Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011

PANGAJARAN 1: NGAREGEPKEUN BIANTARA
A.

BUBUKA
Deskripsi

I.

Modul ngaregepkeun biantara nya éta modul nu pangmimitina dina diajar basa Sunda tingkat SMA. Standar kompetensina nya éta mampuh ngaregepkeun, maham, jeung méré tanggapan kana rupa-rupa wacana lisan nu mangrupa biantara jeung siaran radio/televisi. Kompeténsi dasarna nya éta ngaregepkeun eusi biantara. Indikatorna nya éta ngaregepkeun biantara kalayan sumanget, nyatetkeun kekecapan nu digunakeun dina biantara, nyaritakeun deui eusi biantara ku basa sorangan, méré kamandang kana basa Sunda nu dipaké dina biantara, jeung nyieun eusi biantara sorangan.

II.

Pituduh ngagunakeun modul
1)Pituduh pikeun murid a. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul, hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru, hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. b. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul, hidep migawé modul dina buku tulis. c. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti, bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. 2)Peran Guru a. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. b. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. c. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. d. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. e. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. f. Méré penilaian. g. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. h. Nyatetkeun kamajuan diajar murid.

III.

Tujuan Ahir
Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa maham kana eusi biantara bari tuluy nyieun téks biantara sorangan, ogé maham kana babasan jeung paribasa nu digunakeun dina naskah biantara.

IV.

Cék Kamampuh
1) Lamun hidep dipenta sangkan ngenalkeun diri ka guru di hareupeun kelas, bakal kumaha pok-pokanana? 2) Lamun hidep manggil guru nu rék ngajar, kumaha nyaritana? 3) Lamun hidep dipenta nyiapkeun babaturan di kelas ngagunakeun basa Sunda, bakal kumaha pok-pokanana?

Cucu Ratna Sundayani, S.S 1

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011

B. PEMBELAJARAN
I. Ngaregepkeun Biantara • Ieu di handap aya naskah biantara nu kungsi dipaké waktu Pasanggiri Biantara Basa Sunda sa-Kota Bandung. • Pék baca tur tengetan ku hidep eusina!

Nonoman Sunda Kiwari
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bapa miwah Ibu girang pangajén anu ku sim kuring dipihormat, Hadirin anu sami linggih di ieu patempatan anu ku sim kuring dipihormat, katut réréncangan nu sami janten patandang anu ku sim kuring dipikanyaah tur dipikacinta. Sateuacanna sim kuring ngaguar ngeunaan téma nu parantos ditangtoskeun, hayu urang sasarengan sanggakeun puji sinareng sukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos masihan kaséhatan réhna dina dinten ieu urang tiasa kempel riung mungpulung paamprok jonghok di ieu patempatan dina kaayaan séhat wal afiat. Solawat miwah salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Hadirin hormateun sim kuring ...... Urang sadaya panginten parantos uninga, réhna murangkalih jaman kiwari téh seueur pisan anu kakeunaan ku “virus budaya deungeun”. Naha pangna bet tiasa kitu? Manawi aya nu terang teu? Kieu waleranana téh. Murangkalih jaman kiwari mah apalna téh ka Grup Band sapertos Ungu, Déwa, D’Masiv, Nidji, Peterpan, jeung sajabana. Ari ka Juru Kawih atanapi pangarang lagu sapertos Nining Méida, Euis Komariah, Nénéng Fitri, Atang Warsita, Mang Koko, Nano S., Bény Corda, Kostaman Jaya jeung nu séjénna mah moal arapaleun. Dimana aya nu apal ogé panginten tiasa kaétang ku panangan. Teras kasenian Sunda sapertos Jaipongan, Longsér, Degung, Calung, Réog, Wayang Golék téh, tos kahilapkeun ku murangkalih jaman kiwari. Padahal éta kasenian téh dipilari ku bangsa deungeun mah. Contona baé kasenian Angklung nu tos diaku ku bangsa Malaysia. Upami ditingal tina raksukanana, conto anu gampil urang tingal wé tina anggoan murangkalih jaman kiwari, nu kakirangan bahan, pajar cenah gaya siga di India yén nu ngaranna udel kedah katingal ku nu sanés. Kitu ogé sareng lancingan nu disebat gaya “rock n’roll” atanapi “lancingan pensil”. Kacida pisan sampéan saageung tangkal kalapa kedah dilebetkeun kana lancingan saageung paralon 2 in. Hadirin hormateun sim kuring ....... Basa Sunda ogé kedah janten émutan urang sadaya, réhna kiwari aya nu disebat “hari berbahasa ibu”. Di sababaraha sakola tos diwajibkeun nyarios nganggo basa Sunda unggal dinten Rebo. Tapi angger kénéh waé teu digugu. Pajar téh géngsi, jeung teu “gaul”. Sim kuring ngaraos prihatin, asa karunya ningal kasénian, budaya, sareng basa urang ayeuna siga nu henteu diaku deui ku nonomanana. Haget urang téh diajar kana budaya deungeun. Badé iraha atuh mekarkeun budaya sorangan? Hadirin hormateun sim kuring ....... Ku kaayaan urang ayeuna, ku kanyataan kahirupan urang ayeuna, hayu urang bebenah diri urang ku cara mekarkeun basa, budaya jeung kasenian urang di lingkungan kulawarga, masarakat, sakola atanapi lingkungan pamaréntah. Sakola urut Walanda, ayana di kota Banda, lamun ngaku urang Sunda, Cucu Ratna Sundayani, S.S 2

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011

kudu nyaho budayana. Panginten mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten kana samudaya kalepatan. Akhirul kalam billahi taufi wal hidayah. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Pikeun maham eusi biantara, jawab pananya ieu di handap!
1. Dina acara naon éta biantara téh ditepikeunana?.................................................................... 2. Naon pangna barudak jaman ayeuna teu daék nyarita ku basa Sunda?.................................. 3. Kasenian naon anu geus diaku ku bangsa deungeun?............................................................. 4. Kudu kumaha cenah urang Sunda ayeuna téh?....................................................................... 5. Naon anu dimaksud “hari berbahasa ibu” dina biantara di luhur?.......................................... 6. Naha nonoman ayeuna teu ngarasa reueus kana budayana sorangan?................................... 7. Naon téma biantara di luhur?.................................................................................................. 8. Tarékah naon anu kudu dilaksanakeun ku nonoman Sunda pikeun mekarkeun budaya sorangan?................................................................................................................................

Kamus Alit
deungeun, batur;asing girang pangajén, juri hadirin, jalma-jalma nu aya dina riungan haget, ujug-ujug daék atawa sanggup kiwari, ayeuna mekar, 1) beukah (tina kuncup jadi muka, kembang);2) ngarekahan, ngalegaan ngaguar, nyaritakeun nonoman, nu aranom paamprok jonghok, papanggih teu dihaja reueus, 1) agul;2) boga rasa bagja unggal, saban II. Pedaran Biantara Biantara nya éta nyarita dihareupeun balaréa kalawan aya maksud nu tangtu. Bagéan-bagéan tina biantara nya éta: 1. Bubuka, nu dimimitian ku salam bubuka. Contona: Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bapa miwah Ibu girang pangajén anu ku sim kuring dipihormat, Hadirin anu sami linggih di ieu patempatan anu ku sim kuring dipihormat, katut réréncangan nu sami janten patandang anu ku sim kuring dipikanyaah tur dipikacinta. 2. Eusi biantara. Cucu Ratna Sundayani, S.S 3

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011

Contona: Hadirin hormateun sim kuring ...... Urang sadaya panginten parantos uninga, réhna murangkalih jaman kiwari téh seueur pisan anu kakeunaan ku “virus budaya deungeun”. Naha pangna bet tiasa kitu?............jste. 3. Panutup, nu dina tungtungna aya salam panutup. Contona: Panginten mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten kana samudaya kalepatan. Akhirul kalam billahi taufi wal hidayah. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

C. KAMAHÉRAN BASA
Maham kana Babasan jeung Paribasa I. Babasan
Tengetan conto kalimah di handap ieu ! 1. “Ka budak nu panjang leungeun mah, moal aya nu resepeun” 2. “Éta mah Si Ibro, dasar budak atah adol, teu kira-kira hitut hareupeun sémah!” 3. “Si Dudung mah teu dipikaresep ku batur téh, pantes wé da budakna haseum budi.” Dina kalimah di luhur aya ungkara panjang leungeun, atah adol, jeung haseum budi. Ieu téh kaasup kana babasan. Ari anu dimaksud babasan téh nya éta ucapan matok anu geus puguh éntép seureuhna nu dipaké dina harti injeuman, jadi lain harti sabenerna. Dina ungkara panjang leungeun ngabogaan harti injeuman sok pulangpaling atawa ceceremed, lain hartina ‘leungeunna anu panjang’. Atah adol ngabogaan harti injeuman kurang ajar atawa teu sopan. Kitu ogé dina ungkara haseum budi ngabogaan harti injeuman leuwih loba baeud batan seuri, sabalikna tina amis budi.

Latihan 1 Pék téang ku hidep harti tina babasan ieu di handap, tuluy jieun kalimahna!
1. Atah anjang Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 2. Ajak Jawa Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 3. Akal koja Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 4. Bodo katotoloyoh Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 5. Bodo aléwoh Cucu Ratna Sundayani, S.S 4

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011

Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 6. Buntut kasiran Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 7. Ceuli lentaheun Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 8. Hampang birit Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 9. Laér gado Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………... 10. Salieuk béh Hartina : …………………………………………………………………... Kalimahna : …………………………………………………………………...

II. Paribasa
“Si Onéng mah, bet kawas anjing ngagogogan kalong, bogoh ka Dudé Hérlino béntang pilem téa.” Dina ungkara kalimah di luhur aya ungkara anjing ngagogogan kalong. Éta ungkara téh kaasup kana paribasa,anu hartina mikahayang nu pamohalan. Teu béda jeung babasan, paribasa ogé teu bisa dirobah ungkara jeung kekecapanana, bédana téh, ari paribasa mah mangrupa kalimah.

Latihan 2 Larapkeun paribasa nu aya di beulah katuhu, kana kalimah ieu di handap!

Cucu Ratna Sundayani, S.S 5

hulu gundul dihihidan Cucu Ratna Sundayani. S. kate mpuhan buntut maung f. tami ang meulit ka bitis h. ulah getas harupateun. puguh mani asa ……. 4. ari salakina mah ngan ukur …. leuheung mun bener. 9... ti baréto hayang boga laptop. sarua jeung ……. nyaho manéhna mah jéger. keur mah gajih gedé katambah loba nu méré ibaratna …… a. lodo ng kosong ngelentrung c. Ari maksudna mah rék nyilakakeun batur. ari kana gawé mah angger sagala embung. loba teuing omong. Jadi pamingpin mah kudu ……. kalah dibéja-béja.. antukna mah ……… keuna ka dirina sorangan. hanta ng-hantung hantigong hantriweli j. pacik rak ngalawan merak b.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 1.” 7. Nu boga pagawéan mah pamajikanana.. 5. padahal ari nu nyieun dosana mah batur sapagawéanana. 2. Néng Dési mah kalahkah gaya wé diheulakeun. naha atuh bet ……. Karunya ka Mang Oman téh. biwir nyiru rombéngeun d.. leule us jeujeur liat tali g. “Ari manéh.” 6. asa ditonjok congcot e. anu teu kudu dicaritakeun ka batur. Mang Oyib mah. 8. 3. jadi ……. ari pék meunang hadiah. “Tong wawanianan ngalawan Si Junéd.S 6 . nyali ndung ka gelung i. gedé tinimbangan. Mani kacida atohna Jang Soma téh. Ngeunah ari jadi pejabat. Keuna ku paribasa ……. ceuk kolot mah …… 10.

.... a. mios é. paparikan é... salam panutup c.. nya éta . salam panutup c. pidato 2)Hadirin anu sami linggih . sasagon é. béwara d..... pupuh c.. angklung d. a. kemis 6)Kasenian urang Sunda nu geus diaku ku urang Malaysia...Wb. panutup biantara Cucu Ratna Sundayani.. béwara 5)Ninggang dina poé naon ari “hari berbahasa ibu” téh? a. Mang Koko 8)Kalimah Assalamu’alaikum Wr... diuk c. c. hapunten kana samudaya kalepatan. wayang b. salasa c. Kostaman Jaya b. salam bubuka d. rebo b... minggu é.. longsér 7)Saha ari seniman sunda nu ngajieun lagu Karatagan Pahlawan téh? a... sisindiran d... Darso é.... panutup biantara 4)Sakola urut Walanda Ayana di kota Banda Lamun ngaku urang Sunda Kudu nyaho budayana Wacana di luhur kaasup kana wangun . dina biantara di luhur kaasup kana? a. wawaran b... eusi biantara b. a. Atang Warsita d..S 7 . S. Kalimah di luhur téh mangrupa . araya d.. calung c...... eusi biantara b.. Nano S. indit 3)Panginten mung sakitu anu tiasa kapihatur. datang b... wawacan b. pengumuman c.. wawaran é. a.. Linggih lemesna tina kecap .. senén d. a. ÉVALUASI Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1)Biantara téh sasaruanana jeung . salam bubuka d.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 D... kacindekan é.. bubuka é.

Mang Koko 10) Kecap naon anu sami hartina jeung lomba? a. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. hidep meunang nuluykeun kana modul 2. siswa é. PANUTUP Sanggeus migawé modul 1 kalayan hadé.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 9)Saha ari seniman nu ngajieun lagu Bubuy Bulan téh? a. patandang b. penulis c. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. mun modul 1 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna.S 8 . pasanggiri Tugas Terstruktur (TT): Jieun koméntar ngeunaan basa Sunda nu dipaké dina biantara di luhur! Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT): Jieun hiji naskah biantara basa Sunda témana bébas! E. Beny Corda c. b. pangarang d. Tapi. S. Kostaman Jaya d. Nano S. hidep kudu ngulang deui. Ismail Marzuki é.

IV. ngadongéng. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. nyusun rangkayan biantara dumasar kana sistematika anu bener. Cék Kamampuh 1) Lamun hidep dipenta sangkan biantara di hareupeun guru-guru. biantara. jeung kahayang sacara lisan dina nyaritakeun pangalaman. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa nangtukeun bagéan biantara sarta bisa nyarita dina wangun biantara kalawan téhnik. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. f. jeung guneman dina rupa-rupa situasi. b. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. Pituduh ngagunakeun modul 1. S. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. rarasaan. c. sawala kelompok. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri.Pituduh pikeun murid a. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. Méré penilaian. II. nyarita dina wangun biantara di hareupeun guru jeung babaturan kalawan éksprési anu hadé. b. lentong. Standar kompetensina nya éta mampuh ngébréhkeun pikiran. hidep migawé modul dina buku tulis. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. intonasi anu hadé tur merenah éntép seureuhna. Indikatorna nya éta nangtukeun bagéan-bagéan biantara dumasar kana sistematika biantara. 2.Peran Guru a. tapi ngadadak dibéjaanana? 3) Aya rupa-rupa cara biantara téh. cara biantara nu kumaha nu bakal digunakeun ku hidep? Cucu Ratna Sundayani. h.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 2: BIANTARA A. e. d. g. bakal ngagunakeun ragam basa naon? 2) Sanggup teu lamun hidep dipenta miluan pasanggiri biantara. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. Modul nepikeun biantara nya éta modul nu kadua dina diajar basa Sunda tingkat SMA.S 9 . jeung sikep anu hadé. III. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. lentong. BUBUKA Deskripsi I. Kompeténsi dasarna nya éta biantara. c. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar.

tur daréhdéh kumargi pangaruh budaya sadidinten. bakal jadi cendikiawan. Kusabab. jeung ngamumulé budaya sunda ogé kaasup kana micinta sareng iman ka Pangéranna.S 10 . hiji nagri dihargaan di mata nagri lian. Dina ieu waktos sim kuring badé medar perkawis budaya Sunda anu patali jeung kahirupanana. kagusur ku panéka jaman. Diwuwuh ku Alhamdulillah mugia sing janten rarabuning takabur nu ngagujud dina kolbu nyeuseuh geugeuleuh. Yunani jeung nagrinagri lianna kaceluk ka awun-awun kawéntar ka janapria masih napak. PEMBELAJARAN I. Urang Sunda kudu intelék. rumaos sim kuring mah sanés bujangga anu mahér ngarangkén carita. Cucu Ratna Sundayani. kulantaran budayana. Budaya numutkeun Prof Kuntjoroningrat nya éta hasil tina cipta. Maca Biantara Pék baca heula téks biantara ieu di handap kalawan saregep! Biantara Budaya Sunda Assalmu’alaikum Wr. mangrupa hasil pamikiran sepuh urang baheula anu moal laas digéléng ku roda pajamanan. nyegah ria jeung sum’ah anu pasoléngkrah dina manah. tanah Sunda ogé bakal leungit. Mung bawiraos tipayun sim kuring neda tawakup nu kasuhun bilih dina ngadugikeunana kirang éntép seureuhna. Matak jalma anu luhung élmu. Budaya Sunda anu mibanda kaéndahan sampurna sanés ngan di nagrina sorangan. Matak tengtrem kana ati sanubari kanggo urang nu ngagunakeunana. loba pangabisa.Wb Réréncangan nu dipikareueus Para hadirin nu dimulyakeun ku Alloh SWT! Bismillah nu jadi sekaring pangiring catur pangréka basa. pengkuh agamana. urang Sunda kudu jadi birokrat. Jalma anu pengkuh kana budaya nagrina jalma éta kaasup jalma anu ngamumulé kana nagrina. tapi bari teu mopohokeun kana budaya karuhunna. tapi ogé di nagri séjénna. karsa. kirang malapah gedang. Mun kitu mah micinta. Sawangsulna mopohokeun kana budaya kaasup éra maké budaya Sunda kaasup kana ingkar ka Pangéranna. S. Lamun urang Sunda sorangan mopohokeun kana budayana. Budaya téh mangrupa hazanah anu dipibanda ku umatna. lain hal nu mustahil deui. sabalikna jalma anu mopohokeun kana budayana kaasup kana jalma anu bakal ngaruksak kana nagrina sorangan. Nanjeurna hiji nagri salah sahijina gumantung kana luhung peradaban budayana. Kaéndahan nu sampurna éta. Ciri tina jati diri manusa nu ngancik tina hiji nagri. politikus nu berbudaya. jeung kréasi umat manusa anu diwujudkeun dina wangun paripolah. ngarumat. Asal urang bisa neruskeun éstapéta budayana. jadi ékonom. Tuh urang rérét sababaraha abad katukang Kunaon Nagri Romawi. naon margina? kulantaran peradaban budayana anu luhung. ekonom anu berbudaya.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 B. Kunaon margina kitu? Dawuhan Rosululloh SAW dina haditsna : Hubbul watoni minal iman” anu hartosna micinta tanah air (baligeusan ngajadi téh) sabagian tina rasa iman”. Lamun nonoman Sunda pengkuh kana budayana. tangtu moal poho kana budayana. urang Sunda kudu bisa jadi téhnokrat. jadi politikus. jembar budayana. Salah sahiji moto sepuh urang baheula mah jalma kudu luhung élmuna. soméah hadé kasémah. tapi cendikiawan nu berbudaya. malah mandar sagala amaliyah katut lalampahan jadi utama. masih tanggoh nepi ka iraha waé. Anu ngawujud dina pasipatan urang Pasundan.

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Namung hanjakal pisan jaman kiwari... 5.................................... niley.. Anu lamun ditalungtik mah kaulianan barudak téh lain ngan ukur heureuy guyon wungkul tapi nyamuni sipat gotong royong.............. S............... harga diri kaceluk ka awun-awun.......... Ieu téh teu leupas tina pangaruh kamekaran élmu pangaweruh jeung téhnologi ti bangsa deungeun...... komo ajén-inajén Ki Sunda mah........ Wabillahi taofik hidayah wal inayah Nun walkolami wama yasturun......... basa kirang karéka....... sauyunan....S 11 ..... jeung sajabana........ putu urang tina budaya-budaya deungeun anu bakal ngaruksak kana ajén-inajén Ki Sunda. Numuwuhkeun sipat sportifitas anu teu meunang licik ka batur.. Sasieureun sabeunjeureun mah mugia aya mangpaatna....... internét.... Salah sahiji conto leutik mangga tingali di sawatara pakampungan urang.... saringsing pageuh kancing saringset pageuh iket ngabénténgan pala putra.... sawatara nonoman Sunda tos ampir hilap kana budaya warisan karuhun urang. 3.. Amien Hadirin hormateun sim kuring. anu sacara teu langsung numuwuhkweun sipat individualistik jeung égoistik di kalangan nonoman urang.... paantay-antay tangan kanggo: Hiji......... jati ka silih ku junti. jawab pananya ieu di handap! 2......... kasohor kamamana nonoman. Sebutkeun hal-hal pokok dina biantara di luhur!................ Naon balukarna lamun urang mopohokeun kana budaya sorangan?...... aya cariosan anu matak ngagedrug kana manah............ Geus kaganti ku kaulinan bangsa deungeun nu teu leupas unsur negatipna..... Urang leuwih resep ngagunakeun budaya deungeun tibatan budaya sorangan. sabobot sapihanéan sabata sarimbagan........ Nonoman Sunda anu kirang ngahargaan kana budaya Sunda boh dina sasauran boh dina réngkak paripolahna.......... 1.. 4..... Ayeuna barudak leuwih wanoh kana playstation.... Anu antukna urang Sunda dididik jadi jalma anu konsumtif jeung poho kana budaya sorangan.. Naon anu dimaksud lentong dina biantara?.... galah.. nu kapungkur dipikareueus sarta diagul-agul bakal ilang tanpa karana tina kahirupan tatar Sunda... Urang nyémah di imah sorangan. ngoét kana ati hapunten anu kateda. Dua......... (Salah sajahiji naskah dina pasangggiri tingkat SMA/SMK kota Bandung 2010) Pikeun maham eusi biantara......... Hayu urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun.......... Mun baheula mah barudak kumpul ulin ucing sumput........ urang Sunda éléh ku bangsa deungeun.............. Boh bilih aya saur nu teu kaukur.. para rumaja ngarumat........ Naon anu dimaksud biantara?. Sim kuring umajak ka sakumna dulur-dulur anu boga rasa kacinta jeung katineung kana kasundaan....... mung sakitu anu kapihatur... adam lali ka tapél ceuk paribasa mah urang asa jadi tamu di nagri urang sorangan...... ngajaga numuwuhkweun.. mekarkeun Cucu Ratna Sundayani......... Pék jelaskeun bédana antara biantara maca naskah jeung biantara dadakan!. Teu sadar upama laun-laun budaya. ampir mopohokeun kana kaulinan barudak.... Kamus Alit ajén inajén.... paheuyeuk-heuyeuk leungeun kanggo ngarumat sarta ngamumulé budaya Sunda sangkan Ki Sunda tetep nanjeur komara katut dangiangna di jaman mana jeung iraha waé. sigana téh parantos tebih tina ajén-inajén bangsa...

UUBS sacara gurat badag dibagi kana tilu tahapan. kasapantareun. No. UUBS nya éta tahapan-tahapan atawa tingkatan dina nyarita. Contona biantara pupuhu sakola dina paturay tineung. KAMAHÉRAN BASA UNDAK-USUK BASA SUNDA (UUBS) Mimiti aya UUBS di tatar Sunda nya éta abad ka 17. Biantara dina basa deungeun sok dipikawanoh ku istilah orasi. Rupa-rupa Biantara Aya rupa-rupa cara dina nepikeun biantara téh. Pedaran Biantara 1. kalawan miboga maksud nu tangtu.S . UUBS téh diluyukeun jeung: • Kaayaan umur • Kalungguhan • Situasi nu nyarita • Saha nu diajak nyarita • Eusi nu dicaritakeun Supaya ngababarikeun hidep nu di ajar. S. 3. Contona biantara dina acara ulang taun. kasaluhureun. Biantara anu hadé kudu saluyu antara téma jeung eusi anu dibawakeun dina biantara. • Biantara ku cara ngapalkeun nya éta disiapkeun heula ku cara ngapalkeun naskah. 2. 1. Basa Loma (BL) dahar indit datang asup Basa Lemes keur Sorangan (BLS) neda mios dongkap lebet Basa Lemes keur Batur (BLB) Tuang angkat sumping lebet 12 Cucu Ratna Sundayani. 3. kaasup kasahandapeun kalawan tujuan supaya jalma bisa silih ajénan jeung silih hormat antar papadana. saméméh kaéréh ku Mataram. ngan dina prakna mah ditalar. Contona: Biantara pupuhu nagara RI • Biantara ku cara teu maké naskah (ékstémporan). 4. Contona: Biantara sérén sumérén. tanpa persiapan nya éta biantara anu sipatna dadakan tanpa dipersiapkeun heula ku oratorna. 2. tapi aya galur eusina. Wangenan Biantara Biantara nya éta nyarita dihareupeun balaréa. Jalma nu pidato atawa ahli pidato sok disebut orator. Runtuyan nepikeun Biantara: • nepikeun bubuka • nepikeun watesan masalah • medar eusi • kacindekkan • panutup C. nya éta: • Biantara dadakan (impromtu). • Biantara ku cara maca naskah.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 II.

eusi b. Biantara ku cara maca naskah disebut biantara . singgetan b. jenis-jenis é. D. mangrupa …. ÉVALUASI I. karsa jeung kréasi manusa. S. acan bapa mondok bageur balik baju jst…… teu acan Pun bapa saré bageur wangsul baju …… teu acan Tuang rama kulem saé manah mulih raksukan …. panutup é. 6. rangkayan é. impromtu é. numutkeun Kunjtoro Ningrat.. kacindekkan c. 3. 11. Abdi nuju neda sangu liwet di kantin. Ungkara kalimah di luhur dina biantara kaasup kana …. biantara a. bubuka é. 7. pedaran b. 8. pamugi seueuer mangpaatna husus kanggo simkuring umum kanggo hadirin sadaya. bubuka d. wangenan 2. resmi c. Pung Bapa nuju tuang sangu goréng di dapur. 9.S 13 . Si Ujang keur dahar jeung kurupuk di dapur. 2. Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1. a. 10. Conto dina wangun kalimah 1. a. babagéan d.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 5. bébas 3. bubuka 5. panutup d... rupa-rupa c.. Ungkara kalimah di luhur dina biantara kaasup kana …. pedaran b. ékstémporan d. upacara adat b.… a. eusi 4. Dina ieu waktos sim kuring badé medar perkaawis “Budaya Sunda” mung hapunten bilih aya kalepatan dina ngadugikeunna. panutup c. kacindekkan c. “Budaya téh mangrupa hasil tina cipta. pedaran Cucu Ratna Sundayani. biantara a. kacindekkan d.. Nyarita di hareupeun jalma anu réa bari ngabogaan maksud anu tangtu. Mung sakitu anu tiasa didugikeun dina ieu bianatara. Ungkara kalimah di luhur dina biantara mangrupa bagéan tina ….

audien 9. intonasi 8. Ngayayay ngandung harti… a. jenis-jenis b. Dina nepikeun biantara ulah nepika “ngayayay”. panutup d. dalang é. tuluy nyieun kacindekkan tina pedaran biantara mangrupa …. disebut…. komedian 10. éksprési d. a. hormat c. lengkah-lengkah c. medar matéri. Ieu di handap kaasup kana hal-hal penting anu kudu diperhatikeun dina enggoning nepikeun biantara. 9. intonasi é. Basa Loma (BL) indung gering bisa boga beuki antara bakti anggeus …… Basa Lemes keur Sorangan (BLS) tiasa kagungan beuki antawis baktos mésér patuangan anggeus …… …… Basa lemes keur Batur (BLB) Tuang ibu teu damang Cucu Ratna Sundayani. Istilah pikeun jalma anu sok nyarita di hareupeun balaréa. 4. rangkayan é. teu pokus kana intina d. Pék lengkepan ieu bagan kalawan ngagunakeun tahapan basa anu bener jeung merenah! No.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 6. monoton c. rengkuh b. matak bosen é. 1. ustadz c.S 14 . teu ramé b. 3. S. éksprési d. nayaga d. 11. bubuka 7. iwal…. orator b. a. 2. mimik é. 5. Nepikeun bubuka. Turun naékna sora dina nepikeun biantara mangrupa wangenan tina…biantara a. 7. 8. 6. waktu b. a. bayaran c. 10. lila II..

Tapi. Kagungan Mios 4.S 15 . Udur E. PANUTUP Sanggeus migawé modul 2 kalayan hadé. hidep meunang nuluykeun kana modul 3. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. hidep kudu ngulang deui. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. S. Wangsul 5.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Tugas Terstruktur (TT): Jieun kalimah anu bener tur sampurna tina kecap-kecap ieu di handap! Ngagaleuh 3. mun modul 2 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna.

Pituduh pikeun murid a. h.Peran Guru a.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 3: CARITA PANGALAMAN A. b.S 16 . Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. II. c. biantara. jeung guneman dina rupa-rupa situasi. d. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa maham kana ngagunakeun kecap panyambung jeung kecap pangantét dina nyieun kalimah wangun tulisan nyaritakeun pangalaman sorangan. S. nyusun wincikan kaayaan carita pangalaman kalayan hadé. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. 2. f. IV. Modul nepikeun carita pangalaman nya éta modul nu katilu dina diajar basa Sunda tingkat SMA. Indikatorna nya éta milah babagéan carita dumasar kana sistematika. jeung kahayang sacara lisan dina nyaritakeun pangalaman. e. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. hidep migawé modul dina buku tulis. b. ngadongéng. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. Kompeténsi dasarna nya éta nyaritakeun pangalaman sorangan. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. Pituduh ngagunakeun modul 1. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. BUBUKA Deskripsi I. rarasaan. bakal ngagunakeun basa nu kumaha? Naha? 2) Kumaha kasiapan hidep lamun kudu nyaritakeun pangalaman di hareupeun babaturan sakelas? 3) Lamun hidep dipenta nyieun carita pangalaman. Standar kompetensina nya éta mampuh ngébréhkeun pikiran. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. g. c. III. Cék Kamampuh 1) Lamun hidep dipenta nyaritakeun pangalaman sorangan. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. rék nyokot topik ngeunaan naon? Cucu Ratna Sundayani. Méré penilaian. jeung nyieun carita pangalaman sorangan. sawala kelompok. Nyatetkeun kamajuan diajar murid.

........... Alhamdulillah acara téh bérés dina waktu tilu jam... Ngan ayeuna mah kagiatan saperti kitu téh can tangtu bakal kaalaman deui ku kuring.......... 4.. Barang geus nepi ka Sakola............. Naon anu jadi téma tina éta acara téh?. tangtuna di jalan ogé can loba jelema................. Pikeun maham eusi carita pangalaman..... saacanna unggal kelas kudu ngayakeun “Paméran jeung Pagelaran Seni Rupa”................ 3........... 2..................... S...... Haté kuring kacida sedihna........ Naon jejer tina carita pangalaman di luhur?................ anu biasana mah kuring téh ngan ukur nempo dina hajatan dulur atawa dina acara TV..... sanajan teu jadi pinunjul tapi bisa ngaraketkeun kuring jeung babaturan saréréa.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 B. sabab kasempetan saperti kieu can tangtu datang unggal poé......................... Jam sabaraha nu ngajieun carita kudu kumpul di sakolana?.............. Tuluy kuring geuwat salin deui ku baju biasa.......... Nu dipeunteun tina acara éta téh salah sahijina nya éta kakompakan ti unggal kelas... ayeuna kuring sorangan nu jadi pangantén.. Ari kuring mah kudu datang jam lima subuh....... Acara paméran jeung pagelaran téh kawilang sukseus.. Kulantaran subuh kénéh... Karasa pisan bédana...................... pangpangna jadi sok ulin babarengan...... Sakabéh babaturan nempo.............. 6........... Lain ngahaja hayang béda ti nu lian. aya ogé nu sura-seuri.................. tangtuna moal bisa kapohokeun pangalaman kuring éta téh... torojol téh Dimas anu sarua rék jadi pangantén babarengan jeung kuring... 5.............. Acarana téréh dimimitian. Asa sieun ari rék indit sorangan mah. Kuring jeung babaturan sakelas ngarasakeun kasedih.S 17 ......... Teu lila basa kuring keur didangdanan........ Dimana latar caritana?.. kuring jeung babaturan sakelas asa deukeut pisan.... Maca Carita Pangalaman Pék baca carita pangalaman ieu di handap tuluy tengetan ku hidep eusina! Ngasaan Jadi Pangantén ??? (dumasar kana carita pangalaman Yani Rahmawati) Basa harita poé Saptu.. Puguh waé daék teu daék kuring jeung babaturan kudu bisa gawé babarengan najan sok bari loba heureuy ogé.............. 26 Juni 2006. Naon nu ngabalukarkeun panulis ngarasa sedih?.......... Lamun ditingali deui sababaraha poé katukang. PEMBELAJARAN I..... Kuring kapilih téh kulantaran kuring meunang peunteun panggedéna dina Ujian Sakola.............................. jeung bendo.... Cucu Ratna Sundayani.. sinjang..... sabab kuring jeung babaturan kudu papisah...................... ngan kabeneran kuring téh kapilih jadi pangantén dina acara éta.. Kénging saha carita pangalaman di luhur téh?..................... jawab pananya ieu di handap! 1.......... Sanajan bari nundutan kénéh ogé kuring ngarasa sumanget pisan. ku kituna kuring ménta anteur ka tétéh.... aya nu muji...... Contona baé basa rék dilaksanakeunna Ujian Nasional (UN) téa... kuring nangtung maké kabaya jeung sinjang dibarengan ku Dimas anu maké baju taqwa.. Aya acara “Paturay Tineung” di SMP Negeri 1 Margahayu... Babaturan sakelas jadi leuwih deukeut...... sok sanajan bari rada éra saeutik lantaran ningali babaturan nu séjén maké baju nu aralus.. Harita jam dalapan isuk-isuk barudak kudu geus daratang........ sabab dina poé éta kuring kudu papisah jeung babaturan..... kuring tuluy didangdanan.... Kacida bagja jeung bungah euweuh tandinganana.....

... di tengah kalimah. KAMAHÉRAN BASA I......... najan.. Contona: boh.. Puguh waé daék teu daék kuring jeung babaturan kudu bisa gawé babarengan najan sok bari loba heureuy ogé...... jste... 8... tapi biasana ngayakeun papasangan jeung kecap pancén lianna...... klausa. b.. atawa. Conto dina kalimah: 1. atawa di awal jeung di tengah kalimah... boh.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 7. juara...... kaén papakéeun pikeun ngabunian awak ti cangkéng ka handap....... panutup pangalaman cukup saparagraf. g... pangantén. Kecap Panyambung Kecap panyambung (konjungsi) nya éta kecap pancén anu gunana pikeun nyambungkeun wangun katatabasaan (kecap.... Cucu Ratna Sundayani. Naon kacindekan tina carita pangalaman di luhur téh?... S....boh.... d.... pipisahan..... c.. pinunjul. 2.. Diteundeunna bisa di awal kalimah. nya éta: a.... tapi...tapi. Kecap panyambung papasangan nya éta kecap panyambung anu gunana nyambungkeun unsur-unsur basa boh satata boh henteu.. galur caritaanana kudu ngaguluyur ulah kapotong-potong... f.. da.... sinjang..... gumantung panjang pondokna... nyaritakeun nurutkeun kaédah tata basa. Kumaha galur caritana nu dijieun ku panulis téh?. sabangsaning topi dibungkus kaén pikeun lalaki urang Sunda. 3. yén.. frasa.. basa........S 18 ... Nilik kana sipat patalina... raksukan kaluhuran pikeun awéwé urang Sunda... C. e..... Sawatara hal nu kudu diperhatikeun mun urang rék nulis carita pangalaman....... kecap panyambung diwincik jadi tilu nya éta: 1... Kamus Alit bendo. nangtukeun heula jejer picaritaeun... 1) nu anyar kawin.... sangkan...atawa.... eusina bisa dina wangun paragraf. Kecap panyambung satata nya éta kecap panyambung anu gunana nyambungkeun unsur-unsur anu satata: jeung... kabaya. jste... II...... nangtukeun keur ka saha éta pangalaman bakal dicaritakeunana. Kecap panyambung teu satata nya éta kecap panyambung anu nyambungkeun unsur-unsur anu teu satata: lamun.. paturay tineung.. merenah luyu jeung kontéks situasi kaasup pilihan kecap... Pedaran Carita Pangalaman Carita pangalaman téh nya éta carita anu perenah kaalaman atawa karandapan dina kahirupan sapopoé............ bisa nepikeun heula bubuka tina éta pangalaman. 2) nu diréndéngkeun... kalimah) jadi wangun katatabasaan anu leuwih jembar....

Kalimahna : …………………………………………………………………... ... Boh... 5.. 2........ jste......... 5.. Sangkan...‘alat’: ku bedog. Kalimahna : ………………………………………………………………… 4...... muncul rupa-rupa harti saperti nuduhkeun: 1.. ..dugi ka.. Cucu Ratna Sundayani... ‘tujuan’: keur manéhna... Lamun.. Kalimahna : ………………………………………………………………… 2.......‘pangwates’: nepi ka Agustus.. Kecap Pangantét Kecap pangantét (préposisi) nya éta kecap anu diteundeun di hareupeun kecap barang atawa frasa barang gunana pikeun ngawangun frasa pangantét. Kalimahna : …………………………………………………………………. Acara paméran jeung pagelaran téh kawilang sukseus.. ...Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 2...tapi.... 4..‘tempat’: di imah. Nu dipeunteun tina acara éta téh salah sahijina nya éta kakompakan ti unggal kelas..pikeun...... Latihan 1 Jieun kalimah ngagunakeun kecap panyambung nu aya di handap! 1.....boh.. .... S... 6............ Sok sanajan... Alhamdulillah acara téh bérés dina waktu tilu jam....‘asal’: ti Jakarta.. 2. sanajan teu jadi pinunjul tapi bisa ngaraketkeun kuring jeung babaturan saréréa. . II..... 4.... ku mobil. Kalimahna : ………………………………………………………………..atawa... Conto dina kalimah: 1......... dina méja.. Balukar tepungna kecap pangantét jeung kecap atawa frasa sabadana... ala Paris. pikeun kuring.. Kalimahna : ………………………………………………………………….nepi ka...S 19 ......... 2.... tina beusi. 3...‘babandingan’: kawas monyét.kawas.... Kalimahna : ……………………………………………………………….. 3..... Latihan 2 Jieun kalimah ngagunakeun kecap pangantét nu aya di handap! 1....... Kalimahna : ………………………………………………………………… 3..........

. Yeti b.. 26 Juni 2006 d..... mun modul 3 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna.. Yani é.. ÉVALUASI Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1. Aya acara naon di SMP 1 Margahayu téh? a. Yati Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT): Jieun tulisan nu eusina nyaritakeun pangalaman sorangan ngagunakeun basa Sunda nu merenah! E. Jam sabaraha acarana dimimitianana? a. Tapi.. 26 Juli 2006 é. paturay tineung é. Yuni c.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Kalimahna : ………………………………………………………………… 5. Saha nu meunang peunteun panggedéna dina ujian Sakola? a. dalapan isuk-isuk c. teuneung ludeung b. Dedi b.... 25 Juni 2006 c. 25 Juli 2007 4. Dimas c. lima subuh d.. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. lima soré b. upacara nikah 2.... gupay tineung c. Yeni d. S. hidep kudu ngulang deui. 26 Juli 2005 b. PANUTUP Sanggeus migawé modul 3 kalayan hadé. salapan isuk-isuk 5...S 20 . Tanggal sabaraha acara téh diayakeunana? a. paamprok jonghok d.. dalapan peuting é.dina. Duaan jeung saha ari jadi panganténna? a... Doni é.. . Damara d. Déni 3. hidep meunang nuluykeun kana modul 4..di. Kalimahna : ………………………………………………………………… D..... konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan....

Modul nepikeun dongéng nya éta modul nu kaopat dina diajar basa Sunda tingkat SMA. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. Kompeténsi dasarna nya éta ngadongéng. d. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. Indikatorna nya éta ngaaktifkeun siswa pikeun ngaregepkeun dongéng. bakal ngagunakeun ragam basa naon? Cucu Ratna Sundayani. BUBUKA Deskripsi I.S 21 . ngalatih siswa pikeun medar eusi dongéng. g. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. katut tagog nu luyu jeung karakter palaku dina dongéng. c. amanah. rarasaan. Pituduh ngagunakeun modul 1. Méré penilaian. Cék Kamampuh 1) Lamun hidep dipenta sangkan ngadongéng di hareupeun guru-guru. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri.Peran Guru a. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. II. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. paroman.Pituduh pikeun murid a. jeung kahayang sacara lisan dina nyaritakeun pangalaman. f. hidep migawé modul dina buku tulis. 2. IV. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. sawala kelompok. h. sarta metakeun dongéng salasahiji dongéng Sunda. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa ngadongéng kalawan ngagunakeun lafal. jeung paguneman dina rupa-rupa situasi. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. jeung palakuna. S. nyawalakeun dongéng ditilik tina téma. e. Standar kompetensina nya éta mampuh ngébréhkeun pikiran. III. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. lentong. wirahma. biantara. ngadongéng.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 4: NGADONGÉNG A. b. b. c.

Si Kabayan nanya. “Atuh kumaha?”. Bay?”. tapi ngadadak dibéjaanana? 3) Aya rupa-rupa jenis dongéng téh. “Ramé hog-hagna?” tanya Si Kabayan deui. S. “Duka atuh da ana mah teu miluan!”. Maca Dongéng Pék baca heula téks dongéng ieu di handap kalawan saregep! Taun Dina hiji mangsa Si Kabayan keur ngobrol jeung Ki Émés. Ki Émés némbalan. asa kuring téh geus aya!” témbal Si Kabayan.S 22 .. “Ceuk kuring gé tara diitung! Ih. poé.”.. basa gedong saté diwangun téh. “Heueuh.. Ki Émés nanya deui “Atuh waktu jaman révolusi téh geus aya nyah?”.... unggal poé umur ngurangan saban poé saban peuting dicontangan”.. ceuk kuring ogé pék wé ku didinya. Éta mun geus kawas énté.. ari ngomong téh. jaman anu jaman anu bari jeung hésé nangtukeun taun-taunna.. Si Kabayan nanya deui “Sarua kumaha?” Ki Émés némbalan “Sarua lantaran can aya taun kalénder anu bisa dijadikeun patokan”.. “Komo wé atuh béh dieu éta mah.. Si Kabayan balik nanya. Ki Émés némpas deui.. !” ceuk Si Kabayan. “Hiji mangsa. “Naha atuh meuni nanyakeun hog-hagna? Biasa wé meureun. atuh puguh wé matak bingung jeung bisa nimbulkeun kakaliruan” tembal Ki Émés. bet maksa. maksud ana mah . Ki Émés némpas ka Si Kabayan “Nya heueuh atuh saréréa ogé kitu ari umur mah. aya ogé nu usul supaya ngagunakeun kalénder bangsa Pérsia.. geus aya kana genep puluh taun?”. Ari titimangsa éta dokumén téh bulan sya’ban nu mana. “Deuleu tah.eu. aya nu mawa dokumén ka payuneun Umar bin Khattab. najan dua riwayat nu tadi disebutkeun téa saliwat mah siga béda tapi dasarna sarua. matak bingung cara nu kaalaman ku Khalifah Umar bin Khatab” ceuk Ki Émes.”. sabaraha umur kuring!” ceuk Si Kabayan. jeung bulan. méméh jaman Jepang. tanggal.. Ki Émés nanya ka Si Kabayan “Ari umur énté sabaraha taun. lamun hidep dipenta ngadongéng ka babaturan. terus kumaha?” tanya Si Kabayan. aya nu nyempad.. Nu sok diitung téh ... “Euleuh mangkaning dokumén téh surat penting. Khalifah Umar bin Khattab ngayakeun sawala pikeun nangtukeun taun kalénder!”. Abah olo lého kénéh jeung sajabana leuheung mun dijadikeun patokan téh. Si Kabayan ngajawab.. nya?” tanya Si Kabayan. aya nu usul.. Aya ogé nu usul supaya ngagunakeun pananggalan Romawi. PEMBELAJARAN I. kitu wé éta mah. “Wah geus kolot kuring mah”..Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 2) Sanggup teu lamun hidep dipénta miluan pasanggiri ngadongéng. Si Kabayan nanya deui. “Duka teuing atuh da kuring mah tara leukeun ngitung jumlah taunna. “Meureun! Nurutkeun riwayat séjén mah disebutkeun yén Abu Musa Al-Asy’ari ngintun serat ka Khalifah Umar nu eusina nyebutkeun yén anjeunna kantos nampi serat ti Khalifah Umar anu teu maké titimangsa... Sakapeung mah cukup ku kitu wé. “Ah teu kumaha.?”. “Enya nya kolot baheula mah tara ngitung jumlah umur. bisa kanyahoan taun-taunna. bakal milih dongéng naon? B. “Sameledok! Naha bet los-los ka Sayidina Umar. pék itung wé ku didinya... Ki Émés nanya deui “Geus kolot téh sabaraha taun?”. “Usul mana Cucu Ratna Sundayani. taun ieu atawa taun nu geus kaliwat. Euweuh saurang ogé nu bisa ngécéskeun” témbal Ki Émés. jaman nanahaon deui mah.. “Kulantaran ngarasa perlu téa.

Dzulqo’idah. saenggeus asak nimbang-nimbang itu ieu. “Éh. geus kitu wé. “Dina itungan taun hijrah mah Muharam. “Taun kaopat kakhalifahan Umar bin Khattab. Naon anu disebut hijrah dina jaman Kangjeng Nabi? 6. tapi henteu diresmikeun sacara nasional mun ceuk cara ayeuna téa mah. (Dicutat tina Manglé Alit No. “Heueuh taun sabaraha?” tanya Si Kabayan deui. Romadon. “Ké. S.. dina bulan-bulan Maséhi mah sok apal jeung béntang-béntangna sagala. geus aya ti baheula ari ngaranngaran bulan mah. nu matak nepi ka teu arapal kana bulan-bulan dina taun Hijrah téh?”. jawab pananya ieu di handap! 1. da ceuk ana ogé. “Duka atuh. Hayu ah. saenggeusna hijrah mah laluasa pikeun da’wah.. Naon téma dongéng diluhur téh? 10. Naon ari anu disebut titimangsa? 7.. Enya saréatna tangtuna ogé. nya éta taun Hijriah!” ceuk Ki Émés. tina mentingkeun diri sorangan kana mentingkeun kaperluan umum. diputuskeun yén anu digunakeun téh anu anyar. Tuluy deui kapan hijrah téh mangrupa kajian sajarah anu misahkeun période Mekah jeung Période Madinah. hijrah kamana deui Més?”. ayeuna mah tina salah kana bener. jeung sajabana anu diitung dumasar kana ayana kajadiankajadian penting dina perkembangan agama Islam” témbal Ki Émés bari seuri. “Naha atuh henteu dicokot salah sahijina tinu geus aya?”. Si Kabayan nanya deui. Kumaha pasipatan Si Kabayan téh? 5. !” témbal Ki Émés. Sebutkeun ngaran-ngaran bulan dina taun Hijriyah! 8. nya baheula atuh!” ceuk Ki Émés. Kumaha kacindekkan tina eusi dongéng di luhur? Kamus Alit ana. “Puguh wé nu matak urang ogé kudu hijrah kapan. taun Puasa. Naon hartina “hijrah” di jaman kiwari téh? 9.S 23 . Més! Ari ngaran bulan geus aya ti harita nya?” tanya Si Kabayan. Kumaha pasipatan Ki Émés téh? 4. Taurus. Rabiul Awal. Léo jeung sajabana. tujuh bélas taun saenggeus ayana hijrah …”.. taun ancurna kabatilan jeung nanjeurna hak!” jawab Ki Émés kalawan daria pisan. Nu acan téh taunna. urang dahar beuteung kuring geus kekerebekan!”. Memang éta ogé aya. “Pédah hésé ngapalkeunana kitu. “Hijrah mun baheula mah ti Mekah ka Madinah. jeung Dzul hijjah!” jawab Ki Émés.. bulan naon deui Més?” tanya Si Kabayan. aya taun Adan. ké heula. Ki Émés ngajawab deui. Syawal. Dina dongéng di luhur palakuna aya sabaraha urang? 2. taun Zakat. Komo kapan saur Sayyidina Ali mah taun Hijrah téh mangrupa taun kaunggulan. “Lian ti bulan Romadon. Upamana baé. Si Kabayan nanya deui “Deuleu tah. Rabiul Ahir. “Euh. “Wallahu a’lam . Rajab. “Taun sabaraha éta téh Més?” tanya Si Kabayan. nepi ka pantes mun dijadikeun patokan pikeun perhitungan taun.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 nu ditarima?”. demi nusa jeung bangsa. Kapan ku ayana hijrah. 1110 ) Pikeun maham eusi dongéng. ceuk Ki Émés. anu asalna tina basa Arab nu hartina abdi. “Hayu atuh. salamet ti panyiksa kaum musrikin Mekah. Heueuh saperti Virgo. Sya’ban. atawa kuring Cucu Ratna Sundayani. “Leuh penting pisan hijrah téh geuning nya?” tanya Si Kabayan. da kuring ogé sarua lapar!” témpas Si Kabayan bari duanana indit ngaléos muru ka dapur. Unsur pamohalan naon anu aya dina dongéng di luhur? 3. Si Kabayan nanya deui.! Éta ogé aya nu ngusulkeun téa mah. Safhar. Kangjeng Nabi salamet tina ancaman maut. taun Ijin Perang. ari énté. taun Kurban. tina batil kana hak. “Euweuh nu ditarima. salian ti éta aya deui nu disebut bulan Romadon nu katelahna bulan Puasa téa” jawab Ki Émés. tapi Sayyidina Umar ngajén yén ayana hijrah téh mangrupa kajadian kacida pentingna.

