UNIVERSITI UTARA MALAYSIA KOLEJ PERNIAGAAN (COB) BPMS3113 PENGURUSAN MUAMALAT ANTARABANGSA TUGASAN INDIVIDU ETIKA PENGURUSAN ISLAM

DAN KONVENSIONAL
NAMA PENSYARAH

USTAZAH . AZIZAH BINTI OTHMAN NAMA: SHARALIZA BINTI NGAH NO MATRIK: 111600

patut diterima sebagai baik dan buruk. Suatu tindakkan akan beretika apabila ia memberi utiliti iaitu kegunaan. peraturan dan prinsip berhubung kelakuan individu dalam kelompok sosial yang membolehkan mereka menentukan sama ada pekara yang dipercayai dan dipegang oleh sesebuah masyarakat itu sebagai sesuatu yang benar. kebaikan. maka matlamat untuk dicapai adalah mudah. Seterusnya teori hedonisme yang berpegang kepada falsafah hidup yang mengatakan bahawa segala .set nilai. amalan organisasi dan perilaku individu dalam organisasi tersebut untuk mencapai apa yang dituntut syarak. keuntungan serta manfaat yang lebih besar dan banyak kepada orang ramai. Islam sedar walaupun tanpa canggihnya teknologi yang digunakan. Teori yang kedua ialah egoisme yang meletakkan kepentingan diri sebagai prinsip dan panduan dalam berkelakuan. Teori ini menekankan hasil perbuatan tidak bergantung sama sekali dengan motif dan tujuan yang dilakukan. Apabila wujud keselarian antara sistem. standard moral. namun manusia sentiasa terdedah dengan kealpaan namum begitu Islam telah menerapkan satu set etika dalam pengurusan Islam.PENDAHULUAN Pengurusan kontemporari yang canggih belum memadai sistem itu dapat mengatasi masalah penyakit sosial yang melanda organisasi kini. Teori berhubung etika pertama ialah Utilitarianisme iaitu sesuatu perbuatan betul atau salah itu tidak berkaitan dan terpisah daripada sifat yang dimiliki oleh individu yang melakukannya. faedah. Konsep etika bermaksud satu teori umum. Teori memberi motivasi pekerja untuk bekerja bersungguh-sungguh keatas kearah peningkatan kualiti organisasi adalah bermula daripada hasrat untuk memenuhi kepentingan individu itu sendiri.

Prinsip yang kedua ialah tidak menggunakan orang lain untuk kepentingan diri manakala prinsip yang ketiga ialah dilakukan semata-mata atas kesedaran bahawa ia adalah satu tugas. disenangi oleh masyarakat dan tidak melanggar ketentuan syarak. Al-Quran merupakan sumber yang berautoriti dalam menentukan baik – buruk sesuatu pekara serta berperanan sebagai petunjuk dalam membezakan antara yang betul dan salah. Prinsip hak-hak moral pertama suatu perbuatan adalah betul dan bermoral apabila alasan seseorang itu berkelakuan demikian turut dipersetujui oleh orang lain dalam setuasi yang sama. Dalil naqli bersumberkan ketuhanan perpandukan al-Quran yang diturunkan untuk memberikan peringatan. Nilai-nilai yang lahir daripada penaakulan akal. Dasar utama etika Islam terdiri daripada dalil Naqli dan dalil ‘aqli. naluri serta pengalaman. pertimbangan naluri dan penilaian pengalaman adalah bersifat sementara dan relatif iaitu ia sering berubah-ubah mengikut kesesuaian dan keperluan masa lantaran keupayaan menusia terhad. keburukan dan kesedihan adalah buruk. dan kelazatan adalah baik dan beretika manakala perbuatan yang membawa kesakitan. kenikmatan. Keadilan amat perlu diamalkan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Prinsip pertama ialah keimanan menjadi teras kepada . manakala etika pengurusan Islam adalah sebagai set nilai-nilai islam yang diformulasikan dalam suatu kod khusus sebagai garis panduan kepada setiap ahli organisasi. nasihat. Hak-hak moral adalah salah satu teori berhubung etika perniagaan yang menekankan bahawa setiap manusia mempunyai kebebasan dan hak yang sama diantara satu sama lain. dan penjelasan kepada umut manusia. Dalil ‘aqli bersumberkan manusia yang menggunakan akal.perbuatan yang membawa kepada keseronokan. Prinsip–prinsip yang digunakan dalam asas pembentukan kod etika pengurusan sesebuah organisasi. Teori ertika perniagaan yang terakhir ialah keadilan.

kesaksamaan. ihsan. Pertama. Ketiga-tiga prinsip etika di atas akan membawa kepada penghasilan beberapa komponen nilai dalam membentuk etika pengurusan sesebuah organisasi.semua pembentukan amalan dalam Islam. Ia menjadi asas pegangan setiap ahli organisasi dalam menentukan sesuatu perlakuan itu sama ada betul atau salah. Perbandingan antara etika pengurusan islam . nilai profesionalisme iaitu gabungan dua nilai utama iaitu berilmu dan berkemahiran. kreatif dan inovatif merupakan nilai-nilai yang menyokong usaha peningkatan produktiviti dan penambahbaikan kualiti secara menyeluruh. Kesedaran dan motivasi yang wujud dari dalam diri ini seterusnya akan membawa kepada peningkatan kualiti kerja. istiqamah. bahkan yang lebih utama ialah mendorong individu untuk melakukan dan meletakkan sesuatu pada tempatnya berpandukan syarak. Ketiga. Seorang profesional bukan sahaja perlu memiliki ilmu pengetahuan tetapi kemahiran kemanusiaan mahupun kemahiran teknikal. Mereka akan melaksanakan segala bentuk amanah yang telah dipertangungjawabkan kepadanya dengan ikhlas untuk mendapat keredhaan Allah dan terus berazam untuk melakukan yang terbaik lantaran menyedari pengawasan Allah adalah lebih tajam daripada pengawasan manusia. Kedua. iaitu nilai peribadi di mana menjalinkan hubungan inter-personal dalam menyempurnakan kerja-kerja harian mereka sama ada secara formal atau tidak. Prinsip yang kedua ialah keadilan merupakan satu kewajipan. baik atau buruk dari segi syarak. Keempat. nilai keagamaan merupakan tunjang kepada nilai-nilai yang lain. dan pemberian hak kepada mereka berhak. kolektif. Prinsip yang terakhir ialah kebahagian sejagat yang memberi faedah dan kebaikan kepada semua pihak sama ada terlibat secara langung atau tidak langsung. Kecekapan. keadilan dalam Islam tidak hanya membawa maksud keseimbangan. itqan. nilai kualiti iaitu menitikberatkan nilai produktiviti dan kualiti itu sendiri.

Kelemahan-kelemahan di atas menunjukkan bahawa akal. Pengalaman silam juga tidak semestinya tepat dan releven sepanjang masa. prinsip dan nilai yang terkandung. keinginan dan kepentingan diri mereka. betul atau salah secara tepat sering dipersoalkan. keyakinan dan kepatuhan dalam Islam menunjukkan keunikan hubungan dengan Yang Maha Esa. naluri dan pengalaman untuk dijadikan sebagai sumber dan kriteria utama dalam menilai serta menentukan sesuatu perkara itu sama ada baik atau buruk. Tauhid yang merupakan tonggak utama dalam keimanan. Pengambilan naluri sebagai sumber utama dalam menentukan etika manusia juga merupakan satu kesilapan. Keputusan yang diambil pada pengalaman lepas mungkin tidak sesuai untuk diimplimentasikan pada masa kini. Ia membebaskan manusia daripada sebarang bentuk perhambaan terhadap makluk dan membangkitkan kesedaran tentang hakikat kebergantungan hanya terhadapNya. maka kebahagian sejagat dapat . Keadilan telah tersebarluas. Komitmen yang total terhadap tauhid ini seterusnya memungkinkan usaha ke arah mewujudkan keadilan.dan konvensional mendapati wujudnya perbezaan antara kedua-duanya termasuklah dari segi sumber asasnya. Sifat dan sikap manusia itu sendiri yang cendeung untuk melakukan apa sahaja bagi memenuhi naluri. Pergantungan secara total kepada akal dalam menilai dan memutuskan sesuatu perkara akan menghasilkan keputusan yang kurang tepat dan boleh dipertikaikan kesahihannya. Keadilan dalam islam mempunyai paradigma dan pendekatan tersendiri. walaupun ianya salah dan tidak adil kepada masyarakat umum. Keputusan yang baik dan buruk hanya mengambilkira penilaian mereka yang pernah mengalami situasi yang sama di masa lampau serta implikasi yang diperolehi daripadanya mengikut pengamatan dan kecenderungan mereka. Kemampuan akal. naluri dan pengalaman manusia tidak boleh dijadikan sebagai sumber utama etika manusia.

Semua pihak yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung akan memperolehi kepuasan dan menikmati hak masingmasing. tekun dan istiqamah yang mendasari etika pengurusan mendorong warga organisasi menggunakan masa bekerja mereka secara optimum dalam usaha menyempurnakan setiap kerja yang diberi. Kesimpulan. etika pengurusan Islam merupakan alternatif terbaik kepada etika pengurusan konvensional yang telah diamalkan secara meluas. namun nilai-nilai keagamaan dan peribadi mulia sama sekali dipinggirkan. Keupayaan mematuhi segala arahan. mudah dilaksanakan serta mampu memenuhi tuntutan keduniaan dn juga akhirat.dikecapi. amanah. Meskipun etika pengurusan konvensional turut menitikberatkan nilai kualiti dan profesional dalam kerja. Keimanan yang menunjungi etika pengurusan Islam membolehkan pekerja meyakini hakikat penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mempunyai tugas besar untuk dilaksanakan. sentiasa bersyukur. Rasa tanggungjawab terhadap amanah yang dipikul tidak hanya menyebabkan seseorang itu melakukan kerja semata-mata kerana takut kepada ketua. Etika Islam bercirikan kebaikan mutlak. Penekanan terhadap nilai kerja berkualiti. Ruang lingkup peranan merupakan garis panduan dan piawai kepada tingkahlaku individu dan kelompok sosial. tetapi yang lebih penting adalah penyempurnaan amanah Allah. pengapliksian keempat-empat komponen nilai dalam etika pengurusan Islam secara bersepadu dan konsisten dalam sesbuah organisasi juga mampu mewujudkan keseimbangan dari pelbagai aspek segi. Wujudnya suatu piawai yang hakiki dan universal sifatnya. peraturan dan undang-undang semasa menjalankan tugas. bertepatan dengan semangat tauhid yang didokong. mementingkan produktiviti. Setiap organisasi perlu mengambil inisiatif untuk .

membentuk kod etika masing-masing dengan mengambilkira faktor individu yang menyertai organisasi. etika sosial dan norma masyarakat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful