P. 1
al350

al350

|Views: 823|Likes:
Published by Yoan Handoko

More info:

Published by: Yoan Handoko on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

Sections

  • PANGAJARAN 1: NGAREGEPKEUN BIANTARA
  • PANGAJARAN 2: BIANTARA
  • PANGAJARAN 3: CARITA PANGALAMAN
  • PANGAJARAN 4: NGADONGÉNG
  • PANGAJARAN 5: MACA CARITA BABAD
  • PANGAJARAN 6: MACA SAJAK
  • PANGAJARAN 7: NARJAMAHKEUN
  • PANGAJARAN 8: NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011

PANGAJARAN 1: NGAREGEPKEUN BIANTARA
A.

BUBUKA
Deskripsi

I.

Modul ngaregepkeun biantara nya éta modul nu pangmimitina dina diajar basa Sunda tingkat SMA. Standar kompetensina nya éta mampuh ngaregepkeun, maham, jeung méré tanggapan kana rupa-rupa wacana lisan nu mangrupa biantara jeung siaran radio/televisi. Kompeténsi dasarna nya éta ngaregepkeun eusi biantara. Indikatorna nya éta ngaregepkeun biantara kalayan sumanget, nyatetkeun kekecapan nu digunakeun dina biantara, nyaritakeun deui eusi biantara ku basa sorangan, méré kamandang kana basa Sunda nu dipaké dina biantara, jeung nyieun eusi biantara sorangan.

II.

Pituduh ngagunakeun modul
1)Pituduh pikeun murid a. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul, hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru, hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. b. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul, hidep migawé modul dina buku tulis. c. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti, bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. 2)Peran Guru a. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. b. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. c. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. d. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. e. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. f. Méré penilaian. g. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. h. Nyatetkeun kamajuan diajar murid.

III.

Tujuan Ahir
Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa maham kana eusi biantara bari tuluy nyieun téks biantara sorangan, ogé maham kana babasan jeung paribasa nu digunakeun dina naskah biantara.

IV.

Cék Kamampuh
1) Lamun hidep dipenta sangkan ngenalkeun diri ka guru di hareupeun kelas, bakal kumaha pok-pokanana? 2) Lamun hidep manggil guru nu rék ngajar, kumaha nyaritana? 3) Lamun hidep dipenta nyiapkeun babaturan di kelas ngagunakeun basa Sunda, bakal kumaha pok-pokanana?

Cucu Ratna Sundayani, S.S 1

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011

B. PEMBELAJARAN
I. Ngaregepkeun Biantara • Ieu di handap aya naskah biantara nu kungsi dipaké waktu Pasanggiri Biantara Basa Sunda sa-Kota Bandung. • Pék baca tur tengetan ku hidep eusina!

Nonoman Sunda Kiwari
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bapa miwah Ibu girang pangajén anu ku sim kuring dipihormat, Hadirin anu sami linggih di ieu patempatan anu ku sim kuring dipihormat, katut réréncangan nu sami janten patandang anu ku sim kuring dipikanyaah tur dipikacinta. Sateuacanna sim kuring ngaguar ngeunaan téma nu parantos ditangtoskeun, hayu urang sasarengan sanggakeun puji sinareng sukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos masihan kaséhatan réhna dina dinten ieu urang tiasa kempel riung mungpulung paamprok jonghok di ieu patempatan dina kaayaan séhat wal afiat. Solawat miwah salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Hadirin hormateun sim kuring ...... Urang sadaya panginten parantos uninga, réhna murangkalih jaman kiwari téh seueur pisan anu kakeunaan ku “virus budaya deungeun”. Naha pangna bet tiasa kitu? Manawi aya nu terang teu? Kieu waleranana téh. Murangkalih jaman kiwari mah apalna téh ka Grup Band sapertos Ungu, Déwa, D’Masiv, Nidji, Peterpan, jeung sajabana. Ari ka Juru Kawih atanapi pangarang lagu sapertos Nining Méida, Euis Komariah, Nénéng Fitri, Atang Warsita, Mang Koko, Nano S., Bény Corda, Kostaman Jaya jeung nu séjénna mah moal arapaleun. Dimana aya nu apal ogé panginten tiasa kaétang ku panangan. Teras kasenian Sunda sapertos Jaipongan, Longsér, Degung, Calung, Réog, Wayang Golék téh, tos kahilapkeun ku murangkalih jaman kiwari. Padahal éta kasenian téh dipilari ku bangsa deungeun mah. Contona baé kasenian Angklung nu tos diaku ku bangsa Malaysia. Upami ditingal tina raksukanana, conto anu gampil urang tingal wé tina anggoan murangkalih jaman kiwari, nu kakirangan bahan, pajar cenah gaya siga di India yén nu ngaranna udel kedah katingal ku nu sanés. Kitu ogé sareng lancingan nu disebat gaya “rock n’roll” atanapi “lancingan pensil”. Kacida pisan sampéan saageung tangkal kalapa kedah dilebetkeun kana lancingan saageung paralon 2 in. Hadirin hormateun sim kuring ....... Basa Sunda ogé kedah janten émutan urang sadaya, réhna kiwari aya nu disebat “hari berbahasa ibu”. Di sababaraha sakola tos diwajibkeun nyarios nganggo basa Sunda unggal dinten Rebo. Tapi angger kénéh waé teu digugu. Pajar téh géngsi, jeung teu “gaul”. Sim kuring ngaraos prihatin, asa karunya ningal kasénian, budaya, sareng basa urang ayeuna siga nu henteu diaku deui ku nonomanana. Haget urang téh diajar kana budaya deungeun. Badé iraha atuh mekarkeun budaya sorangan? Hadirin hormateun sim kuring ....... Ku kaayaan urang ayeuna, ku kanyataan kahirupan urang ayeuna, hayu urang bebenah diri urang ku cara mekarkeun basa, budaya jeung kasenian urang di lingkungan kulawarga, masarakat, sakola atanapi lingkungan pamaréntah. Sakola urut Walanda, ayana di kota Banda, lamun ngaku urang Sunda, Cucu Ratna Sundayani, S.S 2

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011

kudu nyaho budayana. Panginten mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten kana samudaya kalepatan. Akhirul kalam billahi taufi wal hidayah. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Pikeun maham eusi biantara, jawab pananya ieu di handap!
1. Dina acara naon éta biantara téh ditepikeunana?.................................................................... 2. Naon pangna barudak jaman ayeuna teu daék nyarita ku basa Sunda?.................................. 3. Kasenian naon anu geus diaku ku bangsa deungeun?............................................................. 4. Kudu kumaha cenah urang Sunda ayeuna téh?....................................................................... 5. Naon anu dimaksud “hari berbahasa ibu” dina biantara di luhur?.......................................... 6. Naha nonoman ayeuna teu ngarasa reueus kana budayana sorangan?................................... 7. Naon téma biantara di luhur?.................................................................................................. 8. Tarékah naon anu kudu dilaksanakeun ku nonoman Sunda pikeun mekarkeun budaya sorangan?................................................................................................................................

Kamus Alit
deungeun, batur;asing girang pangajén, juri hadirin, jalma-jalma nu aya dina riungan haget, ujug-ujug daék atawa sanggup kiwari, ayeuna mekar, 1) beukah (tina kuncup jadi muka, kembang);2) ngarekahan, ngalegaan ngaguar, nyaritakeun nonoman, nu aranom paamprok jonghok, papanggih teu dihaja reueus, 1) agul;2) boga rasa bagja unggal, saban II. Pedaran Biantara Biantara nya éta nyarita dihareupeun balaréa kalawan aya maksud nu tangtu. Bagéan-bagéan tina biantara nya éta: 1. Bubuka, nu dimimitian ku salam bubuka. Contona: Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bapa miwah Ibu girang pangajén anu ku sim kuring dipihormat, Hadirin anu sami linggih di ieu patempatan anu ku sim kuring dipihormat, katut réréncangan nu sami janten patandang anu ku sim kuring dipikanyaah tur dipikacinta. 2. Eusi biantara. Cucu Ratna Sundayani, S.S 3

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011

Contona: Hadirin hormateun sim kuring ...... Urang sadaya panginten parantos uninga, réhna murangkalih jaman kiwari téh seueur pisan anu kakeunaan ku “virus budaya deungeun”. Naha pangna bet tiasa kitu?............jste. 3. Panutup, nu dina tungtungna aya salam panutup. Contona: Panginten mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten kana samudaya kalepatan. Akhirul kalam billahi taufi wal hidayah. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

C. KAMAHÉRAN BASA
Maham kana Babasan jeung Paribasa I. Babasan
Tengetan conto kalimah di handap ieu ! 1. “Ka budak nu panjang leungeun mah, moal aya nu resepeun” 2. “Éta mah Si Ibro, dasar budak atah adol, teu kira-kira hitut hareupeun sémah!” 3. “Si Dudung mah teu dipikaresep ku batur téh, pantes wé da budakna haseum budi.” Dina kalimah di luhur aya ungkara panjang leungeun, atah adol, jeung haseum budi. Ieu téh kaasup kana babasan. Ari anu dimaksud babasan téh nya éta ucapan matok anu geus puguh éntép seureuhna nu dipaké dina harti injeuman, jadi lain harti sabenerna. Dina ungkara panjang leungeun ngabogaan harti injeuman sok pulangpaling atawa ceceremed, lain hartina ‘leungeunna anu panjang’. Atah adol ngabogaan harti injeuman kurang ajar atawa teu sopan. Kitu ogé dina ungkara haseum budi ngabogaan harti injeuman leuwih loba baeud batan seuri, sabalikna tina amis budi.

Latihan 1 Pék téang ku hidep harti tina babasan ieu di handap, tuluy jieun kalimahna!
1. Atah anjang Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 2. Ajak Jawa Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 3. Akal koja Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 4. Bodo katotoloyoh Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 5. Bodo aléwoh Cucu Ratna Sundayani, S.S 4

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011

Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 6. Buntut kasiran Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 7. Ceuli lentaheun Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 8. Hampang birit Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 9. Laér gado Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 10. Salieuk béh Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………...

II. Paribasa
“Si Onéng mah, bet kawas anjing ngagogogan kalong, bogoh ka Dudé Hérlino béntang pilem téa.” Dina ungkara kalimah di luhur aya ungkara anjing ngagogogan kalong. Éta ungkara téh kaasup kana paribasa,anu hartina mikahayang nu pamohalan. Teu béda jeung babasan, paribasa ogé teu bisa dirobah ungkara jeung kekecapanana, bédana téh, ari paribasa mah mangrupa kalimah.

Latihan 2 Larapkeun paribasa nu aya di beulah katuhu, kana kalimah ieu di handap!

Cucu Ratna Sundayani, S.S 5

anu teu kudu dicaritakeun ka batur. nyaho manéhna mah jéger.. asa ditonjok congcot e. biwir nyiru rombéngeun d.S 6 ... kate mpuhan buntut maung f. puguh mani asa ……. ulah getas harupateun. Karunya ka Mang Oman téh. antukna mah ……… keuna ka dirina sorangan. padahal ari nu nyieun dosana mah batur sapagawéanana. Néng Dési mah kalahkah gaya wé diheulakeun. ti baréto hayang boga laptop. Ngeunah ari jadi pejabat. ari salakina mah ngan ukur …. ari kana gawé mah angger sagala embung. 8.. kalah dibéja-béja. Mani kacida atohna Jang Soma téh. Mang Oyib mah.” 7. “Ari manéh. S. keur mah gajih gedé katambah loba nu méré ibaratna …… a.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 1. Ari maksudna mah rék nyilakakeun batur. 9. 3. 5. ceuk kolot mah …… 10.” 6. nyali ndung ka gelung i. sarua jeung ……. 4. hanta ng-hantung hantigong hantriweli j. ari pék meunang hadiah. 2. hulu gundul dihihidan Cucu Ratna Sundayani. naha atuh bet …….. pacik rak ngalawan merak b. leule us jeujeur liat tali g. lodo ng kosong ngelentrung c. tami ang meulit ka bitis h. Jadi pamingpin mah kudu ……. Nu boga pagawéan mah pamajikanana. “Tong wawanianan ngalawan Si Junéd. gedé tinimbangan. Keuna ku paribasa ……. loba teuing omong. jadi ……. leuheung mun bener.

longsér 7)Saha ari seniman sunda nu ngajieun lagu Karatagan Pahlawan téh? a. Linggih lemesna tina kecap ..... senén d.. Kostaman Jaya b. panutup biantara Cucu Ratna Sundayani. salam bubuka d... béwara 5)Ninggang dina poé naon ari “hari berbahasa ibu” téh? a. bubuka é... Mang Koko 8)Kalimah Assalamu’alaikum Wr.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 D. paparikan é. a.. wawaran b.. indit 3)Panginten mung sakitu anu tiasa kapihatur.. mios é. Darso é. a..... a. pengumuman c..Wb.. hapunten kana samudaya kalepatan. salam panutup c.. panutup biantara 4)Sakola urut Walanda Ayana di kota Banda Lamun ngaku urang Sunda Kudu nyaho budayana Wacana di luhur kaasup kana wangun . diuk c..... béwara d. kemis 6)Kasenian urang Sunda nu geus diaku ku urang Malaysia. wawaran é. minggu é.. datang b... pupuh c.. nya éta ... araya d....S 7 .. pidato 2)Hadirin anu sami linggih . kacindekan é... sisindiran d.. angklung d. a. S. c. wawacan b. eusi biantara b. Kalimah di luhur téh mangrupa . wayang b. a.... calung c.. salam bubuka d. dina biantara di luhur kaasup kana? a. eusi biantara b... rebo b. sasagon é. salam panutup c.. salasa c. Atang Warsita d. ÉVALUASI Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1)Biantara téh sasaruanana jeung ... Nano S.

b. PANUTUP Sanggeus migawé modul 1 kalayan hadé. Tapi. pangarang d. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 9)Saha ari seniman nu ngajieun lagu Bubuy Bulan téh? a. Kostaman Jaya d. Nano S. mun modul 1 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna. hidep kudu ngulang deui. penulis c. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. patandang b. Beny Corda c. pasanggiri Tugas Terstruktur (TT): Jieun koméntar ngeunaan basa Sunda nu dipaké dina biantara di luhur! Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT): Jieun hiji naskah biantara basa Sunda témana bébas! E. S. Ismail Marzuki é. Mang Koko 10) Kecap naon anu sami hartina jeung lomba? a. siswa é.S 8 . hidep meunang nuluykeun kana modul 2.

rarasaan. ngadongéng. e. bakal ngagunakeun ragam basa naon? 2) Sanggup teu lamun hidep dipenta miluan pasanggiri biantara. II. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. jeung guneman dina rupa-rupa situasi. nyarita dina wangun biantara di hareupeun guru jeung babaturan kalawan éksprési anu hadé. 2. IV. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa nangtukeun bagéan biantara sarta bisa nyarita dina wangun biantara kalawan téhnik. Indikatorna nya éta nangtukeun bagéan-bagéan biantara dumasar kana sistematika biantara. S. Cék Kamampuh 1) Lamun hidep dipenta sangkan biantara di hareupeun guru-guru. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. intonasi anu hadé tur merenah éntép seureuhna. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. jeung sikep anu hadé. Modul nepikeun biantara nya éta modul nu kadua dina diajar basa Sunda tingkat SMA. f. cara biantara nu kumaha nu bakal digunakeun ku hidep? Cucu Ratna Sundayani. Kompeténsi dasarna nya éta biantara. biantara. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép.Pituduh pikeun murid a.S 9 . nyusun rangkayan biantara dumasar kana sistematika anu bener. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. b. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. Standar kompetensina nya éta mampuh ngébréhkeun pikiran. h.Peran Guru a. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. g.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 2: BIANTARA A. jeung kahayang sacara lisan dina nyaritakeun pangalaman. sawala kelompok. Méré penilaian. Pituduh ngagunakeun modul 1. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. lentong. lentong. c. c. d. hidep migawé modul dina buku tulis. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. b. III. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. BUBUKA Deskripsi I. tapi ngadadak dibéjaanana? 3) Aya rupa-rupa cara biantara téh.

Matak tengtrem kana ati sanubari kanggo urang nu ngagunakeunana. mangrupa hasil pamikiran sepuh urang baheula anu moal laas digéléng ku roda pajamanan. Tuh urang rérét sababaraha abad katukang Kunaon Nagri Romawi. pengkuh agamana. jadi politikus.S 10 . Budaya Sunda anu mibanda kaéndahan sampurna sanés ngan di nagrina sorangan. jadi ékonom. Budaya numutkeun Prof Kuntjoroningrat nya éta hasil tina cipta. Nanjeurna hiji nagri salah sahijina gumantung kana luhung peradaban budayana. Budaya téh mangrupa hazanah anu dipibanda ku umatna. urang Sunda kudu jadi birokrat.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 B. ngarumat. Diwuwuh ku Alhamdulillah mugia sing janten rarabuning takabur nu ngagujud dina kolbu nyeuseuh geugeuleuh. tur daréhdéh kumargi pangaruh budaya sadidinten. soméah hadé kasémah. tanah Sunda ogé bakal leungit. Sawangsulna mopohokeun kana budaya kaasup éra maké budaya Sunda kaasup kana ingkar ka Pangéranna. Mung bawiraos tipayun sim kuring neda tawakup nu kasuhun bilih dina ngadugikeunana kirang éntép seureuhna. Lamun nonoman Sunda pengkuh kana budayana. jeung ngamumulé budaya sunda ogé kaasup kana micinta sareng iman ka Pangéranna. Kusabab. nyegah ria jeung sum’ah anu pasoléngkrah dina manah. Kunaon margina kitu? Dawuhan Rosululloh SAW dina haditsna : Hubbul watoni minal iman” anu hartosna micinta tanah air (baligeusan ngajadi téh) sabagian tina rasa iman”. rumaos sim kuring mah sanés bujangga anu mahér ngarangkén carita. Salah sahiji moto sepuh urang baheula mah jalma kudu luhung élmuna. malah mandar sagala amaliyah katut lalampahan jadi utama. S. Yunani jeung nagrinagri lianna kaceluk ka awun-awun kawéntar ka janapria masih napak. hiji nagri dihargaan di mata nagri lian. Cucu Ratna Sundayani. sabalikna jalma anu mopohokeun kana budayana kaasup kana jalma anu bakal ngaruksak kana nagrina sorangan. Matak jalma anu luhung élmu. lain hal nu mustahil deui.Wb Réréncangan nu dipikareueus Para hadirin nu dimulyakeun ku Alloh SWT! Bismillah nu jadi sekaring pangiring catur pangréka basa. kagusur ku panéka jaman. kulantaran budayana. Asal urang bisa neruskeun éstapéta budayana. jeung kréasi umat manusa anu diwujudkeun dina wangun paripolah. PEMBELAJARAN I. karsa. ekonom anu berbudaya. politikus nu berbudaya. bakal jadi cendikiawan. urang Sunda kudu bisa jadi téhnokrat. Urang Sunda kudu intelék. masih tanggoh nepi ka iraha waé. naon margina? kulantaran peradaban budayana anu luhung. jembar budayana. Dina ieu waktos sim kuring badé medar perkawis budaya Sunda anu patali jeung kahirupanana. Lamun urang Sunda sorangan mopohokeun kana budayana. tapi cendikiawan nu berbudaya. Anu ngawujud dina pasipatan urang Pasundan. Kaéndahan nu sampurna éta. Maca Biantara Pék baca heula téks biantara ieu di handap kalawan saregep! Biantara Budaya Sunda Assalmu’alaikum Wr. Ciri tina jati diri manusa nu ngancik tina hiji nagri. tapi bari teu mopohokeun kana budaya karuhunna. tangtu moal poho kana budayana. loba pangabisa. Mun kitu mah micinta. kirang malapah gedang. Jalma anu pengkuh kana budaya nagrina jalma éta kaasup jalma anu ngamumulé kana nagrina. tapi ogé di nagri séjénna.

...... 1.. jawab pananya ieu di handap! 2...... Anu lamun ditalungtik mah kaulianan barudak téh lain ngan ukur heureuy guyon wungkul tapi nyamuni sipat gotong royong............... Nonoman Sunda anu kirang ngahargaan kana budaya Sunda boh dina sasauran boh dina réngkak paripolahna..... Sasieureun sabeunjeureun mah mugia aya mangpaatna.... mung sakitu anu kapihatur............ anu sacara teu langsung numuwuhkweun sipat individualistik jeung égoistik di kalangan nonoman urang................. Teu sadar upama laun-laun budaya......... 4... saringsing pageuh kancing saringset pageuh iket ngabénténgan pala putra. harga diri kaceluk ka awun-awun. sauyunan.... aya cariosan anu matak ngagedrug kana manah.. Ayeuna barudak leuwih wanoh kana playstation.. adam lali ka tapél ceuk paribasa mah urang asa jadi tamu di nagri urang sorangan......... 5......... Amien Hadirin hormateun sim kuring.. komo ajén-inajén Ki Sunda mah. Pék jelaskeun bédana antara biantara maca naskah jeung biantara dadakan!.. jati ka silih ku junti.... galah.. niley....... sigana téh parantos tebih tina ajén-inajén bangsa... ngajaga numuwuhkweun.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Namung hanjakal pisan jaman kiwari.. Anu antukna urang Sunda dididik jadi jalma anu konsumtif jeung poho kana budaya sorangan.................. Salah sahiji conto leutik mangga tingali di sawatara pakampungan urang.. Urang nyémah di imah sorangan.. paheuyeuk-heuyeuk leungeun kanggo ngarumat sarta ngamumulé budaya Sunda sangkan Ki Sunda tetep nanjeur komara katut dangiangna di jaman mana jeung iraha waé............... putu urang tina budaya-budaya deungeun anu bakal ngaruksak kana ajén-inajén Ki Sunda..... kasohor kamamana nonoman..................... Naon anu dimaksud lentong dina biantara?..... Hayu urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun.. Kamus Alit ajén inajén......... Wabillahi taofik hidayah wal inayah Nun walkolami wama yasturun.............. Numuwuhkeun sipat sportifitas anu teu meunang licik ka batur. basa kirang karéka. (Salah sajahiji naskah dina pasangggiri tingkat SMA/SMK kota Bandung 2010) Pikeun maham eusi biantara.... S........ Dua. Sim kuring umajak ka sakumna dulur-dulur anu boga rasa kacinta jeung katineung kana kasundaan..... Boh bilih aya saur nu teu kaukur.... mekarkeun Cucu Ratna Sundayani. internét.... sawatara nonoman Sunda tos ampir hilap kana budaya warisan karuhun urang... sabobot sapihanéan sabata sarimbagan. nu kapungkur dipikareueus sarta diagul-agul bakal ilang tanpa karana tina kahirupan tatar Sunda................... Mun baheula mah barudak kumpul ulin ucing sumput.... para rumaja ngarumat..... jeung sajabana.. Naon balukarna lamun urang mopohokeun kana budaya sorangan?....... Ieu téh teu leupas tina pangaruh kamekaran élmu pangaweruh jeung téhnologi ti bangsa deungeun............... Sebutkeun hal-hal pokok dina biantara di luhur!. ngoét kana ati hapunten anu kateda...... 3.... Naon anu dimaksud biantara?.......... Urang leuwih resep ngagunakeun budaya deungeun tibatan budaya sorangan...... ampir mopohokeun kana kaulinan barudak... urang Sunda éléh ku bangsa deungeun..... paantay-antay tangan kanggo: Hiji.....S 11 ........ Geus kaganti ku kaulinan bangsa deungeun nu teu leupas unsur negatipna....

tanpa persiapan nya éta biantara anu sipatna dadakan tanpa dipersiapkeun heula ku oratorna. Pedaran Biantara 1. • Biantara ku cara ngapalkeun nya éta disiapkeun heula ku cara ngapalkeun naskah. nya éta: • Biantara dadakan (impromtu). tapi aya galur eusina. Biantara anu hadé kudu saluyu antara téma jeung eusi anu dibawakeun dina biantara. saméméh kaéréh ku Mataram. No. 4. Contona: Biantara sérén sumérén. kaasup kasahandapeun kalawan tujuan supaya jalma bisa silih ajénan jeung silih hormat antar papadana.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 II. Rupa-rupa Biantara Aya rupa-rupa cara dina nepikeun biantara téh. UUBS téh diluyukeun jeung: • Kaayaan umur • Kalungguhan • Situasi nu nyarita • Saha nu diajak nyarita • Eusi nu dicaritakeun Supaya ngababarikeun hidep nu di ajar. Basa Loma (BL) dahar indit datang asup Basa Lemes keur Sorangan (BLS) neda mios dongkap lebet Basa Lemes keur Batur (BLB) Tuang angkat sumping lebet 12 Cucu Ratna Sundayani. Jalma nu pidato atawa ahli pidato sok disebut orator. 2. Biantara dina basa deungeun sok dipikawanoh ku istilah orasi. Contona biantara dina acara ulang taun. kalawan miboga maksud nu tangtu. ngan dina prakna mah ditalar. 3. S. Contona: Biantara pupuhu nagara RI • Biantara ku cara teu maké naskah (ékstémporan). 3. kasaluhureun. 1. UUBS sacara gurat badag dibagi kana tilu tahapan. kasapantareun. Runtuyan nepikeun Biantara: • nepikeun bubuka • nepikeun watesan masalah • medar eusi • kacindekkan • panutup C.S . UUBS nya éta tahapan-tahapan atawa tingkatan dina nyarita. • Biantara ku cara maca naskah. Contona biantara pupuhu sakola dina paturay tineung. KAMAHÉRAN BASA UNDAK-USUK BASA SUNDA (UUBS) Mimiti aya UUBS di tatar Sunda nya éta abad ka 17. 2. Wangenan Biantara Biantara nya éta nyarita dihareupeun balaréa.