baqa Baleg. hajjah Ijazah. badan Baka. Cucu Ratna Sundayani. jama Jasad. daftar Hajat. malaikat. unggal poé titimangsa. C. Pangna kitu téh bisa jadi lantaran pangaruh agama Islam anu dianut ku urang Sunda. ‘aqd Almanak. kecap kosta téh asalna tina basa Sangsekerta hartina asing. da’wah Dalil. la’nah Maksud. S. waktu contona dina nulis surat II. haji. dongéng anu nyaritakeun dedemit/siluman (mité). Contona baé aya kecap kosta anu memang teu aya basa Sundana. kafir Lanat. Biasana sok aya baé kacampuran ku basa séjén. saperti: salat.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 énté. ikhlas Jama. nafs Jste. euweuh halangan saban poé. Kitu deui basa Sunda. KAMAHÉRAN BASA • Basa Kosta (basa Asing) Nurutkeun Kamus Umum Basa Sunda. zakat. dongéng jalma biasa (parabel). jasad Jenatna. saréat. • Kecap-kecap nu asalna tina basa Arab Ajal. maqsuud Napsu. jeung dongéng babad (sagé). dongéng sasakala (légénda). tanggal. balig Da’wah. tahlil. wulu. dalil Daptar. Sanajan urang ayeuna geus teu terang yén hiji kecap téh sabenerna mah lain pituin basa Sunda. Lolobana mah kecap kosta dina basa Sunda téh tina basa Arab. Sagala basa diunggal bangsa. Pedaran Dongéng Dongéng téh nya éta carita rékaan anu loba ngandung unsur-unsur pamohalan. salawat. ajal Akad.S 24 . jste. Jadi basa Kosta téh hartina basa Asing. sabalikna tina kecap ana laluasa. ijazah Ijtihad. loba meunang pangaruh ti basa séjén. Dongéng aya nu kaasup kana dongéng sasatoan (fabel). pédah mangrupa perkara anyar. bébas. jenazah Kapir. al-manak Badan. teu aya nu tulen sagemblengna. ijtihaad Iklas.

Sayidina Ali d.. hijriyah b...Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Latihan Pék téang ku hidep harti tina kecap ieu di handap. Fabél 2.... Sayidina Ali é. parabel d... légénda b.Saha ari palaku dongéng diluhur teh .. babad c.... 5.. Si Kabayan c.. Carita rékaan anu méré kesan pamohalan disebut. 2... perang mut’ah c. novél 4. Kalimahna : …………………………………………………………………..S 25 . a... Sya’ban Hartina : ………………………………………………………………….. bulan haji d. Si Kabayan d.. éséy b... Kalimahna : …………………………………………………………………... Khalifah Umar bin Khattab 3... Adan Hartina : ………………………………………………………………….. Kalimahna : ………………………………………………………………….. carpon d. Khalifah Hartina : …………………………………………………………………. 4. Nu misahkeun antara période Mekkah jeung Madinah nyaéta... a. Zakat Hartina : …………………………………………………………………. a.. Ki Émés b. Si Kabayan jeung Ki Émés c.. mitos é. Saur saha yén hijrah téh mangrupa taun nu pang pentingna .... a. Ki Émés 5. tuluy jieun kalimahna! 1.. Carita dongéng diluhur téh kaasup kana dongéng .. Hijrah Hartina : …………………………………………………………………. EVALUASI Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1. biografi c. S.. Khalifah Umar bin Khattab b.. Kalimahna : …………………………………………………………………... perang tabuk Cucu Ratna Sundayani.. D........ hijrah é.. Kalimahna : …………………………………………………………………. Abu Musa Al-asyari é.. a.. 3.. dongéng é..

. S.. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. da ceuk ana ogé.. nu matak nepi ka teu arapal kana bulan-bulan dina taun Hijrah téh?”..S 26 .. “Hayu atuh. sora vokal b.. Wacana diluhur aya kecap “kekerebekan’ hartina . bulan haji d.. Taurus. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. Dzul hijjah b.... anjeuna diluhur aya kecap ‘ana’ serepan tina Basa Arab nu d. lentong dongéng é. PANUTUP Sanggeus migawé modul 4 kalayan hadé. Si Kabayan naya deui. “Pédah hésé ngapalkeunana kitu. tagog ngadongéng 7.. Heueuh saperti Virgo. a..Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 6.. hidep kudu ngulang deui. kudu apal kana ngaran-ngaran bulan dina taun Maséhi c... Sya’ban é. usus buntu c.. da kuring ogé sarua lapar!” témpas Si Kabayan bari duanana indit ngaléos muru ka dapur. dina bulan-bulan Maséhi mah sok apal jeung béntang-béntangna sagala. busung lapar 8.. aya cai dina jero beuteung b.. Tema carita dongéng diluhur nyaéta . kami é... nyeuri beuteung é. urang sararéa 9. Dina dongéng aya bagian dina ngucapkeun naskah dongéng. urang dahar beuteung kuring geus kekerebekan!”.. Tapi. kudu apal kana ngaran-ngaran bulan dina taun Hijriyah b. a.. kudu apal kana arti hijrah d. lapar d. Safhar c.. anjeun c. kuring b. “Duka atuh. Hayu ah. lafal dongéng d...... Léo jeung sajabana.. a. hidep meunang nuluykeun kana modul 5.. Dina sempalan dongéng hartina. Dihandap téh ngaran bulan-bulan Hijriyah... Dzulqo’idah E. mun modul 4 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna. a... a. urang kudu hijrah ka Mekkah é. Si Kabayan nanyakeun taun 10. kudu bener dina bagian vokalisasina anu disebut. Ki Émés ngajawab deui. iwal.. sora konsonan c.

Pituduh pikeun murid a. II. e. bisa maham patalina antar tokoh. Cék Kamampuh 1) Sebutkeun judul carita babad nu dipikanyaho ku hidep? 2) Ti wewengkon mana éta carita babad téh? 2) Carita babad nu disebutkeun ku hidep téh nyaritakeun ngeunaan naon? Cucu Ratna Sundayani. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa maca jeung maham kana eusi carita babad. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. b. BUBUKA Deskripsi I. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. hidep migawé modul dina buku tulis. g. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti.S 27 . III. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. c. Kompeténsi dasarna nya éta maca carita babad/carita sajarah. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. d. ngébréhkeun hubungan kausalitas kajadian jeung sajarah. jeung bisa méré tanggapan ngeunaan aspék-aspék sajarah lokal/babad. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul.Peran Guru a. Pituduh ngagunakeun modul 1. kalawarta. jeung warta tina surat kabar. puisi. bisa maham kalungguhan jeung peranan tokoh. bisa maham hubungan kausalitas kajadian jeung sajarah. carita pondok. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. jeung méré tanggapan kana wacana tinulis anu mangrupa sajarah lokal atawa carita babad. 2.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 5: MACA CARITA BABAD A. kajadian jeung wewengkonna. nyindekkeun jeung méré tanggapan kana eusi kajadian sajarah. média éléktronik. maham. h. f. Indikatorna nya éta ngawincik carita babad jeung dongéng babad. Modul maca carita babad nya éta modul nu kalima dina diajar basa Sunda tingkat SMA. IV. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. S. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. Standar kompetensina nya éta mampuh maca. Méré penilaian. nyusun runtuyan dumasar kana kalungguhan jeung peranan tokoh. b. bisa nyindekkeun eusi téks (kajadian sajarah). hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. c.

carita babad di luhur téh?................ S...... • • Maca Carita Babad Di handap aya sempalan tina carita babad......... Ahirna Sang Prabu Siliwangi téh nikah sareng Nyai Amberkasih........ 6.............. Nalika nuju alit Raja Putri téh jenenganana Nyai Larang Tapa.. Anjeunna téh putra Sang Prabu Anggalarang...... istri anu sampurna geulisna........ tangtosna saparantos unggul ti sadaya musuhna. Sang Prabu Siliwangi dijenengkeun Raja di Nagara Sindangkasih.................. Kacaritakeun Sang Raja nalika nuju anom ngiring makalangan perang di Nagara Surantaka................ Saparantos Ki Gedéng Sindangkasih pupus... anu Nagarana aya sawétaneun pasir Amparan Jati....Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 B. teras ngiring sayémbara nu diayakeun ku Ratu Singapura nu jenenganana Ki Gedéng Tapa anu janten Mangkubimi bawahan Padjadjaran............................................. Ahirna Sang Siliwangi unggul perangna.......... Dumasar kana buku saha........................... (dicutat tina Danasasmita........ anjeunna dirorok ku uana nya éta Sang Jurulabuan..... 7........................... Naon hubunganana Prabu Siliwangi sareng Prabu Anggalarang?............... 2. nu jenenganana téh Ki Gedéng Sindangkasih. 5................ Raja di Karajaan mana Prabu Siliwangi téh?........ Ku saha Prabu Siliwangi dijenengkeun raja di Nagara Sindangkasih?............................... Nya diresmikeun jenenganana janten Sang Prabu Déwantawisésa....................................... Saha Prabu Déwantawisésa téh?............. di Galuh kulawarga (dinasti)-na.............. Sparantosna kitu... Kumargi kitu anjeunna ditikahkeun ka Nyai Subanglarang... Pék baca tur tengetan ku hidep eusina! Prabu Siliwangi di Pakuan Padjadjaran Aya hiji Raja Agung nu ngadeg di Pakuan Padjadjaran........... ari nagara Singapura mah perenahna kaléreun pasir Ampatan Jati............ linggih di Karaton Pakuan anu disebat Sang Bima......... 4.............. Sang Prabu Siliwangi jenenganana. jawab pananya ieu di handap! 1.. Teu kantos lami ti harita Sang Prabu Siliwangj ddiistrénana janten Raja di Pakuan Padjadjaran ku uana... Ku saha Prabu Siliwangi diangkat jadi Rajana téh?...... 2003.... Tuliskeun kacindekanana tina carita babad di luhur?.. 130-131) Pikeun maham eusi carita babad............. lir bulan caang opat welas moncorongna.......... 3.. PEMBELAJARAN I................ Cucu Ratna Sundayani........... Salah sahiji diantawisna nya éta Sang Ratu Japura anu sakti mandraguna... anu ngawasa pangeureunan parahu muara Jati ngaranna....... nu kapungkur linggih di Karaton Surawisésa di Priangan palih wétan perenahna....................... Nyai Subanglarang dicandak ngalih ka Keraton téa...... Kaleresan Ki Gedéng téh kagungan putra nu jenenganana Nyai Ambetkasih........................ 8...S 28 ...... Nalika di tempat anu sanés kacaritakeun Sang Raja nu jenenganana Radén Mamanah Rasa......... Saha Sang Ratu Japura?... teu tebih perenahna wétaneun pasir Amparan Jati.....

kasimpulan. 1)nangtung. anak lanceuk. Buyut. anakna udeg-udeg. turunan kahiji. kacindekan. indungna bapa atawa indung. Lanceuk. Dongéng babad/sajarah. unsur-unsur kasajarahanana téh henteu jelas jeung teu bisa dicekel faktana. Alo. Ua. adina bapa/indung (lalaki). lalaki nu boga anak. dirorok. dianggkat jadi Raja. wétan. nalika. nu ngajalankeun paréntah ti Raja. Janggawaréng/Canggahwaréng. Indung. makalangan. S. Pedaran Carita Babad Carita babad/sajarah nya éta carita anu dumasar kana kajadian sajarah. perenahna. sabab ngandung unsur pamohalan téa. lem. diistrénan. Bau sinduk. Emang/paman. miara anak batur. Nini. KAMAHÉRAN BASA 1. Suan. tina basa (=waktu). anakna janggawaréng. Pancakaki rundayan/turunan kawincik jadi: Anak. tempat bijilna panonpoé. Adi. salaki indung. tina beulah.S . lanceukna bapa/indung. adina bapa/indung (awéwé). pangalaman. dulur saluhureun. anakna gantung-siwur. anak adi. Aki. mangkubumi. lebah-lebahna. palih. ngadeg. disumpah. incuna bao. tina ngora.2)ngajabat. anakna buyut. pasir. • • • • • • • • Pancakaki Pancakaki téh nya éta pernahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa nu kaasup baraya kénéh. dikukut. • • • • • • • • • • • Istilah nu séjénna tina Pancakaki: Bapa. dulur sahandapeun. lem. anakna incu. Udeg-udeg. Kamus Alit anom. Dongéng babad/sajarah nya éta nyaritakeun kajadian atawa jelema nu ngandung unsur sajarah. Incu. turunan kadua.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 II. Bibi. gunung leutik. pamajikan bapa. 2. Kait-siwur/Gantung-siwur. awéwé nu boga anak. lem. 29 Cucu Ratna Sundayani. bapana indung atawa bapa. anakna bao. Bao. perdana mentri.

salaki indung. 4. nu ngarundaykeun urang. anakna ua.. Saha ari Ki Gedéng Sindangkasih téh .dua 6.. Nyai Amberwati é. hiji é. di Surakarta é.nol d.. Nyai Subanglarang c. tapi lain nu ngalantarankeun urang lahir. anak sampakan ti salaki/pamajikan.. luluhur. Nyai Tapa Larang b. • Dulur patétéréan. di Pakuan Padjadjaran c. C. nu miboga pangeureunan parahu Jati nu ngurus pangeureunan parahu muara Jati nu ngawasa pangeureunan parahu muara Jati nu beberes di pangeureunan parahu muara Jati nu ngajaga pangeureunan parahu di muara Jati Putrana Ki Gedéng Tapa nu ditikah ku Prabu Siliwangi nya éta. lanceuk bungsu. Ki Gedéng Tapa é. S. 2..di Cirebon d. anak panggedéna.. a. • Adi beuteung.. • Bungsu. opat c. c.Nyai Sucilarang d.. d.. • Pangais bungsu.Nyai Amberkasih Salah sahiji tokoh anu jadi musuhna Sang Prabu Siliwangi nya éta .Ratu Japura d.. • Dulur teges.. • Baraya. pamajikan bapa tapi lain nu ngalahirkeun urang. dulur enya saindung sabapa. sakur anu aya pakuat-pakaitna pancakaki. Perenahna Aji ka Érna nya éta ……… Cucu Ratna Sundayani.Radén Mamanah Rasa Di wewengkon mana Prabu Siliwangi janten Raja? a. Kacaritakeun migarwa sabaraha urang Prabu Siliwangi téh dumasar kana carita di luhur ? a.. • Cikal.. • Bapa téré. ÉVALUASI Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1.S 30 .. adina pamajikan/salaki. anak pangleutikna.di Singapura 3. tilu b. di Amparan Jati b. a. a. • Karuhun. Prabu Anggalarang Ratu Japura c. Érna boga lanceuk nu geus lakirabi tur boga budak hiji lalaki nu ngaranna Aji. • Indung téré.. • Anak téré. jalma-jalma nu kungsi aya lila heulaeun urang. anakna emang/bibi. e.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 • Kapiadi. 5. Ki Gedéng Sindanngkasih b. b.. anak indung téré/bapa téré. • Kapilanceuk..

deungeun-deungeun c. Lanceuk téré c. Kulantaran pipirakan. Dulur pituin 8. hidep meunang nuluykeun kana modul 6. Ema d. mun modul 5 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna. Icih boga budak nu ngaranna Imas.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 a. Dulur téré 9. Alo Toa Suan d. nu katilu ngaranna Wittri. Anakna Ema téh aya opat. Sebutkeun masing-masing sajejer carita anu kaasup kana Carita Babad/Sajarah jeung Dongéng Babad/Sajarah ! 2. tong poho nyebutkeun sumberna! D. Pa Ito parantos nikah sareng Ceu Maryani. padahal mah Ceu Maryani téh adi pamajikanana Pa Ito nu kahiji.. dulur teges é. Baraya laér b. Adi téré d. ari nu panungtung ngaranna Cucu. b. Perenahna Imas ka Bu Késih nya éta ………. Tapi. Imas cicing jeung Bu Késih nu kawin ka bapana. adi beuteung Tugas Terstruktur (TT): Jieun pancakaki kulawarga nu sorangan! Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT): 1. a. S.S 31 . nu kadua ngaranna Dudi. Indung téré b. Tuliskeun gurat badag tina eusina. Dulur sabrayna c. c. Dulur teges é. PANUTUP Sanggeus migawé modul 5 kalayan hadé. Sakur jalma nu aya pakuat-pakaitna dina pancakaki disebut ogé ………. Cucu 10. é. Nu jadi pangais bungsu nya éta ……… a. dulur sabrayna b. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. a. hidep kudu ngulang deui. Wawan c. dahuan d. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. Baraya d. nu kahiji ngaranna Wawan. Perenahna Pa Ito ka Ceu Maryani sateuacan nikah nya éta ……… a. Bibi téré é. Wittri b. Dudi é. Kapiadi Kapilanceuk 7.

maham. nada jeung ma’na dina sajak. g. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. majalah. c. 2. jeung méré tanggapan kana wacana tinulis anu mangrupa sajarah lokal atawa carita babad jeung warta tina surat kabar. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. éksprési jeung sikep anu saluyu jeung nada dina éta sajak. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. f. sarta macakeun sajak kalawan intonasi. Nyatetkeun kamajuan diajar murid.Pituduh pikeun murid a. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. S. BUBUKA Deskripsi I. maham kana kecap-kecap dina sajak tur bisa ngoméntaran cara maca sajak babaturan sakelasna. e. b. III.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 6: MACA SAJAK A. hidep migawé modul dina buku tulis.S 32 . Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. Cucu Ratna Sundayani. b. d. c. II. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. atawa media éléktronik. Méré penilaian. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. Indikatorna nya éta milah-milah unsurunsur sajak. Standar Kompetensina nya éta maca. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. maluruh téma. penampilan jeung improvisasi anu hadé. h. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa maca sajak kalayan ngagunakeun lafal jeung lentong nu merenah. Modul maca sajak nya éta modul nu kagenep dina diajar basa Sunda tingkat SMA.Peran Guru a. Kompeténsi dasarna nya éta maca sajak. Pituduh ngagunakeun modul 1. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru.

pék gerendengkeun heula ieu sajak. Cék Kamampuh 1) Naon ari sajak téh? 2) Naon nu kudu diperhatikeun lamun hidep rék maca sajak? 3) Lamun hidep dipenta ngajieun sajak.Antara kuring jeung anjeun lir Roméo jeung Juliet kungsi aya rasa nu sarua kungsi aya nu dipatri dina ati .Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 IV. Cucu Ratna Sundayani.S 33 . Teguh Samoja ngajadi wirahma mangsa dirumpakaan asmarandana diwawaas beureum kayas sihoreng ringkang paudag-udag jeung kahayang kalangkang diwatesanan ku layung nu hibar kauger ku gugunungan ‘na pawayangan kapan tembrés nganjang mah kudu mulang sajorélat lir balébat-épisod mah kudu baganti kapireng hariring di tepiswiring samoja muguran-gugupay méré tangara kumelendang ukur anjang-anjangan. tuluy lenyepan nepi ka karasa ku haté hidep nadana jeung ngarti kana maksud ieu sajak! Sajak I Carita dina Carita Nendi.antara kuring jeung anjeun lir Khaiz jeung Laéla kungsi leumpang dina asihna kungsi silih anjang ku kahéman -kuring jeung anjeun lir Ujang Kusén jeung Nyi Rapiah kungsi aral subaha kungsi malati ligar dina dua mangsa 023628 (kungsi dimuat dina Galura taun 2005) Sajak II Tangara Samoja Nendi. Teguh . S. hidep bakal nyokot topik ngeunaan naon? Saacan medar matéri. S. S.

......................... 7... Naon harti kontotatif tina kumelendang anjang-anjangan?.................. 3........ dina mangsa gelarna sok disebut sajak bébas. Naon harti tepis wiring dina sajak di luhur?.. Unsur-unsur dina jero sajak diantarana: • téma : pikiran poko pangarang dina éta sajak • nada : sikep pangarang kana éta karyana • rasa : sikep urang nu maca karya • amanat : maksud anu rék ditepikeun ku pangarang • ma’na konotasi jeung dénotasi: harti sabenerna jeung teu sabenerna 4. Dumasar kana eusi sajak dibagi jadi dua nya éta: • Sajak épik: sajak anu eusina ngadadarkeun atawa ngalalakonkeun... 4.......... kalangkang sajorélat.................... PEMBELAJARAN 1.....S 34 . Naon anu jadi téma dina sajak anu judulna Carita dina Carita?. Kumaha nada dina sajak anu judulna Carita dina Carita?............................. • Sajak mangrupa salah sahiji wanda puisi atawa wangun ugeran anu teu pati kauger ku patokan wangunna........ no......................... 31 Taun III-Pebruari 2006) Pikeun maham eusi sajak........ teu bisa narima kaayaan kapireng.. jawab pananya ieu di handap! 1. 3.. Naon amanat anu nyangkaruk dina judul sajak Tangara Samoja?................. Conto: Janté Arkidam kénging Ajip Rosidi • Sajak lirik: sajak anu eusina ngébréhkeun rasa panyajakna. Wangenan Sajak • Sajak nya éta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ébréhan tina sikep................. 2.......... hirup ringkang. Kulantaran kitu......... béja tembrés......... Kamus Alit aral subaha..... Wangun sajak kaasup kana wangun ugeran........... Gelarna sajak mimiti awal 50-an.. kadéngé kumelendang.... jiwa jeung éksprési pangarang.... Dimana latar tempat dina sajak Tangara Samoja?................................. sakeudeung pisan tangara................ 6.......................... 8........... • Sajak mangrupa ébréhan pikiran jeung rarasaan tina hasil ngimpleng (répleksi) pangarang anu ngagunakeun basa anu munel tur pepel.... tapi disusun sakarep pangarang.................... 2............ 5... Pék téangan ku hidep kecap anu ngandung harti konotatif jeung dénotatif masing-masing tilu kecap tina judul sajak Tangara Samoja tuluy paluruh hartina dina kamus!.. Hal anu kudu diperhatikeun dina maca sajak diantarana: Cucu Ratna Sundayani..... Kumaha rasa hidep nalika maca judul sajak Tangara Samoja?... S... Contona: Lalaki di tegal Pati kénging Sayudi................Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 ( dimuat dina Cupumanik...... jelas B.

Gaya basa kadalon : gaya basa nu ngagunakeun kecap-kecap pikeun ngébréhkeun maksud nu leuwih ti mistina. Gaya basa nya éta. Kageurihan hinis …………………………………………………………………………………. Gaya basa mijalma : gaya basa anu nuduhkeun barang paéh saolah-olah ngalakukeun pagawéan jalma hirup. S. lenyepan : saacan maca sajak teuleuman heula eusi nadana.S 35 . d. 4. (Yayat Sudaryat: kamus Istilah élmuning Basa) 2. 3. Wangenan Gaya Basa Pikeun ngalengkepan pangajaran sajak.KAMAHÉRAN BASA 1. vokal : patalina jeung sora. Di handap baris diguar sababaraha gaya basa di antarana: a. béntés henteuna dina ngucapkeun kecap. éksprési : patalina paroman jeung réngkak polah C. Conto: R. Turun ka handap Cucu Ratna Sundayani. Jenis-jenis Gaya Basa Gaya basa téh loba pisan lamun ku urang diguar mah. Oto Iskandardinata nelah Si Jalak Harupat. Gaya basa lalandian : gaya basa nu ngébréhkeun hiji hal ngaliwatn babandingan ku cara méré panglandi. Basa Inggrisna mah style. urang pedar ogé perkawis gaya basa.. Béntang lapang …………………………………………………………………………………. Contona: Cing maju ka hareup! e. Conto: Angin ngagupayan kuring bangun nu ngajak ulin. c. Contona: Iraha atuh badé linggih ka saung butut téh! Latihan Jieun kalimah ngagunakeun gaya basa ieu di handap! 1. b. Bulan maturan kuring …………………………………………………………………………………. Gaya basa ngasor : gaya basa anu dipaké pikeun ngahandapkeun manéh miboga maksud ngahormat jalma anu diajak nyarita. Gaya basa rarahulan : gaya basa anu nuduhkeun hiji hal sacara kaleuleuwihi Contona: Manéhna ceurik getih basa ngadéngé indungna maot. wirahma : anca-gancangna dina maca sajak. nada jeung rasa : patalina jeung sikep urang kana maca sajak. • • • karyana dina • maca sajak. 2.. rasa jst. lafal.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 • sajak.. rakitan basa anu dipaké ku panyatur sangkan ngahudang pangaruh (éfék) anu leleb karasana ka pamiarsa. Gaya basa dina basa indonésia mah disebut gaya bahasa atawa majas téa.

babarengan b. efoni. aliterasi. hidep meunang nuluykeun kana modul 7. a. wangun pakeman é. patokan margaluyu é. saé b.S 36 . D.. a. 5.. ambek 5. Nada dina judul sajak “tangara samoja” nya éta…. wangun ugeran d. Pupuh jeung sajak kagolongkon kana karya sastra . a. intonasi sora. c.. Harti nganjang dina éta sempalan sajak nya éta… a. S.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 ………………………………………………………………………………….. majas c. gumbira é. ragrag 4. wangun sastra buhun 3. ulin d. Tanah satapak peucang …………………………………………………………………………………. Kecap ligar ngandung harti . wangun puisi b. sakola E.. hidep kudu ngulang deui. Unsur penting dina maca sajak nya éta? sora d. Tapi.. 2. a. muguran d. uleman é. lucu c. éndah c. Kungsi malati ligar dina dua mangsa. balik c. keuheul b. mekar é. Kapan tembrés nganjang mah kudu mulang. mun modul 6 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna.ÉVALUASI Béré tanda cakra (x) dina jawaban nu dianggap pangbenerna! 1. sedih d. b. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. PANUTUP Sanggeus migawé modul 6 kalayan hadé.. Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani.

g. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 PANGAJARAN 7: NARJAMAHKEUN A. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul.Pituduh pikeun murid a. ngébréhkeun kalimah-kalimah basa Indonesia kana basa Sunda bari maliré kana pesen katut basana. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. b. Pituduh ngagunakeun modul 1. Standar kompetensina nya éta mampuh nulis pikeun ngébréhkeun eusi pikiran. 2. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. e. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. hidep migawé modul dina buku tulis. surat jeung biografi. Modul narjamahkeun nya éta modul nu katujuh dina diajar basa Sunda tingkat SMA. f. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. jeung narjamahkeun kalimahkalimah basa Indonesia kana basa Sunda dina salah sahiji artikel bari maliré kana pesen katut basana. c. rarasaan. Indikatorna nya éta ngawincik (ngawilah-wilah) kalimah basa Indonesia dina artikel. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. jeung kahayang dina wangun narjamahkeun ngagunakeun aksara Sunda. Méré penilaian.Peran Guru a. Saacan diajar ngagunakeun ieu modul.S 37 . ngalatih masangkeun (ngajodokeun) kecap-kecap basa Indonesia kana basa Sunda. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar. h. Cucu Ratna Sundayani. S. II. Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. d. b. c. Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. BUBUKA Deskripsi I. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. Kompeténsi dasarna nya éta narjamahkeun kana basa Sunda. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran.

Nyaéta . Pikeun ngariksa sangkan basa Indung di sakuliah dunya henteu musna. Merajuk 3. sedengkeun basa Cirebon aya dina urutan leuwih ti 100 tina 330 basa daérah di sakuliah dunya. mangka ti mimiti tahun 1999 UNÉSCO netepkeun tanggal 21 Pebruari minangka poé basa Indung Internasional. Kukulutus Cucu Ratna Sundayani. Berkeluh kesah 4. • Pék baca sing nepikeun ka paham kana cara-cara narjamahkeunana! a.S 38 . Cutatan kadua Menurut para leluhur Sunda ada empat karakter yang tidak boleh ada dalam diri orang sunda yaitu: 1. maka sejak tahun 1999 UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai hari bahasa Ibu Internasional. bahasa Sunda menduduki posisi ke-33 di dunia.. Cék Kamampuh 1) Hal naon anu mimiti bakal dilakonan ku hidep lamun dipénta pikeun narjamahkeun téks basa Indonésia ka basa Sunda? 2) Sanggup teu lamun hidep dipénta narjamahkeun téks basa Sunda ka basa Indonésia? 3) Aya hiji hal anu teu meunang pisan dilakonan ku urang lamun rék narjamahkeun téks. nya éta basa Indonesia jeung basa Sunda. Humandeuar 4.edisi22 Februari 2008) Tarjamahan Sundana Kiwari. basa Sunda aya dina urutan ka-33. Babarian 2. Menggerutu (Dicutat tina buku kasundaan Rawayanjati.Wahana Raksa Sunda 2003) Tarjamahan Sundana Numutkeun Sesepuh urang Sunda. Untuk menjaga agar bahasa Ibu di seluruh dunia tidak musnah. PEMBELAJARAN Nulis Tarjamahan • Di handap aya tilu cutatan jeung salah sahiji artikel anu ditulis ngagunakeun dua basa. Mudah tersinggung 2.Hidayat Suryalaga. Cutatan kahiji Pada saat ini. (Dicutat tina harian umum Pikiran Rakyat. Pundungan 3. b. S.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 III. tina salah sahiji artikel bari maliré kana pesen katut basana. sedangkan bahasa Cirebon di atas posisi 100 dari 330 bahasa daerah di dunia. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa narjamahkeun kalimah dina téks basa Indonesia kana basa Sunda.. IV. B. aya opat pasipatan anu teu meunang aya dina diri urang Sunda nya éta: 1.

Dikatakan Management hotel harus segera membayar upah pegawai sesuai dengan ketentuannya dan mempekerjakan kembali 137 pengurus serikat pekerja beserta anggotanya yang diberhentikan sepihak pada Oktober 2008. (Dicutat tina Koran Pikiran Rakyat Sabtu 5 Juni 2010) Tarjamahan Sundana Artikel Saulas Ngeunaan Bandung Anu ngokolakeun Hotél Grand Aquilla Bakal Ditindak Walikota Bandung Dada Rosada méré kategasan ka anu ngokolakeun Hotél Grand Aquilla ku ayana pasualan kataledoran mayar gajih pagawé jeung pasualan ketenagakerjaan. Inilah peringatan peneliti dari Children’s Hospital and Regional Medical Center. Ia menegaskan akan menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak kunjung selesai sejak tahun 2008 itu. ogé budak Batita (kurang tilu taun). Walikota bisa mencabut izin operasional hotel jika hingga Kamis 10 Juni 2010 Management hotel belum menunaikan kewajibannya. Riset terbaru membuktikan. Sopandi nyebutkeun Walikota bisa nyabut ijin operasional hotél lamun nepi ka poé Kemis 10 Juni 2010 Manajemen hotél henteu méréskeun kawajibanana. Tina panalungtikan panganyarna kabuktian. Artikel Sekilas Bandung Pengelola Grand Aquilla akan Ditindak Walikota Bandung Dada Rosada akan menindak tegas pengelola Hotel Grand Aquilla terkait masalah kelalaian pembayaran upah dan persoalan ketenagakerjaan. Pupuhu Serikat Pekerja Mandiri Hotél Grand Aquilla Bandung (SPM HGAB). Sopandi mengatakan. juga batita (bawah tiga tahun). Anjeunna negeskeun dina pasualan anu teu bérés-bérés ti taun 2008 ieu baris dibenerkeun sacara kadinasan luyu jeung kalungguhan anjeunna nya éta salaku Kepala Daérah. Ketua Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquilla Bandung (SPM HGAB). S.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 c. pihak anu ngawakilan Hotél Grand Aquilla.S 39 . nya éta rada pohoan. bisa mangaruhan kana gawé uteukna. pihak yang mewakili Hotel Grand Aquilla. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Hibarani Andam Dewi mengatakan. ketegasan Walikota dilakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah. Kitu nurutkeun panalungtik ti Children’s Hospital and Regional Medical Center. budak nu mindeng moncongok televisi.157-158) Tarjamahan Sundana Balita. alusna entong diogo ku cara terus-terusan sina lalajo televisi . bocah yang rajin menonton televisi. sebaiknya jangan dimanjakan dengan tontonan televisi. Jumaah 4 Juni 2010. (Dicutat tina Pamager Basa hal. Kamandang Dada disebutkeun dina acara rapat antara Pemkot Bandung. d. serta Serikat Pekerja di ruang tengah Balai Kota Bandung. cenderung mengalami gangguan daya ingat. Pernyataan Dada dikatakan dalam pertemuan antara Pemkot Bandung. Cutatan katilu Balita. Jumat 4 Juni 2010. sarta Serikat Pekerja di rohangan tengah Balai Kota Bandung. Manajemen hotél kudu buru-buru mayar gajih pagawé luyu jeung katangtuanana sarta ngagawékeun deui 137 Cucu Ratna Sundayani.

.. nya kitu deui sabalikna........... 6................. Kumaha jalan kaluarna supaya Hotél Grand Aquilla gancang bérés tina pasualan nu karandapan?.......... Cucu Ratna Sundayani.................................................. daérah di urutan dunya ku sakuliah ka henteu urang Batita lalajo 2......... 3. Saha waé anu milu Aquilla?........................................... Grand Aquilla 9....................... Dina narjamahkeun kudu tetep ngindung kana basa.............. jeung kecap aslina..... Pasipatan naon anu kudu Sunda?...... Basa Sunda aya dina sabaraha?....... nya éta basa Sunda jeung basa Indonesia. Naon ari Balita jeung téh?.... 3.............. Aya sabaraha jumlah basa dunya?........ lantaran henteu kabéh basa atawa kecap dina basa Indonésia bisa langsung disundakeun........................................ jawab pananya ieu di handap! 1..... 8..................Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 pengurus serikat pekerja sarta anggotana anu geus dieureunkeun ku pihak hotél bulan Oktober 2008.................... Munasabah upama loba kecap-kecap basa Indonésia nu asup kana basa Sunda.......... hal-hal anu kudu diperhatikeun nya éta: 1... Naon masalahna di Hotél téh?............................... 10.... kalimah.............................. Indung di sakuliah dijauhkeun 4.......................................... Nyundakeun atawa narjamahkeun artikel henteu kudu ditarjamahkeun sakecapsakecap.............. kategasan Walikota ménta dilakukeun pikeun ngaréngsékeun pasualan sagancangna......S 40 ................... Kumaha carana basa musna?................... jeung Batita teu meunang terus-terusan 7............. sabab basa Sunda jeung basa Indonésia téh béda ...... Baca heula éta artikel sakabéhna....................... S....................... 2..................... Hartikeun sakalimah-sakalimah..... Baca saalinéa-alinéa............. Hasil risét ti rumah sakit mana nu nyebutkeun yén budak Balita jeung budak Batita teu meunang moncongok di televisi?. 5.................................. Pikeun maham eusi tarjamahan........................ Naon sababna Balita televisi?........... KAMAHÉRAN BASA Narjamahkeun kana Basa Sunda Umumna urang Sunda téh ngagunakeun dua basa (dwibahasawan) dina hirup kumbuh sapopoéna................................................. Pupuhu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Hibarani Andam Dewi nyebutkeun... Upama urang rék nyundakeun artikel.. ngabéréskeun pasualan Hotél Grand C........

Istana Bogor di jalan Ir. Pada kesempatan peringatan hari jadi Bogor.S 41 . hidep kudu ngulang deui. Dicutat Pasipatan c. tuluy tarjamahkeun kana basa Sunda. mun modul 7 can kajawab kabéhanana kalayan sampurna. dibuka untuk umum selama tujuh hari kerja.( RTS ). ÉVALUASI Baca wacana ieu di handap. f. 3. 9. Kompas. konsultasikeun jeung guru pangajar atawa babaturan. Bogor Tengah. pigawé laporanana dina buku tugas! Istana Bogor Terbuka untuk Umum Memperingati hari jadi ke – 528 Bogor. “Hari biasa. Kota Bogor. 8 Juni 2010. Panalungtik Berkeluh Kesah Menggerutu Dicuplik Karakter Peneliti Pengelola d. 4. warga yang berminat ke Istana Bogor hanya perlu mendaftar di panitia Istana Bogor Open di jalan Kapten Muslihat Nomor 12. masuk Istana Bogor harus ada izin dari Sekretariat Negara di Jakarta. Latihan Jodokeun ieu kecap-kecap di handap kana kecap-kecap nu aya di beulah katuhueunana! 1. e.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 4. 8. 14-17 Juni dan 21-23 Juni.Juanda. 5. 6. g. Cucu Ratna Sundayani.” Kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor Artiana Yanar Anggraeni di Bogor. PANUTUP Sanggeus migawé modul 7 kalayan hadé. E. h. Menegaskan j. 10. hidep meunang nuluykeun kana modul 8. Tapi. S. mulai Senin ( 7/6 ). Kakara narjamahkeun kecap-kecapna. 7. Anu ngokolakeun Pasualan Negeskeun Pundungan Kukulutus Babarian Humandeuar Permasalahan i. Mudah Tersinggung a. D.Selasa. 2. Merajuk b.

ngagunakeun aksara Sunda. jeung kahayang dina wangun narjamahkeun. rarasaan. Kompeténsi dasarna nya éta Cucu Ratna Sundayani. Standar kompetensina nya éta mampuh nulis pikeun ngébréhkeun eusi pikiran.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan PANGAJARAN 8: NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA A. S.S 42 . Modul ngagunakeun aksara Sunda nya éta modul nu pangpandeurina dina diajar basa Sunda kelas X semester kahiji tingkat SMA. BUBUKA Deskripsi I. sarta nulis surat jeung biografi.

Saacan diajar ngagunakeun ieu modul. S. b. 2. Nyatetkeun kamajuan diajar murid. Tujuan Ahir Kinérja nu dipiharep nya éta murid kudu bisa maham kana ngagunakeun aksara. Ngabingbing murid dina nyieun kelompok diajar.Peran Guru a. c. Ngabingbing murid dina nyangharepan pancén modul. d. g. h. hidep ogé kudu maca jeung maham kana uraian matéri. Pikeun ngajaga karapihan jeung kaberesihan modul. IV. hidep kudu ngadéngékeun heula pituduh ti guru.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 ngagunakeun Aksara Sunda.Pituduh pikeun murid a. hidep migawé modul dina buku tulis. Indikatorna nya éta maham ngagunakeun aksara Sunda (aksara Kaganga). Mantuan murid sangkan bisa maham kana konsép. III. jeung nyalin téks ngagunakeun aksara Sunda. c. Pituduh ngagunakeun modul 1. Méré penilaian. f. II. Mantuan murid dina ngararancang prosés diajar. ogé prakték nulis ngagunakeun aksara Sunda. Méré penjelasan ngeunaan matéri anu can meneran. bisa langsung ningali kana kamus atawa tatanya ka guru basa Sunda. Mun aya poko bahasan atawa kecap nu teu kaharti. Cék Kamampuh 1) Hidep apal henteu kana aksara Sunda Kaganga? 2) Coba tuliskeun ngaran hidep sorangan maké aksara Kaganga? (keur nu geus apal) 3) Aya sabaraha hiji sakanyaho hidep ngeunaan aksara Sunda téh? PEMBELAJARAN Pedaran Aksara Sunda Kaganga • Aksara Sora ‘Vokal Mandiri’ jumlahna aya 7 nya éta: A I U É E EU O Contona: • a I U{ E } O aa = aa Oa = oa aI = ai I} = ieu 43 Aksara Ngalagena ‘Konsonan’ jumlahna aya 25 nya éta: Cucu Ratna Sundayani.S . Mantuan murid dina ngaaksés sumber anu lian pikeun diajar. b. nulis ngagunakeun aksara Sunda. e.

nya éta: a. kamari = ………………. 4.. b. 2... HA DA n t j b q NA TA c s y G v 6.. Latihan 2 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1.. 5.i panghulu. 7. teri = ………………. CA SA r w J x nini tadi mimiti harita tarasi RA WA PA JA YA NYA k l M m z KA LA MA GA FA bibi basi BA QA NGA VA KHA XA = = = = = SYA ZA = ………………... pamali = ……………….. . ………………. 3.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 • Vokalisasi ‘Penanda Bunyi’ 1. Conto: k= ka jadi ke= ke = ………………. = ………………. ………………. ………………. ………………. fungsina ngarobah sora /a/ jadi /e/.. 10.fungsina ngarobah sora /a/ jadi /i/.e = pamepet. S. . 8. Conto k= ka jadi ki= ki = : Latihan 1 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! h d p g f 1. Vokalisasi nu ditulis di luhur lambang aksara ngalagena jumlahna aya 5 (lima). ……………….. babari = ………………. sepi Cucu Ratna Sundayani. 9.S 44 .. 6..

Q = panglayar. beuti = ………………. pepeta depa = ………………. ceuceu = ………………. c. Conto k k]= keu : = ka jadi Latihan 3 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. . 4. meri = ……………….. 7.. ngabedega = ……………. 10. ………………. = ………………. 6. fungsina nambah konsonan / +r/ dina tungtung aksara ngalagena. kasar = Cucu Ratna Sundayani. beuli = ……………….. peti 8...S 45 . 8. ………………. 2. = ………………. Conto: k= ka jadi kQ= kar Latihan 4 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1.. 9. = ………………. .. darma ………………. weureu = d. 10.. neda = ………………. 9. ………………... 5..... demi = ……………….Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 2. 3.. tepi = ………………. deupa = ………………. fungsina ngarobah sora /a/ jadi /eu/.. 6. 4..] = paneuleung.. ceuli = beusi = geura = deuleu = ………………. 7. ………………. S. seuneu = ……………….. 3.. 5.

5. dalang = ………………. 3. 10... barang = ………………. 3.S 46 k= ka jadi kN= kang . ………………. jajar lebar lapar = = = sebar = e. fungsina ngarobah sora /a/ = ku jadi /u/. 4. sawang tarang = garang = gedang = terang = = 2.u b. ………………. fungsina nambah konsonan / +ng/ dina tungtung aksara ngalagena. 2. 10. ……………….. carang = ………………. 7.. Conto: Conto: k = ka jadi ku Latihan 6 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! Cucu Ratna Sundayani.. parna= ………………. = panyuku.. S. 9.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 2. karma ………………. ………………. damang = ………………. sarta = ………………. ………………. ……………….. nya éta: a... 4. Vokalisasi nu ditulis di luhur lambang aksara ngalagena jumlahna aya 3 (tilu). 8. 7. . 5. . = ………………. karang = ……………….. Conto: k = ka jadi kN= kang Latihan 5 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. ………………. ………………. 6... harta = ………………..N = panyecek. 9.. 8..

4. cakra = krama = citra = ………………. sakur 9. Cucu Ratna Sundayani.. = ……………….S 47 . 2. 3. = ………………. cukur 10. 3. 5..L = panyiku. ………………. suku = = = = = ……………….Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 1.R kR = kra = panyakra.. fungsina nambah konsonan /+la/ dina tungtung aksara ngalagena.. Conto: k ka jadi kL kla = 1.. ………………... ………………. dulur = ………………. = ………………. 4. . catur 8. b. cipleu klasifikasi klarifikasi ngajleng racleng = = = = = ………………. ………………. ………………. kuku 4. ………………. ………………. bulu 2.. = Latihan 8 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! . ………………. ………………. fungsina nambah konsonan / +ra/ dina tungtung aksara ngalagena. ………………. batur 7.. ruku 5. 2. Conto: k = ka jadi Latihan 7 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. prabu = drama = c. 5.. = ……………….. ………………. S. hulu 3. 6. ……………….

b. lolong korong omong pamong bolong = = = = = ………………. ……………….H = pangwisad. . ………………. ………………. Vokalisasi nu ditulis sajajar jeung aksara dasar ngalagena jumlahna aya 5 (lima)... S.fungsina ngarobah sora /a/ jadi k = ka jadi [k = ké Latihan 9 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. ... ………………. ………………. Conto: Cucu Ratna Sundayani.. fungsina nambah konsonan / +h/ dina tungtung aksara ngalagena. nya éta: a.S k= ka jadi kH = kah 48 . ……………….. 3. ………………. 5. 2. 5.o = panolong. 4. c..Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 3. 2. ………………. Conto: = panéléng.. Conto: k ka jadi ko = ko = Latihan 10 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. 4. /é/. [. fungsina ngarobah sora /a/ jadi /o/. 3. saré méré hésé réhé kéré = = = = = ………………..

………………. léngkah rongkah bungah mapah cenah pageuh baseuh nyeupah = = = = = = = = = ……………….. polah = 7. sémah ………………. Conto: k = ka jadi k. madya gebyar setya widya sanghyang = = = = = ………………. 3. 2.. fungsina ngaleungitkeun sora dina aksara ngalagena. . ………………. ………………. 4. 10. ………………. = pamaéh. ………………. S. 5.S . ………………. ………………. e.. 9. Conto: kya k = ka jadi kY = Latihan 12 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. ………………. f. 6. fungsina nambah sora /+ya/ dina aksara ngalagena . 8.... d. ……………….. ………………. =k Latihan 13 Conto: k= ka jadi kN= kang 49 Cucu Ratna Sundayani. 4. 5.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Latihan 11 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1. 3. ……………….. . ……………….Y = pamingkal. 2..

... nya éta: a. 3 4 6 7 8 ......000 =.....N = panyecek: aN ang .. ér .... berkat = = = = = ……………….Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Tuliskeun ieu kecap-kecap di handap maké aksara Sunda! 1.... ……………….. {Q : b............500 =........ .... = ... 2 Angka (aya 10): • • • Latihan 14 Tuliskeun ieu angka di handap maké aksara Sunda! 1. lamak 3. =... = .. 5.......... 250 3.. neleg 5......... 4....... ………………. éng ....H 5= pangwisad: aH9ah 0{H 1234567890 1 c......... rungkad 4. ...S ... UrN k ciko[l 50 Cucu Ratna Sundayani.. jsb.......... samak 2.... 10. Latihan 15 Salin kana Aksara Latén! lmun...... {N ... Vokalisasi nu bisa ditulis bari dibarengkeun (dikombinasikeun) jeung aksara sora jumlahna aya 3 (tilu). ………………. jsb....... ………………...... 27 2...300 115.Q = panglayar aQ ar . 1.. S.. 4.

Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 moal. ngadu pipi jeung nu ompong ………………………………………………………………………………. niat jadi pangkat ……………………………………………………………………………….pk. ménak Ki Wastanu ………………………………………………………………………………. khQ lmun. ruket jeung kompeni ………………………………………………………………………………. loba anu giruk ………………………………………………………………………………. gung goongna ramé ………………………………………………………………………………. lempa-lempi lempong ………………………………………………………………………………. PANUTUP Cucu Ratna Sundayani. C. ………………………………………………………………………………. ngantos Kangjeng Dalem ………………………………………………………………………………. naha manéh kitu ………………………………………………………………………………. [h[s brNdhQ Latihan 16 Salin kana Aksara Kaganga! Kawih murangkalih Ayang-Ayang Gung Ayang-ayang gung ………………………………………………………………………………. UrN bog g[w moal. nu jadi wadana ………………………………………………………………………………. tukang olo-olo ………………………………………………………………………………. S. jalan ka Batawi ngemplong.S 51 . [h[s tum. katon kagoréngan ……………………………………………………………………………….

Ajén ti Guru Tawisan Guru Katerangan Cucu Ratna Sundayani. hidep bisa konsultasi ka guru pangajar ngeunaan hasil penilaian. Sanggeus hidep bisa migawé modul ieu kalawan hadé jeung sampurna.Modul Basa Sunda Kelas X 2010/2011 Modul 8 nyaéta modul pangpandeurina dina pangajaran basa Sunda kelas X semester kahiji. S.S 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful