TOPIK : POLYGONS

1.

Instruction: This test consists of 20 objective questions marked A,B,C and D. Choose only ONE correct answer. Answer all questions. Arahan: Ujian ini mengandungi 20 soalan berbentuk objektif bertanda A,B,C dan D. Pilih hanya SATU jawapan yang betul. Jawab semua soalan. Which of the following is a polygon? Manakah di antara berikut suatu poligon? A.

B.

C.

D.

2.

The diagram below is a... Gambar rajah di bawah adalah suatu...

A. Hexagon. / Heksagon. B. Heptagon. / Heptagon. C. Octagon. / Oktagon.

6. 4.B. A. How many diagonals are there in the polygon below? Berapa pepenjurukah yang terdapat dalam poligon di bawah? A.C dan D berikut tidak mempunyai garisan simetri? 5. / Nonagon. Hexagon. 3. D. / Heksagon. Which of the following polygons has 8 vertices? Manakah di antara poligon berikut mempunyai 8 bucu? A. B. Octagn. / Heptagon. B. D. C. Manakah di antara A. C. Heptagon. Manakah di . D. / Oktagon. Which of these diagrams has only one line of symmetry? Gambar rajah di bawah menunjukkan tiga segiempat sama. D.C and D does not have lines of symmetry? Gambar rajah di bawah telah dilukis di atas grid segiempat sama. C. / Nonagon. Nonagon. 4. B.D. Which of the followings A. A. The diagram below show three squares. 5. C.B. Nonagon. The diagrams below are drawn on square grids. 3. B. 6.

Which of the following has 2 lines of symmetry? Manakah di antara berikut mempunyai 2 garisan simetri? A. / Segitiga kaki sama. I. I and III only. 25°. 8. ABC adalah segitiga bersudut tepat. / I dan III sahaja. 7. Dalam gambar rajah di bawah. / I. Isosceles triangle.II dan III. Square. I and II only. A. . Equilateral triangle. B. In the diagram below. C. / Segiempat tepat. / I dan II sahaja. / I sahaja. I only. 35°. D. 55°. B. C. / Segitiga sama sisi. 45°. Find the value of z. Rectangle.II and III. B. / Segiempat sama. D. ABC is a right angled triangle. Cari nilai z. C.antara gambar rajah tersebut mempunyai hanya satu garisan simetri? A. D.

50°. A. Cari nilai y. 120°.9. PQR dan STQ adalah garis lurus. 80°. D. C.. In the diagram below. D. A. 110°. B.. 25°. The value of w is. given that DEF is a straight line. Nilai v adalah. jika diberi DEF adalah suatu garis lurus. The value of v is. 50°.. Dalam gambar rajah di bawah. The value of u is. C. Dalam gambar rajah di bawah. C.. 140°. 11. 130°. Dalam gambar rajah di bawah... GHI dan JHK adalah garis lurus. LMNO is a straight line. B. Nilai u . In the diagram below. 35°. In the diagram below. 90°. 40°. 40°.. D. Nilai w adalah.. PQR and STQ are straight lines.. GHI and JHK are straight lines. Find the value of y. 12. A. 10. B.. LMNO adalah garis lurus.

Nilai t adalah. XYZ dan AYB adalah garis lurus. 14. In the diagram below. Berapakah nilai s? A. 48°. 45°. In the diagram below. 38°. 55°. A. What is the value of s? Dalam gambar rajah di bawah. B. Dalam gambar rajah di bawah.. 100°. 52°. XYZ and AYB are straight lines.. D. UVW adalah segitiga kaki sama.. 20°. D.. The value of t is. 40°. 50°. B. 13.. 80°. A. B.adalah. . C. D. C. 60°. 28°. UVW is an isosceles triangle.. C.

B. FGH dalah segitiga kaki sama.15. 60°. D. 16. Cari nilai r. 60°. 70°.. 45°. Dalam gambar rajah di bawah. 30°. In the diagram below. In the diagram below. JKL is a straight line and KLM is an isosceles triangle. C. D. 50°. FGH is an isosceles triangle. 115°. A. B. JKL adalah garis lurus dan KLM adalah segitiga kaki sama. Find the value of p. Dalam gambar rajah di bawah. C.. 17. The value of q is. B. 55°. 50°. CDE is a straight line. 110°. A. In the diagram below. 110°. A. . Cari nilai p. CDE adalah garis lurus. Nilai q adalah. Dalam gambar rajah di bawah. Find the value of r. C...

B. 60°. 19. A. 20. Dalam gambar rajah di bawah. A. C. D. In the diagram below. Cari nilai k. C. 100°. MNO adalah garis lurus. D. 110°.D. 110°.. 90°.. 130°. Find the value of l in the diagram below.. 18. In the diagram below. C. PQR and STU are straight lines. 55°. B. The value of n is. Find the value of k. MNO is a straight line. Nilai n adalah. A. . Dalam gambar rajah di bawah. PQR dan STU adalah garis lurus. 120°.. 70°. B. 80°. Cari nilai l dalam gambar rajah di bawah. 175°. 105°.

.D. 100°.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful