KISIS-KISI PENULISAN SOAL U1IAN MADRASAH

Mata Pelaiaran : AQIDAH AKHLAK Jumlah Soal : 50
Kelas/Jurusan : XII IPA / IPS / BAHASA Bentuk Soal : 50
PG Tahun Pelaiaran : 2010/2011 Waktu : 120
Menit
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
Menielaskan prinsip-prinsip akidah menielaskan dari segi bahasa (etimologi), Aqidah berasal
dari kata Ɖ~--= ~-·- ~-=
1
b
Menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam
kehidupan
menerapkan prinsip iman dalam kehidupan
8 b
Menerapkan metode-metode peningkatan
kualitas akidah dalam kehidupan
menielaskan keimanan orang beriman akan mendapatkan
rahmat dan pertolongan Allah, sehingga akan mandapatkan
keberuntungan yang nyata
49 b
Menielaskan pengertian tauhiid dan istilah-
istilah lainnya
menielaskan syahadat tauhid dan rasul
4 / 3 b b
Menerapkan perilaku ber-tauhiid dalam
kehidupan sehari-hari
Sesungguhnya mengikrarkan kalimat tauhid (Laa Ilaaha
Illaallah) dapat menyadarkan manusia akan dirinya sendiri

b
Menielaskan pengertian syirik Meyakinkan atau mengi`tikadkan bahwa Allah adalah satu,
tidak ada syarikat baginya

b
MengidentiIikasi macam-macam syirik membedakan orang yang termasuk syirik atau tidak
b
Menuniukkan perilaku orang yang berbuat syirik menuniukkan orang yang berbuat syirik 'adat
b
Menielaskan pengertian akhlak Menielaskan pengertian ilmu akhlak 9
b
Menielaskan induk-induk akhlak terpuii dan
induk-induk akhlak tercela
menielaskan tolok ukur perbuatan buruk menurut akhlak
10
b
Menguraikan 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith.
al-Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww)
menielaskan pengerian menurut bahasa Asma-ul Husna
diartikan sebagai nama-nama Allah yang agung
4
b
Menuniukkan bukti kebenaran tanda-tanda
kebesaran melalui siIat Allah dalam 10 Asmaul
Husna (al-Muqsith. al-Waarits. an-Naafi. al-
Baasith. al-Hafiidz. al-Walii. al-Waduud. ar-
Raafi. al-Muiz dan al-Afuww)
menuniukkan konsekuensi Asma-ul Husna dan siIat-siIat-
Nya
4
b
Menuniukkan perilaku orang yang mengamalkan
10 al-asma´ al husna (al-Aziiz. al-Ghafuur. al-
Baasith. an-Naafi. ar-Rauf. al-Barr. al-
Ghaffaar. al-Fattaah. al-Adl. al-Qavvuum)
dalam kehidupan sehari-hari
mengartikan asmaul husna al haIidz
48
b
Meneladani siIat-siIat Allah yang terkandung
dalam 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith. al-
Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww) dalam kehidupan sehari-hari
menielaskan bahwa Allah Maha Meninggikan deraiat bagi
mereka yang beriman kepada Allah swt. Dan bagi mereka
yang senantiasa tawadu` kepada-Nya 30
b
Menielask6n pengertian dan pentingnya husnuzh-
zhan dan bertaubat
menielaskan tahapan tobat
0
b
MenlnakaLkan kelmanan kepada
Allah melalul slfaLŴslfaLnva
dalam al-asma´ al husna
Membiasakan perilaku terpuii
Memahami Tauhiid
Memahami syirik dalam Islam
Memahami masalah akhlak
dan metode peningkatan
kualitas akhlak
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
dan metode peningkatan
kualitas akidah
KOMPETENSI DASAR
4
3

NO.
1

NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku :83:,3 dan bertaubat
mendeIinisikan Pengertian amal sholeh secara etimologi

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari :83:
,3 dan bertaubat dalam Ienomena kehidupan
Baik sangka merupakan akhlak terpuii

b
Membiasakan perilaku :83:,3 dan
bertaubat
mengembangkan Sikap husnudz-dzan mendatangkan
ketenangan iiwa dan ketentraman hidup

b
Menielaskan pengertian riya, aniaya dan
diskriminasi
menielaskan sikap diskriminasi

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan riya, aniaya dan diskriminasi
memberikan contoh-contoh perbuatan riya

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
riya, aniaya, dan diskriminasi
mewaspadai bahaya Riya
menyebutkan bahaya riya
$
b b
Membiasakan diri menghindari hal-hal yang
mengarah pada perilaku riya, aniaya, dan
diskriminasi
menyebutkan madarat bagi diri pelaku dhalim

b
Menielaskan pengertian dan Iungsi ilmu kalam Menielaskan pengertian ilmu kalam
b
Menielaskan aliran-aliran ilmu kalam, tokoh-
tokoh dan pandangan-pandangannya (Khawarii,
Murii`ah, Syi`ah, Jabariyah, Qadariyah,
Asy`ariyah, Al-Maturidiyah, Mu`tazilah, dan lain-
lain seperti teologi transIormatiI dan teologi
menielaskan nama-nama aliran ilmu kalam

b
Menganalisis perbedaan antara aliran ilmu kalam
yang satu dengan lainnya.
Menuniukkan contoh-contoh perilaku orang yang
beraliran tertentu dalam ilmu kalam.
menyebutkan kelompok yang menyaniung Ali dan
keturuanannya secara berlebihan

b
Menghargai terhadap aliran-aliran yang berbeda
dalam kehidupan bermasyarakat
menielaskan pendapat golongan yang menyatakan Manusia
tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya
sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya.

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu
menielaskan Pengertian berpakaian

b
MengidentiIikasi bentuk akhlak berpakaian,
berhias, perialanan, bertamu dan menerima tamu
menyebutkan hukum Berhias dengan tuiuan untuk menarik
perhatian non mukhrim (bukan suami istri)
b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu dalam Ienomena kehidupan
menuniukkan Nilai-nilai positiI akhlak berpakaian

b
Membiasakan akhlak berpakaian, berhias,
perialanan, bertamu dan menerima tamu
menerapkan adab berdandan bila mau bepergian keluar
rumah

b
Menielaskan pengertian dosa besar (mabuk-
mabukan, beriudi, zina, mencuri, mengkonsumsi
narkoba)
Menielaskan Pengertian mabuk menurut bahasa

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh dosa
besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina, mencuri,
mengkonsumsi narkoba)
menganalisis Pengertian mabuk menurut bahasa

b
Menghindari perilaku tercela
Memahami aliran-aliran ilmu
kalam dan tokoh-tokohnya.

Membiasakan perilaku terpuii
Menghindari perilaku tercela
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Meniauhkan perbuatan zina, pergaulan bebas (Iree sex),
meniauhi pelacuran, gonta ganti pasangan seksual yang
tidak sah menurut agama

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Hukum minuman keras, khamar, beriudi

b
Menielaskan pengertian, asal usul, dan istilah-
istilah dalam tasawuI
mendeIinisikan ahl suIIah

b
Menielaskan Iungsi dan peranan tasawuI dalam
kehidupan modern
menuniukkan tingkatan tasawuI takhalli

b
Membiasakan perilaku terpuii Menielaskan pengertian dan pentingnya adil,
rida, amal salih, persatuan dan kerukunan
menielaskan Pengertian adil menurut bahasa

b
menielaskan Pengertian adil menurut ilmu akhlak

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari adil, rida,
amal salih, persatuan dan kerukunan dalam
Ienomena kehidupan
Nilai positiI dari adil

b
Membiasakan perilaku adil, rida, amal salih,
persatuan, dan kerukunan dalam kehidupan
sehari-hari
menganalisis Akhlak yang baik merupakan pondasi agama
dan merupakan hasil usaha orang-orang bertaqwa

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Kehidupan pergaulan remaia harus memiliki
prinsip yang kuat

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku akhlak terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Ciri-ciri perubahan pada laki-laki secara
biologis biologis pada masa peralihan dari anak ke masa
remaia

b
Menuniukkan nilai negatiI akibat perilaku
pergaulan remaia yang tidak sesuai dengan
akhlak Islam dalam Ienomena kehidupan
menuniukan mawasdiri dalam perilaku negatiI pergaulan
remaia

b
Menerapkan akhlak terpuii dalam pergaulan
remaia dalam kehidupan sehari-hari.
menielaskan beberapa hal yang harus diperhatian dalam
meraih perilaku terpuii dalam pergaulan remaia

b
Menghindari perilaku tercela Menielaskan pengertian israaf. tabdziir. dan
fitnah
pengertian bahasa IsraaI

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan israaf. tabdziir. dan fitnah
memberikan contoh perbuatan IsraaI

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
israaf. tabdziir. dan fitnah
menyebutkan Nilai negatiI akibat perbuatan tabdzir

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
israaf. tabdziir. dan fitnah
menghindari berlebihan mengisi Perut secara teratur dan
terencana, seperti makanan, minuman maupun udara

b
Mengetahui; Purbalingga. 1anuari 2011
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran
Drs. Muslikh To'in Asngad. S.Ag
NIP.19601124 199303 1 001 NIP. 19701230 200501 1 002

Membiasakan perilaku terpuii
Memahami tasawuI

7.3  " !.3 %..:3!0.:7:8.

!$.

$  .

82.3/..987 .8.3-07-:.82.7.3/07.3/.38.9.3 7.9.39.://.9 81.3.8..3-:90-03. 03/0391.9203..3.32094/05033./.257385 57385 /...20/:5.. °°–ff° ¯f°f° ½f f 03:7.37.3-. .380.:/ .7 .3. .380-.3.3 203. 1: 03:3:.39..5.3.9./::/ ... . : /.3507.305..3203:7:9-.381../.82.1 . /.::83.3944::7507-:. 1: /..3 2030.33. ::83.1 .8.3 :.9.2 .3-079..1/ .  ! .8:87. 9. 0307. ... 0307.350307./.3/.7. .381.:47././../..357385 57385..32094/05033. /.9. .:83. 030.2037. .8: $08:3:3.3 .3503933.$4.3-07-:.8.2.:203 9.3-072..82./::/ .3.9-./::/ .3/:3 2030.394-. .8.8. .32..-07.3907..::2 /.9  b b b  b .7 02-.:83.7 #.380. . :689 2030.8./.3.907..7 ..7 #.82.3. .20/:5. . .:83. .798 .1/ .. .3203.:9/.803/7 %%$&% $ $  b b b 02.32094/0 2094/05033.. :1 .8. .7 030.:3 ff¯.1/ ..2070.3-072.3:8.9.... 1: 03:3:. 803.5.3 /.1 .387  0..8..3/73.9 0-08.33. 203:3:./.8. .320.7. .82. ::83. ../..9 .287 202-0/.28.9: 9/.3507.34380:03882..0..2..9 81.5.89 .2 0/:5./.380.99.287/. f¯ f¾€f ¾€f°f ..22.9 02.:-.89 .9.033. 2070.5.3503079.79. .7 ..347. :83: 2030.3507.2. : /.7.798 .83503079.../.347.3 .3.. .3 0-07:39:3. 2030.79.  !%$$# 030..89 . .389.3203/.3503079.3. ./: 05.9.3 030.9:  039 % # $  2030.3. 3.1 ..9.:47.5..20/:5.:-07 9.../.8. 039:$4.357385 57385. 3/: 3/:.9. :2.3.9.1/ .. . / .9-. .3/..5. ..3 . ..3 .9075:/.82..2 82.8. .8.7. .3.3 :.9../.3./. .3 030.3 . /.33/: 3/:.7 $%# !%$ 02.780-. . 09244 6/.8.. /.3-.3.: ..:/ /. :.1 .. .2.5.3-:7:203:7:9.3/.8. : /.347.:9075: 030. :83.32:..:/ /.:/ $    b b b b b b b b b 02..9.77 ..2.8...2 030.3 0307. .8.3 .89 .3503079.7. . 03:3:..35079443..987 203:3:.89 ..9/.3573852. .. 9 89.9../.. . ..:81..8.8.2 2.8.3503079..3. 030../... :689 .8. ".3.99.798 .39072.3/.1 .5.32.8..1::7 .3.3507.9. .7 .302.. .  20307..:83.. :689 .3803.20/:5.39.7 #. .7 #. /.1 ...2%.3.11.8.3 2030.99.9..2 0/:5..8. ../.3-.

3 -079.88!03079.74-.-.3/8723.3  033/.8..9443.8.507.2897 03:3:.7..3 20.9.  ..:7.3-079.9.8-039:/.8. 2030..3507.3/. 03:3:.37.7.3.3 -07:/ 3...3.8..8.3003/.3.3003/.::39:9/.91.3.9:/03.-: 2.2020:.09244 $    $ %%$&% $ $  b b b b b b b b b b  033/.-08.3 /.3.54891/.4394 .3/8723.3.2 944 2030.#.3944 9443.2: 507.9.3.:/.7.2 203.3 -07.8.4394 202-07.7. 3.2 .8.8.3.2. /.:-.91/.8.3-075.2:/.3 2030-:9.32:. 3.74-.3.3 /.3.2:/.8-039:/.8.3503/..38. . -08.8 03/0391.9.4394/48.:9075: 030.3$..3/..8 507.9.3-. 7.8..32:. ".54891/.7.2:/.7.9075: .2 .7507.4394 .32...3 /8723. 3.3203/.8/03.7 :7+..9/.33.2: 7:2.33.3 203072./.:7 203438:28 3.. .9 0903.3 5.37./.3...3203072...9..3:39:20.3503079. 203. .3:3/..3.32030-:9.-075. 3..9 % # 203/0138.2.3090397.3805079904497. 03/0391.9.32.3203072.3. :+9. 03:3:.3.3.8 507.3 . 030.3503079.207:5..3 -079.3 .:-.3!03079.3 .3./.3507.8.-.7..20/:5.3/.3.3 20302-.:-0507..3.39044 03.84080.381472..2 944/.7507..7.9-.2. 507-:.3 -079..3.3 -07.:7 203438:283...21034203.8 /8723.3.8.39::.7..3 203072..3-079...2.-:203:7:9-./.21034203.33.4394 507.54891.-.: :83: .3:39:203.8. 030.:-./.33.::83: ..8 03:3:.3 2030-:9.3 03.0./.3-.38:.7. 02-.3.4394507.8-039:..7.3 -07.39.3.2: 03/0391.3. .8.32: 030. /.3/72033/.7.3.9 9/.--07/.3..3 .3 02-..4394507-:.30:.0/:5.3 2030.907. -075.3!03079..3.3::207.257385 57385 !%$$# 03/0391.7.3.7 :83: .32.5.22:.20.3 /.5.3/:5 030.7..3.3/.3:8. 8 .3.3 -079. .-070-.7.32:.3.9.:907.:907.2.5:83:/ /.9507-:.3!03079.  b b 02-... 203.3.-075..304254..8 2030-:9.  $%# !%$ 02.9:7/.4394 .8 507.8  02.-075..7..8.38..3.5.85.33432:72 -:./.-:203:7:9-.3503079.2/..7 -07./.35.8./750.3203.3-072. .5/8723..31:382:.3/48.5.39079039:/. 2. /.3..80. .8-039:/.7.3 -079.8 20307.-:.33. 02-..3/.3.3  b b b b b b 203:3:.32:.9.2 09:7:.8.7 2.88507-0/.3.3503933.0. 2030.37.7.9.8.3.8.9. .3-07-0/..2:/..33..3.3 -07.2:/.2. $+...3203. 803/7. /.4394 .. 3.8..3.7..9..30.3 -075..-: 030..2 030.3.7.0/:5. 203.-:.3503079.7.4394 .3503079.7 2..7./.:47.7 507.33.3.3 -07:/ 3.

9. .6.:.9.207:5./ $ !    .. 03/0391.2.9507.20/:5..8.7 2..9075:/.9507-:.:.3.3702.8.3.33. 03/0391.7.... 702.8.3/.8.3507.5.39/./203:7:92:.-/7 /.8.1 193.2 1034203.    !:7-.2507.:7 203438:283.3507.7:8202 57385.3/7:39:2033/.33..9507-:..-08.:9075: 030.8.31:38/..:.!0.74-. 507.-/7 87.2.7507.4394 .2507.2.39. 2030./ 203..3193.: /48.87.3503933.: 2033/.91. ...3.3 203.3 /. .387.8.3 0307.3 78 :8 !   %4 383.7507.02.3 23:2. 2030..3!03079.5.54891/...-/7 /.3193.8..3 439.91507.7 :7:.3 503079.4394 507.8./7.7 .3-. ::223:2.2507.2507..8. 9/...3.3 03. 02. .:907.:..3/.7.3/7:39:2033/.3-0-07.:8: /.3193.-:. b b b b b b b b b 02-.2 0/:5.2.1 9.2 702.3../...32038!07:980.8.257385 57385 !%$$# % #  03:3:..3808:..   03:3:. 90703.-.3503079.3543/.-..7.3.8.307::3..507.3:.1 9.2..3.3.:7.30.7 .9:.32.8.3702.307::3.7 -07:/ $  %%$&% $ $  b b b b b b b 02-.3702.:. 2030.7.3!03079.3503079.3 87..0/:5.8.  $%# !%$ 02.:1 030.3 .  033/.380.. .7-070-.7 2.3507.-/7 /....8 .88.32.3 -07:/ 3.54891/.47.3-0-.:9075: 030.8. 3.9.8.8.3.9..1 507-:.8.0/:5.-..:.8.:.:7 203438:283.8..3507.389.39.33.37 .3507..9.74-..7.8.: 203:3:.91..3 702.3 02-.4394507-:.8.7.8.:50./ 7/.30.:30.:1 030.3 2030-:9.-.8.7507:-. 03:3:./203:7:9-./ 7/. 203.3 203/0138.-08.307::3. /.:9075:/. -448-4485.3/.8..395.3 47.393.3207:5.3.3...3503079./03.9:.4394 . 02-. 89..8-039:/.33. 9075:/.8.9507-:...21034203.-: 2..7507....7.8-039:/.:1/.8/7/.3507-:.3.203:7:9.3:./.3-079..91.3 80..8.3 87.. 5078.2.:./.4394 202-07.8:11. 3..3.8.7 .307.-/7 /.3/.9.91..3503933.3 -07:/ 3.2.3 507.9..:.:.-: 2..3702. 8050792..3702.. 03:3:.-:.. 203.29.1 9. 3.1 9.3.. .3 2030.: 05.8:8.7:8/507.808:..8.8.:19. 5078.3503079.80./.30/:5.30.8 170080 /48..3/./ 7/.387.2507.33...8.9.3/.9:. 203:3:..907..3.9:7/.:.8.39. 5078. 0309.35.3-.2/.29. 030.3/.20/:5.3..507.9 2030.324/073 02-.0.9075:/.30.3/.:5:3:/.9.3.7 207.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful