PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) SEBAGAI PIHAK BERKUASA PERANCANG TEMPATAN (PBPT) DI DALAM PEMBANGUNAN NEGERA

Disediakan Oleh Mohd Arief Akmal Bin Adnan

PENGENALAN Sistem perbandaran yang pesat telah menyebabkan pergurusan perkhidmatan yang efisen dan urus tadbir sektor kerajaan di Malaysia menjadi perhatian. Tidak dinafikan bahawa pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan

merupakan kerajaan di peringkat paling rendah di dalam sistem kerajaan di Malaysia. Sistem kerajaan di Malaysia yang mengamalkan sistem Federalisme yang mengandungi tiga strata penting pentadbiran iaitu Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan. Masyarakat kini lebih melihat kepada pentadbiran yang lebih bersistematik dan berkualiti tinggi dan memberikan keselesaan kepada semua penduduk. Oleh itu Kerajaan tempatan juga tidak dapat dikecualikan daripada dilanda lambakkan harapan masyarakat yang mahukan satu sistem pentadbiran yang berjaya membawa komuniti penduduk ke arah perspektif yang maju dan berdaya saing. Kerajaan Tempatan ataupun juga dipanggil Pihak berkuasa Tempatan adalah merupakan badan yang bertangungjawab dalam mengurus tadbir sesebuah daerah ataupun kawasan. Pihak Berkuasa Tempatan merupakan badan yang ditubuhkan melalui perundangan Perlembagaan Persekutuan Malaysia melalui dan badan ini

menjalankan urus tadbirnya berdasarkan kuasa-kuasa yang diperuntukkan di dalam undang-undang. Tugas utama Pihak Berkuasa Tempatan adalah untuk memastikan kesejahteraan dan kelestarian masyarakat dengan menjalankan tugas merancang, melaksana, mengawal perancangan dengan baik dan memberikan perkhidmatan yang tulus dan adil. Sistem Kerajaan Tempatan ataupun Pihak Berkuasa Tempatan ini merupakan kesan daripada penjajahan Britsh yang memerintah Tanah Melayu sebelum Negara mencapai Kemerdekaan pada 31 Ogos lagi. Kebanyakkan undang-undang dan peraturan yang wujud ketika itu lebih berorentasikan undang-undang Inggeris. Jika diteliti pada masa kini PBT telah berjaya bebas daripada pengaruh dan unsur-unsur British. Ia lebih mencerminkan sosio budaya masyarakat Malaysia di dalan perjalanan urus tadbirnya di Malaysia. Struktur Pihak Berkuasa Tempatan dilihat meliputi Yang Dipertua atau Datuk Bandar dan Tidak Kurang daripada Lapan (8) dan tidak lebih daripad dua puluh empat (24) orang Majlis dan yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri. Kedudukan Majlis Pihak Berkuasa Tempatan boleh dikategorikan sebagai µpenasihat¶ yang berbentuk menasihati dalam perundingan, bertanggungjawab membuat keputusan, membenarkan dan mengarahkan kakitangannya untuk menyempurnakan sesuatu tugas. Majlis mempunyai Yang Dipertua sebagai ketua utama diikuti oleh Setiausaha dalam hierarki organisasi. Anggota Majlis terdiri dari kumpulan profesional dan pegawai kumpulan pentadbiran. Majlis bergerak melalui sistem jawatankuasa. Terdapat jawatankuasa kewangan, perlesenan, perancangan, lalulintas dan keindahan Bandar Pihak Berkuasa Tempatan boleh dengan kuasanya melantik kumpulan pentadbir dibawah kendaliannya bagai mengurus dan menjalankan peranan yang telah

diperuntukkan kepadanyanya.

Sumber : www.mbas.gov DEFINISI DAN ASAS PERUNDANGAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Dalam konteks Pihak Berkuasa Tempatan berperanan sebagai Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan, kita akan melihat keberkesanan Pihak Berkuasa Tempatan untuk mencorak pembangunan tempatan dengan

sistematik dan berdaya saing bagi kawasan pentadbirannya. Berdasarkan Akta

Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Pihak Berkuasa Tempatan ditafsirkan sebagaimana Berikut ;

³ertinya mana-mana majlis bandaraya, majlis Perbandaran atau majlis daerah, mengikut mana-mana berkenaan, dan berhubung dengan Wilayah Persekutuan ertinya Datuk Bandar Kuala Lumpur yang dilantik di bawah seksyen 4 Akta Ibu kota Persekutuan 1960 (Akta 190)´

Takrifan Kerajaan Tempatan menurut Georreery (1972:34) ialah Kerajaan Tempatan boleh didefinasikan sebagai satu proses yang mana fungsi dan

perkhidmatan awam tertentu ditanggung oleh satu proses oleh satu set unit-unit dalam wilayah dalam negeri. Sementara Emil J. Sady (1962:12) kerajaan tempatan merujuk kepada bahagian kecil politik bagi sesebuah negera atau dalam sistem persekutuan atau negeri tertakluk oleh undang-undang dan mempunyai kawalan yang besar terhadap hal ehwal tempatan, termasuk kuasakuasa mengadakan cukai atau buruh tetap untuk tujuan yang dinyatakan dan badan yang mentadbir urus diertikan satu entiti adalah dilantik atau dipilih. Phang Siew Nooi (1997) local government is further limited in its jurisdictional competence by the principle of ultra vires, i.e. local government can only

perform those function expressly enumerated in its statues and within its gazetted area only. Pihak Berkuasa Tempatan adalah satu badan yang diwujudkan melalui perundangan dan aktivitinya terhad kepada kuasa-kuasa dan tugas-tugasnya yang diperuntukkan di dalam undang-undang tersebut. Jika mereka bertindak tanpa menurut undang-undang itu, tindakan adalah ultra vires (diluar kuasa) dan mahkamah boleh menghalangnya. Prinsip ini merupakan asas yang menentukan status fungsi Kerajaan Tempatan.

Asas perundangan selain peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia meletakkan kuasa eksklusif mentadbir Kerajaan Tempatan kepada Kerajaan Negeri melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan berdasarkan jadual 9. Bagi kerajaan Tempatan di Wilayah Persekutuan pula, hak eksklusif ini

diberikan kepada Kerajaan Persekutuan. Akan tetapi berdasarkan perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa kepada perlimen untuk membuat undang-undang yang berkaitan Kerajaan Tempatan bag tujuan keseragaman undang-undang dan sekaligus memberi kerajaan persekutuan pengaruh yang besar terhadap Kerajaan Tempatan. Ditambah dengan

kewujudan Majlis Negera Bagi Kerajaan tempatan (MNKT) yang dipengerusikan oleh menteri yang bertangungjawab terhadap Pihak Berkuasa Tempatan dengan fungsi utamanya membentuk sistem Pihak Berkuasa Tempatan dari semasa ke semasa melalui mekanisma jawatankuasa MNKT yang disertai oleh wakil Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Perlembagaan,Persekutuan beberapa akta parlimen telah digubal bagi mengawal operasi kerajaan tempatan di Malaysia. Akta yang paling berpengaruh ialah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Akta ini menggariskan bentuk, struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab Kerajaan Tempatan secara menyeluruh. Pada masa yang sama, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) juga digubal bagi mengatasi kelemahan perancangan guna tanah di kawasan tempatan. Akta 172 ini meletakkan tanggungjawab utama sebagai perancang fizikal di peringkat tempatan kepada Kerajaan Tempatan. Selain itu, Akta Parit, Jalan dan Bangunan 1974 (Akta 133) pula menjelaskan beberapa peranan Kerajaan Tempatan berkaitan perparitan, penyenggaraan jalan bandaran dan juga bangunan-bangunan awam. Di samping tiga akta yang dinyatakan ini, beberapa undang-undang lain termasuk undang-undang kecil telah digubal dan dikuatkuasa bagi membantu melicinkan perjalanan kerajaan tempatan.

APAKAH PIHAK BERKUASA PERANCANGAN TEMPATAN Melalui pemakaian Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) telah memperuntukan tiap-tiap Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah menjadi Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan bagi Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan itu. Ini bermakna Pihak Berkuasa Tempatan secara langsung akan menjadi Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan. Pihak Berkuasa

Negeri(PBN) hendaklah menyiarkan didalam warta kerajaan tentang pelantikan

tersebut dan

perlu menetapkan kawasan pembangunan di dalam kawasan

Pihak Berkuasa Tempatan tersebut boleh digunapakai sebagai kawasan perancangan kemajuan ini. Adalah dijelaskan disini bahawa Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan merupakan dua badan yang berbeza dan terasing walaupin ianya berfungsi di dalan satu pentadbiran yang sama. Sebagai contoh Pihak Berkuasa Tempatan mengambil tindakan mempertimbangakan permohonan Kebenaran Merancang ianya akan bertindak sebagai Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan. Sebaliknya kuasa Pihak

Berkuasa Perancangan Tempatan tidak boleh bertindak sebagai Pihak Berkuasa Tempatan bagi menjalankan fungsinya yang lain seperti memungut cukai, mengawal kesihatan Bandar dan sampah sarap. Tugas dan kuasa Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan yang utama adalah membuat perancangan dan penyebaran maklumat berkenaan

perancangan di dalam kawasan tadbirnya.

Pihak Berkuasa Perancangan

Tempatan juga wajib menjalankan sebarangan tugas jika diarahkan oleh Pihak Berkuasa Negeri dan Jawatankuasa Perancangan Negeri(JPN) kerana walaupun diberi kuasa yang penuh menentukan keputusan perancangan pembangunan kawasan tetapi Pihak Berkuasa Negeri lebih Berkuasa dalam menentukan corak pembangunan tanah di dalam Negeri. Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan juga berkuasa mengatur, mengawal dan merancang pemajuan dan pengunaan semula tanah dan bangunan di dalam kawasannya sebagaimana ianya kuasa yang diberikan kepadanya melalui perundangan yang telah dibuat dan terlibat dengannya. Seterusnya ianya juga boleh

mengusahakan, membantu dan mengalakkan pemugutan, penyenggaraan dan penyiaran perangkaan buletin dan monograf dan lain-lain siaran berhubung dangan perancangan bandar dan desa. Pembangunan tanah yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan melalui kuasa perancangan dan penetapannya bukanlah kuasa mutlak keranan seperti disebutkan bahawa Pihak Berkuasa Negeri merupakan kuasa tertinggi mengenai hal tanah. Oleh itu Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan perlu menjalankan tugas berdasarkan keputusan yang

dasar-dasr pembangunan negeri dan Negara dan perlu mendapat kelulusan Jawatankuasa Perancangan Negeri bagi rancangan-rancangan tempatan. Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan tidak boleh membenarkan perancangan walaupun rancangan struktur menetapkan bahawa bidang kuasa telah dipatuhi akan tetapi apabila perancangan dan kegunaan tanah tersebut tidak selari yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Jelaslah disini bahawa Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan tertakluk kepada kuasa Pihak Berkuasa Negeri dan Jawatankuasa Perancangan Negeri dan tindakan yang diambil oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan tidak boleh melagkaui dan bercanggah dengan keputusa kuasa Pihak Berkuasa Negeri. Akan tetapi kuasa

perancangan di peringkat Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan boleh mengawal dan menstukturkan pembangunan bagi perancangan yang baik didalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan tersebut.

KEPERLUAN MERANCANG MELALUI RANCANGAN TEMPATAN DAERAH Rancangan Pemajuan terdiri daripada Rancangan Fizikal Negara yang di rangka di peringkat persekutuan, Rancangan Struktur Negeri berfungsi di peringkat Negeri dan Rancangan Tempatan Daerah di peringkat tempatan. Rancangan Tempatan Daerah mengandungi peta atau pernyataan bertulis yang disokong dengan Garis Panduan perlaksanaan yang menerangkan secara terperici segala candangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan berhubung dengan aktiviti pemajuan dan penggunaan tanah.Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) memperuntukan bahawa Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan perlu menyediakan rancangan tempatan Daerah. Mengikut

Subseksyen 12(3), Akta 172 menggariskan Draf Rancangan Tempatan sebagai satu pernyataan bertulis yang mengandungi suatu peta dan suatu pernyataan bertulis yang disokong oleh garis panduan pelaksanaan. Menurut Kamarudin Ngah (1991:35) dalam penyediaan hendaklah pelan tempatan, Pihak Berkuasa dan

Perancangan

Tempatan

menetukan

kawasan

tindakan

disertakan pernyataan bertulis dan peta-peta yang menunjukan secara lengkap

cadangan kemajuan tanah .Ianya menerangkan dengan lebih terperinci segala dasar-dasar dan cadangan-cadangan umum untuk pemajuan dan penggunaan tanah serta menterjemahkan dan memperincikan dasar-dasar strategik Rancangan Struktur kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal.

Kandungan Rancangan Tempatan Daerah adalah hasil daripada rumusan yang dilakukan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan mengenai rancangan eleman-elemen memajukan tanah, melindungi alam sekitar, topografi kawasan, lanskap, kawasan lapang untuk masyarakat,, lalulintas Komunikasi dan penstrukturan bangunan. Penyediaan Rancangan Tempatan Daerah ini adalah bertujuan menterjemahkan dan melaksanakan Rancangan Struktur Negeri. Ini juga bertujuan menyediakan garis panduan bagai memudahkan pembangunan untuk dimajukan serta mengemukakan arah tuju pembangunan kawasan perancangan tempatan untuk pertimbangan dan maklumbalas awam. PERANAN PBT SEBAGAI PIHAK BERKUASA PERANCANG TEMPATAN DI DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN FIZIKAL

Keperluan undang-unang mengenai Pihak berkuasa Tempatan ialah di bawah seksyen 5(1) Akta 172. Perkara ini menjelaskan bahawwa Pihak

Berkuasa Tempatan iaitu pihak berkuasa yang ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) hendaklah menjadi Pihak Berkuasa

Perancang Tempatan dibawah Akta 172. Pihak Berkuasa Tempatan ini telah diberikan kuasa oleh perundangan untuk memastikan kawasan pentadbirannya berasa dalam keadaan yang selamat dan merancang sesuatu pembangunan dalam keadaaan yang sesuai dengan sosio budaya masyarakat. Ini

menunjukkan, Pihak Berkuasa Tempatan adalah bertangungjawab bagi merancang dan membangunkan kawasanya dalam konteks pembangunan nasional. Adalah menjadi kewajipan Pihak Berkuasa Tempatan bagai menentukan kehidupan masyarakatnya berasa pada tahap yang terbaik dan optimum. Peranan Pihak Berkuasa Tempatan secara umumnya adalah

memastikan kesejahteraan dan kelestarian masyarakat dengan menjalankan tugas merancang, melaksanakan, mengawal perancangan degan baik dan memberikan perkhidmatan dengan tulus dan adil (Hamzah jusoh,2009:55). Peranan Pihak Berkuasa Tempatan amat penting dalam memastikan segala perancangan perbandaran dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada komuniti. Masyarakat kini jugan semakin peka dan mangambil berat ke atas persekitaran mereka dan mereka telah mula menjadi rakan kepada Pihak Berkuasa Tempatan untuk menyumbang sesuatu kepada perancangan tempatan bagi mewujudkan persekitaran perbandaran yang lebih terancangan dan tersusun serta selesa dan mesra penduduk. Menurut Dani Salleh (2004:203)

perancangan yang efisen dan efektis bukan sahaja dapat menyediakan komuniti setempat kemudahan, tetapi aspek matlamat perancangan kemudahan ini perlu berasaskan cirri dan factor kebolehsampaian (asesbility), kesepaduan

(intergration), saling melengkapi (compelement to each components) tahap penerimaan dengan taraf sosio ekonomi, sosiobuday dan sosio politik dan memenuhi matlamat pembangunan setempat. Dalam tulisan ini kita kita akan melihat konteks peranan Pihak Berkuasa Tempatan didalam Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan iaitu dibawah Perancangan Bandar Dan Desa Akta Perundangan iaitu Akta 172) dan Penyelarasan

1976 (Akta

tangungjawab di antara Pihak Berkuasa Negeri dengan Pihak Berkuasa Tempatan. Kedua konteks ini akan menjelaskan dengan lebih mudah dan

berkesan bagaimana Pihak Berkuasa Tempatan itu dapat bertindak dengan berkesan didalam melaksanakan tangungjawabnya sebagai salah dari satu badan perancangan tempatan iaitu Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan.

PERANAN PBT DI DALAM KONTEKS PERTAMA (AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA - AKTA 172)

Tugas Utama Pihak Berkuasa Perancang Tempatan adalah yang digariskan Akta Perancang Bandar Dan Desa Akta 172 ialah mengatur, mengawal dan merancang pengunaan semua tanah dan bangunan di dalam

kawasannya. Dibawah perkara ini menunjukkan dengan jelas bahawa Pihak Berkuasa Tempatan bertangungjawab secara penuh dalam menentukan bahawa kawasa perancangan di dalam kawasannya dibangunkan dengan seoptimum mungkin bagai meningkatkan pembangunan fizikal di bawah pentadbiranya. Sebagai agensi perancangan , Pihak Berkuasa Tempatan perlu bijak dan efisen sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan bagi merangka program yang menyeluruh untuk mencapai matlamat negara kepada kualiti kehidupan yang tinggi disamping meningkatkan taraf sosio ekonomi.

Pembangunan fizikal yang dibangunkan ini haruslah berlandaskan kepada pembangunan negeri, Negara dan pembangunan nasional. Pihak Pihak

Berkuasa Tempatan harus menterjemahkan matlamat sosio ekonomi dalam bentuk fizikal. Ini boleh dilihat dengan pembangunan prasarana-prasarana yang membantu membina ekonomi masyarakat supaya aliran ekonomi yang rancak boleh diwujud di dalam kawasan yang dibangunkan. Memberikan keutamaan kepada keparluan perbandaran. Dani Salleh (2004:35) jika dahulunya tumpuan untam kerajaan tempatan ialah merancang infrastruktur kemudahan awam dan asas seperti bekalan air, elektrik, telefon dan pembentungan, tetapi kini Kerajaan Tempatan perlu pula memberi tumpuan kepada pembangunan

infrastruktur dan keparluan setempat, sebagai syarat pembangunan Bandar baru.

Pihak Berkuasa Tempatan perlu menterjemahkan dasar pembangun dalam pelan perancangan fizikal kawasan pembangunan pentadbirannya. Ini akan merialisasikan pembangunan-pembangunan yang telah dirancang di peringkat negeri dan nasional serta mewujudkan seselarian di dalam pembangunan yang dirancangkan di dalam Negara. Di sini peranan Pihak

Berkuasa Tempatan amat perlu untuk memandu Pihak Berkusa Perancang Tempatan supaya ianya tidak tergelincir dan terasing serta bersendirian didalam pembangunan dan perancangan yang dibuat di peringkat Pihak Berkuasa Perancangan tempatam. Pembangunan yang dirancangkan oleh Pihak

Berkuasa Perancangan Tempatan juga harus menekankan aspek menjaga kepentingan kualiti alam sekitar supaya matlamat pembangunan lestari itu dapat

dinikmati oleh masyarakat.

Pembanguna lestari ini merujuk kepada

pembangunan dan kemajuan serta mementingkan aspek pemuliharaan alam sekitar daripada musnah. Menurut Kaltum Haji Ismail (2004:253) Bandar yang sedang membangun perlu terus mengunakan teknologi untuk memastikan proses perbandaran dapat memenuhi kehendak komuniti yang terlibat dalam jangka masa panjang. Peranan Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan juga harus bergerak selari dengan perkembangan semasa dan arus teknologi yang begitu cepat murubah persekitaran masyarakat setempat. Pihak Pihak Berkuasa Tempatan harus menerapkan idea pembangunan lestari berasakan konsep prinsip-prinsip pembangunan berterusan di kawasan kemajuannya. Ianya

berorentasikan pembangunan masa sekaran tanpa memjejaskan keupayaan generasi akan dating. Amatlah sedih jika difikirkan kawasan yang dibangunkan itu mengorbankan sumber-sumber alam demi kepentingan sesetengah pihak hanya kerana ditegakkan atas dasar pembangunan.

Pengawalan perancangan Pihak Berkuasa Tempatan

Pengawalan

perancangan

Bahagian

IV

akta

172

mengandungi

peruntukan-peruntukan arahan bagi penguatkuasaan pengawalan perancangan oleh pihak berkuasa Tempatan. Seksyen 18 (akta 172) menyatakan melarang seseorang mengunakan tanah atau bangunan kecuali mengikut rancangan tempatan. Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan harus peka dan sentiasa

menjadikan rancangan tempatan yang telah dilancarkan dipatuhi supaya mewujudkan keseragaman di dalam kawasan pembangunan. Rancangan

Tempatan yang telah dilancarkan mengandungi stratigi dan cadangan polisi pembangunan yang telah dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan. Bagi seksyen 19 pula melarang pengecualian-pengecualian tertentu untuk pemajuan dimulakan, diusahakan atau dijalankan tanpa Kebenaran Merancang. Oleh itu Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan terikat daripada memberikan kelonggaran di dalam sesebuah perancangan pembangunan. Pihak Berkuasa perancangan Tempatan adalah Pihak Berkuasa Tempatan

yang berkuasa memberikan Kebenaran Merancang untuk sesuatu projeknya, maka semua permohonan±permohonan untuk membangunkan tanah dan mendirikan banggunan perlulah memohon Kebenaran Merancang kepada pihak berkuas perancang tempatan. Kegagalan sesuatau dasar pembangunan lebih banyak berpunca daripada cara pelaksanaan yang kurang sesuai dan para pelaksaan yang kurang sesuai dan para pelaksan sendiri kurang berpandangan jauh; kurang dasar sokongan; dan sering juga kerajaan tidak memanjangkan tempoh pelaksanaan sesuatu dasar sehingga kesannya dapat diperhatikan (Katimah Rostam,2001:46).

Seksyen 30 memberikan kuasa kepada pihak berkuas perancang tempatan dengan kelulusan Pihak berkuasa Negeri untuk mengenkhendaki sesuatu pengunaan tanah dihentikan, mengenakan syarat-syarat bagi

meneruskan pengunaan tanah atau mengkhendaki bangunan-bangunan atau kerja-kerja diubah. Mana-mana pemunya tanah yang terkena oleh pejalanan kuasa ±kuasa itu adalah berhak mendapat pampasan dan merayu kepada Lembaga Rayuan terhadap perjalanan kuasa-kuasa itu terhadap amaun pampas an yang ditawarkan oleh pihak berkuas perancang tempatan. Penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan

Seksyen

26

hingga

30

adalah

berkenaan

dengan

tindakan

penguatkuasaan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan terhadap manamana kesalahan yang disabitkan dibawah Akta 172. Kesalahan ini ada;lah

melakukan pembangunan yang tidak dibenarkan, melaksanakan pembangunan tanpa Kebenaran Merancang, melaksanakan pembangunan berlawanan

dengan syarat-syarat kebenaran merancang yang diluluskan, Serta melanggar perintah-perintah pemeliharaan pokok. Kesalahan mini membolehkan tindakan mahkamah dilakukan oleh Pihak Berkuasa Tempatan terhadap mana-mana pelaku kesalahan penjara. dengan denda yang berat seperti denda wang tunai dan

Ini menunjukkan bahawa Akta 172 memberi kuasa penuh kepada

pihak Berkuasa Perancangan Tempatan untuk melaksanakan pengawalan dan

penguatkuasaaan undang-undang pencegahan terhadap pembangunan tanah di dalam negara ini. Dasar yang menjadi asas kepada peruntukan yang telah terdapat di dalam akta 172 menunjukakn Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan diberikan kuasa yang besar sehingga boleh didakwa dan

mengeluarkan perintah menghendaki tanah itu dipulihkan semula separti asal.

PERANAN BAHAGIAN PERANCANGAN DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (KEBENARAN MERANCANG SEBAGAI ELEMAN KEPADA KAWAN

KEPADA PEMBANGUNAN)

Kawalan pembangunan adalah salah satu aspek penting dalam sistem perancangan kerana fungsinya sebagai mengawal pembangunan dan

mengimplementasikan polisi-polisi perancangan daripada peringkat negara ke peringkat tempatan. Ianya juga melibatkan pertimbangan dan keputusan di dalam kawalan pembangunan diperingkat tempatan yang melibatkan yang melibatkan organisasi, prosedur dan pelaksanaa. Mohd Zin Mohamad (2004:39) menyatakan Tujuan utama Pihak Berkuasa Tempatan mengenakan kawalan pembangunan terhadap sector hartanah adalah memastikan pembangunan yang akan dimajukan mamatuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Perubahan infrastruktur dan guna tanah adalah ketara dan memerlukan kawalan untuk memastikan proses perbandaran dapat berjalan dengan lincin dan tidak mendatangkan masalah dalam jangka masa panjang (Kaltum Haji Ismail, 2004:247). Fungsi kawalan dalam konteks pembangunan amat penting kerana kemusnahan alam sekitar, bencana alam dalam sesebuah Pihak Berkuasa Tempatan terdapat jabatan yang khusus bertindak sebagai Pihak Berkusaa Perancangan di Tempatan hak melalui peruntukan Akta ehwal perancangan dan 172 yang mengawal

bertangungjawab

dalam

pembangunan dengan menyediakan skim pembanggunan bagi kawasan pentadbirannya dan memproses setiap permohonan pembangunan disamping inya bertindak sebagai urusetia-urusetia yang dibentuk diperingkat Pihak Berkuasa Tempatan yang mempunyai matlamat dan objektif khusus di dalam pembangunan setempat Sesebuah pembangunan yang ingin dibangunkan

perlu mendapat kebenaran merancangn terlebih dahulu ataupon kebenaran yang bertulis daripada Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan. Pihak

berkuasa Tempatan yang bertindak sebagai Pihak berkuasa pemajuan untuk menjalankan sesuatu pemajuan. Akta 172 menyatakan seperti berikut :

³«tiada

seorang

pun

boleh

mengunakan

atau

membenarkan digunakan sesuatu tanah atau bangunan atau memulakan, mengusahakan atau menjalankan apaapa pembangunan melainkan ,menurut pelan

pembangunan atau sesuatu perancangan´

Pihak Berkuasa Tempatan mempunyai kuasa sepenuhnya di dalam mengatur, mengawal dan merancang pembangunan dan pengunaan tanah di dalam kawasan tadbirnya. Micheal Goldsmith(1971:127) In a nutshell, while planners produce plans, other implement them, and to large extent it is lack of control over their environment, and over the agencies and actions whose support is necessary if plans are to be successfully implemented, that lies at the heart of what may be regarded as the current crisis in planning. Ini menunjukan begitu pentingnya peranan Pihak Berkuasa Tempatan di dalam perancangan setempat dan ini adalah perlu bagi mewujudkan satu mekanisma kawalan terhadap pembangunan supaya teratur dan tidak menyebabkan masalah pencemaran, kesesakan lalulintas dan tambahan infrastuktur yang tidak diingini dikepada masyarakat setempat juga bagi memastikan pembangunan tersebut sesuai dan berada di tahap yang baik untuk didiami.

Sumber : www.mbas.gov

Bahagian perancangan adalah bertangungjawab sepenuhnya di atas permohonan Kebenaran Merancang. Keputusan meluluskan permohonan

merancang akan dipertimbangkan jika tiada masalah dengan pelan-pelan pembangunan yang dikemukakan. Disini peranan bahagian ini menunjukkan mutu kerja dan tahap professional yang tinggi amat diperlukan. Bahagian ini harus cekap dan efisen terhadap dalam memerhatikan sama ada permohonan bagi pembangunan tersebut sama ada guna tanahnya itu bercanggah dengan zon pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Rancangan Tempatan itu dituruti ataupun tidak. Jika bahagian ini berfungsi dengan cekap tidak akan timbul masalah terhadap pembangunan yang akan dimajukan tersebut dan

masyarakat di dalam kawasan itu akan dapat menikmati hasil daripada pembanguna yang dibangunkan itu. Pihak Berkuasa Tempatan juga harus

mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang tinggi di dalam bidang perundangan supaya setiap pindaan±pindaan yang terlibat dan tergunapakai di dalam proses pembangunan diperhatikan bagi mengelak percangahan

perundangan. Pihak Berkuasa Tempatan melalui Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan juga harus menyediakan garis panduaan yang lebih jelas dan komprehensif bagi mengelakan pengunaan budi bicara secara meluas di dalam pelan pembangunan semasa mengemukanan permohonan.

Pihak Berkuasa Tempatan juga harus mempunyai koordinasi yang baik diantara jabatan-jabatan yang terlibat di dalammemberikan kelulusan keatas sesuatu kebenaran merancang yang dipohon. Pihak Berkuasa Tempatan harus berkerja secara berpasukan dengan mengenalpasti peluang-peluang

perancangan di dalam kawasan tersebut dan harus selalu berbincang dan menyelesaikan segera sebarang permasalah yang timbul di dalam kawasan tadbirnya. Ditegaskan disini Pihak Berkuasa Tempatan melalui Bahagian

Perancangan tidak boleh dan sewajarnya membuat keputusan sehingga mencapat ulasan-ulasan teknikal seperti dariada Bahagian Perundangan Tanah Negeri apabila berkaitan ubah syarat tanah walaupun ianya selalunya menyebabkan kelewatan kelulusan Kebenaran Merancang dibuat. Ini

merupakan syarat mandatori supaya pembangunan yang direncanakan itu selari dengan perundangan yang lebih tinggi daripada kuasa yang ada di dalam Pihak Berkuasa Tempatan.

Campurtangan politik dan pihak berkepentingan di dalam Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan juga menyumbang kepada keadaan ini berlaku. Pihak Berkuasa Tempatan harus mengelakan dengan jelas jika terdapat unsur-unsur politik kerana ianya akan mencacatkan prosedur Kebenaran Merancang dan penilaian terhadap pembangunan yang dicadangkan itu akan berat sebelah dan tidak adil. Ini boleh ditunjukkan dengan keadaan ahli politik secara individu

cuba mempengaruhi keputusan-keputusan perancangan bagai faedah untuk diri

dan kawasan undian mereka.

Terdapat keputusan-keputusan perancangan

akan dipengaruhi pleh arahan dasar-dasar yang jelas diberikan oleh kepimpinan parti politik. Peranan Pihak Berkuasa Tempatan juga lebih terikat dan akan dipengaruhi keputusannya dengan pelantikan pegawai-pegawai tertinggi

perancangan diperingkat nasional di kalangan ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli majlis di Pihak Berkuasa Tempatan itu adalah berdasarkan lantikan politik. Secara teorinya boleh dikatakan bahawa ahli politik bertangungjawabd alam membentuk dasar dan peranan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan adalah untuk menterjemahkan dasar ini khusus. kepada program ataupon projek-projek

Ahli majlis yang kadang kala merupakan pembuat keputusan melalui Pihak Berkuasa Tempatan merupakan orang yang penting di dalam

memberikan Kebenaran Merancangan di dalam Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan. Ahli Majlis yang kadang-kala tidak mempunyai latar belakang di

dalam perancangan, terutamanya apabila ianya melibatkan idea perancangan yang mana oleh jabatan-jabatan teknikal yang lain bersama justifikasi pembanguna, namun akhirnya kebenaran diberikan oleh mereka yang tidak memahami tujuan perancangan itu. Disamping itu terdapat juga beberapa

amalan dalam membuat keputusan perancangan yang diputuskan melalui dasar dan perundingan yang tidak jelas oleh pihak pembuat keputusan. Pihak

Berkuasa Tempatan juga harus sedar akan kemungkinan bahawa tidak semua kawasan pembangunan menghadapi keadaaan dan masalah yang sama begitu juga dengan pengunaan dasar yang tidak jelas dan kelemahan koordinasi sukan bagi membuat perundingan yang berkesan. Oleh itu adalan penting bagi

pembuat keputusan perancangan yang mahir dengan merujuk kepada pelanpelan pembangunan yang digunapakai.

KEBERKESANAN PELAKSANAAN KEEDAH PENGELUARAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) : PIHAK BERKUASA TEMPATAN SEBAGAI PENIMBANGTARA.

Konsep Pengeluaran Perakuan Siap dan Pematuhan ini merupakan penambahbaikan yang telah dibuat di peringkat nasional di dalam pihak berkuasa tempatan di dalam aktiviti pembangunan kawasan seliaansesebuah Pihak Berkuasa tempatan. Ianya sedang dilaksanakan secara menyeluruh

dimana Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan ini mengantikan sijil Kebenaran Menduduki (CFO). Bezanya dengan pengeluaran Sijil Kebenaran Menduduki adalah sebelum ini Pihak Berkuasa Tempatan yang bertangungjawab dalam mengeluarkan dan bertangungjawab terhadap sesebuah pembangunan yang telah siap dibina akan tetapi tangung jawab ini telah dipindahkan kepada Arkitek Profesional, Jurutera profesional atau pelukis Pelan Bangunan profesional selaku orang yang bertangungjawab keatas pengeluaran perakuan ini.

Di lihat Pihak berkuasa Tempatan sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban dan tangungjawab yang yang sebelum ini terpikul di atas bahu Pihak Berkuasa Tempatan selaku orang yang bertangungjawab ke atas kawasan pemajuan setelah selesai kerja-kerja pembinaan dan telah diakui selamat di duduki oleh masyarakat. Walaupun Pihak Berkuasa Tempatan telah tidak lagi bertangungjawab keatas implikasi bangunan yang diluluskan di dalam perakuan siap dan pematuhan ini tetapi Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan masih perlu dikemukakan dan diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Peranan Pihak Berkuasa Tempatan selaku pihak Berkuasa perancang tempatan adalah untuk memeberi nasihat dan garis panduan kepada sistem ini dengan lengkap supaya setiap pihak profesional yang terlibat bertangungjawab dalam meluluskan sijil perakuan siap dan pematuhan ini dapat mengemukakan pelanpelan yang teratur dan tersusun selaras dengan matlamat Pihak Berkuasa Perancang Tempatan iaitu menyediakan kawasan pembanguna yang selamat dan tersusun.

Semasa pembinaan pembangunan berlaku Pihak Berkuasa Tempatan perlu membuat pemantauan di kawasa-kawasan kerja pembinaan agar pembinaan yang dirancang itu selaras dengan peruntukan perundangan dan syarat-syarat pembangunan yang telah dikeluarakan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan. Pemerikasaan di tapak dan pengeluaran notis perlu

dikeluarkan dengan kadar sebeberapa segera seupaya tindakan pembetulan dapat diambil oleh pihak profesional yang terlibat yang bertangungjawab di dalam pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan seberapa segera. Di dalam sistem ini peranan dan tangungjawab Pihak Berkuasa Tempatan dipertingkatkan dengan memberi Pihak Berkuasa Tempatan lebih kuasa tambahan untuk mengeluarkan arahan menahan pengeluaran sijil perakuan siap dan pematuhan sekiranya ketidak patuhan tidak diperbetulkan oleh pihak yang mengeluarnya. Pihak Berkuasa Tempatan akan dimaklumkan tentang

penyiapan setiap peringkat pembinaan utama pembangunan yang telah dirancang. Oleh itu perlu ditekankan disini ketegasan Pihak Berkuasa

Tempatan dalam memantau setiap peringkat pembinaan ini agar ianya dapat disiapkan seperti yang telah diputuskan dan dirancangkan oleh pemaju semasa perundingan dengan Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan.

Setelah pemakluman daripada pihak profesional yang terlibat tentang penyiapan sesuatau peringkat pembangunan, Pihak Berkuasa Tempatan harus melakukan pemeriksaan tapak agar sebarang ketidak patuhan kepada pelan yang diluluskan dan Akta 172 atau mana-mana undang-undang kecil dibawahnya dapat dikenalpasti dan diperbetulkan. Melalui Jawatankusa One Stop Center (OSC) yang mana Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan sebagai penyelaras akan menetapkan ketidakpatuhan yang dilaporkan serta mencadangkan kaedah pembetulan. Pihak Berkusa Tempatan akan

mengeluarkan notis bertulis yang berkehendakkan pematuhan dinyatakan dalam notis tanpa menjejaskan pelaksanaan projek di tapak. ketidakpatuhan Sekiranya

masih belum diperbetulkan dalam tempoh yang ditetapkan

Pihak Berkuasa Tempatan akan diarahkan untuk mengeluarkan arahan Berhenti

Kerja atau arahan bertulis pengeluaran sijil perakauan siap sehingga kepatuhan itu diperbetulkan (Ahmad Fuad Ismail, 2007:8)

Di dalam sistem ini, Pihak Berkuasa Tempatan diberi kuasa yang luas untuk mendakwa pihak-pihak yang memberikan perakuan yang salah semasa pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan dikeluarkan. Pihak Berkuasa Tempatan haruslah bertangungjawab melaporkan kepada Lembaga Profesional dan badan kawal selia yang berkaitan di atas salah laku tersebut. Tindakan ini akan membolehkan prinsip akautibiliti yang lebih jelas diamalkan bagi mengelakan sebarang masalah kepada pembangunan yang telah dibuat dan disiapkan. Dengan ini kualiti Pihak Berkuasa Tempatan sebagai Pihak

berkuasa Perancangan Tempatan lebih berkualiti dan lebih terjamin untuk keselesaan masyarakat.

KEBERKESANAN

PIHAK

BERKUASA

TEMPATAN

SEBAGAI

PIHAK

BERKUASA PERANCANGAN TEMPATAN.

Pembangunan bandar yang sempurna adalah didorang oleh sejauh mana Pihak Berkuasa Perancang Tempatan itu berfungsi dengan baik. Lokman Z.Mohamad (2004:143) jika di teliti kepada corak pembangunan bandar negara hari ini, langkah kawalan kea rah penerusan pembangunan Bandar itu sendiri tidak wjud, kononnya kita masih lagi berada dalam ketogori negara membangun yang perlu menyediakan banyak kemudahan untuk pertumbuhan social dan ekonomi. Tangapan ini sama sekali salah dan inya perlu diperbetulkan. Ini harus

dibuktikan dengan kesunguhan semua pihak perancangan yang terlibat secara langsung ataupon secara tidak langsung. Setiap bahagian yang terlibat di

dalam Pihak Berkuasa Tempatan haruslah mempunyai insiatif yang lebih efisen dan sentiasa mencari pembaharuan yang boleh membawa Pihak Berkuasa Tempatan sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan sebagai meditiator perancangan di dalam kawasan tersebut. Oleh itu Pihak Berkuasa Tempatan

perlu lebih bersedia dan flexsibel di dalam merencanakan perancangan pembangunan di dalam kawasan. Perbagai langkah harus dilaksanak oleh

pihak Berkuasa Tempatan seperti memperbaiki mutu penguatkusaan dengan mengadakan program tahun kumpulan kerjapada waktu malam dan sebagainya. Namum mungkin usaha tersebut akan mendatangkan sedikit implikasi terhadap aspek kewangan. Akan tetap jika penguatkluasaan yang efektif dijalankan

haruslah disertai dengan pelan induk yang baik dan strtigi pengurusan yang berkesan bagi jangka masa yang panjang.

Pihak Berkuasa Tempatan juga harus mempunyai pelan perancangan jangka panjang yang bersifat intergratif bagi membolehkan ianya bertindak sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan yang baik. Bahagian

Perancangan di dalam Pihak Berkuasa Tempatan juga harus menjadi pelaksana kepada matlamat parancangan yang telah dipersetujuin oleh Pihak Berkuas Perancang Tempatan. Fungsi Bahagian ini harus tidak terlampau terhad bagi meningkatkan keberkesanan Bahagian ini. Kekurangan tenaga pakar di dalam bahagian ini juga harus diteliti dan dibuat penambahan pembangunan sumber manusia supaya bahagian yang penting ini dapat melaksanakan dan mencapai matlamatnya yang sebenar.

Kesedaran tentang wujudnya kekurangan Pihak Berkusa Tempatan sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan yang baik harus disusuli dengan perancangan pelaksanaan bagi mengatasi kelemahan ini supaya masayarakat persekitaran tidak menjadi mangsa kepada perancangan yang tidak teratur di dalam kawasan pembangunan. Oleh itu pihak Berkuasa Tempatan harus

secara langsung atau tidak langsung di dalam Pihak Berkuasa Perancang Tempatan menjadi badan yang kuat dan tidak dipengaruhi dalam membuat sebarang keputusan di dalam proses perancangan supaya ianya sesuai

dengan keadaan semasa dan relevan dengan keperluan masa kini dan akan datang.

KESIMPULAN

Pembangunan merupakan salan satu aspek terpenting di dalam negara. Jesteru itu adalah perlu bagi pihak yang berkepentingan yang mempunyai fungsi dan matlamat terutamnya Pihak Berkuasa Tempatan supaya menyedari kepentingan pembangunan setempat supaya ianya Berjaya mengerak sesebuat pembangunan yang bestari dan mampan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Masalah pembangunan yang menjadi masalah kini

hanya boleh diatasi sekiranya Pihak Berkuasa Tempatan itu menjadi Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan mengambil langkah-langkah untuk

manguruskannya diambil melalui prinsip-prinsip pembangunan yang teratur dan bersistematik serta berkesan.

Pembangunan yang lestari hanya dapat dicapai dengan perubahan dan peningkatan perestasi pembangunan yang diuruskan dan bagaimana

pembangunan itu dilihat akan mambantu masyarakat setempat supaya menjadi masyarakat yang moden dan terbaik. Diharapkan denga wujudnya peningkatan tahap pengurusan pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan akan berjaya menjadikan Pihak Berkuasa Perancangan tempatan yang unggul dan bijak merencanakan pembangunan setempat untuk masyarakat dan pembangunan itu dapat diadaptasikan dengan bersistematik dan efektif demi menjamin pembangunan yang terbaik dalam negara.

BIBLIOGRAFI

Ahmad Atory Hussain (1991). Kerajaan tempatan: teori dan peranan di Malaysia Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Amad Fuat Bin Ismail (2007) Pelaksanaan kaedah pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) oleh Para Profesional, kertas kerja dibentang di Persidangan Mempertingkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan-Penambahbaikan Urusan-Urusan Pemajuan Serta

Penyelengaraan Dan Pengurusan Hartanah.

Dani Salleh. (2002). Pengurusan Bandar Metropolitan: Isu, Cabaran dan Peluang. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Dani Salleh(2004). Pembangunan komuniti : dasar, konsep, strategi dan isu di Malaysia Isu Dan Masalah Perancangan Kemudahan Komuniti di Peringkat Pihak Berkuasa Tempatan. Sintok : Universiti Utara Malaysia

Hamzah jusoh (2009) Malaysia Journal of society and space 5 issue (54-68)

Kaltum Haji Hassan (2004). Pembangunan komuniti : dasar, konsep, strategi dan isu di Malaysia Masalah Perbandaran dan Kesan Setempat. Sintok : Universiti Utara Malaysia terhadap Komuniti

Katimah Rostam (2001) Dasar dan strategi petempatan dalam pembangunan negara. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia

Kerajaan Malaysia. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Kerajaan Malaysia. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

Michael Goldsmith (1971). Politics, planning and the city. Hutchinson

Mohd Hisyam Mohamad (2002). Pembangunan dari perspektif Islam.Kuala Lumpur : MPL Publishing.

Phang Siew Nooi (1989) Sistem kerajaan tempatan di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Phang Siew Nooi (1997). Financin local government . Kuala Lumpur : Universiti Malaya.

Fahamkan maksud PBT sebagai Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan (PBPT). Rujuk Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Then saudara akan faham peranan dan tanggungjawab PBPT dalam konteks pembangunan fizikal. Fokus kepada peranan PBPT terhadap pembangunan fizikal. Tentang content of your assingment..you can decide based on the question asked ....