Dalil – Dalil didalam Alquran tentang Iman dan Amal Soleh (yang maknanya) : “Barangsiapa yang mengerjakan amal

soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguh-nya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS: An-Nahl: 97) “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS Al-‘Ashr 1-3) “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(QS: Al-’Araaf: 96) “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS: Al-Baqarah: 62) “Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah “salaam”"(QS: Ibrahim: 23) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.”(QS: Yunus: 9) “Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.“(QS: Al-Ankabut: 7) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal,“(QS: Al-Anfal: 2) “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan

meyakini bahwasanya Al Qur’an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah.barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dan orangorang yang menjaga kemaluannya.”(QS: Al-Hajj: 77-78) “Hai orang-orang yang beriman. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?” Dan jika orangorang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu. “ (QS: Al-Baqarah: 62) “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia).”(QS: Thaahaa: 75) “Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya. maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. . sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an) ini.” (QS: An-Nur: 55) “Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perk. Dan orang-orang yang kafir. sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan. dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. mereka kekal di dalamnya. dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).“(QS: An-Nisaa: 141) “Hai orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.ataan) yang tiada berguna. pelindungpelindungnya ialah setan. rukuklah kamu.“ (QS: Al-Hajj: 54) “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin).” (QS: AlHajj: 38) “Allah Pelindung orang-orang yang beriman. supaya kamu mendapat kemenangan. sujudlah kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Mereka itu adalah penghuni neraka.”(QS: AlBaqarah: 257) “dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu. lagi sungguhsungguh telah beramal saleh. maka dirikanlah sembahyang. maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dia adalah Pelindungmu. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu.

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. ” (QS Al-Bayyinah 8) “Dan barangsiapa yang menta’ati Allah dan Rasul(Nya). mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ingatlah. “Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu. Katakanlah (kepada mereka): “Kamu belum beriman. tetapi katakanlah: “Kami telah tunduk”. Mereka itulah orangorang yang akan mewarisi. Mereka kekal di dalamnya. hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. al-Mu’minun : 1-11) “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya. (ya’ni) yang akan mewarisi surga Firdaus. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.” (Al-Hujurat : 10). Ar-Ra’d: 28-29) “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu.” (Al-Baqarah : 256).Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. “(Al-Bayyinah : 7). Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar”. “Orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman”. yaitu : Nabi-nabi. (Al-Hujurat : 15-18).” (QS. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. mereka itu akan bersamasama dengan orang-orang yang dianugerahi ni’mat oleh Allah.” (Al-Hujurat : 14).” (QS. mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. dan orang-orang yang memelihara shalatnya. barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah. sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Katakanlah (kepada mereka): “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu (keyakinanmu). sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Karena itu. para .Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka itulah teman yang sebaikbaiknya. sama dengan orang yang kekal dalam jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?” (QS Muhammad : 15) masih banyak lagi dalil-dalil didalam Alquran dan Hadist tentang Iman dan Amal Soleh dan yang lebih penting lagi adalah Usaha atas Iman….shiddiiqiin. dan orang-orang shalih. syuhadaa’. “(QS An-Nisaa’ 69) “(Apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. . sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya.