SOAL DAN PEMBAHASAN

U1IAN NASIONAL MATEMATIKA SMA
PROGRAM IPA
TAHUN 2009/2010Oleh:
Yayat Hidayat.S.Pd.
NIP. 197110111993071001


PEMERINTAH KABUPATEN MA1ALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 SUKAHA1I
2010
D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
SOAL DAN PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL SMA IPA

KODE : D10-P12-2009/2010
1. Diberikan premis-premis sebagai berikut :
1. Jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik.
2. Jika harga bahan pokok naik maka semua orang tidak senang.
Ingkaran dari kesimpulan di atas adalah .....
A. Harga BBM tidak naik.
B. Jika harga bahan pokok naik, maka ada orang tidak senang.
C. Harga bahan pokok naik atau ada orang tidak senang
D. Jika semua orang tidak senang maka harga BBM naik
E. Harga BBM naik dan ada orang yang senang
PEMBAHASAN :
Misal :
harga BBM naik ÷ p ; harga bahan pokok naik ÷ q ; semua orang tidak senang ÷ ´ ) r V ; r ÷ orang tidak senang
Penarikan kesimpulan dari premis-premis tersebut :
´ )
´ )
´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) r ~ p r ~ p r p ~
r p nya kesimpulan
silogisme termasuk
r p
r q : 2 premis
q p : 1 premis
n · ÷ V · ÷ V ÷
V ÷

)

`
¦
V ÷
V ÷
÷
!

Ingkaran kesimpulannya : harga BBM naik dan ada orang yang senang

1AWAB : E
2. Bentuk sederhana dari
3
1
4
3
6
5
12
5
6 . 8
12 . 2
adalah ....
A.
2
1
3
2
¦
'
+

'

B.
3
1
3
2
¦
'
+

'

C.
3
2
3
2
¦
'
+

'

D.
3
1
2
3
¦
'
+

'

E.
2
1
2
3
¦
'
+

'

PEMBAHASAN :

´ )
´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ )
´ ) ´ )
´ )
´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ )
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
12
6
6
3
12
31
12
25
12
31
3
1
6
5
12
25
3
1
3
1
4
9
6
5
6
10
12
5
3
1
3
1
4
9
6
5
6
10
12
5
3
1
3
1
4
9
6
5
6
5
12
5
3
1
4
3
6
5
12
5
3
1
4
3
6
5
12
5
2
3
3 . 2 3 . 2 3 . 2
3 . 2 3 . 2
2
3 . 2
3 . 2
3 . 2
3 . 2
3 . 2 . 2
3 . 2 . 2
3 . 2 . 2
3 . 2 . 2
3 . 2 . 2
6 . 8
12 . 2
1 - 1 -
2
3
2
¦
'
+

'

= = = =
= = == =
= = =

+
+
+

1AWAB : E

3. Bentuk sederhana dari
´ )´ )
2 2 3
2 - 1 2 1 4
+
+
adalah ....
A. 2 2 1 +
B. 2 8 2 1 - +
C. 2 2 1 - +
D. 2 2 1 -
E. 2 8 2 1 -
PEMBAHASAN :

´ )´ ) ´ ) ´ )´ )
´ )´ )
´ ) 2 8 12 - 2 2 3 4
1
2 2 3 1 4
8 9
2 2 3 2 1 4
2 2 3
2 2 3
2 2 3
2 1 4
2 2 3
2 - 1 2 1 4
+ = =

=

=

-
+

=
+
+

1AWAB : B

D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1

4. Hasil dari
3 log - 12 log
2 log 9 log . 5 log
2 2
8 5 3
+
÷ ....
A.
6
4

B.
6
7

C.
3
5

D.
6
13

E.
6
26

PEMBAHASAN :

6
13 3
13
3
1
8 log
2 log
8 8 4 3
2
8 2 3
3
12
2
8 2 5 3
2 2
8 5 3
2

2
4
2
4
2
2 log 4
2
2 log 3 log
4 log
2 log 9 log
log
2 log 9 log . 5 log
3 log - 12 log
2 log 9 log . 5 log
2
2
= =
+
=
+
=
+
=
+
=
+
=
+
=
+

1AWAB : D

5. raIik Iungsi kuadrat I(x) ÷ x
2
¹ bx ¹ 4 menyinggung garis y ÷ 3x ¹ 4 . Nilai b yang memenuhi adalah ...
A . - 4
B . - 3
C . 0
D . 3
E . 4

PEMBAHASAN :
Cara 1
3 b
0 3) - b (
0 3) - b (
0 4(1)(0) 3) - b (
0 D
0 harus n persekutua diskriman Nilai
0 3)x (b x
0 4 - 4 x 3 - bx x
4 x 3 4 bx x
4 bx x y (x) I
: adalah
garis dan kurva n persekutua
4 x 3 y
2
2
pk
2
2
2
2
= ÷
= ÷
= ÷
= ÷
=
= + ÷
= + + ÷
+ = + + ÷
+ + = =
+ =

Cara 2
3 b
0 b 3 0 b) (3
0 b) (3
0
4
b) (3
0
4
b) 2(3
4
b) (3
0
2
b 3
) b - (3
2
b 3
0
2
b 3
3) - b (
2
b 3
0 3)x - b ( x
4 x 3 4 bx x
4 bx x y 4; x 3 y
2
b 3
x
3 b 2x
b 2x (x) I' m
4 bx x I(x)
3 y' m
4 x 3 y
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
g
2
g
= ÷
= ÷ = ÷
= ÷
=

÷
=

÷
= ¦
'
+

'

¦
'
+

'

÷
= ¦
'
+

'

+ ¦
'
+

'

÷
= + ÷
+ = + + ÷
+ + = + =

= ÷
= +
+ = =
+ + =
= =
+ =

1AWAB : D
6. Akar-akar persamaan x
2
¹ ( 2a 3 ) x ¹ 18 ÷ 0 adalah p dan q. Jika p ÷ 2 q , untuk p ~ 0 , q ~ 0 . Nilai a 1 ÷
..
A. - 5
B. 4
C. 2
D. 3
E. 4

PEMBAHASAN :

D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
´ )
´ )
´ )
4 1 3 1 a
3 a 6 a 2
9 3 a 2
3 a 2 3 3
3 a 2 q 3
3 a 2 q q 2
3 a 2 q p
3 q maka 0 q diambil
3 - q atau 3 q
9
2
18
q
18 q 2
18 q . q 2
18 q . p
0 18 x 3 a 2 x
2
2
2
= =
= ÷ = ÷
= + ÷
+ = ÷
+ = ÷
+ = + ÷
= +
= >
= =
= = ÷
= ÷
= ÷
=
= + +

1AWAB : B

7. Jika p dan q adalah akar-akar persamaan x
2
5x 1 ÷ 0 , maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2p
¹ 1 dan 2q ¹ 1 adalah ....
A. x
2
¹ 10x ¹ 11 ÷ 0
B. x
2
- 10x ¹ 7 ÷ 0
C. x
2
- 10x ¹ 11 ÷ 0
D. x
2
- 12x ¹ 7 ÷ 0
E. x
2
- 12x - 7 ÷ 0
( sama dengan UN 2008/2009)

PEMBAHASAN :

´ ) ´ )
´ ) ´ )
0 7 x 12 x
0 1 q 2 . 1 p 2 x )) 1 q 2 ( ) 1 p 2 (( x
: PKbaru
7
1 ) 5 ( 2 ) 1 ( 4 1 ) q p ( 2 ) pq ( 4
1 q 2 p 2 pq 4 1 q 2 . 1 p 2
12 2 ) 5 ( 2
2 ) q p ( 2 1 q 2 1 p 2
1
1
1
q . p
5
1
) 5 (
q p
0 1 x 5 x
2
2
2
= +
= + + + + + +
=
+ + = + + + =
+ + + = + +
= + =
+ + = + + +
=

=
=

= +
=


´ )
0 7 x 12 x
: PKbaru
0 7 12
0 4 10 10 1 2
0
4
4 10 10 1 2
0 1
2
5 5
4
1 2
0 1
2
1
5
2
1
0 1 5x x
2
1
p 1 2p misal
: lain Cara
2
2
2
2
2
2
2
= + ÷
= + ¬ ¬ ÷
= + ¬ + ¬ ¬ ÷
=
¬ + ¬ ¬
÷
=
¬

+ ¬ ¬
÷
= ¦
'
+

'
¬
¦
'
+

'
¬
÷
=
¬
= ÷ ¬ = +


1AWAB : D
8. Salah satu garis singgung lingkaran x
2
¹ y
2
6x 2y ¹ 5 ÷ 0 yang seiaiar garis 2x y ¹ 7 ÷ 0 adalah ...
A. 2x y - 10 ÷ 0
B. 2x y ¹ 10 ÷ 0
C. 2x ¹ y - 10 ÷ 0
D. x 2y - 10 ÷ 0
E. x 2y ¹ 10 ÷ 0

PEMBAHASAN :
radien garis 2x y ¹ 7 ÷ 0 ÷y ÷ 2x ¹ 7 adalah y` ÷ m ÷2
radien garis singgung lingkaran mg

÷ m ÷ 2
Misal garis singgung lingkaran y ÷ mg x ¹ c ÷ 2x ¹ c
aris menyinggung lingkaran ,,iika diskriminan persekutuan (D
k
÷0)
´ ) ´ )
´ ) ´ ) 0 5 2c - c x 10 - c 4 x 5
0 5 2c - 4x - 6x - c cx 4 x 4 x
0 5 c x 2 2 - 6x - c x 2 x
0 5 2y - 6x - y x
L ke sikan disubstitu c x 2 y
2 2
2 2 2
2 2
2 2
= + + + ÷
= + + + + ÷
= + + + + ÷
= + +
+ =


D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
´ ) ´ )´ )
´ )
´ )
´ )
0 10 - y - 2x
10 - 2x y
atau
0 y - 2x
2x y
: lingkaran singgung garis persamaan Jadi
10 c
0 10 c
atau
0 c
0 c 4
0 10 c c 4
0 40c - c 4
0 100 40c c 20 100 80c - c 16
0 5 2c - c 20 100 80c - c 16
0 5 2c - c 5 4 10 - c 4
0 D
2
2 2
2 2
2 2
pk
= ÷
=
=
=
=
= +
=
=
= + ÷
= ÷
= + + ÷
= + + ÷
= +
=

1AWAB : A
9. Diketahui I(x) ÷ 3x ¹ 2 dan ´ )
2
1
x ,
1 - 2x
3 x
x g =
+
= . Nilai komposisi Iungsi ( goI )(-1) ÷....
A. -1
B.
9
8

C.
3
2

D.
3
2

E.
9
8

PEMBAHASAN :
3
2
3
2
3 ) 6 (
5 ) 3 (
3 ) 1 ( 6
5 ) 1 ( 3
) 1 )( I g (
3 x 6
5 x 3
1 - 4 x 6
5 x 3
1 - ) 2 x 3 ( 2
3 ) 2 x 3 (
) 2 x 3 ( g )) x ( I ( g ) x )( I g (
=

=
+
+
=
+
+
=
+
+
=
+
+
=
+
+ +
= + = =
3
3

1AWAB : C
10. Diketahui ´ ) 3 x ,
x - 3
1 x 2
x I =
+
= . Jika I
-1
(x) merupakan invers dari I(x) maka nilai I
-1
(-3) adalah ..
A. 0
B. 2
C. 4
D. 6
E. 10
PEMBAHASAN :
´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ )
´ )
´ )
10
1
10
1
1 9
2 3
1 3 3
3 I
2 x
1 x 3
x I
3 x
1 x 2
x 3
1 x 2
x I
a cx
b dx
x I
d cx
b ax
x I
1
1
1
=

=

=
+

=
+

= ÷
+
+
=

+
=
+

= ÷
+
+
=

1AWAB : E
11. Suku banyak x
3
¹ 2x
2
px ¹ q iika dibagi ( 2x 4 ) bersisa 16 dan iika dibagi ( x ¹ 2 ) bersisa 20. Nilai dari
2p ¹ q ÷ ..
A. 17
B. 18
C. 19
D. 20
E. 21
PEMBAHASAN :
´ )
´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ )
20 q 2p
0 2 q 2p 8 8
0 2 q 2p 2 - 2 2 20 2 - I
0 q 2p -
16 q 2p - 8 8
16 q 2p - 2 2 2 16 2 I
q px - 2x x x I
2 3
2 3
2 3
= + ÷
= + + + ÷
= + + + ÷ =
= + ÷
= + + ÷
= + + ÷ =
+ + =

1AWAB : D
12. Harga 2 koper dan 5 tas adalah Rp 600.000,00 sedangkan harga 3 koper dan 2 tas yang sama adalah Rp
570.000,00. Harga sebuah koper dan 2 tas adalah ....
A. Rp 240.000,00
B. Rp 270.000,00
C. Rp 330.000,00
D. Rp 390.000,00
E. Rp 400.000,00


D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
PEMBAHASAN :
´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ )
000 . 270 000 . 120 000 . 150 b 2 a
000 . 120 000 . 450 000 . 570 b 2 000 . 570 b 2 000 . 450
000 . 570 b 2 0000 . 150 3 000 . 570 b 2 a 3
000 . 150
11
000 . 650 . 1
15 4
000 . 850 . 2 000 . 200 . 1
3 5 2 2
5 000 . 570 2 000 . 600
2 3
5 2
2 000 . 570
5 000 . 600
a
000 . 570 b 2 a 3
000 . 600 b 5 a 2
b banyak tas a; koper banyak Misal
= + = +
= = ÷ = + ÷
= + ÷ = +
=

=

=

= =
)
`
¦
= +
= +
= =

1AWAB : B
13. Suatu perusahaan memproduksi barang dengan 2 model yang dikeriakan dengan dua mesin.,yaitu mesin A dan
mesin B. Produk model I dikeriakan dengan mesin A selama 2 iam dan mesin B selama 1 iam. Produk model II
dikeriakan dengan mesin A selama 1 iam dan mesin B selama 5 iam. Waktu keria mesin A dan B berturut-turut
adalah 12 iam per hari dan 15 iam per hari. Keuntungan peniualan produk model I sebesar Rp 40.000,00 per
unit dan model II Rp 10.000,00 per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut
adalah .....
A. Rp 120.000,00
B. Rp 220.000,00
C. Rp 240.000,00
D. Rp 300.000,00
E. Rp 600.000,00

PEMBAHASAN :

´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ ) 000 . 240 24 10.000 2 6 4 10.000 I(6,0)
000 . 30 3 10.000 3 0 4 10.000 I(0,3)
000 . 220 22 10.000 2 5 4 10.000 I(5,2)
: obyektiI bentuk
(5,2) potongnya titik
2 y 12 y 0 1 12 y 2x
5
1 10
15 60
5 1
1 2
5 15
1 12
x
: adalah 124 8y 9x dan 15 y x potong titik
y 4x 10.000 10.000y 40.000x y x, I : obiektiI bentuk
0 y
0 x
15 5y x
12 y 2x
: kendala
?
10.000y
40.000x
untung
5 1 2 1 ?
5y y y II Model
x 2x x I model
B Mesin A Mesin banyak Produk
9
45
= = + =
= = + =
= = + =
= ÷ = + ÷ = +
= =

= =
= + = +
+ = + =

|

´
|
>
>
· +
· +
· ·


1AWAB :C
14. Diketahui matriks
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

5 16
2 0
1 y 2
1 4
2 5
4 5 x
Perbandingan nilai x dan y adalah ....
A. 3 : 1
B. 1 ; 3
C. 2 : 1
D. 1 : 2
E. 1 : 1


3
(5,2)
6
12
15

D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
PEMBAHASAN :
´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ )
1 : 3 y : x
1 y 5 3 y 2
3 x 0 12 x 4
5 16
2 0
3 y 2 16
1 y 4 x 12 x 4
5 16
2 0
2 y 2 5 4 20
4 y 4 5 x 8 20 x 4
5 16
2 0
1 y 2 1 5 2 2 4 5
1 y 4 5 x 1 2 4 5 x 4
5 16
2 0
1 y 2
1 4
2 5
4 5 x
=
= ÷ = +
= ÷ =
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

+
+ +
÷
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

+ +
+ + +
÷
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

+ +
+ +
÷
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

1AWAB : A
15. Diketahui koordinat A ( 0,0,0 ), B(-1,1,0 ), dan C ( 1,-2,2 ) . Jika sudut antara AC dan AB adalah u , maka
cos u ÷....

A. 2
2
1

B.
2
1

C. 0
D.
2
1

E. 2
2
1

PEMBAHASAN :

´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ )
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2 3
3
9 . 2
2 0 2 1 1 1
2 2 1 . 0 1 1
2
2
1
0
1
1
AC . AB
AC AB
cos
2
2
1
0
0
0
2
2
1
AC ;
0
1
1
0
0
0
0
1
1
AB
2
1
2 2 2 2 2 2
=

= -

=

=

=
+ +
=
+ + + +
¦
¦
¦
'
+

'

-
¦
¦
¦
'
+

'

=
-
= ¬
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

¦
¦
¦
'
+

'

=


1AWAB : E

16. Diketahui titik A (3,2,-1), B(2,1,0) dan C(-1,2,3). Jika AB wakil vektor u , AC wakil vektor v maka
proyeksi u pada v adalah ...
A. ´ ) k i i
4
1
+ +
B. k i +
C. ´ ) k i 4 +
D. ´ ) k i i 4 + +
E. ´ ) k i i 8 + +
PEMBAHASAN :

´ )
´ )
´ )
´ )
k i
1
0
1 -
4
0
4 -
4
1
4
0
4 -
325
87
4
0
4 -
2 4
8
v
v
v . u
v pada u vektor proyeksi
2 4 16 2
16 0 6 1 4 0 4 - v
8 4 0 4
(4) 1 ) 0 ( 1 - -1(-4) v . u
4
0
4 -
1
2
3
3
2
1 -
AC v
1
1 -
1 -
1
2
3
0
1
2
AB u
2 2
2 2 2
+ =
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

=
=
= =
+ + = + + =
= + + =
+ + =
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

¦
¦
¦
'
+

'

= =
¦
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
¦
'
+

'

¦
¦
¦
'
+

'

= =

1AWAB : B
17. Persamaan bayangan garis y ÷ 2x 3 yang direIleksikan terhadap garis y ÷ -x dan dilaniutkan dengan garis y ÷
x adalah ...
A. 2y ¹ x ¹ 3 ÷ 0
B. y ¹ 2x 3 ÷ 0
C. y - 2x 3 ÷ 0
D. 2y ¹ x - 3 ÷ 0
E. 2y - x - 3 ÷ 0


D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
PEMBAHASAN :
´ )
´ )
0 3 x 2 y 0 3 y x 2
adalah garis bayangan persamaan
0 3 x 2 y 0 3 y x 2
3 x 2 y
3 x 2 y 3 x 2 y
' y
' x
' y
' x
1 0
0 1
' y
' x
1 0
0 1
y
x
1 0
0 1
0 1
1 0
0 1
1 0
M . M
0 1
1 0
T
x y n terhadap pencermina
dengan n bersesuaia yang Matrik
0 1
1 0
T
-x y n terhadap pencermina
dengan n bersesuaia yang Matrik
0 3 x 2 y 0 3 y x 2
adalah garis bayangan persamaan
0 3 ' ' y ' ' x 2
3 ' ' x 2 ' ' y
3 ' ' x 2 ' ' y 3 x 2 y
' ' x x ' ' x x ; ' ' y y ' ' y y
y
x
' x
' y
' ' y
' ' x
' y
' x
x
y
' y
' x
y
x
1
1
1 2
2
1
M
M
x y
x y
= ÷ = +
= ' ' ÷ = + ' ' ÷
' = ' ÷
' = ' ÷ =
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

=
=
¦
¦
'
+

'

=
=
= ÷ = +
= + ÷
= ÷
= ÷ =
= ÷ = = ÷ =
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

÷ ÷ ÷ ÷ ÷
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

÷ ÷ ÷ ÷ ÷
¦
¦
'
+

'

=
=

1AWAB : C
18. Perhatikan graIik Iungsi eksponen berikut ! Persamaan graIik Iungsi invers
pada gambar adalah ....
A. x log 2 y =
B. x log 2 y =
C. x log y
2
=
D. x log y
2
1
=
E. x log
2
1
y =
PEMBAHASAN :
x log y
y log
2 log
y log
x y log 2 log x
2 log x y log 2 log y log
2 y
2 1
2
x
x
= ÷
= = ÷ = ÷
= ÷ = ÷
= ÷

1AWAB : C
19. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan U
n
adalah suku ke-n. Jika U
2
¹ U
15
¹ U
40
÷ 165, maka U
19
÷ ....
A. 10
B. 19
C. 28,5
D. 55
E. 82,5
PEMBAHASAN :
55 U 165 U 3
165 b 21 U b 4 U b 17 U 165 U U U
3
165
19 19
19 19 19 40 15 2
= = ÷ = ÷
= + + + ÷ = + +

1AWAB : D
20. Tiga buah bilangan membentuk barisan aritmetika dengan beda tiga. Jika suku kedua dikurangi 1, maka
terbentuklah barisan tersebut meniadi barisan geometri dengan iumlah 14. Rasio barisan tersebut adalah ....
A. 4
B. 2
C.
2
1

D.
2
1

E. -2
PEMBAHASAN :
´ ) ´ )
´ ) ´ )
2
2
4
2
2 2
U
2 U
U
1 - 3 U
U
1 - b U
U
1 - U
r
2 U 14 8 U 3
14 6 U 2 U U U 1 - U U
geometri) (barisan 6 U , 1 - 3 U , U U , 1 - U , U
) aritmetika (barisan 6 U , 3 U , U U , U , U
1
1
1
1
1
1
1
2
3
6
1 1
1 1 1 3 2 1
1 1 1 3 2 1
1 1 1 3 2 1
= =
+
=
+
=
+
=
+
= =
= = ÷ = + ÷
= + + + + = + +
+ + ÷
+ + ÷

1AWAB : B
0
x
y
x
2 y =

D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
21. Diketahui kubus ABCD.EFH dengan paniang rusuk 6 cm dan T adalah titik tengan C Jarak titik E ke BT
adalah ...
A. cm 5
5
3

B. cm 5
5
9

C. cm 5
5
18

D. cm 10
5
18

E. cm 5 5
PEMBAHASAN :
´ ) ´ )
´ )
´ ) ´ ) ´ )
cm 6 2 6 6 6 AB EA EB
cm 9 1 8 9 2 6 3 2 6 C E ET
cm 2 6 2 6 6 6 F EF E
cm 5 3 5 9 45 3 6 C BC BT
2 2
2 2
2 2
2 2
2
1
2
2 2 2
2 2
2 2
2
2
1
2
= = + = + =
= = + = + = + =
= = + = + =
= = = + = + =


´ )
´ ) ´ )
5 E E
72 x 72 E E
x
72 x 5 6 36
x x 5 6 36 x 72
x x 5 6 36 x x 5 6 45 81 X 5 3 9 E B BT ET E E
x 72 x 2 6 E B BE E E
5
18
5
5
5
18
5
18
5
324
5
324
5
36 360
5
36 2
2
5
6
5 6
36
2 2
2 2
2
2
2 2 2
2 2
2 2 2 2
= - = = = '
= = = = '
= = ÷
= + ÷
+ =
+ = + = = ' = '
= = ' = '

1awab : D
22. Diketahui kubus ABCD.EFH .Nilai kosinus sudut antara CF dan bidang ACH adalah....
A. 3
6
1

B. 3
3
1

C. 3
2
1

D. 3
3
2

E. 3 .
PEMBAHASAN :
´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ )
3
6
3 2
6
2
6
6
6
2
6
2
6
2
C C
D C
D C C cos
D C C C FC
C FC ACH bidang dan CF antara sudut
6 1 2 1 D C CD C C
2 AH C A D C
2 FC AH CH AC
2 1 1 BC AB AC
3
1
2
1
2
1
2
1
2
3
2
1
2
2
1 2
2 2
2
1
2
1
2 2
2 2
= = = - = = =
'
'
= ' .
' . = ' .
' . =
= = + = + = ' + = '
= = ' = '
= = = =
= + = + =

1AWAB : B
23. Luas segi 12 beraturan dengan paniang iari-iari lingkaran luar 8 cm adalah ....
A. 192 cm
2

B. 172 cm
2

C. 162 cm
2

D. 148 cm
2

E. 144 cm
2

PEMBAHASAN :
´ )
2
2
1 o 2
2
1
o
o
cm 192 ) 16 ( 12
)) 5 , 0 .( 64 . ( 12 30 sin . 8 . 12 L
30
12
360
pusat sudut
= =
= =
= =


1AWAB : A
E


A B

C

D

FH


A B

C

D

E

FH

6 cm
·
T
·
E
B T E`

D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
24. Diketahui prisma segitiga tegak ABC.DEF. Paniang rusuk AB ÷ 6 cm, BC ÷ 7 3 cm dan AC ÷ 3 cm.
Tinggi prisma adalah 20 cm.Volume prisma adalah....
A. 2 55 cm
3

B. 2 60 cm
3

C. 3 75 cm
3

D. 3 90 cm
3

E. 3 120 cm
3PEMBAHASAN :
Mencari luas alas segitiga sebaiknya tidak menggunakan rumus 3) s )( 7 3 s 6)( s ( s L = karena ada
salah satu sisinya mengandung bentuk akar .
´ ) ´ ) ´ )
3 3 27 E E
27 36 x 36 E E
x
36 x 6 57
x x 6 57 x 36
x x 6 57 x x 6 9 63 X 3 7 3 B A AC BC B B
x 36 x 6 B A AB B B
4
108
4
36 144
4
49 2
2
2
7
6
21
2 2
2 2 2
2 2 2 2
2 2 2
2 2 2
= = '
= = = = = '
= = ÷
= + ÷
+ =
+ = + = = ' = '
= = ' = '

´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ )
3
2
9
2
9
2
1
2
1
4
18
4
9
4
9
2
4
9 2
2
3
2
7 3 9
2
1
cm 3 0 9 20 . 3
tinggi alas Luas V
: prisma Volume
3 3 3 3 B B AC L
: segitiga alas luas
7 3 8 7 6 16 7 7 6 9 7 3 a
a 7 3 3) 7 3 (6 s
= =
- =
= - - = ' - - =
+ = + = + + = + =
= + = = + + =
+

1AWAB : D
25. Himpunan Penyelesaian persamaan 2a x 0 untuk 0 1 x cos 3 x cos 2
2
= + adalah ....
A.
)
`
¦
|
´
|

6
5a
,
6
a

B.
)
`
¦
|
´
|

6
11a
,
6
a

C.
)
`
¦
|
´
|

3
2a
,
3
a

D.
)
`
¦
|
´
|

3
5a
,
3
a

E.
)
`
¦
|
´
|

3
4a
,
3
2a

PEMBAHASAN :

´ ) ´ )
´ )´ )
¦ x =
x = ÷ =
= ÷ =
x + = x + = ÷ =
= ÷ =
x = ÷ =
= ÷ =
x + = ÷ =
= ÷ =
= = ÷
= = ÷
= ÷
= + ÷
= ÷ =
= + ÷
=
= +
= +
x
x
x x x
x
3
5
3
3
5
3
3 3 3
3 2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
, HP
x 1 k
x 0 k
k.2 x atau k.2 x cos cosx
os c x os c p

) ditolak ( 2 x 1 k
) ditolak ( 0 x 0 k
k.2 0 x cos0 cosx
1 x os c 1 p
p atau 1 p
1 k atau 2 k
0 1 k 2 k
0 2 p 3 k
k p k 2p : misal
0 1 p 3 p 2
p x cos misal
0 1 x cos 3 x cos 2
2a x 0 untuk 0 1 x cos 3 x cos 2

1AWAB : D
D

E

F

C

A

B

D

E

F

C

A

B

A

B

C

B`


D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
26. Hasil dari
´ ) ´ )
´ ) ´ )
....
a 30 cos a 30 cos
a 60 sin a 60 sin
o o
o o
=
+ +
+ +

A. 3
B. 3
3
1

C. 3
3
1

D. 1
E. 3
PEMBAHASAN :
´ ) ´ )
´ ) ´ )
3
30 sin
60 sin
a cos 30 2sin
a cos 60 2sin
a 30 cos a 30 cos
a 60 sin a 60 sin
1
2
2
3
2
1
2
3
o
o
o o
o o
o o
o o
= - = =
= =
+ +
+ +

1AWAB : E

27. Diketahui ´ )
3
B A
x
= + dan sin A sin B ÷
4
1
. Nilai dari cos ( A B ) ÷ ....
A. -1
B.
2
1

C.
2
1

D.
4
3

E. 1
PEMBAHASAN :
´ )
´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ )
´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ )
´ ) 1 B A cos
B A cos
cos B A cos
B A cos B A cos
B sin A sin 2 B sin A sin
: lain cara
1 B A cos
2 cos B A cos B A cos 2
2 B A cos B A cos B A cos 2
B sin A sin 2 B cos A cos 2 B A cos 2
B sin A sin B cos A cos B A Cos
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
2
1
4
2
4
1
2
1
2
1
4
1
3
4
1
= + = ÷
= ÷
= ÷
= + ÷
= ÷ =
= + = ÷
+ = ÷
+ + + = ÷
+ = ÷
+ =
x
x

1AWAB : E
28. Nilai ....
x 2 1 x 2 1
x 4
0 x
lim
=
+
÷

A. - 2
B. 0
C. 1
D. 2
E. 4
PEMBAHASAN :
´ )
´ ) ´ )
tentu tak bentuk ....
0
0
1 1
0
0 2 1 0 2 1
0 4
) 0 ( I
....
x 2 1 x 2 1
x 4
0 x
lim
=

=
+
=
=
+
÷

Cara Pertama
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ )
2
2
4
1 1
4
1 1 1 1
4
1 1 1 1
4
2 0 2 1 2 0 2 1
4
0 I
2 x 2 1 2 x 2 1
4
0 x
lim
x 2 1 x 2 1
x 4
0 x
lim
x 2 1 x 2 1
x 4
0 x
lim
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
=

=

=

=

=
+
= '
+
÷
=
+
÷
=
+
÷Cara Kedua
´ )
´ )
´ ) ´ )
´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) 2 1 1 1 1 0 2 1 0 2 1
x 2 1 x 2 1
0 x
lim
x 4
x 2 1 x 2 1 x 4
0 x
lim
x 2 1 x 2 1
x 2 1 x 2 1 x 4
0 x
lim
x 2 1 x 2 1
x 2 1 x 2 1 x 4
0 x
lim
x 2 1 x 2 1
x 2 1 x 2 1
x 2 1 x 2 1
x 4
0 x
lim
x 2 1 x 2 1
x 4
0 x
lim
= + = + = + + =
+ +
÷
=

+ +
÷
=

+ +
÷
=
+
+ +
÷
=
+ +
+ +
-
+
÷
=
+
÷

1AWAB : A

D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
29. Nilai ....
x 6
x 2 sin . x 4 sin
0 x
lim
= ¦
'
+

'

÷

A. 1
B.
3
2

C.
2
1

D.
3
1

E.
6
1


PEMBAHASAN :
´ )
´ ) ´ )
´ )
´ ) tentu bentuk tak
0
0
0
1 1
0
0 sin 0 sin
0 6
0 2 sin 0 4 sin
0 I =

=

=

=

´ )
´ )
3
1
3
1
3
2
x 2
x 2 sin
3
1
0 x
lim
x 4
x 4 sin
3
2
0 x
lim
x 2 3
x 2 sin
0 x
lim
x 4
x 4 sin
0 x
lim
x 6
x 2 sin
0 x
lim
x 6
x 4 sin
0 x
lim
x 6
x 2 sin x 4 sin
0 x
lim
2
3
= = ¦
'
+

'

÷
¦
'
+

'

÷
=
¦
¦
'
+

'

÷

¦
¦
¦
'
+

'

÷
= ¦
'
+

'

÷
¦
'
+

'

÷
= ¦
'
+

'

÷

Cara lain :
´ ) ´ ) ´ ) ´ )
3
1
6
2
6
2 4
6
1 2 1 4
6
0 cos 2 0 cos 4
6
0 2 cos 2 0 4 cos 4
6
x 2 cos 2 x 4 cos 4
0 x
lim
x 6
x 2 sin x 4 sin
0 x
lim
= =

=

=

=

=
¦
'
+

'

÷
= ¦
'
+

'

÷

1AWAB : D
30. Koordinat titik potong garis singgung yang melalui titik ´ ) , 1 -
2
9
pada kurva
x
4 2
2
1
x y = dengan sumbu y
adalah ....
A. ´ ) 4 - , 0
B. ´ ) - , 0
2
1

C. ´ ) , 0
2
9

D. ´ ) , 0
2
15

E. ´ ) 8 , 0
PEMBAHASAN :
´ )
´ ) ´ )
´ )
´ )
´ ) , 0
y sumbu dengan potong titik
0 3 y
3x y
0 x
y sumbu dengan potong Titik
3x y
3 3x y
1) 3(x - y
) 1 - - 3(x - y
: singgung garis Persamaan
3 1 y m
x 4x x y
4x x x y
2
15
2
15
2
15
2
15
2
15
2
9
2
9
2
9
1
4
-1 x g
x
4 2
1 2
2
1
x
4 2
2
1
2
2
= + =

)

`
¦
+ =
=
+ = ÷
+ + = ÷
+ = ÷
=
= + = ' =
+ = + = '
= =

=

1AWAB : D
31. Suatu perusahaan menghasilkan x produk dengan biaya total sebesar ( 9.000 ¹ 1.000 x ¹10 x
2
) rupiah. Jika
semua hasil produk perusahaan tersebut habis diiual dengan harga Rp 5.000,00 untuk satu produknya, maka
laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut adalah ....
A. Rp 149.000,00
B. Rp 249.000,00
C. Rp 391.000,00
D. Rp 609.000,00
E. Rp 757.000,00

PEMBAHASAN :

´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ )
000 . 391
000 . 609 000 . 000 . 1
000 . 00 4 200.000 9.000 000 . 000 . 1
200 10 200 1.000 9.000 - 200 5000 ) 200 ( I
: maksimum keuntungan iadi
(maksimum) 0 0 2 (200) ' ' I
20 (x) ' ' I
10 t 0 t 10 0 t 0 t 3
200 x 0 x 20 -4.000 0 ) x ( ' I
x 20 4.000 - ) x ( ' I
x 10 x 4.000 9.000 -
x 10 x 1.000 9.000 - 5000x
x 10 x 1.000 9.000 - 5000x ) x ( I
2
20
000 . 4
2
2
2
=
=
+ + =
+ + =
=
=
= ÷ = = ÷ =
= = ÷ = ÷ =
=
=
=
+ + =

1AWAB : C

D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
32. Diketahui

= +
3
1
..... dx ) 4 x 3 ( x 2 .
A. 88
B. 84
C. 56
D. 48
E. 46
PEMBAHASAN :
)
) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ ) 88 2 90 4 2 36 54
1 4 1 2 3 4 3 2 C x 4 x 2
C x x dx x 8 x 6 dx ) 4 x 3 ( x 2
2 3 2 3
3
1
2 3
3
1
2
2
8 3
3
6
3
1
3
1
2
= = + + =
+ + = + + =
+ + = + = +

1AWAB : A
33. Hasil dari ´ ) ´ ) .... dx x cos x sin
2
1
2
1
= x x

A. ´ ) C 2 x cos 2 + x
B. ´ ) C 2 x cos
2
1
+ x
C. ´ ) C 2 x cos
2
1
+ x
D. ´ ) C 2 x cos + x
E. ´ ) C 2 x cos 2 + x
PEMBAHASAN :
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) c 2 x cos . dx 2 x sin dx 2 x sin dx x cos x sin
2 x sin 0 sin 2 x sin x x sin x x sin x cos x sin
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
+ x = x = x = x x
x = + x = x + x + x + x = x x


Cara lain :
´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) C 2 x cos c 1 2 x cos dx x cos x sin
1 2 x cos 1 2 x cos 1 x 2 cos x sin
c x sin c u c u 2 du u 2 du 2 u
du 2 dx x cos du dx x cos u x sin
: misal
dx x cos x sin
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1 2 2 2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
+ x = + + x = x x
+ x = x = x = x
+ x = + = + = =
= x ÷ = x ÷ = x
= x x

1AWAB : B
34. Hasil .... dx x cos x sin 2
2
1
0

x
=
A. -1
B. 3
2
1

C.
2
1

D. 3
2
1

E. 1
PEMBAHASAN :
) ´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ ) 1 1 1 0 cos cos
. 0 2 cos 2 cos C x 2 cos dx x 2 sin dx x cos x sin 2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
0 0
2
1
2
1
2
1
0
2
1
2
1
2
1
2
1
= + = + = + x =
x = + = =

x x
x

1AWAB : E
35. Luas daerah yang dibatasi kurva 2 dan x y sumbu , 3x y , x 4 y
2
= = = adalah....
A. 6 satuan luas
B.
3
1
5 satuan luas
C. 5 satuan luas
D.
3
1
3 satuan luas
E.
3
2
2 satuan luas
PEMBAHASAN :
aris melalui (0,0)dan (1,3) adalah y ÷ 3x
Parabola melalui titik puncak(0,4) dan melalui (2,0) dan (-2,0) adalah y ÷ 4 - x
2

Absis Titik potong y ÷ 3x dan y ÷ 4 - x
2
adalah :
´ )´ )
1 x
0 1 x
atau
4 x
0 4 x
0 1 x 4 x 0 4 x 3 x x 3 x 4
2 2
=
=
=
= +
= + ÷ = + ÷ =


D11:P12-2009/2010 52075563.doc
1
) ´ ) ´ ) ´ )
)
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ )
3
2
6
4
6
16
6
3
6
13
6
3
6
3
6
15
6
2 9 16
3
1
2
3
3
8
3
1
2
3
3
8
3
3
1 2
2
3 3
3
1 2
2
3
2
1
3
3
1 2
2
3
2
1
2
2
1
2
6
1
6
13
6
9 2 24
2
3
3
1
2
2
3 3
3
1
1
0
2
2
3 3
3
1
1
0
2
2 2
II Luas I luas Luas
2 2 2
2 4 2 4 - - 8 - 6
1 1 4 - 1 - 2 2 4 - 2
x 4x - x dx x 4 - 3x dx ) x (4 - 3x
: II Luas
2 4
1 1 1 4 x x x 4 dx x 3 x 4
: I Luas
= = = + =
+ =
= + = + =
+ = + + = + + =
+ + =
+ = + =
= = = =
= =


1AWAB : E
36. Volum benda putar yang teriadi iika daerah yang dibatasi kurva y ÷ x
2
, garis y ÷ 2x di kuadran I diputar 360o
terdap sumbu x adalah .....
A. x
15
20
satuan volume
B. x
15
30
satuan volume
C. x
15
54
satuan volume
D. x
15
64
satuan volume
E. x
15
144
satuan volume
PEMBAHASAN :
´ )
´ )
´ )
´ ) ´ ) . ) ´ ) ´ )
. ) ´ ))
´ ) ´ ) ´ ) ´ )
x = x

=
x = x =
¦
¦
'
+

'

+ x = x =
¦
¦
¦

x = x =
=
=
=
=
= =
= ÷ =

)

`
¦
=
=

15
64
15
96 160
2 2
C x x dx x x 4
dx x x 2 dx ) x ( g ) x ( I V
2 ) b ( batasatas
0 ) a ( batasbawah
x x g
x 2 x I
: misal
2 atau x 0 x
0 2 x x 0 x 2 x
x 2 y
x y
5
32
3
32 5
5
1 3
3
4
2
0
2
0
5
5
1 3
3
4 4 2
2
0
2
2 2
2
0
2 2
2
2
2

1AWAB : D
37. Data yang diberikan dalam tabel Irekuensi sebagai berikut :
Modus dari data pada tabel adalah ....
A. 49,5 -
7
40

B. 49,5 -
7
36

C. 49,5 ¹
7
36

D. 49,5 ¹
7
40

E. 49,5 ¹
7
48


No Nilai Frekuensi
1 11 - 20 2
2 21 - 30 5
3 31 - 40 8
4 41 - 50 3
5 51 - 60 1

2
0
x
y
4
3
1
1 2
I

II

-1 -2
2
0
x
y
y ÷ x
2

y ÷ 2x
2

D11:P12-2009/2010 52075563.doc
2
PEMBAHASAN :
´ )
´ )
7
40
3 4
4
2 d 1 d
1 d
2
1
5 , 39 10 5 , 49
p tb Mo
10 40 50 p
3 9 12 d
4 8 12 d
5 , 49
2
0 5 49
tb
terbesar nya - I karena
, 59 - 50 adalah Modus Kelas
+ = + =
+ =
= =
= =
= =
=
+
=
+
+

1AWAB : D

38. Dari 7 siswa di kelas akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua kelas, seorang sekretaris, dan
seorang bendahara. Banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk dengan tidak boleh ada iabatan
rangkap adalah ....
A. 42 cara
B. 45 cara
C. 60 cara
D. 70 cara
E. 210 cara
PEMBAHASAN :
Memilih 3 orang dari 7 orang dengan urutan diperhatikan ( menduduki iabatan pengurus ) termasuk Permutasi
cara 210 5 . 6 . 7
! 4
! 4 . 5 . 6 . 7
! 4
! 7
)! 3 7 (
! 7
P
7
3
= = = =

=
1AWAB : E
39. Seorang siswa diminta mengeriakan 8 dari 10 soal ulangan, tetapi nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus
dikeriakan. Banyak pilihan yang dapat diselesaikan siswa tersebut adalah ....
A. 4 cara
B. 5 cara
C. 6 cara
D. 10 cara
E. 20 cara
PEMBAHASAN :
Jumlah soal ÷ 10
Jumlah yang harus dikeriakan ÷ 8
Jumlah soal pilihan ÷ 10-5 ÷5
Jumlah pilihan yang harus dikeiakan ÷ 8-5 ÷ 3
Menegeriakan 8 soal dari 10 soal sama dengan memilih 3 dari 10
÷ 10 2 . 5
. 1 . 2 .
4 . 5
! 3 . 1 . 2 .
.! 3 .. 4 . 5
! 2 . ! 3
! 10
)! 3 5 ( ! 3
! 5
C
5
3
= = = = =

=
1AWAB : D
40. Pada percobaan lempar undi 2 buah dadu, peluang mata dadu yang muncul berjumlah 7 atau 10
adalah ....
A.
36
5

B.
36
7

.
36
8

D.
36
9

E.
36
10

Pembahasan :
Ruang sampel melempar 2 dadu ÷ n(S)÷ 36
Mata Dadu beriumlah 7 ÷ A ÷ ¦ ( 1 , 6 ) , ( 2 , 5 ) , ( 3 , 4 ) , ( 4 , 3 ) , ( 5 , 2 ) , ( 6 , 6 ) }
n (A ) ÷ 6
Mata Dadu beriumlah 10 ÷ A ÷ ¦ ( 4 , 6 ) , ( 5 , 5 ) , ( 6 , 4 ) }
n (A ) ÷ 3
´ ) ´ ) ´ ) ´ )
36
9
36
0
36
3
36
6
B A P B P A P B A P
= + =
· + =

Jawab : D
SEMOCA SUKSES