P. 1
KISI-KISI UM AQIDAH AKHLAK 2010

KISI-KISI UM AQIDAH AKHLAK 2010

|Views: 396|Likes:
Published by Udin Wardoyo

More info:

Published by: Udin Wardoyo on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2011

pdf

text

original

KISIS-KISI PENULISAN SOAL U1IAN MADRASAH

Mata Pelaiaran : AQIDAH AKHLAK Jumlah Soal : 50
Kelas/Jurusan : XII IPA / IPS / BAHASA Bentuk Soal : 50
PG Tahun Pelaiaran : 2010/2011 Waktu : 120
Menit
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
Menielaskan prinsip-prinsip akidah menielaskan dari segi bahasa (etimologi), Aqidah berasal
dari kata Ɖ~--= ~-·- ~-=
1
b
Menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam
kehidupan
menerapkan prinsip iman dalam kehidupan
8 b
Menerapkan metode-metode peningkatan
kualitas akidah dalam kehidupan
menielaskan keimanan orang beriman akan mendapatkan
rahmat dan pertolongan Allah, sehingga akan mandapatkan
keberuntungan yang nyata
49 b
Menielaskan pengertian tauhiid dan istilah-
istilah lainnya
menielaskan syahadat tauhid dan rasul
4 / 3 b b
Menerapkan perilaku ber-tauhiid dalam
kehidupan sehari-hari
Sesungguhnya mengikrarkan kalimat tauhid (Laa Ilaaha
Illaallah) dapat menyadarkan manusia akan dirinya sendiri

b
Menielaskan pengertian syirik Meyakinkan atau mengi`tikadkan bahwa Allah adalah satu,
tidak ada syarikat baginya

b
MengidentiIikasi macam-macam syirik membedakan orang yang termasuk syirik atau tidak
b
Menuniukkan perilaku orang yang berbuat syirik menuniukkan orang yang berbuat syirik 'adat
b
Menielaskan pengertian akhlak Menielaskan pengertian ilmu akhlak 9
b
Menielaskan induk-induk akhlak terpuii dan
induk-induk akhlak tercela
menielaskan tolok ukur perbuatan buruk menurut akhlak
10
b
Menguraikan 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith.
al-Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww)
menielaskan pengerian menurut bahasa Asma-ul Husna
diartikan sebagai nama-nama Allah yang agung
4
b
Menuniukkan bukti kebenaran tanda-tanda
kebesaran melalui siIat Allah dalam 10 Asmaul
Husna (al-Muqsith. al-Waarits. an-Naafi. al-
Baasith. al-Hafiidz. al-Walii. al-Waduud. ar-
Raafi. al-Muiz dan al-Afuww)
menuniukkan konsekuensi Asma-ul Husna dan siIat-siIat-
Nya
4
b
Menuniukkan perilaku orang yang mengamalkan
10 al-asma´ al husna (al-Aziiz. al-Ghafuur. al-
Baasith. an-Naafi. ar-Rauf. al-Barr. al-
Ghaffaar. al-Fattaah. al-Adl. al-Qavvuum)
dalam kehidupan sehari-hari
mengartikan asmaul husna al haIidz
48
b
Meneladani siIat-siIat Allah yang terkandung
dalam 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith. al-
Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww) dalam kehidupan sehari-hari
menielaskan bahwa Allah Maha Meninggikan deraiat bagi
mereka yang beriman kepada Allah swt. Dan bagi mereka
yang senantiasa tawadu` kepada-Nya 30
b
Menielask6n pengertian dan pentingnya husnuzh-
zhan dan bertaubat
menielaskan tahapan tobat
0
b
MenlnakaLkan kelmanan kepada
Allah melalul slfaLŴslfaLnva
dalam al-asma´ al husna
Membiasakan perilaku terpuii
Memahami Tauhiid
Memahami syirik dalam Islam
Memahami masalah akhlak
dan metode peningkatan
kualitas akhlak
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
dan metode peningkatan
kualitas akidah
KOMPETENSI DASAR
4
3

NO.
1

NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku :83:,3 dan bertaubat
mendeIinisikan Pengertian amal sholeh secara etimologi

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari :83:
,3 dan bertaubat dalam Ienomena kehidupan
Baik sangka merupakan akhlak terpuii

b
Membiasakan perilaku :83:,3 dan
bertaubat
mengembangkan Sikap husnudz-dzan mendatangkan
ketenangan iiwa dan ketentraman hidup

b
Menielaskan pengertian riya, aniaya dan
diskriminasi
menielaskan sikap diskriminasi

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan riya, aniaya dan diskriminasi
memberikan contoh-contoh perbuatan riya

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
riya, aniaya, dan diskriminasi
mewaspadai bahaya Riya
menyebutkan bahaya riya
$
b b
Membiasakan diri menghindari hal-hal yang
mengarah pada perilaku riya, aniaya, dan
diskriminasi
menyebutkan madarat bagi diri pelaku dhalim

b
Menielaskan pengertian dan Iungsi ilmu kalam Menielaskan pengertian ilmu kalam
b
Menielaskan aliran-aliran ilmu kalam, tokoh-
tokoh dan pandangan-pandangannya (Khawarii,
Murii`ah, Syi`ah, Jabariyah, Qadariyah,
Asy`ariyah, Al-Maturidiyah, Mu`tazilah, dan lain-
lain seperti teologi transIormatiI dan teologi
menielaskan nama-nama aliran ilmu kalam

b
Menganalisis perbedaan antara aliran ilmu kalam
yang satu dengan lainnya.
Menuniukkan contoh-contoh perilaku orang yang
beraliran tertentu dalam ilmu kalam.
menyebutkan kelompok yang menyaniung Ali dan
keturuanannya secara berlebihan

b
Menghargai terhadap aliran-aliran yang berbeda
dalam kehidupan bermasyarakat
menielaskan pendapat golongan yang menyatakan Manusia
tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya
sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya.

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu
menielaskan Pengertian berpakaian

b
MengidentiIikasi bentuk akhlak berpakaian,
berhias, perialanan, bertamu dan menerima tamu
menyebutkan hukum Berhias dengan tuiuan untuk menarik
perhatian non mukhrim (bukan suami istri)
b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu dalam Ienomena kehidupan
menuniukkan Nilai-nilai positiI akhlak berpakaian

b
Membiasakan akhlak berpakaian, berhias,
perialanan, bertamu dan menerima tamu
menerapkan adab berdandan bila mau bepergian keluar
rumah

b
Menielaskan pengertian dosa besar (mabuk-
mabukan, beriudi, zina, mencuri, mengkonsumsi
narkoba)
Menielaskan Pengertian mabuk menurut bahasa

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh dosa
besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina, mencuri,
mengkonsumsi narkoba)
menganalisis Pengertian mabuk menurut bahasa

b
Menghindari perilaku tercela
Memahami aliran-aliran ilmu
kalam dan tokoh-tokohnya.

Membiasakan perilaku terpuii
Menghindari perilaku tercela
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Meniauhkan perbuatan zina, pergaulan bebas (Iree sex),
meniauhi pelacuran, gonta ganti pasangan seksual yang
tidak sah menurut agama

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Hukum minuman keras, khamar, beriudi

b
Menielaskan pengertian, asal usul, dan istilah-
istilah dalam tasawuI
mendeIinisikan ahl suIIah

b
Menielaskan Iungsi dan peranan tasawuI dalam
kehidupan modern
menuniukkan tingkatan tasawuI takhalli

b
Membiasakan perilaku terpuii Menielaskan pengertian dan pentingnya adil,
rida, amal salih, persatuan dan kerukunan
menielaskan Pengertian adil menurut bahasa

b
menielaskan Pengertian adil menurut ilmu akhlak

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari adil, rida,
amal salih, persatuan dan kerukunan dalam
Ienomena kehidupan
Nilai positiI dari adil

b
Membiasakan perilaku adil, rida, amal salih,
persatuan, dan kerukunan dalam kehidupan
sehari-hari
menganalisis Akhlak yang baik merupakan pondasi agama
dan merupakan hasil usaha orang-orang bertaqwa

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Kehidupan pergaulan remaia harus memiliki
prinsip yang kuat

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku akhlak terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Ciri-ciri perubahan pada laki-laki secara
biologis biologis pada masa peralihan dari anak ke masa
remaia

b
Menuniukkan nilai negatiI akibat perilaku
pergaulan remaia yang tidak sesuai dengan
akhlak Islam dalam Ienomena kehidupan
menuniukan mawasdiri dalam perilaku negatiI pergaulan
remaia

b
Menerapkan akhlak terpuii dalam pergaulan
remaia dalam kehidupan sehari-hari.
menielaskan beberapa hal yang harus diperhatian dalam
meraih perilaku terpuii dalam pergaulan remaia

b
Menghindari perilaku tercela Menielaskan pengertian israaf. tabdziir. dan
fitnah
pengertian bahasa IsraaI

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan israaf. tabdziir. dan fitnah
memberikan contoh perbuatan IsraaI

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
israaf. tabdziir. dan fitnah
menyebutkan Nilai negatiI akibat perbuatan tabdzir

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
israaf. tabdziir. dan fitnah
menghindari berlebihan mengisi Perut secara teratur dan
terencana, seperti makanan, minuman maupun udara

b
Mengetahui; Purbalingga. 1anuari 2011
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran
Drs. Muslikh To'in Asngad. S.Ag
NIP.19601124 199303 1 001 NIP. 19701230 200501 1 002

Membiasakan perilaku terpuii
Memahami tasawuI

.:7:8.3 %.:3!0.3  " !.7.

!$.

$  .

 2070.:9/.3/. 9 89.3503079.2 2.8.82. ../.3 /.22. : /.20/:5...99.5.:83. :83.89 .3 030.20/:5.3.9.:/ $    b b b b b b b b b 02.32094/0 2094/05033. ..3203:7:9-.033.3503933.9.9. .2 030.3944::7507-:.380. 9.9.:/ /.99..1 .8: $08:3:3..7.305. 803.8.7 #.. : /..89 .9203. . 0307..3....1::7 .9.350307.2070. .3 203.3-079..8.3 .3203..347. ..3573852. ..3 .89 .798 .3.3/07.8..7.389.:47..3 .3/.79...3 7.3803.7 .347.35079443.32.5./. .. .1 ../.3. f¯ f¾€f ¾€f°f .://. 03/0391....82.9 81. . .:83./::/ . :2./. .3-07-:.2. /.9  b b b  b .3507. . /.3/:3 2030.0.3/73. /.347.9 ..3./. .381.7 #../. .380..2.9:  039 % # $  2030.82...:/ .3 :.8.1 .8.7 #.9.8.9075:/.5.1/ .33/: 3/:.5..3-:90-03..:-../. 3.7 . ".9.7 030..1 ..9.$4. ::83./..2 82.38.1/ .3907.3 . .3./.9.::2 /.394-. .3.5. ./.387  0.7 .8...39. 1: 03:3:.37.2. 030. .33.3 2030. 09244 6/.. .987 .34380:03882. .2 .302.:83./. .3.82.9-. 1: /. .8./.9 81..780-.8.9/.8.7 #..3. 203:3:..9 02.3 2030. 03:3:. :.3503079.9: 9/...79.8.:81.  20307.7.798 . . .9.8.32094/05033.3-.3..7 02-.3 ...8.3-072.2037. 0307. / .39.9-./..32:.7.9.3-.89 ../.2./::/ .32094/05033.3/.7 .287/.  !%$$# 030./: 05..  ! . °°–ff° ¯f°f° ½f f 03:7.89 . .3-.82.357385 57385..1 .. :689 .. .3503079.3.803/7 %%$&% $ $  b b b 02.:3 ff¯.9 0-08.9.3503079.83503079..:-07 9..39.3 .5.9.380. :1 .. :689 2030. : /..3 030./.3.9..::83...1 . .3-07-:. .907..20/:5.2 0/:5.7 $%# !%$ 02. .3 0-07:39:3.:/ /. .8.8. :689 .3.3507..3.357385 57385.987 203:3:. 2030.381..2 0/:5.798 .2..9.3. 1: 03:3:.: .32.3.8.. .:203 9.8.7.3-072.2%.8.5.3507.3 0307.. /..82.3...8:87..3203/.../. :83: 2030.3/.3/.:9075: 030. .8.9.1 .8.8.257385 57385 /..8.20/:5.3-:7:203:7:9. . .:47.5. .77 ..320.3507.99..287 202-0/.39072.3 :../. 030. 3/: 3/:./::/ .7. /. ::83.8.3. ..82...1/ . 039:$4.3:8.3/.1/ . ..28..11.33.3. . .380-. .-07.:83.

8. 03/0391..3 -079..:907. -075.2..3.5.3.8.::39:9/.7. 8 .9.3 -07.-075..2: 03/0391. /.3.4394507-:.8.3.7.3.8-039:/.3 -07:/ 3.7.2. 3.. $+.33432:72 -:..88507-0/.39.-: 2.3/72033/.2.3. 3.3-079./.7.3503079.8 03:3:.39044 03.7.8.3.9/.3/.2 944/.:47.9./. .30:.3 -07.3 2030-:9.5:83:/ /.-075.5.3503/..8.3507..3 02-. 203.4394 .2 030.21034203.381472.7.3203072.3 /.2 203.257385 57385 !%$$# 03/0391.9:/03.3.7. ".39::.9.3 2030-:9..2: 507..39079039:/.4394507.8/03. .3.3:8.3/8723..84080.3:39:20..8..3.9 % # 203/0138.3. 03:3:.3.3507...33.907.3  b b b b b b 203:3:.8.-:203:7:9-.3503079.54891.3.0/:5.31:382:.8.-:. 02-..3 /.3.3.35.5/8723.33.:/.33.7..9075: ..3.2 09:7:.7507. :+9.20/:5.:7 203438:283..3.7507.3.7.:7.7.4394 .7 2.4394 202-07.3.9-. .3 20.3-..:-.3.7.8.32: 030.32:.8 507.2897 03:3:.7.3. ..8 507./.3.3 -07.3003/.3.3503079.7.3.3 203072..3..3944 9443.3.2/.2.9443. .304254.3!03079.3503933.8.3/.8.  .3!03079. /. 3.2:/.3/.7.8 /8723.3 2030..3503079..54891/.9:7/.3503079.3:39:203. 2030..8-039:/.32./..--07/.9..2.3..7 2.7.-:203:7:9-.3 -07.3203.:-.3.7.09244 $    $ %%$&% $ $  b b b b b b b b b b  033/.8..8..9..::83: . -08.3 03.91/..8.32:..-.4394 .3805079904497..7.37.33...2020:.37.20.85.3::207./750.3 /8723. /. /.9.:9075: 030.7.7.#.3..38.3 .-.4394 .3.3.:-. 03:3:.9 9/.3-07-0/.-.9507-:. .3203072.5..8.: :83: .3 -079.7 :7+....  b b 02-.9.21034203. 030.3.2 .2 ./.7.7 507.3.2:/.3/.8-039:/.3 -07:/ 3.3 .:907.3..3$. 3.7.9. ...3-079.3003/. 803/7.2: 7:2...32:./.9.3 .74-.3 203072.8.3./.32:.3. 030...8.8  02.38:. 203.3 -079.32.88!03079.2:/.9.3./.74-.  $%# !%$ 02.3.3 5. 3..3.3..4394 .3 .7 :83: .3:3/.9.30.33.3/:5 030..3  033/.3 -079./.3203/. 02-.3/48.8 507.5..3 /.3-..33.-070-.8 03/0391.33.3 -075.2:/. ...3/8723. 2030.22:.8.54891/.2 944 2030.32030-:9.7.3-072.8 2030-:9. 7...8.8-039:.8.8.3 -079.0/:5.-: 030.80.32.3203. 2.3!03079.:-0507.8 20307. 507-:.207:5.3/.3 20302-.37.7 -07.-08.38..3090397..0.9..2.:7 203438:28 3.9 0903. 203.-075.2:/.91...4394/48.507.4394 507.3-075.0.-:.

387.3. 203.9.8.7 -07:/ $  %%$&% $ $  b b b b b b b 02-.3 03.7507..3:. 9075:/.8 ....3193.3.4394 .9:. .9:.-:.3.. 90703...3. 3.3/.8.2507.32.4394507-:.8.3 80./203:7:9-.7507:-.3/.7..7 .9.2507.: /48.:19.9...21034203.3.2507..31:38/.80. .9. 03/0391.8.91507.9:7/.8.-: 2.2...74-./.3.3!03079.39.3 02-.3..0..3503079..-.257385 57385 !%$$# % #  03:3:.9.3 .-/7 /..3-../ 203. 03:3:.3507-:.5.2.3 78 :8 !   %4 383..3507.91..:30.1 9. 3.-.9507-:..3.:.91.3507.3/.9507-:.3-0-07.3 -07:/ 3.8./ 7/.:.8.. 2030. 030.7:8/507..:1 030.3702./.2.0/:5...    !:7-.30.33.29...3507.!0.. 203..3503079.2507.3.8:8.9507.3 0307.307::3.3.8.3/.8-039:/.1 507-:.32038!07:980.3 2030. 203:3:..8.3 203/0138.:...7./7..2 0/:5.3 87.:9075: 030.7 207.8.3:.9075:/. .30.2.3 23:2.-.3-0-. 03/0391..:.9.33.7 . 89./ $ !    .30/:5.0/:5.207:5.35..02.47.3/.3..91..3 87.3 503079.2..7 2.  033/../03.37 .3193. /.393.507. 9/.3 439. 3..7507..389..: 203:3:.91. 5078.87.:5:3:/.8.:9075: 030.8 170080 /48.:.20/:5.7 .7.30..:7 203438:283.7 :7:..9 2030.324/073 02-.3 702.:8: /.8.: 2033/.907..9.:.7.8.8:11.8. 03:3:. 5078. .3193.3.3503079. 2030.2. b b b b b b b b b 02-.3 47.3-.7 2.. 702.9:.7. 0309. 02-.-: 2.-/7 /.3!03079.8./203:7:92:. ::223:2.3/.9...:.808:.8.33.39/.3702.:9075:/.3..8./ 7/.380..203:7:9.8.8.8.5.1 9.3702.1 9.3 -07:/ 3..4394 202-07.8.2507. 02.3507.:.8.395.7:8202 57385.2.3-079.7.:907.8.3 507.8.-.3 203.1 193.:7.-/7 87.3702.3702.:7 203438:283.   03:3:.9507-:.3503933.2 702./.54891/.8.-/7 /. 5078./ 7/.3.: 05..3.307::3.8.7507. 507.3543/.8.39.9.-:.2/..7.8/7/. .8.3 2030-:9.2 1034203.3.33.:./.507.74-.1 9.-08.:1/..  $%# !%$ 02.8-039:/..-08..3/.30.3808:...:50.3507.20/:5. .307..33.9075:/.-/7 /.:.8.3503933.54891/.8.32.39. 2030.3.7-070-.....307::3.. 8050792.3/7:39:2033/.3503079.8.88...4394 507.3207:5.3 /.6.4394 .29. -448-4485.:.3/7:39:2033/.8.:1 030.3/.387..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->