P. 1
Pandangan Guru Matematik Tingkatan 1 Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Modul Pembuktian

Pandangan Guru Matematik Tingkatan 1 Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Modul Pembuktian

|Views: 393|Likes:
Published by mejohm

More info:

Published by: mejohm on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

PANDANGAN GURU MATEMATIK TINGKATAN 1 TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MODUL BERASASKAN PEMBUKTIAN

MOHD HAPIZ BIN MOHAMAD@ALIAS

LAPORAN PENULISAN ILMIAH DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK)

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2010

PENGAKUAN

Saya mengaku karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan nukilan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

11 November 2010 MOHD HAPIZ BIN MOHAMAD@ALIAS D20061025986

DECLARATION

I hereby declare that the writing in this thesis is my own except for quotations and summaries of other author‟s work which have been duly acknowledged.

11 November 2010 MOHD HAPIZ BIN MOHAMAD@ALIAS D20061025986

terima kasih. Akhir kata. senang dihubungi serta cepat dalam tindakan semasa sesi penyeliaan sepanjang pengajian ini. ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Ribuan terima kasih juga dirakamkan kepada kedua-dua orang responden yang telah sudi untuk ditemu bual serta memberi pandangan dan saranan serta kerjasama dan komitmen yang tinggi sepanjang sesi temu bual yang diadakan itu. Saya amat menghargai kesabaran beliau yang sedia berkongsi maklumat dan kepakaran. Alhamdulillah. saya tidak mampu untuk menyiapkan tesis ini.PENGHARGAAN Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. dorongan. Hanya Allah dapat membalas jasa kalian semua. kerana tanpa kalian semua. Sekian. . Bimbingan. Tanpa kerjasama serta idea-idea bernas yang telah disumbangkan itu. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada encik Halim bin Amat@Kamaruddin atas segala nasihat. bersyukur saya ke hadrat ilahi kerana dengan rahmat danlimpah kurnia-Nya saya telah berjaya menyiapkan tesis ini. pembacaan yang teliti. minat terhadap kajian ini serta maklum balas daripada beliau yang meyakinkan amat membantu saya dalam menyempurnakan tesis ini. pandangan dan tunjuk ajar yang dihulurkan oleh penyelia saya ini banyak membantu kepada kejayaan tesis ini. yang tidak dapat saya sebutkan di sini. bantuan dan keperihatinan yang beliau sumbangkan sepanjang menyempurnakan tesis ini. tidak mampu bagi saya untuk menyempurnakan tesis ini. Semangat kesabaran.

Kelantan.ABSTRAK Kajian ini adalah satu penyelidikan tentang pandangan guru Matematik Tingkatan 1 berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan modul berasaskan pembuktian serta sejauh manakah kesediaan guru untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan modul berasaskan pembuktian ini di sekolah menengah. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti dan mengkaji sejauh manakah penggunaan kaedah pembuktian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. . Sampel kajian ini terdiri daripada dua orang guru yang mengajar subjek Matematik Tingkatan 1. Kedua-dua responden ini akan ditemu bual untuk tujuan pengumpulan data. di sekolah sekitar Daerah Machang.

To get the data for this research.ABSTRACT This study is one research about the responds from the Mathematics Form 1‟s teachers related to teaching and learning process using a module of proving and how far the readiness of the teacher to use this module in teaching and learning process. Kelantan. all both respondents went through an interview session . This research aimed to identify and study how far this method had been applied in teaching and learning process in secondary school. The sample of this research constitutes two Mathematics Form 1‟s teachers from around Daerah Machang.

SINGKATAN PERKATAAN P&P UPSI EPRD JPN KPM - Pengajaran dan Pembelajaran Universiti Pendidikan Sultan Idris Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kementerian Pelajaran Malaysia .

6 1. Matematik 3.2 1. Pembuktian 1. Modul 5. Pengajaran dan Pembelajaran 4.1 1. Pandangan 2.4 1.KANDUNGAN Muka Surat PENGAKUAN DECLARATION PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN PERKATAAAN i ii iii iv v vi BAB 1 1.5 PENGENALAN Pengenalan Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Soalan Kajian Definisi Istilah 1.7 Kepentingan Kajian Batasan Kajian 1 2 3 5 5 5 6 6 7 7 8 8 .3 1.

3 2. 9 11 13 16 Kepentingan Penerapan Elemen Pembuktian.2.1 3. Pandangan Guru Terhadap Pengajaran Pembuktian.3 Kesediaan Guru Matematik Tingkatan 1 Menjalankan Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan Modu Berasaskan Pembuktian. Kesimpulan BAB 3 3.5 3.5 Kesimpulan 31 33 27 29 25 .2.6 METODOLOGI Pengenalan Reka Bentuk Kajian Populasi dan Sampel Instrumen Kajian Prosedur Kajian Analisis Data 18 19 19 20 21 23 BAB 4 4.2 DAPATAN KAJIAN Pengenalan Pandangan Guru Matematik TIngkatan 1 Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran MenggunakanModul Berasaskan Pembuktian 26 4. 4.2 Analisis Masalah Masa Pengajaran 4.4 3.1 4.4 KAJIAN KEPUSTAKAAN Pengenalan .2 2.BAB 2 2.2 3.1 Analisis Masalah Pelajar 4.3 3.1 2.

3 Lembaga Peperiksaan Malaysia 5.3.3.1 5.3 KESIMPULAN DAN CADANGAN Pengenalan Kesimpulan Cadangan Kepada Pihak Berwajib 5.BAB 5 5.4 Cadangan Kajian Lanjutan 35 36 38 39 39 40 40 LAMPIRAN A LAMPIRAN B LAMPIRAN C LAMPIRAN D RUJUKAN Soalan Kajian Temu bual Responden 1 Temu bual Responden 2 Pengkodan 42 43 50 56 59 .2 Fakulti Pendidikan 5.2 5.3.1 Kementerian Pelajaran Malaysia 5.

iaitu kajian tentang pandangan guru Matematik Tingkatan 1 terhadap pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul berasaskan pembuktian. Selain itu. terdapat juga beberapa definisi istilah yang turut dihuraikan untuk pengetahuan umum.1 PENGENALAN Bab ini menerangkan tentang latar belakang kajian yang hendak dilakukan. Beberapa pernyataan masalah.BAB 1 PENGENALAN 1. objektif kajian dan persoalan kajian diterangkan dalam bab ini. .

2 LATAR BELAKANG KAJIAN Pengetahuan sedia ada adalah penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini mungkin ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru-guru itu sendiri. Teori ini berkembang dengan aktif dari hari ke sehari tetapi selalunya tidak sempurna.. Pelajar mengunakan pengatahuan sedia ada untuk memahami konsep-konsep baru. Memahami sesuatu konsep adalah penting dalam proses pengajaran dan pengajaran. pencapaian dan minat pelajar terhadap mata pelajaran tersebut tidaklah begitu menggalakkan. Jika adanya miskonsepsi dalam diri pelajar. keterampilan dan minat pelajar terhadap Matematik. Proses pembelajaran adalah berbentuk pasif di mana guru menyampaikan pengetahuan dan pelajar menerima serta . Mereka datang dengan teori yang tidak formal yang datang daripada pengalaman harian mereka. Pengetahuan sedia ada yang pelajar ada sangat mempengaruhi apa yang akan pelajar itu perolehi nanti. Walaubagaimanapun. ia akan menganggu para pelajar itu untuk memahami konsep yang baru.1983). Pelajar datang ke sekolah bukan dalam keadaan “blank state” (Resnick. Konsep yang sebelumnya sangat penting untuk memahami konsep yang baru. Dengan ini. Mata pelajaran Matematik telah dijadikan mata pelajaran teras di semua peringkat persekolahan. mereka akan berupaya menggunakan Matematik secara berkesan dalam penyelesaian masalah serta mempunyai persediaan yang mencukupi bagi melanjutkan pelajaran dan berfungsi secara produktif dalam kerjaya mereka.1. Pembelajaran Matematik KBSM dirancang supaya mencapai matlamat iaitu untuk meningkatkan pengetahuan.

Kebanyakkan guru menggunakan teknik hafal dan memberikan contoh penyelesaian masalah menggunakan rumus kepada pelajar. matlamat kementerian untuk membina pelajar yang cemerlang dari segi daya berfikir tidak tercapai. maka satu kajian dijalankan bagi mendapatkan pandangan guru Matematik tingkatan 1 mengenai pangajaran dan pembelajaran menggukan modul berasaskan pembuktian. .berusaha mengingati teori-teori dan langkah-langkah serta prosedur penyelesaian masalah dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut.3 PENYATAAN MASALAH Kebanyakkan guru tidak menggunakan kaedah pembuktian dalam memperkenalkan rumus-rumus yang terdapat dalam sukatan pelajaran Matematik. Hasilnya. ramai pelajar hanya bergantung kepada daya ingatan mereka seperti menghafal rumus untuk menyelesaikan sesuatu penyataan masalah dalam peperiksaan. pelajar hanya mengahafal dan tidak tahu bagaimana rumus itu dterbitkan dan bagaimana sesuatu rumus itu benar tanpa dibuktkan terlebih dahulu oleh guru. Oleh yang demikian. 1. Oleh yang demikian. Semoga hasil kajian ini dapat mengembangkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar khususnya dalam subjek Matematik agar matlamat pendidikan negara tercapai bersesuaian denganapa yang dinyatakan di dalam Rukun Negara. Sebagai salah satu langkah yang berkesan bagi membasmi masalah ini.

manakala pembelajaran hanya diambil ketika peperiksaan iaitu bergantung kepada skor pelajar tersebut. teknk hafalan juga memberikan banyak masalah kepada pelajar dari segi menjawab sesuatu pernyataan masalah. Perasaan ingin tahu ini akan membuat pelajar lebih tertarik dan berusaha mempelajari dan memahami supaya persoalan yang terlintas dalam fikiran dapat dijawab. Pembuktian dapat mengubah perasaan bosan pelajar kepada kepuasan belajar di samping dapat mempelajari bagaimana sesuatu teori . Aspek kefahaman pelajar juga penting. Pembuktian merupakan salah satu kaedah yang berkesan yang menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan pelajar ketika mempelajari Matematik. Perasaan ingin tahu pelajar dapat dikeluarkan dengan corak pelajaran yang berlainan. pembuktian penting bagi memperkembangkan pemikiran pelajar untuk membentuk rumus dan mencari penyelesaian masalah. Kebanyakkan guru hanya mementingkan pengajaran sahaja. Tapi bagaimana pula semasa pengajaran dan pembelajaran? Semasa P&P. corak pembelajaran penting bagi memastikan minat pelajar untuk mempelajari dan memahami ditingkatkan. pelajar sudah pasti buntu untuk memikirkan jalan penyelesaian jika pelajar itu hanya bergantung kepada rumus yang dihafal. pemahaman pelajar penting bagi memastikan pelajar itu benar-benar faham tentang apa yang diajar. namun bagaimana jika sesuatu masalah dibentuk kepada bentuk yang lain. Menggunakan rumus hanyalah salah satu jalan singkat.Selain itu. Oleh yang demikian. Kaedah ini dapat mencegah perasaan takut dan bosan belajar ilmu Matematik berbanding dengan teknik hafalan yang membuat pelajar cepat merasa bosan. Oleh yang demikian.

Dalam .5 DEFINISI ISTILAH Dalam kajian ini. Dalam kamus dewan edisi keempat pula pandangan didefnisikan sebagai fahaman atau. Apakah pandangan guru Matematik tingkatan 1 berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul berasaskan pembuktian? 2. konsepsi atan pendapat mengenai sesuatu perkara yang ingin dibincangkan atau yang terlintas di fikiran. 1. Pandangan Mengikut kamus pelajar.4 SOALAN KAJIAN Dalam kajian in. terdapat beberapa istilah yang ingin di bincangkan juga iaitu: 1. terdapat dua soalan yang ingin dibincangkan iaitu: 1. Pembelajaran seperti ini akan menarik minat pelajar dan seterusnya menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik.dan rumus diterbitkan dan dibuktikan. Sejauhmanakah kesediaan guru untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan modul berasaskan pembuktian? 1. pandangan bermaksud pendapat terhadap sesuatu perkara atau cara mempersembahkan kandungan sesuatu maklumat dalam pelbagai kedudukan dan bentuk.

istilah pandangan bermaksud pendapat atau idea guru Matematik Tingakatan 1 berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul berasaskan pembuktian. Manakala pembelajaran merupakan proses memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran. Pengajaran ini adalah dirancangkan guru secara sisitematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai.kajian ini. kajian mengenai nombor dan gambar rajah. tidak termasuk perubahan yang . 2. Matematik Matematik didefinisikan sebagai pembelajaran atau kajian mengenai kuantiti. Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Mengikut Robert M. Matematik juga ialah penyiasatan aksiomatik yang menerangkan struktur abstrak menggunakan logik dan simbol matematik. perubahan dan ruang. membimbing. 3. untuk menghurai dan mendalami hubungan fizikal dan konsep. demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan. pembelajaran merupakan “perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan. Gagne (1970) dalam The Condition of Learning. Matematik dilihat sebagai lanjutan mudah kepada bahasa perbualan dan penulisan. corak struktur. atau dalam erti kata lain. dengan kosa kata dan tatabahasa yang sangat jelas. menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar.

pembuktian bermaksud perihal membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran sesuatu dengan bukti. 5. Modul Modul dalam kamus dewan edisi keempat bermaksud kursus . 4. pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru. Pembuktian Dalam kamus dewan edisi keempat. pengkaji perlu menyiapkan satu modul yang mengandungi pembuktian rumus-rumus dan teori Matematik tingkatan satu untuk diberikan kepada guru Matematik tingkatan 1 supaya mereka dapat memberikan pandangan mereka berkenaan dengan persoalan kajian.disebabkan proses pertumbuhan”. pelajaran atau latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kelayakan atau kemahiran. atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. Mengikut Woolfolk (1980) dalam Educational Psychology for Teachers. . Dalam kajian ini. Dalam kajian ini dsertakan dengan modul pembuktian yang mengandungi pembuktian rumusrumus dan teori Matematik tingkatan 1.

Di samping itu. menerusi kajian ini juga guru-guru dapat memperbaiki pendekatan dan strategi yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran supaya penerimaan pelajar terhadap pengajaran guru diterima hampir sepenuhnya. hasil kajian in dapat memberi panduan kepada guru matematik dalam pengajaran mereka. kajian ini penting dalam memperbaiki pendekatan dan strategi yang digunakan oleh guru-guru sekarang. kajian ini diharap menjadi sumber dalam memperkenalkan pembuktian sebagai salah satu cara yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. membina pengetahuan Matematik dan menghayati pengetahuan Matematik.6 KEPENTINGAN KAJIAN Peranan guru Matematik adalah untuk membantu pelajar dan menguasai konsep dan kemahiran Matematik.7 BATASAN KAJIAN Batasan kajian ini dijalankan kepada guru-guru Matematik yang mengajar di tingkatan 1. Oleh yang demikian. Selain itu. 1. Juteru. matlamat ini adalah diperlukan untuk jangka masa panjang dan bukanlah jangka masa pendek. kajian ini dilakukan di sebuah sekolah . Namun begitu. Oleh yang demikian. menguasai kebolehan penyelesaian masalah matematik. kajian ini dapat meperluaskan dan memperkembangan lagi penyelidikan dalam dunia pendidikan khususnya dalam bidang Matematik.1. Kebanyakkan guru-guru Matematik yang mengajar di sekolah yang sama akan menggunakan pendekatan yang hamper sama selain berbincang berkenaan pendekatan lain yang boleh digunakan. Menerusi skop penyeldikan.

di kawasan luar bandar serta dibataskan kepada 2 orang guru yang mengajar di sekolah tersebut. Skop kajian ini berkenaan dengan soalan kajian iaitu pandangan guru Matematik tingkatan 1 terhadap pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul berasaskan pembuktian dan sejauhmanakah kesediaan guru untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan modul berasaskan pembuktian. Kajian ini menganggap data yang diambil oleh guru-guru tersebut mewakili seluruh guru yang mengajar Matematik tingkatan 1 tidak kira mengajar di sekolah bandar atau pun luar bandar. .

Bab ini turut membincangkan cara-cara pembuktian rumus dan teorem serta pandangan guru terhadap pengajaran pembuktian. Kajian kepustakaan merupakan kajian yang diambil dari beberapa kajian yang telah dibuat oleh beberapa orang pengkaji atau penyelidik yang mempunyai pola yang sama dan bersesuaian dengan tajuk kajian ini iaitu mengkaji pandangan guru Matematik tingkatan 1 terhadap pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul berasaskan pembuktian.Kajian yang diajalankan oleh Knuth (2002) mengelaskan . Pelbagai pandangan wujud tentang penerapan elemen pembuktian dalan P&P Matematik dari perspektif guru.BAB 2 KAJIAN KEPUSTAKAAN 2.1 PENGENALAN Bab ini merupakan himpunan maklumat-maklumat kajian yang terdahulu seperti tesis dan jurnal.

.Takrifan ketiga pula menganggap pembuktian sebagai hujah yang menyediakan alasan untuk membuktikan sesuatu tindakan dalam Matematik atau sebagai contoh untuk menyokong sesuatu dakwaan.Takrifan kedua pula menyatakan pembuktian sesuatu yang kurang formal.2 KEPENTINGAN PENERAPAN ELEMEN PEMBUKTIAN Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang pembuktian sesuatu teori antaranya dari segi tahap kogntif pelajar dan cabang pendidikan pelajar (Miyakawa & Herbst. dimana sesuatu langkah kerja itu dikira sebagai pembuktian apabila sesuatu perkara dapat dibuktikan tanpa mengambil kira prosedur pembuktian tersebut. Kebanyakan graduan Matematik dan Fizik pula lebih gemar menggunakan pendekatan algebra.Takrifan pertama ialah pembuktian merupakan sesuatu yang formal di mana istilah dan kaedah yang digunakan adalah sesuatu yang spesifik yang telah ditetapkan.Kajian yang dijalankan oleh Cusi dan Malara (2007) menunjukkan bahawa graduan daripada bidang selain Matematik dan Fizik lebih cenderung menyelesaikan masalah dengan menggunakan nombor. 2007).pandangan guru mengenai takrifan pembuktian kepada tiga maksud utama.Mereka menggunakan nombor sebagai contoh kerana kerana mereka ingin menunjukkan kesahihan jawapan tersebut atau apabila mereka tidak mampu untuk memanipulasikan ungkapan Matematik. 2.

Menurut Heinze (2004). guru harus bermula dengan mengetahui sejauh mana pemahaman seseorang pelajar terhadap sesuatu perkara. Garnier dan Moreira (1999). ramai guru tidak menunjukkan langkah-langkah yang lengkap unutk membuktikan ataupun menyangkal sesuatu penyataan yang diberikan kepada pelajar (Barkai.Akibatnya pelajar tidak diberikan peluang yang sebenar untuk menyelesaikan masalah pembuktian itu dengan sendiri.Walaupun penerapan elemen pembuktian dalam P&P Matematik adalah penting. Selain itu. Penerangan yang jelas tentang perkara yang ingin dicapai amat penting bagi memastikan pelajar jelas dengan apa yang ingin dibuktikan. dalam kajian mereka menyatakan miskonsepsi boleh timbul dengan mudah sekiranya mengajar perkara yang berasaskan pembuktian. guru seharusnya mengelakkan pembuktian jika pembuktian . Menurut Tossavainen (2003). ahap pembuktian pelajar masih lemah dan pelajar kebiasaannya menggunakan kaedah empirikal dan analitikal dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan pembuktian dalam Matematik. Heinze (2004) mendapati masalah kepada pengajaran jenis ini adalah waktu yang diberikan kepada pelajar untuk ke fasa memahami dan meneroka sesuatu pembuktian tidak mencukupi. pengajaran jenis ni dikenali sebagai stain pengajaran fragend-entwickelnd (pengembangan-persoalan). Tambahan pula.2002). Proses pembuktan yang tipikal di dalam kelas Matematik telah mengabakan fasa yang terpentng dalam proses pembuktian dimana proses pembuktian dirancang dan dikawal oleh guru manakala tugas pelajar hanyalah untuk meneka arah tuju pemikiran seseorang guru.Oleh sebab itu. kajian menunjukkan tahap pemahaman pelajar dan guru terhadap pembuktian sesuatu rumus masih berada di tahap yang tdak memberansangkan.

menyebabkan kekeliruan timbul dalam diri pelajar. Ding and Jones (2007) dalam kajian mereka menyarankan aplikasi teori Van Heile semasa mengajar Matematik berasaskan pembuktian. Teori Van Heile mempunyai lima fasa iaitu fasa informasi, orientasi berbantu, penerangan, orientasi bebas dan integrasi. Di sebalik kekangan pemahaman mengenai pembuktian sesuatu rumus, kebanyakkan pelajar bersetuju bahawa pembuktian membantu mereka dalam memahami perhubungan dalam Matematik (Nordstrom,2002). Ditambah pula jika para guru memberikan tindak balas positif terhadap proses pembuktian yang dijalankan di dalam kelas (Nyaumwe & Buzuzi, 2007).

2.3 PANDANGAN GURU TERHADAP PENGAJARAN PEMBUKTIAN Para guru menyatakan kebolehpercayaan nilai-nilai utilitarian dari bukti-bukti yang boleh mengesahkan hasil Matematik dan boleh membantu melatih para pelajar untuk membuat keputusan menggunakan akal.Sikap para guru tehadap pembuktian Matematik adalah amat penting untuk meletakkan kepercayaan mereka terhadap nilai utilitari terhadap pembuktian. Menurut Nyamwe & Buzuzi (2007), perubahan terhadap pemahaman para guru terhadap pengetahuan Matematik secara semulajadi adalah amat penting untuk menarik minat para pelajaruntuk membuktikan kebolehkepercayaan keputusan

Matematik.

Pengajaran secara pembuktian akan tercapai jika guru memberikan penerangan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Selain itu, guru juga harus mempelbagaikan kaedah dalam menyelesaikan sesuatu masalah bagi memberikan pelajar idea bagaimana untuk menyelesaikannya. Menurut Gardiner dan Moreira (1999), penerangan yang terang tentang perkara yang ingin dicapai amat penting bagi memastikan pelajar jelas dengan apa yang ingin dibuktikan.

Pengajaran berasaskan pembuktian bukan perkara yang mudah. Dalam kajian yang djalankan oleh Gardiner dan Moreira (1999), turut mengatakan bukan mudah untuk mengajarperkara berasaskan pembuktian tanpa menimbulkan ‘misconsepcion’. Walaupun begitu, beberapa buah negara seperti France, Hungary dan Netherlands telah membuktikan bahawa dengan memberikan pelbagai pendekatan dalam menyelesaikan sesuatu masalah, ianya akan memberikan pelajar idea untuk menyelesaikannya. Selain itu, guru harus bermula dengan mengetahui sejauh mana pemahaman seseorang pelajar terhadap sesuatu perkara sebenarnya.

Sikap guru yang berminat dalam menerangkan sejarah pembuktian rumus dapat menarik minat dan meningkatkan ingatan pelajar. Sebagai contoh guru menerangkan terlebih dahulu dalam sejarah penemuan rumus teoren Pythagoras di mana, rumus ini telah dijuampai oleh ahli Matematik Negara China sejak 600 tahun sebelum masihi lagi. Kaedah yang digunakan pada masa itu ialah berdasarkan pengiraan luas segiempat iaitu dinamakan sebagai “Chinese Proof Circular Path of Heaven”.Berdasarkan kajian yang

dijalan oleh Tennant (tahun tidak dinyatakan), pengajaran sejarah dalam pembuktan mengukuhkan ingatan pelajar terhadap rumus tersebut juga lebih lama dan memberi kesan yang positif terhadap pencapaian akademik mereka.Penggunaan sejarah dalam bilik darjah Matematik lebih membantu pelajar dalam memahami konsep yang diajar.

Kajian ini mendapati guru-guru lebih suka member penerangan kepada pelajar tentang cara pembuktian ini. Para guru kurang memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk member pandangan dan menyatakan kefahaman mereka. Pelajar hanya menurut segala arahan guru dalam proses pembuktian teorem ini. Secara kesimpulannya, guru di Hong Kong lebih menggunakan pendekatan secara visual dalam pembuktian.

Berdasarkan Huang (2005), analisis data menunjukkan para guru di Shanghai lebih menumpukan pada pendekatan pembuktian Matematik. Para guru do Shanghai menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif di kalangan para pelajar, menjana kefahaman dan akhir sekali berusaha mencari penyelesaian. Para guru lebih suka menggunakan soalan jenis terbuka untuk mencungkil idea-idea pelajar terhadap konsep Matematik sehingga pelajar tersebut dapat memberikan jawapan yang tepat.

Walau bagaimanapun, terdapat segelintir guru yang tidak bersetuju dalam mengajar pembuktian rumus Matematik. Menurut Knuth (tahun tdak dinyatakan) pelaksanaan “pembuktian untuk semua” adalah agak sukar untuk dilaksanakan kerana

satu kajian berkaitan P&P . Jika dibandingkan dengan teknik menghafal yang diamalkan sejak dahulu. Kebanyakkan guru berpendapat pengajaran pembuktian hanyalah sekadar sesuatu untuk dipelajari secara pedagogi dan bukanlah salah satu komunikasi dalam pengajaran Matematik. dapat dirumuskan disini bahawa. Dengan cara itu. banyak pelajar yang aktif dapat dilahirkan. ianya hanya memberi ruang kepada pelajar untuk memiliki kecerdasan yang tinggi sahaja untuk berjaya.4 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. mereka diberi peluang untuk mendapatkan atau menerbitkan sendiri rumus berkenaan. Pelajar tidak lagi dibebankan dengan rumus yang perlu dihafal. Oleh yang demikian. Mereka akan menggunakan sepenuh tumpuan otaknya untuk menyelesaikan pembuktian yang diberikan oleh guru. proses P&P bagi subjek Matematik menggunakan kaedah pembuktian dapat meningkatkan kefahaman pelajar serta menjadikan proses P&P menjadi lebih menarik dan seronok dengan penemuan-penemuan baru oleh pelajar. 2. Melalui kaedah memperkenalkan rumus baru kepada pelajar melalui pembuktian. akan tetapi. jika dirujuk kepada kajiankajian lepas. Matematik atau Matematik Tambahan sedang dijalankan. Suasana kelas yang ceria dan seronok dapat diwujudkan walaupun sesi pengajaran subjek yang digeruni oleh majoroti pelajar.pengajaran pembuktian hanya sesuai kepada golongan pelajar yang tertentu sahaja. tahap pemahaman pelajar berkatan sesuatu rumus lebih meningkat dan mereka lebih bermotivasi untuk mendalami ilmu Matematik.

menggunakan kaedah pembuktian bagi sebjek Matematik tingkatan 1 akan dijalankan dengan mendapatkan pandangan guru yang berpengalaman serta kesediaan guru berkenaan dalam menjalankan proses P&P berasaskan pembuktian. .

Bab ini juga menceritakan tentang reka bentuk kajian yang dijalankan.BAB 3 METHODOLOGI 3. maklumat tentang populasi dan kaedah pemilihan sampel. penerangan tentang instrument yang digunakan.1 PENGENALAN Bab ini menceritakan tentang proses dan juga kaedah yang akan digunakan dalam kajian akan dijalankan. prosedur dan proses yang akan dijalankan serta huraian tentang bagaimana analisis data akan dilakukan dan rasional di sebalik kaedah analisis data yang dipilih. .

3 POPULASI KAJIAN Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah di kawasan luar bandar yang berada dalam daerah yang sama. Pengkaji menemubual guru-guru tersebut pada waktu yang berlainan menggunakan soalan yang berbaza dan pada masa yang sama. Kajian ini dijalankan supaya dapat mengetahui pandangan guru Matematik tingkatan 1 terhadap pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul berasaskan pembuktian. .2 REKA BENTUK KAJIAN Kajian ini merupakan kajian kualitatif. Kaedah temu bual digunakan untuk mengesahkan dapatan daripada kaedah pertama.3. pengkaji memilih 2 orang guru Matematik tingkatan 1 untuk ditemu bual bagi mendapatkan data berkaitan tajuk kajian. Sekolah yang dipilih oleh pengkaji ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Temangan yang terletak di pekan Temangan. pengkaji merakam menggunakan perakam dan seterusnya ditraskripsikan ke dalam bentuk dialog untuk dianalisis. Seramai 2 orang guru Matematik tingkatan 1 yang akan ditemu bual oleh pengkaji dari Sekolah Menengah Kebangsaan Temangan. Kajian ini melibatkan pemerhatian dan temubual dalam mengumpulkan data. 3. Oleh itu.

Perancangan pemilihan instrument kajian yang baik menjamin kualiti sesuatu penyelidikan. Soalan temu bual ini akan disediakan sebelum proses temu bual diadakan. Selepas tempoh tersebut. . Ini untuk memudahkan pengkaji mengumpulkan maklumat dengan lebih tepat dan jitu. soalan susulan akan diajukan sekiranya jawapan yang diberikan responden tidak menepati apa yang ditanya oleh pengkaji.4 INSTRUMEN KAJIAN Instrumen kajian yang digunakan untuk kajian ini adalah pengkaji sendiri. soalantemubual. Oleh yang demikian. Soalan ini meliputi apa yang akan dikaji oleh pengkaji serta tidak menimbulkan kekeliruan serta sensitiviti kepada responden. pengkaji akan membuat temujanji dengan responden berkaitan dengan masa dan tempat proses temu bual yang akan diadakan. Modul ini dihasilkan dahulu sebelum diberikan kepada guru-guru tersebut serta mendapat kelulusan daripada pensyarah pembimbing. Walaubagaimanapun. Modul berasaskan pembuktian dihasilkan dan disusun mengikut tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran Matematik tingkatan 1. pita rakaman dan pengkaji sendiri. Guru-guru atau responden akan diberikan masa seminggu bagi meneliti huraian modul tersebut berkenaan pembuktian mengikut sukatan pelajaran Matematik tingkatan 1.3. kajian ini dijalankan dengan menggunakan modul berasaskan pembuktian.

Pengkaji merupakan instrumen yang paling penting kerana pengkaji sendiri terlibat dalam proses temu bual ini. 3. pengkaji juga merakam proses temu bual itu menerusi pita rakaman. proses kajian serta jenis kajian yang akan djalankan. Selain mendengar jawapan yang diberikan oleh responden. . Pengkaji akan membuat temu janji dengan responden berkaitan masa. Kemudian.5 PROSEDUR KAJIAN Prosedur kajian dimulakan oleh pengkaji dengan mencari artikel. pengkaji akan menganalis data yang diperoleh menerusi temu bual ini dan menyediakan laporan lengkap mengenai kajian. Ringkasan tersebut akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam membina reka bentuk kajian. tarikh dan tempat temu bual akan diadakan. pengkaji menyiapkan modul pembuktian mengenai tajuk-tajuk yang ada dalam sukatan pelajaran Matematik tingkatan 1. pengkaji akan membuat ringkasan berkaitan dengan artikel tersebut. Akhir sekali.Pita rakaman juga salah satu instrumen penting bagi mendengar kembali rakaman yang dirakam menerusi telefon bimbit. Seterusnya pengkaji akan memulakan hubungan yang baik serta mengajukan soalan berkaitan dengan kajian. Seterusnya. Rakaman ini akan didengarkan dan ditranskrip ke dalam bentuk tulisan dialog bagi memudahkan data di analisis. jurnal kajian lepas berkaitan dengan tajuk yang akan dikaji oleh pengkaji.

Surat serta boring permohonan menjalankan kajian dari pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) bersama dengan satu salinan cadangan penyelidikan telah dihantar ke Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD) di Kementerian Pelajaran di Putrajaya.Selepas modul disediakan. dan seterusnya berjumpa dengan guru tersebut. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD). Pihak kementerian mengeluarkan surat kelulusan untuk menjalankan kajian tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan. modul yang disediakan juga akan diberikan kepada responden dan . pengkaji perlu memint a kebenaran daripada pihak Kementerian Pelajaran untuk menjalankan kajian di sekolah yang dipilih. pengkaji membuat surat permohonan melalui Ketua Jabatan Matematik Fakulti Sains Dan Teknolog iuntuk dihantar kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). responden yang akan terlibat se rta. pengkaji perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah terlebih dahulu sebelum menjalankan kajian di sekolah. dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Selepas mendapat kelulusan dari sekolah. Untuk memastikan kajian ini dapat dijalankan di sekolah yang dipilih. Setelah mendapat surat kebenaran daripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pada masa yang sama. jumlahnya. pengkaji akan berjumpa dengan Guru Kanan Sains dan Matematik bagi mendapatkan nama guru untuk dijadikan responden. pengkaji akan menelefon pihak sekolah terlebih dahulu untuk mendapat kebenaran dan menjelaskan tujuan kajian. Setelah mendapat kelulusan daripada kementerian. tarikh kajian dan lain-lain.

Penyelidik perlu membuat temu bual responden bagi mendapatkan data dan seterunya membuat analisis ke atas datadata yang diperoleh. Setelah data diperolehi.6 ANALISIS DATA Pendekatan statistik tidak dijalankan semasa proses menganalisis data dilakukan disebabkan kajian ini merupakan kajian kualitatif. Data yang diperoleh akan dibandingkan dan dianalisis . Selain itu. identiti dan nama responden temu bual tidak akan dinyatakan dalam tulisan ilmiah pengkaji. sebagai pengkaji yang bertanggungjawab terhadap kajian ini. Dialog ini adalah untuk memudahkan pengkaji memberi fokus kepada tajuk dan soalan yang diajukan. pengkaji akan menulis perbualan yang dijalankan dalam bentuk dialog.tempoh masa untuk meniliti modul tersebut diberikan sebelum proses temu bual dilakukan. 3. Bagi responden yang terpilih untuk ditemu bual oleh pengkaji juga. pengkaji perlu memberi jaminan kepada setiap responden bahawa segala maklumat yang berkaitan dengan responden akan dirahsiakan dan ianya dianggap sulit oleh pengkaji.

Akhir sekali. . pengkaji akan membuat rumusan dan ulasan berkenaan dengan kajian tersebut.mengikut soalan temu bual tersebut.

Pengkaji tidak mengambil kesemua isi kandungan transkrip sebagai rumusan kerana tidak kesemua isi kandungan skrip adalah penting. Segala hasil dapatan kajian dianalisis secara teliti untuk menjawab kesemua persoalan kajian. Pengkaji hanya mengambil bahagian-bahagian yang penting sahaja bergantung kepada kesesuaiannya dengan persoalan kajian.1 PENGENALAN Bab ini menghuraikan secara terperinci hasil dapatan kajian yang diperolehi daripada analisis data yang telah dibuat berdasarkan hasil daripada temubual terhadap dua orang guru Matematik Tingkatan 1 di dua buah sekolah yang sama.BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4. . Temubual yang dibuat secara lisan di antara pengkaji dan responden direkodkan kemudiannya ditranskrpsikan dan seterusnya dianalisis.

penyataan mereka merujuk kepada masalah-masalah yang sedia ada dan juga akan timbul sekiranya modul ini digunakan .4. Tambahan lagi. kedua-dua responden menyatakan bahawa mereka hanya boleh menggunakan separuh daripada keseluruhan isi kandungan modul pembuktian ini. ternyata mereka berminat dengan modul pembutian. Namun begitu. saya sendiri pun tak faham nombor-nombor ini” [S1K1R1J1]. Berdasarkan pandangan yang diberikan oleh kedua-dua responden tersebut. antara dua kemungkinan iaitu sama ada berminat atau tidak. macam „pattern‟ ini” [S1K1R2J1].2 PANDANGAN GURU MATEMATIK TINGKATAN 1 TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG MENGGUNAKAN MODUL BERASASKAN PEMBUKTIAN Bagi menjawab persoalan kajian yang pertama iaitu mengenai pandangan guru Matematik Tingkatan 1 Terhadap pengajaran dan Pembelajaran Ynag Menggunakan Modul Berasaskan Pembuktian. Responden kedua memberikan pandangan ” Saya tengok sepintas lalu. Cuma yang bahagian hadapan. Responden pertama memberikan pandangan “Keseluruhannya „OK‟. ada tajuk yang „OK‟.

Kebiasaannya. Ini menjadi aspek penting mengapa sikap pelajar menjadi penyumbang terbesar kepada masalah pelajar. Pelajar yang kurang minat untuk belajar selalunya tidak memberi tumpuan dan seterusnya membuat pelajar manjadi malas. Masalah pelajar seperti sikap pelajar itu sendiri contohnya malas dan kurang tumpuan menyebabkan kesukaran penerimaan ilmu pengetahuan. guru banyak menggunakan strategi pengajaran berasaskan „Taksonomi Bloom‟ iaitu dari aras rendah . Oleh itu. Setiap pelajar mempunyai minat yang berbeza. Guru memainkan peranan penting dalam memupuk kembali minat pelajar untuk belajar Matematik dengan berkesan. banyak kaedah pengajaran yang baru diperkenalkan bagi membantu pelajar memahami ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru dengan berkesan.dalam pengajaran dan pembelajaran.2. Oleh yang demikian. 4. tidak semua pelajar dapat menyesuaikan diri dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang baru diperkenalkan.1 Analisis Masalah Pelajar Masalah pelajar telah menjadi salah satu faktor penyumbang terbesar bagi halangan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. peranan guru amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam mengubah corak dan kaedah pengajaran demi menarik minat pelajar dan seterusnya membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan sempurna. Namun begitu. Antara masalah yang timbul yang sering diperkatakan oleh guru adalah masalah pelajar dan masalah masa pengajaran.

kepada aras tinggi. malas buat latihan. bagaimana pula pelajar ingin memahami topik pada bahagian belakang yang berada di aras tinggi. pemahaman konsep merupakan salah satu faktor yang banyak dipersoalkan. Oleh yang demikian. dari topik senang kepada topik susah. banyak yang main-main. ”Masalah? Masalah banyak P&P. dalam Matematik topik-topik tersebut sebenarnya mempunyai kaitan antara satu sama lain. Teknik hafalan ini akan mengundang padah kepada pelajar jika pemahaman berkenaan formula tidak difahami dengan betul. Oleh yang demikian. Sikap pelajar yang main-main. Jika pelajar tidak dapat memahami topik-topik awalan. Namun begitu. Ini yang akan menyebabkan pelajar merasakan Matematik ini susah dan mengurangkan minat pelajar untuk mempelajari Matematik seterusnya membuat pelajar kurang memberi tumpuan serta malas untuk pelajar. tak bagi tumpuan. sikap menjadi penyumbang terbesar kepada masalah pelajar. tak siap kerja rumah”. kurang tumpuan. Ada juga yang menggunakan teknik hafal di mana pelajar hanya menghafal rumus dan mengaplikasikan rumus mengikut pemahaman yang diajar oleh guru. ramai guru yang menggunakan teknik pemahaman konsep dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. [S1K2R1J1] Selain itu. ini untuk kelas pandai. Ada yang menggunakan teknik pemahaman konsep kerana pemahaman konsep yang akan menentukan bahawa pelajar dapat menerbitkan dan membuktikan rumus. Mungkin kerana pemahaman konsep memerlukan penerangan yang jelas dan pelajar dapat memahami . Topik yang berada di aras rendah sebenarnya berhubung kait dengan topik yang berada di aras tinggi. Hal ini disokong oleh responden yang pertama yang menyatakan.

Namun begitu. Mungkin perspektif sedia ada dalam diri mereka beranggapan konsep itu susah menyebabkan mereka bersikap tidak mahu belajar dan memahami konsep. 4. Bagi subjek Matematik. Oleh yang demikian. tak semua yang dapat memahami dengan jelas kerana banyak pelajar silap faham tentang apa yang diterangkan oleh guru. Bukan sahaja guru subjek Matematik yang mengalami masalah ini.dengan jelas. “mungkin sikap diorang tak boleh terima konsep. banyak pelajar yang tidak mahu memahami konsep kerana beranggapan pemahaman konsep ini memeningkan kepala walaupun konsep itu senang difahami.2. Pemahaman pelajar berkaitan konsep atau teori yang diterangkan oleh guru berbeza mengikut perspektif pemahaman pelajar. Ini dapat dibuktikan dengan pandangan responden yang kedua yang menyatakan. jangka masa untuk . sikap pelajar harus dibentuk supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna.2 Analisis Masalah Masa Pengajaran Masalah masa pengajaran sudah lama dah di alami oleh setiap guru di semua sekolah. Selain itu. tak nak faham konsep” [S1K2R2J1 Pandangan responden pertama dan kedua menyatakan sikap pelajar yang menyumbang kepada masalah kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. malah hampir semua subjek pembelajaran yang mengalaminya.

penerangan dan pendedahan pembuktian tidak akan dapat diterima seratus peratus oleh pelajar dan hanya segelintir sahaja yang dapat menguasai dengan baik. penerangan pembuktian sesuatu konsep dan teori akan mengambil masa agak lama. [S1K3R1J1] Bagi responden kedua pula berpendapat masa yang diperlukan untuk pelajar memahami sesuatu konsep atau teori menggunakan kaedah pembuktian agak lama. Tambahan pula. Jika kaedah pembuktian digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. ”Jangka masa untuk menghabiskan semua silibus. latihan pengukuhan belum dijalankan lagi. Apabila difikirkan balik. penerangan dan huraian yang disertakan dengan contoh memang memakan masa. Ini didedahkan oleh responden kedua yang menyatakan pandangan ” Mungkin memerlukan masa yang lamalah untuk budak-budak ni faham” [S1K3R2J1] . Jadi peruntukan masa setahun untuk menghabiskan semua silibus adalah tidak cukup. Responden pertama menyatakan pengambilan masa agak lama untuk menghabiskan semua silibus jika kaedah pembuktian ini digunakan. Ini akan mengganggu perjalanan masa bagi subjek lain.menghabiskan sesuatu topik agak lama bergantung kepada cara dan pendekatan serta teknik yang digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran. satu topik akan memakan masa bermingguminggu untuk diajar dan difahami serta ini akan menyebabkan tertangguhnya topik-topik yang berikutnya. akan mengambil masa yang lama sedikitlah”. Tambahan pula. Jadi.

4. Ini dinyatakan dalam penyataan berikut. masalah perjalanan masa serta pengurusan masa menjadi halangan untuk kaedah pembuktian ini digunakan. Melalui kaedah ini. ada. Mengetahui asal usul rumus tersebut membolehkan pelajar faham dan dapat menggunakannya. guru dapat menerangkan bagaimana sesuatu formula dapat diterbitkan dan dibuktikan seterusnya dibandingkan dengan konsep dan teori sedia ada. Modul ini merupakan panduan kepada guru untuk digunakan sebagai alat bantu mengajar dalam menerangkan konsep dan teori serta konsep kepada pelajar melalui pembuktian.3 KESEDIAAN GURU MATEMATIK TINGKATAN 1 MENJALANKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG MENGGUNAKAN MODUL BERASASKAN PEMBUKTIAN Modul pembuktian adalah hasil gabungan beberapa pembuktian teori dan konsep yang ada dalam hampir keseluruhan topik-topik silibus Matematik Tingkatan 1. kita guna juga.Oleh yang demikian. Responden menyatakan pernah manggunakan kaedah pembuktian untuk tajuktajuk yang mudah seperti sudut. kita guna juga yang mudah-mudah seperti sudut” [S2K4R1J1] . pelajar dapat mengetahui bagaimana menerbitkan rumus dan kesahihan rumus atau formula tersebut. macam di tajuk akhir. ” Pembuktian. Macam di akhir. Melalui pembuktian ini.

.. Ini bermaksud kaedah pembuktian boleh digunakan dalam kelas hadapan atau kelas yang rata-rata mempunyai IQ yang tinggi. „pattern‟ nombor. responden pertama pernah menggunakan kaedah pembuktian dan secara tidak langsung ini akan memberikan satu pengalaman kepadanya untuk mengaplikasikan kaedah pembuktian dalam topik-topik lain dengan bantuan modul pembuktian tersebut. budak akan berminat”. Selain itu. benda baru macam ini. ia bermaksud guru bersedia menggunakan kaedah pembuktian dalam pengajaran dan pembelajaran tetapi untuk kelas tertentu. Namun begitu. Latar belakang seperti kedudukan tempat pelajar itu sendiri yang berada menunjukkan kaedah pembuktian hanya boleh dilakukan dalam kelas-kelas tertentu sahaja..Menurut kenyataannya. ”Ni tak ada masalah kalau ni memang. Kenyataan ini disokong oleh responden kedua.macam „number pattern‟ ni. tidak mustahil jika semua topic boleh diajar dengan menggunakan kaedah pembuktian. Setengah ada yang sesuai.. Ini bermaksud. Selain itu juga.. penyataannya juga merujuk kepada setengah daripada pembuktian yang ada di dalam modul terbabit boleh diguna semasa pengajaran dan pembelajaran untuk topik-topik tertentu. Manakala pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lemah hanya menggunakan . Latar belakang pelajar juga menjadi sebab mengapa pembuktian kaedah pembuktian susah diigunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelajar senang memahami jika guru menggunakan kaedah pembuktian dalam pengajaran dan pembelajaran. iaitu..memang. topik-topik yang senang seperti sudut senang dibuktikan. [S2K4R2J1] Ini menunjukkan bahawa pembuktian boleh dilakukan untuk topik-topik tertentu sahaja.

hanya sebahagian sahaja yang boleh menggunakan kaedah pembuktian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walaupun kaedah. Penyataan ini disokong oleh pandangan responden kedua iaitu. pengalaman salah seorang responden yang pernah menggunakan kaedah pembuktian dapat membandingkan dan membezakan dengan kaedah yang biasa digunakan oleh kebanyakkan guru. namun dengan beberapa syarat tertentu seperti pemilihan topik dan latar belakang pelajar. Kita pilih topik-topik yang sesuai dan pelajar sesuai dengan apa yang dia senang”. „background‟ pelajar kita. teknik dan strategi seperti . ” setengah-setengah topik tu kita boleh ambillah. iaitu. Daripada keseluruhan topik dalam silibus Matematik Tingkatan 1. pelajar yang lemah kita tak tunjuk. [S2K4R1J2] Kenyataan berikut menerangkan bahawa kaedah pembuktian boleh dilakukan untuk pelajar-pelajar terpilih yang mempunyai latar belakang pengajian yang baik serta pemilihan topik-topik tertentu dalam silibus pengajaran Matematik Tingkatan 1. ”Kita tengok atas topik yang kita ajarlah. bukan 100% lah” [SK4R2J2] 4.kaedah biasa. kedua-dua responden menyatakan berminat menggunakan kaedah pembuktian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tambahan lagi. Hal ini disokong oleh penyataan responden kedua.4 KESIMPULAN Secara keseluruhannya daripada analisis ini. bukan kaedah pembuktian.

sesuai dengan apa yang di usulkan dalam rukun negara. Gaya berfikir lebih mendalam merupakan salah satu latihan berkesan kepada pelajar supaya pelajar dapat mengasah kemahiran berfikir di samping dapat menimba pengalaman pembuktian. Ini akan menjadi ingatan jangka masa panjang dan dapat digunakan untuk topik-topik Matematik yang lebih susah seperti topik yang ada dalam Matematik Tambahan.dan pendekatan lain digunakan secara meluas. pelajar dapat membandingkan dan menerbitkan rumus-rumus lain yang berkaitan mengikut konsep dan teori sedia ada. Selain mengetahui asal rumus diterbitkan. teori dan konsep. guru seharusnya mencuba kaedah pembuktian dan membantu pembelajaran pelajar bagi menghasilkan pelajar yang diinginkan dalam malamat pendidikan negara. namun pembuktian juga salah satu kaedah yang dapat membentuk pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan sedalam-dalamnya. . “EASYMATH‟. Sebagai pembimbing yang paling dekat.„JIGSAW PUZZLE‟. Kemahiran berfikir sepatutnya diasah dari Tingkatan 1 dengan menggunakan kaedah pembuktian untuk membuka mata pelajar berkaitan topik Matematik. Ini akan memberi gambaran kepada pelajar bagaimana membuktikan sesuatu formula.

1 PENGENALAN Bab ini akan menerangkan tentang kesimpulan dan gambaran keseluruhan berkaitan dengan kajian yang dijalankan ke atas dua orang guru yang terpilih di sekolah Daerah Machang.BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5. Dalam bab ini juga diterangkan tentang cadangan kepada pihak berwajib untuk mengetengahkan kaedah pembuktian ini sebagai suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. . Harapan penyelidik agar kaedah ini dapat diguna pakai di sekolah-sekolah bagi membantu para guru mempelbagaikan kaedah mengajar mereka agar menjadi lebih baik dan lebih efektif serta menarik.

Oleh yang demikian pemilihan terhadap kaedah dan teknik perlulah dilakukan secara berhati-hati supaya cara-cara ini tidak menghalang guru melaksanakan proses pembentukan konsep-konsep secara mudah dan berkesan. Pelajar merasa seronok menjalankan ujikaji aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna. Kaedah projek yang diasaskan oleh John Deney misalnya. Perubahan yang ketara ini haruslah diubah dari segi cara dan kaedah pengajaran dan pengajaran agar proses pendidikan itu menjadi lebih kreatif dan bermutu bagi pencapaian matlamat yang sejajar. terdapat beberapa kaedah dan teknik yang berkesan boleh digunakan oleh guru. Hal ini kerana ia dapat melahirkan pemikiran yang jelas dan berkesan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan kaedah dan teknik yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan. Penggunaan contoh-contoh adalah asas dalam pengajaran dan pembelajaran. Biasanya seorang guru menerangkan idea-idea yang komplek kepada sekumpulan pelajar.2 KESIMPULAN Sememangnya dasar pendidikan telah berubah dari semasa ke semasa demi memenuhi dasar pendidikan negara.5. guru boleh menggunakan apa sahaja teknik yang difikirkan sesuai sama ada teknik menerang. teknik mengkaji. Biasanya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan. teknik penyelesaian mudah. menggalakkan pelajar mempelajari sesuatu melalui pengalaman. teknik bercerita dan teknik perbincangan. . Dari segi penggunaan teknik pula. pemerhatian dan percubaan.

ia boleh digunakan sebagai asas untuk membuktikan pernyataanpernyataan yang lain. Pernyataan yang telah dibuktikan sering dipanggil teorem . Satu teorem boleh juga dirujuk sebagai lema. Bukti tidak akan diperolehi dengan taakulan induktif atau hujah empirikal. Sikap pelajar memainkan . Proposisi yang tidak dibuktikan tetapi dipercayai benar. konsepkonsep yang baru dan susah. Misalnya. dalam bentuk lisan iaitu dengan mengemukakan analogi. Oleh yang demikian. Contoh-contoh boleh juga boleh ditunjukkan dalam bentuk visual. bercerita. kaedah pembuktian ini mempunya banyak kebaikan jika digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Walaupun banyak masalah lain yang timbul. sikap pelajar itu sendiri yang membuatkan masalah lain timbul. ilustrasi dan lain-lain. Idea yang abstrak. Dalam matematik. dikenali sebagai konjektur. terdapat beberapa masalah akan timbul iaitu dari segi masa pengajaran dan masalah pelajar.guru itu dikehendaki memberi contoh-contoh dan ilustrasi. mengemukakan metafora dan sebagainya. lakaran. Ini bermaksud. tanpa sebarang pengecualian. namun dua masalah ini yang menjadi faktor utama dan sering dipertikaikan. lebih mudah difahami apabila guru menggunakan contohcontoh dengan ilutrasi yang mudah dan konkrit. satu bukti mesti menunjukkan yang satu pernyataan itu benar dalam semua kes. Namun begitu. tetapi dengan taakulan deduktif. bukti ialah demonstrasi yang meyakinkan untuk membuktikan kebenaran beberapa pernyataan bermatematik. terutamanya jika ia hendak digunakan sebagai batu loncatan dalam pembuktian teorem yang lain. Dari segi masalah pelajar. Apabila satu teorem telah dibuktikan .

kaedah ini memerlukan penerangan dan daya berfikir yang tinggi untuk membentuk pelajar yang cemerlang. Tambahan pula. Oleh itu. kekangan masa pengajaran salah satu faktor yang menghalang kaedah ini digunakan. Oleh yang demikian. Pengajaran Matematik berlandaskan kaedah pembuktian juga dapat dijalankan dengan sempurna. masalah lain seperti minat untuk belajar. guru memainkan peranan penting dalam membentuk sikap pelajar yang berakhlak. . Penyelarasan masa penting bagi mengelakkan gangguan aktiviti pembelajaran subjek lain. penggunaan masa yang terhad dapat diselaraskan dengan pengurusan guru mengikut selang masa yang telah dibuat dalam rancangan mengajar. Oleh itu. semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. kaedah ini patut digunakan bagi membentuk insan yang cemerlang sesuai dengan matlamat pendidikan negara dan rukun negara.peranan penting ketika proses pengajaran dan pembelajaran itu berlaku. Namun begitu. Dengan adanya sikap yang baik. kaedah pembuktian berlandaskan modul berasaskan pembuktian digunakan untuk pelajar Tingkatan 1 dapat memberikan pelajar gambaran dan pengalaman serta pengetahuan yang akan digunakan untuk masa seterusnya. tumpuan pelajar dan rajin berusaha menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Tambahan pula.

terdapat beberapa cadangan yang ingin disampaikan oleh penyelidik kepada pihak yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung. pihak sekolah. guru-guru dan masyarakat sekeliling. 5.3. . Pihak Kementerian dapat menentukan kaedah yang sesuai untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.1 Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian membangunkan Pelajaran sebuah Malaysia ialah sebuah kementerian yang berkualiti bertujuan dunia untuk bagi sistem pendidikan yang bertaraf memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. Oleh yang demikian. Lembaga Peperiksaan Malaysia. Penyelarasan isi kandungan kurikulum juga amat penting bagi menyediakan rancangan mengajar agar masalah pengurusan masa pengajaran dapat dielakkan di samping membantu guru mengajar berlandaskan kaedah yang telah disediakan. adalah dicadangkan agar pihak kementerian menyusun dan menyediakan kandungan kurikulum di bawah bidangkuasa Bahagian Pembangunan Kurikulum.3 CADANGAN KEPADA PIHAK BERWAJIB Dalam mencapai matlamat kajian ini. Antara pihak yang terlibat adalah Kementerian Pelajaran Malaysia. Fakulti Pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi. Melalui Bahagian Pembangunan Kurikulum.5.

cadangan ini juga dapat membantu bagi menilai kebolehan pelajar serta membantu mencapai matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia bagi melahirkan insan yang beriman. Lembaga Peperiksaan Malaysia bekuasa menggubal dasar pengujian dan pengukuran pendidikan berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat kurikulum. berketerampilan dan sejahtera. penerangan dan pengajaran dapat diperbaiki mengikut kesesuaian dan keadaan sekarang ini.3.3. Ini sebagai salah satu cara untuk melatih bakal pendidik menggunakan kaedah pembuktian dengan sempurna. Lembaga Peperiksaan Malaysia merupakan satu-satunya badan peperiksaan di dunia yang menjalankan peperiksaan berpusat secara serentak yang berlandaskan kurikulum kebangsaan. berakhlak mulia. 5. Perubahan yang dilakukan dari semasa ke semasa sedikit sebanyak memperbaiki kelemahan yang ada dalam kaedah pembuktian ini. Oleh yang demikian.3 Lembaga Peperiksaan Malaysia Lembaga Peperiksaan Malaysia merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab mengendalikan ujian awam kebangsaan di Malaysia. berilmu. Di bawah pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia. Menerusi bidang kuasa Lembaga Peperiksaan Malaysia. Selain itu. . cara penyampaian.5. penyelidik memperkenalkan agar kaedah pembuktian dijadikan sebagai salah satu kaedah yang akan digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.2 Fakulti Pendidikan Menerusi Fakulti Pendidikan. cadangan penyelidik adalah menyediakan soalan berkonsepkan pembuktian bagi membina kemahiran berfikir pelajar.

Ujian ini adalah untuk menilai keberkesanan penggunaan kaedah pembuktian di samping melatih para guru menggunakan kaedah tersebut. Menerusi temubual yang dilakukan. Ujian tersebut adalah berkaitan dengan isi kandungan yang diajar menggunakan kaedah pembuktian. Walaubagaimanapun. Oleh itu. cadangan lanjutan adalah membuat satu ujian bertulis ke atas beberapa orang pelajar selepas kaedah ini digunakan dalam satu masa pengajaran. . Disamping itu juga. penilaian senang dilakukan dengan melakukan perbandingan antara pelajar yang berada di kelas berlainan.4 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Kajian penyelidikan ini hanya menggunakan sampel guru Matematik TIngkatan 1 di sebuah sekolah di daerah Machang. ujian ini juga meliputi pelajar dari kelas berlainan berdasarkan IQ yang berbeza. penilaian dapat dilakukan untuk menambahbaikkan kaedah pembuktian ini.5. Tindakan ini dapat membantu guru menilai tahap keberkesanan penggunaan kaedah pembuktian berbanding kaedah sedia ada. Cadangan berikutnya adalah temubual ke atas beberapa orang pelajar yang terpilih melakukan ujian tersebut. data yang diperolehi adalah hasil pandangan guru tersebut sebagai responden berdasarkan pengalaman mengajar dan penelitian mereka terhadap modul pembuktian yang telah disediakan. Oleh itu. Ini memastikan keberkesanan penggunaan modul pembuktian ini dengan menganalisis hasil temubual pelajar terbabit.

. Dengan ini. temubual ke atas guru yang menggunakan kaedah ini dilakukan. hasil kajian akan menjadi lebih lengkap dan tersusun. Pandangan mereka mengenai penggunaan kaedah pembuktian berdasarkan modul pembuktian penting untuk membandingkan keberkesanan kaedah pembuktian ini dengan kaedah sedia ada.Selepas temubual ke atas pelajar dilakukan.

Adakah cikgu bersedia dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul berasaskan pembuktian? . Apakah pandangan cikgu berkaitan modul pembuktian yang telah disediakan? 4.Lampiran A Soalan Kajian 1. Apakah pendekatan yang digunakan oleh cikgu dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran? 3. Apakah pandangan cikgu berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul berasaskan pembuktian? 5. Berapa lamakah cikgu telah mengajar subjek Matematik bagi Tingkatan Satu? 2.

Bahagian Matematik la tu .. Pengkaji : Responden : errr. Dulu saya Diploma bukan Matematik. Kuala Berang Ulu Terengganu. 1 hingga 3. KPLD. pelajar dari UPSI ingin menjalankan kajian yang bertajuk “Pandangan Guru Matematik Tingkatan 1 Berkenaan Dengan P&P Menggunakan Modul Berasaskan Pembuktian”. Responden : Di UiTM. dulu.... saya MOHD HAPIZ B.KPLD setahun.menengah rendah..Lampiran B Temubual bersama Responden 1 Pengkaji : Assalamualaikum Cikgu. Saya ini da 11 tahun pengalaman mengajar „start‟. bolehkah cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang pengajian dan kerjaya cikgu secara ringkas? Responden : Latar belakang pengajian.. MOHAMAD@ALIAS.Diploma Pengkaji : Di mana cikgu? Pangajian cikgu. Ermmm. untuk matematik hanya setahun je la. Pengkaji : Responden : Pengkaji : Bermula dari sekolah mana dulu cikgu? Saya bermula di SMK Matang. Selepas itu cikgu? . Diploma Bisness Study. Pertama sekali.

ok.Responden : sekarang.. perbincangan. ok.pelajar buatlah latihan macam . . nombor „pattern‟ ini. Pengkaji : Secara keseluruhannya cikgu? Responden : Keseluruhannya ‘OK’.. Integer pun nampaknya. Pengkaji : Apakah pandangan cikgu tentang P&P Matematik menggunakan modul berasaskan pembuktian? Responden : Ini? Ia sesuai untuk kelas yang agak baik. susah jugalah nk faham tu. Boleh lah.. kelas yang ketiga. Kaitannya saya nampaklah sedikit. Cuma yang bahagian hadapan. Nampak agak susah sedikitlah. Pengkaji : proses P&P? Responden : Selepas itu berpindah ke SMK Temangan Jan 1998 hingga Apakah pendekatan yang digunakan oleh cikgundalam menjalani Pendekatan? Ada penerangan. Kalau pecahan tu. selepas tu. Agak-agak tingkatan 1 sekolah ini. Errmmm.tajuk akhir. tunjuk cara... mungkin kelas yang pertama dan kedua itu ok. keempat mungkkin tak bolehlah. makna paham atau tak paham. tapi banyak-banyak yang tak faham. budak faham. saya sendiri pun tak faham nombor-nombor ini[S1K1R1J1]. ini pun tak sempat nak „study‟ pasal nombor-nombor ini.boleh buat. apakah pandangan cikgu tentang modul yang telah disediakan? Responden : Pandangan saya? Setengah tu agak bolehlah. Pengkaji : Berkenaan dengan modul.. Pecahan ini pun ok lah saya nampak..

lebih kepada inggeris. akan mengambil masa yang lama sedikitlah[S1K3R1J1]. jika modul ini digunakan dalam P&P. kita panggil dia buat di papan hitam. Pembuktian ini. Selepas itu. budak-budak susah nak faham.. Pengkaji : Ermmm. Lebih kepada „Vocabulary‟. kita tunjuklah. Pengkaji : Untuk memahami sesuatu topik cikgu? Responden : Untuk memahami sesuatu topik. Responden : Tak ada. Ermmm. kita terangkan dulu. Pengkaji : Pendapat cikgu.. tunjuk selalu. sebulan kita menghabiskan semua silibus Matematik Tingkatan 1. tersekat-sekat..Pengkaji : Jika modul ini digunakan dalam P&P. kalau tidak boleh. ikut pendapat saya. perapa peratus penerimaan yang dapat diterima oleh murid? Responden : Berapa peratus? Setengah-setengah tajuk nampak ok. dia nak „straight‟ pada yang kita nak cari.Apa yang diketahui oleh saya daripada guru-guru lain. tengok latihan pula. pernahkah cikgu menggunakan teknik pembuktian dalam P&P? . baru kita „start‟ latihan.. kita nak buktikan tapi budak dah „boring‟. saya nak fahamkan topik. Pada bulan Januari. Matematik dan Sains pada bulan Januari tidak ada. Pengkaji : Sepanjang 11 tahun cikgu mengajar.. agak-agak 50% kot. jangka masa yang digunakan untuk menghabiskan senua silibus Matematik Tingkatan 1? Responden : Jangka masa untuk menghabiskan semua silibus. kalau saya.

Kita ikut silibus lah. kita boleh tunjuk. kita guna juga yang mudah-mudah seperti sudut[S2K4R1J1]. Bagaimana dengan kelas yang pandai dengan kelas yang kurang . „Standard‟ yang macam mana cikgu? Ya lah. Adakah cikgu mengajar mengikut „Taksonomi Bloom‟? Ya. Kita ikut dari yang mudah ke yang susah.Responden : Pembuktian. pembuktian ada. kita tunjuklah yang bukti yang mudah itu. lebih pada sudut. Pengkaji : Adakah cikgu bersedia menjalankan P&P menggunakan modul berasaskan pembuktian? Responden : Kita tengok atas topik yang kita ajarlah. kita x ajar lah macam ini. kita guna juda yang itu. kita boleh tunjuk.. memang kita ajar ikut „standard‟lah. Kelas yang pandai cikgu? Kelas yang padai tu. macam di tajuk akhir.. macam bahagi-bahagi. Yang susah kita tak tunjuklah setakat ini. yang asaslah. pelajar yang lemah kita tak tunjuk. Macam sudut lah. Kenapa 180 darjah. Pengkaji : Responden : Pengkaji : pandai? Responden : Pengkaji : Responden : Pengkaji : Responden : Ya. Kita pilih topik-topik yang sesuai dan pelajar sesuai dengan apa yang dia senang[S2K4R1J2]. kita guna juga. ‘background’ pelajar kita. Mudah-mudah macam sudut yang macam ini. kta ajar semua yang mudah-mudah. Macam di akhir. budak-budak boleh fahamlah apa yang kita nak tunjuk. kenapa sudut ini garis lurus. ada.

kita tunjuk Pengkaji : Mengenai ketika P&P.Kelas pandai. banyak yang main-main. memang dulu gunalah. tak ada bahagi kumpulan. Pengkaji : Bagaimana cikgu menarik minat pelajar mempelajari matematik? Responden : menarik minat? Kalau dulu kita guna LCD. ada yang pandai subjek ini. Cara latihan.Pengkaji : Kalau mengikut kelas yang pandai cikgu. tak siap kerja rumah[S1K2R1J1]. kebanyakkannya apa masalah yang akan timbul ketika pengajaran? Responden : Masalah? Masalah banyak P&P. ada sebilangan kecil. ada yang pandai subjek itu. tapi bilik ini kadang-kadang power tak jadi. Pengkaji : Responden : hadapan dia. Biasanya kelas pandai ada cemerlang dengan sederhana berbanding dengan kelas lain. malas buat latihan. ini untuk kelas pandai.. Macam mula-mula kita tunjuk biar dia nampak. dia tak faham. cikgu mengajar dengan sama taraf atau level. tunjuk „animation‟. Ada sesetengah. daya tarikan pada pelajar. Tapi tak guna semua juga. sama level.. tak bagi tumpuan. Sama level. Setakat ini. Ya. kalau tunjuk sedikit-sedikit tak apa. bukan semua. Responden : Erm. sebab budak-budak jadi „boring‟. . kurang tumpuan. Sikap pelajar yang main-main. kebanyakkannya mempunyai pemikiran yang berbeza. guna TV kadangkadang. bahasa cepat. kita akan lebihkan yang ini. Oh. saya ajar ikut samalah.

itu „OK‟.kerana nak tahu dia boleh atau tak. ada „long‟ ke. Pengkaji : atau sedikit? Kalau cikgu bagi latihan. dalam kelas satu. jadi mungkin mengurangkan lagi minat murid-murid untuk mempelajari matematik. Macam . macam topik mudah-mudah. budak-budak kena fikir. Pengkaji : Ini akan mengambil masa yang lama. ambil masa untuk bahagi. Responden : Untuk Tingkatan 1 kita ajar. apakah rumusan atau ulasan berkaitan teknik mengajar Tingkatan 1 dengan betul? Reasonden : Teknik mengajar dengan betul? Macam mana nak gunakan teknik yang betul. ada yang kata murid tak paham apa yang ada dalam modul ini. Pengkaji : Untuk Tingkatan 1. cikgu pun tak tahu macam mana nak bagitahu. macam pecahan ini. Responden : Ya. ikut peringkatperingkat.Pengkaji : Kalau gunakan modul ini. Responden : Tak sama tapi tengok topik yang saya kata tadi. Kita tengok topiklah. Budak-budak boleh nampaklah 180 darjah adalah jumlah sudut dalam segitiga.Cuma bahagian hadapan ni. ada ni. „OK‟ topik itu. mengikut aras. kita ada dua.. adakah cikgu bagi latihan yang banyak Responden : Kalau latihan. tengok topik seperti sudut. rendah kepada tinggi.dalam kelas tu tak banyaklah. Pengkaji : Berkaitan dengan P&P. ambil masalah. „OK‟ juga kalau tunjuk kenapa ia „equal‟.. Kalau latihan di rumah tu banyaklah sedikit.

setiap sub-topik dia ada latihan. Kita akan buatlah. kita nak tengok dia boleh atau tak. Kalau yang susah memeningkan pelajar. topik-topik tertentu. Pengkaji : Responden : Pengkaji : banyak cikgu. Pengkaji : Resonden : Kalau habis silibus? Kalau habis silibus. cikgu ada buat ulang balik? Oh. Jadi. saya sendiri pun x faham.. kita akan buat ulangkaji sebelum peperiksaan. cikgu bersetuju untuk topik-topik tertentulah? Ya. Itulah soalan yang terakhir saya. Pengkaji : Responden : Pengkaji : Responden : Ulangkaji cikgu? Ulangkaji? Ulangkaji biasanya kita buat sendiri. Kalau tengok. Macam itu kita buat soalan tiap-tiap topik. kira buat yang itulah. macam yang bahagian hadapan. Betul. Macam sesuatu topik habis. Pengkaji : P&P? Responden : Bersetuju untuk yang mana sesuai. Terima kasih banyakAdakah cikgu akan bersetuju jika modul ini digunakan dalam . Responden : Sama-sama.dalam kelas kita bagi sedikit. yang itu tak tunjuklah. kalau tak boleh kita terangkan terus. cikgu.

. Ini sekolah yang ke-6. saya tak ada sambung belajar. Kira selepas itu. 23 tahun mengajar. Pengkaji : Lagi? Responden : Yang ke-2 Sekolah Menengah Sains Machang. Raub. Saya MOHD HAPIZ. Soalan saya yang pertama cikgu. Pengkaji : Sekolah yang pertama cikgu? Responden : Sekolah yang pertama di Pahang. pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik dari UPSI ingin menjalankan kajian yang bertajuk pandangan guru Matematik tingkatan 1 berkenaan dengan pengajaran dan pembalajaran menggunakan modul berasaskan pembuktian. Pengkaji : 23 tahun? Responden : Ya. Pengkaji : Sekolah Sains? . bolehkah cikgu ceritakan secara ringkas berkenaan dengan latar belakang cikgu? Responden : Oh.saya „graduate‟ tahun 86 di UPM Diploma Sains dan Matematik dengan pendidikan. Sekarang saya dah 23 tahun mengajar.Lampiran C Temubual bersama Responden 2 Pengkaji: Selamat pagi cikgu.

Pengkaji : Macam Hafal. nombor ini. Sejak tengok dari sekolah rendah tak ada teknik hafal. Pendekatan. Pendekatan saya gunakan latihan.Responden : Ya. „solution‟ macam ini budak . macam ‘pattern’ ini[S1K1R2J1]. Saya mengajar di sekolah harian biasa. semua jenis sekolah saya pernah mengajar. baru pindah. Saya banyak gunakan latihan dalam Responden : Hafal? Saya tak gunakan. asrama penuh. Pengkaji : Apakah pandangan cikgu berkenaan modul yang telah disediakan? Responden : Saya tengok sepintas lalu. Sekarang tak ada benda nak dihafal. sekolah sains. Banyakkan latihan. selain daripada latihan? Tak adalah.Saya di sini baru sahaja. Tapi macam ini. ada tajuk yang ‘OK’. latih tubi. Cara saya mengajar? Pendekatan yang cikgu gunakan. Latih tubi? Ya. Pengkaji : Apakah pendekatan yang digunakan oleh cikgundalam menjalani proses P&P? Responden : Pengkaji : Responden : Pengkaji : Responden : Pengkaji : Responden : matematik. baru tahun ini mengajar. Lagi.

untuk „Form 1‟.tak akan faham. untuk kelas atas. pelajar tak dapat faham. kalau ada pun sedikit-sedikit..ada yang sesuai. 8 + 3 pun tak boleh lagi. Bagi Tingkatan 1. ada yang tak boleh guna. kelas hadapan itu bolehlah. „basic‟ asas pun tak boleh lagi. Untuk sekolah elit seperti asrama penuh tak tahulah. Kalau sekolah ini. Budak-budak sekarang kita kena terima hakikat ada yang tak boleh membaca. peringkat Tingkatan 1 ni kita tak mengajar macam itulah. Jadi tak boleh guna semualah. Konsep macam ini terlampau tinggi bagi diorang dan saya rasa sesetengah memang nak „explain application‟ ini saya rasa tidak perlu sangatlah.. Ada yang menarik macam „pattern ini. konsep memang tak boleh gunalah. penggunaan simbol ini kita tak gunalah. saya rasa agak sukarlah cikgu kena „explain‟. Tapi kalau kita nak „explain‟ memang tak akan habis. Untuk panduan guru.. memang tak dinafikan ada yang boleh. „Basic‟ asas seperti campur. Memang bagus modul ini. Pengkaji : Apakah pandangan cikgu tentang P&P Matematik menggunakan modul berasaskan pembuktian? Responden : Menggunakan modul ini. ada menarik minat pelajar. . Pengkaji : „Basic‟ asas? Responden : Ya. Untuk kelas belakang tu. Pengkaji : Memerlukan masa yang lama.. ini terlampau tinggi. ada yang terlampau yang tak boleh guna untuk tahap diorang.

tak semuakan tajuk „Form 1‟. Erm. . Pengkaji : Sepanjang pengalaman cikgu mengajar. kena banyak contoh. Responden : Teknik pembuktian? Pengkaji : Untuk membuktikan teori-teori. pernahkah cikgu menggunakan teknik pembuktian dalam P&P? Responden : Teknik? Pengkaji : Teknik pembuktian. memang tak perlulah. masalah yang melibatkan. Setakat konsep dan aplikasi. Tapi hampir keseluruhan. Tak semuakan. Mungkin memerlukan masa yang lamalah untuk budak-budak ni faham[S1K3R2J1]. Masalah masa yang terlibat. Responden : Erm. Kalau macam ini. Responden : Jangka masa untuk semua silibus? Dalam ini bukan semua silibus.. Pengkaji : Responden : Pengkaji : Jika menggunakan modul ini. semua ke ni? Pengkaji : Responden : Pengkaji : Tak semua cikgu.Responden : Erm. itu akan mengambil masa yang lama... Untuk menghabiskan semua silibus. Hampir keseluruhan. kita boleh guna...

Tapi kalau kelas belakang. lagi senang beritahu terus. macam kelas atas. macam kelas yang saya mengajar sekarang.. kelas A pun saya rasa bolehlah dalam 60%. Macam kelas belakang.Responden : Tak pernahlah gunakan. Pengkaji : Kelas? Responden : Ya. mungkin sikap diorang tak boleh terima konsep. tapi dari segi masalah. Jadi kalau kelas yang atas. tak boleh nak bukti-bukti. lebih pada ulangkaji . Tapi tengok keadaanlah. Responden : kalau ikutkan. tak nak faham konsep[S1K2R2J1]. Pengkaji : Jika modul ini digunakan dalam P&P. Teknik atau cara. tak boleh terima.. macam formula-formula macam ini. silibus Tingkatan 1 memang senang sebab kebanyakkannya balik pada „basic‟ balik. Jika kelas yang pandai. Pengkaji : Pernahkah cikgu aplikasikan Taksonomi Bloom dalam P&P? Responden : Ada juga. Ada sesetengah. Hehehehe. „direct‟ je la. ada saya guna. Kalau kelas belakang lagilah tak tahulah. perapa peratus penerimaan yang dapat diterima oleh murid? Responden : Bergantung kepada kelas.. Semua bagus. Pengkaji : apakah ulasan berkaitan teknik mengajar Tingkatan 1 dengan betul? Responden : cara? Pengkaji : Ya. contohnya kelas A.

. .. pengukuhan balik macam mana nak bahagi.rasanya. cikgu. kena terangkan konsep balik. Kita tengoklah. Adakah cikgu akan bersetuju jika modul ini digunakan dalam P&P? Responden : Nak kata. Nak eja balik.macam ‘number pattern’ ni.setengah-setengah topik tu kita boleh ambillah. budak akan berminat[S2K4R2J1].. tengok kalau kelas yang atas „OK‟. Macam dalam tajuk „fraction‟. bahagian ini tak sesuailah. Setengah ada yang sesuai. nak tulis balik nombor. memang diorang da ada pendedahan di sekolah rendah. macammana nak buat. Macam tadilah. benda baru macam ini. berkenaan dengan pendapat cikgu. contohnya „whole number‟. konsep. Kalau kelas yang belakang.. Terima Kasih cikgu. kena terangkan balik... Pengkaji : Itulah soalan terakhir saya.. yang itulah saya buat. Kebanyakkan bab awal ni... „reflect‟ balik. diorang belajar dah..memang. macam kita buat pengukuhan balik. saya rasa Responden : Sama-sama. Pengkaji : Adakah cikgu bersedia menjalankan P&P menggunakan modul berasaskan pembuktian? Responden : Ni tak ada masalah kalau ni memang. bukan 100% lah[S2K4R2J2]. simbol. ‘pattern’ nombor. Kalau ditengokkan balik diorang belajar. Pengkaji : Akhir sekali cikgu.

ada tajuk yang „OK‟. saya sendiri pun tak faham nombor-nombor ini” R2J2 :” Saya tengok sepintas lalu.soalan kajian K . ini untuk kelas pandai.responden J . Sikap pelajar yang main-main.kategori R . kurang tumpuan. macam „pattern‟ ini” K2 : ANALISIS MASALAH PELAJAR R1J1 :”Masalah? Masalah banyak P&P. Cuma yang bahagian hadapan.jawapan S1 :Apakah pandangan guru Matematik tingkatan 1 berkaitan dengan pengajaran pembuktian? dan pembelajaran menggunakan modul berasaskan K1 : ANALISIS MINAT RESPONDEN R1J1 :”Keseluruhannya „OK‟. tak siap kerja rumah” .Lampiran D Pengkodan S . tak bagi tumpuan. banyak yang main-main. malas buat latihan.

ada. kita guna juga yang mudah-mudah seperti sudut” R2J1 :”Ni tak ada masalah kalau ni memang. benda baru macam ini. „pattern‟ nombor.. kita guna juga.... pelajar yang lemah kita tak tunjuk. tak nak faham konsep” K3 : ANALISIS MASALAH MASA PENGAJARAN R1J1 :”Jangka masa untuk menghabiskan semua silibus. „background‟ pelajar kita. Setengah ada yang sesuai. macam di tajuk akhir. Kita pilih topik-topik yang sesuai dan pelajar sesuai dengan apa yang dia senang” .macam „number pattern‟ ni..memang.R2J1 : “mungkin sikap diorang tak boleh terima konsep.. Macam di akhir. akan mengambil masa yang lama sedikitlah” R2J1 :” Mungkin memerlukan masa yang lamalah untuk budak-budak ni faham” S2 : Sejauhmanakah kesediaan guru untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan modul berasaskan pembuktian? K4 : ANALISI KESEDIAAN GURU R1J1 :” Pembuktian. budak akan berminat” R1J2 :”Kita tengok atas topik yang kita ajarlah.

R2J2 :” setengah-setengah topik tu kita boleh ambillah. bukan 100% lah” .

Diperoleh pada Februari 20. Proof Matters. R. Falsafah Matematik. 2009 daripada http://ermeweb. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2009 daripada http://ermeweb. C. N. Using The Van Hiele Theory To Analyse The Teaching Of Geometrical Proof At Grade 8 In Shanghai. 2009 daripada www. (1990).). 1-3.mc.).fr/CERME5b/WG4.pdf Ding. Association of Teachers of Mathematics: Mathematics Teaching. G. Proof : A Bit of Gemetry. & Brueckner. Barkai. (A+B+C) ³ . Cambell. K. R. 2009 daripada Http://www. New York: CBS College Publishing. Diperoleh pada Mac 12. Strategi Pengajaran Sejarah KBSM. C. Abdul Rahim Abd.didactique. The conditions of learning and theory of Instruction (4th ed. & Malara.edu/campus/users/travis/maa/proceedings/spring2000/georgea-milleretal. How to Decide? Students’ Ways of Determining the Vadility of Mathematical Statement. Miller. Forringer.J. 2009 daripada http://ermeweb. Mathematics Teacher Journel. 93 (1).A.fr/CERME5b/WG4. Buchbinder.. & Jones. Cusi.free.t.fr/CERME5b/WG4. R.S.fr/prevue/PME26/RRBarkai. 178. (2000). L. & Moreira. M. (1985).free. Proving or Refuting Arithmetic claims. Mathematics Teaching. Group Dynamics in Learning to Prove Theorems. (1999). Gagne. (2007). Geoff faux (2002). (t.). The Case of Elementary School Teacher.pdf Evans. (t.pdf. Proofs Problems In Elementary Number Theory : Analysis Of Trainee Teachers’. 169. J. Elementary social studies teaching for today and tomorrow. O & Zaslavsky. . Rashid (1989). (2000).M.imof Maag. O (2007). Gardiner.t. T.free. Massachussets: Allyn and Bacon. Diperoleh Mac 26. 17-22.pdf. A. Diperoleh pada Februari 22.M. M. Petaling Jaya : Fajar Bakti. & Wimbish.S.pdf.RUJUKAN Abdul latif samian (1997). Diperoleh pada Mac 11. G.6-7.

Shah Alam: Mc Graw Hill.ktu.pdf Lim Chong Hin (2007). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.sub. Meltem Sarl (t. 2009 daripada http://faculty.edu/~sk/eolss. R.edu/roger. Proof and Proving Process : Teaching Geometry In France and Germany.pdf Huang. Penyelidikan pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kementerian Pendidikan Malaysia. Diperoleh pada Februari 27. Knipping.(t.pdf .tr/YermePappers/Meltem Sari.gwdg. Verification of proof: Justification of Pythagoras’ Theorem in Chinese Mathematics Classrooms. Diperoleh pada Mac 12. Diperoleh pada Februari 2.csuci. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur. (1999).ionsmste. 2009 daripada http://webdoc. (2004). Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). Diperoleh pada Mac 24. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Pedagogi asas pendidikan. C.emis.de/proceedings/PME29RRPapers?PME29Vol3Huang. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise.G. 1998. The Proving Process In Mathematics classroom – Method And Results Of A Video Study. 2009 daripada http://www. EJ (2002). Tesis Sarjana Muda yang tidak diterbitkan. 2009 daripada http://www. Teachers Conception of Proof In the Secondary school Mathematics.emis.math. Diperoleh pada Februari 22.edu.de/ebook/e/gdm/1999/knipping_99. The History and Concept Mathematical Proof.Hadanie faranadyia Husin (2008).t. Heinze. S. Bhd.) Diperoleh pada Mac. Diperoleh pada Februari 23. (2007). Pembangunan Modul Interaktif Matematik Bagi Tajuk Bulatan Tingkatan Dua.pdf History of Math Number.pdf Knuth.ca/hommepage/discussion_paper?proof. 2009 daripada www.de/proceedings/PME28/RR219_Heinze. Kamus Besar Dewan Bahasa Melayu Utusan (1995).pdf Kamaruddin Hj Husin & Siti Hajar Hj Abdul Aziz (2004). Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.pdf Krantz.roybal/teaching/fall07/math331/project1/P1-545. 2009 daripada http://www.t). 2009 daripada http://yes4. A. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur. (2005). Undergraduate Students’ DifficultiesWith Mathematical Proof and Proof Teaching.wustl. Kuala Lumpur: Utusan Publications & distributors Sdn.

Diperoleh pada Mac 3. P. Geometry Teachers’ Perspective On Convincing And Proving When Installing Theorem In Class.T.Miyakawa. (2004).html Miyakawa. T. & Herbst.emis. (2007).allacademic. Dieroleh pada Mac 26. 2009 daripada http://www. 2009 daripada http://www.de/PME28/RR/RR108_Miyakawa.commeta/p_mla_apa_research_citation/1/8/8/8/1/p18881 8_indext. Reflective Symmetry In Contruction and Proving.pdf .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->