PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT ___________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBHE3203 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN SEMESTER /SEMESTER : JANUARI/JANUARY 2011 ___________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan kepada TUTOR BERSEMUKA. / You must submit your assignment to the TUTOR. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 1 Mac 2011 hingga 7 Mac 2011. Serahan selepas 7 Mac 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 1 March 2011 and 7 March 2011. Submission after 7 March 2011 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

1

Jawatankuasa 3K bersetuju untuk menganjurkan projek “Gotong Royong Perdana” dengan kerjasama komuniti tempatan. Anda perlu: (a) Sediakan satu persembahan powerpoint tentang DUA kawasan sekolah yang akan diberi perhatian semasa gotong royong tersebut. Guru Besar menyarankan agar Jawatankuasa 3K melaksanakan satu projek untuk menceriakan kawasan sekolah. 1/2011. anda perlu membentangkan kertas cadangan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat Bil. Selaku Penyelaras.SOALAN TUGASAN Dalam mesyuarat staf awal tahun. (15 markah) [Jumlah: 30 markah] 2 . anda dimaklumkan sebagai Penyelaras 3K sekolah. (15 markah) (b) Sediakan kertas cadangan untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak sekolah.

2. Sila cari rujukan tambahan untuk meningkatkan lagi kualiti tugasan anda.PANDUAN PELAJAR 1. 3 . Peringatan: Tiada markah diberi untuk senarai rujukan jika pelajar tidak memperoleh bahan rujukan selain dari rujukan yang telah dicadangkan dalam tugasan ini. Rujukan kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam Internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Beberapa cadangan rujukan (laman web) dibekalkan. Sila jangan gunakan Wikipedia sebagai sumber rujukan.

dan menjadi satu kenyataan.com/effective-powerpointpresentations1.htm (b) 16-20 muka surat Senarai Semak Penyediaan 4 . 5 tips for more effective powerpoint presentations.howstuffw orks.koehlerart. Maklumat Diri Slaid Akhir Senarai rujukan Slaid Lain Gambar foto kawasan Sebab kawasan itu perlu diberi perhatian Cadangan keceriaan dan lakaran cadangan keceriaan untuk kawasan tersebut Slaid hendaklah memenuhi spesifikasi daripada aspek: • Fakta • Font • Grafik • Animasi • Warna Cadangan Rujukan Victor Chen (n.pitt. (2009). Muat turun pada 30 November 2010 daripada http://communication.com /odyssey-communityschool/plans-for-the-odysseycommunity-schools-communitygarden/ Koehler Art Studio Gallery (n.) Perkara (a) Sediakan satu persembahan powerpoint tentang DUA kawasan sekolah yang akan diberi perhatian semasa gotong royong tersebut.sis. Muat turun pada 30 November 2010 daripada www.ppt Dave Roos (2010).a. Perincian 10-12 slaid Slaid 1 Tajuk.htm Odyssey Community Ashville’s Private Integral School.) Designing effective powerpoint presentations.edu/~gray/ITMgnt/l ectures/effectivePPTpresentation s.).com/galler y_pages/Fgallery21-3. Plans for the Odyssey Community School’s Community Garden. Preschool wall mural. Adalah diharapkan tugasan ini boleh diutarakan kepada pihak pentadbiran sekolah untuk kelulusan.a. Para pelajar diminta berbincang dengan tutor masing-masing untuk menghasilkan persembahan powerpoint dan kertas kerja yang menarik.PANDUAN PELAJAR (Panduan Melengkapkan Tugasan) (Peringatan: Ini merupakan panduan sahaja. Muat turun pada 20 November 2010 daripada http://ashevilleprivateschool. Muat turun pada 30 November 2010 daripada http://www.

com/docs/20 995139/SENARAI-SEMAKPENYEDIAAN-KERTASKERJA Cornell University Library. Senarai Rujukan • • • • • • • • • • • • • • • • Pendahuluan Tujuan Nama Program Tema Program Matlamat Objektif Format Pelaksanaan Penganjur Tarikh Tempat Penyertaan Kumpulan Sasaran Carta Organisasi Program Tentatif Anggaran Perbelanjaan Penutup Dalam bentuk APA – American Psychological Association Kertas Kerja Sekretariat Rakan Muda UTM.ht ml 5 . APA Citation Style.Sediakan kertas cadangan untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak sekolah. Muat turun 30 November 2010 daripada http://www.library.edu/n ewhelp/res_strategy/citing/apa.cornell. Muat turun 30 November 2010 daripada http://www. (2007).docstoc.

30 % yang sama dengan lain: 20% potongan daripada jumlah markah yang diperolehi. Tutor adalah diminta agar dapat membimbing para pelajar semasa penyediaan tugasan. Jika plagiarisme dikesan. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. / This assignment accounts for 30% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme. * Tutor hendaklah menggalakkan pelajar melaksanakan tugasan ini dengan tujuan mengutarakannya kepada pihak pentadbiran sekolah untuk kelulusan. Dengan ini. _____________________________________________________________________________ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 30% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences.  Tugasan melebihi kandungan 30 % yang sama dengan lain: Markah sifar akan diberikan. Beberapa cadangan rujukan dibekalkan. 3. misalnya dengan memberi satu dua laman web sebagai rujukan pelajar. 2. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. marks would be deducted as follows: Tugasan dengan kandungan 10 .PANDUAN TUTOR 1. • Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given  6 . sekolah mereka juga akan dapat manfaat daripada hasil tugasan mereka. Tutor adalah diminta memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES selewat-lewatnya pada tarikh yang telah ditetapkan oleh OUM. If plagiarism is detected. • Assignments with 10 .30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored.

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful