Bismillahirrahmanirrahim... Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Salam 1 Malaysia Terima kasih saudari pengacara majlis...

Yang dihormati Tuan Abd Halim bim Abd Razak (Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan) Datin Dr Hjh Fawzia binti Othman (Ketua Sektor Pembestarian Sekolah BTPKPM) Tn Hj Sabbudin bin Hj Sani (Pengetua Sekolah Menengah Sains Seremban) (Pengarah Institut Perguruan Raja Melewar) (Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Cawangan Negeri Sembilan) Ketua -ketua sektor (Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan) (Pegawai Pelajaran Daerah Seremban) (Pegawai Pelajaran Daerah Jempol/Jelebu) (Pegawai Pelajaran Daerah Kuala Pilah) (Pegawai Pelajaran Daerah Tampin) (Pegawai Pelajaran Daerah Rembau) (Pegawai pelajaran Daerah Port Dickson) Pengetua dan Guru Besar Cemerlang

Para Pengetua dan Guru Besar sekolah-sekolah penerima sijil SSQS 2010 Para Pengetua dan Guru Besar sekolah-sekolah Daerah Seremban Para Penolong Pengarah/ Pegawai Teknologi Pendidikan BTPNNS dan PKG Seluruh Negeri Sembilan Guru Penyelaras Bestari/ Guru Penyelaras ICT Sekolah–sekolah Penerima Sijil SSQS 2010 Ahli Jawatankuasa Kerja

Para Hadirin dan Hadirat sekalian

Hadirin yang dihormati, Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan rahmat dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam Majlis Penyampaian Sijil SSQS Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2010. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa kerja yang terdiri daripada Pegawai Teknologi Pendidikan dan seluruh warga BTPN dan PKG Negeri Sembilan serta guru-guru Sekolah Menengah Sains Seremban yang bertungkus-lumus dalam menjayakan majlis ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tn Hj Sabbuddin bin Hj Sani (Pengetua) Sekolah Menengah Sains Seremban yang sudi menjadi tuan rumah kepada majlis yang diadakan pada petang ini. Seterusnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis yang diadakan bagi menghargai pencapaian sekolah tuan-tuan dan puan-puan dalam penarafan pencapaian Smart School Qualification Standards atau lebih sinonim dengan singkatan SSQS.

Hadirin yang dihormati, Dalam dunia ICT yang pesat membangun, kesan daripada momentum globalisasi yang kian rancak, Malaysia perlu terus menggandakan kepakaran sumber manusianya. Justeru itu, usaha mewujudkan suatu komuniti yang celik Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bukan lagi sesuatu yang baru. Keperluan ICT dalam pendidikan dilihat semakin meluas apabila Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP 2006-2010) dilancarkan. Salah satu daripada isu utama PIPP ialah pembangunan modal insan yang melibatkan pendidikan ICT sehingga ke kawasan luar bandar.

Selaras dengan itu, Bahagian Teknologi Pendidikan khususnya Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan memainkan peranan utama dalam pembudayaan ICT di sekolah. Bagi mencapai hasrat ini Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan mempunyai unit ICT dan Media yang bertanggungjawab memastikan prasarana ICT termasuklah makmal komputer, pusat akses, bahan-bahan digital dan semua yang berkaitan dengan ICT dapat dimanafaatkan oleh pelajar, warga pendidik dan masyarakat setempat. Dengan adanya kemudahan prasarana yang lengkap dan berfungsi dengan baik, diharapkan ICT dapat membantu dalam peningkatan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah khususnya. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan juga menitikberatkan peranan Unit ICT/Media sebagai unit yang bertanggungjawab dalam melaksana program dan aktiviti berkaitan pengajaran dan pembelajaran, memantau dan meningkatkan penggunaan peralatan ICT serta melaksanakan penyenggaraan peralatan ICT di semua sekolah di Negeri Sembilan. Bahagian Teknologi Pendidikan turut menjalankan program dan aktiviti berkaitan dengan ICT seperti Project Based-Learning atau Pembelajaran Berasaskan Projek dan penerbitan bahan-bahan digital seperti Best Teaching Practices. Bahan-bahan ini telah dicetak, diterbitkan dan akan diedarkan ke sekolahsekolah seluruh Negeri Sembilan. Selain itu, BTPNNS turut berkolaborasi dengan pihak luar seperti program perkongsian pintar yang dijalankan oleh Oracle ThinkQuest dan MDEC. Tuan-tuan yang dihormati, Seterusnya pengisian data penerimaan, penggunaan peralatan ICT dan bahan digital daripada KPM amat penting kepada BTPNNS untuk membuat penilaian dan pemantauan dalam menilai keberkesanan program-program yang di arahkan

oleh KPM terutama di Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam merangka aktiviti dan peruntukkan. Pihak pengurusan sekolah diminta memastikan semua Guru Penyelaras Bestari/ Guru ICT termasuk juga Guru Penyelaras Media mengisi secara atas talian melalui SPPICTS, SSQS, STS, IQPSS dan i-NILAM. Ini adalah untuk memastikan rekod dan data yang berkaitan, dapat dikumpulkan secara lebih tersusun dan teratur serta mudah diakses apabila maklumat tersebut diperlukan samada diperingkat PKG, BTPN atau KPM. Bagi memastikan peranan ini berfungsi secara efisyen dan sistematik pada tahap maksimum, Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia menjalankan pemantauan secara online melalui SPPICTS sebanyak 3 kali dalam setahun dan penarafan 5 bintang melalui System Smart School Qualification (SSQS). Pada tahun 2010 sebanyak 455 buah sekolah menengah dan rendah di Negeri Sembilan telah menjalankan penarafan pencapaian SSQS secara online. Hasil daripada penarafan ini sebanyak 35 buah sekolah berjaya mencapai 5 bintang berbanding hanya 6 buah sekolah sahaja yang mencapai tahap 5 bintang pada tahun 2009.

Di sini saya mengucapkan tahniah kepada sekolah-sekolah yang telah mencapai tahap 5 bintang dalam pentarafan SSQS 2010. Sekolah-sekolah yang mencapai tahap 5 bintang ini akan menjadi sekolah pemangkin kepada sekolah-sekolah kelompok dan membantu sekolah kelompok ini mencapai sekurang-kurangnya 3 bintang. Pada tahun 2011, BTPNNS mensasarkan 150 buah sekolah akan mencapai 5 bintang berdasarkan pencapaian yang baik semasa penarafan 2010. Oleh itu kami berasakan perlu ada satu majlis seperti ini untuk memberi pengiktirafan kepada sekolah-sekolah yang berjaya. Diharapkan dengan adanya pengiktirafan ini akan memberi semangat dan perangsang kepada sekolah,

terutama kepada pengetua/guru besar dan GPB dan guru penyelaras ICT dalam meningkatkan pengupayaan dan penggunaan ICT di sekolah masing-masing. Hadirin yang dihormati, Sememangnya tidak boleh dinafikan bahawa teknologi pendidikan adalah penting dalam usaha mencapai pendidikan berkualiti. Namun dengan kewujudan pelbagai perkembangan dalam teknologi komunikasi maklumat, profesion keguruan terpaksa berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran pendidikan. Cabaran-cabaran tersebut bukan sahaja menuntut kegigihan para pendidik tetapi juga harus berupaya menampilkan diri dengan beberapa ketrampilan baru dalam aspek teknologi moden serta ketinggian ilmu dalam mendidik dan membimbing generasi muda bagi memperkukuhkan domain modal insan dalam pelaksanaan sekolah bestari. BTPKPM dan BTPNNS sebagai pemacu transformasi dan kelestarian

pembestarian pendidikan akan mengambil proaktif dan dinamik bagi memastikan membangunkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran abad ke 21, bertanggungjawab, berdaya tahan, mampu bersaing di pasaran kerja global di samping dapat berfungsi secara berkesan dalam masyarakat maju berasaskan maklumat dan pengetahuan menjadi satu realiti. Oleh itu saya berharap semua pihak terutama daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, IPGM, Jemaah Nazir, PPD dan sekolah-sekolah seluruh Negeri Sembilan dapat memberi kerjasama dan komitmen yang sepenuhnya dalam pelaksanaan Pelan Strategik Pembestarian 2011 Negeri Sembilan, Darul Khusus. Tuan-tuan dan hadirin yang dihormati, 2015 yang akan dilancarkan sebentar nanti oleh Yang Berbahagia Tuan Pengarah Pelajaran

Akhir kata , sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, BTPKPM, IPGM, Jemaah Nazir, sekolah-sekolah seluruh Negeri Sembilan, jawatankuasa kerja dan semua para tetamu yang bersama-sama menjayakan majlis pada petang ini. Sekian....wassalam..... wbt.