KISIS-KISI PENULISAN SOAL U1IAN MADRASAH

Mata Pelaiaran : AQIDAH AKHLAK Jumlah Soal : 50
Kelas/Jurusan : XII IPA / IPS / BAHASA Bentuk Soal : 50
PG Tahun Pelaiaran : 2010/2011 Waktu : 120
Menit
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
Menielaskan prinsip-prinsip akidah menielaskan dari segi bahasa (etimologi), Aqidah berasal
dari kata Ɖ~--= ~-·- ~-=
1
b
Menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam
kehidupan
menerapkan prinsip iman dalam kehidupan
8 b
Menerapkan metode-metode peningkatan
kualitas akidah dalam kehidupan
menielaskan keimanan orang beriman akan mendapatkan
rahmat dan pertolongan Allah, sehingga akan mandapatkan
keberuntungan yang nyata
49 b
Menielaskan pengertian tauhiid dan istilah-
istilah lainnya
menielaskan syahadat tauhid dan rasul
4 / 3 b b
Menerapkan perilaku ber-tauhiid dalam
kehidupan sehari-hari
Sesungguhnya mengikrarkan kalimat tauhid (Laa Ilaaha
Illaallah) dapat menyadarkan manusia akan dirinya sendiri

b
Menielaskan pengertian syirik Meyakinkan atau mengi`tikadkan bahwa Allah adalah satu,
tidak ada syarikat baginya

b
MengidentiIikasi macam-macam syirik membedakan orang yang termasuk syirik atau tidak
b
Menuniukkan perilaku orang yang berbuat syirik menuniukkan orang yang berbuat syirik 'adat
b
Menielaskan pengertian akhlak Menielaskan pengertian ilmu akhlak 9
b
Menielaskan induk-induk akhlak terpuii dan
induk-induk akhlak tercela
menielaskan tolok ukur perbuatan buruk menurut akhlak
10
b
Menguraikan 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith.
al-Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww)
menielaskan pengerian menurut bahasa Asma-ul Husna
diartikan sebagai nama-nama Allah yang agung
4
b
Menuniukkan bukti kebenaran tanda-tanda
kebesaran melalui siIat Allah dalam 10 Asmaul
Husna (al-Muqsith. al-Waarits. an-Naafi. al-
Baasith. al-Hafiidz. al-Walii. al-Waduud. ar-
Raafi. al-Muiz dan al-Afuww)
menuniukkan konsekuensi Asma-ul Husna dan siIat-siIat-
Nya
4
b
Menuniukkan perilaku orang yang mengamalkan
10 al-asma´ al husna (al-Aziiz. al-Ghafuur. al-
Baasith. an-Naafi. ar-Rauf. al-Barr. al-
Ghaffaar. al-Fattaah. al-Adl. al-Qavvuum)
dalam kehidupan sehari-hari
mengartikan asmaul husna al haIidz
48
b
Meneladani siIat-siIat Allah yang terkandung
dalam 10 al-asma´ al husna (al-Muqsith. al-
Waarits. an-Naafi. al-Baasith. al-Hafiidz. al-
Walii. al-Waduud. ar-Raafi. al-Muiz dan al-
Afuww) dalam kehidupan sehari-hari
menielaskan bahwa Allah Maha Meninggikan deraiat bagi
mereka yang beriman kepada Allah swt. Dan bagi mereka
yang senantiasa tawadu` kepada-Nya 30
b
Menielask6n pengertian dan pentingnya husnuzh-
zhan dan bertaubat
menielaskan tahapan tobat
0
b
MenlnakaLkan kelmanan kepada
Allah melalul slfaLŴslfaLnva
dalam al-asma´ al husna
Membiasakan perilaku terpuii
Memahami Tauhiid
Memahami syirik dalam Islam
Memahami masalah akhlak
dan metode peningkatan
kualitas akhlak
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
dan metode peningkatan
kualitas akidah
KOMPETENSI DASAR
4
3

NO.
1

NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku :83:,3 dan bertaubat
mendeIinisikan Pengertian amal sholeh secara etimologi

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari :83:
,3 dan bertaubat dalam Ienomena kehidupan
Baik sangka merupakan akhlak terpuii

b
Membiasakan perilaku :83:,3 dan
bertaubat
mengembangkan Sikap husnudz-dzan mendatangkan
ketenangan iiwa dan ketentraman hidup

b
Menielaskan pengertian riya, aniaya dan
diskriminasi
menielaskan sikap diskriminasi

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan riya, aniaya dan diskriminasi
memberikan contoh-contoh perbuatan riya

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
riya, aniaya, dan diskriminasi
mewaspadai bahaya Riya
menyebutkan bahaya riya
$
b b
Membiasakan diri menghindari hal-hal yang
mengarah pada perilaku riya, aniaya, dan
diskriminasi
menyebutkan madarat bagi diri pelaku dhalim

b
Menielaskan pengertian dan Iungsi ilmu kalam Menielaskan pengertian ilmu kalam
b
Menielaskan aliran-aliran ilmu kalam, tokoh-
tokoh dan pandangan-pandangannya (Khawarii,
Murii`ah, Syi`ah, Jabariyah, Qadariyah,
Asy`ariyah, Al-Maturidiyah, Mu`tazilah, dan lain-
lain seperti teologi transIormatiI dan teologi
menielaskan nama-nama aliran ilmu kalam

b
Menganalisis perbedaan antara aliran ilmu kalam
yang satu dengan lainnya.
Menuniukkan contoh-contoh perilaku orang yang
beraliran tertentu dalam ilmu kalam.
menyebutkan kelompok yang menyaniung Ali dan
keturuanannya secara berlebihan

b
Menghargai terhadap aliran-aliran yang berbeda
dalam kehidupan bermasyarakat
menielaskan pendapat golongan yang menyatakan Manusia
tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya
sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya.

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu
menielaskan Pengertian berpakaian

b
MengidentiIikasi bentuk akhlak berpakaian,
berhias, perialanan, bertamu dan menerima tamu
menyebutkan hukum Berhias dengan tuiuan untuk menarik
perhatian non mukhrim (bukan suami istri)
b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari akhlak
berpakaian, berhias, perialanan, bertamu dan
menerima tamu dalam Ienomena kehidupan
menuniukkan Nilai-nilai positiI akhlak berpakaian

b
Membiasakan akhlak berpakaian, berhias,
perialanan, bertamu dan menerima tamu
menerapkan adab berdandan bila mau bepergian keluar
rumah

b
Menielaskan pengertian dosa besar (mabuk-
mabukan, beriudi, zina, mencuri, mengkonsumsi
narkoba)
Menielaskan Pengertian mabuk menurut bahasa

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh dosa
besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina, mencuri,
mengkonsumsi narkoba)
menganalisis Pengertian mabuk menurut bahasa

b
Menghindari perilaku tercela
Memahami aliran-aliran ilmu
kalam dan tokoh-tokohnya.

Membiasakan perilaku terpuii
Menghindari perilaku tercela
NO
SOAL MD SD SK
1 2 3 4 5 7 8 9
STANDAR KOMPETENSI INDIKATOR
TINGKAT KESULITAN
Memahami prinsip-prinsip
KOMPETENSI DASAR NO.

Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Meniauhkan perbuatan zina, pergaulan bebas (Iree sex),
meniauhi pelacuran, gonta ganti pasangan seksual yang
tidak sah menurut agama

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
dosa besar (mabuk-mabukan, beriudi, zina,
mencuri, mengkonsumsi narkoba)
Hukum minuman keras, khamar, beriudi

b
Menielaskan pengertian, asal usul, dan istilah-
istilah dalam tasawuI
mendeIinisikan ahl suIIah

b
Menielaskan Iungsi dan peranan tasawuI dalam
kehidupan modern
menuniukkan tingkatan tasawuI takhalli

b
Membiasakan perilaku terpuii Menielaskan pengertian dan pentingnya adil,
rida, amal salih, persatuan dan kerukunan
menielaskan Pengertian adil menurut bahasa

b
menielaskan Pengertian adil menurut ilmu akhlak

b
Menuniukkan nilai-nilai positiI dari adil, rida,
amal salih, persatuan dan kerukunan dalam
Ienomena kehidupan
Nilai positiI dari adil

b
Membiasakan perilaku adil, rida, amal salih,
persatuan, dan kerukunan dalam kehidupan
sehari-hari
menganalisis Akhlak yang baik merupakan pondasi agama
dan merupakan hasil usaha orang-orang bertaqwa

b
Menielaskan pengertian dan pentingnya akhlak
terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Kehidupan pergaulan remaia harus memiliki
prinsip yang kuat

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perilaku akhlak terpuii dalam pergaulan remaia
menielaskan Ciri-ciri perubahan pada laki-laki secara
biologis biologis pada masa peralihan dari anak ke masa
remaia

b
Menuniukkan nilai negatiI akibat perilaku
pergaulan remaia yang tidak sesuai dengan
akhlak Islam dalam Ienomena kehidupan
menuniukan mawasdiri dalam perilaku negatiI pergaulan
remaia

b
Menerapkan akhlak terpuii dalam pergaulan
remaia dalam kehidupan sehari-hari.
menielaskan beberapa hal yang harus diperhatian dalam
meraih perilaku terpuii dalam pergaulan remaia

b
Menghindari perilaku tercela Menielaskan pengertian israaf. tabdziir. dan
fitnah
pengertian bahasa IsraaI

b
MengidentiIikasi bentuk dan contoh-contoh
perbuatan israaf. tabdziir. dan fitnah
memberikan contoh perbuatan IsraaI

b
Menuniukkan nilai-nilai negatiI akibat perbuatan
israaf. tabdziir. dan fitnah
menyebutkan Nilai negatiI akibat perbuatan tabdzir

b
Membiasakan diri untuk menghindari perilaku
israaf. tabdziir. dan fitnah
menghindari berlebihan mengisi Perut secara teratur dan
terencana, seperti makanan, minuman maupun udara

b
Mengetahui; Purbalingga. 1anuari 2011
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran
Drs. Muslikh To'in Asngad. S.Ag
NIP.19601124 199303 1 001 NIP. 19701230 200501 1 002

Membiasakan perilaku terpuii
Memahami tasawuI

3 %.:3!0.3  " !.:7:8..7.

!$.

$  .

9.3 /./.3 030.2%..3 203.7 .79.8.9 02.3203/.7.8.33.. 030..3-..2037.1 .3-:7:203:7:9.3 .82.32094/0 2094/05033.32094/05033.. /. . . .2.2 030.20/:5.380..798 .3/. : /.20/:5./.9.. 039:$4.  20307.3 0-07:39:3.33..3.99.:83.3. .2 0/:5.1 . 3.3/. 9 89. /.3507.357385 57385.9 0-08. 203:3:.:/ /. . f¯ f¾€f ¾€f°f .2070. .1/ .8..3-07-:. 2070. .9 81..2 ./.82.9  b b b  b ..89 . °°–ff° ¯f°f° ½f f 03:7...8. :83.9-.3/./..9.:-. ...  ! .. 0307.9: 9/.::83.5.1 ..: .9203..8.7.7 030.5.7 #.3-.287/.3 .7..:/ /./.8.28.3 .3./.. 0307.1::7 ..3507.7 #. ../.39.9-. :1 .../::/ .3507..9.3503933..20/:5.33/: 3/:..987 ../.3-079./. .-07.5.9.3 030.3573852.3.3/:3 2030.3/73.9.305../::/ .2 2.3/. .3.. .3.79. 03:3:.8.907../.3-072.3-072.8. 9.380.:81.033. ..:83. .82.9.20/:5..347. . / .9. 3/: 3/:. /.9 ..2 82.7..9075:/.3.. /.9/.. ::83.8..3-07-:.798 ..9. . .. .7 ..3 .380-.$4..3/07.3907. .3/...7 #.8..3203:7:9-. :2. .2. 03/0391.7.77 .798 .82.389.287 202-0/.1/ . .8. : /.:9/. .3. 09244 6/.1 .3503079.:/ $    b b b b b b b b b 02.8:87. 2030. ..357385 57385./...780-.34380:03882.::2 /.:9075: 030.3.:47.9.3 0307. 030./.38.9.3.347.8...8. : /.3503079.3503079.35079443.. 1: 03:3:. .8. :83: 2030.  !%$$# 030. .:3 ff¯. . .3 2030.32.380.9.3-..:47.7 .8.39.3 7. .3803.2.0.3-:90-03.3.803/7 %%$&% $ $  b b b 02. .1 ./.350307.8.8.3944::7507-:.:83.11. .394-.3. 803.381..257385 57385 /. .1 ./.:83..32:.3 .302. .7 #.3. /..82.2.3.3 ..3.8.987 203:3:.7./: 05. ..8.3 :.1 .9:  039 % # $  2030.. :689 2030. . 1: 03:3:.3. ::83.2 0/:5.3.3503079.5.3:8. :.7 . .../.32094/05033.5.3203..8.22.39.39072. .9.1/ ....8.89 .:203 9.82.82...387  0.8.89 ./::/ . ../. .3 2030..3/.3 :. :689 .5./.99. .32.:/ .:-07 9. ..320.83503079. 1: /..9 81..99.2... "..5. .9.37.9.1/ .7 02-.8.89 ..3507.5..://.381..347.7 $%# !%$ 02.. :689 ..3.8: $08:3:3.8.3..89 .9.

91. 3.::83: .39...8  02..33...7.7 2.3 -07:/ 3.7./.88!03079.3. .8.38. ..4394 .3 20302-.:9075: 030.3-079.3.3/8723.2897 03:3:.5...8-039:/.32.9 9/.7.3:39:203.381472.8-039:/.8..7 2.3944 9443.3507.3 2030..20/:5.3.3.3 -079.7507.21034203.3  033/.80.4394507.9. 030.30:.:7 203438:283.3805079904497.2.7 507. . .9.7.3.-08.09244 $    $ %%$&% $ $  b b b b b b b b b b  033/.7./.3!03079.3-072.3507.74-.3-.7507..3.7 -07.38.30.257385 57385 !%$$# 03/0391.....8.3-07-0/.3:3/.-:.:47.3/.4394 .3. . /.7. :+9.507.8.-: 030.3.9 0903. -075..8.3.8.8.3 -079.7.9:/03.3..3203.--07/.-.32:.7. /.3203072..3.3503079.3.3.3.. 03:3:.3 .3 -079.3 2030-:9.32.2 030.3.3 -07.9/./. 3.3 -07.8..907../.2:/.8.2 ...2 944 2030.3 .8.304254.39044 03.3 -07. ../.32: 030.8 /8723.37..9443.33..91/.54891.:-.88507-0/.7.4394 .:/.. 03:3:.2..  .33.8.3503933.-070-.:-0507.8.3.3 20.7.9.3..33..39079039:/.207:5.22:.9:7/.7.9075: .:907.8.84080.::39:9/..-.3-..9.:907.3.2/.3.3/:5 030.3.3203072.3 /.9.7.54891/.5.3 -07.3....3.3.3!03079.#./.8 2030-:9.3. 203.39::. .2: 507.37.7. 02-.3 .33.32.3.32:.7.2.3 203072. .3.3..2./.33.3.2 09:7:..3.9.3.2 .8.32030-:9.2 944/..33432:72 -:. 3.5.8..4394/48.21034203. 030..3.:7.3 03.3203.38:.7 :83: .9.-.3 .3090397.8.3503079.7 :7+.0.8.35.7.3/72033/.3003/..7.3 /. 2.3 /8723.5:83:/ /.-: 2. $+.3-079....9-.3 -07:/ 3.3 02-.:7 203438:28 3.-:203:7:9-...3.3::207.7.3.8.2:/.8.8 507...3 203072./.0/:5.3.. 8 .  $%# !%$ 02.3:8.2: 03/0391.8/03.3 /.3 -079. 2030.3203/.3  b b b b b b 203:3:.9507-:.8-039:/. ".2:/.3.3 5.4394507-:. 03/0391.:-. /.3503/. 3.8 507.3.  b b 02-.3!03079.9.. 203. 2030. 507-:.8-039:.2.8 03:3:.4394 507.8 03/0391.3/.-075.2.8.3:39:20.-075.54891/.9..7.3.2: 7:2.-:203:7:9-.9.2 203.31:382:.4394 202-07.:-..3 -075.3-075.20.3 -079.3/.5/8723.8 507..33.7.: :83: ./. 803/7.0.32:.9.4394 .85.9 % # 203/0138..3503079.2:/.32:.2:/.3503079.9.-075.3/8723.3.7.3. 3.74-.3503079.8.3/.2020:.. 02-..3$. -08.3.37./750.3/48.7.....-:.0/:5... 7. 203.7..8 20307.3/.3003/.3 2030-:9.4394 .5. /.

7.8. 0309..7 2.8.9.7507. 5078..3503079.507..-/7 /.8.2.-/7 /../ 203.307::3. 9075:/. -448-4485..30.-. 03/0391.3.47.324/073 02-.9..:907.8.-/7 /.3/.1 9.7 .37 .7 -07:/ $  %%$&% $ $  b b b b b b b 02-.8.203:7:9.3 507.307.2.:50.8.3507.3503079.2507.3 87.3/./203:7:9-./ 7/.1 507-:.3 03. 5078.4394 ./03.9.3-.7507.3-079.4394507-:.3503933...33.395.:9075: 030..7.:30.74-.:.3 0307.7507..2507.. 8050792.-08.3 02-.: /48./.-.9:7/. .:.91..3 .3.31:38/.7:8/507.2... 03:3:.3207:5.808:.33..8. 030. 3. 90703.3 503079.3!03079. 02-.2/.:.207:5.8..32038!07:980. /.8.3.: 203:3:. 03:3:..    !:7-.7..9507-:. 9/.307::3.6.9507-:.3..389.:8: /.29.8.-: 2.8-039:/... 3.3 80.3.8.8.3. 702.30.33..8.3193.. .:7 203438:283.  $%# !%$ 02.:..3/.8:8.4394 .4394 507.3 /. ::223:2.-.3. .21034203..1 9.0/:5...7 :7:..3 23:2..2 702.:1 030. 2030.8.3543/.2.91. 2030.3!03079.:.39..9:.  033/./7.32.3702.9:.. 203. .9.:.3.3 78 :8 !   %4 383. 203. 5078.-/7 /.:9075:/.20/:5..7 .8.:.3 2030-:9..8.3 -07:/ 3.8-039:/....2507. b b b b b b b b b 02-.87.7.39.507.9..2...30.3:..4394 202-07.3.3503079.9 2030.3507.3/.:1/.   03:3:..3./203:7:92:.8.91.7507:-.3 2030.20/:5.2.5.:.8 .39/.3-..7..3 203/0138..257385 57385 !%$$# % #  03:3:.8 170080 /48..3193.3 -07:/ 3.8.3702.1 9. 3.:19.3808:.3503079..8. .3./ 7/.88.9.2..8.33../.0/:5.2 1034203.3/.3-0-07.3-0-.3/.2507..8.74-...7-070-.8.3702.1 193.9..7:8202 57385.-: 2.0.9.8/7/.3 87.3507.3.-.80.3 47.3507-:.-:.3 702./.35.9..3.8.30.91.:9075: 030..8.3702.8.3507.2 0/:5..3 439. 203:3:.39.-:.3/7:39:2033/../.:.5.7.:7. 02. 507.: 2033/.380..3507.29.:5:3:/.2507.8:11. 89.: 05.91507.7.3/. .-08..3503933.387.8..9507.7 207.:1 030. 03/0391..32.9075:/.8. 2030..3:.54891/..3/.3.1 9.3.7 2.907.3.7 ./ $ !    .8.9:.:.8.3/7:39:2033/.8.3.3702.9075:/.30/:5.387.8.3 203.8.!0..:7 203438:283.-/7 87..33.307::3./ 7/.9507-:..3193...:.02.54891/.393.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful