KISIS-KISI PENULISAN SOAL U1IAN MADRASAH

Mata Pelaiaran : AQIDAH AKHLAK Jumlah Soal : 50
Kelas/Jurusan : XII IPA / IPS / BAHASA Bentuk Soal : 50
PG Tahun Pelaiaran : 2010/2011 Waktu : 120
Menit
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
Menielaskan prinsip-prinsip akidah menielaskan dari segi bahasa (etimologi), Aqidah berasal
dari kata Ɖ~--= ~-·- ~-=
1
b
Menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam
kehidupan
menerapkan prinsip iman dalam kehidupan
8 b
Menerapkan metode-metode peningkatan
kualitas akidah dalam kehidupan
menielaskan keimanan orang beriman akan mendapatkan
rahmat dan pertolongan Allah, sehingga akan mandapatkan
keberuntungan yang nyata
49 b
Menielaskan pengertian tauhiid dan istilah-
istilah lainnya
menielaskan syahadat tauhid dan rasul
4 / 3 b b
Menerapkan perilaku ber-tauhiid dalam
kehidupan sehari-hari
Sesungguhnya mengikrarkan kalimat tauhid (Laa Ilaaha
Illaallah) dapat menyadarkan manusia akan dirinya sendiri

b
Menielaskan pengertian syirik Meyakinkan atau mengi`tikadkan bahwa Allah adalah satu,
tidak ada syarikat baginya

b
MengidentiIikasi macam-macam syirik membedakan orang yang termasuk syirik atau tidak
b
Menuniukkan perilaku orang yang berbuat syirik menuniukkan orang yang berbuat syirik 'adat
b
Menielaskan pengertian akhlak Menielaskan pengertian ilmu akhlak 9
b
Menielaskan induk-induk akhlak terpuii dan
induk-induk akhlak tercela
menielaskan tolok ukur perbuatan buruk menurut akhlak
10
b
Menguraikan 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith.
al-Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww)
menielaskan pengerian menurut bahasa Asma-ul Husna
diartikan sebagai nama-nama Allah yang agung
4
b
Menuniukkan bukti kebenaran tanda-tanda
kebesaran melalui siIat Allah dalam 10 Asmaul
Husna (al-Muqsith. al-Waarits. an-Naafi. al-
Baasith. al-Hafiidz. al-Walii. al-Waduud. ar-
Raafi. al-Muiz dan al-Afuww)
menuniukkan konsekuensi Asma-ul Husna dan siIat-siIat-
Nya
4
b
Menuniukkan perilaku orang yang mengamalkan
10 al-asma´ al husna (al-Aziiz. al-Ghafuur. al-
Baasith. an-Naafi. ar-Rauf. al-Barr. al-
Ghaffaar. al-Fattaah. al-Adl. al-Qavvuum)
dalam kehidupan sehari-hari
mengartikan asmaul husna al haIidz
48
b
Meneladani siIat-siIat Allah yang terkandung
dalam 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith. al-
Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww) dalam kehidupan sehari-hari
menielaskan bahwa Allah Maha Meninggikan deraiat bagi
mereka yang beriman kepada Allah swt. Dan bagi mereka
yang senantiasa tawadu` kepada-Nya 30
b
Menielask6n pengertian dan pentingnya husnuzh-
zhan dan bertaubat
menielaskan tahapan tobat
0
b
MenlnakaLkan kelmanan kepada
Allah melalul slfaLŴslfaLnva
dalam al-asma´ al husna
Membiasakan perilaku terpuii
Memahami Tauhiid
Memahami syirik dalam Islam
Memahami masalah akhlak
dan metode peningkatan
kualitas akhlak
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
dan metode peningkatan
kualitas akidah
KOMPETENSI DASAR
4
3

NO.
1

NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku :83:,3 dan bertaubat
mendeIinisikan Pengertian amal sholeh secara etimologi

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari :83:
,3 dan bertaubat dalam Ienomena kehidupan
Baik sangka merupakan akhlak terpuii

b
Membiasakan perilaku :83:,3 dan
bertaubat
mengembangkan Sikap husnudz-dzan mendatangkan
ketenangan iiwa dan ketentraman hidup

b
Menielaskan pengertian riya, aniaya dan
diskriminasi
menielaskan sikap diskriminasi

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan riya, aniaya dan diskriminasi
memberikan contoh-contoh perbuatan riya

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
riya, aniaya, dan diskriminasi
mewaspadai bahaya Riya
menyebutkan bahaya riya
$
b b
Membiasakan diri menghindari hal-hal yang
mengarah pada perilaku riya, aniaya, dan
diskriminasi
menyebutkan madarat bagi diri pelaku dhalim

b
Menielaskan pengertian dan Iungsi ilmu kalam Menielaskan pengertian ilmu kalam
b
Menielaskan aliran-aliran ilmu kalam, tokoh-
tokoh dan pandangan-pandangannya (Khawarii,
Murii`ah, Syi`ah, Jabariyah, Qadariyah,
Asy`ariyah, Al-Maturidiyah, Mu`tazilah, dan lain-
lain seperti teologi transIormatiI dan teologi
menielaskan nama-nama aliran ilmu kalam

b
Menganalisis perbedaan antara aliran ilmu kalam
yang satu dengan lainnya.
Menuniukkan contoh-contoh perilaku orang yang
beraliran tertentu dalam ilmu kalam.
menyebutkan kelompok yang menyaniung Ali dan
keturuanannya secara berlebihan

b
Menghargai terhadap aliran-aliran yang berbeda
dalam kehidupan bermasyarakat
menielaskan pendapat golongan yang menyatakan Manusia
tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya
sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya.

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu
menielaskan Pengertian berpakaian

b
MengidentiIikasi bentuk akhlak berpakaian,
berhias, perialanan, bertamu dan menerima tamu
menyebutkan hukum Berhias dengan tuiuan untuk menarik
perhatian non mukhrim (bukan suami istri)
b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu dalam Ienomena kehidupan
menuniukkan Nilai-nilai positiI akhlak berpakaian

b
Membiasakan akhlak berpakaian, berhias,
perialanan, bertamu dan menerima tamu
menerapkan adab berdandan bila mau bepergian keluar
rumah

b
Menielaskan pengertian dosa besar (mabuk-
mabukan, beriudi, zina, mencuri, mengkonsumsi
narkoba)
Menielaskan Pengertian mabuk menurut bahasa

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh dosa
besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina, mencuri,
mengkonsumsi narkoba)
menganalisis Pengertian mabuk menurut bahasa

b
Menghindari perilaku tercela
Memahami aliran-aliran ilmu
kalam dan tokoh-tokohnya.

Membiasakan perilaku terpuii
Menghindari perilaku tercela
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Meniauhkan perbuatan zina, pergaulan bebas (Iree sex),
meniauhi pelacuran, gonta ganti pasangan seksual yang
tidak sah menurut agama

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Hukum minuman keras, khamar, beriudi

b
Menielaskan pengertian, asal usul, dan istilah-
istilah dalam tasawuI
mendeIinisikan ahl suIIah

b
Menielaskan Iungsi dan peranan tasawuI dalam
kehidupan modern
menuniukkan tingkatan tasawuI takhalli

b
Membiasakan perilaku terpuii Menielaskan pengertian dan pentingnya adil,
rida, amal salih, persatuan dan kerukunan
menielaskan Pengertian adil menurut bahasa

b
menielaskan Pengertian adil menurut ilmu akhlak

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari adil, rida,
amal salih, persatuan dan kerukunan dalam
Ienomena kehidupan
Nilai positiI dari adil

b
Membiasakan perilaku adil, rida, amal salih,
persatuan, dan kerukunan dalam kehidupan
sehari-hari
menganalisis Akhlak yang baik merupakan pondasi agama
dan merupakan hasil usaha orang-orang bertaqwa

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Kehidupan pergaulan remaia harus memiliki
prinsip yang kuat

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku akhlak terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Ciri-ciri perubahan pada laki-laki secara
biologis biologis pada masa peralihan dari anak ke masa
remaia

b
Menuniukkan nilai negatiI akibat perilaku
pergaulan remaia yang tidak sesuai dengan
akhlak Islam dalam Ienomena kehidupan
menuniukan mawasdiri dalam perilaku negatiI pergaulan
remaia

b
Menerapkan akhlak terpuii dalam pergaulan
remaia dalam kehidupan sehari-hari.
menielaskan beberapa hal yang harus diperhatian dalam
meraih perilaku terpuii dalam pergaulan remaia

b
Menghindari perilaku tercela Menielaskan pengertian israaf. tabdziir. dan
fitnah
pengertian bahasa IsraaI

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan israaf. tabdziir. dan fitnah
memberikan contoh perbuatan IsraaI

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
israaf. tabdziir. dan fitnah
menyebutkan Nilai negatiI akibat perbuatan tabdzir

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
israaf. tabdziir. dan fitnah
menghindari berlebihan mengisi Perut secara teratur dan
terencana, seperti makanan, minuman maupun udara

b
Mengetahui; Purbalingga. 1anuari 2011
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran
Drs. Muslikh To'in Asngad. S.Ag
NIP.19601124 199303 1 001 NIP. 19701230 200501 1 002

Membiasakan perilaku terpuii
Memahami tasawuI

3  " !.3 %..7.:3!0.:7:8.

!$.

$  .

.3/:3 2030.:-..3. . :1 .987 203:3:..2 2.... .3/.3. f¯ f¾€f ¾€f°f .7 #./.8.8. .32094/05033.347.803/7 %%$&% $ $  b b b 02. :689 . .3..3.3/./. .287/.3-072. 2070...5.8.89 .8.3.82.3-:90-03.32:.3 0307..1::7 .:/ /.3. /.:9075: 030.33/: 3/:. 03:3:..798 .8.5.:/ $    b b b b b b b b b 02.3. /.  ! . .8.380.:81.9.9203./.34380:03882.1/ .347.3.3.7. ..394-.2..3503079.. .3 7.5.3944::7507-:.. .907./::/ .3. 03/0391..3573852..3.3...:203 9.3-07-:.3.3 ./::/ . 039:$4.5.8.2 030.3203. . : /.305.9. .3507.3 :.7 #.. .:9/. ./.3-072.9: 9/. .. 3/: 3/:.9../. :689 2030.257385 57385 /.8.3507.9 81.82.7.347.8:87. .5.3-:7:203:7:9.3.350307.99.. ..3 .89 .9..8. . 3.89 .3 . 1: /.. : /.3503079. .9.8... 0307.9:  039 % # $  2030... °°–ff° ¯f°f° ½f f 03:7.3 /.3503079. 2030.2%./.3 0-07:39:3.28.79.:83.7.1 .. 203:3:... ./.:-07 9.3507.0.1/ .9.33..9-.8..3-. ::83..82.9 02..302.7 030. .3.380. ..3/.381.20/:5..2..7..8.8. ..3/07.1 .357385 57385.5.1 .3503079. .3503933.8..9..79. / .380-.8...1 . .3.8.2070.357385 57385.7...381.89 . . .9 81.9-.7 02-.:3 ff¯..780-.1 .3907. .. :83: 2030. 803.. .3-07-:.2 . ".39.3 .3/.3 2030....8.3-.798 .::2 /. .8././.3507.11..82.9. .9 .9. 030.9.9./. :689 ..3 2030.9 0-08. .7 .82. .:47..320.82.....2.8.7 #.../.3/.20/:5. 1: 03:3:. ..8.82.3 030.387  0. .77 . 9 89.32...380./.9075:/.39.  20307.3.8.9..798 . :83.$4.2037.35079443.:83.32094/0 2094/05033.287 202-0/. .2 0/:5.3.20/:5. 09244 6/.99. ..5.3:8.2.3203/.9..32.3 . :2.7 .3/.8: $08:3:3..3803.8.:/ /.3-.:83.8..3 203.9  b b b  b .:47.9/.7 .389. : /. 0307.22...7 #. ./.:/ .83503079.9.3 :..9.1 .3 030.99. ....: ..7.3.2.1/ .1/ .. .89 .3/73.3-079.33.38.2 0/:5. /.2 82. :.  !%$$# 030.9./..033. /.5./::/ .32094/05033.8.-07. 1: 03:3:.::83.37.20/:5.39072. 030.39. . ::83.987 . /.7 .:83./.7 $%# !%$ 02./.3 .. 9.3203:7:9-.://././: 05. .1 .