2. eusi b.. Conto dina wangun kalimah 1.. 3. Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1. 9. biantara a. rangkayan é. Pung Bapa nuju tuang sangu goréng di dapur. kacindekkan c. jenis-jenis é. biantara a. Abdi nuju neda sangu liwet di kantin. pedaran b.. Ungkara kalimah di luhur dina biantara mangrupa bagéan tina …. Nyarita di hareupeun jalma anu réa bari ngabogaan maksud anu tangtu.. Si Ujang keur dahar jeung kurupuk di dapur. eusi 4. 10. a. singgetan b. kacindekkan c. mangrupa …. wangenan 2. 8. pedaran b. Dina ieu waktos sim kuring badé medar perkaawis “Budaya Sunda” mung hapunten bilih aya kalepatan dina ngadugikeunna. rupa-rupa c. ÉVALUASI I. bébas 3. numutkeun Kunjtoro Ningrat. ékstémporan d. kacindekkan d. Ungkara kalimah di luhur dina biantara kaasup kana …. pamugi seueuer mangpaatna husus kanggo simkuring umum kanggo hadirin sadaya. Ungkara kalimah di luhur dina biantara kaasup kana …. panutup d. 7. bubuka é. karsa jeung kréasi manusa. D. upacara adat b. S. panutup é.… a. Mung sakitu anu tiasa didugikeun dina ieu bianatara. 11.S 13 . bubuka d. impromtu é. 6. pedaran Cucu Ratna Sundayani. resmi c. panutup c. babagéan d.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 5. acan bapa mondok bageur balik baju jst…… teu acan Pun bapa saré bageur wangsul baju …… teu acan Tuang rama kulem saé manah mulih raksukan …. a. “Budaya téh mangrupa hasil tina cipta.. Biantara ku cara maca naskah disebut biantara . bubuka 5.

nayaga d.. a. Turun naékna sora dina nepikeun biantara mangrupa wangenan tina…biantara a. bubuka 7. 6. Basa Loma (BL) indung gering bisa boga beuki antara bakti anggeus …… Basa Lemes keur Sorangan (BLS) tiasa kagungan beuki antawis baktos mésér patuangan anggeus …… …… Basa lemes keur Batur (BLB) Tuang ibu teu damang Cucu Ratna Sundayani. intonasi é. audien 9. medar matéri. dalang é. a. intonasi 8. 7. orator b. Ieu di handap kaasup kana hal-hal penting anu kudu diperhatikeun dina enggoning nepikeun biantara. éksprési d. lengkah-lengkah c. teu pokus kana intina d.S 14 . rangkayan é. 2. panutup d. 1. Istilah pikeun jalma anu sok nyarita di hareupeun balaréa. 11. S. 10. Nepikeun bubuka. 9. komedian 10. teu ramé b. hormat c. disebut…. Pék lengkepan ieu bagan kalawan ngagunakeun tahapan basa anu bener jeung merenah! No. tuluy nyieun kacindekkan tina pedaran biantara mangrupa …. ustadz c. mimik é.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 6. Ngayayay ngandung harti… a. Dina nepikeun biantara ulah nepika “ngayayay”. 8. waktu b. iwal…. rengkuh b. monoton c. jenis-jenis b. a. 3. bayaran c. lila II. éksprési d. 5. 4. matak bosen é.

Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. Udur E. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. mun modul 2 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna. PANUTUP Sanggeus migawé modul 2 kalayan hadé.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Tugas Terstruktur (TT): Jieun kalimah anu bener tur sampurna tina kecap-kecap ieu di handap! Ngagaleuh 3. hidep meunang nuluykeun kana modul 3. Tapi. Kagungan Mios 4. S. Wangsul 5. hidep kudu ngulang deui.S 15 .

Standar kompetensina nya éta mampuh ngébréhkeun pikiran. Pituduh ngagunakeun modul 1.Peran Guru a. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. rarasaan. b. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. hidep migawé modul dina buku tulis. IV. Cék Kamampuh 1) Lamun hidep dipenta nyaritakeun pangalaman sorangan. g. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. jeung nyieun carita pangalaman sorangan. Indikatorna nya éta milah babagéan carita dumasar kana sistematika. ngadongéng.Pituduh pikeun murid a. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 3: CARITA PANGALAMAN A. c. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. e. 2. f.S 16 . Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. Méré penilaian. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. rék nyokot topik ngeunaan naon? Cucu Ratna Sundayani. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. sawala kelompok. c. bakal ngagunakeun basa nu kumaha? Naha? 2) Kumaha kasiapan hidep lamun kudu nyaritakeun pangalaman di hareupeun babaturan sakelas? 3) Lamun hidep dipenta nyieun carita pangalaman. II. d. biantara. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. b. Kompeténsi dasarna nya éta nyaritakeun pangalaman sorangan. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa maham kana ngagunakeun kecap panyambung jeung kecap pangantét dina nyieun kalimah wangun tulisan nyaritakeun pangalaman sorangan. Modul nepikeun carita pangalaman nya éta modul nu katilu dina diajar basa Sunda tingkat SMA. nyusun wincikan kaayaan carita pangalaman kalayan hadé. III. h. jeung kahayang sacara lisan dina nyaritakeun pangalaman. BUBUKA Deskripsi I. S. jeung guneman dina rupa-rupa situasi.

.......... Maca Carita Pangalaman Pék baca carita pangalaman ieu di handap tuluy tengetan ku hidep eusina! Ngasaan Jadi Pangantén ??? (dumasar kana carita pangalaman Yani Rahmawati) Basa harita poé Saptu........... Babaturan sakelas jadi leuwih deukeut... 4. sok sanajan bari rada éra saeutik lantaran ningali babaturan nu séjén maké baju nu aralus. Kénging saha carita pangalaman di luhur téh?. pangpangna jadi sok ulin babarengan....... S.......... Sakabéh babaturan nempo. Puguh waé daék teu daék kuring jeung babaturan kudu bisa gawé babarengan najan sok bari loba heureuy ogé.......... Barang geus nepi ka Sakola.......... Kulantaran subuh kénéh. kuring jeung babaturan sakelas asa deukeut pisan. ayeuna kuring sorangan nu jadi pangantén................. tangtuna moal bisa kapohokeun pangalaman kuring éta téh... Naon nu ngabalukarkeun panulis ngarasa sedih?...... kuring tuluy didangdanan.. 3........ Contona baé basa rék dilaksanakeunna Ujian Nasional (UN) téa. Asa sieun ari rék indit sorangan mah.................... Aya acara “Paturay Tineung” di SMP Negeri 1 Margahayu....Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 B... sinjang.S 17 ....... Acarana téréh dimimitian...... sabab kasempetan saperti kieu can tangtu datang unggal poé............................ ku kituna kuring ménta anteur ka tétéh............... Acara paméran jeung pagelaran téh kawilang sukseus.. Ari kuring mah kudu datang jam lima subuh........... 26 Juni 2006....... Pikeun maham eusi carita pangalaman............................ Nu dipeunteun tina acara éta téh salah sahijina nya éta kakompakan ti unggal kelas. 5............. Kuring kapilih téh kulantaran kuring meunang peunteun panggedéna dina Ujian Sakola... sabab dina poé éta kuring kudu papisah jeung babaturan. Naon jejer tina carita pangalaman di luhur?.......... aya ogé nu sura-seuri.................... jeung bendo.. Alhamdulillah acara téh bérés dina waktu tilu jam.... Kuring jeung babaturan sakelas ngarasakeun kasedih...... Harita jam dalapan isuk-isuk barudak kudu geus daratang.. Lain ngahaja hayang béda ti nu lian... jawab pananya ieu di handap! 1......... Tuluy kuring geuwat salin deui ku baju biasa................................... torojol téh Dimas anu sarua rék jadi pangantén babarengan jeung kuring.. aya nu muji............... Kacida bagja jeung bungah euweuh tandinganana....... anu biasana mah kuring téh ngan ukur nempo dina hajatan dulur atawa dina acara TV...... Jam sabaraha nu ngajieun carita kudu kumpul di sakolana?........... Teu lila basa kuring keur didangdanan... Naon anu jadi téma tina éta acara téh?....... Lamun ditingali deui sababaraha poé katukang.. Cucu Ratna Sundayani........ sanajan teu jadi pinunjul tapi bisa ngaraketkeun kuring jeung babaturan saréréa. sabab kuring jeung babaturan kudu papisah.................. ngan kabeneran kuring téh kapilih jadi pangantén dina acara éta.... kuring nangtung maké kabaya jeung sinjang dibarengan ku Dimas anu maké baju taqwa.. 6.... Dimana latar caritana?...... PEMBELAJARAN I........ 2.............. Ngan ayeuna mah kagiatan saperti kitu téh can tangtu bakal kaalaman deui ku kuring............ Karasa pisan bédana.............. Sanajan bari nundutan kénéh ogé kuring ngarasa sumanget pisan. saacanna unggal kelas kudu ngayakeun “Paméran jeung Pagelaran Seni Rupa”.... tangtuna di jalan ogé can loba jelema.. Haté kuring kacida sedihna.............

.......... jste. Diteundeunna bisa di awal kalimah. Cucu Ratna Sundayani. kabaya..Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 7... Kecap panyambung satata nya éta kecap panyambung anu gunana nyambungkeun unsur-unsur anu satata: jeung........ Kecap panyambung teu satata nya éta kecap panyambung anu nyambungkeun unsur-unsur anu teu satata: lamun...... paturay tineung...... nya éta: a.tapi....... 3... yén... 2. Sawatara hal nu kudu diperhatikeun mun urang rék nulis carita pangalaman... klausa.. bisa nepikeun heula bubuka tina éta pangalaman... II.... d. Conto dina kalimah: 1. Kamus Alit bendo.... 8. C.... sinjang.... panutup pangalaman cukup saparagraf. nangtukeun keur ka saha éta pangalaman bakal dicaritakeunana.. najan............. pangantén....atawa. tapi biasana ngayakeun papasangan jeung kecap pancén lianna. di tengah kalimah. Kecap Panyambung Kecap panyambung (konjungsi) nya éta kecap pancén anu gunana pikeun nyambungkeun wangun katatabasaan (kecap.. c. galur caritaanana kudu ngaguluyur ulah kapotong-potong..... sabangsaning topi dibungkus kaén pikeun lalaki urang Sunda.. gumantung panjang pondokna..... da... atawa.. g. merenah luyu jeung kontéks situasi kaasup pilihan kecap. S... kalimah) jadi wangun katatabasaan anu leuwih jembar. 2) nu diréndéngkeun. nangtukeun heula jejer picaritaeun.... boh.boh. sangkan. frasa. pipisahan. pinunjul.. Nilik kana sipat patalina.. Kecap panyambung papasangan nya éta kecap panyambung anu gunana nyambungkeun unsur-unsur basa boh satata boh henteu...... Naon kacindekan tina carita pangalaman di luhur téh?........ kaén papakéeun pikeun ngabunian awak ti cangkéng ka handap.......S 18 . e. eusina bisa dina wangun paragraf. Contona: boh..... tapi.. 1) nu anyar kawin............ basa. atawa di awal jeung di tengah kalimah... Kumaha galur caritana nu dijieun ku panulis téh?. kecap panyambung diwincik jadi tilu nya éta: 1. Pedaran Carita Pangalaman Carita pangalaman téh nya éta carita anu perenah kaalaman atawa karandapan dina kahirupan sapopoé..... KAMAHÉRAN BASA I.. juara. nyaritakeun nurutkeun kaédah tata basa... b.. f.. raksukan kaluhuran pikeun awéwé urang Sunda.... Puguh waé daék teu daék kuring jeung babaturan kudu bisa gawé babarengan najan sok bari loba heureuy ogé.. jste......

Kalimahna : ……………………………………………………………….. Alhamdulillah acara téh bérés dina waktu tilu jam..... pikeun kuring. Kalimahna : ………………………………………………………………… 2... ala Paris....nepi ka..atawa..pikeun....... Kalimahna : ………………………………………………………………… 3.. 5.. .... Latihan 2 Jieun kalimah ngagunakeun kecap pangantét nu aya di handap! 1........ II... Balukar tepungna kecap pangantét jeung kecap atawa frasa sabadana... 2. ........ ......... Kalimahna : ………………………………………………………………… 4.. Sok sanajan... Boh........... sanajan teu jadi pinunjul tapi bisa ngaraketkeun kuring jeung babaturan saréréa...... S. 2.. Nu dipeunteun tina acara éta téh salah sahijina nya éta kakompakan ti unggal kelas. Acara paméran jeung pagelaran téh kawilang sukseus.‘pangwates’: nepi ka Agustus....... Kecap Pangantét Kecap pangantét (préposisi) nya éta kecap anu diteundeun di hareupeun kecap barang atawa frasa barang gunana pikeun ngawangun frasa pangantét.... jste..... 6.S 19 .. 2.. Conto dina kalimah: 1.. 4....... 4.dugi ka..... 5. ........ ...... Kalimahna : ………………………………………………………………...tapi.. tina beusi.. Kalimahna : …………………………………………………………………..‘asal’: ti Jakarta...‘babandingan’: kawas monyét.. Kalimahna : ………………………………………………………………….... ku mobil...... 3.... Latihan 1 Jieun kalimah ngagunakeun kecap panyambung nu aya di handap! 1.‘alat’: ku bedog......... 3. Sangkan. dina méja.........Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 2. muncul rupa-rupa harti saperti nuduhkeun: 1. Kalimahna : …………………………………………………………………...... Cucu Ratna Sundayani.. ‘tujuan’: keur manéhna.kawas. Lamun.boh.‘tempat’: di imah.

mun modul 3 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna. Dimas c. Damara d. Yati Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT): Jieun tulisan nu eusina nyaritakeun pangalaman sorangan ngagunakeun basa Sunda nu merenah! E... gupay tineung c. salapan isuk-isuk 5. Déni 3... paamprok jonghok d. Tanggal sabaraha acara téh diayakeunana? a. Duaan jeung saha ari jadi panganténna? a. Kalimahna : ………………………………………………………………… D.. Yeti b. paturay tineung é. Doni é....Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Kalimahna : ………………………………………………………………… 5.. Saha nu meunang peunteun panggedéna dina ujian Sakola? a..di. hidep kudu ngulang deui. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan... 26 Juni 2006 d. Yuni c..... lima subuh d.. Yeni d. S... lima soré b. Aya acara naon di SMP 1 Margahayu téh? a. Tapi.... PANUTUP Sanggeus migawé modul 3 kalayan hadé. dalapan isuk-isuk c. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. Yani é. ÉVALUASI Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1. 25 Juli 2007 4.. 26 Juli 2006 é..dina. . upacara nikah 2. dalapan peuting é.. 25 Juni 2006 c.. Jam sabaraha acarana dimimitianana? a. teuneung ludeung b. Dedi b.... 26 Juli 2005 b.S 20 .. hidep meunang nuluykeun kana modul 4.

Cék Kamampuh 1) Lamun hidep dipenta sangkan ngadongéng di hareupeun guru-guru. c. 2. jeung palakuna. IV. S. b. jeung kahayang sacara lisan dina nyaritakeun pangalaman. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. h. Pituduh ngagunakeun modul 1. jeung paguneman dina rupa-rupa situasi. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. sarta metakeun dongéng salasahiji dongéng Sunda. Kompeténsi dasarna nya éta ngadongéng. BUBUKA Deskripsi I. bakal ngagunakeun ragam basa naon? Cucu Ratna Sundayani. Méré penilaian. amanah. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. Modul nepikeun dongéng nya éta modul nu kaopat dina diajar basa Sunda tingkat SMA. wirahma. f. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. ngadongéng. c.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 4: NGADONGÉNG A. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. b. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. paroman. II.Peran Guru a. ngalatih siswa pikeun medar eusi dongéng. g. nyawalakeun dongéng ditilik tina téma. Standar kompetensina nya éta mampuh ngébréhkeun pikiran. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. III. d.Pituduh pikeun murid a. lentong. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa ngadongéng kalawan ngagunakeun lafal. e. hidep migawé modul dina buku tulis. biantara.S 21 . Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. rarasaan. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. sawala kelompok. katut tagog nu luyu jeung karakter palaku dina dongéng. Indikatorna nya éta ngaaktifkeun siswa pikeun ngaregepkeun dongéng.

asa kuring téh geus aya!” témbal Si Kabayan... tanggal. Sakapeung mah cukup ku kitu wé.. najan dua riwayat nu tadi disebutkeun téa saliwat mah siga béda tapi dasarna sarua.. jaman nanahaon deui mah. geus aya kana genep puluh taun?”. “Euleuh mangkaning dokumén téh surat penting.. Si Kabayan nanya. Khalifah Umar bin Khattab ngayakeun sawala pikeun nangtukeun taun kalénder!”. poé. “Ceuk kuring gé tara diitung! Ih. bisa kanyahoan taun-taunna. Si Kabayan ngajawab. Ki Émés némpas deui. “Sameledok! Naha bet los-los ka Sayidina Umar.eu.. Ki Émés nanya ka Si Kabayan “Ari umur énté sabaraha taun. jaman anu jaman anu bari jeung hésé nangtukeun taun-taunna. !” ceuk Si Kabayan. Nu sok diitung téh . “Komo wé atuh béh dieu éta mah. ceuk kuring ogé pék wé ku didinya. taun ieu atawa taun nu geus kaliwat. Ki Émés némpas ka Si Kabayan “Nya heueuh atuh saréréa ogé kitu ari umur mah. PEMBELAJARAN I. “Wah geus kolot kuring mah”. Maca Dongéng Pék baca heula téks dongéng ieu di handap kalawan saregep! Taun Dina hiji mangsa Si Kabayan keur ngobrol jeung Ki Émés. jeung bulan. lamun hidep dipenta ngadongéng ka babaturan. Éta mun geus kawas énté. “Enya nya kolot baheula mah tara ngitung jumlah umur.. “Atuh kumaha?”.. “Kulantaran ngarasa perlu téa. Bay?”. Si Kabayan balik nanya.”. kitu wé éta mah. Si Kabayan nanya deui “Sarua kumaha?” Ki Émés némbalan “Sarua lantaran can aya taun kalénder anu bisa dijadikeun patokan”..S 22 .. Ki Émés némbalan. Ki Émés nanya deui “Geus kolot téh sabaraha taun?”. S.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 2) Sanggup teu lamun hidep dipénta miluan pasanggiri ngadongéng.... matak bingung cara nu kaalaman ku Khalifah Umar bin Khatab” ceuk Ki Émes. Ki Émés nanya deui “Atuh waktu jaman révolusi téh geus aya nyah?”. “Duka teuing atuh da kuring mah tara leukeun ngitung jumlah taunna. Si Kabayan nanya deui... maksud ana mah . sabaraha umur kuring!” ceuk Si Kabayan.. bakal milih dongéng naon? B.. Abah olo lého kénéh jeung sajabana leuheung mun dijadikeun patokan téh. aya ogé nu usul supaya ngagunakeun kalénder bangsa Pérsia. “Deuleu tah... “Ramé hog-hagna?” tanya Si Kabayan deui.. “Heueuh. “Duka atuh da ana mah teu miluan!”. aya nu mawa dokumén ka payuneun Umar bin Khattab. pék itung wé ku didinya.. Ari titimangsa éta dokumén téh bulan sya’ban nu mana.”.. terus kumaha?” tanya Si Kabayan. aya nu nyempad. Euweuh saurang ogé nu bisa ngécéskeun” témbal Ki Émés. unggal poé umur ngurangan saban poé saban peuting dicontangan”. aya nu usul. ari ngomong téh. tapi ngadadak dibéjaanana? 3) Aya rupa-rupa jenis dongéng téh. basa gedong saté diwangun téh. bet maksa.. “Ah teu kumaha. “Meureun! Nurutkeun riwayat séjén mah disebutkeun yén Abu Musa Al-Asy’ari ngintun serat ka Khalifah Umar nu eusina nyebutkeun yén anjeunna kantos nampi serat ti Khalifah Umar anu teu maké titimangsa. méméh jaman Jepang... “Hiji mangsa. “Usul mana Cucu Ratna Sundayani. “Naha atuh meuni nanyakeun hog-hagna? Biasa wé meureun. nya?” tanya Si Kabayan.?”. Aya ogé nu usul supaya ngagunakeun pananggalan Romawi. atuh puguh wé matak bingung jeung bisa nimbulkeun kakaliruan” tembal Ki Émés.

nya baheula atuh!” ceuk Ki Émés. jawab pananya ieu di handap! 1. nya éta taun Hijriah!” ceuk Ki Émés. dina bulan-bulan Maséhi mah sok apal jeung béntang-béntangna sagala. Kangjeng Nabi salamet tina ancaman maut. Heueuh saperti Virgo. Rabiul Ahir. “Dina itungan taun hijrah mah Muharam.. Ki Émés ngajawab deui. Unsur pamohalan naon anu aya dina dongéng di luhur? 3. Nu acan téh taunna. “Taun sabaraha éta téh Més?” tanya Si Kabayan. saenggeus asak nimbang-nimbang itu ieu.! Éta ogé aya nu ngusulkeun téa mah. Si Kabayan nanya deui. salian ti éta aya deui nu disebut bulan Romadon nu katelahna bulan Puasa téa” jawab Ki Émés. anu asalna tina basa Arab nu hartina abdi. “Puguh wé nu matak urang ogé kudu hijrah kapan. !” témbal Ki Émés. “Heueuh taun sabaraha?” tanya Si Kabayan deui. hijrah kamana deui Més?”. “Naha atuh henteu dicokot salah sahijina tinu geus aya?”. salamet ti panyiksa kaum musrikin Mekah. Léo jeung sajabana. Safhar. jeung sajabana anu diitung dumasar kana ayana kajadiankajadian penting dina perkembangan agama Islam” témbal Ki Émés bari seuri.. S. 1110 ) Pikeun maham eusi dongéng. tina mentingkeun diri sorangan kana mentingkeun kaperluan umum.. Si Kabayan nanya deui “Deuleu tah.. Rabiul Awal. saenggeusna hijrah mah laluasa pikeun da’wah. “Euweuh nu ditarima. “Hayu atuh. “Duka atuh. Romadon. “Euh. bulan naon deui Més?” tanya Si Kabayan. ayeuna mah tina salah kana bener. ari énté. tina batil kana hak. Naon anu disebut hijrah dina jaman Kangjeng Nabi? 6. ceuk Ki Émés. Hayu ah. “Lian ti bulan Romadon. atawa kuring Cucu Ratna Sundayani. Dzulqo’idah. Kumaha pasipatan Ki Émés téh? 4. “Ké. “Leuh penting pisan hijrah téh geuning nya?” tanya Si Kabayan. geus kitu wé. Upamana baé. Naon téma dongéng diluhur téh? 10. geus aya ti baheula ari ngaranngaran bulan mah. taun Puasa. “Éh. da ceuk ana ogé. Memang éta ogé aya. Si Kabayan nanya deui. “Pédah hésé ngapalkeunana kitu. taun Zakat. Enya saréatna tangtuna ogé. Syawal. Kumaha pasipatan Si Kabayan téh? 5. Kapan ku ayana hijrah.S 23 . (Dicutat tina Manglé Alit No. nu matak nepi ka teu arapal kana bulan-bulan dina taun Hijrah téh?”. taun Kurban. Sya’ban.. urang dahar beuteung kuring geus kekerebekan!”. aya taun Adan. Sebutkeun ngaran-ngaran bulan dina taun Hijriyah! 8. taun ancurna kabatilan jeung nanjeurna hak!” jawab Ki Émés kalawan daria pisan. demi nusa jeung bangsa. Kumaha kacindekkan tina eusi dongéng di luhur? Kamus Alit ana. nepi ka pantes mun dijadikeun patokan pikeun perhitungan taun. Komo kapan saur Sayyidina Ali mah taun Hijrah téh mangrupa taun kaunggulan. “Hijrah mun baheula mah ti Mekah ka Madinah. “Wallahu a’lam . Rajab. Dina dongéng di luhur palakuna aya sabaraha urang? 2. tujuh bélas taun saenggeus ayana hijrah …”. Naon hartina “hijrah” di jaman kiwari téh? 9. diputuskeun yén anu digunakeun téh anu anyar. Naon ari anu disebut titimangsa? 7. Més! Ari ngaran bulan geus aya ti harita nya?” tanya Si Kabayan. taun Ijin Perang. ké heula.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 nu ditarima?”. “Taun kaopat kakhalifahan Umar bin Khattab. Tuluy deui kapan hijrah téh mangrupa kajian sajarah anu misahkeun période Mekah jeung Période Madinah. Taurus. tapi Sayyidina Umar ngajén yén ayana hijrah téh mangrupa kajadian kacida pentingna. tapi henteu diresmikeun sacara nasional mun ceuk cara ayeuna téa mah. jeung Dzul hijjah!” jawab Ki Émés. da kuring ogé sarua lapar!” témpas Si Kabayan bari duanana indit ngaléos muru ka dapur.

saréat. dongéng sasakala (légénda). balig Da’wah. KAMAHÉRAN BASA • Basa Kosta (basa Asing) Nurutkeun Kamus Umum Basa Sunda. la’nah Maksud. maqsuud Napsu. loba meunang pangaruh ti basa séjén. sabalikna tina kecap ana laluasa. salawat. Cucu Ratna Sundayani. ‘aqd Almanak. S. jeung dongéng babad (sagé). tanggal. bébas. pédah mangrupa perkara anyar. baqa Baleg. ikhlas Jama. haji. Sagala basa diunggal bangsa.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 énté. kafir Lanat. dongéng jalma biasa (parabel). Jadi basa Kosta téh hartina basa Asing. nafs Jste. jenazah Kapir. hajjah Ijazah. Pedaran Dongéng Dongéng téh nya éta carita rékaan anu loba ngandung unsur-unsur pamohalan. Sanajan urang ayeuna geus teu terang yén hiji kecap téh sabenerna mah lain pituin basa Sunda. ijazah Ijtihad. Biasana sok aya baé kacampuran ku basa séjén. ijtihaad Iklas. zakat. euweuh halangan saban poé. badan Baka. • Kecap-kecap nu asalna tina basa Arab Ajal. waktu contona dina nulis surat II. da’wah Dalil. C. jama Jasad. saperti: salat. dalil Daptar.S 24 . wulu. unggal poé titimangsa. tahlil. Contona baé aya kecap kosta anu memang teu aya basa Sundana. ajal Akad. teu aya nu tulen sagemblengna. malaikat. al-manak Badan. Pangna kitu téh bisa jadi lantaran pangaruh agama Islam anu dianut ku urang Sunda. kecap kosta téh asalna tina basa Sangsekerta hartina asing. Kitu deui basa Sunda. Dongéng aya nu kaasup kana dongéng sasatoan (fabel). jste. daftar Hajat. Lolobana mah kecap kosta dina basa Sunda téh tina basa Arab. jasad Jenatna. dongéng anu nyaritakeun dedemit/siluman (mité).

mitos é. Abu Musa Al-asyari é. Kalimahna : …………………………………………………………………. a.. biografi c.. carpon d. perang mut’ah c.. dongéng é.Saha ari palaku dongéng diluhur teh . légénda b. Nu misahkeun antara période Mekkah jeung Madinah nyaéta.... hijriyah b.. Si Kabayan c.... éséy b. a. hijrah é. Khalifah Umar bin Khattab b... Saur saha yén hijrah téh mangrupa taun nu pang pentingna . parabel d. a....... tuluy jieun kalimahna! 1. 2. Carita rékaan anu méré kesan pamohalan disebut... Fabél 2. Khalifah Umar bin Khattab 3.. Kalimahna : …………………………………………………………………. Zakat Hartina : ………………………………………………………………….... Khalifah Hartina : …………………………………………………………………....... D.. Si Kabayan jeung Ki Émés c. EVALUASI Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1.. Kalimahna : ………………………………………………………………….. 5.... Sayidina Ali d. Si Kabayan d.... bulan haji d. Ki Émés 5.. Carita dongéng diluhur téh kaasup kana dongéng .. novél 4. a. 3...Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Latihan Pék téang ku hidep harti tina kecap ieu di handap... 4. a. Sya’ban Hartina : …………………………………………………………………. babad c.... Hijrah Hartina : ………………………………………………………………….. Adan Hartina : ………………………………………………………………….. S..S 25 . Kalimahna : …………………………………………………………………. Sayidina Ali é. perang tabuk Cucu Ratna Sundayani.... Kalimahna : ………………………………………………………………….. Ki Émés b.

. Tema carita dongéng diluhur nyaéta . urang dahar beuteung kuring geus kekerebekan!”.. nyeuri beuteung é.. da ceuk ana ogé. dina bulan-bulan Maséhi mah sok apal jeung béntang-béntangna sagala.. busung lapar 8. sora konsonan c.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 6... Si Kabayan nanyakeun taun 10. hidep meunang nuluykeun kana modul 5.. a.. nu matak nepi ka teu arapal kana bulan-bulan dina taun Hijrah téh?”. lafal dongéng d. “Pédah hésé ngapalkeunana kitu.. tagog ngadongéng 7. kudu apal kana arti hijrah d. urang sararéa 9... Sya’ban é.. a. kudu apal kana ngaran-ngaran bulan dina taun Hijriyah b. iwal.. Heueuh saperti Virgo... Tapi. PANUTUP Sanggeus migawé modul 4 kalayan hadé.. Dihandap téh ngaran bulan-bulan Hijriyah. bulan haji d.. Taurus. anjeun c. a.. sora vokal b. Si Kabayan naya deui... Dzulqo’idah E. kami é. Dzul hijjah b. da kuring ogé sarua lapar!” témpas Si Kabayan bari duanana indit ngaléos muru ka dapur.. Ki Émés ngajawab deui. Wacana diluhur aya kecap “kekerebekan’ hartina . mun modul 4 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna. kudu apal kana ngaran-ngaran bulan dina taun Maséhi c.. Safhar c. kuring b.. Léo jeung sajabana. Hayu ah. usus buntu c. Dina sempalan dongéng hartina... anjeuna diluhur aya kecap ‘ana’ serepan tina Basa Arab nu d. “Duka atuh.. urang kudu hijrah ka Mekkah é. a. lentong dongéng é. Dina dongéng aya bagian dina ngucapkeun naskah dongéng.. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. a.. kudu bener dina bagian vokalisasina anu disebut. S.. lapar d..S 26 . hidep kudu ngulang deui... aya cai dina jero beuteung b. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani... “Hayu atuh..

Méré penilaian. puisi. b. Kompeténsi dasarna nya éta maca carita babad/carita sajarah. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. hidep migawé modul dina buku tulis. III. bisa nyindekkeun eusi téks (kajadian sajarah). c. d. Pituduh ngagunakeun modul 1.Peran Guru a. Cék Kamampuh 1) Sebutkeun judul carita babad nu dipikanyaho ku hidep? 2) Ti wewengkon mana éta carita babad téh? 2) Carita babad nu disebutkeun ku hidep téh nyaritakeun ngeunaan naon? Cucu Ratna Sundayani. IV. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. jeung warta tina surat kabar. S.Pituduh pikeun murid a. jeung méré tanggapan kana wacana tinulis anu mangrupa sajarah lokal atawa carita babad. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. c. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. II. BUBUKA Deskripsi I.S 27 . Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. bisa maham kalungguhan jeung peranan tokoh. kajadian jeung wewengkonna. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. b. Indikatorna nya éta ngawincik carita babad jeung dongéng babad. Modul maca carita babad nya éta modul nu kalima dina diajar basa Sunda tingkat SMA. nyindekkeun jeung méré tanggapan kana eusi kajadian sajarah. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. f. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. kalawarta. média éléktronik.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 5: MACA CARITA BABAD A. 2. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa maca jeung maham kana eusi carita babad. nyusun runtuyan dumasar kana kalungguhan jeung peranan tokoh. carita pondok. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. h. Standar kompetensina nya éta mampuh maca. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. maham. jeung bisa méré tanggapan ngeunaan aspék-aspék sajarah lokal/babad. bisa maham hubungan kausalitas kajadian jeung sajarah. e. g. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. ngébréhkeun hubungan kausalitas kajadian jeung sajarah. bisa maham patalina antar tokoh.

....................... anu ngawasa pangeureunan parahu muara Jati ngaranna......... Saha Sang Ratu Japura?. Kaleresan Ki Gedéng téh kagungan putra nu jenenganana Nyai Ambetkasih.......................... linggih di Karaton Pakuan anu disebat Sang Bima......... 2003................. Nyai Subanglarang dicandak ngalih ka Keraton téa... Sparantosna kitu... Anjeunna téh putra Sang Prabu Anggalarang. istri anu sampurna geulisna........ teu tebih perenahna wétaneun pasir Amparan Jati............ 8...... Nalika nuju alit Raja Putri téh jenenganana Nyai Larang Tapa...... Kacaritakeun Sang Raja nalika nuju anom ngiring makalangan perang di Nagara Surantaka..... carita babad di luhur téh?....................... Raja di Karajaan mana Prabu Siliwangi téh?............ (dicutat tina Danasasmita........ Ahirna Sang Siliwangi unggul perangna...................... Sang Prabu Siliwangi jenenganana.. 2. Ku saha Prabu Siliwangi dijenengkeun raja di Nagara Sindangkasih?....... lir bulan caang opat welas moncorongna.. anjeunna dirorok ku uana nya éta Sang Jurulabuan........................ Nya diresmikeun jenenganana janten Sang Prabu Déwantawisésa..... Ahirna Sang Prabu Siliwangi téh nikah sareng Nyai Amberkasih................................ Saparantos Ki Gedéng Sindangkasih pupus............. Naon hubunganana Prabu Siliwangi sareng Prabu Anggalarang?............ teras ngiring sayémbara nu diayakeun ku Ratu Singapura nu jenenganana Ki Gedéng Tapa anu janten Mangkubimi bawahan Padjadjaran.................... • • Maca Carita Babad Di handap aya sempalan tina carita babad.......... 6..................................................... 3.......... Ku saha Prabu Siliwangi diangkat jadi Rajana téh?................. PEMBELAJARAN I..... Salah sahiji diantawisna nya éta Sang Ratu Japura anu sakti mandraguna........ 4...... Kumargi kitu anjeunna ditikahkeun ka Nyai Subanglarang..................... Sang Prabu Siliwangi dijenengkeun Raja di Nagara Sindangkasih.......... tangtosna saparantos unggul ti sadaya musuhna.......... Cucu Ratna Sundayani.... 130-131) Pikeun maham eusi carita babad.. nu jenenganana téh Ki Gedéng Sindangkasih........ jawab pananya ieu di handap! 1........... 5...... Nalika di tempat anu sanés kacaritakeun Sang Raja nu jenenganana Radén Mamanah Rasa..S 28 ........ S.................... di Galuh kulawarga (dinasti)-na..Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 B..... Pék baca tur tengetan ku hidep eusina! Prabu Siliwangi di Pakuan Padjadjaran Aya hiji Raja Agung nu ngadeg di Pakuan Padjadjaran.. Teu kantos lami ti harita Sang Prabu Siliwangj ddiistrénana janten Raja di Pakuan Padjadjaran ku uana.......... ari nagara Singapura mah perenahna kaléreun pasir Ampatan Jati.................. anu Nagarana aya sawétaneun pasir Amparan Jati.... Saha Prabu Déwantawisésa téh?.. Tuliskeun kacindekanana tina carita babad di luhur?........ Dumasar kana buku saha... 7.. nu kapungkur linggih di Karaton Surawisésa di Priangan palih wétan perenahna....

anak adi. salaki indung. anakna incu. adina bapa/indung (lalaki). Pancakaki rundayan/turunan kawincik jadi: Anak. Udeg-udeg. wétan. nalika. dianggkat jadi Raja. perenahna. Incu. adina bapa/indung (awéwé). awéwé nu boga anak. tina beulah. Emang/paman. pamajikan bapa. anakna gantung-siwur. Dongéng babad/sajarah. mangkubumi. makalangan. Dongéng babad/sajarah nya éta nyaritakeun kajadian atawa jelema nu ngandung unsur sajarah. Kamus Alit anom. 29 Cucu Ratna Sundayani. KAMAHÉRAN BASA 1. dikukut. gunung leutik. dulur sahandapeun. pasir. diistrénan. lanceukna bapa/indung. tina basa (=waktu). indungna bapa atawa indung. pangalaman. ngadeg. anak lanceuk. lem. anakna buyut. • • • • • • • • Pancakaki Pancakaki téh nya éta pernahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa nu kaasup baraya kénéh. turunan kahiji. anakna bao. Buyut. turunan kadua. Alo. palih. lem. Lanceuk. Bibi. unsur-unsur kasajarahanana téh henteu jelas jeung teu bisa dicekel faktana.2)ngajabat. dirorok. Ua. anakna udeg-udeg. Suan. miara anak batur. Nini. Bao. S. Janggawaréng/Canggahwaréng. lebah-lebahna. Indung. 1)nangtung.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 II. Pedaran Carita Babad Carita babad/sajarah nya éta carita anu dumasar kana kajadian sajarah.S . tina ngora. Adi. Kait-siwur/Gantung-siwur. kasimpulan. sabab ngandung unsur pamohalan téa. anakna janggawaréng. • • • • • • • • • • • Istilah nu séjénna tina Pancakaki: Bapa. lem. lalaki nu boga anak. Bau sinduk. tempat bijilna panonpoé. disumpah. incuna bao. 2. bapana indung atawa bapa. perdana mentri. kacindekan. dulur saluhureun. Aki. nu ngajalankeun paréntah ti Raja.

Érna boga lanceuk nu geus lakirabi tur boga budak hiji lalaki nu ngaranna Aji. Ki Gedéng Sindanngkasih b. Nyai Subanglarang c.. Nyai Amberwati é. • Dulur teges. anak sampakan ti salaki/pamajikan. a..di Singapura 3. lanceuk bungsu.. 2. Perenahna Aji ka Érna nya éta ……… Cucu Ratna Sundayani. • Kapilanceuk. opat c. tapi lain nu ngalantarankeun urang lahir. C.. • Karuhun. anakna ua. nu miboga pangeureunan parahu Jati nu ngurus pangeureunan parahu muara Jati nu ngawasa pangeureunan parahu muara Jati nu beberes di pangeureunan parahu muara Jati nu ngajaga pangeureunan parahu di muara Jati Putrana Ki Gedéng Tapa nu ditikah ku Prabu Siliwangi nya éta. tilu b. luluhur.Nyai Sucilarang d. di Amparan Jati b. • Dulur patétéréan.dua 6. anak pangleutikna. S... 5. • Cikal. nu ngarundaykeun urang.. di Surakarta é. e. dulur enya saindung sabapa. salaki indung. • Baraya.di Cirebon d.. Nyai Tapa Larang b...Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 • Kapiadi. Kacaritakeun migarwa sabaraha urang Prabu Siliwangi téh dumasar kana carita di luhur ? a.. • Bungsu. di Pakuan Padjadjaran c.. • Anak téré. Prabu Anggalarang Ratu Japura c. anakna emang/bibi.Ratu Japura d.. a. c.. adina pamajikan/salaki. • Pangais bungsu. hiji é.. Ki Gedéng Tapa é.nol d.Radén Mamanah Rasa Di wewengkon mana Prabu Siliwangi janten Raja? a. • Indung téré. jalma-jalma nu kungsi aya lila heulaeun urang. b. • Bapa téré. d. anak panggedéna. pamajikan bapa tapi lain nu ngalahirkeun urang..S 30 . • Adi beuteung.. 4. sakur anu aya pakuat-pakaitna pancakaki. ÉVALUASI Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1. anak indung téré/bapa téré. a. Saha ari Ki Gedéng Sindangkasih téh .Nyai Amberkasih Salah sahiji tokoh anu jadi musuhna Sang Prabu Siliwangi nya éta .

mun modul 5 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna. Baraya laér b. Icih boga budak nu ngaranna Imas. dahuan d. tong poho nyebutkeun sumberna! D. adi beuteung Tugas Terstruktur (TT): Jieun pancakaki kulawarga nu sorangan! Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT): 1. Wawan c. Alo Toa Suan d. Anakna Ema téh aya opat. Dudi é. a. Adi téré d. Dulur pituin 8. hidep kudu ngulang deui. Sakur jalma nu aya pakuat-pakaitna dina pancakaki disebut ogé ………. S. ari nu panungtung ngaranna Cucu. Sebutkeun masing-masing sajejer carita anu kaasup kana Carita Babad/Sajarah jeung Dongéng Babad/Sajarah ! 2. nu katilu ngaranna Wittri. é. Cucu 10. Ema d. Kapiadi Kapilanceuk 7. Wittri b. hidep meunang nuluykeun kana modul 6. Dulur sabrayna c. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. c. PANUTUP Sanggeus migawé modul 5 kalayan hadé. Kulantaran pipirakan. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. nu kadua ngaranna Dudi. dulur teges é. Tapi. Indung téré b. Dulur teges é. Imas cicing jeung Bu Késih nu kawin ka bapana. b. Perenahna Imas ka Bu Késih nya éta ……….Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 a. padahal mah Ceu Maryani téh adi pamajikanana Pa Ito nu kahiji. Bibi téré é. Pa Ito parantos nikah sareng Ceu Maryani. dulur sabrayna b.S 31 . Dulur téré 9. nu kahiji ngaranna Wawan. Perenahna Pa Ito ka Ceu Maryani sateuacan nikah nya éta ……… a. Tuliskeun gurat badag tina eusina. Baraya d. Nu jadi pangais bungsu nya éta ……… a.. a. deungeun-deungeun c. Lanceuk téré c.

Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. f.S 32 . atawa media éléktronik. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa maca sajak kalayan ngagunakeun lafal jeung lentong nu merenah. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. h. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. Pituduh ngagunakeun modul 1. Kompeténsi dasarna nya éta maca sajak. jeung méré tanggapan kana wacana tinulis anu mangrupa sajarah lokal atawa carita babad jeung warta tina surat kabar. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. éksprési jeung sikep anu saluyu jeung nada dina éta sajak. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. penampilan jeung improvisasi anu hadé. maham. sarta macakeun sajak kalawan intonasi. Standar Kompetensina nya éta maca. maham kana kecap-kecap dina sajak tur bisa ngoméntaran cara maca sajak babaturan sakelasna. b. Cucu Ratna Sundayani. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. II. III. d. c. hidep migawé modul dina buku tulis. e. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. b. Modul maca sajak nya éta modul nu kagenep dina diajar basa Sunda tingkat SMA. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. majalah. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. nada jeung ma’na dina sajak.Peran Guru a. S. BUBUKA Deskripsi I.Pituduh pikeun murid a. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. g.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 6: MACA SAJAK A. maluruh téma. Indikatorna nya éta milah-milah unsurunsur sajak. c. Méré penilaian. 2.

antara kuring jeung anjeun lir Khaiz jeung Laéla kungsi leumpang dina asihna kungsi silih anjang ku kahéman -kuring jeung anjeun lir Ujang Kusén jeung Nyi Rapiah kungsi aral subaha kungsi malati ligar dina dua mangsa 023628 (kungsi dimuat dina Galura taun 2005) Sajak II Tangara Samoja Nendi.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 IV. hidep bakal nyokot topik ngeunaan naon? Saacan medar matéri. S.Antara kuring jeung anjeun lir Roméo jeung Juliet kungsi aya rasa nu sarua kungsi aya nu dipatri dina ati .S 33 . Teguh Samoja ngajadi wirahma mangsa dirumpakaan asmarandana diwawaas beureum kayas sihoreng ringkang paudag-udag jeung kahayang kalangkang diwatesanan ku layung nu hibar kauger ku gugunungan ‘na pawayangan kapan tembrés nganjang mah kudu mulang sajorélat lir balébat-épisod mah kudu baganti kapireng hariring di tepiswiring samoja muguran-gugupay méré tangara kumelendang ukur anjang-anjangan. S. Cék Kamampuh 1) Naon ari sajak téh? 2) Naon nu kudu diperhatikeun lamun hidep rék maca sajak? 3) Lamun hidep dipenta ngajieun sajak. tuluy lenyepan nepi ka karasa ku haté hidep nadana jeung ngarti kana maksud ieu sajak! Sajak I Carita dina Carita Nendi. pék gerendengkeun heula ieu sajak. Cucu Ratna Sundayani. S. Teguh .

.. 5......... 6....S 34 .... Wangenan Sajak • Sajak nya éta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ébréhan tina sikep.............. béja tembrés..... • Sajak mangrupa salah sahiji wanda puisi atawa wangun ugeran anu teu pati kauger ku patokan wangunna.. teu bisa narima kaayaan kapireng....... no..... Naon amanat anu nyangkaruk dina judul sajak Tangara Samoja?.................. 3......Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 ( dimuat dina Cupumanik....... Naon harti tepis wiring dina sajak di luhur?....... Pék téangan ku hidep kecap anu ngandung harti konotatif jeung dénotatif masing-masing tilu kecap tina judul sajak Tangara Samoja tuluy paluruh hartina dina kamus!................. Unsur-unsur dina jero sajak diantarana: • téma : pikiran poko pangarang dina éta sajak • nada : sikep pangarang kana éta karyana • rasa : sikep urang nu maca karya • amanat : maksud anu rék ditepikeun ku pangarang • ma’na konotasi jeung dénotasi: harti sabenerna jeung teu sabenerna 4.... dina mangsa gelarna sok disebut sajak bébas............ Kamus Alit aral subaha. Kumaha rasa hidep nalika maca judul sajak Tangara Samoja?............ 31 Taun III-Pebruari 2006) Pikeun maham eusi sajak.................. Dumasar kana eusi sajak dibagi jadi dua nya éta: • Sajak épik: sajak anu eusina ngadadarkeun atawa ngalalakonkeun............ Hal anu kudu diperhatikeun dina maca sajak diantarana: Cucu Ratna Sundayani................ tapi disusun sakarep pangarang.......... kalangkang sajorélat.. Gelarna sajak mimiti awal 50-an...... PEMBELAJARAN 1............ jelas B.......................... Kumaha nada dina sajak anu judulna Carita dina Carita?............................. 8........... S.. jiwa jeung éksprési pangarang... Contona: Lalaki di tegal Pati kénging Sayudi........... sakeudeung pisan tangara... 4........ Naon harti kontotatif tina kumelendang anjang-anjangan?.... Naon anu jadi téma dina sajak anu judulna Carita dina Carita?.... jawab pananya ieu di handap! 1.. Conto: Janté Arkidam kénging Ajip Rosidi • Sajak lirik: sajak anu eusina ngébréhkeun rasa panyajakna....... 2....... 2................ • Sajak mangrupa ébréhan pikiran jeung rarasaan tina hasil ngimpleng (répleksi) pangarang anu ngagunakeun basa anu munel tur pepel..... Wangun sajak kaasup kana wangun ugeran...... kadéngé kumelendang........... hirup ringkang.......... Dimana latar tempat dina sajak Tangara Samoja?..... 7............ 3........................ Kulantaran kitu......

Gaya basa kadalon : gaya basa nu ngagunakeun kecap-kecap pikeun ngébréhkeun maksud nu leuwih ti mistina. 3. béntés henteuna dina ngucapkeun kecap. éksprési : patalina paroman jeung réngkak polah C. 4. Gaya basa rarahulan : gaya basa anu nuduhkeun hiji hal sacara kaleuleuwihi Contona: Manéhna ceurik getih basa ngadéngé indungna maot. rasa jst. Kageurihan hinis …………………………………………………………………………………. 2.. d. nada jeung rasa : patalina jeung sikep urang kana maca sajak.KAMAHÉRAN BASA 1.S 35 . Gaya basa lalandian : gaya basa nu ngébréhkeun hiji hal ngaliwatn babandingan ku cara méré panglandi.. Gaya basa mijalma : gaya basa anu nuduhkeun barang paéh saolah-olah ngalakukeun pagawéan jalma hirup. Contona: Iraha atuh badé linggih ka saung butut téh! Latihan Jieun kalimah ngagunakeun gaya basa ieu di handap! 1. b. wirahma : anca-gancangna dina maca sajak. Conto: Angin ngagupayan kuring bangun nu ngajak ulin. S. Gaya basa ngasor : gaya basa anu dipaké pikeun ngahandapkeun manéh miboga maksud ngahormat jalma anu diajak nyarita. lenyepan : saacan maca sajak teuleuman heula eusi nadana. c. Gaya basa nya éta.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 • sajak. (Yayat Sudaryat: kamus Istilah élmuning Basa) 2.. Bulan maturan kuring …………………………………………………………………………………. Contona: Cing maju ka hareup! e. Jenis-jenis Gaya Basa Gaya basa téh loba pisan lamun ku urang diguar mah. lafal. • • • karyana dina • maca sajak. Basa Inggrisna mah style. Turun ka handap Cucu Ratna Sundayani. vokal : patalina jeung sora. Wangenan Gaya Basa Pikeun ngalengkepan pangajaran sajak. Oto Iskandardinata nelah Si Jalak Harupat. Gaya basa dina basa indonésia mah disebut gaya bahasa atawa majas téa. Béntang lapang …………………………………………………………………………………. rakitan basa anu dipaké ku panyatur sangkan ngahudang pangaruh (éfék) anu leleb karasana ka pamiarsa. Di handap baris diguar sababaraha gaya basa di antarana: a. urang pedar ogé perkawis gaya basa. Conto: R.

muguran d. b. keuheul b. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani.. sedih d.ÉVALUASI Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1.. a. Kecap ligar ngandung harti . babarengan b. intonasi sora. wangun puisi b. wangun pakeman é.. sakola E. PANUTUP Sanggeus migawé modul 6 kalayan hadé. Tapi. Nada dina judul sajak “tangara samoja” nya éta….. D.S 36 .. patokan margaluyu é. a.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 …………………………………………………………………………………. c. a. uleman é. majas c. éndah c. a. hidep kudu ngulang deui. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. ulin d. wangun ugeran d. lucu c. ambek 5. balik c. gumbira é. 5. aliterasi.. Kapan tembrés nganjang mah kudu mulang. mekar é. ragrag 4. Pupuh jeung sajak kagolongkon kana karya sastra . Unsur penting dina maca sajak nya éta? sora d. 2. mun modul 6 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna. S.. efoni. Harti nganjang dina éta sempalan sajak nya éta… a. hidep meunang nuluykeun kana modul 7. Tanah satapak peucang …………………………………………………………………………………. wangun sastra buhun 3. saé b. Kungsi malati ligar dina dua mangsa.

Cucu Ratna Sundayani. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. Modul narjamahkeun nya éta modul nu katujuh dina diajar basa Sunda tingkat SMA. hidep migawé modul dina buku tulis. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. d.S 37 . BUBUKA Deskripsi I.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 7: NARJAMAHKEUN A. ngébréhkeun kalimah-kalimah basa Indonesia kana basa Sunda bari maliré kana pesen katut basana. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. Indikatorna nya éta ngawincik (ngawilah-wilah) kalimah basa Indonesia dina artikel. b. c. e. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. b. f. surat jeung biografi. c. g. Méré penilaian. Pituduh ngagunakeun modul 1. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. II. Kompeténsi dasarna nya éta narjamahkeun kana basa Sunda. jeung kahayang dina wangun narjamahkeun ngagunakeun aksara Sunda. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. 2. S. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar.Pituduh pikeun murid a. rarasaan. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. Standar kompetensina nya éta mampuh nulis pikeun ngébréhkeun eusi pikiran.Peran Guru a. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. ngalatih masangkeun (ngajodokeun) kecap-kecap basa Indonesia kana basa Sunda. h. jeung narjamahkeun kalimahkalimah basa Indonesia kana basa Sunda dina salah sahiji artikel bari maliré kana pesen katut basana.

nya éta basa Indonesia jeung basa Sunda. Babarian 2. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa narjamahkeun kalimah dina téks basa Indonesia kana basa Sunda. aya opat pasipatan anu teu meunang aya dina diri urang Sunda nya éta: 1. Cutatan kadua Menurut para leluhur Sunda ada empat karakter yang tidak boleh ada dalam diri orang sunda yaitu: 1. S. Mudah tersinggung 2. Berkeluh kesah 4. Merajuk 3. mangka ti mimiti tahun 1999 UNÉSCO netepkeun tanggal 21 Pebruari minangka poé basa Indung Internasional. Humandeuar 4. tina salah sahiji artikel bari maliré kana pesen katut basana. (Dicutat tina harian umum Pikiran Rakyat.Wahana Raksa Sunda 2003) Tarjamahan Sundana Numutkeun Sesepuh urang Sunda. bahasa Sunda menduduki posisi ke-33 di dunia.S 38 . b. Pundungan 3. Cutatan kahiji Pada saat ini. Kukulutus Cucu Ratna Sundayani. IV. sedangkan bahasa Cirebon di atas posisi 100 dari 330 bahasa daerah di dunia.edisi22 Februari 2008) Tarjamahan Sundana Kiwari. Nyaéta . Pikeun ngariksa sangkan basa Indung di sakuliah dunya henteu musna. B. maka sejak tahun 1999 UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai hari bahasa Ibu Internasional. sedengkeun basa Cirebon aya dina urutan leuwih ti 100 tina 330 basa daérah di sakuliah dunya. basa Sunda aya dina urutan ka-33.. PEMBELAJARAN Nulis Tarjamahan • Di handap aya tilu cutatan jeung salah sahiji artikel anu ditulis ngagunakeun dua basa.Hidayat Suryalaga. Untuk menjaga agar bahasa Ibu di seluruh dunia tidak musnah. Menggerutu (Dicutat tina buku kasundaan Rawayanjati. • Pék baca sing nepikeun ka paham kana cara-cara narjamahkeunana! a.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 III. Cék Kamampuh 1) Hal naon anu mimiti bakal dilakonan ku hidep lamun dipénta pikeun narjamahkeun téks basa Indonésia ka basa Sunda? 2) Sanggup teu lamun hidep dipénta narjamahkeun téks basa Sunda ka basa Indonésia? 3) Aya hiji hal anu teu meunang pisan dilakonan ku urang lamun rék narjamahkeun téks..

Walikota bisa mencabut izin operasional hotel jika hingga Kamis 10 Juni 2010 Management hotel belum menunaikan kewajibannya. pihak yang mewakili Hotel Grand Aquilla.157-158) Tarjamahan Sundana Balita. (Dicutat tina Pamager Basa hal. Riset terbaru membuktikan. Anjeunna negeskeun dina pasualan anu teu bérés-bérés ti taun 2008 ieu baris dibenerkeun sacara kadinasan luyu jeung kalungguhan anjeunna nya éta salaku Kepala Daérah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Hibarani Andam Dewi mengatakan. sarta Serikat Pekerja di rohangan tengah Balai Kota Bandung. Sopandi mengatakan. bisa mangaruhan kana gawé uteukna. bocah yang rajin menonton televisi. juga batita (bawah tiga tahun). Kitu nurutkeun panalungtik ti Children’s Hospital and Regional Medical Center. Pupuhu Serikat Pekerja Mandiri Hotél Grand Aquilla Bandung (SPM HGAB). Jumat 4 Juni 2010. Ia menegaskan akan menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak kunjung selesai sejak tahun 2008 itu.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 c. cenderung mengalami gangguan daya ingat. budak nu mindeng moncongok televisi. Manajemen hotél kudu buru-buru mayar gajih pagawé luyu jeung katangtuanana sarta ngagawékeun deui 137 Cucu Ratna Sundayani. Sopandi nyebutkeun Walikota bisa nyabut ijin operasional hotél lamun nepi ka poé Kemis 10 Juni 2010 Manajemen hotél henteu méréskeun kawajibanana. Artikel Sekilas Bandung Pengelola Grand Aquilla akan Ditindak Walikota Bandung Dada Rosada akan menindak tegas pengelola Hotel Grand Aquilla terkait masalah kelalaian pembayaran upah dan persoalan ketenagakerjaan. d. Dikatakan Management hotel harus segera membayar upah pegawai sesuai dengan ketentuannya dan mempekerjakan kembali 137 pengurus serikat pekerja beserta anggotanya yang diberhentikan sepihak pada Oktober 2008. S. Ketua Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquilla Bandung (SPM HGAB). Cutatan katilu Balita. Tina panalungtikan panganyarna kabuktian. Inilah peringatan peneliti dari Children’s Hospital and Regional Medical Center. alusna entong diogo ku cara terus-terusan sina lalajo televisi . ogé budak Batita (kurang tilu taun).S 39 . Jumaah 4 Juni 2010. serta Serikat Pekerja di ruang tengah Balai Kota Bandung. (Dicutat tina Koran Pikiran Rakyat Sabtu 5 Juni 2010) Tarjamahan Sundana Artikel Saulas Ngeunaan Bandung Anu ngokolakeun Hotél Grand Aquilla Bakal Ditindak Walikota Bandung Dada Rosada méré kategasan ka anu ngokolakeun Hotél Grand Aquilla ku ayana pasualan kataledoran mayar gajih pagawé jeung pasualan ketenagakerjaan. nya éta rada pohoan. Pernyataan Dada dikatakan dalam pertemuan antara Pemkot Bandung. sebaiknya jangan dimanjakan dengan tontonan televisi. pihak anu ngawakilan Hotél Grand Aquilla. Kamandang Dada disebutkeun dina acara rapat antara Pemkot Bandung. ketegasan Walikota dilakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah.

......... jeung kecap aslina.............. ngabéréskeun pasualan Hotél Grand C..................... Pikeun maham eusi tarjamahan........................ jawab pananya ieu di handap! 1.......Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 pengurus serikat pekerja sarta anggotana anu geus dieureunkeun ku pihak hotél bulan Oktober 2008...................... Cucu Ratna Sundayani.. Nyundakeun atawa narjamahkeun artikel henteu kudu ditarjamahkeun sakecapsakecap............ Hartikeun sakalimah-sakalimah.......... 6..... daérah di urutan dunya ku sakuliah ka henteu urang Batita lalajo 2............................................ Indung di sakuliah dijauhkeun 4................... Kumaha jalan kaluarna supaya Hotél Grand Aquilla gancang bérés tina pasualan nu karandapan?... Hasil risét ti rumah sakit mana nu nyebutkeun yén budak Balita jeung budak Batita teu meunang moncongok di televisi?................................ 8.......................... Naon masalahna di Hotél téh?................. 5................................ jeung Batita teu meunang terus-terusan 7.... 10....... Naon ari Balita jeung téh?. nya éta basa Sunda jeung basa Indonesia............................................................................ Baca heula éta artikel sakabéhna. hal-hal anu kudu diperhatikeun nya éta: 1......... Grand Aquilla 9. 3.. Saha waé anu milu Aquilla?.................................................................... nya kitu deui sabalikna................ Baca saalinéa-alinéa................... S........ sabab basa Sunda jeung basa Indonésia téh béda .............. Naon sababna Balita televisi?.............................. KAMAHÉRAN BASA Narjamahkeun kana Basa Sunda Umumna urang Sunda téh ngagunakeun dua basa (dwibahasawan) dina hirup kumbuh sapopoéna.. Upama urang rék nyundakeun artikel............. 2....................... Munasabah upama loba kecap-kecap basa Indonésia nu asup kana basa Sunda.. Kumaha carana basa musna?.........S 40 ........... Basa Sunda aya dina sabaraha?............ Dina narjamahkeun kudu tetep ngindung kana basa.......... Aya sabaraha jumlah basa dunya?... Pupuhu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Hibarani Andam Dewi nyebutkeun...... lantaran henteu kabéh basa atawa kecap dina basa Indonésia bisa langsung disundakeun.. kalimah................ kategasan Walikota ménta dilakukeun pikeun ngaréngsékeun pasualan sagancangna...... 3... Pasipatan naon anu kudu Sunda?.................................................

mulai Senin ( 7/6 ). pigawé laporanana dina buku tugas! Istana Bogor Terbuka untuk Umum Memperingati hari jadi ke – 528 Bogor. Menegaskan j. ÉVALUASI Baca wacana ieu di handap. D. Anu ngokolakeun Pasualan Negeskeun Pundungan Kukulutus Babarian Humandeuar Permasalahan i. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. Tapi.S 41 . Kota Bogor. S. 4.” Kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor Artiana Yanar Anggraeni di Bogor. mun modul 7 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna. 6. 10. g. Latihan Jodokeun ieu kecap-kecap di handap kana kecap-kecap nu aya di beulah katuhueunana! 1. 8 Juni 2010. Pada kesempatan peringatan hari jadi Bogor. 5. 7. Merajuk b. f. Cucu Ratna Sundayani. 9. dibuka untuk umum selama tujuh hari kerja.( RTS ). Panalungtik Berkeluh Kesah Menggerutu Dicuplik Karakter Peneliti Pengelola d.Selasa. h.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 4. 3. hidep kudu ngulang deui. Kakara narjamahkeun kecap-kecapna. Kompas. Mudah Tersinggung a. 8. PANUTUP Sanggeus migawé modul 7 kalayan hadé. Bogor Tengah. warga yang berminat ke Istana Bogor hanya perlu mendaftar di panitia Istana Bogor Open di jalan Kapten Muslihat Nomor 12. 14-17 Juni dan 21-23 Juni. “Hari biasa. E. Istana Bogor di jalan Ir.Juanda. tuluy tarjamahkeun kana basa Sunda. 2. e. masuk Istana Bogor harus ada izin dari Sekretariat Negara di Jakarta. hidep meunang nuluykeun kana modul 8. Dicutat Pasipatan c.

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan PANGAJARAN 8: NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA A.S 42 . rarasaan. BUBUKA Deskripsi I. Kompeténsi dasarna nya éta Cucu Ratna Sundayani. sarta nulis surat jeung biografi. S. Modul ngagunakeun aksara Sunda nya éta modul nu pangpandeurina dina diajar basa Sunda kelas X semester kahiji tingkat SMA. ngagunakeun aksara Sunda. Standar kompetensina nya éta mampuh nulis pikeun ngébréhkeun eusi pikiran. jeung kahayang dina wangun narjamahkeun.

Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. jeung nyalin téks ngagunakeun aksara Sunda. Méré penilaian. Cék Kamampuh 1) Hidep apal henteu kana aksara Sunda Kaganga? 2) Coba tuliskeun ngaran hidep sorangan maké aksara Kaganga? (keur nu geus apal) 3) Aya sabaraha hiji sakanyaho hidep ngeunaan aksara Sunda téh? PEMBELAJARAN Pedaran Aksara Sunda Kaganga • Aksara Sora ‘Vokal Mandiri’ jumlahna aya 7 nya éta: A I U É E EU O Contona: • a I U{ E } O aa = aa Oa = oa aI = ai I} = ieu 43 Aksara Ngalagena ‘Konsonan’ jumlahna aya 25 nya éta: Cucu Ratna Sundayani. d. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. g. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. 2. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa maham kana ngagunakeun aksara. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. Indikatorna nya éta maham ngagunakeun aksara Sunda (aksara Kaganga). III. II. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. b. h. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. IV. e. f. ogé prakték nulis ngagunakeun aksara Sunda. hidep migawé modul dina buku tulis. nulis ngagunakeun aksara Sunda. c. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda.S . b. c. S.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 ngagunakeun Aksara Sunda. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép.Pituduh pikeun murid a.Peran Guru a. Pituduh ngagunakeun modul 1.

S.S 44 . 7. 8. sepi Cucu Ratna Sundayani.. ………………. b.. pamali = ……………….. 3. . 9.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 • Vokalisasi ‘Penanda Bunyi’ 1. kamari = ………………. 4. Latihan 2 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. Conto: k= ka jadi ke= ke = ……………….. CA SA r w J x nini tadi mimiti harita tarasi RA WA PA JA YA NYA k l M m z KA LA MA GA FA bibi basi BA QA NGA VA KHA XA = = = = = SYA ZA = ………………. nya éta: a. 6. Conto k= ka jadi ki= ki = : Latihan 1 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! h d p g f 1.. babari = ……………….e = pamepet... HA DA n t j b q NA TA c s y G v 6. ……………….. Vokalisasi nu ditulis di luhur lambang aksara ngalagena jumlahna aya 5 (lima). teri = ……………….i panghulu. ………………. 2. ... ……………….. = ………………. 5. fungsina ngarobah sora /a/ jadi /e/. 10. ……………….fungsina ngarobah sora /a/ jadi /i/..

S 45 . ……………….Q = panglayar... weureu = d. . tepi = ………………. seuneu = ………………. beuti = ………………. fungsina ngarobah sora /a/ jadi /eu/... 2. 7. darma ………………. peti 8. 5. neda = ……………….. 6. pepeta depa = ………………...... Conto: k= ka jadi kQ= kar Latihan 4 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. c. deupa = ………………. 6. kasar = Cucu Ratna Sundayani. ………………. = ………………. ngabedega = …………….. 10. ………………. Conto k k]= keu : = ka jadi Latihan 3 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1..Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 2. 4. 8. 7. 9. 9.. 4. ceuli = beusi = geura = deuleu = ……………….. 10. beuli = ………………..] = paneuleung.. S. 3. meri = ………………. ………………. 3.. ceuceu = ………………. . fungsina nambah konsonan / +r/ dina tungtung aksara ngalagena... = ………………. demi = ………………. = ……………….. 5.

. . 4. karang = ………………. damang = ………………. Conto: k = ka jadi kN= kang Latihan 5 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. .S 46 k= ka jadi kN= kang . barang = ………………. 5. Conto: Conto: k = ka jadi ku Latihan 6 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! Cucu Ratna Sundayani.... 7. 2. ………………. fungsina ngarobah sora /a/ = ku jadi /u/. 8. 7. S. dalang = ………………. = panyuku...Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 2. 8. nya éta: a. karma ………………. harta = ………………. ……………….. parna= ………………. ……………….. ………………. 9. fungsina nambah konsonan / +ng/ dina tungtung aksara ngalagena. 10.N = panyecek. 3. sarta = ………………. ………………... jajar lebar lapar = = = sebar = e.. ………………. = ………………. 4. 3... 6. Vokalisasi nu ditulis di luhur lambang aksara ngalagena jumlahna aya 3 (tilu).u b.. 9. ………………. 10.. sawang tarang = garang = gedang = terang = = 2. ………………. 5. carang = ……………….

4. ruku 5.. hulu 3. cipleu klasifikasi klarifikasi ngajleng racleng = = = = = ………………. dulur = ……………….. ………………. catur 8. sakur 9. fungsina nambah konsonan / +ra/ dina tungtung aksara ngalagena.... ………………. ……………….. = ……………….... 3. ………………. ………………. b. batur 7.. Conto: k ka jadi kL kla = 1. . 6. 2.L = panyiku. = ………………. kuku 4. = ……………….Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 1. ……………….. suku = = = = = ………………. ………………. ………………. Cucu Ratna Sundayani.S 47 . bulu 2. cakra = krama = citra = ………………. prabu = drama = c. fungsina nambah konsonan /+la/ dina tungtung aksara ngalagena. cukur 10. 3. 5. ………………. = ………………. 2.R kR = kra = panyakra. 4. = Latihan 8 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! . 5. ………………. ………………. S. ………………. Conto: k = ka jadi Latihan 7 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1.

Vokalisasi nu ditulis sajajar jeung aksara dasar ngalagena jumlahna aya 5 (lima).. b. 5. 5. 2. 3. . 4. ………………. 3. ………………. 2. [. S. fungsina ngarobah sora /a/ jadi /o/. ………………. ……………….. saré méré hésé réhé kéré = = = = = ………………. Conto: Cucu Ratna Sundayani.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 3. . ……………….. nya éta: a. /é/. c.H = pangwisad.o = panolong. ……………….. Conto: = panéléng. lolong korong omong pamong bolong = = = = = ………………. ………………...S k= ka jadi kH = kah 48 ...fungsina ngarobah sora /a/ jadi k = ka jadi [k = ké Latihan 9 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. ………………. fungsina nambah konsonan / +h/ dina tungtung aksara ngalagena.. 4. Conto: k ka jadi ko = ko = Latihan 10 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1.

3. . 2. 8. ………………. léngkah rongkah bungah mapah cenah pageuh baseuh nyeupah = = = = = = = = = ………………. ………………. 4.. 2. =k Latihan 13 Conto: k= ka jadi kN= kang 49 Cucu Ratna Sundayani. ………………. ………………. ………………. S. e. ………………. madya gebyar setya widya sanghyang = = = = = ………………. d. ……………….S .. ………………. fungsina ngaleungitkeun sora dina aksara ngalagena.. ………………. f. 9. 3. 10. 4. 6. ………………. 5. polah = 7.. fungsina nambah sora /+ya/ dina aksara ngalagena . sémah ………………. Conto: k = ka jadi k.Y = pamingkal.. ………………. ………………... ..Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Latihan 11 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. = pamaéh.. 5. Conto: kya k = ka jadi kY = Latihan 12 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1.

..Q = panglayar aQ ar ..500 =.... Vokalisasi nu bisa ditulis bari dibarengkeun (dikombinasikeun) jeung aksara sora jumlahna aya 3 (tilu).... lamak 3... = . . 1...... . jsb.H 5= pangwisad: aH9ah 0{H 1234567890 1 c.. 27 2....Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1....... Latihan 15 Salin kana Aksara Latén! lmun. 10.. ………………. nya éta: a.....300 115... = ..... ……………….... {N .. berkat = = = = = ………………..... ér . samak 2... S.......... 4.. UrN k ciko[l 50 Cucu Ratna Sundayani..... 4.... jsb.....N = panyecek: aN ang .......... neleg 5... 250 3... =. 2 Angka (aya 10): • • • Latihan 14 Tuliskeun ieu angka di handap maké aksara Sunda! 1. {Q : b.S ....... 5...... rungkad 4..... ………………..... éng ................ ………………..000 =... 3 4 6 7 8 ...

jalan ka Batawi ngemplong.S 51 .pk. loba anu giruk ………………………………………………………………………………. ngantos Kangjeng Dalem ………………………………………………………………………………. lempa-lempi lempong ………………………………………………………………………………. katon kagoréngan ………………………………………………………………………………. gung goongna ramé ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ménak Ki Wastanu ………………………………………………………………………………. C. [h[s brNdhQ Latihan 16 Salin kana Aksara Kaganga! Kawih murangkalih Ayang-Ayang Gung Ayang-ayang gung ………………………………………………………………………………. PANUTUP Cucu Ratna Sundayani. nu jadi wadana ………………………………………………………………………………. naha manéh kitu ………………………………………………………………………………. ruket jeung kompeni ………………………………………………………………………………. ngadu pipi jeung nu ompong ………………………………………………………………………………. khQ lmun. niat jadi pangkat ……………………………………………………………………………….Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 moal. tukang olo-olo ………………………………………………………………………………. UrN bog g[w moal. S. [h[s tum.

S 52 .Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Modul 8 nyaéta modul pangpandeurina dina pangajaran basa Sunda kelas X semester kahiji. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. hidep bisa konsultasi ka guru pangajar ngeunaan hasil penilaian. Sanggeus hidep bisa migawé modul ieu kalawan hadé jeung sampurna. S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->