MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

1. Pegnenalan

Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja meruapakan satu perkara yang penting dan juga meruapakan satu tanggungjawab social. Kebanyakan pejabat pada masa kini memberi perhatian yang serius terhadap aspek-aspek keselamatan dan kesihatan kakitangannya dan menjadi satu agenda utama di temapat kerja. Persekitaran tempat kerja perlulah selamat dan tidak mendatangkan sebarang risiko kepada para pekerja. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau Department of Occupational Safety and Health (DOSH) telah menggubal satu akta pada tahun 1994 yang dinamakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP 1994). Dengan adanya akta ini, ia sedikit sebanyak dapat memberikan garis panduan kepada majikan dan perkerja mengenai

tanggungjawab mereka dalam mewujudkan suasana tempat kerja yang sihat dan selamat. Sebagai seorang majikan, tanggungjawab menyediakan persekitaran tempat kerja yang selamat sangatlah penting di mana aspek keselamatan tidak boleh dipandang remeh dan perlu dititik beratkan. Ini kerana penjimatan kos dapat dikurangkan sekirnya jumlah kemalangan berkurangan. Selain itu juga, aset dan maklumat sesebuah pejabat juga terpelihara sekiranya aspek keselamatan menjadi keutamaan dalam pejabat tersebut. Walau bagaimanapun, kewajiapan dalam memeliharan dan menyediakan persekitaran kerja yang selamat tidak bergantung pada majikan sahaja. Pekerja juga mempunyai tanggungjawab yang sama dalam memastikan keselamatan di tempat kerja. Oleh itu, persekitaran tempat kerja yang selamat adalah tanggungjawab bersama dan merupakan sesuatu yang penting bagi sesebuah pejabat.

192004     

Halaman    1   

 

 

MGR 2213 Pengurusan Pejabat 

2. Kepentingan Aspek Keselamatan

Aspek keselamatan di pejabat merupakan sesuatu yang penting. Sebagai seorang majikan dan pekerja, kebanyakkan masa kehidupan seharian kita banyak diluangkan dan dihabiskan di tempat kerja atau pejabat. Kehidupan pekerjaan dan aktiviti seharian di pejabat mendedahkan kita kepada pelbagai punca bahaya sama ada pada diri kita, dokumen pejabat, aset pejabat dan sebagainya. Tempat kerja atau pejabat yang kurang selamat akan mendedahkan kita kepada kemalangan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Akibatnya, ia akan memudaratkan kita, pekerjaaa, pejabat dan juga keluarga dari segi social serta kewangan. Aspek keselamatan pejabat meslitah meliputi keselamatan fizikal seperti bangunan, ruang kerja, penggunaan mesin dan sebagainya, keselamatan dokumen dan kewangan serta keselamatan peribadi. Kesemua perkara tersebut penting dan harus diambil berat tentang aspek keselamatan bagi mengurangkan risiko berlakunya perkara yang tidak diingini yang akan merugikan pejabat. Aspek keselamatan di pejabat mungkin berbeza-beza mengikut fungsi sesebuah pejabat tetapi kepentingan keselamtan di pejabat adalah sama bagi mengurangkan risiko kemalangan serta perkara yang tidak diingini yang akan merugikan sesebuah pejabat.

3. Faedah Mempunyai Pejabat Yang Selamat

Persekitaran pejabat yang selamat meberikan pelbagai faedah kepada kita. Antarnaya adalah melindungi aset terpenting bagi sesebuah pejabat. Aset bagi sesebuah pejabat meliputi pelbagai perkara antaranya perkerja, harta benda, kewangan dan sebgainya. Bagi sesebuah pejabat, aset yang paling penting adalah pekerja. Tanpa

192004     

Halaman    2   

Di samping itu juga. penekanan terhadap aspek keselamatan di pejabat juga akan dapat mengurangkan perbelanjaan bagi perubatan sekiranya berlaku kemalangan atau tersebarnya sesuatu penyakit di pejabat. sesebuah pejabat itu tidak akan berfungsi dengan baik dan persekitaran pejabat yang selamat akan memberi jaminan kepada para pekerja untuk bekerja dengan tenang. pihak pejabat terpaksa membayar pampasan insurans kepada pekerja tersebut dan keadaan ini akan merugikan pihak pejabat. Persekitaran pejabat yang tersusun dan selamat dapat mengurangkan risiko untuk berlaku sebarang kemalangan. Ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan kerugian yang akan ditanggung oleh pihak organisasi. Langkah-langkah keselamatan penting bagi mengelakkan berlakunya keadaan seperti ini. Selain itu juga. Selain itu juga. persekitaran pejabat yang selamat juga akan meningkatkan lagi pruduktiviti sesebuah organisasi tesebut. Kesihatan pekerja haruslah dititik beratkan bagi menjamin kualiti kerja serta menggalakkan persaingan yang sihat di 192004      Halaman    3    . keadaan pejabat yang selamat juga boleh mengurangakan kadar kemalangan serta penyakit di tempat kerja. Pejabat juga dapat mengurangkan pembayaran insurans pampasan pekerja.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  pekerja. Kita semua tahu bahawa setiap pekerjaan yang dilakukan mempunyai risiko yang boleh membawa kepada kemalangan dan penekanan kepada aspek keselamatan sewaktu melakukan sesuatu pekerjaan akan dapat mengurangkan risiko untuk terjadinya sesuautu yang tidak diingini. Sekiranya berlakunya sesuatu kemalangan sewaktu bekerja. Pejabat yang selamat akan memberi keyakinan dan motivasi kepada para pekerja untuk bekerja bagi meningkatkan lagi produktiviti dan keluaran organisasi.

Terdapat pelbagai langkah-langkah keselamantan fizikal yang boleh dilakukan antaranya adalah dengan mengisytiharkan sesuatu kawasan sebagai kawasan larangan. sabotaj. Dengan mengisytiharkan kawasan tersebut sebagai kawsan larangan. Keselamatan Bagunan dan Penggunaan Teknologi Keselamatan fizikal adalah memastikan keselamatan fizikal seperti bangunan. Keselamatan Fizikal. siber dan juga espionaj. Antara ancaman yang seringkali kita temui adalah ancaman subversive. premis atau tempat termasuk yang digunakan bagi mengurus perkara-perkara terpetingkat dan sensitive terlindung daripada sebarang ancaman.1. Keadaan pejabat yang selamat juga sedikit sebanyak akan meningkatkan motivasi dan moral perkerja di mana para pekerja akan merasa lebih terpelihara daripada sebarang kecelakaan. aspek keselamatan di pejabat memainkan peranan yang sangat penting dan memberikan bayak faedah kepada sesebuah organisasi. 5. Oleh yang demikian. Ancamanancaman ini seringkali akan memberikan kesan yang boleh menjatuhkan sesebuah organisasi. 5. Ancaman Keselamatan Kita semua tahu bahawa terdapat pelbagai ancaman keselamatan dalam dunia pekerjaan. hanya golongan tertentu 192004      Halaman    4    . Oleh itu. 4. terrorisma. aspek keselamant memainkan peranan yang penting bagi mengelakkan dan mengurang ancaman keselamatan yang boleh merugikan sesebuah organisasi. kelemahan manusia. pelampau.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  antara para pekerja.

Antara tugasan mereka adalah mengadakan kawalan keselamatan dan rondaan bangunan pejabat. Keperluan mengadakan pengawal keselamatan juga penting bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan pejabat. pembelian bagunan-bangunan Kerajaan. Selain itu juga. Kegunaan teknologi yang canggih juga boleh diadaptasi bagi menguatkan lagi sistem keselamatan di pejabat. penempatan pemindahan pejabat-pejabat Kerajaan di bangunan-bangunan Kerajaan dan swasta. Ini penting pagi mengelakkan individu yang tidak berkenaan daripada menceroboh kawasan pejabat. Selain itu juga. dan pengubahsuaian. Pengawal Keselamatan Walau bagaimanapun. kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kawalan keselamatan kepada kecanggihan teknologi semata-mata. mengawasi setiap pergerakan atau 192004      Halaman    5    . Penggunaan alat-alat pengalih bunyi.2. 5. CCTV dan lainlain lagi boleh meningkatkan lagi kawalan keselamatan di sesebuah pejabat. semua aktiviti tersebut hendaklah dirujuk kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  atau pekerja sahaja yang boleh memasuki kawasan tersebut dan keengganan individu dalam mematuhi larangan tersebut boleh mengakibatkan individu tersebut boleh di ambil tindakan. Ini kerana pengawal keselamatan mempunyai tugas mereka yang tertentu dalam mengawal keselamatan pejabat. penggera keselamtan. Sekiranya pihak kerajaan ingin membuat cadangan pembinaan. keselamatan bangunan juga boleh dibuat melalui pembinaan semula atau pengubahsuaian bangunan tersebut sekiranya terdapat kerosakan. sesebuah pejabat atau organisasi juga mestilah mempunyai pagar dan lampu serta menghadkan pintu keluar masuk. Mengadalan pengawal keselamatan dengan alat-alat keselamatan penting.

penguatkuasaan terhadap pemakaian Pas Keselamatan mestilah dilakukan sewaktu berada dipejabat dan sekiranya pekerja tersebut telah tamat perkhidmatan. sitem pas keselamatan perlua diwujudkan. Dengan adanya khidmat daripada pengawal keselamatan serta penggunaan teknologi. Pas keselamatan ini digunakan bagi memudahkan pihak keselamatan untuk mengawal kemasukan pekerja atau orang luar ke dalam pejabat. Sesebauh organisasi juga boleh melaksanakan sistem pegawau bertugas di mana mereka bertangggunjawab terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Jabtan dan Ketua Jabatan.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  aktiviti yang berlaku di dalam atau luar bangunan secara fizikal atau dari bilik CCTV dan menyediakan laporan keselamatan harian dan mingguan. Penggunaan papan kenyataan akan memudahkan pekerja atau individu luar untuk mengetahui dan menunjukkan bahawa kawasan atau tempat itu adalah kawasan atau tempat larangan. ia mestilah dihadkan di mana sekiranya pelawat tersebut telah selesai dengan urusan meraka. Papan Kenyataan dan Pas Keselamatan Penggunaan papan kenyataan di tempat yang sesuai juga memainkan peranan yang penting dalam aspek keselamatan di pejabat. Pas keselamatan perlulah berdasarkan beberapa kategori iaitu Pas Keselamatan Tetap untuk anggota Jabatan. berhenti bekerja. keselamatan bangunan pejabat akan lebih berkesan dan lebih efektif. bersara atau tamat kontrak. Sebarang kehilangan pas keselamatan hendaklah dilaporkan 192004      Halaman    6    . 5. Selain itu juga. pas tersebut hendaklah dipulangkan manakala bagi Pas Pelawat pula. pas tersebut hendaklah dikembalikan. Pas Keselamatan Sementara dan Pas Keselamatan Pelawat. Bagi meningkatkan lagi keselamatan dan mengawal kemasukan individu luar ke dalam premis pejabat.3.

Selain itu juga. pintu. Setaip anggota yang bertanggungjawab terhadap kunci keselamatan juga mestilah peka dan memastikan setiap kunci serta kunci-kunci pendua mempunyai label menggunakan kod-kod tertentu serta memastikan kunci pendua disimpan di dalam peti keselamatan yang berkunci dan ditempatkan di dalam bilik anggota keselamatan yang bertanggungjawab. dinding dan juga siling di pejabat.4. dengan segera bagi 5. Setiap anggota yang mengambil kunci tersebut mestilah mengisi butiran di dalam buku pergerakan kunci. Pengukuhan Struktur Bangunan dan Penggunaan Kunci Keselamatan fizikal juga boleh dibuat melalui pemeriksaan dan memperkukuhkan struktur tingkap. Pengukuhan ini juga termasuklah dari aspek tanggungjawab ke atas semua perkara berkaitan dengan kunci dan anak kunci termasuklah kunci-kunci keselamatan. Pihak pengurusan juga mestilah sentiasa memastikan bahawa anggota yang diamanahkan dengan kunci-kunci keselamtan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugasan mereka dalam memastikan keselamatan kunci-kunci tersebut. Pemilihan dan penggunaan 192004      Halaman    7    .    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  ke pejabat yang mengeluarkan Pas Keselamtan tersebut mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Buku pergerakan kunci juga memainkan peranan penting dalam aspek keselamatan di pejabat di mana buku tersebut akan merekodkan segala perjalan kunci. penyelenggaraan terhadap Buku Daftar Kunci juga mestilah dilakukan di mana pemeriksaan terhadap senarai lengkap kesemua anak kunci yang digunakan serta mengemaskinikan dan mengaudit semua kunci-kunci tersebut. Sebarang kunci pendua tambahan tidak boleh dibuat tanpa kebenaran daripada pihak pengurusan disesebuah pejabat.

Selain daripada kombinasi nombor. mesin pengimbas dan lain-lain lagi matlah penting terutama sekali mesin penyalin apabila membuat salinan dokumen terperingkat. 5.6. computer. penyediaan kaunter dan tempat menunggu atau bilik khas untuk pelawat-pelawat adalah penting. bertukar. Ini bertujuan memudahkan lagi kawalan bagi pergerakan pelawat yang mempunyai urusan. Keselamatan Peti Besi dan Kaunter Selain itu juga. 5. Bagi menigkatkan lagi kawalan keselamatan. mesin cetak. pihak pengurusan hendaklah memastikan bahawa kesemua anak kunci yang berada dalam simpnan anggota atau ahli tersebut hendaklah diserahkan kembali kepada pihak pengurusan. mesin fax. Kombinasi nombor keselamatan juga hendaklah ditukar sekiranya pihak pengurusan mengesyaki bahawa kombinasi tersebut telah diketahui oleh individu atau orang lain. 192004      Halaman    8    .5. tamat kontrak atau bersara.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  kunci yang berkualiti serta bermutu juga dapat meningkatkan lagi kawalan keselamatan di pejabat. sekiranya terdapat anggota atau ahli yang berhenti. Sebarang kehilangan anak kunci keselamatan hendaklah dilaporkan segera kepada Pegawai Keselamatan Jabatan atau Ketua Jabatan yang akan menyiasat kehilangan tersebut. pemeriksaan serta penyelenggaraan perti besi mestilah dilakukan dan kombinasi nombor keselamatan peti besi tersebut hendaklah ditukar setahun sekali apabila terdapat ahli atau anggota yang mengetahu kombinasi tersebut telah berhenti atau bertukar. mesin penyalin. Pengawasan Penggunaan Mesin Pengawasan dalam penggunaan mesin seperti mesin perincih.

Pihak pengurusan hendaklah sentiasa membuat semakan terhadap buku daftar bagi memastikan setiap salinan terperingkat di buat mengikut peraturan yang telah ditetapkan dan sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan mesin penyalinan hendahlah dipalorkan kepada Ketua Jabatan. dokumen dalam pita magnet dan lain-lain bentuk di mana maklumat boleh diproses. 6. Selain daripada mesin penyalin. disimpan dan dihantar. Keselamatan Dokumen Keselamatan dokumen adalah kawalan ke atas dokumen rahsia rasmi dan dokumen rasmi daripada pendedahan atau penglihatan tanpa kebenaran daripada pihak terntentu. Keselamatan terhadap dokumen ini penting kerana ia akan menentukan bahawa sesuatu dokumen penting tidak diakses oleh orang ramai tanpa sebarang kebenaran terutama sekali dokumen rasmi dan rahsia.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Seorang pegawai yang bertanggungjawab mestilah dilantik bagi mengawasi mesin dan buku daftar hendaklah diadakan bagi merekodkan segala penggunaan mesin tersebut. Dokumen tersebut merangkumi dokumen yang bercetak. Keselamatan dokumen juga penting pagi 192004      Halaman    9    . Jumlah salinan yang dibuat juga mestilah mengikut jumlah yang telah diluluskan dan sebarang salinan yang rosak hendaklah dibinasakan. penggunaan mesin fax juga hendaklah dipantau di mana penyeragaman peraturan mengguanakan mesin fax hendaklah diambil berat bagi menjamin keselamatan dokumen rasmi atau sulit sesbuah organisasi. Mesin terbebut juga hendaklah disimpan ditempat yang selamat dan berkunci dan hanya angota yang dibenarkan sahaja boleh ditugaskan membuat salinan dokumen terperingkat.

    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  mencegah dan menghalang individu-individu yang tidak bertanggungjawab untuk mengakses dokumen tersebut untuk tujuan kepentingan diri mereka dan mengkomprominya. Keselamatan dokumen juga penting bagi mengurangkan ancaman espionaj. soalan peperiksaan dan lain-lain lagi dokumen terperingkat hendahlah disimpan di dalam Kabinet Keluli Berpalang dan Berkunci serta dimangga. kebocoran dan pelanggaran keselamatan dokumen. Bilik yang menyimpan fail atau bilik kebal hendaklah berkunci pada setiap masa. fail-fail penting yang mempunyai maklumat seperti dokumen harga atau tender. Pengawasan ketat bilik fail juga hendaklah dibuat di mana 192004      Halaman    10    . Penggunaan notis “DILAANG MASUK TANPA KEBENARAN” juga penting dan hendaklah ditampal di pintu masuk bilik fail dan pintu di mana dokumen terperingkat di simpan. pergerakan fail penting bagi mengawal kerahsiaan sesebuah fail. Oleh yang demikian. Sistem Doket dan lain-lain sistem hendaklah diwujudkan bagi mengesan dan merekodakan setiap pergerkan fail.1. 6. Ini penting bagi mengelakkan pencerobohan darpada individu yang tidak bertanggungjawab dan segala urusan berkaitan fail hendaklah dibuat melalui kaunter bilik fail sahaja. Sistem Pergerakan Fail seperti Kad Indeks. Sistem Pergerakan Fail Dalam keselamatan dokumen. Kabinet tersebut pula hendaklah ditempatkan di dalam bilik kebal manakala dokumen tidak terperingkat hendaklah disimpan di dalam cabinet keluli yang berkunci atau Mobile Filling Cabinet yang berkunci. Ini penting bagi mengatasi dan mengelakkan berlakunya masalah kehilangan fail.

Penghantaran dokumen atau fail terperingkat hendaklah menggunakan beg berkunci dan dokumen atau fail rahsia besar. bagi anggota yang sudah tamat perkhidmatan atau ingin berhenti. Ini penting bagi mengesan jika berlakunya sebarang kehilangan surat. kedudukannya tidak akan diteruskan dalam bidang tugas dab tanggungjawab mengendalikan urusan rasmi. Seseorang yang diragui kesetiaannya terhadap organisasi atau pejabat tidak akan dilantik dan sekiranya seseorang itu telah bekerja dan diragui kesetiaannya. meraka perlulah menandatangani borang perakauan yang terkandung dalam Arahan Keselamatan sebelum meraka berhenti autau meninggalkan perkhidmatan. buku rekod keluar dan masuk surat.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  hanya anggota atau pegawai yang tertentu sahaja dibenarkan untuk memasuki bilik berkenaan. Selain itu juga. buku dispatch dan lain-lain buku yang mempunyai kaitan dengan surat-menyurat hendaklah dikemaskinid an dipantau sepanjang masa. 192004      Halaman    11    . Setiap anggota yang dikehendaki mengakses perkara-perkara terperingkat hendaklah menandatangani borang akaun seperti mana yang telah terkandung dalam Arahan Keselamatan. rahsian. Selain itu juga. Keselamatan Personel / Peribadi Keselamatan peribadi adalah untuk memastikan tahap kesetiaan seseorang terhadap organisasi atau pejabat. 7. sulit atau terhad yang ingin dibawa keluar daripada pejabat untuk tujuan rasmi hendahlah mendapat kebenaran terlebih dahulu.

Kesemua ini adalah penting dan pantauan hendaklah sentiasa dilakukan bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dalam melakukan perkerjaan dan pengurusan dokumen. Walaubagaimanapun. keselamatan ICT perlulah diambil kira kerana pada zaman yang serba canggih ini. Dalam sistem pengkomputeran. Ia berfungsi untuk menyalurkan maklumat dengan lebih cepat dan lebih efisyen dalam sesebuah pejabat. Setiap keputusan Tapisan Keselamatan anggota mestilah direkodan di dalam Buku Perkhidmatan anggota. Setiap Ketua Jabatan pula mestilah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan fail yang mengandungi senarai lengkap dan mengemaskini semua Jawatan Keselamatan Berjadual dan senarai pemeganga jawatan tersebut.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Setiap anggota juga yang telibat dalam menguruskan maklumat terperingkat Rahsia Besar dan Rahsia hendaklah membuat tapisan Keselamtan Halus manakala bagi anggota yang terlibat dalam mengurusakn perkara Sulit atau Terhad sahaja dikehendaki membuat Tapisan Keselamatan Kasar. Kesemau masalah ini boleh di atasi 192004      Halaman    12    . 8. integrity. Keselamatan ICT ICT memainkan peranan yang penting dalam sesebuah pejabat. kesahihan dan kebolehsediaan kepada pengguna yang dibenarkan. Kenyakkan kehilangan datau kemusnahan data atau maklumat adalah berpunca daripada kejadian seperti kebakaran. kecuain dan kecurian. Keselamatan ICT merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik bagi menjamin kerahsiaan. pengkhianatan. maklumat merupakan hasil ayng terakhir ayng diperoleh dan ianya mempunyai nilai yang tinggi bagi sesebuah pejabat. jenayah ICT semakin berleluasa.

dimanipulasi atau diubah semasa dalam penghantaran.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  melalui kawalan yang dibuat terhadap capaian data atau maklumat serta keselamatan fizikal dipertingkatkan. Penggunaan kod penyulitan atau tandatangan digital mesti dipertimbangkan bagi melindungi kerahsiaan data atau maklumat yang dikirimkan melaui elektronik. Apabila ia telah dikategorikan. Pengalabelan semua maklumat mengikut cara atau media pemyimpanan maklumat juga mestilah mengikut klasifikasi dan warna tertentu serta sekiranya maklumat tersebut hendak dikirim menggunkan disket atau media elektronik yang lain. Selain itu juga. salinan dan juga teknik penyulitan (encryption) digalakkan bagi mengekalkan kerahsiaan data atau maklumat tersebut. 8. bagi data atau maklumat yang penting. 192004      Halaman    13    .1. Pengelasan Data atau Maklumat Setiap pengkelasan data atau meklumat mestilah mematuhi Arahan Keselamtan di mana ia mestilah dikategorikan mengikut tahap kerahsiaan data atau maklumat tersebut. akses bagi setiap data atau maklumat tersebut hanya akan diberikan untuk tujuan yang sfesifik kepada pengguna yang tertentu sahaja atas “Dasar Mengetahui” mengikut klasifikasi maklumat tersebut. pastikan data atau maklumat tersebut adalah betul. maklumat atau data terpetingkat dalam bentuk elektronik juga mestilah dilindungi atau disimpan daripada sebarang pendedahan. Sebgaimana dokumen bertulis. Segala penyimpanan data ata umakluamt secara elektronik mestilah mengikut Arahan Keselamatan. Ia juga bergantung kepada tapisan keselamatan pengguna.

8. kawalan terhadap akses bagi melihat sahaja. Individu yang tidak bertanggungjawab boleh menggunakan kata laluan kita untuk memasuki dan menyalahgunakan computer kita.2.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  8. kemaskini. Kawalan Kata Laluan Kawalan kata laluan sangat penting bagi mengelakkan daripada diketahui orang. Terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil bagi menjaga kerahsiaan kata lalauan seperti dengan mengelakkan menulis kata laluan di atas kertas. Kawalan kerahsiaan kata laluan dapat mengelakkan berlakunya penyalahgunaan sesuatu system computer. mewujud.2.2. Selain itu juga. megubah atau memadam hendaklah diambil berat dan kebenaran bagi melakukan sesuatu akses tersebut mestilah melibatkan kebenaran daripada pihak tertentu. Pencaman Pengguna (User ID) Semua pengguna computer atau sistem akan dibekalkan dengan kod pencaman bagi membolehkan seseorang itu membuat capaian. Kawalan Sistem Komputer Apabila terdapatnya seseuatu sistem atau rangkaian.2.1. kawalan penggunaan perlu dibuat dengan menghadkan penggunaan sistem tersebut ke tahap paling minima berdasrkan keperluan melaksanakan tugas yang efektif. Seeloknya kombinasi bagi kata laluan 192004      Halaman    14    . 8. Setiap kod pencaman tidak boleh dikongsi atau digunakan oleh individu lain dan pengguna mestilah menyediakan pengesahan kata laluan yang hanya diketahui oleh pengguna tersebut sahaja untuk menggunakan sesuatu sistem atau computer.

Had ini ditetapkan sekiranya kemasukan melebihi hadyang ditetapkan. percubaan seterusnya tidak berjaya. kawalan daripada virus. Selain itu juga. Perisisan ini penting bagi mengimbas semua perisian 192004      Halaman    15    . Ini bertujuan bagi melindungai perisian tersebut daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagi mengelakkan berlakunya gangguan pada rangkaian computer. Kata laluan juga dinasihatkan ditukar setiap 6 bulan sekali dan setiap kata laluan yang disimpan dalam computer akan dikodkan.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  mesti lah sekurang-kurangnya mempunyai kombinasi 6 aksara. 8. Kawalan perisian juga boleh dibuat melalui penggunaan kata laluan dan pencaman pengguna. Serangan virus yang merbahaya boleh melumpuhkan system ICT sesebuah organisasi. setiap system mestilah dilengkapi dengan system “virus-screening”. 8.2. Kawalan Perisian Keselamatan persisian dapat dipertingkatkan melalui salinan yang dibuat terhadap sesuatu perisian dan disimpan di tempat yang lebih selamat.3. Oleh itu kawalan serta perlindungan dan pencegahan terhadap ancaman virus memainkan peranan yang penting dalam perkhidmatan computer dan rangkaian. Trojan horse dan bom jangka sangat penting di mana ketidak prihatinan terhadap kawalan ini mungkin akan menyebabkan sesebuah perisian itu akan rosak. Kata laluan juga hendaklah dimasukkan pada medan tanpa boleh dilihat oleh orang lain serta had bagi tempoh percubaan mestilah ditetapkan.3. Perlindungan Virus dan Pencegahan Ancaman virus merupakan satu ancaman yang merbahaya terhadap ICT.

8. Pihak pengurusan sesebuah organisasi atau pejabat mestilah mengambil berat akan kepentingan hakcipta dan sentiasa memantau setiap aktiviti di pejabat bagi mengelakkan berlakunya kegiatan salian persisian dan sebagainya. ini kerana komputer mikro mudah untuk disalahgunakan dan ia muadh untuk dibawa ke mana-mana.5. 192004      Halaman    16    . penyimpanan dan penggunaan data pada computer mikro hendaklah dilindungi. Salinan dan Hakcipta Setiap maklumat atau ada dan juga perisian yang digunakan mestilah mempunyai hakcipta di mana sebaranga salinan pengguna adalah tidak dibenarkan sama sekali. Perlindungan yang berasasakan computer mikro hendaklah berasaskan tahap sensitivity dan nilai sesuatu data atau maklumat serta sesuatu perisisan sistam kepada organisasi. proses pengimbasan ini dilakukan sebelum sesuatu perisian itu digunakan.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  pihak ketiga atau dari agensi-agensi lain serta sumber. Komputer Mikro dan Komputer Peribadi Pemprosesan. Setiap penggunaan system atau persisian pada computer mikro hendaklah dilindungi seperti mana kita melindungi computer biasa akan tetapi perlindungan terhapan penggunaan sesebuah perisian pada computer mikro hendaklah berdasarkan sensivtiviti perisian tersebut. Pada kebiasaannya. Salaian bagi data atau maklumat dan juga perisian system sama ada untuk kegunaan rasmi mahupun persendirian adalah tidak dibenarkan kerana ia menyalahi Akta Hakcipta.4. 8.

gempa bumi dan capaian yang tidak dibenarkan. Ini bertujuan bagi mengurangkan kesan terhadap bencana alam seperti banjir. 8. sesebuah organisasi atau pejabat mestilah mempunyai risiko untuk berlakunya sesuatu kemalangan. Elakkan menyimpan bahan mudah terbakar di dalam bilik server dan bekas sampah juga hendahlah diletakkan diluar bilik server. instalasi computer dan bekalan elektrik penting dan pemilihan tapak computer yang selamat juga penting.2. Oleh itu. kebakaran.6. kawalan bagi mengurangakan risiko kebakaran terhadap peralatan ICT penting dan ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan kerosakan yang berlaku.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  8. Ini kerana kita tidak mahu peralatan ICT 192004      Halaman    17    . Perlindungan Daripada Air Selain daripada perlindungan kepada kebakaran. Perlindungan Daripada Kebakaran Seperti yang diketahui bahawa bencana alam merupakan ancaman terbesar bagi sesebuah pejabat dan organisasi.6. Bagi mengelakkan dariapda berlaku kebakaran. Kita tidak tahu bila dan di mana ia akan berlaku.6. Oleh itu kawalan fizikal terhadap peralatan ICT seperti bilik server.1. kawalan terhadap limpahan air juga mestilah diambil berat. Pastikan setiap suis alat-alat computer ditutup sekiranya ia tidak digunakan. Kawalan Fizikal dan Akses Pada kebiasaanya. 8. berbagailangakh boleh diambil sperti melarang aktiviti merokok di dalam bilik server dan juga di tempat yang menyimpan bahan mudah terbakan serta melengkapi kawasan sekitar bilik server dan pejabat dengan alat pemadam api.

192004      Halaman    18    . Kawalan Persekitaran Selain daripada bencana alam. Pelbagai ancaman persekitaran yang perlu dititkberatkan seperti system elektrik di mana kerosakan system elektrik boleh mengakibatkan kerosakan kepada peralatan. persekitaran ditempat kerja terutama dikawasan bilik server juga haruslah dikawal. Keadaan bilik server juga hendaklah selamat daripada sebarang kebocoran. Kawalan Akses kawalan kemasukan kaitangan ke dalam bilik server juga hendaklah dipantau di mana sesiapa yang ingin memasuki bilik server mestilah mendapat kebenaran daripada pihak tertentu. Pintu masuk ke bilik server juga hendaklah sentiasa dikunci serta diawasi dan pelawat-pelawat di kawasan bilik server hendaklah diringi sepanjang masa.3. Pihak pengurusan juga mestilah melindungai peralatan ICT daripada ancaman bahaya daripada persekitaran. 8.6.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  seperti server menghadapi risiko kerosakan disebabkan air. 8. Setiap pegawai yang bertugas di bilik server hendaklah memastikan tidak ada limpahan air yang berlaku daripada alat hawa dingin.6. Kekasukan kakitangan ke dalam bilik server juga hendaklah dihadkan kepada yang bertanggungjawab sahaja. Suhu dan kelembapan bilik server juga mestilah sentiasa dipantau serta dikawal dan kakitangan yang menjaga bilik server mestilah terlatih untuk mengawasi kawalan persekitaran peralatan serta tahu apa yang akan dilakukan sekiranya berlaku sesuatu kecemasan. Ini penting bagi mengelakkan server sesebuah organisasi atau pejabat dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.4.

9. Penyediaan peti kecemasan ditempat juga perlu dan isi kandungan peti tersebut hendaklah sentiasa diperiksa dan pastikan ia mencukupi dengan keperluan-keperluan perubatan kecemasan. pihak pentadbiran haruslah mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (OSHA). Cara Untuk Mewujudkan Tempat Kerja atau Pejabat Yang Selamat. menggalakkan persekitaran kerja yang sesuai dengan keperluan fisiologi dan psikologi perkerja serta menyediakan cara untuk membentuk 192004      Halaman    19    .    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  9. Di samping itu juga. Latihan dan pendidikan mengenai amalan pekerjaan yang selamat juga mestilah diadakan bagi mendidik dan mengajar pekerja cara-cara bertindak sekiranya berlaku kemalangan. kesihatan dan kebajikan perkerja di tempat kerja. Penubuhan komuniti ini bertujuan mengkaji langkah keselamatan yang perlu di mabil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Selain itu juga. Pihak pentadbiran juga haruslah peka dan sentiasa membincangkan isu-isu keselamtan di tempat kerja dengan pekerja mereka serta merekodkan setiap kemalangan atau nyaris kemalangan untuk dibuat penilaian bagi langkah pencegahan.1. Tahap Pentadbiran Pihak pentadbiran bagi sesbuah organisai atau pejabat mestilah menyediakan satu polisi atau dasar kesihatan dan keselamatan serta melantik satu komuniti yang terdiri daripada pihak pengurusan serta kakitangan. Pihak pentadbiran juga hendaklah sentiasa mengambil tahu tentang aspek keselamtan di pejabat atau oraganisasi mereka dengan melihat kepada objektif ayng terkandunga dalam OSHA iaitu menjamin keselamatan. melindungi individu di tempat kerja selain daripada pekerja terhadap bahaya. kumuniti ini juga bertanggungjawab menyiasat perkara yang tidak selamat sekiranya ia dibangkitkan oleh pekerja dan juga menyelesaikan perkara berbangkit ini dengan pihak tertentu.

    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  suautu system peraturan yang dilulukan untuk bergabung dengan Akta ini dalam mengekalkan atau memperbaiki tahap keselamatan dan kesihatan. tempat mencuci. Sesebuah premis pejabat itu mestilah mempunyai alat pemadam api dan pastikan ia berfungsi dengan 192004      Halaman    20    . Pejabat atau tempat kerja haruslah berada dalam keadakan kemas dan pastikan tempat laluan terutama laluan kecemasan tidak terhalang dan sekiranya perlu ditanda. tukar baju. tahap pencahayaan yang cukup juga memainkan peranan yang penting bagi mengelakkan sebarang perkara yangtidak diingini berlaku. Peredaran udara juga mestilah baik dan efektif bagi mewujudakn suasana dan suhu yang selesa. Selain daripada udara. Persekitaran Kerja Selamat Persekitaran tempat kerja atau pejabat juga penting bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. laluan kecemasan dan sebagainya. tempat rehat dan sebaginya mestilah disediakan. tandakan dengan garisan kuning bagi menunjukkan laluan kecemasan. Keselamatan Kebakaran Kawalan terhadap kebakaran juga penting bagi sesebuah pejabat.3.2. Jangan sesekali menyimpan bahan kimia bersama-sama dengan bahan makanan atau minuman. Kedudukan perkakasan dan mesin juga mestilah sesuai serta selesa dan kemudahan seperti tandas. 9. Pengunaan papan tanda juga penting dan penggunaannya mestilah tepat mengikut keperluan sepeti larangan merokok. Setiap pejabat mestilah mempunyai stor dan pastikan stor berada dalam keadaan yang tersusun serta teratur. Penggunaan lantai juga penting dan pastikan lantai yang digunakan tidak licin. 9.

Sewaktu menggunakan bahan kimia. Hos pemadam api juga mestilah disediakan dan ia hendaklah sentiada diperiksa bagi mengelakkan berlakunya kegagalan berfungsi. 9. Selain itu juga. Lakukan latihan kebakaran dengan meminta bantuan daripada pihak bomba.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  baik. 9. setiap penggunaan sambungan litar 192004      Halaman    21    .5. Alat pencuci mata dan tempat mandi kecemasan hendaklah disediakan sekiranya perlu. pastikan aspek keselamatan diutamakan dengan menggunakan alat perlindungan keselamatan diri yang disyorkan seperti penutup mulut. sarung tangan. Pastikan juga arahan bagi penggunaan sesuautu bahan kimia dibaca atau dirujuk terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Bekas bagi penggunaan bahan kimia juga hendaklah dilabelkan supaya tidak bertukar dengan bekas yang lain terutama sekali bekas makanan dan pastikan data keselematan penggunaan sesuatu bahan kimia disimpan untuk dijadikan rujukan.4. Tandakan tempat berkumpul sekiranya berlaku kecemasan dan pelan evakuasi semasa kecemasan hendaklah sentiasa dipaparkan. pastikan bahan kimia yang merbahaya ditukan kepada bahan kimia yang lebih selamat. Oelh yang demikian. Penggunaan Bahan Kimia dengan Selamat Sekiranya pejabat atau sesebuah organisasi itu terlibat atau menggunakan bahan kimia. peralatan kecemasan juga hendaklah disediakan untuk kegunaan kecemasan sekiranya berlaku kemalangan. Penggunaan Elektrik yang Selamat Setiap organisasi atau pejabat mempunyai pelbagai perkakasan elektrik bagi kegunaan pengoperasian. kaca mata keselamatan dan sebgainya.

Penggunaan Alat Perkakas dengan Selamat Sebagai seorang pengurus dalam sesebuah pejabat. Kita mestilah menyediakan tenaga pekerja yang mahir bagi member tunjuk ajar kepada pekerja lain.6. Sekiranya berlaku kerosakkan pada peralatan atau sambungan litar elektrik. Pastikan peralatan elektrik yang digunakan berada dalam keadaan yang baik dan tidak mengalami sebarang kerosakkan. Sebarang kerja-kerja pembaikan mestilah dilakukan oleh orang yang layak dan mahir. 9. Pastikan juga peralatan atau mesin yang digunakan berada dalam keadaan baik sebelum menggunakannya. Penggunaan alatan perlindungan keselamatan juga penting bagi mengurangkan risiko berlakunya kecederaan sewaktu bekerja. Pihak pengurusan juga hendaklah peka terhadap persekitaran di tempat kerja di mana pemasangan penghadang mesin hendaklah dibuat bagi mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. jangan sesekali cuba untuk memperbaikinya sendiri.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  elektrik mestilah tidak melebihi had yang telah ditetapkan. kita mestilah bertanggungjawab dalam memberikan latihan kepada pekerja kita tentang penggunaan sesuatu perkakasan atau mesin dengan selamat. 192004      Halaman    22    . Sebarang pembaik pulihan. Segala kerja-kerja pembaikan dan pengubahsuaian mestilah dilakukan oleh individu yang berkelayakan dan mahir. pengubahsuaian atau pemeliharaan sesuatu mesin hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak tertentu sebelum dilakukan.

    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  9. 192004      Halaman    23    .7. elakkan dan hindarkan diri kita daripada segala punca bahaya yang boleh membawa kepada kemalangan sewaktu melakukan sesuautu kerja di pejabat anda. Alat perlindungan diri juga hendaklah dipelihara dan diperiksa setiap masa bagi memastikan ia dapat digunakan serta berfungsi dengan baik. Pastikan juga alat keselamatan dipakai dengan betul dan kita mesti ingat bahaya penggunaan alat keselamatan diri hanyalah untuk mengurangakn risiko berlakunya kemalangan dan digunakan jika punca bahaya tersebut tidak dapat dikawal. Penggunaan Alat Perlindungan Keselamatan Diri yang Betul Sekiranya boleh. Pihak pengurusan juga haruslah menggantikan alat keselamatan yang telah rosak dengan peralatan yang baru. Kita juga hendaklah sentiasa menggunakan alat perlindungan keselamatan diri yang bersesuaian dengan tugas seharian kita dan pihak pengurusan juga mestilah tegas dalam peraturan penggunaannya.

Ini kerana.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  10. kepuasan kerja serta dapat mempengaruhi kualiti hidup seseorang individu serta masyarakat. Aspek keselamatan di pejabat bukan sesuatu perkara yang boleh dipandang remeh kerana kegagalan sesebuah pejabat dalam menyediakan tahap keselamatan akan menyebabkan timbul masalah kepada sesebuah organisasi. Oleh yang demikian. Aspek keselamatan juga perlu dititik beratkan bagi mengurangkan risiko dan seterusnya mengelakkan daripada berlaku sesuatu kemalangan di samping menjaga kebajikan para pekerja untuk kepentingan semua pihak dalam organisasi atau pejabat. Sebagai seorang piahk pentadbir sesebuah pejabat. kualiti barangan atau perkhidmantan. motivasi kerja. kerjasama majikan dan para pekerja dalam mewujudakan pejabat yang selamat amatlah penting. Penutup dan Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. Persekitran yang selamat juga akan member galakan dan dorongan serta motivasi yang tinggi kepada para pekerja dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada sesebuah organisasi. Ini kerana. kita hendaklah prihatin dan sentiasa memandang serius tentang aspek keselamtan di dalam pejabat kita. 192004      Halaman    24    . pekerja merupakan asset penting bagi setiap organisasi atau pejabat. aspek keselamatan memainkan peranan yang penting bagi sesebuah pejabat. Aspek keselamatan di pejabat bukan sahaja untuk melindungi kebajikan para pekerja malahan penting bagi meningkatkan lagi produktiviti. Tahap keselamatan yang tinggi di dalam pejabata akan memberikan keyakian dan keselesaan kepada para pekerja untuk terus bekerja bagi meningkatkan prestasi pejabat. setiap individu sama ada majikan ataupun pekerja memainkan peranan penting dalam aspek keselamatan di pejabat.

2. Surat Pekeliling Am Rahsia Bil.2. Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (semakan 1983) Akta Keselamatan Dalaman 1960 Peraturan Kecemasan (Kunci Asas) 1965 Akta Pendaftaran Nasional 1959 (Peraturan Pendaftaran Nasional 1960) 2.1.Peraturan Yang Berkaitan 3. 4/1982 (Permohonan ruang pejabat sama ada dalam Bangunan Gunasama ataupun di Sewa Bangunan Swasta) 2. Surat Pekeliling Am Bil. Arahan Tetap Sasaran Penting Buku Arahan Keselamatan – Perkara 20 (Kawasan Terperingkat) Buku Arahan Keselamatan – Perkara 21 (Cadangan pembinaan. pembelian bangunan-bangunan kerajaan. 3.3.4. Peraturan .5. Lampiran Bahagian Fizikal 1.pengubahsuaian. 3.2.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  11. 1. 1.1. Undang-Undang Yang Berkaitan 1. 14 Tahun 1982. Pekeliling-Pekeliling Yang Berkaitan 2.3. 2 Tahun 1975 (Keselamatan Jabatanjabatan Kerajaan ) 3. 1. penempatan dan pemindahan) 3. 3. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 23 (Pengawal Keselamatan) Buku Arahan Keselamatan – Perkara 24 (Kuasa Pusat Pas dan Kad) 192004      Halaman    25    . Surat Pekeliling Am Bil.3. (Pelaksanaan Pejabat Pelan Terbuka) 2.4.1.

Surat Bil. 1. 1. oleh Kementerian/Jabatan Kerajaan dan Badan-Badan 192004      Halaman    26    . (Pembinaan Bangunan Berdekatan Dengan Sasaran Penting.3. Pekeliling-Pekeliling Yang Berkaitan 2. Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta Audit 1957 Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53) Akta Agensi Anti Rasuah 1982 2. KPKK/308/A (2) bertarikh 7/9/79.2.(Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi selaras dengan Peruntukan-Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan 1986) 2. MIS.kawalan dan keselamatan kelengkapan) 3.6. 24/86. Undang-Undang Yang Berkaitan 1. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/87.2.8. (Kawasan Yang Dilindungi dan Ordinan Tempat Yang Dilindungi 1959) 3. 34/29 – (202) bertarikh 11/1163 daripada KDN. Surat Bil. Arahan Jawatankuasa Keselamatan Pusat Sasaran Penting Bil.9. kegunaan.  3.4. 1.7.1. 1 Tahun 1985. (mencetak Pas-Pas Keselamatan dan Kad-Kad Pengenalan Kementerian/Jabatan) 3. Surat Pekeliling Am Bil. (Kerja-kerja percetakan yang dijalankan Berkanun). Kawasan Larangan Dan Tempat Larangan) Bahagian Dokumen 1.1.   MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Buku Arahan Keselamatan – Perkara 28 (Cadangan pembelian.Y.

Surat Pekeliling Am Sulit Bil. 24/1986. 1 Tahun 1972.3. Kawalan serta Penyelenggaraan maklumat-maklumat ukur dan geografi yang antara lainnya merangkumi peta-peta rasmi dan citraan penderiaan jauh).6.  2. Buku Arahan Keselamatan . 1 Tahun 1985 (Pernyataan Awam oleh Pegawai-Pegawai Awam) 3. Memorandum Pekeliling Am Sulit Bil. Peringkat Keselamatan. (Keselamatan Rahsia-Rahsia Kerajaan Daripada Ancaman Penyuluhan Pengintipan) 2.Perkara 42-60 ( Pengurusan Dokumen Terperingkat. 2. Peraturan .3 Tahun 1985 (Hubungan Dengan Perwakilan Asing di Malaysia) 192004      Halaman    27    . Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.4.4. Surat Pekeliling Am Bil. Confidential General Circular Memorandum No. 1/1959 (Kod Perkataan – Peruntukan & Kawalan) 2. (Kerja-Kerja Percetakan Yang dijalankan oleh Kementerian/Jabatan Kerajaan dan Badan Berkanun. 8 Tahun 1990 (Buku Arahan Keselamatan. Surat Pekeliling Am Bil.1.7.5. Pekeliling Perkhidmatan Bil.Peraturan Yang Berkaitan 3.   MGR 2213 Pengurusan Pejabat  Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/1985 (Merahsiakan Proses Tender) 3.3. Tanda Keselamatan dan Penyimpanan Perkara-Perkara Perperingkat) 3.) 2.2.1 of 1962 (Security Vetting) 3.

Pekeliling – Pekeliling Yang Berkaitan 1. 1/1967 Pekeliling Perbendahraan Bil. Bidang Utama : Latihan 1.3.10/5 bertarikh 2/5/79. Perakuan Jawatankuasa mengkaji semula peraturan keselamatan Pejabat Tahun 1982 (Para 21a) B. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 80-84 (Tapisan Keselamatan) Bahagian Perancangan.4. 4.Peraturan Yang Berkaitan 4. 4.1.4. 4. Latihan dan Naziran A. Peraturan – Peraturan Yang Berkaitan 1.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  4.2. 1. 4/1966 Surat Pekeliling Am Sulit Bil.1. Peraturan . Tapisan Keselamatan untuk memasuki perkhidmatan kerajaan JPA Sulit 376/Bhg. 1.2. 1. 6/1984 Surat Pekeliling Sulit Bil. Instruction on Positive Vetting Procedure.3. bidang Utama: Perancangan 1. Tapisan Keselamatan untuk perlantikan Panel Perundingan diantarapihak awam dan swasta. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/1993 192004      Halaman    28    .1.

1. Government security Officer: Terms of Reference – Ectract on Training of Deparmental Security Officers. C. 11.18 dan 11. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 15 (Kewajipan dan Tanggungjawab Pegawai Keselamatan Kerajaan) 192004      Halaman    29    .17.    MGR 2213 Pengurusan Pejabat  2. Perakuan Jawatankuasa Mengkaji Semula Peraturan Keselamatan Pejabat 1982 (Para 21b) 2. dan 19b) 3. 1 Tahun 1993 2.2. (Para 12. Peraturan – Peraturan Yang Berkaitan 2. Bidang Utama : Naziran 1.19) 2.1. Surat Pekeliling Am Sulit Bil.1. Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Gaji Sektor Awam bertarikh Oktober 1991.2.2. Peraturan –Peraturan Yang Berkaitan 2. Perakuan Jawatankuasa mengkaji semula Peraturan Keselamatan Pejabat 1982. Buku Arahan Keselamatan – Perkara 88 2.3. Pekeliling – Pekeliling Yang Berkaitan 1. (Para 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful