Latihan Ringkasan Karangan Baca petikan di bawah dengan teliti.

Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang sebab-sebab sungai tercemar. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Sungai adalah elemen alam sekitar yang penting kepada manusia. Sejak dahulu lagi, manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan sungai kerana sungai berfungsi sebagai alat pengangkutan dan perhubungan, sumber bekalan air untuk domestik dan pertanian selain membekalkan sumber protein kepada manusia. Dengan berkembangnya bandar dan kegiatan perindustrian serta perdagangan, Kualiti sungai mula mengalami kemerosotan apabila berlakunya masalah hakisan, pemendapan dan pencemaran. Punca utama pencemaran air sungai ialah apabila bahan buangan domestik yang terdiri daripada sampah-sarap dan bahan kumbahan dibuang sewenang-wenangnya ke dalam sungai. Bahan kumbahan disalirkan ke dalam parit dan sungai sebagai cara termudah menghapuskan bahan tersebut. Manakala sampah organik mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air sungai. Kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air sungai apabila bahan-bahan buangan disalirkan ke dalam sungai berhampiran. Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan air sungai. Selain itu, pengilangan hasil pertanian menghasilkan bahan kimia cecair yang telah menyalir ke dalam sungai. Punca lain ialah apabila industri perlombongan mengakibatkan pencemaran air sungai hasil daripada cari gali petroleum di dasar laut yang menyebabkan berlakunya tumpahan minyak. Apabila minyak ini bercampur dengan air laut atau sungai akan mengakibatkan air sungai tercemar. Bahan-bahan buangan radioaktif dan ujian-ujian bom dan nuklear di laut juga menyumbang kepada pencemaran air sungai. Banyak bahan buangan radioaktif yang terhasil dari makmal-makmal dan bahan buangan hospital yang mengandungi sisa-sisa toksik larut ke dalam air sungai serta mencemarkan air sungai dan laut. Stesen nuklear juga menyalirkan bahan buangan ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Selain itu, masyarakat pula menjadikan sungai sebagai tong sampah apabila ramai yang suka membuang apa-apa sahaja barang yang tidak perlu ke dalam sungai. Seterusnya, sikap pendatang tanpa izin termasuk pekerja asing yang menjadikan kawasan tebing sungai sebagai penempatan mereka menjejaskan lagi kualiti air sungai terutama di kawasan bandar. Oleh itu, untuk mengatasi masalah ini, kerajaan mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya yang menyekat pencemaran dari punca tetap. Kerajaan juga melaksanakan program Pencegahan Pencemaran dan Peningkatan Kualiti Air Sungai untuk mempertingkatkan kualiti air sungai. Kesimpulannya, pencemaran air sungai merupakan satu masalah sosial yang perlu diatasi dengan segera.

[20 markah]

[4 markah] 3 Pada pendapat anda. [2 markah] 2 Berdasarkan petikan. masyatakat suka membuang sampah ke dalam sungai kerana mereka berasakan mudah untuk menghilangkan sampah yang berlonggok di hadapan rumah. Isi-isi Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 Berdasarkan petikan ringkasan. Selain itu. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. apakah cara yang berkesan untuk mengatasi pencemaran sungai? Berdasarkan petikan. 1 Berikan maksud bagi rangkai kata termudah menghapuskan. Rangkai kata termudah menghapuskan bermaksud cepat menghilangkan. [4 markah] . (Contoh jawapan lengkap). cara yang mudah untuk mengatasi pencemaran sungai ialah kerajaan perlu mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya yang menyekat pencemaran dari punca tetap.Lengkapkan jadual di bawah dengan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan. budaya menimbus sampah belum menjadi amalan dan dianggap menyusahkan. Selain itu. kerajaan juga melaksanakan program Pencegahan Pencemaran dan Peningkatan Kualiti Air Sungai untuk mempertingkatkan kualiti air sungai. mengapakah masyarakat suka membuang sampah ke dalam sungai? Pada pendapat saya.