PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Perancangan dan Persediaan Mengajar 1 Pengertian konsep pengajaran Pengajaran ialah cara-cara

yang digunakan untuk menyampaikan bahan yang hendak diajar. Hasil daripada pengajaran berlakulah peubahan yang relatif kekal dalam tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Perubahan merupakan suatu penambahan yang baru, pengukuhan dan pengubahansuaian yang berlaku terhadap anak dididik. 2 Keperluan perancangan pengajaran dan pembelajaran Perancangan perlu dilakukan untuk
y y y y

memenuhi masa yang diperuntukan menepati kehendak objektif/matlamat berkesan sepanjang waktu pengajaran menarik perhatian dan tidak membosankan

3

Objektif pengajaran Objektif boleh dalam bentuk
y

Objektif implisit
o

melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti : 
 

memahami atau mengetahui atau menghargai sesuatu yang telah diajar

y

Objektif eksplisit
o

melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti : 
 

menyenaraikan atau menjelaskan atau memberikan contoh atau menunjukkan cara yang betul

terhadap apa yang telah diajarkan 4 Buku rekod mengajar Buku himpunan pelan tindakan guru sebelum mengajar. Berdasarkan SPI Bil 3/1999. Buku rekod mengajar wajib mengandungi dua perkara penting :
y

Rancangan Pelajaran Tahunan
o

Rancangan berdasarkan taqwim minggu persekolahan. Mengandungi isi ringkas rancangan penjararan berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan.

o

Butiran yang perlu ada ialah : 
   

Mata pelajaran Tingkatan Minggu Tajuk/isi Objektif Kemahiran Nilai dan bahan bantuan mengajar

y

Rancangan Pelajaran Harian
o o

Rancangan berdasarkan rancangan Tahunan Butiran yang perlu ada ialah : 
  

Hari dan tarikh Mata pelajaran dan tingkatan Masa Tajuk dan Objektif/kemahiran yang ingin dicapai Aktiviti yang dijalankan dan Impak/Refleksi

Buku rekod pengajaran menjadi rujukan dan dokumen penting bagi pihak
y y

sekolah PPD

berdasarkan Peraturan 11(b).y y JPN dan jemaah nazir sekolah Ia adalah milik sekolah dan mesti dikembalikan dan disimpan oleh pihak sekolah sebelum cuti sekolah akhir tahun bermula. Rekod P&P dan bahan-bahan lain berkaitan dengan penyediaan rancangan pelajaran tahunan perlu dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.531) DENDA RM500 Jadual Waktu Berdasarkan Akta Pendidikan 1996.A. Rekod P&P boleh disimpan dalam bentuk data komputer Kegagalan menyediakan BRP merupakan satu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan. Rekod P&P boleh juga disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuaii dengan teknologi semasa. Ia juga digunakan sebagai sasaran kerja tahunan untuk menilai prestasi kerja tahunan guru. Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum kebangsaan)1997 (P. Jadual waktu mestilah ada y y y Senarai mata pelajaran yang diajar kepada murid Setiap hari persekolahan Nama guru yang mengajar mata pelajaran dan bilangan waktu mengajar . sesorang itu boleh didenda tidak kurang daripada RM500 .U.

Merancang pengajarannya o o o Set iduksi Perkembangan P&P Penutup 4. Menyediakan bahan bantu pengajaran 6. Memilih kemahiran-kemahiran dan dan isi pelajaran yang sesuai 3. Aspek-aspek penting dalam perancangan P&P Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah 1. Ia perlu dikemukakan serta merta apabila diminta oleh orang-orang yang diberi kuasa seperti Ketua Pendaftar. Jika gagal dan disabit kesalahan boleh didenda. Sukatan pelajaran disediakan oleh bahagian PPK .y Diluluskan oleh Menteri Pelajaran dan Ketua Jabatan Sukatan Pelajaran Dokumen yang mengandungi perkara-perkara yang wajib diajar kepada pelajar sebanjang tahun persekolahan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Jemaah Nazir dan Pengetua. Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam 2. Menentukan strategi P&P 5. Menyediakan penilaian Komponen P&P Elemen-elemen yang perlu diambil kira dalam merekabentuk pengajaran ialah .

membina transperansi/power point/model memastikan peralatannya masih berfungsi baik dan sesuai digunakan menyediakan senarai semak III.potensi. Pra perancangan o Guru mempunyai gambaan mental mengenai   keseluruhan pengajaran pelajar . pengetahuan sedia ada dan lain-lain isikandungan pelajaran strategi bahan yang diperlukan dan boleh digunakan II.y y y y y Objektif pengajaran Strategi pengajaran yang sesuai Bahan bantu pengajaran Maklum balas pelajar Penilaian Fasa P&P Fasa P&P terbahagi kepada empat peringkat I. Pasca perancangan o Guru perlu menyedari kelemahan pengajaran . Perancangan semasa o Guru perlu  mendapat maklum balas tentang kefahaman pelajar mengubahsuai mengikut keperluan dan keadaan semasa mengaitkan dan mengulangi pelajaran yang lepas IV. Perancangan aktif o Guru perlulah   menulis rancangan mengajar menyediakan nota.

 mengesan kekuatan pengajarannya membuat catatan tentang perubahan yang diperlukan Sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran Sumber ialah bahan yang digunakan semasa proses P&P seperti y y y y y buku teks buku rujukan buku latihan lampiran nota Alat audio visual o o o o o LCD komputer peta gambarajah dan TV Bahan/Alat bantu mengajar menghidupkan suasana pembelajaran Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran .

gambar atau bunyi II.soalan. dari yang konkrit kepada yang abstrak  suara yang jelas dan terang menggunakan pelbagai kaedah dengan mengambil kira pengalaman dan potensi murid  berfokus kepada apa yang diajar mengamalkan penekanan-penekanan dalam konsep .dari mudah kepada yang sukar.untuk menghasilkan aliran pemikiran dan meransang minat pelajar agar dapat memberi perhatian kepada pengajaran yang akan berlaku o o Masa .Proses P&P 1 Perlaksanaan P&P I. isu semasa yang berkaitan. kejutan.5 minit / 10% daripada masa pengajaran Teknik . o o Perkembangan P&P Bahagian kedua Penyampaian isi pelajaran 1. Teknik penyampaian guru disampaikan berperingkat . Set Induksi o o Langkah permulaan dalam proses P&P Tujuan . kaitan dengan pelajaran lalu.

Penggabungjalinan 4. Teknik Menyoal Soalan yang dikemukakan 3.KMSM/KBSR Membuat penilian berterusan 2. Pemulihan   membimbing murid secara individu menggunakan pelbagai bahan memberi latihan ulangan menggunakan pelbagai teknik pengajaran 8. Penyerapan 5. Pengukuhan  memberikan latih tubi memberikan tugasan / kerja rumah mengaplikasikan ilmu. Penilaian   pemerhatian soal jawab perbincangan kerja bertulis kerja rumah 9. Pengayaan   membimbing murid mencari maklumat tambahan menyediakan bahan maklumat tambahan menggalakkan murid belajar daripada maklum balas membimbing murid membuat jangkaan masa depan 7. Hasil pembelajaran murid memastikan murid dalam keadaan bersedia mengikuti pelajaran melaksanakan pembelajaran arah kendiri (self- . nilai dan kemahiran dalam aktiviti pembelajaran 6.

iii. mengaitkan pelajaran dengan keperluan hidup seharian mengaitkan pelajaran dengan keperluan peperiksaan pengubahsuaian pelajaran . iv. i.  membuat kesimpulan rumusan . o o Bahagian terakhir Aktiviti yang dijalankan seperti : susulan i. folio pengayaan membuat projek penilaian objektif pengajaran pemerhatian i. ii.directed)   mengaplikasikan kemahiran mengambil nota mempersembahkan hasil aktiviti pembelajaran mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber mengemukakan pendapat semasa perbincangan berdisplin Penutup III. mencadangkan bahan-bahan yang boleh dirujuk untuk meluaskan ilmu iii. ii. menegaskan isi-isi penting memberi cadangan dan panduan untuk murid meningkatkan kefahaman ii. teknik menyoal memeriksa kerja pelajar .

. IV. menguruskan rutin kelas o menyedia. III.tidak membosankan Pengurusan Kelas 1 Tanggungjawab guru menguruskan kelas Guru (guru kelas) juga bertanggungjawab memastikan pengurusan kelasnya teratur dan baik. mengurus dan memastikan pelajar-pelajar menjalankan tugas harian mengurus dan memastikan pelajar memahami dan mematuhi peraturan kelas mengurus keadaan fizikal kelas supaya sesuai untuk proses P&P . Guru bertanggungjawab : I. mentafsir dan menyimpan rekod pelajar   Rekod/buku daftar Jadual kedatangan kelas Rekod/buku/slip kemajuan pelajar Kad 001 dan 002 Rekod kutipan yuran o menyedia dan melaksanakan rutin kelas   menanda kedatangan memastikan keceriaan kelas mengutip yuran memastikan maklumat dalam kelas dikemaskini o menjalankan tugas-tugas lain  mengurus pinjaman buku teks biasiswa II..Guru yang berkesan .

2 IV. demokratik. Ia menyediakan pembelajaran secara konkrit (nyata) yang melibatkan aktiviti 'hands-on' dan 'minds-on' 2 Teori pembelajaran secara kontekstual y Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau .o o o o Carta organisasi kelas Pelan kedudukan pelajar Papan kenyataan Senarai tugas Iklim Bilik Darjah 1 Proses P&P yang berlaku di dalam bilik darjah amat bergantung kepada iklim bilik darjah iaitu y y y interaksi dan aktiviti antara guru dan pelajarnya. Memiliki semangat kekitaan (espirit de corp) . masyarakat dan alam pekerjaan. Hubungan yang baik dan saling hormat menghormati guru dan pelajar Kesanggupan pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik yang ditetapkan oleh pihak sekolah III. Guru dan pelajar bagaikan sebuah keluarga yang besar. kemesraan dan kebebasan yang menggalakkan interaksi antara pelajar dan guru mereka. Pembelajaran secara kontekstual 1 Maksud Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan pelajaran dengan pengalaman hidup harian individu. Adanya keterbukaan . suasana yang tenteram suhu dan peredaran udara Sebuah bilik darjah yang baik mengandungi lima ciri iaitu : I. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran A. II. harmonis dan mesra Wujud minat untuk melibatkan diri dalam aktiviti kelas dan sukarela dengan sopan V.

makmal. kemahiran dan sikap yang di ajarkan Pelajar perlu berpengetahuan.pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka y Pembelajaran akan lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermaksan kepada murid y Penekanan perlu diberikan kepada kepelbagian persekitaran pembelajaran seperti bilik darjah. tempat kerja dan kehidupan harian untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran Masteri 1 Maksud Pendekatan pembelajaran yang memfokuskan kejayaan pelajar menguasai sesuatu perkara yang diajar. B. Semua pelajar perlu dipastikan menguasai hasil pembelajaran dalam satu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. 3 Prinsip asas Pembelajaran Masteri y y Pelajar normal boleh menguasi apa yang diajar oleh guru Proses P&P akan menjadi lebih berkesan jika pelajar dipecahkan kepada kumpulan yang kecil y y Pelajar memerlukan masa yang menguasai pengetuahuan dan kemahiran Arahan P&P bagi setiap kumpulan dan proses mestilah jelas . 2 Pembelajaran Masteri memerlukan y y y masa yang mencukupi proses P&P yang berkualiti guru menyedari bahawa : o o o pelajar mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza pelajar perlukan pendekatan yang sesuai pelajar perlu pengetahuan . memiliki kemahiran asas sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya.

menyeronokkan dan berkesan C. Pembelajaran Koperatif. Pembelajaran Kolaboratif 1 Maksud D. Pembelajaran Melalui Rakan Sebaya 1 Maksud .4 Ciri-ciri Pembelajaran masteri y y y Hasil pembelajaran mestilah ditentukan Hasil pembelajaran mestilah berurutan mengikut hiraki atau dari unit ke unit Aktiviti P&P mestilah menarik. Pembelajaran konstruktivisme 1 Maksud F. berinteraksi dan saling membantu dalam aktiviti pembelajaran 2 Kriteria y y y y y Semangat saling perlu-memerlukan yang positif Akauntabiliti individu Penglibatan yang sama Penglibatan yang serentak Penglibatan yang bersemuka E. 1 Maksud Pelajar-pelajar bekerjasama. Pembelajaran Melalui Pengalaman 1 Maksud G.

Mengandungi keterangan ringkas dan pelajar memikirkan sendiri penyelesaian 3 i. Simulasi 1 Maksud Situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar 2 Jenis simulasi y Sosiodrama menggunakan skrip dan mengandungi konflik y Main peranan Lakonan spontan tiada skrip diperlukan. peranan dan tempoh lakonan iii. iv. Pilih pelajar yang sesuai untuk melakonkan watak . Tunjuk Cara (Demostrasi) 1 Maksud Situasi pembelararan dengan guru menunjukkan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih pelajar yang berpengalaman untuk melakukan aktiviti yang dikehendaki . tidak menggunakan skrip. v. Persediaan Guru merancang ii. masalah . Guru menjelaskan secara ringkas mengenai situasi .Kaedah Pengajaran A.suara yang jelas Guru menyediakan skrip lakonan Guru membimbing pelajar membuat keputusan Kelebihan y y y y y 4 Pelajar berpeluang memikirkan jalan penyelesaian masalah dengan cepat Kemahiran pertuturan pelajara dapat ditingkatkan Pelajar dapat belajar dalam situasi yang menyeronokkan dan menarik Pelajar dapat menghayati nilai-nilai yang baik dalam lakonan Pelajar dapat menonjol bakat lakonan mereka B.

iii. Akhbar Dalam Darjah . Soalan mestilah jelas dan mudah difahami Menyusun aras soalan daripada yang mudah kepada sukar Soalan dikemukakan dahulu sebelum memanggil nama murid Berusaha mencungkil jawapan daripada pelajar Memberi masa secukupnya sebelum menjawab Memeri peluang kepada lebih daripada seorang pelajar untuk menjawab membuat penegasan kepada bahagian yang penting dalam tunjuk cara C. Hafazan F. ii. vi.2 Langkah-langkah tunjuk cara y y y y Perancangan Perlaksanaan tunjuk cara Latihan Rumusan 3 Perlaksanaan tunjuk cara y y y menyediakan peralatan yang diperlukan memandang ke arah pelajar semasa tunjuk cara menggunakan teknik untuk menarik perhatian pelajar o tenik menyoal i. Syarahan D. iv. Permainan E. v.

Melawat Sambil Belajar 1 Maksud Membawa sekumpulan pelajar ke tempat sebenar .kilang dan ladang.G. Tujuan lawatan y y membolehkan pelajar mendapat pengalaman sebenar dalam lawatan Membolehkan pelajar membandingkan situasi sebenar dengan perkara yang dipelajari di dalam kelas y y Mempelbagaikan aktiviti agar pelajar tidak mudah bosan Mengeratkan hubungan pelajar dengan masyarakat 4. Persediaan y y y Memilih tempat lawatan yang berkaitan dengan topik pelajaran Memohon kebenaran sekolah dan pejabat pendidikan daerah Menghubungi dan mendapat kebenaran lawatan daripada pihak yang ingin dilawati y y Menguruskan pengangkutan dan penginapan pelajar untuk lawatan Memberi taklimat kepada pelajar mengenai o o o o o tujuan lawatan keselamatan diri dislplin makan dan minum peralatan . pusat kreatif 3. Ia adalah aktiviti sokongan pembelajaran 2 Tempat lawatan y y y Muzium tempat bersejarah tempat pengeluaran .

ia tidak boleh melebihi empat hari berturut-turut termasuk hari perjalanan y y Bagi sekolah yang kurang pelajar digalakkan bergabung dengan sekolah lain Aktiviti pelajar sebelum dan. Garis panduan lawatan Pekeliling SPI Bil 5/2002 (Lawatan pada hari Persekolahan) menggariskan y y Ia tidak melebihi dua kali dalam setahun Setiap kali lawatan.y y y y y Menyediakan peralatan yang diperlukan Membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil mengikut topik Memastikan pelajar terlibat aktif dalam aktiviti kajian Memberi bimbingan kepada pelajar yang kurang faham Mengadakan sesi perbincangan mengenai aktiviti yang dilakukan semasa lawatan y Aktiviti susulan seperti membuat model dan melukis rencana atau poster 5. y Laporan lawatan yang dibuat pelajar perlu dikaitkan denngan pembelajaran di dalam kelas E. semasa dan selepas lawatan mesti dirancang terlebih dahulu. keperluan. sikap dan tahap kecerdasan dan kebolehan yang berbeza y Pelajar lebih tepat menentukan sendiri strategi pembelajaran terbaik untuknya . Pembelajaran Akses kendiri 1 Maksud Suatu pendekatan pemelajaran yang memberi ruang dan peluang pelajar belajar secara kendiri. Pelajar menggunakan dan mengendalikan sendiri bahan-bahan pembelajaran 2 Keperluan y y y Hanya pelajar sendiri dapat melakukan pembelajaran secara optimum Terdapat ruang tiada guru yang dapat melakukannya untuk pelajar Setiap pelajar mempunyai minat.

kemahiran amali dan pembelajaran 6 i. Ruang dan sudut pameran o o Papan kenyataan Sudut-sudut . Jenis-jenis Pusat Akses Kendiri .3 Ciri-ciri y y y y y y Guru adalah berperanan sebagai fasilitator. jurulatih dan kaunselor Suasana pembelajaran fleksible.PAK Bilik khas o o Bilik seni Bilik bahasa i. selesa dan tanpa tekanan Bahan PAK dan bahan fasilitator meudah diakses Pemilihan bahan dan akvititi pembelajaran yang luas Kemudahan yang membolehkan pelajar belajar secara sendiri atau kumpulan Membolehkan pembelajaran mengikut kadar dan kemampuan pelajar 4 Kelebihan y y y y Pelajar mendapat kemahiran belajar untuk belajar Pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran secara berdikari Pelajar dapat belajar mengikut keperluan dan gaya mereka sendiri Pelejar memiliki kuasa otonomi dan tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri 5 Fungsi Pusat Akses Kendiri y y y Menyediaken tempat persekitaran yang selesa dan menarik Menyimpan bahan dan peralatan pembelajaran Memberi peluang kepada pelajar untuk melalui pembelajaran yang berkualiti dan berkesan y y Mempamerkan carta maklumat dan hasil kerja pelajar Sebagai pusat pengajaran.

kepantasan dan keseimbangan i. Kecerdasan Muzik o Kebolehan mengesan irama dan lagu . Teori kecerdasan pelbagai 1 Maksud y y Kebolehan menyelesaikan masalah Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan 2 Keperluan y Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan falsafah pendidikan negara dan keperluan pelajar y y Mempelbagaikan cara penilaian Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah 3 i. Kecerdasan Kinestetik o o . serta bercakap tentang bahasa sendiri i. Kecerdasan Logik Matematik o o Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan berhujan Kebolehan menjangka Kebolehan mengesan dan mengambarkan bentuk Kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. perasaan dan penyelesaian masalah Kebolehan menggunakan kemahiran fizikal seperti koodinasi.iii. Jenis kecerdasan Kecerdasan Verbal Linguistik o o Kebolehan menggunakan kata-kata (bahasa) dengan berkesan Kebolehan mengingat maklumat. Kecerdasan Visual Ruang o o . keanjalan. Pusat Mudah Alih TEORI-TEORI PEMBELAJARAN A. meyakini orang lain.

Kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. Kebolehan mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makanan i. tabiat serta hasrat orang lain. kepuasan akan membawa pengulangan tingkah laku tersebut y Rangsangan yang mendatangkan keadaan tidak selesa akan menyebabkan tingkah laku tersebu diberhentikan y Ganjaran. Kebolehan bertindak secara berkesan kepada orang lain Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan. Kecerdasan Intrapersonal o o o i. Teori Behaviourisme 1 2 Didokongi oleh Thorndike dan Skinner Menyatakan y y y Pembelajaran belaku melalui pelaziman/kebiasaan Perubahan tingkah laku dapat dikekalkan dengan ransangan yang sesuai Pemberian rangsangan mendatangkan kepuasan . insentif dan peneguhan diberikan sebagai rangsangan dalam pembelajaran supaya tingkah laku yang diingini diteruskan dan dikekalkan C.o o Kebolehan mengenal lagu mudah Kebolehan membeza dan mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah i. binatang. galian. motivasi. hasrat dan kehendak. Kecerdasan Interpersonal o o Kebolehan memahami perasaan. Kebolehan menangani perasaan. Teori Konstruktif 1 Disokong oleh Von Glassefel. mengawal kemarahan dan kesedihan diri Kebolehan membantu diri lebih berdisplin . kelemahan . beradab dan bersopan. Piaget dan Vygotsky . Kecerdasan Naturalis o o B.

2 Menyatakan y y Ilmu pengetahuan terhasil daripada inisiatif seseorang individu itu sendiri Ilmu pengetahuan yang dibentuk oleh sesorang itu kerana ingin menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar y y Ilmu pengetahuan terbentuk hasil rasionalisasi pengalaman individu Ilmu pengetahuan terbina hasil penglibatan aktif individu yang menghubungkait maklumat baru dengan pengalaman sedia ada y Seseorang individu tidaklah menerima sesuatu ilmu secara pasif D. McClelland and Bruner Menyatakan y y y Tingkah laku manusia adalah dipengaruhi cara pengamatan seseorang Setiap individu berminit mengejar kejayaan Terdapat dua jenis dorongan yang bertentangan yang wujud semasa mengejar sesuatu iaitu mengejar kejayaan atau mengelakkan kegagalan y Kejayaan dan kegagalan seseorang individu adalah bergantung kepada kefahaman terhadap sesuatu institusi dan keperibidaiannya y . Teori Kognitif 1 2 Didokong oleh Atkinson.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful