KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

,

PARAS 6, BLOK J,

PUSAT BAN DAR DAMAN SARA, 50604 KUALA LUMPUR.

Telefon

: 03-2098 6900 : PENDIDKAN : 03-2095 9987

Kawat

http://www.moe.gov.my

Fax

Ruj. Kami : KP(PP) 0053/7/(64)

Tarikh : 03 Jamadilawal 1424

03 Julai 2003

Semua Ketua Bahagian

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Semua Pengetua Maktab Perguruan

Semua Pengarah Politeknik

Semua Pengarah Kolej Matrikulasi

Semua Pengetua Kolej Komuniti

Y. Bhg. Datuk/Dato'1 Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN BIL. 3 TAHUN2003

Garis Panduan Pelaksanaan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bidang Sains, Matematik Dan Bahasa Inggeris

TUJUAN

1. Tujuan Surat Pekeliling Perkhidmatan ini adalah untuk menambahbaik garis panduan pelaksanaan BISP bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang telah diedarkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun 2003 bertarikh 06 Februari 2003.

209

LATAR BELAKANG

2. Sebagaimana sedia dimaklumi, satu garis panduan pelaksanaan BISP telahpun diedarkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun 2003. Walau bagaimanapun didapati beberapa masalah pelaksanaan telah berbangkit berikutan dengan garis panduan tersebut. Untuk melancarkan urusan pelaksanaan dan juga untuk mempastikan keseragaman dalam kaedah pembayaran BISP, Kementerian menggantikan garis panduan tersebut dengan garis panduan ini supaya ianya boleh meliputi semua PPP yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dan mengajar Bahasa Inggeris atau menggunakan kelayakan bidang tersebut dalam tugas rasmi mereka.

KELAYAKAN BAYARAN INSENTIF SUBJEKPENDIDIKAN (BISP)

3. Pemberian BISP kepada PPP di Kementerian Pendidikan adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang meliputi dua aspek iaitu kelayakan subjek dan kelayakan anggota terlibat.

Kelayakan Subjek

4. Dari aspek subjek, adalah ditetapkan bahawa anggota yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dan mengajar subjek Bahasa Inggeris boleh dipertimbang menikmati faedah ini. Komponen subjek Sains dan Matematik adalah merangkumi semua subjek Sains Tulen, Teknikal dan Teknologi Maklumat. Subjek Teknikal yang dimaksudkan adalah Teknologi Petroleum, Teknologi Makanan dan Reka Bentuk di bawah Program Politeknik. Sehubungan itu, pemberian Bayaran Insentif Subjek Pendidikan bagi Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik mengikut peringkat adalah seperti berikut-

210

a. Pendidikan Rendah iaitu subjek Sains dan Matematik ;

b. Pendidikan Menengah iaitu subjek Sains, Matematik, Fizik, Kimia, Biologi, Sains Tambahan, Matematik Tambahan dan Teknologi Maklumat;

c. Pendidikan Lepas Menengah (Tingkatan 6) iaitu subjek Fizik,

Kimia, Biologi, Matematik dan Perkomputeran ;

d. Program Matrikulasi iaitu subjek Biologi, Fizik, Kimia, Matematik dan

Sains Informatik;

e. Program Politeknik iaitu subjek Matematik, Teknologi Maklumat,

Teknologi Petroleum, Teknologi Makanan dan Reka Bentuk;

f. Program Maktab Perguruan iaitu subjek Sains, Matematik dan

Teknologi Maklumat.

g. Program Kolej Komuniti iaitu subjek Sains, Matematik dan

Teknologi Maklumat.

5. Kelayakan subjek seperti di para 4(a) hingga 4(g) adalah komponen

subjek Sains dan Matematik yang perlu diajar dalam Bahasa Inggeris.

Kelayakan anggota

6. Adalah ditetapkan bahawa PPP yang layak dipertimbangkan untuk BISP adalah PPP yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris, mengajar subjek Bahasa Inggeris dan PPP yang menggunakan kelayakan tersebut dalam tugas rasmi mereka.

211

Sekolah Rendah

6.1 PPP yang mengajar di Sekolah Rendah (Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah Bestari dan Sekolah Pendidikan Khas) perlu memenuhi syaratsyarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbang BISP.

a) Syarat Kelayakan Opsyen

i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau

Bahasa Inggeris; atau

ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek di atas tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan; atau

iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang diperakui oleh Ketua Jabatan yang beliau mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut serta telah menghadiri kursus berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan.

b) Syarat Kelayakan Mengajar

i) mengajar subjek Sains atau Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris mengikut peruntukan waktu minima pengajaran

212

seminggu (bagi peruntukan waktu ini boleh dirujuk kepada Surat Pekeliling Iktitisas Bil. 11 & 12/2002);

c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui;

i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau

ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris ; atau

iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau

iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsal dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau

v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktirafoleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

213

Sekolah Menengah

6.2 PPP yang mengajar di Sekolah Menengah (Sekolah Menengah TekniklVokasional, Sekolah Bestari, Sekolah Sukan, Sekolah Menengah Harian, Sekolah Menengah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Agama dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas) perlu memenuhi syarat-syarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP.

a) Syarat Kelayakan Opsyen

i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para

4(b) atau 4(c) atau Bahasa Inggeris; atau

ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek tersebut tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan; atau

iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang diperakui oleh Ketua Jabatan yang beliau mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut serta telah menghadiri kursus berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktirafoleh Kerajaan.

b) Syarat Kelayakan Mengajar

i) mengajar salah satu subjek di para 4(b) atau 4(c) dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris dan mengikut peruntukan waktu minima

214

seminggu peringkat menengah/peringkat STPM yang mana berkaitan (bagi peruntukan waktu ini boleh dirujuk kepada Akta Pendidikan 1996 P.U (A) 531 Jadual 12, 13, 14 dan 15 atau Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/1988, Bil. 8/1990 dan Bil. 2/2000);

c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui;

i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau

ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris; atau

iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau

iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsal dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau

v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

215

Pengetua, Guru Besar Dan Semua Penolong Kanan Sekolah Menengah Dan Rendah

6.3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang menyandang jawatan Pengetua, Guru Besar dan Penolong Kanan/Penyelia Petang di Sekolah Menengah dan Rendah perlu memenuhi syarat-syarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbang BISP.

a) Syarat Kelayakan Opsyen

i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau

Bahasa Inggeris

b) Syarat Kelayakan Mengajar

ii) mengajar subjek Sains atau Matematik atau Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya 5 waktu seminggu;

c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui;

i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau

ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris; atau

216

iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau

iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dan mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsal dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau

v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Maktab Perguruan, Politeknik, Kolej Matrikulasi dan Kolej Komuniti

6.4 PPP yang bertugas di Maktab Perguruan, Politeknik, Kolej Matrikulasi dan Kolej Komuniti perlu memenuhi syarat-syarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP.

6.4.1 Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar;

a) Syarat Kelayakan Opsyen

i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(d) bagi Kolej Matrikulasi, di para 4(e) bagi Politeknik, di para 4(f) bagi Maktab Perguruan dan

217

di para 4(g) bagi Kolej Komuniti atau mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau

ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek tersebut tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan;

b) Syarat Kelayakan Mengajar

i) mengajar salah satu subjek-subjek tersebut dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris dan mengikut peruntukan waktu minima seminggu seperti yang ditetapkan oleh institusi tersebut;

c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa

Inggeris melalui;

i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau

ii) disahkan oeh Ketua Jabatan telah melalui dan men am atkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris; atau

iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau

218

iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dan manamana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau

v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktirafoleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

6.4.2 Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang menggunakan kelayakan opsyen dalam tugas rasmi;

a) Syarat Kelayakan Opsyen

i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(d) bagi Kolej Matrikulasi, di para 4(e) bagi Politeknik, di para 4(f) bagi Maktab Perguruan dan di para 4(g) bagi Kolej Komuniti atau mempunyai Opsyen Bahasa Inggeris;

b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tujas Rasmi

i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut secara

langsung dalam menjalankan tugas rasmi;

219

c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui;

i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau

ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris; atau

iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau

iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negerillain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau

v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

220

Bahagian-Bahagian Kementerian Pendidikan

6.5 PPP yang bertugas di Bahagian-Bahagian Kementerian Pendidikan perlu memenuhi syarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP:

a) Syarat Kelayakan Opsyen

i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau

Bahasa Inggeris;

b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi

i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut secara

langsung dalam menjalankan tugas rasmi mereka;

c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui;

i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau

ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris; atau

iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris

dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya; atau

221

iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negerillain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau

v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Jabatan Pendidikan Negeri Dan Jabatan Pendidikan Bahagian I Pejabat Pendidikan Daerah

6.6 PPP yang bertugas di Jabatan Pendidikan NegerilPejabat Pendidikan Bahagian/Pejabat Pendidikan Daerah perlu memenuhi syarat di a, b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP.

a) Syarat Kelayakan Opsyen

i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau

Bahasa Inggeris;

b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi

i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut secara

langsung dalam menjalankan tugas rasmi mereka;

222

c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris

melalui;

i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris; atau

ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris; atau

iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris

dalam SPM atau MCE atau yang setarafdengannya; atau

iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negerillain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pernbelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan; atau

v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

KADAR DAN KRITERIA PEMBAYARAN

7. Kadar Bayaran Insentif Subjek Pendidikan yang ditetapkan untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar subjek Sains atau Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris adalah seperti berikut:

223

7.1 5% daripada gaji pokok bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Siswazah;

7.2 10% daripada gaji pokok bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Lepasan Diploma.

8. Semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik secara tetapl sementara/kontrak (termasuk pegawai bertaraf kontrak dari luar negara) layak dibayar insentifini setelah memenuhi syarat-syaratyang ditetapkan di atas.

9. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan hanya layak mendapat satu bayaran BISP sahaja sama ada bagi pengajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak menerima Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK)tidak layak dibayarBISP.

10. Anggota yang telah memenuhi semua syarat yang dinyatakan akan terus layak menerima Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kecuali dalam keadaan-keadaan berikut:

Keadaan

Kenyataan

a. Bercuti tanpa gaji (termasuk cuti belajar tanpa gaji

bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tanpa gaji

b. Bercuti separuh gaji (termasuk cuti belajar separuh gaji)

bayaran dihentikan bagi tempoh cuti separuh gaji

c. Berkursus dengan bergaji penuh melebihi 3 bulan

bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tersebut

224

d. Bercuti rehat melebihi 28 hari bertu rut -tu rut

bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tersebut

e. Cuti haji, cuti bersalin dan cuti sakit yang melebihi 28 hari bertu rut -tu rut

bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tersebut

f. Anggota gred DG54 dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional yang memangku jawatan Gred Utama

bayaran dihentikan bagi tempoh pemangkuan

TARIKH KUAT KUASA

11. Tarikh kuat kuasa Surat Pekeliling Perkhidmatan ini ialah mulai 01 Januari 2003.

KUASA MELULUS BISP

12. Bagi tujuan perakuan dan kelulusan BISP, Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada senarai kuasa melulus seperti di Lampiran A dan perakuan bagi pegawai yang layak bolehlah diperakukan dengan mengemukakan Format Perakuan BISP seperti di Lampiran B.

PEMBATALAN

13. Dengan surat pekeliling ini maka Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 1

Tahun 2003 bertarikh 06 Februari 2003 adalah dibatalkan.

225

PENUTUP

14. Ketua-Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan mengedarkan Surat Pekeliling ini kepada Pusat Tanggungjawab, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan sekolah-sekolah di bawah pentadbiran masing-masing dan adalah diharap urusan pembayaran insentif ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur supaya hanya anggota yang benar-benar layak diluluskan bayarannya.

15. Sekiranya terdapat sebarang keraguan semasa melaksanakan Surat Pekeliling ini bolehlah dirujuk kepada Unit Saraan, Kemudahan dan Hubungan Kesatuan, Cawangan Pembangunan Organisasi dan Perkhidmatan, Bahagian Sumber Manusia (No. Tel: 03-20986150)

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "CINTAILAH BAHASA KITA"

(DATUK Dr. ABDUL RAHMAN BIN lORIS) Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Manusia) Kementerian Pendidikan Malaysia

03 Julai 2003

226

Salinan Kepada:

Ketua Setiausaha

Ketua Pengarah Pendidikan

Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Manusia)

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan & Pembangunan)

Semua Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan

Semua Setiausaha Bahagian

Semua Timbalan Setiausaha Bahagian (Bahagian Sumber Manusia)

Setiausaha Sulit Kanan Kepada Y. B Menteri Pendidikan

Setiausaha Sulit Kanan Kepada Timbalan Menteri Pendidikan

Setiausaha Sulit Kepada Y. B. Setiausaha Parlimen KPM

Edaran Luar:

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, Bahagian Pembangunan Organisasi, Aras 7-8, Blok C2, Parcel C,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 PUTRAJAYA.

Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia, Bahagian Pentadbiran,

Tingkat 4, Blok Tengah,

Kompleks Kementerian Kewangan, Presint 2,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 PUTRAJAYA.

Presiden,

Semua Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia.

"PENGURUSAN BERKUALITI MENJAYAKAN MISI'

227

LAMPIRANA

SENARAI KUASA MELULUS BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) MENGIKUT STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN/JABATAN

Bil. Bahagian-Bahagian Pegawai Yang Pegawai Yang
Memperaku Meluluskan
1. Sahagian-Sahagian Ketua Jabatan Ketua Perkhidmatan
Pendidikan
2. PPP di Jabatan Pendidikan Pengarah Jabatan Ketua Perkhidmatan
Negeri Pendidikan Negeri Pendidikan
3. Maktab/Politeknik/Kolej
MatrikulasilKolej Komuniti
i) Sagi PPP yang mengajar Pengetua/Pengarah Sahagian Pendidikan
Guru/Sahagian
Pengurusan Politeknikl
Sahagian Matrikulasil
Sahagian Pengurusan
Kolej Komuniti;
ii) Sagi PPP yang Ketua Jabatan Ketua Perkhidmatan
menggunakan kelayakan Pendidikan
secara lang sung dalam
menjalankan tugas rasmi
4. Pejabat Pendidikan Jabatan Pendidikan Ketua Perkhidmatan
Sahagian/Pejabat Negeri Pendidikan
Pendidikan Daerah
5. Pengetua/Guru Sesarl Pegawai Pendidikan Jabatan Pendidikan
Penolong Kanan Daerah/Ketua Sektor Negeri
6. PPP yang mengajar di Penolong Kananl Pengetua/Guru Sesar
sekolah Penyelia Petang
7. PPP yang dipinjamkan ke Pengetua/Penolong Pengetua Sekolah Indukl
Sekolah Menengah Agama Kanan Pegawai Pendidikan
Negeri Daerah/Jabatan
Pendidikan Negeri. *

Sagi perakuan pegawai di nombor 1, 2, 3 (ii) dan 4, perakuan hendaklah dikemukakan kepada urusetia di Unit Saraan Dan Kemudahan, Sahagian Sumber Manusia.

228

LAMPIRAN B

FORMAT PERAKUAN BISP

BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) DALAM BIDANG SAINS, MATEMATIK DAN BAHASA INGGERIS

A. MAKLUMAT PEGAWAI

1. Nama : .

2. No. Kad Pengenalan .

3. Gelaran Jawatan : .

4. Gred Gaji : .

5. *Tarikh Lantikan Tetap/Sementara/Kontrak : .

6. Alamat Tempat Bertugas : .

7. Tarikh Mula Bertugas Di Sekolah/Tempat Bertugas Sekarang : .

B. MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGAJAR DI SEKOLAH

1. Kelayakan Subjek

i) Nyatakan subjek yang diajar mulai 1.1.2003

ii) Darjah/Tingkatan

2. Kelayakan Anggota

Sila isikan para i) atau ii) atau iii) yang mana bersesuaian.

a) Syarat kelayakan Opsyen

i) Nyatakan opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui kelulusan ikhtisas/akademik

229

ii) Pengalaman telah mengajar subjek Sains/Matematik/Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya 3 tahun secara berterusan

Nama Tahun

Subjek Oarjah/Tingkatan

iii) Sertakan perakuan syarat kelayakan opsyen (Format A) dan salinan sijil kursus yang telah disahkan.

b) Syarat Kelayakan Mengajar.

i) Nyatakan jumlah peruntukan waktu pengajaran seminggu dalam subjek Sains/Matematik dalam Bahasa Inggeris atau subjek Bahasa Inggeris. (Sila lampirkan jadual waktu mengajarlsenarai tugas terkini)

c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris

Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan (I) pada ruangan berkenaan.

i) Sijil opsyen Bahasa Inggeris

ii) Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris

iii) Sijil SPM/MCE

iv) Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran

v) Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris

230

C. MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGGUNAKAN OPSYEN SECARA LANGSUNG DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI

1. Kelayakan Subjek.

i) Nyatakan bidang tugas mengikut subjek Matematik/Sainsl Bahasa Inggeris.

ii) Nyatakan Sektor/Unit tempat bertugas

2. Kelayakan Anggota.

a) Syarat Kelayakan Opsyen

i) Nyatakan Opsyen Sains/MatematikiBahasa Inggeris melalui ikhtisas/akademik.

b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi.

Sila sertakan senarai tugas terkini.

c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris.

Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan (I) pada ruangan berkenaan.

i) Sijil opsyen Bahasa Inggeris.

ii) Sijl tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris

iii) Sijil SPM/MCE

iv) Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran

v) Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris

231

D. PENGAKUAN PEGAWAI

Saya mengaku butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar.

Tarikh: .

(Tandatangan Pegawai)

Nama Pegawai:

E. ULASAN PEGAWAI YANG MEMPERAKUI

(·1) UI

asan : .

(ii) *Sokong/Tidak Disokong: .

Tarikh: .

(Tandatangan Pegawai Yang Memperakui)

Nama:

Jawatan:

Cop Jawatan:

F. KELULUSAN

*Diluluskan/Tidak Diluluskan : .

(Tandatangan Pegawai Melulus)

Nama:

Jawatan

Cop Jawatan:

*Potong mana yang tidak berkenaan.

232

FORMAT A

FORMAT PERAKUAN

SYARAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG TIDAK MEMPUNYAI OPSYENITIADA PENGALAMAN 3 TAHUN SECARA BERTERUSAN.

Adalah diperakui bahawa EnciklPuan/Cik .

.......................................... No Kad Pengenalan .

yang bertugas di sekolah .

telah diarah mengajar subjek dalam Bahasa Inggerisl Bahasa

Inggeris* mulai tarikh .

Beliau disahkan mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek

tersebut dan telah menghadiri kursus berikut:

Nama Kursus

Tarikh

Anjuran

Disahkan oleh

(Tandatangan pegawai yang memperakui)

Nama Jawatan

Cop Jawatan Alamat

* Potong mana yang tidak berkenaan

233