.9:7/. 2.3 2030.0/:5. 030.3-075....2.20../.39::.3  b b b b b b 203:3:.3507..5/8723./.3 -07:/ 3.2.:907..33.9443.3 -079.3/.3503079..3.3.37.507. 803/7.8.3/8723.8 03:3:.-075.2897 03:3:.7. 03:3:.2 944/.3203/...-.9 0903.3 03.3!03079. 03:3:.3805079904497.9.8.9.3..91.2 09:7:.:907..3 -07.3503079. . .3.84080.9. 8 .3:3/. 02-./.0.9.3  033/.3.. .-070-..32. .3 .7.3 /.8  02.2.3..9-.7. 7.: :83: .8.8.5...7.33.3 203072./. /..0.33.3003/.8.8.3!03079./.3.8. 203.-075.3!03079.3.7....3 -07. . 3.3.3503079.9.3 -079. 3.::83: .  b b 02-.3203.3.8.381472.7.3.7..3 .304254.3 2030-:9.:-0507.7 2...:-.7.7.33.32..0/:5.3203072. .37..32.3507..2/.3.5:83:/ /.9 9/.3.3:39:20.4394507-:.-:203:7:9-..7.8 2030-:9.39044 03.32: 030.3 -075..:-.2020:..38..8 03/0391.7.09244 $    $ %%$&% $ $  b b b b b b b b b b  033/..74-.3.. :+9.8 507. .39079039:/..::39:9/.2:/... 030.3 /.#.2: 03/0391..  $%# !%$ 02..2.3..3 2030-:9.  .7. 203.3.33432:72 -:.3003/..3.3090397.22:./750.8-039:/.4394 .7...-: 2.5.907. ".-:.3 -07:/ 3.4394/48.3-079.:7.8.3.. -075.8 507.32:..3503933.3.257385 57385 !%$$# 03/0391.7. 3.88!03079.7./.33. /.7507.2:/.3503/.8 20307.5. $+.3 20.-08.3/:5 030.. 02-.:7 203438:283.8.2 030.8 507.3.3.7 507.54891.8...3::207.3./.3/.3.3/.54891/.3-079.4394 .4394 ..7.8.--07/.7.:-.32:.-.2 944 2030.3203. 3.3. 03/0391.7507.3 -07.4394 ..:7 203438:28 3.2 203. -08.3 02-.2 .32030-:9.3$.7.35.91/.3/.-:203:7:9-..3.85.9.74-.3:39:203.:47..9.8.3.8-039:/.9.4394 202-07..-:..-. 2030.9..21034203.3 -079.8.3/72033/.3944 9443.3-07-0/.4394 507.3503079.8/03.3.3 20302-.2 .8.38.. /.3503079.-: 030.8.207:5.88507-0/. 203.7.8 /8723.3.2: 507.4394 .80.7. 507-:.3/.3/8723./.3-.31:382:.7 2.2.8-039:/.3.3-. 2030.3 203072.2:/.3.:9075: 030. ./..2: 7:2.32:.8.3.7.21034203.3 .9/.33.2:/.9.20/:5.3 5.30.9507-:.3203072.2.2:/.8..8-039:.3.:/.3 -079.8.3.9.8..7 :7+.3:8.39.3 /.4394507.3 .37.8..33.3-072.7 -07.-075.3..32:..7 :83: .3 /8723.3 -079.7.3..3/48..30:.3 -07.3. /.9075: .9.3.38:.9 % # 203/0138. 3.5.54891/.3.3.9:/03.3.

8.3193.3507. 3...3/.4394 .3-079.7.203:7:9. 203.1 507-:.3 87.3507. 2030. .380.30.3 439.-.3!03079.3507.3503933..3207:5.2 0/:5.3 02-.8.88.91.7.30.3.:.:50.20/:5.3 80.3702. 03:3:.4394 507.8.2..:9075: 030..2.307.307::3./ 7/.3.7 2.3 87.307::3.7.2.3 -07:/ 3..8.8-039:/.8.7 2./03.8..32.7507:-.7. ::223:2.   03:3:./ $ !    .9.9507-:.3.:9075:/.-/7 /.:.8.5..3.7 ..307::3. .3-.7507..3. 2030.0/:5...91..3-0-.8.9.2507.  $%# !%$ 02.3 2030-:9.9075:/.!0.507.0.:7 203438:283./7.3 23:2.9.: /48.808:..7:8/507.207:5..3 507.2.7 ./203:7:92:.-.3503079.39/.3 -07:/ 3.:.9507-:.2507.39. 03/0391. 3. 9/.1 9./ 7/..7 -07:/ $  %%$&% $ $  b b b b b b b 02-..31:38/. 89.8.7.9:..-:.8.-08. 203:3:.8-039:/.3.3/.87.-08./. 0309.9075:/. 507.9.3.54891/.8.3 47..33.8.. 03/0391.:7.8..3:.8 170080 /48.3503079.35.3.37 .8.../ 7/.29. 030. 03:3:.3193.8.:.-: 2.80.:5:3:/.7 207.8.33.:1/.907...9.20/:5./ 203.3 203/0138.3/.. 5078.54891/.8.:19.387..3/.8.32038!07:980.8.29.8 .3/.8..3.387.:.2/.3 203. .7 :7:.9.3808:..:8: /.3503079.3507.7 ./203:7:9-.30/:5.8....9:.33..3 0307..0/:5.9507. 2030..9...3702.4394507-:..4394 202-07. 02-. 5078..  033/..    !:7-.-:..2.32...393.. 203.3..: 203:3:.3-0-07.5.7:8202 57385.74-.4394 .1 9.:.02. -448-4485.30.-/7 /. 3.7.2 702.30.9 2030.3.257385 57385 !%$$# % #  03:3:.8.-.3 .8.:9075: 030.3193.8/7/.:1 030.9.3543/.33.3/. 5078.7.8.3/.. ./..324/073 02-.. 9075:/.1 193.7507...8.91507.3!03079.8.21034203.3/7:39:2033/.91.2.9:. 8050792...:30.3702.:7 203438:283.:..8.6.8:8.507.3503933. 90703.2 1034203.9507-:.3 78 :8 !   %4 383.-: 2.39.3:.:1 030.:.8.7-070-.47.3.2507.3.2.9.3. 702.8:11...3702. b b b b b b b b b 02-..3 /.:.389.91..8..3 2030.7507.3.3 03..3/..: 2033/.2507.3702.1 9..3503079.8.3.:.3 503079.395.3507-:.-.1 9./.2507. .9:7/.:907.-/7 /..3. .39. /.8.8.3-....74-.33.-/7 87./.3 702.3/7:39:2033/.-/7 /.:.. 02.3507..: 05.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful