: yang perlu

ujuan dan objektif ini termasuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut dan prestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi atau peratusa n keuntungan dan lain -lain. .

Strategi organisasi, a pabila matlamat dan tujuan telah ditakrifkan dengan jelas, organisasi perlu mencari jalan serta strategi untuk mencapai matlamat dan tujuan seperti yang diharapkan itu. i dalam strategi, pihak pengurusan akan

membincangkan perkara seperti strategi pemasaran yang meli puti perletakan harga,

-4MATRIK :

NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

perluasan pasaran atau perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar. angkah seterusnya, pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut strategi yang berasaskan matlamat organisasi.

3.2

Penyusunan

Penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti pemasaran,

kewangan, pemprosesan dan lain-lain, tingkat atau hierarki autoriti, penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. Penstafan meliputi perancangan sumber manusia, pengambilan dan pemilihan kakitangan, orientasi dan latihan, penilaian prestasi, sistem pampasan gaji, upah, dan faedah , program peningkatan produktiviti dan kualiti, program keselamatan dan kesihatan kakitangan, dan program kebajikan dan perkhidmatan kakitangan.

3.3

Pengarahan

Pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni. ntuk mencap ai

matlamat ini faktor-faktor motivasi, kepimpinan, dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan.

3.4

Pengawalan

Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan; mas alah dalam penyusunan dikenal pasti dan langkah tertentu diambil; faktor -faktor di dalam organisasi, keinginan dan

-5MATRIK :

NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

sifat kakitangan yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian dan diawasi Apabila organisasi telah diwujudkan m engikut keempat-empat ciri seperti yang diterangkan di atas, masalah yang akan timbul ialah bagaimana organisasi itu harus diuruskan dengan sempurna, berkesan dan mencapai matlamat yang dirancangkan sebelum seseorang itu meninjau dengan lebih mendalam tent ang konsep pengurusan secara menyeluruh, eloklah sekiranya kita memahami dengan lebih jelas tentang organisasi dan ciri -cirinya. Kefahaman yang mendalam tentang

konsep organisasi itu penting kerana pengurusan dan organisasi merupakan satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Wujudnya sesebuah organisasi itu sama ada organisasi kecil atau besar, swasta atau awam memerlukan pengurusan atau pengendalian aktiviti -aktiviti organisasi .

4.0

EFI ISI

A ISASI

rganisasi dapat didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan, dan organisasi. 4.1 Organisasi Sebagai nit Sosial

Apabila organisasi itu dianggap sebagai unit sosial, ini bermakna ia mempunyai beberapa orang pekerja yang telah diberi peranan tertentu untuk menjalankan sesuatu tugas. ereka perlu bekerjasama dan berhubung antara satu deng an lain

bagi menyiapkan sesuatu tugas itu. Sekiranya mereka ini menjalankan tugas tanpa memerlukan perkhidmatan dan kerjasama daripada pihak lain, sudah tentu tugas

-6MATRIK :

NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

yang dijalankan itu tidak dapat disiapkan seperti yang dikehendaki sama ada dari segi masa, kualiti, kuantiti, dan penentuan -penentuan lainnya

4.2

Penyatuan saha an ubungan i Kalangan Pekerja

Sesebuah organisasi memerlukan pekerja yang menyatupadukan usaha mereka supaya mencapai matlamat yang dikehendaki. Sekiranya tidak ada perpaduan di kalangan pekerja, sudah tentu organisasi itu tidak dapat menjalankan aktivitinya dengan berkesan dan sempurna. Keadaan organisasi akan menjadi kucar -kacir tanpa sebarang haluan yang tertentu. Penyatuan usaha hendaklah wujud di dalam sesebuah organisasi bagi menjamin pencapaian yang telah disenaraikan. ubungan di kalangan kakitangan dapat menjamin organisasi itu bergerak dengan sempurna, tersusun dan berkesan. Penyelarasan melalui peraturan dan prosedur yang dibuat dapat meningkatkan hubungan antara satu fu ngsi dengan satu fungsi yang lain dan antara individu dengan individu yang lain.

4.3

Ciri-Ciri Organisasi

Sesebuah organisasi yang telah dibentuk akan melambangkan identitinya yang tersendiri. isalnya, sebuah universiti seharusnya melambangkan tempat untuk

menimba ilmu, sebagai sebuah pusat penyelidikan, dan juga sebagai sebuah institusi yang memberi perkhidmatan dan sumbangan kepada masyarakat sama ada dalam bentuk bimbingan atau khidmat nasihat, dan pengajaran dan pembelajaran lain. ntuk mencerminkan identiti atau nilai -nilai tinggi sebagai sebuah menara

gading, universiti hendaklah memainkan peranan yang d iharapkan oleh masyarakat kampus khususnya dan masyarakat awam amnya. engan demikian fungsi

-7MATRIK :

NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

sesebuah universiti itu didapati berbeza dengan organisasi -organisasi lain yang mempunyai objektif tertentu. .

i dalam sesebuah organisasi, sama ada organisasi kecil atau besar, ia mempunyai hierarki atau tingkat autoriti. ika dibandingkan antara kedua -dua organisasi kecil dan besar, sudah tentu ia berbeza dari segi bilangan hierarki (tingkat) aktiviti dan bilangan kakitangan penguru san pada setiap tingkat. isalnya, organisasi besar

mungkin mempunyai lebih daripada tiga tingkat autoriti dan setiap tingkat autoriti itu akan mempunyai lebih daripada tiga atau empat pegawai yang bertanggung jawab kepada ketua-ketua mereka yang berada pada peringkat yang lebih tinggi lagi.

i dalam sesebuah organisasi, terdapat pembahagian kerja berdasarkan jenis pekerjaan atau bahagian yang diwujudkan. Pada umumnya, organisasi pembuatan mewujudkan bahagian-bahagian seperti bahagian pengeluaran dan pen tadbiran. bahagian pentadbiran, terdapat beberapa unit lain seperti personel, pemasaran, dan kewangan. Organisasi yang mempunyai tiga bahagian itu beroperasi secara pembahagian kerja mengikut tanggungjawab yang tertentu. . i

Bagi menentukan aktiviti organisasi supaya berjalan dengan lebih teratur seperti yang dirancangkan, ia memerlukan sistem pengawasan, penyelarasan dan pengawalan ke atas perjalanan aktiviti. engan demikian, di dalam sesebuah

organisasi, peraturan, dasar, prosedur, dan sistem hubungan hendaklah dijelaskan kepada kakitangan dengan jelas dan nyata.

Keempat-empat ciri yang disebutkan di atas hendaklah wujud di dalam sesebuah organisasi. Penentuan sama ada organisasi itu berkesan, efisien atau tidak,
-8MATRIK : NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

bergantung kepada sejau h mana keempat-empat ciri itu diselenggarakan, disusun, dan diamalkan.

5.0

I

KASA

ORGA ISASI YA G

IPI I

Polis

iraja

alaysia (P RM) ialah sebuah pasukan polis Malaysia yang terdiri

daripada pegawai dan anggota berbagai pangkat, ianya beribu pejabat di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala umpur. Pertubuhan ini adalah terpusat, iaitu

segala bentuk kepolisan dari polis tugas am ke perisikan adalah di bawah bidang kuasanya.

P RM mempunyai lapan jabatan iaitu abatan Siasatan enayah, abatan Siasatan enayah (K arkotik, abatan Keselamatan alam egeri dan Ketenteraman Awam enayah Komersil ogistik. abatan

/KA), Cawangan Khas,

abatan Siasatan dan abatan

Pengurusan, Pasukan Petugas Khas

abatan - abatan ini iga

diketuai oleh pengarah -pengarah yang berpangkat Komisioner Polis ( eneral Bintang).

Secara

amnya,

abatan

Pengurusan

bertanggungjawab

dalam

hal-ehwal

pengurusan dan pentadbiran P RM. abatan Siasatan enayah pula memainkan peranan dalam penyiasatan kes -kes jenayah serta menjalankan tangkapan dan pendakwaan pesalah-pesalah, abatan Siasatan enayah arkotik memikul

tanggungjawab dalam pe nyiasatan dan pendakwaan kes-kes yang berhubung dengan masalah pengedaran dan penyalahgunaan dadah, abatan Siasatan

enayah Komersil adalah menjalankan penyiasatan, menangkap, dan mendakwa penjenayah kolar putih, abatan ogistik sebagai jabatan yang meny okong P RM dari segi kewangan, bekalan, persenjataan dan lain -lain,
-9MATRIK :

abatan Keselamatan
NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

Dalam

egeri & Ketenteraman Awam berperanan sebagai 'operational wing' PDRM,

dan Cawangan Khas sebagai jabatan yang bertanggungjawab dalam pengumpulan maklumat dan risikan keselamatan.

6.0

EORI- EORI PE GURUSA YA G BERKAI A

Begitu lama pengurusan telah lama berlaku cuma kira -kira akhir tahun 1800 atau awal tahun 1900 baru ahli-ahli pengurusan membincangkan teori -teori pengurusan dalam organisasi. Pada ketika itu ketika itu diperkenalkan eori Pengurusan Klasik yang berdasarkan kepada Pandangan Rasional Ekonomi. Ini terbit dari idea Adam Smith yang membuat andaian bahawa manusia berusaha adalah untuk meninggi atau memaksimumkan pulangan ekonominya.

6.1

Organisasi Birokrasi

Konsep birokrasi ini diasaskan oleh Max Weber untuk memastikan penyalahgunaan kuasa tidak berlaku. Untuk itu, Weber menentukan prinsip seperti pembahagian kerja mengikut pengkhususan. Polis Di Raja Malaysia hendaklah menjadi pemegang badan penguatkuasa undang-undang utama di egara ini. Begitu juga dalam

melaksanakan tugas serta tanggungjawab harian berdepan dengan orang ramai dalam menyelasaikan pelbagai masaalah serta aduan . Perkara ini bukan bertujuan untuk menunding jari kepada sesiapa tetapi sebenarnya untuk menyedarkan semua pihak bahawa kita mempunyai tanggungjawab dan amanah yang amat berat bagi memastikan Polis Di Raja Malaysia menjadi badan penguatkuasa undang -undang yang terulung di egara ini.

- 10 MATRIK :

NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

7.0

CABARA

DA AM PE GURUSA

Cabaran utama pengurusan adalah memastikan faktor kritikalnya iaitu sumber manusia dapat melaksanakan segala fungsi-fungsi dan strategi-strategi organisasi dengan cemerlang. Dalam hal ini, cabaran -cabaran dalaman dan luaran yang dikenalpasti dalam pengurusan adalah seperti: -

7.1

Mengubah Mind Set Kakitangan

Mind set kakitangan perlu berubah sejajar dengan perubahan persekitaran yang berlaku dengan pantas. Oleh itu mind set kakitangan tidak hanya bekerja untuk makan gaji sahaja. etapi sebaliknya berkidmat untuk menyelesaikan masalah

rakyat dan kes-kes yang dilaporkan. Melaksanakan fungsi pengurusan sumber manusia sebagai organisasi yang cemerlang seharusnya menjadi cabaran kepada setiap kakitangan. Memandangkan pengurusan sumber manusia adalah denyut nadi dan jantung perkhidmatan awam maka mindset kakitangan perlu berubah selaras dengan perubahan persekitaran yang berlaku dalam perkhidmatan awam. Semua kakitangan hendaklah menyedari dan faham k erja adalah satu ibadah selain dapat melaksanakan kerja yang diamanahkan kita juga dapat memperolehi pahala serta keberkatan dalam hidup.

7.2

Menerapkan ilai- ilai Murni Dan Integriti Dalam abatan.

Walaupun program penerapan nilai murni banyak dilaksanakan tetapi masih banyak terdapat perkhidmatan yang tidak berkualiti dan tidak mesra pelanggan. Sistem penyampaian tidak memenuhi kehendak orang ramai dan tidak mesra pengguna akan memberi kesan kepada imej organisasi. Dalam menyampaikan perkhidmatan layanan adalah perkara yang paling pen ting, tanggapan orang akan bermula dari
- 11 MATRIK : NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

layanan yang diberi. Integriti merupakan perkara yang paling penting dan amat dititik beratkan dalam jabatan , anggota yang tidak berintegriti akan mencemar nama baik jabatan.

7.3

untutan Pelanggan Yang Semakin Kompleks Dan Dinamik

Memberi perkhidmatan yang terbaik dan berfokus kepada kehendak pelanggan adalah cabaran kepada pengurusan sumber manusia. Cabaran pengurusan

manusia adalah untuk mewujudkan sumber manusianya yang mempunyai motivasi dan semangat kerja yang tinggi. Bagi menghadapi cabaran tersebut, strategi pengurusan sumber manusia haruslah memberi fokus terhadap program -program latihan pembangunan pasukan, meningkatkan kebajikan pegawai, menyediakan persekitaran kerja yang kondusif, dorongan dan sokongan dari pihak Pengurusan Atasan serta meningkatkan penglibatan pegawai -pegawai pelbagai peringkat pengurusan dalam proses membuat keputusan. Dalam perkara ini PDRM telah mengambil langkah yang sewajarnya dalam menanggani tuntutan pelanggan yang semakin kompleks dan dinamik dengan memberi latihan yang secukupnya serta mewujudkan pusat latihan serta maktab polis bagi mem njalankan kursus kepada kakitangan.

7.4

Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaiaan Perkhidmatan

Mempertingkat system penyampaian perkhidmatan bagi memenuhi ekspektasi tinggi daripada pelanggan, memperkemas proses dan prosedur kerja secara berterusan bagi mengurangkan karenah birokrasi dan kelewatan dan melaksanakan perwakilan kuasa bagi pembuatan keputusan dalam perkhidmatan awam. Pada masa sekarang PDRM telah menambah baik ³report sistem´ bagi melancarkan

- 12 MATRIK :

NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

proses

perkhidmatan

dan

repot

boleh

dibuat

dimana -mana

sahaja

bagi

memudahkan orang ramai.

7.5

Cabaran eknologi Maklumat

Kemajuan teknologi yang pesat, globalisasi, perubahan ekonomi dan lain-lain memerlukan perubahan dari aspek pengurusan dan pentadbiran sesebuah

organisasi. Perubahan cara bekerja dan penyampaian system perkhidmatan adalah amalan terbaik. Ini akan memberi kesan kepada proses penyampaian perkhidmatan dan kecemerlangan sehubungan itu, organisasi perlu menyesuaikan fungsi yang dilaksanakan supaya lebih cekap dan berkesan. eknologi maklumat bukan sahaja

telah mengubah sistem penyampaian perkhidmatan tetapi juga telah mencorakkan ekspektasi masyarakat terhadap penyediaan perkhidmatan dari segi kederasan dan kepelbagaian bentuk penyampaian.

7.6

Kod Etika Kerja Yang emah

Masih terdapat kakitangan yang mempunyai etika kerja yang lemah dan tidak mematuhi etika kerja yang telah ditetapkan. Antara sikap yang negatif ialah datang kerja lewat, kerap ambil cuti sakit, mengetik kad untuk kawan, keluar minum waktu kerja, berniaga dalam pejabat dan lain -lain. Dengan adanya jabatan tatatertib yang memantau displin kakitangan masaalah ini dilihat boleh diatasi, perana n pegawai dalam memberi teguran kepada anak buah sekiranya pelanggaran kod etika dapat mengurangkan ketidak patuhan etika semasa kerja.

- 13 MATRIK :

NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

7.7

Ekspektasi Stakeholders Kian Meningkat

Perkhidmatan awam telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggungjawab mengawal kepentingan negeri dan rakyat. Atas kepentingan tersebut, perkhidmatan awam perlu mengekalkan keutuhan dan kompetensi di dalam penyediaan dan penyampaian perkhidmatannya.

7.8

Pembangunan Modal Insan

Pengurusan sumber manusia perlu mempertingkatkan keupayaan kompetensi untuk menjalankan pelbagai tanggungjawab. Cabaran yang perlu ditangani adalah untuk menyediakan pelapis-pelapis kepimpinan melalui program pembangunan

kepimpinan dan perancangan penggantian. Cabaran juga ialah untuk melahirkan pemimpin dan pengurus yang memiliki ciri-ciri transformasi, boleh menjadi idola (mendapat kepercayaan, penghormatan dan berkeyakinan), memperlihatkan tingkah laku yang utuh (kebolehan menerangkan keperluan masa hadapan dan merancang untuk mencapainya), mencetuskan rangsangan keintelektualan (inovasi dan

kreativiti yang berterusan dan mengurus anggota perkhidmatan awam bagi memberi semangat kepada anggota untuk menjana potensi sebenar mereka.

7.9

Menguruskan Kepelbagaian

eknologi bukan sahaja telah menghasilkan cara baru dalam menjalankan tugas dan menyampaikan perkhidmatan tetapi telah juga menambah kepada kompleksiti operasi dan cara berkerja. Ini menuntut fungsi yang pelbagai yang seterusnya turut menuntut kepelbagaian bakat dan kemahiran yang lebih luas. Oleh itu organisasi harus mempertingkatkan kepelbagaiaan tenaga kerja sektor awam dengan pelbagai kemahiran dan kompetensi untuk menjalankan pelbagai tugas.
- 14 MATRIK : NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

8.0

ULASA AMALA

BERBA DI G EORI

Dalam organisasi yang dipilih iaitu aba tan PDRM amalan adalah seperti apa yang dipelajari. Weber menentukan prinsip seperti pembahagian kerja mengikut dalam pengurusan abatan Polis Di Raja Malaysia jelas

pengkhususan,

menampakkan pengkhususan dalam bidang -bidang tertentu . Terdapat pelbagai jjabatan yang memisahkan tugas antara satu sama lain seperti abatan arkotik,

abatan Siasatan enayah, abatan Logistik , abatan KDNKA, Cawangan Khas dan pelbagai kenghususan jabatan lagi. Pihak pengurusan ialah gabungan individu yang mengendalikan sesebuah organisasi. Oleh kerana pengurusan itu bukannya individu atau sekumpulan individu, maka untuk tujuan kita, ia boleh didefinisikan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan penggunaan sumber untuk mencapai tujuan dan matlamat organisasi.

8.1

Perancangan.

Sebelum organisasi itu menjalankan kegiatannya, ia mesti merancang, iaitu menentukan terlebih dahulu perkara yang hendak dicapai olehnya. Ini termasuklah menetapkan tujuan, objektif, strategi, program, projek, dan kerja yang akan dimainkan oleh organisasi. Dalam jabatan PDRM segala perancangan hala tuju, objektif serta tujuan telah ditetapkan oleh pucuk pimpinan.

8.2

Penyusunan.

Di dalam penyusunan, sumber manusia dan bahan disusun, dan dibahagikan mengikut gabungan yang te pat bagi menentukan perancangan itu berjalan dan mencapai matlamatnya. Ini termasuklah menyusun tingkat kuasa, membahagikan

- 15 MATRIK :

NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

unit-unit atau bahagian, serta memilih kakitangan untuk memenuhi jawatan yang diwujudkan. Penyusunan ini dibuat dengan membahagikan PDRM kepada lapan abatan yang berbeza dengan tugas yang tersendiri. Pentadbiran diperingkat dearah, kontijen serta Bukit Aman disusun dengan cara sistematik bagi kelancaran tugas.

8.3 Pengarahan.

Pengarahan memberikan panduan, bimbingan, dan perangsang kepada tenaga pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Perkara yang dilakukan termasuklah memberi kepimpinan, dorongan, dan berkomunikasi di dalam organisasi . Setiap abatan mempunyai ketuanya tersendiri serta berbagai peringkat pangkat pegaw ai serta anggota yang ditugaskan bagi memberi panduan , bimbingan dan perangsang kepada anggota bawahan dalam menjalankan tugas.

8.4

Pengawalan.

Pengawalan merujuk kepada langkah -langkah mengawasi prestasi, membandingkan keputusan dengan matlamat organisa si dan mengambil tindakan yang betul sekiranya berlaku kesisihan. Kawalan dalam menjalankan tugas dibuat disetiap bahagian dengan meletakkan pegawai yang lebih kanan untuk menyelia anggota dibantu oleh anggota yang berpangkat kopral keatas. Pada masa sekarang setiap anggota mempunyai satu fail yang diberi nama µFail Kawalan Disiplin dan Dadah¶ setiap anggota akan dinilai dari segi prestasi serta disiplin.

- 16 MATRIK :

NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

Mengambil kata-kata Y.Bhg. Tan Sri Samsudin bin Osman

Ketua Setiausaha

Negara "..untuk mempastikan organisasi yang diterajui mencapai tahap prestasi yang terbaik, pembelajaran yang berterusan, teknologi yang terkini, pengkhususan yang mendalam dalam bidang-bidang yang dipertanggungjawabkan adalah perlu bagi perjalanan dan kecekapan organisasi mencapai tahap cemerlang.."

9.0

ULASAN

Pengurusan adalah satu bidang yang luas, merangkumi bidang -bidang sains sosial seperti sosiologi, sains, politik, ekonomi, dan juga psikologi. Kemahiran di dalam pengurusan bukan sahaja diperolehi melalui bacaan dan kefahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di dalam buku -buku teks. Malahan kemahiran ini dapat diperolehi melalui pengalaman yang dialami oleh pihak pengurusan semasa menjalankan tugas. Peranan pengurus bukan sahaja tertumpu kepada aspek pengawasan dan pengawalan kakitangan, bahkan ia juga merangkumi tugas yang tidak tercatat di dalam gambaran tugasnya seperti peranan sebagai penyampai maklumat atau sebagai pendorong kakitangan atau sebagai seorang pemimpin atau tokoh.

Budaya pengurusan organisasi cemerlang harus dibentuk melalui strategi -strategi seperti _mempraktikkan gaya pengurusan yang telus di semua peringkat pegawai, mewujudkan kepimpinan melalui teladan mewujudkan budaya kerja yang

berasaskan pencapaian , profesional d an memenuhi kehendak pelanggan melalui pelaksanaan sistem pengurusan kualiti , meningkatkan penghayatan dan amalan nilai-nilai murni di kalangan pegawai dan anggota , menjadikan organisasi sebagai satu budaya organisasi dan
- 17 MATRIK : NO

pembelajaran (learning organisation)

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

menyediakan saluran komunikasi di antara pengurusan, pegawai dan anggota organisasi.

10.0

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang dibincangkan di atas dapat dihuraikan dalam topik ini ialah, konsep biokrasi yang diasakan oleh Max Weber adalah digalakkan kepada

organisasi-organisasi yang lain mengikutinya kerana dengan adanya pengkhususan, pekerja dapat menjadi mahir kerana hanya mempunyai tumpuan kepada tuga stugas yang tertentu sahaja. Walaupun begitu, terdapat juga kelemahan yang ketara dapat dilihat dalam konsep ini. Dalam melakukan pengkhususan kerja sekiranya berlaku pertukaran jawatan serta kerja. Ianya menyusahkan pekerja serta

kakitangan dalam organisasi kerana jika berlaku kenaikan pangkat di bidang yang lain, pegawai yang hanya tahu dalam satu -satu bidang tertentu sahaja tadi secara mendalam susah untuk menyesuaikan diri dengan tugas baru yang ianya tidak sekaligus mengundang kepincangan dalam

berpengetahuan asas denganya pengurusan.

- 18 MATRIK :

NO

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

RUJUKAN.

Tan Kwang ow, Maintening Relationships With uman Resource Richard Barrett (2003), Training, Developing and Motivating People Business Gomez-Mejia, Luis R.; David B. Balkin and Robert L. Cardy (2008). Management: People, Performance, Change, 3rd edition . New York, New York USA Aizzat Mohd Nasurddin/Intan Osman/Zainal, Pengantar pengurusan , Utusan Publication (2006) Sazri Sulaiman/ Sulaiman Zakaria 1996 , Pengurusan : Siri kecemerlangan, Cipta Publisher , 1996 Sabitha Marican 1993, Pengurusan: Masalah dan Penyelesaian, Utusan, 1993 Vocational

- 19 MATRIK :

NO