Dalil – Dalil didalam Alquran tentang Iman dan Amal Soleh (yang maknanya) : “Barangsiapa yang mengerjakan amal

soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguh-nya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS: An-Nahl: 97) “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS Al-‘Ashr 1-3) “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(QS: Al-’Araaf: 96) “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS: Al-Baqarah: 62) “Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah “salaam”"(QS: Ibrahim: 23) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.”(QS: Yunus: 9) “Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.“(QS: Al-Ankabut: 7) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal,“(QS: Al-Anfal: 2) “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan

dan orangorang yang menjaga kemaluannya. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Mereka itu adalah penghuni neraka. dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia).”(QS: Thaahaa: 75) “Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. lagi sungguhsungguh telah beramal saleh. mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang kafir. dan orang-orang yang menunaikan zakat.” (QS: AlHajj: 38) “Allah Pelindung orang-orang yang beriman. supaya kamu mendapat kemenangan. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?” Dan jika orangorang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.”(QS: Al-Hajj: 77-78) “Hai orang-orang yang beriman. rukuklah kamu. . Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS: An-Nur: 55) “Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman. tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perk. pelindungpelindungnya ialah setan. maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki.“(QS: An-Nisaa: 141) “Hai orang-orang yang beriman. Dia adalah Pelindungmu. (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya.”(QS: AlBaqarah: 257) “dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu. sujudlah kamu.“ (QS: Al-Hajj: 54) “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an) ini. sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan. maka dirikanlah sembahyang. maka mereka itulah orang-orang yang fasik. yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). “ (QS: Al-Baqarah: 62) “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. meyakini bahwasanya Al Qur’an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya.ataan) yang tiada berguna. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Ar-Ra’d: 28-29) “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). (ya’ni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Katakanlah (kepada mereka): “Kamu belum beriman. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. “(Al-Bayyinah : 7).Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Mereka kekal di dalamnya. “Orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman”. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.” (Al-Baqarah : 256). “Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah. “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. ” (QS Al-Bayyinah 8) “Dan barangsiapa yang menta’ati Allah dan Rasul(Nya). tetapi katakanlah: “Kami telah tunduk”. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ingatlah. hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Katakanlah (kepada mereka): “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu (keyakinanmu). para . “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah.” (QS. sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS. Mereka itulah orangorang yang akan mewarisi. dan orang-orang yang memelihara shalatnya. mereka itu akan bersamasama dengan orang-orang yang dianugerahi ni’mat oleh Allah. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya.” (Al-Hujurat : 10).” (Al-Hujurat : 14). karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar”. Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu. yaitu : Nabi-nabi.Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. al-Mu’minun : 1-11) “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Karena itu. mereka itulah orang-orang yang benar. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. (Al-Hujurat : 15-18).

sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. “(QS An-Nisaa’ 69) “(Apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. sama dengan orang yang kekal dalam jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?” (QS Muhammad : 15) masih banyak lagi dalil-dalil didalam Alquran dan Hadist tentang Iman dan Amal Soleh dan yang lebih penting lagi adalah Usaha atas Iman…. . Dan mereka itulah teman yang sebaikbaiknya.shiddiiqiin. sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring. syuhadaa’. dan orang-orang shalih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful