KISIS-KISI PENULISAN SOAL U1IAN MADRASAH

Mata Pelaiaran : AQIDAH AKHLAK Jumlah Soal : 50
Kelas/Jurusan : XII IPA / IPS / BAHASA Bentuk Soal : 50
PG Tahun Pelaiaran : 2010/2011 Waktu : 120
Menit
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
Menielaskan prinsip-prinsip akidah menielaskan dari segi bahasa (etimologi), Aqidah berasal
dari kata Ɖ~--= ~-·- ~-=
1
b
Menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam
kehidupan
menerapkan prinsip iman dalam kehidupan
8 b
Menerapkan metode-metode peningkatan
kualitas akidah dalam kehidupan
menielaskan keimanan orang beriman akan mendapatkan
rahmat dan pertolongan Allah, sehingga akan mandapatkan
keberuntungan yang nyata
49 b
Menielaskan pengertian tauhiid dan istilah-
istilah lainnya
menielaskan syahadat tauhid dan rasul
4 / 3 b b
Menerapkan perilaku ber-tauhiid dalam
kehidupan sehari-hari
Sesungguhnya mengikrarkan kalimat tauhid (Laa Ilaaha
Illaallah) dapat menyadarkan manusia akan dirinya sendiri

b
Menielaskan pengertian syirik Meyakinkan atau mengi`tikadkan bahwa Allah adalah satu,
tidak ada syarikat baginya

b
MengidentiIikasi macam-macam syirik membedakan orang yang termasuk syirik atau tidak
b
Menuniukkan perilaku orang yang berbuat syirik menuniukkan orang yang berbuat syirik 'adat
b
Menielaskan pengertian akhlak Menielaskan pengertian ilmu akhlak 9
b
Menielaskan induk-induk akhlak terpuii dan
induk-induk akhlak tercela
menielaskan tolok ukur perbuatan buruk menurut akhlak
10
b
Menguraikan 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith.
al-Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww)
menielaskan pengerian menurut bahasa Asma-ul Husna
diartikan sebagai nama-nama Allah yang agung
4
b
Menuniukkan bukti kebenaran tanda-tanda
kebesaran melalui siIat Allah dalam 10 Asmaul
Husna (al-Muqsith. al-Waarits. an-Naafi. al-
Baasith. al-Hafiidz. al-Walii. al-Waduud. ar-
Raafi. al-Muiz dan al-Afuww)
menuniukkan konsekuensi Asma-ul Husna dan siIat-siIat-
Nya
4
b
Menuniukkan perilaku orang yang mengamalkan
10 al-asma´ al husna (al-Aziiz. al-Ghafuur. al-
Baasith. an-Naafi. ar-Rauf. al-Barr. al-
Ghaffaar. al-Fattaah. al-Adl. al-Qavvuum)
dalam kehidupan sehari-hari
mengartikan asmaul husna al haIidz
48
b
Meneladani siIat-siIat Allah yang terkandung
dalam 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith. al-
Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww) dalam kehidupan sehari-hari
menielaskan bahwa Allah Maha Meninggikan deraiat bagi
mereka yang beriman kepada Allah swt. Dan bagi mereka
yang senantiasa tawadu` kepada-Nya 30
b
Menielask6n pengertian dan pentingnya husnuzh-
zhan dan bertaubat
menielaskan tahapan tobat
0
b
MenlnakaLkan kelmanan kepada
Allah melalul slfaLŴslfaLnva
dalam al-asma´ al husna
Membiasakan perilaku terpuii
Memahami Tauhiid
Memahami syirik dalam Islam
Memahami masalah akhlak
dan metode peningkatan
kualitas akhlak
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
dan metode peningkatan
kualitas akidah
KOMPETENSI DASAR
4
3

NO.
1

NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku :83:,3 dan bertaubat
mendeIinisikan Pengertian amal sholeh secara etimologi

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari :83:
,3 dan bertaubat dalam Ienomena kehidupan
Baik sangka merupakan akhlak terpuii

b
Membiasakan perilaku :83:,3 dan
bertaubat
mengembangkan Sikap husnudz-dzan mendatangkan
ketenangan iiwa dan ketentraman hidup

b
Menielaskan pengertian riya, aniaya dan
diskriminasi
menielaskan sikap diskriminasi

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan riya, aniaya dan diskriminasi
memberikan contoh-contoh perbuatan riya

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
riya, aniaya, dan diskriminasi
mewaspadai bahaya Riya
menyebutkan bahaya riya
$
b b
Membiasakan diri menghindari hal-hal yang
mengarah pada perilaku riya, aniaya, dan
diskriminasi
menyebutkan madarat bagi diri pelaku dhalim

b
Menielaskan pengertian dan Iungsi ilmu kalam Menielaskan pengertian ilmu kalam
b
Menielaskan aliran-aliran ilmu kalam, tokoh-
tokoh dan pandangan-pandangannya (Khawarii,
Murii`ah, Syi`ah, Jabariyah, Qadariyah,
Asy`ariyah, Al-Maturidiyah, Mu`tazilah, dan lain-
lain seperti teologi transIormatiI dan teologi
menielaskan nama-nama aliran ilmu kalam

b
Menganalisis perbedaan antara aliran ilmu kalam
yang satu dengan lainnya.
Menuniukkan contoh-contoh perilaku orang yang
beraliran tertentu dalam ilmu kalam.
menyebutkan kelompok yang menyaniung Ali dan
keturuanannya secara berlebihan

b
Menghargai terhadap aliran-aliran yang berbeda
dalam kehidupan bermasyarakat
menielaskan pendapat golongan yang menyatakan Manusia
tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya
sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya.

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu
menielaskan Pengertian berpakaian

b
MengidentiIikasi bentuk akhlak berpakaian,
berhias, perialanan, bertamu dan menerima tamu
menyebutkan hukum Berhias dengan tuiuan untuk menarik
perhatian non mukhrim (bukan suami istri)
b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu dalam Ienomena kehidupan
menuniukkan Nilai-nilai positiI akhlak berpakaian

b
Membiasakan akhlak berpakaian, berhias,
perialanan, bertamu dan menerima tamu
menerapkan adab berdandan bila mau bepergian keluar
rumah

b
Menielaskan pengertian dosa besar (mabuk-
mabukan, beriudi, zina, mencuri, mengkonsumsi
narkoba)
Menielaskan Pengertian mabuk menurut bahasa

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh dosa
besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina, mencuri,
mengkonsumsi narkoba)
menganalisis Pengertian mabuk menurut bahasa

b
Menghindari perilaku tercela
Memahami aliran-aliran ilmu
kalam dan tokoh-tokohnya.

Membiasakan perilaku terpuii
Menghindari perilaku tercela
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Meniauhkan perbuatan zina, pergaulan bebas (Iree sex),
meniauhi pelacuran, gonta ganti pasangan seksual yang
tidak sah menurut agama

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Hukum minuman keras, khamar, beriudi

b
Menielaskan pengertian, asal usul, dan istilah-
istilah dalam tasawuI
mendeIinisikan ahl suIIah

b
Menielaskan Iungsi dan peranan tasawuI dalam
kehidupan modern
menuniukkan tingkatan tasawuI takhalli

b
Membiasakan perilaku terpuii Menielaskan pengertian dan pentingnya adil,
rida, amal salih, persatuan dan kerukunan
menielaskan Pengertian adil menurut bahasa

b
menielaskan Pengertian adil menurut ilmu akhlak

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari adil, rida,
amal salih, persatuan dan kerukunan dalam
Ienomena kehidupan
Nilai positiI dari adil

b
Membiasakan perilaku adil, rida, amal salih,
persatuan, dan kerukunan dalam kehidupan
sehari-hari
menganalisis Akhlak yang baik merupakan pondasi agama
dan merupakan hasil usaha orang-orang bertaqwa

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Kehidupan pergaulan remaia harus memiliki
prinsip yang kuat

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku akhlak terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Ciri-ciri perubahan pada laki-laki secara
biologis biologis pada masa peralihan dari anak ke masa
remaia

b
Menuniukkan nilai negatiI akibat perilaku
pergaulan remaia yang tidak sesuai dengan
akhlak Islam dalam Ienomena kehidupan
menuniukan mawasdiri dalam perilaku negatiI pergaulan
remaia

b
Menerapkan akhlak terpuii dalam pergaulan
remaia dalam kehidupan sehari-hari.
menielaskan beberapa hal yang harus diperhatian dalam
meraih perilaku terpuii dalam pergaulan remaia

b
Menghindari perilaku tercela Menielaskan pengertian israaf. tabdziir. dan
fitnah
pengertian bahasa IsraaI

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan israaf. tabdziir. dan fitnah
memberikan contoh perbuatan IsraaI

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
israaf. tabdziir. dan fitnah
menyebutkan Nilai negatiI akibat perbuatan tabdzir

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
israaf. tabdziir. dan fitnah
menghindari berlebihan mengisi Perut secara teratur dan
terencana, seperti makanan, minuman maupun udara

b
Mengetahui; Purbalingga. 1anuari 2011
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran
Drs. Muslikh To'in Asngad. S.Ag
NIP.19601124 199303 1 001 NIP. 19701230 200501 1 002

Membiasakan perilaku terpuii
Memahami tasawuI

:7:8..3  " !.7.3 %.:3!0.

!$.

$  .

3-.347....8.7.89 . .9..9.9 81.1 .3 0307.9 02.3 :.798 .2%.32094/0 2094/05033..987 ..:9075: 030.780-.:/ /.907.39072.7.2070. 203:3:.3/. 03:3:./: 05.305./.3.3.7 $%# !%$ 02..9..8... 09244 6/. .79..8: $08:3:3.381.3. ..7..394-.32094/05033.9. : /.9..: .5.. .7. . .987 203:3:.35079443.3.1 .380-.3/.9075:/.3:8.8..:83.3-079. 0307.20/:5..8..2 0/:5. .3. .:-07 9. f¯ f¾€f ¾€f°f . ...:-. 1: /. ..3.3907.32094/05033..82.357385 57385.2.://.803/7 %%$&% $ $  b b b 02.1 ./.5.33. . /./../.2. . :689 .8.99.9-. .347. : /.9: 9/. :689 ./. .381..33/: 3/:.82./.. ...7 #./. ./..9203. ./.8.. ..3...3 .39.82.32:.11.3/.8.32.3-072.1 .33. 3/: 3/:.  ! .3573852.3.1/ .. 3. 803..82.3 0-07:39:3.99. :83: 2030.1 ./.9 0-08.. 2070... ::83.9. / . 0307.3. °°–ff° ¯f°f° ½f f 03:7.387  0.3203:7:9-.:/ /. :.2 .89 .5.9.3/.3.32.3507.79.8.2.9/.1 .7 .2 82.1/ ..9. .7.8.3 :.3 . :83.798 .3944::7507-:.2 2.320. 03/0391.8..8.347.7 .. /.:47. :1 . ..3-07-:./.2 0/:5.3.287/././::/ .. 030..20/:5..8.380. 1: 03:3:.34380:03882./::/ .38.3507.$4.3 .2 030... .3503079.8.39.20/:5.8.82./..8. 1: 03:3:. /..8.5.3503079..9.82..3-07-:.9. ::83. /.20/:5.0.3/07.3203/.9./::/ ..:203 9.389.3 2030.3 030..3.22..8.5.3-:90-03.3/73.:3 ff¯.9:  039 % # $  2030..8:87. . .798 ./. ..1::7 .3/. /.287 202-0/.5.8.:83./...1/ .3/:3 2030.3503079..7 .. .77 ..:9/. .3 /.3. :2.302.9. :689 2030.3 .. ".380.7 02-.3203../. . .9. ..5.9 . 2030.99.1 ..:/ $    b b b b b b b b b 02.3..89 .9.89 .3 203.3./.8.350307.2037.:83.3 2030... . 9.:47.89 .380... .28. 9 89.:81..3 .:/ ..2.8. ..3-.8.39.7 #.3/.-07.9 81..3. .3 .::2 /.3 7.2.3507.9.. .033.3507.3.3803..82.3503079.7 #. 039:$4. .8. .9-...8.3-072.3503933.3..::83. .9  b b b  b . 030.83503079.3-.7.. . .357385 57385.  !%$$# 030.37. .3.5. .  20307.3 030..7 #.9..8.3-:7:203:7:9.1/ . : /.257385 57385 /.7 .7 030.:83.

 02-.. 3.3.88507-0/.::83: ./.33.8.30:.2. /.3.-:.907.3. 2030.7507.8.8.7..32:.4394507-:.32: 030.9..3 /. 03:3:.3 ...-.3-075.2020:.3.31:382:.38..8 507.3-07-0/.32030-:9.3503079.:7 203438:28 3./750.7.3./.  b b 02-..3 /.85.0/:5.8.3 -07.2:/.38:.0/:5..-075. 030.39079039:/.3.:7 203438:283.9-.5:83:/ /.7.3944 9443.8.32.8.2: 7:2.3/8723.3203.9.3503/.3 /.:907.-075.3.3 -079.4394 202-07..3503079.39.9 0903.-070-.7 2.3. .4394 . -08.9.4394 ..33.3.-:203:7:9-.0.4394/48. .3.  $%# !%$ 02.3/72033/.2 ../..7 507.3-./.8 20307.33432:72 -:.3.3 2030-:9.:7.3 03.9...3.3.. .3/.2 203.3$.5.3.. .33.4394 .8 03:3:.3003/.3203/.3 -079.32:.. .09244 $    $ %%$&% $ $  b b b b b b b b b b  033/. 2030. 507-:.7..2:/.3-079.54891/.33.8-039:.3:8.3.3.3/. 203./.3  033/.3. .5.9075: .88!03079.2 944/.3 20.20/:5.2: 507.7..7.32:.3503933.3/:5 030.9443.3.3/8723.8 507.3 -079.22:. 3.9:7/..:-0507.3-079.7.9/..:-...381472.-:.3!03079.3 -07.74-...#..3503079.--07/.3.5/8723.3090397.0. 02-.32:.3!03079.39::.3 2030.3.3-072.: :83: ..7 :7+..7.9.3 -07:/ 3.7.54891..3::207.3/.3 .7.. 2.-. 7..3 203072.8 507.. 3.3805079904497.::39:9/. 8 .20. "...35.8.3 .8-039:/.3003/..8.8.2:/..3 -07.3 203072.8 /8723.3:3/.3203072.8.3. 3.3.3.2 030.3 5.7..8.9.3.8.8  02.3 /8723..7 :83: .74-./.2897 03:3:.:-.. $+.9.9.8.7. .3507.3.7./.3507.7..3.4394 .2 .3.2.7 -07.8-039:/.8.84080.:9075: 030.5.257385 57385 !%$$# 03/0391. /.91..3 .3 -075.2:/.:-.7.-: 030.3 02-.:/.2/.8.2 944 2030.9 % # 203/0138.8/03.3203072.3 2030-:9.3:39:20.37. 03:3:. /. :+9.3.8.-: 2.3/.7..8.21034203.3.-.3503079.8..3..8-039:/.2.3!03079..7..8. 3.38.32..9507-:.33.39044 03.3-.. 203.3:39:203.2: 03/0391.33.37.3..80.-075.3.3.37..7.3..54891/.3 -079..3 20302-.21034203.9. 03/0391.3 -07.207:5.9.3 -07:/ 3.30.8 03/0391.3. 803/7.304254./.3  b b b b b b 203:3:.9:/03.91/.32..7.4394507.3 -079..3. 203. 030.5. /.2.507.7507.4394 .8.:907.3.7./.2..33...9.7.7 2.3...:47.3503079.3.  .9 9/.-:203:7:9-...8..3.3/48. .2.2:/.8 2030-:9.3203..3/.7.4394 507.2 09:7:.-08.9. -075.

203:7:9.3 203/0138..:1 030.: 203:3:. 0309.-08. 5078.2.2.9507-:.:.8.3/.:.:7 203438:283..3-.-.6.80.3 87.7 . 2030.8 .3702.3207:5. 702.:19.7./03.8..7:8202 57385.91.9./7.91.4394 202-07.8 170080 /48.2 0/:5.1 193..54891/.9..3 87.7.9075:/.8/7/.:7 203438:283.././.20/:5.2.324/073 02-.7 207..2507.8-039:/.3/.7..3193.3702.88.9.74-.:..3507.3543/. 03/0391.3/.9507-:.74-.2.2507....7:8/507. /..8.3/.    !:7-.-/7 /.87.:./203:7:9-. 507.0/:5.8.8. .2507./ 7/.8.32. 203.8.3507-:..3.:1/. 5078...:907.7.-/7 /..-/7 /.8.:5:3:/.0./ $ !    .9507..-: 2.-/7 87.. ::223:2. 89.91.8.: 2033/..91.8:8.:.7 2.3503079. ..4394 .8.3/.32.4394507-:.207:5.-. 9/.395.9.9.3503079.3..3507.30.3.33.3.3507.8.9075:/./ 203.-.8.3-.-: 2. b b b b b b b b b 02-.31:38/...3 503079.8./203:7:92:.39/.33.380.30. 9075:/.8... ..9:7/.-08.2.3/7:39:2033/.8.2507.3 /.2 1034203.3 0307.9.8...7 2.:.91507.3702.7 -07:/ $  %%$&% $ $  b b b b b b b 02-.4394 507.7507.3 47./ 7/.:.37 .3.:7.9.02..3/.8.389.3 2030.8. -448-4485.3 -07:/ 3.39.3/7:39:2033/..54891/.3/.:.. 203:3:.1 9.29.9.307::3.:50.3 203..7.3507.39.8.39.8. 02.3 2030-:9.35.:9075: 030.-.30/:5..3 702.7507.:8: /..8.8.387.7507:-.3 23:2..3503079..3193.7-070-.2.8-039:/.-/7 /.7507.8.7 .307::3...3 78 :8 !   %4 383.3!03079.9 2030.8.3702.:9075:/.3507.. .8:11.3.1 9... 3.8.1 507-:. 02-. 5078. 90703.. 3.2.257385 57385 !%$$# % #  03:3:..5.33...3.   03:3:.29.7 :7:.30.808:.3:.3..3.507.8.  033/.-:. 03/0391.3 02-.:.907.. 203.3808:.2507.:..3-079.3-0-07.507.32038!07:980.8.3.:30.:1 030.2 702..7./ 7/.8.3 -07:/ 3..2/..: /48...3702. 030. 2030..307.307::3.3193.3 507.:.4394 ..0/:5.!0.3!03079..8. 3.3.3.393.3-0-.30.8.3503933.3.8.3 439. 8050792.3.3.9:.7.1 9.3 03.1 9.. 03:3:.9:.3 .  $%# !%$ 02..33.: 05.3503079... ..7 .21034203.3:../.:9075: 030.3503933. 03:3:.33.-:.9.8..5. .387.20/:5.3..9507-:.3.3 80.3/./.47..9:. 2030..