P. 1
KISI-KISI UM AQIDAH AKHLAK 2010

KISI-KISI UM AQIDAH AKHLAK 2010

|Views: 401|Likes:
Published by Udin Wardoyo

More info:

Published by: Udin Wardoyo on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2011

pdf

text

original

KISIS-KISI PENULISAN SOAL U1IAN MADRASAH

Mata Pelaiaran : AQIDAH AKHLAK Jumlah Soal : 50
Kelas/Jurusan : XII IPA / IPS / BAHASA Bentuk Soal : 50
PG Tahun Pelaiaran : 2010/2011 Waktu : 120
Menit
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
Menielaskan prinsip-prinsip akidah menielaskan dari segi bahasa (etimologi), Aqidah berasal
dari kata Ɖ~--= ~-·- ~-=
1
b
Menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam
kehidupan
menerapkan prinsip iman dalam kehidupan
8 b
Menerapkan metode-metode peningkatan
kualitas akidah dalam kehidupan
menielaskan keimanan orang beriman akan mendapatkan
rahmat dan pertolongan Allah, sehingga akan mandapatkan
keberuntungan yang nyata
49 b
Menielaskan pengertian tauhiid dan istilah-
istilah lainnya
menielaskan syahadat tauhid dan rasul
4 / 3 b b
Menerapkan perilaku ber-tauhiid dalam
kehidupan sehari-hari
Sesungguhnya mengikrarkan kalimat tauhid (Laa Ilaaha
Illaallah) dapat menyadarkan manusia akan dirinya sendiri

b
Menielaskan pengertian syirik Meyakinkan atau mengi`tikadkan bahwa Allah adalah satu,
tidak ada syarikat baginya

b
MengidentiIikasi macam-macam syirik membedakan orang yang termasuk syirik atau tidak
b
Menuniukkan perilaku orang yang berbuat syirik menuniukkan orang yang berbuat syirik 'adat
b
Menielaskan pengertian akhlak Menielaskan pengertian ilmu akhlak 9
b
Menielaskan induk-induk akhlak terpuii dan
induk-induk akhlak tercela
menielaskan tolok ukur perbuatan buruk menurut akhlak
10
b
Menguraikan 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith.
al-Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww)
menielaskan pengerian menurut bahasa Asma-ul Husna
diartikan sebagai nama-nama Allah yang agung
4
b
Menuniukkan bukti kebenaran tanda-tanda
kebesaran melalui siIat Allah dalam 10 Asmaul
Husna (al-Muqsith. al-Waarits. an-Naafi. al-
Baasith. al-Hafiidz. al-Walii. al-Waduud. ar-
Raafi. al-Muiz dan al-Afuww)
menuniukkan konsekuensi Asma-ul Husna dan siIat-siIat-
Nya
4
b
Menuniukkan perilaku orang yang mengamalkan
10 al-asma´ al husna (al-Aziiz. al-Ghafuur. al-
Baasith. an-Naafi. ar-Rauf. al-Barr. al-
Ghaffaar. al-Fattaah. al-Adl. al-Qavvuum)
dalam kehidupan sehari-hari
mengartikan asmaul husna al haIidz
48
b
Meneladani siIat-siIat Allah yang terkandung
dalam 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith. al-
Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww) dalam kehidupan sehari-hari
menielaskan bahwa Allah Maha Meninggikan deraiat bagi
mereka yang beriman kepada Allah swt. Dan bagi mereka
yang senantiasa tawadu` kepada-Nya 30
b
Menielask6n pengertian dan pentingnya husnuzh-
zhan dan bertaubat
menielaskan tahapan tobat
0
b
MenlnakaLkan kelmanan kepada
Allah melalul slfaLŴslfaLnva
dalam al-asma´ al husna
Membiasakan perilaku terpuii
Memahami Tauhiid
Memahami syirik dalam Islam
Memahami masalah akhlak
dan metode peningkatan
kualitas akhlak
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
dan metode peningkatan
kualitas akidah
KOMPETENSI DASAR
4
3

NO.
1

NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku :83:,3 dan bertaubat
mendeIinisikan Pengertian amal sholeh secara etimologi

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari :83:
,3 dan bertaubat dalam Ienomena kehidupan
Baik sangka merupakan akhlak terpuii

b
Membiasakan perilaku :83:,3 dan
bertaubat
mengembangkan Sikap husnudz-dzan mendatangkan
ketenangan iiwa dan ketentraman hidup

b
Menielaskan pengertian riya, aniaya dan
diskriminasi
menielaskan sikap diskriminasi

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan riya, aniaya dan diskriminasi
memberikan contoh-contoh perbuatan riya

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
riya, aniaya, dan diskriminasi
mewaspadai bahaya Riya
menyebutkan bahaya riya
$
b b
Membiasakan diri menghindari hal-hal yang
mengarah pada perilaku riya, aniaya, dan
diskriminasi
menyebutkan madarat bagi diri pelaku dhalim

b
Menielaskan pengertian dan Iungsi ilmu kalam Menielaskan pengertian ilmu kalam
b
Menielaskan aliran-aliran ilmu kalam, tokoh-
tokoh dan pandangan-pandangannya (Khawarii,
Murii`ah, Syi`ah, Jabariyah, Qadariyah,
Asy`ariyah, Al-Maturidiyah, Mu`tazilah, dan lain-
lain seperti teologi transIormatiI dan teologi
menielaskan nama-nama aliran ilmu kalam

b
Menganalisis perbedaan antara aliran ilmu kalam
yang satu dengan lainnya.
Menuniukkan contoh-contoh perilaku orang yang
beraliran tertentu dalam ilmu kalam.
menyebutkan kelompok yang menyaniung Ali dan
keturuanannya secara berlebihan

b
Menghargai terhadap aliran-aliran yang berbeda
dalam kehidupan bermasyarakat
menielaskan pendapat golongan yang menyatakan Manusia
tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya
sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya.

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu
menielaskan Pengertian berpakaian

b
MengidentiIikasi bentuk akhlak berpakaian,
berhias, perialanan, bertamu dan menerima tamu
menyebutkan hukum Berhias dengan tuiuan untuk menarik
perhatian non mukhrim (bukan suami istri)
b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu dalam Ienomena kehidupan
menuniukkan Nilai-nilai positiI akhlak berpakaian

b
Membiasakan akhlak berpakaian, berhias,
perialanan, bertamu dan menerima tamu
menerapkan adab berdandan bila mau bepergian keluar
rumah

b
Menielaskan pengertian dosa besar (mabuk-
mabukan, beriudi, zina, mencuri, mengkonsumsi
narkoba)
Menielaskan Pengertian mabuk menurut bahasa

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh dosa
besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina, mencuri,
mengkonsumsi narkoba)
menganalisis Pengertian mabuk menurut bahasa

b
Menghindari perilaku tercela
Memahami aliran-aliran ilmu
kalam dan tokoh-tokohnya.

Membiasakan perilaku terpuii
Menghindari perilaku tercela
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Meniauhkan perbuatan zina, pergaulan bebas (Iree sex),
meniauhi pelacuran, gonta ganti pasangan seksual yang
tidak sah menurut agama

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Hukum minuman keras, khamar, beriudi

b
Menielaskan pengertian, asal usul, dan istilah-
istilah dalam tasawuI
mendeIinisikan ahl suIIah

b
Menielaskan Iungsi dan peranan tasawuI dalam
kehidupan modern
menuniukkan tingkatan tasawuI takhalli

b
Membiasakan perilaku terpuii Menielaskan pengertian dan pentingnya adil,
rida, amal salih, persatuan dan kerukunan
menielaskan Pengertian adil menurut bahasa

b
menielaskan Pengertian adil menurut ilmu akhlak

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari adil, rida,
amal salih, persatuan dan kerukunan dalam
Ienomena kehidupan
Nilai positiI dari adil

b
Membiasakan perilaku adil, rida, amal salih,
persatuan, dan kerukunan dalam kehidupan
sehari-hari
menganalisis Akhlak yang baik merupakan pondasi agama
dan merupakan hasil usaha orang-orang bertaqwa

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Kehidupan pergaulan remaia harus memiliki
prinsip yang kuat

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku akhlak terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Ciri-ciri perubahan pada laki-laki secara
biologis biologis pada masa peralihan dari anak ke masa
remaia

b
Menuniukkan nilai negatiI akibat perilaku
pergaulan remaia yang tidak sesuai dengan
akhlak Islam dalam Ienomena kehidupan
menuniukan mawasdiri dalam perilaku negatiI pergaulan
remaia

b
Menerapkan akhlak terpuii dalam pergaulan
remaia dalam kehidupan sehari-hari.
menielaskan beberapa hal yang harus diperhatian dalam
meraih perilaku terpuii dalam pergaulan remaia

b
Menghindari perilaku tercela Menielaskan pengertian israaf. tabdziir. dan
fitnah
pengertian bahasa IsraaI

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan israaf. tabdziir. dan fitnah
memberikan contoh perbuatan IsraaI

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
israaf. tabdziir. dan fitnah
menyebutkan Nilai negatiI akibat perbuatan tabdzir

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
israaf. tabdziir. dan fitnah
menghindari berlebihan mengisi Perut secara teratur dan
terencana, seperti makanan, minuman maupun udara

b
Mengetahui; Purbalingga. 1anuari 2011
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran
Drs. Muslikh To'in Asngad. S.Ag
NIP.19601124 199303 1 001 NIP. 19701230 200501 1 002

Membiasakan perilaku terpuii
Memahami tasawuI

.:7:8.7.3  " !.3 %.:3!0.

!$.

$  .

 ".7 ./::/ . .3907. 1: /.9 0-08..8..9.. ..9/. 0307...2.987 203:3:..350307.320.347.7 .0. ..3.:/ /.:47.1/ ...9. 203:3:.3507.28... ::83.5. 1: 03:3:.3/73.1 .7.:83.3 .8. / . /.8.9..3/07.8: $08:3:3. :83: 2030.82.:203 9.302...3/.39.2 0/:5. ...357385 57385.1 .9.9.37.3. : /.2.82..3. .:/ . .3203/.7.8. ..9.32.381..3-072.3-072..3573852.9 02.89 . °°–ff° ¯f°f° ½f f 03:7. .305.3507.3..79.9. : /.8.2 030.::2 /.3 ./. 3.8..3..9: 9/.3507.8. .20/:5.9.99.7 #.1 . .3 . . 803.8.2.8... ..3/:3 2030.34380:03882..9. . ..3.3./.8.357385 57385.77 .394-...3. .9. ./: 05.7 #.3/..380.  20307.. 1: 03:3:.2 0/:5.7.5..32094/05033.. f¯ f¾€f ¾€f°f .3/. 0307.:83.2.3 .99. /.. 2030.32.:9/. . 3/: 3/:.3.380.3-07-:.$4..82.287 202-0/.3./..39..3-.798 ..99.83503079.3944::7507-:.9 81.9.3.3:8.89 .20/:5.3.5. 09244 6/.32094/0 2094/05033. .3 ../.3...:/ /. 03:3:..11.803/7 %%$&% $ $  b b b 02. ::83.5.8.2 2. .7 #. :2.3503079. .3 030.8. ./::/ .9 81.: .3-..9075:/.3.7.798 .39072.:/ $    b b b b b b b b b 02.3803. 9..8.2 .33.798 .82.9-./... .3503933./.9./. .3/.32094/05033../::/ .9.8.:47.9-.89 ././.7.3-079... .3503079.5.79..8.3-:90-03.89 . 2070. :689 .. /.. /.  !%$$# 030.2070.3 /.3.3503079. 039:$4.82. 030.1 .3/.:-.3-:7:203:7:9.5.380. .2.9  b b b  b ./.1/ ...381..5.3507.7.3 .:83.3/. .7 . .3 :....3203. :. .8.22... ..39./.. 030. 03/0391.5. ..8:87.3. ..3.389..3 203. .8.  ! .387  0.9 .3.20/:5. :83....1/ .3 7..9203.3203:7:9-.3503079.82.::83./.1::7 . .-07.7 02-..9:  039 % # $  2030.3 :.7 $%# !%$ 02..9./.1/ .1 . 9 89.9. .287/.257385 57385 /.38.. : /.20/:5..380-.7 #./..3 2030. . :689 .8.7 ./.3-.3 2030..8. /.9..8.3 0307.:83.8.7 030. . .3 0-07:39:3.33..8. :689 2030.2 82.82.:-07 9.33/: 3/:.8. .2037.1 .32:.://.987 . . .35079443.033.3. :1 .3-07-:.:3 ff¯.347.780-.:9075: 030.89 ..347.907..2%. .3 030.:81./.8./.1 .

2.3 .3 03.3/.3 /. -08.32.7.-..39044 03.3 2030.-075.3/:5 030.8 03:3:.54891/..4394507.84080.8..38:.3003/.3203072.3. 030./..7.30.3  033/.7.2020:.3-.8 507.3.8.2 944/.3.3/8723.8. 2030..8./750.. 3.3503933.::83: .32.9..3 5..5/8723.5.:-./. 8 .3.-.3. 02-.7 :7+.9-.22:.3 203072.3944 9443....3 -079.8-039:.4394 .91.-:. -075..3.7 -07.2897 03:3:.7.. /.7.9.5.7..2: 03/0391./.7.32:.4394 507. 2030.207:5.3.304254. 7.3.2:/.. 203.3!03079.8.3.8-039:/..3 02-.2 944 2030.37. 02-.  .:/.7..  b b 02-..3 -079.74-.3.3 -07.80.3/..9075: .7. ".7 2.88507-0/.:7. 3.3-07-0/.3.9.9507-:..3 -07.381472.3.3503079.-075. 03:3:...2.907.:47.8.3.8  02.7.8-039:/.3.3-075.7.3503079. .9/.20.3.0..3.32:.257385 57385 !%$$# 03/0391.3/72033/.3./.3 20302-.-: 2.8. 2.33.3507.3 -07:/ 3.9 0903..3 /.8 /8723.:7 203438:28 3.:907.7..7507.3503079.2.3203..3/.3.3503/.21034203.3...9.7..30:.3090397.#.2:/..3 /8723. :+9.3 -075.3 .507.:907.3:8. 03:3:.8.3 2030-:9.4394 .7.9.33.8.7.3 ..3-.33. .4394 202-07.3. .3./..8.3 /. 507-:.8.3 2030-:9. 03/0391.--07/..3.-070-../.2 09:7:.2.4394 ./. 3..3 -079.3.54891/.8.7.. 030.38.7. . /.:7 203438:283.2: 7:2...38.20/:5.3503079.8.. 203..:9075: 030.2 .3 ..3.37.:-.-:203:7:9-.3.3.-:203:7:9-..8 507.5.8 03/0391.3!03079..9.3507.8 20307.7.. 203.3 -07.3::207.8.8/03.3 -079.3:39:203.  $%# !%$ 02..:-.2:/.3  b b b b b b 203:3:.39::.-075.3$.::39:9/.5.3.3003/.2: 507..7.33.3.3-079.3805079904497. . 3.8-039:/.7 507.91/.3/.3/.2 203.0/:5./.: :83: .31:382:.3.-08.-: 030.7 2.3.9.7.3 203072.2:/.32:.74-. .3.0/:5.8..54891.37.85.8.39.3203.4394507-:.3 -079.88!03079.3203072....3.3 20..8 507.3.3.09244 $    $ %%$&% $ $  b b b b b b b b b b  033/.7 :83: .7.3/8723.8.5:83:/ /.4394 ..32:.4394/48..3 -07.3/48.:-0507.3203/.9.2/. /..-.9.3-072.2 .21034203.7.3503079. 3.8. 803/7.3-079.32030-:9.33.2.8..9..2:/..3:39:20.9.32: 030.33.9 % # 203/0138.2 030.3:3/.33..3 -07:/ 3.9:7/./.4394 .9 9/.-:.9:/03.32.39079039:/.9....8. .3.3.7507.33432:72 -:.9443.0.3!03079..8 2030-:9. .3.35.3.8..3. $+. /.2.3.

1 507-:.3-.3 0307./ 203.:19.507.-:.91..-./203:7:92:.9507-:.8.:.3 23:2.39.9:.29..3507.8. 203.3.7:8/507.3702.9. b b b b b b b b b 02-. 02.4394 .-08.1 9.3.3 47.9:7/.32038!07:980. 5078./.30.9075:/.8. .33.8-039:/.8/7/.3193.3 /....3 87. 203:3:.8.!0..    !:7-.3/7:39:2033/..   03:3:.:.2507.7.307.54891/.:9075:/..808:.907.3 507. 03/0391. ...3.:907.3503079.3.8-039:/.3.3702.0/:5.  $%# !%$ 02.6.3.33.8. 507.0.8./.8.3 2030-:9.395....-:.7 2.33.7.:9075: 030.3/.9507-:.3/.31:38/.:.8 170080 /48.9507.9.32.9.3 203. 702. 03/0391.9..207:5.: 203:3:.257385 57385 !%$$# % #  03:3:. 0309.39..3507.307::3.33.3702. .9.3/.3-0-.8.-/7 87.2 702..:.3.8.3.91507.33.7 :7:.3702.3/.:7 203438:283.: /48.30.39.....7-070-. 90703.:50..7 .3193.2.3503079..3..3 439. 8050792.74-.2.1 9.3193../ 7/.9075:/.8.3/. .-/7 /..3:.8.7507. /. 2030.3!03079..9./ 7/.2.. 030.. 03:3:.3 87.8.. ./7..7 207.30.3207:5.307::3.:.9:....2507.387.9.30/:5.7 -07:/ $  %%$&% $ $  b b b b b b b 02-.80.9:.8.91./03.: 2033/.:1/.-: 2.87.380. 9075:/.32...3 03.20/:5..8.2507.74-.5..2..1 193.5.-08.8.88.54891/..20/:5.3543/.8.3!03079..39/.3:. 2030./ $ !    .3.3-.91.8.307::3.7.2.-/7 /.2507..3 503079..3 80.  033/.8.3/.3 2030.:7 203438:283.2.:.4394507-:.2507. 89.: 05.29..1 9..:.3808:.4394 202-07.21034203.:30.8.3/7:39:2033/. 3./ 7/. 9/.0/:5.2.8...-/7 /.389.3.-/7 /.3 02-..324/073 02-. ::223:2..:1 030..:5:3:/.3 702. 3.1 9.8.393. .507..-: 2.3503933.387. 02-.3507..3503079.3.:1 030./.8:8..02.7507:-.9507-:. 5078.8 .203:7:9...3503933.47.3/.:9075: 030.7 .:.3 -07:/ 3.8.:.2/.3.8.3.91.8.7.7:8202 57385.3702.4394 507.7..:8: /.-.3-079. 203.7 .7.4394 .8.3507.8.30. -448-4485.-.3../203:7:9-. 03:3:..3 -07:/ 3.9.3507-:.:7./.9 2030.8...9.3..7507.. 3.35.37 .3 78 :8 !   %4 383.:.8.8.7.3-0-07.-.7 2.8..8.2 1034203.8...2 0/:5.7507.:.3507.3.8:11.3 ..3 203/0138.3503079..3/.. 5078. 2030.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->