TOPIK : POLYGONS

1.

Instruction: This test consists of 20 objective questions marked A,B,C and D. Choose only ONE correct answer. Answer all questions. Arahan: Ujian ini mengandungi 20 soalan berbentuk objektif bertanda A,B,C dan D. Pilih hanya SATU jawapan yang betul. Jawab semua soalan. Which of the following is a polygon? Manakah di antara berikut suatu poligon? A.

B.

C.

D.

2.

The diagram below is a... Gambar rajah di bawah adalah suatu...

A. Hexagon. / Heksagon. B. Heptagon. / Heptagon. C. Octagon. / Oktagon.

/ Heptagon. B. How many diagonals are there in the polygon below? Berapa pepenjurukah yang terdapat dalam poligon di bawah? A. A. / Oktagon. C. Which of these diagrams has only one line of symmetry? Gambar rajah di bawah menunjukkan tiga segiempat sama. 5. D. 6.B. C. / Nonagon.C and D does not have lines of symmetry? Gambar rajah di bawah telah dilukis di atas grid segiempat sama.C dan D berikut tidak mempunyai garisan simetri? 5. Octagn. The diagram below show three squares.B. Which of the followings A. / Heksagon. B. 4. A. Heptagon. Nonagon. 4. B. D. D. B. Nonagon. 6. Hexagon. D. The diagrams below are drawn on square grids. / Nonagon. Which of the following polygons has 8 vertices? Manakah di antara poligon berikut mempunyai 8 bucu? A. Manakah di . C. C.D. 3. 3. Manakah di antara A.

D. / I sahaja. ABC adalah segitiga bersudut tepat. Dalam gambar rajah di bawah. / Segitiga kaki sama. Rectangle. C. D. 55°. 7. B. B. D. C. ABC is a right angled triangle. Cari nilai z. 8. / I dan III sahaja.antara gambar rajah tersebut mempunyai hanya satu garisan simetri? A.II dan III. 25°. Square. I and II only. Isosceles triangle. / Segiempat sama. Equilateral triangle. In the diagram below. / I dan II sahaja. I and III only. Find the value of z. / Segiempat tepat. Which of the following has 2 lines of symmetry? Manakah di antara berikut mempunyai 2 garisan simetri? A.II and III. A. 35°. 45°. I. I only. C. / I. B. . / Segitiga sama sisi.

. LMNO is a straight line. given that DEF is a straight line. In the diagram below... In the diagram below. 35°. 90°. PQR dan STQ adalah garis lurus... C. The value of u is. LMNO adalah garis lurus. B. 110°. D. C.. In the diagram below. 40°. A. 25°. 140°. Dalam gambar rajah di bawah. 120°. 130°. Find the value of y. jika diberi DEF adalah suatu garis lurus. 10. Nilai u . B. Cari nilai y. Nilai v adalah. 50°. 40°. A. GHI and JHK are straight lines.. The value of v is. D. 80°. D... The value of w is. 11. A.9. Dalam gambar rajah di bawah. PQR and STQ are straight lines.. 50°. C. 12. GHI dan JHK adalah garis lurus. Nilai w adalah. B. Dalam gambar rajah di bawah.

XYZ and AYB are straight lines. 28°. B. B. 80°. Berapakah nilai s? A. What is the value of s? Dalam gambar rajah di bawah. D. 40°. 100°. 55°. C. A.. D. UVW adalah segitiga kaki sama. 20°. 38°.. 45°. 13. . A.adalah. The value of t is. Dalam gambar rajah di bawah. C. 60°. In the diagram below. D. 48°. C.. UVW is an isosceles triangle. XYZ dan AYB adalah garis lurus. B. In the diagram below. 14. 50°. 52°. Nilai t adalah....

Find the value of r. 17. Dalam gambar rajah di bawah. 60°. 115°. In the diagram below. 50°. 70°. FGH dalah segitiga kaki sama. FGH is an isosceles triangle. Nilai q adalah. 45°. JKL adalah garis lurus dan KLM adalah segitiga kaki sama. CDE adalah garis lurus. Cari nilai p. A. B. Cari nilai r. . 16. 50°.15.. 110°. 60°. B. C. A. The value of q is. CDE is a straight line. C. Find the value of p.. 55°. In the diagram below. B. Dalam gambar rajah di bawah. 30°. 110°. JKL is a straight line and KLM is an isosceles triangle. C... D. D. In the diagram below. Dalam gambar rajah di bawah. A.

D. Dalam gambar rajah di bawah. B. Nilai n adalah. B.. In the diagram below. PQR and STU are straight lines. 18. 100°. Find the value of l in the diagram below. 105°. C. The value of n is. Find the value of k. Cari nilai k. In the diagram below. 55°. 20. C. Cari nilai l dalam gambar rajah di bawah. . 175°. 110°. A. A. 90°. PQR dan STU adalah garis lurus. 19. A. 130°. 120°. D... 80°. 110°. 60°. 70°. C. MNO adalah garis lurus. B. Dalam gambar rajah di bawah. D.. MNO is a straight line.

.D. 100°.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful