TOPIK : POLYGONS

1.

Instruction: This test consists of 20 objective questions marked A,B,C and D. Choose only ONE correct answer. Answer all questions. Arahan: Ujian ini mengandungi 20 soalan berbentuk objektif bertanda A,B,C dan D. Pilih hanya SATU jawapan yang betul. Jawab semua soalan. Which of the following is a polygon? Manakah di antara berikut suatu poligon? A.

B.

C.

D.

2.

The diagram below is a... Gambar rajah di bawah adalah suatu...

A. Hexagon. / Heksagon. B. Heptagon. / Heptagon. C. Octagon. / Oktagon.

C. C.B. A. D. The diagrams below are drawn on square grids. B. Manakah di antara A. / Nonagon. Nonagon.C and D does not have lines of symmetry? Gambar rajah di bawah telah dilukis di atas grid segiempat sama. Manakah di .C dan D berikut tidak mempunyai garisan simetri? 5. C. D. / Oktagon. Which of the following polygons has 8 vertices? Manakah di antara poligon berikut mempunyai 8 bucu? A. 3. B.D. Nonagon. A. D. / Nonagon. / Heptagon. 4. Octagn. 6. Heptagon. B. / Heksagon. The diagram below show three squares. D. Which of the followings A.B. B. Which of these diagrams has only one line of symmetry? Gambar rajah di bawah menunjukkan tiga segiempat sama. Hexagon. 5. 4. 6. C. 3. How many diagonals are there in the polygon below? Berapa pepenjurukah yang terdapat dalam poligon di bawah? A.

I and III only. Isosceles triangle. B. / I. In the diagram below. Rectangle.II dan III. / I dan II sahaja. D. I and II only. 55°. / I dan III sahaja. A. Square. C. 7. Dalam gambar rajah di bawah. Which of the following has 2 lines of symmetry? Manakah di antara berikut mempunyai 2 garisan simetri? A. C.II and III. Cari nilai z. ABC adalah segitiga bersudut tepat. Find the value of z. / Segiempat tepat. / Segiempat sama. 8. ABC is a right angled triangle. D.antara gambar rajah tersebut mempunyai hanya satu garisan simetri? A. . D. / Segitiga sama sisi. B. I. C. I only. Equilateral triangle. / I sahaja. / Segitiga kaki sama. 45°. 35°. 25°. B.

11. Nilai u . In the diagram below. D. GHI and JHK are straight lines. 50°. 40°. A. A. 35°. Cari nilai y. GHI dan JHK adalah garis lurus. LMNO adalah garis lurus. 130°. PQR dan STQ adalah garis lurus. C. 80°. 110°. B. LMNO is a straight line. 120°. In the diagram below.... Dalam gambar rajah di bawah. 40°. The value of u is. C. The value of v is.. 25°. Dalam gambar rajah di bawah. 10. D. 50°. 12.. given that DEF is a straight line. 140°... Dalam gambar rajah di bawah. Nilai w adalah. Find the value of y.. In the diagram below. C. Nilai v adalah. A. B. B. 90°. jika diberi DEF adalah suatu garis lurus.. PQR and STQ are straight lines. The value of w is..9. D.

48°. UVW adalah segitiga kaki sama. Dalam gambar rajah di bawah. 40°. 50°. 28°. 52°.. 60°. B. . A. C. 100°. B. Berapakah nilai s? A. C. XYZ dan AYB adalah garis lurus. The value of t is. A.. D. In the diagram below. Nilai t adalah.. 13. XYZ and AYB are straight lines. In the diagram below. What is the value of s? Dalam gambar rajah di bawah. 20°. 80°. C.adalah. UVW is an isosceles triangle. 38°. 14... D. 45°. B. D. 55°..

D. 16. Find the value of r. B. Cari nilai r. 60°. . 50°. FGH dalah segitiga kaki sama.. 55°.15. Dalam gambar rajah di bawah. A. 45°. FGH is an isosceles triangle. Dalam gambar rajah di bawah. The value of q is. Cari nilai p. A. 17. Find the value of p. C. 60°.. B. 115°.. Nilai q adalah. C. CDE is a straight line. Dalam gambar rajah di bawah. CDE adalah garis lurus. 50°. B. In the diagram below. D. C. 70°. 110°.. JKL is a straight line and KLM is an isosceles triangle. 30°. 110°. In the diagram below. In the diagram below. A. JKL adalah garis lurus dan KLM adalah segitiga kaki sama.

20. 100°. A. MNO adalah garis lurus. D. B. Cari nilai l dalam gambar rajah di bawah. C.. In the diagram below.. B. PQR and STU are straight lines. C. 130°. MNO is a straight line. B. 105°. Dalam gambar rajah di bawah. In the diagram below. D. PQR dan STU adalah garis lurus. 90°. 175°. Dalam gambar rajah di bawah. A. 60°. 18. . 110°. 80°. Find the value of k. The value of n is. 70°. Cari nilai k.. C.. Nilai n adalah. 55°. 19. 110°. Find the value of l in the diagram below.D. A. 120°.

D. . 100°.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful