KISIS-KISI PENULISAN SOAL U1IAN MADRASAH

Mata Pelaiaran : AQIDAH AKHLAK Jumlah Soal : 50
Kelas/Jurusan : XII IPA / IPS / BAHASA Bentuk Soal : 50
PG Tahun Pelaiaran : 2010/2011 Waktu : 120
Menit
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
Menielaskan prinsip-prinsip akidah menielaskan dari segi bahasa (etimologi), Aqidah berasal
dari kata Ɖ~--= ~-·- ~-=
1
b
Menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam
kehidupan
menerapkan prinsip iman dalam kehidupan
8 b
Menerapkan metode-metode peningkatan
kualitas akidah dalam kehidupan
menielaskan keimanan orang beriman akan mendapatkan
rahmat dan pertolongan Allah, sehingga akan mandapatkan
keberuntungan yang nyata
49 b
Menielaskan pengertian tauhiid dan istilah-
istilah lainnya
menielaskan syahadat tauhid dan rasul
4 / 3 b b
Menerapkan perilaku ber-tauhiid dalam
kehidupan sehari-hari
Sesungguhnya mengikrarkan kalimat tauhid (Laa Ilaaha
Illaallah) dapat menyadarkan manusia akan dirinya sendiri

b
Menielaskan pengertian syirik Meyakinkan atau mengi`tikadkan bahwa Allah adalah satu,
tidak ada syarikat baginya

b
MengidentiIikasi macam-macam syirik membedakan orang yang termasuk syirik atau tidak
b
Menuniukkan perilaku orang yang berbuat syirik menuniukkan orang yang berbuat syirik 'adat
b
Menielaskan pengertian akhlak Menielaskan pengertian ilmu akhlak 9
b
Menielaskan induk-induk akhlak terpuii dan
induk-induk akhlak tercela
menielaskan tolok ukur perbuatan buruk menurut akhlak
10
b
Menguraikan 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith.
al-Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww)
menielaskan pengerian menurut bahasa Asma-ul Husna
diartikan sebagai nama-nama Allah yang agung
4
b
Menuniukkan bukti kebenaran tanda-tanda
kebesaran melalui siIat Allah dalam 10 Asmaul
Husna (al-Muqsith. al-Waarits. an-Naafi. al-
Baasith. al-Hafiidz. al-Walii. al-Waduud. ar-
Raafi. al-Muiz dan al-Afuww)
menuniukkan konsekuensi Asma-ul Husna dan siIat-siIat-
Nya
4
b
Menuniukkan perilaku orang yang mengamalkan
10 al-asma´ al husna (al-Aziiz. al-Ghafuur. al-
Baasith. an-Naafi. ar-Rauf. al-Barr. al-
Ghaffaar. al-Fattaah. al-Adl. al-Qavvuum)
dalam kehidupan sehari-hari
mengartikan asmaul husna al haIidz
48
b
Meneladani siIat-siIat Allah yang terkandung
dalam 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith. al-
Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww) dalam kehidupan sehari-hari
menielaskan bahwa Allah Maha Meninggikan deraiat bagi
mereka yang beriman kepada Allah swt. Dan bagi mereka
yang senantiasa tawadu` kepada-Nya 30
b
Menielask6n pengertian dan pentingnya husnuzh-
zhan dan bertaubat
menielaskan tahapan tobat
0
b
MenlnakaLkan kelmanan kepada
Allah melalul slfaLŴslfaLnva
dalam al-asma´ al husna
Membiasakan perilaku terpuii
Memahami Tauhiid
Memahami syirik dalam Islam
Memahami masalah akhlak
dan metode peningkatan
kualitas akhlak
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
dan metode peningkatan
kualitas akidah
KOMPETENSI DASAR
4
3

NO.
1

NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku :83:,3 dan bertaubat
mendeIinisikan Pengertian amal sholeh secara etimologi

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari :83:
,3 dan bertaubat dalam Ienomena kehidupan
Baik sangka merupakan akhlak terpuii

b
Membiasakan perilaku :83:,3 dan
bertaubat
mengembangkan Sikap husnudz-dzan mendatangkan
ketenangan iiwa dan ketentraman hidup

b
Menielaskan pengertian riya, aniaya dan
diskriminasi
menielaskan sikap diskriminasi

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan riya, aniaya dan diskriminasi
memberikan contoh-contoh perbuatan riya

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
riya, aniaya, dan diskriminasi
mewaspadai bahaya Riya
menyebutkan bahaya riya
$
b b
Membiasakan diri menghindari hal-hal yang
mengarah pada perilaku riya, aniaya, dan
diskriminasi
menyebutkan madarat bagi diri pelaku dhalim

b
Menielaskan pengertian dan Iungsi ilmu kalam Menielaskan pengertian ilmu kalam
b
Menielaskan aliran-aliran ilmu kalam, tokoh-
tokoh dan pandangan-pandangannya (Khawarii,
Murii`ah, Syi`ah, Jabariyah, Qadariyah,
Asy`ariyah, Al-Maturidiyah, Mu`tazilah, dan lain-
lain seperti teologi transIormatiI dan teologi
menielaskan nama-nama aliran ilmu kalam

b
Menganalisis perbedaan antara aliran ilmu kalam
yang satu dengan lainnya.
Menuniukkan contoh-contoh perilaku orang yang
beraliran tertentu dalam ilmu kalam.
menyebutkan kelompok yang menyaniung Ali dan
keturuanannya secara berlebihan

b
Menghargai terhadap aliran-aliran yang berbeda
dalam kehidupan bermasyarakat
menielaskan pendapat golongan yang menyatakan Manusia
tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya
sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya.

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu
menielaskan Pengertian berpakaian

b
MengidentiIikasi bentuk akhlak berpakaian,
berhias, perialanan, bertamu dan menerima tamu
menyebutkan hukum Berhias dengan tuiuan untuk menarik
perhatian non mukhrim (bukan suami istri)
b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu dalam Ienomena kehidupan
menuniukkan Nilai-nilai positiI akhlak berpakaian

b
Membiasakan akhlak berpakaian, berhias,
perialanan, bertamu dan menerima tamu
menerapkan adab berdandan bila mau bepergian keluar
rumah

b
Menielaskan pengertian dosa besar (mabuk-
mabukan, beriudi, zina, mencuri, mengkonsumsi
narkoba)
Menielaskan Pengertian mabuk menurut bahasa

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh dosa
besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina, mencuri,
mengkonsumsi narkoba)
menganalisis Pengertian mabuk menurut bahasa

b
Menghindari perilaku tercela
Memahami aliran-aliran ilmu
kalam dan tokoh-tokohnya.

Membiasakan perilaku terpuii
Menghindari perilaku tercela
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Meniauhkan perbuatan zina, pergaulan bebas (Iree sex),
meniauhi pelacuran, gonta ganti pasangan seksual yang
tidak sah menurut agama

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Hukum minuman keras, khamar, beriudi

b
Menielaskan pengertian, asal usul, dan istilah-
istilah dalam tasawuI
mendeIinisikan ahl suIIah

b
Menielaskan Iungsi dan peranan tasawuI dalam
kehidupan modern
menuniukkan tingkatan tasawuI takhalli

b
Membiasakan perilaku terpuii Menielaskan pengertian dan pentingnya adil,
rida, amal salih, persatuan dan kerukunan
menielaskan Pengertian adil menurut bahasa

b
menielaskan Pengertian adil menurut ilmu akhlak

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari adil, rida,
amal salih, persatuan dan kerukunan dalam
Ienomena kehidupan
Nilai positiI dari adil

b
Membiasakan perilaku adil, rida, amal salih,
persatuan, dan kerukunan dalam kehidupan
sehari-hari
menganalisis Akhlak yang baik merupakan pondasi agama
dan merupakan hasil usaha orang-orang bertaqwa

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Kehidupan pergaulan remaia harus memiliki
prinsip yang kuat

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku akhlak terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Ciri-ciri perubahan pada laki-laki secara
biologis biologis pada masa peralihan dari anak ke masa
remaia

b
Menuniukkan nilai negatiI akibat perilaku
pergaulan remaia yang tidak sesuai dengan
akhlak Islam dalam Ienomena kehidupan
menuniukan mawasdiri dalam perilaku negatiI pergaulan
remaia

b
Menerapkan akhlak terpuii dalam pergaulan
remaia dalam kehidupan sehari-hari.
menielaskan beberapa hal yang harus diperhatian dalam
meraih perilaku terpuii dalam pergaulan remaia

b
Menghindari perilaku tercela Menielaskan pengertian israaf. tabdziir. dan
fitnah
pengertian bahasa IsraaI

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan israaf. tabdziir. dan fitnah
memberikan contoh perbuatan IsraaI

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
israaf. tabdziir. dan fitnah
menyebutkan Nilai negatiI akibat perbuatan tabdzir

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
israaf. tabdziir. dan fitnah
menghindari berlebihan mengisi Perut secara teratur dan
terencana, seperti makanan, minuman maupun udara

b
Mengetahui; Purbalingga. 1anuari 2011
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran
Drs. Muslikh To'in Asngad. S.Ag
NIP.19601124 199303 1 001 NIP. 19701230 200501 1 002

Membiasakan perilaku terpuii
Memahami tasawuI

3 %..3  " !.:3!0.:7:8.7.

!$.

$  .

9: 9/.394-.99.380. /. . .3503079.3.3 .:/ /.39.. .347.3. ..3. ..3..8.8.5.::2 /.9/.780-.33.9. 09244 6/. 039:$4.347..9.3/73.9.8..3507.89 .3. 03:3:.7 ..9 81..1/ .305.2. . .7 #..798 ..302.5.89 .3.803/7 %%$&% $ $  b b b 02.2 2./../.8...0. :..:83.32094/05033.1 .99.3 030.2 0/:5. .89 .:/ /..7 #.35079443.8.3-:90-03. :689 2030.8.8.5.8. .2.89 .387  0.  !%$$# 030.:203 9.350307..1 ..2%.7 02-. ./.3/07.3 0307.:83.9-.83503079.7.3203/.:-./.8: $08:3:3.-07.8.9-..380.7.. 1: 03:3:..033. 9.3507. .9 81..:9/.1 ..20/:5.257385 57385 /..3 7. /.3/.3-:7:203:7:9.7..9.381..:-07 9./..3/.8./. 030.3.3503079. .89 .7 .2.9.1/ .9.://.8. .82.82.. .32.3/.. 2030.3 203.3..8./::/ . ..1/ .2 82.8.:81.28.381./..20/:5.3/. 0307. :689 .32094/05033.32.7 .9.3. ..3-.5.2070.99. 2070..3203. ::83.9.9. . .3 /./::/ .798 . ". :83: 2030.3203:7:9-. . 9 89.907.3-..5..8. .82.3..2 030. .7.3 .3 2030.3.9.3-07-:..798 .9 0-08.2 .9 . / .. 030...7 .3.3503079. ./.2 0/:5.380.3. . .3-07-:.79.::83.39.8.77 . 3/: 3/:...9.9.9.9..3 . .9  b b b  b ..7 #.9.3 030...3 0-07:39:3.3907. . :83... .:/ .82...3/.. . :1 ..987 203:3:.20/:5.3507.3573852..$4./.:3 ff¯.3 :.5.3507.357385 57385.3803....9075:/. /.3 ..3. 203:3:.79.7.2037....33.  ! . .8.1 .. : /.3:8.  20307./. /./../: 05.287/. 1: 03:3:.3 2030. .3-.8..82.38...7. .32:.8.320.9.3 ...3.3-072.3.:47.39072.39.. ::83..37. . .8:87.3 .3503933.8./. ..8.82./. °°–ff° ¯f°f° ½f f 03:7.2.9 02. ..347.287 202-0/..3503079.3-072. . : /.3-079.5.33/: 3/:./::/ .9203.3944::7507-:.11.3.357385 57385. .8. ../.. ./.7 #.3/:3 2030.2.380-.5.8./.. ... 1: /.9:  039 % # $  2030.1 .:9075: 030.8.1 .3..34380:03882. 03/0391.20/:5. 803.3 :..:47.3/.7 $%# !%$ 02.1 .1/ ./. : /.82. :2.. 0307..987 . .: .7 030. 3.:83. /.389.32094/0 2094/05033.1::7 .22.8. :689 .:/ $    b b b b b b b b b 02.3.:83. f¯ f¾€f ¾€f°f .

..3090397.9.9-. 3.74-.32.2.22:.7.:9075: 030.2.9.33432:72 -:.5..7.2 09:7:.-08.8.3 -079.0.7. .4394 .3..3203/.3.3.3.3!03079.. 803/7../.3 03.7./.3-079.7.8.2897 03:3:.907.3203.9. .8 507...2 030..20.3 20302-. ./. 203.38:..9.2:/.257385 57385 !%$$# 03/0391.38.9...3 /.8-039:/.-.3 -07.2:/.88!03079..3./.32030-:9.3/:5 030.3. 7.-:. "..3503079.8 507.8.21034203. -075..3.8.3-07-0/.2.3:39:20.3.8 03:3:.3 -075.9/.3 -07.3503/..3203072.3 -07:/ 3.3/8723..38.37.2020:. 03:3:.8.9 9/.3/.8.7. 03/0391.9.-:203:7:9-.7 -07.3503079.3-079.3/48.7.3/.3203.8.3:3/.7..7.84080.8.5/8723.7.3..4394 202-07.09244 $    $ %%$&% $ $  b b b b b b b b b b  033/.3/.3.3.-:203:7:9-.3.3 20.#.3 2030-:9.. 3.:7 203438:28 3..3 2030-:9.3.3503079.9:/03...3.2: 03/0391.3.3203072.91/.33.2 203.20/:5.2 944/..7507..39.-070-.3503079.7../. 203.3 . /.9.8 20307.4394 .3/.7 2.3  033/.4394/48.3:8.207:5.7.30:.9.:47..4394 .0.2.:907.::39:9/.3 -079.-.3-.3.8-039:/.8 2030-:9.2 944 2030.:7.3 /. .. .3./.7. 3.4394 .3.8.3503079.7 :83: .2:/.:-. /.8.8 507.33.::83: . ..7.7..:/.2: 507.3.3..33..8.3....381472.32. 02-..3.3.8.8..33.32: 030.3.4394 507.3 -079..7. 8 ..5.-:. 507-:.3  b b b b b b 203:3:.3.3 203072.8  02.3 /.  b b 02-.-075.4394 .7 507.3507.. 3.3.3.3 -07.3 -079. 03:3:.3503933.7.3 /8723.8...74-.-: 2.8.0/:5..3 -079.8-039:..7 :7+.85. 030./.3.3.3944 9443.3/8723.9507-:.:-.2:/.4394507-:./.8.32:.2 .3 -07.3!03079. -08. .3003/.: :83: ..8.-..7.3805079904497. 2030.32:.3 .3:39:203.. .80.3.3-.3. 3. /.3-072...3.8.8 03/0391.8/03.3/.3003/.3$.7.--07/.2: 7:2.9 0903.2 .8 /8723.37.9075: ..-: 030.3::207. :+9.9 % # 203/0138.-075.4394507.8.33. 030.2/..7.9443.3 2030.9.0/:5.3 -07:/ 3.:-0507.3..2:/.2.3.91. $+.54891.:7 203438:283.54891/.304254..39044 03.3.. 2.9.39079039:/.39::.3 203072.  $%# !%$ 02.30./750.5.7507.  .3 02-...3/72033/.3-075.:907. 2030. 02-.3.37.31:382:.32:..-075.8-039:/..3 .5.88507-0/.2.507..3507.9.33..54891/./.:-. /.3 5.32:.8.33.9...9:7/.7 2.7..7.3.8.3.5:83:/ /.3 .21034203.3. 203.3!03079.32.35.3.

9075:/. 5078.8.  $%# !%$ 02.:9075: 030./ $ !    . 9/.: 05.3507.:.2507.:7 203438:283.8.-:.5.3503079.32.54891/.-08..3507..9.3503079.9:.203:7:9.8.:5:3:/.8.32038!07:980.31:38/.8.7.3702..3 0307.2.54891/.3-0-07.1 507-:.:8: /.3/7:39:2033/.8.3.9. 507.8.2 0/:5. .: /48.2507. 0309..30.3507-:..:7.   03:3:.5...7./.:.:30.30/:5.35.389....3503079.3 /.. 9075:/.9.:.3...3..7 2.    !:7-. .3/...3702.-.3/.8. 89.7.2.8-039:/.3543/.8.:9075: 030.907.20/:5.3 -07:/ 3..3-0-.30.-.7.3507.-/7 /.: 203:3:./ 203.1 9.324/073 02-..2 702.2. 03:3:.3 503079.-/7 /.. 03/0391.395. 03/0391./ 7/.9:7/.:.3 203/0138.3503933.:907.39.3 439.33.4394 507.9.8.7 2..3702.3193...207:5.3/. ..1 9.8.8.3.33.29.3 203./203:7:9-.80... 02.8:8.307.7..:7 203438:283...!0. .3.:.:.7507.:19.3 -07:/ 3..3..29.7507.3./7..8/7/.393. /.3..20/:5.3503079.74-.  033/.3 .8 170080 /48.3.0/:5. .808:..9.2507.:.-..9.9.8.:1/.7 .3 80.:1 030.3503933.9507-:.9075:/. 203. 203:3:...7.91507.3808:.47.:..3507.9:. 2030.-:.3.3.8.3/7:39:2033/.9507-:.3 2030-:9.9:.3-./.8..8. 5078.307::3..3702.3/.91..8.387.8.7-070-.8..3/.3 702..02.9 2030.0/:5.8 ..74-.6..7 .3!03079.7 :7:. ::223:2.8.9.3207:5. 03:3:.4394 .7 207.-.. 2030.30.21034203.8:11.1 9.3/.9.91.-/7 /...3 2030.9507-:. 2030.-: 2. 90703.8.32.8.4394507-:.3 78 :8 !   %4 383. b b b b b b b b b 02-./.387.8.3-079.3!03079.7.30.8..: 2033/.3:..9507.7507:-..39.8.507..../ 7/.3/.1 9.33.4394 .8.-: 2..-/7 87. 030.8.. .3-./ 7/.3 87.3 02-.3 507.3.307::3.3.3.380.91.3 23:2.. 5078.1 193.507.2.39/.37 .257385 57385 !%$$# % #  03:3:. 203.39. 02-.3.8.7 -07:/ $  %%$&% $ $  b b b b b b b 02-..3. -448-4485. 3.3702.307::3.33..:.. 702..0. 3..:50. 3..88.2.3 87. 8050792.2/.7 .8-039:/.3/.87.2507.2.3:..7:8202 57385.8.33..3 47.-/7 /.4394 202-07.3193.2.3.3 03.2 1034203..:.:.7:8/507..2507.8.3193..-08./203:7:92:.3507./.7507.:1 030./03.8.91.:9075:/.8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful