KISIS-KISI PENULISAN SOAL U1IAN MADRASAH

Mata Pelaiaran : AQIDAH AKHLAK Jumlah Soal : 50
Kelas/Jurusan : XII IPA / IPS / BAHASA Bentuk Soal : 50
PG Tahun Pelaiaran : 2010/2011 Waktu : 120
Menit
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
Menielaskan prinsip-prinsip akidah menielaskan dari segi bahasa (etimologi), Aqidah berasal
dari kata Ɖ~--= ~-·- ~-=
1
b
Menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam
kehidupan
menerapkan prinsip iman dalam kehidupan
8 b
Menerapkan metode-metode peningkatan
kualitas akidah dalam kehidupan
menielaskan keimanan orang beriman akan mendapatkan
rahmat dan pertolongan Allah, sehingga akan mandapatkan
keberuntungan yang nyata
49 b
Menielaskan pengertian tauhiid dan istilah-
istilah lainnya
menielaskan syahadat tauhid dan rasul
4 / 3 b b
Menerapkan perilaku ber-tauhiid dalam
kehidupan sehari-hari
Sesungguhnya mengikrarkan kalimat tauhid (Laa Ilaaha
Illaallah) dapat menyadarkan manusia akan dirinya sendiri

b
Menielaskan pengertian syirik Meyakinkan atau mengi`tikadkan bahwa Allah adalah satu,
tidak ada syarikat baginya

b
MengidentiIikasi macam-macam syirik membedakan orang yang termasuk syirik atau tidak
b
Menuniukkan perilaku orang yang berbuat syirik menuniukkan orang yang berbuat syirik 'adat
b
Menielaskan pengertian akhlak Menielaskan pengertian ilmu akhlak 9
b
Menielaskan induk-induk akhlak terpuii dan
induk-induk akhlak tercela
menielaskan tolok ukur perbuatan buruk menurut akhlak
10
b
Menguraikan 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith.
al-Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww)
menielaskan pengerian menurut bahasa Asma-ul Husna
diartikan sebagai nama-nama Allah yang agung
4
b
Menuniukkan bukti kebenaran tanda-tanda
kebesaran melalui siIat Allah dalam 10 Asmaul
Husna (al-Muqsith. al-Waarits. an-Naafi. al-
Baasith. al-Hafiidz. al-Walii. al-Waduud. ar-
Raafi. al-Muiz dan al-Afuww)
menuniukkan konsekuensi Asma-ul Husna dan siIat-siIat-
Nya
4
b
Menuniukkan perilaku orang yang mengamalkan
10 al-asma´ al husna (al-Aziiz. al-Ghafuur. al-
Baasith. an-Naafi. ar-Rauf. al-Barr. al-
Ghaffaar. al-Fattaah. al-Adl. al-Qavvuum)
dalam kehidupan sehari-hari
mengartikan asmaul husna al haIidz
48
b
Meneladani siIat-siIat Allah yang terkandung
dalam 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith. al-
Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww) dalam kehidupan sehari-hari
menielaskan bahwa Allah Maha Meninggikan deraiat bagi
mereka yang beriman kepada Allah swt. Dan bagi mereka
yang senantiasa tawadu` kepada-Nya 30
b
Menielask6n pengertian dan pentingnya husnuzh-
zhan dan bertaubat
menielaskan tahapan tobat
0
b
MenlnakaLkan kelmanan kepada
Allah melalul slfaLŴslfaLnva
dalam al-asma´ al husna
Membiasakan perilaku terpuii
Memahami Tauhiid
Memahami syirik dalam Islam
Memahami masalah akhlak
dan metode peningkatan
kualitas akhlak
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
dan metode peningkatan
kualitas akidah
KOMPETENSI DASAR
4
3

NO.
1

NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku :83:,3 dan bertaubat
mendeIinisikan Pengertian amal sholeh secara etimologi

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari :83:
,3 dan bertaubat dalam Ienomena kehidupan
Baik sangka merupakan akhlak terpuii

b
Membiasakan perilaku :83:,3 dan
bertaubat
mengembangkan Sikap husnudz-dzan mendatangkan
ketenangan iiwa dan ketentraman hidup

b
Menielaskan pengertian riya, aniaya dan
diskriminasi
menielaskan sikap diskriminasi

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan riya, aniaya dan diskriminasi
memberikan contoh-contoh perbuatan riya

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
riya, aniaya, dan diskriminasi
mewaspadai bahaya Riya
menyebutkan bahaya riya
$
b b
Membiasakan diri menghindari hal-hal yang
mengarah pada perilaku riya, aniaya, dan
diskriminasi
menyebutkan madarat bagi diri pelaku dhalim

b
Menielaskan pengertian dan Iungsi ilmu kalam Menielaskan pengertian ilmu kalam
b
Menielaskan aliran-aliran ilmu kalam, tokoh-
tokoh dan pandangan-pandangannya (Khawarii,
Murii`ah, Syi`ah, Jabariyah, Qadariyah,
Asy`ariyah, Al-Maturidiyah, Mu`tazilah, dan lain-
lain seperti teologi transIormatiI dan teologi
menielaskan nama-nama aliran ilmu kalam

b
Menganalisis perbedaan antara aliran ilmu kalam
yang satu dengan lainnya.
Menuniukkan contoh-contoh perilaku orang yang
beraliran tertentu dalam ilmu kalam.
menyebutkan kelompok yang menyaniung Ali dan
keturuanannya secara berlebihan

b
Menghargai terhadap aliran-aliran yang berbeda
dalam kehidupan bermasyarakat
menielaskan pendapat golongan yang menyatakan Manusia
tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya
sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya.

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu
menielaskan Pengertian berpakaian

b
MengidentiIikasi bentuk akhlak berpakaian,
berhias, perialanan, bertamu dan menerima tamu
menyebutkan hukum Berhias dengan tuiuan untuk menarik
perhatian non mukhrim (bukan suami istri)
b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu dalam Ienomena kehidupan
menuniukkan Nilai-nilai positiI akhlak berpakaian

b
Membiasakan akhlak berpakaian, berhias,
perialanan, bertamu dan menerima tamu
menerapkan adab berdandan bila mau bepergian keluar
rumah

b
Menielaskan pengertian dosa besar (mabuk-
mabukan, beriudi, zina, mencuri, mengkonsumsi
narkoba)
Menielaskan Pengertian mabuk menurut bahasa

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh dosa
besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina, mencuri,
mengkonsumsi narkoba)
menganalisis Pengertian mabuk menurut bahasa

b
Menghindari perilaku tercela
Memahami aliran-aliran ilmu
kalam dan tokoh-tokohnya.

Membiasakan perilaku terpuii
Menghindari perilaku tercela
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Meniauhkan perbuatan zina, pergaulan bebas (Iree sex),
meniauhi pelacuran, gonta ganti pasangan seksual yang
tidak sah menurut agama

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Hukum minuman keras, khamar, beriudi

b
Menielaskan pengertian, asal usul, dan istilah-
istilah dalam tasawuI
mendeIinisikan ahl suIIah

b
Menielaskan Iungsi dan peranan tasawuI dalam
kehidupan modern
menuniukkan tingkatan tasawuI takhalli

b
Membiasakan perilaku terpuii Menielaskan pengertian dan pentingnya adil,
rida, amal salih, persatuan dan kerukunan
menielaskan Pengertian adil menurut bahasa

b
menielaskan Pengertian adil menurut ilmu akhlak

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari adil, rida,
amal salih, persatuan dan kerukunan dalam
Ienomena kehidupan
Nilai positiI dari adil

b
Membiasakan perilaku adil, rida, amal salih,
persatuan, dan kerukunan dalam kehidupan
sehari-hari
menganalisis Akhlak yang baik merupakan pondasi agama
dan merupakan hasil usaha orang-orang bertaqwa

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Kehidupan pergaulan remaia harus memiliki
prinsip yang kuat

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku akhlak terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Ciri-ciri perubahan pada laki-laki secara
biologis biologis pada masa peralihan dari anak ke masa
remaia

b
Menuniukkan nilai negatiI akibat perilaku
pergaulan remaia yang tidak sesuai dengan
akhlak Islam dalam Ienomena kehidupan
menuniukan mawasdiri dalam perilaku negatiI pergaulan
remaia

b
Menerapkan akhlak terpuii dalam pergaulan
remaia dalam kehidupan sehari-hari.
menielaskan beberapa hal yang harus diperhatian dalam
meraih perilaku terpuii dalam pergaulan remaia

b
Menghindari perilaku tercela Menielaskan pengertian israaf. tabdziir. dan
fitnah
pengertian bahasa IsraaI

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan israaf. tabdziir. dan fitnah
memberikan contoh perbuatan IsraaI

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
israaf. tabdziir. dan fitnah
menyebutkan Nilai negatiI akibat perbuatan tabdzir

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
israaf. tabdziir. dan fitnah
menghindari berlebihan mengisi Perut secara teratur dan
terencana, seperti makanan, minuman maupun udara

b
Mengetahui; Purbalingga. 1anuari 2011
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran
Drs. Muslikh To'in Asngad. S.Ag
NIP.19601124 199303 1 001 NIP. 19701230 200501 1 002

Membiasakan perilaku terpuii
Memahami tasawuI

:7:8.:3!0.3 %.7.3  " !..

!$.

$  .

7 .3.7 #.257385 57385 /. f¯ f¾€f ¾€f°f ..3 /.. .3 :.9  b b b  b .8.987 .9/. 039:$4.3.3503079.380.1 ./.3503079.. ".9 81.38..83503079. . 0307.3/:3 2030. .347./.:9075: 030.32094/05033.:/ /.8. ..3203:7:9-.. :689 .37. .3-:90-03. 3..9-.7 .3 203. .3. .. : /. ./.. 2030. 9. 09244 6/././..39072.803/7 %%$&% $ $  b b b 02..34380:03882.8..7 ..9.9.798 ..1 ....1 ..8.3507.3-079.. :2. 203:3:.3 7..3.9.8.7..89 .39.:203 9.2.3/./::/ .907.79.. /.3573852.287/. 2070.3 2030. 3/: 3/:.:9/.3-072. .77 ..9:  039 % # $  2030.3-./. /..3.-07. ..99.7 02-. :.350307.11.:47.20/:5..9075:/..2./::/ . .3..1 .3-07-:.8.8: $08:3:3..  20307. .5..3203. .22. .. :83.82.3507.7 #.8.33.5.3 ..3 ..32094/0 2094/05033.9.3.32.:/ .9.. : /.380. /.9.7 030...302.381.8.8..1/ .::83./.9.82. .3 0307. 1: /. .3 0-07:39:3. ..3/./.780-.387  0. .3944::7507-:...32.380-.82.1 .7 ./.3-072..3:8.389.9 0-08. .9../.. 1: 03:3:. / .1::7 ..381.8.3203/. .8. :1 .20/:5..2 82.9.2.:-.3 . .99.347. .  ! .8.:81.8.:83.9.1 .99.. /.9: 9/.7 $%# !%$ 02.82.2. /.89 ..7.7 #.2 0/:5. : /../.5.287 202-0/. ...394-.89 .. ./.2../: 05.380.89 .3 :.305.3 030. 030.3/.7.:-07 9.7.. .8.3503079.3 ./.3. :689 ..3.: .89 .3 .28.39./.20/:5. 030. 03/0391.3..357385 57385.3.987 203:3:.3..1/ .5.2 .320.33/: 3/:..8. 803.:83..3 ..3/.://.1 .:3 ff¯..32094/05033...33... .3/07..0.3/73.798 .5. .8.8. .3. 0307.82.798 .32:.3-07-:.3.3/.9.347...7 #. ..2037..3907.3507. 1: 03:3:. :83: 2030...3-. .3.357385 57385./.$4. :689 2030.:/ $    b b b b b b b b b 02.3 2030.. ..82.3803.8:87..2 030..9.9 81..9203.1/ .20/:5.. .9. . °°–ff° ¯f°f° ½f f 03:7.3.2 0/:5.3503933.. 03:3:.3. 9 89.5.7.79.3./. .:83. .8./.39.8.3503079.:/ /. .:83.2 2.35079443.033. .3.5.7.8.9 02.8.8.1/ .2070.9.  !%$$# 030.8.8.::2 /.2%.9. .. .9 ./::/ .3-.3507.3 030. ::83.3-:7:203:7:9...9-.:47.3/.9.82. .5. ::83. .

9 9/.3 /..33./.30:..2 .7.32030-:9. 507-:.3 -079.3...5.:-0507.2: 7:2. 03:3:. 7.7. 203.8 507.33. .3503079.3805079904497. 030.3503079.3.0.3 5.33432:72 -:.2:/...8.3/:5 030.3 -07.3-079. 03/0391.3 -07:/ 3.8./.74-.3.88!03079.3 203072. /..7.3::207.3 .3-.7507.3. 3.9. /.3 -07.3. 8 ..-:203:7:9-.:-.3/.9/.38:..32:.:907.54891/.2..:7 203438:28 3.54891./750.9:/03.8/03..8.3:39:203.3-072...--07/.3.20/:5.7..91/. 2030.33...8.-: 030. 203.3203..3/8723.: :83: .3.3-075.3 2030.8.8.3.. -08.39::.3  033/.2: 507.3.3 .3.33.88507-0/.8.:47.8.. .-:.-:.3/..37. 03:3:.3507.3!03079.3.3.:-..5.9-.7.3-07-0/. 203.2:/./.7.4394 .32:..3 -079.3507.4394 ..3 /..8.39... 030. 3. ".9443..09244 $    $ %%$&% $ $  b b b b b b b b b b  033/./.7 :83: ..3.2: 03/0391....3 -079.7 507.7.7.8.3:3/.8  02.21034203.:9075: 030.2 ./.9:7/.2:/. $+...304254.:907.3.21034203.3-079.3.4394507..3.8 2030-:9.3944 9443.9.32.8.7.7.3503079.3  b b b b b b 203:3:.....2 944 2030.8 03:3:.2.3 -079.3 20302-.4394507-:.::39:9/.3203072..3.207:5./.8.9.. 803/7.  b b 02-.3:39:20.2 030.5.3/..3 .8 /8723.3.3/.32:.-.-:203:7:9-..32.3 2030-:9.2:/.3.9.381472.32:.7.3.7507.2/.3.8.3003/.4394 .3.8..54891/./.-.2897 03:3:.../.2. /.907.::83: .3 02-.33.4394 507. .9075: .3 03.38.257385 57385 !%$$# 03/0391.3 -079.32: 030..7. 2..8.3/48. 3.3203072.8.80.5/8723.7. -075.33.3..507.3.3.3:8.9.3 /8723. .3.7..8-039:/..3/72033/.3.2:/.7.3/.9.7.0/:5.#.8.3003/.:-.3503/.74-.3!03079.2020:.8 20307.3 203072.7.8-039:/.3.3 -07:/ 3.8.35.91.33.0.38.3. 3.3!03079.3 2030-:9.3 -075. 02-./.9 0903..-075. .2.3-.3.7.3.-.3090397.4394 ..-: 2.22:.20.8-039:. 02-. .3.3.9507-:.8 507.8 507. .31:382:.3.39044 03.3 -07.2.3203.30.-075.3503079.3 .3203/.8.32.4394 .9.9.5:83:/ /. 2030.7 2.4394/48.3 -07.:/.9 % # 203/0138.3.84080..7 :7+.5.7 2.8-039:/.7.37....3.0/:5.  $%# !%$ 02.  .:7.7..39079039:/. 3.7. :+9.8.3.3503933.9.3$.9. /.9. .7 -07.3/8723.-075..3 /..4394 202-07.3.9.85.2..2 09:7:.3 20.8.3..2 944/..8 03/0391..:7 203438:283.2 203.7.37.-08.3.-070-.3503079.

2507.2. .1 9.2/..507.20/:5.3507..1 507-:.02.-: 2. 03/0391.31:38/.9:. .8..:1/.54891/.2 702.5.9:7/.387.. 702.3...7:8/507. .32.3..8.2.3193.7507.4394 202-07../.:9075:/.3507.8 . 203.32038!07:980.9075:/.1 193..8.74-.9 2030.:7..9.32.7.8:11..3-0-..-/7 /...3503079..9.-.:./203:7:92:./ 7/.3702.8./.87.8.3-079..207:5.2507. -448-4485..3543/.3 -07:/ 3.9..-/7 /.3./03. 02-.0.91.7 2.33.91507.307::3.-/7 /.7 :7:.3/.8..74-.7 2./.2.9:.8.39..    !:7-.-: 2.3 203/0138.9:.3.3702.7.3503933.91.88.3 2030.:1 030. 03:3:.307.3503079. 8050792.3503079.30.3/.7 .5. 203:3:.3702./7.29.39. ..3 0307.0/:5.-..3193..8.3 702.8.3 02-.30/:5.4394507-:.  $%# !%$ 02.7 -07:/ $  %%$&% $ $  b b b b b b b 02-.:907.907.2.9075:/..7507:-. /.3.-:. 5078.1 9.8. 02. 9/.:. 2030.33.389.3207:5. 90703..3 503079.203:7:9. 2030. 03:3:.7.8.3 439.8.:5:3:/.80...9507-:..3 47.9507..35..8.3!03079.  033/.33. b b b b b b b b b 02-.3 80. 5078.9507-:.   03:3:.8.8...8. 03/0391...8/7/.8.3.8.3193. 2030.8 170080 /48.307::3..9.3-.3:. .3 03.3702.3/.8.7 .3 87.9.3/...2 1034203.3507.8..-08.8.. 5078...3-0-07..33.1 9.387..9..7 .3.3808:.29.1 9.8.3 -07:/ 3.:.:.3.3/.3/7:39:2033/.37 .3..8-039:/.2..3:.:9075: 030./203:7:9-.2.3507.3507.2507.21034203.-/7 87. 89..3503079.7 207.: 05.-.3 2030-:9.:.30.7.47.9.3 /.:30..395.:19.:50.30.3 23:2.3702.8. 9075:/..8.39/.3.-:. 3..307::3.7507.8..0/:5.3!03079.. ::223:2.:1 030.3.: 203:3:.3.7.8-039:/.380.2507. 507.30.507.3507-:.91.7:8202 57385.8.20/:5.:.257385 57385 !%$$# % #  03:3:.-08..3 78 :8 !   %4 383..9507-:.54891/.3/.7.4394 .2507.-.!0.2.3/. 203.3 203.3./ 7/.3 87.8.8.:.8.39.7507././ $ !    .:..:.91...:7 203438:283..3503933.7. 0309.3. .7-070-./ 203.3..:7 203438:283.3.33.324/073 02-.:8: /.9.:9075: 030.. 3.2 0/:5.3 507..8.:.. 030.808:..6..8.393.-/7 /.: /48..8:8.3/.:.4394 507.: 2033/.4394 .3-.9.3/7:39:2033/.3 .3. 3...8./ 7/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful