TOPIK : POLYGONS

1.

Instruction: This test consists of 20 objective questions marked A,B,C and D. Choose only ONE correct answer. Answer all questions. Arahan: Ujian ini mengandungi 20 soalan berbentuk objektif bertanda A,B,C dan D. Pilih hanya SATU jawapan yang betul. Jawab semua soalan. Which of the following is a polygon? Manakah di antara berikut suatu poligon? A.

B.

C.

D.

2.

The diagram below is a... Gambar rajah di bawah adalah suatu...

A. Hexagon. / Heksagon. B. Heptagon. / Heptagon. C. Octagon. / Oktagon.

Nonagon.D. How many diagonals are there in the polygon below? Berapa pepenjurukah yang terdapat dalam poligon di bawah? A. Hexagon. C. 6. 3. A. D. B. The diagrams below are drawn on square grids. 4.B. D. B. B. Manakah di . The diagram below show three squares. B. / Nonagon. / Nonagon. Which of the followings A. Manakah di antara A.B. 4. D. Which of the following polygons has 8 vertices? Manakah di antara poligon berikut mempunyai 8 bucu? A.C and D does not have lines of symmetry? Gambar rajah di bawah telah dilukis di atas grid segiempat sama. C. A. C. / Heptagon. Which of these diagrams has only one line of symmetry? Gambar rajah di bawah menunjukkan tiga segiempat sama. 5. D. 6. Heptagon. Nonagon.C dan D berikut tidak mempunyai garisan simetri? 5. Octagn. C. 3. / Oktagon. / Heksagon.

/ I dan II sahaja.II and III. / Segiempat tepat. D. I and II only. 35°. I and III only. Which of the following has 2 lines of symmetry? Manakah di antara berikut mempunyai 2 garisan simetri? A. 7. Equilateral triangle. C. I only. B. Square. / Segitiga kaki sama. / I dan III sahaja. / Segiempat sama. / Segitiga sama sisi. A. Isosceles triangle. I. B. Dalam gambar rajah di bawah. D. B. . ABC is a right angled triangle. C. D.antara gambar rajah tersebut mempunyai hanya satu garisan simetri? A. 8. / I. 45°. 25°. In the diagram below. C. Cari nilai z. Find the value of z. / I sahaja.II dan III. Rectangle. 55°. ABC adalah segitiga bersudut tepat.

. 130°. 11... C.. 140°. In the diagram below.. B. D. 90°. C. A. PQR dan STQ adalah garis lurus. A.. 12. 35°. D. The value of w is. Dalam gambar rajah di bawah. 40°. The value of v is. Nilai w adalah. Cari nilai y. Nilai u . C. 80°.9. The value of u is.. 120°. 40°.. D. B. jika diberi DEF adalah suatu garis lurus. A. 50°. In the diagram below. 25°. LMNO adalah garis lurus. Dalam gambar rajah di bawah. GHI and JHK are straight lines. LMNO is a straight line. Dalam gambar rajah di bawah.. PQR and STQ are straight lines. given that DEF is a straight line. 50°. B. In the diagram below. Find the value of y.. 10. Nilai v adalah. 110°. GHI dan JHK adalah garis lurus.

. Berapakah nilai s? A. B.. 55°. 20°. 14.adalah. C. B. 38°. B. C. D. . D. UVW is an isosceles triangle. 52°. Nilai t adalah. A.. In the diagram below. 50°. D. The value of t is. XYZ and AYB are straight lines.. A. C.. 80°. What is the value of s? Dalam gambar rajah di bawah. 100°. 13. 40°. 28°. 60°.. 45°. In the diagram below. UVW adalah segitiga kaki sama. Dalam gambar rajah di bawah. XYZ dan AYB adalah garis lurus. 48°.

Cari nilai r. 16. 110°. 60°.. In the diagram below. D. C. Nilai q adalah.. C. . In the diagram below. A. In the diagram below. 50°. Find the value of r. 115°. The value of q is. CDE adalah garis lurus.15. JKL adalah garis lurus dan KLM adalah segitiga kaki sama. 110°. 60°. JKL is a straight line and KLM is an isosceles triangle. 70°. 45°. Dalam gambar rajah di bawah. Find the value of p. B. D. Cari nilai p. Dalam gambar rajah di bawah. B. B. FGH is an isosceles triangle. 17. 50°.. C. A. Dalam gambar rajah di bawah. CDE is a straight line. 30°. FGH dalah segitiga kaki sama.. A. 55°.

19. The value of n is. A. B. In the diagram below. 110°. MNO adalah garis lurus.. 105°. Nilai n adalah. C. 60°. 100°. A. Dalam gambar rajah di bawah. Find the value of k. 55°. C. 110°.. PQR dan STU adalah garis lurus. Cari nilai k.D. 175°. . 120°. Find the value of l in the diagram below. 80°. D. In the diagram below.. A. D. B. MNO is a straight line. Dalam gambar rajah di bawah.. 70°. 130°. C. 18. Cari nilai l dalam gambar rajah di bawah. 20. 90°. PQR and STU are straight lines. B.

100°.D. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful